YTHS:n mittaristo ja raportointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YTHS:n mittaristo ja raportointi"

Transkriptio

1 1 YTHS:n mittaristo ja raportointi Arvio raportoinnin nykytilasta ja alustava näkemys uuden mittariston rakentumisesta

2 YTHS:n tämänhetkinen raportointi 2 Nykyiset raportit Suunnitellut raportit Strateginen taso (ylin johto, sektorijohto) Strateginen taso (ylin johto, sektorijohto) Kuukausittaiset suoriteraportit (potilasmääristä, käyntimääristä, kontaktien määristä ja potilastyön ajasta) Tietoja tarkastellaan sektori- ja yksikkökohtaisesti Uusi tuloskortti on tarkoituksena saada vakiomuotoiseksi raportiksi, jota voitaisiin tarkastella halutulla aikajaksolla. Tuloskortin mittareita käytetään sekä koko organisaation tasolla, että sektorijohdon tasolla. Yksikköjohto Yksiköiden johto käy läpi kuukausittain suoriteraportit oman yksikkönsä osalta tilanteen katsastamiseksi ja mahdollisten poikkemien havaitsemiseksi Pyytää tarkempia raportteja erikseen mikäli niille nähdään tarvetta Operatiivinen taso (yksittäiset vastaavat lääkärit / vastaava hoitohenkilökunta) Satunnaiset erityistarpeeseen liittyvät tietohaut, voivat liittyä johdon tekemiin tiedusteluihin / selvityspyyntöihin tai informaation hakemiseen omaa työtä varten Yksikköjohto Tuloskorttia ja siihen valittuja mittareita on tarkoitus tarkastella myös yksikkötasolla. Yksikköjohdolle on suunniteltu myös taktisen tason raportteja, joiden avulla toiminnan kehityssuuntia ja ylätason ilmioita voidaan selventää. Operatiivinen taso (yksittäiset vastaavat lääkärit / vastaava hoitohenkilökunta) Yksikköjohdon tasolla käytettävissä olevat mittarit. Erilliset tietohaut, joiden avulla voidaan tarkastella operatiiviselle tasolle porautuvia prosesseja. Viranomaisraportit (kerran vuodessa) Aluehallintovirastolle tilastot (helmikuussa) THL Suhat -vertailuun tiedot (maaliskuussa) KELAan tilinpäätöstiedot (toukokuussa)

3 YTHS:n tämänhetkisen raportoinnin haaste 3 Nykyiset raportit Suunnitellut raportit Strateginen taso (ylin johto, sektorijohto) Kuukausittaiset suoriteraportit (potilasmääristä, käyntimääristä, kontaktien määristä ja potilastyön ajasta) Tietoja tarkastellaan sektori- ja yksikkökohtaisesti Strateginen taso (ylin johto, sektorijohto) Uusi tuloskortti on tarkoituksena saada vakiomuotoiseksi raportiksi, jota voitaisiin tarkastella halutulla aikajaksolla. Tuloskortin mittareita käytetään sekä koko organisaation tasolla, että sektorijohdon tasolla. Yksikköjohto Yksiköiden johto käy läpi kuukausittain suoriteraportit oman yksikkönsä osalta tilanteen katsastamiseksi ja mahdollisten poikkemien havaitsemiseksi Pyytää tarkempia raportteja erikseen mikäli niille nähdään tarvetta Operatiivinen taso (yksittäiset vastaavat lääkärit / vastaava hoitohenkilökunta) Satunnaiset erityistarpeeseen liittyvät tietohaut, voivat liittyä johdon tekemiin tiedusteluihin / selvityspyyntöihin tai informaation hakemiseen omaa työtä varten Yksikköjohto Tuloskorttia ja siihen valittuja mittareita on tarkoitus tarkastella myös yksikkötasolla. Yksikköjohdolle on suunniteltu myös taktisen tason raportteja, joiden avulla toiminnan kehityssuuntia ja ylätason ilmioita voidaan selventää. Operatiivinen taso (yksittäiset vastaavat lääkärit / vastaava hoitohenkilökunta) Yksikköjohdon tasolla käytettävissä olevat mittarit. Erilliset tietohaut, joiden avulla voidaan tarkastella operatiiviselle tasolle porautuvia prosesseja. Raportteja on paljon, ja niitä on suunnitteilla lisää. Jotta suunniteltujen sekä adhoc raporttien määrä ei kasvaisi hallitsemattoman suureksi, ja mittaamisesta voitaisiin saada paras mahdollinen hyöty irti, on tarpeen määritellä mittaamisen todelliset tarpeet ja linkittää mittaaminen yhdeksi koherentiksi kokonaisuudeksi. Tämä myös systematisoi mittaamisen ja mahdollistaa eri raporttien tulosten vertailun, sekä vähentää satunnaisten tti t k i kä t ttä ä t ö ää ää

4 Tiedon ja raportoinnin tarve 4 Matriisiorganisaationa YTHS tarvitsee tietoa omasta toiminnastaan ja suoriutumisestaan monella eri tasolla. Millä osa-alueilla on kehitettävää läpi organisaation? Missä yksiköissä löytyy muista poikkeavia kehitysalueita? Mitkä ovat palvelusektoreiden erityiset kehitysalueet? Strateginen Taktinen Operatiivine n Miten oma yksikkö suoriutuu muihin yksiköihin / tavoitteisiin nähden? Mikä on oman yksikön suoriutumisen vaikutus koko organisaation tulokseen ja suoriutumiseen? Mitkä operatiiviset tekijät vaikuttavat yksikkötason mittareihin? Mitkä ovat ne yksinkertaiset käytännönläheiset toimenpiteet, joilla voidaan vaikuttaa yksikköjohdon valitsemiin fokusalueisiin? Miten operatiiviset toimenpiteet ovat vaikuttaneet taktisen sekä strategisen tason mittareihin ja suoriutumiseen?

5 Arvio raportoinnin ja mittaroinnin nykytilasta / suunnitelmasta 5 Tuloskortti + Mittarit valikoitu tarkasti ja seulottu laajasta mittareiden massasta - Mittareiden keskinäisiä riippuvuussuhteita ei ole määritelty, olennaisimpia taktisen ja operatiivisen tason vaikuttimia on hankalaa havaita - Tuloskortissa on edelleen nopean hahmottamisen kannalta paljon rinnakkaisia mittareita Strateginen Taktinen Operatiivine n Tuloskortin yksikkötason tiedot + muut raportit + Tuloskortin mittarit sopivat hyvin yksikkötason johdolle, ja ne kuvaavat yksikön toimintaa ja suoriutumista sopivalla tarkkuudella. + Mahdolliset taktisen tason raportit sopivat hyvin yksikköjohdon käyttöön ja tuovat tarvittavaa porautumista ylätason mittareihin - Ilman selkeätä linkitystä tuloskortin mittareihin yksikköjohdolle voi jäädä liian paljon irrallisia raportteja ja mittareita, joiden tulkinta on hankalaa Tarpeenmukaiset adhoc raportit + Tarvittava tieto voidaan valikoida haluttuun tarpeeseen - Suorat linkitykset ylemmille tasoille puuttuvat, mikä hankaloittaa opeatiivisten toimenpiteiden perustelua ylemmän tason tavoitteilla - Säännönmukaisten raporttien puuttuminen vähentää tietoon ja tavoitteisiin perustuvia toimenpiteitä Olennaisin kehitystarve mittareille ja raportoinnille ennen tukevien järjestelmien luomista on organisaation eri tasojen mittareiden linkittäminen ja yhtenäisen mittaristruktuurin löytäminen.

6 Geneerisen mittariston rakentuminen Mittariston eri tasot ja niiden linkittyminen Kustannukset ja tuottavuus Vaikuttavuus ja asiakas 4. Ylin taso / sektoritaso Ylimmän tason mittaristo on eri sektoreille sama kustannus- ja tuottavuusmittareiden osalta. Eri sektroreille määritellään niiden näkökulmasta olennaisimmat vaikuttavuus- ja asiakasmittarit. 6 Talous Prosessit ja toiminnan tehokkuus Henkilöstö ja osaaminen Vaikuttavuus ja asiakas Yksikkötaso Kullekin osa-alueelle on laadittu ja linkitetty olennaisimmat mittarit, joita kannattaa tarkastella yksikkötasolla. Kaikki mittarit kytketään ylemmälle tasolle. Talous Prosessit ja toiminnan tehokkuus Henkilöstö ja osaaminen Vaikuttavuus ja asiakas Operatiivinen taso Operatiiviselle tasolle on luotu ohjeistukset strukturoiduille raportoille, jotka alistetaan jonkun tarkastelukategorian alle. Operatiivisia raportteja voidaan tarkastella ja ajaa sen mukaan, mitä ylempien tasojen raporttien perusteella halutaan valita f k l k i

7 Geneerinen mittaristo ylimmälle tasolle Strategisen tason mittariston rakenne 7 Kustannukset ja tuottavuus Vaikuttavuus ja asiakas Kustannus / opiskelija Asiakastyytyväisyys Hoitotakuu Palvelunkäyttäjiä/ opiskelijoita Kustannus / palvelunkäyttäjä SÄTKY Sektorikohtaiset vaikuttavuusmittarit Hallinnon Kustannus / kontakti Kontakteja/ palvelunkäyttäjä Tukitoiminnan kustannus / kontakti Ydintoiminnan kustannus/ henkilötyövuosi Muut kontaktit / henkiltyövuosi Kustannus / kontakti Ydintoiminnan kustannus / kontakti Kontakteja/ henkilötyövuosi Käyntejä / henkilötyövuosi Ylätasolle valitaan sellaiset mittarit, joiden perusteella voidaan päätellä pitäisikö kehittämisfokusta suunnata kustannustehokkuuteen, tuottavuuteen, prosessien kehittämiseen, henkilöstön hallintaan vai vaikuttavuuteen. Mittareiden keskinäiset suhteet on tärkeätä määritellä, jottei mikään tuloskortin mittari jää kokonaisuudesta irralliseksi. Käynnin kesto Käyntien osuus kokonaistyöajasta Sairauspoissaolojen osuus työajasta Kaikki alempienkin tasojen mittarit on linkitettävä tuloskortin mittareihin hierarkisesti, jotta haluttuihin strategisen tason muutoksiin on helposti löydettävissä vaikuttimet myös alemmilta tasoilta. Kaikille muutoksille voidaan siis määritellä selvä tekijä ja tekijän vaikutuksen suuruus.

8 Ylätason mittaristoa varten tarvittavat tiedot ja niiden saatavuus Talous-, prosessi-, tehokkuus ja henkilöstömittarit 8 Päivitettävyys Järjestelmä Osa-alue Kokonaiskustannus 1 krt / vuosi Taloushallinnon järjestelmä Talous Opiskelijamäärä 1 krt / vuosi Taloushallinnon järjestelmä Asiakas Palvelunkäyttäjien määrä Esim. kuukausittain Potilastietojärjestelmät Prosessit ja tehokkuus Kontaktien määrä Esim. kuukausittain Potilastietojärjestelmät Prosessit ja tehokkuus Ydintoiminnan kustannus 1 krt / vuosi Taloushallinnon järjestelmä Talous Tukitoiminnan kustannus 1 krt / vuosi Taloushallinnon järjestelmä Talous Hallinnon kustannus 1 krt / vuosi Taloushallinnon järjestelmä Talous Henkilötyövuodet Esim. kuukausittain Henkilöstöjärjestelmä Henkilöstö Käyntien määrä Esim. kuukausittain Potilastietojärjestelmät Prosessit ja tehokkuus Muiden kontaktien määrä Esim. kuukausittain Potilastietojärjestelmät Prosessit ja tehokkuus Käynnin keskimääräinen kesto Esim. kuukausittain Potilastietojärjestelmät Prosessit ja tehokkuus Sairaspoissaolojen määrä Esim. kuukausittain Henkilöstöjärjestelmä Henkilöstö Kustannusmittarit on mahdollista päivittää vain kerran vuodessa, mutta kustannuksiin suoraan vaikuttaviin prosesseihin, tehokkuuteen ja henkilöstöön liittyviä mittareita on mahdollista tarkastella useamminkin. Kustannuskehitystä on mahdollista ohjata tiheämmälläkin aikavälillä siihen vaikuttavien muiden osa-alueiden mittareiden avulla.

9 Nykyisen tuloskortin mittareiden suhteutuminen struktuuriin Vaikuttavuus ja asiakas Suoraan struktuurista löytyvät mittarit Yleisesti sovellettavat mittarit 9 Asiakastyytyväisyys Talousarvion toteuma Kustannukset ja tuottavuus Sähköisen terveyskyselyn vastaus% Hoitotakuun ylittäneiden määrä - Voidaan mitata mistä tahansa struktuurin kustannusmittarista Kustannukset / opiskelija Palvelukäyttäjät / opiskelijamäärä Kontaktit / palvelukäyttäjä Kustannukset / kontakti Kontaktit / htv Alempien tasojen selittävät mittarit tai raportit Käynnit / palvelukäyttäjä Kustannukset / käynti YTE-työn osuus kliinistä työtä tekevien kokonaistyöstä Käynnit / htv Opiskelijamäärä / htv Sairauspoissaolopäivät / htv Koulutuspäivät / htv Suurin osa nykyisen tuloskortin mittareista suhteutuu suoraan ylimmän tason struktuuriin toisilleen alisteisesti ja loput mittarit selittävät ylimmän tason mittareita alemmilla tasoilla Hierarkinen struktuuri täyttää loput selittävät aukot, jotta mittariston logiikka ja johdettavuus säilyy

10 Sektorikohtaiset huomiot mittaamiseen ja hoidon profiiliin Terveyden- ja sairaanhoito Olennainen osa sektoria on terveyden edistäminen, jota edesautetaan paljon myös muulla toiminnalla, kuin potilaskäynneillä. Opiskelijat käyttävät eritoten yleisterveyden saralla paljon myös muiden palveluntarjoajien palveluita. Suunterveys Potilaan hoidon kustannuksiin vaikuttaa paljon varattujen aikojen summa sekä henkilökunnan työnjako. Toiminta toimenpidekeskeisempä ä kuin muilla sektoreilla. Ainoana sektorina myös merkittäviä asiakasmaksutuloja. Yhteistyötä on eniten yleisterveyden sekä mielenterveyden kesken: osa mielenterveyspotilaista hoidetaan yleisterveyden puolella suunnitellusti, osaa hoidetaan molempien sektoreiden voimin. Yleisterveyden ja suunterveydenhuollon yhteisiä potilaita ovat päänalueen kivuista kärsivät. Mielenterveys Muita kontakteja, kuin käyntejä käytetään jonkin verran (puhelut, spostit), mutta fyysisten käyntien osuus kaikkein tärkein. Mielenterveyssektorin palvelutarjoama on syvempi kuin perustason palveluja tuottavilla yksiköillä yleensä, psykoterapia olennaisena hoitomuotona. 10

11 Yksikkötason ja operatiivisen tason talousmittarit 11 Linkitys ylätasolle Suora riippivuussuhde strategiselle tasolle Hallinnon Kustannus / kontakti Tukitoiminnan kustannus / kontakti Ydintoiminnan kustannus/ henkilötyövuosi Yksikkötaso Strategisen tason mittareita tarkemmin selittävät mittarit Operatiivinen taso Konsernihallinnon kustannukset / kontakti Paikallisen hallinnon kustannukset / kontakti Vuokrakustannukset / kontakti Muun tukitoiminna n kustannukset / kontakti Henkilöstökustannukset / htv Henkilöstön ammattiryhm ä-jakauma Muut ydintoiminna n kustannukset / htv Ammattiryhmäkohtainen kustannus / htv Hallintohenkilöstön määrä yksikössä Vuokrakustannusten tilikohtainen erittely Materiaalikustannusten määrä ja vaihtelu, hankintamenettelyt Operatiivisen tason raportit ja mittarit, joiden avulla voidaan tarkastella syitä ja selittäviä tekijöitä ylemmän tason mittareille Hallinon kustannusten tilikohtainen erittely Muiden kustannusten tilikohtainen erittely Materiaalihävikki, materiaalikulutus Palkkataso, palkkauksen periaatteet Työnjakoperiaatteet ammattiryhmien välillä

12 Yksikkötason ja operatiivisen tason prosessimittarit 12 Linkitys ylätasolle Suora riippivuussuhde strategiselle tasolle Yksikkötaso Kontakteja/ palvelunkäyttäjä Käynnin kesto Strategisen tason mittareita tarkemmin selittävät mittarit käynnit / palvelunkäyttäjä kontaktijakauma tyypeittäin / palv. käyttäjä Toimenpiteet / käynti Kokonaisaika / palvelunkäyttäjä Toimenpiteet / palvelunkäyttäjä Operatiivinen taso Operatiivisen tason raportit ja mittarit, joiden avulla voidaan tarkastella syitä ja selittäviä tekijöitä ylemmän tason mittareille Palvelunkäyttäjien yksittäiset heavy-userit Ryhmittäiset tarkastelut paljon hoitoa vaatville ryhmille Tmp jakaumat Varattu aika / tmp toimenpidekohtaisesti

13 Yksikkötason ja operatiivisen tason henkilöstö- ja tuottavuusmittarit 13 Linkitys ylätasolle Suora riippivuussuhde strategiselle tasolle Käyntien osuus työajasta Sairauspoissaolojen osuus työajasta Muut kontaktit / henkilötyövuosi Yksikkötaso Strategisen tason mittareita tarkemmin selittävät mittarit Operatiivinen taso YTE työn osuus työajasta kategorioittai n Käyntien osuus työajasta ammattiryhmittäin Sairauslomie n jakaumat keston mukaan Sairauslomie n määrä sykleittäin kontaktijakauma tyypeittäin / htv YTE työn osuus työajasta ammattiryhmittäin kontaktijakaumat / htv ammattiryhmittäin Operatiivisen tason raportit ja mittarit, joiden avulla voidaan tarkastella syitä ja selittäviä tekijöitä ylemmän tason mittareille Ammattiryhmien väliset suhteet henkilötyövuosissa Perutut käynnit ja peruttamattomat poisjäännit Sairauslomien kustannukset Sairauslomien paikkaamiskäytännöt Koulutukset / htv, työntekijöiden virkistystoiminta, työtyytyväisyys

14 Yleisterveydenhuolto ja sairaanhoito Sektorikohtaiset vaikuttavuus- ja asiakasmittarit 14 YTHS:n suoraa vaikuttavuutta on vaikeaa mitata, sillä pavelunkäyttäjät käyttävät paljon myös muiden palveluntarjoajien palveluita. Terveydenedistämisessä voidaan kuitenkin määritellä tiettyjä olennaisimpia pääalueita, joihin panostusta voidaan fokusoida mittareiden tuella. Opiskelijoiden keskuudessa on tiettyjä erityisryhmiä, joiden hoitoprosessia ja hoidon laatua / vaikuttavuutta on mielekästä tarkastella erikseen ryhmätasolla, sillä asiakkaiden määrä näissä ryhmissä on verrattain suuri. Terveydenedistämisen fokusointi Suurimmat potilasryhmät Alkoholin ja päihteiden käyttö Univaikeudet Terveyttä ylläpitävä liikunta Ravitsemus Mielenterveysongelmien varhaiset oireet Näitä terveyteen liittyviä tekijöitä voidaan tarkkailla sähköisen terveyskyselyn avulla ja fokusoida tulosten perusteella panosta eri terveydenedistämise n osa-alueisiin. Muutokset näillä osaalueilla antavat myös viitteitä YTHS:n terveydenedistämise n vaikutuksista. Raskauden ehkäisy Migreeni Astma Allergia Akne / iho-ongelmat Koska nämä potilasryhmät ovat melko suuria kohtalaisen homogeensiä ryhmiä, voidaan niiden hoidon laatua tarkastella valikoiduin kyselytutkimuksin, ja kehittää näiden perusteella parannuksia ryhmän hoitoprosessiin. Kyselytutkimukset on toteutettava erikseen asiakkaille tiedon

15 Suunterveydenhuolto Sektorikohtaiset vaikuttavuus- ja asiakasmittarit 15 Tärkeimmät potilasryhmät ovat perushammashuollon potilaat sekä viisaudenhammaskirurgiaa tarvitsevat potilaat. Olennaista on hoidon oikea-aikainen aloittaminen ja jaksottaminen. Suunterveydentilaa voidaan kuvata selkein ja vakiintunein mittarein. Hoitoprosessin laatu ja organisointi Asiakkaiden suunterveydentila Jonot hoitoonpääsyyn Palveluiden piirissä olevien määrä Potilasvahinkojen määrä Recall - väli Hoitojonot sekä palveluiden piirissä olevien määrä ovat myös yleisen tason mittareita, mutta korostuvat suunterveydenhuollo ssa. Potilasvahinkoja on mielekästä tarkastella tmp-keskeisyyden vuoksi. Oikea recall-väli on hyvää hoitoa sekä asiakkaan että tarjoajan D - indeksi DMF CPI Suunterveydentilaa kuvaavia indeksejä voidaan tarkastella: Keskiarvoina, jolloin saadaan kuva hoidettavien potilaiden profiilista Trendeinä, jolloin voidaan tarkkailla pitkien aikavälien muutoslinjoja Hoitoepisodien sisäisinä muutoksina, jolloin voidaan arvoida hoidon vaikutusta

16 Mielenterveystyö Sektorikohtaiset vaikuttavuus- ja asiakasmittarit 16 Opiskelukyky ja sen säilyttäminen / palauttaminen on tärkein asia. Opiskelijan pitäisi päästä hoitoon pian ja helposti, kynnyksen tulisi olisi matala. Eri tyyppisiä potilaita voi olla paljon, joten tärkeää on taata tarkoituksenmukaiset palvelut kaikille potilaille. Potilaiden profiili on myös pystyttävä pitämään oikeana, toisaalta yleisterveyden ja mielenterveyden sektoreiden välillä, toisaalta YTHS:n ja vaativamman erikoissairaanhoidon välillä. Hoitoon pääsy ja hoidon profiili Asiakkaiden toimintakyky ja profiili Jonot hoitoonpääsyyn Palveluiden piirissä olevien määrä Ensikäyntien suhde muihin käynteihin Neuvontajaksot, kriisihoitojaksot, psykoterapiajaksot Jonotilanteella, palveluiden piirissä olevien määrällä, ensikäyntien määrällä sekä neuvontajaksojen määrällä voidaan arvioida hoitoonpääsyä ja sen kynnystä. Kriisihoitojaksojen määrällä ja psykoterapiajaksojen määrällä voidaan arvoida hoidon profiilia. SOFAS toimintakykymittari ICPC tarkastelut Potilaskohtaiset muutokset toimintakyvyssä hoitojakson aikana kuvaavat suoraan hoidon vaikuttavuutta. Diagnoosikohtaisilla tarkasteluilla voidaan arvioida hoidon tarkoituksenmukaisuu tta sekä hoidettavien potilaiden profiilien jakaumia.

17 Vaikuttavuus- ja asiakasmittareiden käyttö 17 Kohti mitattuihin tuloksiin perustuvaa hoidon vaikuttavuutta Aiemmin lähes kaikki vaikuttavuuden arviointi on perustunut yksittäisen lääkärin / työntekijän ammattitaitoon. Strukturoimaton yksilötason vaikuttavuuden arvointi ei mahdollista laajamittaisten tarpeiden arviointia, trendien havaitsemista sekä hoidon prosessien, laadun ja vaikuttavuuden systemaattista kehittämistä. Laaditut sektorikohtaiset vaikuttavuus- ja asiakasmittarit voidaan validoida mittariston käyttöönoton jälkeen, ja niitä voidaan tarpeiden mukaan tarkentaa, muuttaa ja kehittää. Mittareiden keskinäinen tärkeysjärjesteys voidaan myös määritellä järjestelmällisen käytön alettua. Mittareiden käyttö hoidon ja terveydenedistämisen fokusointiin Terveydenedistäminen on yhä tärkeämpi osa kaikkien terveydenhuollon organisaatioiden tuottamaa palvelua Mitatun tiedon avulla YTHS voi huomattavasti paremmin fokusoida terveydenedistämisen hankkeita ja kampanjoita, ja kohdentaa oikeanlaista informaatiota oikeille ryhmille. YTHS voi keräämänsä ja arvioimansa tiedon avulla myös toimia interaktiivisessa yhteistyössä tiettyjen oppilaitosten kanssa, mikäli jokin tietty oppilaitos huomataan tarpeiltaan ja opiskelijaprofiililtaan poikkeavaksi ja erityishuomita vaativaksi.

18 Mittaristojen kytkeminen käytännön tavoitteisiin 18 Jotta mittaristoista sekä raportointijärjestelmistä saataisiin mahdollisimman suuri hyöty irti, on organisaatiossa oltava selkeä vastuutus ja toimintamalli raporttien käytölle sekä tiedon avulla johtamiselle. Ketkä vastaavat konserni- ja sektoritasolla raporttien arvioinneista ja miten he kommunikoivat esille nousseet asiat eteenpäin tarvittaville tahoille. Ketkä vastaavat yksikkötasolla raporttien arvioinneista, miten he pystyvät fokusoimaan kehittämispanoksensa oikeille osa-alueille ja miten he kommunikoivat esille nousseet asiat eteenpäin operatiiviselle tasolle. Millä periaatteella operatiivisen tason raportteja haetaan ja tarkastellaan, jotta tiedon määrä pidetään hallittavana ja sen laatu validina. Yksi tärkeä johtamisen elementti ja kustannusten muodostumisen läpinäkyvyyttä lisäävä tekijä on kustannuslaskennan ja toimintaa mittaavien mittareiden (erityisesti henkilöstön ajankäytön) yhdistäminen. Hoitajaresurssin kustannusta ja sen optimaalista allokointia on vaikeaa arvioida ilman perustason tietoa eri toiminnoille jyvittyvästä työpanoksesta. Yksinkertaisen toimintolaskentamallin luominen avaisi toiminnan todellisia kustannuksia ja helpottaisi henkilöstön ajankäytön suunnittelua

SOTE palveluiden järjestäjä seuraa voimavarojen käyttöä ja vaikuttavuutta. Markku Tervahauta, LT palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki

SOTE palveluiden järjestäjä seuraa voimavarojen käyttöä ja vaikuttavuutta. Markku Tervahauta, LT palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki SOTE palveluiden järjestäjä seuraa voimavarojen käyttöä ja vaikuttavuutta Markku Tervahauta, LT palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki Esityksen sisältö Terveyden määritelmä Avainasiakkuudet Kokonaiskustannukset

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Työkykyä parannetaan yhteistyöllä. Valtioexpo 3.5.2011 Anni Vepsäläinen Toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy

Työkykyä parannetaan yhteistyöllä. Valtioexpo 3.5.2011 Anni Vepsäläinen Toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Työkykyä parannetaan yhteistyöllä Valtioexpo 3.5.2011 Anni Vepsäläinen Toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Kustannukset ja ansaintalogiikka Relevantteja kysymyksiä: Kuinka paljon yksikköhinnat ovat

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen periaatteet ja mittaristo. Juha Metso Terveydenhuollon atk-päivät, 24.5.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen periaatteet ja mittaristo. Juha Metso Terveydenhuollon atk-päivät, 24.5. Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen periaatteet ja mittaristo Juha Metso Terveydenhuollon atk-päivät, 24.5.2016 Espoolaisen johtamisen kulmakivet Johtaminen luo edellytykset

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Kainuun sote - kunnat / Saara Pikkarainen/ terveyden edistämisen erikoissuunnittelija Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä /Saara

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa DRG-käyttäjäpäivät 2015 Lahti 4.12.2015 toimitusjohtaja Kuntaliitto Sote palvelurakenneuudistuksen tavoitteet Luoda

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 Kuntayhtymän asettamat tavoitteet Tilipäätöksessä nollatulos Sijoitusrahaston korko on 3 % Peruspääoman korko on 1 % 18.3.2016 ep016 2 Taloussuunnitelma 2016-2018

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset ja vastaukset Viite: TH01/PeRo Lapin ammattikorkeakoulu Oy Kysymykset ja vastaukset TYÖTERVEYSPALVELUIDEN HANKINTA Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Kysymykset ja vastaukset... 3

Lisätiedot

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa DRG-päivät 3.-4.12.2015, Lahti Sisältö PHSOTEY:n tuottamat palvelut Nykyinen suunnitteluprosessi Alueellisen suunnittelun seuraava askel

Lisätiedot

Työssä selviytymisen tuki työterveyshuollon näkökulmasta

Työssä selviytymisen tuki työterveyshuollon näkökulmasta Työssä selviytymisen tuki työterveyshuollon näkökulmasta Kari-Pekka Martimo Johtava työterveyslääkäri Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 18.-19.3.2010 Tästä aion puhua Mitä on työssä selviytymisen tuki?

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tutkimuksen lähestymistavat, sisällöt ja haasteet

Sosiaalihuollon tutkimuksen lähestymistavat, sisällöt ja haasteet Sosiaalihuollon tutkimuksen lähestymistavat, sisällöt ja haasteet Anu Muuri, VTT, dosentti ja yksikön päällikkö/thl 12.3.2013 Anu Muuri 1 12.3.2013 THL 12.3.2013 THL THL:n strategiset linjaukset 1. Väestön

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHDON RATKAISUT Mittaritiedon hyödyntäminen johtamisessa

HOITOTYÖN JOHDON RATKAISUT Mittaritiedon hyödyntäminen johtamisessa HOITOTYÖN JOHDON RATKAISUT Mittaritiedon hyödyntäminen johtamisessa 15. 16.9.2016, Kuopio Satu Pulkkinen, erityisasiantuntija FCG Konsultointi Oy 7.9.2016 Page 1 Tieto potilaista/asiakkaista, avun tarpeesta

Lisätiedot

Vaikutusten mittaaminen. Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi

Vaikutusten mittaaminen. Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi Vaikutusten mittaaminen Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi Vaikutusten mittaamisen ydin Vaikeinta on oikean kysymyksen esittäminen ei niinkään oikean vastauksen löytäminen! Far better an appropriate

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Khall , Liite 55. LIITE 2 TARJOUSTEN VERTAILUPERUSTEET Päivitetty versio

Khall , Liite 55. LIITE 2 TARJOUSTEN VERTAILUPERUSTEET Päivitetty versio Khall 13.11.2015 219, Liite 55 LIITE 2 TARJOUSTEN VERTAILUPERUSTEET Päivitetty versio 15.10.2015 OHJE: Tarjousten laadun arvioinnissa käytetään tässä liitteessä ilmoitettuja vertailuperusteita. Kaikki

Lisätiedot

B2C Pro Jorvin kokemuksia. Päivi Valta anestesialääkäri, oyl

B2C Pro Jorvin kokemuksia. Päivi Valta anestesialääkäri, oyl B2C Pro Jorvin kokemuksia Päivi Valta anestesialääkäri, oyl 2.10.2007 Päiväkirurgisen potilaan asiointiprosessi n. 2 6 kk ennen n. 1 kk ennen leikkausta leikkausta 2 B2C Pro tulosten arviointi TOIMINNOT

Lisätiedot

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon valvonta

Suun terveydenhuollon valvonta Suun terveydenhuollon valvonta Marja Hyvärinen Yksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 20.2.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Marja Hyvärinen 26.2.2014 1 Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Terveys ja talous 2016

Terveys ja talous 2016 Terveys ja talous 2016 15.9.2016 Tehokkuutta osaamisen kehittämiseen Oppiportin hyödyntämisen mahdollisuuksista Digidigi Digitalisaatio haastaa perinteiset toimintamallit ja muuttaa maailmaa, sosiaali-

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös 28.8.2012 Pelastuslaitosten henkilöstötilinpäätös Strategisen johtamisen ja arvioinnin työkalu. Ohjaa operatiivista johtoa käyttämään ja kehittämään resursseja oikein

Lisätiedot

Valtorin asiakasyhteistyö

Valtorin asiakasyhteistyö Valtorin asiakasyhteistyö Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Esityksen sisältö Asiakasyhteistyön käynnistyminen Asiakasyhteistyön toimintamalli

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä FinDRG-verkostohankkeen kick-off-tilaisuus 7.9.2016 Johtaja, sosiaali ja terveys Sote- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Työterveysyhteistyön uudistus

Työterveysyhteistyön uudistus Työterveysyhteistyön uudistus Parempaa työterveyttä- ja hyvinvointia yhteisin tavoittein 24.11.2015 Leena Kreus, henkilöstöjohtaja, Mainio Vire Oy Antti Lastunen, operatiivinen johtaja, Emkine Oy Mainio

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaalan toiminnan kuvaus. Ohjeet työryhmille Kevät 2016 Tuula Pahkala, Miia Palo

Tulevaisuuden sairaalan toiminnan kuvaus. Ohjeet työryhmille Kevät 2016 Tuula Pahkala, Miia Palo Tulevaisuuden sairaalan toiminnan kuvaus Ohjeet työryhmille Kevät 2016 Tuula Pahkala, Miia Palo Toiminnan muutoksen suunnittelu / hankesuunnitelmavaihe Vanhaa toimintaa ei uusiin tiloihin Tilatarpeiden

Lisätiedot

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan!

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Mitä, miksi ja kenelle? Tukee ja lisää viestinnän osaamista Tarjoaa käytännönläheisiä näkökulmia yliopiston viestinnän eri osa-alueisiin Jotta viestintä

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

TUOTTEISTUKSELLA JA TULOKSELLISUUDEN MITTAAMISELLA LISÄÄ VAIKUTTAVUUTTA PALVELUTUOTANTOON

TUOTTEISTUKSELLA JA TULOKSELLISUUDEN MITTAAMISELLA LISÄÄ VAIKUTTAVUUTTA PALVELUTUOTANTOON TUOTTEISTUKSELLA JA TULOKSELLISUUDEN MITTAAMISELLA LISÄÄ VAIKUTTAVUUTTA PALVELUTUOTANTOON Kuntapalvelut puntarissa laadulla vaikuttavuutta? Porin yliopistokeskus 21.10.2010 Tero Erityisasiantuntija (kuntatalous)

Lisätiedot

Jonot ja odotusajat - voiko niitä hallita ja onko vaivan arvoista? Tuula Heinänen Kehittämisjohtaja Espoon sosiaali- ja terveystoimi

Jonot ja odotusajat - voiko niitä hallita ja onko vaivan arvoista? Tuula Heinänen Kehittämisjohtaja Espoon sosiaali- ja terveystoimi Jonot ja odotusajat - voiko niitä hallita ja onko vaivan arvoista? Tuula Heinänen Kehittämisjohtaja Espoon sosiaali- ja terveystoimi Mikä on Hyvä vastaanotto = Kaste-rahoitteinen hanke, jonka puitteissa

Lisätiedot

Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA)

Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA) 21.1.2015 Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA) Veli-Matti Vadén Suunnittelija Kela, Terveysosasto Kuntoutuksen vaikutusten seuranta Kuntoutusselonteko 2002: Kuntoutuksen järjestäjät ja rahoittajat

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden valmistelu Tuottavuusohjelman koordinaatio- ja seurantatyöryhmän

Lisätiedot

Terveyteen liittyvä elämänlaatu terveydenhuollon arvioinneissa. Risto Roine LKT, dos. Arviointiylilääkäri HUS

Terveyteen liittyvä elämänlaatu terveydenhuollon arvioinneissa. Risto Roine LKT, dos. Arviointiylilääkäri HUS Terveyteen liittyvä elämänlaatu terveydenhuollon arvioinneissa Risto Roine LKT, dos. Arviointiylilääkäri HUS 2 Taustaa Terveydenhuollon mahdollisuudet vaikuttaa sairauksiin lisääntyneet, mutta samalla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa

Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa Kaarina Tanttu, VSSHP, T- Pro hanke VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI kaarina.tanttu@tyks.fi HOSPITAL DISTRICT OF VARSINAIS-SUOMI Hoitolinjojen sairaalan

Lisätiedot

Aikuisten Mielenterveystalo sisällöt + hoito- ja palvelupaikat suunnattu ensisijaisesti aikuisille

Aikuisten Mielenterveystalo sisällöt + hoito- ja palvelupaikat suunnattu ensisijaisesti aikuisille 8.5.2014 1 HISTORIAA HUS Mielenterveystalo otettiin aluksi käyttöön Hyvinkään sairaanhoitoalueella 2009 (Kelnet-Mielenterveystalo) ja 2011HUS-Mielenterveystalo Nuorten mielenterveystalo avattiin loppuvuonna

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA. Suomi ja työtulevaisuus Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo

OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA. Suomi ja työtulevaisuus Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA Suomi ja työtulevaisuus 16.3.2016 Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo Hämeenmaa on yksi 20 S-ryhmän alueosuuskaupasta 2 Hämeenmaalla

Lisätiedot

TIETO JA SEN HYÖTYKÄYTTÖ Henri Ärölä Yleislääketieteen erikoislääkäri Johtava lääkäri, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy

TIETO JA SEN HYÖTYKÄYTTÖ Henri Ärölä Yleislääketieteen erikoislääkäri Johtava lääkäri, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy TIETO JA SEN HYÖTYKÄYTTÖ 25.11.2016 Henri Ärölä Yleislääketieteen erikoislääkäri Johtava lääkäri, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy Kuka Henri Ärölä? Yleislääketieteen erikoislääkäri Käytännön työkokemusta

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Ratkaisu hoitohenkilökunnan optimaaliseen resursointiin

Ratkaisu hoitohenkilökunnan optimaaliseen resursointiin Ratkaisu hoitohenkilökunnan optimaaliseen resursointiin, erityisasiantuntija FCG Konsultointi Oy Terveydenhuollon ATK-päivät 24. 25.5.2016, Lahti 20.5.2016 Page 1 Optimaalinen resurssi Tila, jossa potilaiden

Lisätiedot

Mittarityöpaja. Sosiaalityön mittareiden ja indikaattoreiden kokeilu- ja kehittämishankkeita Esityksen nimi / Tekijä

Mittarityöpaja. Sosiaalityön mittareiden ja indikaattoreiden kokeilu- ja kehittämishankkeita Esityksen nimi / Tekijä Mittarityöpaja Sosiaalityön mittareiden ja indikaattoreiden kokeilu- ja kehittämishankkeita 26.1.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Sote-uudistuksessa sosiaalityöhön tarvitaan toimivat vaikuttavuuden arvioinnin

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Säännökset hoitopaikan valintaoikeudesta sisältyvät terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa. Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL

Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa. Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL Hyvinvointiohjelma 1) Hyvinvoiva ja terve väestö 2) Asiakaslähtöiset ja taloudellisesti kestävät

Lisätiedot

SOTE-integraatio, minka tiedon varassa? Hannu Hämäläinen 17.2.2016

SOTE-integraatio, minka tiedon varassa? Hannu Hämäläinen 17.2.2016 SOTE-integraatio, minka tiedon varassa? Hannu Hämäläinen 17.2.2016 Tietoon perustuvaa johtamista mahdollistetaan Sipilän hallitusohjelma: digitalisaatio, mahdollistava lainsäädäntö Lainsäädäntöä kehitetään

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 hallintoylihoitaja Merja Miettinen KUJOn seminaari 13-14.2.2014 Hallituksen seminaari 27.-28.2.2014 2013 Tuottavuusohjelma jatkuu 2014-2016 Vähennetään

Lisätiedot

Paula Liukkonen. Henkilöstön arvon mittaa minen

Paula Liukkonen. Henkilöstön arvon mittaa minen Paula Liukkonen Henkilöstön arvon mittaa minen TALENTUM Helsinki 2008 Copyright 2008 Talentum Media Oy ja Paula Liukkonen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Timppa Airaksinen Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1320-9

Lisätiedot

Kansallisten vaikuttavuusmittareiden kehittäminen yleisille kirjastoille

Kansallisten vaikuttavuusmittareiden kehittäminen yleisille kirjastoille Kansallisten vaikuttavuusmittareiden kehittäminen yleisille kirjastoille Kannattaako yrittää? Varsinais-Suomen maakuntakirjasto on laatimassa yhteistyössä verkostonsa kanssa uusia visioita maakunnan, Vaskin

Lisätiedot

Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi

Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon tavoitteet: Lapsen sosiaalisen lähiverkoston vahvistuminen

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen SOTEssa alueelliset tietovarastot vaikuttavuuden, kustannusten ja tuottavuuden seurannassa

Tiedolla johtaminen SOTEssa alueelliset tietovarastot vaikuttavuuden, kustannusten ja tuottavuuden seurannassa Tiedolla johtaminen SOTEssa alueelliset tietovarastot vaikuttavuuden, kustannusten ja tuottavuuden seurannassa Miika Linna, FCG, Aalto yliopisto 14.9. 2016 22.9.2016 Page 1 Lähtökohdat mitä alueellisilla

Lisätiedot

Haasteena päihde- ja mielenterveyspotilaan hoito

Haasteena päihde- ja mielenterveyspotilaan hoito Haasteena päihde- ja mielenterveyspotilaan hoito Päihdelääketieteen päivät 2010 12.3.2010 Kaarlo Simojoki, yl Espoon A-klinikkatoimi, A-klinikkasäätiö Kaksoisdiagnoosipotilas runsasta ja monenlaista oireilua

Lisätiedot

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja 29.10.2013 Perheen merkitys lapsen ja nuoren hyvinvoinnille Laajan terveystarkastuksen

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä

Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä Sirpa Salin, projektipäällikkö, TtT, PSHP 6.9.2011 Sirpa Salin 1 Tavoitteena on Kehittää poliklinikkatoimintaa aiempaa Tuottavammaksi Vaikuttavammaksi Laadukkaammaksi

Lisätiedot

Tavoitteita ja välituloksia

Tavoitteita ja välituloksia Vaikuttavuuden arviointia työllisyyspalvelujen toimintakykymittarilla Tavoitteita ja välituloksia Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Projektitutkija Elina Aaltio Vaikuttavuuden arviointi toimintakykymittarilla

Lisätiedot

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Taloushallinnon kevätseminaari 3. 4.6.2015 Laskentapäällikkö Kati Korpi Taloushallinnon volyymitiedot (vuosi 2014) Volyymitieto Lukumäärä Ostolaskuja 3

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve 22.2.2011 Raija Kerätär työterv.huollon erik.lääk, kuntoutuksen erityispätevyys www.oorninki.fi Tässä esityksessä Työkyvyn arvio? Työttömien terveys

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Hyvinvointianalyysi Eettiset toimintaperiaatteet. Jyväskylä 19.5.2009 Joni Kettunen Tiina Hoffman Satu Tuominen

Hyvinvointianalyysi Eettiset toimintaperiaatteet. Jyväskylä 19.5.2009 Joni Kettunen Tiina Hoffman Satu Tuominen Hyvinvointianalyysi Eettiset toimintaperiaatteet Jyväskylä 19.5.2009 Joni Kettunen Tiina Hoffman Satu Tuominen Lähtökohta Peruslähtökohtana on yksilön hyvinvointi ja terveyden edistäminen Eettisillä toimintamalleilla

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman työsuunnitelman sisältö

Tuottavuusohjelman työsuunnitelman sisältö Tuottavuusohjelman työsuunnitelman sisältö 1 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelmat Hallitus linjasi politiikkariihessään 24.2.2009, että 20 suurinta kuntaa laatii palveluidensa kehittämiseksi tuottavuusohjelmat.

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO

JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS PALVELUIDEN LAATU JA SAATAVUUS kuvausten järjestäminen poikkeustilanteissa; käytäntö, sijaisen hankkiminen lähipalvelu tutkimuksiin ajanvarauksella

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Case Keminmaa Yksityiset palvelut julkisessa palveluntuotannossa Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Puhujat Keminmaan kunnan esittely ja taustaa

Lisätiedot

Seinät pois, ihmiset tilalle! Lahti

Seinät pois, ihmiset tilalle! Lahti Kuvat: www.papunet.fi Seinät pois, ihmiset tilalle! 29.9.2016 Lahti Tepa projekti, Savon vammaisasuntosäätiö ja Lahden kaupungin vammaispalvelut ALUSTUSTA PÄIVÄÄN TEPA projekti Mihin lähdetty etsimään

Lisätiedot

Tuottavuuden parantamisestako ratkaisu terveydenhuollon kustannus- ja työvoiman saantiongelmiin?

Tuottavuuden parantamisestako ratkaisu terveydenhuollon kustannus- ja työvoiman saantiongelmiin? Tuottavuuden parantamisestako ratkaisu terveydenhuollon kustannus- ja työvoiman saantiongelmiin? Kalevi Luoma To be or Well be IV seminaari Oulu 11.2.2010 Julkisen talouden kestävyysvaje Suomen julkisessa

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Elina Uusitalo,ylitarkastaja Valvira 2.3.2011 Elina Uusitalo 1 Sosiaalihuolto Valvirassa Sosiaalihuollona valvonta ja ohjaus osaksi

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus Pohjoismaissa. Hanna Rättö THL/CHESS

Sairaaloiden tuottavuus Pohjoismaissa. Hanna Rättö THL/CHESS Sairaaloiden tuottavuus Pohjoismaissa Hanna Rättö THL/CHESS Tutkimuksen tausta Pohjoismaisten sairaaloiden tuottavuutta on vertailtu jo useiden vuosien ajan Sairaalan tuotosta voidaan arvioida samanlaisilla

Lisätiedot

Sote-tuloksellisuusmittarointia

Sote-tuloksellisuusmittarointia Sote-tuloksellisuusmittarointia Vaikuttavuus- ja kustannustieto-alaryhmän kuulumisia Etäesitys Seinäjoelle 8.4.2016 EPSOTE-taustatietotyöryhmän kokous Sote- ja aluehallintouudistuksen valmisteluorganisaatio

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Kainuun terveyshyötymalli. Pekka Honkanen Professori, Oulun yliopisto, terveystieteiden laitos Terveyskeskuslääkäri, Kainuun sote- kuntayhtymä

Kainuun terveyshyötymalli. Pekka Honkanen Professori, Oulun yliopisto, terveystieteiden laitos Terveyskeskuslääkäri, Kainuun sote- kuntayhtymä Kainuun terveyshyötymalli Pekka Honkanen Professori, Oulun yliopisto, terveystieteiden laitos Terveyskeskuslääkäri, Kainuun sote- kuntayhtymä Omahoidon tuki Palveluvalikoima Päätöksentuk i Tiedon tehokäyttö

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen

Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen Selvitystyön loppuraportti 19.02.2015 Vetovoimainen hyvinvointiala Hämeenlinnassa - hanke Johdon

Lisätiedot

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali 6.9.2011 -päätösseminaari Tamperetalo Marita Päivärinne projektisuunnittelija, TtM Minna Pohjola projektipäällikkö, th ylempi

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Tervetuloa Lahteen! Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Muutos on mahdollisuus 21.10.2015 Työhyvinvointipäällikkö Päivi Maisonlahti Strategisen työhyvinvoinnin osa-alueet (Aura & Saarikoski,

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Potilaskohtainen kustannuslaskenta TERE-hankkeen tuloksia

Potilaskohtainen kustannuslaskenta TERE-hankkeen tuloksia Potilaskohtainen kustannuslaskenta TERE-hankkeen tuloksia Keski-Suomen SOTE 2020 Peurunka II 15.4.2015 Talousjohtaja Aija Suntioinen, Ksshp TERE-järjestelmä Taustaa ja perustietoa mikä ihmeen TERE? Hankkeen

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot