SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO"

Transkriptio

1 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO TOIMINTALINJA

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT sivu 4 2 YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA sivu 5 3 TYÖMARKKINA- EDUNVALVONTA sivu 6 4 JÄRJESTÖTOIMINTA sivu 7 5 AMMATIN JA KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN sivu 8 6 VIESTINTÄ sivu 9 7 JULKAISUTOIMINTA sivu 9 8 TUTKIMUS- JA SELVITYSTOIMINTA sivu 10 9 STIPENDIRAHASTO sivu KANSAINVÄLINEN TOIMINTA sivu TOIMINTA- EDELLYTYKSET sivu 10 2 STHLry Toimintalinja

3 TOIMINTALINJA VUOSILLE STHL:n tehtävänä on hoitaa jäsenistön ammattiin, koulutukseen, palkkaukseen, työolosuhteisiin ja työoloihin liittyvä edunvalvonta sekä sosiaalinen edunvalvonta. Lisäksi liitto ajaa myös opiskelijoiden ammatillisia etuja. Visio STHL on vetovoimainen, itsenäinen, puoluepoliittisesti sitoutumaton ja paras terveydenhoitajien ja audionomien ammatillinen etujärjestö sekä arvostettu terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän työn asiantuntijajärjestö. Arvot STHL:n arvot luovat perustan toiminnalle. STHL:n arvoja ovat luotettavuus, rohkeus, arvostus, yhteisöllisyys ja tasa-arvo, joihin jäsenet, yhdistykset ja liiton toimihenkilöt toiminnassaan sitoutuvat. Arvot luovat päämääriä, määrittelevät toimintatapoja ja näkyvät yksittäisinä tekoina. Luotettavuus tarkoittaa rehellistä, avointa ja johdonmukaista toimintaa. Liiton toiminnassa luotettavuus ilmenee vastuullisena asioiden hoitamisena ja viestinnässä oikeana ja ajantasaisena tietona. Rohkeus on uskallusta toimia muuttuvissa ja epävarmoissa tilanteissa sekä puuttua epäkohtiin, ottaa kantaa ja hoitaa haasteelliset asiat parhaalla mahdollisella tavalla. Rohkeus ilmenee aktiivisena, innovatiivisena, ennakkoluulottomana ja tulevaisuuteen suuntautuvana toimintana. Arvostus on ihmisyyden ja elämän kunnioittamista sekä inhimillisyyttä ja erilaisuuden hyväksymistä. Siihen sisältyy niin oman ammatin kuin muiden ammattilaisten arvostaminen. Arvostus ilmenee rohkeutena tarvittaessa puolustaa omaa asiantuntijuutta, mutta myös kykynä tehdä rakentavaa moniammatillista yhteistyötä muiden asiantuntijoiden kanssa väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteisöllisyys on sitoutumista yhteistyöhön STHL:n yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja ammatin sekä ammatti-identiteetin vahvistamiseksi. Se on yhteenkuuluvaisuutta ja vastuunkantamista jäsenistön etujen ajamiseksi. Tasa-arvo on oikeudenmukaisuutta, joka ilmenee jokaisen samanlaisina oikeuksina ja velvollisuuksina sekä yhdenmukaisena kohteluna. Yhteiskunnassa ja työelämässä tasa-arvo on miesten ja naisten välisen tasa-arvon ja palkkauksellisen tasa-arvon kehittämistä, jossa palkka perustuu tehtävän vaativuuteen ja yksilön suoriutumiseen. Tasa-arvo on myös jokaisen kansalaisen oikeutta yhtä laadukkaisiin palveluihin ja terveyden tasa-arvoon asuinpaikastaan riippumatta. STHL:n strategiset tavoitteet toimintakaudelle Jäsenmäärän kasvattaminen Jäsentyytyväisyyden vahvistaminen Palkkauksen ja palvelussuhteiden ehtojen parantaminen koulutusta ja työnvaativuutta vastaavaksi sekä työhyvinvointia edistäväksi Terveydenhoitaja- ja audionomikoulutuksen ja -ammatin kehittäminen väestön ja yhteiskunnan muuttuvia tarpeita vastaavaksi Yhteiskunnallisen ja ammatillisen vaikutusvallan parantaminen Toimintalinja STHLry 3

4 1 TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT Toimintakausi alkaa hyvin haasteellisessa ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Työmarkkinoiden toimintaan on lähivuosina voimakkaasti vaikuttamassa Euroopan taloudellisen tilanteen epävakaisuus, Suomen hidastuva talouskasvu, kuntatalouden haasteet, kunta- ja palvelurakenneuudistus sekä monenlaiset muutospaineet työelämässä. Työmarkkinoita tulee lähivuosina ravistelemaan myös väestön ikääntyminen ja työssäkäyvien määrän supistuminen. Työvoiman turvaamiseksi ja hyvinvointipalveluiden ylläpitämiseksi pidetään välttämättömänä työurien pidentämistä. Eri-ikäisten työntekijöiden yksilöllisten tarpeiden huomioonottaminen on tehokas keino pitää kiinni ammattihenkilöistä sekä edistää työhyvinvointia ja pidentää työuria. Väestön yleinen ikääntyminen näkyy myös STHL:n jäsenistön ja järjestöaktiivien ikärakenteessa ja eläkkeelle siirtyvien määrä kasvaa. Jäsenkehityksen turvaamiseen ja ammattijärjestötoimintaan aktivoimiseen tulee erityisesti panostaa STHL:n toiminnassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä on suurten muutosten edessä. Pirstaleiseksi ja järjestelmäkeskeiseksi koettu kunnallinen palvelujärjestelmä uudistetaan ja palvelut tullaan järjestämään kustannustehokkuus huomioiden suurempina toiminnallisina kokonaisuuksina, jotka mahdollistavat aikaisempaa paremmin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön ja saumattomat asiakaskeskeiset palvelut. Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut täydentävät kunnallisia palveluja. Muutoksessa on hyvin tärkeää säilyttää perusterveydenhuollon palvelut sekä ennaltaehkäisevät terveyspalvelut lähipalveluina. On myös huolehdittava, että organisaatioissa on riittävä henkilöstömäärä ja työntekijöillä mahdollisuus ylläpitää jatkuvasti ammattitaitoaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on saada palvelurakenne vastaamaan mahdollisimman tehokkaasti väestön palvelu tarpeisiin huomioiden julkisen talouden kestävyys sekä tulevaisuuden kuntarakenne. Lisäksi tullaan uudistamaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskevaa lainsäädäntöä. Liiton tehtävänä on vaikuttaa siihen, että muutoksissa turvataan terveydenhoitajien ja audionomien asema ja riittävät toimintaedellytykset laadukkaalle toiminnalle. Koulutusjärjestelmä on myös muutoksessa. Ammattikorkeakoululain ja ammattikorkeakoulujen rahoitus- ja ohjausjärjestelmän uudistamisprosessissa on turvattava terveydenhoitaja- ja audionomikoulutuksen toteuttaminen niin, että koulutuksen laatu ja koulutettavien määrä vastaavat työelämän tarpeita, jotta valmistuvat saavat koulutustaan vastaavaa työtä ja riittävät työelämävalmiudet työmarkkinoille siirtymiseen. STHL on vaikuttamassa siihen, että henkilöstön riittävyyteen ja mahdollisiin saatavuuden ongelmiin varaudutaan suunnitelmallisella koulutuspolitiikalla ja hyvällä henkilöstö- ja palkkapolitiikalla. Terveyserojen vähentäminen ja syrjäytymisen ehkäisy ovat keskeisiä yhteiskuntapoliittisia tavoitteita, joihin velvoitetaan myös lainsäädännöllä. Syrjäytymisen ehkäisy ja riskin varhainen tunnistaminen ovat suuria haasteita myös terveydenhoitajien ja audionomien työlle. Tasalaatuiset lakien ja asetusten mukaiset palvelut voidaan taata väestölle vain riittävillä henkilöstöresursseilla. Terveydenhoitajan ja audionomin työn vaativuuden lisääntyminen, jatkuvat muutokset työelämässä sekä terveydenhoitajien ja 4 STHLry Toimintalinja

5 audionomien ikääntyminen ovat lisänneet työssä jaksamisen ongelmia. STHL:n tulee olla vaikuttamassa siihen, että jäsenistön työssä jaksamisesta, työterveydestä ja työhyvinvoinnista huolehditaan riittävästi. Voimakas kilpailu Terveydenhoitajaliiton jäsenistä edellyttää liittoa panostamaan palkkaedunvalvontaan, jäsenhankintaan ja jäsenhuoltoon. Akavalaisten liittojen kanssa tehtävällä yhteistyöllä voidaan löytää uusia vaikuttamisen keinoja niin työmarkkinaedunvalvonnan kuin sosiaali- ja terveyspolitiikan sekä koulutuspolitiikan alueilla. 2 YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA STHL:n yhteiskunnallisen edunvalvonnan tavoitteena on turvata hyvät toimintaedellytykset terveydenhoitaja- ja audionomityölle muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteena on myös vahvistaa liiton vaikutusvaltaa terveydenhoitaja- ja audionomityötä koskevassa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Yhteiskunnallista edunvalvontaa on vaikuttaminen terveys- ja koulutuspolitiikkaan antamalla lausuntoja, kannanottoja sekä toimimalla erilaisissa valtakunnallisissa työryhmissä jäsenistön kannalta merkittävissä asioissa. Yhteiskunnallisessa edunvalvonnassa korostetaan ehkäisevän kansanterveystyön merkityksellisyyttä ja ensisijaisuutta kansantaloudellisesti järkevimpänä ja vaikuttavimpana tapana edistää väestön terveyttä, hyvinvointia ja toiminta- ja työkykyisyyttä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Liitto tukee ympäristöterveyden kehittämistä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Palvelurakenneuudistuksessa liitto painottaa perusterveydenhuollon toimintaedellytysten vahvistamista terveydenhuollon kivijalkana. Erityisesti korostetaan ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden vahvistamista ja niiden kehittämistä. Tavoitteena ovat koko väestön hyvä terveys ja mahdollisimman pienet terveyserot eri väestöryhmien välillä. Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on yhteistyötä, jota tehdään aktiivisessa yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden ja järjestöjen kanssa. Terveydenhoitajien laajaalaisen asiantuntijuuden tunnettuutta tulee kuitenkin edelleen kirkastaa niin valtakunnallisella kuin paikallisella tasolla, jotta sitä osattaisiin käyttää perinteisten terveydenhoitajan työn osa-alueiden lisäksi paremmin myös erilaisissa perusterveydenhuollon hoidollisissa tehtävissä vastaanotoilla sekä eri-ikäisten terveyttä ja toimintakykyä edistävissä palveluissa. Myös audionomien asiantuntijuuden käyttöä kuulonhuollon asiantuntijoina tulee tehostaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Kunnallinen päätöksenteko on keskeisessä asemassa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä. Liitto aktivoi ja tukee jäsenistöään osallistumaan ja vaikuttamaan niin paikalliseen, alueelliseen kuin valtakunnalliseen yhteiskunta- ja terveyspoliittiseen päätöksentekoon. Työmarkkinajärjestökentässä tapahtuvissa muutoksissa STHL vahvistaa asemaansa edunvalvontajärjestönä tehden rakentavaa yhteistyötä kunta-, valtio- ja yksityissektorin neuvottelu-, sopimus- ja kehittämistoiminnassa. Toimintalinja STHLry 5

6 3 TYÖMARKKINA- EDUNVALVONTA Palkkauksen ja muiden palvelussuhteen ehtojen kehittäminen Liiton neuvottelu- ja sopimustoiminnan tavoite on parantaa jäsenten palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja. Keskeisimpiä osa-alueita tavoitteen saavuttamiseksi ovat palkitseva palkkaus, kunta-alan palkkausjärjestelmän kehittäminen, naisten ja miesten palkkatasa-arvon edistäminen ja työaikaan liittyvien ongelmien ratkaiseminen. Palkitsevan palkkauksen rakennustyö vaatii mm. objektiiviset tehtävien ja työsuoritusten arviointijärjestelmät sekä niiden paikallisen kehittämistyön. Terveydenhoitajien ja audionomien palkkauksessa on tuloksellisuuden kriteereitä kehitettävä myös ennaltaehkäisevän työn näkökulmasta. Tulospalkkioiden kriteereiden on huomioitava mm. vaikuttavuus, hyödyn lisäys, tulevan ajan kustannuksissa saatava säästö jne. Erityisesti kunta-alan palkkausjärjestelmässä on kehitettävä tehtävän vaativuuden parempaa erottelukykyä, esimerkiksi henkilömäärältään laajimpia palkkahinnoittelukohtia jakamalla. Palkkausjärjestelmien on tunnistettava paremmin työtehtävien muutoksista aiheutuvaa tehtävien vaativuuden kasvua, esimerkiksi tehtäviä siirrettäessä lääkäreiltä ja/tai erikoissairaanhoidosta terveydenhoitajille ja audionomeille. Naisten ja miesten palkkatasa-arvon edistäminen edellyttää mm. palkkaeroja kaventavia sopimusratkaisuja, eri ammatteihin sijoittumista edistäviä toimia sekä perhevapaiden työnantajakustannusten tasaisempaa jakautumista nais- ja miesvaltaisten sektoreiden ja toimialojen kesken. Työaikakysymykset vaikuttavat laajasti sekä työntekijän työssä jaksamiseen että toiminnan tuloksellisuuteen. Työaikoja ja työaikajärjestelmiä kehitettäessä on tavoitteena lisätä yksilön työaika-autonomiaa, mutta myös palvelutoiminnan sujuvuutta. Työaikoja kehitettäessä on mm. turvattava riittävän palautumisen mahdollisuus ns. pitkissä työputkissa. Työaikajärjestelmiä kehitettäessä voidaan hyödyntää mm. kunta-alan jaksotyöaikaa koskevan kokeiluhankkeen tuloksia. Työhyvinvoinnin parantaminen ja työurien pidentämisen edellytykset Työhyvinvoinnin edistämiseksi on varmistettava työn kuormittavuuden kohtuullisuus. Organisaatioiden ja työtehtävien muutoksissa on aina myös selvitettävä muutoksen vaikutukset työkuormitukseen. Tarvittaessa tehtäväsisältöjä on muokattava siten, ettei työkuormitus kasva kohtuuttomaksi. Työhyvinvoinnin turvaamiseksi on myös pidettävä huolta siitä, että työtilat ovat terveelliset ja turvalliset. Työhyvinvoinnin parantumiseen ja työurien pidentymiseen vaikuttaa keskeisesti myös määräaikaisten palvelussuhteiden ketjuttamisen vähentäminen ja korvaaminen pysyvillä palvelussuhteilla. Kuntarakenneuudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen muutos Maan hallitus on käynnistänyt laajan kuntarakennesekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen muutostyön. Samanaikaisesti on erityisesti kuntasektorin hyvinvointipalveluihin kohdistumassa suuria talousvaikeuksista johtuvia paineita. Muutoksessa on jäsenten palvelussuhteet ja niiden ehdot turvattava mahdollisimman hyvin. Palvelurakenteen muutoksesta ja palveluiden kysynnän kasvusta johtuen 6 STHLry Toimintalinja

7 yksityisen sektorin edunvalvonnan rooli tulevaisuudessa kasvaa. Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmät Jäsenten edunvalvonnan onnistumisen kannalta on tärkeänä tavoitteena turvata ja lisätä eri sopimusalojen neuvottelujärjestöjen painoarvoa. Samoin sopimusalojen mahdollisissa muutoksissa on oltava valmius toimia jäsenten edunvalvonnan varmistamiseksi. Palkansaajien ostovoiman kehityksen, ennustettavan talouskehityksen, hyvinvoinnin turvaamisen ja työrauhan kannalta on keskusjärjestö- ja liittotasoista sopimista edelleen pidettävä vaihtoehtona mm. yleiskorotuksista, työsuhteen vähimmäisehdoista ja työelämän kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä sovittaessa. Virka- ja työehtosopimukset mahdollistavat varsin laajan paikallisen sopimisen palvelussuhteen ehdoista. Paikallisen edunvalvonnan edellytykset on turvattava ja niitä on kehitettävä yhdessä liiton neuvottelujärjestöjen kanssa. 4 JÄRJESTÖTOIMINTA Järjestötoiminnan edistäminen Tehokkaan järjestötoiminnan edellytyksiä ovat korkea järjestäytymisaste, jäsentyytyväisyys, jäsenten aktiivisuus ja järjestön sisäinen toimivuus. Järjestötoiminnan keskeinen tehtävä ja tavoite ovat jäsenistön monipuolinen edunvalvonta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Erityisesti panostetaan liiton jäsenhankintaan, jäsenhuoltoon ja terveydenhoitaja- ja audionomityön näkyvyyteen sekä opiskelijatoimintaan. Opiskelijatoimintaa tehostetaan organisoimalla se osaksi liiton toimintaa ja näin lisätään terveydenhoitajaopiskelijoiden valtakunnallista näkyvyyttä ja vaikuttamista. Toimintakauden aikana seurataan ja arvioidaan liiton organisaatiouudistuksen vaikutuksia ja kehittämistarpeita. Järjestäytymisasteen nostaminen Jäsenhankinnan tavoitteena on, että kaikki terveydenhoitaja- ja audionomikoulutuksen aloittavat opiskelijat sekä vastavalmistuneet terveydenhoitajat ja audionomit liittyvät Terveydenhoitajaliiton jäseniksi. Toimintakauden aikana järjestetään vuosittain opiskelijavastaavien ja -yhdyshenkilöiden koulutusta, jonka tavoitteena on vahvistaa opiskelijajäsenhankintaa. Tavoitteena ovat jäsenten tarpeet huomioiva, laadukas jäsenhuolto jäsenetuineen ja jäsenten pysyvyys liitossa. Liiton toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota jäsenpalvelun ammattimaisuuteen ja ajantasaisuuteen. Liiton kampanjatoiminnalla tehostetaan jäsenhankintaa. Jäsenhankintaa tehdään ensisijaisesti liiton omana toimintana hyödyntäen keskusjärjestön jäsenhankintatoimintaa. Yhdistystoiminnan tukeminen Liitto tukee jäsenyhdistysten toimintaa, jotta ammattijärjestötoiminnasta kehittyisi jäsenistölle innostava ja mielenkiintoinen yhteiskunnallinen osallistumismuoto. Toimintakauden aikana yhdistysten toimihenkilöille järjestetään kohdennetusti vuosittain koulutusta. Järjestökoulutuksen tavoitteena on lisätä yhdistysten toimi- ja luottamushenkilöiden valmiuksia järjestö- ja edunvalvontatoimintaan, vahvistaa yhdistysten toimintaa ja tukea järjestäytymisasteen nostamista. Koulutuksen järjestämiseen haetaan sy- Toimintalinja STHLry 7

8 nergiaetuja keskusjärjestön ja sen jäsenliittojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Toimintakauden aikana lisätään liiton ja yhdistyksen yhteistyössä toteuttamia jäsentilaisuuksia. Toimiva ammattiyhdistysliike uudistuu yhteiskunnallisten muutosten ja jäsentensä vaikuttamismahdollisuuksien kautta. Liitto vastaa uusiin haasteisiin vaikuttamalla yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, erityisesti terveys-, sosiaali- ja koulutuspolitiikkaan. Liitto kannustaa ja tukee jäseniään yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja päätöksentekoon paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Paikallistasolla jäsenyhdistykset ja liitto jatkavat poliittisiin ja muihin päätöksentekijöihin yhteydenpitoa ja vaikuttamista. Sopimus- ja neuvottelutoiminnan kehittämisessä liitto huomioi mahdolliset keskus- ja pääsopijajärjestöjen organisoitumisessa tapahtuvat muutokset. Itsenäisenä liittona STHL ry on valmis kehittämään keskusjärjestönsä Akavan toimintaa ja tekemään rakentavaa ja jäsentensä edunvalvontaa hyödyttävää yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. 5 AMMATIN JA KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Terveydenhoitajien koulutus Terveydenhoitajatyöllä on vahva asema suomalaisessa yhteiskunnassa. Työelämän, yhteiskunnan ja kansanterveyden muutokset edellyttävät laadukasta, ammattikorkeakoulutasoista peruskoulutusta sekä koulutuksen kehittämistä. Tätä kautta saadaan vahvoja osaajia työmarkkinoille. Ammatin ja koulutuksen kehittämiseksi vaikutetaan tutkintorakenteeseen sekä täydennys- ja lisäkoulutusmuotojen turvaamiseen. Näin tuetaan myös työn ohessa tapahtuvaa opiskelua ja osaamisen kehittämistä. Lisäksi edistetään koulutuksella ja työkokemuksella hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, muun muassa laadittavan erityispätevyysjärjestelmän kautta. Audionomien koulutus Audionomien koulutusta kehitetään huomioiden työelämän tarpeet sekä kuulonhuollon EU-standardin vaatimukset. Asiantuntijuuden kehittäminen Terveydenhoitajan ammatin kehittämisessä painopisteenä on turvata laadukas terveydenhoitajatyön ja terveyden edistämisen asiantuntijuus ihmisten elämänkulun eri vaiheissa sekä kirkastaa ennaltaehkäisevän työn merkitystä. Tavoitteena on lisätä terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn resursseja. Keskeistä on terveyden tasa-arvon lisääminen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentäminen. Edistetään audionomityön asiantuntemuksen kehittämistä ja resurssilisäystä. Terveydenhoitajien ja audionomien arvostettu asema työmarkkinoilla Terveydenhoitajan ja audionomin ammatteihin vaaditaan ammattikorkeakoulututkinto. Työ on laajaalaista ja vaativaa. Palkkaus ja asema työmarkkinoilla tulee olla työn vaativuuden ja koulutuksen mukainen. Työmarkkina-arvostuksen parantamiseksi vaikutetaan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön että koulutus- ja työlainsäädäntöön, koulutusjär- 8 STHLry Toimintalinja

9 jestelmään, terveydenhoitajatyön ja audionomityön resursointiin ja urakehitykseen. 6 VIESTINTÄ Sisäinen ja ulkoinen viestintä ovat kiinteä osa liiton toimintaa sekä päätöksentekoa. Tavoitteena on liiton tunnettuuden ja vaikuttavuuden lisääminen ajantasaisen, suunnitelmallisen ja aktiivisen viestinnän avulla. Tavoitteena on välittää oikea ja myönteinen kuva liiton toiminnasta sekä terveydenhoitaja- ja audionomityöstä. Yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen liitto osallistuu terveydenhoitaja- ja audionomityön edunvalvojana ja terveyden edistämisen ja kansanterveystyön asiantuntijana. Viestintätoimintaa toteutetaan liiton arvojen ja tavoitteiden mukaisesti. Liiton keskeisiä viestejä ovat terveydenhoitaja- ja audionomityön toimintaedellytysten ja palkkauksen parantaminen, terveyden edistämisen vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus, väestöryhmien välisten terveyserojen pienentäminen, terveyspalvelujen saatavuus, perusterveydenhuollon toimivuus sekä terveyden edistämisen, ehkäisevän kansanterveystyön sekä terveydenhoitaja- ja audionomityön aseman vahvistaminen. Viestiessään päättäjille liitto perustelee tavoitteitaan taloudellisilla argumenteilla ja talouden kielellä. Neuvottelu- ja sopimustoiminnan viestinnässä korostuvat terveydenhoitaja- ja audionomityön vaativuus, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus palkkauksen parantamisen perusteina. Terveydenhoitajan ammatti-identiteettiin liittyvässä viestinnässä painottuvat vahva kansanterveyden ja terveyden edistämisen asiantuntija, ihmisten arjessa mukana kulkija ja terveyden valmentaja. Audionomien ammatti-identiteettiin liittyvässä viestinnässä painotetaan audiologisen hoitotyön, erityisesti kuulonkuntoutuksen, asiantuntijuutta sekä kuulon ja kuulemisen merkitystä ihmisen terveydelle ja toimintakyvylle. Jäsen- ja yhdistysviestinnän tavoitteena on pitää jäsenet hyvin informoituina liiton edunvalvontatyöstä, jäsenpalveluista ja keskusjärjestö Akavasta. Jäsenviestintää parannetaan suunnitelmallisella ja aktiivisella viestinnällä, joka pitää sisällään sähköisen viestinnän kehittämisen ja Terveydenhoitaja-lehden Liitossa tapahtuu -palstalle kirjoittamisen. 7 JULKAISUTOIMINTA Terveydenhoitaja-Hälsovårdaren-lehti Liitto kustantaa Terveydenhoitaja-Hälsovårdaren nimistä ammatti- ja järjestölehteä. Terveydenhoitajalehden tehtävänä on toimia tiedon välittäjänä, jäsenistön ammatti-identiteetin vahvistajana ja järjestön yhteisöllisyyden luojana. Tavoitteena on aktiivisen vuorovaikutuksen kanavana toimiva ammatillinen jäsenlehti. Terveydenhoitaja-lehdessä julkaistaan ajankohtaista tietoa terveys-, sosiaali-, koulutus- ja yhteiskuntapolitiikasta, terveydenhoitaja- ja audionomityöstä ja -koulutuksesta, työmarkkinaedunvalvonnasta sekä järjestötoiminnasta. Terveydenhoitaja-lehteä kehitetään lukijakunnalta tulevan palautteen mukaisesti. Liiton kalenteri, esittelyaineisto ja muut julkaisut Vuosittain julkaistaan liiton jäsenkalenteri, joka pitää erikseen tilata. Luottamusmieskalenteri lähetetään automaattisesti kaikille luottamusmiehille. Liiton Toimintalinja STHLry 9

10 esittelyaineistoa uudistetaan tarpeen mukaan huomioiden Suomen kaksikielisyys ja kansainvälistyminen. Muita julkaisuja tehdään liiton edunvalvonta- ja järjestötoiminnan tarpeiden mukaan. 8 TUTKIMUS- JA SELVITYSTOIMINTA Edunvalvonnan kehittäminen edellyttää tutkimustietoa jäsenten palkkauksesta, toimintaedellytyksistä sekä työn ja koulutuksen sisällöstä ja niissä tapahtuvista muutoksista. STHL kerää tutkimustietoa omana toimintanaan erilaisin jäsenkyselyin. Sen lisäksi hyödynnetään valtakunnallisia terveydenhoitajien ja audionomien työtä koskevia tutkimuksia ja selvityksiä. Tutkimus- ja selvitystoiminnassa liitto tekee yhteistyötä myös eri tutkimuslaitosten, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, ministeriöiden, järjestöjen, Akavan ja neuvottelujärjestöjensä kanssa. 9 STIPENDIRAHASTO Liitto tukee terveydenhoitajatyön ja koulutuksen kehittämistä ja sitä tukevaa tutkimustoimintaa jakamalla apurahoja terveydenhuoltoneuvos Tyyne Luoman stipendirahastosta. Liittohallitus vastaa rahaston hoidosta, varainkartuttamisesta ja stipendien jakamisesta. 10 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Terveydenhoitajatyötä ja Terveydenhoitajaliittoa tehdään tunnetuksi kansainvälisesti ja vaikutetaan EU-lainsäädäntötyöhön. Liitto osallistuu kansainväliseen edunvalvonta- ja kehittämistyöhön sekä päätöksentekoon työmarkkina-, sosiaali-, terveys- ja koulutuspolitiikassa keskusjärjestö Akavan ja neuvottelujärjestö Tekniikka ja Terveys KTN:n kautta. Liitto kehittää toimintaa kansainvälisyyssuunnitelman mukaan ja seuraa pohjoismaisen audionomikoulutuksen kehittymistä. 11 TOIMINTA- EDELLYTYKSET Toimintaedellytysten kehittäminen Liiton toiminnan kehittämisessä otetaan huomioon toimintaympäristössä, yhteiskunnassa ja työelämässä sekä järjestö- ja edunvalvontatoiminnassa tapahtuvat muutokset. Liiton toiminnassa turvataan mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset jäsenistön edunvalvonnan ja jäsenpalvelun kehittämiseksi. Talous Liiton toiminnan tavoitteena on vakaa talous, jota hoidetaan vuosittain vahvistettavan talousarvion mukaisesti. Liiton toiminta edellyttää jatkuvasti tarkkaa taloudenpitoa, toiminnan tehostamista ja priorisointia. STHL:n talous perustuu jäsenmaksutuloihin ja sen turvaamiseksi on jatkuvasti panostettava jäsen- 10 STHLry Toimintalinja

11 hankintaan ja -huoltoon. Jäsenhankintaa sekä jäsenetuuksia ja -palveluja kehitetään STHL:n omana toimintana, yhteistyössä Akavan ja mahdollisuuksien mukaan sen jäsenliittojen kanssa. Liittovaltuusto/edustajisto päättää vuosittain jäsenmaksun ja jäsenyhdistyksille maksettavan jäsenmaksupalautteen suuruuden. Liiton voimavarat kohdennetaan siten, että yksittäisen jäsenen saama edunvalvonta ja jäsenpalvelu on hyvää ja oikeudenmukaista. Toimintalinja STHLry 11

12 Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry Lönnrotinkatu 30 D, HELSINKI puh. (09) , faksi (09) , www. terveydenhoitajaliitto.fi

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008 Terveysalan hallinto ja päätöksenteko Riitta Räsänen syksy 2008 Kurssin tavoitteet ja suoritus suomalaisen sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö ja järjestelmät toimintaympäristö kehittämisen haasteet

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 2011 Työmarkkinakatsaus 12.8.2011 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Ajankohtaista Hallitusohjelma kunta-alan ja työmarkkinoiden kannalta: Talouspolitiikan ja työmarkkinoiden koordinointi

Lisätiedot

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi 23.- Hallitus varautuu huonoon kehitykseen Lähivuosina Suomi velkaantuu kymmenillä miljardeilla Työllisyydestä

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku Vaikuttamisen ABC Case STTK Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä 28.9.2014 Turku Mikä STTK? Palkansaajakeskusjärjestö Tehtävänä parantaa toimihenkilöiden taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito-

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJIEN STRATEGIA AIDOSTI YRITTÄJÄN ARJESSA

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJIEN STRATEGIA AIDOSTI YRITTÄJÄN ARJESSA POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJIEN STRATEGIA 2016-2020 AIDOSTI YRITTÄJÄN ARJESSA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Strategian lähtökohdat 3 1.1 Sääntöjen mukainen toiminnan tarkoitus... 3 1.2. Toiminta-ajatus... 3 1.3

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto tuloksista Taustamuuttujat: Ikä Taustamuuttujat: Jäsenlaji Taustamuuttujat: Työtilanne Jäsenpalvelut ja -edut J1. Miten hyödyllisenä pidät TEKin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet koko järjestön toiminnalle vuosiksi 2017 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan, jossa määritellään

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

JÄRJESTÖTUTKIMUS. Keskusjärjestöliite. KTK Tekniikan Asiantuntijat ry

JÄRJESTÖTUTKIMUS. Keskusjärjestöliite. KTK Tekniikan Asiantuntijat ry JÄRJESTÖTUTKIMUS Keskusjärjestöliite KTK Tekniikan Asiantuntijat ry Helsinki 4/2015 Esipuhe KTK on toteuttanut järjestötutkimuksia muutaman vuoden välein ja edellinen tutkimus on vuodelta 2011. Tämä järjestötutkimus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013. Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja

Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013. Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013 Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n toimintastrategia 2014 2017 Visio Vahva, itsenäinen ja osaava toimija Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Rovaniemi 16.6.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

Paula Saikkonen Terveyden edistäminen tuttua vai tuntematonta?

Paula Saikkonen Terveyden edistäminen tuttua vai tuntematonta? Terveyden edistäminen tuttua vai tuntematonta? Paula Saikkonen 17.4.2007 Terveyden edistäminen tuttua vai tuntematonta? 17.4.2007 1 Sisältö Mikä on Terveyden edistämisen keskus? Terveyden edistämisen keskuksen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työhyvinvointia arjessa Päivi Husman, teemajohtaja Työhön osallistuminen ja kestävä työura Työterveyslaitos Työhyvinvointi tehdään arjessa yhdessä Työkykyä, terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Esa Iivonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020

Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 22.9.2014 1 2 Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 SISÄLLYS ETELÄ-KARJALAN YRITTÄJIEN STRATEGIA

Lisätiedot

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/ TEMPO Polkuja työelämään 2015-2018 Pirkko Mäkelä-Pusa/25.8.2016 Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä työuria. Osatyökykyisten

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Sote-rahoituksesta ja henkilöstöstä. Hallituksen kokous 7.5.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen

Sote-rahoituksesta ja henkilöstöstä. Hallituksen kokous 7.5.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Sote-rahoituksesta ja henkilöstöstä Hallituksen kokous 7.5.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Sote rahoituksen periaatteista: kansallisesti ei lisää tehtäviä kuntien rahoitus sote-alueelle painotetulla

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa !

Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa ! 1 Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa 13.2.2008! Kehittämispäällikkö Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö / Perhe- ja sosiaaliosasto 24.11.2008 2 Ikääntyneiden palvelujen kehittämistä

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Uudenmaan liitto 26.4. LAINSÄÄDÄNNÖLLISIÄ NÄKÖKULMIA TOISEN ASTEEN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ARJEN TYÖHÖN Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Crister Nyberg, ohjauspalveluiden

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Simo 29.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi Sosiaalineuvos Maija Perho 29.11.2011 Ohjelman tavoitteet Terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen Elintapamuutosten aikaansaaminen Terveyttä

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Ulla Kuittu selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia edistetään terveyttä ja

Lisätiedot

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa SOSIAALI- JA TERVEYS- HALLINTOTIEDE Yhdistää opetuksessa (kaikilla tasoilla) molemmat hyvinvoinnin

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot