Asian diaarinumero on 312/13/JH.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asian diaarinumero on 312/13/JH."

Transkriptio

1 MARKKINAOIKEUDELLE ASIA Vastine Suomen Ekolannoite Oy:n hakemuksen johdosta asiassa, joka koskee Kouvolan Veden johtokunnan päätöstä , jolla hyväksyttiin hinnankorotus Kouvolan kaupungin ja Kymen Bioenergia Oy:n välillä solmittuun puhdistamolietteen toimitussopimukseen. Asian diaarinumero on 312/13/JH. HANKINTAYKSIKKÖ JA PROSESSIOSOITE VASTINEEN LAATIJA Kouvolan kaupunki / Liikelaitos Kouvolan Vesi Kaupunginhallitus PL 85, KOUVOLA Päivi Sandås lakimies, kaupunginlakimies ovo Puhelin: Tarja Krakau Asiantuntija, VT PTCServices Oy Simonkatu 12 A HELSINKI VALITTAJA Suomen Ekolannoite Oy VALITTAJAN ASIAMIES Tommi Niemi Lakimies, OTM, YTM Asianajotoimisto Legistum Oy Kampusranta 9 C 1. krs Seinäjoki Puh Fax GSM

2 2 TAUSTAA Valittaja vaatii markkinaoikeutta kumoamaan Kouvolan Veden tekemän hankintapäätöksen sekä kieltämään vastaajaa noudattamasta virheelliseksi tulkitsemaansa päätöstä. Lisäksi hakija vaatii oikeudenkäyntikulujensa korvaamista. Kysymyksessä oleva Kouvolan Veden johtokunnan päätös koskee Kouvolan Veden ja Kymen Bioenergia Oy:n (jäljempänä myös Kymen Bioenergia tai Bioenergia) välillä solmittuun puhdistamolietteen toimitussopimukseen tehtyä muutosta. Kouvolan Veden johtokunta päätti ns. porttimaksun korotuksesta. Porttimaksussa on asiallisesti kysymys lietteen käsittelymaksusta, jota päätöksellä korotettiin aiemmassa lietteen toimitussopimuksessa sovitusta. Lietteen toimitukset alkoivat keväällä 2011, kun puhdistamo aloitti toimintansa. Ennen porttimaksua (lietteen käsittelymaksua) koskevaa tehtyä päätöstä Kouvolan Veden johtokunta päätti hyväksyä uuden tarkennetun puhdistamolietteen toimitussopimuksen. Tarkennukset koskevat lähinnä lietteen laatua (sopimuksen kohta 2.). Lisäksi tarkennettiin hinnantarkistusehtoa (kohta 5.). Puhdistamolietteen toimitusta koskevassa ensimmäisessä allekirjoitetussa sopimuksessa porttimaksuksi sovittiin 45 euroa/ tonni. Selvyyden vuoksi tuodaan esiin, että puhdistamolietteen toimitusta koskevaa porttimaksua on aiemmin muutettu seuraavasti: - em. sopimukseen tehtiin muutos ja uudeksi porttimaksuksi sovittiin 50,40 euroa/ tonni alkaen. Samassa yhteydessä sovittiin myös toisen Kouvolan Veden puhdistamon, Akanojan lietteiden toimituksesta Bioenergian käsiteltäväksi allekirjoitettiin määräaikainen sopimusmuutos, jossa sovittiin, että porttimaksuna noudatetaan 74,60 euroa/ tonni, jonka jälkeen palataan noudattamaan porttimaksua 50,40 euroa/ tonni Kouvolan Veden johtokunta hyväksyi porttimaksuksi 69 euroa/ tonni lukien. Puhdistamolietteen toimitussopimus on liitteenä 1. Porttimaksun muutossopimus on liitteenä 2. Määräaikaista porttimaksua koskeva allekirjoituspöytäkirja on liitteenä 3. Valituksenalainen porttimaksun korotusta koskeva sopimus on liitteenä 4. VAATIMUKSET Vastaaja pyytää kunnioittavasti, että markkinaoikeus: 1. hylkää hakijan asiassa esittämät vaatimukset kokonaisuudessaan perusteettomina; ja

3 2. velvoittaa hakijan korvaamaan vastaajalle asian käsittelystä markkinaoikeudessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut myöhemmin esitettävän erittelyn mukaisesti korkolain (633/1982) 4.1 :n mukaisine viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut päivästä, jona markkinaoikeuden päätös on ollut asianosaisten saatavissa. Vastaaja varaa tilaisuuden toimittaa markkinaoikeudessa syntyneistä oikeudenkäyntikuluistaan toimenpide-erittelyn oikeudenkäynnin kuluessa. 3 VASTAUKSET MARKKINAOIKEUDEN KYSYMYKSIIN Markkinaoikeus on vastinepyynnön yhteydessä pyytänyt selvittämään seuraavat seikat: Hankinnan ennakoitu arvo hankintamenettelyä aloitettaessa Koska hankintayksikön näkemyksen mukaan kysymys ei ole hankintalakien soveltamisalaan kuuluvasta hankinnasta jäljempänä esitetyin perustein, hankintailmoitusta ei ole julkaistu. Kysymyksessä oleva Kouvolan kaupungin/ Kouvolan veden ja Kymen Bioenergia Oy:n välinen sopimus on solmittu Kymen Bioenergian toiminta alkoi kuitenkin vasta pari vuotta myöhemmin keväällä 2011, koska laitos piti ensin rakentaa. Sopimuksen vuotuinen arvo on noin euroa vuodessa. Kouvolan Veden johtokunnan päätöksen jälkeen, jolla porttimaksuksi hyväksyttiin 69 euroa/ tonni, vuotuinen arvo olisi noin laskettuna 9000 lietetonnilla. Sopimuskausi Alkuperäinen puhdistamolietteen toimitussopimus on allekirjoitettu ja sopimus siihen tehtyine myöhempine muutoksineen on voimassa vuoteen 2025 saakka. Sopimukseen tehtiin muutos osakassopimusta täydentävä sopimus, jolla sovittu Akanojan puhdistamolietteen toimituksesta ja korotuksesta Mäkikylän puhdistamolietteen porttimaksuun. Porttimaksun osalta on lisäksi määräaikaisena saakka voimassa porttimaksu, jonka suuruus on 74,60 euroa/ tonni. Vesilaitoksen johtokunnan kokouksessa on hyväksytty tarkennettu sopimus, joka on allekirjoitettu porttimaksun määrää koskeneen Vesilaitoksen johtokunnan päätöksen jälkeen Sopimuksen mukaan sitä aletaan noudattaa ja sopimus on voimassa vuoteen 2025 saakka. Määräaikainen sopimus voidaan päättää sopijapuolten yhteisellä, kirjallisella päätöksellä. Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana puolen vuoden irtisanomisajalla.

4 Markkinaoikeudelta haettiin lupaa täytäntöönpanon sallimiselle, koska sopimus Bioenergian kanssa oli allekirjoitettu , eli ennen kuin valitus porttimaksupäätöksestä markkinaoikeuteen tuli edes vireille. Markkinaoikeus antoi kielteisen päätöksen täytäntöönpanosta. Kouvolan kaupunki tulee noudattamaan markkinaoikeuden päätöstä ja toteaa, että vaikka sopimus on allekirjoitettu, palvelun hintana sovelletaan aikaisemmassa sopimuksessa määriteltyä hintaa, kunnes markkinaoikeus on käsitellyt valituksen. Puhdistamolietteen toimitussopimukset ovat vastineen liitteinä 1-4. Kouvolan Vesilaitoksen johtokunnan päätökset ja ovat liitteenä 5. 4 Päätöksen tiedoksianto Koska kysymys ei ole kilpailutetusta hankinnasta vaan sopimusmuutoksen käsittelystä, päätös on annettu tiedoksi kuntalain mukaista menettelyä noudattaen. Pöytäkirja on tarkastettu ja se on ollut yleisesti nähtävillä Kouvolan Veden toimistolla. Lisäksi pöytäkirja on julkaistu Kouvolan kaupungin internet sivuilla. VAATIMUSTEN PERUSTELUT Valittaja perustelee vaatimustaan sillä, että se katsoo, ettei Kymen Bioenergia ole Kouvolan Veden erityisalojen hankintalain mukainen sidosyritys. Lisäksi valittaja esittää perusteluinaan, että Kouvolan Veden johtokunnan porttimaksun korotusta koskeva päätös koskee niin suurta hinnankorotusta sopimukseen, että kysymys olisi uudesta hankinnasta, joka olisi tullut tehdä kilpailuttamalla. Toisin kuin valittaja väittää Kymen Bioenergia Oy on Kouvolan kaupungin/ Kouvolan Veden sidosyritys. Kaupunki katsoo, että valittajan väitteet ovat vääriä ja vailla perustetta eikä hankintalaki eikä erityisalojen hankintalaki sovellu Kouvolan Veden ja Kymen Bioenergia Oy:n väliseen sopimusjärjestelyyn. Näin ollen valituksen tutkiminen ei kuulu markkinaoikeuden toimivaltaan, vaan se on jätettävä tutkimatta. Seuraavassa on selvitetty Kymen Bioenergia Oy:n asemaa Kouvolan Veden sidosyrityksenä. Kouvolan kaupungin liikelaitos Kouvolan Vesi huolehtii vesihuoltolaissa (119/2001) tarkoitetusta vesihuollosta Kouvolan alueella. Se on siis erityisalojen hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikkö, jonka hankintoihin sovelletaan erityisalojen hankintalakia. Vesilaitoksen puhdistamolietteen käsittelypalvelu, jonka Kouvolan Vesi hankkii Kymen Bioenergia Oy:ltä, liittyy kiinteästi vesihuoltotoimintaan.

5 5 Kymen Bioenergia Oy:n omistus Kymen Bioenergian omistajat ovat Kouvolan kaupunki/ Kouvolan Vesi, KSS Energia Oy sekä Kymenlaakson Jäte Oy. KSS Energia Oy on kaupungin 100 prosenttisesti omistama yhtiö. Kymenlaakson Jäte Oy on puolestaan kokonaan kuntien omistama yhtiö. Kouvolan kaupungin omistusosuus tästäkin yhtiöstä on kuitenkin merkittävä eli 47,44 %. Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt Kymen Bioenergia Oy:n uuden osakassopimuksen. Uuden osakassopimuksen mukaan yhtiön osakepääomaa korotetaan 1 miljoonasta eurosta 1,5 miljoonaan euroon. Osakassopimus on allekirjoitettu Kymen Bioenergian ylimääräinen yhtiökokous, jossa osakepääoman korotusta käsitellään, pidetään Samassa yhteydessä on tarkoitus tehdä osakemerkinnät. Omistusosuudet jakautuvat ennen ja jälkeen osakepääoman korotusta seuraavasti: - KSS Energia Oy 60 % (korotuksen jälkeen 93,78 %) - Kymenlaakson Jäte Oy 10 % (korotuksen jälkeen 3,24 %) - Kouvolan kaupunki 30 % (korotuksen jälkeen 2,97 %) Vanha, allekirjoitettu osakassopimus on vastineen liitteenä 6 ja allekirjoitettu osakassopimus liitteenä 7. Kaupungin/ Kouvolan Veden suora ja välillinen omistus Kymen Bioenergia Oy:stä on yhteensä yli 95 %. Loppujenkin 5 % omistusosuus on kunnilla eli niin erityisalojen hankintalain kuin hankintalain mukaisilla hankintayksiköillä. Selvyyden vuoksi todettakoon, että yhtiössä ei ole lainkaan yksityistä omistusta. Erityisalojen hankintalain 19 :n sidosyrityksen määritelmän mukaan Sidosyrityksellä tarkoitetaan sellaista yritystä, jonka vuosittaiset tilinpäätökset yhdistellään hankintayksiköiden tilinpäätösten kanssa kirjanpitolain (1336/1997) mukaisesti. Hallituksen esityksen (HE 50/2006 vp) yksityiskohtaisissa perusteluissa selvennetään, että tilinpäätökset yhdistellään kirjanpitolain 6 luvun mukaan. Kirjanpitolain 6 luvussa säädetään konsernitilinpäätöksestä. Konserni muodostuu muun ohessa, jos kirjanpitovelvollisella on yhdessä yhden tai useamman tytäryrityksensä kanssa määräysvalta kohdeyrityksessä. Tässä tapauksessa Kymen Bioenergia Oy kuuluu KSS Energia Oy konserniin, joka puolestaan kuuluu Kouvolan kaupunkikonserniin. 1 Yhdessä 100 %:sti omistetun tytäryhtiönsä KSS Energia Oy:n kanssa kaupungilla on yli 96 %:n omistusosuus Bioenergiasta. Ennen osakassopimuksen muutostakin kaupungilla oli yli 90 % omistusosuus Kymen Bioenergiasta. Näin ollen ainakin erityisalojen hankintalain 19 :n sidosyrityksen määritelmä tässä tapauksessa täyttyy. 1 Kymen Bioenergia Oy:n tasekirja v. 2012

6 6 Seuraavaksi on syytä käydä läpi Bioenergia perustamista ja toimintaa sekä pääasiallisen toiminnan suuntautumista. Kymen Bioenergia Oy:n toimiala ja pääasiallisen toiminnan suuntautuminen Valittaja on Bioenergian yhtiöjärjestykseen ja yhtiön nettisivuilla esitettyyn viitaten väittänyt, että yhtiön tuotteet ovat ennalta rajaamattomalle asiakaspiirille myytäviä tuotteita ja että yhtiö kilpailee muiden toimijoiden kanssa vapailla markkinoilla. Vallittajan väite on väärä eikä vastaa tosiasiallista tilannetta. Kymen Bioenergian päätoimialana on biojätteen käsittely. Kaupparekisterissä Kymen Bioenergia Oy:n päätoimialaksi on merkitty Tavanomaisen jätteen keruu (38110). Yhtiöjärjestyksessä yhtiön toimialaksi on kirjattu biokaasun tuotanto ja biokaasun tuotannon yhteydessä syntyvän jäännöksen hyödyntäminen sekä näihin liittyvä liiketoiminta. Lisäksi yhtiöjärjestyksessä kuvataan, miten biokaasua tuotetaan mädätysprosessissa jätevesilietteestä, teollisuuden, kaupan ja muun vastaavan toiminnan aiheuttamista orgaanisista jätteistä sekä pelloilta saatavasta vihermassasta. Selvyyden vuoksi tässä yhteydessä on syytä tuoda esille, että yhtiö ei ole alun perin kaupungin tai sen tytäryhtiöiden perustama, vaan KSS Energia Oy ja kaupunki/kouvolan Vesi ostivat yhtiön osakkeet biokaasulaitoksen perustamista suunnitelleelta yksityishenkilöltä vuonna Toiminta aloitettiin kuitenkin vasta vuonna 2011, kun laitos saatiin rakennettua. Yhtiön toimiala kuvataan yhtiöjärjestyksessä painottaen biokaasun tuotantoa, vaikka tosiasiassa tällä hetkellä päätoimialan muodostaa biojätteiden käsittely. Yhtiön tavoitteena on kuitenkin kasvattaa biokaasun tuotantoa. Yhtiöjärjestys on varsin tavanomainen. On huomattava, että vaikka yhtiö toimiikin omistajiensa sidosyrityksenä, ei yhtiöjärjestykseen ole tapana kirjata rajoituksia yhtiön liiketoiminnan harjoittamiseen. Näin ei ole toimittu tässäkään tapauksessa. Yhtiön toimintaa sidosyrityksenä tuleekin arvioida yhtiön tosiasiallisen toiminnan perusteella, eikä yhtiöjärjestyksen määräyksillä ole tässä yhteydessä merkittävää painoarvoa. Biokaasun tuottamiseen tarvittavaa jätettä Bioenergia saa Kouvolan Vedeltä puhdistamolietteen muodossa ja Kymenlaakson Jäte Oy:ltä biojätteenä. Vähäisessä määrin biojätettä vastaanotetaan myös muilta tahoilta, kuten kaupoilta ja elintarviketeollisuudelta. Biokaasulaitoksen rakentaminen Kouvolan Veden jätevedenpuhdistamon välittömään läheisyyteen perustui hyvin pitkälti Kouvolan Veden puhdistamolietteen käsittelylle ja Kymenlaakson Jätteen toimittaman biojätteen käsittelylle.

7 Laitoksen taustalla vaikuttavat myös ympäristönsuojelulliset päämäärät. Laitoksen sijainti Kouvolan Veden vesilaitoksen läheisyydessä vähentää puhdistamolietteen kuljetuskustannuksia ja kuljettamisesta aiheutuvaa ympäristön pilaantumista. Biokaasua pidetään myös ympäristöystävällisenä energiana, joka vähentää ns. hiilijalanjälkeä. Jätteen käsittelyn yhteydessä syntyvästä metaanista valmistetaan biokaasua, jonka Kymen Bioenergia myy raakakaasuna KSS Energialle hyödynnettäväksi energian tuotannossa. Toisin kuin valittaja väittää, Kymen Bioenergia ei toimita kaasua suoraan Gasum Oy:n verkkoon. Bioenergia myy raakakaasua ainoastaan omistajalleen KSS Energialle. Jossain määrin biojätteen käsittelyn yhteydessä pystytään valmistamaan myös lannoitteita, joita yhtiö antaa ilmaiseksi ulkopuolisille käytettäväksi maanparannusaineena esim. maanviljelyssä ja metsätaloudessa. Kymenlaakson Jäte vastaa mädätysjäännöksen jatkokäsittelystä, markkinoinnista ja toimittamisesta lähiseudun pelloille. Vaikka yhtiön nettisivujen jätteenkäsittelypalveluiden markkinointiviestintä kohdistuu avoimelle asiakaskunnalle, muille kuin omistajatahoille myynti on kuitenkin selvästi pikemminkin biojätteen ylimääräisen käsittelynkapasiteetin myyntiä, toisaalta prosessin sivutuotteena syntyvän lannoitteen hyötykäyttöön lahjoittamista. Yhtiön päätoiminta rajoittuu palveluiden tarjontaan omistajilleen. Bioenergialla on ympäristölupa enintään tonnin biojätteen käsittelyyn. Tätä määrää ei vielä ole läheskään saavutettu. Vuonna 2012, joka oli laitoksen ensimmäinen kokonainen toimintavuosi, laitoksella käsiteltiin tonnia jätettä. Tästä Kouvolan Veden puhdistamolietteen osuus oli noin tonnia ja Kymenlaakson Jätteen tonnia. Vuoden 2012 kokonaisliikevaihto oli euroa, joka jakautui siten, että - Kouvolan Veden puhdistamolietteiden osuus oli euroa - Kymenlaakson Jätteen biojätteiden osuus euroa - KSS Energian raakakaasun osuus euroa Yhteensä omistajille myynti oli euroa, mikä muodosti 73,36 % liikevaihdosta. Ulkopuolisille myynnin osuus oli siis vuonna 2012 noin 26 %. Edellä mainittu 26 % muodostuu porttimaksuista, jotka ovat tärkein tulonlähde Kymen Bioenergialle. Maksuja peritään lähinnä teollisuuden ja kaupan orgaanisista jätteistä, joilla on täytetty syntynyt raaka-ainevaje. On syytä kuitenkin korostaa, että vuosi 2012 oli vasta Bioenergian ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Kuluvana vuonna 2013 omistajille myynnit tulevat kasvamaan ja ulkopuolisille myynti on puolestaan vähentymässä. Näin mm. siksi, että Kymen Bioenergian osakkaista riippumattomista syistä Kouvolan Veden kahden jäteveden puhdistamon Akanojan ja Mäkikylän välinen siirtoviemäri ei ole valmistunut suunnitellussa aikataulussa vuonna Bioenergialta saadun tiedon mukaan kun Akanojan kautta tulevien jätevesien puhdistamolietteet käsitellään Kymen Bioenergialla, osakaslaskutus nousee 85 %:iin liikevaihdosta. 7

8 8 Lisäksi on huomattava, että erityisalojen hankintalain 19 :n 3 momentissa todetaan, että vähintään 80 prosenttia sidosyrityksen tai yhteisyrityksen kolmen viimeisen vuoden tavarantoimitusten, palvelujen tai rakennusurakoiden keskimääräisestä liikevaihdosta muodostuu toimituksista hankintayksiköille, joihin sillä on sidossuhde. Kymen Bioenergia Oy ei vielä ole toiminut kolmea vuotta, joten tässä vaiheessa on ennenaikaista edes arvioida liikevaihtovaatimuksen täyttymistä. Edellä olevalla perusteella kaupunki katsoo, että valitus on aiheeton. Hankinta ei kuulu erityisalojen hankintalain soveltamisalaan. Valitus tulee jättää tutkimatta. Mikäli markkinaoikeus vastoin kaupungin näkemystä tutkii valituksen, kaupunki esittää lisäksi seuraavaa: Porttimaksun korotusta koskeva sopimusmuutos Mitä tulee porttimaksun korotuksen suuruuteen ja sen vaikutukseen asian käsittelyyn, on ensinnäkin todettava, että koska kysymys on Kouvolan Veden ja Kymen Bioenergian välisestä sidossuhteeseen perustuvasta sopimuksesta, sopimusmuutos ei kuulu lainkaan erityisalojen hankintalain eikä hankintalainkaan soveltamisalaan. Mikäli markkinaoikeus kuitenkin vastoin käsitystämme tutkii valituksen, kaupunki tuo esiin seuraavaa. Kuten Kouvolan Veden johtokunnan päätöksen esityslistateksteistä näkyy, on totta, että Kouvolan Vesi ja kaupungin omistajaohjauksesta vastaava kaupunginhallitus ovat olleet eri linjoilla hyväksyttävissä olevasta porttimaksun määrästä. Tässä yhteydessä näillä liiketoiminnan linjauksilla ei ole kuitenkaan merkitystä. On ymmärrettävää, että Kouvolan Vesi tarkastelee asiaa ennen kaikkea vesilaitoksen liiketoiminnan kannalta, kun taas kaupunginhallitus pyrkii ottamaan huomioon kaikki järjestelyssä mukana olevat yhtiöt ja arvio tilannetta enemmän koko kaupunkikonsernin kannalta. Kaupungillahan on omistus kaikissa järjestelyssä mukana olevissa yhtiöissä. Porttimaksun korotuksessa on kysymys konsernin sisäisestä liiketaloudellisesta linjauksesta, joka liittyy laajempaan sopimusjärjestelyyn. Pelkkään yksikköhintaan tuijottaminen ei anna oikeaa kuvaa porttimaksun määrästä. On huomattava, että vastaavasti Kymen Bioenergian kuluista 60 % muodostuu maksuista omistajilleen. Lietteen toimitussopimus on osa sopimusjärjestelyä, jota tulee tarkastella kokonaisuutena. Yksikköhinta ei ole vertailukelpoinen markkinoilla esiintyviin porttimaksuihin, sillä sovittu puhdistamolietteen porttimaksu sisältää Kymen Bioenergian tuottamana palveluna lietteen linkouksen (pääomakustannukset, käyttökulut kemikaaleineen, henkilöstökulut). Yleensä nämä toimenpiteet hinnoitellaan erikseen.

9 Edellä olevan perusteella kaupunki katsoo, että valitus tulee ensisijaisesti jättää tutkimatta. Toissijaisesti, jos markkinaoikeus kuitenkin tutkii valituksen, kaupunki katsoo, että valitus on joka tapauksessa aiheeton ja se tulee hylätä. 9 OIKEUDENKÄYNTIKULUT Hakijan vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta tulee hylätä perusteettomana. Hallintolainkäyttölain 74 :n mukaan asianosaisen on korvattava toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi jos asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, että tämä joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on säännöksen 2 momentin mukaan huomioitava erityisesti, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä. Koska asian käsittely ei ole johtunut vastaajan virheellisestä menettelystä ja vastaajan menettely on perustunut kaikilta osin hankintalain säännöksiin, ei hakijan velvoittamista pitämään omat oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan ole pidettävä kohtuuttomana. Vastaaja varaa tilaisuuden esittää toimenpide-erittely oikeudenkäyntikuluistaan markkinaoikeuskäsittelyn kuluessa. LIIKESALAISUUDET Tämä vastineen liitteet nrot 1-4 ovat salaisia, koska ne sisältävät liikesalaisuuksia. PÄIVÄYS Kouvola Kouvolan kaupunki LAATI Tarja Krakau Asiantuntija, VT PTCServices Oy LIITTEET Liite 1 Sopimus puhdistamolietteen toimituksesta Liite 2 Muutossopimus porttimaksusta Liite 3 Allekirjoituspöytäkirja määräaikaisesta porttimaksusta Liite 4 Sopimus puhdistamolietteen toimituksesta Liite 5 Kouvolan Veden johtokunnan päätökset ja Liite 6 Osakassopimus

10 Liite 7 Osakassopimuksen muutos Liite 8 Kymen Bioenergia Oy:n tuloslaskelma ja tase 2011 Liite 9 Kymen Bioenergia Oy:n tuloslaskelma ja tase

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535.

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. 1 (5) MARKKINAOIKEUDELLE ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. Vastine koskee valittajan tekemää,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 844 Diaarinumero 4055/3/10 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Suomen Terveystalo Oy (Y-tunnus 1093863-3) Hanna Seppänen, johtava lakimies, Suomen Terveystalo Oy. hanna.seppanen(5)tervevstalo.

Suomen Terveystalo Oy (Y-tunnus 1093863-3) Hanna Seppänen, johtava lakimies, Suomen Terveystalo Oy. hanna.seppanen(5)tervevstalo. HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI-JA TERVEYSLAUTAKUNNALLE Asia Julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007) tarkoitettu hankintaoikaisuvaatimus Valittaja Suomen Terveystalo Oy (Y-tunnus 1093863-3) Kotipaikka:

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus

KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus Markkinaoikeus PL 118 00131 Helsinki Viite: 483/09/JH KEMINMAAN KUNNAN VASTINE OULUN SÄHKÖNMYYNTI OY:N HAKEMUKSEEN Keminmaan kunta (hankintayksikkö) kiistää Oulun Sähkönmyynti

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS. Paimion kaupunki PL 50, 21531 PAIMIO

Kemiönsaaren kunta Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS. Paimion kaupunki PL 50, 21531 PAIMIO Markkinaoikeudelle ASIA Vastine markkinaoikeudelle julkista hankintaa koskevassa valitusasiassa Dnrot 2012/475-478 VASTINEEN ANTAJAT / HANKINTAYKSIKÖT Kemiönsaaren kunta Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (5) 158 Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:n hankintaoikaisuvaatimus HKL:n kiinteistöissä tehtävien arkkitehti- ja pääsuunnittelutöiden puitejärjestelystä HEL 2015-008728

Lisätiedot

Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy PL 33, Helsinki

Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy PL 33, Helsinki Markkinaoikeudelle Valittaja Suomen Asianajajaliitto Helsinki, Suomi Valittajan asiamies Asianajaja Panu Siitonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy PL 33, 00131 Helsinki Vastauksen antaja Auktorisoidut

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1. Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 13:00-13:50. Kokoushuone Aimo, 2.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1. Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 13:00-13:50. Kokoushuone Aimo, 2. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 13:00-13:50 Paikka Läsnä Kokoushuone Aimo, 2. kerros Luettelon mukaan Pykälät 1-4 Allekirjoitukset

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Selostus asiasta Markkinaoikeus

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (5) 266 Hankintaoikaisuvaatimus koskien tietokeskuksen johtajan päätöstä kaupunginarkiston arkistotietokannan hankinnasta HEL 2013-009044 T 02 08 01 00 Päätös päätti

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 86 Diaarinumero 2098/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija, Jyväskylä Päätös, jota valitus koske Selostus

Lisätiedot

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä Kunnanhallitus 251 24.09.2013 Selitys korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen koskien Irene Toppisen valitusta Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä 00733/13/2299, 00734/13/2204, 00735/13/2204 ja 00736/13/2204

Lisätiedot

MARKKINAOIKEUDELLE 20.8.2015. Vastine Wentelax OȔ:n valitukseen julkista hankintaa koskevassa asiassa Dnro

MARKKINAOIKEUDELLE 20.8.2015. Vastine Wentelax OȔ:n valitukseen julkista hankintaa koskevassa asiassa Dnro LUONNOS MARKKINAOIKEUDELLE 20.8.2015 ASIA Vastine Wentelax OȔ:n valitukseen julkista hankintaa koskevassa asiassa Dnro 2015/429 ASIANOSAISTIEDOT Vastauksen antaja Savon koulutuskuntayhtymä (jäljempänä

Lisätiedot

16.1.2014 Dnro 312/13/JH

16.1.2014 Dnro 312/13/JH MARKKINAOIKEUS PÄÄT ÖS Nro 20/14 16.1.2014 Dnro 312/13/JH VAL IT T AJA Suomen Ekolannoite Oy VAST APUOLI Kouvolan kaupunki KUUL T AVA Kymen Bioenergia Oy ASIA Julkista hankintaa koskeva valitus MUUT OKSENHAUN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (6) 77 Onninen Oy:n hankintaoikaisuvaatimus, muoviputkien ja -kaivojen hankinta, teknisen palvelun lautakunnan päätös 13 9.2.2012 HEL 2011-007391 T 02 08 01 00 Päätös

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4217/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4217/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (1) 25 Asianro 4217/10.03.01.02/2016 Kuopion kaupungin kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon jatkaminen / Kuopion Yrittäjät ry:n valitus / kaupunginhallituksen lausunto

Lisätiedot

Betoniputket ja -kaivot optiovuosi 2018

Betoniputket ja -kaivot optiovuosi 2018 Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Betoniputket ja -kaivot optiovuosi 2018 Hankinta- ym. sopimukset 26 / 2017 Selostus ja perustelu Esitys Päätös Kuntatekniikkaliikelaitoksen rakentamisyksikkö pyysi

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Oikeuskäytäntöä jätehuollon alalta KHO:2011:14 annettu 15.2.2011 Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta)

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) 1.2. Helsingin kaupunki (1 osake) 1.3. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2415/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2415/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 98 Asianro 2415/11.01.05/2014 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle /Valitus ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä 12.6.2014 65 /Uhkasakolla tehostetun

Lisätiedot

VASTINE. Vastine hankinta-asiaa koskevaan valitukseen Dnro 2015/763

VASTINE. Vastine hankinta-asiaa koskevaan valitukseen Dnro 2015/763 VASTINE 21.12.2015 Markkinaoikeus Asia Valittaja Vastapuoli Vastine hankinta-asiaa koskevaan valitukseen Dnro 2015/763 Tamora Oy Lappeenrannan kaupunki Prosessiosoite: Lappeenrannan kaupunki PL 11 53101

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 2/2017

Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspvm 22.8.2017 Hankinnat Porin kaupunki Tekninen toimiala Dnro PORI/1868/02.08.00/2017 Infrayksikön infran rakentaminen - toimintayksikön esimies Otsikko Länsiväylän - Tuorsniementien

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Parasta jätehuoltoa puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi facebook, Kurre Kainuulainen Eloperäisen jätteen (lietteet, biojätteet)

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa Yhtymähallitus 72 26.08.2014 Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014 Yhtymähallitus 72 1.Taustaa A-Klinikkasäätiö on tehnyt markkinaoikeuteen valituksen, joka koskee Espoon

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 7 UUDELLEENTARKASTELU Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKINNOISSA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKINNOISSA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKINNOISSA Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Lakimies Sirpa Palo Kuntamarkkinat 15.9.2009 Keskeisimmät esitetyt kysymykset hankintalain muutokseen (321/2010) Hankintaoikaisu

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5073 Diaarinumero 3512/3/15 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Järvenpää Viranhaltijapäätös 1 (6) Kaupunkitekniikan johtaja Hankintapäätös

Järvenpää Viranhaltijapäätös 1 (6) Kaupunkitekniikan johtaja Hankintapäätös Järvenpää Viranhaltijapäätös 1 (6) JARDno-2017-569 Lisäraide 1. vaihe Myllytien kevyen liikenteen sillan ( YKK) ja Myllytien raittien rakentaminen ( SRU2), lisä- ja muutostyö nro 2, hankinta Lähtökohdat

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 1160/00.02.03/2013 KTL tiedonannot 2013 Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 4 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen / Terhi Holländer 5 Teknisen henkilöstön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 143. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 143. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 08.05.2017 Sivu 1 / 1 94/2015 10.02.02 143 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Finnoon osayleiskaavan hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat / lisätiedot: Mauri

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet Toimielin OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 31.1.2014 Taltionumero 237 Diaarinumero 3362/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 9 Enterprise Mobility Management -järjestelmän, tuen ja konsultoinnin hankinta HEL 2016-012573 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Ilona IT Oy:ltä

Lisätiedot

Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.2015:

Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.2015: Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Kaupungin ja Holiday Club Resorts Oy:n välisen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen sekä Kiinteistö Oy Seniori-Saimaan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen yksikkö VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 75/2017

Tehostetun palveluasumisen yksikkö VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 75/2017 Tehostetun palveluasumisen yksikkö VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 75/2017 Palvelukoti Vuokko Osastonhoitaja Pirjo Hänninen Tervontie 10 72210 Tervo Puhelin 044 7499260 YLÄ- JA ALARAAJOJEN KUNTOUTUSLAITTEEN HANKINTA

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 2, paikannusrannekkeiden hankinta ja ylläpito HEL 2017-002561 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tarjouskilpailun jälkeen solmia hankintasopimuksen kokonaishinnaltaan

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Keskiviikkona kello 9:00-15:00 Kouvolan Veden toimisto, Savonkatu 16, Kouvola

Keskiviikkona kello 9:00-15:00 Kouvolan Veden toimisto, Savonkatu 16, Kouvola Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 83 Kouvolan Veden johtokunta 17.06.2014 Aika 17.06.2014 klo 16:30-17:37 Paikka Kouvolan Veden neuvotteluhuone, Savonkatu 16 Läsnä Luettelon mukaan Pykälät 51-57 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin virastotalo kokoushuone 3 (3. krs) 25 Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon MBR-prosessiurakka/vastine markkinaoikeudelle

Mikkelin kaupungin virastotalo kokoushuone 3 (3. krs) 25 Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon MBR-prosessiurakka/vastine markkinaoikeudelle Mikkeli Pöytäkirja 4/2016 1 (10) Aika 21.04.2016, klo 16:30-17:40 Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo kokoushuone 3 (3. krs) Käsitellyt asiat 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Lausunto asiaan dnro 01150/17/2299, joka koskee valitusta Tampereen kaupunginvaltuuston päätöksestä 24.4.2017 104. Päätöksellään kaupunginvaltuusto hyväksyi sopimuksen

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2007 ASIA Kaltevan jätevedenpuhdistamoa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 63/2004/1

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2013 1 (5) 822 Hankintaoikaisuvaatimus koskien kaupunginarkiston painettujen asiakirjojen digitoinnin ja digitoitujen tiedostojen käsittelyn hankintaa HEL 2013-007140 T

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 334/2017 10.02.03 94 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle määräajan palauttamista koskevan hakemuksen johdosta Valmistelijat / lisätiedot: Mauri Hämäläinen,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden myyminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle

Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden myyminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle Kaupunginhallituksen 17 20.03.2017 konsernijaosto Kaupunginhallitus 151 27.03.2017 Kaupunginhallitus 444 11.09.2017 Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden myyminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Liitteet 1 kunnanvaltuuston aikaisemmat käsittelyt/salmelan Maja 2 Osakassopimus /Salmelan maja 3 kvalt

Liitteet 1 kunnanvaltuuston aikaisemmat käsittelyt/salmelan Maja 2 Osakassopimus /Salmelan maja 3 kvalt Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (5) 123 Kiinteistö Oy Salmelan maja / osakassopimuksen muuttaminen KNGDno-2015-32 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

11 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen toiminnan ja talouden seurantaraportti

11 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen toiminnan ja talouden seurantaraportti Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Aika, klo 16:31-17:16 Paikka Osuuskunta Seppälän Impilinna Käsitellyt asiat 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 10 Pöytäkirjan tarkastus 11 kehittämisliikelaitoksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 6 Työterveys Helsinki, fysioterapiapalveluiden hankinta H062-13, optiokauden käyttöönotto HEL 2017-001287 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa hankintapäätökseen

Lisätiedot

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Kuntamarkkinat 13.-14.9.2017 hankinta-asiantuntija Olli Jylhä Tarjoajan soveltuvuus Hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle Vaatimuksilla

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 15.6.2017 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

22. 12. 2010 SAAPUNUT. Kaupunginhallitus 31.1.2011 liite nro 3 (1/6) HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE '

22. 12. 2010 SAAPUNUT. Kaupunginhallitus 31.1.2011 liite nro 3 (1/6) HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE ' Kampusranta 9 C - FI-60320 Seinäjoki fiänaeenlirulanhallinto-oilkeus Raatihuoneenkatu 1 13100 fiämeenlinna Kaupunginhallitus 31.1.2011 liite nro 3 (1/6) SAAPUNUT 22. 12. 2010 Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lisätiedot

IPT-hankkeen 7. Työpaja

IPT-hankkeen 7. Työpaja IPT-hankkeen 7. Työpaja Hankintalain uudistamisen tilannekatsaus Helsinki 15.3.2016 Specialist Partner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

Lausunto Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamista koskevasta valituksesta

Lausunto Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamista koskevasta valituksesta PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI UTDRAG UR PROTOKOLL OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 29 27.02.2017 Lausunto Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamista koskevasta valituksesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/ Helsingin kaupunki Esityslista 13/2016 1 (5) 8 Neonpoint Oy:n hankintaoikaisuvaatimus metron opastusjärjestelmän uudistamista koskevasta hankinnasta HEL 2016-005939 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Tehtävä Kuntatekniikkaliikelaitos / Sähkö Asianro 7096/2017 Kehittämispäällikkö 11.9.

Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Tehtävä Kuntatekniikkaliikelaitos / Sähkö Asianro 7096/2017 Kehittämispäällikkö 11.9. Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Kaiteet 2017 Hankinta- ym. sopimukset 7 / 2017 Selostus ja perustelu Tarjoukset Päätös Kuntatekniikkaliikelaitos on saanut Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen

Lisätiedot

HANKINTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET. Sidosyksikköhankinnat uuden hankintalain mukaan

HANKINTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET. Sidosyksikköhankinnat uuden hankintalain mukaan Jyväskylä 30.3.2017 asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy HANKINTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET Sidosyksikköhankinnat uuden hankintalain mukaan 1 Sidosyksikköhankinnat 2 Erillinen

Lisätiedot

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001 POWEST OY toimii sijoittajana ja omistusten hallinnoijana energia-alan palvelu- ja teknologiayhtiöissä. Yhtiöt keskittyvät siirto- ja jakeluverkkojen urakointiin ja kunnossapitoon energiakauppapalveluihin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 61 Sähköbussien pikalatausasemien perustustyöt HEL 2017-004394 T 02 08 03 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata suorahankintana sähköbussien pikalatausjärjestelmän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikuntavirasto 8/2015 Kehittämisyksikkö Suunnittelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikuntavirasto 8/2015 Kehittämisyksikkö Suunnittelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 10 Eläintarhan skeittipuiston rakennustyön tilaaminen HEL 2015-009893 T 02 08 03 01 Päätös Päätöksen perustelut Vs. suunnittelupäällikkö päätti tilata Eläintarhan skeittipuiston

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia 9/2014 Oikeuspalvelut Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia 9/2014 Oikeuspalvelut Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 17 Oikeudenkäynti julkista hankintaa koskevassa valitusasiassa HEL 2013-014784 T 03 01 01 Oike PK 20132422 Valittaja Tuomioistuimen diaarinro Hankintayksikkö merkitsi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakentamispalvelu (Stara) 8/2014 Logistiikka Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakentamispalvelu (Stara) 8/2014 Logistiikka Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 8 Monikäyttöperävaunujen hankinta HEL 2014-002710 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata logistiikan vuokraamolle 2 kpl Kronos monikäyttöperävaunuja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2006 ASIA Ähtärin kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksessä asetettujen

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 37/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 37/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 88 OHJA-ohjelmiston ylläpidon tilaaminen vuoden 2015 loppuun HEL 2011-009762 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata suorahankintana Trapeze Finland

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1. Ympäristönsuojelulain (527/2014), Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) ja vesilain (587/2011) mukaisen luvan,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 5/2015 HKL-Infrapalvelut Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 5/2015 HKL-Infrapalvelut Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 15 HKL: Hankesuunnitelma Teknonet tiedonsiirto ja järjestelmät 2014 korotus HEL 2015-001410 T 08 00 08 Päätös päätti korottaa "Teknonet tiedonsiirto ja järjestelmät

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Turun kaupungin vastine asiassa 2013/615

Turun kaupungin vastine asiassa 2013/615 Vastine 1 (7) Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 00520 Helsinki markkinaoikeus@oikeus.fi Vastinepyyntö 11.2.2014 Turun kaupungin vastine asiassa 2013/615 Valittaja: Vastapuoli: Toimistotekniikka TT Oy

Lisätiedot