SUOMEN FARMASIALIITON VUOSIKATSAUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN FARMASIALIITON VUOSIKATSAUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS"

Transkriptio

1 SUOMEN FARMASIALIITON VUOSIKATSAUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2011 oli työmarkkinaedunvalvonnan ja eduskuntavaalien vuosi. Apteekkisektorilla valmistauduttiin syksyn palkkaneuvotteluihin. Neuvottelut pitkittyivät, ja ne saatiin päätökseen valtakunnallisen raamisopimuksen syntymisen myötä marraskuun lopussa. Myös kaikkien muiden farmasian työskentelysektoreiden sopimukset nivellettiin loppuvuoden 2011 ja alkuvuoden 2012 aikana raamisopimukseen. Raamisopimuksen syntymistä haasteellisessa kansallisessa ja kansainvälisessä taloudellisessa tilanteessa voidaan pitää Suomen talouskasvun pelastajana. Maan hallitus tukee raamisopimuksen toteutumista lähes 400 miljoonalla eurolla sopimuskaudella. Keskeisimpänä raamisopimuksen saavutuksena voidaankin pitää kolmikantaisen sopimuskulttuurin elpymistä Suomessa ja luottamuksen ilmapiirin palautumista työmarkkinaosapuolien välille. Lääkepolitiikka asiakirja julkaistiin helmikuussa Asiakirjan keskeisimmät linjaukset näkyivät lääkehuollon osalta myös maan uuden hallituksen hallitusohjelmassa. Farmasialiitto tapasi vuoden 2011 aikana kaikki eduskuntaryhmät sekä sosiaali- ja terveysministerin. Tapaamisten viestinä oli tulevaisuuden tarve lääkitysturvallisuuden sekä lääkehoitojen tulosten parantamisesta. Tavoitteen saavuttamisessa farmaseuttisella asiantuntijatyöllä on keskeinen merkitys. Strategian mukaisesti hallitus selkeytti liiton johtamisjärjestelmää, rekrytoi uuden toiminnanjohtajan ja vahvisti koulutusedunvalvontaa ja opiskelijaedunvalvontaa uusien asiamiesten rekrytoinnilla. Strategiassa tavoiteltu liiton uudenlainen toimintakulttuuri ja verkostomainen toimintatapa edellyttävät muutoksia liiton toimintamalleihin. Tämä kehitystyö sekä liiton talouden tasapainottaminen jatkuvat vuonna Kokonaisuudessaan vuotta 2011 voidaan pitää erittäin toiminnallisena. Vuoteen sisältyi työryhmätyöskentelyä indikaattoreiden parissa, tiukkoja neuvotteluita eri sektoreilla ja vierailuja jäsenyhdistyksen tilaisuuksissa. Olen ylpeä sekä liittohallituksen että liiton toimiston henkilöstön työstä. Haluan kiittää liittohallitusta ja talousvaliokuntaa aktiivisuudesta sekä rohkeudesta vuoden aikana. Lisäksi haluan kiittää sydämellisesti Farmasialiiton toimiston henkilökuntaa merkittävästä työstä edunvalvonnassa ja ymmärryksestä toimiston toiminnanjohtajan rekrytointiprosessin aikana. Heidi Silvennoinen Puheenjohtaja

2 2 1. Suomen Farmasialiiton toiminta Suomen Farmasialiiton strategian mukaisesti liiton tarkoituksena on toimia jäsenyhdistysten ja niiden jäsenten ammatillisena etujärjestönä yhteisten etujen ajamiseksi, palkkauksellisen, ammatillisen ja sosiaalisen aseman parantamiseksi, oikeudellisen aseman turvaamiseksi, ammattitaidon kehittämiseksi sekä hyvän yhteishengen ja yhteenkuuluvuustunteen kasvattamiseksi sekä edistää lääkehuollon kehitystä Suomessa. Suomen Farmasialiiton tulevaisuuden tavoitetilana eli visiona on se, että Suomen Farmasialiitto on aloitteellinen, vahva ja vaikuttava farmasian asiantuntijoiden ammattiliitto, jonka jäsenet ovat arvostettuja osaajia sosiaali- ja terveydenhuollossa. Toimintaansa ja tahtotilaansa Suomen Farmasialiitto jäsenkuntineen toteuttaa seuraavilla Suomen Farmasialiiton arvoilla: Yhtenäisyys Pidämme yhtä ammattikuntana. Yhdessä olemme vahvempia ja vaikuttavampia. Asiantuntijuus Edistämme asiantuntijuutta ja osaamista rohkeasti ja ylpeästi. Edelläkävijyys Kehitämme farmasian alaa ennakkoluulottomasti. Yhteistyökykyisyys Toimimme avoimesti, luotettavasti ja vastuullisesti 2. Strategiset linjaukset Suomen Farmasialiiton tehtävä johdetaan toiminnan tarkoituksesta. Liiton ydintehtävä on jäsenten edunvalvonta sisältäen siihen liittyvät jäsenpalvelut. Edunvalvontatoiminta on kokonaisuus, joka koostuu työmarkkina-, koulutus- ja lääkepoliittisesta edunvalvonnasta. Strategisten linjausten toteuttaminen edellyttää vahvaa edunvalvontaa ja näkyvyyttä sekä selkeää ja toimivaa organisaatiota. Linjaukset ovat strategisia valintoja, joiden kautta liiton visio 2015 saavutetaan. Ne sisältävät tavoitteet ja tarvittavat toimenpiteet. Tavoitteita ja toimenpiteitä tarkistetaan ja täsmennetään liiton vuotuisissa toimintasuunnitelmissa.

3 3 LINJAUS 1: Liiton edunvalvontatoiminta on muutettu tulokselliseksi ja jatkuvaksi prosessiksi, jossa työmarkkina-, järjestö-, koulutuspoliittinen sekä ammatillinen edunvalvonta tukevat toisiaan. LINJAUS 2: Liitto toimii sisäisesti yhtenäisenä jäsenmäärältään kasvaneena ja toimintatavoiltaan uudistuneena farmasian asiantuntijoiden ammattiliittona, joka tuottaa laadukkaasti jäsenten tarvitsemat palvelut. LINJAUS 3: Liiton tase ja talous mahdollistavat vahvistuneen edunvalvonnan ja jäsenpalvelun. Suomen Farmasialiiton strategiaa toteutetaan neljän kriittisen menestystekijän ja strategisten linjausten kautta. Kriittiset menestystekijät ovat 1) vaikuttavuus ja palvelukyky, 2) jäsenet ja asiakkaat, 3) toimiston henkilöstö ja 4) talous ja rahoitus, joita kutakin kuvaa strateginen linjaus. Kuvassa liiton strategiakartta A VAIKUT- TAVUUS /PALVELU- KYKY Suomen Farmasialiitto - strategia Aloitteellinen, vahva ja vaikuttava ammattiliitto jossa farmasistit arvostettuja osaajia sosiaali- ja terveydenhuollossa Liiton edunvalvontatoiminta on muutettu tulokselliseksi ja jatkuvaksi prosessiksi, jossa työmarkkina-, koulutus- ja lääkepoliittinen edunvalvonta tukevat toisiaan. A V A I R V O JÄSENET/ ASIAKKAAT HENKILÖSTÖ Liitto toimii sisäisesti yhtenäisenä jäsenmäärältään kasvaneena ja toimintatavoiltaan uudistuneena farmasian asiantuntijoiden ammattiliittona, joka tuottaa laadukkaasti jäsenten tarvitsemat palvelut. Liiton henkilöstö on osaavaa, innovatiivista ja valmis oppimaan. Liiton henkilöstö on sitoutunut strategiaan ja sen tavoitteisiin ja määrittelevät sen perusteella henkilökohtaisen tuloskorttinsa mitattavin toimenpitein ja tavoittein N T E H T Ä V T TALOUS JA RAHOITUS Liiton tase ja talous mahdollistavat vahvistuneen edunvalvonnan ja jäsenpalvelun. Ä T 2

4 4 3. SUOMEN FARMASIALIITO OLENNAISET SAAVUTUKSET VUONNA 2011 STRATEGISTEN LINJAUSTEN POHJALTA 3.1. Linjauksen 1 toiminnalliset saavutukset vuonna 2011 Suomen Farmasialiiton linjausta Liiton edunvalvontatoiminta on muutettu tulokselliseksi ja jatkuvaksi prosessiksi, jossa työmarkkina-, järjestö-, koulutuspoliittinen sekä ammatillinen edunvalvonta tukevat toisiaan toteutettiin seuraavasti toimintakaudella Kriittinen menestystekijä on vaikuttavuus ja palvelukyky Taloudellinen edunvalvonta eli työmarkkinaedunvalvonta Työehtosopimusneuvottelut Apteekkisektori Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus solmittiin alkaen kolmeksi vuodeksi. Palkankorotuksista neuvotellaan allekirjoituspöytäkirjan mukaan vuosittain. Jos palkkaneuvottelut eivät johda tulokseen, on sopimus kokonaisuudessaan irtisanottavissa. Liittohallitus vahvisti elokuussa palkankorotustavoitteet sopimusneuvotteluita varten. Tavoitteena oli 3,5 prosentin palkankorotus, joka jaetaan yleiskorotuksena, sekä II paikkakuntakalleusluokituksen poistamisen jatkaminen. Apteekkierää ei sopimukseen haluttu tällä kierroksella sisällyttää. Luottamusmiehille tehdyn kyselyn mukaan apteekkierän jakamisen pelisäännöt eivät aina ole selvillä kummallekaan osapuolelle. Tämä aiheuttaa työilmapiiriongelmia varsinkin pienemmissä apteekeissa. Erän jakaminen vaatii lisäkoulutusta sekä työnantaja- että työntekijäpuolella. Ohjeistusta tulee muuttaa siten, ettei työnantaja voi yksin päättää erän jaosta. Syyskuun kokouksessaan liittohallitus vahvisti myös tekstitavoitteet sen varalta että sopimus joudutaan irtisanomaan. Allekirjoituspöytäkirjan mukaan syksyn 2011 palkankorotusneuvottelut piti käydä mennessä. Ensimmäinen neuvottelutapaaminen Farmasialiiton ja Apteekkien Työnantajaliiton (APTA) välillä oli Palkankorotuksista ei kuitenkaan päästy vielä neuvottelemaan, sillä Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK) ja sen jäsenenä APTA halusivat ensin katsoa Teknologiateollisuuteen solmittavan sopimuksen ja muodostaa siitä palkka-ankkurin muiden sopimusalojen palkankorotuksille. Ennen kuin Teknologiateollisuuteen saatiin sopimusratkaisu, aloitettiin työmarkkinajärjestöjen ja maan hallituksen ponnistelut keskitetyn työmarkkinaratkaisun löytämiseksi. Tämän tuloksena syntyi nk. raamisopimus, joka toteutuisi, jos raamille saataisiin riittävä kattavuus liittojen välisissä neuvotteluissa. Farmasialiitto ja APTA ilmoittivat raamin mukaisesta neuvottelutuloksestaan keskusjärjestöilleen Riittävä kattavuus raamisopimukselle vahvistui lopulta aamuyöllä

5 5 Farmaseuttisen henkilöstön marraskuussa 2011 solmittu työehtosopimus tuli voimaan takautuvasti lähtien ja on voimassa saakka. Sopimuksen mukaiset palkankorotukset lukien ovat 1,95 prosentin yleiskorotus ja lisäksi kuntien kalleusluokituksen poistoa jatkettiin korottamalla II kalleusluokan taulukkopalkkoja alkaen 0,45 prosentin kustannusvaikutuksella alkaen palkankorotukset ovat 1,2 prosentin yleiskorotus ja 0,7 prosentin apteekkikohtainen erä. Kuntasektori Kunta-alan pääsopijajärjestöt ja Kuntatyönantajat ry:n valtuuskunta hyväksyivät raamisopimuksen mukaisen neuvottelutuloksen kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta ajalle Uusi virka- ja työehtosopimus allekirjoitettiin Liitto osallistui kuntasektorin sopimusneuvotteluihin Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön (JUKO) kautta. JUKO on yksi kunta-alan pääsopijajärjestöistä. Liitolla on edustus JUKOn KVTES-jaostossa, joka käsittelee työ- ja virkaehtosopimusasioita. Liitossa asetettiin neuvottelutavoitteet ja niitä vietiin eteenpäin JUKOn KVTES-jaoston kautta. Lisäksi liiton lakimies osallistui KVTES:ssä asetetun työaikatyöryhmän JUKOn taustaryhmän työskentelyyn. Lääketeollisuus- ja lääketukkukauppa YTN ja Kemianteollisuus ry saavuttivat raamisopimuksen mukaisen neuvottelutuloksen ylempiä toimihenkilöitä koskevasta palkkaratkaisusta. Sopimuskausi on Liiton sopimus- ja neuvottelutoiminta lääketeollisuus- ja lääketukkukaupan osalta tapahtuu keskitetysti Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestön Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n kautta. Toimintavuoden aikana osallistuttiin YTN:n hallitustyöskentelyyn lääketeollisuuden ja tukkukaupan jäsenten etujen valvomiseksi. Valtiosektori, yliopistot ja Kela Valtiosektorilla saavutettiin raamisopimuksen mukainen neuvottelutulos Sopimuskausi on Yliopistosektorilla saavutettiin raamisopimuksen mukainen neuvottelutulos Sopimuskausi on Liiton sopimus- ja neuvottelutoiminta valtio- ja yliopistosektorilla tapahtuu Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön (JUKO) kautta. Valtiosektorilla JUKOn neuvotteluosapuolena on valtion työmarkkinalaitos ja yliopistosektorilla Sivistystyönantajat ry.

6 6 Valmiustoiminta Järjestövalmiustyöllä tuetaan liiton ja neuvottelujärjestöjen neuvottelutoimintaa. Vuosittain neuvoteltavat palkankorotukset vaativat jatkuvaa järjestövalmiuden ylläpitoa jäsenkunnan keskuudessa. Apteekkisektori Keväällä 2011 liiton valmiustoimikunnalle ja alueellisille valmiusryhmille välitettiin tietoa alkuvuoden aikana syntyneiden sopimuksien palkankorotusten tasosta. Valmiusryhmiä pyydettiin ilmoittamaan mahdollisista henkilömuutoksista ryhmien kokoonpanossa. Valmiusryhmiä ja luottamusmiehiä muistutettiin järjestövalmiuden nostamisen tärkeydestä, ja samalla kerrottiin apteekkien erillisyhtiöiden vaikutuksesta apteekkien kokonaistalouteen. Alkusyksystä liiton jäsensivuille perustettiin Apteekki-TES-neuvottelut osio, jossa julkaistiin mm. alueellisten valmiusryhmien puheenjohtajien yhteystiedot ja tiedotteet jokaisen neuvottelutapaamisen jälkeen. Valmiusryhmille lähetettiin ryhmien työtä varten päivitetty kuvaus järjestövalmiuden elinkaaresta ja valmiusryhmien tehtävistä. Neuvotteluiden edetessä valmiustoimikunnalle ja valmiusryhmien puheenjohtajille tiedotettiin ajankohtaisesta neuvottelutilanteesta. Loka-marraskuussa järjestettiin yhteensä 12 alueellista valmiustilaisuutta eripuolilla maata. Tuolloin liitot kävivät neuvotteluita raamisopimuksen pohjalta ja tilaisuuksissa käytiin läpi valmiusasioiden lisäksi raamin tarjoamia vaihtoehtoja apteekkineuvotteluissa. Kuntasektori Farmasialiitto oli edustettuna JUKOn KVTES-järjestövalmiustyörymässä. Työryhmä selvitti kyselyn avulla järjestövalmiustilanteen eri liitoissa ja kehitteli malleja sekä koko JUKOn KVTES-alueen yhteistä työtaistelua että paikallisia työtaisteluja varten. Kysymykseen Haluatteko olla mukana JUKOn KVTES-alueen yhteisessä järjestövalmiuden /työtaistelutoimenpiteiden mahdollisessa koordinoinnissa ja valmistelussa tulevaa neuvottelukierrosta silmälläpitäen? 79 % liitoista vastasi myöntävästi. Edellisvuoden neuvotteluiden alla luotiin Farmasialiiton oma KVTES-alueen valmiusorganisaatio, jossa paikallisena valmiusjohtona toimivat Satefan alueosastojen puheenjohtajat. KVTES-järjestövalmiustyöryhmä valmisteli kaikille JUKOn jäsenliitoille yhteisen JUKOn KVTES-alueen järjestövalmiusinfotilaisuuden. Farmasialiitto osallistui Akavatalolla pidettyyn infotilaisuuteen. KVTES-sopimuksen synnyttyä lähetettiin kuntasektorilla työskenteleville jäsenille JUKOn luottamusmiestiedote ja pääsopijajärjestöjen yhteinen tiedote sekä Farmasialiiton oma tiedote koskien erityispätevyyden tai erikoistumiskoulutuksen huomioimista palkkauksessa kuntasektorilla.

7 7 Valtio- ja yliopistosektoreilla työskenteleville jäsenille välitettiin näiden sopimusalojen JUKOn neuvottelukuntien neuvottelutiedotteet neuvottelutilanteesta ja syntyneestä sopimuksesta. Lääketeollisuus- ja lääketukkukauppa sekä valtiosektori ja yliopistot Lääketeollisuudessa työskenteleville jäsenille välitettiin YTN:n tuottamaa tietoa kemian alan neuvotteluista Järjestötoiminta Järjestökentän eheyttäminen Farmasialiiton liittohallitus asetti kokouksessaan Farmasian asiantuntijoiden järjestäytyminen samaan ammattijärjestöön -työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin selvittää kanta järjestökentän muutoksiin ja tuottaa esitys etenemiseksi yhdessä Proviisoriyhdistyksen kanssa. Työryhmä jätti raporttinsa liittohallitukselle ja -valtuustolle keväällä Valtuusto päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että selvitystyötä jatketaan mallin kehittämiseksi konkreettisempaan suuntaan. Loppukeväällä muodostettiin uusi työryhmä, jossa oli jäseniä sekä Farmasialiitosta että Proviisoriyhdistyksestä. Työryhmän vetäjäksi otettiin yhdistysten ulkopuolinen konsultti. Työryhmän työllä oli varsin tiukka aikataulu, sillä sen tuli jättää selvityksensä yhdistysten päätöksentekijöille jo syksyllä Saadun selvityksen perusteella liittovaltuusto päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei aiesopimusta yhteisen ammattijärjestön perustamiseksi allekirjoiteta, sillä avoimia kysymyksiä jäi vielä paljon. Valtuusto päätti aloittaa neuvottelut yhdistymistyöryhmän laatiman yhteistyömalliesityksen pohjalta tiiviin ja strukturoidun yhteistyösuhteen luomiseksi Proviisoriyhdistyksen kanssa. Lisäksi valtuusto päätti, että ulkopuolisen konsultin vetämä työryhmä valmistelee sääntöesitykset ja uuden Suomen Farmasialiiton organisaation kevätvaltuustolle Työryhmän on työssään huomioitava sääntötyöryhmän ja yhdistymistyöryhmän työ. Liitto on aktiivinen toimija Akavassa ja Vakavassa Farmasialiitto toimi vuonna 2011 Akavan eri toimikunnissa ja verkostoissa tavoitteena vaikuttaa omilla tavoitteillaan Akavan toimintaan ja edistää Akavan tavoitteita eri tahoilla. Keskeisiä asioita ovat muun muassa lainsäädännön uudistaminen, liitto- ja sopimusalaneuvottelut, paikallinen sopiminen ja työelämän laadullinen kehittäminen. Lisäksi osallistuttiin mahdollisuuksien mukaan Akavan ajankohtaisiin infotilaisuuksiin ja Akava-akatemian koulutuksiin. VAKAVA ry:n hallitus hyväksyi kesäkuun kokouksessaan Farmasialiiton jäsenhakemuksen VAKAVA ry:n jäseneksi alkaen. Farmasialiitto irtisanoi suorat jäsenyytensä JUKOon ja YTN:ään alkaen, sillä jatkossa kyseisiin neuvottelujärjestöihin kuulutaan ja niiden työhön osallistutaan VAKAVAn kautta.

8 8 VAKAVAn hallituksen päätöksen mukaan Farmasialiitto saattoi osallistua VAKAVAn toimintaan jo syksystä 2011 alkaen. Liitto oli edustettuna VAKAVAn toiminnan suunnitteluseminaarissa ja valmisteli yhteistyössä VAKAVAn kuntaryhmän kanssa KVTES-tavoitteita. Liitolla on ollut syksyn ajan läsnäolo- ja puheoikeus VAKAVAn hallituksen kokouksissa. Vuoden 2012 alusta lukien Farmasialiitolla on paikka VAKAVAn hallituksen varsinaisena jäsenenä. Akavan aluetoiminta Akavan aluetoiminnan tarkoituksena on toteuttaa keskusjärjestön yhteiskuntapoliittista edunvalvontaa ja vaikuttamista maakunnissa sekä tukea jäsenliittojen tavoitteita erityisesti jäsenkunnan työllistymisen edellytysten parantamiseksi sekä työhyvinvoinnin edistämiseksi. Aluetoimintaa hoitaa 15 aluetoimikuntaa. Kuhunkin aluetoimikuntaan voidaan valita enintään 20 jäsentä, joista enintään kaksi on AOVAn nimeämää. Farmasialiitolla on edustaja kuudessa aluetoimikunnassa. Nykyisten toimikuntien toimikausi jatkuu vuoden 2012 loppuun saakka. Tilastointi ja selvitystyö Liiton strategian mukaisesti jäsenkyselyn avulla selvitettiin jäsenten tyytyväisyyttä liiton toimintaan ja palveluihin. Strategian mukaan kyselyt tehdään strategiakauden alussa vuonna 2011, keskivaiheilla vuonna 2013 ja lopussa vuonna Vuoden 2011 jäsenkysely tehtiin syyskuussa. Siihen vastasi yhteensä 19 prosenttia työikäisistä ja opiskelijajäsenistä. Vastaajien jakauma miehiin ja naisiin sekä farmaseutteihin, proviisoreihin ja opiskelijoihin vastasi jäsenkunnan jakaumaa. Lähes 60 prosenttia vastaajista työskenteli apteekkisektorilla. Yhteenveto kyselyn tuloksista julkaistiin Farmasia-lehdessä. Huhtikuussa selvitettiin kyselyn avulla sairaala- ja terveyskeskusfarmasian piirissä työskentelevien jäsenten työaikamuotoja ja -korvauskäytäntöjä sekä mahdollisuutta osallistua ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Kyselyyn vastasi 27 prosenttia Satefan jäsenistä. Useimpien kohdalla (72 prosenttia) sovellettiin muodollista jaksotyöaikaa ja 26 prosenttia vastaajista kertoi, että muutoksia työaikamuotoon on suunnitteilla. 24 prosenttia vastaajista saattoi osallistua ammatilliseen täydennyskoulutukseen yli viisi päivää vuodessa, 40 prosenttia kolmesta viiteen päivään vuodessa ja 33 prosenttia yhdestä kahteen päivään vuodessa.

9 Ammatillinen edunvalvonta Farmasialiiton edunvalvontatyö keskittyi liiton vision mukaisesti siihen, että liiton jäsenet ovat arvostettuja osaajia sosiaali- ja terveydenhuollossa. Työryhmissä ja tapaamisissa toistuvana teemana oli potilasturvallisuus. Liiton edunvalvonnan viesti tähtäsi lääkitysturvallisuuden sekä lääkehoitojen tulosten parantamiseen. Toisena keskeisenä edunvalvontatyön tavoitteena oli farmaseuttien ja proviisorien työpaikkojen turvaaminen. Eduskuntavaalit Huhtikuussa 2011 järjestettiin eduskuntavaalit. Farmasialiitto käytti ennen vaaleja edunvalvontatyössä hyväksi vuonna 2010 laadittuja liiton omia ja Akavan hallitusohjelmatavoitteita. Vuoden 2011 puolella ennen vaaleja tavattiin Keskustan, Kokoomuksen ja Sosiaalidemokraattien ehdokkaita. Vaalien jälkeen tavattiin kaikkien eduskuntaryhmien edustajia. Tapaamisissa ja edunvalvontatyössä painotettiin farmaseuttista asiantuntemusta ja sen entistä parempaa hyödyntämistä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä. Lääkepolitiikka 2020 Vuonna 2010 sosiaali- ja terveysministeriö valmisteli yhteistyössä lääkealan toimijoiden kanssa Lääkepolitiikka asiakirjan, jossa on kuvattu tärkeimmät lääkehuollon linjaukset seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Lääkepoliittiset linjaukset ovat yksi osa ministeriön terveyspoliittista strategiaa. Vuoden 2011 aikana lääkepolitiikka asiakirjaan liittyvä työ jatkui seurantaryhmän kokoontumisilla, joissa liittoa edusti farmaseuttinen johtaja. Lisäksi asiakirjan linjausten toteutumisen arvioimiseksi perustettiin useita työryhmiä, jotka laativat tavoitteille indikaattoreita. Liitosta indikaattoreiden laadintaan osallistuivat eri työryhmien jäseninä puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, farmaseuttinen johtaja sekä koulutusasiamies. Apteekkitoiminnan kehittäminen Vuoden 2011 alussa julkaistiin apteekkitoiminnankehittämistyöryhmän raportti. Farmasialiiton edustajana työryhmässä toimi farmaseuttinen johtaja. Toimintavuoden aikana raportin toimenpide-ehdotuksia pidettiin esillä ja perusteltiin tapaamisissa ministereiden, virkamiesten, kansanedustajien sekä Suomen Apteekkariliiton ja Suomen Proviisoriyhdistyksen edustajien kanssa. Toimiva terveyskeskus -toimenpideohjelma Toimiva terveyskeskus -toimenpideohjelman vuoden 2011 teemana oli perusterveydenhuollon henkilöstön työolojen ja vetovoimaisuuden parantaminen. Lääkehoitojen laatua ja lääkitysturvallisuutta halutaan parantaa julkisessa terveydenhuollossa ja sosiaalihuollon toimintayksiköissä. Liiton edustajina hankkeessa olivat puheenjohtaja ja I varapuheenjohtaja. Terveyskeskus- ja sairaalasektoreilla Farmasialiiton edunvalvontatyö keskittyi osastofarmasian edistämiseen kuntatasolla sekä farmasian asiantuntijuuden lisäämiseen kunnan päätöksenteossa.

10 10 Konkreettisina ehdotuksina uusista toimintamalleista olivat mm. farmasian asiantuntijan vastaanotto terveydenhuollon toimintayksikössä sekä suoraan kunnan palvelukseen palkattu kunnanfarmasisti. Toimintavuoden aikana Farmasialiitto vei eteenpäin tavoitteitaan kahdenvälisissä tapaamisissa Toimiva terveyskeskus -työryhmän työn lisäksi. Lausunnon ja kannanotot Toimintavuoden aikana liitto antoi lausuntoja Fimealle (7 kpl), opetus- ja kulttuuriministeriölle (1 kpl), sosiaali- ja terveysministeriölle (4 kpl), Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (1 kpl) sekä yhden kannanoton yliopistoille (Helsinki, Kuopio ja Turku) ja sosiaali- ja terveysministeriölle. Muu toiminta Farmasialiitto toimi vuoden 2011 aikana aktiivisesti myös TIPPA-koordinaatioryhmässä. Se pyrkii edistämään apteekkien ammatillisten palveluiden kehittymistä ja korkeatasoista lääkeneuvontaa sekä vastaa mm. farmasian alan erityispätevyysohjelmien suunnittelusta ja vuoden opetusapteekin valitsemisesta. Liiton edustajat osallistuivat myös Apteekkitoiminnan ammattieettisen neuvottelukunnan ja Valviran valvontalautakunnan toimintaan. Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tiedekuntaneuvosto asetti vuonna 2010 yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvottelukunnan. Farmasialiiton puheenjohtaja kutsuttiin neuvottelukunnan jäseneksi ja toimi neuvottelukunnassa myös vuonna Neuvottelukunnan tavoitteena on kehittää ja monipuolistaa tiedekunnan yhteistyömuotoja lääkealan toimijoiden, viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Ammatillisen edunvalvonnan vahvistukseksi liitto teki erityisesti lausuntoihin liittyen yhteistyötä Akavan kanssa sekä antoi farmasian alaan liittyvissä kysymyksissä asiantuntija-apua Akavalle Koulutuspoliittinen edunvalvonta Erikoistumiskoulutus Farmasian alan erikoistumiskoulutusten koordinointi on keskitetty valtakunnalliselle johtoryhmälle, jota hallinnoi Helsingin yliopisto. Farmasialiiton edustajana tässä johtoryhmässä on koulutusasiamies. Avohuollon apteekkisektorin osalta toteutettavaa erikoistumiskoulutusta (Professional Development, PD) koordinoidaan alan yhteisessä työryhmässä eli PD-johtokunnassa, jossa liitolla on edustaja samoin kuin Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian ohjausryhmässä. Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutuksen kehittämiseen liitto osallistui erikoistumiskoulutusten johtoryhmän kautta.

11 11 Ammatillinen täydennyskoulutus Farmasian alan täydennyskoulutuksen kehittämiseen osallistutaan pääasiassa Farmasian oppimiskeskuksen (FOK) toiminnan yhtenä taustayhteisönä. Farmasialiitolla oli vuonna 2011 edustaja FOK:n hallituksessa. FOK:n koulutustarjontaan vaikutettiin hallitustyöskentelyn lisäksi keräämällä koulutusaihetoiveita liiton jäsenyhdistyksiltä. Täydennyskoulutukseen liittyvää yhteistyötä tehtiin myös Helsingin yliopiston koulutusja kehittämiskeskus Palmenian sekä Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten kanssa. Koulutustoiveita kerättiin myös Farmasian Päivien sisältöön liittyen. Ammatilliset koulutussihteerit Farmasialiiton ja Apteekkariliiton vuotuinen seminaari jäsen- ja apteekkariyhdistysten koulutusvastaaville järjestettiin Seminaari oli Apteekkariliiton järjestämisvastuulla. Jäsenyhdistyksiltä kerättiin palautetta vuoden 2011 aikana järjestetystä alueellisista koulutustapahtumista. Ilmoitusten mukaan jäsenyhdistysten järjestämiä ammatillisia koulutustilaisuuksia vuonna 2011 oli 20 ja osallistujia niissä oli 560. THL:n Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma on kansallinen potilasturvallisuuden edistämisen ohjelma vuosina Ohjelman tavoitteena on tukea potilasturvallisuuden käytännön työtä. Farmasialiitto on mukana hankkeessa. OPM Terveysalan koulutustoimikunta ja Lääkealan tutkintotoimikunta Farmasialiiton edustaja oli pysyvänä asiantuntijajäsenenä Opetushallituksen nimeämässä lääkealan perustutkinnon tutkintotoimikunnan sekä Opetushallituksen Terveysalan koulutustoimikunnassa. Erityispätevyysjärjestelmä TIPPA-koordinaatioryhmän rooli on toimia erityispätevyysjärjestelmän taustaryhmänä. Farmasialiiton koulutusasiamies toimii erityispätevyysjärjestelmän koordinaattorina. Erityispätevyyden myöntää Farmasialiiton ja Apteekkariliiton edustajista koottu erityispätevyystoimikunta. Erityispätevyys on voimassa viisi vuotta. Toimintavuoden aikana liitto myönsi yhdessä Apteekkariliiton kanssa 49 erityispätevyyttä. Vuonna 2011 Suomen Apteekkariliitto ja Suomen Farmasialiitto käynnistivät Diabeteksen erityispätevyyskoulutus -pilotin. Toimintavuoden aikana erityispätevyyskoulutuksiin annettiin

12 12 asiantuntijapanosta. Muu toiminta Farmasialiitto teki vuoden 2011 aikana yhteistyötä farmasian koulutusta tarjoavien yliopistojen kanssa farmasian perusopetuksen kehittämisessä työelämän tarpeiden näkökulmasta. Tästä konkreettisena esimerkkinä oli yliopistoille annettu lausunto opetuksen kehittämisestä. Liiton edustaja oli jäsenenä valtakunnallisissa opetusapteekki- ja sairaala-apteekkiharjoittelun kehittämistyöryhmissä. Farmasialiitto vaikutti korkeakoulutuksen kehittämiseen pääasiassa Akavan kautta. Yhdessä Akavan kanssa liitto antoi lausunnon ammattipätevyysdirektiivistä. Työ Suomen kantojen eteenpäin viemiseksi Euroopan Unionissa jatkuu vuonna Opiskelijatoiminta Liiton opiskelijatoiminnan tarkoituksena on rekrytoida uusia opiskelijoita, ylläpitää suhdetta jo olemassa oleviin opiskelijajäseniin, sekä antaa neuvontaa valmistuville jäsenille, jotta jäsenyys liitossa jatkuisi myös valmistumisen jälkeen. Opiskelijatoimintaa ohjaa opiskelijavaliokunta. Kaikilla opiskelupaikkakunnilla järjestettiin perinteiseen tapaan rekrytointitilaisuudet uusille opiskelijoille, infotilaisuudet harjoitteluun lähteville sekä työmarkkinaseminaarit valmistuville farmaseuteille. Valmistuvien proviisorien työmarkkinaseminaari pidettiin syyskuussa Hämeenlinnassa Proviisoriliiton johtamiskoulutuksen yhteydessä. Syksyllä pidettiin tuutor-infot sekä Helsingissä että Kuopiossa. Turun tuutoreille opiskelija-asiamies lähetti infopaketit liiton toiminnasta postitse. Lisäksi Kuopiossa järjestettiin keväällä yhteistyössä FO-Kuopion kanssa Työopas tutuksi -koulutus. Koulutuksen tarkoituksena oli tutustuttaa ensimmäisen vuoden opiskelijoita liiton Opiskelijan työoppaaseen. Neuvottelutaidon koulutus järjestettiin Farmasian Päivien yhteydessä Helsingissä marraskuussa. Koulutus oli ensimmäistä kertaa yhteinen kaikille Farmasialiiton opiskelijajäsenille. Kuopiossa järjestettiin keväällä kaikille proviisoriopiskelijoille avoin talvirieha sekä syksyllä perinteinen viskija drinkkikoulutus neljännen ja viidennen vuoden proviisoriopiskelijoille. Helsingissä proviisoriopiskelijoille järjestettiin keväällä sushi- ja saunailta Kansainvälinen toiminta Yhteistyötä pohjoismaisten farmasialiittojen kanssa jatkettiin Nordisk Farmacevt Unionissa (NFU). NFU:n vuosittainen kokous järjestettiin elokuussa Norjassa. Kokoukseen osallistuivat liiton edustajina puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja farmaseuttinen johtaja. Kokouksesta raportoitiin Farmasia-lehdessä.

13 13 International Pharmaceutical Federation (FIP) järjesti toimintavuoden syyskuussa farmasian alan maailmankongressin Intiassa, Hyderabadissa. Kongressin teema keskittyi lääkehoitojen turvallisuuteen ja laatuun (Compromising Safety and Quality, a Risky Path). Kongressin yhteydessä pidettiin järjestön vuosikokous, Council meeting. Kongressiin osallistuivat liiton edustajina puheenjohtaja ja farmaseuttinen johtaja. Lisäksi puheenjohtaja osallistui FIP:n vuosikokoukseen liiton edustajana. Kongressista ja kokouksesta raportoitiin Farmasia-lehdessä. Maailman farmasian asiantuntijoiden päivää vietettiin Farmasialiitto osallistui päivän teeman tuomalla sen esiin eri viestintäkanavissaan Viestintä Farmasia-lehti Liiton jäsenlehti Farmasia ilmestyi kertomusvuonna 12 numerona (kaksoisnumerot 1-2/2011 tammihelmikuussa ja 6-7/2011 kesä-heinäkuussa). Lehden pdf-versiot julkaistiin liiton verkkosivujen jäsenosion materiaalipankissa. Ilmoitusmarkkinoinnista ja -myynnistä vastasi suurimpien ilmoittajien osalta lehden toimituspäällikkö ja muiden potentiaalisten ilmoittajien osalta Varparus Oy. Lehteä linjattiin toimitusneuvoston kokouksissa sekä yhteistyökumppani MCIPressin kanssa numerokohtaisissa palavereissa. Lehteä johti, koordinoi ja toimitustyöstä merkittävän osan teki liiton viestintä. Farmaseuttinen Aikakauskirja Dosis Farmaseuttinen Aikakauskirja Dosis ilmestyi kertomusvuonna neljä kertaa. Aikakauskirjan pdf-versiot julkaistiin liiton verkkosivujen jäsenosion materiaalipankissa. Lisäksi lehden artikkelit julkaistiin Kansalliskirjaston Elektra-tietokannassa. Joulukuusta 2011 lähtien Dosis on myös terveydenhuollon ammattilaisille suunnatussa Terveysportti -verkkopalvelussa. Dosiksen päätoimittajana ja toimitusneuvoston puheenjohtajana toimi professori Marja Airaksinen Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnasta. Toimitusneuvosto kokoontui vuonna 2011 neljä kertaa. Dosiksen ilmoitusmarkkinoinnin ja -myynnin hoiti Varparus Oy. Ammatilliset ja työmarkkinajulkaisut Farmasian ammatillisten julkaisujen sarjassa julkaistiin Farmaseuttina ja proviisorina sairaalassa ja terveyskeskuksessa -julkaisu. Se lähetettiin Farmasia-lehden mukana jäsenille ja lisäksi kuntiin, sairaanhoitopiireihin sekä muille sidosryhmille. Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus painatettiin suomenkielisenä

14 14 yhteistyössä Apteekkien Työnantajaliiton kanssa. Esittelyaineistot Farmasialiiton strategian esittelemiseksi toteutettiin tammikuussa esite ja kalvosarja. Liiton internet-sivut Farmasialiiton verkkosivusto osoitteessa uudistettiin vuonna Suunnittelun lähtökohtana olivat vastaukset, jotka saatiin jäsenille ja sidosryhmille tehdyistä käyttäjäkyselyistä. Tulosten pohjalta uudistuksen keskeisimmiksi tavoitteiksi nousivat sivuston rakenteen selkeyttäminen, tiedon löydettävyyden parantaminen, ulkoasun modernisointi ja sähköisen asioinnin kehittäminen. Uudistus toteutettiin yhteistyössä Sofis Design Oy:n kanssa. Uudet sivut julkaistiin 13. joulukuuta. Uudistus sai myönteisen vastaanoton. Ensimmäisinä päivinä uudistuksen jälkeen verkkosivuilla vieraili yli 4000 kävijää, kun ennen uudistusta kävijöitä oli enimmillään tuhat päivässä. Mediaviestintä Farmasialiiton mediatiedotteita lähettiin kertomusvuonna yhdeksäntoista, joista suuri osa oli testiedotteita. Vuoden Proviisori -valinta julkistettiin Farmasialiiton liittovaltuuston syyskokouksen yhteydessä 24. marraskuuta. Tiedotteiden läpimenoa seurattiin MBrain-uutispalvelun kautta Linjauksen 2 toiminnalliset saavutukset vuonna 2011 Suomen Farmasialiiton linjausta Liitto toimii sisäisesti yhtenäisenä jäsenmäärältään kasvaneena ja toimintatavoiltaan uudistuneena farmasian asiantuntijoiden ammattiliittona, joka tuottaa laadukkaasti jäsenten tarvitsemat palvelut, toteutettiin seuraavasti toimintakaudella Kriittinen menestystekijä on jäsenet ja asiakkaat Taloudellinen edunvalvonta työmarkkinapoliittiinen edunvalvonta Työhyvinvointi Apteekkialan tyky-ryhmässä ovat edustettuina Suomen Farmasialiitto, Palvelualojen ammattiliitto, Apteekkien Työnantajaliitto, Suomen Apteekkariliitto, Apteekkien Eläkekassa sekä Työturvallisuuskeskus. Työryhmä ei kokoontunut toimintavuoden aikana. Luottamusmiehille ja yhteyshenkilöille tehdyn kyselyn mukaan 57 prosentissa apteekeista työterveyshuoltopalveluihin sisältyy vähintään yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Muista työsuhde-eduista

15 15 yleisimpiä olivat liikuntasetelit (62,5 prosenttia), työpaikkaruokailu (30 prosenttia) ja kulttuurisetelit (28 prosenttia). Luottamusmieskoulutus ja - toiminta Luottamusmiestiedotteita lähettiin sähköisesti kymmenen. Aiheina olivat mm. apteekkikohtaisen erän jako, työehtosopimusneuvottelut ja Mandatum Lifen hallintaan siirrettävän vanhan lisäeläkkeen muutokset. Luottamusmiestiedotteissa kehotettiin jäseniämme rekisteröitymään jasenedut.fi-palveluun, jotta uuden palvelun tarjoamat jäsenedut olisivat mahdollisimman laajasti tiedossa. Työehtosopimusneuvotteluiden tiedotteet välitettiin luottamusmiehille ja yhteyshenkilöille heti niiden julkaisemisen jälkeen. Luottamusmiesten ja yhteyshenkilöiden määrä pysyi lähes ennallaan. Luottamusmiesvaihdoksia työpaikkakohtaisesti oli enemmän, mutta kokonaislukumäärä pysyi samana. Farmasialiiton jäsensivuilla ylläpidettiin luottamusmiesten nimi- ja työpaikkaluetteloa. Farmasia-lehdessä julkaistiin artikkeleita luottamusmieskoulutuksista ja luottamusmiehiä koskevia työsuhdeneuvonnan asioita käsiteltiin Lakimies vastaa -palstalla. Luottamusmiehille ja yhteyshenkilöille tehtiin verkkokysely toukokuussa. Kyselyssä haluttiin selvittää erillisyhtiöihin liittyviä asioita, paikallista sopimista, täydennyskoulutusta sekä työhyvinvointiasioita. Alueelliset luottamusmiespäivät pidettiin helmikuussa kahdeksalla paikkakunnalla, ja niille osallistui reilusti yli puolet kaikista luottamusmiestä. Koulutuspäivän aiheina olivat mm. palkkausjärjestelmän kehittäminen, farmaseuttisen henkilöstön uusi työehtosopimus, luottamusmiehen rooli ja palkkakysely. Toimintavuotena järjestettiin keväällä yksi kaksipäiväinen luottamusmiesten peruskurssi Tampereella. Peruskurssilla perehdyttiin luottamusmiesten tehtäviin ja asemaan, farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen ja työlainsäädännön tulkintoihin, eläketurvaan, työttömyyskassan jäsenyyteen ja muihin jäsenasioihin. Toinen peruskurssi ja suunniteltu luottamusmiesten neuvottelutaidonkoulutus peruttiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Yksilöedunvalvonta Liiton yksilöedunvalvonta koostuu työsuhdeneuvonnasta ja muusta oikeudellisesta neuvonnasta. Työsuhdeneuvonta Työsuhteisiin liittyvää neuvontaa annettiin jäsenille puhelimitse ja sähköpostitse. Työsuhdeneuvontaa varten on käytössä oma sähköpostiosoite. Puhelimitse neuvontaa annettiin maanantaista perjantaihin kello Työsuhdeneuvonnan kysymyksiin vastasivat työsuhdeasiamies, järjestöasiamies sekä työmarkkinalakimies. Lisäksi työmarkkinalakimies kirjoitti työsuhteisiin liittyvistä ajankohtaisista aiheista Farmasia-lehteen.

16 16 Oikeudellinen tuki ja oikeudenkäynnit Liiton jäsenillä on mahdollisuus saada oikeudellista neuvontaa liiton lakimieheltä. Riita- ja rikosasioiden oikeudenkäynnit annetaan ulkopuolisen asiaan perehtyneen asianajajan hoidettavaksi. Muu työmarkkinaedunvalvonta Liitohallitus vahvisti suosituksen farmasian opiskelijoiden ohjepalkoiksi opiskelijoiden tilapäisansioita varten. Suosituksen mukaiset palkat ovat voimassa alkaen. Vuosittainen palkkakysely lokakuun palkoista eri työskentelysektoreilla tehtiin joulukuussa. Kyselyä kevennettiin aikaisempiin verrattuna karsimalla kysymysten määrää, jotta mahdollisimman moni vastaisi kyselyyn ja saataisiin vertailukelpoista tietoa alan palkkauksesta. Vastausprosentti jäi silti alhaiseksi. Vain vajaat 14 prosenttia työelämässä olevista jäsenistä vastasi kyselyyn. Marraskuussa selvitettiin Orionilla ja Oriolassa työskentelevien jäsenten palkkausta heidän palkkaneuvottelujensa tueksi. Kysely tehtiin jäsenten omasta aloitteesta. Siihen vastasi runsaat 40 prosenttia Orionilla ja Oriolassa työskentelevistä jäsenistä. Yhteenveto kyselyn tuloksista lähetettiin sähköpostiosoitteensa antaneille vastaajille Järjestötoiminta Jäsensuhteen hallinta Vuoden 2011 jäsenhankintakampanja suunnattiin kuntasektorilla työskenteleville. Kampanjassa kannustettiin sairaala- ja terveyskeskusfarmasian piirissä työskenteleviä jäseniä hankkimaan farmaseuttisen tutkinnon suorittaneita henkilöitä työpaikoiltaan Farmasialiiton jäseneksi. Sekä uusi jäsen että jäsenhankkija palkittiin Finlaysonin tuotteilla. Kampanjan yhteydessä haettiin myös yhteyshenkilöitä Satefajäsenyhdistyksen jäsenten joukosta. Yhteyshenkilöt toimivat tiedonvälittäjinä liiton toimiston ja työpaikan välillä. Lisäksi kannustettiin sairaala- ja terveyskeskusfarmasian piirissä työskenteleviä jäseniä, jotka eivät ole Satefan jäseniä, liittymään Satefan B-jäseniksi, jotta he saavat tietoa jäsenyhdistyksen ja liiton järjestämistä alan koulutuksista ja tilaisuuksista. Jäsenyhdistystoiminta ja järjestökoulutus Helmikuussa järjestettiin liiton, Savon jäsenyhdistyksen ja TJS:n yhteistyönä Osaava yhdistys - yhdistystoiminnan perusteet -koulutus Kuopiossa Savon jäsenyhdistyksen aktiiveille. Koulutukseen osallistui kymmenen Savon jäsenyhdistyksen jäsentä. Maaliskuussa järjestettiin Lahdessa Lahden jäsenyhdistyksen kevätkokouksen jälkeen Oman osaamisen tunnistaminen -koulutus. Koulutukseen osallistui kaksitoista jäsentä.

17 17 Syksyn valmiustilaisuuksien yhteydessä esiteltiin Farmasialiiton ja Proviisoriyhdistyksen yhteisen, yhdistymistä pohtineen työryhmän työn tuloksia tilaisuuksissa käydyn keskustelun pohjaksi. Teemapäivä ja lukijamatka Teemapäivä ja Farmasian lukijamatka yhdistettiin teema- ja lukijaristeilyksi. Matkalle Tallinnaan lähdettiin Helsingistä lauantaina ja paluu oli sunnuntaina Ohjelmassa oli Orionin sponsoripuheenvuoro, filosofi Markus Neuvosen luento Onnellisuus, hyvinvointi ja merkitys - uudet ja vanhat avaimet ihmisen onneen, liiton ajankohtaisista asioista kertominen, tutustumiskäynti Patarein vankilaan sekä yhteinen illallinen keskiajan henkeen. Sunnuntaina oli aikaa katsella kaupunkia omaan tahtiin. Tilaisuus oli avoin kaikille jäsenille ja mukaan mahtui 80 ensin ilmoittautunutta. Saadun palautteen perusteella osallistujat pitivät teemapäivän ja lukijamatkan yhdistämistä hyvänä ratkaisuna. Akavan verkostot Farmasialiitto on mukana seuraavien Akavan verkostojen toiminnassa: Akalex Verkosto toimii tiedonkulku- ja keskustelufoorumina ajankohtaisissa lainsäädäntö- tai oikeustapauskysymyksissä. Verkosto on tarkoitettu akavalaisten liittojen lakimiehille. Verkosto kokoontuu tarpeen mukaan, yleensä on muutama kokous vuodessa. Lainsäädäntöhankkeissa kootaan tavallisesti tiivis muutaman hengen taustaryhmä AOVV: Akavalaisten Opiskelijavastaavien Verkosto Liittojen opiskelijavastaavien verkoston tarkoituksena on edistää jäsenliittojen opiskelijatoimintaa ja toimia yhteistyöverkostona liittojen välillä. Verkosto keskustelee ajankohtaisista asioista, yhteisistä edunvalvontatavoitteista sekä jäsenrekrytointitapahtumista. Verkosto kokoontuu pääsäännöllisesti joka kuun kolmas perjantai. Jäsenhankkijat Verkoston tavoitteena on vaihtaa kokemuksia ja kehittää jäsenjärjestöjen omia ja yhteistä jäsenhankintaa ja -pitoa. Verkosto on tarkoitettu akavalaisten liittojen jäsenhankinnasta vastaaville henkilöille. Verkosto kokoontuu 4 6 kertaa vuodessa. Koulutusvastaavat Akavalaisten liittojen järjestö-, jäsen- ja henkilöstökoulutuksesta vastaavat henkilöt pääsevät vaihtamaan kokemuksia toistensa kanssa. Tavoitteena on myös koordinoida mahdollista yhteistä koulutustarjontaa. Verkosto on tarkoitettu akavalaisten liittojen järjestö-, jäsen- ja henkilöstökoulutuksesta vastaaville henkilöille. Verkosto kokoontuu 4 6 kertaa vuodessa.

18 18 Senioriverkosto Verkoston tavoitteena on vaihtaa kokemuksia liittojen senioritoimijoiden kesken, virittää yhteistyötä eri liittojen senioritoimijoiden kesken ja edistää Akavan tavoitteiden toteutumista yhteiskunnassa. Liitot päättävät haluamallaan tavalla oman osallistujansa verkoston tapaamisiin. Akavan toimisto kutsuu verkoston koolle sähköpostikutsulla kaksi kertaa vuodessa. Tiedottajat ja liittolehtien toimittajat Verkosto mahdollistaa hyvien käytäntöjen levittämisen, toisilta oppimisen ja vertaisryhmän tuen. Tapaamisissa on aina jokin viestinnän ammattilaisia kiinnostava esitelmä. Verkosto on tarkoitettu akavalaisten liittojen tiedottajille ja liittolehtien toimittajille. Verkosto kokoontuu noin kerran kuussa. Toiminnanjohtajien Ovaali Pöytä TOP TOP-verkoston tavoitteena on parantaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä Akava-yhteisössä. Liittojen johtohenkilöt voivat verkostossa vaihtaa ajatuksia liittyen omaan työhönsä. Verkostossa on liitosta riippuen joko toiminnanjohtaja, puheenjohtaja tai muu nimetty johtaja, yksi henkilö liittoa kohden. Verkosto kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa Ammatillinen ja koulutuspoliittinen edunvalvonta Farmaseuttinen valiokunta Farmaseuttinen valiokunta toimi vuoden 2011 aikana liiton lääke- ja koulutuspoliittisen edunvalvonnan asiantuntijaelimenä. Valiokunnan jäsenet osallistuivat liiton esittämien lausuntojen ja kannanottojen valmisteluun ja toivat asiantuntemuksensa operatiivisen toiminnan tueksi. Valiokunta kokoontui toimintavuoden aikana neljä kertaa. Valiokunta myönsi ammatillisia apurahoja toimintavuoden aikana kymmenelle liiton jäsenelle. Valiokunta esitti, että Vuoden 2011 Proviisoriksi valitaan Hannes Enlund, minkä liittohallitus vahvisti. Ammatillinen neuvonta Farmaseuttinen johtaja antoi puhelimitse ja sähköpostitse yksilöllistä ammatillista neuvontaa liittoon yhteyttä ottaneille jäsenille. Lisäksi farmaseuttinen johtaja tuki liiton työsuhdeneuvontaa lääkelain tulkintaan liittyvissä asioissa Opiskelijatoiminta Vuonna 2011 opiskelijavaliokunta kokoontui neljä kertaa. Lisäksi oli kaksi sähköpostikokousta. Vuoden ensimmäinen kokous järjestettiin Orionin tiloissa Tuohilammella. Kokouksen yhteydessä pidettiin Proviisoriliiton hallituksen kanssa yhteinen suunnitteluseminaari. Toinen kokous oli huhtikuussa

19 19 Farmasialiiton toimistolla, jossa Farmasialiiton puheenjohtaja kävi esittelemässä Farmasialiiton uuden strategian. Kolmas kokous pidettiin loppukesästä Turussa, ja vuoden viimeinen kokous oli Kuopiossa marraskuussa. Vuoden viimeisessä kokouksessa opiskelijavaliokunta jakoi apurahoja hakemuksen lähettäneiden kesken. Opiskelija-asiamiehet olivat edustamassa ja vastaamassa opiskelijoiden kysymyksiin jäsenjärjestöjen ständeillä. Elokuussa käytiin vaali opiskelijoiden liittovaltuustopaikoista. Liittovaltuustoon valittiin seitsemän opiskelijajäsentä. Opiskelija-asiamies piti valtuutetuille koulutuksen valtuustokäytännöistä. Opiskelijoiden palkkakyselyt toteutettiin lokakuussa. Kyselyssä kerättiin myös palautetta opiskelijavaliokunnan ja paikallisjärjestöjen toiminnasta sekä valmistumiseen liittyviä ajatuksia. Kyselyssä oli kaksi osaa: toinen osa koski tutkintoon kuuluvaa pakollista harjoittelujaksoa ja toinen opintojen ohella tehtävää työtä. Opiskelijoiden palkkasuosituksia päivitettiin työehtosopimuksen yleiskorotuksen mukaisesti. Kuopion Kotkankallionkadun opiskelija-asuntoon valittiin uusi vuokralainen kesäkuussa. Kuopion Kontutien opiskelija-asunto remontoitiin ja asuntoon valittiin uusi vuokralainen vuoden 2012 alusta. Lisäksi Helsingin Metsänhoitajankadun opiskelija-asuntoon valittiin uusi vuokralainen elokuussa Viestintä Jäsensivut Internetissä Farmasialiiton jäsensivut uudistettiin vuonna 2011 osana verkkouudistusta. Tavoitteena oli erityisesti sivuston rakenteen selkeyttäminen, tietojen löydettävyyden parantaminen ja jäsenetujen nostaminen esille entistä selvemmin. Jäsenet saivat ehdottaa nimeä uusille jäsensivuille. Nimikilpailun voitti ehdotus FarmaNet. Myös jäsensivujen kävijämäärät nousivat selvästi uudistuksen jälkeen. Sähköiset uutiskirjeet Farmasialiiton sähköisiä uutiskirjeitä lähetettiin kaikille niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa liiton jäsenrekisteriin. Uutiskirjeitä liiton ajankohtaisista asioista lähettiin kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta. Lisäksi marraskuussa lähetettiin ylimääräinen raamisopimusextra. Kaikkiaan viestintäpäällikön koostamia Farmasialiiton sähköisiä uutiskirjeitä julkaistiin vuonna 2011 siis kaksitoista. Lisäksi julkaistiin farmaseuttisen johtajan koostamia Ajankohtaista lääkealalta uutiskirjeitä yksitoista kertaa (kerran kuukaudessa lukuun ottamatta heinäkuuta) sekä opiskelija-asiamiehen koostamia sähköistä

20 20 uutiskirjettä opiskelijajäsenille neljä kertaa. Markkinointiviestintä Farmasialiitolla oli oma näyttelyosasto Farmasian Päivillä Helsingin Messukeskuksessa marraskuussa Osastolla esiteltiin liiton toimintaa ja jäsenetuja. Jäsenkalenteri 2012 tuotettiin yhteistyössä Orion Pharman kanssa, ja se lähetettiin jäsenille marraskuun Farmasia-lehden mukana. Muu toiminta Green Office Farmasialiitto on mukana WWF:n Green Office -verkostossa. Liitto on laatinut toimistolleen ympäristöohjelman ja sitoutunut noudattamaan Green Office -kriteerejä. Näitä ovat mm hiilidioksidipäästöjen vähentäminen energiaa säästämällä, lajittelu ja kierrättäminen, ympäristönäkökohtien huomioiminen hankinnoissa ja henkilöstön valistaminen Green Office - toimintatavoissa. Toimisto tähtää jatkuvaan parantamiseen ympäristöasioissa. Toimiston Green Office -tiimi koordinoi ja valvoo ympäristöohjelman toteumista. Ohjelma tarkistetaan ja päivitetään vuosittain. Vuoden 2011 aikana panostettiin erityisesti mm. sähköisen asioinnin kehittämiseen ja etäkokouksien (puhelin-, sähköposti- ja Skype-kokoukset) määrän lisäämiseen.

SUOMEN FARMASIALIITON VUOSIKATSAUS 2012 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

SUOMEN FARMASIALIITON VUOSIKATSAUS 2012 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS SUOMEN FARMASIALIITON VUOSIKATSAUS 2012 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2012 oli järjestötoiminnan vuosi. Vuonna 2007 alkanut sääntöuudistusprosessi saatettiin loppuun. Hallituksen asettaman sääntöryhmän

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITTO RY:N HALLITUKSEN KERTOMUS 2014 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

SUOMEN FARMASIALIITTO RY:N HALLITUKSEN KERTOMUS 2014 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS SUOMEN FARMASIALIITTO RY:N HALLITUKSEN KERTOMUS 2014 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2014 oli Suomen Farmasialiiton ensimmäinen täysimittainen organisaatiomuutoksen jälkeinen toimintavuosi. Uusien sääntöjen

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITON HALLITUKSEN KERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

SUOMEN FARMASIALIITON HALLITUKSEN KERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS SUOMEN FARMASIALIITON HALLITUKSEN KERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2013 oli Farmasialiitossa suuren organisaatiomuutoksen vuosi. Liittovaltuuston hyväksymän sääntömuutoksen aiheuttamat toimenpiteet

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

FARMASIAN ERIKOISTUMISKOULUTUS Korkeakoulujen erikoistumiskoulutusten kehittämisseminaari 9.6.2015

FARMASIAN ERIKOISTUMISKOULUTUS Korkeakoulujen erikoistumiskoulutusten kehittämisseminaari 9.6.2015 FARMASIAN ERIKOISTUMISKOULUTUS Korkeakoulujen erikoistumiskoulutusten kehittämisseminaari 9.6.2015 Professori Marja Airaksinen, Helsingin yliopisto Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista valtakunnallista,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet Yksityisen Opetusalan Liitto ry:n jäsenenä olevien yliopistojen palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Työehtosopimus 2012 2013 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY 2 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY:N JA TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen opetushenkilöstön

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITTO RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN FARMASIALIITTO RY:N SÄÄNNÖT 15.11.2012 SUOMEN FARMASIALIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi, nimi on Suomen Farmasialiitto SFL ry, Finlands Farmaciförbund rf. Kansainvälisissä

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään seitsemän ja enintään kymmenen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS 2014 Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on Verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista Hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista Valtakunnallista,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 - esityslista 1. Valitaan kokouksen puheenjohtajisto 2. Todetaan selvitystyöhön 10.2.2015 mennessä ilmoittautuneet

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 12.5.2007. Paikka Lakimiesliiton ylähuone, Uudenmaankatu 4-6

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 12.5.2007. Paikka Lakimiesliiton ylähuone, Uudenmaankatu 4-6 1(6) Aika 8.5.2007 Paikka Lakimiesliiton ylähuone, Uudenmaankatu 4-6 Läsnä Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja; toimi puheenjohtajana kohtaan 11 asti Olli Kärkkäinen, varapuheenjohtaja; kokouksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintasuunnitelma 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2011 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Yleistä 2 Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2011 on yhdistyksemme 74. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2010 oli 786. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Miten akavalainen edunvalvonta vastaa it-alan edunvalvontahaasteeseen? Ismo Kokko Tietotekniikan palvelualan HED-päivät

Miten akavalainen edunvalvonta vastaa it-alan edunvalvontahaasteeseen? Ismo Kokko Tietotekniikan palvelualan HED-päivät Miten akavalainen edunvalvonta vastaa it-alan edunvalvontahaasteeseen? Ismo Kokko Tietotekniikan palvelualan HED-päivät 19.3.2012 2 HAASTE? Mikä tai mitkä ovat it-alan edunvalvontahaasteita? Työehtosopimuksen

Lisätiedot

Curriculum Vitae 2016

Curriculum Vitae 2016 Curriculum Vitae 2016 Enni Annika Kiiski (os. Sjöblom) Proviisori, yliopisto-opettaja, jatko-opiskelija Farmasian tiedekunta, HY Farmakologian ja lääkehoidon osasto Kliinisen farmasian ryhmä / Sosiaalifarmasia

Lisätiedot

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä

Lisätiedot

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1.

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. KT:n HR-verkoston tausta Henkilöstöjohtamisen (HR-verkosto) verkosto työnantajien

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Ajankohtaista edunvalvonnasta

Ajankohtaista edunvalvonnasta Jouko Karhunen Ajankohtaista edunvalvonnasta Jouko Karhunen 13.5.2015 Jyväskylä Ammatilliset opettajat, AO, ry varapuheenjohtaja OAJ:n ammatilliset opettajat, OAO 2. varapuheenjohtaja OAJ:n valtuutettu

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Agenda Avaus ja esittäytyminen Yrityskohtainen sopiminen (paikallinen sopiminen) Taustat ja tavoite Ohjeet Miten syksyn 2011 palkkaneuvottelut sujuivat?

Lisätiedot

KT:n ajankohtaiskatsaus

KT:n ajankohtaiskatsaus KT:n ajankohtaiskatsaus Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 27.8.2015 Yhteiskuntasopimus Perustuu Sipilän hallituksen ohjelmaan työllisyyden ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Lisätiedot

Opettajien edunvalvoja

Opettajien edunvalvoja Opettajien edunvalvoja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta. OAJ on maassamme ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palkkauksesta,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Yhdistyksen ja hallituksen toiminta... 2 3 Koulutus- ja työmarkkinapolitiikka... 3 4 Tiedotus... 4 5 Alueellinen opiskelijatoiminta... 5 6 Vuoden 2014

Lisätiedot

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020 Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 1 Savon Yrittäjien johtamisjärjestelmä Strategia 1/2015 Laatujärjestelmä ERILLIS- STRATEGIAT Päästrategiaa täydentävät. Esimerkiksi

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä.

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. MAOL TIEDOTTAA Liiton tavoitteena on sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen avulla tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. Liiton eri tiedotuskanavat

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2009 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2009 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 / 5 TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2 / 5 1. JOHDANTO Ammattiosaston tarkoituksena on koota toimialueensa terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneet

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Moniammatillisen verkoston toiminta

Moniammatillisen verkoston toiminta Moniammatillisen verkoston toiminta Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö Järkevää lääkehoitoa seminaari terveydenhuollon toimijoille Moniammatilliset toimintatavat käyttöön arjen työhön Helsinki 9.4.2014

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

SMKJ pähkinänkuoressa. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ

SMKJ pähkinänkuoressa. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ SMKJ pähkinänkuoressa Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ Toiminta-ajatus SMKJ toimii jäsentensä ammatillisena etujärjestönä, valvoo ja kehittää jäsenten yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ammatillisia

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK

Työturvallisuuskeskus TTK Työturvallisuuskeskus TTK Taustatietoja Perustettu 1.4.1970 Liikevaihto n. 5,9 miljoonaa euroa TSR:n toiminta-avustus 3,1 miljoonaa euroa Toiminnan rahoitus pääosin tapaturmavakuutusmaksuilla Työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari 6.-7.6.2013 Liisa Hakala Mielekäs työ sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla - Miksi työn mielekkyys

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.9.2009

Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.9.2009 Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.9.2009 Apteekkien Työnantajaliiton koulutusaineisto apteekeille 25.5.2009 / JKK 1 Tavoitteet Apteekkikohtainen erä on tarkoitettu henkilökohtaisen hyvän

Lisätiedot

Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö. RISTIKKI ryhmän ehdotus

Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö. RISTIKKI ryhmän ehdotus Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö RISTIKKI ryhmän ehdotus 1 Ristikki -ryhmä RIS (Research & Innovation Services) + tikki Ryhmä perustettiin 2011 Tutkimushallinnon päivien yhteydessä Ryhmä vai tehtäväkseen

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Keliakialiitto ry Säännöt

Keliakialiitto ry Säännöt Keliakialiitto ry Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Keliakialiitto ry. Liiton kotipaikka on Tampere, kieli suomi ja toiminta-alue koko maa. Liiton

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot