Sukupuolten välisen tasa-arvon tarkastuslista työehtosopimuksia varten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sukupuolten välisen tasa-arvon tarkastuslista työehtosopimuksia varten"

Transkriptio

1 SAK ry 1 (19) Sukupuolten välisen tasa-arvon tarkastuslista työehtosopimuksia varten Esipuhe Tämä tarkistuslista on tehty liitoille, jotta ne voisivat arvioida, onko työehtosopimuksissa jompaakumpaa sukupuolta syrjiviä määräyksiä. Lisäksi listassa on sellaisia asioita, jotka koskevat työehtosopimusten soveltamista työpaikoilla. Listaa voi käyttää apuna myös alakohtaisessa neuvonnassa ja koulutuksessa. Työehtosopimusten tarkistaminen on tarpeellista, sillä vaikka määräykset on pyritty kirjoittamaan sukupuolineutraalisti, tässä ei aina ole onnistuttu. Sopimuksilla on myös historialliset taustansa. Jotain määräystä ei pidetä enää sukupuolineutraallna, vaikka näin on määräystä tehtäessä ollut. Sukupuolisyrjivyys saattaa johtua myös siitä, että osapuolet ovat unohtaneet korjata määräyksen lainsäädännön muututtua. Vähäpätöiseltäkin tuntuva syrjivä määräys on hyvä korjata. Ay-liikkeen tulee olla ensimmäisenä puolustamassa demokratiaa, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa. Tarkistuslista perustuu Euroopan unionin sukupuolten palkkatasaarvoa edistävään projektiin, jonka tarkoituksena on kiinnittää huomiota työehtosopimuksissa mahdollisesti oleviin epätasa-arvoisiin määräyksiin. Käsikirja on käännetty englannista ja muokattu Suomen oloihin sopivaksi. Alkuperäinen teksti on sivulla Toivomme, että tarkistuslistasta on apua liitoille. Työehtosopimusta tarkistettaessa on muistettava, ettei kysymys ole vain naisten syrjimisestä vaan että määräys voi syrjiä myös miehiä, seksuaalisia vähemmistöjä, yksinhuoltajia jne. Käännöksen on tehnyt Christina Karlsson SAK:n kansainväliseltä osastolta ja käsikirjan on muokannut Anu-Tuija Lehto edunvalvontaosastolta. SAK:n edunvalvontaosasto Lauri Lyly Johtaja Marja Erkkilä Apulaisjohtaja

2 SAK ry 2 (19) Sukupuolten välisen tasa-arvon tarkastuslista työehtosopimuksia varten Sisällysluettelo 1. TYÖEHTOSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN OSALLISTUMINEN SEKÄ SOPIMUKSISSA KÄYTETYT ILMAISUT 3 2. TYÖSUHTEEN PYSYVYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 3 3. TYÖSUHTEEN KESTOSTA RIIPPUVAT ETUUDET 6 4. TYÖAIKAA JA ERI TYÖAIKAMUOTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 7 5. PALKKAUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 9 6. HAITTA- JA OLOSUHDELISÄT SEKÄ MUUT KORVAUKSET MUUT TYÖSUHTEEN EHDOT JA TYÖOLOT, ERITYISESTI KOULUTUS SEKÄ URALLA ETENEMINEN TYÖEHTOSOPIMUSTEN SUKUPUOLIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI- ESIMERKKINÄ ITÄVALLAN METALLI-TEKSTIILITEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 13

3 SAK ry 3 (19) 1. Työehtosopimusneuvotteluihin osallistuminen sekä sopimuksissa käytetyt ilmaisut Työehtosopimusneuvotteluihin osallistuminen Kuinka monta miestä/naista on valmistelemassa työehtosopimustavoitteita ja muotoilemassa tekstejä? Kuinka monta miestä/naista osallistuu työehtosopimusneuvotteluihin? Kuinka moneen mieheen/naiseen työehtosopimuksessa käytetyt ilmaisut vaikuttavat? Työehtosopimuksissa käytetyt määritelmät Onko miehet ja naiset eroteltu työehtosopimusmääräyksissä? Onko miehillä ja naisilla omia määräyksiä? Onko määräyksissä viitattu vain naisiin, vaikka on tarkoitettu myös miehiä ja päinvastoin? Käytetäänkö sukupuolisidonnaisia määritelmiä? Arvot ja asenteet Ovatko määritelmät todella sukupuolineutraaleja? Onko asianmukaista jättää sukupuoli mainitsematta tai mainita se? Onko asianmukaista viitata molempiin sukupuoliin niin, että vain toinen niistä mainitaan? Pohdittavaa Kaikkien työehtosopimusmääräysten on lähtökohtaisesti tarkoitettava samalla tavalla sekä miehiä että naisia. Tämän vuoksi on syytä miettiä, tarvitaanko esimerkiksi joillekin ammattinimikkeille uusia määritelmiä, jotta ne olisivat sukupuolineutraaleja. 2. Työsuhteen pysyvyyttä koskevat määräykset Määräysten sukupuolivaikutukset Onko eroja siinä, kuinka moni mies/nainen: palkataan ensin koeajalle on määräaikaisessa työsuhteessa on tarvittaessa töihin kutsuttava työntekijä tai työsopimuksen mu-

4 SAK ry 4 (19) kainen työaika on muutoin epäsäännöllinen tekee osa-aikatyötä on vuokratyöntekijä on etätyöntekijä on kotityöntekijä (työaikalaki (605/1996) 2 1 mom.) on lomautettu on irtisanottu tai työsopimus purettu on työsuhteessa, jossa työntekijän oikeudet ovat rajoitettuja tai niitä ei ole Kuinka moni mies/nainen voi vaikuttaa työsuhteensa kestoaikaan (toistaiseksi voimassa oleva/määräaikainen)? Miten luottamustehtävät (luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, työsuojelutoimikunnan jäsenyys jne.) jakautuvat? Kuinka moni mies/nainen päättää työsuhteensa vapaaehtoisesti tai hänen työsuhteensa päättämisen todellisena syynä voidaan arvioida olevan perhevelvoitteet? Kuinka monen miehen/naisen työsopimus on päätetty paremmasta irtisanomissuojasta huolimatta (raskaus, luottamustehtävän hoitaminen jne.)? Kuinka moni mies/nainen tekee useampaa osa-aikatyötä samanaikaisesti? Vertailu myös eri henkilöstöryhmien välillä Työsuhteen keston vaikutus Mikä on työsuhteen kestoajan (toistaiseksi voimassa oleva/määräaikainen) vaikutus: todelliseen tuloon ja elinikäiseen tuloon työttömyysuhkaan taloudelliseen riippumattomuuteen uralla etenemiseen koulutukseen pääsemiseen sosiaalietuuksien saamiseen eläkkeeseen työolosuhteisiin, kuten: työhuoneet tiedonsaanti epäviralliset kontaktit sosiaaliset kontaktit pääsy työntekijöitä edustaviin elimiin (mitkä ovat mahdollisuudet naisedustajalle tai miesedustajalle tulla valituksi) miten toistaiseksi voimassa oleva ja määräaikainen työsopimus vaikuttavat uuden työn saamiseen tai työsuhteen jatkumiseen samalla työnantajalla

5 SAK ry 5 (19) Arvot ja asenteet Onko perheen elättäjän rooli sukupuolisidonnainen? Saako toinen sukupuoli todennäköisemmin epäsäännöllisen työn? Estääkö työllistyminen ottamasta vastaan vastuuta muilla yhteiskunnan alueilla? Otetaanko työhön liittymättömiä (perheenhuolto)velvollisuuksia huomioon ja miten? Mikä vaikutus on kotitöillä yhteiskunnallisiin asioihin osallistumisella ay-toiminnalla muilla (harrastukset yms.) tuloihin, työsopimuksen kestoon, uralla etenemiseen jne. Pohdittavaa Miten työehtosopimuksilla voidaan muuttaa perinteistä sukupuolisidonnaista työnjakoa? Miten työehtosopimuksilla voidaan vähentää pätkätöitä 1 ja lisätä toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita esimerkkeinä työsuhteiden vakinaistamiseen liittyvät taloudelliset edut määräykset ns. vakituisten sijaisten käyttämisestä määräykset tarkastella vuosittain pätkätöissä olevien työntekijöiden määrää ja työnantajan velvollisuus keskustella asiasta luottamusmiehen kanssa sekä pyrkimys vähentää pätkätyövoiman käyttöä määräykset, joilla rajoitetaan pätkätyöntekijöitten määrää (korkeintaan tietty prosenttimäärä yrityksessä tai aika, jonka jälkeen työntekijä vakinaistetaan tai muut vastaavat määräykset) tarkistetaan, että kaikki työehtosopimusmääräykset ulottuvat myös osa-aikaiseen ja määräaikaiseen työhön (työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 2 2 mom.) parempi palkka osa-aikatyöstä paremmat ylityökorvaukset lisäkorvaukset joustoista? Miten työehtosopimusten määräyksillä voidaan edistää miesten ja naisten työelämään uudelleensijoittumista perhevapaan jälkeen? 1 Osa-aikainen ja määräaikainen työ, vuokratyö ja vastaava.

6 SAK ry 6 (19) 3. Työsuhteen kestosta riippuvat etuudet 2 Määräysten sukupuolivaikutukset Mitä nämä etuudet ovat? Kuinka monia miehiä/naisia nämä etuudet koskevat? Miesten/naisten suhde esimerkiksi seuraavissa tilanteissa bonus työsuhteen keston mukaan tai muu palveluvuosiin perustuva palkka tai etuus palkankorotus muut etuudet, kuten pidempi loma jne. Kuinka moni mies/nainen on päättämässä näistä eduista työpaikalla/alalla? Miten eri etuuksien ajalta maksettava palkka määritellään? Määräytyykö äitiysvapaan ajalta maksettava palkka samalla periaatteella kuin työssäolon ajalta? Edellyttävätkö työehtosopimuksessa olevat etuudet, joita käyttävät pääasiassa naiset (kuten lasten hoitoon liittyvät), tiettyä työsuhteen vähimmäiskestoa? Miten perhevapaiden käyttäminen ja asevelvollisuus 3 otetaan huomioon määrävuosikorotuksia laskettaessa (mukaan lukien edelliset työpaikat)? Onko määräykset arvioitu sukupuolineutraalilla tavalla? Onko olemassa mitään vakiintunutta arviointikriteeriä? Miten arviointikriteerejä sovelletaan? Maksetaanko eri henkilöstöryhmille eri perusteilla esimerkiksi äitiysvapaan palkkaa? Onko jonkin ryhmän äitiysvapaa palkatonta? Määräysten tosiasialliset vaikutukset Mikä näiden määräysten vaikutus on tuloihin, erityisesti pitkällä aikavälillä? Miten ne vaikuttavat vuosilomaetuuksiin, irtisanomisaikoihin tai muihin etuuksiin, jotka liittyvät työsuhteen kestoon? Ovatko nämä määräykset sukupuolisidonnaisia? Onko toiselle sukupuolelle mahdotonta saada tiettyjä oikeuksia/etuuksia vai onko korvaus vähäinen? Mitkä keskeytykset vaikuttavat etuuksiin (perhevapaat, asevelvollisuus/asepalvelus, koulutus, osa-aikatyö, lomautus yms.)? 2 Työsuhteen kestosta riippuvilla etuuksilla tarkoitetaan etuuksia, joiden saaminen edellyttää, että työsuhde on kestänyt vähintään tietyn, työehtosopimuksessa sovitun ajan. Tällaisia etuuksia ovat mm. määrävuosikorotukset, oikeus palkallisiin perhevapaisiin ja sairausajan palkkaan, oikeus palkkaan kertausharjoitusten ajalta, oikeus lomarahaan jne. 3 Varusmiespalvelus, siviilipalvelus ja kertausharjoitukset

7 SAK ry 7 (19) Onko lisävaatimuksia, jotka ovat toiselle sukupuolelle vaikeampia täyttää (esimerkiksi työsuhteen yhdenjaksoisuutta laskettaessa)? Arvot ja asenteet Minkälaiset sukupuolisidonnaiset käsitteet pitävät maanpuolustusvelvollisuutta ja lastenhoitoa yksityisasiana? Pidetäänkö perhe-elämän yhteydessä hankittuja taitoja (kuten taloudenhoito ja siivoaminen) tavanomaisina taitoina ja muita ei (esimerkiksi korjaus- ja huoltotyöt)? Lähdetäänkö siitä, että urasuunnittelu on miehille jatkuvaa ja naisille todennäköisesti keskeytyvää? Ovatko määräykset, jotka vaikuttavat työsuhteen keston perusteella annettaviin etuuksiin/oikeuksiin (esimerkiksi määrävuosikorotukset) selkeästi määritelty vai tulkinnallisia ja tyypillisiä vain toiselle sukupuolen työuralle? Mahdollistavatko määräykset mitään helpotuksia perhe-elämän vuoksi? Pohdittavaa Ovatko työsuhteen kestosta riippuvat etuudet suoraan tai epäsuorasti syrjiviä? Kuinka määräyksillä voitaisiin pienentää palkkaeroja? Mitä rakenteellisia vaikutuksia miesvaltaisten alojen määräyksillä on näillä aloilla työskenteleviin naisiin, jotka ovat olleet töissä myös muilla aloilla? Ovatko työsuhteen kestosta riippuvien etuuksien saamisen edellytyksenä olevat aikarajat muilla aloilla työtä tehneiden miestyöntekijöiden eduksi? Minkälaisia näiden määräysten tulisi olla, jotta taattaisiin sukupuolineutraali soveltaminen ottaen huomioon, ettei työehtosopimusjärjestelmä sinänsä edellytä tällaisia aikarajoja? Miten työehtosopimus edistää sukupuolten tasa-arvoa etujen/oikeuksien saamisessa? Ovatko vaatimukset etujen saamiseen liittyvistä määräajoista molemmille sukupuolille yhtä lailla saavutettavissa olevia? 4. Työaikaa ja eri työaikamuotoja koskevat määräykset Määräysten sukupuolisidonnaisuus Kuinka moni mies/nainen tekee säännöllistä päivätyötä/epäsäännöllistä työtä

8 SAK ry 8 (19) keskeytyvää/keskeytymätöntä vuorotyötä kokoaikatyötä/osa-aikatyötä/urakkatyötä/tulee töihin kutsuttaessa yötyötä/iltatyötä viikonlopputyötä (lauantai/sunnuntai/juhlapäivä) työtä määräaikaisena tai vuokrattuna lisätyötä/ylityötä toista työtä Kuinka tasaisesti työaika ja eri työaikamuodot sekä työvuorot ovat jakautuneet miesten ja naisten kesken? Miten työajan jakautuminen suhtautuu työsuhteen kestoaikaan? Miten erilaiset vapaat (lomat, työajan lyhennysvapaat jne.) ovat jakautuneet miesten ja naisten kesken? Kuinka itsenäisesti miehet ja naiset voivat järjestää työaikaansa? Kuinka moni mies ja nainen työpaikalla päättää työajasta ja sen järjestelyistä? Määräysten tosiasialliset vaikutukset Miten näitä eri työaikamuotoja arvioidaan ja millainen on palkkaus? Millaisia eroja on palkkauksessa samalla alalla (ja samassa työpaikassa) sovellettavien eri työehtosopimusten välillä? Mitä eroja palkkauksessa on, jos vertailukohteena on työaikamuoto, jota tekee vain toinen sukupuoli? Eroaako eri työaikamuodoista rahallisesti tai vapaana saatava korvaus sukupuolen mukaan? Entä kun verrataan yli työehtosopimusrajojen? Miten useamman samanaikaisen osa-aikatyön tekeminen vaikuttaa päivittäiseen vapaa-aikaan ja miten työntekijöitä suojellaan liian pitkältä työajalta? Tarjotaanko eri työaikamuotoja molemmille sukupuolille vai onko siinä sukupuoleen liittyviä eroja? Onko miehillä ja naisilla yhtäläiset mahdollisuudet poistua työpaikalta työaikana? Minkälaiset syyt hyväksytään perusteeksi poistumiselle? Arvot ja asenteet Pidetäänkö kaikkia työaikamuotoja yhtä hyväksyttävinä tai asianmukaisina molemmille sukupuolille? Pidetäänkö tiettyjä työaikamuotoja muita huonompina? Miten suhtaudutaan eri työaikamuotoihin? Onko toive laajemmasta itsemääräämisoikeudesta työajan suhteen otettu huomioon ja onko sukupuolet arvioitu erikseen (mahdollisuus etätyöhön)?

9 SAK ry 9 (19) Pohdittavaa Onko työehtosopimuksessa määräyksiä, joilla kehitetään pääasiassa naisten tekemiä työaikamuotoja? Onko sukupuoleen perustuva syrjintä kielletty vain muodollisesti vai onko se estetty myös tosiasiallisesti? Tarjoaako työehtosopimus mahdollisuuden työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen? Minkälaiset työehtosopimuksen määräykset edistäisivät sukupuolineutraaleja työaikamuotoja? 5. Palkkausta koskevat määräykset Määräysten sukupuolisidonnaisuus Kuinka moni nainen/mies saa vain työehtosopimuksessa sovittua vähimmäispalkkaa? Mikä on miesten ja naisten suhde työehtosopimuksen mukaisissa ja/tai työpaikalla/yksilöllisesti sovittavissa palkkaryhmissä? Kuinka monta miestä/naista osallistuu palkoista päättämiseen työpaikalla liitossa keskusjärjestössä lainsäädäntötasolla Kuinka moni mies/nainen saa suoritukseen perustuvaa palkkaa? Tosiasiallinen tilanne Mikä on palkkajakauma sukupuolten mukaan? Mikä on miesten/naisten osuus eri palkkaryhmissä? Onko sukupuoleen perustuvia eroja alkupalkoissa saman palkkaryhmän sisällä? Kuinka usein ja nopeasti miehet/naiset saavat palkankorotuksia? Ovatko kaikki palkan osat syrjimättömiä? Vertailu myös muihin henkilöstöryhmiin ja yli työehtosopimusrajojen Arvot ja asenteet Onko työnarviointi vaikeaa/helppoa stressaavaa/ei ole stressaavaa pätevää/vähemmän pätevää

10 SAK ry 10 (19) vastuullista onko tehtävään vaadittava pitempi/lyhyempi koulutusvaatimus/vaatimus pätevyydestä syrjimätön vai suosiiko se toista sukupuolta? Ovatko kaikki palkan osat arvioitu sukupuolineutraalilla, syrjimättömällä tavalla? Ovatko tietyt taidot/osaaminen aliarvostettua, koska niitä pidetään tavallisina taitoina (siivoaminen, kutominen, ompeleminen, ruuan laitto ) Onko tietty pätevyys tai ammattitaito aliarvostettua naisvaltaisilla aloilla ja arvostettua miesvaltaisilla aloilla? Pohdittavaa Samasta tai samankaltaisesta työstä tulee maksaa samaa palkka. Eri työehtosopimusten noudattamista ei sinänsä voida pitää perusteena sille, että saman työnantajan palveluksessa oleville maksetaan samasta tai samanarvoisesta työstä erisuuruista palkkaa 4. Miten tavoite saavutettaisiin työehtosopimuksella? Miten työehtosopimuksilla voitaisiin tehokkaasti vähentää miesten ja naisten välisiä palkkaeroja? Analyysi Mistä osatekijöistä palkka koostuu? Onko jokainen näistä tekijöistä syrjimätön? Tässä yhteydessä on tutkittava myös työnvaativuudenarviointijärjestelmää, etenemistä palkkataulukon ryhmästä toiseen, pätevyyttä ja määrävuosikorotuksia. Mahdollisia tavoitteita Miesten ja naisten tasainen jakautuminen kaikissa palkkaryhmissä selkeä ja erottuva luokittelukriteeri tyypillisesti naisvaltaisen alan arvostuksen ja palkkauksen nostaminen alalle tyypillisten työssä etenemisen esteiden poistaminen (esimerkiksi miesvaltaisille aloille tyypillinen pätevyyskriteeri ainoana luokittelukriteerinä) naisten pätevyyden edistäminen työpaikkatasolla Sama palkka samaan palkkaryhmään luokitelluille miehille ja naisille palkkaerojen kaventamiseen tähtäävän palkkaohjelman käyn- 4 HE 195/2004, 26.

11 SAK ry 11 (19) nistäminen sukupuoleen perustuvien palkkaerojen tarkka valvonta alakohtaisesti ja työpaikkatasolla. tehtyjen toimenpiteiden seuranta. 6. Haitta- ja olosuhdelisät sekä muut korvaukset Määräysten sukupuolisidonnaisuus Kuinka moni mies/nainen saa peruspalkkansa lisäksi lisä- ja ylityökorvauksia vuorolisiä varallaolokorvauksia työajan lyhennyksiä (ns. pekkaset) bonuksia ja tulospalkkioita ym. konekirjoitus- tai atk-lisiä matkakorvauksia työhön liittyviä ulkopuolisen tahon maksamia korvauksia muita rahallisia lisäetuja Kuinka moni mies ja nainen saa mitä tahansa työpaikkakohtaisia tai työehtosopimukseen perustuvia haitta- ja olosuhdelisiä yms. korvauksia? Kuinka moni mies/nainen on päättämässä näistä lisistä? Em. vertailu myös muihin alan työntekijäryhmiin ja työehtosopimuksiin (vertailu yli työehtosopimusrajojen) sekä työpaikalla noudatettuihin käytäntöihin Määräysten tosiasialliset vaikutukset Mitkä ovat haitta- ja olosuhdelisien yms. korvausten saamisen ehdot? Onko toisen sukupuolen helpompi täyttää nämä vaatimukset? Paljonko haitta- ja olosuhdelisiä yms. maksetaan ja muita etuja annetaan? Kuinka etuudet jakautuvat sukupuolen mukaan alalla/työpaikalla (vertailu myös yli työehtosopimusrajojen)? Onko mitään eroa naisten saamien korvausten ja miesten saamien korvausten välillä? Onko erolle hyväksyttävää syytä? Korvataanko tietyt suoritukset/toimet/kova työ kertasuorituksesta (esimerkiksi painavan kuorman nostaminen kerralla tai vähemmän painavien kuormien nostaminen useammalla kerralla)? Arvot ja asenteet Estävätkö tietyt arvot (esim. yötyökielto tai muu suojeluperiaate) toi-

12 SAK ry 12 (19) sen sukupuolen mahdollisuudet lisäkorvauksiin Luokitellaanko työ raskaaksi/kevyeksi psyykkisesti kuormittavaksi vastuulliseksi tai syrjimättömäksi tai suosiiko luokittelu toista sukupuolta? Ovatko kaikki kriteerit syrjimättömiä? Pohdittavaa Miten työehtosopimuksilla voidaan vähentää sukupuolten välisiä eroja? Ovatko naisille tyypilliset työt tai rasittavat työt riittävästi korvattuja (esimerkiksi yksitoikkoinen työ, kylmyys, märkyys tai työ paineen alaisena)? Kuinka työehtosopimus voisi ottaa huomioon sen, että todellisuudessa kovin rasittavaa työtä tai muita erityistoimia ei korvata syrjimättömällä tavalla? Mahdollistaako työehtosopimus toimenpiteet, joilla voi varmistaa sen, etteivät pitkän ajan kuluessa kehittyneet määräykset lisäkorvauksista ole syrjiviä (esimerkiksi erot hyvin palkatun yötyön ja rasittavasta työstä maksettavien korvausten välillä )? 7. Muut työsuhteen ehdot ja työolot, erityisesti koulutus sekä uralla eteneminen Määräysten sukupuolivaikutukset Kuinka moni mies/nainen saa muita etuja (esimerkiksi työvaatteet yms. työpaikalla, luontaisedut ja muut tosiasialliset edut sekä koulutukseen pääsy)? Kuinka monta miestä/naista on johtotehtävissä ja kuinka kauan kestää mieheltä/naiselta ylennyksen saaminen Entä myös jäsenyydet työntekijöitä edustavissa elimissä sekä työntekijöitten edustajat? Kuinka moni mies/nainen vastaa näiden etujen jakamisesta (erityisesti työvaatteet yms., luontoisedut ja koulutukseen pääsy)? Tosiasialliset vaikutukset Kuinka tila (esimerkiksi työhuoneet, lepoalueet ja pukuhuoneet) ovat jakautuneet sukupuolten kesken? Kuinka itsenäisesti miehet ja naiset saavat päättää työajoistaan

13 SAK ry 13 (19) (esimerkiksi epävirallisten taukojen pitämisestä)? Kuinka usein miehet ja naiset haluavat koulutusta? Millaista? Kuinka paljon eri sukupuolia koulutetaan? Millaista koulutus on? Kuinka paljon palkallisia vapaita (esimerkiksi huollettavien vuoksi tai muiden yksityisasioiden hoitamista varten) miehet ja naiset pitävät? Kuinka paljon käytetään rahaa koulutukseen? Tarjotaanko koulutusmahdollisuuksia johtotehtäviin tasa-arvoisesti? Merkitsevätkö samanlaiset työurat miehillä ja naisilla samanlaista palkkakehitystä? Arvot ja asenteet Onko työnantajilla taipumus antaa vähemmän vaativia tehtäviä ja johtotehtäviä naisille vai luottavatko naiset vähemmän omiin kykyihinsä? Onko olemassa ennakkoluuloja siitä, että naiset eivät pyri pitkiin työuriin ja työssä etenemiseen? Minkälaiset perhe-elämän ja yksityiselämän vastuuseen liittyvät arvot etuuksien taustalla on (esimerkiksi palkallinen hääpäivä, muuttovapaa, äitiys- ja isyysvapaa yms., lähiomaisen kuolema jne.)? Saavatko vain tietyt ryhmät tiettyjä etuja (lämmitetyt autopaikat jne.)? Pohdittavaa Voisiko työehtosopimuksella edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa muissa työoloissa ja työsuhteen ehdoissa? Edistääkö työehtosopimus sukupuolten tasa-arvoista kouluttamista, erityisesti naisten kouluttamista miesvaltaisiin ammatteihin ja miesten koulutusta naisvaltaisiin ammatteihin, antamalla mahdollisuuksia (palkallisiin) opintovapaisiin yms.? Edistävätkö kaikki työehtosopimusmääräykset tasa-arvoisia mahdollisuuksia edetä työssä? 8. Työehtosopimusten sukupuolivaikutusten arviointi- Esimerkkinä Itävallan metalli-tekstiiliteollisuuden työehtosopimus Itävallan työehtosopimusten mukaan miehille ja naisille maksetaan samasta tai samankaltaisesta työstä samaa palkkaa. Tästä huolimatta naisten asema työelämässä on heikompi. Asiaa selvittämään perustettiin työryhmä. Työryhmän tehtävänä oli

14 SAK ry 14 (19) ratkaista, miten työehtosopimuksilla voidaan vähentää miesten ja naisten välistä palkkaepätasa-arvoa. Projektin tavoitteet Tavoitteen oli tarkistaa metalli- ja tekstiiliteollisuuden työehtosopimuksista: kiistanalaiset määräykset määräykset, jotka sukupuolinäkökulmasta katsottuna on otettava esille seuraavissa neuvotteluissa määräykset, jotka on muotoiltu sukupuolineutraalilla tavalla, mutta jotka voivat tosiasiallisesti olla syrjiviä löytää ja/tai kehittää esimerkkejä hyvistä käytännöistä, jotta saadaan sukupuolten kannalta oikeudenmukaisia työehtosopimuksia määritellä kulmakiviä sellaisten palkkajärjestelmien kehittämiseksi, joilla naisten palkkoja saadaan lähemmäksi miesten palkoja. Projektin tavoitteena oli analysoida tilanne ja ratkaista, aiheuttavatko työehtosopimukset palkkasyrjintää vain onko syytä palkkasyrjintään ja naisten huonompaan asemaan työelämässä etsittävä muualta. Lisäksi tavoitteena oli saada työehtosopimusneuvottelijat ymmärtämään sopimusten mahdollisuudet taata samasta työstä sama palkka. Tavoitteena oli myös listata kaikki syrjivät määräykset ja saada ne poistetuksi. Tavoitteena ei ollut kyseenalaistaa työehtosopimusten merkitystä sopia uusista määräyksistä, jotka eivät edistä tasa-arvoista palkkakehitystä. Analyysin tulokset Työehtosopimusten sukupuolianalyysi tehtiin Itävallan metalli- ja tekstiiliteollisuudessa vuonna Tuolloin kaksi hyvin erilaista liittoa so. vanha metalli-, kaivosteollisuus- ja energia-alojen liitto yhdistyi tekstiili-, vaatetus- ja nahka-alojen liiton kanssa. Uusi liitto, metallija tekstiiliteollisuuden ammattiliitto, oli vastuussa toisaalta tyypillisestä hyvin palkatusta miesvaltaisesta alasta ja toisaalta tyypillisesti huonosti palkatusta naisvaltaisesta alasta. Analyysin aikana,1-2 vuotta yhdistymisen jälkeen, työehtosopimusten rakennetta ei ollut muutettu. Uudesta tilanteesta huolimatta suuntauksena näytti olevan miesten suosiminen molemmilla aloilla, erityisesti palkkaluokituksessa. Tämä kuvaa hyvin niitä hienovaraisia ta-

15 SAK ry 15 (19) poja, joilla valtasuhteet säilyvät tilanteessa, jossa molemmat osapuolet ovat sopeutuneet rakenteisiin. Samalla tavalla palkkasyrjintäkin on poistettava: hienovaraisesti ottaen huomioon tilanteen erityispiirteet. Analyysi alkoi tutkimalla suoraan tai epäsuorasti syrjivät määräykset. Päähuomio ei ollut työoikeudellisissa asioissa vaan siinä, mitkä määräykset (lailliset tai laittomat) viime kädessä johtivat toisen sukupuolen syrjintään. Asiaa ei siis lähestytty oikeudellisesta näkökulmasta vaan pohdittiin, miten työnantajat ja työntekijät voisivat yhteisillä toimilla poistaa merkittävimmät palkkasyrjinnän muodot tai ainakin merkittävästi vähentää niitä. Esimerkkejä: Peruspalkka/palkkaluokittelu Palkkaluokitukset vaatetus- ja tekstiilialalla viittaavat lähes yksinomaan erityistehtäviin ja sisältävät pitkän listan eri palkkaryhmiin sijoitettuja tehtäviä. Sen sijaan metallialalla käytetään yleisempiä palkkataulukoita ja tehdään ero ammattitaitoa vaativan ja vähemmän ammattitaitoa vaativien tehtävien välillä. Näissä ryhmissä eritasoisten tehtävien vaatimukset on kuvattu abstraktilla tavalla. Erityistehtävistä ei ole mainintaa. Näiden täysin erilaisten järjestelmien vaikutukset sukupuolten väliseen tasa-arvoon ovat kuitenkin samanlaiset. Metallitöissä ammattioppilaat 5 ovat perinteisesti olleet miehiä. Vain muutamissa tapauksissa nuoret naiset on koulutettu johonkin näistä ammateista. Tämän vuoksi naisilta puuttuu muodollinen pätevyys. Metallialan tiukka jako ammattitaitoa vaativiin ja vähemmän ammattitaitoa vaativiin tehtäviin merkitsee siis naisten kohdalla sitä, että vaikkakin he tekevät työnsä hyvin, he ovat huonosti palkattuja. Vaatetus- ja tekstiilialalla suurimmalla osalla naisia on muodollinen koulutus, mutta he eivät tästä hyödy. Sillä, onko ammattioppilasopinnot suoritettu loppuun vai ei, ei kuitenkaan ole merkitystä alan työehtosopimuksissa. Ainoa, mikä merkitsee, on itse tehtävän luonne. Siten ammattitaitoa vaativissa tehtävissä olevat miehet (pääasiassa maahanmuuttajia) voivat saada yhtä suurta palkkaa siitä riippumatta, 5 Itävallassa on käytössä ammattioppilas/oppipoika kisälli mestari koulutusjärjestelmä.

16 SAK ry 16 (19) onko heillä muodollinen koulutus työhön tai ei. Jotta työehtosopimuksilla edistettäisiin sukupuolten tasa-arvoa, metallialalla olisi järkevää keskittyä vähemmän muodolliseen pätevyyteen/koulutukseen. Vaatetus- ja tekstiilialan sopimuksissa pitäisi korostaa ammattitaitoisen työvoiman merkitystä riippumatta siitä, mistä alasta on kysymys. Perinteisesti tekstiiliteollisuuden harjoittelulla ei ole ollut merkitystä vaatetusteollisuudessa ja päinvastoin. Tällainen rajoittunut ajattelutapa heikentää ammattitaitoisen työvoiman mahdollisuuksia saada parempaa palkkaa. Voisi myös miettiä sveitsiläisen mallin mukaista pätevyystodistusta. Pätevyystodistuksia käytetään todistamaan työntekijän työnsä aikana osoittamansa tiedot ja taidot. Jotta voi osoittaa muodollisen pätevyyden, on suoritettava ammattioppilasharjoittelu kokonaisuudessaan. Tarkoituksella syrjivät määräykset Lähes kaikissa vaatetus- ja tekstiilialan työehtosopimuksissa on tyypillisiä miesten palkkaluokkia. Palkkaluokka, joka tunnetaan yrityksen ammattimiehinä koostuu kahdesta ryhmästä. Toinen on ammattitaitoiset työntekijät, jotka vastaavat koneiden toiminnasta, ylläpidosta ja asennuksesta. Toinen on ryhmä, johon kuuluvat mm. lämmittäjät ja kuljettajat, jotka tekevät vähän ammattitaitoa vaativia tehtäviä. Molemmat ryhmät ovat paremmin palkattuja kuin ne ammattitaitoiset työntekijät, jotka työskentelevät kankaiden ja vaatteiden parissa. Tekstiiliteollisuuden työehtosopimuksen mukaan lämmittäjä, koneenkäyttäjä ja ammattimies, jotka ovat suorittaneet ammattioppilasharjoittelun ja joilla on viiden vuoden työkokemus tekstiilialalta, kuuluvat kaikki palkkaluokkaan 9 (yhteensä 12 palkkaluokkaa). Sen sijaan monet ammattitaitoiset työntekijät vaatetus- ja tekstiiliteollisuudessa ovat palkkaluokissa 4-8. Tilastolliset tulokset ja johtopäätökset Sukupuoleen painottunut arviointi palkkatilastoista osoittaa, että metallialalla on eroja yksittäisissä palkkaryhmissä. Erot eivät kuitenkaan ole suuria. Paljon merkittävämpää on miesten ja naisten jakautuminen eri palkkaryhmiin: sekä ammattitaitoisten että vähemmän ammattitaitoisten työntekijöiden ryhmissä miehiä on enemmän ylemmissä palkkaryhmissä, kun taas naiset (ammattitaitoisten ryhmissä sekä

17 SAK ry 17 (19) yleensä) ovat alemmissa palkkaryhmissä Päämääränä tulee olla oikea luokittelu sekä ammattitaitoa vaativissa että vähemmän ammattitaitoa vaativissa ryhmissä. Lisäksi tarkkaa erottelua nimellisesti erilaisten tehtävien välillä olisi lievennettävä. Vaatetus- ja tekstiilialan palkkatilastot osoittavat merkittäviä eroja yksittäisten ryhmien välillä, kun taas erot näyttävät pienentyvän eri palkkaryhmien välillä. Sen sijaan miesten ja naisten lukumäärä kussakin palkkaryhmässä on tasaisempi. Painopisteen pitäisi tässä olla palkkaerojen poistaminen yksittäisten palkkaryhmien välillä, mikä on tietyssä mielessä helpompi tehtävä. Lisäksi ammattitaitoisen työvoiman tunnustusta ja palkkaa pitäisi nostaa, jotta nostettaisiin ammattioppilasharjoittelua edellyttävien naisten ammattien statusta. Epätasapaino peruspalkkojen ja työhön sisältyvien palkanlisien välillä Vaatetus- ja tekstiilialojen työehtosopimuksissa peruspalkkojen palkkajakauma on suhteellisen kapea, sillä suurimman ja pienimmän peruspalkan ero on %. Yötyöstä maksettava %:n lisä tuntuu siten kyseenalaiselta. Yötyön aiheuttamat vaatimukset verrattuna vaativimpiin töihin ovat tässä tapauksessa suuresti yliarvioituja. On myös muistettava, että vuoteen 2002 asti vain miehet saivat tehdä yövuoroja. Tilannetta voi verrata metalliteollisuuden yölisään, joka on kiinteä summa ja joka on ylimmillään 13 % alan keskimääräisestä palkasta. Ylimmän ja alimman palkkaryhmän ero metalliteollisuudessa on 67 %. Lisäkorvausten maksaminen Metalliteollisuuden ja metallikaupan työehtosopimuksen määräys, joka koskee oikeutta lisäkorvaukseen likaisesta, raskaasta tai vaarallisesta työstä on hyvin tulkinnanvarainen. Tulkinnanvaraisuus on käytännössä johtanut siihen, että yritykset korostavat rutiininomaisesti miehisen työn vaatimuksia. Niinpä lisiä maksetaan fyysisesti vaativasta työstä, mutta ei yksitoikkoisista tehtävistä tai tehtävistä, jotka vaativat jatkuvaa ja huolellista keskittymistä kuten loppuvalvonta. Työntekijän oikeus työehtosopimuksen mukaisiin lisäkorvauksiin on määriteltävä siten, etteivät määräykset käytännössä johda toisen sukupuolen syrjimiseen. Tarvittaessa on syytä käyttää esimerkkejä.

18 SAK ry 18 (19) Koulutus Metallin sopimusten mukaan työnantaja on velvollinen kustantamaan teknisen oppilaitoksen harjoittelusta aiheutuneet kulut, kun taas tekstiili- ja vaatetusalalla harjoittelua ei tarvitse kustantaa. Tämä johtaa pääasiassa vaatetus- ja tekstiilialalla työskentelevien naisammattioppilaiden syrjintään verrattuna metallialan pääasiassa miesammattioppilaisiin. Esimerkkejä hyvistä käytännöistä Rahasto, jonka tarkoituksena on naisten palkkasyrjinnän vähentäminen Automaattinen uudelleenluokittelu ylempään palkkaryhmään kolmen vuoden jälkeen. Palkkaryhmien avaaminen ammattitaitoisille ja vähemmän ammattitaitoa vaativille tehtäville energia-alan EVUsopimuksen (energiahuoltoyritysten välinen sopimus) mukaisesti: - Ei rajoitusta siihen, missä määrin palkatonta lomaa otetaan huomioon, sopusoinnussa EVU-sopimuksen kanssa. - Kollektiivisesti sovittu reaalipalkkojen korotus minimisummalla (palkkaneuvottelut, metalli 2000). - Sukupuolten kannalta tasa-arvoinen kieli, kuten Saksan lakiesityksessä terveyden ja turvallisuuden suojelusta työpaikoilla. - Alimman palkkaluokan poistaminen (aikaisempi palkkaryhmä ). Tavoiteltavia toimenpiteitä Miehillä ja naisilla tulee olla yhtäläinen edustus työehtosopimusneuvotteluissa sekä erilaisissa taustaryhmissä. Neuvottelijoille tulee antaa sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvä koulutusta. Työehtosopimusten kieli tulee saada sukupuolineutraaliksi. Työnantajat tulee saada ymmärtämään palkkasyrjinnän poistamisesta aiheutuvat edut. Työsuojelussa tulee kiinnittää enemmän huomiota tasa-arvoon (miten suhtaudutaan toiseen sukupuoleen, millaista kieltä käy-

19 SAK ry 19 (19) tetään jne.) ja toimia niin, että kaikenlainen toista sukupuolta halventava käyttäytyminen loppuu. Määritellään työehtosopimuksissa, mitä tarkoitetaan tasaarvoisella työllä esimerkiksi seuraavasti: - Määritellään tarkasti palkkaryhmien luokittelu ja kriteerien (pätevyys, vastuut jne.) painoarvo tai ainakin identifioidaan erilaiset mutta samanarvoiset tehtävät, jotka ovat tyypilliset ko. alalle. - Sovitaan, että vaikka työnarviointijärjestelmän ei tarvitse olla analyyttinen, yritysten on käytettävä järjestelmiä, jotka sekä työnantajat, työntekijät että tasa-arvovaltuutettu ovat todenneet syrjimättömiksi. - Sovitaan, että lisänä, bonuksena, palkkiona yms. maksettava palkanosa perustuu arviointijärjestelmään ja että se on keskimäärin sama kaikille työntekijöille, ainakin suhteessa peruspalkkaan (jos työntekijöiden lukumäärä on tilastollisesti merkittävä) Toteutetaan periaate, jonka mukaan samasta tai samankaltaisesta työstä on maksettava sama palkka. Yritysten raporttien pitää määritellä eri työntekijäryhmien keskipalkka erikseen sekä miehille että naisille. Jos eroja on, syyt pitää selvittää ja laatia suunnitelma erojen poistamiseksi. Valtiollisina toimenpiteinä voisivat olla verohelpotukset tai vastaavat palkkioksi yrityksille tasa-arvon edistämisestä.