YTHS:n mittaristo ja raportointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YTHS:n mittaristo ja raportointi"

Transkriptio

1 1 YTHS:n mittaristo ja raportointi Arvio raportoinnin nykytilasta ja alustava näkemys uuden mittariston rakentumisesta

2 YTHS:n tämänhetkinen raportointi 2 Nykyiset raportit Suunnitellut raportit Strateginen taso (ylin johto, sektorijohto) Strateginen taso (ylin johto, sektorijohto) Kuukausittaiset suoriteraportit (potilasmääristä, käyntimääristä, kontaktien määristä ja potilastyön ajasta) Tietoja tarkastellaan sektori- ja yksikkökohtaisesti Uusi tuloskortti on tarkoituksena saada vakiomuotoiseksi raportiksi, jota voitaisiin tarkastella halutulla aikajaksolla. Tuloskortin mittareita käytetään sekä koko organisaation tasolla, että sektorijohdon tasolla. Yksikköjohto Yksiköiden johto käy läpi kuukausittain suoriteraportit oman yksikkönsä osalta tilanteen katsastamiseksi ja mahdollisten poikkemien havaitsemiseksi Pyytää tarkempia raportteja erikseen mikäli niille nähdään tarvetta Operatiivinen taso (yksittäiset vastaavat lääkärit / vastaava hoitohenkilökunta) Satunnaiset erityistarpeeseen liittyvät tietohaut, voivat liittyä johdon tekemiin tiedusteluihin / selvityspyyntöihin tai informaation hakemiseen omaa työtä varten Yksikköjohto Tuloskorttia ja siihen valittuja mittareita on tarkoitus tarkastella myös yksikkötasolla. Yksikköjohdolle on suunniteltu myös taktisen tason raportteja, joiden avulla toiminnan kehityssuuntia ja ylätason ilmioita voidaan selventää. Operatiivinen taso (yksittäiset vastaavat lääkärit / vastaava hoitohenkilökunta) Yksikköjohdon tasolla käytettävissä olevat mittarit. Erilliset tietohaut, joiden avulla voidaan tarkastella operatiiviselle tasolle porautuvia prosesseja. Viranomaisraportit (kerran vuodessa) Aluehallintovirastolle tilastot (helmikuussa) THL Suhat -vertailuun tiedot (maaliskuussa) KELAan tilinpäätöstiedot (toukokuussa)

3 YTHS:n tämänhetkisen raportoinnin haaste 3 Nykyiset raportit Suunnitellut raportit Strateginen taso (ylin johto, sektorijohto) Kuukausittaiset suoriteraportit (potilasmääristä, käyntimääristä, kontaktien määristä ja potilastyön ajasta) Tietoja tarkastellaan sektori- ja yksikkökohtaisesti Strateginen taso (ylin johto, sektorijohto) Uusi tuloskortti on tarkoituksena saada vakiomuotoiseksi raportiksi, jota voitaisiin tarkastella halutulla aikajaksolla. Tuloskortin mittareita käytetään sekä koko organisaation tasolla, että sektorijohdon tasolla. Yksikköjohto Yksiköiden johto käy läpi kuukausittain suoriteraportit oman yksikkönsä osalta tilanteen katsastamiseksi ja mahdollisten poikkemien havaitsemiseksi Pyytää tarkempia raportteja erikseen mikäli niille nähdään tarvetta Operatiivinen taso (yksittäiset vastaavat lääkärit / vastaava hoitohenkilökunta) Satunnaiset erityistarpeeseen liittyvät tietohaut, voivat liittyä johdon tekemiin tiedusteluihin / selvityspyyntöihin tai informaation hakemiseen omaa työtä varten Yksikköjohto Tuloskorttia ja siihen valittuja mittareita on tarkoitus tarkastella myös yksikkötasolla. Yksikköjohdolle on suunniteltu myös taktisen tason raportteja, joiden avulla toiminnan kehityssuuntia ja ylätason ilmioita voidaan selventää. Operatiivinen taso (yksittäiset vastaavat lääkärit / vastaava hoitohenkilökunta) Yksikköjohdon tasolla käytettävissä olevat mittarit. Erilliset tietohaut, joiden avulla voidaan tarkastella operatiiviselle tasolle porautuvia prosesseja. Raportteja on paljon, ja niitä on suunnitteilla lisää. Jotta suunniteltujen sekä adhoc raporttien määrä ei kasvaisi hallitsemattoman suureksi, ja mittaamisesta voitaisiin saada paras mahdollinen hyöty irti, on tarpeen määritellä mittaamisen todelliset tarpeet ja linkittää mittaaminen yhdeksi koherentiksi kokonaisuudeksi. Tämä myös systematisoi mittaamisen ja mahdollistaa eri raporttien tulosten vertailun, sekä vähentää satunnaisten tti t k i kä t ttä ä t ö ää ää

4 Tiedon ja raportoinnin tarve 4 Matriisiorganisaationa YTHS tarvitsee tietoa omasta toiminnastaan ja suoriutumisestaan monella eri tasolla. Millä osa-alueilla on kehitettävää läpi organisaation? Missä yksiköissä löytyy muista poikkeavia kehitysalueita? Mitkä ovat palvelusektoreiden erityiset kehitysalueet? Strateginen Taktinen Operatiivine n Miten oma yksikkö suoriutuu muihin yksiköihin / tavoitteisiin nähden? Mikä on oman yksikön suoriutumisen vaikutus koko organisaation tulokseen ja suoriutumiseen? Mitkä operatiiviset tekijät vaikuttavat yksikkötason mittareihin? Mitkä ovat ne yksinkertaiset käytännönläheiset toimenpiteet, joilla voidaan vaikuttaa yksikköjohdon valitsemiin fokusalueisiin? Miten operatiiviset toimenpiteet ovat vaikuttaneet taktisen sekä strategisen tason mittareihin ja suoriutumiseen?

5 Arvio raportoinnin ja mittaroinnin nykytilasta / suunnitelmasta 5 Tuloskortti + Mittarit valikoitu tarkasti ja seulottu laajasta mittareiden massasta - Mittareiden keskinäisiä riippuvuussuhteita ei ole määritelty, olennaisimpia taktisen ja operatiivisen tason vaikuttimia on hankalaa havaita - Tuloskortissa on edelleen nopean hahmottamisen kannalta paljon rinnakkaisia mittareita Strateginen Taktinen Operatiivine n Tuloskortin yksikkötason tiedot + muut raportit + Tuloskortin mittarit sopivat hyvin yksikkötason johdolle, ja ne kuvaavat yksikön toimintaa ja suoriutumista sopivalla tarkkuudella. + Mahdolliset taktisen tason raportit sopivat hyvin yksikköjohdon käyttöön ja tuovat tarvittavaa porautumista ylätason mittareihin - Ilman selkeätä linkitystä tuloskortin mittareihin yksikköjohdolle voi jäädä liian paljon irrallisia raportteja ja mittareita, joiden tulkinta on hankalaa Tarpeenmukaiset adhoc raportit + Tarvittava tieto voidaan valikoida haluttuun tarpeeseen - Suorat linkitykset ylemmille tasoille puuttuvat, mikä hankaloittaa opeatiivisten toimenpiteiden perustelua ylemmän tason tavoitteilla - Säännönmukaisten raporttien puuttuminen vähentää tietoon ja tavoitteisiin perustuvia toimenpiteitä Olennaisin kehitystarve mittareille ja raportoinnille ennen tukevien järjestelmien luomista on organisaation eri tasojen mittareiden linkittäminen ja yhtenäisen mittaristruktuurin löytäminen.

6 Geneerisen mittariston rakentuminen Mittariston eri tasot ja niiden linkittyminen Kustannukset ja tuottavuus Vaikuttavuus ja asiakas 4. Ylin taso / sektoritaso Ylimmän tason mittaristo on eri sektoreille sama kustannus- ja tuottavuusmittareiden osalta. Eri sektroreille määritellään niiden näkökulmasta olennaisimmat vaikuttavuus- ja asiakasmittarit. 6 Talous Prosessit ja toiminnan tehokkuus Henkilöstö ja osaaminen Vaikuttavuus ja asiakas Yksikkötaso Kullekin osa-alueelle on laadittu ja linkitetty olennaisimmat mittarit, joita kannattaa tarkastella yksikkötasolla. Kaikki mittarit kytketään ylemmälle tasolle. Talous Prosessit ja toiminnan tehokkuus Henkilöstö ja osaaminen Vaikuttavuus ja asiakas Operatiivinen taso Operatiiviselle tasolle on luotu ohjeistukset strukturoiduille raportoille, jotka alistetaan jonkun tarkastelukategorian alle. Operatiivisia raportteja voidaan tarkastella ja ajaa sen mukaan, mitä ylempien tasojen raporttien perusteella halutaan valita f k l k i

7 Geneerinen mittaristo ylimmälle tasolle Strategisen tason mittariston rakenne 7 Kustannukset ja tuottavuus Vaikuttavuus ja asiakas Kustannus / opiskelija Asiakastyytyväisyys Hoitotakuu Palvelunkäyttäjiä/ opiskelijoita Kustannus / palvelunkäyttäjä SÄTKY Sektorikohtaiset vaikuttavuusmittarit Hallinnon Kustannus / kontakti Kontakteja/ palvelunkäyttäjä Tukitoiminnan kustannus / kontakti Ydintoiminnan kustannus/ henkilötyövuosi Muut kontaktit / henkiltyövuosi Kustannus / kontakti Ydintoiminnan kustannus / kontakti Kontakteja/ henkilötyövuosi Käyntejä / henkilötyövuosi Ylätasolle valitaan sellaiset mittarit, joiden perusteella voidaan päätellä pitäisikö kehittämisfokusta suunnata kustannustehokkuuteen, tuottavuuteen, prosessien kehittämiseen, henkilöstön hallintaan vai vaikuttavuuteen. Mittareiden keskinäiset suhteet on tärkeätä määritellä, jottei mikään tuloskortin mittari jää kokonaisuudesta irralliseksi. Käynnin kesto Käyntien osuus kokonaistyöajasta Sairauspoissaolojen osuus työajasta Kaikki alempienkin tasojen mittarit on linkitettävä tuloskortin mittareihin hierarkisesti, jotta haluttuihin strategisen tason muutoksiin on helposti löydettävissä vaikuttimet myös alemmilta tasoilta. Kaikille muutoksille voidaan siis määritellä selvä tekijä ja tekijän vaikutuksen suuruus.

8 Ylätason mittaristoa varten tarvittavat tiedot ja niiden saatavuus Talous-, prosessi-, tehokkuus ja henkilöstömittarit 8 Päivitettävyys Järjestelmä Osa-alue Kokonaiskustannus 1 krt / vuosi Taloushallinnon järjestelmä Talous Opiskelijamäärä 1 krt / vuosi Taloushallinnon järjestelmä Asiakas Palvelunkäyttäjien määrä Esim. kuukausittain Potilastietojärjestelmät Prosessit ja tehokkuus Kontaktien määrä Esim. kuukausittain Potilastietojärjestelmät Prosessit ja tehokkuus Ydintoiminnan kustannus 1 krt / vuosi Taloushallinnon järjestelmä Talous Tukitoiminnan kustannus 1 krt / vuosi Taloushallinnon järjestelmä Talous Hallinnon kustannus 1 krt / vuosi Taloushallinnon järjestelmä Talous Henkilötyövuodet Esim. kuukausittain Henkilöstöjärjestelmä Henkilöstö Käyntien määrä Esim. kuukausittain Potilastietojärjestelmät Prosessit ja tehokkuus Muiden kontaktien määrä Esim. kuukausittain Potilastietojärjestelmät Prosessit ja tehokkuus Käynnin keskimääräinen kesto Esim. kuukausittain Potilastietojärjestelmät Prosessit ja tehokkuus Sairaspoissaolojen määrä Esim. kuukausittain Henkilöstöjärjestelmä Henkilöstö Kustannusmittarit on mahdollista päivittää vain kerran vuodessa, mutta kustannuksiin suoraan vaikuttaviin prosesseihin, tehokkuuteen ja henkilöstöön liittyviä mittareita on mahdollista tarkastella useamminkin. Kustannuskehitystä on mahdollista ohjata tiheämmälläkin aikavälillä siihen vaikuttavien muiden osa-alueiden mittareiden avulla.

9 Nykyisen tuloskortin mittareiden suhteutuminen struktuuriin Vaikuttavuus ja asiakas Suoraan struktuurista löytyvät mittarit Yleisesti sovellettavat mittarit 9 Asiakastyytyväisyys Talousarvion toteuma Kustannukset ja tuottavuus Sähköisen terveyskyselyn vastaus% Hoitotakuun ylittäneiden määrä - Voidaan mitata mistä tahansa struktuurin kustannusmittarista Kustannukset / opiskelija Palvelukäyttäjät / opiskelijamäärä Kontaktit / palvelukäyttäjä Kustannukset / kontakti Kontaktit / htv Alempien tasojen selittävät mittarit tai raportit Käynnit / palvelukäyttäjä Kustannukset / käynti YTE-työn osuus kliinistä työtä tekevien kokonaistyöstä Käynnit / htv Opiskelijamäärä / htv Sairauspoissaolopäivät / htv Koulutuspäivät / htv Suurin osa nykyisen tuloskortin mittareista suhteutuu suoraan ylimmän tason struktuuriin toisilleen alisteisesti ja loput mittarit selittävät ylimmän tason mittareita alemmilla tasoilla Hierarkinen struktuuri täyttää loput selittävät aukot, jotta mittariston logiikka ja johdettavuus säilyy

10 Sektorikohtaiset huomiot mittaamiseen ja hoidon profiiliin Terveyden- ja sairaanhoito Olennainen osa sektoria on terveyden edistäminen, jota edesautetaan paljon myös muulla toiminnalla, kuin potilaskäynneillä. Opiskelijat käyttävät eritoten yleisterveyden saralla paljon myös muiden palveluntarjoajien palveluita. Suunterveys Potilaan hoidon kustannuksiin vaikuttaa paljon varattujen aikojen summa sekä henkilökunnan työnjako. Toiminta toimenpidekeskeisempä ä kuin muilla sektoreilla. Ainoana sektorina myös merkittäviä asiakasmaksutuloja. Yhteistyötä on eniten yleisterveyden sekä mielenterveyden kesken: osa mielenterveyspotilaista hoidetaan yleisterveyden puolella suunnitellusti, osaa hoidetaan molempien sektoreiden voimin. Yleisterveyden ja suunterveydenhuollon yhteisiä potilaita ovat päänalueen kivuista kärsivät. Mielenterveys Muita kontakteja, kuin käyntejä käytetään jonkin verran (puhelut, spostit), mutta fyysisten käyntien osuus kaikkein tärkein. Mielenterveyssektorin palvelutarjoama on syvempi kuin perustason palveluja tuottavilla yksiköillä yleensä, psykoterapia olennaisena hoitomuotona. 10

11 Yksikkötason ja operatiivisen tason talousmittarit 11 Linkitys ylätasolle Suora riippivuussuhde strategiselle tasolle Hallinnon Kustannus / kontakti Tukitoiminnan kustannus / kontakti Ydintoiminnan kustannus/ henkilötyövuosi Yksikkötaso Strategisen tason mittareita tarkemmin selittävät mittarit Operatiivinen taso Konsernihallinnon kustannukset / kontakti Paikallisen hallinnon kustannukset / kontakti Vuokrakustannukset / kontakti Muun tukitoiminna n kustannukset / kontakti Henkilöstökustannukset / htv Henkilöstön ammattiryhm ä-jakauma Muut ydintoiminna n kustannukset / htv Ammattiryhmäkohtainen kustannus / htv Hallintohenkilöstön määrä yksikössä Vuokrakustannusten tilikohtainen erittely Materiaalikustannusten määrä ja vaihtelu, hankintamenettelyt Operatiivisen tason raportit ja mittarit, joiden avulla voidaan tarkastella syitä ja selittäviä tekijöitä ylemmän tason mittareille Hallinon kustannusten tilikohtainen erittely Muiden kustannusten tilikohtainen erittely Materiaalihävikki, materiaalikulutus Palkkataso, palkkauksen periaatteet Työnjakoperiaatteet ammattiryhmien välillä

12 Yksikkötason ja operatiivisen tason prosessimittarit 12 Linkitys ylätasolle Suora riippivuussuhde strategiselle tasolle Yksikkötaso Kontakteja/ palvelunkäyttäjä Käynnin kesto Strategisen tason mittareita tarkemmin selittävät mittarit käynnit / palvelunkäyttäjä kontaktijakauma tyypeittäin / palv. käyttäjä Toimenpiteet / käynti Kokonaisaika / palvelunkäyttäjä Toimenpiteet / palvelunkäyttäjä Operatiivinen taso Operatiivisen tason raportit ja mittarit, joiden avulla voidaan tarkastella syitä ja selittäviä tekijöitä ylemmän tason mittareille Palvelunkäyttäjien yksittäiset heavy-userit Ryhmittäiset tarkastelut paljon hoitoa vaatville ryhmille Tmp jakaumat Varattu aika / tmp toimenpidekohtaisesti

13 Yksikkötason ja operatiivisen tason henkilöstö- ja tuottavuusmittarit 13 Linkitys ylätasolle Suora riippivuussuhde strategiselle tasolle Käyntien osuus työajasta Sairauspoissaolojen osuus työajasta Muut kontaktit / henkilötyövuosi Yksikkötaso Strategisen tason mittareita tarkemmin selittävät mittarit Operatiivinen taso YTE työn osuus työajasta kategorioittai n Käyntien osuus työajasta ammattiryhmittäin Sairauslomie n jakaumat keston mukaan Sairauslomie n määrä sykleittäin kontaktijakauma tyypeittäin / htv YTE työn osuus työajasta ammattiryhmittäin kontaktijakaumat / htv ammattiryhmittäin Operatiivisen tason raportit ja mittarit, joiden avulla voidaan tarkastella syitä ja selittäviä tekijöitä ylemmän tason mittareille Ammattiryhmien väliset suhteet henkilötyövuosissa Perutut käynnit ja peruttamattomat poisjäännit Sairauslomien kustannukset Sairauslomien paikkaamiskäytännöt Koulutukset / htv, työntekijöiden virkistystoiminta, työtyytyväisyys

14 Yleisterveydenhuolto ja sairaanhoito Sektorikohtaiset vaikuttavuus- ja asiakasmittarit 14 YTHS:n suoraa vaikuttavuutta on vaikeaa mitata, sillä pavelunkäyttäjät käyttävät paljon myös muiden palveluntarjoajien palveluita. Terveydenedistämisessä voidaan kuitenkin määritellä tiettyjä olennaisimpia pääalueita, joihin panostusta voidaan fokusoida mittareiden tuella. Opiskelijoiden keskuudessa on tiettyjä erityisryhmiä, joiden hoitoprosessia ja hoidon laatua / vaikuttavuutta on mielekästä tarkastella erikseen ryhmätasolla, sillä asiakkaiden määrä näissä ryhmissä on verrattain suuri. Terveydenedistämisen fokusointi Suurimmat potilasryhmät Alkoholin ja päihteiden käyttö Univaikeudet Terveyttä ylläpitävä liikunta Ravitsemus Mielenterveysongelmien varhaiset oireet Näitä terveyteen liittyviä tekijöitä voidaan tarkkailla sähköisen terveyskyselyn avulla ja fokusoida tulosten perusteella panosta eri terveydenedistämise n osa-alueisiin. Muutokset näillä osaalueilla antavat myös viitteitä YTHS:n terveydenedistämise n vaikutuksista. Raskauden ehkäisy Migreeni Astma Allergia Akne / iho-ongelmat Koska nämä potilasryhmät ovat melko suuria kohtalaisen homogeensiä ryhmiä, voidaan niiden hoidon laatua tarkastella valikoiduin kyselytutkimuksin, ja kehittää näiden perusteella parannuksia ryhmän hoitoprosessiin. Kyselytutkimukset on toteutettava erikseen asiakkaille tiedon

15 Suunterveydenhuolto Sektorikohtaiset vaikuttavuus- ja asiakasmittarit 15 Tärkeimmät potilasryhmät ovat perushammashuollon potilaat sekä viisaudenhammaskirurgiaa tarvitsevat potilaat. Olennaista on hoidon oikea-aikainen aloittaminen ja jaksottaminen. Suunterveydentilaa voidaan kuvata selkein ja vakiintunein mittarein. Hoitoprosessin laatu ja organisointi Asiakkaiden suunterveydentila Jonot hoitoonpääsyyn Palveluiden piirissä olevien määrä Potilasvahinkojen määrä Recall - väli Hoitojonot sekä palveluiden piirissä olevien määrä ovat myös yleisen tason mittareita, mutta korostuvat suunterveydenhuollo ssa. Potilasvahinkoja on mielekästä tarkastella tmp-keskeisyyden vuoksi. Oikea recall-väli on hyvää hoitoa sekä asiakkaan että tarjoajan D - indeksi DMF CPI Suunterveydentilaa kuvaavia indeksejä voidaan tarkastella: Keskiarvoina, jolloin saadaan kuva hoidettavien potilaiden profiilista Trendeinä, jolloin voidaan tarkkailla pitkien aikavälien muutoslinjoja Hoitoepisodien sisäisinä muutoksina, jolloin voidaan arvoida hoidon vaikutusta

16 Mielenterveystyö Sektorikohtaiset vaikuttavuus- ja asiakasmittarit 16 Opiskelukyky ja sen säilyttäminen / palauttaminen on tärkein asia. Opiskelijan pitäisi päästä hoitoon pian ja helposti, kynnyksen tulisi olisi matala. Eri tyyppisiä potilaita voi olla paljon, joten tärkeää on taata tarkoituksenmukaiset palvelut kaikille potilaille. Potilaiden profiili on myös pystyttävä pitämään oikeana, toisaalta yleisterveyden ja mielenterveyden sektoreiden välillä, toisaalta YTHS:n ja vaativamman erikoissairaanhoidon välillä. Hoitoon pääsy ja hoidon profiili Asiakkaiden toimintakyky ja profiili Jonot hoitoonpääsyyn Palveluiden piirissä olevien määrä Ensikäyntien suhde muihin käynteihin Neuvontajaksot, kriisihoitojaksot, psykoterapiajaksot Jonotilanteella, palveluiden piirissä olevien määrällä, ensikäyntien määrällä sekä neuvontajaksojen määrällä voidaan arvioida hoitoonpääsyä ja sen kynnystä. Kriisihoitojaksojen määrällä ja psykoterapiajaksojen määrällä voidaan arvoida hoidon profiilia. SOFAS toimintakykymittari ICPC tarkastelut Potilaskohtaiset muutokset toimintakyvyssä hoitojakson aikana kuvaavat suoraan hoidon vaikuttavuutta. Diagnoosikohtaisilla tarkasteluilla voidaan arvioida hoidon tarkoituksenmukaisuu tta sekä hoidettavien potilaiden profiilien jakaumia.

17 Vaikuttavuus- ja asiakasmittareiden käyttö 17 Kohti mitattuihin tuloksiin perustuvaa hoidon vaikuttavuutta Aiemmin lähes kaikki vaikuttavuuden arviointi on perustunut yksittäisen lääkärin / työntekijän ammattitaitoon. Strukturoimaton yksilötason vaikuttavuuden arvointi ei mahdollista laajamittaisten tarpeiden arviointia, trendien havaitsemista sekä hoidon prosessien, laadun ja vaikuttavuuden systemaattista kehittämistä. Laaditut sektorikohtaiset vaikuttavuus- ja asiakasmittarit voidaan validoida mittariston käyttöönoton jälkeen, ja niitä voidaan tarpeiden mukaan tarkentaa, muuttaa ja kehittää. Mittareiden keskinäinen tärkeysjärjesteys voidaan myös määritellä järjestelmällisen käytön alettua. Mittareiden käyttö hoidon ja terveydenedistämisen fokusointiin Terveydenedistäminen on yhä tärkeämpi osa kaikkien terveydenhuollon organisaatioiden tuottamaa palvelua Mitatun tiedon avulla YTHS voi huomattavasti paremmin fokusoida terveydenedistämisen hankkeita ja kampanjoita, ja kohdentaa oikeanlaista informaatiota oikeille ryhmille. YTHS voi keräämänsä ja arvioimansa tiedon avulla myös toimia interaktiivisessa yhteistyössä tiettyjen oppilaitosten kanssa, mikäli jokin tietty oppilaitos huomataan tarpeiltaan ja opiskelijaprofiililtaan poikkeavaksi ja erityishuomita vaativaksi.

18 Mittaristojen kytkeminen käytännön tavoitteisiin 18 Jotta mittaristoista sekä raportointijärjestelmistä saataisiin mahdollisimman suuri hyöty irti, on organisaatiossa oltava selkeä vastuutus ja toimintamalli raporttien käytölle sekä tiedon avulla johtamiselle. Ketkä vastaavat konserni- ja sektoritasolla raporttien arvioinneista ja miten he kommunikoivat esille nousseet asiat eteenpäin tarvittaville tahoille. Ketkä vastaavat yksikkötasolla raporttien arvioinneista, miten he pystyvät fokusoimaan kehittämispanoksensa oikeille osa-alueille ja miten he kommunikoivat esille nousseet asiat eteenpäin operatiiviselle tasolle. Millä periaatteella operatiivisen tason raportteja haetaan ja tarkastellaan, jotta tiedon määrä pidetään hallittavana ja sen laatu validina. Yksi tärkeä johtamisen elementti ja kustannusten muodostumisen läpinäkyvyyttä lisäävä tekijä on kustannuslaskennan ja toimintaa mittaavien mittareiden (erityisesti henkilöstön ajankäytön) yhdistäminen. Hoitajaresurssin kustannusta ja sen optimaalista allokointia on vaikeaa arvioida ilman perustason tietoa eri toiminnoille jyvittyvästä työpanoksesta. Yksinkertaisen toimintolaskentamallin luominen avaisi toiminnan todellisia kustannuksia ja helpottaisi henkilöstön ajankäytön suunnittelua