Teuvan kunnan tekninen toimisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teuvan kunnan tekninen toimisto"

Transkriptio

1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1/2013 Jätelautakunta sivu 1 Kokousaika keskiviikko klo Kokouspaikka Teuvan kunnan tekninen toimisto Saapuvilla olleet jäsenet Tapani Laitamäki, Teuva puheenjohtaja Tero Kilpiö, Kauhajoki varapuheenjohtaja Jukka Pitkäranta, Isojoki jäsen Pentti Pihlajaviita, Karijoki Jukka Salo, Kaskinen Hans Ingvesgård, Kristiinankaupunki Erkki Niemi, Kurikka (Jurva) John Berg, Närpiö Muut saapuvilla olleet Markku Salonen Marja-Leena Mäki Merja Rosendal kunnaninsinööri, esittelijä pöytäkirjanpitäjä Oy Botniarosk Ab:n toimitusjohtaja, 1, klo Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat :t 1-9. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tero Kilpiö ja Jukka Pitkäranta. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Tapani Laitamäki puheenjohtaja Marja-Leena Mäki pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Teuva Tero Kilpiö Jukka Pitkäranta Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Teuva MS/mlm Marja-Leena Mäki, toimistosihteeri

2 Jätelautakunta INFORMAATIOTA JA KESKUSTELUA AJANKOHTAISISTA ASIOISTA Jäteltk 1 Jätelautakunnalle oli toimitettu esityslistan ohessa seuraavat asiakirjat: - voimassa oleva jätelaki; - ote Teuvan kunnan hallintosäännöstä (5. luku: Kokousmenettely); - esteellisyyssäännökset (kuntalain ja hallintolain ao. :t); - yleiset jätehuoltomääräykset (tulleet voimaan ). Kokoukseen oli kutsuttu myös Oy Botniarosk Ab:n toimitusjohtaja Merja Rosendal esittelemään yhtiön toimintaa sekä kertomaan ajankohtaisista asioista ja vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin. Toimitusjohtaja esitteli jätelautakunnalle Suupohjan kahdeksan kunnan v perustamaa jätehuoltoyhtiö Oy Botniarosk Ab:tä, joka huolehtii tämän alueen n asukkaan jätehuollosta jätelain mukaan. Lautakunta sai tietoa yhtiön toiminnasta lukuineen, tehtävistä, tavoitteista, organisaatiosta jne. Toimitusjohtaja kertoi lisäksi tulevasta yhteistyöstä UFF-avustusjärjestön kanssa. Myös Mustasaaressa sijaitsevan Westenergy Oy:n toimintaa esiteltiin. Kunnaninsinööri esitteli lautakunnalle toimitettuja asiakirjoja todeten mm., että kokouksen alussa jaettu v hyväksytty jätelautakunnan johtosääntö tulee saattaa ajan tasalle uuden jätelain tultua voimaan. Ehdotus: Jätelautakunta merkitsee annetun informaation tiedoksi. Merja Rosendal poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

3 Jätelautakunta JÄTELAUTAKUNNAN KOKOUKSET, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN MÄÄRÄÄMINEN SEKÄ PÖYTÄKIR- JAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄPITÄMINEN Jäteltk. 2 Teuvan kunnan hallintosäännön 51 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana päättämässään paikassa Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 63 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä, jonka toimielin määrää tai kutsuu. Jätelautakunta on esim. v kokoontunut 6 kertaa, ts. kokouksia on pidetty tarvittaessa. Kokousaika on ollut keskiviikko klo ja kokouspaikka Otto Syreenin talo (vanha kunnantalo), kokoushuone Tähti, Porvarintie 26 A. K.ins. Ehdotus: Jätelautakunta päättää, että 1) se kokoontuu tarvittaessa ja kokoukset pidetään Otto Syreenin talossa; kokousaika on pääsääntöisesti keskiviikko klo 18.30; 2) pöytäkirjanpitäjänä toimii toimistosihteeri Marja-Leena Mäki tai hänen sijaisensa; 3) pöytäkirjan tarkastuspäivä on kokousta seuraavan viikon keskiviikko; 4) pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä jokaisessa jäsenkunnassa pöytäkirjan tarkastusta seuraavan kuukauden 1. arkimaanantaina.

4 Jätelautakunta JÄTETAKSA Jäteltk 3 Uuden voimaantulleen jätelain 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua. Jätemaksuilla katetaan kaikki sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset, kuten jätteiden käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus, jätehuollon kehittäminen, viranomaistehtävät jne. Aikaisemmin (viimeksi , 13 ) jätelautakunta on hyväksynyt jätemaksutaksan ekomaksun osalta. Ekomaksulla katetaan kotitalouksien hyöty- ja vaarallisten jätteiden vastaanoton järjestämisestä, käsittelystä, tiedotuksesta ja neuvonnasta aiheutuvat kustannukset. Nyt voimassa olevan jätelain 32 :n mukaisten jätteiden käsittely- ym. hintojen tulee sisältyä jätetaksaan. Jätemaksun on jätelain mukaan vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Kuvaus jätehuollon palvelutasosta Oy Botniarosk Ab:n toiminta-alueella on esityslistan ohessa. Liite Uuden jätelain, nykyisen hinnaston ja jätemaksutaksan sekä palvelutasomäärityksen pohjalta on valmisteltu uusi liitteenä oleva jätemaksutaksa, joka on tarkoitus saattaa voimaan alkaen. Jätetaksa sisältää seuraavat osiot: I Yleistä (jätehuollon palvelutehtävät, jätteiden määritelmät) II Kiinteistöittäinen poltettavan jätteen kuljetus (alueella käytössä oleva järjestelmä, liittyminen) III Jätemaksut ja niiden perusteet (jätteiden laskutusperusteet) IV Ekomaksu (ekomaksun määräytymisen periaatteet, laskutus) V Kunnan toissijainen vastuu jätehuollon järjestämisestä (toissijaisen jätehuollon maksuperusteet) VI Jätemaksulaskutus (kuvaus maksujen laskutuksesta) VII Mahdolliset taksamuutokset (muutosten vaikutus maksuihin) VII Jätemaksutaulukko (taksan liitteet) Ekomaksut taulukko nro 1 Vapaa-ajanasuntojen lukolliset jäteastiat (pienikok. poltettava jäte) taulukko nro 1 a Poltettavan jätteen astiakohtaiset käsittelymaksut taulukko nro 2 Vastaanottomaksut jätekeskuksessa taulukko nro 3 Vastaanottomaksut hyötykäyttöasemilla kotitaloudet taulukko nro 4 a muut taulukko nro 4 b Hallintolain 41 :n mukaan kuntalaisille on varattu mahdollisuus lausua asiasta mielipiteensä, ts. valmisteltu taksa on ollut nähtävillä lähtien Teuvan kunnan kotisivuilla sekä jäsenkuntien kunnanvirastoissa. Nähtävilläolosta on kuulutettu kuntien ilmoitustauluilla ja alueen paikallislehdissä. Vapaamuotoiset kirjalliset mielipiteet ja kannanotot on pyydetty toimittamaan jätelautakunnalle klo mennessä. Mielipiteitä asiasta ei ole esitetty.

5 Jätelautakunta Ehdotus: Jätelautakunta hyväksyy liitteenä olevan jätetaksan, joka tulee voimaan

6 Jätelautakunta VUODEN 2013 EKOMAKSUJEN MAKSUUNPANOLUETTELO, vakituiset asuinhuoneistot Jäteltk 4 Oy Botniarosk Ab:n toimisto on laatinut vuoden 2013 ekomaksujen maksuunpanoluettelon, joka koskee vakituisessa asuinkäytössä olevia asuinhuoneistoja. Maksuunpanoluettelo esitellään lautakunnalle kokouksessa. Ehdotus: Jätelautakunta hyväksyy laaditun maksuunpanoluettelon. Lautakunta toteaa, ettei tähän päätökseen voi hakea valittamalla muutosta, vaan jätelain 82 :n 2 mom. mukaan: Maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saamisesta muistutus kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Tämän on tehtävä muistutuksen johdosta päätös ja lähetettävä muuttuneesta maksusta maksuvelvolliselle uusi jätelasku.

7 Jätelautakunta ILMOITUS JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ, XXXXXXXX, Kauhajoki (asiakasnro ) Jäteltk 5 Oy Botniarosk Ab on marraskuussa 2012 lähettänyt järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymättömille kiinteistöille asiaa koskevan ns. peruskirjeen, jonka liitteenä on ollut lomake ilmoituksen tekemiseksi jätehuollon järjestämisestä. xxxxxxxx on tehnyt päivätyllä lomakkeella yhtiölle ilmoituksen kiinteistönsä jätehuollon järjestämisestä. Sopimus jätteenkuljetuksesta on tehty Kauhajoen Kuljetus Oy:n kanssa ja poltettavan jätteen jäteastia tyhjennetään kahdeksan viikon välein. Ilmoituksen mukaan poltettavan jätteen astiaan ei laiteta biojätettä, vaan sen syövät koira ja hevoset. Kyseessä on yksin asuva henkilö. Ilmoitus on esityslistan ohessa. Voimassa olevien yleisten jätehuoltomääräysten mukaan poltettavan jätteen keräysväline tulee tyhjentää vähintään joka toinen viikko ja talviaikana vähintään joka neljäs viikko, mikäli jätteen määrä on vähäinen. Mikäli biojäte kompostoidaan asianmukaisesti, poltettavan jätteen tyhjennysväli voi olla pitempi, kuitenkin enintään kahdeksan viikkoa. xxxxxxxx tapauksessa kyse ei ole biojätteen kompostoinnista, ja jätehuoltomääräysten 12 :n mukaan muu biojätteen omatoiminen käsittely on kielletty. Ehdotus: Jätelautakunta kehottaa xxxxxxxxxxxxxx muuttamaan tekemänsä sopimuksen jätteenkuljetuksesta jätehuoltomääräysten mukaiseksi mennessä. Yhteisastian käytöstä esim. naapurin kanssa voi myös sopia ja tehdä siitä ilmoitus Oy Botniarosk Ab:lle.

8 Jätelautakunta ILMOITUS JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ, xxxxxxxxx, Kauhajoki (asiakasnro ) Jäteltk 6 Oy Botniarosk Ab on marraskuussa 2012 lähettänyt järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymättömille kiinteistöille asiaa koskevan ns. peruskirjeen, jonka liitteenä on ollut lomake ilmoituksen tekemiseksi jätehuollon järjestämisestä. xxxxxxxxx on tehnyt päivätyllä lomakkeella yhtiölle ilmoituksen kiinteistönsä jätehuollon järjestämisestä. Ilmoituksen mukaan biojäte laitetaan poltettavan jätteen astiaan, joka ilmoituksen mukaan tyhjennetään/ sisältö poltetaan yhden viikon välein, käyttäen omaa asianmukaista jätteenpolttoastiaa. Ilmoitus on esityslistan ohessa. Jätelain mukaan jätteen haltijan on luovutettava jätteensä alueella järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaan poltettavan jätteen keräysväline tulee tyhjentää vähintään joka toinen viikko ja talviaikana vähintään joka neljäs viikko, mikäli jätteen määrä on vähäinen. Mikäli biojäte kompostoidaan asianmukaisesti, poltettavan jätteen tyhjennysväli voi olla pitempi, kuitenkin enintään kahdeksan viikkoa. Edelleen jätehuoltomääräysten 11 :n mukaan: Jätteenpoltto on kielletty Kiinteistöllä saa polttaa muun polttoaineen seassa keskuslämmityskattilassa tai muussa kiinteässä lämmitys- tai polttolaitteessa ainoastaan kuivia risuja ja oksia sekä puhdasta, kyllästämätöntä ja maalamatonta puutavaraa sekä puhdasta kuivaa paperia ja pahvia samoin kuin pieniä määriä muuta niihin verrattavaa jätettä. Paperi ja pahvi on ensisijaisesti toimitettava hyötykäytettäväksi materiaalina. Taajama-alueen ulkopuolella saa avotulella polttaa maa- ja metsätaloudessa ja puistojen hoidossa syntyviä poltettavaksi kelpaavia jätteitä, kuten olkia ja hakkuutähteitä. Muiden jätteiden poltto on kielletty. Ehdotus: Jätelautakunta toteaa, että jätteiden käsittely/poltto xxxxxxxxxxx kiinteistöllä on jätelain ja jätehuoltomääräysten vastainen ja kehottaa jätteen haltijaa huolehtimaan kiinteistönsä jätehuollosta em. säännösten mukaisesti ja liittymään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen mennessä.

9 Kokouspäivämäärä Jätelautakunta Sivu VAPAUTUSHAKEMUS JÄRJESTETTYYN JÄTTEENKULJETUKSEEN LIITTYMISESTÄ; jätteet kuljetetaan muualle, xxxxxxxxx, Kristiinankaupunki (asiakasnro ) Jäteltk 7 Oy Botniarosk Ab on marraskuussa 2012 lähettänyt järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymättömille kiinteistöille asiaa koskevan ns. peruskirjeen, jonka liitteenä on ollut lomake ilmoituksen tekemiseksi jätehuollon järjestämisestä. xxxxxxxxxxxx samassa osoitteessa asuva poika xxxxxxxxxxx on ollut puhelimitse yhteydessä Oy Botniarosk Ab:hen ja selostanut, miten kiinteistön jätehuolto hoidetaan. Kuultuaan, ettei järjestely ole jätehuoltomääräysten mukainen, xxxxxxx hakee päivätyllä kirjeellä poikkeusta jätelautakunnalta. Kirje on esityslistan ohessa. Sen mukaan xxxxxxxx kuljettaa kiinteistön jätteet kaatopaikalle Kankaanpäähän, jossa kertoo asioivansa usein. Järjestely on ollut käytössä n. kaksi vuotta, ja jätteiden vienti on tapahtunut jätehuoltomääräysten mukaisin aikavälein. Jätehuoltomääräysten mukaan jokainen jätteen haltija on velvollinen liittymään alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen sopimalla keräysvälineiden tyhjennyksestä jäterekisteriin merkityn jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Myös yhteisastioiden käytöstä esim. naapurin kanssa voidaan sopia. Jätelain mukaan velvollisuudesta liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen ei voi saada vapautusta. Jätelain 32 :n mukaan kunnan on järjestettävä mm. vakinaisessa asunnossa syntyvän jätteen jätehuolto, ja lain 41 :n mukaan kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava jäte alueella järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai kunnan järjestämään alueelliseen vastaanottopaikkaan. Ehdotus: Jätelautakunta toteaa, ettei jätehuollon nykyinen hoitamistapa xxxxxxxxxx kiinteistöllä ole jätelain ja jätehuoltomääräysten mukainen ja kehottaa jätteen haltijaa liittymään alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen mennessä. Poltettavan jätteen astia tulee tyhjentää vähintään joka toinen viikko ja talviaikana vähintään joka neljäs viikko. Mikäli biojäte kompostoidaan asianmukaisesti, poltettavan jätteen tyhjennysväli voi olla pitempi, kuitenkin enintään kahdeksan viikkoa.

10 Jätelautakunta VAPAUTUSHAKEMUS JÄRJESTETTYYN JÄTTEENKULJETUKSEEN LIITTYMISESTÄ; jätteet kuljetetaan muualle, xxxxxxxxx, Kristiinankaupunki (asiakasnro ) Jäteltk 8 xxxxxxxxxx anoo jätelautakunnalta päivätyllä kirjeellä vapautusta järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisestä. Hän kertoo olevansa kirjoilla Kristiinankaupungin Siipyyssä ja olevansa työssä Karviassa omistamassaan yrityksessä ja asuvansa viikot vaimonsa luona Karviassa. Vapautushakemuksen mukaan xxxxxxxx on vaihtelevasti 2-3 viikonloppuna/kk Siipyyssä, joten jätteiden määrä on vähäinen ja ne kuljetetaan Karvian jätekuljetukseen. Paperi, pahvi, maitopurkit ym. poltetaan hellanpesässä. Vapautushakemus on esityslistan ohessa. Jätehuoltomääräysten mukaan jokainen jätteen haltija on velvollinen liittymään alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen sopimalla keräysvälineiden tyhjennyksestä jäterekisteriin merkityn jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Myös yhteisastioiden käytöstä esim. naapurin kanssa voidaan sopia. Määräysten mukaan poltettavan jätteen keräysväline tulee tyhjentää vähintään joka toinen viikko ja talviaikana vähintään joka neljäs viikko, mikäli jätteen määrä on vähäinen. Mikäli biojäte kompostoidaan asianmukaisesti, poltettavan jätteen tyhjennysväli voi olla pitempi, kuitenkin enintään kahdeksan viikkoa. Kiinteistöllä saa polttaa muun polttoaineen seassa keskuslämmityskattilassa tai muussa kiinteässä lämmitys- tai polttolaitteessa ainoastaan kuivia risuja ja oksia sekä puhdasta, kyllästämätöntä ja maalamatonta puutavaraa sekä puhdasta kuivaa paperia ja pahvia samoin kuin pieniä määriä muuta niihin verrattavaa jätettä. Jos kiinteistöllä ei asuta pitkiin aikoihin, asiasta voi ilmoittaa jätteenkuljetusyritykselle, jolloin jätettä ei tulla noutamaan. Jätelain mukaan velvollisuudesta liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen ei voi saada vapautusta. Ehdotus: Jätelautakunta hylkää vapautushakemuksen ja kehottaa xxxxxxxx liittymään järjestettyyn jätteenkuljetukseen voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti mennessä.

11 Jätelautakunta MUISTUTUS VUODEN 2012 VAPAA-AJANASUNNON EKOMAKSUSTA, xxxxxxxxx, Närpiö (asiakasnro ) Jäteltk 9 xxxxxxxxxxxxxxxx ovat marraskuussa 2012 olleet sekä sähköpostitse että puhelimitse yhteydessä Oy Botniarosk Ab:hen saatuaan vapaa-ajanasuntoaan koskevan ekomaksulaskun. Yhtiön taholta on selvitetty asiakkaalle, mistä ekomaksussa on kyse, mutta xxxxx eivät ole halukkaita maksamaan ekomaksua. xxxxxxxxxxxxx ovat tehneet jätelautakunnalle muistutuksen/muutoshakemuksen vuoden 2012 vapaa-ajanasunnon ekomaksusta. Muistutuksessa ja sähköpostissa todetaan mm., että heidän mökkikäyttönsä on vähäistä (11 kertaa v. 2012), ja että mökillä ollessaan he esim. käyttävät paikallisia ruokailupalveluita eikä mitään remonttejakaan mökillä ole tehty, joten jätettä ei synny. Muistutuskirje on esityslistan ohessa. Ekomaksu peritään ns. yhteisten kustannusten kattamiseksi, joita aiheutuu mm. vaarallisen jätteen- ja hyötyjätehuollosta sekä neuvonnasta. Vaarallisten- ja hyötyjätteiden keräystä varten on rakennettu ekopisteet ja hyötykäyttöasemat, joita kaikki kotitaloudet ja vapaa-ajanasunnot saavat käyttää ja joita kaikkien tulee käyttää. Näin ollen ekopisteiden ja hyötykäyttöasemien rakentamisesta ja ylläpidosta sekä vaarallisten- ja hyötyjätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä syntyviä kustannuksia ei voida osoittaa erityisesti vain joillekin, vaan kaikkien tulee osallistua kustannusten kattamiseen. Vapaa-ajanasunnon ekomaksu on 14,00 euroa/asunto. Oy Botniarosk Ab:n toiminta-alueella asuvat maksavat 11,00 euroa/vapaa-ajanasunto, koska esim. tiedottamisen tarve lajittelusta ym. on vähäisempää paikkakuntalaisille. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Vapaa-ajanasuntojen käyttöaste vaihtelee. On kuitenkin kohtuutonta selvittää, miten paljon kutakin vapaa-ajanasuntoa käytetään ja määrittää ekomaksun suuruus käytön perusteella. Jätelain 79 :n mukaan maksun perusteena voidaan käyttää myös kiinteistön käyttötarkoitusta, jos jätteen määrää tai laatua on vaikea luotettavasti selvittää. Vapaa-ajanasunnon ekomaksu tulee kaikkien vapaa-ajanasuntojen omistajien maksettavaksi, koska jätepalvelut ovat kaikkien saatavilla. Vapaa-ajanasunnon ekomaksu peritään kaikilta väestörekisterikeskuksessa vapaaajanasunnoiksi merkityiltä kiinteistöiltä. Ehdotus: Jätelautakunta toteaa, että perusteita vapautuksen myöntämiseen taksan mukaisesti määrätystä vuoden 2012 vapaa-ajanasunnon ekomaksusta ei ole. Lautakunta hylkää muistutuksen.