Akavan opiskelijoiden kansainvälinen toiminta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Akavan opiskelijoiden kansainvälinen toiminta"

Transkriptio

1 Akavan opiskelijoiden kansainvälinen toiminta 1

2 2

3 Johdanto Akavan opiskelijavaltuuskunta toimii edunvalvojana sekä suomalaisille että ulkomaisille korkeakouluopiskelijoille. Kuten Akavassakin, kansainvälinen toiminta on keskeinen osa opiskelijavaltuuskunnan edunvalvontaa. Kansainvälinen vaikuttaminen on tärkeää myös opiskelijatoiminnassa, sillä suomalaiseen työelämään ja korkeakouluopiskeluun vaikuttavia päätöksiä tehdään entistä enemmän Suomen ulkopuolella. Akavan opiskelijoiden kansainvälinen toiminta -asiakirjan tarkoituksena on tuoda näkyväksi Akavan opiskelijoiden kansainvälinen toiminta ja siihen liittyvä edunvalvonta. Asiakirja toimii pitkän aikavälin toiminnan suuntaajana ja mahdollistaa keskittymään kansainvälisen toiminnan olennaisimpiin kohtiin. Akavan opiskelijoiden kansainvälinen toiminta -asiakirja koostuu kahdesta osasta: 1) Akavan opiskelijavaltuuskunnan kansainvälinen edunvalvonta ja 2) Akavan opiskelijoiden kansainväliset yhteistyöverkostot ja vuosikello. Ensimmäinen osa sisältää kokonaisuuksia, joita tulee säännöllisesti päivittää ja arvioida. Myös toista osaa on arvioitava, mutta se rakentuu pysyvämmistä elementeistä ja toimii erityisesti kansainvälisten asioiden perehdytysmateriaalina Akavan opiskelijatoiminnan uusille toimijoille. Akavan opiskelijoiden kansainvälinen toiminta -asiakirja pohjautuu Akavan opiskelijavaltuuskunnan Työelämäohjelmaan Akavan opiskelijavaltuuskunta toimii yhteistyössä pohjoismaisten ja eurooppalaisten sisarorganisaatioiden kanssa. Opiskelijavaltuuskunnalla on edustus Euroopan tason kansainvälisissä järjestöissä, kuten ETUC Youthissa ja Nordvisionissa. Lisäksi opiskelijavaltuuskunta seuraa aktiivisesti keskustelua ja kehitystä eri puolilla maailmaa. Suomessa opiskelijavaltuuskunta tekee yhteistyötä Akavan kansainvälisistä asioista vastaavien työntekijöiden sekä muiden opiskelijajärjestöjen, kuten Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:n ja Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK:n kansainvälisistä asioista vastaavien hallituksen jäsenten ja asiantuntijoiden kanssa. Akavan opiskelijavaltuuskunnalla on kansainvälisten asioiden vastuuhenkilö, joka valitaan puheenjohtajiston keskuudesta. 3

4 Akavan opiskelijoiden kansainvälinen toiminta 1. A kavan opiskelijavaltuuskunnan kansainvälinen edunvalvonta Kansainvälistyminen huomioitava laajasti koulutus- ja työmarkkinoilla Akavan opiskelijat vaikuttajana kansainvälisellä kentällä Opiskelijavaltuuskunnan jäsenet aktiivisesti mukaan kansainväliseen toimintaan Akavan opiskelijoiden kansainvälisen yhteistyöverkostot Nordvision ETUC Youth Committee Eurocadres Council of European Professional and Managerial Staff Akavan opiskelijavaltuuskunnan kansainvälisen toiminnan vuosikello... 9 ISBN ; pdf 4

5 1. Akavan opiskelijavaltuuskunnan kansainvälinen edunvalvonta Kansainvälistyminen huomioitava laajasti koulutusja työmarkkinoilla 1. Kansainvälistymisen luomat vaatimukset ja mahdollisuudet on huomioitava suomalaisilla koulutus- ja työmarkkinoilla nykyistä laajemmin. Suomessa opiskelleiden ulkomaalaistaustaisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä suomalaisille työmarkkinoille on vahvistettava muun muassa kielikoulutuksella ja vaikuttamalla työnantajien asenteisiin. Toimenpiteitä Työnantajia on kannustettava kv-rekrytointeihin. Kansainväliset opiskelijat ovat altavastaajina työmarkkinoilla myös työnantajien asenteiden vuoksi. Työnantajille on tuotettava tietoa kansainvälisten opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden potentiaalista. Maahanmuuttajille tulee tarjota laajemmin koulutukseen johtavia opintoja ja kursseja, joilla estetään syrjäytymistä ja helpotetaan kouluttautumista ja etenemistä suomalaisessa yhteiskunnassa. Lukukausimaksukokeilun onnistuminen arvioidaan sille etukäteen asetettujen kriteerien mukaan. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kansainväliset koulutusohjelmat ovat merkittävässä roolissa työperäisen maahanmuuton edistämisessä. Oppilaitosten on kiinnitettävä huomiota erityisesti kansainvälisten koulutusohjelmiensa laatuun. Akavan ja Akavan opiskelijatoiminnan on omassa toiminnassaan panostettava erityisesti englanninkielisen materiaalin tuottamiseen. 2. Ulkomailla hankittua osaamista on hyödynnettävä nykyistä tehokkaammin suomalaisilla työmarkkinoilla. Ulkomailla opintonsa suorittaneiden ja työkokemusta hankkineiden työllistymistä on tuettava. Ulkomaisten tutkintojen tunnustamisen ja tunnistamisen käytäntöihin on saatava joustavuutta. Yhteiskuntamme varoja heitetään hukkaan, mikäli maassamme olevaa kansainvälistä potentiaalia ja osaamista ei kyetä hyödyntämään. Toimenpiteitä Ulkomaisten tutkintojen tunnistamista ja tunnustamista pyritään helpottamaan Euroopan tasolla esimerkiksi ammattipätevyysdirektiivin avulla. Akavan opiskelijavaltuuskunnan on seurattava tiiviisti Euroopan tasolla tehtävää vaikuttamistyötä. 5 Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden opintojen aikainen työllistyminen on tuettava, koska se helpottaa laadullista työllistymistä valmistumisen jälkeen sekä integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

6 3. Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä on huomioitava kansainvälisyystaitojen kasvava tarve. Korkeakouluissa on tarjottava kansainvälistymistä tukevia opintojaksoja. Vaihto-opiskelua ei saa nähdä ainoana tapana kerryttää kulttuurien välistä osaamista. Kansainvälisyystaitojen kehittämisessä on otettava nykyistä paremmin huomioon eri opiskelijaryhmien välisten yhteyksien luominen. Toimenpiteitä Oppilaitosten on tuettava ulkomailla tehtyjä harjoitteluvaihtoja, vaikka harjoittelua ei olisi suoritettu kansainvälisen ohjelman puitteissa. Kyseiset harjoittelut on tunnustettava ja tunnistettava kiinteäksi osaksi suoritettavaa tutkintoa. Oppilaitosten on mahdollisuuksiensa mukaan lisättävä erityisesti englanninkielistä opetusta ja kurssitarjontaa. Kansainvälistymisopinnot voivat kotimaassa suoritettuna sisältää esimerkiksi oman alan opintoihin integroituja kv-osioita, kv-tutorointia, konferensseihin osallistumista ja järjestötoimintaa. EU strategia on otettava huomioon Akavan opiskelijavaltuuskunnan toiminnassa. Erityisesti strategiaan perustuvia projekteja on seurattava ja otettava mahdollisuuksien mukaan osaksi toimintaa. Tällaisia projekteja ovat esimerkiksi EU-tason tavoitteet opiskelun ja harjoittelun helpottamisesta ulkomailla ja nuorten työllisyysmahdollisuuksien parantaminen. Tavoitteet Akavan opiskelijavaltuuskunta käy keskustelua ja tekee vaikuttamistyötä kansainvälisten edunvalvontatavoitteiden toteutumiseksi esimerkiksi tekemällä kannanottoja ja vaikuttamalla sisäisesti Akavan näkemyksiin. 1.2 Akavan opiskelijat vaikuttajana kansainvälisellä kentällä Akavan opiskelijavaltuuskunta on aktiivinen keskustelija ja tiedon välittäjä kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa toimiessaan. Opiskelijavaltuuskunnan edustaja tuo kansainvälisissä yhteyksissä vahvasti esiin akavalaisten korkeasti koulutettujen näkemyksiä ja haasteita. Tilaisuuksiin osallistuvalla henkilöllä on vastuu toimittaa muistio sähköpostilistan kautta opiskelijavaltuuskunnan toimijoille. Eurooppalaisella tasolla tehtävää vaikutus- ja edunvalvontatyötä pyritään tuomaan lähemmäs opiskelijavaltuuskunnan jäseniä ja toimijoita. Akavan opiskelijavaltuuskunta painottaa toiminnassaan pohjoismaista yhteistyötä. Erityisesti yhteistyötä Ruotsin sisarjärjestö Saco Studentrådin kanssa syvennetään ja pidetään aktiivisena. Euroopan ulkopuolella Akavan opiskelijavaltuuskunnalla ei ole omaa edustusta tai tapaamisia. Akavan opiskelijavaltuuskunnan kansainvälisten asioiden vastuuhenkilön tehtävänä on seurata toimintaa aktiivisesti Akavan edustusten ja yhteyksien kautta sekä informoida erityisesti Akavan opiskelijavaltuuskunnan työjaostoa. 6

7 7 Tavoitteet Akavan opiskelijoiden edustaja toimii aktiivisena keskustelijana ja toimijana Nordvisionin toiminnassa ja osallistuu vuosittain molempiin Nordvisionin kokouksiin. Akavan opiskelijoiden edustaja ottaa osaa ETUC Youth Committeen vuosittaiseen kahteen kokoukseen ja tuo keskusteluun suomalaisten korkeasti koulutettujen opiskelijoiden näkökulmaa. Akavan opiskelijat osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan myös ETUC Youth Committeen järjestämiin konferensseihin. Akavan opiskelijavaltuuskunta ottaa kantaa ja kommentoi ETUC Youth Committeen lausuntoja akavalaisten korkeasti koulutettujen opiskelijoiden näkökulmasta. Akavan opiskelijat toimii tiiviissä yhteistyössä Pohjoismaisen yhteistyöverkosto Nordvisionin kanssa sen eteen, että ETUC Youth Committee toimisi nykyistä enemmän myös edunvalvonnallisissa kysymyksissä. Akavan opiskelijat pyrkii löytämään akavalaisen toimijan ehdolle seuraavaan ETUC Youth Committeen hallitukseen kaudelle Akavan opiskelijat on mukana vuosittain StartPro-verkoston toteuttamassa projektissa. Projektia ei ole alkamassa vuonna 2012, mutta vuonna 2013 alkavaan projektiin osallistutaan aktiivisesti. 1.3 Opiskelijavaltuuskunnan jäsenet aktiivisesti mukaan kansainväliseen toimintaan Akavan opiskelijavaltuuskunnan jäseniä on tarkoitus saada yhä enemmän mukaan kansainväliseen toimintaan ja sen suunnitteluun. Akaverkossa toimii kansainvälisten asioiden keskustelupalsta, jonne sähköpostilistoille lähetetyt kv-lastut arkistoidaan. Akavan opiskelijavaltuuskunnan kansainvälisistä asioista vastaava henkilö kerää ja ylläpitää kansainvälisistä asioista kiinnostuneiden opiskelijavaltuuskunnan jäsenten sähköpostilistaa. Akavan jäsenjärjestöjen opiskelijayhdistysten hallituksille on tarkoitus luoda kv-verkosto, joka luotaisiin keräämällä esimerkiksi hallitusten kv-vastaavien yhteystiedot. Verkostossa jaettaisiin tietoa ja järjestettäisiin tarvittaessa verkostotapaamisia. Akavan opiskelijat kannustaa Akavaa keskusjärjestönä liittymään muutamien akavalaisten jäsenjärjestöjensä tavoin Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASKin jäseneksi.

8 SASK on suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen kehitysyhteistyö- ja solidaarisuusjärjestö, jonka tehtävänä on parantaa ay-toiminnan edellytyksiä maailmassa. Allianssin kansainvälisen politiikan jaosto on kansainvälisen politiikan asiantuntijaelin, johon kuuluu 16 jäsenjärjestöjen edustajaa. Seuraavaan Allianssin kansainvälisen politiikan jaostoon pyritään löytämään opiskelijavaltuuskunnan kautta Akavan edustaja. 2. Akavan opiskelijoiden kansainvälisen yhteistyöverkostot 2.1 Nordvision 2.2 ETUC Youth Committee Nordvision on Pohjoismaisten korkeasti koulutettujen työmarkkinatoimijoiden yhteistyöfoorumi. Toiminnassa ovat mukana kaikki pohjoismaat, mutta aktiivisia toimijoita ovat Ruotsin korkeasti koulutettujen keskusjärjestön opiskelijavaltuusto Sveriges akademikers centralorganisation Saco Studentråd ja toimihenkilöjärjestö Tjänstemännens Centralorganisation TCO, Tanskan korkeasti koulutettuja edustava Dansk Magisterforening ja Norjan ammattiliittojen keskusjärjestö Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS. Nordvision-toimijat tapaavat kahdesti vuodessa kiertävän vastuun periaatteella ja keskustelevat maiden tilanteista opiskelijanäkökulmasta. Vuoden 2012 keväällä Nordvision kokoontuu Suomessa. Akavan opiskelijavaltuuskunta tekee läheistä yhteistyötä pohjoismaiden korkeasti koulutettujen keskusjärjestöjen kanssa. Jäsenkunnan samankaltaisuuden vuoksi järjestöjen tiivis yhteistyö edunvalvontaan ja yhteiskunnalliseen asemaan liittyvissä kysymyksissä on kaikkien yhteinen etu. ETUC Youth Committee on Euroopan palkansaajakeskusjärjestön nuorisokomitea. Akavan opiskelijavaltuuskunnalla on komiteassa edustus. Komitealla on vuodessa kaksi kokousta, joiden lisäksi se järjestää konferensseja. Suomen kaikki keskusjärjestöt ovat mukana komitean toiminnassa. European Trade Union Confederation ETUCiin kuuluu noin 90 kansallista keskusjärjestöä, jotka edustavat noin 50 miljoonaa palkansaajaa. ETUCilla on jäseniä noin 30 Euroopan maasta. ETUCin nuorisokomitean tehtävä on edustaa nuoria ETUCin sisällä. Se muun muassa järjestää seminaareja, konferensseja ja kampanjoi nuorten työntekijöiden puolesta Euroopassa. ETUC Youth Commit- 8

9 teen hallitus on kahdeksanhenkinen, kolme puheenjohtajistossa ja neljä hallituksen jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksivuotinen. Pohjoismaiset toimijat ovat sopineet kiertävästä paikasta ETUC Youthin hallituksessa. Hallituksen toimintakautena paikka on Ruotsilla. Suomalaisten keskusjärjestöjen on ehdotettava keskuudestaan edustajaa kaudelle Eurocadres Council of European Professional and Managerial Staff Eurocadres eli Koulutettujen ryhmien ja ylempien toimihenkilöiden neuvottelukunta toimii itsenäisesti ETUCin yhteydessä. Akava on edustettuna Eurocadresin hallituksessa ja sen toimielimisissä. Eurocadresilla on StartPro-verkosto, jonka tarkoituksena on toimia linkkinä opiskelijoiden ja työelämän välillä. StartPro-verkosto toteuttaa vuosittain vaihtuvalla teemalla opiskelijoihin linkittyvän projektin, jota koordinoi Eurocadres. 3. Akavan opiskelijavaltuuskunnan kansainvälisen toiminnan vuosikello Tammi helmi maaliskuu Mukaan Eurocadres StartPro-verkoston projektiin Sidosryhmien (SYL, SAMOK) kv-toimijoiden tapaaminen Akavan kv-asioista vastaavien työntekijöiden tapaaminen Huhti toukokuu Nordvision-tapaaminen (kevät 2012 Helsinki, syksy 2012 Ruotsi, kevät 2013 Tanska, syksy 2013 Norja, kevät 2014 Helsinki) ETUC Youth Committeen kokous Syys lokakuu Kunnon työn päivä 7.10., kansainvälinen World Day for Decent Work. Akava, STTK ja SAK yhteistyössä. Marras joulukuu Nordvision-tapaaminen ETUC Youth Committeen kokous 9

10 Muistiinpanot: 10

11 11

12 Akava on Suomen johtava opiskelijoiden työmarkkinajärjestö. Akavan opiskelijat on lähes korkeakouluopiskelijan yhteisö, jonka äänenä Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA toimii. AOVA ajaa korkeakouluopiskelijoiden etua toimimalla aktiivisena ja aloitteellisena yhteiskunnallisena keskustelijana. Rautatieläisenkatu Helsinki puhelin

ainejärjestöjen opas kansainvälisyyteen JYY

ainejärjestöjen opas kansainvälisyyteen JYY ainejärjestöjen opas kansainvälisyyteen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ainejärjestöjen kansainvälinen toiminta... 4 Kontaktin luominen kv-opiskelijoihin...

Lisätiedot

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä AYY:n organisaatiomuistio Johtoryhmä Muistio pohjautuen KY:n, TKY:n ja TOKYO:n eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyihin organisaatiokeskusteluihin. [13.10.2009] Sisällysluettelo Alkusanat... 5 1 Hallinto...

Lisätiedot

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi...

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi... Akavan Erityisalojen toimintasuunnitelma 2013 Sisällys JOHDANTO... 4 EDUNVALVONTA... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien jäsenten edunvalvonta... 6 Akavan Erityisalojen

Lisätiedot

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia SYL-liittokokous KOKOELMA 19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia AYY:n arvopaperi Linjapaperi Aalto-yliopistosta Linjapaperi opintotuesta Linjapaperi Aalto-yliopiston kansainvälistymisestä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009.

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009. Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen 3. Työryhmät ja muu toiminta 4. Paikallinen ja alueellinen toiminta 5.

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013 1/33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Hyväksytty TYYn edustajiston kokouksessa 23.11.2011, muokattu 29.2.2012,

Lisätiedot

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti.

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Jatkuvan toiminnan kuvaus 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 30.11.2014 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso-

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Jyväskylän yliopisto uusii opiskelijarekisterinsä Joren. Rekisterin vaihtuessa uuteen järjestelmään,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma Sisällys Johdanto: Uusi strategia linjaa toimintaa... 4 Edunvalvonta... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien

Lisätiedot

STRATEGIA 2017. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

STRATEGIA 2017. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta STRATEGIA 2017 Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016 Johdanto 1 1. Koulutuspolitiikka 1 1.1. Keskiössä tutkintoon johtava koulutus ja opiskelijan oikeusturva 1 1.2 Yliopistodemokratia ja opiskelijaedustajat 2 1.3 Opintojen tuki ja joustavuus 4 1.4 Opetuksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi

TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi TULEVAISUUS ON VINOSSA VINOn strategia 2015 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO www.vino.fi Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 Sisällysluettelo Johdanto 3 Mikä ViNO on? 3 Missio 3 Ulospäin

Lisätiedot

TTYY:n kansainvälistymis- ja kielisuunnitelma 2012-2015

TTYY:n kansainvälistymis- ja kielisuunnitelma 2012-2015 TTYY:n kansainvälistymis- ja kielisuunnitelma 2012-2015 Sisällys TTYY:n kansainvälistymis- ja kielisuunnitelma 2012-2015... 1 Sisällys... 1 TTYY ja toiminnan tavoitteet... 2 Määritelmät... 2 Edunvalvonnalliset

Lisätiedot

Kansainvälisten opiskelijoiden maahanmuutto Euroopan unioniin

Kansainvälisten opiskelijoiden maahanmuutto Euroopan unioniin Kansainvälisten opiskelijoiden maahanmuutto Euroopan unioniin Euroopan muuttoliikeverkoston tutkimus 2012 Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan unionin osarahoittama 2 3 Kansainvälisten opiskelijoiden

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08 Sivu 1 / 9 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Vuoden 2012 päätavoite Ylioppilasliikkeenä kuntavaaleihin SYL:n vuoden

Lisätiedot

PAKETTI BOLOGNESE II Sisällys: 3 Lukijalle: Ammattikorkeakoulut kansainvälistyvät - ja sinä voit olla vaikuttajana prosessissa! 4 Bolognan tavoitteet 5 Opiskelijoiden osallistuminen on tärkeää 6 Opintopisteet

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA 2013 2014

TAVOITEOHJELMA 2013 2014 Tavoiteohjelma 0-0 0 TAVOITEOHJELMA 0 0. Johdanto.... Aate ja ideologia.... Sujuva opiskelu.... Opintojen ohjaus.... Opiskelijavalinnat.... Opintojen joustavuus.... Korkeakoulutuksen kehittäminen.... Koulutuksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 4 1.1. Yhdistyksen kokoukset... 4 1.2. Hallitus... 4 1.3. Jaettavat avustukset... 4 2. JÄSENET... 5 3. TALOUS...

Lisätiedot

Muutokset toimintasuunnitelmaan

Muutokset toimintasuunnitelmaan SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08b Sivu 1 / 16 Muutokset toimintasuunnitelmaan Vasemmassa sarakkeessa on lausuntokierrokselle lähtenyt luonnos toimintasuunnitelmaksi, oikeassa sarakkeessa

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

sam k Opiskelijakunta ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisyys Piri Hiltunen (toim. Henna Juusola, Kirsi Suominen, Veli-Matti Taskila ja Amu Urhonen)

sam k Opiskelijakunta ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisyys Piri Hiltunen (toim. Henna Juusola, Kirsi Suominen, Veli-Matti Taskila ja Amu Urhonen) Opiskelijakunta ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisyys Piri Hiltunen (toim. Henna Juusola, Kirsi Suominen, Veli-Matti Taskila ja Amu Urhonen) sam k JULKAISUT 2009 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien

Lisätiedot

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Poliittisen toiminnan painopisteet Eurooppanuorten tapahtumat toimintavuonna 2015 Järjestöllinen toiminta Kansainvälinen toiminta Viestintä

Lisätiedot

YLEISTÄ. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009

YLEISTÄ. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009 Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

6/2003. SAK:n Nuorisopoliittinen ohjelma. Puheen vuoro SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

6/2003. SAK:n Nuorisopoliittinen ohjelma. Puheen vuoro SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Puheen vuoro 6/2003 SAK:n Nuorisopoliittinen ohjelma SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Heinäkuu 2003 Lisätietoja: Eija Harjula eija.harjula@sak.fi puh. (09) 7721 412 SAK, PL 157 FIN-00531 Helsinki

Lisätiedot

VAHVUUTENA KANSAINVÄLISYYS

VAHVUUTENA KANSAINVÄLISYYS VAHVUUTENA KANSAINVÄLISYYS Kansainvälisen toiminnan strateginen suunnittelu ammatillisessa koulutuksessa Oppaat ja käsikirjat 2010:10 Oppaat ja käsikirjat 2010:10 VAHVUUTENA KANSAINVÄLISYYS Kansainvälisen

Lisätiedot