KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (30 ) Otsikko Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (30 ) Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (30 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA klo 15:00-18:25 PAIKKA Syväkankaan palvelutalo, os. Toijärventie 19 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Perhepalveluiden vastaavan sosiaalityöntekijän vuorotteluvapaan aikaiset järjestelyt/ sijaistaminen lähiesimies/tulosyksikköpäällikkö 127 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen talousarvion toteutuma ajalla Kemin kaupungin työterveyshuollon hinnasto vuodelle Rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahan alv-palautusten käyttö Kemin kaupungin terveyspalveluiden vastaanoton toiminta Kaupunkistrategian toimenpideohjelma Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite Sauvosaaren kaupunginosan korttelin 107 käyttötarkoituksen vahvistamisesta ikäihmisten asumisen ja palveluiden korttelina 133 Maksutta jaettavat hoitotarvikkeet ja -välineet Esitys MARAK-työryhmän perustamisesta seudullisena yhteistyönä 135 Lapin SOTE-SAVOTTA - Sote-palvelutuotannon innovaatiot ja uudistaminen 136 Lapin aluehallintoviraston kirje koskien yksityisiä ilmoituksen- ja luvanvaraisia sosiaalipalveluja 137 Toimivalta asiakkaisiin kohdistuvissa päätöksissä Erityislasten iltapäivätoiminnan järjestäminen Saapuneet kirjeet Muut asiat

2 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (30 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tiilikainen Aaro 15:00-18:25 puheenjohtaja Ekorre-Nummikari Sari 15:00-16:40 jäsen käsittelyn ajan Kaarre Matti 15:00-18:25 jäsen Keskikallio Raimo 15:00-18:25 jäsen Korhonen Jukka 15:00-18:25 jäsen Korrensalo Sisko 15:00-18:25 jäsen Miettunen Ulla 15:00-18:25 jäsen Niskanen Jaana 15:00-18:25 vpj Hämäläinen-Sahnoun Tarja 15:00-18:25 varajäsen MUU Hyötylä Pirita 15:00-17:55 KH:n edustaja Niiranen Liisa 15:00-18:25 STJ, esittelijä Alajärvi Arto 15:00-18:25 SJ, esittelijä Hannu Rauha 15:00-16:00 VANVJ, esittelijä Kääriäinen Outi 15:00-18:25 TERHJ, esittelijä Kakko Irma 15:00-18:25 sihteeri Alasiurua Pauliina 15:00-15:25 Hyvinvointiosuuskunta Gerberan esittely Perttula Mari 15:00-15:25 " Tukia Varpu 15:00-15:25 " Hiukka Pirjo 15:25-15:50 Syväkankaan palvelutalon esittely Petäjäjärvi Arja 15:25-15:50 " Rokkonen Kaisa 15:25-15:50 " POISSA Kapraali Riitta jäsen Nyberg Sven jäsen Pietiläinen Hannele jäsen Nissinen Tero kpj ALLEKIRJOITUKSET Aaro Tiilikainen Puheenjohtaja Irma Kakko Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Raimo Keskikallio Matti Kaarre PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen hallinnon toimisto

3 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (30 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 Ehdotus Pj Tiilikainen: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös STLTK : Hyväksyi päätösehdotuksen.

4 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (30 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjan tarkastus Sosiaali- ja terveyslautakunta 125 Ehdotus Pj Tiilikainen: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Raimo Keskikallio ja Matti Kaarre. Pöytäkirjan tarkastus on Päätös STLTK : Hyväksyi päätösehdotuksen.

5 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (30 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Perhepalveluiden vastaavan sosiaalityöntekijän vuorotteluvapaan aikaiset järjestelyt/ sijaistaminen lähiesimies/tulosyksikköpäällikkö 165/ /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 126 Valmistelu: Sosiaalityön johtaja Arto Alajärvi Perhepalveluiden vastaava sosiaalityöntekijä on vuorotteluvapaalla ajalla , ja Perhepalveluiden vastaava sosiaalityöntekijä toimii johtosäännön 5 :n mu kai sena tulosyksikköpäällikkönä. Lisäksi hän toimii johtosäännön 6 :n mukaisena lähi esi mie he nä sosiaalitoimiston lastensuojelutyöntekijöille/ tiimille. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja ter veys pal ve lu keskuk sen johtosäännön 7 :n mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee tu losyk si köi den päälliköt ja määrää niiden sijaiset. Perhepalveluiden tu los yk sik kö päälli kön sijaiseksi on lautakunta päätöksellään määrännyt aikuissosiaalityön vas taava sosiaalityöntekijä Eija Järvisen. Vuorotteluvapaan sijaiseksi ajalle on palkattu YTM so si aa lityön te ki jä Nina Matinlassi, nimikkeellä vs. vastaava sosiaalityöntekijä. Sijainen jou du taan palkkaamaan jokaiselle vuorotteluvapaajaksolle erikseen. Palkattu sijai nen ei toimi tulosyksikköpäällikkönä ja se on huomioitu hänen palk kauk sessaan. Tehtäväjako vuorotteluvapaan aikana on suunniteltu toteutettavaksi seuraavasti: Tehtävänjaossa vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävät lähiesimiehenä ja tu losyk sik kö pääl lik kö nä eriytetään. Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattu Nina Ma tinlas si hoitaa perhepalveluiden vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävistä las ten suoje lu tii min lähiesimiehen tehtävät (johtosääntö 6 ) sekä perhepalveluiden vastaa val le sosiaalityöntekijälle lautakunnan delegointipäätöksellä delegoidut las tensuo je lu työ hön liittyvät päätöstehtävät. Näiden tehtävien lisäksi hän käyttää noin puo let työajastaan välittömään asiakastyöhön. Koska aikuissosiaalityön vastaavalla sosiaalityöntekijällä on perustyössään myös vä li tön tä asiakastyötä ja hän toimii aikuissosiaalityössä lähiesimiehenä, hän ei voi toimia täysipainoisesti koko vuorotteluvapaan aikaa perhepalveluiden tu losyk sik kö pääl lik kö nä. Tästä syystä perhepalveluiden tulosyksikköpäällikön tehtäviä on tarkoituksenmukaista jakaa myös tulosaluepäällikölle, sosiaalityön johtajalle. Tu los yk sik kö pääl li kön tehtävät jaettaisiin vuorotteluvapaajaksojen aikana ai kuisso si aa li työn vastaavan sosiaalityöntekijän ja sosiaalityön johtajan kesken. So siaa li työn johtaja hoitaisi vuorotteluvapaajaksojen aikana johtosäännön 5 :n 1-2. ja 6. kohtien mukaiset, talouteen ja tuottavuuteen liittyvät tehtävät sekä 7-8 :ssä mai ni tut tulosyksikköpäällikölle kuuluvat henkilöstöasiat. Muilta osin tu los yk sik köpääl li kön tehtävät säilyisivät lautakunnan määräämällä sijaisella.

6 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (30 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Em. järjestelyin perhepalveluiden vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävien hoito saa tai siin varmistettua tarkoituksenmukaisella tavalla ja vakituisen viranhaltijan pois sa olos ta aiheutuvaa kuormitusta saataisiin alennettua. Tehtäväjärjestelystä johtuen aikuissosiaalityön vastaavan sosiaalityöntekijä Eija Jär vi sen tehtäväkohtaiseksi palkaksi määriteltäisiin vuorotteluvapaajaksojen ajak si perhepalveluiden vastaavan sosiaalityöntekijän palkkausta vastaava tehtä vä koh tai nen palkka /kk. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1. hyväksyä suunnitellun tehtäväjaon perhepalveluiden vastaavan so si aa lityön te ki jän vuorotteluvapaajaksojen ajalle, 2. määrätä aikuissosiaalityön vastaava sosiaalityöntekijä Eija Järvisen ja so si aa li työn johtaja Arto Alajärven toimimaan vuorotteluvapaajaksojen ai ka na perhepalveluiden tulosyksikköpäällikön tehtävissä mainitulla tehtä vä jaol la ja 3. tarkistaa aikuissosiaalityön vastaavan sosiaalityöntekijän teh tä vä kohtaisek si palkaksi vuorotteluvapaajaksojen ja tehtäväjärjestelyjen ajalle /kk. Päätös STLTK : Hyväksyi päätösehdotuksen.

7 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (30 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen talousarvion toteutuma ajalla / /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 127 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen : Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen talousarvion toteutumavertailu ja las ken nalli set ennusteet tuoteryhmittäin ja kustannuspaikoittain ajalta sekä ti las toa toimeentuloturvasta, erikoishoidosta ja yhteispäivystyksestä on erillisliitteenä. ERILLISLIITE nro 1 Valtuusto on tehnyt sosiaali- ja terveyslautakunnan tilauksen me noi hin yhteensä 2,802 milj. euron ja tuloihin muutokset. Muutokset ja kau tu vat seuraavasti: Sosiaali- ja terveyspalvelut Menot 1000 Tulot 1000 Netto 1000 Soster-hallinto Aikuissosiaalityö Perhepalvelut Vammais- ja kehitysvammapalvelut Vastaanotto Kuntoutus Suun terveydenhuolto Työterveys Aikuispsykososiaaliset palvelut ESH Hoito- ja hoiva Soster yhteensä Valtuuston päättämät muutokset on tehty myös toteutumavertailuun. Ti laus muutos ten jälkeen erikoishoidon ja hoidon- hoivan laskennallinen ennuste on suurem pi kuin varattu määräraha. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tulot tulevat to teu tu maan, koska toteutumasta puuttuu mm. palveluliikenteen tulot ko ko naisuu des saan.

8 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (30 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Ehdotus STJ Niiranen: Päätös : Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumavertailun ajal ta tiedoksi. Hyväksyi päätösehdotuksen.

9 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (30 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Kemin kaupungin työterveyshuollon hinnasto vuodelle / /2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 128 Valmistelu: Terveydenhuollon johtaja Outi Kääriäinen Kemin kaupungin terveyspalveluiden työterveyshuollon asiakashintoja esitetään ko ro tet ta vak si 2 % vuoden 2015 toimintamenojen kattamiseksi. Työ ter veys huollon menoiksi on esitetty vuodelle euroa ja tuloiksi euroa. Liit tee nä palveluhinnasto 2015 Liite nro 1 Ehdotus TERHJ Kääriäinen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa työterveyshuollon palveluhinnat alkaen. Päätös STLTK : Hyväksyi päätösehdotuksen.

10 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (30 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahan alv-palautusten käyttö 373/ /2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 129 Valmistelu: Terveydenhuollon johtaja Outi Kääriäinen Valtio myöntää kunnille vuosittain määrärahaa käytettäväksi rintamaveteraanien kun tou tuk seen. Kuntoutukseen ovat oikeutettuja vuosien Suomen sotiin osal lis tu neet rintamasotilas-, rintamapalvelu- ja rintamatunnuksen saaneet ve teraa nit. Vuodelle 2013 Valtionkonttorin määräraha Kemin kaupungille rin ta ma vete raa nien kuntoutukseen oli ja lisämääräraha Määräraha on käy tet ty Valtionkonttorin ohjeen mukaisesti rintamaveteraanien laitos-, avo-, päivä- ja kotikuntoutukseen. Kuntoutuspalvelut hankitaan Valtionkonttorin kil pai lutta mil ta yksityisiltä palveluntuottajilta ja ostoista kertyvän arvonlisäveron ra hamää räl lä hankitaan lisäksi veteraaneille kuntoutuspalveluita. Ar von li sä ve ron palau tuk sen määräraha on veteraanien palveluihin käytettävä raha, jonka koh denta mi ses ta kunta voi päättää. Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt kokouksessaan, että vuodesta 2013 lähtien rintamaveteraanien kuntou tus mää rä ra has ta tullut alv -palautusraha (5 %) käytetään vuosittain aina kysei se nä palautusvuotena rintamaveteraanien laitoskuntoutuksen lisäämiseen. Toimintaohjetta on noudatettu sosiaali- ja terveyslautakunnan edellyttämällä taval la. Hankintojen arvonlisäveron palautusosuudesta jää nyt osa käyttämättä. Vuo den 2013 tilinpäätöksessä lisäkuntoutustilillä oli alv -palautusrahaa (2091) käyt tä mät tä ja rintamaveteraanien kuntoutustilillä (1345) oli vuoden 2013 ti lin pää tök ses sä arvonlisäveron palautusta TP2013 tilin 1345 alv -kerty mäs tä esitetään siirrettäväksi lisäkuntoutustilille 2091 ja esitetään, että kertynyt alv -palautus yhteensä voitaisiin käyttää vuosien ai ka na veteraanitunnuksen omaavien henkilön kotiin annettavien palveluiden järjes tä mi seen. Jatkossa tulevien vuosien osalta esitetään, että arvonlisäveron palau tu va rahamäärä käytettäisiin veteraanien kotiin annettaviin palveluihin. Rintamaveteraanien tarve saada kotiin annettavia palveluita on lisääntynyt ja toisaal ta halukkuus lähteä kuntoutusjaksoille kodin ulkopuolelle on vähentynyt. Tällä määrärahalla voitaisiin tukea monipuolisemmin veteraanin kotona sel viy ty mistä. Lisäksi valtionkonttorin myöntämä avopalveluihin tarkoitettu raha ei riitä ve teraa nien toivomiin ja tarvitsemiin avopalveluihin. Valtionkonttorin myöntämä raha tu lee käyttää valtionkonttorin ohjeen mukaan ja arvonlisäveron palautus voitaisiin käyt tää rintamaveteraanien toivomiin ja tarvitsemiin palveluihin esimerkiksi kodin hoi ta jan palvelut, remonttiapu, pyykkipalvelu, siivouspalvelu ja lumityöapu. Ter veys pal ve lut esittää, että rahasta osa käytettäisiin tarpeen mukaan rin ta mave te raa nien terveystarkastuksiin sekä yleiskäyttöön tarkoitettujen apuvälineiden han kin taan maksimissaan Apuvälineet palautuisivat Keskustan pal velu ta lol le ja olisivat ensisijaisesti veteraanien käytettävissä tarpeen mukaan. Palve lui den ja apuvälineiden tarve arvioidaan veteraanille tehtävässä yksilöllisessä kun tou tus- ja palvelusuunnitelmassa.

11 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (30 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Ehdotus TERHJ Kääriäinen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1. siirtää euroa alv -palautusta tilille 2091 ja käytettäväksi yhteensä euroa veteraanien kotiin annettaviin palveluihin, ter veys tar kastuk siin, apuvälinehankintoihin ja kuntoutukseen vuoden ai kana, 2. että ostoista palautuva 5 %:n osuus käytetään jatkossa vuosittain rin tama ve te raa nien kotiin annettaviin palveluihin. Päätös STLTK : Hyväksyi päätösehdotuksen.

12 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (30 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Kemin kaupungin terveyspalveluiden vastaanoton toiminta / /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 130 Valmistelu: Terveydenhuollon johtaja Outi Kääriäinen Kemin sosiaali- ja terveyslautakunta velvoitti kokouksessaan ter veyden huol lon johtajan laatimaan selonteon vastaanoton toiminnasta ja selvityksen teh dyis tä kehittämistoimenpiteistä ja niiden vaikutuksista palveluun. Vastaanottopalveluissa on työskennellyt keskimäärin 8 lääkäriä. Tästä määrästä 3,6 lääkärin työpanos on tarvittu neuvoloihin sekä koulu- sekä opis ke li ja ter veyden huol toon. Vastaanotolla on työskennellyt 4,6 lääkäriä, joista 0,5-1 lääkärin työ pa nos ohjautuu sairaanhoitajan vastaanotolle konsultaatiotoimintaan ja kou lutuk siin. Konsultaatiolääkärin kontakteja ei ole tilastoitu. Kun tilastoimattomat po tilas kon tak tit huomioidaan ennusteeseen, kuluvana vuonna vastaanotolla to teutuu lääkärikäyntiä kun TP 2013 käyntimäärä oli ja vuodelle 2014 käyn ti mää rik si on arvioitu Vastaanoton lääkäriresurssista menee 2,6 lääkä rin resurssi, edistämään potilaan hoitoa ilman että potilas käy vastaanotolla. Tam mi elokuun ajalta 2014 Pe ga sos -tietojärjestelmästä on poimittu tilas toi ma ton ta asiakaskäsittelyä vas taan otoil la. Näihin sisältyvät reseptien kä sitte lyt ja saapuneiden la bo ra to rio tu los ten tulkinta sekä jatkohoito-ohjeiden kir jaami nen potilastietoihin. Käsittelyn kes ki mää räi nen kesto on noin 5 minuuttia ja lisäk si tapahtumaan voi liittyä puhelinkontakti. Syyskuusta alkaen ter veys pal veluis sa on aloittanut yksi uusi terveyskeskuslääkäri, jonka työpanosta ohjataan osak si vanhusten hoitoon, jotta potilaiden tarve hakea hoitoa yh teis päi vys tyk sestä vähenisi. Vuoden 2015 alussa aloittavan terveyskeskuslääkärin työpanos ohja taan vastaanotolle. Sairaanhoitajien pikavastaanotoilla on käynyt vuoden tammi-elokuussa 9303 poti las ta ja pitkäaikaissairauksien (astma, DM) vastaanottokäyntejä on 837. La kisää tei nen hoidon tarpeen arviointi toimii ja arviointipuhelimeen on ky syn tä huippu jen mukaan resursoitu enemmän työpanosta alkuvuodesta Syyskuun 2014 aikana vastaanoton hoidon tarpeen arviointipuhelimeen on tullut 3072 puhe lua ja lisäksi takaisin soittoja on jätetty 1205 kpl (yht puhelua). Ta kai sinsoi tot ovat toteutuneet 99,2 %. Syyskuun aikana kaksi puhelua jäi soittamatta sa man päivän aikana, koska yhteyttä ei aina saada ensimmäisellä yrittämällä myös kään potilaaseen päin. Kontakti saatiin heti seuraavana aamuna. Pu he linpal ve luun resursoidaan 1,5-2 henkilön työaika kuukaudessa. Henkilöstöresurssin käytön osalta ongelmaa aiheuttavat perumattomat ajat. Peru mat to mia vastaanottoaikoja jää edelleen käyttämättä. Vuoden 2013 aikana lää kä ril le varatun vastaanottoajan jätti käyttämättä 116 potilasta ja 100 potilasta jät ti tulematta sai raan hoi ta jal le varatulle ajalle. Ongelma on merkittävä koko terveys pal ve luis sa, sil lä vuonna 2013 jäi vastaanotolle saapumatta 2454 potilasta, jois ta 438 oli va rat tu lääkärille. Vuonna 2014 tammi-lokakuun aikana on jäänyt 2052 potilasta saa pu mat ta, joista 364 aikaa oli varattu lääkärille.

13 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (30 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Lääkärin ja sairaanhoitajan työnjakoa kehitetään Hyvä terveyskeskus -mallin mukai ses ti edelleen, jotta lääkärille ohjautuisivat vain ne potilaat, joiden ter vey den tila edellyttää lääkärin arviota ja hoito-ohjeita. Lisäksi vastaanotolla aloitetaan syksyn 2014 aikana toimintaohjelma paljon palveluita käyttävien hoidon tarpeen arvioi mi sek si ja palvelun toteuttamiseksi. Ohjelma on osa Hyvä Potku -hanketta eli Po ti las kuljettajan paikalle -hanketta. Tarkoitus on jatkossa laajentaa hoito myös mui hin palveluihin, koska usein paljon palveluja tarvitsevat käyttävät useita palve lu ja yhtäaikaisesti, saamatta apua vaivoihinsa. Vastaanoton toiminnan ja ajanva raus jär jes tel män muutoksilla pyrimme siihen, että pääsemme vuoden 2015 ku lues sa lähes reaaliaikaiseen ajanvaraukseen. Ainoastaan normaali hoi don varaus jo no tulee säilymään edelleen koska hoidonvarauksia tehdään suunnitellusti jo pa vuodenkin päähän. Kesän jälkeen tehdyn toimintamuutoksen myötä ajan varaus ta odottaville on voitu antaa aikoja merkittävästi paremmin kuin aiemmin. Kiirevastaanoton ja päiväpäivystyksen puhelinjärjestelmää on uusittu al ku vuodes ta 2014 ja nyt koetaan, että potilaat saavat hyvin yhteyden palveluun. Kii revas taan otol la ja päiväpäivystyksessä hoidetaan keskimäärin noin 50 potilasta yh teen sä päivän aikana. Vastaanotolta on ohjattu tammi -elokuussa 2014 yhteen sä 118 potilasta omaan päivystykseen, mikä tarkoittaa keskimäärin 3-4 po tilas ta yhden viikon aikana. Koska kiirevastaanoton (11-22 / tavoite 18-24) ja päivä päi vys tyk sen (15-33 / tavoite 20-30) päiväaikainen potilasmäärä vaihtelee, toiminnan olisi jär ke vää olla omissa tiloissa, jotta potilasvirtaa voidaan tehokkaammin ohjata. Yhteispäivystyskäynneistä toteutuu noin 62 % viikonloppuisin ja elokuussa jopa 80% kaikista kemiläisten yhteispäivystyskäynneistä toteutui viikonlopun aikana. Yli puolet viikonlopun kävijöistä on nuoria ja työikäisiä ja noin 25 % on lapsia ja sa man verran vanhuksia. Viikonlopun käynnit ajoittuvat klo 8-01 välille. Yh teispäi vys tyk ses sä käy arki-iltaisin ja öisin keskimäärin noin 15 kemiläistä potilasta. Yh teis päi vys tyk sen käytön vähentymisestä saatava rahallinen etu ei toteudu hinto jen noustua vastaavasti. Kehittämistyötä vastaanotolla jatketaan edelleen, jotta kau pun ki lais ten perusterveydenhuollon palveluja voidaan tarjota yhä paremmin ja tätä kautta vähentää päivystysajan palvelujen käyttöä. Saatu asiakaspalaute vastaanotolla on ollut positiivista. Toiminnan keskittäminen on vähentänyt tarvetta aikojen perumiseen ja rauhoittanut asiakkaita kun vastaan ot to on avoinna arkisin ilman sulkuaikoja. Asiakkaat ovat todenneet, että pal ve lu on nopeutunut, se on joustavampaa, palvelun sisältö on ko ko nais val taisem paa. Vastaanottotilat ovat kritiikin kohteena asiakkaiden kokemuksina. Tilat koe taan sokkeloisiksi ja sekaviksi sekä erityisesti liikuntarajoitteiselle vaikeiksi liik kua. Ehdotus TERHJ Kääriäinen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä asian tiedoksi. Päätös STLTK : Hyväksyi päätösehdotuksen.

14 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (30 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunkistrategian toimenpideohjelma / /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 131 Valmistelu: sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Liisa Niiranen Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kokouksessaan tilausesityksen 2015 yhteydessä kaupunkistrategian toimenpideohjelman 2015, jossa on tuot tajan toimenpiteet valtuuston tavoitteiden saavuttamiseksi. Valtuuston tavoitteita ja toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi on päivitetty. So si aa li- ja terveyspalvelujen johtoryhmä (kehrä) on kokouksessaan päivit tä nyt sosiaali- ja terveyslautakunnan toimenpiteet valtuuston tavoitteiden mukai sik si. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kaupunkistrategian toimenpideohjelma 2015 on erillisliitteenä ERILLISLIITE nro 2 Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi päivitetyn kau pun ki stra tegian toimenpideohjelman Päätös STLTK : Hyväksyi päätösehdotuksen.

15 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (30 ) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite Sauvosaaren kaupunginosan korttelin 107 käyttötarkoituksen vahvistamisesta ikäihmisten asumisen ja palveluiden korttelina 413/ /2013 Kaupunginvaltuusto Päätös KV : Pertti Henttinen esitti seuraavan aloitteen: Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää aloitteena, että Sauvosaaren kau pungin osan korttelin 107 käyttötarkoitusta vahvistetaan ikäihmisten asumisen ja palve lui den korttelina. Korttelissa sijaitsee mm. Pruntsi, keskustan palvelutalo ja neu vo la toi min taa ja sen välittömässä läheisyydessä on runsaasti terveys- ja palve lu alan palveluita. Rakennuskannan muutoksilla korttelin vetovoimaisuus lisääntyisi ja ikääntyvän väes tön tarpeet tulisivat huomioiduiksi Kemissä entistä paremmin. Samassa yhtey des sä tulisi tarkastella suunnitteilla olevan vanhusneuvolan sijoittaminen kortte lin alueelle. Aloite lähetettiin kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten. Kaupunginhallitus Ehdotus KJ Nissinen: Päätös KH : Pyydetään asiasta teknisen palvelukeskuksen lausunto. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus Valmistelu: Kaavoituspäällikkö R. Vallin : Sauvosaaren kaupunginosan kortteli 107 on vahvistetussa asemakaavassa Y - yleisten rakennusten korttelialuetta ja ARK - rivitalojen tai asuinkerrostalojen korttelialuetta. Korttelissa on Jänkälän juhlahuoneisto, Pruntsi, jota käytetään kokoontumistilana, toimintakeskus Leipätehdas, vanhusten palvelutalo, vanhusten asuntoja sekä nk. Penttilä, jossa toimii lastenneuvola. Korttelin maapohja on kokonaan kaupungin omistuksessa. Jos asemakaavaa muutettaisiin siten, että siihen tulisi ainoastaan vanhuksille tarkoitettuja

16 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (30 ) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta toimintoja, niin sekä lastenneuvola että kehitysvammaisten toiminta pitäisi siirtää muualle. Koska päätösvalta kortteliin on kaupungilla, kaupunki voi aina uusien toimintojen sijoituksella harkita tuleeko rakennukset ja tontit vanhusten käyttöön. Mielestäni asemakaavan muutos ei ole tarpeellinen. Ehdotus KJ Nissinen: Kaupunginhallitus merkitsee teknisen palvelukeskuksen lausunnon tiedokseen ja saattaa sen kaupunginvaltuuston tietoon vastauksena Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloitteeseen Sauvosaaren kaupunginosan korttelin 107 käyttötarkoituksen vahvistamisesta ikäihmisten asumisen ja palveluiden korttelina. Päätös KH : Kaupunginhallitus päätti pyytää aloitteesta sosiaali- ja terveystoimelta lausunnon. Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Rauha Hannu Kehitysvammaisten toimintakeskus toiminta on aloittanut toimintansa Lei pä tehtaan tiloissa Toimintakeskuksen siirtyminen oli perusteltua, koska enti nen toimintakeskus sijaisi laajenevan teollisuusalueen keskellä. Toi min ta keskuk sen keskeinen sijainti edistää kehitysvammaisten yhteiskunnallista so peu tumis ta. Mahdollisuudesta kehitysvammaisten tuetun asumisen yksikön siir tä mises tä (kehitysvammaisten asuntola, paikkoja max 18) siirtymisestä Pruntsin ti loihin on keskusteltu. Toimintakeskus on tällä hetkellä 60 paikkainen ja tarjoaa palve lui taan noin 80 henkilölle. Vanhuspalveluiden keskittäminen yhteen kaupungin osaan ei ole välttämättä van huk sen ja omaisten edun mukaista. Vanhuspalveluita tulee olla saatavilla eri kau pun gin osis sa. Vanhuspalvelulaki tuli voimaan ja se edellyttää että mah dol lis te taan omaisten yhteydenpito ja osallistuminen vanhusten hoitoon ja huo len pi toon. Suunnitteilla olevan seniorineuvolan toimitila tulevat to den nä köises ti Lapin Ammattikorkeakoulun tiloihin, nykyisen terveyspysäkin yhteyteen. Ehdotus VANVJ Hannu: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa yllä olevan lau sun non kaupunginhallitukselle vastauksena Va sem mis to lii ton valtuustoryhmän aloitteeseen Sauvosaaren kaupunginosan kort te lin 107 käyttötarkoituksen vahvistamista ikäihmisten asumisen ja palveluiden kort te lik si.

17 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (30 ) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Päätös STLTK : Puheenjohtajan esityksestä lautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle uudelleen valmisteltavaksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta 132 Valmistelu: Vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Rauha Hannu Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Sauvosaaren kaupunginosan kortte lin 107 käyttötarkoitusta vahvistetaan ikäihmisten asumisen ja palveluiden korttelina. Sosiaali- ja terveystoimen palveluista Sauvosaaren alueella sijaitsee keskustan pal ve lu ta lo, Sauvosaaren sairaala, Meripuiston palvelukoti, Leipätehtaan toi minta kes kus ja toistaiseksi lastenneuvola Huvikummussa. Suunnitteilla olevan senio ri neu vo lan on ajateltu sijoittuvan keskustan palvelutalolle aiemmin kaa vail tujen ammattikorkeakoulun tilojen sijasta. Suunnitelma seniorineuvolan toiminnasta tuodaan lautakunnan päätettäväksi. Lisäksi alueella on Pruntsin vanhusten vuokra-asuntoja, joiden muuttamisesta ke hi tys vam mais ten tuettuun asumiseen on ollut keskusteluja sekä sotainvalidien pal ve lu ko ti Tammenlehvä, jonka toiminta tulevaisuudessa tulee siirtymään kaupun gil le. Vanhuspalvelujen strategiana on ollut järjestää palveluita alueellisesti eikä pal velu jen keskittäminen yhteen kaupunginosaan ole tarkoituksenmukaista. Toisaalta Sau vo saa ren alueella on jo vanhuspalveluiden keskittymä, joten alueen ni mit tämi sel le ikäihmisten palveluiden kortteliksi ei vanhus- ja vammaispalveluiden näkö kul mas ta ole estettä. Suunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota erityisesti sekä ulkoilualueiden että ka tujen esteettömyyteen. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa yllä olevan lausunnon kau pun ginhal li tuk sel le vastauksena vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloitteeseen. Päätös STLTK : Hyväksyi päätösehdotuksen.

18 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (30 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Maksutta jaettavat hoitotarvikkeet ja -välineet 390/ /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 133 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Terveydenhuoltolain 1326/ :n mukaan kunnan tehtävänä on järjestää alu een sa asukkaidensa terveydenhuoltopalvelut. Sairaanhoitopalveluihin kuu luvat mm. hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoi to tar vik keet sekä kotisairaanhoidon yhteydessä annettavat hoitosuunnitelman mu kai set hoitotarvikkeet. Sairauden hoitoon liittyvät hoitotarvikkeet ovat käyt tä jilleen maksuttomia. Sairauden hoitoon kuuluvien hoitotarvikkeiden jakelun tulee perustua yk si löl li sesti määriteltyyn tarpeeseen ja terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamaan arvioin tiin ja seurantaan. Lähtökohtana on lääketieteellisin perustein todettu sairaus, joka on kestänyt vähintään 3 kk. Maksutta jaettaviin hoitotarvikkeisiin on laa dit tu seudullisesti yhtenäiset ohjeet. Ohjeet ovat liitteenä. Liite nro 2 Sosiaali- ja terveysministeriöltä on tullut Kuntainfo hoitotarvikejakeluun liit tyen. Kuntainfo on liitteenä. Liite nro 3 Hoitotarvikkeisiin käytettiin v yhteensä euroa. Hoitotarvikkeiden menot ovat kirjautuneet sairaanhoitopalveluihin ja asu mis yk siköi den vaippakustannukset tehostettuun palveluasumiseen. Sai raan hoi to pal velui den hoitotarvikemenot v olivat euroa. Kustannuksissa ovat muka na myös vastaanottotoiminnassa tarvittavien hoitotarvikkeiden menot eikä mak sut ta jaettujen hoitotarvikkeiden menoja pystytä erittelemään. Tehostetun pal ve lu asu mi sen hoitotarvikemenot v olivat euroa. Vuodelle 2015 toi min nal le avataan oma kustannuspaikka, jolloin hoitotarvikkeisiin ja välineisiin käytettävän määrärahan seuranta mahdollistuu. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä ohjeet maksutta jaettavista hoito tar vik keis ta ja välineistä käyttöön alkaen. Päätös STLTK : Hyväksyi päätösehdotuksen.

19 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (30 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Esitys MARAK-työryhmän perustamisesta seudullisena yhteistyönä 433/ /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 134 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen MARAK on Englannista lähtöisin oleva menetelmä, jolla pyritään auttamaan vaka vaa parisuhdeväkivaltaa kokeneita uhreja tai uhan alla eläviä henkilöitä. MA- RAK-me ne tel mä on pilotoitu Suomeen sosiaali- ja terveysministeriön ra hoi tuksel la ja työryhmiä toimii kymmenillä paikkakunnilla, lähimpänä Oulussa. Me ne telmän koulutuksesta vastaa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. Länsi-Pohjan alueella on toiminut moniammatillinen seudullinen perhe- ja lä hisuh de vä ki val lan ehkäisyn asiantuntijatyöryhmä (pevä-tiimi) vuodesta 2001 alkaen. Työryhmässä on edustus jokaisesta kuudesta kunnasta, Länsi-Pohjan kes kus sai raa las ta, poliisista ja kriisikeskus Turvapoijusta. Työryhmä on ko koontu nut noin neljä kertaa vuodessa. MARAK-työryhmä on tarkoitus koota osittain seu dul li sen asiantuntijatyöryhmän pohjalta, täydentäen sitä muun muassa Länsi-Poh jan keskussairaalan päivystyksellä/yhteispäivystyksellä ja ri kos uh ri päi vystyk sel lä. MARAK-työryhmän on tarkoitus kokoontua säännöllisesti kerran kuukau des sa kaksi tuntia. MARAK-työryhmäläisillä kuuluu lisäksi työaikaa uhrin tieto jen kokoamiseen. MARAK-toiminnan aloittaminen edellyttää työryhmän koulutuksen, jonka järjestää THL. Koulutus kestää 1-2 päivää ja on kunnille maksuton. Tämän jälkeen työ ryh män jäsenet kouluttavat (2-3 h) jokaisen kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon työn te ki jät väkivallan tunnistamiseen ja MARAK-riskinarviointilomakkeen käyt tä mi seen. Tarkoitus on, että perhe- ja lähisuhdeväkivallan asiantuntijaryhmä jatkaa edelleen työtään väkivallan ehkäisyssä alueellamme ja toimii MARAK-työryhmän ohjaus ryh mä nä. Seudullinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan työryhmä esittää sosiaali- ja ter veyslau ta kun nal le seudullisen MARAK-työryhmän perustamista ja edustajan ni meämis tä työryhmään. Esitys on liitteenä. Liite nro 4 Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää nimetä v perustettavaan seu dul liseen MARAK-työryhmään edustajakseen sosiaalityöntekijä Minna Alapurasen. Päätös STLTK : Hyväksyi päätösehdotuksen.

20 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (30 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Lapin SOTE-SAVOTTA - Sote-palvelutuotannon innovaatiot ja uudistaminen 394/ /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 135 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Lapin liitto on lähettänyt Lapin kunnille Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirille, Poh jois-suo men sosiaalialan osaamiskeskukselle, Kolpeneen kuntayhtymälle ja La pin yliopistolle materiaalia koskien Sote-uudistukseen liittyvää hanketta. "Lapin liiton hallitus hyväksyi kokouksessaan LAPIN SOTE-SAVOTTA - Sote palvelutuotannon innovaatiot ja uudistaminen -hankkeen tarkennetun hanke suun ni tel man ja alustavan työsuunnitelman sekä nimesi projektinjohtajaksi Tom mi Lepojärven. Hankesuunnitelma, alustava työsuunnitelma ja ra hoi tusosuu det ovat tämän kirjeen liitteinä. Suunnitelmien mukaan hankkeen to teu tus aika on ja kokonaisbudjetti on euroa. Varsinaista ra hoi tus pää tös tä hanke ei ole vielä saanut, mutta Sote-uudistuksen aikataulun vuok si on tarpeen käynnistää SOTE-SAVOTTA -hankkeen käytännöntoimet mm. oh jaus ryh män työskentelyn merkeissä. Ohjausryhmä koostuu organisaatioiden edustajista: Lapin liitto Lapin sairaanhoitopiiri Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin yliopisto Pohjois-Lapin seutukunta Tunturi-Lapin seutukunta Itä-Lapin seutukunta Tornionlaakson seutukunta Kemi-Tornion seutukunta, 2 jäsentä Rovaniemen seutukunta, 2 jäsentä Ohjausryhmän työskentelyä tukemaan muodostetaan poliittinen koor di naa tio ryhmä, johon kuntien tulee nimetä kolme (3) henkilöä/kunta. Pyydämme ilmoittamaan edustajanne hankkeen poliittiseen koor di naa tio ryhmään ja ohjausryhmään sekä toimittamaan rahoitussitoumuksenne men nes sä osoitteeseen Ensimmäinen ohjausryhmän kokous on suunniteltu pidettäväksi Pohtimolammella. Ohjausryhmä kutsuu ko koon tuotantoalueiden ohjausryhmät ja muut tarvittavat yh teis työ-/spar raus ryhmät." Liitteenä ovat: 1. Pöytäkirjanote Lapin liiton hallitus : LAPIN SOTE-SAVOTTA -Sote

21 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (30 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta pal ve lu tuo tan non innovaatiot ja uudistaminen 2. Lapin SOTE-SAVOTTA Hankesuunnitelma 3. Lapin SOTE-SAVOTTA Työsuunnitelma 4. Lapin SOTE-SAVOTTA Rahoitusosuudet Liite nro 5 Lapin SOTE-SAVOTTA -hanke jakaantuu kolmeen työpakettiin, joita ovat: 1) Johto ja koordinaatio ja 2-3) La pin ja Länsi-Pohjan tuotantoalueiden integraatio. Työpaketti 1. Johto- ja koordinaatio Tehtäväkokonaisuudet: - Uudistamishankkeiden koordinointi, - yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen edistäminen asukkaiden, hen ki löstön, joh don, poliittisten päättäjien ja yhteistyökumppaneiden kesken, - viestintä, - osallistuminen Pohjois-Suomen Sote-alueen suunnitteluun, - tuotantoalueiden välinen integraatio, - omaisuusjärjestelyt. Tavoitteet: Osallistuvat tahot täsmentävät tavoitteet hankkeen alussa. Näitä ovat asia kasläh töi syys, yhdenvertaisuus, sote-palveluiden ja tuotantoalueiden välinen in tegraa tio, kustannustehokkuus, lähipalveluiden turvaaminen, ammattitaitoisen osaami sen saatavuus. Keinot: Palveluprosessien uudistaminen, hallinnon ja tukipalvelujen yhteensovittaminen, toi mi vien käytäntöjen monistaminen, uusien ratkaisujen hyödyntäminen, yh denmu kai set ja ammattimaiset toimintamallit käyttöön, virtuaalisuuden entistä parem pi hyödyntäminen, palvelutarve-selvityksen palveluverkko- ja pal ve lu taso-mal lien hyödyntäminen, Perusterveydenhuollon järjestämissuunnitelman hyödyn tä mi nen, tutkimus ja kehitys (Poske, Lyo, AMK, Oyo). Foorumit: Koordinaatiohankkeen ohjausryhmä (maakunta), poliittiset ohjausryhmät (Lappi/Län si poh ja), operatiivisena ohjausryhmänä Lapin kuntajohtajakokoukset, käytän nön selvitystyö organisoidaan Lapissa pth-toimintamallilla (Jär jes tä mis suun nitel man sopimisen malli) ja Länsi-Pohjassa Meri-Lapin ke hit tä mis kes kuk sen palve lu tii min ja johtotiimin kautta. Työpaketit 2 ja 3. Lapin ja Länsi-Pohjan tuotantoalueiden integraatio: A. Palveluprosessien uudistaminen (esim. Lapissa PTH jär jes tä mis suun ni-

22 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (30 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta tel man palveluketjujen mukaisesti, Länsi-Pohjassa oman selvitystyön mu kai ses ti, molemmissa samalla tavoin?) - keskeiset palveluprosessit / ydinprosessit - laitoshoito, vuodeosastot (erillisselvityksen tarve?) B. Tukipalvelut (ICT, talous- ja palkkahallinto yms.) Pohjois-Suomen sote-alu een perustamisen kanssa yhteistyössä. Järjestäjällä vastuu stra tegias ta, tuotantoalueilla mahdollisuus tukipalvelutuotantoon. C. Tilaratkaisut, investointien tarve D. Henkilöstöasiat, yhdenmukaiset käytännöt, muutosvalmennus, pro ses sikou lu tus E. Organisaatiorakenne ja johtaminen, talous, säännöt ja ohjeet Hankkeen kokonaiskustannukset ovat euroa, josta EAKR-rahoituksen osuus on 80 %. Kemin rahoitusosuus hankkeessa on yhteensä ,16 euroa, 8.887,72 /vuo si. Vuonna 2015 rahoitusosuuteen ei tarvitse varautua, koska rahoi tus osuus on varattu Meri-Lapin kehittämiskeskuksen talousarvioon. Hankkeen johtoon ja koordinointiin on varattu 1,7 htv:n panos ja tuo tan to alueiden integraatioon yhteensä 5 htv:n työpanos, joka jakaantuu Lapin ja Län si-pohjan alueelle. Kemi-Tornion seutukunnan kaksi edustajaa nimeää Meri-Lapin ke hit tä mis keskus. Kaupunginhallituksen tulisi nimetä poliittiseen koordinaatioryhmään kolme edus ta jaa, joista yhdeksi esitetään sosiaali- ja terveyslautakunnan pu heen joh tajaa. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan ja nimeää kolme edustajaa poliittiseen koordinaatioryhmään. Ehdotus STJ Niiranen: Päätös KH : Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä asian tiedoksi. Hyväksyi päätösehdotuksen.

23 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (30 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Lapin aluehallintoviraston kirje koskien yksityisiä ilmoituksen- ja luvanvaraisia sosiaalipalveluja 384/ /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 136 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Lapin aluehallintovirasto on lähettänyt sosiaali- ja ter veys lau ta kun nille ja sosiaalijohtajille tai vastaaville kirjeen koskien yksityisiä ilmoituksen- ja luvan va rai sia sosiaalipalveluja. Kirje on liitteenä. Liite nro 6 Yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan yksityisen henkilön, yhteisön, säätiön tai julkisyhteisön perustaman liikeyrityksen tuottamia sosiaalihuoltolain 17 :n mu kai sia sosiaalihuollon palveluja sekä niiden järjestämiseen liittyvää ohjausta ja neu von taa. Yksityiset sosiaalipalvelut jaetaan luvanvaraisiin ja ilmoituksenvaraisiin so si aa lipal ve lui hin. Ilmoituksenvaraisia sosiaalipalveluja ovat muut kuin ympärivuorokautiset palve lut, kuten kotipalvelu ja sen tukitoimet ja asumispalvelut sekä yksityisesti järjes tet ty päivähoito. Yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan on tehtävä ennen toimin nan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista tai vastuuhenkilön vaih tues sa ilmoitus sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä kunnassa, jos sa palvelu tuotetaan. Toimielimen on ilmoitettava tiedot aluehallintovirastolle ja liitettävä siihen oma lausuntonsa. Yksityisten palveluntuottajien val ta kun nal li seen rekisteriin ei merkitä ko ti pal ve lujen tukipalveluja ja niihin rinnastettavia pal ve lu ja eikä yksityistä per he päi vä hoitoa. Näitä ei tarvitse ilmoittaa alue hal lin to vi ras tol le. Toimielimen on kuitenkin syytä päättää kuuluuko palvelu kunnan toi mi eli men valvottavaksi yksityiseksi so siaa li pal ve luk si. Luvanvaraisia sosiaalipalveluja ovat ympärivuorokautiset palvelu, kuten te hostet tu palveluasuminen, laitoshoito ja ammatillinen perhehoito. Yksityisen pal velun tuot ta jan on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lo pet ta mis ta sekä vastuuhenkilön vaihtuessa hakemus sen alueen alue hal lin to viras tol le, jonka alueella toimii. Mikäli palveluntuottaja toimii useamman alue hal linto vi ras ton alueella, lupa haetaan Valvirasta.

24 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (30 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä Lapin aluehallintoviraston kirjeen tie dok si. Päätös STLTK : Hyväksyi päätösehdotuksen.

25 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (30 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Toimivalta asiakkaisiin kohdistuvissa päätöksissä 7/ /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 137 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Sosiaalihuoltolain 6 :n mukaan sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvista teh tävis tä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa laissa säädetään sosiaalilautakunnan tai muun vastaavan toimielimen tehtäväksi, huolehtii yksi tai useampi kunnan mää rää mä monijäseninen toimielin. Toimielimen laissa säädettyä päätösvaltaa ja oikeutta puhevallan käyttämiseen voi daan johtosäännöllä siirtää toimielimen alaisille viranhaltijoille henkilön tahdos ta riippumatonta huoltoa koskevia päätöksiä lukuun ottamatta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston johtosäännön 4 :n 10 kohdan mukaan lautakunta voi siirtää ratkaisuvaltaansa kuuluvan asian alaisensa vi ran hal tijan ratkaistavaksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt asiakkaaseen kohdistuvien päätösten de le goin nis ta Käytännössä on tullut tarvetta de le goin ti pää töksen tarkentamiseen/ muuttamiseen. Asiakirjassa on mukana lastensuojelulain mu kai sia päätöksiä, jotka lainsäädännön perusteella kuuluvat viranhaltijan teh täväk si. Liitteenä ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvallan siirtämisestä sen alaisille viranhaltijoille. Liite nro 7 Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä asiakkaisiin kohdistuvan ratkaisuvallan siirtämisen viranhaltijoille liitteen mukaisesti. Päätös STLTK : Hyväksyi päätösehdotuksen.

26 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (30 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Erityislasten iltapäivätoiminnan järjestäminen 445/ /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 138 Valmistelu: sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Liisa Niiranen, vanhus- ja vam maispal ve lu joh ta ja Rauha Hannu Sosiaali- ja terveyslautakunta edellytti kokouksessaan , että so siaa li- ja terveystoimenjohtaja ja vanhus- ja vammaispalvelujohtaja käyvät neu votte lu ja sivistyspalvelukeskuksen kanssa pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä ole vien lasten iltapäivätoiminnan järjestämisestä. Sosiaali- ja terveystoimenjohtaja ja vanhus- ja vammaispalvelujohtaja ovat neuvo tel leet koulutoimenjohtajan ja Sauvosaaren koulun johtajan kanssa il ta päi vä hoi don järjestämisestä. Kunnilla on mahdollisuus järjestää kehitysvammaisten aamu- ja iltapäivähoitoa eri lakien perusteella. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta on säädetty pe rus ope tus lais sa (628/1998), jonka 48 b :n mukaan kunnan järjestäessä aamu- ja iltapäivätoimintaa, sitä tulee tarjota ensimmäisen ja toisen vuosiluokan op pi lail le sekä muiden vuosiluokkien osalta 17 2 momentissa tarkoitetuille erityis op pi lail le kunnan päättämässä laajuudessa. Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (1997/519) 1 :ssä säädetään eri tyis huol lon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on es tynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluksia. Erityis huol lon tarkoituksena on edistää henkilön suoriutumista päivittäisistä toi minnois ta, hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito. Kehitysvammaisten erityis huol los ta annettua lakia tulisi soveltaa kehitysvammaisten iltapäivähoitoon sil loin, kun hoidon tarpeen on katsottava johtuvan ensisijaisesti hänen ke hi tysvam mas taan ja se on merkittävä erityishuolto-ohjelmaan. Sauvosaaren koulussa järjestetään iltapäivätoimintaa vuosiluokkien 1-2 oppilaille se kä erityisen tuen oppilaille luokilla 1-3. Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille il ta päi vä hoi to on järjestetty pääasiassa Leipätehtaan toimintakeskuksessa. Ne pi den ne tyn oppivelvollisuuden 1-3 luokkien oppilaat, joiden on katsottu hyötyvän ja selviävän isossa ryhmässä (1 ohjaaja/ 12 lasta) tapahtuvasta il ta päi vä toi minnas ta, ovat osallistuneet koulun iltapäivätoimintaan. Asiasta on sovittu huoltajien kans sa. Koulun iltapäivätoiminnassa on 29 lasta, joista viisi on pidennetyn op pivel vol li suu den oppilasta. Iltapäivähoito järjestetään luokkatiloissa. Leipätehtaan iltapäivähoitoon ovat menneet ne 1-9 luokkien pidennetyn op pi velvol li suu den oppilaat, jotka tarvitsevat iltapäivätoimintaa kuntoutuksellisista ja hoidol li sis ta syistä ja vaativampaa henkilökohtaista hoitoa ja valvontaa eivätkä selviä isossa ryhmässä. Kyseessä on pääasiassa vaikeimmin kehitysvammaiset,

27 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (30 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta au tis ti set ja yli 10-vuotiaat oppilaat. Iltapäivätoiminnan järjestäminen on ratkaisu op pi las koh tai ses ti yhdessä vanhempien kanssa. Lisäksi iltapäivähoidon jär jes tämi ses tä neuvotellaan kehitysvammahuollon johtajan kanssa. Koska mukana on 1-2 luokkien oppilaita, koulutoimi on maksanut vuodesta 2004 lähtien yhden Leipä teh taal la työskentelevän ohjaajan palkkakustannukset ja antanut 1-2 oh jaa jare surs sia iltapäivätoimintaan, tällä hetkellä 17 h/viikko. Leipätehtaan il ta päi vä hoidos sa on kahdeksan oppilasta ja aamupäivähoidossa yksi oppilas. Lei pä teh taalla iltapäivähoitoryhmällä on omat tilat. Koska Sauvosaaren koululla ei ole riittäviä tiloja ja resursseja järjestää vai keimmin kehitysvammaisten ja autististen lasten iltapäivähoitoa ja koska hoito jär jeste tään pääosin kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain perusteella, il tapäi vä hoi toa ei ole tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista siirtää pois Lei pä tehtaal ta. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä sivistyspalvelukeskuksen kanssa käy dyn neuvottelun ja annetun selvityksen tiedoksi. STJ Niirasen muutettu päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1. merkitä tiedoksi edellä esitetyn selvityksen, 2. toteuttaa asiakaskyselyn iltapäivähoidon järjestämisestä iltapäivähoidossa oleville lapsille ja heidän vanhemmilleen, 3. jatkaa neuvotteluja sivistyspalvelukeskuksen kanssa iltapäivähoidon järjestämisestä. Päätös STLTK : Hyväksyi sosiaali- ja terveystoimen johtajan muutetun päätösehdotuksen.

28 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (30 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Saapuneet kirjeet Sosiaali- ja terveyslautakunta 139 Lapin aluehallintoviraston päätös : V perustoimeentulotuen valtionosuuden ennakko on euroa. dnro 42/020501/2014 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen/fimea päätös : Karihaaran sivuapteekkiluvan myöntäminen dnro 373/ /2014 Valviran päätös : Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ Oy terapia, Ylivieska Valviran ilmoitus ja päätös : Yksityisen terveydenhuollon palvelujen alkaminen/ Osuuskunta Daxos Valviran ilmoitus ja päätös : Yksityisen terveydenhuollon palvelujen alkaminen/ Coronaria Kuntoutus Oy Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi. Päätös STLTK : Hyväksyi päätösehdotuksen.

29 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (30 ) Muut asiat Sosiaali- ja terveyslautakunta 140 Päätös STLTK : Pirita Hyötylä kertoi kaupunginhallituksen kokouksessa keskustelluista asioista: 1. Testamenttisaanto ja testamenttien vastaanotto - Sosiaali- ja terveyslautakunnan olisi vahvistettava testamentin käytön periaatteet. 2. Sosiaali- ja terveyspalveluiden lausunto rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä olisi ollut hyvä käydä ensin myös sosiaali- ja terveyslautakunnassa. 3. Arviointikertomuksen 2014 kohta 10:een (Virikepalvelut sosiaali- ja terveydenhuollon hoitopaikoissa) - Lausunnon liitteenä oleva viriketoiminta-ohjelma koski ainoastaan vanhus- ja vammaispalvelujen hoitopaikkoja. Samanlainen ohjelma olisi ollut hyvä olla kaikista yksiköistä. Sisko Korrensalon esiin tuomat asiat: 1. Käytiin keskustelua toimipisteiden esimiesten osallistumisesta tilausesitysten valmisteluun ja seurantaan. 2. Käytiin keskustelua päihdekuntoutuksen toimintatavoista. 3. Käytiin keskustelua lähihoitajien tehtävistä ja toimintavaltuuksista, esim. näytteenotto silloin kun sairaanhoitaja ei ole paikalla.

30 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (30 ) MUUTOKSENHAKUOHJEET Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu MUUTOKSENHAKUKIELTO OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Oikaisuvaatimuksen sisältö VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät , , HVal 3 :n 1 mom. /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen (muutosta ei haeta valituksella). Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Kemin sosiaali- ja terveyslautakunta Keskuspuistokatu 30, Kemi Telefax: Pykälät , , Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätöksen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja pos tiosoite Pykälät Valitussaika Hakemusviranomainen hankinta-asioissa Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Hakemusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, Helsinki Sähköpostiosoite: Faksi: Pykälät Hakemusaika 14 päivää Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (13 ) Vapaan sivistystyön jaosto 13.09.2016 AIKA 13.09.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Simon kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.04.2017 AIKA 12.04.2017 klo 18:00-18:40 PAIKKA Tervolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (10 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (10 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (10 ) Tarkastuslautakunta 10.11.2015 AIKA 10.11.2015 klo 14:30-16:55 PAIKKA Kaupungintalon 3.krs kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207 LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 17:00-18:30 PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, 94100 KEMI, LUOKKA 207 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 22.03.2016 AIKA 22.03.2016 klo 14:30-17:14 PAIKKA Kaupungintalon 3. krs kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (9 ) Vapaan sivistystyön jaosto 03.02.2016 AIKA 03.02.2016 klo 18:00-19:00 PAIKKA Kemin kulttuurikeskus/kivalo-opisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 2/ PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkiopisto, Marina Takalon katu 3, KEMI/Luokka 207, 2.

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 2/ PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkiopisto, Marina Takalon katu 3, KEMI/Luokka 207, 2. LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 01.03.2016 AIKA 01.03.2016 klo 15:00-16:20 PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkiopisto, Marina Takalon katu 3, 94100 KEMI/Luokka 207, 2. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Keskusvaalilautakunta Aika 23.05.2014 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 3/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, luokka 207

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 3/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, luokka 207 LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 05.04.2016 AIKA 05.04.2016 klo 15:00-15:36 PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, 94100 KEMI, luokka 207 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Vapaa-aikalautakunta 06.02.2017 AIKA 06.02.2017 klo 18:00-18:32 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Yhteistyösopimus Härmänmaan 4H-yhdistyksen

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot