Asian diaarinumero on 312/13/JH.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asian diaarinumero on 312/13/JH."

Transkriptio

1 MARKKINAOIKEUDELLE ASIA Vastine Suomen Ekolannoite Oy:n hakemuksen johdosta asiassa, joka koskee Kouvolan Veden johtokunnan päätöstä , jolla hyväksyttiin hinnankorotus Kouvolan kaupungin ja Kymen Bioenergia Oy:n välillä solmittuun puhdistamolietteen toimitussopimukseen. Asian diaarinumero on 312/13/JH. HANKINTAYKSIKKÖ JA PROSESSIOSOITE VASTINEEN LAATIJA Kouvolan kaupunki / Liikelaitos Kouvolan Vesi Kaupunginhallitus PL 85, KOUVOLA Päivi Sandås lakimies, kaupunginlakimies ovo Puhelin: Tarja Krakau Asiantuntija, VT PTCServices Oy Simonkatu 12 A HELSINKI VALITTAJA Suomen Ekolannoite Oy VALITTAJAN ASIAMIES Tommi Niemi Lakimies, OTM, YTM Asianajotoimisto Legistum Oy Kampusranta 9 C 1. krs Seinäjoki Puh Fax GSM

2 2 TAUSTAA Valittaja vaatii markkinaoikeutta kumoamaan Kouvolan Veden tekemän hankintapäätöksen sekä kieltämään vastaajaa noudattamasta virheelliseksi tulkitsemaansa päätöstä. Lisäksi hakija vaatii oikeudenkäyntikulujensa korvaamista. Kysymyksessä oleva Kouvolan Veden johtokunnan päätös koskee Kouvolan Veden ja Kymen Bioenergia Oy:n (jäljempänä myös Kymen Bioenergia tai Bioenergia) välillä solmittuun puhdistamolietteen toimitussopimukseen tehtyä muutosta. Kouvolan Veden johtokunta päätti ns. porttimaksun korotuksesta. Porttimaksussa on asiallisesti kysymys lietteen käsittelymaksusta, jota päätöksellä korotettiin aiemmassa lietteen toimitussopimuksessa sovitusta. Lietteen toimitukset alkoivat keväällä 2011, kun puhdistamo aloitti toimintansa. Ennen porttimaksua (lietteen käsittelymaksua) koskevaa tehtyä päätöstä Kouvolan Veden johtokunta päätti hyväksyä uuden tarkennetun puhdistamolietteen toimitussopimuksen. Tarkennukset koskevat lähinnä lietteen laatua (sopimuksen kohta 2.). Lisäksi tarkennettiin hinnantarkistusehtoa (kohta 5.). Puhdistamolietteen toimitusta koskevassa ensimmäisessä allekirjoitetussa sopimuksessa porttimaksuksi sovittiin 45 euroa/ tonni. Selvyyden vuoksi tuodaan esiin, että puhdistamolietteen toimitusta koskevaa porttimaksua on aiemmin muutettu seuraavasti: - em. sopimukseen tehtiin muutos ja uudeksi porttimaksuksi sovittiin 50,40 euroa/ tonni alkaen. Samassa yhteydessä sovittiin myös toisen Kouvolan Veden puhdistamon, Akanojan lietteiden toimituksesta Bioenergian käsiteltäväksi allekirjoitettiin määräaikainen sopimusmuutos, jossa sovittiin, että porttimaksuna noudatetaan 74,60 euroa/ tonni, jonka jälkeen palataan noudattamaan porttimaksua 50,40 euroa/ tonni Kouvolan Veden johtokunta hyväksyi porttimaksuksi 69 euroa/ tonni lukien. Puhdistamolietteen toimitussopimus on liitteenä 1. Porttimaksun muutossopimus on liitteenä 2. Määräaikaista porttimaksua koskeva allekirjoituspöytäkirja on liitteenä 3. Valituksenalainen porttimaksun korotusta koskeva sopimus on liitteenä 4. VAATIMUKSET Vastaaja pyytää kunnioittavasti, että markkinaoikeus: 1. hylkää hakijan asiassa esittämät vaatimukset kokonaisuudessaan perusteettomina; ja

3 2. velvoittaa hakijan korvaamaan vastaajalle asian käsittelystä markkinaoikeudessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut myöhemmin esitettävän erittelyn mukaisesti korkolain (633/1982) 4.1 :n mukaisine viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut päivästä, jona markkinaoikeuden päätös on ollut asianosaisten saatavissa. Vastaaja varaa tilaisuuden toimittaa markkinaoikeudessa syntyneistä oikeudenkäyntikuluistaan toimenpide-erittelyn oikeudenkäynnin kuluessa. 3 VASTAUKSET MARKKINAOIKEUDEN KYSYMYKSIIN Markkinaoikeus on vastinepyynnön yhteydessä pyytänyt selvittämään seuraavat seikat: Hankinnan ennakoitu arvo hankintamenettelyä aloitettaessa Koska hankintayksikön näkemyksen mukaan kysymys ei ole hankintalakien soveltamisalaan kuuluvasta hankinnasta jäljempänä esitetyin perustein, hankintailmoitusta ei ole julkaistu. Kysymyksessä oleva Kouvolan kaupungin/ Kouvolan veden ja Kymen Bioenergia Oy:n välinen sopimus on solmittu Kymen Bioenergian toiminta alkoi kuitenkin vasta pari vuotta myöhemmin keväällä 2011, koska laitos piti ensin rakentaa. Sopimuksen vuotuinen arvo on noin euroa vuodessa. Kouvolan Veden johtokunnan päätöksen jälkeen, jolla porttimaksuksi hyväksyttiin 69 euroa/ tonni, vuotuinen arvo olisi noin laskettuna 9000 lietetonnilla. Sopimuskausi Alkuperäinen puhdistamolietteen toimitussopimus on allekirjoitettu ja sopimus siihen tehtyine myöhempine muutoksineen on voimassa vuoteen 2025 saakka. Sopimukseen tehtiin muutos osakassopimusta täydentävä sopimus, jolla sovittu Akanojan puhdistamolietteen toimituksesta ja korotuksesta Mäkikylän puhdistamolietteen porttimaksuun. Porttimaksun osalta on lisäksi määräaikaisena saakka voimassa porttimaksu, jonka suuruus on 74,60 euroa/ tonni. Vesilaitoksen johtokunnan kokouksessa on hyväksytty tarkennettu sopimus, joka on allekirjoitettu porttimaksun määrää koskeneen Vesilaitoksen johtokunnan päätöksen jälkeen Sopimuksen mukaan sitä aletaan noudattaa ja sopimus on voimassa vuoteen 2025 saakka. Määräaikainen sopimus voidaan päättää sopijapuolten yhteisellä, kirjallisella päätöksellä. Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana puolen vuoden irtisanomisajalla.

4 Markkinaoikeudelta haettiin lupaa täytäntöönpanon sallimiselle, koska sopimus Bioenergian kanssa oli allekirjoitettu , eli ennen kuin valitus porttimaksupäätöksestä markkinaoikeuteen tuli edes vireille. Markkinaoikeus antoi kielteisen päätöksen täytäntöönpanosta. Kouvolan kaupunki tulee noudattamaan markkinaoikeuden päätöstä ja toteaa, että vaikka sopimus on allekirjoitettu, palvelun hintana sovelletaan aikaisemmassa sopimuksessa määriteltyä hintaa, kunnes markkinaoikeus on käsitellyt valituksen. Puhdistamolietteen toimitussopimukset ovat vastineen liitteinä 1-4. Kouvolan Vesilaitoksen johtokunnan päätökset ja ovat liitteenä 5. 4 Päätöksen tiedoksianto Koska kysymys ei ole kilpailutetusta hankinnasta vaan sopimusmuutoksen käsittelystä, päätös on annettu tiedoksi kuntalain mukaista menettelyä noudattaen. Pöytäkirja on tarkastettu ja se on ollut yleisesti nähtävillä Kouvolan Veden toimistolla. Lisäksi pöytäkirja on julkaistu Kouvolan kaupungin internet sivuilla. VAATIMUSTEN PERUSTELUT Valittaja perustelee vaatimustaan sillä, että se katsoo, ettei Kymen Bioenergia ole Kouvolan Veden erityisalojen hankintalain mukainen sidosyritys. Lisäksi valittaja esittää perusteluinaan, että Kouvolan Veden johtokunnan porttimaksun korotusta koskeva päätös koskee niin suurta hinnankorotusta sopimukseen, että kysymys olisi uudesta hankinnasta, joka olisi tullut tehdä kilpailuttamalla. Toisin kuin valittaja väittää Kymen Bioenergia Oy on Kouvolan kaupungin/ Kouvolan Veden sidosyritys. Kaupunki katsoo, että valittajan väitteet ovat vääriä ja vailla perustetta eikä hankintalaki eikä erityisalojen hankintalaki sovellu Kouvolan Veden ja Kymen Bioenergia Oy:n väliseen sopimusjärjestelyyn. Näin ollen valituksen tutkiminen ei kuulu markkinaoikeuden toimivaltaan, vaan se on jätettävä tutkimatta. Seuraavassa on selvitetty Kymen Bioenergia Oy:n asemaa Kouvolan Veden sidosyrityksenä. Kouvolan kaupungin liikelaitos Kouvolan Vesi huolehtii vesihuoltolaissa (119/2001) tarkoitetusta vesihuollosta Kouvolan alueella. Se on siis erityisalojen hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikkö, jonka hankintoihin sovelletaan erityisalojen hankintalakia. Vesilaitoksen puhdistamolietteen käsittelypalvelu, jonka Kouvolan Vesi hankkii Kymen Bioenergia Oy:ltä, liittyy kiinteästi vesihuoltotoimintaan.

5 5 Kymen Bioenergia Oy:n omistus Kymen Bioenergian omistajat ovat Kouvolan kaupunki/ Kouvolan Vesi, KSS Energia Oy sekä Kymenlaakson Jäte Oy. KSS Energia Oy on kaupungin 100 prosenttisesti omistama yhtiö. Kymenlaakson Jäte Oy on puolestaan kokonaan kuntien omistama yhtiö. Kouvolan kaupungin omistusosuus tästäkin yhtiöstä on kuitenkin merkittävä eli 47,44 %. Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt Kymen Bioenergia Oy:n uuden osakassopimuksen. Uuden osakassopimuksen mukaan yhtiön osakepääomaa korotetaan 1 miljoonasta eurosta 1,5 miljoonaan euroon. Osakassopimus on allekirjoitettu Kymen Bioenergian ylimääräinen yhtiökokous, jossa osakepääoman korotusta käsitellään, pidetään Samassa yhteydessä on tarkoitus tehdä osakemerkinnät. Omistusosuudet jakautuvat ennen ja jälkeen osakepääoman korotusta seuraavasti: - KSS Energia Oy 60 % (korotuksen jälkeen 93,78 %) - Kymenlaakson Jäte Oy 10 % (korotuksen jälkeen 3,24 %) - Kouvolan kaupunki 30 % (korotuksen jälkeen 2,97 %) Vanha, allekirjoitettu osakassopimus on vastineen liitteenä 6 ja allekirjoitettu osakassopimus liitteenä 7. Kaupungin/ Kouvolan Veden suora ja välillinen omistus Kymen Bioenergia Oy:stä on yhteensä yli 95 %. Loppujenkin 5 % omistusosuus on kunnilla eli niin erityisalojen hankintalain kuin hankintalain mukaisilla hankintayksiköillä. Selvyyden vuoksi todettakoon, että yhtiössä ei ole lainkaan yksityistä omistusta. Erityisalojen hankintalain 19 :n sidosyrityksen määritelmän mukaan Sidosyrityksellä tarkoitetaan sellaista yritystä, jonka vuosittaiset tilinpäätökset yhdistellään hankintayksiköiden tilinpäätösten kanssa kirjanpitolain (1336/1997) mukaisesti. Hallituksen esityksen (HE 50/2006 vp) yksityiskohtaisissa perusteluissa selvennetään, että tilinpäätökset yhdistellään kirjanpitolain 6 luvun mukaan. Kirjanpitolain 6 luvussa säädetään konsernitilinpäätöksestä. Konserni muodostuu muun ohessa, jos kirjanpitovelvollisella on yhdessä yhden tai useamman tytäryrityksensä kanssa määräysvalta kohdeyrityksessä. Tässä tapauksessa Kymen Bioenergia Oy kuuluu KSS Energia Oy konserniin, joka puolestaan kuuluu Kouvolan kaupunkikonserniin. 1 Yhdessä 100 %:sti omistetun tytäryhtiönsä KSS Energia Oy:n kanssa kaupungilla on yli 96 %:n omistusosuus Bioenergiasta. Ennen osakassopimuksen muutostakin kaupungilla oli yli 90 % omistusosuus Kymen Bioenergiasta. Näin ollen ainakin erityisalojen hankintalain 19 :n sidosyrityksen määritelmä tässä tapauksessa täyttyy. 1 Kymen Bioenergia Oy:n tasekirja v. 2012

6 6 Seuraavaksi on syytä käydä läpi Bioenergia perustamista ja toimintaa sekä pääasiallisen toiminnan suuntautumista. Kymen Bioenergia Oy:n toimiala ja pääasiallisen toiminnan suuntautuminen Valittaja on Bioenergian yhtiöjärjestykseen ja yhtiön nettisivuilla esitettyyn viitaten väittänyt, että yhtiön tuotteet ovat ennalta rajaamattomalle asiakaspiirille myytäviä tuotteita ja että yhtiö kilpailee muiden toimijoiden kanssa vapailla markkinoilla. Vallittajan väite on väärä eikä vastaa tosiasiallista tilannetta. Kymen Bioenergian päätoimialana on biojätteen käsittely. Kaupparekisterissä Kymen Bioenergia Oy:n päätoimialaksi on merkitty Tavanomaisen jätteen keruu (38110). Yhtiöjärjestyksessä yhtiön toimialaksi on kirjattu biokaasun tuotanto ja biokaasun tuotannon yhteydessä syntyvän jäännöksen hyödyntäminen sekä näihin liittyvä liiketoiminta. Lisäksi yhtiöjärjestyksessä kuvataan, miten biokaasua tuotetaan mädätysprosessissa jätevesilietteestä, teollisuuden, kaupan ja muun vastaavan toiminnan aiheuttamista orgaanisista jätteistä sekä pelloilta saatavasta vihermassasta. Selvyyden vuoksi tässä yhteydessä on syytä tuoda esille, että yhtiö ei ole alun perin kaupungin tai sen tytäryhtiöiden perustama, vaan KSS Energia Oy ja kaupunki/kouvolan Vesi ostivat yhtiön osakkeet biokaasulaitoksen perustamista suunnitelleelta yksityishenkilöltä vuonna Toiminta aloitettiin kuitenkin vasta vuonna 2011, kun laitos saatiin rakennettua. Yhtiön toimiala kuvataan yhtiöjärjestyksessä painottaen biokaasun tuotantoa, vaikka tosiasiassa tällä hetkellä päätoimialan muodostaa biojätteiden käsittely. Yhtiön tavoitteena on kuitenkin kasvattaa biokaasun tuotantoa. Yhtiöjärjestys on varsin tavanomainen. On huomattava, että vaikka yhtiö toimiikin omistajiensa sidosyrityksenä, ei yhtiöjärjestykseen ole tapana kirjata rajoituksia yhtiön liiketoiminnan harjoittamiseen. Näin ei ole toimittu tässäkään tapauksessa. Yhtiön toimintaa sidosyrityksenä tuleekin arvioida yhtiön tosiasiallisen toiminnan perusteella, eikä yhtiöjärjestyksen määräyksillä ole tässä yhteydessä merkittävää painoarvoa. Biokaasun tuottamiseen tarvittavaa jätettä Bioenergia saa Kouvolan Vedeltä puhdistamolietteen muodossa ja Kymenlaakson Jäte Oy:ltä biojätteenä. Vähäisessä määrin biojätettä vastaanotetaan myös muilta tahoilta, kuten kaupoilta ja elintarviketeollisuudelta. Biokaasulaitoksen rakentaminen Kouvolan Veden jätevedenpuhdistamon välittömään läheisyyteen perustui hyvin pitkälti Kouvolan Veden puhdistamolietteen käsittelylle ja Kymenlaakson Jätteen toimittaman biojätteen käsittelylle.

7 Laitoksen taustalla vaikuttavat myös ympäristönsuojelulliset päämäärät. Laitoksen sijainti Kouvolan Veden vesilaitoksen läheisyydessä vähentää puhdistamolietteen kuljetuskustannuksia ja kuljettamisesta aiheutuvaa ympäristön pilaantumista. Biokaasua pidetään myös ympäristöystävällisenä energiana, joka vähentää ns. hiilijalanjälkeä. Jätteen käsittelyn yhteydessä syntyvästä metaanista valmistetaan biokaasua, jonka Kymen Bioenergia myy raakakaasuna KSS Energialle hyödynnettäväksi energian tuotannossa. Toisin kuin valittaja väittää, Kymen Bioenergia ei toimita kaasua suoraan Gasum Oy:n verkkoon. Bioenergia myy raakakaasua ainoastaan omistajalleen KSS Energialle. Jossain määrin biojätteen käsittelyn yhteydessä pystytään valmistamaan myös lannoitteita, joita yhtiö antaa ilmaiseksi ulkopuolisille käytettäväksi maanparannusaineena esim. maanviljelyssä ja metsätaloudessa. Kymenlaakson Jäte vastaa mädätysjäännöksen jatkokäsittelystä, markkinoinnista ja toimittamisesta lähiseudun pelloille. Vaikka yhtiön nettisivujen jätteenkäsittelypalveluiden markkinointiviestintä kohdistuu avoimelle asiakaskunnalle, muille kuin omistajatahoille myynti on kuitenkin selvästi pikemminkin biojätteen ylimääräisen käsittelynkapasiteetin myyntiä, toisaalta prosessin sivutuotteena syntyvän lannoitteen hyötykäyttöön lahjoittamista. Yhtiön päätoiminta rajoittuu palveluiden tarjontaan omistajilleen. Bioenergialla on ympäristölupa enintään tonnin biojätteen käsittelyyn. Tätä määrää ei vielä ole läheskään saavutettu. Vuonna 2012, joka oli laitoksen ensimmäinen kokonainen toimintavuosi, laitoksella käsiteltiin tonnia jätettä. Tästä Kouvolan Veden puhdistamolietteen osuus oli noin tonnia ja Kymenlaakson Jätteen tonnia. Vuoden 2012 kokonaisliikevaihto oli euroa, joka jakautui siten, että - Kouvolan Veden puhdistamolietteiden osuus oli euroa - Kymenlaakson Jätteen biojätteiden osuus euroa - KSS Energian raakakaasun osuus euroa Yhteensä omistajille myynti oli euroa, mikä muodosti 73,36 % liikevaihdosta. Ulkopuolisille myynnin osuus oli siis vuonna 2012 noin 26 %. Edellä mainittu 26 % muodostuu porttimaksuista, jotka ovat tärkein tulonlähde Kymen Bioenergialle. Maksuja peritään lähinnä teollisuuden ja kaupan orgaanisista jätteistä, joilla on täytetty syntynyt raaka-ainevaje. On syytä kuitenkin korostaa, että vuosi 2012 oli vasta Bioenergian ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Kuluvana vuonna 2013 omistajille myynnit tulevat kasvamaan ja ulkopuolisille myynti on puolestaan vähentymässä. Näin mm. siksi, että Kymen Bioenergian osakkaista riippumattomista syistä Kouvolan Veden kahden jäteveden puhdistamon Akanojan ja Mäkikylän välinen siirtoviemäri ei ole valmistunut suunnitellussa aikataulussa vuonna Bioenergialta saadun tiedon mukaan kun Akanojan kautta tulevien jätevesien puhdistamolietteet käsitellään Kymen Bioenergialla, osakaslaskutus nousee 85 %:iin liikevaihdosta. 7

8 8 Lisäksi on huomattava, että erityisalojen hankintalain 19 :n 3 momentissa todetaan, että vähintään 80 prosenttia sidosyrityksen tai yhteisyrityksen kolmen viimeisen vuoden tavarantoimitusten, palvelujen tai rakennusurakoiden keskimääräisestä liikevaihdosta muodostuu toimituksista hankintayksiköille, joihin sillä on sidossuhde. Kymen Bioenergia Oy ei vielä ole toiminut kolmea vuotta, joten tässä vaiheessa on ennenaikaista edes arvioida liikevaihtovaatimuksen täyttymistä. Edellä olevalla perusteella kaupunki katsoo, että valitus on aiheeton. Hankinta ei kuulu erityisalojen hankintalain soveltamisalaan. Valitus tulee jättää tutkimatta. Mikäli markkinaoikeus vastoin kaupungin näkemystä tutkii valituksen, kaupunki esittää lisäksi seuraavaa: Porttimaksun korotusta koskeva sopimusmuutos Mitä tulee porttimaksun korotuksen suuruuteen ja sen vaikutukseen asian käsittelyyn, on ensinnäkin todettava, että koska kysymys on Kouvolan Veden ja Kymen Bioenergian välisestä sidossuhteeseen perustuvasta sopimuksesta, sopimusmuutos ei kuulu lainkaan erityisalojen hankintalain eikä hankintalainkaan soveltamisalaan. Mikäli markkinaoikeus kuitenkin vastoin käsitystämme tutkii valituksen, kaupunki tuo esiin seuraavaa. Kuten Kouvolan Veden johtokunnan päätöksen esityslistateksteistä näkyy, on totta, että Kouvolan Vesi ja kaupungin omistajaohjauksesta vastaava kaupunginhallitus ovat olleet eri linjoilla hyväksyttävissä olevasta porttimaksun määrästä. Tässä yhteydessä näillä liiketoiminnan linjauksilla ei ole kuitenkaan merkitystä. On ymmärrettävää, että Kouvolan Vesi tarkastelee asiaa ennen kaikkea vesilaitoksen liiketoiminnan kannalta, kun taas kaupunginhallitus pyrkii ottamaan huomioon kaikki järjestelyssä mukana olevat yhtiöt ja arvio tilannetta enemmän koko kaupunkikonsernin kannalta. Kaupungillahan on omistus kaikissa järjestelyssä mukana olevissa yhtiöissä. Porttimaksun korotuksessa on kysymys konsernin sisäisestä liiketaloudellisesta linjauksesta, joka liittyy laajempaan sopimusjärjestelyyn. Pelkkään yksikköhintaan tuijottaminen ei anna oikeaa kuvaa porttimaksun määrästä. On huomattava, että vastaavasti Kymen Bioenergian kuluista 60 % muodostuu maksuista omistajilleen. Lietteen toimitussopimus on osa sopimusjärjestelyä, jota tulee tarkastella kokonaisuutena. Yksikköhinta ei ole vertailukelpoinen markkinoilla esiintyviin porttimaksuihin, sillä sovittu puhdistamolietteen porttimaksu sisältää Kymen Bioenergian tuottamana palveluna lietteen linkouksen (pääomakustannukset, käyttökulut kemikaaleineen, henkilöstökulut). Yleensä nämä toimenpiteet hinnoitellaan erikseen.

9 Edellä olevan perusteella kaupunki katsoo, että valitus tulee ensisijaisesti jättää tutkimatta. Toissijaisesti, jos markkinaoikeus kuitenkin tutkii valituksen, kaupunki katsoo, että valitus on joka tapauksessa aiheeton ja se tulee hylätä. 9 OIKEUDENKÄYNTIKULUT Hakijan vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta tulee hylätä perusteettomana. Hallintolainkäyttölain 74 :n mukaan asianosaisen on korvattava toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi jos asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, että tämä joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on säännöksen 2 momentin mukaan huomioitava erityisesti, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä. Koska asian käsittely ei ole johtunut vastaajan virheellisestä menettelystä ja vastaajan menettely on perustunut kaikilta osin hankintalain säännöksiin, ei hakijan velvoittamista pitämään omat oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan ole pidettävä kohtuuttomana. Vastaaja varaa tilaisuuden esittää toimenpide-erittely oikeudenkäyntikuluistaan markkinaoikeuskäsittelyn kuluessa. LIIKESALAISUUDET Tämä vastineen liitteet nrot 1-4 ovat salaisia, koska ne sisältävät liikesalaisuuksia. PÄIVÄYS Kouvola Kouvolan kaupunki LAATI Tarja Krakau Asiantuntija, VT PTCServices Oy LIITTEET Liite 1 Sopimus puhdistamolietteen toimituksesta Liite 2 Muutossopimus porttimaksusta Liite 3 Allekirjoituspöytäkirja määräaikaisesta porttimaksusta Liite 4 Sopimus puhdistamolietteen toimituksesta Liite 5 Kouvolan Veden johtokunnan päätökset ja Liite 6 Osakassopimus

10 Liite 7 Osakassopimuksen muutos Liite 8 Kymen Bioenergia Oy:n tuloslaskelma ja tase 2011 Liite 9 Kymen Bioenergia Oy:n tuloslaskelma ja tase

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535.

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. 1 (5) MARKKINAOIKEUDELLE ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. Vastine koskee valittajan tekemää,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

Suomen Terveystalo Oy (Y-tunnus 1093863-3) Hanna Seppänen, johtava lakimies, Suomen Terveystalo Oy. hanna.seppanen(5)tervevstalo.

Suomen Terveystalo Oy (Y-tunnus 1093863-3) Hanna Seppänen, johtava lakimies, Suomen Terveystalo Oy. hanna.seppanen(5)tervevstalo. HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI-JA TERVEYSLAUTAKUNNALLE Asia Julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007) tarkoitettu hankintaoikaisuvaatimus Valittaja Suomen Terveystalo Oy (Y-tunnus 1093863-3) Kotipaikka:

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus

KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus Markkinaoikeus PL 118 00131 Helsinki Viite: 483/09/JH KEMINMAAN KUNNAN VASTINE OULUN SÄHKÖNMYYNTI OY:N HAKEMUKSEEN Keminmaan kunta (hankintayksikkö) kiistää Oulun Sähkönmyynti

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS. Paimion kaupunki PL 50, 21531 PAIMIO

Kemiönsaaren kunta Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS. Paimion kaupunki PL 50, 21531 PAIMIO Markkinaoikeudelle ASIA Vastine markkinaoikeudelle julkista hankintaa koskevassa valitusasiassa Dnrot 2012/475-478 VASTINEEN ANTAJAT / HANKINTAYKSIKÖT Kemiönsaaren kunta Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Selostus asiasta Markkinaoikeus

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 86 Diaarinumero 2098/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija, Jyväskylä Päätös, jota valitus koske Selostus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1. Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 13:00-13:50. Kokoushuone Aimo, 2.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1. Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 13:00-13:50. Kokoushuone Aimo, 2. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 13:00-13:50 Paikka Läsnä Kokoushuone Aimo, 2. kerros Luettelon mukaan Pykälät 1-4 Allekirjoitukset

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

MARKKINAOIKEUDELLE 20.8.2015. Vastine Wentelax OȔ:n valitukseen julkista hankintaa koskevassa asiassa Dnro

MARKKINAOIKEUDELLE 20.8.2015. Vastine Wentelax OȔ:n valitukseen julkista hankintaa koskevassa asiassa Dnro LUONNOS MARKKINAOIKEUDELLE 20.8.2015 ASIA Vastine Wentelax OȔ:n valitukseen julkista hankintaa koskevassa asiassa Dnro 2015/429 ASIANOSAISTIEDOT Vastauksen antaja Savon koulutuskuntayhtymä (jäljempänä

Lisätiedot

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä Kunnanhallitus 251 24.09.2013 Selitys korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen koskien Irene Toppisen valitusta Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä 00733/13/2299, 00734/13/2204, 00735/13/2204 ja 00736/13/2204

Lisätiedot

16.1.2014 Dnro 312/13/JH

16.1.2014 Dnro 312/13/JH MARKKINAOIKEUS PÄÄT ÖS Nro 20/14 16.1.2014 Dnro 312/13/JH VAL IT T AJA Suomen Ekolannoite Oy VAST APUOLI Kouvolan kaupunki KUUL T AVA Kymen Bioenergia Oy ASIA Julkista hankintaa koskeva valitus MUUT OKSENHAUN

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2415/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2415/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 98 Asianro 2415/11.01.05/2014 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle /Valitus ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä 12.6.2014 65 /Uhkasakolla tehostetun

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Oikeuskäytäntöä jätehuollon alalta KHO:2011:14 annettu 15.2.2011 Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö

Lisätiedot

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa Yhtymähallitus 72 26.08.2014 Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014 Yhtymähallitus 72 1.Taustaa A-Klinikkasäätiö on tehnyt markkinaoikeuteen valituksen, joka koskee Espoon

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Parasta jätehuoltoa puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi facebook, Kurre Kainuulainen Eloperäisen jätteen (lietteet, biojätteet)

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta)

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) 1.2. Helsingin kaupunki (1 osake) 1.3. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKINNOISSA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKINNOISSA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKINNOISSA Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Lakimies Sirpa Palo Kuntamarkkinat 15.9.2009 Keskeisimmät esitetyt kysymykset hankintalain muutokseen (321/2010) Hankintaoikaisu

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.2015:

Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.2015: Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Kaupungin ja Holiday Club Resorts Oy:n välisen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen sekä Kiinteistö Oy Seniori-Saimaan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin virastotalo kokoushuone 3 (3. krs) 25 Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon MBR-prosessiurakka/vastine markkinaoikeudelle

Mikkelin kaupungin virastotalo kokoushuone 3 (3. krs) 25 Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon MBR-prosessiurakka/vastine markkinaoikeudelle Mikkeli Pöytäkirja 4/2016 1 (10) Aika 21.04.2016, klo 16:30-17:40 Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo kokoushuone 3 (3. krs) Käsitellyt asiat 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 1322 Diaarinumero 558/2/10. Markkinaoikeus nrot 36-37/2010

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 1322 Diaarinumero 558/2/10. Markkinaoikeus nrot 36-37/2010 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.5.2011 Taltionumero 1322 Diaarinumero 558/2/10 Asia Valittajat Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija X, hakija Y Päätös, josta valitetaan Tarjouspyyntö

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

22. 12. 2010 SAAPUNUT. Kaupunginhallitus 31.1.2011 liite nro 3 (1/6) HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE '

22. 12. 2010 SAAPUNUT. Kaupunginhallitus 31.1.2011 liite nro 3 (1/6) HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE ' Kampusranta 9 C - FI-60320 Seinäjoki fiänaeenlirulanhallinto-oilkeus Raatihuoneenkatu 1 13100 fiämeenlinna Kaupunginhallitus 31.1.2011 liite nro 3 (1/6) SAAPUNUT 22. 12. 2010 Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lisätiedot

Turun kaupungin vastine asiassa 2013/615

Turun kaupungin vastine asiassa 2013/615 Vastine 1 (7) Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 00520 Helsinki markkinaoikeus@oikeus.fi Vastinepyyntö 11.2.2014 Turun kaupungin vastine asiassa 2013/615 Valittaja: Vastapuoli: Toimistotekniikka TT Oy

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 19/2015 Oikeuspalvelut 20.03.2015 Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 19/2015 Oikeuspalvelut 20.03.2015 Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 52 Oikeudenkäynti häätöä koskevassa riita-asiassa HEL 2014-002255 T 03 01 01 Oike PK 20140027 Tuomioistuin Diaarinumero Kantaja Vastaaja päätti tehdä sovintosopimuksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Liite 1 / Vhljk. Loimaan kaupungin vesihuoltoliikelaitos (jäljempänä liikelaitos) ja Ypäjän kunta (jäljempänä kunta)

Liite 1 / Vhljk. Loimaan kaupungin vesihuoltoliikelaitos (jäljempänä liikelaitos) ja Ypäjän kunta (jäljempänä kunta) 18.11.2009 (4) SOPIMUS Liite 1 / Vhljk 1 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen kohde 3. Jätevesien johtaminen Loimaan kaupungin vesihuoltoliikelaitos (jäljempänä liikelaitos) ja Ypäjän kunta (jäljempänä kunta)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 18.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 18.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) 13 Oikaisuvaatimus johtavan ylihammaslääkärin päätöksestä HEL 2015-006958 T 06 00 00 Päätösehdotus Perustelut päättää hylätä ********** oikaisuvaatimuksen keskitettyjen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Asia. Valittaja. Hankintayksikkö. Kuultava Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki

Asia. Valittaja. Hankintayksikkö. Kuultava Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki VASTINE LIITE 1 (8) 21.11.2016 Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 00520 Helsinki Asia Vastine asiassa dnro 2016/578 (digitaalisen saneluratkaisun hankinta) Valittaja Diktamen Oy Hankintayksikkö Helsingin

Lisätiedot

innovaatioiden edistäjinä

innovaatioiden edistäjinä Julkiset hankinnat Cleantech innovaatioiden edistäjinä Innovatiiviset kilpailulliset menettelyt case YTV Vantaa 2.12.2009 Specialist Partner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 31/2014 Oikeuspalvelut Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 31/2014 Oikeuspalvelut Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 68 Oikeudenkäynti työnohjaajapalveluiden hankintaa koskevassa valitusasiassa HEL 2014-008372 T 03 01 01 Oike PK 20141908 Tuomioistuimen diaarinro Valittaja Hankintayksikkö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 4.11.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 4.11.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) 5 Oikaisuvaatimus rintamaveteraanien fysioterapiapalveluiden hankintapäätöksestä HEL 2014-005187 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille, oikaisuvaatimus

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille, oikaisuvaatimus Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kunnanhallitus 285 01.12.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen.

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen. KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja valituksen kohde Turun hovioikeuden päätös Nro 588 Dnro R 04/152/26.2.2004 Anna- Liisa Yli-Kovero Asia Hakija ja valittaja Virkasuhteen purkaminen Anna-Liisa Yli-Kovero

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginhallitus Kalajoentie Kalajoki

Kalajoen kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginhallitus Kalajoentie Kalajoki Kalajoen kaupunki Lausunto 1 (5) Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 OULU pohjois-suomi.hao@oikeus.fi Viite: Lausuntopyyntö liittyen asiaan diaari nro 00120/15/2204 Asia: Lausunto Pohjois-Suomen

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE 0 TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE Voimaantulo 1.3.2011 Kvalt 17.1.2011 7 2 Teuvan kunnan hankintaohje 1.3.2011 alkaen Teuvan kunta toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti.

Lisätiedot

Virallinen mittaus ja muutoksenhaku. Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK

Virallinen mittaus ja muutoksenhaku. Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK Virallinen mittaus ja muutoksenhaku Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK 26 Erimielisyyden ratkaiseminen Mittauserimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti mittausosapuolten välillä. Jos mittausosapuolet

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 21.12.2010 10/0995/2 1 (5) Diaarinumero 00785/10/1203 Asia Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus Valittaja Teemu Välimäki, Turku Päätös josta valitetaan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Viite: Raimo Parkkisen valitus koskien kaupunginhallituksen päätöstä 20.10.2014 368

Viite: Raimo Parkkisen valitus koskien kaupunginhallituksen päätöstä 20.10.2014 368 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI 1 9.2.2015 Pyhäjärven kaupunki Ollintie 26 86800 PYHÄSALMI Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 OULU Viite: Raimo Parkkisen valitus koskien kaupunginhallituksen päätöstä 20.10.2014

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Kaupunginhallitus 260 19.10.2016 Kaupunginvaltuusto 57 16.11.2016 TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN 127/14/05/01/2016 KHALL 260 Taustaa Turun seudun puhdistamo Oy:n hallitus on

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen konsernijaosto Yhteisen verkonrakennusyhtiön muodostaminen 1425/ /2015 KONSJA 80

Kaupunginhallituksen konsernijaosto Yhteisen verkonrakennusyhtiön muodostaminen 1425/ /2015 KONSJA 80 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 80 21.12.2015 Yhteisen verkonrakennusyhtiön muodostaminen 1425/14.01.00.05.00/2015 KONSJA 80 Valmistelija/lisätiedot: Toimitusjohtaja Reijo Kolehmainen puh. 040 548

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) Aika Tiistai 7.3.2012 klo 9.05 9.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Eija Nurminen puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Kotkassa 30.9.2010 Biovakka Suomi Oy Markus Isotalo Copyright Biovakka Suomi Oy, Harri Hagman 2010 Esitys keskittyy

Lisätiedot

YHTEISTYÖJÄRJESTELYT HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN NÄKÖKULMASTA. Harry Åhlgren Hallintokeskus Oikeuspalvelut

YHTEISTYÖJÄRJESTELYT HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN NÄKÖKULMASTA. Harry Åhlgren Hallintokeskus Oikeuspalvelut YHTEISTYÖJÄRJESTELYT HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN NÄKÖKULMASTA Harry Åhlgren Hallintokeskus Oikeuspalvelut 1.11.2011 YHTEISTYÖJÄRJESTELYT HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN NÄKÖKULMASTA Kaupunki Kaupunkikonserni - Yhteishankintayksiköt

Lisätiedot

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Juha Myllymäki Johtava lakimies Valmisteluryhmän ehdotus 1. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2. Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610 1 Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi Puh. (013) 631 610, Fax (013) 632 610 asianajotoimisto@pietarinen.inet.fi ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207 LAUSUNNON

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

Kuntayhtymän sekä kunnan ja kuntayhtymän omistaman osakeyhtiön kuuluminen

Kuntayhtymän sekä kunnan ja kuntayhtymän omistaman osakeyhtiön kuuluminen 1 (5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 102 29.11.2011 Kuntayhtymän sekä kunnan ja kuntayhtymän omistaman osakeyhtiön kuuluminen kuntakonserniin 1 Lausuntopyyntö 1.1 Varsinainen lausuntopyyntö

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) 133 Asianro 1761/00.01/2013 Ylimääräinen asia / Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n perustaminen Kaupunginhallitus / suunnitteluasiat 9.12.2013 50: Palvelualuejohtaja

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009 1 Tapio Yli-Kovero Valituslupahakemus ja valitus Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 050-61331 10.02.2010 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 30.5.2011 Taltionumero 1438 Diaarinumero 3054/2/09. Markkinaoikeus 1.9.2009 nro 403/2009

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 30.5.2011 Taltionumero 1438 Diaarinumero 3054/2/09. Markkinaoikeus 1.9.2009 nro 403/2009 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 30.5.2011 Taltionumero 1438 Diaarinumero 3054/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Kaakosta voimaa. Tuulivoiman ja bioenergian osaamisen kehittäminen Kaakkois-Suomessa. Cursor, Kinno, Lappeenranta Innovation, Imatran seudun kehitys

Kaakosta voimaa. Tuulivoiman ja bioenergian osaamisen kehittäminen Kaakkois-Suomessa. Cursor, Kinno, Lappeenranta Innovation, Imatran seudun kehitys 17.03.2010 Kaakosta voimaa Tuulivoiman ja bioenergian osaamisen kehittäminen Kaakkois-Suomessa Cursor, Kinno, Lappeenranta Innovation, Imatran seudun kehitys Toteutusaika 1.9.2009-31.12.2011 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Ke 14.9.2016, 13.00-13.20, Kuntamarkkinat 2016 Asianajaja, KTM Marita Iskala (Ent. Tapola) Suomen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus

Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus HEINOLAN KAU Kr;,-sano 2 6-11- 2013 Asianume u 110.03. HEINOLAN KAUPUNKI / TEKNINEN LAUTAKUNTA ASIA Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus HAKIJA Heinolan Keskuslukko Oy ("Hakija") Rajakatu

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299 KEURUUN KAUPUNKI 1 Tekninen lautakunta 4.2.2015 Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA Dnro 03118/14/2299 LAUSUNTO VALITUKSEN JOHDOSTA Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää Keuruun

Lisätiedot

24.5.2011. Asia Oikaisuvaatimus koskien Kokkolan kaupungin päällystysurakkahankintaa

24.5.2011. Asia Oikaisuvaatimus koskien Kokkolan kaupungin päällystysurakkahankintaa äine n 1 (4) Kokkolan kaupungin tekniselle lautakunnalle OIKAISU VAATIMUS Asia Oikaisuvaatimus koskien Kokkolan kaupungin päällystysurakkahankintaa Päätös Oikaisuvaatimuksen tekijä Kokkolan kaupungin teknisen

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 62 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

51 07.05.2014 RONI & NASRI OY:N OIKAISUVAATIMUS PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIÄ KOSKEVASSA ASIASSA

51 07.05.2014 RONI & NASRI OY:N OIKAISUVAATIMUS PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIÄ KOSKEVASSA ASIASSA Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 51 07.05.2014 RONI & NASRI OY:N OIKAISUVAATIMUS PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIÄ KOSKEVASSA ASIASSA VARKOULA 51 Sivistysjohtaja: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ratkaisut orgaanisen jätteen kaatopaikkakieltoon. 7.10.2015 Ari-Pekka Heikkilä Metsä Group

Metsäteollisuuden ratkaisut orgaanisen jätteen kaatopaikkakieltoon. 7.10.2015 Ari-Pekka Heikkilä Metsä Group Metsäteollisuuden ratkaisut orgaanisen jätteen kaatopaikkakieltoon 7.10.2015 Ari-Pekka Heikkilä Metsä Group Metsä Group yhtiönä Jätteenkäsittely Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto Sivutuotteet Haasteet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

Vuoden kiinnostavimmat oikeustapaukset 13.11.2014

Vuoden kiinnostavimmat oikeustapaukset 13.11.2014 Vuoden kiinnostavimmat oikeustapaukset 13.11.2014 Eeva Kiviniemi Juha Kontkanen Tarja Krakau Pilvi Takala Markkinaoikeuden ratkaisutilastot 700 600 500 400 300 200 100 472 461 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1 5299/01.02.01/2014 37 Oikaisuvaatimus aiheettomasti maksetun palkan takaisinperinnästä Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Harju, puh. 046 877 2591 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012 Paavo Autere Lakimies Apteekkilupavalituksia koskeva esitys Esityksessä käsittelen Apteekkiluvan myöntämisen perusteita Lupavalitukseen

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot