1. Sijaishuollon järjestäminen, toimintaedellytysten turvaaminen ja asiakasrakenne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Sijaishuollon järjestäminen, toimintaedellytysten turvaaminen ja asiakasrakenne"

Transkriptio

1 1 Ylöjärven perhetukikeskus Kiirus Omavalvontaohjelma 1. Sijaishuollon järjestäminen, toimintaedellytysten turvaaminen ja asiakasrakenne Toiminta-ajatus ja strateginen suunnittelu Asiakkaiden sijoittamisprosessi Vaadittava /suositeltava taso Yksiköllä on kirjallinen toiminta-ajatus ja toimintasuunnitelma. Yksiköllä on kirjallinen sijoittamissuunnitelma. Laadunhallinta Yksiköllä on kirjalliset laatukriteerit. Kasvatusmenetelmät Yksiköllä on henkilöstön kanssa yhdessä sovitut kasvatusmenetelmät ja ne on kirjattu Toiminta-ajatus ja strateginen suunnittelu Ylöjärven perhetukikeskus Kiirus on Ylöjärven kaupungin ylläpitämä seutukunnallisesti toimiva lastensuojelun kriisi- ja päivystysyksikkö kiireellisesti sijoitetuille (LsL 38 ) vuotiaille lapsille ja nuorille. Asiakkaat ohjautuvat Kiirukseen Tampereella Leinolan perhetukikeskuksessa toimivan kiireellisen palveluohjauksen kautta. Kiiruksessa on seitsemän asiakaspaikkaa. Osastolla on kahdeksan huonetta, mikä mahdollistaa oman huoneen myös tilapäisesti ylipaikalla oleville asiakkaille. Henkilökuntaan kuuluu yhdeksän työntekijää. Kiirus on hallinnollisesti yksi Ylöjärven kaupungin perusturvalautakunnan alaisen sosiaalipalveluiden vastuualueen lasten ja perheiden sosiaalityön tehtäväalueen kustannuspaikoista. Kiirus toteuttaa Ylöjärven kaupungin perusturvaosaston strategiaohjelmaa ja sen pohjalta laadittuja vuosittain tarkistettavia tavoitteita. Kiiruksen toimintaa ohjaavat henkilökunnan yhdessä laatimat arvot pohjautuvat perusturvaosaston yhteisiin arvoihin. Kiiruksen arvot ovat: Ihmisarvon kunnioittaminen Tämä tarkoittaa Kiiruksessa - Itsemääräämisoikeuden kunnioittamista eri tasoilla lainsäädännöstä arkeen - Nuoren ja hänen perheensä lähtökohtien ottamista huomioon määriteltäessä, mikä on hyvää heidän kohdallaan - Eri kulttuurien hyväksymistä - Henkilökohtaisen vakaumuksen kunnioittamista ja sen ilmaisemisen hyväksymistä - Sukupuolisen suuntautumisen hyväksymistä

2 2 - Erilaisten mielipiteiden huomioon ottamista ja toista kunnioittavaa tapaa puhutella, keskustelujen suojaamista ulkopuolisilta Vastuullisuus - Kouluttautumista ja tiedon jakamista - Virheiden avointa läpikäyntiä ja niistä oppimista - Nuoren ja hänen perheensä oman vastuun ymmärtämistä ja siihen tukemista - Nuoren tarpeisiin vastaamista, palveluihin ohjaamista ja niiden saannin varmistamista - Turvallisuuden varmistamista - Kirjausten oikeellisuutta ja asiallisuutta - Uusien, omasta työyhteisöstä ja kaikilta sen jäseniltä nousevien toimintamallien luomista ja tästä syntyvää motivaatiota - Avoimuutta ja tiedon kulun varmistamista - Taloudellisuutta, josta vastaavat sekä työntekijät että johto - Hyvästä ilmapiiristä ja toiminnan sujumisesta huolehtimista - Koko työyhteisö vastaa laadusta siten, että voimme ylpeästi kertoa olevamme Kiiruksesta Oikeudenmukaisuus - Nuori tulee kuulluksi, hänen viestinsä kulkee eteenpäin ja nuori saa tästä positiivisen kokemuksen - Yhdenvertaisuutta, dialogisuutta, toisen tasavertaisena ihmisenä kohtaamista - Lastensuojelulain noudattamista lapsen edun kannalta tulkiten - Toiminnan läpinäkyvyyttä ja siitä syntyvää luottamusta - Nuoren oikeutta huolehtivaan, turvalliseen kotiin - Työntekijöiden oikeudenmukaista kohtelua - Asiakasarvioissa nuoren ja perheen mielipiteiden mukaan ottamista Kiiruksessa pysäytetään lapsen terveyttä ja kehitystä vakavasti vaarantava tilanne (Lsl 40 ), turvataan ja järjestetään lapsen tarvitsema hoito ja huolto sekä arvioidaan lapsen kiireellisen sijoituksen jälkeen tarvitsema tuki. Kullekin lapselle yksilöllisesti asetettuja kiireellisen sijoituksen tavoitteita tukevat aikuislähtöisesti rajattu ja strukturoitu arki, omaohjaajajärjestelmä, suunnitelmallinen perhetyö ja asiakaslähtöinen verkostotyö lapsen asioissa toimivien tahojen kanssa Asiakkaiden sijoitusprosessi Kiirus voi vastaanottaa uudet asiakkaat ympärivuorokautisesti. Tieto uudesta asiakkaasta saadaan kiireellisestä palveluohjauksesta, sosiaalipäivystyksestä tai lasta sijoittavalta sosiaalityöntekijältä. Tulotilannetta varten on kirjallinen toimenpidelista. Ensitietolomakkeelle kerätään tarvittava informaatio lapselta, sosiaalityöntekijältä, vanhemmilta ja mahdollisilta muilta saattajilta. Tulotilanteessa asetetaan asiakassuunnitelmaneuvottelussa täsmentyvät kiireellisen sijoituksen tavoitteet. Kiireellisen sijoituksen kesto on 30 päivää. Kiireellistä sijoitusta voidaan jatkaa enintään 30 päivällä jos ensimmäiset 30 päivää eivät ole riittävä aika lapsen huostaanoton tarpeen

3 3 selvittämiseksi. Jatkopäätös edellyttää, että tarvittavista lastensuojelutoimenpiteistä ei ole mahdollista päättää ilman lisäselvityksiä eikä välttämättömiä lisäselvityksiä ole ollut mahdollista saada 30 päivässä kiireellisen sijoituksen alkamisesta. Jatkopäätöksen on oltava lapsen edun mukainen. Kiireellisen sijoituksen tavoitteiden toteutumista arvioidaan asiakassuunnitelmaneuvottelussa ja sijoituksen jälkeen lapselta ja vanhemmilta pyydetyllä asiakaspalautteella. Jokaisesta Kiirukseen kiireellisesti sijoitetusta lapsesta laaditaan kirjallinen asiakasarviointi, joka lähetetään lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle Laadunhallinta Kiiruksen laadunhallintaa tukee kaikilta lähteviltä nuorilta ja heidän vanhemmiltaan pyydettävä asiakaspalaute. Näitä käydään säännöllisesti läpi henkilökuntapalavereissa. Vuosittain toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely osana Ylöjärven kaupungin kattavaa asiakastyytyväisyyskyselyä. Tämän kyselyn tulokset käydään läpi Kiiruksessa ja perusturvan johtoelimissä. Vastaavalla tavalla käsitellään vuosittaisen työtyytyväisyyskyselyn tulokset. Asiakas- ja työtyytyväisyyskyselyiden tulosten pohjalta asetetaan vuosittain 1-3 kehittämistavoitetta. Kiiruksen omavalvontaohjelma on laadittu ja sitä päivitetään säännöllisesti. Omavalvontaohjelma sisältää kattavasti Kiiruksen toiminnan laadun kannalta kriittiset kohdat. Jos omavalvonnassa todetaan poikkeamia työn laadussa, laaditaan suunnitelma, aikataulu ja seuranta korjaavista toimenpiteistä. Kiiruksessa on riittävä, kelpoisuusehdot täyttävä (laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista 272/2005), osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstön rikostausta tarkistetaan lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaisesti. Henkilöstöllä on oikeus täydennyskoulutukseen ja työnohjaukseen. 2. Henkilöstöön ja henkilömitoitukseen kohdistuva valvonta Vastuuhenkilö ja kelpoisuus Vaadittava / suositeltava taso Vastuuhenkilöllä on kelpoisuuslain 10 4 mom. mukainen kelpoisuus. Johto- ja valtasuhteet on määritelty kirjallisesti. Henkilöstö ja kelpoisuus Henkilöstöllä on kelpoisuuslain mukainen koulutus (Lsl 60, Kelpoisuuslaki 6 ja 8 ). Vastuuhenkilön lisäksi vähintään puolella henkilöstöstä on sosiaali- ja terveydenalan amk-tutkinto. Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan Vuoden aikana vähintään 3 kuukautta työskennelleiden rikostausta on selvitetty.

4 4 selvittäminen Henkilöstön täydennyskoulutus ja työnohjaus Henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma on laadittu. Työnohjaus on mahdollistettu kaikille työntekijöille Vastuuhenkilö: tehtävät ja kelpoisuus Lsl 60 2 mom. mukaisesti Kiiruksen hoito- ja kasvatustehtävistä vastaavalla johtajalla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista annetun lain 10 4 mom. edellyttämä kelpoisuus. Kiiruksen johtajan virassa toimii KTM Hannu Järvinen. Kiiruksen johtaja johtaa sekä asiakastyötä että henkilöstöä. Johtaja vastaa siitä, että Kiiruksessa on palvelujen tarpeeseen ja asiakasmäärään nähden riittävästi henkilöstöä, jonka koulutustaso ja ammattitaito mahdollistavat korkeatasoisten lastensuojelupalvelujen antamisen. Kiiruksen ohjaajien ja yövalvojien lähiesimiehenä toimii vastaava ohjaaja (Taru Tamminen). Vastaava ohjaaja huolehtii työvuorolistojen suunnittelusta ja niiden toteutumien viemisestä palkkahallintoon ja muista lähiesimiehelle kuuluvista toimenkuvassa määritellyistä tehtävistä. Vastaava ohjaaja hoitaa johtajan lomien aikana johtajalle kuuluvat henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävät Henkilöstön kelpoisuus, täydennyskoulutus ja työnohjaus Kiiruksessa on toiminnan luonteen ja toiminta-ajatuksen mukainen henkilöstö. Kiiruksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluu 9 työntekijää ja asiakaspaikkoja on 7, tästä muodostuu suhdeluku 1,28 työntekijää / asiakas. Vastaavalla ohjaajalla ja ohjaajilla (5) on kaikilla kelpoisuuslain 6 mukainen sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto. Yövalvojilla (2) on kelpoisuuslain 8 mukainen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Kiiruksen henkilökunnassa on sekä naisia (7) että miehiä (2). Nuorin työntekijä on 26- ja vanhin 55-vuotias. Kiiruksen henkilökunnalla on mahdollisuus ja oikeus osallistua vuosittain yksilöllisesti arvioiden riittävässä määrin täydennyskoulutukseen talousarvioon varattujen määrärahojen rajoissa. Käytännössä tämä tarkoittaa keskimäärin 3 10 koulutuspäivää vuodessa. Koulutustarpeet kartoitetaan kehityskeskusteluissa ja niistä laaditaan koulutussuunnitelma. Kiiruksen henkilökunnalle järjestetään ryhmätyönohjausta 8-10 kertaa vuodessa. Lisäksi on tarvittaessa mahdollisuus yksilötyönohjaukseen. Työnohjaus toteutetaan Kiiruksen ja työnohjaajan välisen kirjallisen sopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Työnohjauksella tuetaan henkilöstön työssäjaksamista ja työssä kehittymistä. Kiiruksen kaikilta työntekijöiltä on selvitetty rikostausta Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaisesti. Rikostausta selvitetään myös niiltä, joiden työ- tai harjoittelusuhteiden yhteenlaskettu kesto ylittää kolme kuukautta vuoden aikana.

5 5 3. Toimitilat Yksityisyys / yhteisöllisyys Vaadittava / suositeltava taso Jokaisella lapsella on oma huone. Asuinyksikössä on riittävästi yhteisiä tiloja ruokailuun ja yhdessäoloon ja toiminta- ja harrastustiloja sekä neuvottelu- ja toimistotilaa. Asuinyksikössä on oma pienkeittiö. Huonekoko Yhden hengen huoneen vähimmäismitoitus vähintään 12 m2. Saniteettitilat Vähintään 3 saniteettitilaa / asuinyksikkö Sijainti ja rakennustiedot Kiirus sijaitsee Ylöjärven kaupungin Kangasniemen alueella, os. Peukaloisentie 2. Alue on kaavoitettu pientaloalueeksi. Kiiruksen tilat ovat samassa rakennuksessa Kangasniemen päiväkodin kanssa. Rakennuksen huoneistoala on 1726 m2, tästä Kiiruksen osuus 350 m2. Rakennus on valmistunut vuonna Kiiruksella on oma aidattu piha-alue. Tiloja hallinnoi Ylöjärven kaupungin tilakeskus, joka vastaa myös kiinteistönhuollosta ja kunnossapidosta. Jätehuolto on yhteinen Kangasniemen päiväkodin kanssa Yksityisyys / Yhteisöllisyys Kiiruksessa on kahdeksan asuinhuonetta asiakkaana oleville nuorille. Yksi niistä on 20,2 m2 ja muut seitsemän 12 m2. Iso huone on varattu tilapäiskäyttöön tarvittaessa ylipaikalla olevalle nuorelle. Jokaisella asiakkaalla on näin käytössään oma, vähintään 12 m2 huone. Huoneiden ovet saa tarvittaessa lukkoon. Huoneissa on sänky, koulupöytä ja tuoli ja kiinteänä varustuksena vaatekaappi. Nuorten käytössä olevaa yhteistä tilaa on 31,5 m2 olohuone, 8,9 m2 tupakeittiö ja kaksi 16,1 m2 harrastehuonetta. Kiirus voi käyttää päiväkodin puolella olevaa juhla/liikuntasalia, jonka koko on 65,8 m2. Tytöille ja pojille on erilliset WC:t ja suihkut. Lisäksi on invawc. Kiiruksessa on sauna. Vaatehuoltoa ja pyykinpesua varten on oma tila. Siivousvälineet ja aineet säilytetään lukollisessa siivouskomerossa. Henkilökunnalla on käytössä omat saniteettitilat. Sosiaalitilat naisille ja miehille ovat yhteiset päiväkodin kanssa ja sijaitsevat päiväkodin puolella. Kiiruksessa on lukolliset toimistotilat: valvomo, toimisto, johtajan huone, neuvottelu ja perheneuvottelu. Lisäksi on vastaanottohuone, jossa oma suihku/wc. Tämä tila toimii mm. näytteenantopaikkana henkilönkatsastuksissa, erillisellä tilalla turvataan nuoren intimiteetti näissä tilanteissa. Kiiruksessa on 6,8 m2 kameravalvonnalla varustettu eristystila.

6 6 4. Turvallisuuden valvonta Terveydensuojeluviranomaisen lausunto Vaadittava / suositeltava taso Hyväksytty lausunto. Lääkehoito Lääkehoitosuunnitelma on laadittu ja lääkehoidosta vastaava nimetty. Pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys Pelastusviranomaisen lausunto pelastus- ja poistumisturvallisuusselvityksestä. Henkilöstö on perehdytetty suunnitelmiin ja ohjeet ovat jokaisen saatavilla. Pelastautumista on harjoiteltu henkilökunnan ja lasten kanssa. Kameravalvonta Kameravalvonnasta on informoitu lapsia ja nuoria. Kameravalvonnan käytöstä ja henkilötietojen keräämisestä on laadittu rekisteriseloste Terveydensuojelu ja hygienia Pirkkalan kunnan ympäristönterveydenhuollon terveystarkastaja on hyväksynyt Kiiruksen Terveydensuojelulain (763/1994) 13 mukaisen ilmoituksen lastenkodiksi ja Elintarvikelain (23/2006) 14 mukaisen hakemuksen elintarvikehuoneiston ja omavalvontasuunnitelman hyväksymiseksi. Kiiruksen käyttöönottotarkastus on tehty Viimeisin terveystarkastus on tehty Kiiruksen koko henkilökunnalla on elintarvikehygieenista osaamista osoittava hygieniaosaamistodistus (hygieniapassi) Turvallinen lääkehoito Kiiruksessa on Sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito-oppaan (STM:n opas 2005:32) mukainen lääkehoitosuunnitelma. Kiiruksen henkilökunnassa on kolme terveydenhuollon tutkinnon suorittanutta työntekijää: kahdella on lähihoitajan ja yhdellä perushoitajan tutkinto. Heistä kaksi työntekijää on päivittänyt lääkehoidon koulutuksensa vuonna 2013 ja yksi vuonna Muu henkilökunta on suorittanut lääkehoidon perusteet koulutuksen (LOVE/LOP) vuonna Kiiruksessa lääkehoidon toteuttamisesta vastaa vastaava ohjaaja Taru Tamminen, lähihoitaja ja sosionomiamk. Lääkkeenjako-oikeus on hänen lisäkseen molemmilla yövalvojilla. Lääkkeet säilytetään lukitussa kaapissa toimistossa, jonka ovet pidetään lukittuina. Kylmässä säilytettäville lääkkeille on jääkaappi lukittavassa tilassa.

7 7 Lääkkeenjako-oikeuden omaavat työntekijät täyttävät nuorten henkilökohtaiset dosetit, joista muu henkilökunta voi antaa lääkkeet Pelastussuunnitelma Kiiruksessa on Pelastuslain (379/2011) ja asetuksen (407/2011) mukainen kirjallinen, päivitetty palo- ja turvallisuussuunnitelma, jonka koko henkilökunta on lukenut. Pelastussuunnitelman tiivistelmä on näkyvillä toimistossa ja johtajan huoneessa. Kiiruksessa on automaattinen paloilmoitinjärjestelmä ja sprinklerointi. Poistumistiet ja käsisammuttimien sijainnit on asianmukaisesti merkitty. Henkilöturvallisuus: Kiiruksen työsuojelua valvoo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue p Kiiruksen työsuojeluyhteistoimintahenkilöinä toimivat Ylöjärven kaupungin työsuojelupäällikkö (Marjo Soutolahti p ) ja työsuojeluvaltuutettu (Rauno Kesseli p ). Aluehallintovirasto on tehnyt Kiirukseen työsuojelutarkastuksen Tarkastuksessa ei ilmennyt mitään huomautettavaa. Kiiruksessa on tehty ja päivitetty riskien arviointi henkisen kuormittumisen, fysikaalisten vaaratekijöiden, työn ergonomian, kemiallisten ja biologisten vaaratekijöiden sekä tapaturmien vaarojen osalta. Tapaturma- ja väkivaltatilanteita on ennakoitu ja niitä varten on kirjalliset ohjeet. Kiiruksella on palvelusopimus vartiointiliikkeen kanssa. Käytössä on hälytysrannekkeet (3 kpl) vartijakutsuja varten. Vartija käy piirikierroksellaan joka yö Kiiruksessa Kameravalvonta Kiiruksessa on kameravalvonta, joka kohdistuu koko rakennuksen (myös samassa rakennuksessa toimivan Kangasniemen päiväkodin) ulko-oviin ja piha-alueisiin. Lisäksi Kiiruksen vastaanotto- ja eristystilassa on kameravalvonta. Näissä tiloissa lasten yksityisyys on suojattu rajaamalla peseytymis- ja saniteettitilat valvonnan ulkopuolelle. Kameravalvonnan keskusyksikkö sijaitsee Kiiruksessa lukitussa tilassa. Kameravalvonnasta on laadittu rekisteriseloste (Henkilötietolaki 523/1999, 10 ). Kameravalvonnasta on asianmukaiset ilmoitukset rakennuksen ulko-ovilla. 5. Sijaishuollossa olevan lapsen asema ja oikeudet Lapsen huolto ja edunvalvonta Vaadittava / suositeltava taso Lapselle on tarvittaessa nimetty edunvalvoja. Asiakassuunnitelma Asiakassuunnitelma on laadittu kaikille lapsille ja laatiminen on sosiaalityöntekijän vastuulla. Yksikkö huolehtii:

8 8 - tarvittavat tiedot lapsesta asiakassuunnitelmlan laadintaan lapsen läsnäolosta ja osallisuudesta asiakassuunnitellman laadinnassa sekä - siitä, että asiakassuunnitelmassa sovitut asiat pannaan täytäntöön. Lapsen osallisuus Lapsella on oikeus: - keskustella sosiaalityöntekijän kanssa huostaanoton syistä ja suunnitelmista asioissaan tai sosiaalityöntekijän luvalla osallistua häntä koskevien suunnitelmien tekemiseen ja raportointiin. Yksikön tulee: - vastata siitä, että asiakassuunnitelman mukainen yhteydenpito on mahdollista lapsen ja hänen läheisten henkilöiden kanssa sekä - toimia yhteistyössä lapselle tärkeiden läheisten kanssa ja tukea lapsen kotilomien ja jaksojen toteutumista. Yhteistyö sijaishuollon aikana Asiakassuunnitelmaan on kirjattu - lapsen ja hänen asioistaan vastaavan sosiaalityöntekijän yhteydenpito sekä - lapsen ja hänelle tärkeiden henkilöiden yhteydenpito. Lapsi tietää keihin, miten ja missä asioissa hän voi olla yhteydessä valvoviin viranomaisiin. Oikeus palveluihin Yksiköllä on käytettävissä riittävästi terveydenhuollon palveluja. Lapsen koulunkäynti turvataan. Lapsi saa tarpeen mukaisen perus- ja erityistason opetuksen. Lapselle nimetään hänen kouluasioistaan vastaava Lapsen huolto ja edunvalvonta Lapset tulevat Kiirukseen kiireellinen sijoitus päätöksellä tai, jos ovat jo aikaisemmin huostaanotettuja, sijaishuoltopaikan muutos päätöksellä. Lastensuojelulain 38 :ssä säädetään siitä, että kiireellisen sijoituksen aikana sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä on oikeus päättää lapsen asioista siinä laajuudessa kuin kiireellinen sijoitus edellyttää ja siten kuin lastensuojelulain 45 :ssä säädetään. Sosiaalihuollosta vastaava toimielin voi päättää asioista, jotka liittyvät sijaishuollon tarkoituksen toteutumiseen. Mikäli asia ei liity tähän, asiasta päättävät lapsen huoltajat. Toimielimen ratkaisuvaltaa lapsen asioissa rajoittaa lapsen edun periaate ja se, että lapsen asioista päätettäessä on aina pyrittävä yhteistoimintaan lapsen, lapsen vanhemman ja huoltajan kanssa. Sijaishuollosta vastaavalla toimielimellä on oikeus päättää kiireellisesti sijoitetun tai huostaan otetun lapsen

9 9 1) olinpaikasta, 2) hoidosta, 3) kasvatuksesta, 4) valvonnasta ja muusta huolenpidosta, 5) edellä mainittujen asioiden toteuttamiseksi tarpeellisesta opetuksesta, 6) edellä mainittujen asioiden toteuttamiseksi tarpeellisesta terveydenhuollosta. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän on pyrittävä sopimaan lapsen, vanhempien ja huoltajien kanssa lapsen asioista. Asiakassuunnitelmaneuvottelut on osaltaan tarkoitettu tällaisista asioista keskustelua ja sopimista varten. Kiireellisen sijoituksen aikana pidetään vähintään yksi asiakassuunnitelmaneuvottelu. Asiakassuunnitelmaneuvottelussa sovitaan lapsen huollon ja huolenpidon käytännön toteutuksesta Kiiruksessa. Kiirus huolehtii, että lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä saa sijoituksen aikana tarvitsemansa tiedot lapsesta asiakassuunnitelmaa varten. Lapsen päiväraportit toimitetaan lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle tämän haluamassa ajassa, vähintään kahden viikon välein. Mahdolliset rajoittamispäätökset annetaan tiedoksi välittömästi. Lapsen jäädessä palaamatta sovitusti Kiirukseen tai karatessa Kiiruksesta siitä tiedotetaan heti sosiaalityöntekijälle, samoin lapsen huoltajille. Kiirus huolehtii lapsen läsnäolosta ja osallisuudesta asiakassuunnitelman laadinnassa. Kiirus järjestää lapselle mahdollisuuden keskustella asioistaan vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa kahden kesken. Lapsen huoltajalla on kiireellisen sijoituksen ja huostaanoton aikana oikeus saada tietoa lapsensa asioista ja pitää lapseen yhteyttä. Lapsella on oikeus sijoituksen aikana pitää yhteyttä läheisiinsä ja itselleen tärkeisiin ihmisiin. Näihin luetaan myös kaveri- ja seurustelusuhteet. Jos yhteydenpitoa on sijoituksen tarkoituksen toteutumiseksi tarpeen rajoittaa, siitä tehdään lastensuojelulain mukainen (Lsl ) valituskelpoinen rajoittamispäätös. Kiirus tukee lapsen ja hänen läheistensä yhteydenpitoa mm. kotilomilla. Niiden onnistumista tuetaan laatimalla kirjalliset kotilomasopimukset. Lapselle voidaan lastensuojeluasiassa määrätä edunvalvoja käyttämään huoltajan sijasta puhevaltaa, jos 1) on perusteltu syy olettaa, ettei huoltaja voi puolueettomasti valvoa lapsen etua asiassa ja 2) edunvalvojan määrääminen on tarpeen asian selvittämiseksi tai muutoin lapsen edun turvaamiseksi. Hakemuksen edunvalvojan määräämiseksi voi tehdä maistraatti, sosiaalihuollosta vastaava toimielin tai lapsen huoltaja. Maistraatti voi määrätä edunvalvojan, jos huoltaja ja toimielin ovat siitä yksimielisiä. Muussa tapauksessa edunvalvojan määrää tuomioistuin. Kiiruksessa olevat lapset tietävät, kuka on heidän asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä ja miten häneen saa yhteyden. Samoin lasten tiedossa on sosiaaliasiamiehen ja Kiiruksen toimintaa valvovan aluehallintoviraston yhteystiedot Asiakassuunnitelma ja hoito- ja kasvatussuunnitelma Lastensuojelulain 30 mukaan lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on tehtävä asiakassuunnitelma. Sen laatiminen on sosiaalityöntekijän vastuulla.

10 10 Sijaishuollon työskentely perustuu kirjallisesti laadittuun asiakassuunnitelmaan, jonka sijoituksesta vastaava sosiaalityöntekijä laatii yhdessä asianosasten kanssa. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä kirjaa ja antaa asiakassuunnitelman tiedoksi molemmille huoltajille, lapselle iän ja kehitystason mukaisesti ja Kiirukselle 2 viikon kuluttua asiakassuunnitelma- /tuloneuvottelusta, jotta varmistetaan kaikkien osallisten olevan tietoisia sijoitukselle asetetuista tavoitteista. Asiakassuunnitelmaa täydentää Kiiruksessa lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa laadittava hoito- ja kasvatussuunnitelma. Se konkretisoi asiakassuunnitelmaan kirjatut tavoitteet arkipäivän tavoitteiksi ja kuvaa, miten lapsen tarpeisiin vastataan Lapsen osallisuus YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa takaamaan lapsille osallistumisen ja mielipiteen ilmaisemisen mahdollisuudet kaikissa heitä koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset on otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Suomen perustuslain mukaan lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilönä ja heidän on saatava vaikuttaa kehitystään vastaavasti itseään koskeviin asioihin (6 ). Sosiaalihuollon asiakaslaissa (10 ) säädetään, että alaikäisen asiakkaan toivomukset ja mielipide on otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla. Lastensuojelulaki korostaa voimakkaasti lapsen oikeutta osallisuuteen kaikissa lastensuojeluprosessin vaiheissa. Kiiruksessa lapsella on oikeus osallistua oman hoidon ja kasvatuksen suunnitteluun, Kiiruksen arjen suunnitteluun ja käytännön kotitöihin, yhteisten pelisääntöjen luomiseen, vapaa-ajan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen jne. Tämä tarkoittaa, että Kiiruksessa lapsella on oikeus olla osallisena omassa elämässään ja oikeus tietää, mihin asioihin hän voi itse vaikuttaa ja mitä päättää. Lapsen osallisuus toteutuu Kiiruksessa viikottain pidettävissä nuorten kokouksissa, joissa yhdessä käsitellään Kiiruksen käytäntöjä, sääntöjä, vapaa-ajan toimintoja, viikonloppujen ruokalistoja ym. Omaohjaajakeskusteluissa lapset saavat tietoa sijoitusprosessista ja voivat esittää omat näkemyksensä. Kiirus huolehtii, että lapsi voi tavata asioistaan vastaavaa sosiaalityöntekijää kahden kesken riittävän usein Yhteistyö sijaishuollon aikana Lastensuojelulain 54 mukaan lapsella on oikeus tavata vanhempiaan, sisaruksiaan ja muita hänelle läheisiä henkilöitä. Lapsi voi tavata läheisiään Kiiruksessa omassa huoneessaan, yhteisissä tiloissa tai perheneuvotteluhuoneessa. Tapaamisista sovitaan ja ne toteutetaan yhdessä lapsen, Kiiruksen ja läheisten kesken asiakassuunnitelman mukaisesti. Lapsen kotilomien onnistumista tuetaan kirjallisilla, lapsen ja vanhempien sekä Kiiruksen yhdessä laatimilla kotilomasopimuksilla. Kiirus huolehtii, että lapsi saa halutessaan oman sosiaalityöntekijänsä kiinni tai lapsi saa jätettyä tälle yhteydenottopyynnön saman vuorokauden aikana. Kiiruksen asiakkaat tietävät sosiaaliasiamiehen ja valvontaviranomaisten roolit ja yhteystiedot. Tiedot löytyvät jokaisen lapsen huoneessa olevasta huonekansiosta.

11 11 Kiirus tekee yhteistyötä lasten vanhempien kanssa tapaamalla heitä suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti perhetapaamisissa vähintään kolme kertaa kiireellisen sijoituksen aikana. Tämän lisäksi lapsen hoitoon ja kasvatukseen liittyvissä asioissa pidetään tiivistä yhteyttä vanhempiin. Tarvittaessa lapsen edun niin vaatiessa hänen ja läheisten yhteydenpitoa rajoitetaan asianmukaisella päätöksellä (Lsl 62 ) Oikeus palveluihin Sijaishuollossa oleva lapsi on oikeutettu saamaan sijoituskunnalta hoitonsa ja huoltonsa kannalta tarvitsemansa palvelut ja tukitoimet (Lsl 16 b ). Erityisen tuen ja avun järjestäminen lapselle on kuvattava ja yksilöitävä lapsen asiakassuunnitelmassa. Kiiruksen asiakkaat tulevat seutukunnasta kohtuullisten etäisyyksien päästä ja ovat Kiiruksessa lähtökohtaisesti kiireellisen sijoituksen ajan eli 30 vuorokautta. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista jatkaa olemassa olevia hoitokontakteja lapsen omalla paikkakunnalla tai järjestää lapsen tarvitsema hoito siellä hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi sijoituksen päätyttyä. Päivystysluontoisen hoidon Kiiruksen asiakkaat saavat Ylöjärven terveyskeskuksesta. Kiirukseen kiireellisesti sijoitetut lapset jatkavat koulunkäyntiä omissa kouluissaan sijoituksen aikana koulunkäynnin jatkuvuuden turvaamiseksi. Koulunkäyntiä tuetaan järjestämällä jokaiselle lapselle yksilöllisin perustein koulukyyti. Kiiruksen päiväohjelmassa on koulupäivien aikana kotikoulua niille lapsille, jotka eivät voi osallistua koulunsa järjestämään opetukseen. Kotikoulussa lapset tekevät koulun antamia tehtäviä Kiiruksen työntekijöiden ohjauksessa. Kiiruksessa lapsen koulunkäynnistä vastaa hänen omaohjaajansa. 6. Lapsen hoito, kasvatus ja huolenpito Lapsen kasvun tukeminen Vaadittava / suositeltava taso Jokaiselle lapselle on laadittu erillinen hoito- ja kasvatussuunnitelma, jonka toteutumisen ja seurannan vastuu on sovittu. Yksiköllä on kirjalliset, yhdessä henkilökunnan kanssa laaditut kasvatusja toimintatavat. Yksikön kasvatus- ja toimintatavat sekä yleiset säännöt on selvitetty lapsille ja kirjalliset säännöt ovat kaikkien nähtävillä. Perustarpeet Lapsen puhtauden, ravinnon, levon, vaatetuksen jne. tarpeet huomioidaan yksilöllisesti. Lapsi saa yksilöllistä huolenpitoa ja turvaa. Terveydentila Lapsen fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä huolehditaan asianmukaisesti. Lapsen terveydentila on tarvittaessa tutkittu sijoittamisen yhteydessä.

12 12 Taloudellinen tuki Lapsen harrastuksia ja jatko-opintoja tuetaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Käyttövarat Lapsi saa ikätasonsa mukaisesti käyttövaroja. Lapsi saa itse päättää käyttövaroistaan. Maksetuista käyttörahoista pidetään kirjaa ja lähetetään tiedoksi vuosittain lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle. Jälkihuolto ja lapsen itsenäistymisen tukeminen Jälkihuoltosuunnitelman laatiminen aloitetaan hyvissä ajoin ennen sijoituksen päättymistä. Jälkihuoltosuunnittelussa toimitaan yhteistyössä lapsen sosiaalityöntekijän ja lapselle läheisten kanssa. Lapselle on tehty suunnitelma itsenäistymisvarojen käytöstä Lapsen kasvun tukeminen Kiiruksessa olevan lapsen arjessa, hoidossa ja kasvatuksessa noudatetaan lakia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Lasta hoidetaan ja kasvatetaan hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Lasta kohdellaan arvostavasti ja autetaan häntä luomaan myönteisiä ja läheisiä ihmissuhteita. Lapselle on tärkeää aikuisen läsnäolo. Lasta kohdellaan siten, että hän voi tuntea itsensä hyväksytyksi ja saa osakseen ymmärtämistä, turvaa ja hellyyttä. Lapselle luodaan tilanteita, joissa hän voi saada onnistumisen kokemuksia ja pystyy rakentamaan myönteistä kuvaa itsestään ja osaamisestaan. Lasta autetaan tunnistamaan omia ja muiden tunteita sekä ilmaisemaan itseään. Kiirus noudattaa lapsen perushoidossa Valtakunnallisia sijaishuollon laatukriteerejä (2004) siten, että - lapselle tarjotaan ravitsevaa ruokaa ja häntä ohjataan terveellisiin ruokailutottumuksiin, - lapsi vaatetetaan asianmukaisesti, - lapselle annetaan virikkeitä ja turvataan tarvittava lepo, - lapsen puhtaudesta ja terveydestä sekä riittävästä ulkoilusta ja liikunnasta huolehditaan ja sairaudet hoidetaan, - lapselle opetetaan taloudellisuutta ja ohjataan hänen rahankäyttöään sekä - lapsen ympäristön sisiteydestä ja mukavuudesta huolehditaan. Kiirukseen kiireellisesti sijoitetuille lapsille tehdään lääkärintarkastus, ellei sellaista ole juuri esim. kouluterveydenhuollossa tehty. Ylöjärviläisille lapsille tarkastuksen tekee omalääkäri, ulkopaikkakuntalaiset käyvät Lääkäriasema Dextran Ylöjärven toimipisteessä. Kiirukseen kiireellisesti sijoitettujen lasten harrastuksia tuetaan myös sijoituksen aikana. Koulunkäyntiä tuetaan koulumatkajärjestelyillä ja tukemalla läksyissä. Jos lapsi ei voi käydä

13 13 omassa koulussaan, hänen koulunkäyntiään ohjataan Kiiruksen osastolla päiväjärjestyksessä olevan kotikoulun aikana. Lapselle opetetaan rajojen, sääntöjen ja sopimusten tekemistä ja noudattamista siten, että hän oppii kantamaan itse vastuuta itsestään ja oppii itse asettamaan oman käyttäytymisensä rajat. Lasten käyttäytymisen valvonta ja rajojen asettaminen perustuvat myönteiselle suhteelle lapsiin ja niidentarkoituksena on tukea ja auttaa eikä rankaista lasta. Kiiruksen henkilöstö asettaa turvalliset, johdonmukaiset ja ymmärrettävät rajat lasten ei-hyväksyttävälle käyttäytymiselle Käyttövarat Lapselle on annettava hänen omaan käyttönsä henkilökohtaisia tarpeitaan varten kalenterikuukaudessa käyttövaroja iästä ja kasvuympäristöstä riippuen seuraavasti: 1) alle 15-vuotiaalle lapselle määrä, joka vastaa hänen yksilöllistä tarvettaan 2) 15 vuotta täyttäneelle lapselle vähintään määrä, joka vastaa 1/3 elatustukilain (580/2008) 9 :ssä säädetystä yhdelle lapselle suoritettavasta elatustuen määrästä Kiiruksessa olevan alle 15-vuotiaan lapsen käyttöraha on 9 ja 15 vuotta täyttäneen 12. Lapsilla on oikeus itse päättää näiden varojen käytöstä. Maksetuista käyttövaroista pidetään kirjaa. Käyttövaroja jaettaessa käytössä on lomake, josta käy ilmi jaetut rahat ja asianmukaiset kuittausmerkinnät. Kiiruksen henkilökunta on ohjeistettu käyttövarojen jakamisesta Jälkihuolto ja lapsen itsenäistymisen tukeminen Kiirukseen tullaan pääsääntöisesti kiireellinen sijoitus päätöksellä ja sijoitukset ovat lyhytaikaisia, joten oikeutta jälkihuoltoon ei Kiirukseen tehdyille sijoituksille synny kuin poikkeustapauksissa Rajoitustoimenpiteiden valvonta sijaishuollossa Vaadittava / suositeltava taso Rajoitustoimenpiteet Henkilökunta tuntee rajoitustoimenpiteitä koskevan lainsäädännön ja menettelyt. Rajoitustoimenpiteistä tehdään asianmukaiset päätökset. Päätökset annetaan tiedoksi sosiaalityöntekijälle, lapselle ja hänen vanhemmilleen. Rajoitustoimenpiteet kirjataan. Kiiruksella on selkeät, kirjalliset ohjeet ja menettelytavat valvonnasta, rajojen asettamisesta sekä rajoittamisesta. Työntekijät, lapset ja heidän vanhempansa sekä sijoittavat viranomaiset tietävät, mitä menettelytapoja Kiiruksessa käytetään. Lastensuojelulain mukaiset rajoitukset sijaishuollossa ovat:

14 14 - Yhteydenpidon rajoittaminen - Aineiden ja esineiden haltuunotto - Henkilöntarkastus - Henkilönkatsastus - Omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen ja lähetysten luovuttamatta jättäminen - Kiinnipitäminen - Liikkumisvapauden rajoittaminen - Eristäminen - Erityinen huolenpito Rajoitustoimenpiteiden käyttämisen yleiset edellytykset: - Rajoitustoimenpiteiden käyttäminen rangaistuksena on kiellettyä. - Toimenpiteitä voidaan käyttää vain siinä määrin kuin lapsen oma tai toisen henkilön terveys tai turvallisuus tai lapsen huostaanoton tarkoituksen toteuttaminen välttämättä vaatii. - On valittava aina lievin mahdollinen toimenpide. - Rajoitustoimenpiteen käyttäminen on lopetettava heti, kun sen käytölle ei enää ole lain mukaisia perusteita. toimenpidettä on myös lievennettävä heti, kun se on mahdollista. Määräajaksi tehty päätös ei itsessään ole peruste toimenpiteen jatkamiselle. Lapsen tilannetta on seurattava jatkuvasti ja tehtävä päätös toimenpiteen lopettamisesta, jos perusteita jatkamiselle ei enää ole. - Rajoitustoimenpiteet on toteutettava aina mahdollisimman turvallisesti ja lapsen ihmisarvoa kunnioittaen. - Rajoitustoimenpiteitä saa käyttää vain siihen tarkoitukseen kuin kussakin säännöksessä on erikseen määritelty. Rajoitustoimenpiteet kirjataan aina, myös ne joista ei tarvitse tehdä päätöstä tai joista ei ole valitusoikeutta. Kirjaus sisältää: - Rajoitustoimenpiteen kuvaus - Toimenpiteen perustelu ja kesto - Toimenpiteestä päättävän henkilön nimi - Toimenpiteen käytännössä toteuttaneen henkilön sekä läsnä olleiden henkilöiden nimet - Erityinen syy, minkä vuoksi tarkastus on tehty ilman toisen henkilön läsnäoloa (Lsl 66 1 mom. ja 67 3 mom.) - Maininta siitä, onko lasta kuultu toimenpiteestä päätettäessä tai sen toteuttamisessa ja lapsen mielipide asiasta Kiiruksen johtaja on delegoinut asianmukaisella päätöksellä rajoitustoimenpiteistä päättämisen myös muulle henkilökunnalle. Rajoittamistoimenpidepäätösten tekemisestä ja kirjaamisesta on kirjalliset ohjeet. 7. Dokumentoinnin ja asiakirjahallinnon valvonta Asiakirjahallinto, dokumentointi ja Vaadittava / suositeltava taso - Yksiköllä on kirjattu suunnitelma asiakastietojen dokumentoinnista ja rekisteröinnistä.

15 15 arkistointi - Lapsen asiakirjojen laadinnasta, säilyttämisestä ja tietojen antamisesta lapselle / vanhemmille on sovittu sosiaalityöntekijän kanssa. - Henkilökunnalle on selvitetty salassapitosäännökset ja pyydetty salassapitosopimus. - Tietosuojavastaava on nimetty. Kiiruksessa käytetään Effica-asiakastietojärjestelmää. Lasta koskevat asiakirjat säilytetään lukittavissa kaapeissa. Kiirus noudattaa Ylöjärven kaupungin perusturvaosaston arkistointisuunnitelmaa. Kiiruksen johtaja toimii yksikön tietosuojavastaavana.

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa 23.11.2016 Kuopio Jaana Pynnönen, YTM, sosiaalityöntekijä Kuka huomaa minut? Kuka kertoo minulle, mitä minulle tapahtuu? Onko äiti vihainen

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo NUORTEN OSALLISUUS LASTENSUOJELUN KEHITTÄJÄNÄ Seija Saalismaa projektikoordinaattori 1 Lainsäädäntö velvoittaa lasten ja nuorten osallisuuteen 2 Perustuslain 6 3 mom. määrää, että lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Rovaniemi 12.9.2013 Oikeusturvayksikön päällikkö, ylitarkastaja Keijo Mattila, 12.9.2013 1 PERUSOIKEUDET LAPSEN SUOJANA Perustuslain 6.3 : Lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Sanna Ahola Erityisasiantuntija 28.11.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Milloin lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle? Lastensuojelulain

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä OHJAUS- JA VALVONTA- SEKÄ TARKASTUSKÄYNNIN KERTOMUS Tabulaattorilla pääsee liikkumaan täytettävissä lomakekohdissa kätevästi seuraavaan täydennettävään ruutuun. Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelut

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädäntö ohjaa, miten toimia Ennen sijoitusta Sijoituksen aikana Sijoituksen jälkeen SHL

Lisätiedot

Lapsen suojelu ja lapsen hyvä. ETENE seminaari Heureka, Vantaa

Lapsen suojelu ja lapsen hyvä. ETENE seminaari Heureka, Vantaa Lapsen suojelu ja lapsen hyvä ETENE seminaari Heureka, Vantaa 16.8.2016 Tuleeko lapsi kuulluksi ja huomioiduksi lastensuojelussa? Merike Helander lakimies, lapsiasiavaltuutetun toimisto Merike Helander

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet 1.6.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.5.2015 Sisältö 1 Sosiaalihuoltolain mukainen

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies Lapsen osallisuus lastensuojelussa Esityksen rakenne 1) Lapsen oikeuksista Lapsen oikeuksien sopimus: keskeiset periaatteet Lasten oikeuksien toteutumisen

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Tilastoja. kanteluja sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348

Tilastoja. kanteluja sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348 Tilastoja Sosiaalihuolto kanteluja 1.1.2010-31.8.2013 sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348 vuosi 2010: noin 4000 kantelua, joista noin 120 koski lasten oikeuksia (noin 60 koski lastensuojelua) vuosi

Lisätiedot

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Jyväskylä 25.10.2016 Marja-Liisa Keski-Rauska Ylitarkastaja (varhaiskasvatus) 1 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

Lapsi perheen ja hallinnon välissä

Lapsi perheen ja hallinnon välissä Lapsi perheen ja hallinnon välissä Lasten ja perheiden eroauttaminen -seminaari Pentti Arajärvi 11.11.2015 1 Lapsen oikeuksien yleissopimus 3 artikla 1. Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon,

Lisätiedot

Lastensuojelun edunvalvontatyö ja toimivaltuudet

Lastensuojelun edunvalvontatyö ja toimivaltuudet Lastensuojelun edunvalvontatyö ja toimivaltuudet Turvaa, hoivaa, kasvatusta seminaari Keminmaa 29.03.2011 Kaisi Peltoniemi Lastensuojelun edunvalvojahanke Lapsen osallisuus lastensuojeluprosessissa Kaikissa

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

Lapsen sijoitus. Reunaehtoja työlle. 23.11.2015 Pinja Salmi/Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsen sijoitus. Reunaehtoja työlle. 23.11.2015 Pinja Salmi/Lapsiperheiden sosiaalityö Lapsen sijoitus Reunaehtoja työlle Sijoitukseen vaikuttavia lakeja Perustuslaki (mm. 21 asian laillinen käsittely) Lapsen oikeuksien sopimus (mm. Lapsen etu) Kuntalaki (mm. 44 julkisen vallan käyttö virkasuhteessa)

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Yksin tulleiden lasten ja nuorten tukeminen arjessa

Yksin tulleiden lasten ja nuorten tukeminen arjessa Teija Savolainen/Riitta Moghaddam 15.9.2016 Yksin tulleiden lasten ja nuorten tukeminen arjessa Kotoutumislaissa säädetään, että alle 18-vuotiaan kohdalla on kiinnitettävä erityistä huomiota lapsen etuun

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT

YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi (yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi) Y-tunnus Toiminimi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Näkökulmia sijaishuollon lastensuojelutyöhön Petrea 29.10.2014 1 Toimivaltapykäliä SHL 3.2 : aluehallintovirastolle kuuluu sosiaalihuollon suunnittelu,

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Kehitysvammalain muutokset mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Oili Sauna-aho

Kehitysvammalain muutokset mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Oili Sauna-aho Kehitysvammalain muutokset mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Oili Sauna-aho Keskeiset sisällöt Kehitysvammalakiin tehdyt muutokset voimaan 10.6.2016 Laki säätelee erityishuollossa olevan kehitysvammaisen

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Julkisen vallan käyttö lastensuojelussa Lakimies Maarit Karjalainen Valvira, yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta -osasto

Julkisen vallan käyttö lastensuojelussa Lakimies Maarit Karjalainen Valvira, yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta -osasto Julkisen vallan käyttö lastensuojelussa Lakimies Maarit Karjalainen Valvira, yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta -osasto 12.9.2013 1 Suomen perustuslaki (731/1999) 2.3 : Julkisen vallan käytön

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Elina Uusitalo,ylitarkastaja Valvira 2.3.2011 Elina Uusitalo 1 Sosiaalihuolto Valvirassa Sosiaalihuollona valvonta ja ohjaus osaksi

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa?

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? 1. Huostaanottohakemus Hyvä hallintomenettely hyvä hallintolainkäyttömenettely 2. Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen Riitta Eskola Hallinto-oikeustuomari,

Lisätiedot

Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen

Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen 10.12.2015 Yksin tulleet alaikäiset Suomessa 2006-2015 Yksintulleiden turvapaikanhakijalasten määrä on kasvanut voimakkaasti tänä vuonna 2006 2007 2008

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta OTM, VT Kaisa Post 8.2.2016 Hyvä hallinto Perusteet PL 21 :ssä: Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja

Lisätiedot

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä.

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. LUKIJALLE Tässä esitteessä kerrotaan muutoksista, joita on tehty kehitysvammalakiin. Kehitysvammalaissa

Lisätiedot

Lastensuojelun perhehoito

Lastensuojelun perhehoito Lastensuojelun perhehoito 12.12.2012 Perhehoidon lakimuutoksia 1.1.2012 Perhehoidon ensisijaisuus (Lsl 50 ) Ennakkovalmennus pakollinen (Perhehoitajalaki 1 ) Sijaishoitaja (Perhehoitajalaki 6 a ) Vastuutyöntekijän

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 20.1.2015 Päivitys 17.1.2017 I Yleistä 1 Soveltamisala Ylöjärven

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Delegointisääntö on vahvistettu Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksessa 15.12.2014 189 ja se astuu

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003).

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). 1 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lainsäädäntö Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa säädetyn

Lisätiedot

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Potilaan oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia

Lisätiedot

Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen ja valvontaohjelma

Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen ja valvontaohjelma Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen ja valvontaohjelma Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja rajoitustoimenpiteiden käyttö erityishuollossa Oulu 12.12.2016 Ylitarkastaja

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Tekninen vuoropuhelu 5.4.2016 Tarja Juppi, johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Kepanen, sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijä Hankinnan

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde)

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla Mikkeli

Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla Mikkeli Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla 19.11.2015 Mikkeli Lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa Merike Helander Lakimies, lapsiasiavaltuutetun toimisto Merike Helander. lakimies, lapsiasivaltuutetun

Lisätiedot

PIENRYHMÄKOTI HAVUMÄEN PEREHDYTYSKANSIO

PIENRYHMÄKOTI HAVUMÄEN PEREHDYTYSKANSIO 2014 PIENRYHMÄKOTI HAVUMÄEN PEREHDYTYSKANSIO SISÄLTÖ 1.1 Toiminta-ajatus ja toimintatavat...4 1.2 Ammatillisuus...4 1.3 Struktuuri ja kodinomaisuus.4 1.4 Yhteistyö... 5 2 HAVUMÄEN KIRJALLISET DOKUMENTIT...6

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö 18.1.2017 / Timo Mutalahti 1 Kuvat: Pixabay.com Ilmoitus viranomaisille Missä asukkaan asumiseen tai elämiseen liittyvissä ongelmissa vuokranantajalla tai asumisen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2009 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2009 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi lastensuojelulain, vankeuslain 4 ja 20 luvun sekä tutkintavankeuslain 2 luvun 5 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos SORA-KOULUTUS 31.1.2013 Anne Heikinkangas Lyhennelty OKM:n ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhosen esityksestä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki uudistuu Koskee esi- ja perusopetusta

Lisätiedot

Lapsen ja vanhempien tuen tarpeen arviointi

Lapsen ja vanhempien tuen tarpeen arviointi 1.4.2016 ja vanhempien tuen tarpeen arviointi Hyvä asiakas! Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa on käytössä yhdenmukainen arviointimalli, jonka avulla arvioidaan yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti:

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti: LAUKAAN KUNTA Perusturvalautakunta LIITE Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään 27.8.2015 toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille 28.8.2015 lukien seuraavasti: 1. PERUSTURVAJOHTAJA/OSASTOPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE 15.4.2015 KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVOJINA LUPAVIRANOMAISTEN

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN. (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN. (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA 11.8.2014 29.5.2015 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

Liite 7: Yh 17.6.2015 Liite Jr 16.6.2015 Asuntolatoiminta

Liite 7: Yh 17.6.2015 Liite Jr 16.6.2015 Asuntolatoiminta Asuntolatoiminta SISÄLLYSLUETTELO 1. Lähtökohdat... 3 2. Asuntolatoiminnan toimintasuunnitelma / vuosikello... 3 3. Asukasvalinnat... 3 4. Asuntolatoiminnan kehittäminen... 4 5. PKKY:n asuntoloiden toimintaohjeet...

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 18.11.2004 Nimi: Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Toimintakeskus-Yhteisökoti Asemakatu

Lisätiedot

KIRJAAMISEN TAVAT VAIKUTTAVAT LAPSEN ASIAN KÄSITTELYYN. Taina Niiranen Sosiaalijohtaja, HTM Hämeenlinna Tampere 22.9.

KIRJAAMISEN TAVAT VAIKUTTAVAT LAPSEN ASIAN KÄSITTELYYN. Taina Niiranen Sosiaalijohtaja, HTM Hämeenlinna Tampere 22.9. KIRJAAMISEN TAVAT VAIKUTTAVAT LAPSEN ASIAN KÄSITTELYYN Taina Niiranen Sosiaalijohtaja, HTM Hämeenlinna 17.9.2015 Tampere 22.9.2015 LASTENSUOJELUN ASIANTUNTIJÄSEN Valtioneuvosto määrää hallinto-oikeuteen

Lisätiedot

LIITE 2. NURMIJÄRVEN PERHETUKIKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA

LIITE 2. NURMIJÄRVEN PERHETUKIKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA LIITE 2. NURMIJÄRVEN PERHETUKIKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 17.2.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 3 2. TOIMINTA-AJATUS/PERUSFILOSOFIA 3 3. STRATEGISET TAVOITTEET JA TAVOITELTAVAT HYÖDYT SEKÄ RISKIT 3 4.

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki 1.4.2015 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoidon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä, muutokset kv 21.1.2015, voimaan 1.2.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollon asumispalveluissa

Itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollon asumispalveluissa Itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollon asumispalveluissa Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan.

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan. SASTAMALAN KAUPUNKI Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky ydinprosessi Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointisääntö I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sastamalan kaupungin hallintosäännön 9 :n mukaan lautakunnalla

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN LINJAUSTEN JALKAUTUMINEN RIKOSSEURAAMUSLAITOKSESSA. 7.2.2014 Kati Sunimento

LAPSI- JA PERHETYÖN LINJAUSTEN JALKAUTUMINEN RIKOSSEURAAMUSLAITOKSESSA. 7.2.2014 Kati Sunimento LAPSI- JA PERHETYÖN LINJAUSTEN JALKAUTUMINEN RIKOSSEURAAMUSLAITOKSESSA 7.2.2014 Kati Sunimento PERUSTEET LAPSI- JA PERHETYÖLLE YK:n lasten oikeuksien yleissopimuksen mukaan: lapsella on oikeus molempien

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Raportti 1 (2) 1882/05.01.05.07/2010 22.06.2010 VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Valviran ja Aluehallintovirastojen

Lisätiedot

YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2015 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT

YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2015 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2015 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi (yhtsön rekisteriotteen mukainen nimi) Y-tunnus Toiminimi

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Finland/Law on Child Protection (Victims of trafficking) Lastensuojelulaki (13.4.2007/417) Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Lain tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

Liite eduskunnan oikeusasiamiehen lausuntoon 10.2.2016 Kehitysvammalain muuttaminen / taulukko rajoitustoimenpiteistä (HE 96/2015 vp) ja STM:n vastine 29.1.2016 Rajoitustoimenpide Ratkaisija Ratkaisija

Lisätiedot