"OLIS YHTEINEN MOTIVAATIO JA HALU OPPIA" Lastensuojelutyöntekijöiden käsityksiä osaamisen jakamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""OLIS YHTEINEN MOTIVAATIO JA HALU OPPIA" Lastensuojelutyöntekijöiden käsityksiä osaamisen jakamisesta"

Transkriptio

1 - "OLIS YHTEINEN MOTIVAATIO JA HALU OPPIA" Lastensuojelutyöntekijöiden käsityksiä osaamisen jakamisesta Siskoanneli Ruuskanen Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Maaliskuu 2015

2 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta RUUSKANEN SISKOANNELI: "Olis yhteinen motivaatio ja halu oppia". Lastensuojelutyöntekijöiden käsityksiä osaamisen jakamisesta työyhteisössä. Pro gradu -tutkielma, 91 sivua, 1 liite (1 sivu) Sosiaalityö Tutkielman ohjaajat: Yliopistolehtori Taru Kekoni Yliopisto-opettaja Anssi Savolainen Maaliskuu 2015 Avainsanat: osaaminen, osaamisen johtaminen, osaamisen jakaminen, lastensuojelu Tämän pro gradu -tutkielman tarkoitus oli tutkia osaamisen jakamista lastensuojelun työyhteisöissä. Tutkimus etsi vastauksia siihen mitä osaamista ja miten osaamista työyhteisöissä jaetaan ja mitkä tekijät työyhteisössä vaikuttavat osaamisen jakamiseen. Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentui osaamisen, osaamisen jakamisen ja osaamisen johtamisen sekä lastensuojelutyön osaamisen näkökulmista. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineisto kerättiin passiivisella eläytymismietelmällä Kouvolan kaupungin lastensuojelun työntekijöiltä. Aineisto koostui 62 kertomuksesta, joita johdateltiin kirjoittamaan kahdella kehyskertomusvariaatiolla. Kohderyhmään kuului lastensuojelun avohuollon, perhetyön, sijaishuollon, jälkihuollon ja laitoshoidon henkilöstöä. Aineisto on analysoitu sisällönanalyysilla. Tutkimus osoitti, että lastensuojelun työntekijät voivat jakaa laajasti osaamistaan työyhteisössään. Jatkuvasti läsnä olevia osaamisen jakamisen keinoja olivat uuden työntekijän perehdytys ja perehtyminen työhön, koulutustiedon ja kokemustiedon jakaminen ja hyödyntäminen sekä tutkiva ja arvioiva työote. Suunnitelmallinen työparityöskentely oli myös merkittävä ja vaivaton tapa yhdistää ja jakaa osaamista. Työyhteisöissä on myös erilaisia toistuvia rakenteita, jotka mahdollistavat osaamisen jakamista. Näitä olivat erilaiset kokoukset ja kokoontumiset, työnohjaus ja kehittämispäivät. Työnohjaus rinnastui jonkun verran kokouksen keinoihin, mutta työnohjaus tuotiin esille erityisesti tiimityön ja yhteisöllisyyden kehittymisen paikkana. Esimiehen rooli voi olla joko osaamisen jakamista edistävä tai heikentävä tekijä riippuen siitä miten esimies tunsi työyhteisöjä tai hallitsi osaamisen johtamisen taitoja. Työyhteisön positiivinen ilmapiiri ja koettu yhteisöllisyys vahvistivat osaamisen jakamista työyhteisössä. Työyhteisön yhteistyön pulmat ja haastava ilmapiiri puolestaan heikensivät osaamisen jakamista. Osaamisen jakamiseen vaikutti myös työyhteisön henkilöstöresurssit, työn kuormittavuus ja työhyvinvointi. Yksilöiden osaamista on mahdollista jakaa työyhteisössä, jolloin osaamisesta tulee yhteistä. Osaamisen jakaminen vaatii osaamisen tunnistamista, ennakointia ja johtamista. Osaamisen jakaminen voi tapahtua työyhteisössä arkityöhön liitettynä prosessikeskeisenä kehittämistyönä. Osaamisen jakamisen tavat ja paikat mahdollistavat saman aikaisesti ja luontevasti uuden tiedon luomisen työyhteisöissä. Osaamisen jakaminen työyhteisöissä on yksi mahdollisuus vastata lastensuojelutyön jatkuvasti muuntuviin ja vaativiin haasteisiin.

3 UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND, Faculty of Social Sciences and Business Studies RUUSKANEN SISKOANNELI: "I only wish we had a common motivation and desire to learn." Child protection workers' perceptions of knowledge sharing Master's thesis, 91 pages, 1 appendices (1 page) Social work Advisors: University lecturer Taru Kekoni and University teacher Anssi Savolainen March 2015 Keywords: knowledge, knowledge sharing, knowledge management/leadership, child protection The present Master's thesis investigates knowledge sharing in child protection teams. The study aims at finding out which types of knowledge are shared in the teams, and how, and which factors affect knowledge sharing. The theoretical framework of the thesis consists of research on knowledge sharing, knowledge management and child protection work competences. The study is a qualitative study. The research material has been gathered from the employees of Kouvola child protection services using a passive role-playing method. The material consists of 62 narratives, which have been written on the basis of two varied frame stories. The target group includes personnel from the open child welfare, family work, foster care, aftercare and institutional care services. The material is analysed using content analysis. The study indicates that the child protection workers are able to share their knowledge widely within their teams. Frequent sharing methods include the induction of new employees, the sharing and utilisation of education- and experience-based knowledge and a research-oriented and evaluative working method. In addition, systematic pair work appears to be an easy and effective method of knowledge combining and sharing. In addition, within the teams there are various re-occurring structures, which enable knowledge sharing. These include various types of meetings and gatherings, occupational instruction and development days. Occupational instruction is to some degree considered as comparable with meetings but in particular it is viewed as a development method of team work and communality. The team leader can either facilitate or obstruct knowledge sharing depending on the leader's familiarity with the team or knowledge management. A perceived positive atmosphere and communality are shown to improve knowledge sharing in the teams. Cooperation- and atmosphere-related problems in the teams restrict knowledge sharing. Other factors affecting knowledge sharing include human resources, stress and wellbeing at work. Individual knowledge can be made common knowledge in a team by sharing. Knowledge sharing requires identifying, anticipating and managing knowledge. Processoriented development is a method that can be added to a team's every-day operations to organise knowledge sharing. The methods and places of knowledge sharing also enable the creation of novel knowledge in teams. Knowledge sharing is a possibility to overcome the ever-changing and demanding challenges of child protection work.

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO OSAAMINEN Yksilön, työyhteisön ja organisaation osaaminen Osaamisen johtaminen Osaamisen jakaminen työyhteisössä OSAAMINEN LASTENSUOJELUTYÖSSÄ Osaamisen ja asiantuntijuus lastensuojelutyössä Aiempia tutkimuksia lastensuojelutyön osaamisesta Osaamiseen liittyvät käsitteet tässä tutkielmassa TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Tutkimuksen toimintaympäristö Tutkimuskysymykset Tutkimusmenetelmä Aineistonkeruu ja aineisto Aineiston analysointi Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus TULOKSET Työyhteisössä jaettu osaaminen Osaamisen jakamisen tapoja ja paikkoja työyhteisössä Osaamisen jakamiseen vaikuttavat tekijät työyhteisössä "Olis yhteinen motivaatio ja halu oppia" - tulosten yhteenveto JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA LÄHTEET LIITTEET LIITE 1. Tutkimuslupapäätös

5 KUVIOT KUVIO 1. Osaamispyramidi 9 KUVIO 2. Organisaation osaamisen ulottuvuuksia 10 KUVIO 3. Osaamisen liittyvät käsitteet tutkielmassa 29 KUVIO 4. Sisällönanalyysin vaiheet 40 KUVIO 5. Osaamisen jakamisen työyhteisössä 77 TALULUKOT TAULUKKO 1. Näkökulmia osaamiseen 11 TAULUKKO 2. Osaamisen johtamisen päätehtävät ja keinot 13 TAULUKKO 3. Lastensuojelutyön osaamiseen liittyvää tutkimusta 27 TAULUKKO 4. Kouvolan lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun palvelut 31 TAULUKKO 5. Kouvolan lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun rakenne 32 TAULUKKO 6. Vastausten määrä ammattinimikkeittäin 38 TAULUKKO 7. Esimerkki aineiston analyysistä 41 TAULUKKO 8. Työyhteisössä jaettu osaaminen 53 TAULUKKO 9. Osaamisen jakamisen tapoja työyhteisössä 65

6 3 1 JOHDANTO Lastensuojelutyön lähtökohtana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Lastensuojelulaissa (471/2007, 1 ) tämä ilmaistaan lapsen oikeutena turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun. Lasten ja perheiden palvelut sekä lastensuojelutyö ovat olleet viime vuosina voimakkaassa muutoksessa ja monenlaisen tarkastelun kohteena. Pro gradu - tutkielmani tarkastelee kunnallista lastensuojelutyötä henkilöstön osaamisen näkökulmasta. Lastensuojelutyö kohtaa vuosittain suuren määrän lapsia, perheitä ja heidän verkostojaan. Tilastojen mukaan lastensuojelun asiakkaiden määrä kasvaa. Kasvua on lastensuojeluilmoitusten, avohuollon asiakkaiden ja kiireellisten sijoitusten määrässä. Vuonna 2012 avohuollon palveluja käytti lasta ja nuorta ja kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna lasta ja nuorta. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2013, 3, 13.) Lastensuojelutyön arkea ovat suurien asiakasmäärien lisäksi asiakaskunnan moninaisuus. Lasten ja perheiden ongelmat ovat monimuotoisia ja yhteydessä toisiinsa. Lastensuojelutyön saatetaan tarvita erityisasiantuntijuutta esimerkiksi terveydenhuollon, päihdetyön, psykologian ja psykiatrian alalta. Lastensuojelu toimiikin usein asiakkaan palvelutarpeiden ja tukiverkoston kokoajana. Lastensuojelun palvelujärjestelmässä on määrällisiä, rakenteellisia ja laadullisia eroja kuntien välillä. Lastensuojelupalveluiden saatavuus ja sisällöt vaihtelevat suuresti kunnittain. (Heino 2008, 18.) Lastensuojelun tarve on riippuvainen kunnassa asuvien lasten, nuorten ja perheiden kasvuoloista. Lainsäädäntö, erilaiset normit ja suositukset ohjaavat lastensuojelutyön painopistettä ehkäisevään työhön. Korjaava työ kuitenkin sitoo kuntien resursseja ja painotuksen siirtäminen varhaiseen tukeen on haastavaa. Uusi sosiaalihuoltolaki siirtää palvelujen painopistettä erityispalveluista peruspalveluihin, mikä tarkoittaa joidenkin nykyisten lastensuojelun avohuollon palvelujen siirtymistä peruspalveluihin. (HE 164/2014, 227). Asiakasmäärät lastensuojelussa vähenevät, kun ehkäiseviä palveluja kuten perhetyötä ja kotipalvelua, on mahdollista saada ilman lastensuojelun asiakkuutta. Lastensuojelutyössä joudutaan tekemään monitahoisia arviointeja ja vaikeita päätöksiä olosuhteissa, joihin liittyy rajallisesti tietoa, vahvoja tunteita, ristiriitaisia arvoja ja kes-

7 4 kenään kilpailevia näkökulmia (Munro 2002, 2). Lastensuojelu palveluna voi olla samaan aikaan ehkäisevää ja korjaavaa, pakottavaa ja vapaaehtoista (Rousu 2007, 22). Lastensuojelusta käydään vilkasta ja ajoittain kriittistäkin keskustelua julkisuudessa. Lastensuojelu ja lastensuojelutyö herättävät voimakkaita tunteita ja mielipiteitä, sillä julkisuuskeskustelua johtaa usein yksittäistapaukset ja sellaiset lastensuojelunasiakkaat ja heidän läheisensä, jotka ovat kokeneet tulleensa väärin kohdelluiksi viranomaisten taholta. Julkisuudessa keskustelu kilpistyykin herkästi vastakkainasetteluksi, jossa vastapareina useimmiten ovat lapsi ja vanhempi, tuki ja kontrolli, asiantuntijatieto ja asiakaslähtöinen tieto sekä tietäminen ja tietämättömyys (Bardy 2013, 43 44). Lastensuojelutyöltä odotetaan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Rousu (2007, 98 99, 284) toteaa lastensuojelun tuloksellisuutta arvioidessaan, että lastensuojelun palvelujärjestelmän toimivuuteen vaikuttavat keskeiset tekijät ja tulevaisuuden kehittämistarpeet ovat asiakasvaikuttavuus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja resurssit, palvelujen ja palveluprosessien toimivuus ja henkilöstön osaaminen ja innovatiivisuus. Rousu korostaa lastensuojelun tuloksellisuuden yhtenä kriittisenä menestystekijänä osaamisen ja työn ajankohtaisten vaatimusten vastaavuutta. Sosiaali- ja terveysministeriön (2013, 70) selvitystyöryhmän raportti Toimiva lastensuojelu ottaa kantaa lastensuojelutyöntekijöiden osaamisvaateisiin. Raportissa todetaan, että lastensuojelu on sosiaalityön erikoistumisalue, jossa päätoiminen työskentely edellyttää erikoistumiskoulutusta. Koulutuksen tulee olla luonteeltaan moniammatillista ja toteutua tiiviissä yhteydessä käytännön lastensuojelutyön kanssa. Myös lastensuojelun laatusuosituksissa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014, 28) todetaan, että lastensuojelu vaatii työntekijältä erityistä osaamista. Tämä edellyttää työyhteisön ja johdon pitkäjänteistä sitoutumista osaamisen kehittämiseen. Osaamisen kehittämisen tuki rakentuu laatusuositusten mukaan perus- ja täydennyskoulutuksesta, osaamisesta erilaisilta työn osaalueilta, työnohjauksesta ja kehittymisestä huolehtimista sekä muiden asiantuntijoiden hyödyntämisen mahdollisuuksista. Lastensuojelutyötä on kehitetty pääosin erilaisissa kehittämishankkeissa. Lastensuojelun kehittämisohjelma oli lastensuojeluun liittyvistä hankkeista valtakunnallisesti laajin ja merkittävin. Lastensuojelutyön kuten koko sosiaalialan valtionohjaus onkin muuttunut yksityiskohtaisesta normiohjauksesta ohjelmiin, suosituksiin ja kehittämishankkeisiin. Sosiaali- ja terveysministeriön selvitystyöryhmä on arvioinut, että vaik-

8 5 ka erilaisissa ohjelmissa ja hankkeissa on kehitetty runsaasti työmalleja, välineitä ja laajempiakin palvelukokonaisuuksia, niiden vaikutukset ja hyödyt ovat jääneet paikallisiksi ja lyhytaikaisiksi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 11). Myös Eronen arvioi hanketoiminnan tutkimuksen olleen satunnaista. Lastensuojeluun liittyvä tieto on pirstaleista, koska se koostuu hyvin ohuesta tilastollisesta tutkimuksesta ja yksittäisistä tapaustutkimuksista. (Eronen 2007, 24, 33.) Lapsiasiavaltuutettu Aulan mukaan ennen lastensuojelulakiuudistusta 2008 tehtiin lastensuojelussa johdonmukaista kehittämistyötä, muun muassa edellä mainitussa kehittämisohjelmassa, mutta sen jälkeen järjestelmällinen lastensuojelun laadun arviointi ja kehittäminen on ollut vähäistä. Kuntien toimintaa ohjaavassa KASTE -hankkeessa varsinaisen yksilö- ja perhekohtaisen lastensuojelun kehittämispanostus on ollut vaatimaton. (Aula 2013.) Kunnissa ei juurikaan ole omaa kehittämistyön henkilöstöä, vaan kehittäminen toteutetaan usein ulkopuolisella rahoituksella erilaisin kehittämishankkein. Kehittämistyön erottaminen perustehtävästä ja toteuttaminen erillisinä hankkeina näyttää sisältävän vaaran lyhytjännitteisestä työskentelystä. Vataja (2012, 102) uskoo työyhteisölähtöiseen prosessikehittämiseen, joka painottaa kehittämisen tiivistä yhteyttä perustehtävään ja kehittämistyön integroimista arjen työhön ja työkäytäntöihin, arvioivaa työotetta sekä koko työyhteisön osallistumista kehittämiseen. Hän ei kuitenkaan näe, että kehittämishankkeet ja työyhteisölähtöinen kehittäminen olisivat toisiaan poissulkevia kehittämisen tapoja. Lastensuojelutyön ja yleensä sosiaalialan työn osaaminen on nostettu esille monilla eri tahoilla ja erilaisista näkökulmista. Huomiota on kiinnitetty osaamisen johtamiseen ja osaamisen ja työhyvinvoinnin yhteyteen. Sosiaalialan työolot -hankkeessa kehitettiin kuuden osahankkeen avulla työolojen hyviä käytäntöjä. Hankkeen raportissa todetaan osaaminen merkittäväksi työhyvinvointia lisääväksi tekijäksi. Erityisesti reflektiiviset rakenteet, joilla tarkoitetaan oppimisen ja tiedonmuodostuksen prosesseja, koettiin työhyvinvoinnin kannalta merkittäviksi. (Yliruka, Koivisto & Karvinen-Niinikoski 2009.) Kuntaliitolla on puolestaan juuri päättynyt kolmevuotinen Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa ESR-hanke. Hankkeessa katsottiin osaamistarpeita kunta-alan näkökulmasta kokonaisuutena. Ennakointiprosessissa esille tuleviin osaamistarpeisiin vastataan paitsi uusilla rekrytoinneilla, myös olemassa olevan henkilöstön osaamisen kehittämisellä ja uudelleenkouluttamisella. Ennakoinnin tulisi olla parhaimman mahdollisen tulevaisuuden luomista, ei pelkkää muutoksiin varautumista tai niihin vastaamista. (Sivonen & Pouru 2014, 9-11, 47.)

9 6 Tutkimusaiheena osaaminen on ollut pitkään mielenkiintoni kohteena. Kokemukseni lastensuojelulaitoksen ohjaajana, sijaishuollon sosiaalityöntekijänä ja lastensuojelulaitoksen esimiehenä vahvistaa alan osaamisen vaativan jatkuvaa arviointia ja kehittämistä. Myös työelämässä tapahtuu jatkuvasti muutoksia työn tekemisen tavoissa, työtehtävissä ja työkulttuureissa, mikä haastaa uusien tietojen, taitojen ja asenteiden oppimista ja hallintaa. Lastensuojelutyötä tekevä henkilöstö tietää ja heillä on kokemusta osaamisesta monista eri näkökulmista, joten on luontevaa lähestyä aihetta laadullisella tutkimusotteella ja tuoda heidän ääni kuuluviin. Tutkielman teoriaosa rakentuu aihepiirin keskeisistä käsitteistä, joita ovat osaaminen, osaamisen johtaminen ja osaamisen jakaminen. Teoriaosassa tuon myös esille lastensuojelutyön osaamista ja asiantuntijuutta sekä lastensuojelutyöhön liittyviä aiempia tutkimuksia. Tutkimustehtävinä on selvittää miten osaamista jaetaan lastensuojelutyössä ja minkälainen työyhteisö tukee osaamisen jakamista. Tutkimuksen aineisto kerätään eläytymismenetelmää käyttäen Kouvolan kaupungin lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun henkilöstöltä. Eläytymismenetelmä tutkimusaineiston keräämisen keinona tarkoittaa pienimuotoisten tarinoiden kirjoittamista tutkijan antamien ohjeiden mukaisesti (Eskola 1998, 59). Luomalla tarinoita ja kertomuksia luomme yhteistä todellisuutta (ks. Hänninen 1999) ja valitun menetelmän yksi tarkoitus on paljastaa jotain tästä yhteisesti jaetusta todellisuudesta (ks. Suoranta 1995). Tutkielmani tavoite on rakentaa osaamisen pohdinnasta teorian ja empirian vuoropuhelua, joten siinä on sekä aineistolähtöisen että teorialähtöisen tutkimuksen piirteitä. Tutkimusaiheen lisäksi olen kiinnostunut myös siitä, millaisia mahdollisuuksia eläytymismenetelmäkertomukset tiedontuottamisen välineenä tarjoavat. Tutkielman pääotsikoksi valitsin eräästä vastauksesta ilmauksen "Olis yhteinen motivaatio ja halua oppia", joka mielestäni kuvaa melko kattavasti aineistoa. Osaamisen jakamisessa ja yhteiseksi tekemisessä on kysymys vastuun ottamisesta koko työyhteisön osaamisesta. Osaamisen perusta rakentuu yhteisestä motivaatiosta ja yhteisestä todellisuudesta.

10 7 2 OSAAMINEN Osaamisen määrittelyjä ja siihen liittyviä käsitteitä on kirjallisuudessa lukuisia. Kirjallisuushakujeni mukaan osaaminen liittyy tiedon ja tietämyksen käsitteisiin (knowledge). Se rinnastuu myös kompetenssin ja kyvykkyyden (competence) ja ydinosaamisen (core competence) käsitteisiin. Osaamiseen liittyy myös aineettoman pääoman käsite, joka jaetaan yleisemmin inhimilliseen pääomaan (human capital), suhdepääomaan (relational capital) ja rakennepääomaan (structural capital). (Hyrkäs 2009, 20.) Hanhinen (2010, 143) puolestaan käyttää käsitettä työelämäosaaminen tarkoittaessaan yksilön tai työyhteisön työelämässä menestymiseen tarvittavaa jatkuvasti kehittyvää tietoa ja toimintaa. Keskeiset käsitteet tässä tutkielmassa ovat yksilön ja työyhteisön osaaminen, osaamisen johtaminen ja osaamisen jakaminen. Kuvaan aluksi osaamiseen liittyviä käsiteitä (alaluku 2.1). Osaamisen johtamista (alaluku 2.2) ja jakamista (alaluku 2.3) käsitellään harvoin erillisinä teemoina. Käsittelemällä teemoja erikseen haluan korostaa lastensuojelutyön asiantuntijaluonnetta sekä työyhteisössä tapahtuvaa kollegiaalista osaamisen jakamista ja kehittämistä. 2.1 Yksilön, työyhteisön ja organisaation osaaminen Lähestyn osaamista aluksi tiedon ja tietämyksen avulla. Polanyi aloitti näiden käsitteiden pohdinnan jo 1940-luvulla. Hän korostaa enemmän tietämisen prosessia kuin itse tiedon määrittelyä. Polanyin mukaan tunteilla ja kätketyllä todellisuudella on suuri osuus ihmisen tietämisessä, tiedämme aina enemmän kuin pystymme kertomaan. Hänen mukaansa henkilökohtainen hiljainen tieto perustuu kokemuksen ja tietämyksen avulla rakentuneeseen kykyyn tehdä kokonaisvaltaisia havaintoja. Hiljainen tietäminen näkyy taitavassa toiminnassa. (Polanyi 1962, 133, 219.) Tietoa määritellessä esitetään kuitenkin usein Nonakan ja Takeuchin jako hiljaiseen tietoon (tacit knowledge) ja eksplisiittiseen tietoon (explicit knowledge). Eksplisiittinen tieto on täsmällistä, määriteltyä, muodollista, konkreettista ja objektiivista. Sitä voidaan prosessoida ja tallentaa suhteellisen helposti. Eksplisiittisen tiedon avulla voidaan viestiä ja sitä on helppo jakaa. Hiljainen tieto on henkilökohtaista, kontekstiin liittyvää ja vaikeasti kommunikoitavaa. (Nonaka

11 8 & Takeuchi 1995, 59 61; Nonaka, Toyama & Konno 2000, 7.) Koivunen (1997, 78 80) toi hiljaisen tiedon käsitteen suomalaiseen keskusteluun. Hiljainen tieto tarkoittaa hänen määrittelyssään tietoa, joka on olemassa yksilön tai organisaation taidoissa ja työskentelyprosesseissa, vaikka sitä ei voida ääneen ilmaista tai muotoilla. Virtainlahti (2009, 51 53) erottelee Polanyin tapaan hiljaisen tiedon ja hiljaisen tietämyksen käsitteet. Hiljainen tieto on hänen mukaansa staattista, pysyvää ja hitaasti muuttuvaa ja hiljainen tietämys on jatkuvasti muuntuvaa osaamista. Hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon väliin Spender (2006) sijoittaa vielä implisiittisen tiedon. Se ymmärretään tietona, joka voidaan tarvittaessa tehdä julkiseksi. Hiljaisesta tietoa voidaan Spenderin mukaan pitää tietona, joka kätkeytyy toimintaan ja pysyy ainakin osittain aina hiljaisena. Bratton ja Gold (2003, 347) esittävät hiukan erilaisen käsiteparin tiedon määrittelyssä. He jakavat tiedon teoreettiseen tietoon (knowing-that) ja taitotietoon (knowing-how). Teoreettinen tieto on tietoa tosiasioista ja näiden selityksistä perustuen luokiteltuun tietoon. Taitotieto on henkilökohtaista ja se perustuu erilaisten tilanteiden vaatimuksiin ja kykyyn tehdä jotakin tietyssä tilanteessa. Stanton (1995, 100) yhdistää tiedon ja taidon kompetenssin käsitteellä, joka on tietojen ja taitojen oikeanlaisen yhdistelmän haltuunottoa ja kontekstuaalista ymmärrystä. Sveiby (1997, 10, 35, 39) määrittelee yksilön kyvykkyyden eli kompetenssin samaan tapaan kyvyksi toimia erilaisissa tilanteissa luodakseen sekä todellista että aineetonta pääomaa. Kompetenssi muodostuu tiedoista, kokemuksesta, kyvykkyydestä, taidoista, luovuudesta ja innovatiivisuudesta. Håland ja Tjora (2006) korostavat, että kompetenssiin liittyy näkemys yksittäisen työntekijän tietämyksen ja taitojen kehittämisestä osana työyhteisön sosiaalista kontekstia. Suomalaisesta kirjallisuudesta löytyy myös suoraan osaamista kuvaavia määrittelyjä. Viitala (2005, 116) selittää osaamisen sisältöä osaamispyramidin (kuvio 1) avulla jakaen sen tasoihin. Osaamispyramidin tasot kuvaavat taitoja, valmiuksia ja osaamisia, joista ammattitaito rakentuu. Ammattitaito voidaan määritellä monipuoliseksi ja kokonaisvaltaiseksi kyvyksi suoriutua työtehtävistä.

12 9 mahdollisuutta saavuttaa tavoitteita sovitun toiminnan kautta. Lehtonen kuvaa tutkioman ammattialan osaaminen organisaatioosaaminen sosiaaliset taidot luovuus ja ongelmantarkaisutaito persoosnalliset valmiudet KUVIO 1. Osaamispyramidi. Viitala 2005, 116. Pyramidin perustan muodostavat yksilön persoonallisiin ominaisuuksiin liittyvät valmiudet kuten paineensietokyky ja itseluottamus. Seuraavana ovat luovuus ja ongelmanratkaisukyky. Ne ovat taitoja, joiden avulla yksilöt toimivat yhdessä ja tuottavat yksilöiden osaamisen ylittävää tietotaitoa. Tähän tasoon liittyy fyysinen ja henkinen hyvinvointi sekä osaamista kannustava toimintaympäristö. Kolmannella tasolla pyramidissa on yksilön sosiaaliset taidot. Seuraavana ovat organisaatio-osaamisen taidot, jotka syntyvät ajan kuluessa ja yhtyvät organisaation strategiseksi osaamiseksi. Pyramidin huipulla on oman ammattialan osaamiseen liittyvät taidot, jotka rakentuvat sekä koulutuksesta että työkokemuksesta. Mitä lähempänä pyramidin perustaa osaaminen on, sen lähempänä osaamisen alue on henkilön persoonallisuutta ja mitä lähempänä pyramidin huippua jokin osaamisalue on, sitä läheisemmin se liittyy suoritettavaan työhön. Osaaminen syntyy koulutuksen ja kokemuksien tuloksena ja on kontekstisidonnaista. (Viitala 2005, ) Osaamisen käsite rinnastuu aineettoman pääoman käsitteeseen. Lönnqvist, Kujansivu ja Antola (2005, 31) toteavat, että aineettomasta pääomasta käytetään useita erilaisia käsitteitä ja sitä määritellään hyvin moninaisesti. Aineettoman pääoman määrittely inhimilliseen pääomaan, rakenteelliseen pääomaan ja suhdepääomaan on vakiintunein määrittely. Aineettomalla pääomalla tarkoitetaan organisaatiolle kilpailuetua tuottavien työntekijöiden taitojen, tiedon, kokemuksen, organisatorisen teknologian sekä asiakassuhteiden hallintaa (Edvinsson & Malone 1997, 44). Lehtosen (2002, 78, 178) mukaan organisaation osaaminen merkitsee pyrkimystä ja

13 10 muksena tuloksena osaamisen koostuvan sosiaalisesta pääomasta ja ammatillisesta ja kollektiivisesta osaamisesta (kuvio 2). vaikuttaa ammatillisen osaamisen kehykseen ammatil- linen osaaminen muodostaa lisäarvoa kollektiiviseen osaamiseen sosiaalinen pääoma kollektiivinen osaaminen sitoo ammatillisen osaamisen eri osa-alueet yhteen KUVIO 2. Organisaation osaamisen ulottuvuuksia, mukaillen Lehtonen 2002, 178. Osaaminen on hänen mukaansa eri ulottuvuuksien yhdistelmä, jossa sosiaalinen pääoma vaikuttaa ammatillisen osaamisen käyttöön ja kehittymiseen ja sitoo ammatilliset osaamiset kollektiiviseksi osaamiseksi. Kollektiivinen osaaminen kehittyy organisaatioissa ja yhteisöissä pitkän ajan kuluessa ja ilmenee yhteisinä käsityksinä tai ajatusmalleina. Osaamisen hallinnan dynamiikkaan liittyy keskeisesti osaamisen rakentuminen, ylläpito ja hyödyntäminen. Inhimillinen pääoma on sosiaalisesti jaettavissa ja hyödynnettävissä tiedon jakamisen kautta (Lehtonen 2002, 178, ) Myös Edvinsson ja Malone (1997, 11) kuvaavat inhimillisen pääoman saavan organisationaalisen luonteen, kun siihen sisältyy organisaation arvot, kulttuuri ja filosofia. Organisationaalisella inhimillisellä pääomalla voidaan myös ymmärtää ihmisten kykyä toimia yhdessä ja tuottaa yksilöiden osaamisen ylittävää osaamista (Viitala 2005, 99). Organisaatioissa on myös jotain ainutlaatuista ja erityistä osaamista. Osaamiseen liittyy tuolloin toimintaa, jossa on yhteisöllinen ote ja tavoite (Hyrkäs 2009, 62). Sarala ja Sarala (2001, 34 35) määrittelevät ydinosaamiseksi sellaisen osaamisen, joka on organisaation toiminta-ajatuksen, arvojen ja tehtävien kannalta olennaista. Ydinosaaminen muodostaa kilpailuetua ja on riippuvainen myös siitä, miten organisaatio käyttää osaa-

14 11 mista ja kuinka nopeasti organisaatio voi oppia uutta. (Juuti & Luoma 2009, 83: Viitala 2007, ). Osaamista voidaan siis tarkastella eri tasojen avulla joko yksilöllisenä tai kollektiivisena osaamisena. Yksilön osaaminen muuttuu organisaation osaamiseksi, kun ihmiset jakavat, yhdistävät ja kehittävät osaamistaan yhdessä ja kun osaaminen muunnetaan yhteiseksi näkemykseksi tai yhteiseksi toiminnaksi. (Håland & Tjora 2006). Taulukkoon 1 on koottu näitä osaamisen näkökulmia. TAULUKKO 1.Näkökulmia osaamiseen, mukaillen Håland & Tjora ominaisuus prosessi yksilöllinen osaaminen on yksilön ominaisuus osaaminen on työssä suoriutumista organisatorinen kollektiivinen osaaminen on yksilöiden tietojen, taitojen ja ominaisuuksien kertymä osaaminen rakentuu prosesseissa ja suhteissa arjen työssä organisaatiossa Osaaminen voidaan ymmärtää yksilön ominaisuutena, jolloin se nähdään tietojen ja taitojen omistamisena tai prosessina, jolloin se näyttäytyy työssä suoriutumisena. Yksilöllisen prosessinäkökulman mukaan yksilön osaaminen syntyy vuorovaikutuksessa työstä saatujen kokemusten kanssa. Kollektiivisena ominaisuutena osaaminen koostuu yksilöiden yhteisestä osaamisesta. Kun osaamista tarkastellaan kollektiivisena prosessina, keskiöön tulee organisaatiokulttuuri ja sen luomat oppimismahdollisuudet. (Håland & Tjora 2006.) 2.2 Osaamisen johtaminen Johtajuutta märitellään usein englanninkielen käsitteillä. Management (asioiden johtaminen) viittaa organisaatioon, organisaation toimintapolitiikkaan ja päätöksentekoon. Leadership (ihmisten johtaminen) tarkoittaa johtajan ja työntekijän välistä vuorovaikutteista toimintaa. Asioiden johtaminen nostaa esiin tehokkuusajattelun ja ihmisten johtaminen puolestaan korostaa työelämän laatua. Käsitteiden erillään pitäminen tekee joh-

15 12 tamisen määrittelystä ongelmallisen. Arjen johtamistyössä ja johtamisen tutkimuksessa asioiden ja ihmisten johtamisen erottelu ei ole mahdollista. (Markkula 2011, 11, ) Osaamisen johtamisessa käytetään käsitteitä knowledge management (Kivinen 2008) tai knowledge leadership (Viitala 2005). Tiedon ja osaamisen johtamisen teoreettiset viitekehykset kiinnittyvät tietojohtamisen, HRM:n (human resource management) ja oppivan organisaation tutkimustraditioihin. Osaamisen johtamisen ja tietojohtamisen eriytyminen on osittain kielen tuottama ja tietyllä tavalla suomalainen ilmiö. (Hyrkäs 2009, ) Oppivassa organisaatiossa henkilöstö on organisaation tärkein resurssi, jolloin yhteisen tahtotilan, vuorovaikutuksen, motivaation ja oppimaan oppimisen organisointi ovat johtamisen painopisteitä (Sarala & Sarala 2001, 51). Henkilöstövoimavarojen johtamisessa (HMR) on erilaisia suuntauksia, mutta yhteistä näille on henkilöstön näkeminen organisaation voimavarana ja strategian toteuttajina. Johtamisessa painottuu tuolloin hyvä henkilöstösuunnittelu ja osaamisen kehittäminen. (Bratton & Cold 2003, ; Markkula 2011, 14.) Bratton ja Cold (2003, 8) haluavat säilyttää human recource management käsitteen mahdollisimman laajana, sillä human recource eli henkilöstövoimavarat viittaa heidän mukaansa kaikkiin niihin piirteisiin ja ominaisuuksiin, joita ihmiset tuovat ja organisaatioon ja joita he siellä kehittävät. Myös osaamisen johtaminen on käsitteenä monitahoinen ja kiistanalainen (Huotari 2009, 38). Osaamisen johtamista on tutkittu muun muassa hallintotieteen (Huotari 2009), liiketaloustieteen (Viitala 2005; 2002), kasvatustieteen (Lehtonen 2002) ja terveyshallintotieteen (Kivinen 2008) näkökulmista. Julkisessa organisaatiossa osaamisen johtamisella tavoitellaan laadukkaiden palveluiden tehokasta tuottamista, joten henkilöstö on tärkein resurssi ja kehittämiskohde. Osaamisen johtamisen lähtökohtana on yhteinen näkemys perustehtävästä (Niiranen, Seppänen-Järvelä, Sinkkonen & Vartiainen 2010, 94), organisaation visiosta, strategiasta ja tavoitteista (Kivinen 2008, 194). Organisaation osaamisen perusta on yksilöiden ja työyhteisöjen osaaminen ja oppiminen, joten osaamisen johtamisen tärkein tehtävä on yhdistää organisaation strategia ja ihmisten osaaminen (Viitala 2005, 109;). Osaamisen johtaminen onkin ymmärrettävä prosessina, jossa huomioidaan osaamisen näkökulma, strateginen näkökulma ja toiminnallinen näkökulma (Sanchez 2004).

16 13 Osaamisen johtamiseen liittyy olennaisena osana olemassa olevan osaamisen arviointi ja tarvittavan osaamisen ennakointi. Tyypillisimmät tavat selvittää näitä asioita on osaamiskartoitukset (Hanhinen 2011; Niiranen ym. 2010, 95 96), osaamiskartat ja osaamisprofiilit (Virtainlahti 2009, 91-93). Myös kehityskeskustelujen avulla johdetaan osaamista ja kartoitetaan henkilöstön työssä tarvitsemaa osaamista, kehittymistarpeita sekä ohjataan alaisen kehittymistä ja toimintaa kohti organisaation tavoitteita (Huotari 2009, 196; Viitala 2005, 361). Niirasen ym. (2010, 95 96) mukaan osaamiskartoituksilla ja kehityskeskusteluilla voidaan jäsentää ja tehdä näkyväksi sekä työn että työntekijän arvostusta. Viitala (2002, ) kuvaa osaamisen johtaminen esimiestyön läpäisevänä moniulotteisena toimintana (taulukko 2). Viitala painottaa, että hänen mallissaan johtamisen piirteet ovat perusteltavissa nimenomaan oppimisen näkökulmasta. TAULUKKO 2. Osaamisen johtamisen päätehtävät ja keinot. Viitala 2002, 189. Tehtäväalueet Keinot Oppimisen Suuntaaminen Oppimista edistävän ilmapiirin luominen Oppimisprosessien tukeminen Alaisten hallussa olevan tiedon ja tietoisuuden vahvistaminen Tiedon prosessointi alaisten kanssa koskien strategioita, tavoitteita, asiakaspalautteita ja toiminnan tuloksia. Yhteisöllisyyden vahvistaminen lisäämällä tietoa yhteistoiminnan elementeistä ja merkityksistä (esim. avoimuudesta). Tiedon lisääminen ryhmässä olevasta osaamisesta ja sen mekityksestä toiminnassa. Tiedon lisääminen oppimisen tarpeista. Keskustelun synnyttäminen oppimisen kannalta merkityksellisissä asioissa. Alaisten osallistuttaminen oppimista suuntaavien asioiden ideointiin, suunnitteluun ja selkiyttämiseen. Toiminnan arviointia koskevat keskustelut työyhteisössä. Alaisten auttaminen rakentavaan virheiden käsittelyyn keskusteluissa. Keskinäisen ymmärryksen lisääminen keskustelujen avulla. Osaamisen jakamista edistävien keskustelujen synnyttäminen työyhteisössä. Yksilöiden näkemysten avartaminen keskusteluissa muiden kanssa (esim. kehityskeskusteluissa). Oppimista tukevien puitteiden eli toimintamallien ja systematiikkojen luominen. Oppimista suuntaavien järjestelmien ja toimintamallien luominen yhdessä alaisten kanssa. Dialogeja ja reflektointia tukevien käytäntöjen ja rakenteiden kehittäminen työyhteisössä. Oppimista ja tiedon prosessointia edistävien käytäntöjen ja järjestelmien kehittäminen.

17 14 Viitala (2002, ) nimeää osaamisen johtamisen tehtäviksi oppimisen suuntaamisen, oppimista edistävän ilmapiirin luomisen ja oppimisprosessin tukemisen. Osaamisen johtamisen pääkeinoja ovat 1) alaisten hallussa olevan tiedon käsittely ja sen avulla tietoisuuden luominen, 2) keskustelun synnyttäminen oppimisen kannalta merkityksellisistä asioista ja 3) oppimista tukevien puitteet luominen toiminnalle. Osaamisen johtaminen edellyttää näiden keinojen soveltamista osaamisen eri tehtäväalueilla. Viitala kiteyttää oppimista edistävän johtajuuden (knowlewdge leadership) olevan johtamista, jossa esimies yhdessä alaistensa kanssa selkiyttää osaamisen kehittymisen suuntaa ja luo oppimista edistävää ilmapiiriä ja tukee sekä yksittäisen työntekijän että koko työyhteisön oppimisprosesseja. Osaamisen johtaminen vaatii esimieheltä oman työyhteisön ja olemassa olevien resurssien tuntemista. Sanchezin (2004) mukaan työyhteisön tavoitteet pitää asettaa sellaisiksi, että ne voidaan saavuttaa olemassa olevilla resursseilla. Viitala (2002, 192) puolestaan painottaa, että esimiehen tehtävä on varmistaa työyhteisön oppimiselle riittävät resurssit. Sosiaalialan johtamisessa on erityistä muun muassa johtamisen suhde ja vaatimus etiikkaan ja eettiseen pohdintaan. Sosiaalialalla on olemassa eri ammattikuntien omia eettisiä ohjeita, jotka koskevat asiakastyötä, johtamista ja koko organisaation toimintaa. Eettinen johtaminen antaa henkilöstölle mahdollisuuden soveltaa oman alansa eettisiä ohjeita sekä sitoutua työpaikkaansa hyvässä työilmapiirissä. Eettinen johtaminen näyttäytyy erityisesti tilanteissa, joissa vastakkain ovat yhteiskunnan eettiset näkemykset sosiaalipalvelujen perusteista ja tavoitteista, lainsäädäntö ja talouskysymykset. (Niiranen ym. 2010, ) Lämsän (2010) mukaan eettisen johtamisen tarkoituksena on edistää parhaan mahdollisen työyhteisön saavuttamista. Eettistä johtamista tarvitaan, jotta ihmiset voisivat työskennellä yhdessä rakentavalla tavalla perustehtävän suorittamisessa. Eettinen johtaminen on tilannesidonnaista ja vaatii johtajalta jatkuvaa oman toiminnan avointa reflektointia, mikä korostuu erityisesti muutostilanteissa (Niiranen ym. 2010, 114, 123).

18 Osaamisen jakaminen työyhteisössä Osaamisen olemassaolon ennakkoehtona voidaan pitää tietoa. Kollektiiviseksi tai organisationaaliseksi osaamiseksi muuntuessaan yksilöllinen tieto edellyttää tiedon jakamista sosiaalisessa kontekstissa. Tieto on aina kontekstisidonnaista ja se on arvokasta ainoastaan tietyssä kontekstissa. (Rastas & Einola-Pekkinen 2001, 23.) Ammattitaidon, osaamisen tai kompetenssien lisäksi organisaation kilpailukykyyn vaikuttaa se, kuinka organisaatio luo ja jakaa tietoa (Kirjavainen & Laakso-Manninen 2000, 178). Baden-Fullerin ja Volberdan (2001, 114) mukaan organisaation olemassaolo perustuu siihen, että se kykenee tietämyksen ja osaamisen rakentamiseen ja hyödyntämiseen. Keskeistä on se, kuinka organisaatio sovittaa tietämyksensä ja osaamisensa ympäristön haasteisiin ja olosuhteisiin. Oppivan organisaation keskeisimpiä tunnusmerkkejä ovat yhteinen visio, yhdessä oppiminen, systemaattinen ajattelu sekä vastuun jakaminen kaikille työyhteisön jäsenille. (Bratton & Gold 2003, ). Asiantuntijuutta ja kokemuksia jakamalla, sitoutumalla yhteisiin päämääriin ja tavoitteisiin työyhteisön jäsenet voivat kehittää älyllistä suoriutumista paremmin kuin toimiessaan yksin. Näin he pystyvät ratkaisemaan ryhmänä monimutkaisempia ja haasteellisempia ongelmia kuin yksinään. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2000, ) Työntekijöiden ammattitaito kasvaa eksplisiittisen, tietoisen ja tarkoituksellisen oppimisen tuloksena esimerkiksi kouluttautumalla, mutta suurin osa oppimisesta tapahtuu epävirallisissa oppimisympäristöissä ja sosiaalisissa tilanteissa implisiittisesti, tiedostamatta. (Hanhinen 2010, 144). Kokemukseen perustuvan tiedon ja hiljaisen tiedon jakaminen ja näkyväksi tekeminen onkin viime vuosina nähty tärkeänä paitsi yksilöllisen oppimisen ja osaamisen myös organisaatioiden ja niiden tuottamien palvelujen kehittämisen kannalta (Järvinen, Koivisto & Poikela 2000, ). Työntekijöiden asenteet, motivaatio ja sitoutuminen vaikuttavat organisationaalisen osaamisen kehittymiseen. Erilasia osaamisen kehittämisen muotoja ovat esimerkiksi kehittämisprojektit, kokeilutoiminta, oppimista tukevat tilaisuudet, ongelmanratkaisutilanteet, tiimi-työskentely, palaverit, parhaista käytännöistä oppiminen, vierailut ja opintokäynnit sekä dialogit. Ongelmanratkaisutilanteet työpaikalla ovat tehokkaita oppimistilanteita, kun niihin otetaan tietoisesti tutkiva ja oppiva ote. Ryhmässä oppii parhaiten hyvän keskustelun eli dialogien avulla. (Viitala 2007, )

19 16 Jaettu osaaminen synnyttää uutta osaamista. Oppimista edistävä ja tietoa luova tila (ba) voi Nonakan, Toyaman ja Konnon (2000, 13 15, 26 28) mukaan syntyä spontaanisti tai se voidaan luoda tarkoituksella. Hyvien tietoa luovien olosuhteiden syntyyn vaikuttaa autonomia, luova kaaos, ylimääräinen tieto, tarpeellinen vaihtelu, rakkaus, huolenpito, luottamus ja sitoutuminen. Autonomia tarkoittaa mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhön. Luova kaaos tarkoittaa tilaa, jossa ei ole jäykkää rutiinia tai struktuuria. Kriisit rohkaiset työntekijöitä ylittämään rajoja ja arvioimaan omia työmenetelmiään ja ylimääräinen tieto auttaa ymmärtämään muiden toimintaa ja roolia. Tiedon monipuolisuus lisää kykyä selvitä yllättävistä tilanteista. Erilaisten foorumeiden luominen työyhteisöön on tärkeää osaamisen siirtymisessä yksilötason osaamisesta organisaation osaamiseksi. uutta tietoa luodaan hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon vuorovaikutuksessa. (Nonaka & Takeuchi 1995, 64). Scharmer (2001, ) on kritisoinut Nonakan ja Takeuchin uuden tiedon luomisen mallia siitä, että se ei kuvaa voimaa tai energiaa, joka tarvitaan tiedon ja osaamisen jakamiseen ja uuden tiedon luomiseen. Scharmerin oma piilevän tiedon luomisen malli muodostuu kolmesta elementistä: yhteisestä kokemuksesta, yhteisestä pohdinnasta ja yhteisestä tahdosta. Yhteiseksi jaettu kokemus (shared praxis) kuvaa tekemistä, jota kaikki tekevät. Jaettu pohdinta (shared reflection) on jaettuja kokemuksia ja niiden ilmaisemista toisille. Yhteiseksi jaettu tahto (shared will) muodostuu keskustelussa, kun osallistujat muodostavat ja ilmaisevat yhteistä tarkoitusta. jaetun tahdon muodostaminen alkaa yksilön kokemusten ilmaisemisesta ja kokemusten reflektoimisesta, sen tarkoituksena on todellisten tarkoitusten pohdinta, joka johtaa yhteisten asioiden määrittämiseen ja toimintaan sitoutumiseen. Kriittinen tekijä tiedon tuottamiselle on vuorovaikutuksen monimuotoisuus. Yhteisöjen prosessikeskeistä työskentelyä tutkinut ja kehittänyt Murto (1992, 17, 26, 38 42) painottaa työyhteisössä tapahtuvaa oman toiminnan arviointia. Prosessikeskeisessä työskentelyssä työyhteisö kehittyy yhteisötietoiseksi ja yhteisölliseltä itsetunnoltaan vahvaksi, jäseniään tukevaksi ja kannustavaksi yhteisöksi. Tällainen kehittämisstrategia sitouttaa henkilöstön yhteisiin tavoitteisiin ja toimintatapoihin. Lähtökohta on työyhteisön arkipäivän toimintatapojen tutkiminen, jota pysähdytään tekemään säännöllisesti. Toiminnan arviointi suuntaa tulevaa toimintaa. Murto painottaa, että arkipäivän toimintaa arvioidaan aina suhteessa yhteisön perustehtävään. Prosessikeskeinen työs-

20 17 kentely ohjaa painopisteen yksikköjen sisäiseen kehittämiseen ja työntekijöiden tasaarvoiseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Heikkilä (2006, ) on tutkinut työssä ja työn yhteydessä tapahtuvaa oppimista tapaustutkimuksina eri aloilla. Tutkimuksessaan hän paneutui erityisesti yksilön ja ympäristön väliseen suhteeseen. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että työntekijät tekevät työtään hyvin erilaisista näkökulmista ja oppivat eri tavoin. Työn luonne, suunnittelu ja organisoituminen ovat merkittäviä tekijöitä oppimisen mahdollistumisessa ja sen kehittämisessä. Eri aloilla esiintyneet yhteiset oppimisen muodot olivat: sosiaalinen vuorovaikutus, uuden tiedon ja ideoiden etsiminen, tekemällä oppiminen ja koulutus. Filander (2000, ) ja Håland ja Troja (2006) korostavat samaan tapaan erilaisia oppimisen ja osaamisen jakamisen foorumeita toiminnan reflektoinnin mahdollistajana ja osaamisen kehittämisenä organisatorisena prosessina. Uutta tietoa ja innovaatioita luodaan sosiaalisen vuorovaikutuksen tiloissa, joissa korostuvat sitoutuminen ja asiantuntijuuden jakaminen organisaation tavoitteiden suuntaisesti. Myös Stenvall ja Virtanen (2010, ) kuvaavat oppimista kollektiiviseksi dialogiksi. Erilaiset vaihtoehdot, näkemykset ja jännitteet luovat tilanteita oppimiselle. Pohdinta, kyseleminen, kyseenalaistaminen ja yhteisen, saavutetun tietämyksen kriittinen reflektointi luo uutta osaamista osallisuuden ja jakamisen kautta. Osaamisen jakamista, yhteistä oppimista ja yhteistoimintaa mahdollistaa työyhteisön ja organisaation vahva sosiaalinen pääoma. Kokemukset työyhteisön toiminnasta ja tilasta vaikuttavat osallisuuteen työyhteisön yhteisissä asioissa. Osaamisen jakaminen sekä yksilö- että työyhteisötasolla koetaan hyödylliseksi, kun se peilautuu työn vaikuttavuuteen ja organisaation tuloksellisuuteen. (Niiranen, Stenvall, Lumijärvi, Meklin & Varila 2005, 36.)

21 18 3. OSAAMINEN LASTENSUOJELUTYÖSSÄ Lastensuojelutyö voidaan määritellä laajasti lasten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tuolloin myös asiantuntijuus jakaantuu monien ammattikuntien ja toimijoiden työksi. (Pekkarinen 2011, 14.) Tässä tutkielmassa tutkittava ilmiö rajataan lapsi- ja perhekohtaisiin lastensuojelupalveluihin, joten lastensuojelutyön osaamisen ja asiantuntijuuden tarkastelu kohdentuu näissä palveluissa toimiviin ammattiryhmiin. Lastensuojelutyö vaatii erityistä osaamista, mutta se ei kuitenkaan asetu yksinkertaiseen ammatilliseen muottiin, sillä lastensuojelutyö kokoaa yhteen hyvin erilaisia asiakkaita, työntekijöitä, verkostoja, organisaatioita ja menetelmiä (Pölkki 2004, 272). Lastensuojelutyössä tavallisimpia ammattinimikkeitä ovat sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja, perheohjaaja ja laitoshoidon ohjaaja/sosiaaliohjaaja. Kukin tehtävä sisältää omat kelpoisuusja osaamisvaatimuksensa ja sen lisäksi lastensuojelutyössä tarvitaan kaikkiin tehtäviin sisältyvää yhteistä osaamista. Lastensuojelussa puhutaan osaamisen rinnalla työhön kuuluvasta ja työn vaatimasta asiantuntijuudesta, joka kuitenkin on vaikeasti määriteltävissä (Pekkarinen, 2011, 13). Tässä luvussa tuon esille lastensuojelutyön osaamisen eri tehtävien kelpoisuusvaatimuksina ja työn sisällöllisenä osaamisena ja asiantuntijuutena (alaluku 3.1). Alaluvussa 3.2 esittelen lastensuojelutyön osaamiseen liittyvää tutkimusta. Lastensuojelutyön osaamiseen liittyvien käsitteiden ymmärrykseni yhdistyy viimeisessä alaluvussa (3.3), jossa määrittelen osaamista, sen elementtejä ja edellytyksiä tässä tutkielmassa. 3.1 Osaamisen ja asiantuntijuus lastensuojelutyössä Sosiaali- ja terveysministeriö (2007, 33) määrittelee sosiaali- ja terveysalan osaamisen koulutuksen tuottamina valmiuksina. Näitä valmiuksia ovat sellaiset tiedot ja taidot, joiden turvin henkilö pystyy suorittamaan tehtävänsä taitavasti, pystyvästi, onnistuneesti ja osuvasti. Keskeiset osaamisen alueet liittyvät asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseen, tavoitteiden ja auttamisen keinojen asettamiseen. Tähän työskentelyyn tarvitaan tutkitun tiedon soveltamista, vuorovaikutus- ja päätöksentekotaitoja ja vastuullista ja eettistä työskentelyä.

22 19 Sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä pääaineen laajuiset yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005, 3 ). Uuden sosiaalihuoltolain (1301/2014, 15 ) mukaan sosiaalityö on asiakas- ja asiantuntijatyötä, jossa rakennetaan yksilön, perheen tai yhteisön tarpeita vastaava sosiaalisen tuen ja palvelujen kokonaisuus. Sosiaalityö jäsentyy teorian, arvojen ja käytännön muodostamana kokonaisuutena. Näiden tekijöiden huomioon ottaminen samanaikaisesti on ammatillisessa käytännössä olennaista. (Raunio 2004, 26.) Sosionomien (AMK) tulo lastensuojelun sosiaalityöhön on merkinnyt työn jakaantumista sosiaalityöhön ja sosiaaliohjaukseen. (Karjalainen & Sarvimäki 2005, 23). Sosiaaliohjaajan tehtäväalueisiin kuuluvat erityisesti palvelutarpeen arviointi yhteistyössä sosiaalityöntekijän kanssa, perhetyö ja avohuollon tukitoimien sekä jälkihuollon toteuttaminen asiakassuunnitelmassa sovittujen tavoitteiden ja tehtävien mukaisesti. (Lastensuojelun käsikirja 2014a.) Sosiaalihuoltolain (1301/2015, 16 ) mukaan sosiaaliohjaus on yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen neuvontaa, ohjausta ja tukea palvelujen käytössä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Lastensuojelulain (417/2007) mukaan lastensuojelulaitoksen hoito- ja kasvatus tehtävissä olevan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksissa on otettava huomioon toimintayksikön asiakaskunnan erityistarpeet ja toiminnan luonne. Lakiin liittyvän hallituksen esityksen (HE 252/2006) mukaan sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa voidaan pitää erityisen sopivana koulutuksena lastensuojelulaitoksessa vaativissa hoito- ja kasvatustehtävissä. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden ohella lastensuojelulaitoksissa voi toimia hoito- ja kasvatustehtävissä myös muun alan koulutuksen saanutta henkilöstöä. Jatkuva oman tietämisen lisääminen, objektiivisuus, kunnioitus omaan ammattia ja ammattiryhmää kohtaan sekä asiakkaan edusta huolehtiminen kuuluvat asiantuntijatyöhön. Tällöin puhutaankin usein professiosta. Professio tarkoittaa ammattikuntaa, jolla on yhteiset ammattieettiset säännöstöt, koulutukseen ja tutkintoon perustuva legimiteetti harjoittaa ammattia ja joka soveltaa tieteellistä tietoa käytännön työssään. Asiantuntijuus voidaan määritellä sekä yksilön että organisaation asiantuntijuutena. Yksilön asiantuntijuus pitää osaamisen määrittelyn tavoin sisällään tiedollisia, taidollisia ja persoonallisia ominaisuuksia. Asiantuntijuuden rakentumisessa on kysymys erilasisten tietojen

23 20 ja taitojen yhdistämisestä jakamisen, neuvottelujen, vuorovaikutuksen ja luottamuksen kautta. (Hirvonen 2009, ) Eduskunta on hyväksynyt lain sosiaalihuollon ammattihenkilöistä. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alussa. Laissa säädetään sosiaalihuollon keskeisten ammattiryhmien ammattienharjoittamisoikeudesta, rekisteröinnistä, ohjauksesta ja valvonnasta. Laki tulee koskemaan sosiaalityöntekijöitä, sosionomeja ja geronomeja. Lain tarvetta perustellaan muun muassa sillä, että sosiaalihuollon asiakas ei voi tällä hetkellä varmistua työntekijän pätevyydestä, vaikka sosiaalihuollon toiminnalla on oikeusvaikutuksia asiakkaan elämään. Asiakasturvallisuuden lisäksi lain tavoitteena on varmistaa, että sosiaalihuollon ammattihenkilöillä on ammattitaidon edellyttämä koulutus ja riittävä ammatillinen osaaminen. (HE 354/2014, 16-17, 44.) Lastensuojelun viranomaisilla kuten kaikilla muilla viranomaisilla on lainsäädäntöön perustuen velvollisuus edistää kaikessa toiminnassaan lapsen ja perheen hyvinvointia. Lapsilla on oikeus erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun keskeiset periaatteita ovat myös osallisuus, yhdenvertaisuus ja suunnitelmallisuus. Lastensuojelutyötä ja päätöksen tekoa ohjaa suhteellisuusperiaate. Lapsen lisäksi lastensuojelutyössä tuetaan koko perhettä ja palvelujen tulee olla oikea-aikaisia. (Lastensuojelun käsikirja 2014b.) Lastensuojelutyötä määrittävät periaatteet asettavat selkeät raamit lastensuojelutyön sisällölle ja osaamiselle. Kananoja on pohtinut (2012) lastensuojelutyössä tarvittavaa tietoa ja osaamista. Lastensuojelu tarvitsee tietoa ja osaamista arvoista ja etiikasta. Lastensuojelun teoreettinen tietopohja rakentuu lasta, perhettä ja yhteiskuntaa koskevasta tiedosta. Lastensuojelussa on erityinen painoarvo lainsäädäntöä, työskentelymenetelmiä ja vuorovaikutusta koskevalla tiedolla. Teoreettisen tiedon lisäksi oman työn kokemuksesta nousevat tieto ja asiakkaiden antama palautetieto ovat merkittävä osa tietopohjaa. Osaamisen keskiössä ovat myös työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet ja vuorovaikutustaidot. Lastensuojelutyön osaamiseen kuuluu taito rakentaa luottamusta vaikeissa tilanteissa. Tarvittavia taitoja ovat myös kyky tunnistaa lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät riskit ja kyky arvioida ja ennakoida lapsen kokemusympäristön vaikutusta ja siihen sisältyviä muutoksen mahdollisuuksia. Lastensuojelutyössä pitää pystyä työskentelemään lapsen ja vanhempien kanssa ristiriitaisessa tilanteessa ja pystyä tukea antavaan ihmissuhteeseen. Osaamista tarvitaan myös yhteistyötaidoissa ja verkostotyösken-

24 21 telyssä. Lastensuojelun työntekijän tulee olla kiinnostunut työstään ja kestää ristiriitoja sisältäviä tilanteita ja osattava antaa tilaa erilaisille näkemyksille. Tärkeää on oman ammattitaidon rajojen tunnistaminen ja kyky käyttää konsultaatiota ja työnohjausta. Tähän liittyy myös omien ammatillisten motiivien tunnistaminen. Lastensuojelutyössä arvostetaan kokemustietoa, mutta hiljaisen tiedon olemassaoloon suhtaudutaan eri tavoin. Argumentteja on puolesta ja vastaan. Heinosen ja Sinkon (2009, 89) mukaan lastensuojelutyön tulee rakentua huolella tehtyihin tilannearvioihin, joissa lapsen ja hänen läheistensä tuottama tieto on keskeisellä sijalla. Työn eettisen vaativuuden vuoksi lastensuojelutyön lähtökohtien ja perustelujen pohtiminen tulee olla keskeinen osa työtä ja asiantuntijuutta. Kuusisto-Niemi ja Kääriäinen (2005) kysyvätkin: "Miksi sosiaalityön dokumentoimatonta työtä ja eksplisiittisesti perustelemattomia ratkaisuja puolustellaan ja perustellaan hiljaisella tiedolla ja sen olemassaololla?" Heidän mukaansa työntekijän on pystyttävä perustelemaan työnsä näkyvästi ja jäsentyneesti. On uskallettava arvioida kriittisesti hiljaiseksi kutsutun tiedon vaikutusta työhön ja asiantuntijuuteen. Raunio (2004, ) näkee, että käytännön tiedon erityisyys ja toisaalta myös haaste on sen implisiittisyydessä. Työntekijä rakentaa tietoa itsekseen omaksumalla sitä eri lähteistä ilman tiedostettua reflektointi. Raunion mukaan juuri implisiittinen tieto mahdollistaa eksplisiittisen tiedon käytön ammatillisessa toiminnassa. 3.2 Aiempia tutkimuksia lastensuojelutyön osaamisesta Osaamiseen, osaamisen johtamiseen ja osaamisen jakamiseen liittyvää tutkimusta on monilla eri tieteenaloilla: sosiaalitieteissä, hallintotieteissä, kasvatustieteissä, liiketaloustieteissä/kauppatieteissä ja sosiaali- ja terveyshallintotieteissä. Osaamisen liittyvät tutkimukset kohtaavat harvoin lastensuojelutyön kanssa, vaikka lastensuojelutyön osaamista ja sen merkittävyyttä tuodaan usein esille lastensuojelutyötä arvioivissa tutkimuksissa ja kirjallisuudessa. Valtakunnallisen Sosiaalialan kehittämishankkeen, , tavoitteita olivat palvelujen saannin ja laadun turvaaminen, palvelurakenteen ja toimintojen kehittäminen, henkilöstön saannin, osaamisen ja työolojen kehittäminen. Hankekokonaisuudet sisälsivät yhteensä 23 valtakunnallista osahanketta. Lastensuojelun kehittämisohjelma on yksi näistä osahankkeista (Wennberg, Oosi, Alavuotunki, Juutinen & Pekkala 2008, 19, 53).

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Sanna Sallinen MISTÄ LÖYDÄMME KEHITTÄMISEN AVAIMET? Vaikuttamisen

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN TERVEYSSOSIAALITYÖSSÄ. Esimiesasemassa olevat sosiaalityöntekijät osaamisen johtamisen määrittelijöinä

OSAAMISEN JOHTAMINEN TERVEYSSOSIAALITYÖSSÄ. Esimiesasemassa olevat sosiaalityöntekijät osaamisen johtamisen määrittelijöinä OSAAMISEN JOHTAMINEN TERVEYSSOSIAALITYÖSSÄ Esimiesasemassa olevat sosiaalityöntekijät osaamisen johtamisen määrittelijöinä Maija-Liisa Pajula Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteet ja tuotantotalous Strateginen johtaminen Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Työn ohjaaja/tarkastaja:

Lisätiedot

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

SUJUVA YHTEISTYÖ. Työntekijöiden kokemuksia lastensuojelusta

SUJUVA YHTEISTYÖ. Työntekijöiden kokemuksia lastensuojelusta SUJUVA YHTEISTYÖ Työntekijöiden kokemuksia lastensuojelusta Sanna-Emilia Tikka ja Johanna Ålander Opinnäytetyö, syksy 2013 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) + Lastentarhanopettajan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan kuntien aineeton pääoma ja sen kehittämisen haasteet

Etelä-Karjalan kuntien aineeton pääoma ja sen kehittämisen haasteet Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtaminen Etelä-Karjalan kuntien aineeton pääoma ja sen kehittämisen haasteet Tarkastaja ja ohjaaja: Tarkastaja: Professori Aino

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kehittäminen lastensuojelulaitoksessa toiminnallisten menetelmien avulla

Työhyvinvoinnin kehittäminen lastensuojelulaitoksessa toiminnallisten menetelmien avulla Moona Ketola, Sara-Sofia Kinnunen Työhyvinvoinnin kehittäminen lastensuojelulaitoksessa toiminnallisten menetelmien avulla Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosionomi Sosiaaliala Opinnäytetyö 7.4.2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

SOSIONOMI PÄIVÄKODIN JOHTAJANA

SOSIONOMI PÄIVÄKODIN JOHTAJANA SOSIONOMI PÄIVÄKODIN JOHTAJANA Santra Kapanen Opinnäytetyö Marraskuu 2014 Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaali- ja terveysala Kuvailulehti Tekijä(t) Kapanen, Santra Työn nimi Sosionomi päiväkodin johtajana

Lisätiedot

Sari Kuutti. Ikäihmisten osaamisen kartoitus

Sari Kuutti. Ikäihmisten osaamisen kartoitus Sari Kuutti Ikäihmisten osaamisen kartoitus Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

Onnistuneen lastensuojeluprosessin johtaminen

Onnistuneen lastensuojeluprosessin johtaminen Onnistuneen lastensuojeluprosessin johtaminen Hanna Heinonen ja Päivi Sinko l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Onnistuneen

Lisätiedot

UUDEN TIEDON MUODOSTUMINEN HILJAISEN JA KÄSITTEELLISEN TIEDON MUUNTUMISEN KAUTTA ÄITIYSNEUVOLAN TERVEYDENHOITAJAN TYÖSSÄ

UUDEN TIEDON MUODOSTUMINEN HILJAISEN JA KÄSITTEELLISEN TIEDON MUUNTUMISEN KAUTTA ÄITIYSNEUVOLAN TERVEYDENHOITAJAN TYÖSSÄ UUDEN TIEDON MUODOSTUMINEN HILJAISEN JA KÄSITTEELLISEN TIEDON MUUNTUMISEN KAUTTA ÄITIYSNEUVOLAN TERVEYDENHOITAJAN TYÖSSÄ Sanna Pesonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

SOSIONOMIN (AMK) ASIANTUNTIJUUS PORIN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ

SOSIONOMIN (AMK) ASIANTUNTIJUUS PORIN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ SOSIONOMIN (AMK) ASIANTUNTIJUUS PORIN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ Elina Jutila Aino Rantamäki Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Länsi, Porin toimipaikka Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Vapaaehtoistoimijoiden johtaminen jalkapalloseuroissa

Vapaaehtoistoimijoiden johtaminen jalkapalloseuroissa Vapaaehtoistoimijoiden johtaminen jalkapalloseuroissa Laadullinen tutkimus jalkapalloseurojen vapaaehtoistoimijoiden ja päätoimisten seurajohtajien käsityksistä hyvästä vapaaehtoisten johtamisesta jalkapalloseurassa

Lisätiedot

Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve

Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lahdensivu, kevät 2013 Saara Hintikka Maija Mäenpää TIIVISTELMÄ LAHDENSIVU Sosiaalialan

Lisätiedot

T A M P E R E E N Y L I O P I S T O. Pedagoginen johtajuus päiväkodin johtajien ja lastentarhanopettajien

T A M P E R E E N Y L I O P I S T O. Pedagoginen johtajuus päiväkodin johtajien ja lastentarhanopettajien T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Pedagoginen johtajuus päiväkodin johtajien ja lastentarhanopettajien silmin Opettajankoulutuslaitos Varhaiskasvatuksen yksikkö Kasvatustieteen erityisesti varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Varhaiskasvatuksen koulutus Pro gradu -tutkielma Laura Pisto Kesäkuu 2013 Tampereen

Lisätiedot

Voimaantumisen mahdollistavan kontekstin luominen ja ylläpitäminen osaamista korostamalla. Tapaustutkimus Inarin kunnanvirasto

Voimaantumisen mahdollistavan kontekstin luominen ja ylläpitäminen osaamista korostamalla. Tapaustutkimus Inarin kunnanvirasto Voimaantumisen mahdollistavan kontekstin luominen ja ylläpitäminen osaamista korostamalla Tapaustutkimus Inarin kunnanvirasto Pirjo Kyrö Hallintotieteen pro gradu -tutkielma Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Pedagogiikan johtaminen koulutuksen vaikuttavuus Espoossa.

Pedagogiikan johtaminen koulutuksen vaikuttavuus Espoossa. Eerika Lehtolammi Pedagogiikan johtaminen koulutuksen vaikuttavuus Espoossa. Päivähoitoyksiköiden johtajien kokemuksia. Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosionomi ylempi AMK Hyvinvointi ja toimintakyky Opinnäytetyö

Lisätiedot

TIIMINVETÄJÄN TYÖNKUVA KASVUN YHTEISÖT KOIVIKOSSA JA SAIRILASSA

TIIMINVETÄJÄN TYÖNKUVA KASVUN YHTEISÖT KOIVIKOSSA JA SAIRILASSA Päivi Kinnunen TIIMINVETÄJÄN TYÖNKUVA KASVUN YHTEISÖT KOIVIKOSSA JA SAIRILASSA Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 3.11.2008 Tekijä(t) Päivi Kinnunen

Lisätiedot

Pedagogiikan johtaminen koulutuksen vaikuttavuus Espoossa

Pedagogiikan johtaminen koulutuksen vaikuttavuus Espoossa Eerika Lehtolammi Pedagogiikan johtaminen koulutuksen vaikuttavuus Espoossa Päivähoitoyksiköiden johtajien kokemuksia Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosionomi ylempi AMK Hyvinvointi ja toimintakyky Opinnäytetyö

Lisätiedot

PIENIN ASKELIN KOHTI PIENRYHMÄKODIN PERUSTAMISTA

PIENIN ASKELIN KOHTI PIENRYHMÄKODIN PERUSTAMISTA PIENIN ASKELIN KOHTI PIENRYHMÄKODIN PERUSTAMISTA Anja Heinonen & Sari Heiskanen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

LUOTTAMUKSEN RAKENTUMINEN SISÄISESSÄ ASIAKKUUDESSA

LUOTTAMUKSEN RAKENTUMINEN SISÄISESSÄ ASIAKKUUDESSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta LUOTTAMUKSEN RAKENTUMINEN SISÄISESSÄ ASIAKKUUDESSA - tapaustutkimus kaupan alan yrityksen kahdesta toimintayksiköstä Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

Tapaustutkimus aineettoman pääoman merkityksestä puupolttoaineiden liiketoiminnassa

Tapaustutkimus aineettoman pääoman merkityksestä puupolttoaineiden liiketoiminnassa Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtaminen Miikka Nieminen Tapaustutkimus aineettoman pääoman merkityksestä puupolttoaineiden liiketoiminnassa Työn ohjaaja / tarkastaja:

Lisätiedot

YKSIN ÄIN EN SUSI JA LAUMA KAUKANA

YKSIN ÄIN EN SUSI JA LAUMA KAUKANA YKSIN ÄIN EN SUSI JA LAUMA KAUKANA Perhetyöntekijöiden kokemuksia etätyöstä ja -johtamisesta Ikäperhe projektissa Tyrväinen Raija Opinnäytetyö Kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö

Lisätiedot

JOHTAJUUS SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSISSA

JOHTAJUUS SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSISSA Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 1/2008 JOHTAJUUS SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSISSA Johtajuus sosiaalialan osaamiskeskuksissa OPINNÄYTETYÖ PAULIINA PIETILÄINEN JOHTAJUUS

Lisätiedot