Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen strategiaohjelma Tavoitteena Suomen tuottavin pelastuslaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen strategiaohjelma 2015-2018. Tavoitteena Suomen tuottavin pelastuslaitos"

Transkriptio

1 Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen strategiaohjelma Tavoitteena Suomen tuottavin pelastuslaitos

2 Julkaisija: Helsingin kaupungin pelastuslaitos PL HELSINGIN KAUPUNKI

3 Helsingin kaupungin pelastuslaitos Strategiaohjelma Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen strategiaohjelma Tässä asiakirjassa esitellään Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen (jatkossa pelastuslaitos) johtoryhmän vahvistama ja pelastuslautakunnan hyväksymä strategiaohjelma vuosille Strategiaohjelman toteuttamisen valmistelu aloitetaan välittömästi ja se astuu voimaan Strategiaohjelmassa on huomioitu pelastuslaitoksen toimintaa ohjaavat asiakirjat. Pelastuslaitos noudattaa Helsingin kaupungin strategiaohjelman ja sisäministeriön laatiman Pelastustoimen strategian 2025 linjauksia sekä edistää niiden toteutumista omalla toiminnallaan. Strategiakauden aikana huomioidaan muutokset toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa. Pelastuslaitoksella on jatkossa vain yksi strategiaohjelma. Pelastuslaitoksen strategia- ja toiminnanohjausprosessit mahdollistavat strategisten tavoitteiden ja päätösten toteuttamisen toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten mukaan tehokkaasti. Strategian toteutumista seurataan ja arvioidaan kuukausittain. Tarvittavat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi otetaan käyttöön välittömästi. Pelastuslaitoksen tehtävänä (missio) on parantaa turvallisuutta sekä vähentää onnettomuuksia ja niiden vaikutuksia. Pelastuslaitos osallistaa ihmisiä, yrityksiä ja yhteisöjä omatoimisessa varautumisessa sekä suorittaa kiireelliset pelastusja ensihoitotehtävät. Pelastuslaitos on organisaatio, joka jatkaa toimintaansa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sekä vastaa väestönsuojelusta Helsingissä. Strategiaohjelman tiivistelmä Visiomme on olla Suomen tuottavin pelastuslaitos. y Parannamme turvallisuutta ehkäisemällä onnettomuuksia ja toimimalla tehokkaasti onnettomuustilanteiden aikana. y Olemme pääkaupungin paras vaihtoehto ensihoitopalveluiden tuottamisessa. y Varaudumme toimimaan vakavissa Helsingin ja yhteiskunnan turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa. y Toimimme vastuullisella tavalla. 3

4 Strategiaohjelma Helsingin kaupungin pelastuslaitos Tuottavuus Visiomme on olla Suomen tuottavin pelastuslaitos. Pelastuslaitos tarkoittaa tuottavuudella prosessien tehokkuutta, resurssien suuntaamista sekä kaikkia muita tekijöitä, joiden avulla saavutetaan asiakkaiden ja yhteiskunnan kannalta paras lopputulos. Tuloksellisuus koostuu Helsingin pelastustoimen alueen tuotantokyvystä, palveluiden riittävyydestä ja laadusta suhteessa niiden tarpeeseen sekä asiakastarpeiden täyttymisestä. Tuottavuudella kuvataan toiminnan kokonaisvaltaista onnistumista. Vertailu verrokkiryhmään on suoritettava osittain laadullisesti ja arvioiden, koska tuottavuuden mittaamiselle ei ole toimialalla vakiintunutta mittaustapaa. Vision toteutuminen edellyttää kaikkien pelastuslaitoksen toimintojen sekä organisatorisen toiminnan kehittämistä. Pelastuslaitos on käynnistänyt syksyllä 2013 organisaatiomuutoksen, jonka tavoitteena on poistaa hierarkkisen organisaation esteitä tuottavuuden kehittämiselle. Organisaatio voi tuottaa kokonaisvaltaisesti korkean laatutason palveluita vain, jos sen toimintamallit ovat tehokkaita ja laadukkaita. Pelastuslaitoksen lakisääteiset tehtävät tuotetaan määrällisesti ja laadullisesti tuottavalla tavalla. HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS Pelastuskomentaja Simo Weckstén PELASTUSTOIMEN OSASTO Pelastustoimen ja ensihoidon johtaminen Keskinen alue Eteläinen alue Läntinen alue Itäinen alue Rakenteellinen paloturvallisuus HALLINNON JA KEHITTÄMISEN OSASTO Pelastustoimi Ensihoito Varautuminen Esikunta Henkilöstöhallinto Osaamisenhallinta Toiminnanohjaus TEKNINEN OSASTO Korjaus- ja hankintapalvelut Käyttöpalvelut Tilapalvelut Materiaalihallintopalvelut Tietohallintopalvelut 4

5 Helsingin kaupungin pelastuslaitos Strategiaohjelma Toimenpiteet y Pelastuslaitos vahvistaa yksikkö- ja toimintorajat ylittävää vuorovaikutusta ja kommunikaatiota rajattoman organisaation toiminnan mahdollistamiseksi ja hyötyjen maksimoimiseksi. y Johtamisessa kiinnitetään erityistä huomiota resurssien ja suorituskyvyn kokonaisvaltaiseen tasapainoon. y Varmistetaan vuosittain talousarvioesityksen ja toimintasuunnitelman laadinnan aikana, että tuotettavat palvelut vastaavat määrällisesti ja laadullisesti pelastuslaitokselle asetettuja vaatimuksia, sopimuksia ja strategiaohjelman tavoitteita. y Pelastuslaitos analysoi asiakasryhmät ja niiden potentiaaliset onnettomuusriskit sekä varmistaa asiakaskohtaisten palveluiden toteutumisen riskiprofiilin mukaisesti. (2015) y Selvitetään yhdessä henkilöstön kanssa tarpeet kehittää henkilöstörakennetta, työnkuvia ja henkilöstöpolitiikkaa tulevaisuuden pelastustoimen vaatimusten mukaiseksi. (2016) y Pelastuslaitos arvioi tukitoiminnot ja niihin liittyvät prosessit sekä kehittää niitä vision edellyttämällä tavalla. (2014) y Pelastuslaitos selvittää edellytykset ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, joiden avulla voidaan käynnistää toimintokohtainen kustannuslaskenta palvelutuotannon eri osien osalta. ( ) y Viestintätoiminnot uudistetaan huomioiden vision, rajattoman organisaation sekä sosiaalisen median mahdollisuudet. (2015) y Sähköisen ja vuorovaikutteisen asioinnin mahdollisuudet asiakasrajapinnassa selvitetään osana pelastustoimen valtakunnallista VARANTO-hanketta. (2016) Mittarit Pelastuslaitoksen tuottavuusindeksi (päämittari) y Tuottavuusindeksin osamittarit ja niiden vertailu verrokkiryhmän kesken y Toiminnan itsearviointi EFQM-itsearviointimallilla y Budjetin noudattaminen y Palvelutuotannon toimintokohtainen kustannuslaskenta y Johdon mittaristo ja poikkeama-analyysi, joka kattaa palvelutuotannon ja tukitoiminnot y Kaupungin työhyvinvoinnin arviointimenetelmä Kunta10 (2014, 2016 ja 2018) y Vaikuttavuustutkimus ja -analyysi (2017) 5

6 Strategiaohjelma Helsingin kaupungin pelastuslaitos Onnettomuusriskien hallinta Parannamme turvallisuutta ehkäisemällä onnettomuuksia ja toimimalla tehokkaasti onnettomuustilanteiden aikana. Pelastuslaitoksen tavoitteena on saavuttaa onnettomuusriskien hallinnassa pohjoismaisten pääkaupunkien parhaat tulokset. Vertailu verrokkiryhmään on suoritettava osittain laadullisesti ja arvioiden, koska mittaamiselle ei ole toimialalla vakiintunutta mittaustapaa. Kaikilla riskeillä on kaksi ulottuvuutta: toteutumisen todennäköisyys ja seurausten vakavuus. Pelastuslaitos vähentää onnettomuuksien määrää ohjauksen, neuvonnan ja valvonnan keinoin. Edellä mainitut vaikuttavat myös onnettomuustilanteiden seurausten vakavuuteen (vahingot vähenevät), kun asukkaat ja organisaatiot ovat tietoisempia heitä uhkaavista onnettomuusriskeistä ja osaavat sekä ennaltaehkäistä niitä että toimia omatoimisesti riskitilanteen aikana. Tehokas operatiivinen pelastustoiminta ja ensihoitopalvelut vähentävät keskeisesti onnettomuustilanteiden seurausten vakavuutta. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana on, että pelastustoimen vaikuttavuutta on kasvatettavissa eniten onnettomuuksien ennaltaehkäisemisessä sekä asukkaiden ja organisaatioiden omatoimisen varautumisen ja asenteen kehittämisessä. 6

7 Helsingin kaupungin pelastuslaitos Strategiaohjelma Toimenpiteet y Toiminnan ja resurssien painopistettä siirretään onnettomuuksien ehkäisytyöhön ja asiakkaiden omatoimisen varautumisen ohjaamiseen. y Toimenpiteiden ja toimintamallien suunnittelu perustuu tutkittuun tietoon, laajamittaiseen riskianalyysiin sekä alueellisiin ja asiakaskohtaisiin riskienhallintatarpeisiin. y Turvallisuusviestinnässä toimintaa laajennetaan kattamaan monipuolisesti nykyaikaiset viestinnän mahdollisuudet. Turvallisuuskoulutuksen osalta pelastuslaitos keskittyy tuottamaan turvallisuuskoulutuspalveluita suunnitelmallisesti ja kohdennetusti kaupunkikonsernin tahoille. y Pelastuslaitos tukee alueellisen pelastusliiton ja sopimuspalokuntien toimintaa ja ohjaa tavoitteellisesti turvallisuusviestinnän toimenpiteitä heidän hoidettavakseen. (2015) y Pelastuslaitos arvioi pelastustoiminnan prosessit ja huomioi toiminnan kehittämisessä muuttuvan toimintaympäristön ja osaamisenhallinnan haasteet. (2015) y Pelastustoiminnan osalta tutkitaan, onko pelastustoiminnan tuloksellisuuden arvioimiseksi löydettävissä uudenlaisia tavoitearvoja ja mittaustapoja. Toimintaa kehitetään ja sille luodaan perustasot analyysin perusteella. (2016) y Pelastustoiminnassa käytettävän kaluston osalta ylläpidetään riskianalyysin näkökulmasta tarkoituksenmukainen kalusto. Pelastuslaitos tekee tarkoituksenmukaiset tonttivaraukset pelastusasemille kaupungin yleiskaavaan Pelastusasemat 2030-selvityksen selvityksen perusteella. y Pelastuslaitos luo henkilöstölleen onnettomuusriskien hallinnan innovaatiokilpailun, jonka avulla pyritään löytämään yhteiskunnallisia onnettomuusriskejä pienentäviä toimintamalleja ja menetelmiä. Pelastuslaitos sitoutuu edistämään ideoiden muuttumista innovaatioiksi käyttämällä omia yhteiskunnallisia vaikutuskanaviaan. (2015) Mittarit Kaupungin onnettomuusriskitason tilannekuva (päämittari) y Onnettomuuksien ehkäisyyn ja asiakkaiden omatoimiseen varautumiseen kohdistuvien työsuoritteiden määrällinen ja laadullinen seuranta ja analysointi y Operatiivisen pelastustoiminnan kokonaisprosessin poikkeama-analyysi (2016) y Operatiivisen pelastustoiminnan uudet tavoitearvot ja mittarit (2016) y Innovaatiokilpailun aloitteet y Onnettomuusriskien hallinnan toimintokohtaiset kustannukset (2016) 7

8 Strategiaohjelma Helsingin kaupungin pelastuslaitos Ensihoito Olemme pääkaupungin paras vaihtoehto ensihoitopalveluiden tuottamisessa. Pelastuslaitoksen strategisena tavoitteena on säilyttää ja vahvistaa kumppanuutta sekä olla pääkaupungin paras vaihtoehto ensihoitopalveluiden tuottamisessa. Vertailu verrokkiryhmään on suoritettava osittain laadullisesti ja arvioiden, koska mittaamiselle ei ole toimialalla vakiintunutta mittaustapaa. Ensihoidon palvelutaso toteutetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin palvelutasopäätöksen mukaisesti. Yhteistyötä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kanssa kehitetään tavoitteena ylläpitää pääkaupunkiin parhaiten soveltuvaa ensihoitopalvelua koko ensihoidon palveluketju huomioiden. 8

9 Helsingin kaupungin pelastuslaitos Strategiaohjelma Toimenpiteet y Ensihoidon tehtävämäärän kasvua ja tehtäväsidonnaisuutta alennetaan vaikuttamalla sosiaali- ja terveysministeriön antamiin ohjeisiin ja Hätäkeskuslaitoksen toimintaan siten, että aiheettomien ensihoitotehtävien määrä laskee. y Ensihoitoyksiköiden määrää lisätään ensihoitopalvelusopimuksen mukaisesti, mikäli palvelutasopäätöksen mukaista palvelutasoa ei muutoin kyetä saavuttamaan. y Potilas- ja sidosryhmätyytyväisyydessä ylläpidetään saavutettu valtakunnallinen kärkitaso. y Hoidolliset tulokset ovat kansainvälisesti vertaillen korkeatasoiset. y Tavoitteena on kehittää entisestään potilas- ja työturvallisuutta sekä saavuttaa niissä hyvät tulokset. y Pelastuslaitos käyttää ensihoitopalvelussa sekä pelastushenkilöstöä että päätoimisia ensihoitajia ja optimoi näin henkilöstön laaja-alaisen osaamisen hyödyntämisen koko pelastuslaitoksen operatiivisessa toiminnassa. y Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelun ja kustannuslaskennan järjestelmiä kehitetään ensihoidon toimintolaskennan toteuttamiseksi. y Ensihoitopalvelussa ylläpidetään ensihoidon yhteistoimintasopimuksen mukainen ja riskianalyysin näkökulmasta tarkoituksenmukainen kalusto. Mittarit Ensihoidon tasapainotettu tuloskortti (päämittari) y Potilas- ja sidosryhmätyytyväisyysmittaus (2015, 2017) y Hoitotulosten arviointi kansainvälisillä mittareilla y Potilaan tavoittamisviive y Tehtäväsidonnaisuus y Potilaiden tekemien muistutusten määrä y Ensihoitopalvelun toimintokohtaiset kustannukset (2015) 9

10 Strategiaohjelma Helsingin kaupungin pelastuslaitos Varautuminen Varaudumme toimimaan vakavissa Helsingin ja yhteiskunnan turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa Pelastuslaitos on organisaatio, jolla on valmius johtaa ja toimia yhteistyössä pelastuspalvelu- ja väestönsuojeluorganisaatioiden toimijoiden kanssa vakavissa Helsingin ja yhteiskunnan turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa. Yhteiskuntaa ja kaupunkeja koskevat uhkamallit ja häiriötilanteet on määritelty yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa. Pääkaupungin varautumisella on valtakunnallisesti merkittävä vaikutus. 10

11 Helsingin kaupungin pelastuslaitos Strategiaohjelma Toimenpiteet y Pelastuspalvelun perussuunnitelma uudistetaan kattamaan nykyistä paremmin häiriötilanteisiin varautuminen. (2014) y Pelastuslaitoksen johtokeskuksen esikuntarakenne ja johtaminen yhdenmukaistetaan suuronnettomuus- ja väestönsuojelutilanteisiin soveltuvaksi. (2014) y Suuronnettomuus- ja väestönsuojeluvalmiuteen liittyvät suunnitelmat ja ohjeet kootaan ja järjestetään helpottamaan operatiivista johtamista ja siihen valmistautumista. (2014) y Pelastuslaitos päivittää kriisiviestinnän suunnitelman. (2015) y Laaditaan aikataulu ja suunnitelma väestöhälytinjärjestelmän kehittämiseksi. (2015) y Kartoitetaan Helsingin kaupungin pelastuspalveluorganisaation koulutustarve. (2015) y Ratkaistaan kalliosuojien toimintavalmiuden edellyttämä henkilöstön saatavuus. (2016) y Käynnistetään normaaliolojen häiriötilanteiden riskianalyysityö, jossa kootaan yhteen olemassa oleva aineisto, kehitetään riskianalyysityön yhteisiä menetelmiä ja arvioidaan kehittämistarpeet. (2015) y Tehdään häiriötilanneriskianalyysi skenaariotarkasteluineen, joiden perusteella laaditaan pelastuspalveluorganisaation suorituskykyvaatimukset. (2016) y Pelastuslaitos jatkokouluttaa oman henkilöstönsä toimimaan suuronnettomuuksissa ja poikkeusoloissa. Osaamistarpeet huomioidaan osana osaamisenhallinnan suunnittelua ja toteuttamista. (2018) y Ratkaistaan kriittisten johtokeskustilojen ja kalliosuojien hallintaoikeus sekä niiden toimintakunnon ylläpitäminen. (2016) Mittarit Varautumisen tasapainotettu tuloskortti (päämittari) y Pelastuslaitoksen toimintamallien ja henkilöstön osaamisen analysointi suhteessa uhkaskenaarioihin (2016) y Kaupungin pelastuspalveluorganisaatioon sijoitetun henkilöstön osaaminen ja tavoitettavuus y Kaupungin väestönsuojeluorganisaatioon sijoitetun avainhenkilöstön osaaminen ja tavoitettavuus y Johtokeskusten ja johtamisjärjestelmien kunto ja toimivuus suhteessa pelastuspalvelun ja väestönsuojelun suunnitelmiin y Varautumisen toimintokohtaisten kustannusvaikutusten seuranta (2016) 11

12 Strategiaohjelma Helsingin kaupungin pelastuslaitos Vastuullisuus Toimimme vastuullisesti Pelastuslaitoksen perustehtävä ja toiminnan tulokset sekä vaikutukset ovat jo perusolemukseltaan yhteiskuntavastuullisia. Pelastuslaitos kehittää toimintaansa Helsingin kaupungin strategiaohjelman vastuullisten tavoitteiden perusteella ja edistää alueellisen elinkeinotoiminnan tuloksellisuutta sekä asukkaiden viihtyvyyttä, turvallisuutta ja terveyttä sekä eettisten periaatteiden toteutumista. Pelastuslaitos on vastuullinen työnantaja. Yhdessä hyvään t u r v a lli s u u t e e n 12

13 Helsingin kaupungin pelastuslaitos Strategiaohjelma Toimenpiteet y Pelastuslaitoksen talousjohtamisessa ja -suunnittelussa noudatetaan kaupungin asettamaa budjettiraamia. y Hankinnoissa kiinnitetään huomiota laatuun, kestävään kehitykseen ja harmaan talouden torjuntaan. y Henkilöstölle turvataan palvelussuhdeturva kaupungin strategiaohjelman mukaisesti. y Tavoitteena on lisätä joustavien työaikojen ja erilaisten työaikamallien soveltamista pelastustoiminnassa henkilöstön ansiotasosta tinkimättä. (2016) y Henkilöstön työssä jaksamista ja viihtyvyyttä parannetaan kehittämällä esimiestyötä ja henkilöstöhallinnon prosesseja, monipuolistamalla työnkuvia, hyvillä työskentelyolosuhteilla sekä ylläpitämällä saavutettua erinomaista tasoa sairauspoissaolojen määrässä. y Henkilöstön osaamista parannetaan suunnitelmallisen osaamisenhallinnan keinoin koko henkilöstö huomioiden ja laitoksen kriittiset osaamistarpeet priorisoiden. (2015) y Pelastuslaitos pyrkii vaikuttamaan alan valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin siten, että onnettomuuksien ehkäisyn opetus alalla vastaisi laajuudeltaan ja sisällöltään nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita. (2016) y Sisäinen riskienhallinnan sekä ympäristön- ja työsuojelun kehittäminen on kiinteä osa toiminnanohjausta. y Pelastuslaitos tutkii alaan ja toimintaympäristöön liittyviä ilmiöitä ja kehittää toimintaansa tällä perusteella. Tulokset ja toimintamallit jaetaan avoimesti alan toimijoiden sekä asiakkaiden käyttöön. Pelastuslaitos osallistuu aktiivisesti valtakunnalliseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Mittarit Vastuullisuusraportti (päämittari) y Budjetin noudattaminen (kts. visio) y Toteutettujen hankintojen loppuanalyysi y Sisäisen valvonnan ja riskianalyysin vuosikysely y Kaupungin työhyvinvoinnin arviointimenetelmä Kunta10 (kts. visio) y Henkilöstön määrä, sairauspoissaolot ja koulutettavapäivien määrä y Ympäristöraportointi 13

14 Strategiaohjelma Helsingin kaupungin pelastuslaitos HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS Pelastuskomentaja Simo Weckstén PELASTUSTOIMEN OSASTO Pelastustoimen ja ensihoidon johtaminen Keskinen alue Eteläinen alue Läntinen alue Itäinen alue Rakenteellinen paloturvallisuus HALLINNON JA KEHITTÄMISEN OSASTO Pelastustoimi Ensihoito Varautuminen Esikunta Henkilöstöhallinto Osaamisenhallinta Toiminnanohjaus TEKNINEN OSASTO Korjaus- ja hankintapalvelut Käyttöpalvelut Tilapalvelut Materiaalihallintopalvelut Tietohallintopalvelut HALLINNON JA KEHITTÄMISEN OSASTO Hallintopäällikkö Henri Nordenswan Osasto vastaa toimintojen suunnittelusta, kehittämisestä, ohjaamisesta, tukitoiminnoista sekä mittaamisesta ja seurannasta Pelastustoimi Jari Korkiamäki Ensihoitopalvelut Kari Porthan Varautuminen Tommi Laurinen Esikunta Keijo Mökkönen Henkilöstöhallinto Juha-Pekka Lassila Osaamisenhallinta Matti Waitinen Toiminnanohjaus Tuomas Pylkkänen Pelastustoimen ja valvonnan suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen Ensihoidon palvelutuotannon suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen Varautuminen suuronnettomuuksiin, häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin Viestintä PR- ja perinneasiat Operatiivisen johtamisen kehittäminen Henkilöstösuunnittelu Rekrytointi Työsuhteen hallinta Työsuojelu Turvallisuusviestintä Osaamisenhallinta Virkatutkintokoulutus Täydennyskoulutus Varautumiskoulutus Strateginen suunnittelu Toiminnanohjaus ja kehittäminen Raportointi ja mittaaminen Tutkimus Taloushallinto 14

15 Helsingin kaupungin pelastuslaitos Strategiaohjelma PELASTUSTOIMEN OSASTO Pelastusjohtaja Jorma Lilja Osasto vastaa palvelutuotannon johtamisesta ja toteuttamisesta. Pelastustoimen ja ensihoidon johtaminen Keskinen alue Marko Järvinen Eteläinen alue Yrjö Niiranen Läntinen alue Hannu Ennevaara Itäinen alue Ari Hasanen Rakenteellinen paloturvallisuus Pelastustoimen johtaminen P30/P40 Ensihoidon johtaminen P11 Onnettomuuksien ehkäisy Markus Latva-aho Pelastustoimi As 10 Kari Nurminen As 70 Ilpo Lehtonen Onnettomuuksien ehkäisy Anja Aatsinki Pelastustoimi As 20/80 Tapio Sirén Onnettomuuksien ehkäisy Andreas Schneider Pelastustoimi As 30 Jari Herranen As 40 Raimo Pajunen Onnettomuuksien ehkäisy Erkki Tampio Pelastustoimi As 50 Kari Leino As 60 Ari Leppäluoto Rakenteellisen paloturvallisuuden ohjaus ja neuvonta Esko Rantanen TEKNINEN OSASTO Tekninen päällikkö Kari Virtanen Osasto vastaa teknisten tukipalveluiden suunnittelusta, kehittämisestä, ohjaamisesta, tuottamisesta sekä mittaamisesta ja seurannasta Korjaus- ja hankintapalvelut Mårten Hellbom Hankintojen ja korjaamotoiminnan suunnittelu, ohjaus, kehittäminen ja toteutus Käyttöpalvelut Kari Sirén Kiinteistönhoidon ja -ylläpidon suunnittelu, ohjaus, kehittäminen ja toteutus Tilapalvelut Keijo Mäki Tilojen suunnittelu, ohjaus, kehittäminen ja toteutus Materiaalihallintopalvelut Sirpa Alanen Ostotoimintojen, varushuollon ja materiaalilogistiikan suunnittelu, ohjaus, kehittäminen ja toteutus Tietohallintopalvelut Harri Lehto ICT-palveluiden suunnittelu, ohjaus, kehittäminen ja toteutus 15

16 Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen strategiaohjelma Julkaisija Helsingin kaupungin pelastuslaitos PL HELSINGIN KAUPUNKI