TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY"

Transkriptio

1 TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY Kulmavuorenkatu 5, Helsinki (09) Faksi (09) sähköposti: kotisivut: TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Liittovaltuuston hyväksymä Toimintasuunnitelma 2012

2 1(9) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Aluksi 1.1 Toiminnan yleiset lähtökohdat Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, jonka tehtävänä on monivammaisten ja pitkäaikaissairaiden edunvalvonta. Toimimme YK:n vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen ja Suomen perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteiden toteuttamiseksi. Tämä toimintasuunnitelma perustuu liittokokouksen hyväksymään toimintasuunnitelmaan toimintakaudelle Liiton keskeisiä tavoitteita ovat vammais- ja muiden yhteiskunnallisten palvelujen ja tukien saatavuuden kohentaminen ja palvelujen kehittäminen, julkisten palvelujen supistusten torjuminen, sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuttomuus sekä kansalaisten perusturvan vahvistaminen. Tärkeä tehtävämme on vahvistaa vammaisten tietoisuutta oikeuksistaan ja tukea heidän omatoimista selviytymistään. Olennainen osa toimintaa on myös tarjota monivammaisille ja pitkäaikaissairaille mahdollisuus vertaistukeen ja yhteisöllisyyden kokemiseen. Tärkeimpiä toiminta-alueita ovat edunvalvontatyö ja sitä tukeva tiedottaminen, koulutus ja opastus, paikallisyhdistysten toiminnan tukeminen sekä vertaistuki-, lomailu- ja virkistysmahdollisuuksien tarjoaminen yhdistysten jäsenille. 1.2 Liiton keskeisiä vaatimuksia Toimintasuunnitelmassa on liiton keskeiset vaatimukset määritetty seuraavaan tapaan: Valtion on valvottava vammaispalvelulain, hoitotakuulainsäädännön ja muun sosiaali- ja terveydenhoitolainsäädännön soveltamiskäytäntöjä ja puututtava tiukasti kansalaisten oikeuksia polkeviin lainrikkomuksiin kunnissa, sairaanhoitopiireissä ja muissa julkisissa organisaatioissa. Vammaispalvelulain kehittäminen ja vanhuspalvelulain säätäminen ovat tarpeen. Uusi lainsäädäntö ei kuitenkaan saa ainakaan heikentää vaikeavammaisten tarvitsemia tukipalveluja eikä luoda eriarvoisuutta vammaisten kesken esim. iän, asuinpaikan tai erityyppisen vammaisuuden perusteella. Jotta valvonta ja sanktiointi ovat mahdollisia, on vammaispalveluja, vanhusten hoivaa ja muita sosiaali- ja terveyspalveluja koskevat lait säädettävä selkeinä, yksikäsitteisinä ja kuntia sitovina. Valtion on huolehdittava, että kunnilla on riittävät taloudelliset ja ammattihenkilöresurssit sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuulliseen ja laadukkaaseen toteuttamiseen. Koska normiohjaus, ohjeet ja suositukset eivät näytä riittävän, on syytä palata tältä osin ns. korvamerkittyihin valtionosuuksiin. Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelujen asiakasmaksuja ei saa korottaa eikä lisätä. Terveydenhoitokustannusten maksukatot on pikaisesti yhdistettävä yhdeksi, enintään 350 euron tasoiseksi vuotuiseksi maksukatoksi.

3 2(9) Kansaneläkkeiden ja muun perusturvan taso on pikaisesti korotettava vähintään 800 euroon kuukaudessa, eläkkeet sidottava reaaliarvon säilymisen turvaavaan indeksiin ja poistettava pienimpien eläkkeiden verotus. Takuueläke oli oikean suuntainen mutta tasoltaan riittämätön ja sitä paitsi perusturvajärjestelmää entuudestaan monimutkaistava ratkaisu. Pienituloisille tarkoitetut Kelan tuet ja kunnallinen toimeentulotuki on korotettava elämisen perusedellytykset turvaavalle tasolle, ja niiden myöntämisedellytykset on yhdenmukaistettava, selkeytettävä ja kohtuullistettava. Kuntien on järjestettävä vammais-, vanhus- ja muut sosiaali- ja terveyspalvelut lakeja noudattaen kunnassa esiintyvän tarpeen mukaan. Palvelut on toteutettava kunnan omana työnä ja vähintään STM:n määrällisten ja laatusuositusten tasoisina. Kunnissa on huolehdittava vammaisten ja ikäihmisten palvelutarpeen kartoitusten ja hoito- ja palvelusuunnitelmien laatimisesta sekä tarpeellisiksi todettujen palvelujen saatavuudesta. Vammaisten ja vanhusten turvallinen asuminen on taattava järjestämällä riittävät kunnalliset koti- ym. palvelut sekä tarpeen mukaiset palveluasumismahdollisuudet ja laitospaikat, joiden toimintaa ja tasoa valvotaan. Ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon on panostettava mm. vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja ikäihmisten säännöllisin, maksuttomin terveystarkastuksin. Sairauksista toipumista, jaksamista ja omatoimisuutta tukevaan kuntoutukseen tulee olla mahdollisuus ikääntyneilläkin vammaisilla. 1.3 Toimintavuoden 2012 haasteita Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden oikeuksien puolustaminen, edunvalvonta ja sosiaalilainsäädännön kehittäminen ovat olleet liiton päätehtävänä sen perustamisesta alkaen. Monet jo vuosia sitten esittämämme vaatimukset ovat edelleen ajankohtaisia, koska niihin ei ole saatu tarpeellisia parannuksia. Julkisia palveluja on supistettu, tulo- ja terveyserot suomalaisessa yhteiskunnassa ovat kasvaneet ja eriarvoisuus lisääntynyt. Yhä tärkeämmäksi liittomme toiminnassa on lainsäädäntövaatimusten rinnalla noussut voimassa olevien lakien noudattamisen valvominen sekä yksittäisten vammaisten, sairaiden ja iäkkäiden ihmisten oikeuksien puolustaminen ja auttaminen heille kuuluvien ja tarpeellisten palvelujen ja tukien saamiseksi. Toimintavuodelle 2012 antavat leimansa sosiaali- ja terveydenhoitolainsäädännön ja kuntapalvelurakenteiden jo toteutetut ja valmisteilla olevat muutokset ja niiden vaikutukset vammaisten tarvitsemiin julkisiin palveluihin ja tukiin. Syksyn kunnallisvaalit ovat vammaisten kannalta merkittäviä, sillä niissä pitkälti ratkeaa, miten kunnat käyttävät laajaa harkintavaltaansa lakien soveltamisessa ja palvelujen järjestämisessä kuntalaisille. Liiton ja sen jäsenyhdistysten toiminnassa nämä näkyvät niin edunvalvonta- ja vaikuttamistoiminnassa kuin koulutus-, tiedotus- ja neuvontatyössäkin. Toiminnan haasteena on myös liiton talouden niukkuus. Ilman huomattavaa lisärahoitusta mahdollisuudet toiminnan kehittämiseen tai laajentamiseen ovat hyvin niukat. Tämä toimintasuunnitelma on laadittu sillä lähtökohdalla, että toiminnan taloudelliset perusedellytykset pystytään turvaamaan.

4 3(9) 2. Liiton toimielimet ja kokoukset Liittokokousten välillä liiton ylimpänä päättävänä elimenä toimiva liittovaltuusto kokoontuu sääntömääräiseen kokoukseensa Liittovaltuuston muodostavat puheenjohtaja Pauli Toikka (Helsinki), varapuheenjohtaja Tuure Hietanen (Valkeakoski) sekä 16 varsinaista ja 16 varajäsentä. Liittohallituksen muodostavat puheenjohtaja Antti Holopainen (Lahti), varapuheenjohtaja Timo Piippo (Helsinki) sekä 9 varsinaista ja 4 varajäsentä. Liittohallituksen kokouksiin kutsutaan sekä varsinaiset että varajäsenet, ja liittovaltuuston puheenjohtaja osallistuu liittohallituksen kokouksiin kutsuttuna. Liittohallitus kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Liittohallituksen valmistelevina työryhminä toimivat Uusi Invalidi-lehden toimituskunta (lehtityöryhmä), taloustyöryhmä ja kiinteistötyöryhmä. Tarpeen mukaan liittohallitus nimeää muita pysyviä tai tilapäisiä työryhmiä. Kokousten sihteereinä, valmistelijoina ja esittelijöinä toimivat liiton toimihenkilöt, toiminnanjohtaja Marja-Leena Kalkkinen ja taloudenhoitaja Tarja Västilä. 3. Jäsenistö Paikallisyhdistykset ovat liiton perusta ja yhdysside liiton ja jäsenistön välillä. Niiden kautta liitolle välittyy kuva vammaisten ja pitkäaikaissairaiden arkipäivän todellisuudesta, tarpeista ja huolenaiheista liiton edunvalvontatyön ja muun toiminnan pohjaksi. Liittoon kuuluu 20 paikallisyhdistystä sekä yhteisöjäsenenä Helsingin Kirvesmiehet (RL os. 1) ja muutamia kannatusjäseniä. Uusien paikallisyhdistysten perustamista tuetaan yhdistysverkoston täydentämiseksi. Eri järjestöille tarjotaan edelleen mahdollisuutta liittyä liiton yhteisöjäseneksi. Paikallisyhdistysten toimintaa liitto tukee mm. toiminta- ja koulutusavustuksilla, koulutuksella, neuvonnalla ja opinto- ym. materiaaleilla sekä kannustamalla yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa yhdistysten kesken. Yhdistysten toimintaa uusien jäsenten ja kannatusjäsenten hankkimiseksi tuetaan. Liiton tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista tiedotetaan yhdistyskirjeillä. Jäsenyhdistysten kirjanpitoja hoidetaan tarvittaessa liiton palveluna. Liiton lomakoti on yhdistysten ja jäsenistön käytettävissä jäsenhinnoin. Yhdistysten toiminnallista tilannetta liitto seuraa mm. vuosittaisella toimintakyselyllä. Vuorovaikutusta vahvistetaan liiton toimi- ja luottamushenkilöiden yhdistyskäynneillä sekä liiton koulutus- ym. tilaisuuksien yhteydessä. Vuonna 2012 täyttävät Tampereen ja Turun yhdistykset 65 vuotta ja Jyväskylän yhdistys 50 vuotta. 4. Edunvalvonta- ja vaikuttamistoiminta Edunvalvontatoiminnassa korostuvat vaatimus valtion vastuunotosta sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuudesta ja vammaisten ja vanhusten oikeuksista, riittävästä toimeentulosta ja turvallisuuden parantamisesta, huomion kiinnittäminen kohtuuttomuuksiin ja lakien rikkomuksiin kunnissa sekä tukea tarvitsevien ihmisten neuvonta ja auttaminen tarpeellisten palvelujen ja tukien saamiseksi.

5 Hallitusohjelman kirjausten konkretisoitumista ja toteutusta, vammaispalvelulain muutosten ja vanhustenhoitolain ja muun sosiaalilainsäädännön valmistelua, terveydenhoitolain ja muun lainsäädännön toteutusta sekä muita vammaisten asemaan ja sosiaali- ja terveyspolitiikan kehitykseen vaikuttavia hankkeita seurataan, otetaan niihin kantaa ja tiedotetaan niistä yhdistyksille ja jäsenistölle. Tärkeimpiä toimintamuotoja ovat mm. kannanotot, julkilausumat, mielenilmaukset sekä yhteydenpito hallituksen ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseniin, Kelan valtuutettuihin ja muihin kansanedustajiin ja virkamiehiin. Edunvalvontatyötä on myös vammaisten ja muiden tietoa ja apua tarvitsevien tahojen neuvonta ja auttaminen ja oikeuksista tiedottaminen. Jäsenistöä opastetaan ja rohkaistaan hakemaan tarvitsemiaan yhteiskunnallisia tukia ja palveluja sekä toimimaan ongelmatilanteissa, kuten kielteisen tukipäätöksen tullessa tai hoitoon pääsyn viivästyessä. Paikallinen vaikuttamistoiminta tarvitsee erityistä panostusta, kun harkinta- ja päätösvalta sosiaali- ja terveyslainsäädännön soveltamisessa ja palvelujen toteuttamisessa on yhä enemmän siirtynyt kunnille. Keskeistä on yhteydenpito ja vaikuttaminen kuntien luottamushenkilöihin, kunnallisvaaliehdokkaisiin ja virkamiehiin ja alueen kansanedustajiin sekä paikallinen julkisuus ja yhteistyö kuntapalvelujen puolesta. Paikallista edunvalvontatoimintaa ovat myös vammaisten oikeuksien opiskelu yhdistysten kerhoissa sekä henkilökohtainen neuvonta ja rohkaisu ja opastus oikeuksien hakemisessa. Paikallista edunvalvonta- ja vaikuttamistoimintaa tuetaan mm. tiedottamalla, kouluttamalla ja neuvonnalla sekä kannustamalla yhdistysten välistä kokemustenvaihtoa mm. liiton tilaisuuksissa ja lehdessä ja yhdistysten tapaamisissa. Edunvalvontatyössä pyritään sekä liitto- että paikallistasolla yhteistyöhön muiden vammais-, eläkeläis- ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. 5. Koulutustoiminta Liiton koulutustoiminnassa painopisteinä ovat syrjäytymisen ehkäiseminen ja tiedon jakaminen vammaisten oikeuksista ja yhteiskunnan tuista ja palveluista, paikallisen neuvontatoiminnan tukeminen, kuntapalvelut sekä muut ajankohtaiset sosiaali- ja terveyspolitiikan kysymykset. Asiantuntijaluentojen ohella keskeisellä sijalla kursseilla ovat ryhmätyöskentely ja -keskustelut ja niiden raportointi keskinäisen kokemustenvaihdon virittämiseksi ja sosiaalisten ja esiintymistaitojen vahvistamiseksi. Koulutustilaisuudet järjestetään Vähäjärven lomakodissa. Kursseilta kerätään systemaattisesti osallistujien palaute toiminnan kehittämiseksi, ja koulutustoimintaa käsitellään säännöllisesti liittohallituksen kokouksissa. 5.1 Ikmo-kurssit ja paikallisen sosiaalineuvonnan valmennus Ikääntyvät monivammaiset syrjäyttämistä ehkäisemässä - eli ns. ikmokurssien tarkoituksena on ehkäistä ikääntyvien monivammaisten syrjäytymistä /syrjäyttämistä antamalla tietoa vammaisten oikeuksista ja yhteiskunnan palveluista ja tuista, opastamalla tukien hakemisessa sekä vahvistamalla osallistujien omatoimisuutta, itsellistä selviytymistä ja itsetuntoa. Kurssien osallistujia opastetaan ja kannustetaan myös terveyttä tukeviin elämäntapoihin, liikuntaan ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Osallistujien ikärakenteen vuoksi käsitellään myös mm. ikääntymiseen ja vanhustenhoitoon liittyviä kysymyksiä. 4(9)

6 5(9) Kurssien yhteydessä annetaan tarpeen mukaan henkilökohtaista neuvontaa hakemusten laatimisessa ym. asioinnissa. Kurssilaisten mukana välitetään tietoa ja oppimateriaaleja muille yhdistysten jäsenille sekä paikallisen neuvontatoiminnan ja vertaistukiverkostojen tueksi. Ray:n tuella järjestetään viisi 5-päiväistä ikmo-kurssia yhteensä noin 125 osallistujalle. Kurssit kohdennetaan yhdistyksittäin, jotta sisällössä voidaan ottaa huomioon kuntakohtaisia erityispiirteitä ja yhteiskuljetuksilla moni huonokuntoisempikin pääsee tulemaan kurssille: viikko ma pe yhdistykset vko Jyväskylä vko Lappeenranta vko Lahti & Kerava & Hämeenlinna vko Oulu vko Tampere & Vilppula Paikallisen neuvonta- ja vertaistukitoiminnan vahvistamiseksi järjestetään Ray:n tuella kaksi sosiaalineuvonnan kurssia neuvontatyötä toiminta-alueillaan tekeville tai aloitteleville: täydennys- ja jatkokurssi ikmo- tai neuvontakurssin äskettäin käyneille ja neuvontatyön perus- ja kertauskurssi. Kursseilla päivitetään ja täydennetään lainsäädäntötietoutta, harjoitellaan käytännön neuvontatilanteita, vaihdetaan neuvontatyön kokemuksia ja vahvistetaan tiedonhankintataitoja. Ikmo- ja neuvontakurssien vetäjinä toimivat liiton toimihenkilöt, opettajina lisäksi liiton luottamushenkilöitä ja erityisosaamista omaavia jäseniä ja asiantuntijoita. Kursseilla olleisiin yhdistyksiin tehdään resurssien mukaan seurantakäyntejä. Kurssiohjelmaa ja -aineistoja sekä opetusmenetelmiä ja -välineitä kehitetään vammaisten ja ikäihmisten erityistarpeet ja kurssipalautteissa esiintulevat ehdotukset ja toiveet huomioon ottaen. 5.2 Muu koulutustoiminta Liitto järjestää yhteistyössä DSL:n ja muiden järjestöjen kanssa seminaareja, kursseja ja muita opintotilaisuuksia mm. ajankohtaisista sosiaali- ja terveyspolitiikan kysymyksistä. Yhdistysten edustajien osallistumista keskeisimmille liiton kursseille tuetaan taloudellisesti DSL:n ja Ray:n tuella. Liittovaltuuston kokouksen yhteydessä järjestetään 17.3 seminaari kokouksen osallistujille, seuraajille ja muille kiinnostuneille teemalla Mihin sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmämme on menossa?. Syysseminaarissa perehdytään ajankohtaisiin kuntakysymyksiin, kuntarakenneuudistukseen, kuntapalveluihin jne. Muita koulutustilaisuuksia järjestetään yhdistysten tarpeiden ja kiinnostuksen ja liiton resurssien mukaan. Yhdessä paikallisyhdistysten kanssa liitto järjestää ½ -1 päivän mittaisia paikallisia koulutustilaisuuksia. Yhdistykset käsittelevät omissa kerho- ja opintotilaisuuksissaan paikallisia kuntapalveluja, ikmo-kurssien teemoja ja muita ajankohtaisia asioita. Kuntien päättäjiä ja virkamiehiä ja eri alojen asiantuntijoita kutsutaan kerhoihin keskustelemaan vammaisia kiinnostavista kysymyksistä. Liiton toimihenkilöt ovat yhdistysten tarpeiden mukaan käytettävissä kouluttajina ja alustajina paikallisissa ja alueellisissa opintotilaisuuksissa. Liitto tuottaa materiaalia yhdistysten opintotoiminnan ja edunvalvonnan tueksi.

7 6(9) 6. Tiedotustoiminta 6.1 Uusi Invalidi -lehti Liiton keskeisin tiedotuskanava on neljä kertaa vuodessa julkaistava Uusi Invalidi-lehti. Lehden sisältö painottuu vammaisten edunvalvontatyöhön, sosiaali- ja terveydenhuollon lakien toteutuksen seurantaan, yhteiskunnan tukia ja palveluja koskevaan tiedottamiseen sekä sosiaaliturvan kehittämisestä ja hyvinvointivaltiosta käytävään keskusteluun. Nro ilmestyy viikolla Aineisto toimistolle viimeistään Teema (alustavasti) 1/12 vko Kansainvälisyys (ml. YK:n vammaisten oikeuksia koskevan sopimus ja sen ratifiointi-kysymykset) + raportti liittovaltuuston seminaarista & kokouksesta 2/12 vko Matkustaminen, liikkuminen ja esteellisyys/esteettömyys 3/12 vko Kuntapalvelut vammaisten kannalta + raportti kulttuuripäiviltä 4/12 vko Vammaisten ja vanhusten turvallisuus/turvattomuus + joulutervehdykset + yhdistysten vuosikokousilmoitukset Tärkeällä sijalla lehdessä ovat yhdistyksiltä ja jäseniltä tulevat jutut paikallisista edunvalvontakokemuksista ja muusta yhdistysten toiminnasta sekä jäsenten ja sosiaali- ja terveysasioiden asiantuntijoiden haastattelut. Lehti toimii myös liiton ja paikallisyhdistysten toiminnan tiedotuskanavana. Koska ajankohtaisen tiedon tarve jäsenistön keskuudessa kasvaa ja yhdistysten ja jäsenten aktiivisuus lehden avustajina on lisääntynyt, on tavoitteena julkaista lehteä vähintään 12-sivuisena. Lehden rahoituksen vahvistamiseksi pyritään lisäämään ilmoitushankintaa ja haetaan muita rahoituslähteitä. Lehden päätoimittajana toimii puheenjohtaja Antti Holopainen, toimitussihteerinä Marja-Leena Kalkkinen ja taittajana Asmo Koste. Lehti painetaan SPOY:ssä. Liittohallitus käsittelee säännöllisesti lehden toimituskunnan (lehtityöryhmän) valmistelemana lehden sisältöä, tuotantoaikataulua ja kehittämistarpeita. Lehden sisältöä ja luettavuutta kehitetään jatkuvasti lukijoiden palautteen pohjalta. Liiton paikallisyhdistysten jäsenet saavat lehden jäsenetuna. Lisäksi liitto tilaa lehteä paikallisyhdistysten esitysten mukaan terveyskeskuksiin, kirjastoihin ym. julkisiin tiloihin ja sitä toimitetaan nippuina yhdistyksille jaettavaksi paikallisissa tilaisuuksissa ja jäsenyydestä mahdollisesti kiinnostuneille. 6.2 Sisäinen tiedotus Liiton sisäisen tiedotuksen perustan muodostavat yhdistyskirjeet (vähintään 6 kirjettä/vuosi), joissa paikallisyhdistyksille tiedotetaan liiton toiminnasta, sosiaali- ja terveyslainsäädännön muutoksista ja muista ajankohtaisista asioista, sekä kaikille yhdistysten jäsenille menevä Uusi Invalidi-lehti. Tiedonkulkua ja vuorovaikutteisuutta kehitetään mm. rakentamalla yhteyshenkilöverkostoja, tehostamalla sähköpostin käyttöä sekä ohjaamalla jäsenistöä hyödyntämään mahdollisuuksiensa mukaan tiedonlähteenä myös nettiä. Tärkeitä tiedotus- ja vuorovaikutuskanavia ovat myös liiton luottamus- ja toimihenkilöiden yhdistyskäynnit, liiton kokoukset, kurssit ja muut tapahtumat sekä yhdistysten yhteydenpito liiton toimistoon ja käynnit lomakodissa.

8 7(9) 6.3 Muu tiedotustoiminta Liiton kannanotot ja julkilausumat toimitetaan valtakunnan tason päättäjille ja sekä tiedoksi tiedotusvälineille, paikallisyhdistyksille ja eri yhteistyötahoille. Liiton esitettä ja Uusi Invalidi-lehteä käytetään mm. jäsenhankinnan tukena. Liiton uudistetut kotisivut otetaan käyttöön ja sivuille päivitetään aiempaa enemmän tietoa liiton toiminnasta. Sosiaalisen median hyödyntämistä tehostetaan liiton näkyvyyden ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Jäsenyhdistyksiä kannustetaan ja opastetaan paikallisten viestinten hyödyntämisessä, omien esitteiden laadinnassa ja muussa tiedottamisessa. 7. Sosiaalinen lomatoiminta Tästä vuodesta alkaen Ray keskittää sosiaalilomien avustukset ns. varsinaisille lomajärjestöille. Liitto järjestää lomat yhteistyössä Solaris-lomien kanssa, mikä merkitsee jonkin verran muutoksia mm. hakukäytännöissä. Liitto ja yhdistykset neuvovat ja auttavat tarvittaessa lomien hakemisessa. Omavastuuhinta viiden vuorokauden täysihoitolomasta on edelleen 50 euroa. Tavoitteena on, että mahdollisimman monilla pienituloisilla, ikääntyvillä monivammaisilla liiton jäsenillä on mahdollisuus turvalliseen lomailuun. Lomat järjestetään Vähäjärven lomakodissa kolmella lomajaksolla, , ja , jolloin lomalaisille on tarjolla yhteistä toimintaa, liikunta-, luento-, harrastus- ym. ohjelmaa. Lomalaisilla on myös mahdollisuus henkilökohtaiseen neuvontaan mm. sosiaalitukien ja -palvelujen hakemisessa. 8. Kulttuuri- ja harrastustoiminta Perinteiset Vammaiskulttuuripäivät toimivat liiton yhdistysten ja jäsenistön yhteisenä foorumina esittävän taiteen ja kädentaitojen monipuoliselle esittelylle ja samalla virkistävälle sosiaaliselle kanssakäymiselle yli yhdistysrajojen. XXVIII kulttuuripäivät järjestetään kesäkuuta Vähäjärven lomakodissa. Päivien ohjelmaa ja järjestelyjä kehitetään parhaat perinteet säilyttäen. Jäsenistön omia runoja, pakinoita ja muita kirjoituksia julkaistaan Uusi Invalidilehdessä. Uusien kirjoitus- tai muiden kulttuurikilpailujen järjestämistä harkitaan. Harrastustoimintaa tukevia kursseja järjestetään jäsenistön kiinnostuksen ja resurssien mukaan. Liiton paikallisyhdistyksissä ovat ohjelmatoiminta, yhteislaulu, käsityöt ja askartelu, teatteriretket, kuntoliikunta ja muu yhteinen harrastustoiminta keskeinen vertaistuen ja sosiaalisen virkistystoiminnan muoto. Myös liiton kurssien ym. tilaisuuksien illanvietoissa osallistujien ohjelmaesitykset, seuraleikit ja yhteislaulu virkistävät ja vahvistavat osaltaan yhteishenkeä. 9. Yhteistyö muiden tahojen kanssa Liitto osallistuu sosiaali- ja terveysalan yhteistyöjärjestöjen (SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry sekä Suomen DPI ry) toimintaan ja tekee yhteistyötä mm. vammais-, potilas- ja eläkeläisjärjestöjen kanssa eri organisaatiotasoilla. Raha-automaattiyhdistys Ray toiminnan päärahoittajana ja Demokraattinen Sivistysliitto DSL koulutustoiminnan tukijana ovat liiton keskeisiä yhteistyökumppaneita.

9 8(9) Yhteistyössä DSL:n kanssa osallistutaan liiton toimintaperiaatteita tukeviin, mm. syrjäytymisen ehkäisemiseen tähtääviin koulutus- ym. hankkeisiin. Muita yhteistyötahoja ovat mm. Terveysrintama (mm. seminaariyhteistyö ja vammautumisen ennaltaehkäisyä ja työperäisiä sairauksia koskeva asiantuntemusvaihto) sekä Asukasliitto, eläkeläis- ja työttömien järjestöt (mm. kuntapalvelujen puolustaminen ja muut paikalliset kamppailukysymykset). Uusia yhteistyökumppanuussuhteita ja -verkostoja luodaan mm. kamppailuissa yhteisten asioiden puolesta ja hankkimalla uusia yhteisöjäseniä. Liiton edustajat ja jäsenet osallistuvat myös muiden hyvinvointivaltion säilyttämistä ja julkisia palveluja puolustavien kansalaisjärjestöjen toimintaan ja tapahtumiin, mm. Sosiaalifoorumeihin, sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Valtakunnallisen vammaisneuvoston (Vane), Ray:n ym. koulutus- ym. tilaisuuksiin. Naapurimaiden vammais- ja sosiaalialan järjestöjen toimintaa ja vammaislainsäädäntöä sekä THL:ssä, yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa tehtävää vammaistutkimusta seurataan ja pyritään kehittämään yhteyksiä niihin. Paikallistasolla ovat kunnalliset vammaisneuvostot ja muut vammaisten yhteistoimintaelimet tärkeitä yhteistyöfoorumeja vammaisten oikeuksien puolustamisessa ja edistämisessä. Liiton yhdistyksiä kannustetaan käytännön yhteistyöhön ja kokemusten vaihtoon muiden paikallisten ja alueellisten vammais-, potilas-, eläkeläis-, asukas- ym. kansalaisjärjestöjen kanssa. 10. Vähäjärven lomakoti Hämeenlinnan Hauholla sijaitseva Vähäjärven lomakoti on liiton yhdistysten ja jäsenten ja muiden yhteistyötahojen käytössä lomien, kurssien, seminaarien ja muiden tilaisuuksien järjestämiseksi. Liitto käyttää lomakotia kokous- ja kurssikeskuksenaan. Myös liiton sosiaalilomat järjestetään lomakodissa. Paikallisyhdistykset järjestävät lomakodissa loma-, kuntoilu- ja opiskeluviikkoja, päiväretkiä ym. tapahtumia. Lomakotia markkinoidaan loma-, kurssi-, kokous- ja juhlienviettopaikkana eri yhteistyö- ja kohderyhmille mm. esitteillä, ilmoituksilla ja suunnatuilla tarjouskirjeillä. Ryhmille voidaan etukäteen sopien järjestää ohjelma- ja muuta viriketoimintaa. Lomakotia ja sen kalusto- ja laitevarustusta kehitetään vastaamaan yhä paremmin sekä asiakkaiden että koulutus- ja kurssitoiminnan tarpeita. Lomakodin johtajana toimii Tarja Västilä. Kehittämis- ja korjaustarpeisiin liittyviä asioita valmistelee liittohallituksen nimeämä kiinteistötyöryhmä. Taloudellisesti lomakoti toimii itsekannattavasti poistoja lukuun ottamatta. 11. Henkilöstö ja talous Liiton nykyisen henkilökunnan muodostavat toiminnanjohtaja ja taloudenhoitaja (yht. 1,5 htv) sekä Vähäjärven lomakodin työntekijät: lomakodin johtaja, talonmies-vahtimestari, kokki ja siivooja (yht. 3,5 htv). Lomakodissa ja mahdollisuuksien mukaan myös liiton toimistossa käytetään tarvittaessa tilapäistä apuja sijaistyövoimaa. Työntekijöiden ammattitaito, monitoimisuus, joustavuus ja hyvä yhteistyö sekä jäsenyhdistysten ja jäsenten aktiivinen vapaaehtoistyö ja talkooapu auttavat merkittävästi tavoitteiden saavuttamisessa.

10 Liiton henkilöresurssitilanne on kuitenkin hyvin haavoittuva ja riittämätön ikääntyvien monivammaisten tarpeiden mukaiseen koulutus-, tiedotus- ja neuvontatyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Liitto sai Ray:ltä vuodelle 2012 yleisavustusta liiton perustoimintaan yhteensä euroa sekä kohdennettua avustusta syrjäytymistä ehkäisevään koulutustoimintaan (ikmo- ja neuvontakursseihin) euroa. Ray:n avustusten tasokorotus oli ensimmäinen vuosikausiin ja se tuli hyvin tarpeeseen, yleisavustus jäi kuitenkin edelleen huomattavasti alle haetun summan ( euroa). Muuhun koulutustoimintaan haetaan tukea DSL:n opintokeskukselta. Tiedotus- ym. toimintaan haetaan mahdollisuuksien mukaan projektikohtaisesti lisärahoitusta. Varainhankinnan tueksi pyritään hankkimaan liitolle yhteisöjäseniä ja muita kannatusjäseniä ja tuetaan yhdistysten jäsenhankintaa. Liittohallitus ja liittovaltuusto paneutuvat vakavasti liiton talouteen ja sen vahvistamiseen. Taloustyöryhmä valmistelee uusia varainhankintakeinoja, taloutta tukevia toimintatapoja ja liiton taloussäännön uudistamista. Uusien tulolähteiden ja varainhankintakeinojen löytäminen ovat välttämättömiä liiton toiminnan ylläpitämiseksi, perustoimintojen rahoittamiseksi, koulutus- ja neuvontatarpeen tyydyttämiseksi, tiedotus- ym. toiminnan kehittämiseksi sekä henkilöresurssitilanteen vahvistamiseksi. 12. Toiminnan seuranta- ja arviointikäytännöt Liittohallituksen kokouksissa sekä valmistelevissa työryhmissä arvioidaan säännöllisesti keskeisten toiminta-alueiden tavoitteiden toteutusta ja tuloksia sekä taloudellista tilannetta ja näkymiä. Liittovaltuusto käsittelee kokouksessaan kertomuksen ja arvion edellisen vuoden toiminnasta ja taloudesta sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Koulutustilaisuuksien osallistujilta kerätään systemaattisesti palautetta ja koulutustoiminnan ja -muotojen kehittämistoiveita palautelomakkeilla ja kurssien päätöskeskusteluissa. Vuosittaisella toimintakyselyllä kartoitetaan paikallisyhdistysten tilannetta ja toimintamuotoja sekä palautetta liiton toiminnan kehittämiseksi. Liiton toimi- ja luottamushenkilöiden yhdistyskäyntien ja liiton kurssien ym. tapahtumien yhteydessä käydyt keskustelut sekä yhdistysten ja jäsenten aktiivisuus ja yhteydenotot liittoon täydentävät kuvaa toiminnasta ja jäsenistön tarpeista. Toiminnan arviointimenetelmiä ja -käytäntöjä kehitetään mm. Ray:n ja SOSTE-keskusjärjestön koulutuksen ja ohjeiden avulla. 9(9)

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY Kulmavuorenkatu 5, 00500 Helsinki (09) 713 990 Faksi (09) 713 787 sähköposti: tsil@tsil.fi, kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY Kulmavuorenkatu 5, 00500 Helsinki (09) 713 990 Faksi (09) 713 787 sähköposti: tsil@tsil.fi kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY Kulmavuorenkatu 5, 00500 Helsinki (09) 713 990 Faksi (09) 713 787 sähköposti: tsil@tsil.fi kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY PL 30, 00030 IIRIS (Marjaniementie 74, Helsinki) (09) 3960 5680 sähköposti: tsil@tsil.fi kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 1 / 2 0 1 2

T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 1 / 2 0 1 2 Uusi Invalidi 1/2012 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 1 / 2 0 1 2 Rohkeasti julkisten palvelujen puolesta

Lisätiedot

SOSIAALISTEN OIKEUKSIEN PUOLESTA MARSSITTIIN KARKAUSPÄIVÄNÄ

SOSIAALISTEN OIKEUKSIEN PUOLESTA MARSSITTIIN KARKAUSPÄIVÄNÄ Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/08 SOSIAALISTEN OIKEUKSIEN PUOLESTA MARSSITTIIN KARKAUSPÄIVÄNÄ Sisäsivuilla: Tavoitteena turvallinen vanhuus Sivu 2 Vilkasta toimintaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 29.09.2014

Toimintasuunnitelma 29.09.2014 Toimintasuunnitelma 15 4 29.09.2014 Sisällys Liiton toiminnan tarkoitus... 3 Hallinto ja organisaatio... 3 Henkilöstö... 3 Toimistot... 4 Jäsenistö... 4 Jäsenyydet... 4 Järjestöyhteistyö... 5 Muut kumppanuudet...

Lisätiedot

Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE!

Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE! liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE! Tässä numerossa teemana terveys liiton valtuusto kokoontui 15. maaliskuuta Vähäjärven lomakodissa Hämeenlinnan Hauholla. Kokousväki keskusteli

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliiton vuosikertomus 2014

Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliiton vuosikertomus 2014 Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliiton vuosikertomus 2014 Sisällys Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtajan alkusanat... 3 Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliitto vuonna 2014... 4 1. Mikä

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2014 Liittokokous 25.5.2013 1 Toimintasuunnitelma 2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto Esitys Liittokokous 25.5.2013 YLEISTÄ VUODESTA 2014 - UUDISTUVA JÄRJESTÖ

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry

Prometheus-leirin tuki ry Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2010 Esitys syyskokoukselle SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. HALLINTO 3 2.1. Yleinen hallinto 3 2.2. Jäsenhankinta 4 3. TALOUS 4 4. LEIRITOIMINTA 5 4.1.

Lisätiedot

Sateenkaariperheet ry

Sateenkaariperheet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Sateenkaariperheet ry 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

Muutosvoimia kokoamaan!

Muutosvoimia kokoamaan! Uusi Invalidi 1/2015 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 1/ 2 0 15 Muutosvoimia kokoamaan! Tässä numerossa: Evästyksiä

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Sisällys AIKA HAASTAA - YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMASTA 2015... 3 YHDISTYKSET TOIMIVAT JA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Sisällys 1. VARSINAINEN TOIMINTA 4 1.1 Yleishallinto 4 1.1.1 Yhdistyksen organisaatio 5 1.1.2 Henkilöstö 5 1.1.3 Talous 6 1.2 Toiminta Pasilassa 6 1.2.1 Jäsentoiminta

Lisätiedot

TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015

TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015 TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...3 1. TARKOITUS...4 KUUMA-seudun tahtotila vuonna 2015...5 Hyvinvoinnin määritteleminen...5 2.

Lisätiedot

Vammaisjuristi rohkaisee valittamaan

Vammaisjuristi rohkaisee valittamaan Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 2/2011 Vammaisjuristi rohkaisee valittamaan Tässä numerossa: Teemana vammaisten oikeusturva Liiton uusi puheenjohtaja vammaisten oikeuksista

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

Yhteistä Hyvää. Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015. luonnos I

Yhteistä Hyvää. Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015. luonnos I Yhteistä Hyvää Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015 luonnos I Hyvinvointialan järjestöstrategia TIIVISTELMÄ SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Strategian lähtökohdat 2.1 Strategian tarve ja

Lisätiedot

T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 3/ 2 0 1 3

T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 3/ 2 0 1 3 Uusi Invalidi 3/2013 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 3/ 2 0 1 3 Kulttuuripäivät 2013 oiva näyte liiton väen

Lisätiedot

SUOMEN OSTEOPOROOSILIITTO VUOSIKERTOMUS 2009

SUOMEN OSTEOPOROOSILIITTO VUOSIKERTOMUS 2009 SUOMEN OSTEOPOROOSILIITTO VUOSIKERTOMUS 2009 Kansallisen osteoporoosiohjelman julkaisemisvuosi 2 S i v u V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9 toiminta-ajatus Suomen Osteoporoosiliitto edistää kansalaisten

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty liittokokouksessa Kemissä 19.10.2013 Toimintasuunnitelma 2014 1. YLEISTÄ Suomen Rauhanturvaajaliitto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty Lahden syysliittokokouksessa 11.10.2014 1. YLEISTÄ Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Rauhanturvaajaliitto

Lisätiedot