Asian diaarinumero on 312/13/JH.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asian diaarinumero on 312/13/JH."

Transkriptio

1 MARKKINAOIKEUDELLE ASIA Vastine Suomen Ekolannoite Oy:n hakemuksen johdosta asiassa, joka koskee Kouvolan Veden johtokunnan päätöstä , jolla hyväksyttiin hinnankorotus Kouvolan kaupungin ja Kymen Bioenergia Oy:n välillä solmittuun puhdistamolietteen toimitussopimukseen. Asian diaarinumero on 312/13/JH. HANKINTAYKSIKKÖ JA PROSESSIOSOITE VASTINEEN LAATIJA Kouvolan kaupunki / Liikelaitos Kouvolan Vesi Kaupunginhallitus PL 85, KOUVOLA Päivi Sandås lakimies, kaupunginlakimies ovo Puhelin: Tarja Krakau Asiantuntija, VT PTCServices Oy Simonkatu 12 A HELSINKI VALITTAJA Suomen Ekolannoite Oy VALITTAJAN ASIAMIES Tommi Niemi Lakimies, OTM, YTM Asianajotoimisto Legistum Oy Kampusranta 9 C 1. krs Seinäjoki Puh Fax GSM

2 2 TAUSTAA Valittaja vaatii markkinaoikeutta kumoamaan Kouvolan Veden tekemän hankintapäätöksen sekä kieltämään vastaajaa noudattamasta virheelliseksi tulkitsemaansa päätöstä. Lisäksi hakija vaatii oikeudenkäyntikulujensa korvaamista. Kysymyksessä oleva Kouvolan Veden johtokunnan päätös koskee Kouvolan Veden ja Kymen Bioenergia Oy:n (jäljempänä myös Kymen Bioenergia tai Bioenergia) välillä solmittuun puhdistamolietteen toimitussopimukseen tehtyä muutosta. Kouvolan Veden johtokunta päätti ns. porttimaksun korotuksesta. Porttimaksussa on asiallisesti kysymys lietteen käsittelymaksusta, jota päätöksellä korotettiin aiemmassa lietteen toimitussopimuksessa sovitusta. Lietteen toimitukset alkoivat keväällä 2011, kun puhdistamo aloitti toimintansa. Ennen porttimaksua (lietteen käsittelymaksua) koskevaa tehtyä päätöstä Kouvolan Veden johtokunta päätti hyväksyä uuden tarkennetun puhdistamolietteen toimitussopimuksen. Tarkennukset koskevat lähinnä lietteen laatua (sopimuksen kohta 2.). Lisäksi tarkennettiin hinnantarkistusehtoa (kohta 5.). Puhdistamolietteen toimitusta koskevassa ensimmäisessä allekirjoitetussa sopimuksessa porttimaksuksi sovittiin 45 euroa/ tonni. Selvyyden vuoksi tuodaan esiin, että puhdistamolietteen toimitusta koskevaa porttimaksua on aiemmin muutettu seuraavasti: - em. sopimukseen tehtiin muutos ja uudeksi porttimaksuksi sovittiin 50,40 euroa/ tonni alkaen. Samassa yhteydessä sovittiin myös toisen Kouvolan Veden puhdistamon, Akanojan lietteiden toimituksesta Bioenergian käsiteltäväksi allekirjoitettiin määräaikainen sopimusmuutos, jossa sovittiin, että porttimaksuna noudatetaan 74,60 euroa/ tonni, jonka jälkeen palataan noudattamaan porttimaksua 50,40 euroa/ tonni Kouvolan Veden johtokunta hyväksyi porttimaksuksi 69 euroa/ tonni lukien. Puhdistamolietteen toimitussopimus on liitteenä 1. Porttimaksun muutossopimus on liitteenä 2. Määräaikaista porttimaksua koskeva allekirjoituspöytäkirja on liitteenä 3. Valituksenalainen porttimaksun korotusta koskeva sopimus on liitteenä 4. VAATIMUKSET Vastaaja pyytää kunnioittavasti, että markkinaoikeus: 1. hylkää hakijan asiassa esittämät vaatimukset kokonaisuudessaan perusteettomina; ja

3 2. velvoittaa hakijan korvaamaan vastaajalle asian käsittelystä markkinaoikeudessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut myöhemmin esitettävän erittelyn mukaisesti korkolain (633/1982) 4.1 :n mukaisine viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut päivästä, jona markkinaoikeuden päätös on ollut asianosaisten saatavissa. Vastaaja varaa tilaisuuden toimittaa markkinaoikeudessa syntyneistä oikeudenkäyntikuluistaan toimenpide-erittelyn oikeudenkäynnin kuluessa. 3 VASTAUKSET MARKKINAOIKEUDEN KYSYMYKSIIN Markkinaoikeus on vastinepyynnön yhteydessä pyytänyt selvittämään seuraavat seikat: Hankinnan ennakoitu arvo hankintamenettelyä aloitettaessa Koska hankintayksikön näkemyksen mukaan kysymys ei ole hankintalakien soveltamisalaan kuuluvasta hankinnasta jäljempänä esitetyin perustein, hankintailmoitusta ei ole julkaistu. Kysymyksessä oleva Kouvolan kaupungin/ Kouvolan veden ja Kymen Bioenergia Oy:n välinen sopimus on solmittu Kymen Bioenergian toiminta alkoi kuitenkin vasta pari vuotta myöhemmin keväällä 2011, koska laitos piti ensin rakentaa. Sopimuksen vuotuinen arvo on noin euroa vuodessa. Kouvolan Veden johtokunnan päätöksen jälkeen, jolla porttimaksuksi hyväksyttiin 69 euroa/ tonni, vuotuinen arvo olisi noin laskettuna 9000 lietetonnilla. Sopimuskausi Alkuperäinen puhdistamolietteen toimitussopimus on allekirjoitettu ja sopimus siihen tehtyine myöhempine muutoksineen on voimassa vuoteen 2025 saakka. Sopimukseen tehtiin muutos osakassopimusta täydentävä sopimus, jolla sovittu Akanojan puhdistamolietteen toimituksesta ja korotuksesta Mäkikylän puhdistamolietteen porttimaksuun. Porttimaksun osalta on lisäksi määräaikaisena saakka voimassa porttimaksu, jonka suuruus on 74,60 euroa/ tonni. Vesilaitoksen johtokunnan kokouksessa on hyväksytty tarkennettu sopimus, joka on allekirjoitettu porttimaksun määrää koskeneen Vesilaitoksen johtokunnan päätöksen jälkeen Sopimuksen mukaan sitä aletaan noudattaa ja sopimus on voimassa vuoteen 2025 saakka. Määräaikainen sopimus voidaan päättää sopijapuolten yhteisellä, kirjallisella päätöksellä. Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana puolen vuoden irtisanomisajalla.

4 Markkinaoikeudelta haettiin lupaa täytäntöönpanon sallimiselle, koska sopimus Bioenergian kanssa oli allekirjoitettu , eli ennen kuin valitus porttimaksupäätöksestä markkinaoikeuteen tuli edes vireille. Markkinaoikeus antoi kielteisen päätöksen täytäntöönpanosta. Kouvolan kaupunki tulee noudattamaan markkinaoikeuden päätöstä ja toteaa, että vaikka sopimus on allekirjoitettu, palvelun hintana sovelletaan aikaisemmassa sopimuksessa määriteltyä hintaa, kunnes markkinaoikeus on käsitellyt valituksen. Puhdistamolietteen toimitussopimukset ovat vastineen liitteinä 1-4. Kouvolan Vesilaitoksen johtokunnan päätökset ja ovat liitteenä 5. 4 Päätöksen tiedoksianto Koska kysymys ei ole kilpailutetusta hankinnasta vaan sopimusmuutoksen käsittelystä, päätös on annettu tiedoksi kuntalain mukaista menettelyä noudattaen. Pöytäkirja on tarkastettu ja se on ollut yleisesti nähtävillä Kouvolan Veden toimistolla. Lisäksi pöytäkirja on julkaistu Kouvolan kaupungin internet sivuilla. VAATIMUSTEN PERUSTELUT Valittaja perustelee vaatimustaan sillä, että se katsoo, ettei Kymen Bioenergia ole Kouvolan Veden erityisalojen hankintalain mukainen sidosyritys. Lisäksi valittaja esittää perusteluinaan, että Kouvolan Veden johtokunnan porttimaksun korotusta koskeva päätös koskee niin suurta hinnankorotusta sopimukseen, että kysymys olisi uudesta hankinnasta, joka olisi tullut tehdä kilpailuttamalla. Toisin kuin valittaja väittää Kymen Bioenergia Oy on Kouvolan kaupungin/ Kouvolan Veden sidosyritys. Kaupunki katsoo, että valittajan väitteet ovat vääriä ja vailla perustetta eikä hankintalaki eikä erityisalojen hankintalaki sovellu Kouvolan Veden ja Kymen Bioenergia Oy:n väliseen sopimusjärjestelyyn. Näin ollen valituksen tutkiminen ei kuulu markkinaoikeuden toimivaltaan, vaan se on jätettävä tutkimatta. Seuraavassa on selvitetty Kymen Bioenergia Oy:n asemaa Kouvolan Veden sidosyrityksenä. Kouvolan kaupungin liikelaitos Kouvolan Vesi huolehtii vesihuoltolaissa (119/2001) tarkoitetusta vesihuollosta Kouvolan alueella. Se on siis erityisalojen hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikkö, jonka hankintoihin sovelletaan erityisalojen hankintalakia. Vesilaitoksen puhdistamolietteen käsittelypalvelu, jonka Kouvolan Vesi hankkii Kymen Bioenergia Oy:ltä, liittyy kiinteästi vesihuoltotoimintaan.

5 5 Kymen Bioenergia Oy:n omistus Kymen Bioenergian omistajat ovat Kouvolan kaupunki/ Kouvolan Vesi, KSS Energia Oy sekä Kymenlaakson Jäte Oy. KSS Energia Oy on kaupungin 100 prosenttisesti omistama yhtiö. Kymenlaakson Jäte Oy on puolestaan kokonaan kuntien omistama yhtiö. Kouvolan kaupungin omistusosuus tästäkin yhtiöstä on kuitenkin merkittävä eli 47,44 %. Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt Kymen Bioenergia Oy:n uuden osakassopimuksen. Uuden osakassopimuksen mukaan yhtiön osakepääomaa korotetaan 1 miljoonasta eurosta 1,5 miljoonaan euroon. Osakassopimus on allekirjoitettu Kymen Bioenergian ylimääräinen yhtiökokous, jossa osakepääoman korotusta käsitellään, pidetään Samassa yhteydessä on tarkoitus tehdä osakemerkinnät. Omistusosuudet jakautuvat ennen ja jälkeen osakepääoman korotusta seuraavasti: - KSS Energia Oy 60 % (korotuksen jälkeen 93,78 %) - Kymenlaakson Jäte Oy 10 % (korotuksen jälkeen 3,24 %) - Kouvolan kaupunki 30 % (korotuksen jälkeen 2,97 %) Vanha, allekirjoitettu osakassopimus on vastineen liitteenä 6 ja allekirjoitettu osakassopimus liitteenä 7. Kaupungin/ Kouvolan Veden suora ja välillinen omistus Kymen Bioenergia Oy:stä on yhteensä yli 95 %. Loppujenkin 5 % omistusosuus on kunnilla eli niin erityisalojen hankintalain kuin hankintalain mukaisilla hankintayksiköillä. Selvyyden vuoksi todettakoon, että yhtiössä ei ole lainkaan yksityistä omistusta. Erityisalojen hankintalain 19 :n sidosyrityksen määritelmän mukaan Sidosyrityksellä tarkoitetaan sellaista yritystä, jonka vuosittaiset tilinpäätökset yhdistellään hankintayksiköiden tilinpäätösten kanssa kirjanpitolain (1336/1997) mukaisesti. Hallituksen esityksen (HE 50/2006 vp) yksityiskohtaisissa perusteluissa selvennetään, että tilinpäätökset yhdistellään kirjanpitolain 6 luvun mukaan. Kirjanpitolain 6 luvussa säädetään konsernitilinpäätöksestä. Konserni muodostuu muun ohessa, jos kirjanpitovelvollisella on yhdessä yhden tai useamman tytäryrityksensä kanssa määräysvalta kohdeyrityksessä. Tässä tapauksessa Kymen Bioenergia Oy kuuluu KSS Energia Oy konserniin, joka puolestaan kuuluu Kouvolan kaupunkikonserniin. 1 Yhdessä 100 %:sti omistetun tytäryhtiönsä KSS Energia Oy:n kanssa kaupungilla on yli 96 %:n omistusosuus Bioenergiasta. Ennen osakassopimuksen muutostakin kaupungilla oli yli 90 % omistusosuus Kymen Bioenergiasta. Näin ollen ainakin erityisalojen hankintalain 19 :n sidosyrityksen määritelmä tässä tapauksessa täyttyy. 1 Kymen Bioenergia Oy:n tasekirja v. 2012

6 6 Seuraavaksi on syytä käydä läpi Bioenergia perustamista ja toimintaa sekä pääasiallisen toiminnan suuntautumista. Kymen Bioenergia Oy:n toimiala ja pääasiallisen toiminnan suuntautuminen Valittaja on Bioenergian yhtiöjärjestykseen ja yhtiön nettisivuilla esitettyyn viitaten väittänyt, että yhtiön tuotteet ovat ennalta rajaamattomalle asiakaspiirille myytäviä tuotteita ja että yhtiö kilpailee muiden toimijoiden kanssa vapailla markkinoilla. Vallittajan väite on väärä eikä vastaa tosiasiallista tilannetta. Kymen Bioenergian päätoimialana on biojätteen käsittely. Kaupparekisterissä Kymen Bioenergia Oy:n päätoimialaksi on merkitty Tavanomaisen jätteen keruu (38110). Yhtiöjärjestyksessä yhtiön toimialaksi on kirjattu biokaasun tuotanto ja biokaasun tuotannon yhteydessä syntyvän jäännöksen hyödyntäminen sekä näihin liittyvä liiketoiminta. Lisäksi yhtiöjärjestyksessä kuvataan, miten biokaasua tuotetaan mädätysprosessissa jätevesilietteestä, teollisuuden, kaupan ja muun vastaavan toiminnan aiheuttamista orgaanisista jätteistä sekä pelloilta saatavasta vihermassasta. Selvyyden vuoksi tässä yhteydessä on syytä tuoda esille, että yhtiö ei ole alun perin kaupungin tai sen tytäryhtiöiden perustama, vaan KSS Energia Oy ja kaupunki/kouvolan Vesi ostivat yhtiön osakkeet biokaasulaitoksen perustamista suunnitelleelta yksityishenkilöltä vuonna Toiminta aloitettiin kuitenkin vasta vuonna 2011, kun laitos saatiin rakennettua. Yhtiön toimiala kuvataan yhtiöjärjestyksessä painottaen biokaasun tuotantoa, vaikka tosiasiassa tällä hetkellä päätoimialan muodostaa biojätteiden käsittely. Yhtiön tavoitteena on kuitenkin kasvattaa biokaasun tuotantoa. Yhtiöjärjestys on varsin tavanomainen. On huomattava, että vaikka yhtiö toimiikin omistajiensa sidosyrityksenä, ei yhtiöjärjestykseen ole tapana kirjata rajoituksia yhtiön liiketoiminnan harjoittamiseen. Näin ei ole toimittu tässäkään tapauksessa. Yhtiön toimintaa sidosyrityksenä tuleekin arvioida yhtiön tosiasiallisen toiminnan perusteella, eikä yhtiöjärjestyksen määräyksillä ole tässä yhteydessä merkittävää painoarvoa. Biokaasun tuottamiseen tarvittavaa jätettä Bioenergia saa Kouvolan Vedeltä puhdistamolietteen muodossa ja Kymenlaakson Jäte Oy:ltä biojätteenä. Vähäisessä määrin biojätettä vastaanotetaan myös muilta tahoilta, kuten kaupoilta ja elintarviketeollisuudelta. Biokaasulaitoksen rakentaminen Kouvolan Veden jätevedenpuhdistamon välittömään läheisyyteen perustui hyvin pitkälti Kouvolan Veden puhdistamolietteen käsittelylle ja Kymenlaakson Jätteen toimittaman biojätteen käsittelylle.

7 Laitoksen taustalla vaikuttavat myös ympäristönsuojelulliset päämäärät. Laitoksen sijainti Kouvolan Veden vesilaitoksen läheisyydessä vähentää puhdistamolietteen kuljetuskustannuksia ja kuljettamisesta aiheutuvaa ympäristön pilaantumista. Biokaasua pidetään myös ympäristöystävällisenä energiana, joka vähentää ns. hiilijalanjälkeä. Jätteen käsittelyn yhteydessä syntyvästä metaanista valmistetaan biokaasua, jonka Kymen Bioenergia myy raakakaasuna KSS Energialle hyödynnettäväksi energian tuotannossa. Toisin kuin valittaja väittää, Kymen Bioenergia ei toimita kaasua suoraan Gasum Oy:n verkkoon. Bioenergia myy raakakaasua ainoastaan omistajalleen KSS Energialle. Jossain määrin biojätteen käsittelyn yhteydessä pystytään valmistamaan myös lannoitteita, joita yhtiö antaa ilmaiseksi ulkopuolisille käytettäväksi maanparannusaineena esim. maanviljelyssä ja metsätaloudessa. Kymenlaakson Jäte vastaa mädätysjäännöksen jatkokäsittelystä, markkinoinnista ja toimittamisesta lähiseudun pelloille. Vaikka yhtiön nettisivujen jätteenkäsittelypalveluiden markkinointiviestintä kohdistuu avoimelle asiakaskunnalle, muille kuin omistajatahoille myynti on kuitenkin selvästi pikemminkin biojätteen ylimääräisen käsittelynkapasiteetin myyntiä, toisaalta prosessin sivutuotteena syntyvän lannoitteen hyötykäyttöön lahjoittamista. Yhtiön päätoiminta rajoittuu palveluiden tarjontaan omistajilleen. Bioenergialla on ympäristölupa enintään tonnin biojätteen käsittelyyn. Tätä määrää ei vielä ole läheskään saavutettu. Vuonna 2012, joka oli laitoksen ensimmäinen kokonainen toimintavuosi, laitoksella käsiteltiin tonnia jätettä. Tästä Kouvolan Veden puhdistamolietteen osuus oli noin tonnia ja Kymenlaakson Jätteen tonnia. Vuoden 2012 kokonaisliikevaihto oli euroa, joka jakautui siten, että - Kouvolan Veden puhdistamolietteiden osuus oli euroa - Kymenlaakson Jätteen biojätteiden osuus euroa - KSS Energian raakakaasun osuus euroa Yhteensä omistajille myynti oli euroa, mikä muodosti 73,36 % liikevaihdosta. Ulkopuolisille myynnin osuus oli siis vuonna 2012 noin 26 %. Edellä mainittu 26 % muodostuu porttimaksuista, jotka ovat tärkein tulonlähde Kymen Bioenergialle. Maksuja peritään lähinnä teollisuuden ja kaupan orgaanisista jätteistä, joilla on täytetty syntynyt raaka-ainevaje. On syytä kuitenkin korostaa, että vuosi 2012 oli vasta Bioenergian ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Kuluvana vuonna 2013 omistajille myynnit tulevat kasvamaan ja ulkopuolisille myynti on puolestaan vähentymässä. Näin mm. siksi, että Kymen Bioenergian osakkaista riippumattomista syistä Kouvolan Veden kahden jäteveden puhdistamon Akanojan ja Mäkikylän välinen siirtoviemäri ei ole valmistunut suunnitellussa aikataulussa vuonna Bioenergialta saadun tiedon mukaan kun Akanojan kautta tulevien jätevesien puhdistamolietteet käsitellään Kymen Bioenergialla, osakaslaskutus nousee 85 %:iin liikevaihdosta. 7

8 8 Lisäksi on huomattava, että erityisalojen hankintalain 19 :n 3 momentissa todetaan, että vähintään 80 prosenttia sidosyrityksen tai yhteisyrityksen kolmen viimeisen vuoden tavarantoimitusten, palvelujen tai rakennusurakoiden keskimääräisestä liikevaihdosta muodostuu toimituksista hankintayksiköille, joihin sillä on sidossuhde. Kymen Bioenergia Oy ei vielä ole toiminut kolmea vuotta, joten tässä vaiheessa on ennenaikaista edes arvioida liikevaihtovaatimuksen täyttymistä. Edellä olevalla perusteella kaupunki katsoo, että valitus on aiheeton. Hankinta ei kuulu erityisalojen hankintalain soveltamisalaan. Valitus tulee jättää tutkimatta. Mikäli markkinaoikeus vastoin kaupungin näkemystä tutkii valituksen, kaupunki esittää lisäksi seuraavaa: Porttimaksun korotusta koskeva sopimusmuutos Mitä tulee porttimaksun korotuksen suuruuteen ja sen vaikutukseen asian käsittelyyn, on ensinnäkin todettava, että koska kysymys on Kouvolan Veden ja Kymen Bioenergian välisestä sidossuhteeseen perustuvasta sopimuksesta, sopimusmuutos ei kuulu lainkaan erityisalojen hankintalain eikä hankintalainkaan soveltamisalaan. Mikäli markkinaoikeus kuitenkin vastoin käsitystämme tutkii valituksen, kaupunki tuo esiin seuraavaa. Kuten Kouvolan Veden johtokunnan päätöksen esityslistateksteistä näkyy, on totta, että Kouvolan Vesi ja kaupungin omistajaohjauksesta vastaava kaupunginhallitus ovat olleet eri linjoilla hyväksyttävissä olevasta porttimaksun määrästä. Tässä yhteydessä näillä liiketoiminnan linjauksilla ei ole kuitenkaan merkitystä. On ymmärrettävää, että Kouvolan Vesi tarkastelee asiaa ennen kaikkea vesilaitoksen liiketoiminnan kannalta, kun taas kaupunginhallitus pyrkii ottamaan huomioon kaikki järjestelyssä mukana olevat yhtiöt ja arvio tilannetta enemmän koko kaupunkikonsernin kannalta. Kaupungillahan on omistus kaikissa järjestelyssä mukana olevissa yhtiöissä. Porttimaksun korotuksessa on kysymys konsernin sisäisestä liiketaloudellisesta linjauksesta, joka liittyy laajempaan sopimusjärjestelyyn. Pelkkään yksikköhintaan tuijottaminen ei anna oikeaa kuvaa porttimaksun määrästä. On huomattava, että vastaavasti Kymen Bioenergian kuluista 60 % muodostuu maksuista omistajilleen. Lietteen toimitussopimus on osa sopimusjärjestelyä, jota tulee tarkastella kokonaisuutena. Yksikköhinta ei ole vertailukelpoinen markkinoilla esiintyviin porttimaksuihin, sillä sovittu puhdistamolietteen porttimaksu sisältää Kymen Bioenergian tuottamana palveluna lietteen linkouksen (pääomakustannukset, käyttökulut kemikaaleineen, henkilöstökulut). Yleensä nämä toimenpiteet hinnoitellaan erikseen.

9 Edellä olevan perusteella kaupunki katsoo, että valitus tulee ensisijaisesti jättää tutkimatta. Toissijaisesti, jos markkinaoikeus kuitenkin tutkii valituksen, kaupunki katsoo, että valitus on joka tapauksessa aiheeton ja se tulee hylätä. 9 OIKEUDENKÄYNTIKULUT Hakijan vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta tulee hylätä perusteettomana. Hallintolainkäyttölain 74 :n mukaan asianosaisen on korvattava toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi jos asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, että tämä joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on säännöksen 2 momentin mukaan huomioitava erityisesti, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä. Koska asian käsittely ei ole johtunut vastaajan virheellisestä menettelystä ja vastaajan menettely on perustunut kaikilta osin hankintalain säännöksiin, ei hakijan velvoittamista pitämään omat oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan ole pidettävä kohtuuttomana. Vastaaja varaa tilaisuuden esittää toimenpide-erittely oikeudenkäyntikuluistaan markkinaoikeuskäsittelyn kuluessa. LIIKESALAISUUDET Tämä vastineen liitteet nrot 1-4 ovat salaisia, koska ne sisältävät liikesalaisuuksia. PÄIVÄYS Kouvola Kouvolan kaupunki LAATI Tarja Krakau Asiantuntija, VT PTCServices Oy LIITTEET Liite 1 Sopimus puhdistamolietteen toimituksesta Liite 2 Muutossopimus porttimaksusta Liite 3 Allekirjoituspöytäkirja määräaikaisesta porttimaksusta Liite 4 Sopimus puhdistamolietteen toimituksesta Liite 5 Kouvolan Veden johtokunnan päätökset ja Liite 6 Osakassopimus

10 Liite 7 Osakassopimuksen muutos Liite 8 Kymen Bioenergia Oy:n tuloslaskelma ja tase 2011 Liite 9 Kymen Bioenergia Oy:n tuloslaskelma ja tase