Huosiusniemen hautausmaa ja seurakuntasali, Puolanka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huosiusniemen hautausmaa ja seurakuntasali, Puolanka"

Transkriptio

1 1(6) Aika Maanantai klo 17:00 Paikka Huosiusniemen hautausmaa ja seurakuntasali, Puolanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri Moilanen Erkki varapuheenjohtaja Haapalainen Miia jäsen Herukka Terttu jäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti jäsen Moilanen Ritva jäsen Tuomaala Risto jäsen Muut osallistujat Mikkonen Marjatta Poissa Nuorala Juha Jokinen Leena kirkkovaltuuston pj. jäsen kirkkovaltuuston vpj 33 Kokouksen avaus Kokouksen aluksi kokoonnuttiin hautausmaalla. Sen jälkeen siirryttiin seurakuntasaliin pitämään varsinainen kokous. Puheenjohtaja avasi kokouksen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Puolangan seurakunnan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja ja seitsemän jäsentä, joten päätösvaltaisuuteen tarvitaan neljän jäsenen läsnäolo. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu Liitteet jaettiin kokouksessa. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä vuorotellen. Ehdotus: Ritva Moilanen ja Risto Tuomaala Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ritva Moilanen ja Risto Tuomaala. 36 Työjärjestyksen hyväksyminen lista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

2 2(6) 37 Hautausmaan biojätteen käsittely Hautausmaalla syntyy runsaasti eloperäistä, hitaasti maatuvaa jätettä: Haravointijätettä, oksia, havuja, kukkamultaa ym. Tätä jätettä on aiemmin viety monttuun hautausmaan aidan ulkopuolelle. Nyt tämä alue on täyttynyt. Vielä aiemmin jätettä kasattiin rannan lähelle. Talouspäällikkö esittää, että em. jätteelle päätetään uusi paikka hautausmaaalueen ulkopuolella. Paikka katsotaan hautausmaakäynnin yhteydessä. Katsottiin ja hyväksyttiin jätteelle uusi sijoituspaikka hautausmaa-alueen ulkopuolella. Paikka sijaitsee isossa painanteessa hautausmaa-alueen takana, Huosiusniemeen päin mentäessä. 38 Muistomerkki tuhkan sirottelualueelle Hautausmaalla on alue, johon on tarkoitettu siroteltavan tai maahan kätkettävän tuhkattujen vainajien tuhkat. Paikka sijaitsee nykyisin käytetyn alueen reunalla, jyrkässä rantapenkassa. On herännyt kysymys, että paikalle laitettaisiin muistokivi, johon voisi kiinnittää pienet haudattujen nimilaatat. Talouspäällikkö esittää, että seurakunnan hallussa olevia käytöstä poistettuja haudan reunakiviä käytettäisiin tähän tarkoitukseen. Toiseksi vaihtoehdoksi esitettiin jo aiemmin katsottua luonnonkiveä. Päätettiin ottaa jatkoselvitykseen luonnonkivivaihtoehto. Nimettiin selvitystä tekemään Risto Tuomaala, Pirjo-Riitta Kinnunen, Martti Turunen ja Riina- Maria Matero. Talouspäällikkö kutsuu em. henkilöt tutustumaan mahdolliseen luonnonkiveen. 39 Hautausmaan valaistus On tehty aloite valaistuksen lisäämiseksi hautausmaalle. Talouspäällikkö esitti, että valaistusta lisätään kahden valaisimen verran pääkäytävän varteen jätekatoksen molemmin puolin. Tätä esitystä kannatti Ritva Moilanen. Pirjo-Riitta Kinnunen esitti, että ei lisätä yksittäisiä valaisimia vaan otetaan hautausmaan valaistus selvitettäväksi kokonaisuutena. Häntä kannatti Risto Tuomaala.

3 3(6) Esityksistä äänestettiin. Kumpaakin esitystä kannatti 4 henkilöä, joten puheenjohtajan ääni ratkaisi. Huosiusniemen hautausmaan pääkäytävän varteen lisätään kaksi valaisinta. 40 Kanttorin anomus Kanttori Elisa Ojala anoo osittaista hoitovapaata alkaen. Kirkkoherra esittää, että hyväksytään anottu osittainen hoitovapaa ajalle Kesälomien hyväksyntä hyväksyy vuosilomasuunnitelman. Talouspäällikkö esittää, että hyväksytään liitteen mukainen lomasuunnitelma ja sen mukaiset työjärjestelyt. Muutoksista suunnitelmaan ja lomakauden ulkopuolella pidettävistä lomista päättävät esimiehet. Pappien lomat merkitään tiedoksi. 42 Rippikoulusuunnitelma hyväksyy vuosittain rippikoulusuunnitelman. Kirkkoherra esittää, että hyväksytään liitteen mukainen rippikoulusuunnitelma vuodelle Viraston aukioloajat Kirkkoherranvirasto on normaalisti avoinna maanantaista perjantaihin klo Virastossa työskentelee yksi toimistosihteeri. Toimistosihteerin loma-ajat tuuraa pääasiassa talouspäällikkö eikä sijaisia palkata. Talouspäällikkö esittää, että kesäajan lomitusten helpottamiseksi viraston aukioloaikaa supistetaan niin, että virasto on kesä-, heinä- ja elokuun ajan avoinna maanantaista torstaihin 9-12 ja perjantaisin suljettuna.

4 4(6) 44 Ilmoitusasiat kesätyöntekijät seurakuntaretki Tallinnaan: ilmoittautuminen on alkanut 1.6. diakoniatyön järjestelyt: diakonian viran vapaaksi jäänyttä puolikasta hoitaa nuorisotyönohjaaja Marjo Karhu oman työnsä ohella. seuraava kirkkoneuvoston kokous on 8.6. talouspäällikön virkaan siunaaminen on sakastiin on tilattu uudet ikkunat seurakuntasaliin on hankittu videotykki 45 Valitusosoitus Pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus. 46 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Kokouksen puolesta HANNES SEPPÄNEN puheenjohtaja RIINA-MARIA MATERO sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi. Puolangalla RITVA MOILANEN RISTO TUOMAALA

5 5(6) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 33-36, 38, Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 37, OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: valitusaika Puolangan seurakunnan kirkkoneuvosto 14 päivää Käyntiosoite: Kirkkokatu 1 Postiosoite: Kirkkokatu 1, Puolanka Telekopio: Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 37, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

6 6(6) Muutoksenhakuajan laskeminen Valituskirjelmä Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.