rahoituspalv luiden toimintaohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "rahoituspalv luiden toimintaohjelma"

Transkriptio

1 rahoituspalv luiden toimintaohjelma komission tiedonanto

2

3 rahoituspalveluiden toimintaohjelma komission tiedonanto

4

5 Tiivistelmä Ra h o i t u s p a lve l u t 1 m u o d o stavat EU:n yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta noin 6 prosenttia ja työllistävät noin 2,45 prosenttia t yövo i m a sta. Komission työ l l i s y ys a ste i sta laatiman kertomuksen (KOM(98) 572) mukaan se on yksi niistä aloista, joilla on parh a a t m a h d o l l i s u u d et para n taa työ l l i s y y t tä E u roopassa. Ra h o i t u s m a rk k i n o i d e n yhdentyminen ta rjoaa uusia l i i k e t o i m i n t a m a h d o l l i s u u k s i a ra h o i t u s p a lvelualalla samalla kun ku l u t taj a t s a avat paremman va s tineen ra h o i l l e e n. Ku l u t tajille ta rj otaan halvemmalla laaj e mp i valikoima rahoituspalveluita ja -tuotteita kuten e s i m e rk i ksi asuntolainoja, eläkke i tä ja vakuutuksia. Te h o k kaat ja avo i m et r a h o i t u s m a rk k i n a t a u t tavat myös ko h d i stamaan pääomat sinne missä ne tuot tavat eniten. Helpot ta m a l l a pääomarahoituksen ja riskipääoman saantia ne a u t tavat pk- y ri t y ksiä ja uusia yr i t y ks i ä hyö d y n tämään täys i m ä ä rä i s e s ti kasvu- ja työllistämismahdollisuutensa. EU:n ra h o i t u s p a lveluala on ku i tenkin jäljessä muiden teollistuneiden valtioiden kehityksestä. Vaikka huomattavaa edistystä on tapahtunut, E u rooppa ei ole vielä käy t tä nyt läheskä ä n kaikkia yhtenäisten rahoituspalvelumarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Euron käyttöönotto p o i staa yhden markkinoiden pirsto u t u m i s e n keskeisen syyn eli erilaiset kansalliset valuutat ja lisää siten yhte n ä i ste n ra h o i t u s p a lve l u m a r kkin oi den ta rj o a m i a m a h d o l l i s u u ksia. Euro on myös merk i t tävä liikkeellepaneva voima. V ä h i t tä i s ra h o i t u s m a rkkinoilla peri n te i ste n rahoitustuotteiden myynti yksityisasiakkaille on edelleen poikkeus huolimatta yhte n ä i ste n r a h o i t u s m a rkkinoiden huomattava sta ete n e m i s e stä. Ve rot u ksen liian vä h ä i n e n yhdenmukaistaminen, hallinnolliset vaatimukset ja avoimuuden puute ovat tä rke i tä este i tä y h te n ä i s m a rkkinoiden tote u t tamiselle ja tä m ä s e l i t tää osaltaan sen, miksi ku l u t taj a t s u h ta u t u vat jossain määrin epäilevä sti raj a t ylittäviin liiketoimiin. Tässä tiedonannossa ke s k i t y tään ka h te e n y h te n ä i sten ra h o i t u s p a lve l u m a rk k i n o i d e n toteutumisen keskeiseen piirteeseen, joita euro vahvistaa entisestään: s y vät ja likvidit euro o p p a l a i s et pääomamarkkinat, jotka palvelevat entistä p a remmin sekä liikke e s e e n l a s k ij o i ta et tä sijoittajia; poistetaan viimeiset esteet rajat ylittävien vä h i t tä i s ra h o i t u s p a lveluiden ta rj o a m i s e l ta, j ot ta ta a t taisiin va l i n n a n m a h d o l l i s u u s ku l u t tajille säilyttäen samalla ku l u t taj i e n luottamus ja kuluttajansuojan korkea taso. Kansainvälinen rahoituskriisi ei ole syy luopua n ä i s tä tavo i t te i sta. Aidosti yht e n ä i s i stä ra h o i t u s m a rk k i n o i sta seura ava Euro o p a n talouden rakenteellinen kehittyminen maksimoi p i t kä a i kaiseen kasvuun, kilpailukykyyn ja t yö l l i s y y teen ko h d i st u vat suorat ja vä l i l l i s et va i ku t u ks et. Mutta pääomamar k k i n o i d e n gl o b a a l i stumisen myötä Euroopan yhte n ä i s i ä rahoitusmarkkinoita on tuettava tehokkaammilla toiminnan va ka u t ta ko s kevilla säännöillä ja va lvonnalla sekä Euroopan tasolla et tä m a a i l m a n l a aj u i s e sti. Tämä on tote u tet tava koordinoimalla säänt e l y- ja va lvo n tav i ra n o m a i sten to i m i n ta pare m m i n, missä komissiolla on tärkeä rooli. Komissio on tyytyväinen Euro o p p a - n e u vo sto n Cardiffin kokouksessaan juuri oikeaan aikaan e s i t tämään ke h ot u kseen laatia ra h o i t u s p a lveluiden to i m i n taohjelma. Tässä tiedonannossa korostetaan seikkoja, joihin on puututtava, jotta EU:hun luotaisiin kilpailukykyä edistävät ja rahoitusmarkkinoiden epävakautta estävät rahoitusmarkkinat. Komission päätelmät p e ru st u vat jäsenvaltioiden asiantuntij o i d e n, r a h o i t u s p a lveluiden käy t täjien ja markkinaosapuolten kanssa käytyihin laajoihin keskusteluihin. Komissio katsoo, et tä toiminnan va ka u d e n valvontaa koskeva EU:n lainsäädäntö ei tarvitse ra d i kaaleja muuto ksia. No p e a sti muuttuvien ra h o i t u s p a lveluiden alalla ta rv i ta a n s u p p e a mpi mutta ny k ya i ka i s e mp i s ä ä n te ly ko n e i sto. Tämän vuoksi komissio 1 Pankki- ja vakuutusala. 1

6 kehottaa neuvostoa ja parlamenttia tutkimaan m a h d o l l i s u u ksia omaksua virtav i i va i s e m m a t, j o u stavammat ja nopeammat l a i n s ä ä d ä n tö käy tä n n öt. Va lvo n tav i ra n o m a i s et voivat osallistua tähän lisäämällä yhteistyötään, jotta toiminnan vakauden valvontaa koskevat s ä ä n n öt ymmärret täisiin kaikkialla samalla tavoin. Lisäksi ta rv i taan keinoja, joilla va h v i stetaan yhteisön ku ri n a l a i s u u t ta rahoituspalveluita koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa ja soveltamisessa. Y h teinen raha va u h d i t taa mark k i n o i d e n ohjaamaa EU:n t u k ku ra h a m a rk k i n o i d e n nykyaikaistamista. Yhteinen raha ei kuitenkaan y ksinään ta kaa opt i m a a l i s e sti to i m i v i a y h tenäisiä tukku ra h a m a rk k i n o i ta. Johdonmukainen ohjelma, jolla tasoitetaan rajat ylittävien liiketoimien ja sijoitustoiminnan jäljellä o l evia lainsäädännöllisiä, hallinnollisia ja verotuksellisia esteitä voi tuottaa merkittävää taloudellista hyötyä. Tämä voidaan saavuttaa ilman va l l a n ku m o u ksellisia muuto ks i a m u ka u t tamalla ta rj o u s e s i t te i tä, lista l l e ot to a, t i l i np ä ä tö sten laatimista ja sij o i t u s p a lve l u i d e n ta rj o a m i sta ko s kevia sääntöjä. Jollei tä l l a i s i i n to i m e np i teisiin ry h d y tä, menetetään yhte i s e n rahan ta rjoamat mahdollisuudet alenta a pääomakustannuksia EU:ssa. Komissio kehottaa jäsenvaltioita suunnittelemaan ja toteuttamaan p i kaisia to i m e np i te i tä, joilla edistetä ä n t u k ku ra h a m a rkkinoiden mahdollisimman pikaista tehokasta yhdentymistä. V ä h i t tä i s ra h o i t u s m a rk k i n o i l l a p e ri n te i ste n rahoitustuotteiden myynti yksityisasiakkaille on edelleen poikkeus huolimatta yhte n ä i ste n ra h o i t u s m a rkkinoiden huomattava s ta ete n e m i s e stä. Komissio lisää ponniste l u i ta v ä h i t t ä i s r a h o i t u s p a l v e l u i d e n y h te n ä i s m a rkkinoiden aste i t ta i s e ks i tote u t u m i s e ksi. Komissio py rkii ensinnäkin s e lvään ja yhteiseen tulkinta a n ra h o i t u s p a lveluiden ammattikäy t täjien ja muiden käy t täjien vä l i s e stä ero sta. Ka n s a i nvälisen yks i t y i s o i keuden ja yhte i s ö n oikeuden asiaa koskevien säännösten mukaisesti py ri t ään estämään kot ij ä s e nva l t i o i ta a s et ta m a sta lisäraj o i t u ksia yks i t y i s h e n k i l ö i n ä toimiville kuluttajille. Toiseksi komissio selvittää ja luet t eloi sellaiset olennaiset erot o i keudellisissa säännöksissä, joiden tä l l ä hetkellä katsotaan oikeuttavan kotijäsenvaltion sääntöjen soveltamiseen. Tämä lisää avoimuutta ja mahdollistaa EU:n viranomaisille sen va rm i stamisen, et tä kot ij ä s e nvaltion sääntö j ä sovelletaan suhteutetusti. Kolmanneksi komissio e d i stää jatkossakin ka n s a l l i sten käy tä n tö j e n l ä h e n t y m i s tä kohti ko r ke a ta s o i sta kuluttajansuojaa silloin kun tämä on tarpeellinen ja suhte u tettu va staus ku l u t tajien onge l m i i n. Ne u vo stoa ja parlamenttia ke h oteta a n mahdollisimman tiiviiseen yhte i st yö h ö n komission kanssa tämän vä h i t täin ete n evä n lähestymistavan toteuttamiseksi. EU:n sisäinen ja kansainvälinen valvontaja säänte ly- y h te i st yö. Yhte n ä i ste n ra h o i t u s m a rkkinoiden oike u d e l l i sten puitte i d e n k i tey t yessä va lvonnan puutte et käy vät yhä ilmeisemmiksi. Komission mielestä kansallisten valvontaelinten järjestelmällinen yhteistyö riittää varmistamaan rahoitusmarkkinoiden vakauden e i vä t kä uudet järj e stelyt EU:n tasolla ole ta rpeen. Tällä het kellä tällainen yhte i st yö on ku i tenkin järj e stetty vä l i a i ka i s e sti ja sitä on p a ra n n et tava. Eri t y i s e st i a r vo p a p e ri m a rkkinoiden va lvonnan alalla ny k y i s et järj e stelyt eivät ri i tä va sta a m a a n m a rkkinoiden kiihtyvään yhdentymiseen. Komissio kannattaa selvää suunnitelmaa, jossa m ä ä ri tellään kaikkien ra h o i t u s m a rk k i n o i d e n va lvo n taan osallistuvien ka n s a l l i sten ja EU:n v i ra n o m a i sten va st u u a l u e et ja ke i n ot niiden toiminnan yhteensovittamiseksi. Ra h o i t u s m a rkkinoiden va kauden yl l ä p i to o n liittyvät haasteet ja mahdollisuudet eivät rajoitu unionin ulkorajoihin. EU ei ole turvassa kriisiltä, j o ka parhaillaan riehuu ka n s a i nvä l i s i l l ä ra h o i t u s m a rkkinoilla. Komission ja j ä s e nvaltioiden on aktiivisesti edistet tävä toiminnan va kauden va lvo n taa ko s kev i e n kansainvälisten perusperiaatteiden laatimista ja a u tet tava parhaiden va lvo n ta käy tä n te i d e n l ev i ä m i stä mahdollisimman laajalle. On mitä suurimmassa määrin EU:n edun mukaista tukea näitä tavoitteita jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa. 2

7 EU:n yhte n ä i sten ra h o i t u s m a rk k i n o i d e n yl e i sten edelly t y sten luominen e d e l l y t tä ä toimia seuraavilla alueilla: On luotava y h tenäinen infra st ru k t u u ri. Kansallisten arvopaperi- ja maksujärjestelmien vä l i stä vuorova i ku t u sta on ke h i tet tävä ja on l öy d et tävä sopivat ke i n ot peto s ten ja rahanpesun ehkäisemiseksi. Tasapuolisen toimintaympäristön varmistaminen rahoitusalan to i m ijoille on yht e n ä i ste n ra h o i t u s p a lve l u m a r kkinoi den ke s ke i n e n ominaisuus. Ra h o i t u s m a rk k i n o i d e n y h d e n t y m i stä on siten va h v i s tet tava p e ru sta m i s s o p i m u k sen kilpailu- ja va l t i o n t u k i s ä ä n tö j e n t i u kalla sove l ta m i s e l l a. Ponnisteluita tällä alueella on lisättävä, koska kilpailu ra h o i t u s p a l veluiden alalla to d e n n ä kö i s e sti kiri styy euroon siirt y m i s e n myötä. Verotus. Kun valuuttakurssiriskit eivät enää estä to d e l l i sten yl e i s e u ro o p p a l a i ste n s ij o i t u s st ra tegioiden laatimista, ve rot u ks e n eroista on jo tulossa merkittävä voimavarojen ko h d e n t u m i sta vä ä ri stävä te k ijä. Pa h i mp i e n ve rot u ksen vä ä ri s tymien ra t ka i s e m i n e n y h te n ä i s m a rkkinoilla edellyttää poliittista y ks i m i e l i s y y t tä, johon on jo pääst y. Tällaisia o n gelmia ovat säästöjen ko h d e n ta m i s e e n liittyvät vääristymät ja rahoituskeskusten välinen h a i tallinen ve rokilpailu. To i m e np i teisiin on ryhdyttävä myös keskeisten rahoitustuotteiden, ku ten henkiva ku u t u sten ja eläke ra h a sto j e n s u h teen, joiden markkinoinnin yli raj o j e n verotuksen eroavaisuudet estävät. Yksimielisyyden saavuttaminen Ne u vo stoa ja parlamenttia ke h otetaan ny t huolehtimaan yhdessä komission kanssa siitä, et tä ke s ku stelu jatkuu. Asian ete n e m i s e ks i poliittisella tasolla komissio ehdot taa, et tä j ä s e nvaltioiden va l t i ova ra i n m i n i ste re i d e n h e n k i l ö ko h ta i s et edustajat ko ko o n t u i s i va t ra h o i t u s p a lvelujen työ r yhmässä, jonka puheenjohtajana toimii komission edustaja. Työ r yhmällä on ka ksi vä l i tö n tä tavo i tet ta. Ke s ä kuuhun 1999 mennessä työ ryhmän olisi määriteltävä ja asetettava tärkeysjärjestykseen neuvostolle esitettävät toimenpiteet. Työ ryhmän toinen te h tävä ennen ke s ä ku u ta 1999 on määritellä välittömästi toteutettavat tärkeimmät toimenpiteet, jotta taattaisiin asian edistyminen. L i s ä k si työ r yh mä av u staa ko m i s s i ot a ra h o i t u s p a lve l u i ta ko s kevan lainsäädännön täy tä n tö ö npanoa ja sove l ta m i sta ko s keva s s a yhteisessä valvonnassa. Komissio aikoo ra p o r toida säännöllises t i ECOFIN-neuvostolle. Komissio ottaa lisäksi käyttöön korkean tason ku u l e m i s m e n et telyn, jot ta sekä m a rk k i n a o s a p u o l et et tä ra h o i t u s p a lve l u j e n käy t täjät vo i vat osallistua täys i p a i n o i s e st i politiikan laatimiseen tällä alueella. 3

8 4

9 Johdanto 1. S y vät ja likvidit yhte n ä i s et ra h o i t u s m a rkkinat, jot ka va u h d i t tava t kasvua ja työ p a i k kojen luomista ja p a ra n tavat Euroopan ta l o u d e n k i l p a i l u k y k yä, ovat yhteisön ulot t u v i l l a 2. E u ron käy t tö ö n ot to on yhtenäismarkkinoiden looginen seuraus ja tarjoaa historialliset mahdollisuudet saada täysi hyöty avo i m i sta ja yhdentyneistä m a rk k i n o i sta. Va l u u t ta ku rs s i ri s k i e n h äviäminen ja euroalueen yhte i n e n rahapolitiikka luovat vahvan virikkeen raha, laina ja pääomamark k i n o i d e n yhdistämiselle. 2. Ra h o i t u s p a lveluiden käy t täjät hyöt y vä t kilpailukykyisemmistä ja innovatiivisemmista ka u p a l l i s i sta ra h o i t u s p a lve l u i sta samalla kun kuluttajansuoja pysyy korkeatasoisena. Ra h o i t u s p a lve l u y ri t y ks et hyöt y vät uusista l i i keto i m i n ta m a h d o l l i s u u ks i sta laaj e m m i l l a ja syvemmillä pääomamar k k i n o i l l a. Pä ä o m a m a rkkinoiden yhdentyminen myö s vähentää teollisuuden pääomakustannuksia a l e n tamalla ko rkoja sekä helpot ta m a l l a p ä ä o m a ra h o i t u ksen ja ri s k i p ä ä o m a n saantia. Tästä hyöt y vät eri t y i s e st i pk yritykset ja aloittelevat yritykset, jotka joutuvat nykyisin turvautumaan kalliiseen ja joustamattomaan lainarahoitukseen E u ron käy t tö ö n ot to ja ny k y i s et yhtenäismarkkinasäännöt ovat välttämätön mutta eivät riittävä edellytys EU:n laajuisten, toimivien ra h o i t u s p a lve l u i d e n y h te n ä i s m a rkkinoiden muodost u m i s e l l e. Nykyisiä järjestelyitä on tarkistettava myös sen varmistamiseksi, että EU:n rahoitusala s e lviytyy r a h o i t u s m a rk k i n o i d e n gl o b a a l i stumisen myötä lisääntyvistä kilpailuhaasteista. 4. E u ro o p p a - n e u vo sto tunnusti para n n u ste n tarpeen Cardiffin kokouksessaan, jossa se ke h otti ko m i s s i ota laatimaan to i m i n taohjelman ra h o i t u s p a lve l u i d e n y h te n ä i s m a rkkinoiden ke h i t tä m i s e ksi ja ennen ka i k kea tutkimaan ny k y i s e n lainsäädännön to i m e e npanon te h o k ku u t ta ja selvittämään puutteet, jotka mahdollisesti e d e l l y t tävät muuto ksia lainsäädäntö ö n. Va sta u ksena Euro o p p a - n e u vo s to n kehotukseen komissio esittelee nyt tämän toimintaohjelman, jolla pyritään: luomaan lainsäädäntö ko n e i sto, jonka avulla EU pystyy vastaamaan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin p o i stamaan lopullises t i pääomamarkkinoiden pirstoutuminen ja s i ten laskemaan EU:n mark k i n o i l ta hankitun pääoman ku sta n n u ks et mahdollisimman alas ta rjoamaan avoimien mark k i n o i d e n edut sekä rahoituspalveluiden tarjoajille että käyttäjille ka n n u staa va lvo n tav i ra n o m a i s i a y h te e n s ov i t tamaan to i m i n ta n s a paremmin edistämään yhtenäisen infrastruktuurin kehittymistä EU:n tasolla p o i stamaan eri l a i s e sta ve rot u ks e sta johtuvia yhtenäismarkkinoiden esteitä. Tässä asiakirjassa esitetty analyysi perustuu E u roopan tasolla käytyihin laaj o i h i n ke s ku steluihin, joissa ku u l t i i n ra h o i t u s p a lveluiden käy t täjien ja teollisuuden edustajia, mark k i n a o s a p u o l i a ja kansallisia viranomaisia. 5. Näihin haasteisiin va staaminen ei va a d i nykyisen lainsäädännön täy d e l l i stä m u u t ta m i sta. Se vaatii käy tä n n ö n l ä h e i stä m u t ta päättävä i s tä t o i m i n taa, jot ta avautuneet mahdollisuudet hyödynnettäisiin p a rhaalla mahdollisella tava l l a. Ka n s a i nvä l i sten ta l o u s n ä k y m i e n h e i k keneminen ei ole mikään syy lykä tä tarvittavia muutoksia. Itse asiassa se antaa e n t i stä enemmän aihet ta te h o k ka i s i i n toimiin. 2 Työllisyysasteita koskevan komission raportin (KOM (98) 572) mukaan rahoituspalvelut ovat yksi niistä aloista, joilla mahdollisuudet luoda uusia työpaikkoja Eurooppaan ovat parhaat. 3 Ve l kojen osuus yri t ysten ra h o i t u s ra ke n teessa va i h te l e e Alankomaiden 50 prosentista Ranskan, Saksan ja Italian yli 70 prosenttiin ja Espanjan 80 pro s e n t t i i n (Yhdysvalloissa se on 20 prosenttia). 5

10 Karsittu mutta tehokkaampi säännöstö I. pysyminen muutosten mukana 6. Toiminnan va kauden va lvo n taa ko s keva a l a i n s ä ä d ä n töä on yhte n ä i s i l l ä ra h o i t u s m a rkkinoilla seura t tava jatku va st i, j ot ta va rm i stet taisiin te h o kas suoja ta l o u d e l l i sta epäva rm u u t ta va sta a n. Unionin selkeät to i m e np i te et to i m i n n a n vakauden turvaamiseksi, tiukka valvonta ja todellinen avoimuus ovat autta n e et E u rooppaa välttymään ka n s a i nvä l i s i l l ä ra h o i t u s m a rkkinoilla nyt va l l i t s eva n myl l e rr y ksen pahimmilta seura u ks i l ta. Lainsäädäntöä on kuitenkin mukautettava j a t ku va sti, jot ta otet taisiin huomioon ra h o i t u s m a rkkinoilla, inst ru m e n teissa ja t u ot teissa ta p a h t u va ke h i t ys sekä ra h o i t u s m a rkkinoiden ka s vava s ta ke s k i n ä i s e stä ri i p p u va i s u u d e sta automaattisesti seuraavat riskit. Toiminnan vakauden valvontaa koskevat säännöt on pidettävä ajan tasalla, jotta ne vastaisivat mahdollisimman te h o k ka a sti ta rp e e s e e n luoda työpaikkoja ja parantaa kilpailukykyä. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää toimintaa kahdella rintamalla: lainsäädännön muka u t ta m i sta on nopeutettava toiminnan va ka u t ta ko s keva n säännöstön laatimista on tehostettava. 7. No p e a mpi reagointi on ra t ka i s eva n tärkeää. Ei riitä, että annetaan vähemmän ja parempia lakeja. Lainsäädäntömenettelyä on nopeutettava. Teknologian kehittyessä ja m a rkkinoiden yhdentyessä EU:n l a i n s ä ä d ä n tö m e n et tely laahaa usein jäljessä. Siinä vaiheessa kun direktiivit on ehdotettu, käsitelty ja hyväksytty, ne ovat usein enää yks i t y i s ko h taisia ra t ka i s u j a eilisen ongelmiin. EU:n säännösten hidas u u d i staminen ka n s a i nvä l i s e sti hy vä ks y t y n va l i o käy tännön muka i s i ksi va i ke u t ta a s ä ä n tely ja va lvo n tav i ra n o m a i s te n te h tävää säilyttää ra h o i t u s j ä rj e ste l m ä n va kaus. Tämä on jo käy nyt ka l l i i ks i kilpailukyvyn kannalta, koska rahoitusalan to i m ijoille ei ole suotu viimeisimmän kehityksen mukaista sääntelyjärjestelmää ja n o p e a mpaa va lvo n taa (kuvio 1). Nyt a l o i tettu työ pankkien omien va ro j e n l a s ke n ta m e n etelmän ke s ke i sten piirte i d e n tarkistamiseksi toteutetaan samanaikaisesti Baselin pankkiva lvo n ta ko m i te a s s a toteutettavan työn kanssa. On tärkeää, että B r ysselissä ja Baselissa saav u tet u t lopputulokset vastaavat toisiaan ja että ne t u l evat voimaan samaan aikaan (ks. 39 kohta, jossa käsitellään EU:n osallistumista Baselin komitean työhön). Kuvio 1: Yhdys valloissa pankeille sallittiin vuonna 1996 monimutka i ste n t i eto konemallien käy t tö mark k i n a ri s k i e n l a s ke m i s e ksi, ja pankkeja ko s kev i a p ä ä o m ava a t i m u ksia tä s m e n n ettiin (ja alennettiin). EU:ssa kesti noin 2 _ vuotta ennen kuin direktiiveihin oli tehty tarvittavat muutokset ja EU:n pankit saattoivat toimia vastaavissa kilpailuolosuhteissa. 8. L a i n s ä ä d ä n tö p rosessin nopeuttaminen on siten keskeisen tärkeää, mutta huomioon on otet tava myös laaj e mpi ke s ku ste l u komitologiamenettelyjen käyttämisestä EY:n p ä ä tö ks e n teossa. Komissio tutkii yhdessä muiden toimielinten kanssa mahdollisuutta n o p e u t taa menet te l y i tä tä m ä n ka l ta i s i l l a aloilla noudattaen ku i tenkin EY: n p e ru sta m i s s o p i m u ksen määräy ksiä sekä ot taen huomioon komission ehdot u ks e n komitologiamenettelyjen tarkistamisesta. 9. L a i n s ä ä d ä n t ö m e n e t t e l y j e n v i rtav i i va i sta m i n e n. Komissio selv i t tä ä, kuinka löytää EU:n lainsäädännössä oikea tasapaino tavo i t teiden määri t telyn ja y ks i t y i s kohtien tä s m e n tämisen vä l i l l ä. Nykyinen lainsäädäntö on liian y ks i t y i s ko h tainen, mikä usein johtuu komission alku p e räiseen ehdot u ks e e n te h täv i stä yks i t y i s ko h ta i s i sta ta rk i st u ks i sta ( kuvio 2). Liian monimutka i s e l ta l a i n s ä ä d ä n n ö l tä välttyminen edellyttä ä itsekuria sekä mukana olevilta toimielimiltä että komissiolta itseltään. 6

11 Kuvio 2: Miten yhte n ä i s i ä ra h o i t u s m a rk k i n o i ta EI pidä säännellä: Komission alku p e räisessä ehdot u ks e s s a pääoman va kava ra i s u u s d i re k t i i v i ksi oli 26 sivua, mutta ve rsiossa, jonka neuvo sto hyväksyi lainsäädäntöprosessin jälkeen, oli 79 sivua. Niistä 42 sivua oli liitteitä, joissa oli pikku ta rk koja lukuja, muun muassa m o n i m u t kaisia matemaattisia malleja p ä ä o m ava a t i m u sten laske m i s e ks i. M u u to s d i rektiivi annettiin neljä vuot ta myöhemmin: siinä oli 28 sivua. 10. Olisi tutkittava mahdollisuutta löytää uusi käy tä n n ö n l ä h e i s e mpi, enemmänkin laadullinen kuin määrällinen tapa säännellä rahoituspalveluita. Palveluiden tarjoajia tai t u ot te i ta ko s kevassa uudessa lainsäädännössä olisi raj o i t u t tava m ä ä ri t telemään ke s ke i s et peru stavo i t te et, j ot ka sillä py ri tään saa v u t ta m a a n. Tällaisessa "puitelainsäädännössä" ei tarvitse eritellä tarkkaan niitä erityisiä ja/tai määrällisiä keinoja, joiden avulla tavoitteet p a rh a i ten saav u tetaan. Jos ta rke m m a t o h j e et ovat ta rpeen, ne vo i s i vat olla m u o d o l taan joustava mpia ja täy d e n täv i ä. Tähän ta rko i t u kseen vo i taisiin käy t tä ä komission tiedonantoja, suosituksia ta i p ä ä tö ksiä (joihin sove l l et ta i s i i n a s i a n m u kaisia ko m i to l o g i aj ä rj e ste l y i tä ). Va i h to e h to va l i t taisiin oike u d e l l i s e n va rmuuden ja/tai valmiiden te k n i ste n ra t kaisujen saatavuuden peru ste e l l a. Komissio selv i t tää ta rkemmin va l i t tava a l ä h e st y m i stapaa, jot ta siitä vo i ta i s i i n ke s ku stella jäsenvaltioiden ja Euro o p a n parlamentin kanssa lähikuukausina. II. nykyisten sääntöjen hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla 11. N y k y i sten sääntöjen ta rj o a m i a l i i keto i m i n ta m a h d o l l i s u u ksia voidaan myö s hyö d y n tää paremmin. Yhte i s ö n lainsäädännön puutte e l l i s u u ksia vo i d a a n korjata siten, että jäsenvaltiot parantavat täy tä n tö ö npanoaan, komissio va lvo o l a i n s ä ä d ä n töä tiukemmin ja EY: n l a i n s ä ä d ä n töä tulkitaan selkeämmin ja yhdenmukaisemmin. 12. O i kein aj o i tettu ja te h o ka s täytäntöönpano. Vaikka viivästykset ovat jatkuneet pitkään, jäsenvaltiot ovat nyt lähes ko konaan siirtä n e et ra h o i t u s p a lve l u j a koskevat direktiivit osaksi lainsäädäntöään. Viivästynyt (tai usein epätäydellinen taikka virheellinen) täytäntöönpano on aiheuttanut ku sta n n u ksia markkinaosapuolille ja johtanut yhtenäismarkkinoiden vääristymiin ja te h ot to m u u teen, jot ka haitta ava t yhtenäismarkkinoiden tehokasta toimintaa 4. Lähes viisi vuotta sen jälkeen kun suurin osa ra h o i t u s p a l ve l u i ta ko s keva sta l a i n s ä ä d ä n n ö stä tuli voimaan, tilanne on suurimmaksi osaksi tyydyttävä, mitä tulee ra h o i t u s p a lve l u d i rektiivien saatta m i s e e n osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kaksitoista j ä s e nva l t i ota on ry h t y nyt to i m e np i te i s i i n s a a t ta a kseen ka i ken pankkialaa, va ku u t u ksia ja arvo p a p e re i ta ko s keva n lainsäädännön osaksi ka n s a l l i s ta l a i n s ä ä d ä n töään, ja kaikkien 15 j ä s e nvaltioiden ke s k i m ä ä rä i n e n täy tä n tö ö np a n o a ste on 98,94 pro s e n t t i a. S ovittujen sääntöjen täy tä n tö ö np a n o s s a tapahtui kuitenkin tätä ennen merkittäviä myö h ä stymisiä. Jatkossa on er i t y i s e n tä rkeää, et tä täy tä n tö ö npano viivä st y y mahdollisimman vähän. Samoin on kiinnitettävä huomiota sen varmistamiseen, että kansalliset täytäntöönpanotoimenpiteet mahdollistavat tehokkaan täytäntöönpanon kaikkialla EU:ssa. Tämä edellyttää jokaiselta j ä s e nva l t i o l ta täy d e l l i stä ja to d e l l i sta sitoutumista prosessiin, mitä ehkä voidaan täy d e n tää jonkinlaisella itsesääte l evä l l ä va lvonnalla kollektiivisen ku ri n a l a i s u u d e n p a ra n ta m i s e ksi. Komissio tutkii yhdessä j ä s e nvaltioiden kanssa, ku i n ka tässä olisi syytä edetä. 4 S ij o i t u s p a lveluja ko s kevan direktiivin täy tä n tö ö np a n o n v i i vä styminen on aiheuttanut markkinoiden jäy k k y y t tä, koska kilpailu on ollut vähäistä ja markkinoille pääsy va i keaa. Markkinoilla ei ole tapahtunut innova a t i o i ta eivätkä sijoitusyhtiöt ole riittävän hyvin valmistautuneita e u ron mukanaan tuomaan sopeutumista rpeeseen ja kiristyvään kilpailun. 7

12 13. S ä ä n töjen tulkitseminen selke ä sti ja y h d e n m u ka i s e st i. Jäsenva l t i o i d e n soveltamien sääntöjen on oltava selkeät, ja n i i tä on tulkittava yhdenmuka i s e sti ko ko unionissa. Po i k ke av u u ksien vä l t tä m i s e ks i komissio voi antaa Euroopan yhte i s ö j e n t u o m i o i stuimen oike u s käy tä n tö ö n p e ru s tuvia tulkitsevia tiedonant o j a. Va lvo n tav i ra n o m a i sten muut ku i n lainsäädännölliset, itsesäätelyyn perustuvat ratkaisut voivat nekin auttaa ymmärtämään laajemmin niitä toimintaperiaatteita, joita te h o k kaiden yhte n ä i s m a rk k i n o i d e n va rm i staminen edellyttää. Ero av u u d et yhteisten sääntöjen täytäntöönpanossa on a n a l ys o i tava ja niiden seura u ks et on y m m ä rret tävä, minkä lisäksi parh a a sta valvontakäytännöstä voidaan tehdä esikuvaa n a l y ysi (bench m a rking) ero av u u ks i e n p o i sta m i s e ksi. Yhte i st yö va lvonnan alalla tuleekin koko ajan tärkeämmäksi sitä mukaa kuin sij o i t u s p a lvelut ja rajat y l i t tävä arvopaperikauppa yleistyvät keskinäinen y m m ä rrys ja avoimuus ovat olennaisia e ri t y i s e sti liiketo i m i n n a n menettelytapasääntöjen kannalta. Tällaista toimintaa on syvennettävä ja vahvistettava ja esimerk i ksi va sta p e ru stettu FESCO vo i olla keskeinen tekijä tässä yhteydessä 5. 5 F E S CO on Euroopan arvo p a p e ri kauppaa va lvov i e n ko m i teoiden yhteyselin (Fo rum of European Securi t i e s Commissions). TOIMENPITEET Komissio jatkaa ja kehittää direktiivien oikein ajoitettua ja tehokasta täytäntöönpanoa laatii tulkitsevia tiedonantoja jäsenvaltioille ja markkinaosapuolille laatii yksityiskohtaisia ehdotuksia, joiden pohjalta keskustellaan paremmasta lähestymistavasta rahoituspalveluiden vakautta koskevan lainsäädännön alalla Neuvostoa ja Euroopan parlamenttia kehotetaan pohtimaan yhdessä komission kanssa mahdollisuuksia päästä toimielinten väliseen sopimukseen, jossa sovittaisiin yhtenäisten rahoituspalvelumarkkinoiden tehokkaan, joustavan ja nopeamman lainsäädännön yksityiskohtaisista säännöistä ke h otetaan itseku riin lainsäädännön laatimisessa, jot ta vä l t y t täisiin liian monimutka i s e l ta lainsäädännöltä Jäsenvaltioiden olisi kehotettava val vontaviranomaisiaan vahvistamaan itsesäätelevää rooliaan ja syventämään ja vahvistamaan menetelmiä parempien sääntelystandardien ja toiminnallisten käytäntöjen luomiseksi tehokkaita yhtenäismarkkinoita varten olisi sitouduttava direktiivien tehokkaaseen ja nopeaan täytäntöönpanoon 8

13 Pankkien väliset yhdentyneet tukkurahamarkkinat ovat käden ulottuvilla 14. E u ron käy t tö ö n ot to va u h d i t taa syvien ja likvidien yl e i s e u ro o p p a l a i ste n p ä ä o m a m a rkkinoiden ke h i t t y m i stä. Mutta se ei yksinään yhdistä pääomamarkkinoita. Markkinoiden pirstoutuminen jatkuu jäljellä o l evien säänte l yl l i sten, hallinnollisten ja ve rot u ks e l l i sten esteiden vuoksi. Tällainen p i rstoutuminen yhdessä ra h o i t u ksen ja yhtiöiden hallinto j ä rj e stelmien muiden vääristymien kanssa merkitsee, että eräissä j ä s e nvaltioissa pääomamarkkinat ova t h u o m a t tavan alike h i t t y n e et 6.Tämä käy ka l l i i ksi. Useissa EU:n jäsenva l t i o i s s a y ri t y ks et eivät turvaudu ri i t tävä sti oman pääoman ehtoiseen ja vieraan pääoman e h toiseen ra h o i t u kseen. Samoin i n n ovatiivisen yri t y sto i m i n n a n a l o i t tamisessa tur va u d u taan selvä st i vähemmän ri s k i p ä ä o m a ra h o i t u kseen ku i n Yhdysvalloissa M a rkkinoilla va l m i sta u d u taan jo yl e i s e u rooppalaiseen arvo p a p e ri ka u p p a a n. Ensimmäisissä pörssien vä l i s i s s ä st ra tegisissa liittoutumissa kä s i te l l ä ä n a i h e i ta, jot ka ovat yl e i s e u ro o p p a l a i s e n a rvo p a p e ri kaupan aloittamisen ka n n a l ta välttämättömiä. Nyt on löydetty ratkaisuja, j ot ka va rm i stava t a r vo p a p e ri ka u p p aj ä rj e stelmien te k n i s e n y h teensopivuuden ja mark k i n a käy tä n tö j e n yhteensovittamisen. 16. Komission järj e stämissä kuulemisissa on tullut esille ongelmia, jot ka liittyvä t pääomamarkkinoille pääsyyn; tällaisia ovat va ra l l i s u u s e riin sij o i t ta m i sta sekä s ij o i t u s p a lvelujen ta rj o ajien to i m i n ta a ko s kevat raj o i t u ks et. Nä i tä kä s i te l l ä ä n s e u ra avassa pääoman kysynnän ja ta rjonnan ka n n a l ta (va i k kakin osa tapauksista kattaa molemmat). I. Kysyntäpuolella liikkeeseenlaskijoiden tulisi päästä yleiseurooppalaisille pääomamarkkinoille helposti ja kilpailukykyisin ehdoin. 17. Te h o k kaat ja yhdentyneet t u k ku ra h a m a rkkinat ta rj o a vat ka i k i l l e y ri t y ksille mahdollisuuden saada u l ko p u o l i sta pääomara h o i t u sta. Tällä h et kellä pörssiin listautuminen on m a h d oto n t a monelle sitä haluava l l e y ri t y kselle; tällaisia ovat er i t y i s e st i to i m i n taansa aloitte l evat pienet ja innovatiiviset yritykset. Seuraavat osa-alueet e d e l l y t tävät lisäto i m e np i te i tä, jot ta visio l a aj o i s ta ja likvideistä yhte i s i s tä pääomamarkkinoista voi toteutua. Ta rj o u s e s i t teiden va stav u o ro i n e n t u n n u staminen. Ka n s a l l i s et v i ra n o m a i s et ovat peri n te i s e st i asettaneet liikkeeseenlaskulle vaativia ja usein to i s i s taan poikke av i a t i e d o n a n tova a t i m u ksia. Tämän vuoks i l i i k ke e s e e n l a s k ijat ja vä l i t täjät eivä t halua ta rj ota osakkeiden ja j o u k kolainojen ka l taisia arvo p a p e re i ta yli rajojen eivä t kä sij o i t tajat pääase hyötymään laaj e m m a sta t u oteva l i ko i m a sta. Ta rj o u s e s i t te i stä vuonna 1989 annettu direktiivi ei ole p o i stanut näitä va i ke u ksia. Ko m i s s i o ehdottaa tilanteen parantamista sekä m u u t tamalla lainsäädäntöä et tä lisäämällä va lvo n tav i ra n o m a i ste n välistä yhteistyötä. 6 Y h d i st y ny t tä ku n i n ga s ku n taa ja Alanko m a i ta luku u n ottamatta osakkeiden markkina-arvo EU:ssa on olematon ve rrattuna Yhdys va l toihin (32 prosenttia EU:n BKT: sta verrattuna yli 100 prosenttiin Yhdysvalloissa). 7 EU:ssa 70 prosenttia liikkeeseenlasketuista yrityslainoista on suhteellisen ri s k i t tömiä (luot to ke l p o i s u u s l u o k i t u s vähintään Aa2) kun vastaava luku Yhdysvalloissa on 30 p rosenttia. Syvät ja likvidit yri t yslainojen mark k i n a t mahdollistaisivat enemmän voittoa tuottavan segmentin kehittymisen EU:ssa. 9

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.3.2012 COM(2012) 131 final 2012/0061 (COD) C7-0086/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.11.2010 KOM(2010) 624 lopullinen 2010/0312 (COD) C7-0370/10 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2011 KOM(2011) 657 lopullinen 2011/0299 (COD) C7-0373/11 FI Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan laajuisia televiestintäverkkoja koskevista suuntaviivoista

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CONCL 2 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EUROOPPA-NEUVOSTO 26. JA 27. KESÄKUUTA 2014

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2014 C(2014) 9672 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996

LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996 EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996 Marraskuu 1996 O Euroopan rahapoliittinen instituutti, 1996 Postfach 10 20 31, D60020 Frankfurt am Main Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

Vakaampi talous- ja rahaliitto

Vakaampi talous- ja rahaliitto Vakaampi talous- ja rahaliitto Helmikuu 2015 1 Esipuhe Talous- ja rahaliitto EMU raamittaa keskeisesti Suomen taloudellista toimintaympäristöä. EMU on tuonut Suomelle matalat korot ja aiempaa vakaamman

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 2/2014 Anna Kontula & Taneli Hämäläinen Suomenkin asia AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja tutkimuksia yhteiskunnallisista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.7.2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Suomi Euroopan unionissa

Suomi Euroopan unionissa Suomi Euroopan unionissa perusteos R E I J O K E M P P I N E N IV, uudistettu painos Edita Helsinki Toimituskunta Outi Karemaa, Edita Publishing Oy Antti Kuusela, Eurooppa-tiedotus Jukka-Pekka Pietiäinen,

Lisätiedot

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Toimittaneet Erja Horttanainen Anu Wikman-Immonen Kuvat Futureimagebank, Comma Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ Tommi Nieppola, OTL EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 9 / 2002 EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), L 345/90 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN

Lisätiedot

Hyvä sääntely parempi Suomi

Hyvä sääntely parempi Suomi Hyvä sääntely parempi Suomi Elinkeinoelämän 5 teesiä ja käytännön ehdotuksia, joilla sääntelyä vähennetään ja parannetaan Hyvä sääntely kilpailukykyä kasvua työllistämistä Sääntelyn on tuettava yritysten

Lisätiedot

HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN TASAPUOLISEN EDUSTUKSEN TOTEUTUMISESTA PÖRSSIYHTIÖIDEN HALLITUKSISSA

HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN TASAPUOLISEN EDUSTUKSEN TOTEUTUMISESTA PÖRSSIYHTIÖIDEN HALLITUKSISSA 1(14) Marja Hanski, TEM Taustamuistio Jyrki Jauhiainen, OM Eeva Raevaara, STM Marianna Uotinen, VM Jarmo Väisänen, VNK 9.1.2015 LIITE 3 HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN

Lisätiedot

Pohjoismainen malli uuteen aikaan

Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma 2013 2 pohjoismainen malli uuteen aikaan 2013 Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ

ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ Julkaistavissa 16.6.2009 klo 11 ULOS TALOUSKRIISISTÄ Keskuskauppakamarin näkemyksiä Suomen talouden nousun edellytyksistä

Lisätiedot