MIDO.OHJAUS TULOSMATRIISIOHJAUS TE OLLISUTISYRITYKSEE N SOVELLETUNA. Copyright O 1990 Seppo Saari ja MIDO OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIDO.OHJAUS TULOSMATRIISIOHJAUS TE OLLISUTISYRITYKSEE N SOVELLETUNA. Copyright O 1990 Seppo Saari ja MIDO OY"

Transkriptio

1 MIDO.OHJAUS TULOSMATRIISIOHJAUS TE OLLISUTISYRITYKSEE N SOVELLETUNA Copyright O 1990 Seppo Saari ja MIDO OY

2 MIDO-OHJAUS TULOSMATRIISIOHJAUS Sisällysluettelo 1 Liiketoiminnan ohjauksen peruskäsitteet, -mallit ja -ongelmat Liiketoiminnan tavoitteet 1.2 Liiketoiminnan j ohtamisj ärj e ste lmän malli 1.3 Liiketoiminnan ohjauksen pääongelmat Arvot ja tieto ohjauksessa Operatiivinen ja strateginen ohjaus Organisaation ongelmat ja vaatimukset ohjausjärjestelmälle I",askentatoimen ongelmaperintö ohjaukselle Informaatiotulvan ja monimutkaisuuden ongelma... I 1 I t Tulosmatriisiohjauksen tehtävä 2. 1 Mittausteoreettiset kriteerit $tkentä 5 Organisaation ja tulosmatriisiohjauksen kytkentä Yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen kuvaaminen Yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen ohjausesimerkkejä Ristikkäisohjaus Arvoketjut Linjayhteistoiminta Y erkkomainen yhteistyökuvio... 6 Raportoinnin ja tulosmatriisiohjauksen kytkentä L Hankeohjauksen mittausratkaisuja Pienhankkeiden tulosmatriisiohjaus Normaalihankkeiden tulosmatriisiohjaus Suurhankkeiden tulosmatriisiohjaus 6. L.4 Hankkeen operatiiviset ja strategiset tulokset Rakennemuutosten mittausratkaisuja Konsernirakenteet ja liiketoiminnan erilaiset portfolioasemat T oimialan ja oman liiketoiminnan rakenteet l-aadun mittaus 6.3 Taloudellisen tuloksen ja sen osatekijöiden mittausratkaisuja 31 JJ , r Versio L/I990

3 MIDO-OHJAUS TULOSMATRIISIOHJAUS 6.3.L Kannattavuus Maksuvalmius Vakavaraisuus 6.4 Rakenteiden ja kannattavuuden välinen yhteys 7 Kannustusjärjestelmän ja tulosmatriisiohj auksen kytkentä 7. 1 Palkitsemisen ja työtyytyväisyyden riippuwus 7.2 Tulosmatriisin ja tulospalkkion välinen riippuvuus Ttlospalkkion erikoisratkaisuj a 7.2.l.l "Kuolemanlaalson" tulosmatriisi Suurhankkeiden tulospalkkio 7.3 Tuloksesta palkitsemisen erilaistaminen 7.4 Tuloksesta palkitsemisen kannattavuus 7.5 Tuloksesta palkitsemisen ja muun palkkauksen kytkentä 7.6 Palkitsemisjärjestelmän kokonaishallinta... 8 Tulosmatriisiohjauksen prosessiominaisuudet 8.1. Tavoitearvoihin sitoutuminen Toteuttaminen ja siihen liittyvä tulosseuranta 8.3 Tuloksen mittaaminen ja siitä palkitseminen 8.4 Tulosmatriisin käyttöönotto Versio I/1990

4 MIDO-OHJAUS TULOSMATRIISIOHJAUS Kuvioluettelo Johtamisjärj estelmän rakenne-elementit Johtamisprösessin arvo- ja tietojärjestelmät Johtamisprosessin osat Johtamisen tasot ja tulokset rakenteeseen I , Versio I/L990

5 MIDO-OHJAUS TULOSMATRIISIOHJAUS Taulukkoluettelo Tulosmatriisin perusrakenne I-aadun alamatriisi Symmetrinen tulosmatriisi Vaihtuvat sitoutumisiäntet ;jänteet... Strategiakuvaus tulosmatriisin muodossa Alamatriisi myynnin rakennemuutoksesta Awiointiasteikbn kytkentä tulosmatriisiasteikkoon Integroitu linja-, hanke- ja funktiovastuu A*8i.;iF;iiil"',Å;t.ii'iäi'F;; Integroidun yksikön johtajan tulosmatriisi Tehdaspalvelun tulc tulosmatriisi Vuoromestarin tulosmatriisi Päivämestarin tulosmatriisi Verkkomaisen yhteistyökuvion luonti tulosmatriisiohjauksessa... Raporttiyhteenveto Etappimatriisin palkkio-osuuksien laskenta Organisaation tuloksellisuuden yhtälö Peruspalkan ja tulospalkkion välinen tehtäväjako... Tulosmittauspöytäkirj a , 92 Versio l/l990

6 MIDO-OHJAUS TULOSMATRIISIOHJAUS 1 Liiketoiminnan ohjauksen peruskäsitteet, -mallit ja -ongelmat 1.1 Liiketoiminnan tavoitteet Liiketoimintaa harjoittavan organisaation yleisenä tavoitteena on taloudellisen menestyksen saavuttaminen ja ylläpitäminen. Taloudellista menestystä mitataan perinteisesti kannattavuuden erilaisilla mittareilla, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden mittareilla. Liiketoiminnan johtaminen muodostaa sen moninaisen keinovalikoiman, jolla taloudellinen tulos on määrä toteuttaa ja varmistaa. Johtamisen käsite sai täydentävän lisämääreen, strateginen, kun alettiin korostaa lyhyen aikavälin tuloksen lisäksi menestyksen varmistamista myös pidemmällä aikavälillä. Strateginen johtaminen merkitsee siis menestyspotentiaalin aikaansaamista. Vaikka taloudellinen tulos nähdäänkin yleisimmin vain omistajan intressinä liiketoiminnassa liittyy se keskeisesti myös muiden tärkeiden sidosryhmien eli asiakkaiden ja henkilöstön intresseihin. Tässä tarkastelussa halutaan liiketoiminnan ohjausta tarkastella kaikkien kolmen tärkeimmän sidosryhmän kannalta eli omistajan, asiakkaan ja henkilöstön näkökulmasta. Yksi keskeinen ja näille kaikille yhteinen kriteeri on liiketoiminnan taloudellinen menestyminen. Kullakin sidosryhmällä on lisäksi sille ominaisia tavoitteita. Tämän tarkastelun kohteena on liiketoiminnan ohjaus, joka on oleellinen osa liiketoiminnan johtamista. Liiketoiminnan ohjausjärjestelmä on keskeisessä ja hyvin tärkeässä asemassa sen vuoksi, että sen tehtävänä on liittää yhteen johtamisjärjestelmän eri osat kuten suunnittelujärjestelmät, organisaatio, raportointijärjestelmä, kannustusjärjestelmä jne. Johtamisjärjestelmän laatu ja tehokkuus riippuvat aina osajärjestelmien laadusta ja tehokkuudesta mutta myös niiden yhteenliittämisen onnistumisesta. Tarkastelun tavoitteena on tunnistaa liiketoiminnan ohjauksen perusongelmat ja esittää niihin periaatteelliset ratkaisut. Tällaisen tarkastelun vaarana on liiallinen yksinkertaistaminen, jonka seurauksena asian ongelmatiikka ymmärretään väärin. Tämän välttämiseksi ja liiketoiminnan ohjauksen moninaisten riippuwussuhteiden ymmärtämiseksi siitä laaditaan malli, jonka pohjalta ongelmia pyritään tunnistamaan. 1.2 Liiketoiminnan johtamisjärjestelmän malli Johtamisjärjestelmä on yhtä heikko kuin sen heikoin lenkki. Tämä johtuu siitä, että johtamisjärjestelmän rakenne-elementit ovat monimutkaisessa riippuvuussuhteessa toisiinsa ja muodostavat kokonaisuuden. Tästä syystä sen kaikkia rakenne-elementtejä on kehitettävä tasapuolisesti ja kehittämisessä aina otettava huomioon niiden keskinäinen riippuvuus ja kokonaisuus. Johtamisjarjestelmä kuvataan tässä viiden rakenne-elementtinsä avulla. Nämä viisi järjestelmää ovat: Versio l/1990

7 MIDO-OHJAUS TULOSMATRIISIOHJAUS Suunnitteluj ärj estelmä Organisaatio ja henkilöstö Raportointij ärj estelmä Kannustusjärjestelmä Ohjausjärjestelmä sitoutuminen toteuttaminen tulokset LIIKETOIMINNAN OHJAUS sitoutuminen toteuttaminen tulokset KANNUSTUSJÄRJf,STELMÄ Kuv a 1. Iohtamisj iirj estelmän rakenne- elementit Ohjausjärjestelmän tehtävänä on liittää yhteen edellämainitut neljä järjestelmää liiketoiminnan toteutuksessa. Tästä syystä voidaan puhua johtamisen osajärjestelmistä, jotka ohjauksen awlla yhteensovitetaan toimivaksi johtamisjarjestelmäksi. Su unnit t el uj ärj e s tel m ä Peruselementti liiketoiminnan johtamisessa on kilpailutilanteen ymmärtämiseen perustuva strategiasuunnitelma. Sen lisäksi, että hyvään ymmärrykseen perustuva strategia on tuloksellisen toiminnan perusedellytys on selkeällä strategialla todettu olevan vahva henkilöstöä motivoiva vaikutus. Selkeä strategia on siis arvo sinänsä, mutta se on myös tärkeä keino henkilöstön motivoinnissa. Strategiasuunnitelma on pystyttävä konkretisoimaan toimintasuunnittelun ja budjetin kautta sellaiseen muotoon, että se on mahdollista ymmärtää toteuttavassa organisaatiossa. Vain yhteinen ymmärrys asioiden tärkeydestä voi johtaa ihmiset samansuuntaiseen käyttäytymiseen toteutuksessa. Tämäkään ei riitä, sillä ihmiset on saatava innostumaan asioiden läpivientiin. Paraskin strategia voi jäädä vain joukoksi hyviä ajatuksia, ellei ole aitoa kannustusta, jolla henkilöstö saadaan sitä toteuttamaan. Mahdollisten strategioiden erilaisuus asettaa kovan vaatimuksen suunnittelujärjestelmän ja ohjauksen kytkennälle. Sen on oltava niin monipuolinen, että mikä tahansa strategia voidaan saattaa tehokkaaseen toteuttamiseen. Versio I/L990

8 MIDO-OHJAUS TULOSMATRIISIOHJAUS Organisaatio ja henkilöstö Toinen peruselementti johtamisessa on organisaation rakenne ja henkilöstö. Kehitys kulkee hajautetun vastuun suuntaan. Tulosvastuun hajauttamiseen on kaksi vahvaa syytä. Ensinnäkin kilpailuympäristön nopeutuneet muutokset vaativat laajaa ja syvää tulosvastuun hajauttamista, jotta organisaatio voisi toimia asiakaslähtöisesti. Hajautettuun tulosvastuuseen perustuva organisaatiorakenne on se lvåisti paras tapa varmistaa organisaation reagointiherkkyys muuttuvaan ympäristöön nähden. Hajautettuun tulosvastuuseen perustuva moderni organisaatio merkitsee usein matriisiorganisaatiota, jossa projektityöskentelyllä on suuri merkitys. Matriisiorganisaatio merkitsee ristikkäisohjausta, joka tunnetusti on ohjauksen eri muodoista vaativin. Toinen vahva syy tulosvastuun hajauttamiseen on sen motivoiva vaikutus. Johto ja henkilöstö kokevat tulosvastuuseen liittyvän itsenäisyyden ja vaikuttamisen mahdollisuudet motivoivana. Organisaation rakenneratkaisuilla voidaan siis luoda edellytykset yrittäjämäiselle toiminnalle suuressakin organisaatiossa. Hajautetun organisaation edut ovat kiistämättömät. Sen ongelmat tulevat esiin ohjauksessa, jossa niitä tapauskohtaiseen harkintaan perustuen yritetään ratkoa. Tavoitteenatäytyy kuitenkin olla, että nämä ongelmaratkaisut voidaan rakentaa ohjausjärjestelmään pysyviksi ominaisuuksiksi. Johdon ja henkilöstön valmiudet ja motivaatio ovat keskeisiä tekijöitä organisaation suorituskyvyn kannalta. Johdon ja henkilöstön huolellinen valinta, koulutus- ja kehitysohjelmat ja oikeudenmukainen, tehtävien vaativuuteen perustuva palkkarakenne ovat keinoja, joilla henkilöstön valmiudet ja niiden aktiivinen kehittäminen pyritään varmistamaan. Organisaation ja ohjauksen kytkennässä kriittiseksi muodostuu spontaanin yhteistoiminnan ja worovaikutuksen aikaansaaminen. Ohjauksen keskeinen tehtävä on yhteensovittaa yrityksen ja yksilöiden arvot ja kannustaa johto ja henkilöstö näiden toteuttamiseen. Raportointij ärjestelmä Tulosmittausta ja siihen perustuvia raportointijärjestelmiä leimaa laskentatoimen perintö. I-askentatoimen ensimmäiset tehtävät ovat liittyneet omaisuuden kirjanpitoon ja yleensä tuloksen jakamista palveleraan kirjanpitoon. Kun tältä pohjalta on kehitetty ratkaisuja liiketoiminnan ohjaukseen, jolle on ominaista tuloksen tekemisen ja päätöksen teko, saattavat ratkaisut sisältää ei toivottuja painotuksia ja suoranaisia ongelmia. Ohjausjärjestelmän tehtävänä on kehittää tuloksen tekemistä palveleva tulosmittaus- ja raportointijärjestelmä. Käytännössä tämä merkitsee vapautumista niistä rasitteista, mitä laskentatoimi on raportointiin tuonut. Versio L/I990

9 MIDO-OHJAUS TULOSMATRIISIOHJAUS Kannustusjärjestelmä Kannustusj ärj estel mät ovat vahvasti kytkennässä raportointijärj estelmiin, mistä syystä ongelmat ovat samaa perua. Kannustusjärjestelmät ovat olleet vain vähän aikaa tietoisen kehittämisen kohteena, mistä syystä niihin liittyy merkittäviä kehittämisen mahdollisuuksia. Ohjausjärjestelmä Ohjausjärjestelmä koostuu seuraavista peräkkäisitä vaiheista: - tavoitearvoihin sitoutuminen - toteuttaminen - tulosten mittaaminen Johtamisjärjestelmän rakenne-elementeistä ohjausjärjestelmä on kriittinen siitä syystä, että muiden elementtien moninaiset vaatimukset kumuloituvat ohjauksessa ratkaistavaksi. Aiheellisesti se on mainittu järjestelmän heikoimmaksi lenkiksi. Ohjausjärjestelmään kohdistuvat vaatimukset voi kiteyttää seuraavasti: - Ohjausjärjestelmänonratkaistavatavoitteisiinsitoutumisen ongelma - Ohjausjärjestelmän on toimittava hytin erilaisten strategioiden toteuttamisessa - Ohjausjärjestelmän on toimittava hyvin viestintä- ja kannustinjärjestelmänä - Ohjausjärjestelmän on ratkaistava pysyvästi hajautetun organisaation ohjauksen ongelmat erilaisissa organisaatiokulttuurerssa Ohjausjärjestelmän tehtävänä on siis liittää yhteen suunnittelujärjestelmät, organisaatio ja henkilöstö, tulosraportointi- ja kannustusjärjestelmät niin että saadaan tehokas ja laadukas johtamisjärjestelmä. Seuraavassa tarkastellaan tarkemmin minkälaisia ongelmia eri johtamisen osaj ärj estelmiin liittyy, kun niitä arvioidaan ohj ausj ärj estelmän kannalta. Jotta myöhemmin esitettävillä ratkaisuilla olisi arvoa, on ratkaistavat ongelmat ensiksi tiedostettava. 1.3 Liiketoiminnan ohjauksen pääongelmat 1.3.1Arvot ja tieto ohjauksessa Jokaileen päätostilanteeseen liittyy kahdenlaisia elementtejä, tietoa eli tosiasioita ja arvoja. Näillä on ohjauksessa merkittävä ero. Tiedolla sinänsä ei ole ohjaavaa, käyttäytymiseen vaikuttavaa voimaa. Ohjaava voima siihen tulee vasta, kun tietoon liittyy arvoelementti. Versio I/I990

10 MIDO-OHJAUS TULOSMATRIISIOHJAUS Arvo on tietoinen tai tiedostamaton suhtautuminen asian tärkeyteen. Arvo on arvostuksesta johtuva suhtautumistapa, joka ilmenee tosiasiallisissa päätöstilanteissa, valinnoissa, ratkaisuissa ja käyttäytymisessä. Arvot ohjaavat yksilöiden toimintaa niin yrityksen sisällä kuin markkinoilla. Markkinoilla kannanotto tuotteen tai palvelun tärkeyteen, hyötyyn asiakkaalle konkretisoituu hintaan, jonka asiakas on valmis maksamaan. Arvo tarkoittaa sellaista ilmaisua asiaintilasta kuin "pitäisi olla", "olisi erinomaista", "täytyisi o11a", "olisi erittäin heikko" jne. Awoihin liittyvä ongelma on sekä visiointi- että ilmaisuongelma. Saksalainen liikkeenjohto käyttää arvoista ja tiedosta käsiteparia "soll" ja "ist". Eli miten asian pitäisi olla ja miten se on. Arvot ilmaistaan tavallisesti liiketoiminnassa - visiona - strategiana - toimintaa ohjaavina arvoina (tavoitteina) - toimintaperiaatteina Ohjausprosessin sisältö muodostuu erilaista pysyvyyttä ja konkreettisuutta omaavista arvoista. Ohjauksen tehtävänä on konkretisoida suunnittelun tuottamat visiot ja strategiat kaikkien ymmärtämiksi toimintaa ohjaaviksi arvoiksi. Ohjauksen ongelma ja ratkaisu on organisaation yhteinen kieli, jolla tavoitteet ja niihin liittyvät arvot voidaan ilmaista ja viestiä. Tämän kielen kyky kuvailla organisaation kannalta tärkeitä tavoitteita vaikuttaa ratkaisevasti siihen, minkälaisen ymmärryksen organisaation jäsenet voivat näistä saawttaa ja miten tuloksekkaasti suunnata toimintansa niiden saavuttamiseen. Ohjausprosessin tarkoituksena on lisäksi varmistaa, että yksilöt ja ryhmät tahtovat käyttäytyä valinnoissaan ja ratkaisuissaan tavoitteiden ja niihin liittyvien arvojen mukaan. Tavoitteena on siis ohjausjärjestelmän rakentaminen kannustavaksi. Ohj ausj ärj e stelmän perustan muodostaa siis kaksi j ärj estelmää, arvoja sisältävä arvojärjestelmä ja reaaliprosessista tosiasioita tuottava tietojärjestelmä. Käytännössä arvot ja tieto kytkeytyvät toisiinsa vaikeasti erotettaviksi kokonaisuuksiksi. Tästä yhteenkytkennästä johtuen puhutaankin usein tietoon liittyvästä arioelemöntistä. Liiketoiminnan ohjauksessa tietojärjestelmä tarkoittaa usein mittausjärjestelmää, kbska tieto tuotätäan mittauksen avulla. Arvo- ja tietojärjestelmän suhdetta johtamisprosessissa voidaan kuvata oheisella kaaviolla. Versio 7/7990

11 MIDO-OHJAUS TULOSMATRIISIOHJAUS ULKOINEN TNFORMAATIO SUUNNITTELUÄ OHJMVAT ARVOT TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT TULOSMATRIISI TOIMINTA TOIMINTAPERIMTTEET YI,EISET ARVOT ULKOINEN INFORMAATIO Ktva 2. Johtamisprosessin arvo- ja tietojörjestelmät Tämän tarkastelun tavoitteena on selvittää, miten toimintaa ohjaavat arvot pitäisi ilmaista, että ne mahdollisimman hyvin palvelisivat ohjausta. Ratkaisun nimi, tulosmatriisi käy jo ilmi kaaviosta. Tarkastelun rajauksesta johtuu, että suunnittelua ohjaavat arvot, visiot ja strategiat sekä yleiset toimintaperiaatteet voidaan olettaa olemassa oleviksi. Toisin sanoen tässä ei kajota suunnittelun problematiikkaan, eli visioiden ja strategioiden tuottamisen ongelmiin. Tosiasioita koskevat väittämät voidaan testata, ovatko ne oikeita tai vääriä. Toisin sanoen voidaan tutkia onko todellisuus sellainen kuin väitetään. Arvoja sen sijaan ei voida empiirisesti tai rationaalisesti testata, mistä syystä niiden kuvaaminen objektiivisesti vääriksi tai oikeiksi on mahdotonta. Vaikka ohjaukseen liittyviä arvoja ei voidakaan testata tieteellisin menetelmin voidaan niitä arvioida tarkoitustaan palvelevalla tavalla. Jotta arvojärjestelmä olisi käyttökelpoinen rationaalisessa päätöksenteossa - täyfy organisaation tavoitteena olevien arvojen olla organisaatiossa ymmärrettyjä ja niin konkreettisia, että niiden toteutumisen aste kaikissa tilanteissa voidaan todeta - on voitava tehdä päätelmiä suunnitteilla olevien toimenpiteiden todennäköisestä vaikutuksesta näiden tavoitearvojen toteutumiseen. Versio I/1990

12 MIDO-OHJAUS TULOSMATRIISIOHJAUS Yllämainitut arvojärjestelmän kriteerit ovat keskeisiä ohjauksen kehittämisessä sillä niiden awlla voidaan tutkia perinteisten ohjausjärjestelmien ongelmia ja etsiä niihin konkreettisia ratkaisuja. Alan kirjallisuudessa suositellaan kirjoittajasta riippuen joko strategiaa tai budj ettia toiminnan ohj auksen perustaksi. Yllämainittuj en kriteerien awlla voidaan testata näiden perinteisten johtamisvälineiden käyttökelpoisuutta toiminnan ohjauksen arvojärjestelmänä. Strategia on normaalisti "löysien" lauseiden joukko eikä sellaisenaan ole niin konkreettinen, että se ymmärrettäisiin organisaatiossa samalla tavalla ja että sen toteutumisen aste kaikissa tilanteissa voitaisiin todeta. Toisin sanoen strategia on vielä konkretisoitava, jotta mainitut käyttökelpoisen arvojärjestelmän kriteerit tulisivat täytettyä. Budjetti on taas yksiin ympäristöoletuksiin ja yhteen toimintatapaan perustuva suunnitelma eli yhden tuloksen suunnitelma, joka ei anna ohjaavia arvoja muuttuvissa olosuhteissa toimittaessa. Tämä budjetin staattinen ominaisuus on yleisesti tunnettu ja kiusalliseksi koettu. Budjetti saattaa olla vanhentunut jo valmistuessaan. Ongelmaa on yritetty ratkaista laatimalla "tarkistettuja" budjetteja. Menettely on työläs ja lopputulos on ollut pikemminkin hämmentävä kuin ohjausta selkeyttävä. Yksinkertainen esimerkki kuvaa budjetin rajoittuneisuutta. Jos keskeinen tuotantoväline rikkoontuu, se saatetaan tuotantokuntoon siitä riippumatta, onko mahdollinen rikkoontuminen huomioitu budjetissa. Toisin sanoen toimintaa ohjaa muut arvot kuin budjettisuunnitelma. Usein on esitetty väite, että "tuloksen maksimointi" olisi riittävän konkreettinen ja yksiselitteinen arvo toiminnan ohjaukseen. Tarkentava kysymys, millä aikavälillä, paljastaa kuitenkin, ettei tuloksen maksimointi ole sen paremmin konkreettinen kuin yksiselitteisesti ymmärrettäväkään. Budjetti ei toimi toimintaa ohjaavana arvojärjestelmänä siitä yksinkertaisesta syystä, että siinä toimintasuunnitelma esitetään numeerisessa muodossa, mutta ei oteta kantaa eri numeroiden tärkeyteen. Toisin sanoen budjettia olisi voitava täydentää arvoelementeillä, joiden awlla voidaan konkretisoida, mitä tuloksia halutaan suosia muuttuneissa olosuhteissa. Ohj auksen kannalta mielenkiintoinen ongelma liittyy tietoj ärj estelmän ja arvojärjestelmän yhdistämiseen käytännössä toimivaksi toimintaa ohjaavaksi järjestelmäksi. Herbert A. Simonl on kuvannut osuvasti näitä kahta järjestelmää: "Enin mitä voidaan toivoa on, että päätösprosessi voitaisiin jakaa 1) Si-otq Herbert A. Päätöksenteko ja hallinto, Espoo: Weilin+Göös, Versio L/1990

13 MIDO-OHJAUS TULOSMATRIISIOHJAUS kahteen lohkoon. Ensimmäiseen kuuluisivat välillisiä arvoja koskevan järjestelmän kehittäminen ja niiden suhteellisten painojen arvioiminen. Toinen muodostuisi mahdoll isten toi mintal injojen vertailusta tämän arvojärjestelmän avulla. Ensimmäiseen lohkoon ilmeisesti sisältyisi sekä eettistä että tosiasioihin perustuvaa pohdintaa; toinen lohko voitaisiin varsin hyvin rajata faktisiin ongelmiin." Tosiasioihin perustuvalle tiedolle on tdssä yhteydessä annettava laaja merkitys, joka tarkoittaa että sen oikeellisuus tai virheellisyys voidaan ainakin periaatteessa testata. Päätöksenteossa käytettävissä olevan tiedon ja ajan puitteissa tiedon oikeellisuutta tai virheellisyyttä ei voida täysin testata. Tällöin päättäjä turvautuu harkintaan. Käytännössä arvot ja tieto kytkeytyvät toisiinsa, usein hyvin vaikeasti erotettavaksi kokonaisuudeksi. Niillä on tästä syystä kiinteä keskinäinen worovaikutus. Teoriassa arvot ohjaavat tietoa, mutta käytännössä tilanne voi kääntyä päinvastaiseksi. Koetellun totuuden mukaan organisaatiossa arvostetaan sitä, mitä mitataan. Eli arvot rakentuvat konkreettisen ja ymmärretyn mittauksen varaan. Ollaan lähellä sitä johtopäätöstä, että mittausjärjestelmä sinänsä luo organisaatioon arvoja. Tämä on siinä mielessä tärkeä havainto, että liiketoiminnan ohjauksen mittausjärjestelmä, laskentatoimi on alun perin rahaprosessin tarpeisiin kehitetty ja siltä pohjalta ohjauksen tarpeisiin muunneltu. Toisin sanoen laskentatoimen mittausratkaisut saattavat vaikuttaa arvoihin tavalla, joka välttämättä ei ole haluttu. Onhan perinteinen laskentatoimi kehittynyt ensisijaisesti tuloksen jakamisen tarpeisiin eikä niinkään tuloksen tekemisen tarpeisiin. Arvojärjestelmä ei saisi olla mittausjärjestelmän seurannainen, vaan siitä riippumaton, konkreettinen ja ymmärretty, strategiasta johdettu ilmaus tavoitearvoista ja niiden painoista. Ohjausongelmien ymmärtämisen ja niiden ratkaisun kannalta on oleellista tarkastella näitä kahta järjestelmää erikseen mahdollisina ongelmalähteinä sillä ohjausongelmat näyttävät johtuvan - arvojärjestelmästä ja - tietojärjestelmästä/mittausjärjestelmästä Tieto on liiketoiminnan ohjauksessa kuin hyödyke. Siitä on hyötyä käyttäjälle ja sillä on hintansa. Periaatteessa tiedolla näyttäisi olevan muille hyödykkeille ominainen hintamekanismi. Mutta käytännössä tämä tiedon hintamekanismi toimii kovin huonosti. Tuotetaan sitä mikä on yksinkertaista tuottaa, esimerkiksi vanhojen tarpeiden pohjalta, eikä sitä, mitä kipeästi tarvittaisiin muuttuneessa tilanteessa. Versio I/1990

14 MIDO-OHJAUS TULOSMATRIISIOHJAUS Tätä tiedon hyötykriteeriä käytetään paljon myös väärin, kun korostetaan tiedon ja toimenpiteiden välitöntä yhteyttä. Kuitenkin vain aivan operatiivisissa asioissa voidaan todeta tiedon ja siitä johtuvan toiinenpiteen välinen yhteys. Usein esitetty kriteeri, että vain toimenpiteisiin johtavalla tiedolla on merkitystä on siis aivan liian suppea. Mitä strategisempaa tieto on, sitä vaikeampaa on esittää tiedon ja siitä seuranneen toiminnan selvää yhteyttä. Oleellista on, että tieto lisää ymmärrystä, jota aikanaan voidaan hyödyntää parempana toimintana. I.3.2 Operatiivinen ja strateginen ohjaus Johtamisprosessi on johtamistapahtumien ajassa etenevä sarja. JohtamisproSessina liiketoiminnan johtaminen koostuu - liiketoiminnan suunnittelusta - liiketoiminnan ohjauksesta Liiketoiminnan suunnittelun tehtävänä on tuottaa kannattavuuden saavuttamiseen ja ylläpitämiseen tähtääviä suunnitelmia ja valintoja. Liiketoiminnan suunnittelua ohjaa visio siitä, mitä yritys haluaa olla tulevaisuudessa. Liiketoiminnan ohjauksen tehtävänä on näiden suunnitelmien toimeenpanon ohjaus-. Eli saada suunnitellut asiat tehdyksi. Liiketoiminnån ohjauksen tehtävänä on suunnata toiminta ja voimavarojen käyttö valitun strategian mukaisesti. Toinen tärkeä käsitepari on operatiivinen ja strateginen johtaminen. Oheisessa kuvassa on osoitettu, miten tämä käsitepari liittyy edelliseen suunnittelun ja ohjauksen käsitepariin. Operatiivisen ja strategisen vastuun rajan kirkastaminen on välttämätöntä, jos halutaan kehittää ohjausta. Tästä syystä niille määritellään selvä käsitteellinen sisältö. LIIKETOIMINNÄN SUUNNITTELU OHJAUS J o H T A M I N E N STRATEGINEN OPERATIIVINEN Ktva 3. Johtamisprosessin osat Versio L/1990

15 MIDO-OHJAUS 10 TULOSMATRIISIOHJAUS Strategisella johtamisella tarkoitetaan suunnittelua ja ohjausta, joka tähtää pitkän aikavälin kannattawuden varmistamiseen muuttamalla pysyvästi liiketoiminnan jaf tai toimialan rakenteita. Strateginen johtaminen on menestysrakenteiden hahmottelua ja toteuttamista. Strategisen johtamisen tulokset, rakennemuutokset ovat lyhyellä tähtäyksellä kannattawuspotentiaalia. Rakennemuutos on käsitteenä yksiselitteisesti rakenteen muuttamista. Rakenne on kuin rakennus; jäsennetty kokonaisuus, jossa osat tunnetaan. Rakennemuutoksessa osat muuttuvat, sen seurauksena niiden väliset suhteet ja niin koko rakenne enemmän tai vähemmän. Operatiivisella johtamisella on määrä realisoida strategisen johtamisen tulokset, rakennemuutokset kannattawudeksi. Yleensä operatiivisen johtamisen tulosten on määrä tulostua kannattavuudessa ja sen tekijöissä tarkasteltavan budjettiperiodin aikana, mistä syystä se on koettu mittauksen kannalta helposti hallittavaksi. Strateginen ja operatiivinen johtaminen määritellään siis peräkkäiseksi tapahtumaksi, jossa strategisen johtamisen tulokset, rakennemuutokset muodostavat operatiivisen johtamisen lähtökohdan. Strateginen ja operatiivinen johtaminen voidaan erottaa erilaisten tulostensa lisäksi erilaisista panostuksen kohteista. Tämä panostuksen erilaisuus antaa mahdollisuuden sopia työnjaosta eri päätöksentekotasojen vä1i11ä, kuten hankevastuuta käsittelevän osan yhteydessä osoitetaan. Edelläesitetyt määrittelyt voidaan jäsentää myös oheisten kuvien awlla. Liiketoiminnan ohjaus kattaa sekä strategisen että operatiivisen ohjauksen. Strätegisen ohjauksen tar[oitus on selvä. Saada strategian mukaiset asiat tehdyiksi. Strategian konkreettinen kuvaaminen on siis oleellista ohjauksessa pyrittäessä suunnitelmien toteuttamiseen. Strateginen johtaminen I Operatiivinen I johtaminen I I Taloudellinen tulos Rakennemuutos Periodi 1 Periodi 2 Periodi 3 Ktva 4.Iohtamisen tasot ja tulol<set Versio l/1990

16 MIDO-OHJAUS L1 TULOSMATRIISIOHJAUS Liiketoiminnan ohjaus kattaa siis sekä strategisen, että, operatiivisen ohjauksen. Ohäiseen kuvaan viitaten johi=amisen tulosalueet voidaan määritellä yhden toteutusperiodin aikana seuraavasti: - toteuttaasuunnitelmanmukainenstrateginenkehityspanostus - aikaansaadasuunnitelmanmukaisetrakennemuutokset - aikaansaadasuunnitelmanmukaisetmuutoksettaloudellisessa tuloksessa Strategisen johtamisen tulokset ovat kehityspanostuksia ja niillä aikaansaatuja rakennemuutoksia, joista operatiivisen johtamisen awlla on määrä generoida kannattawutta. Strategisten tulosten mittaaminen on yleensä koettu vaikeaksi, vaikka rakennemuutokset ovatkin konkreettisia ja siten helposti mitattavia. Tyypillisiä strategisen johtamisen tuloksena aikaansaatuja rakennemuutoksia ovat esimerkiksi uusien tuotteiden lanseeraaminen, tuotteiden karsinta ja erikoistuminen. Ne ovat yleensä helposti kuvattavissa määräsuureilla. Ohjauksen kannalta on oleellista havaita, että strategisen ja operatiivisen johtamisen tavoitteet saattavat olla keskenään ristiriitaisia tai toisistaan riippumattomia. Esimerkiksi lyhyen aikavälin kannattawus on ristiriidassa strategisen hankkeen kanssa, joka aiheuttaa toteutusvaiheessa vain kustannuksia. Jotta käytännön valintatilanteissa voitaisiin toimia jotenkin järkevästi, on sovittava, mitä tuloksia suositaan ja minkä kustannuksella. Strategisten tulosten mittaamisen ongelmiin on tunnistettavissa ainakin kaksi syytä. Ensinnäkin ongelma lienee saanut virheellisen nimen. Rakennemuutosten mittaaminen on sinänsä helppoa mutta muutosten arvottaminen vaikeaa. Eli ongelma on siinä, minkälaista rakennemuutosta pitäisi tavoitella. Tältä osin ongelma on enemmän visioinnista kuin mittauksesta johtuva. Toinen syy lienee siinä, että rakennemuutoksia on pyritty tulkitsemaan perinteisillä kannattavuusmittareilla. Ne ovat kuitenkin keskiarvoja ja keskiarvoilla ei yleensä voi selittää rakenteiden muutosta. Tästä syystä strategisten tulosten, rakennemuutosten ja kannattawuden välille ei ole kyetty luomaan ymmärrettävää yhteyttä. Näillä operatiivisen ja strategisen ohjauksen määrittelyillä on tärkeä merkitys ratkaistaessa liiketoiminnan ohjauksen ongelmaa sillä operatiivisella ohjauksella on ollut yliarvostettu asema sen välittömien kannattavuusvaikutusten woksi. Tämä ongelma on pystyttävä ratkaisemaan siten, että operatiivinen ja strateginen ohjaus muodostavat integroidun ohjauskokonaisuuden, jossa painotukset voidaan valita kulloisenkin tilanteen mukaan. L.3.3 Organisaation ongelmat ja vaatimukset ohjausjärjestelmälle Organisaatio on määrittelynsä mukaan tavoitteellinen, työnjakoon perustuva yhteistoimintajärjestelmä. Toisin sanoen organisaatiot Versio L/L990

17 MIDO-OHJAUS t3 TULOSMATRIISIOHJAUS F zv t4 tr -l 'l id z Fl F U) o z P. z Fl RAHAMARKKINAT Kuva 5. Liiketoimintaprosessin kuv aus Tosiasiallista suunnittelua, päätösten, valintojen ja niiden seurauksena syntyvien tulostenprosessia kutsutaan reaaliprosessiksi. Ohjauksen kannalta reaalipiosessiin liittyvä ongelma on tiedon saahti itse reaaliprosessista, sen ympäristöstä ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta. Reaaliprosessin keskeinen ongelma on ymmärtämisen ongelma eli organisaation kyky ymmärtää strategisten valintojen ja tulosten monimutkaisia kausaalisuhteita. Reaaliprosessin kuvåaminen ohjausta palvelevalla tavalla on kiinnostava kokonaisuus, jota käsitellään tarkemmin raportointia koskevassa luvussa. Reaaliprosessin nopeaa ja hyvää ymmärtämistä voidaan pitää organiiaatiolle arvöna sinänsä, sillä se varmistaa nopean oppimisen j a mahdollistaa nopean to i minnan. O rganisa?ti gq kyky. kilpailij oita nopeampaan ymmärtämiseen ja oppimiseen kaikissa oleellisissa asioissa on varmin keino varustautua epävarmaan tulevaisuuteen ja varmistaa organisaation elossapysyminen ja kilpailuedun saavuttaminen. Ohjaus- ja reaaliprosessia kutsutaan yhteisellä nimellä tuloksen tekoprosessi. Vastaavasti rahaprosessia kutsutaan tässä myös tuloksen jäkoprosessiksi. Yhteistä tuloksen teko- ja tuloksen jakoprosessille on liiketoiminnan taloudellinen tulos. Se on tuloksen tekoprosessin lopputulos ja tuloksen jakoprosessin lähtökohta. Rahaprosessin, eli siis tuloksen jakoprosessin keskeinen tavoite on taloudellisen tuloksen kokonaismäärän, ja sen erilaisten osien selvittäminen. Tuloksen j akoprosessin tyypilliset kohteet ovat: - kannattawus - maksuvalmius - vakavaraisuus Versio L/L990

18 MIDO-OHJAUS t4 TULOSMATRIISIOHJAUS Näiden suunnittelua ja ohjausta hallitsee riittävyyden näkökulma. Rahaprosessin kuvaamista helpottaa ratkaisevasti se tosiseikka, että siinä voidaan tulostekijöiden monimutkaiset kausaalisuhteet unohtaa tekemällä kaikki tulostekijät yhteismitalliseksi rahalla eli tuotoilla ja kustannuksilla. Rahaprosessin kuvaaminen ja ohjaus ei ole varsinaisesti tämän tarkastelun kohteena, sillä tässä haetaan ratkaisuja ensi sijassa reaaliprosessin ohjaukseen. On kuitenkin syytä korostaa, että samat periaateratkaisut soveltuvat rahaprosessin ohjaukseen. Rahaprosessilla on tärkeä kytkentä reaaliprosessin ohjaukseen, joka on syytä ottaa huomioon kehitystyössä. I-askentatoimihan on alun perin rahaprosessin tarpeisiin kehitetty ja siltä pohjalta muokattu reaaliprosessin ohjauksen tarpeisiin. Osa reaaliprosessin ohjauksen ongelmista on tätä perua. Sillä laskentatoimen ratkaisut, jotka on tehty tulonmuodostuksen määrän selvittämiseksi eivät aina palvele parhaalla mahdollisella tavalla tulonmuodostuksen ymmärtämistä. Perinteisen laskentatoimen tuloksen jakamiseen orientoitunut lähtökohta on eräs lähde liiketoiminnan ohjauksen ongelmiin. Ongelma konkretisoituu kapea- alaisiin tuloskäsitteisiin, joiden varaan organisaation arvojärjestelmä rakentuu. Koko liiketoiminnan ohjauksen arvojärjestelmä saa ei haluttuja painotuksia, sillä - lyhyen aikavälin kannattavuus korostuu strategiatyön kustannuksella - yhteistoiminnassaaikaansaataviensynergiatulostensijasta korostuu tuloksen jakaminen - tulosvastuutaeimitatatodenmukaisena,monitavoitteisena vaan yksinkertaistettuna keskiarvona. - johdon suoritusarviota leimaa kokonaiskannattawus eikä se minkälainen muutos tulosvastuun puitteissa on saatu aikaan. Näyttää selvältä, että liiketoiminnan ohjausta rasitta laskentatoimen perintö. Asiantila voitaisiin kiteyttää kahteen toteamukseen seuraavasti: a) Laskentatoimi on keskittynyt mittausjärjestelmänä rahan mittaamiseen eikä arvojärjestelmän kehittämiseen ja arvojen mittaamiseen. b) I-askentatoimi on keskittynyt mittausjärjestelmän kehityksessä tuloksen jakamisen (rahaprosessin) eikä tuloksen tekemisen (reaaliprosessin) mittaamiseen. Liiketoiminnan ohjauksen kehittämisen lähtökohtana on tunnistaa nämä ongelmat yksityiskohtaisesti ja rakentaa korjaavat toimenpiteet pysyviksi ominaisuuksiksi ohjausjärjestelmään. Näiden ominaisuuksien on vastattava mahdollisimman hyvrn tuloksen tekemisen tarpeita, olosuhteita ja lainalaisuuksia. Versio I/I990

19 MIDO-OHJAUS 15 TULOSMATRIISIOHJAUS Selkeintä olisikin liittää laskentatoimen käsite vain rahaprosessin mittauksiin ja ratkaisuihin, joille on ominaista tulonmuodostuksen määrän selvittäminen. Reaali- ja ohjausprosessin yhteisenä tavoitteena on tulonmuodostuksen ymmärtäminen ja aikaansaaminen. Yhteisellä nimellä niihin liittyvia ratkaisuja voitaisiin kutsua ohjaustoimeksi Informaatiotulvan ja monimutkaisuuden ongelma Informaatio on päätöksenteon keskeinen "raaka-aine", mistä syystä sen j ärj estämiseän [ittyvä ongelmatiikka ole ellinen lrysymys t<iiminnan ohjaamisessa. Käyttökelpoiseen muotoon järjestettyä informaatiota kutsutaan tässä tarkastelussa tiedoksi. Informaation määrän valtava lisääntyminen ja tekniikan nopeutunut kehitys ovat vaikuttaneet siihen, että hallittavien kokonaisuuksien riippuvuudet ovat lisääntyneet ja monimutkaistuneet voimakkaasti. Liiketoiminnan monipuolistuminen ja ympäristömuutosten nopeutuminen merkitsee väistämättä monimutkaistumisen ongelmaa. Tavanomainen ratkaisu monimutkaisuuden ongelmaan on yksinkertaistaminen. Yksinkertaistaminen ei kuitenkaan patenttiratkaisuna aina palvele automaattisesti tarkoitustaan, ymmärtämisen lisäämistä. Monimutkaisuuden ongelmaa ja yksinkertaistamista voidaan valottaa arviolla lineaarimallien käytöstä. Lineaariset mallit ovat hallinneet useilla aloilla, koska niiden tulokset on helppo laskea. Eivät suinkaan siksi, että todellisuudessa ilmiöt olisivat lineaarisia. Sama voidaan todeta johtamisen keskeisen tavoitteen, kannattavuuden mittaamisesta. Keskimääräiseen kannattawuteen perustuvat mittaukset ovat suosittuja johtamisen tuloksen mittauksessa, koska niitä on suhteellisen helppo laskea. Ei suinkaan siksi, että johtamisen tulokset todellisuudessa olisivat keskimääräisillä kannattawuksilla hyvin kuvattavissa. Yksinkertaistaminen siis viehättää, vaikka sen antama tulos ei olisikaan todellisuuden mukainen. Esimerkiksi ROI ja sen eri johdannaiset ovat hyviä esimerkkejä yksinkertaistamisen merkityksestä sekä siihen liittyvistä ongelmista. Näennäisesti ne ovat yksinkertaisia suureita, mutta lukuisten sopimuksenvaraisten sääntöjen ja niiden vaikutuksen ymmärtäminen saattaa käytännössä olla vaikeaa. Yksinkertaisuus saattaa siis olla näennäistä. Toinen selvä yksinkertaistamisen ongelma liittyy monipuolisen tiedon menettämiseen. Yksinkertaistaminen merkitsee yleensä keskiaryoja, jotka saattavat kätkeä hyvinkin merkittävän tiedon. Keskiarvojen runsaus perinteisissä tietojärjestelmissä on ymmärrettävä laskentatoimen perinnöksi. I-askentatoimen keskeinen lähtökohta on Versio l/l990

20 MIDO-OHJAUS T6 TULOSMATRIISIOHJAUS ollut tulonmuodostuksen määrän selvittäminen ja tuloksen jakaminen siltä pohjalta. Tämä voidaan hallita parhaiten ja yksinkertaisimmin keskimääräisillä suureilla. Tätä taustaa vasten voi ymmärtdä, että tulonmuodos tukse n monipu olis e mpi kuvail eminen on ehkä kehittynyt epätyydyttävästi. Periaateratkaisu tähän liialliseen yksinkertaistamiseen on selvä. Meidän on opittava uusia tapoja informaation järjestämiseen tavalla, joka palvelee ymmärtämistä paremmin. Tämä ei tarkoita minkään olemassaolevan hylkäämistä vaan lähinnä sen täydentämistä paremman ymmärtämisen ja organisaation reagointivalmiuden varmistamiseksi. Suunnitelmallisuuden hyöty päätöksenteossa on vähentää tulevaisuuteen liittyvää epävarmuutta ja lisätä reagointikykyä. Vaikka organisaatio kuinka haluaa yksityiskohtaista tietoa tulevaisuudesta, sitä ei ole mahdollista saada. Organisaatio voi parhaiten varustautua epävarmaan tulevaisuuteen arvojärjestelmällä, jonka avulla voidaan tehokkaasti ja monimuotoisesti ohjata toimintaa ja tietojärjestelmällä, joka varmistaa sille nopean ymmärtämisen muuttuvissa oloissa. Versio l/l990

21 MIDO-OHJAUS t7 TULOSMATRIISIOHJAUS 2 Tulosmatriisiohjauksen tehtävä Tulosmatriisiohjaus on prosessi, jonka tehtävänä on liittää yhteen suunnittelujärjestelmä, organisaatio, raportointi- ja kannustusjärjestelmä tehokkaaksi ja laadukkaaksi johtamisjärjestelmäksi. Tulosmatriisi on ohjayksessa käytetty väline, nimensä mukaisesti matriisin muotoon rakennettu tapa asettaa toiminnan tavoitteet, antaa niille arvot, sitouttaa organisaatio näihin arvoihin, suorittaa näiden sovittujen arvojen perusteella toteutuneen tuloksen mittaus, raportointi ja palkitseminen. Kun halutaan korostaa johtamisen tulosta on siitä käytetty myös nimitystä johtamistulosmatriisi. Kappaleessa L esiteltiin johtamisjärjestelmä rakenne-elementtiensä awlla. Nyt tätä johtamisjarjestelmän mallia täydennetään jotta tulosmatriisiohjausta ja sen kytkentöjä suunnittelujärjestelmään, organisaatioon, raportointi- ja kannustusjärjestelmiin voitaisiin tarkastella yksityiskohtaisemmin. Johtamisjärjestelmä on esitetty oheisessa kuvassa. Koko tulosmatriisiohjauksen käsittely noudattaa oheisen kuvan jäsentelyä. Kuvan limittäisellä rakenteella halutaan korostaa eri järjestelmäosi en syy/seuraussuhdetta. Kuvaustapa vastaa sitä liiketoiminnan tosiasiaa, etta kaikki liiketoiminnassa riippuu kaikesta. SUUNNITTELUJÄRJE STE LMÄ BUDJETTISUUNNTTELMA TULOSMATRIISIOHJAUS sitoutumineu toteuttminen tulokset TULOKSEN TEKO-ORGANISMTIO Kn a 6. Liiketoiminnan j oht amisj ärj estelmä S uun nit t eluj ärj e st elm ä Suunittelujärjestelmän koostumus on vakiintunut käsittäen seuraavat kolme peruselementtiä: - strategiasuunnittelu - toimintasuunnittelu - budjetointi Versio I/1990

22 MIDO-OHJAUS 18 TULOSMATRIISIOHJAUS Ohjauksen kannalta oleellinen asia on saada suunnitellut asiat tehdyiksi. Tästä syystä ohjaus ei ole riippuvainen siitä millaisella mallilla tai käsitteistöllä suunnittelu on toteutettu. Erityisesti strategiasuunnittelussa esiintyy erilaisia, kehittäjänsä mukaan nimettyjä konsepteja ja käsitteitä, muutta niille kaikille on yhteistä sama päämäärä, elossapysymisen ja menestyksen varmistaminen. Perinteinen suunnittelu päätyy tavoitteiden tai tavoitejärjestelmän laatimiseen. Hyvälle ohjaukselle tavoitejärjestelmä on riittämätön, sillä siinä ei normaalisti voida ottaa kantaa tavoitteiden tärkeyteen kaikkien ymmärtämällä tavalla. Tulosmatriisiohjauksen keskeinen tehtävä onkin luoda tavoitejärjestelmästä arvojärjestelmä ottamalla yhteisesti kantaa eri tavoitteiden tärkeyteen ja mahdollisten tulosten arvoon. Kannanoton täytyy samanaikaisesti koskea strategia-, toiminta- ja budjettisuunnitelmaa, sillä ne saattavat olla pahastikin keskenään ristiriidassa ja siten hämmingin ja sekaannuksen lähteenä toteuttamisessa. Organisaatio ja henkilöstö "Rakenne seuraa strategiaa" on vanha, koeteltu totuus toteutettavan strategian ja organisaation välisestä riippuvuudesta. Tämä totuus osoittautuu kuitenkin vain osatotuudeksi strategian toteuttamisen kannalta. Organisaatiorakenteen awlla voidaan osoittaa vain erikoistumisen työnjako ja valtasuhteet organisaatiossa. Yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta organisaatiorakenteen avulla ei juurikaan voi saada aikaan. Se jää ohjausjärjestelmän tehtäväksi. Tulosmatriisiohjauksen keskeinen tehtävä onkin organisaation kannalta luoda joustava ja tehokas tuloksen teko-organisaatio, jonka keskeisenä ajatuksena on tuloksen tekeminen yhteistoiminnassa ja vuorovaikutuksessa. Ohjauksen kannalta organisaatio voidaan kuvata kolmen tason awlla seuraavasti: - tehtäväorganisaatio, joka osoittaa työnjakoon perustuvan erikoistumisen ja valtarakenteen - työnjaon mukaisesti erikoistunut henkilöstö, jolla tehtävät miehitetään tuloksen teko-organisaatio, jossa luodaan tuloksen tekemisen kannalta yhteistoiminnassa toimivat pienryhmät Raportointij ärj e stelmä Raportointijärjestelmä on vahvasti lrytkennässä tavoitteiden asettamisen tapaan, koska se peilaa toteutuneita tuloksia tavoitteita vasten. Raportointijärjestelmän tasoa voidaan ratkaisevasti parantaa kehittämällä tavoitejärjestelmää arvojärjestelmän suuntaan. Raportoitavan tuloksen hyvyydestä tai huonoudesta voidaan tehdä johtopäätöksiä ohjausta palvelevalla tavalla vain, jos etukäteen on sitouduttu arvoasteikkoon. Versio L/1990

23 MIDO-OHJAUS t9 TULOSMATRIISIOHJAUS Raportoinnin näkökulma on omistajan näkökulma, jolloin taloudellinen tulos on keskeinen raportoinnin kohde. Sen tarkoituksenmukaisin mittari määräytyy liiketoiminnan, sen kehitysvaiheen ja tilannetekijöiden mukaan. Jos ja kun taloudellista tulosta halutaanymmärtää ja ohjata strategiatyön kannalta on sitä tarkasteltava seurauksena liiketoiminnan rakenteista. Sillä strategiasuunnittelu on liiketoiminnan menestysrakenteiden suunnittelua ja raportoinnin tehtävänä on kertoa, miten tässä on onnistuttu. Kannustusjädestelmä 2.1 Mittausteoreettiset kriteerit Tasapainoisessa ohjauksessa pystytään yhteensovittamaan tärkeimpien sidosryhmien intressit eli asiakkaan, omistajan ja henkilöstön intressit. Henkilöstön kannalta keskeinen tavoite on työtyytyväisyys. Työtyytyväisyyttä tarkastellaan palkitsemisen näkökulmasta, koska palkitseminen ja sen kokeminen on merkittävä tekijä työt5rytyväisyydessä, sekä hyvässä että huonossa. Tulosmatriisiohjauksen rakenne- ja prosessiominaisuudet Koska mikä tahansa järjestelmä voidaan kuvata ja ymmärtää sen rakenneominaisuuksien ja prosessiominaisuuksien perusteell a tar - kastellaan tulosmatriisiakin näiden ominaisuuksien mukaan. Rakenneominaisuudet liittyvät tulosmatriisiin välineenä ja niitä tarkastellaan erikseen. Prosessiominaisuudet liittyvät tulosmatriisin hyväksikäyttöön ohjausprosessissa. Hyväkään väline ei automaattisesti merkitse hyvää prosessia, sillä väline voidaan ymmärtää väärin tai sitä voidaan käyttää väärin. Tulosmatriisiohjauksen keskeiset prosessiominaisuudet liittyvät seuraaviin, ajallisesti peräkkäisiin vaiheisiin: - sitoutuminen - toteuttaminen ja tulosseuranta - tulosten toteaminen ja niistä palkitseminen Tulosten mittaaminen on liiketoiminnan ohjauksen keskeinen elementti. Tulosten mittaaminen on tapa saada tietoa ohjattavasta kohteesta ohjaustarpeita varten. Tästä syystä on paikallaan tarkastella tulosten mittaamista mittausteoreettiselta kannalta, koska siitä on mitä ilmeisintä käytännön hyötyä ohjauksessa. Tässä määritellään mittauksen tärkeimmät yleiset kriteerit seuraavasti: 1. Identifiointikriteeri 2. Validiteettikriteeri 3. Reliabiliteettikriteeri 4. Relevanssikriteeri Versio I/I990

24 MIDO.OHJAUS zo TULOSMATRIISIOHJAUS Kohteen identifiointikriteeri tarkoittaa, että mittaajalla on oltava selvä käsitys mittauksen kohteesta ennen mittausta. Jos haluamme esimerkiksi mitata tuotteen laatua, on tämä käsite "tuotteen laatu" määriteltävä ennen mittaamisen aloittamista sekä kvantifioitava se jollain tavalla. Mittauksen validiteetti tarkoittaa, ettd mittaustulokset kuvaavat sitä mittauskohteen ominaisuu tta, jota mittauks ella halutaankin kuvata. Validiteetin toteamiseksi on pystyttävä esittämään sekä teoreettinen että empiirinen perustelu. Kun mittauksen validiteetti on hyvä, antaa se mitattavasta kohteesta harhattomia mittaustuloksia. Kun validiteetti on huono, ovat mittaustulokset harhaisia. Mittauksen reliabiliteetti on mittaustapaan liittyvä kriteeri ja tar - koittaa, että mittaus tuottaa ei-satunnaisia tuloksia. Mittaus on reliaabeli, luotettava, jos samasta aineistosta suoritetut mittaukset antavat eri mittauskerroilla ja eri mittaajien toteuttamana samanlaiset tulokset. Mittauksen relevanssikriteeri liittyy mittaustulosten hyödyntämiseen toiminnassa. Mittauksen relevanssikriteeri täyttyy, jos mittaustuloksista on hyötyä käytännön toiminnassa. Reliabiliteetti Mittauksen kohde = Alkuperäismitta Mittauksen toteutustap a Tulostekij ä Sijaismitta Validiteetti Kuv a 7. Mit t aul<sen reliabilit eetti j a v alidit eetti Mittausteoreettinen asetelma voidaan esittää kuvan 7 tavalla. Ensimmäinen tehtävä mittauksen toteuttamisessa on mittauskohteiden määrittely. Sen jälkeen ratkaistaan mittaustapa, eli minkälaisilla sijaismitoilla haluttuja kohteita mitataan. Sijaismitan ja alkuperäismitan välinen vastaavuus määrää mittauksen validiteetin. Mittauksen reliabiliteetin varmistamiseksi on tärkeää määritellä mittauksen toteutustapa niin yksikäsitteisesti, että toteutustapaa koskevien ohjeiden perusteella eri suorittajat saavat samasta aineistosta samat tulokset. Tätä mittausteoreettista asetelmaa voidaan hyödyntää ohjauksessa hyvin yksinkertaise sti. Käytännössä usein esiintyvä ongelma syntyy, kun toinen puhuu aidasta ja toinen aidan seipäistä. Toisin sanoen syntyy sekaannus keskustelun kohteesta. Mittauksen yhteydessä tämä merkitsee, että toinen puhuu mittauksen kohteesta ja toinen sijaismitasta. Tämä sekaannus voidaan parhaiten välttää ilmaisemalla molemmat, eli mittauksen kohde/sij aismitta Versio 1/1990

25 MIDO-OHJAUS 21 TULOSMATRIISIOHJAUS Olkoon esimerkiksi ohjauksen kohteena prosessin laatu ja valittu mittari vaj aalaatu Vo. Ilmaisemalla se prose ssin laatu f v ajaalaafivo voidaan erikseen punnita onko prosessin laatu oikea ohjauksen kohde ja sen jälkeen arvioida kuinka hyur.t sijaismitta vajaalaaitvo vastaa alkuperäistä mittauskohdetta. Versio l/1990

26 MIDO.OHJAUS 'r) TULOSMATRIISIOHJAUS 3 Tulosmatriisin rakenneominaisuudet 3. 1 Tavo i t ej ä rj es t el m ä s tä arvoj ä rj es tel m ään Tulosmatriisin avulla voidaan ottaa kantaa tavoitteiden tärkeyteen ja siten kehittää perinteisestä tavoitejärjestelmästä arvojärjestelmä. Arvojärjestelmä merkitsee kahta uutta dimensiota tavoitejärjestelmään. Ensinnäkin tavoitteiden keskinäiseen tärkeyteen otetaan kantaa painojen awlla. Toiseksi tavoitteiden lähelle osuvien tulosten arvoon otetaan kantaan etukäteen. Awojärjestelmä merkitsee siis kannanottoa mahdollisten tulosten tärkeyteen. Tulosmatriisin rakenne käy ilmi oheisesta kuvasta. Se koostuu kolmesta tieto- ja arvokentästä. Tulostekijät ovat niitä tekijöitä, jotka ovat vastuuyksikön vaikutettavissa ja joilla tulos on määrä tehdä. Koska ne ovat tärkeitä vastuualueen menestyksen kannalta, kutsutaan niitä myös menestystekijöiksi. Tulostekijät voivat olla mitattavia tai ei mitattavia. Ratkaisevaa ei saa olla tulosten mitattavuus vaan asian merkitys toteutettavan strategian kannalta. Tulostekijöiden pitää kattaa vastuualueen strategiset ja operatiiviset tulokset tarkasteltavan periodin aikana. Tyypillisiä tulosalueita ovat - kehityspanostus (usein hankkeiden muodossa) - liiketoiminnan rakennemuutokset - muutokset taloudellisessa tuloksessa ja sen tekijöissä Toisen kentän muodostaa arvoasetelma, jonka awlla erilaisille, mahdollisille tuloksille annetaan etukäteen arvot. Arvot ovat verbaalisesti ilmaistuna ffipiä "pitäisi välttämättä saawttaa", "olisi ehdottomasti paras mahdollinen", "olisi heikoin mahdollinen". Tulosmatriisissa tulostekijät arvotetaan, jotta toteutumisen aste kaikissa tilanteissa voidaan todeta. Taso kolme edustaa tulosta, joka "pitäisi välttämättä saawttaa". Usein se on saawtettua tasoa parempi tai lähellä normaalia budjettitasoa. Taso kymmenen edustaa parasta mahdollista ja taso nolla huonointa mahdollista periodilla saawtettavaa tulosta. Arvoasetelma nollasta kymmeneen edustaa siis näkemystä mahdollisen tuloksen toteutumisalueesta. Arvoasetelmaa käytetään sekä tavoitteen asettamiseen että toteutuneen tuloksen mittaamiseen. Käytännössä arvoasetelman luominen tapahtuu parhaiten juuri noiden kolmen tason määrittelyn awlla. Näiden välillä asteikko on yleensä lineaarinen, ellei nimenomaan haluta muunlaista painotusta. Jos noudatetaan lineaarista asteikkoa, väliarvoja mainittujen tasojen välille ei ole välttämätöntä laskea, koska se määräytyvät yksiselitteisesti jo kolmen pisteen awlla. Väliarvojen laskeminen näkyviin konkretisoi kuitenkin arvoasetelman, mistä syystä se on suositeltavaa. Versio I/1990

27 MIDO-OHJAUS 23 TULOSMATRIISIOHJAUS Lineaariset asteikot ovat käytännössä helpoimmin luotavissa. Saattaa olla kuitenkin tilanteita, että haasteellisuuden luominen asteikkoihin edellyttää lineaarisista asteikoista poikkeamista. Esimerkiksi asteikko kolmen ja kymmenen välillä voi olla progressiivinen, jolloin yhden tulospisteen vaativuus lisääntyy lähestyttäessä tasoa kymmenen. Vastaavasti degressiivisessä asteikossa yhden tulospisteen vaatiwus vähenee lähest5rttäessä tasoa kymmenen. Kolmannessa kentässä määritetään tulostekijöiden suhteellinen tärkeys antamalla niille painot. Painojen tietoinen määrittäminen on yleensä koettu vaikeaksi asiaksi vaikka päätöksenteko monitavoitteisessa tilanteessa aina merkitsee asioiden painottamista eli valintaa siita mita tuloksia halutaan suosia. Vastuualueen kokonaistulos voidaan laskea sovittujen kriteerien mukaan. Tulosmittauksen tuottama mittaustulos merkitään sille varattuun sarakkeeseen. Matriisin vahvennetut kehykset osoittavat, miten toteutunut tulos sijoittuu sovitulla arvoasteikolla. Kunkin tulostekijän mittaustulosta vastaa yhteismitalliselta asteikolta todettavissa oleva arvotettu tulos. Kun tämä arvotettu tulos kerrotaan kunkin tulostekijän painolla saadaan kullekin tulostekijälle painotettu tulos. Yhteenlaskemalla eri tulostekijöiden painotetut tulokset saadaan koko vastuualueen tulos. Esimerkiksi raaka-ainehukan mittaustulos 14.9 kgf t antaa arvotetuksi tulokseksi 6. Kertomalla arvotettu tulos 6 tulostekiiän painolla 0.25 päästään tulostekijän painotettuun tulokseen,lokä on L.5. I-askemalla yhteen kaikki tulosvastuualueen painotetut tulokset saadaan kokonaistulos, joka esimerkissä on 5.3, eli sangen hyvä suoritus. Tulosmatriisiin muodostuu arvoasteikon mukaan kaksi aluetta. Onnistumisen alue on välillä Epäonnistumisen alue on tuloksen 3 alapuolella. Epäonnistumisen alue on ohjauksessa välttämätön, sillä sen avulla voidaan kannustaa torjuntavoittoihin niissä tulostekijöissä, jotka ovat kehittyneet epäsuotuisasti. Toisin sanoen ohjauksen on kannustettava saawttamaan vähemmän huono tulos vaikka ol tai siinki n epätyydyttävällä tulosalueella. Tämä ohj ausvaikutus saawtetaan, ottamalla huomioon kokonaistuloksen laskemisessa myös epätyydyttävälle alueelle osuneet tulokset. Versio L/L990