Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen strategiaohjelma Tavoitteena Suomen tuottavin pelastuslaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen strategiaohjelma 2015-2018. Tavoitteena Suomen tuottavin pelastuslaitos"

Transkriptio

1 Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen strategiaohjelma Tavoitteena Suomen tuottavin pelastuslaitos

2 Julkaisija: Helsingin kaupungin pelastuslaitos PL HELSINGIN KAUPUNKI

3 Helsingin kaupungin pelastuslaitos Strategiaohjelma Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen strategiaohjelma Tässä asiakirjassa esitellään Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen (jatkossa pelastuslaitos) johtoryhmän vahvistama ja pelastuslautakunnan hyväksymä strategiaohjelma vuosille Strategiaohjelman toteuttamisen valmistelu aloitetaan välittömästi ja se astuu voimaan Strategiaohjelmassa on huomioitu pelastuslaitoksen toimintaa ohjaavat asiakirjat. Pelastuslaitos noudattaa Helsingin kaupungin strategiaohjelman ja sisäministeriön laatiman Pelastustoimen strategian 2025 linjauksia sekä edistää niiden toteutumista omalla toiminnallaan. Strategiakauden aikana huomioidaan muutokset toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa. Pelastuslaitoksella on jatkossa vain yksi strategiaohjelma. Pelastuslaitoksen strategia- ja toiminnanohjausprosessit mahdollistavat strategisten tavoitteiden ja päätösten toteuttamisen toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten mukaan tehokkaasti. Strategian toteutumista seurataan ja arvioidaan kuukausittain. Tarvittavat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi otetaan käyttöön välittömästi. Pelastuslaitoksen tehtävänä (missio) on parantaa turvallisuutta sekä vähentää onnettomuuksia ja niiden vaikutuksia. Pelastuslaitos osallistaa ihmisiä, yrityksiä ja yhteisöjä omatoimisessa varautumisessa sekä suorittaa kiireelliset pelastusja ensihoitotehtävät. Pelastuslaitos on organisaatio, joka jatkaa toimintaansa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sekä vastaa väestönsuojelusta Helsingissä. Strategiaohjelman tiivistelmä Visiomme on olla Suomen tuottavin pelastuslaitos. y Parannamme turvallisuutta ehkäisemällä onnettomuuksia ja toimimalla tehokkaasti onnettomuustilanteiden aikana. y Olemme pääkaupungin paras vaihtoehto ensihoitopalveluiden tuottamisessa. y Varaudumme toimimaan vakavissa Helsingin ja yhteiskunnan turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa. y Toimimme vastuullisella tavalla. 3

4 Strategiaohjelma Helsingin kaupungin pelastuslaitos Tuottavuus Visiomme on olla Suomen tuottavin pelastuslaitos. Pelastuslaitos tarkoittaa tuottavuudella prosessien tehokkuutta, resurssien suuntaamista sekä kaikkia muita tekijöitä, joiden avulla saavutetaan asiakkaiden ja yhteiskunnan kannalta paras lopputulos. Tuloksellisuus koostuu Helsingin pelastustoimen alueen tuotantokyvystä, palveluiden riittävyydestä ja laadusta suhteessa niiden tarpeeseen sekä asiakastarpeiden täyttymisestä. Tuottavuudella kuvataan toiminnan kokonaisvaltaista onnistumista. Vertailu verrokkiryhmään on suoritettava osittain laadullisesti ja arvioiden, koska tuottavuuden mittaamiselle ei ole toimialalla vakiintunutta mittaustapaa. Vision toteutuminen edellyttää kaikkien pelastuslaitoksen toimintojen sekä organisatorisen toiminnan kehittämistä. Pelastuslaitos on käynnistänyt syksyllä 2013 organisaatiomuutoksen, jonka tavoitteena on poistaa hierarkkisen organisaation esteitä tuottavuuden kehittämiselle. Organisaatio voi tuottaa kokonaisvaltaisesti korkean laatutason palveluita vain, jos sen toimintamallit ovat tehokkaita ja laadukkaita. Pelastuslaitoksen lakisääteiset tehtävät tuotetaan määrällisesti ja laadullisesti tuottavalla tavalla. HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS Pelastuskomentaja Simo Weckstén PELASTUSTOIMEN OSASTO Pelastustoimen ja ensihoidon johtaminen Keskinen alue Eteläinen alue Läntinen alue Itäinen alue Rakenteellinen paloturvallisuus HALLINNON JA KEHITTÄMISEN OSASTO Pelastustoimi Ensihoito Varautuminen Esikunta Henkilöstöhallinto Osaamisenhallinta Toiminnanohjaus TEKNINEN OSASTO Korjaus- ja hankintapalvelut Käyttöpalvelut Tilapalvelut Materiaalihallintopalvelut Tietohallintopalvelut 4

5 Helsingin kaupungin pelastuslaitos Strategiaohjelma Toimenpiteet y Pelastuslaitos vahvistaa yksikkö- ja toimintorajat ylittävää vuorovaikutusta ja kommunikaatiota rajattoman organisaation toiminnan mahdollistamiseksi ja hyötyjen maksimoimiseksi. y Johtamisessa kiinnitetään erityistä huomiota resurssien ja suorituskyvyn kokonaisvaltaiseen tasapainoon. y Varmistetaan vuosittain talousarvioesityksen ja toimintasuunnitelman laadinnan aikana, että tuotettavat palvelut vastaavat määrällisesti ja laadullisesti pelastuslaitokselle asetettuja vaatimuksia, sopimuksia ja strategiaohjelman tavoitteita. y Pelastuslaitos analysoi asiakasryhmät ja niiden potentiaaliset onnettomuusriskit sekä varmistaa asiakaskohtaisten palveluiden toteutumisen riskiprofiilin mukaisesti. (2015) y Selvitetään yhdessä henkilöstön kanssa tarpeet kehittää henkilöstörakennetta, työnkuvia ja henkilöstöpolitiikkaa tulevaisuuden pelastustoimen vaatimusten mukaiseksi. (2016) y Pelastuslaitos arvioi tukitoiminnot ja niihin liittyvät prosessit sekä kehittää niitä vision edellyttämällä tavalla. (2014) y Pelastuslaitos selvittää edellytykset ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, joiden avulla voidaan käynnistää toimintokohtainen kustannuslaskenta palvelutuotannon eri osien osalta. ( ) y Viestintätoiminnot uudistetaan huomioiden vision, rajattoman organisaation sekä sosiaalisen median mahdollisuudet. (2015) y Sähköisen ja vuorovaikutteisen asioinnin mahdollisuudet asiakasrajapinnassa selvitetään osana pelastustoimen valtakunnallista VARANTO-hanketta. (2016) Mittarit Pelastuslaitoksen tuottavuusindeksi (päämittari) y Tuottavuusindeksin osamittarit ja niiden vertailu verrokkiryhmän kesken y Toiminnan itsearviointi EFQM-itsearviointimallilla y Budjetin noudattaminen y Palvelutuotannon toimintokohtainen kustannuslaskenta y Johdon mittaristo ja poikkeama-analyysi, joka kattaa palvelutuotannon ja tukitoiminnot y Kaupungin työhyvinvoinnin arviointimenetelmä Kunta10 (2014, 2016 ja 2018) y Vaikuttavuustutkimus ja -analyysi (2017) 5

6 Strategiaohjelma Helsingin kaupungin pelastuslaitos Onnettomuusriskien hallinta Parannamme turvallisuutta ehkäisemällä onnettomuuksia ja toimimalla tehokkaasti onnettomuustilanteiden aikana. Pelastuslaitoksen tavoitteena on saavuttaa onnettomuusriskien hallinnassa pohjoismaisten pääkaupunkien parhaat tulokset. Vertailu verrokkiryhmään on suoritettava osittain laadullisesti ja arvioiden, koska mittaamiselle ei ole toimialalla vakiintunutta mittaustapaa. Kaikilla riskeillä on kaksi ulottuvuutta: toteutumisen todennäköisyys ja seurausten vakavuus. Pelastuslaitos vähentää onnettomuuksien määrää ohjauksen, neuvonnan ja valvonnan keinoin. Edellä mainitut vaikuttavat myös onnettomuustilanteiden seurausten vakavuuteen (vahingot vähenevät), kun asukkaat ja organisaatiot ovat tietoisempia heitä uhkaavista onnettomuusriskeistä ja osaavat sekä ennaltaehkäistä niitä että toimia omatoimisesti riskitilanteen aikana. Tehokas operatiivinen pelastustoiminta ja ensihoitopalvelut vähentävät keskeisesti onnettomuustilanteiden seurausten vakavuutta. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana on, että pelastustoimen vaikuttavuutta on kasvatettavissa eniten onnettomuuksien ennaltaehkäisemisessä sekä asukkaiden ja organisaatioiden omatoimisen varautumisen ja asenteen kehittämisessä. 6

7 Helsingin kaupungin pelastuslaitos Strategiaohjelma Toimenpiteet y Toiminnan ja resurssien painopistettä siirretään onnettomuuksien ehkäisytyöhön ja asiakkaiden omatoimisen varautumisen ohjaamiseen. y Toimenpiteiden ja toimintamallien suunnittelu perustuu tutkittuun tietoon, laajamittaiseen riskianalyysiin sekä alueellisiin ja asiakaskohtaisiin riskienhallintatarpeisiin. y Turvallisuusviestinnässä toimintaa laajennetaan kattamaan monipuolisesti nykyaikaiset viestinnän mahdollisuudet. Turvallisuuskoulutuksen osalta pelastuslaitos keskittyy tuottamaan turvallisuuskoulutuspalveluita suunnitelmallisesti ja kohdennetusti kaupunkikonsernin tahoille. y Pelastuslaitos tukee alueellisen pelastusliiton ja sopimuspalokuntien toimintaa ja ohjaa tavoitteellisesti turvallisuusviestinnän toimenpiteitä heidän hoidettavakseen. (2015) y Pelastuslaitos arvioi pelastustoiminnan prosessit ja huomioi toiminnan kehittämisessä muuttuvan toimintaympäristön ja osaamisenhallinnan haasteet. (2015) y Pelastustoiminnan osalta tutkitaan, onko pelastustoiminnan tuloksellisuuden arvioimiseksi löydettävissä uudenlaisia tavoitearvoja ja mittaustapoja. Toimintaa kehitetään ja sille luodaan perustasot analyysin perusteella. (2016) y Pelastustoiminnassa käytettävän kaluston osalta ylläpidetään riskianalyysin näkökulmasta tarkoituksenmukainen kalusto. Pelastuslaitos tekee tarkoituksenmukaiset tonttivaraukset pelastusasemille kaupungin yleiskaavaan Pelastusasemat 2030-selvityksen selvityksen perusteella. y Pelastuslaitos luo henkilöstölleen onnettomuusriskien hallinnan innovaatiokilpailun, jonka avulla pyritään löytämään yhteiskunnallisia onnettomuusriskejä pienentäviä toimintamalleja ja menetelmiä. Pelastuslaitos sitoutuu edistämään ideoiden muuttumista innovaatioiksi käyttämällä omia yhteiskunnallisia vaikutuskanaviaan. (2015) Mittarit Kaupungin onnettomuusriskitason tilannekuva (päämittari) y Onnettomuuksien ehkäisyyn ja asiakkaiden omatoimiseen varautumiseen kohdistuvien työsuoritteiden määrällinen ja laadullinen seuranta ja analysointi y Operatiivisen pelastustoiminnan kokonaisprosessin poikkeama-analyysi (2016) y Operatiivisen pelastustoiminnan uudet tavoitearvot ja mittarit (2016) y Innovaatiokilpailun aloitteet y Onnettomuusriskien hallinnan toimintokohtaiset kustannukset (2016) 7

8 Strategiaohjelma Helsingin kaupungin pelastuslaitos Ensihoito Olemme pääkaupungin paras vaihtoehto ensihoitopalveluiden tuottamisessa. Pelastuslaitoksen strategisena tavoitteena on säilyttää ja vahvistaa kumppanuutta sekä olla pääkaupungin paras vaihtoehto ensihoitopalveluiden tuottamisessa. Vertailu verrokkiryhmään on suoritettava osittain laadullisesti ja arvioiden, koska mittaamiselle ei ole toimialalla vakiintunutta mittaustapaa. Ensihoidon palvelutaso toteutetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin palvelutasopäätöksen mukaisesti. Yhteistyötä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kanssa kehitetään tavoitteena ylläpitää pääkaupunkiin parhaiten soveltuvaa ensihoitopalvelua koko ensihoidon palveluketju huomioiden. 8

9 Helsingin kaupungin pelastuslaitos Strategiaohjelma Toimenpiteet y Ensihoidon tehtävämäärän kasvua ja tehtäväsidonnaisuutta alennetaan vaikuttamalla sosiaali- ja terveysministeriön antamiin ohjeisiin ja Hätäkeskuslaitoksen toimintaan siten, että aiheettomien ensihoitotehtävien määrä laskee. y Ensihoitoyksiköiden määrää lisätään ensihoitopalvelusopimuksen mukaisesti, mikäli palvelutasopäätöksen mukaista palvelutasoa ei muutoin kyetä saavuttamaan. y Potilas- ja sidosryhmätyytyväisyydessä ylläpidetään saavutettu valtakunnallinen kärkitaso. y Hoidolliset tulokset ovat kansainvälisesti vertaillen korkeatasoiset. y Tavoitteena on kehittää entisestään potilas- ja työturvallisuutta sekä saavuttaa niissä hyvät tulokset. y Pelastuslaitos käyttää ensihoitopalvelussa sekä pelastushenkilöstöä että päätoimisia ensihoitajia ja optimoi näin henkilöstön laaja-alaisen osaamisen hyödyntämisen koko pelastuslaitoksen operatiivisessa toiminnassa. y Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelun ja kustannuslaskennan järjestelmiä kehitetään ensihoidon toimintolaskennan toteuttamiseksi. y Ensihoitopalvelussa ylläpidetään ensihoidon yhteistoimintasopimuksen mukainen ja riskianalyysin näkökulmasta tarkoituksenmukainen kalusto. Mittarit Ensihoidon tasapainotettu tuloskortti (päämittari) y Potilas- ja sidosryhmätyytyväisyysmittaus (2015, 2017) y Hoitotulosten arviointi kansainvälisillä mittareilla y Potilaan tavoittamisviive y Tehtäväsidonnaisuus y Potilaiden tekemien muistutusten määrä y Ensihoitopalvelun toimintokohtaiset kustannukset (2015) 9

10 Strategiaohjelma Helsingin kaupungin pelastuslaitos Varautuminen Varaudumme toimimaan vakavissa Helsingin ja yhteiskunnan turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa Pelastuslaitos on organisaatio, jolla on valmius johtaa ja toimia yhteistyössä pelastuspalvelu- ja väestönsuojeluorganisaatioiden toimijoiden kanssa vakavissa Helsingin ja yhteiskunnan turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa. Yhteiskuntaa ja kaupunkeja koskevat uhkamallit ja häiriötilanteet on määritelty yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa. Pääkaupungin varautumisella on valtakunnallisesti merkittävä vaikutus. 10

11 Helsingin kaupungin pelastuslaitos Strategiaohjelma Toimenpiteet y Pelastuspalvelun perussuunnitelma uudistetaan kattamaan nykyistä paremmin häiriötilanteisiin varautuminen. (2014) y Pelastuslaitoksen johtokeskuksen esikuntarakenne ja johtaminen yhdenmukaistetaan suuronnettomuus- ja väestönsuojelutilanteisiin soveltuvaksi. (2014) y Suuronnettomuus- ja väestönsuojeluvalmiuteen liittyvät suunnitelmat ja ohjeet kootaan ja järjestetään helpottamaan operatiivista johtamista ja siihen valmistautumista. (2014) y Pelastuslaitos päivittää kriisiviestinnän suunnitelman. (2015) y Laaditaan aikataulu ja suunnitelma väestöhälytinjärjestelmän kehittämiseksi. (2015) y Kartoitetaan Helsingin kaupungin pelastuspalveluorganisaation koulutustarve. (2015) y Ratkaistaan kalliosuojien toimintavalmiuden edellyttämä henkilöstön saatavuus. (2016) y Käynnistetään normaaliolojen häiriötilanteiden riskianalyysityö, jossa kootaan yhteen olemassa oleva aineisto, kehitetään riskianalyysityön yhteisiä menetelmiä ja arvioidaan kehittämistarpeet. (2015) y Tehdään häiriötilanneriskianalyysi skenaariotarkasteluineen, joiden perusteella laaditaan pelastuspalveluorganisaation suorituskykyvaatimukset. (2016) y Pelastuslaitos jatkokouluttaa oman henkilöstönsä toimimaan suuronnettomuuksissa ja poikkeusoloissa. Osaamistarpeet huomioidaan osana osaamisenhallinnan suunnittelua ja toteuttamista. (2018) y Ratkaistaan kriittisten johtokeskustilojen ja kalliosuojien hallintaoikeus sekä niiden toimintakunnon ylläpitäminen. (2016) Mittarit Varautumisen tasapainotettu tuloskortti (päämittari) y Pelastuslaitoksen toimintamallien ja henkilöstön osaamisen analysointi suhteessa uhkaskenaarioihin (2016) y Kaupungin pelastuspalveluorganisaatioon sijoitetun henkilöstön osaaminen ja tavoitettavuus y Kaupungin väestönsuojeluorganisaatioon sijoitetun avainhenkilöstön osaaminen ja tavoitettavuus y Johtokeskusten ja johtamisjärjestelmien kunto ja toimivuus suhteessa pelastuspalvelun ja väestönsuojelun suunnitelmiin y Varautumisen toimintokohtaisten kustannusvaikutusten seuranta (2016) 11

12 Strategiaohjelma Helsingin kaupungin pelastuslaitos Vastuullisuus Toimimme vastuullisesti Pelastuslaitoksen perustehtävä ja toiminnan tulokset sekä vaikutukset ovat jo perusolemukseltaan yhteiskuntavastuullisia. Pelastuslaitos kehittää toimintaansa Helsingin kaupungin strategiaohjelman vastuullisten tavoitteiden perusteella ja edistää alueellisen elinkeinotoiminnan tuloksellisuutta sekä asukkaiden viihtyvyyttä, turvallisuutta ja terveyttä sekä eettisten periaatteiden toteutumista. Pelastuslaitos on vastuullinen työnantaja. Yhdessä hyvään t u r v a lli s u u t e e n 12

13 Helsingin kaupungin pelastuslaitos Strategiaohjelma Toimenpiteet y Pelastuslaitoksen talousjohtamisessa ja -suunnittelussa noudatetaan kaupungin asettamaa budjettiraamia. y Hankinnoissa kiinnitetään huomiota laatuun, kestävään kehitykseen ja harmaan talouden torjuntaan. y Henkilöstölle turvataan palvelussuhdeturva kaupungin strategiaohjelman mukaisesti. y Tavoitteena on lisätä joustavien työaikojen ja erilaisten työaikamallien soveltamista pelastustoiminnassa henkilöstön ansiotasosta tinkimättä. (2016) y Henkilöstön työssä jaksamista ja viihtyvyyttä parannetaan kehittämällä esimiestyötä ja henkilöstöhallinnon prosesseja, monipuolistamalla työnkuvia, hyvillä työskentelyolosuhteilla sekä ylläpitämällä saavutettua erinomaista tasoa sairauspoissaolojen määrässä. y Henkilöstön osaamista parannetaan suunnitelmallisen osaamisenhallinnan keinoin koko henkilöstö huomioiden ja laitoksen kriittiset osaamistarpeet priorisoiden. (2015) y Pelastuslaitos pyrkii vaikuttamaan alan valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin siten, että onnettomuuksien ehkäisyn opetus alalla vastaisi laajuudeltaan ja sisällöltään nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita. (2016) y Sisäinen riskienhallinnan sekä ympäristön- ja työsuojelun kehittäminen on kiinteä osa toiminnanohjausta. y Pelastuslaitos tutkii alaan ja toimintaympäristöön liittyviä ilmiöitä ja kehittää toimintaansa tällä perusteella. Tulokset ja toimintamallit jaetaan avoimesti alan toimijoiden sekä asiakkaiden käyttöön. Pelastuslaitos osallistuu aktiivisesti valtakunnalliseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Mittarit Vastuullisuusraportti (päämittari) y Budjetin noudattaminen (kts. visio) y Toteutettujen hankintojen loppuanalyysi y Sisäisen valvonnan ja riskianalyysin vuosikysely y Kaupungin työhyvinvoinnin arviointimenetelmä Kunta10 (kts. visio) y Henkilöstön määrä, sairauspoissaolot ja koulutettavapäivien määrä y Ympäristöraportointi 13

14 Strategiaohjelma Helsingin kaupungin pelastuslaitos HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS Pelastuskomentaja Simo Weckstén PELASTUSTOIMEN OSASTO Pelastustoimen ja ensihoidon johtaminen Keskinen alue Eteläinen alue Läntinen alue Itäinen alue Rakenteellinen paloturvallisuus HALLINNON JA KEHITTÄMISEN OSASTO Pelastustoimi Ensihoito Varautuminen Esikunta Henkilöstöhallinto Osaamisenhallinta Toiminnanohjaus TEKNINEN OSASTO Korjaus- ja hankintapalvelut Käyttöpalvelut Tilapalvelut Materiaalihallintopalvelut Tietohallintopalvelut HALLINNON JA KEHITTÄMISEN OSASTO Hallintopäällikkö Henri Nordenswan Osasto vastaa toimintojen suunnittelusta, kehittämisestä, ohjaamisesta, tukitoiminnoista sekä mittaamisesta ja seurannasta Pelastustoimi Jari Korkiamäki Ensihoitopalvelut Kari Porthan Varautuminen Tommi Laurinen Esikunta Keijo Mökkönen Henkilöstöhallinto Juha-Pekka Lassila Osaamisenhallinta Matti Waitinen Toiminnanohjaus Tuomas Pylkkänen Pelastustoimen ja valvonnan suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen Ensihoidon palvelutuotannon suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen Varautuminen suuronnettomuuksiin, häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin Viestintä PR- ja perinneasiat Operatiivisen johtamisen kehittäminen Henkilöstösuunnittelu Rekrytointi Työsuhteen hallinta Työsuojelu Turvallisuusviestintä Osaamisenhallinta Virkatutkintokoulutus Täydennyskoulutus Varautumiskoulutus Strateginen suunnittelu Toiminnanohjaus ja kehittäminen Raportointi ja mittaaminen Tutkimus Taloushallinto 14

15 Helsingin kaupungin pelastuslaitos Strategiaohjelma PELASTUSTOIMEN OSASTO Pelastusjohtaja Jorma Lilja Osasto vastaa palvelutuotannon johtamisesta ja toteuttamisesta. Pelastustoimen ja ensihoidon johtaminen Keskinen alue Marko Järvinen Eteläinen alue Yrjö Niiranen Läntinen alue Hannu Ennevaara Itäinen alue Ari Hasanen Rakenteellinen paloturvallisuus Pelastustoimen johtaminen P30/P40 Ensihoidon johtaminen P11 Onnettomuuksien ehkäisy Markus Latva-aho Pelastustoimi As 10 Kari Nurminen As 70 Ilpo Lehtonen Onnettomuuksien ehkäisy Anja Aatsinki Pelastustoimi As 20/80 Tapio Sirén Onnettomuuksien ehkäisy Andreas Schneider Pelastustoimi As 30 Jari Herranen As 40 Raimo Pajunen Onnettomuuksien ehkäisy Erkki Tampio Pelastustoimi As 50 Kari Leino As 60 Ari Leppäluoto Rakenteellisen paloturvallisuuden ohjaus ja neuvonta Esko Rantanen TEKNINEN OSASTO Tekninen päällikkö Kari Virtanen Osasto vastaa teknisten tukipalveluiden suunnittelusta, kehittämisestä, ohjaamisesta, tuottamisesta sekä mittaamisesta ja seurannasta Korjaus- ja hankintapalvelut Mårten Hellbom Hankintojen ja korjaamotoiminnan suunnittelu, ohjaus, kehittäminen ja toteutus Käyttöpalvelut Kari Sirén Kiinteistönhoidon ja -ylläpidon suunnittelu, ohjaus, kehittäminen ja toteutus Tilapalvelut Keijo Mäki Tilojen suunnittelu, ohjaus, kehittäminen ja toteutus Materiaalihallintopalvelut Sirpa Alanen Ostotoimintojen, varushuollon ja materiaalilogistiikan suunnittelu, ohjaus, kehittäminen ja toteutus Tietohallintopalvelut Harri Lehto ICT-palveluiden suunnittelu, ohjaus, kehittäminen ja toteutus 15

16 Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen strategiaohjelma Julkaisija Helsingin kaupungin pelastuslaitos PL HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOKSEN STRATEGIAOHJELMA

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOKSEN STRATEGIAOHJELMA HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOKSEN STRATEGIAOHJELMA Tässä asiakirjassa esitellään Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen (jatkossa pelastuslaitos) johtoryhmän 14.4.2014 vahvistama strategiaohjelma vuosille.

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

SW/HNo Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

SW/HNo Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio Toimintasääntö 9.3.2015 1(11) PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Johtaminen 1.1 Pelastuslaitoksen johto ja toimivallan delegointi 1.2 Osastopäälliköiden tehtävät Pelastuskomentajan, osastopäälliköiden

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistushanke

Pelastustoimen uudistushanke Pelastustoimen uudistushanke - Alueellinen yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa -työryhmä - Poikkeusolojen riskianalyysi -alatyöryhmä Pelastustoimen ajankohtaisseminaari 13.10.2016, Jyväskylä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Pelastuslautakunta PEK/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Pelastuslautakunta PEK/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2012 1 (5) 155 Hankinta- ja myyntivaltuudet HEL 2012-016091 T 00 01 00 Päätös Viranhaltijoiden hankintavaltuudet päätti, että hankintapäätökset tekee viranhaltija hankintavaltuuksiensa

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen

Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen MAAKUNNALLINEN PALVELUTOIMINTA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa pelastustoimen rakenneuudistus

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Anssi Kuhlman Taustaa Pelastuslaki 379/2011 27 Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävät Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Ylimpänä päättävänä elimenä toimii

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2017

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2017 Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2017 KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 edellisenä vuonna käynnistyneellä yhteistyöhankkeella Kuntaliiton kanssa. Projektipäällikkönä toimi Piia Vähäsalo.

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Pelastustoimi kysely. Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta

Pelastustoimi kysely. Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta Pelastustoimi 2019 -kysely Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta Perustiedot kyselystä Kyselyn laatimiseen osallistui Palopäällystöliiton toimijoiden lisäksi sisäministeriön pelastusosaston

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2017 ALKAEN VERSIO II - monituottajamalli PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Pelastustoimen tilinpäätöshanke - havaintoja, ajatuksia

Pelastustoimen tilinpäätöshanke - havaintoja, ajatuksia Pelastustoimen tilinpäätöshanke - havaintoja, ajatuksia Pelastustoimen ajankohtaispäivät 29.8.2013/Turku Teija Mankkinen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Miksi olemme olemassa? Suomessa on hyvä turvallisuuskulttuuri

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN 19.12. 2016 1 Teemaryhmän työsuunnitelma valmis Nykytilan kuvaus ja tilannekatsaus pelastuslaitoksen toiminnoista valmis Teema- ja sen alatyöryhmien esille nostamia asioita:

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistamishanke

Pelastustoimen uudistamishanke STM valmiusseminaari 26.-27.5.2016, Haikon kartano Pelastustoimen uudistamishanke V-P Ihamäki Pelastusjohtaja, pelastusjohtajat pj. (Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos) PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Osaamisen foorumina PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten valtakunnallinen

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa DRG-käyttäjäpäivät 2015 Lahti 4.12.2015 toimitusjohtaja Kuntaliitto Sote palvelurakenneuudistuksen tavoitteet Luoda

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 Nykyinen toiminta perustuu 16.8.2011

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Palosuojelurahasto 2025. Aktiivisesti ja avoimesti tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämisen puolesta

Palosuojelurahasto 2025. Aktiivisesti ja avoimesti tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämisen puolesta Palosuojelurahasto 2025 Aktiivisesti ja avoimesti tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämisen puolesta 1 1. Toimintaympäristön muutokset, joihin rahaston strategialla pyritään osaltaan vastaamaan

Lisätiedot

Muutoksen tarpeet ja mahdollisuudet pelastustoimessa. Simo Weckstén Pelastuskomentaja Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Muutoksen tarpeet ja mahdollisuudet pelastustoimessa. Simo Weckstén Pelastuskomentaja Helsingin kaupungin pelastuslaitos Muutoksen tarpeet ja mahdollisuudet pelastustoimessa Simo Weckstén Pelastuskomentaja Helsingin kaupungin pelastuslaitos SITRA Megatrendit 2016 Kuvaus terrorismiverkostoista Lähde: Big, Allied and Dangerous:

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA (valtioneuvosto) SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMA (sisäministeriö) Aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategia (L-S AVI) Keski-Suomen

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio Pelastustoimen kehittäminen Pelastusylitarkastaja Taito Vainio 2.12.2015 2 Hallitusohjelman kirjaukset pelastustoimesta Pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta,

Lisätiedot

Strateginen sopimus 2017, aluepelastuslaitos

Strateginen sopimus 2017, aluepelastuslaitos Strateginen sopimus, aluepelastuslaitos 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta (kh) Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti,

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Yhteistyösopimuksen laadinta. Itä- ja Keski-Suomen maakunnat

Yhteistyösopimuksen laadinta. Itä- ja Keski-Suomen maakunnat Yhteistyösopimuksen laadinta Itä- ja Keski-Suomen maakunnat 10 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalue Maakuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä

Lisätiedot

Jatkuvuuden varmistaminen

Jatkuvuuden varmistaminen Jatkuvuuden varmistaminen kriittisessä ympäristössä SADe-ohjelman tietosuoja- ja tietoturvailtapäivä 26.11.2014 Aku Hilve http: ://www.capitolhillblue.com/node/47903/060413internet 2 Varautumisella ymmärretään

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Pelastustoimen tilinpäätös 2008 ja 2009 -hanke, tilinpäätös- ja kustannusanalyysin tuloksia Jaana Määttälä, KTM, tutkija 28.8.2012

Pelastustoimen tilinpäätös 2008 ja 2009 -hanke, tilinpäätös- ja kustannusanalyysin tuloksia Jaana Määttälä, KTM, tutkija 28.8.2012 Pelastustoimen tilinpäätös 2008 ja 2009 -hanke, tilinpäätös- ja kustannusanalyysin tuloksia Jaana Määttälä, KTM, tutkija 28.8.2012 Pelastustoimen kokonaiskustannusanalyysi vuosilta 2007 2010: pelastuslaitokset,

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan.

Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan. Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan. Aluehallintovirastot edistävät keskushallinnon valtakunnallisten ja alueellisten tavoitteiden toteutumista sekä alueellista

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 JYRI LILJA ensihoitopäällikkö Eduskunta on hyväksynyt uuden terveydenhuoltolain, joka tulee voimaan 1.5.2011. Lain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (8) Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN 1. Strategiaperusta Nuorisoasiainkeskuksen toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston 27.11.2002 hyväksymään nuorisotoimen johtosääntöön. Siinä nuorisoasiainkeskuksen

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2012 Vahvistetaan otettavaksi käyttöön 1.1.2012 Pelastuslautakunta 5.10.2011 Pelastuslautakunnan toimintasäännön muuttaminen, luku 10, Pelastuslautakunta

Lisätiedot

Poikkeusolojen riskianalyysi

Poikkeusolojen riskianalyysi Poikkeusolojen riskianalyysi Vesa-Pekka Tervo riskienhallintapäällikkö Väestönsuojelun neuvottelupäivät, Käpylä, 25.4.2013 KUP:n organisaatio Pelastusjohtaja Apulaispelastusjohtaja Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistus Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistaminen Pelastustoimen uudistaminen tehdään, jotta edelleen tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa asiakkaan turvallisuustaso

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Suomen Kuntaliitto Toinen Linja 14 Kuntatalo PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Tiedotustilaisuus 28.9.2006 Helena Tuhkanen Esityksen tavoitteet Esityksen tavoitteena on kertoa Pilari 2 prosesseista ja näiden välisen vuoropuhelun toteuttamisesta

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Muistio. Osoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta

Muistio. Osoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta PALVELUSOPIMUSNEUVOTTELU Eksote ja Rautjärven kunta Aika Perjantai 29.11.2013 klo 9:00-10:44 Paikka Osallistujat Toimistotalo Ruori C6 kokoushuone Valto Käkelän katu 3 (6. krs) 53130 Lappeenranta Eksote

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN www.ekarjala.fi 1 PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN TYÖRYHMÄN TYÖSKENTELY / Osallistujat: Pelastuslaitoksen yhteistyöryhmä täydennettynä Eksoten ensihoidon palvelupäälliköllä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Hankejohtaja Taito Vainio

Pelastustoimen uudistus. Hankejohtaja Taito Vainio Pelastustoimen uudistus Hankejohtaja Taito Vainio SOTE- ja aluehallintouudistus 26.5.2016 2 Maakuntauudistuksen työryhmät 1. Maakuntahallinnon tehtäväsiirrot -valmisteluryhmä (Jäsen Mika Kättö) 2. Maakuntahallinnon

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus

Pelastustoimen uudistus Pelastustoimen uudistus Länsi-Suomen Pelastusalan liitto, koulutusseminaari 29.-30.10.2016 Erityisasiantuntija Jouni Pousi 29.10.2016 2 29.10.2016 3 29.10.2016 4 29.10.2016 5 29.10.2016 6 Pelastustoimen

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö alkaen. Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö

92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö alkaen. Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö 92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö 1.4.2016 alkaen 04.04.2016 Dno TRE: 1792 /00.02.00/2016 päätti Tampereen kaupunginvaltuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten

Lisätiedot

1. Perusvalmius on valmiustila, jossa toimitaan normaaliaikana.

1. Perusvalmius on valmiustila, jossa toimitaan normaaliaikana. ROVANIEMEN KAUPUNGIN POIKKEUSOLOJEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.3.2013 130 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.5.2013 78 1 SOVELTAMINEN Tätä johtosääntöä sovelletaan Rovaniemen kaupungissa

Lisätiedot

Valviran strategia

Valviran strategia Valviran strategia 2016 2020 Miten valvonta voi tukea sote-uudistuksen tavoitteita seminaari 9.3.2016 Säätytalo Ritva Kujala, hallintojohtaja Jussi Holmalahti, johtaja Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot

Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma

Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma Laatua, tehokkuutta ja uutta liiketoimintaa innovatiivisilla hankinnoilla seminaari Oulu 18.1.2017 klo 12.30 15.45, Scandic Oulu Päivi Laajala,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto on monialainen liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä

Lisätiedot