PORIN SEUDUN RAKENNEMALLI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN SEUDUN RAKENNEMALLI"

Transkriptio

1 1 PORIN SEUDUN RAKENNEMALLI VUODEN 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 1. Seudullinen maankäyttö Selvitykset Uudet toimintamallit Pilotit Edunvalvonta Selvitys kuntien yhteisen rakennusvalvonta- ja ympäristöyhteistyön valmiuksista Seudun yhteisistä maapoliittisista periaatteista ja suosituksista sopiminen Yleiskaavayhteistyö Kansallisten MAL -aiesopimusten seuranta ja edunvalvonta a) Selvitys kuntien yhteisen rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyhteistyön valmiuksista Porin kaupunkiseudun alueelle tehdään kuntien yhteisen rakennusvalvonta- ja ympäristöyhteistyön tarve- ja toteutustapaselvitys. Vastuutaho: Karhukuntaneuvosto ja toimikunta Tilanne: Matti Lankiniemi valmistelee asiaa. b) Seudun yhteisistä maapoliittisista periaatteista ja suosituksista sopiminen sekä yleiskaavayhteistyö Porin kaupunkiseudun alueella haetaan rakennemallin toteuttamista tukevat parhaat käytännöt maapoliittisista periaatteista ja suosituksista, jotka liittyvät mm. maanhankintaan, tontinluovutusehtoihin ja energiatehokkuuteen. Samalla sovitaan maankäytön suunnitteluun liittyvän yhteistyön tiivistämisestä ja haetaan yhteistyölle uusia muotoja, erityisesti yleiskaavayhteistyön kautta. Vastuutaho: KARMA

2 2 Tilanne: Järjestetään työseminaari kevään 2011 aikana. Valmistellaan seminaaria keräämällä kuntien maapoliittiset periaatteet (osto/myynti hintataso, miten kaavat tehdään, miten sopimuksia tehdään jne.). Hyödynnetään Nauhakaupunki-materiaaleja. c) Kansallisten MAL -aiesopimusten seuranta ja edunvalvonta Muutamat suomalaiset kaupunkiseudut (mm. Turku, Tampere) valmistelevat valtion kanssa maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevia aiesopimuksia. Näissä aiesopimuksissa sekä kunnat että valtio ovat sitoutuneet mm. asunto- ja tonttitarjonnasta sekä tehneet yhteisiä liikennejärjestelmäsuunnitelmia. Porin kaupunkiseutu seuraa kansallisten MAL-aiesopimusten tilannetta. Vastuutaho: KARMA, Karhukuntatoimikunta ja -neuvosto Tilanne: Valmistelua seurataan

3 3 2. Oleminen: Asuminen, paikat, identiteetti Selvitykset Uudet toimintamallit Pilotit Edunvalvonta Seudun yhteisen asuntopoliittisen strategian laadinta, sis. mm: - Porin seudun energiatehokkaan aluerakentamisen mallin luominen - Asuntopoliittinen investointiohjelma, uudis-, korjaus- ja täydennysrakentamiseen. - Erityisryhmien palveluasumisen strategia - Hissiprojekti a) Porin seudun asuntopoliittisen strategian laadinta Porin kaupunkiseudulle laaditaan yhteinen asuntopoliittinen strategia, jolla on tiivis yhteys kuntakohtaisiin asuntostrategioihin. Asuntopoliittinen strategia sisältää sekä seudun yhteisen asuntopoliittisen investointiohjelman että erityisryhmien palveluasumisen strategian. Vastuutaho: Asuntovirkamiestyöryhmä, Karhukuntien sosiaali- ja terveyspalvelut Tilanne: Strategian valmistelu käynnistetään asuntovirkamiestyöryhmän puitteissa, sosiaali- ja terveystoimen työryhmä mukaan vuoden 2011 aikana b) Porin seudun energiatehokkaan aluerakentamisen mallin luominen uudis-, korjaus- ja täydennysrakentamiseen Hankkeen tavoitteena on tuottaa energiatehokkuutta tukevaa tietoa ja osaamista asuinalueiden ja rakennusten suunnitteluun, rakentamiseen ja korjaamiseen energianeuvonnan ja pilotointien keinoin. Vastuutaho: Prizztech Oy

4 4 Rahoitus: Haetaan ulkopuolista projektirahoitusta kuntarahoituksen/työpanoksen lisäksi Tilanne: Hankehakemus on jätetty Varsinais-Suomen ELY:lle c) Hissiprojekti Hankkeen tavoitteena on jatkaa asuinrakennusten hissirakentamisen tukemista Porin seudulla. Vastuutaho: Porin seudun kunnat, Asuntovirkamiestyöryhmä Rahoitus: Haetaan ulkopuolista projektirahoitusta kuntarahoituksen/työpanoksen lisäksi Tilanne: Hankkeelle haetaan mahdollista markkinointirahoitusta.

5 5 3. Tuottaminen: Työ, koulutus, elinkeinoelämä Selvitykset Uudet toimintamallit Pilotit Edunvalvonta Seudullinen julkisia palveluita tukevien logistiikkapalveluiden yhteistyö - Elinkeinotoimijoiden, kaavoittajien ja yritysten välisen yhteistyön kehittäminen Yhdyskuntarakenteeseen sidottu palvelurakennetarkastelu ja tyypittely - Lounaisrannikon kehittämisvyöhykkeen nostaminen kansalliseksi energiarannikoksi - Yritysten ja julkisten toimijoiden yhteisten foorumeiden tuottaminen - Olkiluoto 4:n toteuttamisen edunvalvonta - Uusien kumppanuusmallien rakentaminen palvelutuotantoon (innovatiiviset hankinnat) a) Seudullinen julkisia palveluita tukevien logistiikkapalveluiden yhteistyö Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella tehdään kuntien julkisia palveluita tukevien logistiikkapalveluiden yhteistyötä, jonka tuloksena nähdään logistiikkapalveluiden tämänhetkinen tilanne, kehittämistarpeet ja mahdolliset uudet toimintamallit. Vastuutaho: Karhukunnat Tilanne: Timo Widbom tulee esittelemään hanketta Karmaan alkuvuodesta 2011 b) Elinkeinotoimijoiden, kaavoittajien ja yritysten välisen yhteistyön kehittäminen Porin seudun elinkeinotoimijoiden POSEK Oy:n ja Prizztech Oy:n, kaavoittajien ja yritysten välinen yhteistyö systematisoidaan siten, että tieto yritysten tarpeista, kuntien tarjonnasta ja kehittämistoiminnan mukanaan tuomista mahdollisuuksista kulkee entistä paremmin eri organisaatioiden välillä. Tiedonkulku varmistetaan seutumarkkinoinnin ja kuntien kesken. Vastuutahot: POSEK Oy, Prizztech Oy, kunnat

6 6 Tilanne: Porin seutu on valittu Koheesio- ja kilpailukykyohjelman MAL verkoston kansalliseksi pilottialueeksi MAL verkostojen ja elinkeinoelämän vuorovaikutuksen kehittämiseen. c) Yritysten ja julkisten toimijoiden yhteisten foorumeiden tuottaminen Porin seudun elinkeinotoimijat ja kunnat järjestävät yrityksille erilaisia yhteisiä foorumeita, joiden avulla edistetään eri toimijoiden ja yritysten välistä yhteistyötä, sekä tuodaan ajankohtaisia asioita, ajatuksia ja toimintamalleja yritysten tietoon. Vastuutahot: POSEK Oy, Prizztech Oy, kunnat Rahoitus: Toteutetaan sekä käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa että erillisillä projektirahoituksilla Tilanne: Posek ja Prizztech järjestävät useita tilaisuuksia v aikana. d) Uusien kumppanuusmallien rakentaminen palvelutuotantoon Porin seudulla haetaan uusia kumppanuusmalleja palvelutuotantoon yhteistytössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä SITRAn kanssa. Vastuutahot: Kunnat Rahoitus: Toteutetaan käytettävissä olevan projektirahoituksen sekä työpanoksen puitteissa Tilanne: Toiminta käynnistetään Timo Aron vetämän hyvinvoinnin kehittämisresusrssien kokoamishankkeen kautta.

7 7 e) Yhdyskuntarakenteeseen sidottu palvelurakennetarkastelu ja tyypittely Porin kaupunkiseudulla tehdään yhdyskuntarakenteeseen sidottu palvelurakennetarkastelu, joka ottaa kantaa seudun palvelutarjonnan kehittämiseen kestävän kehityksen mukaisesti. Tarkastelu luo pohjaa tulevaisuuden suunnittelulle ja ennakoinnille sekä antaa kokonaiskuvan Porin kaupunkiseudun palvelurakenteesta. Vastuutaho: Karhukuntatoimikunta, Karhukuntaneuvosto Tilanne: Porin paikkatietoaineiston käsittely käynnistyy Benchmarkataan myös valtakunnallisen KARA-ryhmän toimintaa. f) Lounaisrannikon kehittämisvyöhykkeen nostaminen kansalliseksi energiarannikoksi Turun, Uudenkaupungin, Rauman ja Porin seutujen muodostama Lounaisrannikon kehittämisvyöhyke muodostaa valtakunnallisesti tärkeän kehittämiskeskittymän, jossa korostuvat energiaan liittyvät hankkeet ja toiminta. Kansallisen energiarannikko teeman avulla alueen tunnettuutta ja tärkeyttä tuodaan esille eri toimijoille. Vastuutaho: LOURA, Karhukuntatoimikunta ja -neuvosto Tilanne: LOURA hanke hyväksytty g) Olkiluoto 4:n toteuttamisen edunvalvonta

8 8 Olkiluoto 4:n toteutuminen on erittäin merkityksellinen hanke sekä koko Satakunnalle että myös Porin kaupunkiseudulle. Edunvalvonnalla tuetaan hankkeen toteutumista. Vastuutaho: Karhukuntatoimikunta ja -neuvosto Tilanne: Pasi Pitkänen aloitti Posek Oy:n Olkiluoto-yhteyspäällikkönä 4. Liike: Julkinen liikenne ja infrastruktuuri Selvitykset Uudet toimintamallit Pilotit Edunvalvonta - Seudun kuntien joukkoliikenteen - VT 8 Turku-Pori yhteysvälihanke palvelutasomäärittely - Seudullisen lupaviranomaisen toiminnan käynnistäminen työmatkapedelöintialueelle - Liikenneturvallisuusyhteistyö erityisesti kevyen liikenteen osalta Työmatkajoukkoliikenteen vuorotarjonnan kehittäminen erityisesti pikavuoroina ja työsuhdematkalippujen markkinointi - VT 8 Pori-Söörmarkku - VT 2:n kehittäminen - Junayhteydet Pori-Helsinki, Mäntyluoto-Kokemäki - Satamayhteydet: väylähankkeet, maakuljetusreitit - Lentoliikenteen vuorotarjonta: Pori-Helsinki

9 9 a) Seudun kuntien joukkoliikenteen palvelutasomäärittely Joukkoliikennelaki velvoittaa toimivaltaiset viranomaiset määrittelemään toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason vuoden 2011 loppuun mennessä. Tavoitteena on joukkoliikenteen käytön lisääminen ja peruspalveluiden turvaaminen. Vastuutaho: Jouni Kärki, KARMA Tilanne: Määrittely käynnistyy 2011 alusta b) Seudullisen lupaviranomaisen toiminnan käynnistäminen työmatkapendelöintialueelle Seudullisen lupaviranomaistoiminnan käynnistäminen mahdollistaa toiminnassa mukana olevien kuntien mahdollisuuden itse määritellä alueensa joukkoliikenteen palvelutason sekä liikenteen järjestämistavat. Vastuutaho: Jouni Kärki, KARMA Rahoitus: Kuntarahoitus Tilanne: Kokemäen päätöstä odotetaan. c) Liikenneturvallisuusyhteistyö erityisesti kevyen liikenteen osalta Liikenneturvallisuuden toteutuminen vaatii valitusta ja valvontaa sekä turvallisuutta helpottavia teknisiä ratkaisuja. Liikenneturvallisuutta kehitetään seudullisilla kampanjoilla, valistuksella ja tiedottamisella sekä kevyen liikenteen infrastruktuuria kehittämällä erityisesti kuntakeskustojen välille. Vastuutaho: Karhukunnat

10 10 Tilanne: Yhteistyö kohdan 4b) kanssa d) Työmatkajoukkoliikenteen vuorotarjonnan kehittäminen erityisesti pikavuoroina ja työsuhdematkalippujen markkinointi Joukkoliikenteen suurin kasvupotentiaali on työmatkajoukkoliikenteen kehittämisessä. Työmatkajoukkoliikennettä kehitetään erityisesti pikavuoroliikenteen avulla sekä markkinoimalla työsuhdematkalippuja. Vastuutaho: Karhukunnat Tilanne: Toiminta käynnistyy seudullisen lupaviranomaisen puitteissa. e) Edunvalvonta - VT 8 Turku-Pori yhteysvälihanke - VT 8 Pori-Söörmarkku - VT 2:n kehittäminen - Junayhteydet Pori-Helsinki, Mäntyluoto-Kokemäki - Satamayhteydet: väylähankkeet, maakuljetusreitit - Lentoliikenteen vuorotarjonnan turvaaminen Pori-Helsinki

11 11 Porin seudun kunnat ja muut toimijat toimivat aktiivisesti edellä mainittujen infrastruktuurihankkeiden eteenpäin viemiseksi ja edistävät omalta osaltaan hankkeiden toteutumista. Erityistä huomiota kiinnitetään hankkeita valmistelevien työryhmien, toimijoiden ja virkamiesten informoimiseen. Vastuutaho: Karhukuntatoimikunta ja neuvosto, POSEK, edunvalvontafoorumi Tilanne: 5. Latautuminen: Vapaa-aika, liikunta, kulttuuri Selvitykset Uudet toimintamallit Pilotit Edunvalvonta - Kakkosasumisen hyödyntäminen - Seudullisesti merkittävien liikuntapaikkojen ja reittien ylläpito, yhteiskäytön lisääminen, yhteismarkkinointi ja kehittäminen - Liikuntapaikkainvestointien seudullinen tarkastelumalli - Tapahtumien taustatyö ja uudet yhteistyömallit a) Kakkosasumisen hyödyntäminen Porin seudun alueella on paljon eri tyyppistä kakkosasumista. Selvityksen avulla saadaan kuva kakkosasumisen tämänhetkisestä tilanteesta sekä kehittämistarpeista ja markkinointipotentiaalista.

12 12 Vastuutaho: Karhukunnat, POSEK, MAISA Rahoitus: Toteutetaan sekä käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa että erillisellä projektirahoituksella Tilanne: Mahdollinen opinnäytetyö b) Seudullisesti merkittävien liikuntapaikkojen ja reittien ylläpito, yhteiskäytön lisääminen, yhteismarkkinointi ja kehittäminen Seudullisesti merkittävät liikuntapaikat ja reitit tehdään alueen asukkaille tutuiksi, jotta kuntarajat ylittävä käyttö lisääntyisi. Liikuntapaikoista ja mahdollisuuksista tiedottaminen lisää paikkojen ja reittien käyttöä. Vetovoimaisimpia paikkoja markkinoidaan sekä koko seudulle että seudun ulkopuolelle. Pyörätieprojekti: Pyöräteiden seudullinen kehittäminen ja markkinointi liittyen liikenneturvallisuuden kehittämiseen ja reittien markkinointiin. Vastuutaho: Karhukunnat, POSEK, MAISA Rahoitus: Toteutetaan sekä käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa että erillisellä projektirahoituksella Tilanne: Pyöräilyteemaan liittyvien toimijoiden ja hankkeiden kokoaminen käynnissä. c) Tapahtumien taustatyö ja uudet yhteistyömallit Tapahtumajärjestäjille tarjottavien puitteiden kehittäminen: tapahtumajärjestäjien verkottuminen ja koulutus, tapahtumajärjestäjille suunnatut tilaisuudet, uusien yhteistyömuotojen hakeminen, tapahtumien yhteismarkkinointi. Vastuutaho: Karhukunnat, POSEK, MAISA Rahoitus: Toteutetaan sekä käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa että erillisellä projektirahoituksella

13 13 Tilanne: Maisa Oy valmistelee asiaa. d) Liikuntapaikkainvestointien seudullinen tarkastelumalli Liikuntapaikkainvestointien seudullisen tarkastelumallin avulla luodaan seudulle yhtenäinen käytäntö investointien suunnitteluun ja edunvalvontaan, ajoitukseen ja työnjakoon, seurantaan sekä tiedotukseen ja markkinointiin. Vastuutaho: Karhukunnat Tilanne: Liikunta- ja nuorisotoimen virkamiestyöryhmä valmistelee asiaa