1. Sijaishuollon järjestäminen, toimintaedellytysten turvaaminen ja asiakasrakenne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Sijaishuollon järjestäminen, toimintaedellytysten turvaaminen ja asiakasrakenne"

Transkriptio

1 1 Ylöjärven perhetukikeskus Kiirus Omavalvontaohjelma 1. Sijaishuollon järjestäminen, toimintaedellytysten turvaaminen ja asiakasrakenne Toiminta-ajatus ja strateginen suunnittelu Asiakkaiden sijoittamisprosessi Vaadittava /suositeltava taso Yksiköllä on kirjallinen toiminta-ajatus ja toimintasuunnitelma. Yksiköllä on kirjallinen sijoittamissuunnitelma. Laadunhallinta Yksiköllä on kirjalliset laatukriteerit. Kasvatusmenetelmät Yksiköllä on henkilöstön kanssa yhdessä sovitut kasvatusmenetelmät ja ne on kirjattu Toiminta-ajatus ja strateginen suunnittelu Ylöjärven perhetukikeskus Kiirus on Ylöjärven kaupungin ylläpitämä seutukunnallisesti toimiva lastensuojelun kriisi- ja päivystysyksikkö kiireellisesti sijoitetuille (LsL 38 ) vuotiaille lapsille ja nuorille. Asiakkaat ohjautuvat Kiirukseen Tampereella Leinolan perhetukikeskuksessa toimivan kiireellisen palveluohjauksen kautta. Kiiruksessa on seitsemän asiakaspaikkaa. Osastolla on kahdeksan huonetta, mikä mahdollistaa oman huoneen myös tilapäisesti ylipaikalla oleville asiakkaille. Henkilökuntaan kuuluu yhdeksän työntekijää. Kiirus on hallinnollisesti yksi Ylöjärven kaupungin perusturvalautakunnan alaisen sosiaalipalveluiden vastuualueen lasten ja perheiden sosiaalityön tehtäväalueen kustannuspaikoista. Kiirus toteuttaa Ylöjärven kaupungin perusturvaosaston strategiaohjelmaa ja sen pohjalta laadittuja vuosittain tarkistettavia tavoitteita. Kiiruksen toimintaa ohjaavat henkilökunnan yhdessä laatimat arvot pohjautuvat perusturvaosaston yhteisiin arvoihin. Kiiruksen arvot ovat: Ihmisarvon kunnioittaminen Tämä tarkoittaa Kiiruksessa - Itsemääräämisoikeuden kunnioittamista eri tasoilla lainsäädännöstä arkeen - Nuoren ja hänen perheensä lähtökohtien ottamista huomioon määriteltäessä, mikä on hyvää heidän kohdallaan - Eri kulttuurien hyväksymistä - Henkilökohtaisen vakaumuksen kunnioittamista ja sen ilmaisemisen hyväksymistä - Sukupuolisen suuntautumisen hyväksymistä

2 2 - Erilaisten mielipiteiden huomioon ottamista ja toista kunnioittavaa tapaa puhutella, keskustelujen suojaamista ulkopuolisilta Vastuullisuus - Kouluttautumista ja tiedon jakamista - Virheiden avointa läpikäyntiä ja niistä oppimista - Nuoren ja hänen perheensä oman vastuun ymmärtämistä ja siihen tukemista - Nuoren tarpeisiin vastaamista, palveluihin ohjaamista ja niiden saannin varmistamista - Turvallisuuden varmistamista - Kirjausten oikeellisuutta ja asiallisuutta - Uusien, omasta työyhteisöstä ja kaikilta sen jäseniltä nousevien toimintamallien luomista ja tästä syntyvää motivaatiota - Avoimuutta ja tiedon kulun varmistamista - Taloudellisuutta, josta vastaavat sekä työntekijät että johto - Hyvästä ilmapiiristä ja toiminnan sujumisesta huolehtimista - Koko työyhteisö vastaa laadusta siten, että voimme ylpeästi kertoa olevamme Kiiruksesta Oikeudenmukaisuus - Nuori tulee kuulluksi, hänen viestinsä kulkee eteenpäin ja nuori saa tästä positiivisen kokemuksen - Yhdenvertaisuutta, dialogisuutta, toisen tasavertaisena ihmisenä kohtaamista - Lastensuojelulain noudattamista lapsen edun kannalta tulkiten - Toiminnan läpinäkyvyyttä ja siitä syntyvää luottamusta - Nuoren oikeutta huolehtivaan, turvalliseen kotiin - Työntekijöiden oikeudenmukaista kohtelua - Asiakasarvioissa nuoren ja perheen mielipiteiden mukaan ottamista Kiiruksessa pysäytetään lapsen terveyttä ja kehitystä vakavasti vaarantava tilanne (Lsl 40 ), turvataan ja järjestetään lapsen tarvitsema hoito ja huolto sekä arvioidaan lapsen kiireellisen sijoituksen jälkeen tarvitsema tuki. Kullekin lapselle yksilöllisesti asetettuja kiireellisen sijoituksen tavoitteita tukevat aikuislähtöisesti rajattu ja strukturoitu arki, omaohjaajajärjestelmä, suunnitelmallinen perhetyö ja asiakaslähtöinen verkostotyö lapsen asioissa toimivien tahojen kanssa Asiakkaiden sijoitusprosessi Kiirus voi vastaanottaa uudet asiakkaat ympärivuorokautisesti. Tieto uudesta asiakkaasta saadaan kiireellisestä palveluohjauksesta, sosiaalipäivystyksestä tai lasta sijoittavalta sosiaalityöntekijältä. Tulotilannetta varten on kirjallinen toimenpidelista. Ensitietolomakkeelle kerätään tarvittava informaatio lapselta, sosiaalityöntekijältä, vanhemmilta ja mahdollisilta muilta saattajilta. Tulotilanteessa asetetaan asiakassuunnitelmaneuvottelussa täsmentyvät kiireellisen sijoituksen tavoitteet. Kiireellisen sijoituksen kesto on 30 päivää. Kiireellistä sijoitusta voidaan jatkaa enintään 30 päivällä jos ensimmäiset 30 päivää eivät ole riittävä aika lapsen huostaanoton tarpeen

3 3 selvittämiseksi. Jatkopäätös edellyttää, että tarvittavista lastensuojelutoimenpiteistä ei ole mahdollista päättää ilman lisäselvityksiä eikä välttämättömiä lisäselvityksiä ole ollut mahdollista saada 30 päivässä kiireellisen sijoituksen alkamisesta. Jatkopäätöksen on oltava lapsen edun mukainen. Kiireellisen sijoituksen tavoitteiden toteutumista arvioidaan asiakassuunnitelmaneuvottelussa ja sijoituksen jälkeen lapselta ja vanhemmilta pyydetyllä asiakaspalautteella. Jokaisesta Kiirukseen kiireellisesti sijoitetusta lapsesta laaditaan kirjallinen asiakasarviointi, joka lähetetään lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle Laadunhallinta Kiiruksen laadunhallintaa tukee kaikilta lähteviltä nuorilta ja heidän vanhemmiltaan pyydettävä asiakaspalaute. Näitä käydään säännöllisesti läpi henkilökuntapalavereissa. Vuosittain toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely osana Ylöjärven kaupungin kattavaa asiakastyytyväisyyskyselyä. Tämän kyselyn tulokset käydään läpi Kiiruksessa ja perusturvan johtoelimissä. Vastaavalla tavalla käsitellään vuosittaisen työtyytyväisyyskyselyn tulokset. Asiakas- ja työtyytyväisyyskyselyiden tulosten pohjalta asetetaan vuosittain 1-3 kehittämistavoitetta. Kiiruksen omavalvontaohjelma on laadittu ja sitä päivitetään säännöllisesti. Omavalvontaohjelma sisältää kattavasti Kiiruksen toiminnan laadun kannalta kriittiset kohdat. Jos omavalvonnassa todetaan poikkeamia työn laadussa, laaditaan suunnitelma, aikataulu ja seuranta korjaavista toimenpiteistä. Kiiruksessa on riittävä, kelpoisuusehdot täyttävä (laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista 272/2005), osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstön rikostausta tarkistetaan lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaisesti. Henkilöstöllä on oikeus täydennyskoulutukseen ja työnohjaukseen. 2. Henkilöstöön ja henkilömitoitukseen kohdistuva valvonta Vastuuhenkilö ja kelpoisuus Vaadittava / suositeltava taso Vastuuhenkilöllä on kelpoisuuslain 10 4 mom. mukainen kelpoisuus. Johto- ja valtasuhteet on määritelty kirjallisesti. Henkilöstö ja kelpoisuus Henkilöstöllä on kelpoisuuslain mukainen koulutus (Lsl 60, Kelpoisuuslaki 6 ja 8 ). Vastuuhenkilön lisäksi vähintään puolella henkilöstöstä on sosiaali- ja terveydenalan amk-tutkinto. Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan Vuoden aikana vähintään 3 kuukautta työskennelleiden rikostausta on selvitetty.

4 4 selvittäminen Henkilöstön täydennyskoulutus ja työnohjaus Henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma on laadittu. Työnohjaus on mahdollistettu kaikille työntekijöille Vastuuhenkilö: tehtävät ja kelpoisuus Lsl 60 2 mom. mukaisesti Kiiruksen hoito- ja kasvatustehtävistä vastaavalla johtajalla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista annetun lain 10 4 mom. edellyttämä kelpoisuus. Kiiruksen johtajan virassa toimii KTM Hannu Järvinen. Kiiruksen johtaja johtaa sekä asiakastyötä että henkilöstöä. Johtaja vastaa siitä, että Kiiruksessa on palvelujen tarpeeseen ja asiakasmäärään nähden riittävästi henkilöstöä, jonka koulutustaso ja ammattitaito mahdollistavat korkeatasoisten lastensuojelupalvelujen antamisen. Kiiruksen ohjaajien ja yövalvojien lähiesimiehenä toimii vastaava ohjaaja (Taru Tamminen). Vastaava ohjaaja huolehtii työvuorolistojen suunnittelusta ja niiden toteutumien viemisestä palkkahallintoon ja muista lähiesimiehelle kuuluvista toimenkuvassa määritellyistä tehtävistä. Vastaava ohjaaja hoitaa johtajan lomien aikana johtajalle kuuluvat henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävät Henkilöstön kelpoisuus, täydennyskoulutus ja työnohjaus Kiiruksessa on toiminnan luonteen ja toiminta-ajatuksen mukainen henkilöstö. Kiiruksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluu 9 työntekijää ja asiakaspaikkoja on 7, tästä muodostuu suhdeluku 1,28 työntekijää / asiakas. Vastaavalla ohjaajalla ja ohjaajilla (5) on kaikilla kelpoisuuslain 6 mukainen sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto. Yövalvojilla (2) on kelpoisuuslain 8 mukainen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Kiiruksen henkilökunnassa on sekä naisia (7) että miehiä (2). Nuorin työntekijä on 26- ja vanhin 55-vuotias. Kiiruksen henkilökunnalla on mahdollisuus ja oikeus osallistua vuosittain yksilöllisesti arvioiden riittävässä määrin täydennyskoulutukseen talousarvioon varattujen määrärahojen rajoissa. Käytännössä tämä tarkoittaa keskimäärin 3 10 koulutuspäivää vuodessa. Koulutustarpeet kartoitetaan kehityskeskusteluissa ja niistä laaditaan koulutussuunnitelma. Kiiruksen henkilökunnalle järjestetään ryhmätyönohjausta 8-10 kertaa vuodessa. Lisäksi on tarvittaessa mahdollisuus yksilötyönohjaukseen. Työnohjaus toteutetaan Kiiruksen ja työnohjaajan välisen kirjallisen sopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Työnohjauksella tuetaan henkilöstön työssäjaksamista ja työssä kehittymistä. Kiiruksen kaikilta työntekijöiltä on selvitetty rikostausta Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaisesti. Rikostausta selvitetään myös niiltä, joiden työ- tai harjoittelusuhteiden yhteenlaskettu kesto ylittää kolme kuukautta vuoden aikana.

5 5 3. Toimitilat Yksityisyys / yhteisöllisyys Vaadittava / suositeltava taso Jokaisella lapsella on oma huone. Asuinyksikössä on riittävästi yhteisiä tiloja ruokailuun ja yhdessäoloon ja toiminta- ja harrastustiloja sekä neuvottelu- ja toimistotilaa. Asuinyksikössä on oma pienkeittiö. Huonekoko Yhden hengen huoneen vähimmäismitoitus vähintään 12 m2. Saniteettitilat Vähintään 3 saniteettitilaa / asuinyksikkö Sijainti ja rakennustiedot Kiirus sijaitsee Ylöjärven kaupungin Kangasniemen alueella, os. Peukaloisentie 2. Alue on kaavoitettu pientaloalueeksi. Kiiruksen tilat ovat samassa rakennuksessa Kangasniemen päiväkodin kanssa. Rakennuksen huoneistoala on 1726 m2, tästä Kiiruksen osuus 350 m2. Rakennus on valmistunut vuonna Kiiruksella on oma aidattu piha-alue. Tiloja hallinnoi Ylöjärven kaupungin tilakeskus, joka vastaa myös kiinteistönhuollosta ja kunnossapidosta. Jätehuolto on yhteinen Kangasniemen päiväkodin kanssa Yksityisyys / Yhteisöllisyys Kiiruksessa on kahdeksan asuinhuonetta asiakkaana oleville nuorille. Yksi niistä on 20,2 m2 ja muut seitsemän 12 m2. Iso huone on varattu tilapäiskäyttöön tarvittaessa ylipaikalla olevalle nuorelle. Jokaisella asiakkaalla on näin käytössään oma, vähintään 12 m2 huone. Huoneiden ovet saa tarvittaessa lukkoon. Huoneissa on sänky, koulupöytä ja tuoli ja kiinteänä varustuksena vaatekaappi. Nuorten käytössä olevaa yhteistä tilaa on 31,5 m2 olohuone, 8,9 m2 tupakeittiö ja kaksi 16,1 m2 harrastehuonetta. Kiirus voi käyttää päiväkodin puolella olevaa juhla/liikuntasalia, jonka koko on 65,8 m2. Tytöille ja pojille on erilliset WC:t ja suihkut. Lisäksi on invawc. Kiiruksessa on sauna. Vaatehuoltoa ja pyykinpesua varten on oma tila. Siivousvälineet ja aineet säilytetään lukollisessa siivouskomerossa. Henkilökunnalla on käytössä omat saniteettitilat. Sosiaalitilat naisille ja miehille ovat yhteiset päiväkodin kanssa ja sijaitsevat päiväkodin puolella. Kiiruksessa on lukolliset toimistotilat: valvomo, toimisto, johtajan huone, neuvottelu ja perheneuvottelu. Lisäksi on vastaanottohuone, jossa oma suihku/wc. Tämä tila toimii mm. näytteenantopaikkana henkilönkatsastuksissa, erillisellä tilalla turvataan nuoren intimiteetti näissä tilanteissa. Kiiruksessa on 6,8 m2 kameravalvonnalla varustettu eristystila.

6 6 4. Turvallisuuden valvonta Terveydensuojeluviranomaisen lausunto Vaadittava / suositeltava taso Hyväksytty lausunto. Lääkehoito Lääkehoitosuunnitelma on laadittu ja lääkehoidosta vastaava nimetty. Pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys Pelastusviranomaisen lausunto pelastus- ja poistumisturvallisuusselvityksestä. Henkilöstö on perehdytetty suunnitelmiin ja ohjeet ovat jokaisen saatavilla. Pelastautumista on harjoiteltu henkilökunnan ja lasten kanssa. Kameravalvonta Kameravalvonnasta on informoitu lapsia ja nuoria. Kameravalvonnan käytöstä ja henkilötietojen keräämisestä on laadittu rekisteriseloste Terveydensuojelu ja hygienia Pirkkalan kunnan ympäristönterveydenhuollon terveystarkastaja on hyväksynyt Kiiruksen Terveydensuojelulain (763/1994) 13 mukaisen ilmoituksen lastenkodiksi ja Elintarvikelain (23/2006) 14 mukaisen hakemuksen elintarvikehuoneiston ja omavalvontasuunnitelman hyväksymiseksi. Kiiruksen käyttöönottotarkastus on tehty Viimeisin terveystarkastus on tehty Kiiruksen koko henkilökunnalla on elintarvikehygieenista osaamista osoittava hygieniaosaamistodistus (hygieniapassi) Turvallinen lääkehoito Kiiruksessa on Sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito-oppaan (STM:n opas 2005:32) mukainen lääkehoitosuunnitelma. Kiiruksen henkilökunnassa on kolme terveydenhuollon tutkinnon suorittanutta työntekijää: kahdella on lähihoitajan ja yhdellä perushoitajan tutkinto. Heistä kaksi työntekijää on päivittänyt lääkehoidon koulutuksensa vuonna 2013 ja yksi vuonna Muu henkilökunta on suorittanut lääkehoidon perusteet koulutuksen (LOVE/LOP) vuonna Kiiruksessa lääkehoidon toteuttamisesta vastaa vastaava ohjaaja Taru Tamminen, lähihoitaja ja sosionomiamk. Lääkkeenjako-oikeus on hänen lisäkseen molemmilla yövalvojilla. Lääkkeet säilytetään lukitussa kaapissa toimistossa, jonka ovet pidetään lukittuina. Kylmässä säilytettäville lääkkeille on jääkaappi lukittavassa tilassa.

7 7 Lääkkeenjako-oikeuden omaavat työntekijät täyttävät nuorten henkilökohtaiset dosetit, joista muu henkilökunta voi antaa lääkkeet Pelastussuunnitelma Kiiruksessa on Pelastuslain (379/2011) ja asetuksen (407/2011) mukainen kirjallinen, päivitetty palo- ja turvallisuussuunnitelma, jonka koko henkilökunta on lukenut. Pelastussuunnitelman tiivistelmä on näkyvillä toimistossa ja johtajan huoneessa. Kiiruksessa on automaattinen paloilmoitinjärjestelmä ja sprinklerointi. Poistumistiet ja käsisammuttimien sijainnit on asianmukaisesti merkitty. Henkilöturvallisuus: Kiiruksen työsuojelua valvoo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue p Kiiruksen työsuojeluyhteistoimintahenkilöinä toimivat Ylöjärven kaupungin työsuojelupäällikkö (Marjo Soutolahti p ) ja työsuojeluvaltuutettu (Rauno Kesseli p ). Aluehallintovirasto on tehnyt Kiirukseen työsuojelutarkastuksen Tarkastuksessa ei ilmennyt mitään huomautettavaa. Kiiruksessa on tehty ja päivitetty riskien arviointi henkisen kuormittumisen, fysikaalisten vaaratekijöiden, työn ergonomian, kemiallisten ja biologisten vaaratekijöiden sekä tapaturmien vaarojen osalta. Tapaturma- ja väkivaltatilanteita on ennakoitu ja niitä varten on kirjalliset ohjeet. Kiiruksella on palvelusopimus vartiointiliikkeen kanssa. Käytössä on hälytysrannekkeet (3 kpl) vartijakutsuja varten. Vartija käy piirikierroksellaan joka yö Kiiruksessa Kameravalvonta Kiiruksessa on kameravalvonta, joka kohdistuu koko rakennuksen (myös samassa rakennuksessa toimivan Kangasniemen päiväkodin) ulko-oviin ja piha-alueisiin. Lisäksi Kiiruksen vastaanotto- ja eristystilassa on kameravalvonta. Näissä tiloissa lasten yksityisyys on suojattu rajaamalla peseytymis- ja saniteettitilat valvonnan ulkopuolelle. Kameravalvonnan keskusyksikkö sijaitsee Kiiruksessa lukitussa tilassa. Kameravalvonnasta on laadittu rekisteriseloste (Henkilötietolaki 523/1999, 10 ). Kameravalvonnasta on asianmukaiset ilmoitukset rakennuksen ulko-ovilla. 5. Sijaishuollossa olevan lapsen asema ja oikeudet Lapsen huolto ja edunvalvonta Vaadittava / suositeltava taso Lapselle on tarvittaessa nimetty edunvalvoja. Asiakassuunnitelma Asiakassuunnitelma on laadittu kaikille lapsille ja laatiminen on sosiaalityöntekijän vastuulla. Yksikkö huolehtii:

8 8 - tarvittavat tiedot lapsesta asiakassuunnitelmlan laadintaan lapsen läsnäolosta ja osallisuudesta asiakassuunnitellman laadinnassa sekä - siitä, että asiakassuunnitelmassa sovitut asiat pannaan täytäntöön. Lapsen osallisuus Lapsella on oikeus: - keskustella sosiaalityöntekijän kanssa huostaanoton syistä ja suunnitelmista asioissaan tai sosiaalityöntekijän luvalla osallistua häntä koskevien suunnitelmien tekemiseen ja raportointiin. Yksikön tulee: - vastata siitä, että asiakassuunnitelman mukainen yhteydenpito on mahdollista lapsen ja hänen läheisten henkilöiden kanssa sekä - toimia yhteistyössä lapselle tärkeiden läheisten kanssa ja tukea lapsen kotilomien ja jaksojen toteutumista. Yhteistyö sijaishuollon aikana Asiakassuunnitelmaan on kirjattu - lapsen ja hänen asioistaan vastaavan sosiaalityöntekijän yhteydenpito sekä - lapsen ja hänelle tärkeiden henkilöiden yhteydenpito. Lapsi tietää keihin, miten ja missä asioissa hän voi olla yhteydessä valvoviin viranomaisiin. Oikeus palveluihin Yksiköllä on käytettävissä riittävästi terveydenhuollon palveluja. Lapsen koulunkäynti turvataan. Lapsi saa tarpeen mukaisen perus- ja erityistason opetuksen. Lapselle nimetään hänen kouluasioistaan vastaava Lapsen huolto ja edunvalvonta Lapset tulevat Kiirukseen kiireellinen sijoitus päätöksellä tai, jos ovat jo aikaisemmin huostaanotettuja, sijaishuoltopaikan muutos päätöksellä. Lastensuojelulain 38 :ssä säädetään siitä, että kiireellisen sijoituksen aikana sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä on oikeus päättää lapsen asioista siinä laajuudessa kuin kiireellinen sijoitus edellyttää ja siten kuin lastensuojelulain 45 :ssä säädetään. Sosiaalihuollosta vastaava toimielin voi päättää asioista, jotka liittyvät sijaishuollon tarkoituksen toteutumiseen. Mikäli asia ei liity tähän, asiasta päättävät lapsen huoltajat. Toimielimen ratkaisuvaltaa lapsen asioissa rajoittaa lapsen edun periaate ja se, että lapsen asioista päätettäessä on aina pyrittävä yhteistoimintaan lapsen, lapsen vanhemman ja huoltajan kanssa. Sijaishuollosta vastaavalla toimielimellä on oikeus päättää kiireellisesti sijoitetun tai huostaan otetun lapsen

9 9 1) olinpaikasta, 2) hoidosta, 3) kasvatuksesta, 4) valvonnasta ja muusta huolenpidosta, 5) edellä mainittujen asioiden toteuttamiseksi tarpeellisesta opetuksesta, 6) edellä mainittujen asioiden toteuttamiseksi tarpeellisesta terveydenhuollosta. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän on pyrittävä sopimaan lapsen, vanhempien ja huoltajien kanssa lapsen asioista. Asiakassuunnitelmaneuvottelut on osaltaan tarkoitettu tällaisista asioista keskustelua ja sopimista varten. Kiireellisen sijoituksen aikana pidetään vähintään yksi asiakassuunnitelmaneuvottelu. Asiakassuunnitelmaneuvottelussa sovitaan lapsen huollon ja huolenpidon käytännön toteutuksesta Kiiruksessa. Kiirus huolehtii, että lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä saa sijoituksen aikana tarvitsemansa tiedot lapsesta asiakassuunnitelmaa varten. Lapsen päiväraportit toimitetaan lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle tämän haluamassa ajassa, vähintään kahden viikon välein. Mahdolliset rajoittamispäätökset annetaan tiedoksi välittömästi. Lapsen jäädessä palaamatta sovitusti Kiirukseen tai karatessa Kiiruksesta siitä tiedotetaan heti sosiaalityöntekijälle, samoin lapsen huoltajille. Kiirus huolehtii lapsen läsnäolosta ja osallisuudesta asiakassuunnitelman laadinnassa. Kiirus järjestää lapselle mahdollisuuden keskustella asioistaan vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa kahden kesken. Lapsen huoltajalla on kiireellisen sijoituksen ja huostaanoton aikana oikeus saada tietoa lapsensa asioista ja pitää lapseen yhteyttä. Lapsella on oikeus sijoituksen aikana pitää yhteyttä läheisiinsä ja itselleen tärkeisiin ihmisiin. Näihin luetaan myös kaveri- ja seurustelusuhteet. Jos yhteydenpitoa on sijoituksen tarkoituksen toteutumiseksi tarpeen rajoittaa, siitä tehdään lastensuojelulain mukainen (Lsl ) valituskelpoinen rajoittamispäätös. Kiirus tukee lapsen ja hänen läheistensä yhteydenpitoa mm. kotilomilla. Niiden onnistumista tuetaan laatimalla kirjalliset kotilomasopimukset. Lapselle voidaan lastensuojeluasiassa määrätä edunvalvoja käyttämään huoltajan sijasta puhevaltaa, jos 1) on perusteltu syy olettaa, ettei huoltaja voi puolueettomasti valvoa lapsen etua asiassa ja 2) edunvalvojan määrääminen on tarpeen asian selvittämiseksi tai muutoin lapsen edun turvaamiseksi. Hakemuksen edunvalvojan määräämiseksi voi tehdä maistraatti, sosiaalihuollosta vastaava toimielin tai lapsen huoltaja. Maistraatti voi määrätä edunvalvojan, jos huoltaja ja toimielin ovat siitä yksimielisiä. Muussa tapauksessa edunvalvojan määrää tuomioistuin. Kiiruksessa olevat lapset tietävät, kuka on heidän asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä ja miten häneen saa yhteyden. Samoin lasten tiedossa on sosiaaliasiamiehen ja Kiiruksen toimintaa valvovan aluehallintoviraston yhteystiedot Asiakassuunnitelma ja hoito- ja kasvatussuunnitelma Lastensuojelulain 30 mukaan lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on tehtävä asiakassuunnitelma. Sen laatiminen on sosiaalityöntekijän vastuulla.

10 10 Sijaishuollon työskentely perustuu kirjallisesti laadittuun asiakassuunnitelmaan, jonka sijoituksesta vastaava sosiaalityöntekijä laatii yhdessä asianosasten kanssa. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä kirjaa ja antaa asiakassuunnitelman tiedoksi molemmille huoltajille, lapselle iän ja kehitystason mukaisesti ja Kiirukselle 2 viikon kuluttua asiakassuunnitelma- /tuloneuvottelusta, jotta varmistetaan kaikkien osallisten olevan tietoisia sijoitukselle asetetuista tavoitteista. Asiakassuunnitelmaa täydentää Kiiruksessa lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa laadittava hoito- ja kasvatussuunnitelma. Se konkretisoi asiakassuunnitelmaan kirjatut tavoitteet arkipäivän tavoitteiksi ja kuvaa, miten lapsen tarpeisiin vastataan Lapsen osallisuus YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa takaamaan lapsille osallistumisen ja mielipiteen ilmaisemisen mahdollisuudet kaikissa heitä koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset on otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Suomen perustuslain mukaan lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilönä ja heidän on saatava vaikuttaa kehitystään vastaavasti itseään koskeviin asioihin (6 ). Sosiaalihuollon asiakaslaissa (10 ) säädetään, että alaikäisen asiakkaan toivomukset ja mielipide on otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla. Lastensuojelulaki korostaa voimakkaasti lapsen oikeutta osallisuuteen kaikissa lastensuojeluprosessin vaiheissa. Kiiruksessa lapsella on oikeus osallistua oman hoidon ja kasvatuksen suunnitteluun, Kiiruksen arjen suunnitteluun ja käytännön kotitöihin, yhteisten pelisääntöjen luomiseen, vapaa-ajan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen jne. Tämä tarkoittaa, että Kiiruksessa lapsella on oikeus olla osallisena omassa elämässään ja oikeus tietää, mihin asioihin hän voi itse vaikuttaa ja mitä päättää. Lapsen osallisuus toteutuu Kiiruksessa viikottain pidettävissä nuorten kokouksissa, joissa yhdessä käsitellään Kiiruksen käytäntöjä, sääntöjä, vapaa-ajan toimintoja, viikonloppujen ruokalistoja ym. Omaohjaajakeskusteluissa lapset saavat tietoa sijoitusprosessista ja voivat esittää omat näkemyksensä. Kiirus huolehtii, että lapsi voi tavata asioistaan vastaavaa sosiaalityöntekijää kahden kesken riittävän usein Yhteistyö sijaishuollon aikana Lastensuojelulain 54 mukaan lapsella on oikeus tavata vanhempiaan, sisaruksiaan ja muita hänelle läheisiä henkilöitä. Lapsi voi tavata läheisiään Kiiruksessa omassa huoneessaan, yhteisissä tiloissa tai perheneuvotteluhuoneessa. Tapaamisista sovitaan ja ne toteutetaan yhdessä lapsen, Kiiruksen ja läheisten kesken asiakassuunnitelman mukaisesti. Lapsen kotilomien onnistumista tuetaan kirjallisilla, lapsen ja vanhempien sekä Kiiruksen yhdessä laatimilla kotilomasopimuksilla. Kiirus huolehtii, että lapsi saa halutessaan oman sosiaalityöntekijänsä kiinni tai lapsi saa jätettyä tälle yhteydenottopyynnön saman vuorokauden aikana. Kiiruksen asiakkaat tietävät sosiaaliasiamiehen ja valvontaviranomaisten roolit ja yhteystiedot. Tiedot löytyvät jokaisen lapsen huoneessa olevasta huonekansiosta.

11 11 Kiirus tekee yhteistyötä lasten vanhempien kanssa tapaamalla heitä suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti perhetapaamisissa vähintään kolme kertaa kiireellisen sijoituksen aikana. Tämän lisäksi lapsen hoitoon ja kasvatukseen liittyvissä asioissa pidetään tiivistä yhteyttä vanhempiin. Tarvittaessa lapsen edun niin vaatiessa hänen ja läheisten yhteydenpitoa rajoitetaan asianmukaisella päätöksellä (Lsl 62 ) Oikeus palveluihin Sijaishuollossa oleva lapsi on oikeutettu saamaan sijoituskunnalta hoitonsa ja huoltonsa kannalta tarvitsemansa palvelut ja tukitoimet (Lsl 16 b ). Erityisen tuen ja avun järjestäminen lapselle on kuvattava ja yksilöitävä lapsen asiakassuunnitelmassa. Kiiruksen asiakkaat tulevat seutukunnasta kohtuullisten etäisyyksien päästä ja ovat Kiiruksessa lähtökohtaisesti kiireellisen sijoituksen ajan eli 30 vuorokautta. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista jatkaa olemassa olevia hoitokontakteja lapsen omalla paikkakunnalla tai järjestää lapsen tarvitsema hoito siellä hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi sijoituksen päätyttyä. Päivystysluontoisen hoidon Kiiruksen asiakkaat saavat Ylöjärven terveyskeskuksesta. Kiirukseen kiireellisesti sijoitetut lapset jatkavat koulunkäyntiä omissa kouluissaan sijoituksen aikana koulunkäynnin jatkuvuuden turvaamiseksi. Koulunkäyntiä tuetaan järjestämällä jokaiselle lapselle yksilöllisin perustein koulukyyti. Kiiruksen päiväohjelmassa on koulupäivien aikana kotikoulua niille lapsille, jotka eivät voi osallistua koulunsa järjestämään opetukseen. Kotikoulussa lapset tekevät koulun antamia tehtäviä Kiiruksen työntekijöiden ohjauksessa. Kiiruksessa lapsen koulunkäynnistä vastaa hänen omaohjaajansa. 6. Lapsen hoito, kasvatus ja huolenpito Lapsen kasvun tukeminen Vaadittava / suositeltava taso Jokaiselle lapselle on laadittu erillinen hoito- ja kasvatussuunnitelma, jonka toteutumisen ja seurannan vastuu on sovittu. Yksiköllä on kirjalliset, yhdessä henkilökunnan kanssa laaditut kasvatusja toimintatavat. Yksikön kasvatus- ja toimintatavat sekä yleiset säännöt on selvitetty lapsille ja kirjalliset säännöt ovat kaikkien nähtävillä. Perustarpeet Lapsen puhtauden, ravinnon, levon, vaatetuksen jne. tarpeet huomioidaan yksilöllisesti. Lapsi saa yksilöllistä huolenpitoa ja turvaa. Terveydentila Lapsen fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä huolehditaan asianmukaisesti. Lapsen terveydentila on tarvittaessa tutkittu sijoittamisen yhteydessä.

12 12 Taloudellinen tuki Lapsen harrastuksia ja jatko-opintoja tuetaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Käyttövarat Lapsi saa ikätasonsa mukaisesti käyttövaroja. Lapsi saa itse päättää käyttövaroistaan. Maksetuista käyttörahoista pidetään kirjaa ja lähetetään tiedoksi vuosittain lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle. Jälkihuolto ja lapsen itsenäistymisen tukeminen Jälkihuoltosuunnitelman laatiminen aloitetaan hyvissä ajoin ennen sijoituksen päättymistä. Jälkihuoltosuunnittelussa toimitaan yhteistyössä lapsen sosiaalityöntekijän ja lapselle läheisten kanssa. Lapselle on tehty suunnitelma itsenäistymisvarojen käytöstä Lapsen kasvun tukeminen Kiiruksessa olevan lapsen arjessa, hoidossa ja kasvatuksessa noudatetaan lakia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Lasta hoidetaan ja kasvatetaan hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Lasta kohdellaan arvostavasti ja autetaan häntä luomaan myönteisiä ja läheisiä ihmissuhteita. Lapselle on tärkeää aikuisen läsnäolo. Lasta kohdellaan siten, että hän voi tuntea itsensä hyväksytyksi ja saa osakseen ymmärtämistä, turvaa ja hellyyttä. Lapselle luodaan tilanteita, joissa hän voi saada onnistumisen kokemuksia ja pystyy rakentamaan myönteistä kuvaa itsestään ja osaamisestaan. Lasta autetaan tunnistamaan omia ja muiden tunteita sekä ilmaisemaan itseään. Kiirus noudattaa lapsen perushoidossa Valtakunnallisia sijaishuollon laatukriteerejä (2004) siten, että - lapselle tarjotaan ravitsevaa ruokaa ja häntä ohjataan terveellisiin ruokailutottumuksiin, - lapsi vaatetetaan asianmukaisesti, - lapselle annetaan virikkeitä ja turvataan tarvittava lepo, - lapsen puhtaudesta ja terveydestä sekä riittävästä ulkoilusta ja liikunnasta huolehditaan ja sairaudet hoidetaan, - lapselle opetetaan taloudellisuutta ja ohjataan hänen rahankäyttöään sekä - lapsen ympäristön sisiteydestä ja mukavuudesta huolehditaan. Kiirukseen kiireellisesti sijoitetuille lapsille tehdään lääkärintarkastus, ellei sellaista ole juuri esim. kouluterveydenhuollossa tehty. Ylöjärviläisille lapsille tarkastuksen tekee omalääkäri, ulkopaikkakuntalaiset käyvät Lääkäriasema Dextran Ylöjärven toimipisteessä. Kiirukseen kiireellisesti sijoitettujen lasten harrastuksia tuetaan myös sijoituksen aikana. Koulunkäyntiä tuetaan koulumatkajärjestelyillä ja tukemalla läksyissä. Jos lapsi ei voi käydä

13 13 omassa koulussaan, hänen koulunkäyntiään ohjataan Kiiruksen osastolla päiväjärjestyksessä olevan kotikoulun aikana. Lapselle opetetaan rajojen, sääntöjen ja sopimusten tekemistä ja noudattamista siten, että hän oppii kantamaan itse vastuuta itsestään ja oppii itse asettamaan oman käyttäytymisensä rajat. Lasten käyttäytymisen valvonta ja rajojen asettaminen perustuvat myönteiselle suhteelle lapsiin ja niidentarkoituksena on tukea ja auttaa eikä rankaista lasta. Kiiruksen henkilöstö asettaa turvalliset, johdonmukaiset ja ymmärrettävät rajat lasten ei-hyväksyttävälle käyttäytymiselle Käyttövarat Lapselle on annettava hänen omaan käyttönsä henkilökohtaisia tarpeitaan varten kalenterikuukaudessa käyttövaroja iästä ja kasvuympäristöstä riippuen seuraavasti: 1) alle 15-vuotiaalle lapselle määrä, joka vastaa hänen yksilöllistä tarvettaan 2) 15 vuotta täyttäneelle lapselle vähintään määrä, joka vastaa 1/3 elatustukilain (580/2008) 9 :ssä säädetystä yhdelle lapselle suoritettavasta elatustuen määrästä Kiiruksessa olevan alle 15-vuotiaan lapsen käyttöraha on 9 ja 15 vuotta täyttäneen 12. Lapsilla on oikeus itse päättää näiden varojen käytöstä. Maksetuista käyttövaroista pidetään kirjaa. Käyttövaroja jaettaessa käytössä on lomake, josta käy ilmi jaetut rahat ja asianmukaiset kuittausmerkinnät. Kiiruksen henkilökunta on ohjeistettu käyttövarojen jakamisesta Jälkihuolto ja lapsen itsenäistymisen tukeminen Kiirukseen tullaan pääsääntöisesti kiireellinen sijoitus päätöksellä ja sijoitukset ovat lyhytaikaisia, joten oikeutta jälkihuoltoon ei Kiirukseen tehdyille sijoituksille synny kuin poikkeustapauksissa Rajoitustoimenpiteiden valvonta sijaishuollossa Vaadittava / suositeltava taso Rajoitustoimenpiteet Henkilökunta tuntee rajoitustoimenpiteitä koskevan lainsäädännön ja menettelyt. Rajoitustoimenpiteistä tehdään asianmukaiset päätökset. Päätökset annetaan tiedoksi sosiaalityöntekijälle, lapselle ja hänen vanhemmilleen. Rajoitustoimenpiteet kirjataan. Kiiruksella on selkeät, kirjalliset ohjeet ja menettelytavat valvonnasta, rajojen asettamisesta sekä rajoittamisesta. Työntekijät, lapset ja heidän vanhempansa sekä sijoittavat viranomaiset tietävät, mitä menettelytapoja Kiiruksessa käytetään. Lastensuojelulain mukaiset rajoitukset sijaishuollossa ovat:

14 14 - Yhteydenpidon rajoittaminen - Aineiden ja esineiden haltuunotto - Henkilöntarkastus - Henkilönkatsastus - Omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen ja lähetysten luovuttamatta jättäminen - Kiinnipitäminen - Liikkumisvapauden rajoittaminen - Eristäminen - Erityinen huolenpito Rajoitustoimenpiteiden käyttämisen yleiset edellytykset: - Rajoitustoimenpiteiden käyttäminen rangaistuksena on kiellettyä. - Toimenpiteitä voidaan käyttää vain siinä määrin kuin lapsen oma tai toisen henkilön terveys tai turvallisuus tai lapsen huostaanoton tarkoituksen toteuttaminen välttämättä vaatii. - On valittava aina lievin mahdollinen toimenpide. - Rajoitustoimenpiteen käyttäminen on lopetettava heti, kun sen käytölle ei enää ole lain mukaisia perusteita. toimenpidettä on myös lievennettävä heti, kun se on mahdollista. Määräajaksi tehty päätös ei itsessään ole peruste toimenpiteen jatkamiselle. Lapsen tilannetta on seurattava jatkuvasti ja tehtävä päätös toimenpiteen lopettamisesta, jos perusteita jatkamiselle ei enää ole. - Rajoitustoimenpiteet on toteutettava aina mahdollisimman turvallisesti ja lapsen ihmisarvoa kunnioittaen. - Rajoitustoimenpiteitä saa käyttää vain siihen tarkoitukseen kuin kussakin säännöksessä on erikseen määritelty. Rajoitustoimenpiteet kirjataan aina, myös ne joista ei tarvitse tehdä päätöstä tai joista ei ole valitusoikeutta. Kirjaus sisältää: - Rajoitustoimenpiteen kuvaus - Toimenpiteen perustelu ja kesto - Toimenpiteestä päättävän henkilön nimi - Toimenpiteen käytännössä toteuttaneen henkilön sekä läsnä olleiden henkilöiden nimet - Erityinen syy, minkä vuoksi tarkastus on tehty ilman toisen henkilön läsnäoloa (Lsl 66 1 mom. ja 67 3 mom.) - Maininta siitä, onko lasta kuultu toimenpiteestä päätettäessä tai sen toteuttamisessa ja lapsen mielipide asiasta Kiiruksen johtaja on delegoinut asianmukaisella päätöksellä rajoitustoimenpiteistä päättämisen myös muulle henkilökunnalle. Rajoittamistoimenpidepäätösten tekemisestä ja kirjaamisesta on kirjalliset ohjeet. 7. Dokumentoinnin ja asiakirjahallinnon valvonta Asiakirjahallinto, dokumentointi ja Vaadittava / suositeltava taso - Yksiköllä on kirjattu suunnitelma asiakastietojen dokumentoinnista ja rekisteröinnistä.

15 15 arkistointi - Lapsen asiakirjojen laadinnasta, säilyttämisestä ja tietojen antamisesta lapselle / vanhemmille on sovittu sosiaalityöntekijän kanssa. - Henkilökunnalle on selvitetty salassapitosäännökset ja pyydetty salassapitosopimus. - Tietosuojavastaava on nimetty. Kiiruksessa käytetään Effica-asiakastietojärjestelmää. Lasta koskevat asiakirjat säilytetään lukittavissa kaapeissa. Kiirus noudattaa Ylöjärven kaupungin perusturvaosaston arkistointisuunnitelmaa. Kiiruksen johtaja toimii yksikön tietosuojavastaavana.

Pelastusviranomaisten tarkastus * Terveydensuojeluviranomaisten tarkastus * Aluehallintoviraston viimeisin tarkastus * Työsuojelupiirin tarkastus *

Pelastusviranomaisten tarkastus * Terveydensuojeluviranomaisten tarkastus * Aluehallintoviraston viimeisin tarkastus * Työsuojelupiirin tarkastus * Kuopion kaupunki Perusturvan palvelualue OHJAUS- JA VALVONTA- SEKÄ TARKASTUSKÄYNNIN KERTOMUS Lastensuojelun ympärivuorokautiset palvelut Tarkastuksen ajankohta Tarkastuksen peruste Valvontatarkastus Lisätiedot

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa 23.11.2016 Kuopio Jaana Pynnönen, YTM, sosiaalityöntekijä Kuka huomaa minut? Kuka kertoo minulle, mitä minulle tapahtuu? Onko äiti vihainen

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA Itä-Suomen aluehallintovirasto/kuopion kaupunki TARKASTUSKERTOMUS SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA TARKASTUSKOHDE Kaupunki / Kunta Palveluntuottaja Kuopion kaupunki Toimintayksikkö

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

Lastensuojelupalvelut

Lastensuojelupalvelut Lastensuojelupalvelut Valvonta vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia erityiseen suojeluun Valviran ja aluehallintovirastojen yhdessä laatimat lastensuojelun valvontaohjelmat Kunnalliset lastensuojelupalvelut

Lisätiedot

Päätös Soveltamisala Toteutus ja päätöksenteko Muutoksenhaku ja tiedoksianto

Päätös Soveltamisala Toteutus ja päätöksenteko Muutoksenhaku ja tiedoksianto Lainkohta (LsL) Soveltamisala Toteutus ja päätöksenteko Muutoksenhaku ja tiedoksianto HUOM! Myös 12 vuotta nuoremman lapsen mielipide tulee selvittää ennen päätöstä rajoittaminen enintään 30 vrk yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

Koulu, lastensuojelu, sijaisvanhemmat, lapsen syntymävanhemmat kuka päättää ja ketä kuullaan?

Koulu, lastensuojelu, sijaisvanhemmat, lapsen syntymävanhemmat kuka päättää ja ketä kuullaan? Koulu, lastensuojelu, sijaisvanhemmat, lapsen syntymävanhemmat kuka päättää ja ketä kuullaan? 2.6.2016 Sisukkaasti koulutiellä koulutusprosessi Jaana Pynnönen Kehittämispäällikkö, Pesäpuu ry Jotta jokainen

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo NUORTEN OSALLISUUS LASTENSUOJELUN KEHITTÄJÄNÄ Seija Saalismaa projektikoordinaattori 1 Lainsäädäntö velvoittaa lasten ja nuorten osallisuuteen 2 Perustuslain 6 3 mom. määrää, että lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Sanna Ahola Erityisasiantuntija 28.11.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Milloin lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle? Lastensuojelulain

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Rovaniemi 12.9.2013 Oikeusturvayksikön päällikkö, ylitarkastaja Keijo Mattila, 12.9.2013 1 PERUSOIKEUDET LAPSEN SUOJANA Perustuslain 6.3 : Lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

Lastensuojelun edunvalvonta

Lastensuojelun edunvalvonta Lastensuojelun edunvalvonta Lastensuojelun edunvalvontahanke 2005-2011 Pelastakaa lasten, Ensi- ja turvakotien liiton, Nuorten ystävien ja soslapsikylien yhteishanke, jota RAY rahoittaa Lapselle tulee

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista 28.1.2015 Lastensuojelun tarkoitus turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun

Lisätiedot

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä OHJAUS- JA VALVONTA- SEKÄ TARKASTUSKÄYNNIN KERTOMUS Tabulaattorilla pääsee liikkumaan täytettävissä lomakekohdissa kätevästi seuraavaan täydennettävään ruutuun. Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelut

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädäntö ohjaa, miten toimia Ennen sijoitusta Sijoituksen aikana Sijoituksen jälkeen SHL

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lapsen oikeudet LOS:ssa Lapsella on oikeus: Suojeluun Osallistumiseen ja vaikuttamiseen Osuuteen yhteiskunnan voimavaroista

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

Lapsen suojelu ja lapsen hyvä. ETENE seminaari Heureka, Vantaa

Lapsen suojelu ja lapsen hyvä. ETENE seminaari Heureka, Vantaa Lapsen suojelu ja lapsen hyvä ETENE seminaari Heureka, Vantaa 16.8.2016 Tuleeko lapsi kuulluksi ja huomioiduksi lastensuojelussa? Merike Helander lakimies, lapsiasiavaltuutetun toimisto Merike Helander

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet 1.6.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.5.2015 Sisältö 1 Sosiaalihuoltolain mukainen

Lisätiedot

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen Alaikäiset ja biopankit -keskustelu 25.11.2014 Merike Helander Merike Helander, lakimies 25.11.2014 2 Esityksen

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

Tilastoja. kanteluja sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348

Tilastoja. kanteluja sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348 Tilastoja Sosiaalihuolto kanteluja 1.1.2010-31.8.2013 sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348 vuosi 2010: noin 4000 kantelua, joista noin 120 koski lasten oikeuksia (noin 60 koski lastensuojelua) vuosi

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010 LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Kuopio 23.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? 1 Vaikuttavan työn edellytykset lastensuojelussa

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Kehitysvammahuollon yhteistyökokous 8.11.2011 23.11.2011 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista voimaan 1.10.2011 Lain keskeisimmät

Lisätiedot

Palveluseteli-info 23.2.2012

Palveluseteli-info 23.2.2012 Palveluseteli-info 23.2.2012 Tilaajapäällikkö Niina Korpelainen Niina Korpelainen 1 Ilmoituksenvaraiset palvelut Ilmoituksenvarainen toiminta on muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelua ympärivuorokautisuudella

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Järvenpää 30.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? Vaikuttavan työn edellytykset

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö MITÄ PERHEHOITO ON? Perhehoito on henkilön hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT VASTAANOTTOKOTI TEHOSTETTU PERHETYÖ KOTIUTUS- JA TUKITYÖRYHMÄ 2 POIJUPUISTON VASTAANOTTOKOTI Espoolaisten 13-18 -vuotiaiden nuorten

Lisätiedot

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä VALVONTAKÄYNNIN KERTOMUS Tabulaattorilla pääsee liikkumaan täytettävissä lomakekohdissa kätevästi seuraavaan täydennettävään ruutuun. Vammaisten henkilöiden asumispalvelut Valvonnan ajankohta [pvm] Tarkastuksen

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 20.1.2015 I Yleistä 1 Soveltamisala Ylöjärven kaupungin

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä Ikääntyneiden perhehoidon laatu Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunta hyväksytty 04.06.2014 Sisältö 1. PERHEHOIDON LAATUVAATIMUKSET... 3 2. PERHEHOIDON ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 3 3.

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Lapsen sijoitus. Reunaehtoja työlle. 23.11.2015 Pinja Salmi/Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsen sijoitus. Reunaehtoja työlle. 23.11.2015 Pinja Salmi/Lapsiperheiden sosiaalityö Lapsen sijoitus Reunaehtoja työlle Sijoitukseen vaikuttavia lakeja Perustuslaki (mm. 21 asian laillinen käsittely) Lapsen oikeuksien sopimus (mm. Lapsen etu) Kuntalaki (mm. 44 julkisen vallan käyttö virkasuhteessa)

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015 Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 SOSLA 8 Perhehoitoa toteutetaan sosiaalihuoltolain 17 :n mukaisena kunnan järjestämän sosiaalipalveluna

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

Lapsi perheen ja hallinnon välissä

Lapsi perheen ja hallinnon välissä Lapsi perheen ja hallinnon välissä Lasten ja perheiden eroauttaminen -seminaari Pentti Arajärvi 11.11.2015 1 Lapsen oikeuksien yleissopimus 3 artikla 1. Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon,

Lisätiedot

Lastensuojelun edunvalvontatyö ja toimivaltuudet

Lastensuojelun edunvalvontatyö ja toimivaltuudet Lastensuojelun edunvalvontatyö ja toimivaltuudet Turvaa, hoivaa, kasvatusta seminaari Keminmaa 29.03.2011 Kaisi Peltoniemi Lastensuojelun edunvalvojahanke Lapsen osallisuus lastensuojeluprosessissa Kaikissa

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies Lapsen osallisuus lastensuojelussa Esityksen rakenne 1) Lapsen oikeuksista Lapsen oikeuksien sopimus: keskeiset periaatteet Lasten oikeuksien toteutumisen

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

Lastensuojelun valvontaohjelmat. Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Turku 12.-14.2010 Ylitarkastaja Eine Heikkinen

Lastensuojelun valvontaohjelmat. Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Turku 12.-14.2010 Ylitarkastaja Eine Heikkinen Lastensuojelun valvontaohjelmat Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Turku 12.-14.2010 Ylitarkastaja Eine Heikkinen Valvira TEO ja STTV yhdistyivät: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA.

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUS- JA VALVONTA-ASIAKIRJA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUS- JA VALVONTA-ASIAKIRJA TAMPEREEN KAUPUNKI Sivu 1 (6) Hyvinvoinnin palvelualue Valvonta- ja ohjaustiimi KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUS- JA VALVONTA-ASIAKIRJA PALVELUNTUOTTAJA: nimi: y-tunnus: ryhmän nimi: osoite:

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Yhteistyö vankeuslain valossa. Heli Tamminen 4.9.2015

Yhteistyö vankeuslain valossa. Heli Tamminen 4.9.2015 Yhteistyö vankeuslain valossa Heli Tamminen 4.9.2015 Rangaistusajan suunnitelma ja vapauttamissuunnitelma Tapaamiset Ulkopuoliseen laitokseen sijoittaminen Koevapaus Rangaistusajan suunnitelma ja vapauttamissuunnitelma

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1302/2014 Laki. lastensuojelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1302/2014 Laki. lastensuojelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1302/2014 Laki lastensuojelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Marjut Eskelinen marjut.eskelinen@avi.fi

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Lastensuojelun jälkihuoltotyön prosessimalli itsenäistyville nuorille

Lastensuojelun jälkihuoltotyön prosessimalli itsenäistyville nuorille Lastensuojelun jälkihuoltotyön prosessimalli itsenäistyville nuorille 6. Kokonaisvaltainen tieto nuoren elämänvaiheista 5. Jälkihuollon arvionti 1. Nuorelle oikeus jälkihuoltoon 2. Jälkihuollon suunnittelu

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAKIKINKERIT IV

LASTENSUOJELUN LAKIKINKERIT IV LASTENSUOJELUN LAKIKINKERIT IV 1 (8) JYVÄSKYLÄ 30.10.2008 Tiina Hyvärinen Hämeenlinnan hallinto-oikeus - Huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevat hakemukset ja niiden liitteet - Väliaikaiset

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Ohje 3/2013 1 (7) Kunnat, kuntayhtymät ja kuntien yhteistoiminta-alueet Yksityiset lastensuojelun sijaishuollon yksiköt

Ohje 3/2013 1 (7) Kunnat, kuntayhtymät ja kuntien yhteistoiminta-alueet Yksityiset lastensuojelun sijaishuollon yksiköt Ohje 3/2013 1 (7) Kunnat, kuntayhtymät ja kuntien yhteistoiminta-alueet Yksityiset lastensuojelun sijaishuollon yksiköt Lasten itsemääräämisoikeuden toteutuminen lastensuojelun sijaishuollossa Itsemääräämisoikeuden

Lisätiedot

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Jyväskylä 25.10.2016 Marja-Liisa Keski-Rauska Ylitarkastaja (varhaiskasvatus) 1 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 17.10.2013 LAKISÄÄTEINEN PERUSTA Lastensuojelulain

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille 22.4.2015 Lakimiehen laatikko Ylitarkastaja Riikka Jackson 1 Kysymys: Tuottaja on merkitty kunnan

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeuslaki. Oma tupa, oma lupa - itsemääräämisoikeus vanhuspalveluissa

Itsemääräämisoikeuslaki. Oma tupa, oma lupa - itsemääräämisoikeus vanhuspalveluissa Itsemääräämisoikeuslaki Oma tupa, oma lupa - itsemääräämisoikeus vanhuspalveluissa Riitta Burrell 20.5.2014 Hallitusohjelma Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma: Laaditaan lainsäädäntö asiakkaiden

Lisätiedot

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Näkökulmia sijaishuollon lastensuojelutyöhön Petrea 29.10.2014 1 Toimivaltapykäliä SHL 3.2 : aluehallintovirastolle kuuluu sosiaalihuollon suunnittelu,

Lisätiedot

Julkisen vallan käyttö lastensuojelussa Lakimies Maarit Karjalainen Valvira, yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta -osasto

Julkisen vallan käyttö lastensuojelussa Lakimies Maarit Karjalainen Valvira, yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta -osasto Julkisen vallan käyttö lastensuojelussa Lakimies Maarit Karjalainen Valvira, yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta -osasto 12.9.2013 1 Suomen perustuslaki (731/1999) 2.3 : Julkisen vallan käytön

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(7) Sisällys Lastensuojeluasian vireilletulo...3 Arvio toimenpiteiden tarpeesta...4 Kiireelliset lastensuojelutoimenpiteet...4 Lastensuojelutarpeen selvitys...5 Avohuollon tukitoimet...5 Huostaanotto

Lisätiedot

YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT

YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi (yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi) Y-tunnus Toiminimi

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011 Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta Lotta Hämeen-Anttila Neuvotteleva virkamies, STM Lastensuojelua ja perhehoitoa

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

RANGAISTUS JA LAPSEN HUOMIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ

RANGAISTUS JA LAPSEN HUOMIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ RANGAISTUS JA LAPSEN HUOMIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ 4.11.2013 Karoliina Taruvuori, apulaisjohtaja Riihimäen vankila Perusteet lapsi- ja perhetyölle Rikosseuraamuslaitoksessa YK:n lapsen oikeudet lapsella on oikeus

Lisätiedot

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU 1 Hakemus saapunut: HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU Hakeminen palveluntuottajaksi on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki omaishoidon palvelusetelin toimintaohjeen

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Lastensuojelulaki (417/2007) Sosiaalihuollon asiakaslaki (812/2000)

Lastensuojelulaki (417/2007) Sosiaalihuollon asiakaslaki (812/2000) 1 Lastensuojelulaki (417/2007) Sosiaalihuollon asiakaslaki (812/2000) 19.9.2011 PaKaste, Kemi LasuL + SHAL 19.9.2011 Kemi, PaKaste 2 Lain rakenne 1. Yleiset säännökset 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Esityksemme sisältö ja tarkoitus:

Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Lyhyt esittely Vantaan Nuorten turvatalon sekä Vantaan kaupungin Viertolan vastaanottokodin toiminnasta. Osoittaa, että ennakoivaan, ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön

Lisätiedot

Yksin tulleiden lasten ja nuorten tukeminen arjessa

Yksin tulleiden lasten ja nuorten tukeminen arjessa Teija Savolainen/Riitta Moghaddam 15.9.2016 Yksin tulleiden lasten ja nuorten tukeminen arjessa Kotoutumislaissa säädetään, että alle 18-vuotiaan kohdalla on kiinnitettävä erityistä huomiota lapsen etuun

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009. 9.2.2009 Hanna Heinonen 1

Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009. 9.2.2009 Hanna Heinonen 1 Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009 9.2.2009 Hanna Heinonen 1 Lastensuojelun kansalliset linjaukset Kansallisten linjausten tavoitteena on ohjata

Lisätiedot

Omavalvonnan työpaja Oulu Elina Uusitalo ylitarkastaja Valvira

Omavalvonnan työpaja Oulu Elina Uusitalo ylitarkastaja Valvira Omavalvonnan työpaja Oulu 15.11.2017 Elina Uusitalo ylitarkastaja Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon palveluyksiköt (SHL 47, SosPaL 6 ja VPL 23 ) Valviran määräys 1/2014 Sosiaalityössä

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä 29.12.2015 OHJAUS- JA VALVONTA -SEKÄ TARKASTUSKÄYNNIN KERTOMUS Tabulaattorilla pääsee liikkumaan täytettävissä lomakekohdissa kätevästi seuraavaan täydennettävään ruutuun. Vammaisten henkilöiden ympärivuorokautiset

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Huoltajat ja tapaamisoikeus (2.

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Huoltajat ja tapaamisoikeus (2. Perhehoitoliitto ry Lausunto 01.12.2017 Asia: OM 31/41/2015 Lapsenhuoltolain uudistaminen Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Perhehoitoliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeuslaki

Itsemääräämisoikeuslaki Itsemääräämisoikeuslaki Oma elämä omannäköiset palvelut -seminaari 27.11.2014 Liisa Murto oikeuksienvalvontalakimies Näkövammaisten Keskusliitto ry Taustaa lainsäädännölle Perusoikeudet ja perustuslain

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2009 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2009 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi lastensuojelulain, vankeuslain 4 ja 20 luvun sekä tutkintavankeuslain 2 luvun 5 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

OMAVALVONTA ON RISKIENHALLINTAA

OMAVALVONTA ON RISKIENHALLINTAA OMAVALVONTA ON RISKIENHALLINTAA Omavalvonnan tilaa koskevan selvitys vanhusten ympärivuorokautisissa toimintayksiköissä sekä lastensuojelulaitoksissa Omavalvontaseminaari 22.11.2017 Omavalvonnan tarkastelu

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Perhekeskustyöpaja 23.11.2017 Leena Normia-Ahlsten 27.11.2017 1 Lähtökohdat Palvelujen piiriin voi hakeutua itse halutessaan, ei edellytetä ilmoitusta

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot