rahoituspalv luiden toimintaohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "rahoituspalv luiden toimintaohjelma"

Transkriptio

1 rahoituspalv luiden toimintaohjelma komission tiedonanto

2

3 rahoituspalveluiden toimintaohjelma komission tiedonanto

4

5 Tiivistelmä Ra h o i t u s p a lve l u t 1 m u o d o stavat EU:n yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta noin 6 prosenttia ja työllistävät noin 2,45 prosenttia t yövo i m a sta. Komission työ l l i s y ys a ste i sta laatiman kertomuksen (KOM(98) 572) mukaan se on yksi niistä aloista, joilla on parh a a t m a h d o l l i s u u d et para n taa työ l l i s y y t tä E u roopassa. Ra h o i t u s m a rk k i n o i d e n yhdentyminen ta rjoaa uusia l i i k e t o i m i n t a m a h d o l l i s u u k s i a ra h o i t u s p a lvelualalla samalla kun ku l u t taj a t s a avat paremman va s tineen ra h o i l l e e n. Ku l u t tajille ta rj otaan halvemmalla laaj e mp i valikoima rahoituspalveluita ja -tuotteita kuten e s i m e rk i ksi asuntolainoja, eläkke i tä ja vakuutuksia. Te h o k kaat ja avo i m et r a h o i t u s m a rk k i n a t a u t tavat myös ko h d i stamaan pääomat sinne missä ne tuot tavat eniten. Helpot ta m a l l a pääomarahoituksen ja riskipääoman saantia ne a u t tavat pk- y ri t y ksiä ja uusia yr i t y ks i ä hyö d y n tämään täys i m ä ä rä i s e s ti kasvu- ja työllistämismahdollisuutensa. EU:n ra h o i t u s p a lveluala on ku i tenkin jäljessä muiden teollistuneiden valtioiden kehityksestä. Vaikka huomattavaa edistystä on tapahtunut, E u rooppa ei ole vielä käy t tä nyt läheskä ä n kaikkia yhtenäisten rahoituspalvelumarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Euron käyttöönotto p o i staa yhden markkinoiden pirsto u t u m i s e n keskeisen syyn eli erilaiset kansalliset valuutat ja lisää siten yhte n ä i ste n ra h o i t u s p a lve l u m a r kkin oi den ta rj o a m i a m a h d o l l i s u u ksia. Euro on myös merk i t tävä liikkeellepaneva voima. V ä h i t tä i s ra h o i t u s m a rkkinoilla peri n te i ste n rahoitustuotteiden myynti yksityisasiakkaille on edelleen poikkeus huolimatta yhte n ä i ste n r a h o i t u s m a rkkinoiden huomattava sta ete n e m i s e stä. Ve rot u ksen liian vä h ä i n e n yhdenmukaistaminen, hallinnolliset vaatimukset ja avoimuuden puute ovat tä rke i tä este i tä y h te n ä i s m a rkkinoiden tote u t tamiselle ja tä m ä s e l i t tää osaltaan sen, miksi ku l u t taj a t s u h ta u t u vat jossain määrin epäilevä sti raj a t ylittäviin liiketoimiin. Tässä tiedonannossa ke s k i t y tään ka h te e n y h te n ä i sten ra h o i t u s p a lve l u m a rk k i n o i d e n toteutumisen keskeiseen piirteeseen, joita euro vahvistaa entisestään: s y vät ja likvidit euro o p p a l a i s et pääomamarkkinat, jotka palvelevat entistä p a remmin sekä liikke e s e e n l a s k ij o i ta et tä sijoittajia; poistetaan viimeiset esteet rajat ylittävien vä h i t tä i s ra h o i t u s p a lveluiden ta rj o a m i s e l ta, j ot ta ta a t taisiin va l i n n a n m a h d o l l i s u u s ku l u t tajille säilyttäen samalla ku l u t taj i e n luottamus ja kuluttajansuojan korkea taso. Kansainvälinen rahoituskriisi ei ole syy luopua n ä i s tä tavo i t te i sta. Aidosti yht e n ä i s i stä ra h o i t u s m a rk k i n o i sta seura ava Euro o p a n talouden rakenteellinen kehittyminen maksimoi p i t kä a i kaiseen kasvuun, kilpailukykyyn ja t yö l l i s y y teen ko h d i st u vat suorat ja vä l i l l i s et va i ku t u ks et. Mutta pääomamar k k i n o i d e n gl o b a a l i stumisen myötä Euroopan yhte n ä i s i ä rahoitusmarkkinoita on tuettava tehokkaammilla toiminnan va ka u t ta ko s kevilla säännöillä ja va lvonnalla sekä Euroopan tasolla et tä m a a i l m a n l a aj u i s e sti. Tämä on tote u tet tava koordinoimalla säänt e l y- ja va lvo n tav i ra n o m a i sten to i m i n ta pare m m i n, missä komissiolla on tärkeä rooli. Komissio on tyytyväinen Euro o p p a - n e u vo sto n Cardiffin kokouksessaan juuri oikeaan aikaan e s i t tämään ke h ot u kseen laatia ra h o i t u s p a lveluiden to i m i n taohjelma. Tässä tiedonannossa korostetaan seikkoja, joihin on puututtava, jotta EU:hun luotaisiin kilpailukykyä edistävät ja rahoitusmarkkinoiden epävakautta estävät rahoitusmarkkinat. Komission päätelmät p e ru st u vat jäsenvaltioiden asiantuntij o i d e n, r a h o i t u s p a lveluiden käy t täjien ja markkinaosapuolten kanssa käytyihin laajoihin keskusteluihin. Komissio katsoo, et tä toiminnan va ka u d e n valvontaa koskeva EU:n lainsäädäntö ei tarvitse ra d i kaaleja muuto ksia. No p e a sti muuttuvien ra h o i t u s p a lveluiden alalla ta rv i ta a n s u p p e a mpi mutta ny k ya i ka i s e mp i s ä ä n te ly ko n e i sto. Tämän vuoksi komissio 1 Pankki- ja vakuutusala. 1

6 kehottaa neuvostoa ja parlamenttia tutkimaan m a h d o l l i s u u ksia omaksua virtav i i va i s e m m a t, j o u stavammat ja nopeammat l a i n s ä ä d ä n tö käy tä n n öt. Va lvo n tav i ra n o m a i s et voivat osallistua tähän lisäämällä yhteistyötään, jotta toiminnan vakauden valvontaa koskevat s ä ä n n öt ymmärret täisiin kaikkialla samalla tavoin. Lisäksi ta rv i taan keinoja, joilla va h v i stetaan yhteisön ku ri n a l a i s u u t ta rahoituspalveluita koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa ja soveltamisessa. Y h teinen raha va u h d i t taa mark k i n o i d e n ohjaamaa EU:n t u k ku ra h a m a rk k i n o i d e n nykyaikaistamista. Yhteinen raha ei kuitenkaan y ksinään ta kaa opt i m a a l i s e sti to i m i v i a y h tenäisiä tukku ra h a m a rk k i n o i ta. Johdonmukainen ohjelma, jolla tasoitetaan rajat ylittävien liiketoimien ja sijoitustoiminnan jäljellä o l evia lainsäädännöllisiä, hallinnollisia ja verotuksellisia esteitä voi tuottaa merkittävää taloudellista hyötyä. Tämä voidaan saavuttaa ilman va l l a n ku m o u ksellisia muuto ks i a m u ka u t tamalla ta rj o u s e s i t te i tä, lista l l e ot to a, t i l i np ä ä tö sten laatimista ja sij o i t u s p a lve l u i d e n ta rj o a m i sta ko s kevia sääntöjä. Jollei tä l l a i s i i n to i m e np i teisiin ry h d y tä, menetetään yhte i s e n rahan ta rjoamat mahdollisuudet alenta a pääomakustannuksia EU:ssa. Komissio kehottaa jäsenvaltioita suunnittelemaan ja toteuttamaan p i kaisia to i m e np i te i tä, joilla edistetä ä n t u k ku ra h a m a rkkinoiden mahdollisimman pikaista tehokasta yhdentymistä. V ä h i t tä i s ra h o i t u s m a rk k i n o i l l a p e ri n te i ste n rahoitustuotteiden myynti yksityisasiakkaille on edelleen poikkeus huolimatta yhte n ä i ste n ra h o i t u s m a rkkinoiden huomattava s ta ete n e m i s e stä. Komissio lisää ponniste l u i ta v ä h i t t ä i s r a h o i t u s p a l v e l u i d e n y h te n ä i s m a rkkinoiden aste i t ta i s e ks i tote u t u m i s e ksi. Komissio py rkii ensinnäkin s e lvään ja yhteiseen tulkinta a n ra h o i t u s p a lveluiden ammattikäy t täjien ja muiden käy t täjien vä l i s e stä ero sta. Ka n s a i nvälisen yks i t y i s o i keuden ja yhte i s ö n oikeuden asiaa koskevien säännösten mukaisesti py ri t ään estämään kot ij ä s e nva l t i o i ta a s et ta m a sta lisäraj o i t u ksia yks i t y i s h e n k i l ö i n ä toimiville kuluttajille. Toiseksi komissio selvittää ja luet t eloi sellaiset olennaiset erot o i keudellisissa säännöksissä, joiden tä l l ä hetkellä katsotaan oikeuttavan kotijäsenvaltion sääntöjen soveltamiseen. Tämä lisää avoimuutta ja mahdollistaa EU:n viranomaisille sen va rm i stamisen, et tä kot ij ä s e nvaltion sääntö j ä sovelletaan suhteutetusti. Kolmanneksi komissio e d i stää jatkossakin ka n s a l l i sten käy tä n tö j e n l ä h e n t y m i s tä kohti ko r ke a ta s o i sta kuluttajansuojaa silloin kun tämä on tarpeellinen ja suhte u tettu va staus ku l u t tajien onge l m i i n. Ne u vo stoa ja parlamenttia ke h oteta a n mahdollisimman tiiviiseen yhte i st yö h ö n komission kanssa tämän vä h i t täin ete n evä n lähestymistavan toteuttamiseksi. EU:n sisäinen ja kansainvälinen valvontaja säänte ly- y h te i st yö. Yhte n ä i ste n ra h o i t u s m a rkkinoiden oike u d e l l i sten puitte i d e n k i tey t yessä va lvonnan puutte et käy vät yhä ilmeisemmiksi. Komission mielestä kansallisten valvontaelinten järjestelmällinen yhteistyö riittää varmistamaan rahoitusmarkkinoiden vakauden e i vä t kä uudet järj e stelyt EU:n tasolla ole ta rpeen. Tällä het kellä tällainen yhte i st yö on ku i tenkin järj e stetty vä l i a i ka i s e sti ja sitä on p a ra n n et tava. Eri t y i s e st i a r vo p a p e ri m a rkkinoiden va lvonnan alalla ny k y i s et järj e stelyt eivät ri i tä va sta a m a a n m a rkkinoiden kiihtyvään yhdentymiseen. Komissio kannattaa selvää suunnitelmaa, jossa m ä ä ri tellään kaikkien ra h o i t u s m a rk k i n o i d e n va lvo n taan osallistuvien ka n s a l l i sten ja EU:n v i ra n o m a i sten va st u u a l u e et ja ke i n ot niiden toiminnan yhteensovittamiseksi. Ra h o i t u s m a rkkinoiden va kauden yl l ä p i to o n liittyvät haasteet ja mahdollisuudet eivät rajoitu unionin ulkorajoihin. EU ei ole turvassa kriisiltä, j o ka parhaillaan riehuu ka n s a i nvä l i s i l l ä ra h o i t u s m a rkkinoilla. Komission ja j ä s e nvaltioiden on aktiivisesti edistet tävä toiminnan va kauden va lvo n taa ko s kev i e n kansainvälisten perusperiaatteiden laatimista ja a u tet tava parhaiden va lvo n ta käy tä n te i d e n l ev i ä m i stä mahdollisimman laajalle. On mitä suurimmassa määrin EU:n edun mukaista tukea näitä tavoitteita jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa. 2

7 EU:n yhte n ä i sten ra h o i t u s m a rk k i n o i d e n yl e i sten edelly t y sten luominen e d e l l y t tä ä toimia seuraavilla alueilla: On luotava y h tenäinen infra st ru k t u u ri. Kansallisten arvopaperi- ja maksujärjestelmien vä l i stä vuorova i ku t u sta on ke h i tet tävä ja on l öy d et tävä sopivat ke i n ot peto s ten ja rahanpesun ehkäisemiseksi. Tasapuolisen toimintaympäristön varmistaminen rahoitusalan to i m ijoille on yht e n ä i ste n ra h o i t u s p a lve l u m a r kkinoi den ke s ke i n e n ominaisuus. Ra h o i t u s m a rk k i n o i d e n y h d e n t y m i stä on siten va h v i s tet tava p e ru sta m i s s o p i m u k sen kilpailu- ja va l t i o n t u k i s ä ä n tö j e n t i u kalla sove l ta m i s e l l a. Ponnisteluita tällä alueella on lisättävä, koska kilpailu ra h o i t u s p a l veluiden alalla to d e n n ä kö i s e sti kiri styy euroon siirt y m i s e n myötä. Verotus. Kun valuuttakurssiriskit eivät enää estä to d e l l i sten yl e i s e u ro o p p a l a i ste n s ij o i t u s st ra tegioiden laatimista, ve rot u ks e n eroista on jo tulossa merkittävä voimavarojen ko h d e n t u m i sta vä ä ri stävä te k ijä. Pa h i mp i e n ve rot u ksen vä ä ri s tymien ra t ka i s e m i n e n y h te n ä i s m a rkkinoilla edellyttää poliittista y ks i m i e l i s y y t tä, johon on jo pääst y. Tällaisia o n gelmia ovat säästöjen ko h d e n ta m i s e e n liittyvät vääristymät ja rahoituskeskusten välinen h a i tallinen ve rokilpailu. To i m e np i teisiin on ryhdyttävä myös keskeisten rahoitustuotteiden, ku ten henkiva ku u t u sten ja eläke ra h a sto j e n s u h teen, joiden markkinoinnin yli raj o j e n verotuksen eroavaisuudet estävät. Yksimielisyyden saavuttaminen Ne u vo stoa ja parlamenttia ke h otetaan ny t huolehtimaan yhdessä komission kanssa siitä, et tä ke s ku stelu jatkuu. Asian ete n e m i s e ks i poliittisella tasolla komissio ehdot taa, et tä j ä s e nvaltioiden va l t i ova ra i n m i n i ste re i d e n h e n k i l ö ko h ta i s et edustajat ko ko o n t u i s i va t ra h o i t u s p a lvelujen työ r yhmässä, jonka puheenjohtajana toimii komission edustaja. Työ r yhmällä on ka ksi vä l i tö n tä tavo i tet ta. Ke s ä kuuhun 1999 mennessä työ ryhmän olisi määriteltävä ja asetettava tärkeysjärjestykseen neuvostolle esitettävät toimenpiteet. Työ ryhmän toinen te h tävä ennen ke s ä ku u ta 1999 on määritellä välittömästi toteutettavat tärkeimmät toimenpiteet, jotta taattaisiin asian edistyminen. L i s ä k si työ r yh mä av u staa ko m i s s i ot a ra h o i t u s p a lve l u i ta ko s kevan lainsäädännön täy tä n tö ö npanoa ja sove l ta m i sta ko s keva s s a yhteisessä valvonnassa. Komissio aikoo ra p o r toida säännöllises t i ECOFIN-neuvostolle. Komissio ottaa lisäksi käyttöön korkean tason ku u l e m i s m e n et telyn, jot ta sekä m a rk k i n a o s a p u o l et et tä ra h o i t u s p a lve l u j e n käy t täjät vo i vat osallistua täys i p a i n o i s e st i politiikan laatimiseen tällä alueella. 3

8 4

9 Johdanto 1. S y vät ja likvidit yhte n ä i s et ra h o i t u s m a rkkinat, jot ka va u h d i t tava t kasvua ja työ p a i k kojen luomista ja p a ra n tavat Euroopan ta l o u d e n k i l p a i l u k y k yä, ovat yhteisön ulot t u v i l l a 2. E u ron käy t tö ö n ot to on yhtenäismarkkinoiden looginen seuraus ja tarjoaa historialliset mahdollisuudet saada täysi hyöty avo i m i sta ja yhdentyneistä m a rk k i n o i sta. Va l u u t ta ku rs s i ri s k i e n h äviäminen ja euroalueen yhte i n e n rahapolitiikka luovat vahvan virikkeen raha, laina ja pääomamark k i n o i d e n yhdistämiselle. 2. Ra h o i t u s p a lveluiden käy t täjät hyöt y vä t kilpailukykyisemmistä ja innovatiivisemmista ka u p a l l i s i sta ra h o i t u s p a lve l u i sta samalla kun kuluttajansuoja pysyy korkeatasoisena. Ra h o i t u s p a lve l u y ri t y ks et hyöt y vät uusista l i i keto i m i n ta m a h d o l l i s u u ks i sta laaj e m m i l l a ja syvemmillä pääomamar k k i n o i l l a. Pä ä o m a m a rkkinoiden yhdentyminen myö s vähentää teollisuuden pääomakustannuksia a l e n tamalla ko rkoja sekä helpot ta m a l l a p ä ä o m a ra h o i t u ksen ja ri s k i p ä ä o m a n saantia. Tästä hyöt y vät eri t y i s e st i pk yritykset ja aloittelevat yritykset, jotka joutuvat nykyisin turvautumaan kalliiseen ja joustamattomaan lainarahoitukseen E u ron käy t tö ö n ot to ja ny k y i s et yhtenäismarkkinasäännöt ovat välttämätön mutta eivät riittävä edellytys EU:n laajuisten, toimivien ra h o i t u s p a lve l u i d e n y h te n ä i s m a rkkinoiden muodost u m i s e l l e. Nykyisiä järjestelyitä on tarkistettava myös sen varmistamiseksi, että EU:n rahoitusala s e lviytyy r a h o i t u s m a rk k i n o i d e n gl o b a a l i stumisen myötä lisääntyvistä kilpailuhaasteista. 4. E u ro o p p a - n e u vo sto tunnusti para n n u ste n tarpeen Cardiffin kokouksessaan, jossa se ke h otti ko m i s s i ota laatimaan to i m i n taohjelman ra h o i t u s p a lve l u i d e n y h te n ä i s m a rkkinoiden ke h i t tä m i s e ksi ja ennen ka i k kea tutkimaan ny k y i s e n lainsäädännön to i m e e npanon te h o k ku u t ta ja selvittämään puutteet, jotka mahdollisesti e d e l l y t tävät muuto ksia lainsäädäntö ö n. Va sta u ksena Euro o p p a - n e u vo s to n kehotukseen komissio esittelee nyt tämän toimintaohjelman, jolla pyritään: luomaan lainsäädäntö ko n e i sto, jonka avulla EU pystyy vastaamaan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin p o i stamaan lopullises t i pääomamarkkinoiden pirstoutuminen ja s i ten laskemaan EU:n mark k i n o i l ta hankitun pääoman ku sta n n u ks et mahdollisimman alas ta rjoamaan avoimien mark k i n o i d e n edut sekä rahoituspalveluiden tarjoajille että käyttäjille ka n n u staa va lvo n tav i ra n o m a i s i a y h te e n s ov i t tamaan to i m i n ta n s a paremmin edistämään yhtenäisen infrastruktuurin kehittymistä EU:n tasolla p o i stamaan eri l a i s e sta ve rot u ks e sta johtuvia yhtenäismarkkinoiden esteitä. Tässä asiakirjassa esitetty analyysi perustuu E u roopan tasolla käytyihin laaj o i h i n ke s ku steluihin, joissa ku u l t i i n ra h o i t u s p a lveluiden käy t täjien ja teollisuuden edustajia, mark k i n a o s a p u o l i a ja kansallisia viranomaisia. 5. Näihin haasteisiin va staaminen ei va a d i nykyisen lainsäädännön täy d e l l i stä m u u t ta m i sta. Se vaatii käy tä n n ö n l ä h e i stä m u t ta päättävä i s tä t o i m i n taa, jot ta avautuneet mahdollisuudet hyödynnettäisiin p a rhaalla mahdollisella tava l l a. Ka n s a i nvä l i sten ta l o u s n ä k y m i e n h e i k keneminen ei ole mikään syy lykä tä tarvittavia muutoksia. Itse asiassa se antaa e n t i stä enemmän aihet ta te h o k ka i s i i n toimiin. 2 Työllisyysasteita koskevan komission raportin (KOM (98) 572) mukaan rahoituspalvelut ovat yksi niistä aloista, joilla mahdollisuudet luoda uusia työpaikkoja Eurooppaan ovat parhaat. 3 Ve l kojen osuus yri t ysten ra h o i t u s ra ke n teessa va i h te l e e Alankomaiden 50 prosentista Ranskan, Saksan ja Italian yli 70 prosenttiin ja Espanjan 80 pro s e n t t i i n (Yhdysvalloissa se on 20 prosenttia). 5

10 Karsittu mutta tehokkaampi säännöstö I. pysyminen muutosten mukana 6. Toiminnan va kauden va lvo n taa ko s keva a l a i n s ä ä d ä n töä on yhte n ä i s i l l ä ra h o i t u s m a rkkinoilla seura t tava jatku va st i, j ot ta va rm i stet taisiin te h o kas suoja ta l o u d e l l i sta epäva rm u u t ta va sta a n. Unionin selkeät to i m e np i te et to i m i n n a n vakauden turvaamiseksi, tiukka valvonta ja todellinen avoimuus ovat autta n e et E u rooppaa välttymään ka n s a i nvä l i s i l l ä ra h o i t u s m a rkkinoilla nyt va l l i t s eva n myl l e rr y ksen pahimmilta seura u ks i l ta. Lainsäädäntöä on kuitenkin mukautettava j a t ku va sti, jot ta otet taisiin huomioon ra h o i t u s m a rkkinoilla, inst ru m e n teissa ja t u ot teissa ta p a h t u va ke h i t ys sekä ra h o i t u s m a rkkinoiden ka s vava s ta ke s k i n ä i s e stä ri i p p u va i s u u d e sta automaattisesti seuraavat riskit. Toiminnan vakauden valvontaa koskevat säännöt on pidettävä ajan tasalla, jotta ne vastaisivat mahdollisimman te h o k ka a sti ta rp e e s e e n luoda työpaikkoja ja parantaa kilpailukykyä. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää toimintaa kahdella rintamalla: lainsäädännön muka u t ta m i sta on nopeutettava toiminnan va ka u t ta ko s keva n säännöstön laatimista on tehostettava. 7. No p e a mpi reagointi on ra t ka i s eva n tärkeää. Ei riitä, että annetaan vähemmän ja parempia lakeja. Lainsäädäntömenettelyä on nopeutettava. Teknologian kehittyessä ja m a rkkinoiden yhdentyessä EU:n l a i n s ä ä d ä n tö m e n et tely laahaa usein jäljessä. Siinä vaiheessa kun direktiivit on ehdotettu, käsitelty ja hyväksytty, ne ovat usein enää yks i t y i s ko h taisia ra t ka i s u j a eilisen ongelmiin. EU:n säännösten hidas u u d i staminen ka n s a i nvä l i s e sti hy vä ks y t y n va l i o käy tännön muka i s i ksi va i ke u t ta a s ä ä n tely ja va lvo n tav i ra n o m a i s te n te h tävää säilyttää ra h o i t u s j ä rj e ste l m ä n va kaus. Tämä on jo käy nyt ka l l i i ks i kilpailukyvyn kannalta, koska rahoitusalan to i m ijoille ei ole suotu viimeisimmän kehityksen mukaista sääntelyjärjestelmää ja n o p e a mpaa va lvo n taa (kuvio 1). Nyt a l o i tettu työ pankkien omien va ro j e n l a s ke n ta m e n etelmän ke s ke i sten piirte i d e n tarkistamiseksi toteutetaan samanaikaisesti Baselin pankkiva lvo n ta ko m i te a s s a toteutettavan työn kanssa. On tärkeää, että B r ysselissä ja Baselissa saav u tet u t lopputulokset vastaavat toisiaan ja että ne t u l evat voimaan samaan aikaan (ks. 39 kohta, jossa käsitellään EU:n osallistumista Baselin komitean työhön). Kuvio 1: Yhdys valloissa pankeille sallittiin vuonna 1996 monimutka i ste n t i eto konemallien käy t tö mark k i n a ri s k i e n l a s ke m i s e ksi, ja pankkeja ko s kev i a p ä ä o m ava a t i m u ksia tä s m e n n ettiin (ja alennettiin). EU:ssa kesti noin 2 _ vuotta ennen kuin direktiiveihin oli tehty tarvittavat muutokset ja EU:n pankit saattoivat toimia vastaavissa kilpailuolosuhteissa. 8. L a i n s ä ä d ä n tö p rosessin nopeuttaminen on siten keskeisen tärkeää, mutta huomioon on otet tava myös laaj e mpi ke s ku ste l u komitologiamenettelyjen käyttämisestä EY:n p ä ä tö ks e n teossa. Komissio tutkii yhdessä muiden toimielinten kanssa mahdollisuutta n o p e u t taa menet te l y i tä tä m ä n ka l ta i s i l l a aloilla noudattaen ku i tenkin EY: n p e ru sta m i s s o p i m u ksen määräy ksiä sekä ot taen huomioon komission ehdot u ks e n komitologiamenettelyjen tarkistamisesta. 9. L a i n s ä ä d ä n t ö m e n e t t e l y j e n v i rtav i i va i sta m i n e n. Komissio selv i t tä ä, kuinka löytää EU:n lainsäädännössä oikea tasapaino tavo i t teiden määri t telyn ja y ks i t y i s kohtien tä s m e n tämisen vä l i l l ä. Nykyinen lainsäädäntö on liian y ks i t y i s ko h tainen, mikä usein johtuu komission alku p e räiseen ehdot u ks e e n te h täv i stä yks i t y i s ko h ta i s i sta ta rk i st u ks i sta ( kuvio 2). Liian monimutka i s e l ta l a i n s ä ä d ä n n ö l tä välttyminen edellyttä ä itsekuria sekä mukana olevilta toimielimiltä että komissiolta itseltään. 6

11 Kuvio 2: Miten yhte n ä i s i ä ra h o i t u s m a rk k i n o i ta EI pidä säännellä: Komission alku p e räisessä ehdot u ks e s s a pääoman va kava ra i s u u s d i re k t i i v i ksi oli 26 sivua, mutta ve rsiossa, jonka neuvo sto hyväksyi lainsäädäntöprosessin jälkeen, oli 79 sivua. Niistä 42 sivua oli liitteitä, joissa oli pikku ta rk koja lukuja, muun muassa m o n i m u t kaisia matemaattisia malleja p ä ä o m ava a t i m u sten laske m i s e ks i. M u u to s d i rektiivi annettiin neljä vuot ta myöhemmin: siinä oli 28 sivua. 10. Olisi tutkittava mahdollisuutta löytää uusi käy tä n n ö n l ä h e i s e mpi, enemmänkin laadullinen kuin määrällinen tapa säännellä rahoituspalveluita. Palveluiden tarjoajia tai t u ot te i ta ko s kevassa uudessa lainsäädännössä olisi raj o i t u t tava m ä ä ri t telemään ke s ke i s et peru stavo i t te et, j ot ka sillä py ri tään saa v u t ta m a a n. Tällaisessa "puitelainsäädännössä" ei tarvitse eritellä tarkkaan niitä erityisiä ja/tai määrällisiä keinoja, joiden avulla tavoitteet p a rh a i ten saav u tetaan. Jos ta rke m m a t o h j e et ovat ta rpeen, ne vo i s i vat olla m u o d o l taan joustava mpia ja täy d e n täv i ä. Tähän ta rko i t u kseen vo i taisiin käy t tä ä komission tiedonantoja, suosituksia ta i p ä ä tö ksiä (joihin sove l l et ta i s i i n a s i a n m u kaisia ko m i to l o g i aj ä rj e ste l y i tä ). Va i h to e h to va l i t taisiin oike u d e l l i s e n va rmuuden ja/tai valmiiden te k n i ste n ra t kaisujen saatavuuden peru ste e l l a. Komissio selv i t tää ta rkemmin va l i t tava a l ä h e st y m i stapaa, jot ta siitä vo i ta i s i i n ke s ku stella jäsenvaltioiden ja Euro o p a n parlamentin kanssa lähikuukausina. II. nykyisten sääntöjen hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla 11. N y k y i sten sääntöjen ta rj o a m i a l i i keto i m i n ta m a h d o l l i s u u ksia voidaan myö s hyö d y n tää paremmin. Yhte i s ö n lainsäädännön puutte e l l i s u u ksia vo i d a a n korjata siten, että jäsenvaltiot parantavat täy tä n tö ö npanoaan, komissio va lvo o l a i n s ä ä d ä n töä tiukemmin ja EY: n l a i n s ä ä d ä n töä tulkitaan selkeämmin ja yhdenmukaisemmin. 12. O i kein aj o i tettu ja te h o ka s täytäntöönpano. Vaikka viivästykset ovat jatkuneet pitkään, jäsenvaltiot ovat nyt lähes ko konaan siirtä n e et ra h o i t u s p a lve l u j a koskevat direktiivit osaksi lainsäädäntöään. Viivästynyt (tai usein epätäydellinen taikka virheellinen) täytäntöönpano on aiheuttanut ku sta n n u ksia markkinaosapuolille ja johtanut yhtenäismarkkinoiden vääristymiin ja te h ot to m u u teen, jot ka haitta ava t yhtenäismarkkinoiden tehokasta toimintaa 4. Lähes viisi vuotta sen jälkeen kun suurin osa ra h o i t u s p a l ve l u i ta ko s keva sta l a i n s ä ä d ä n n ö stä tuli voimaan, tilanne on suurimmaksi osaksi tyydyttävä, mitä tulee ra h o i t u s p a lve l u d i rektiivien saatta m i s e e n osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kaksitoista j ä s e nva l t i ota on ry h t y nyt to i m e np i te i s i i n s a a t ta a kseen ka i ken pankkialaa, va ku u t u ksia ja arvo p a p e re i ta ko s keva n lainsäädännön osaksi ka n s a l l i s ta l a i n s ä ä d ä n töään, ja kaikkien 15 j ä s e nvaltioiden ke s k i m ä ä rä i n e n täy tä n tö ö np a n o a ste on 98,94 pro s e n t t i a. S ovittujen sääntöjen täy tä n tö ö np a n o s s a tapahtui kuitenkin tätä ennen merkittäviä myö h ä stymisiä. Jatkossa on er i t y i s e n tä rkeää, et tä täy tä n tö ö npano viivä st y y mahdollisimman vähän. Samoin on kiinnitettävä huomiota sen varmistamiseen, että kansalliset täytäntöönpanotoimenpiteet mahdollistavat tehokkaan täytäntöönpanon kaikkialla EU:ssa. Tämä edellyttää jokaiselta j ä s e nva l t i o l ta täy d e l l i stä ja to d e l l i sta sitoutumista prosessiin, mitä ehkä voidaan täy d e n tää jonkinlaisella itsesääte l evä l l ä va lvonnalla kollektiivisen ku ri n a l a i s u u d e n p a ra n ta m i s e ksi. Komissio tutkii yhdessä j ä s e nvaltioiden kanssa, ku i n ka tässä olisi syytä edetä. 4 S ij o i t u s p a lveluja ko s kevan direktiivin täy tä n tö ö np a n o n v i i vä styminen on aiheuttanut markkinoiden jäy k k y y t tä, koska kilpailu on ollut vähäistä ja markkinoille pääsy va i keaa. Markkinoilla ei ole tapahtunut innova a t i o i ta eivätkä sijoitusyhtiöt ole riittävän hyvin valmistautuneita e u ron mukanaan tuomaan sopeutumista rpeeseen ja kiristyvään kilpailun. 7

12 13. S ä ä n töjen tulkitseminen selke ä sti ja y h d e n m u ka i s e st i. Jäsenva l t i o i d e n soveltamien sääntöjen on oltava selkeät, ja n i i tä on tulkittava yhdenmuka i s e sti ko ko unionissa. Po i k ke av u u ksien vä l t tä m i s e ks i komissio voi antaa Euroopan yhte i s ö j e n t u o m i o i stuimen oike u s käy tä n tö ö n p e ru s tuvia tulkitsevia tiedonant o j a. Va lvo n tav i ra n o m a i sten muut ku i n lainsäädännölliset, itsesäätelyyn perustuvat ratkaisut voivat nekin auttaa ymmärtämään laajemmin niitä toimintaperiaatteita, joita te h o k kaiden yhte n ä i s m a rk k i n o i d e n va rm i staminen edellyttää. Ero av u u d et yhteisten sääntöjen täytäntöönpanossa on a n a l ys o i tava ja niiden seura u ks et on y m m ä rret tävä, minkä lisäksi parh a a sta valvontakäytännöstä voidaan tehdä esikuvaa n a l y ysi (bench m a rking) ero av u u ks i e n p o i sta m i s e ksi. Yhte i st yö va lvonnan alalla tuleekin koko ajan tärkeämmäksi sitä mukaa kuin sij o i t u s p a lvelut ja rajat y l i t tävä arvopaperikauppa yleistyvät keskinäinen y m m ä rrys ja avoimuus ovat olennaisia e ri t y i s e sti liiketo i m i n n a n menettelytapasääntöjen kannalta. Tällaista toimintaa on syvennettävä ja vahvistettava ja esimerk i ksi va sta p e ru stettu FESCO vo i olla keskeinen tekijä tässä yhteydessä 5. 5 F E S CO on Euroopan arvo p a p e ri kauppaa va lvov i e n ko m i teoiden yhteyselin (Fo rum of European Securi t i e s Commissions). TOIMENPITEET Komissio jatkaa ja kehittää direktiivien oikein ajoitettua ja tehokasta täytäntöönpanoa laatii tulkitsevia tiedonantoja jäsenvaltioille ja markkinaosapuolille laatii yksityiskohtaisia ehdotuksia, joiden pohjalta keskustellaan paremmasta lähestymistavasta rahoituspalveluiden vakautta koskevan lainsäädännön alalla Neuvostoa ja Euroopan parlamenttia kehotetaan pohtimaan yhdessä komission kanssa mahdollisuuksia päästä toimielinten väliseen sopimukseen, jossa sovittaisiin yhtenäisten rahoituspalvelumarkkinoiden tehokkaan, joustavan ja nopeamman lainsäädännön yksityiskohtaisista säännöistä ke h otetaan itseku riin lainsäädännön laatimisessa, jot ta vä l t y t täisiin liian monimutka i s e l ta lainsäädännöltä Jäsenvaltioiden olisi kehotettava val vontaviranomaisiaan vahvistamaan itsesäätelevää rooliaan ja syventämään ja vahvistamaan menetelmiä parempien sääntelystandardien ja toiminnallisten käytäntöjen luomiseksi tehokkaita yhtenäismarkkinoita varten olisi sitouduttava direktiivien tehokkaaseen ja nopeaan täytäntöönpanoon 8

13 Pankkien väliset yhdentyneet tukkurahamarkkinat ovat käden ulottuvilla 14. E u ron käy t tö ö n ot to va u h d i t taa syvien ja likvidien yl e i s e u ro o p p a l a i ste n p ä ä o m a m a rkkinoiden ke h i t t y m i stä. Mutta se ei yksinään yhdistä pääomamarkkinoita. Markkinoiden pirstoutuminen jatkuu jäljellä o l evien säänte l yl l i sten, hallinnollisten ja ve rot u ks e l l i sten esteiden vuoksi. Tällainen p i rstoutuminen yhdessä ra h o i t u ksen ja yhtiöiden hallinto j ä rj e stelmien muiden vääristymien kanssa merkitsee, että eräissä j ä s e nvaltioissa pääomamarkkinat ova t h u o m a t tavan alike h i t t y n e et 6.Tämä käy ka l l i i ksi. Useissa EU:n jäsenva l t i o i s s a y ri t y ks et eivät turvaudu ri i t tävä sti oman pääoman ehtoiseen ja vieraan pääoman e h toiseen ra h o i t u kseen. Samoin i n n ovatiivisen yri t y sto i m i n n a n a l o i t tamisessa tur va u d u taan selvä st i vähemmän ri s k i p ä ä o m a ra h o i t u kseen ku i n Yhdysvalloissa M a rkkinoilla va l m i sta u d u taan jo yl e i s e u rooppalaiseen arvo p a p e ri ka u p p a a n. Ensimmäisissä pörssien vä l i s i s s ä st ra tegisissa liittoutumissa kä s i te l l ä ä n a i h e i ta, jot ka ovat yl e i s e u ro o p p a l a i s e n a rvo p a p e ri kaupan aloittamisen ka n n a l ta välttämättömiä. Nyt on löydetty ratkaisuja, j ot ka va rm i stava t a r vo p a p e ri ka u p p aj ä rj e stelmien te k n i s e n y h teensopivuuden ja mark k i n a käy tä n tö j e n yhteensovittamisen. 16. Komission järj e stämissä kuulemisissa on tullut esille ongelmia, jot ka liittyvä t pääomamarkkinoille pääsyyn; tällaisia ovat va ra l l i s u u s e riin sij o i t ta m i sta sekä s ij o i t u s p a lvelujen ta rj o ajien to i m i n ta a ko s kevat raj o i t u ks et. Nä i tä kä s i te l l ä ä n s e u ra avassa pääoman kysynnän ja ta rjonnan ka n n a l ta (va i k kakin osa tapauksista kattaa molemmat). I. Kysyntäpuolella liikkeeseenlaskijoiden tulisi päästä yleiseurooppalaisille pääomamarkkinoille helposti ja kilpailukykyisin ehdoin. 17. Te h o k kaat ja yhdentyneet t u k ku ra h a m a rkkinat ta rj o a vat ka i k i l l e y ri t y ksille mahdollisuuden saada u l ko p u o l i sta pääomara h o i t u sta. Tällä h et kellä pörssiin listautuminen on m a h d oto n t a monelle sitä haluava l l e y ri t y kselle; tällaisia ovat er i t y i s e st i to i m i n taansa aloitte l evat pienet ja innovatiiviset yritykset. Seuraavat osa-alueet e d e l l y t tävät lisäto i m e np i te i tä, jot ta visio l a aj o i s ta ja likvideistä yhte i s i s tä pääomamarkkinoista voi toteutua. Ta rj o u s e s i t teiden va stav u o ro i n e n t u n n u staminen. Ka n s a l l i s et v i ra n o m a i s et ovat peri n te i s e st i asettaneet liikkeeseenlaskulle vaativia ja usein to i s i s taan poikke av i a t i e d o n a n tova a t i m u ksia. Tämän vuoks i l i i k ke e s e e n l a s k ijat ja vä l i t täjät eivä t halua ta rj ota osakkeiden ja j o u k kolainojen ka l taisia arvo p a p e re i ta yli rajojen eivä t kä sij o i t tajat pääase hyötymään laaj e m m a sta t u oteva l i ko i m a sta. Ta rj o u s e s i t te i stä vuonna 1989 annettu direktiivi ei ole p o i stanut näitä va i ke u ksia. Ko m i s s i o ehdottaa tilanteen parantamista sekä m u u t tamalla lainsäädäntöä et tä lisäämällä va lvo n tav i ra n o m a i ste n välistä yhteistyötä. 6 Y h d i st y ny t tä ku n i n ga s ku n taa ja Alanko m a i ta luku u n ottamatta osakkeiden markkina-arvo EU:ssa on olematon ve rrattuna Yhdys va l toihin (32 prosenttia EU:n BKT: sta verrattuna yli 100 prosenttiin Yhdysvalloissa). 7 EU:ssa 70 prosenttia liikkeeseenlasketuista yrityslainoista on suhteellisen ri s k i t tömiä (luot to ke l p o i s u u s l u o k i t u s vähintään Aa2) kun vastaava luku Yhdysvalloissa on 30 p rosenttia. Syvät ja likvidit yri t yslainojen mark k i n a t mahdollistaisivat enemmän voittoa tuottavan segmentin kehittymisen EU:ssa. 9

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI))

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 18.3.2015 2014/2210(INI) MIETINTÖLUONNOS perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö EKIRJE VM201200760 12.10.2012 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia Pankkiunioni osana EMU:n kehittämistä U/Etunnus: EUTORInumero: EU/20121429 Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 18.2.2013 2012/2296(INI) MIETINTÖLUONNOS kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmää Euroopassa koskevasta strategiasta

Lisätiedot

Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla

Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla Tieteiden yö Rahamuseo 10.1.2013 Esa Jokivuolle Suomen Pankki Sisältö Rahoituskriisit - uhka vai mahdollisuus? Miksi rahoitusjärjestelmä joutuu

Lisätiedot

Euroopan investointipankki lyhyesti

Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan unionin rahoituslaitoksena tarjoamme rahoitusta ja asiantuntemusta terveen liiketoiminnan edellytykset täyttäviin kestävällä tavalla toteutettaviin investointihankkeisiin,

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman IP/03/716 Bryssel 21. toukokuuta 2003 Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman Euroopan komission tuoreella toimintasuunnitelmalla yhtiöoikeuden uudistamisesta ja

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto Johdanto Taustaa: Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Muutoslait selkeyttävät oikeustilaa Asetus tuli voimaan 17.9.2014. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta. Ei tarvitse panna täytäntöön kuten

Lisätiedot

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Pääomamarkkinaunionin tausta - Pääoman vapaa liikkuvuus yksi EU:n perusvapauksista Viime vuosina on luotu pankkiunioni,

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt *

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * P7_TA(2010)0092 Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.4.2009 K(2009) 3177 KOMISSION SUOSITUS suositusten 2004/913/EY ja 2005/162/EY täydentämisestä julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Oikeudellisten asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2011 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta neuvoston asetukseksi toimivallasta, sovellettavasta laista ja päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EU ja verotus. Sirpa Pietikäinen. Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013

EU ja verotus. Sirpa Pietikäinen. Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013 EU ja verotus Sirpa Pietikäinen Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013 Yleistä EU-veropolitiikan voi jakaa kahteen osaan: Välitön: kunkin jäsenmaan yksinomaisessa toimivallassa Välillinen: vaikuttaa tavaroiden,

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W

6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W 0(02 Bryssel 19. marraskuuta 2001 6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W Komissio on teettänyt laajan

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen

Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen Uudista ja Uudistu 2007 Pekka Nuuttila Varatoimitusjohtaja Nordea Pankki Suomi Oyj 27.9.2007 Nordea Pohjoismaiden johtava pankki Nordean

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus Luento 8: Pankkikriisien ja -konkurssien torjuntakeinot Pankkikriisien ja konkurssien syyt 1) Luototetaan asiakkaita,

Lisätiedot

Vientilupamenettelyt

Vientilupamenettelyt Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014 (3) On aiheellista rajoittaa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 mukaisesti ja rajoittaa tiettyjen niihin liittyvien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Kysymys: Puolue 170 = Itsenäisyyspuolue 171 = Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 172 = Suomen Keskusta 173 = Kansallinen Kokoomus 174 = Köyhien Asialla

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

Lookthroughmenetelmää koskevat ohjeet

Lookthroughmenetelmää koskevat ohjeet EIOPABoS14/171 FI Lookthroughmenetelmää koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2015. Investointeja tukeva politiikka

Hallitusohjelma 2015. Investointeja tukeva politiikka Hallitusohjelma Investointeja tukeva politiikka Talouskriisin aikana Suomen teollisuuden kiinteiden investointien määrä on alentunut enemmän kuin EU-maissa keskimäärin ja huomattavasti enemmän kuin kilpailijamaissamme.

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä, joka koskee ehdotusta hallituksen esitykseksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.12.2007 KOM(2007) 772 lopullinen 2007/0273 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettua valmisteverokantaa Madeiran itsehallintoalueella

Lisätiedot

2 MENETTELYTAVAT-PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta

2 MENETTELYTAVAT-PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta 1 (5) 2 MENETTELYTAVAT-PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Rahoituspalvelujen tarjonnassa noudatettavien menettelytapojen sääntelyssä Rahoitustarkastuksen tavoitteena on edistää

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12. COM() 597 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin

Lisätiedot

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY Metsäteollisuuden EU-linjaukset 1 EUROOPAN UNIONI on Suomelle tärkeä. EU-jäsenyyden myötä avautuneet sisämarkkinat antavat viennistä elävälle Suomelle ja suomalaisille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat; markkinoiden ja sääntelyn tasapainosta Pääjohtaja Erkki Liikanen Helsingin yliopisto: Studia Collegialia. 27.2.

Rahoitusmarkkinat; markkinoiden ja sääntelyn tasapainosta Pääjohtaja Erkki Liikanen Helsingin yliopisto: Studia Collegialia. 27.2. Rahoitusmarkkinat; markkinoiden ja sääntelyn tasapainosta Pääjohtaja Erkki Liikanen Helsingin yliopisto: Studia Collegialia 27.2.2014 1 Johdanto Kriisin mahdollisuuteen kansainvälisen rahoitusjärjestelmän

Lisätiedot

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Maaliskuu 2013, Varatuomari Joachim Reimers Kansainvälisessä kaupankäynnissä myydään usein useampaan kertaan peräkkäin

Lisätiedot

HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset. Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9.

HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset. Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9. HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9.2015 Avoimuusdirektiivin muutosten täytäntöönpano - keskeisimmät

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta 2 Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

EKP:n Kriteerit liittymiselle

EKP:n Kriteerit liittymiselle EKP:n Kriteerit liittymiselle Lähentymiskriteerit Hintakehitys Julkisen talouden kehitys Valuuttakurssikehitys Pitkien korkojen kehitys Lähde: EKP:n kotisivut 1. Hintakehitys Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot