Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen strategiaohjelma Tavoitteena Suomen tuottavin pelastuslaitos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen strategiaohjelma 2015-2018. Tavoitteena Suomen tuottavin pelastuslaitos"

Transkriptio

1 Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen strategiaohjelma Tavoitteena Suomen tuottavin pelastuslaitos

2 Julkaisija: Helsingin kaupungin pelastuslaitos PL HELSINGIN KAUPUNKI

3 Helsingin kaupungin pelastuslaitos Strategiaohjelma Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen strategiaohjelma Tässä asiakirjassa esitellään Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen (jatkossa pelastuslaitos) johtoryhmän vahvistama ja pelastuslautakunnan hyväksymä strategiaohjelma vuosille Strategiaohjelman toteuttamisen valmistelu aloitetaan välittömästi ja se astuu voimaan Strategiaohjelmassa on huomioitu pelastuslaitoksen toimintaa ohjaavat asiakirjat. Pelastuslaitos noudattaa Helsingin kaupungin strategiaohjelman ja sisäministeriön laatiman Pelastustoimen strategian 2025 linjauksia sekä edistää niiden toteutumista omalla toiminnallaan. Strategiakauden aikana huomioidaan muutokset toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa. Pelastuslaitoksella on jatkossa vain yksi strategiaohjelma. Pelastuslaitoksen strategia- ja toiminnanohjausprosessit mahdollistavat strategisten tavoitteiden ja päätösten toteuttamisen toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten mukaan tehokkaasti. Strategian toteutumista seurataan ja arvioidaan kuukausittain. Tarvittavat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi otetaan käyttöön välittömästi. Pelastuslaitoksen tehtävänä (missio) on parantaa turvallisuutta sekä vähentää onnettomuuksia ja niiden vaikutuksia. Pelastuslaitos osallistaa ihmisiä, yrityksiä ja yhteisöjä omatoimisessa varautumisessa sekä suorittaa kiireelliset pelastusja ensihoitotehtävät. Pelastuslaitos on organisaatio, joka jatkaa toimintaansa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sekä vastaa väestönsuojelusta Helsingissä. Strategiaohjelman tiivistelmä Visiomme on olla Suomen tuottavin pelastuslaitos. y Parannamme turvallisuutta ehkäisemällä onnettomuuksia ja toimimalla tehokkaasti onnettomuustilanteiden aikana. y Olemme pääkaupungin paras vaihtoehto ensihoitopalveluiden tuottamisessa. y Varaudumme toimimaan vakavissa Helsingin ja yhteiskunnan turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa. y Toimimme vastuullisella tavalla. 3

4 Strategiaohjelma Helsingin kaupungin pelastuslaitos Tuottavuus Visiomme on olla Suomen tuottavin pelastuslaitos. Pelastuslaitos tarkoittaa tuottavuudella prosessien tehokkuutta, resurssien suuntaamista sekä kaikkia muita tekijöitä, joiden avulla saavutetaan asiakkaiden ja yhteiskunnan kannalta paras lopputulos. Tuloksellisuus koostuu Helsingin pelastustoimen alueen tuotantokyvystä, palveluiden riittävyydestä ja laadusta suhteessa niiden tarpeeseen sekä asiakastarpeiden täyttymisestä. Tuottavuudella kuvataan toiminnan kokonaisvaltaista onnistumista. Vertailu verrokkiryhmään on suoritettava osittain laadullisesti ja arvioiden, koska tuottavuuden mittaamiselle ei ole toimialalla vakiintunutta mittaustapaa. Vision toteutuminen edellyttää kaikkien pelastuslaitoksen toimintojen sekä organisatorisen toiminnan kehittämistä. Pelastuslaitos on käynnistänyt syksyllä 2013 organisaatiomuutoksen, jonka tavoitteena on poistaa hierarkkisen organisaation esteitä tuottavuuden kehittämiselle. Organisaatio voi tuottaa kokonaisvaltaisesti korkean laatutason palveluita vain, jos sen toimintamallit ovat tehokkaita ja laadukkaita. Pelastuslaitoksen lakisääteiset tehtävät tuotetaan määrällisesti ja laadullisesti tuottavalla tavalla. HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS Pelastuskomentaja Simo Weckstén PELASTUSTOIMEN OSASTO Pelastustoimen ja ensihoidon johtaminen Keskinen alue Eteläinen alue Läntinen alue Itäinen alue Rakenteellinen paloturvallisuus HALLINNON JA KEHITTÄMISEN OSASTO Pelastustoimi Ensihoito Varautuminen Esikunta Henkilöstöhallinto Osaamisenhallinta Toiminnanohjaus TEKNINEN OSASTO Korjaus- ja hankintapalvelut Käyttöpalvelut Tilapalvelut Materiaalihallintopalvelut Tietohallintopalvelut 4

5 Helsingin kaupungin pelastuslaitos Strategiaohjelma Toimenpiteet y Pelastuslaitos vahvistaa yksikkö- ja toimintorajat ylittävää vuorovaikutusta ja kommunikaatiota rajattoman organisaation toiminnan mahdollistamiseksi ja hyötyjen maksimoimiseksi. y Johtamisessa kiinnitetään erityistä huomiota resurssien ja suorituskyvyn kokonaisvaltaiseen tasapainoon. y Varmistetaan vuosittain talousarvioesityksen ja toimintasuunnitelman laadinnan aikana, että tuotettavat palvelut vastaavat määrällisesti ja laadullisesti pelastuslaitokselle asetettuja vaatimuksia, sopimuksia ja strategiaohjelman tavoitteita. y Pelastuslaitos analysoi asiakasryhmät ja niiden potentiaaliset onnettomuusriskit sekä varmistaa asiakaskohtaisten palveluiden toteutumisen riskiprofiilin mukaisesti. (2015) y Selvitetään yhdessä henkilöstön kanssa tarpeet kehittää henkilöstörakennetta, työnkuvia ja henkilöstöpolitiikkaa tulevaisuuden pelastustoimen vaatimusten mukaiseksi. (2016) y Pelastuslaitos arvioi tukitoiminnot ja niihin liittyvät prosessit sekä kehittää niitä vision edellyttämällä tavalla. (2014) y Pelastuslaitos selvittää edellytykset ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, joiden avulla voidaan käynnistää toimintokohtainen kustannuslaskenta palvelutuotannon eri osien osalta. ( ) y Viestintätoiminnot uudistetaan huomioiden vision, rajattoman organisaation sekä sosiaalisen median mahdollisuudet. (2015) y Sähköisen ja vuorovaikutteisen asioinnin mahdollisuudet asiakasrajapinnassa selvitetään osana pelastustoimen valtakunnallista VARANTO-hanketta. (2016) Mittarit Pelastuslaitoksen tuottavuusindeksi (päämittari) y Tuottavuusindeksin osamittarit ja niiden vertailu verrokkiryhmän kesken y Toiminnan itsearviointi EFQM-itsearviointimallilla y Budjetin noudattaminen y Palvelutuotannon toimintokohtainen kustannuslaskenta y Johdon mittaristo ja poikkeama-analyysi, joka kattaa palvelutuotannon ja tukitoiminnot y Kaupungin työhyvinvoinnin arviointimenetelmä Kunta10 (2014, 2016 ja 2018) y Vaikuttavuustutkimus ja -analyysi (2017) 5

6 Strategiaohjelma Helsingin kaupungin pelastuslaitos Onnettomuusriskien hallinta Parannamme turvallisuutta ehkäisemällä onnettomuuksia ja toimimalla tehokkaasti onnettomuustilanteiden aikana. Pelastuslaitoksen tavoitteena on saavuttaa onnettomuusriskien hallinnassa pohjoismaisten pääkaupunkien parhaat tulokset. Vertailu verrokkiryhmään on suoritettava osittain laadullisesti ja arvioiden, koska mittaamiselle ei ole toimialalla vakiintunutta mittaustapaa. Kaikilla riskeillä on kaksi ulottuvuutta: toteutumisen todennäköisyys ja seurausten vakavuus. Pelastuslaitos vähentää onnettomuuksien määrää ohjauksen, neuvonnan ja valvonnan keinoin. Edellä mainitut vaikuttavat myös onnettomuustilanteiden seurausten vakavuuteen (vahingot vähenevät), kun asukkaat ja organisaatiot ovat tietoisempia heitä uhkaavista onnettomuusriskeistä ja osaavat sekä ennaltaehkäistä niitä että toimia omatoimisesti riskitilanteen aikana. Tehokas operatiivinen pelastustoiminta ja ensihoitopalvelut vähentävät keskeisesti onnettomuustilanteiden seurausten vakavuutta. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana on, että pelastustoimen vaikuttavuutta on kasvatettavissa eniten onnettomuuksien ennaltaehkäisemisessä sekä asukkaiden ja organisaatioiden omatoimisen varautumisen ja asenteen kehittämisessä. 6

7 Helsingin kaupungin pelastuslaitos Strategiaohjelma Toimenpiteet y Toiminnan ja resurssien painopistettä siirretään onnettomuuksien ehkäisytyöhön ja asiakkaiden omatoimisen varautumisen ohjaamiseen. y Toimenpiteiden ja toimintamallien suunnittelu perustuu tutkittuun tietoon, laajamittaiseen riskianalyysiin sekä alueellisiin ja asiakaskohtaisiin riskienhallintatarpeisiin. y Turvallisuusviestinnässä toimintaa laajennetaan kattamaan monipuolisesti nykyaikaiset viestinnän mahdollisuudet. Turvallisuuskoulutuksen osalta pelastuslaitos keskittyy tuottamaan turvallisuuskoulutuspalveluita suunnitelmallisesti ja kohdennetusti kaupunkikonsernin tahoille. y Pelastuslaitos tukee alueellisen pelastusliiton ja sopimuspalokuntien toimintaa ja ohjaa tavoitteellisesti turvallisuusviestinnän toimenpiteitä heidän hoidettavakseen. (2015) y Pelastuslaitos arvioi pelastustoiminnan prosessit ja huomioi toiminnan kehittämisessä muuttuvan toimintaympäristön ja osaamisenhallinnan haasteet. (2015) y Pelastustoiminnan osalta tutkitaan, onko pelastustoiminnan tuloksellisuuden arvioimiseksi löydettävissä uudenlaisia tavoitearvoja ja mittaustapoja. Toimintaa kehitetään ja sille luodaan perustasot analyysin perusteella. (2016) y Pelastustoiminnassa käytettävän kaluston osalta ylläpidetään riskianalyysin näkökulmasta tarkoituksenmukainen kalusto. Pelastuslaitos tekee tarkoituksenmukaiset tonttivaraukset pelastusasemille kaupungin yleiskaavaan Pelastusasemat 2030-selvityksen selvityksen perusteella. y Pelastuslaitos luo henkilöstölleen onnettomuusriskien hallinnan innovaatiokilpailun, jonka avulla pyritään löytämään yhteiskunnallisia onnettomuusriskejä pienentäviä toimintamalleja ja menetelmiä. Pelastuslaitos sitoutuu edistämään ideoiden muuttumista innovaatioiksi käyttämällä omia yhteiskunnallisia vaikutuskanaviaan. (2015) Mittarit Kaupungin onnettomuusriskitason tilannekuva (päämittari) y Onnettomuuksien ehkäisyyn ja asiakkaiden omatoimiseen varautumiseen kohdistuvien työsuoritteiden määrällinen ja laadullinen seuranta ja analysointi y Operatiivisen pelastustoiminnan kokonaisprosessin poikkeama-analyysi (2016) y Operatiivisen pelastustoiminnan uudet tavoitearvot ja mittarit (2016) y Innovaatiokilpailun aloitteet y Onnettomuusriskien hallinnan toimintokohtaiset kustannukset (2016) 7

8 Strategiaohjelma Helsingin kaupungin pelastuslaitos Ensihoito Olemme pääkaupungin paras vaihtoehto ensihoitopalveluiden tuottamisessa. Pelastuslaitoksen strategisena tavoitteena on säilyttää ja vahvistaa kumppanuutta sekä olla pääkaupungin paras vaihtoehto ensihoitopalveluiden tuottamisessa. Vertailu verrokkiryhmään on suoritettava osittain laadullisesti ja arvioiden, koska mittaamiselle ei ole toimialalla vakiintunutta mittaustapaa. Ensihoidon palvelutaso toteutetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin palvelutasopäätöksen mukaisesti. Yhteistyötä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kanssa kehitetään tavoitteena ylläpitää pääkaupunkiin parhaiten soveltuvaa ensihoitopalvelua koko ensihoidon palveluketju huomioiden. 8

9 Helsingin kaupungin pelastuslaitos Strategiaohjelma Toimenpiteet y Ensihoidon tehtävämäärän kasvua ja tehtäväsidonnaisuutta alennetaan vaikuttamalla sosiaali- ja terveysministeriön antamiin ohjeisiin ja Hätäkeskuslaitoksen toimintaan siten, että aiheettomien ensihoitotehtävien määrä laskee. y Ensihoitoyksiköiden määrää lisätään ensihoitopalvelusopimuksen mukaisesti, mikäli palvelutasopäätöksen mukaista palvelutasoa ei muutoin kyetä saavuttamaan. y Potilas- ja sidosryhmätyytyväisyydessä ylläpidetään saavutettu valtakunnallinen kärkitaso. y Hoidolliset tulokset ovat kansainvälisesti vertaillen korkeatasoiset. y Tavoitteena on kehittää entisestään potilas- ja työturvallisuutta sekä saavuttaa niissä hyvät tulokset. y Pelastuslaitos käyttää ensihoitopalvelussa sekä pelastushenkilöstöä että päätoimisia ensihoitajia ja optimoi näin henkilöstön laaja-alaisen osaamisen hyödyntämisen koko pelastuslaitoksen operatiivisessa toiminnassa. y Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelun ja kustannuslaskennan järjestelmiä kehitetään ensihoidon toimintolaskennan toteuttamiseksi. y Ensihoitopalvelussa ylläpidetään ensihoidon yhteistoimintasopimuksen mukainen ja riskianalyysin näkökulmasta tarkoituksenmukainen kalusto. Mittarit Ensihoidon tasapainotettu tuloskortti (päämittari) y Potilas- ja sidosryhmätyytyväisyysmittaus (2015, 2017) y Hoitotulosten arviointi kansainvälisillä mittareilla y Potilaan tavoittamisviive y Tehtäväsidonnaisuus y Potilaiden tekemien muistutusten määrä y Ensihoitopalvelun toimintokohtaiset kustannukset (2015) 9

10 Strategiaohjelma Helsingin kaupungin pelastuslaitos Varautuminen Varaudumme toimimaan vakavissa Helsingin ja yhteiskunnan turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa Pelastuslaitos on organisaatio, jolla on valmius johtaa ja toimia yhteistyössä pelastuspalvelu- ja väestönsuojeluorganisaatioiden toimijoiden kanssa vakavissa Helsingin ja yhteiskunnan turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa. Yhteiskuntaa ja kaupunkeja koskevat uhkamallit ja häiriötilanteet on määritelty yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa. Pääkaupungin varautumisella on valtakunnallisesti merkittävä vaikutus. 10

11 Helsingin kaupungin pelastuslaitos Strategiaohjelma Toimenpiteet y Pelastuspalvelun perussuunnitelma uudistetaan kattamaan nykyistä paremmin häiriötilanteisiin varautuminen. (2014) y Pelastuslaitoksen johtokeskuksen esikuntarakenne ja johtaminen yhdenmukaistetaan suuronnettomuus- ja väestönsuojelutilanteisiin soveltuvaksi. (2014) y Suuronnettomuus- ja väestönsuojeluvalmiuteen liittyvät suunnitelmat ja ohjeet kootaan ja järjestetään helpottamaan operatiivista johtamista ja siihen valmistautumista. (2014) y Pelastuslaitos päivittää kriisiviestinnän suunnitelman. (2015) y Laaditaan aikataulu ja suunnitelma väestöhälytinjärjestelmän kehittämiseksi. (2015) y Kartoitetaan Helsingin kaupungin pelastuspalveluorganisaation koulutustarve. (2015) y Ratkaistaan kalliosuojien toimintavalmiuden edellyttämä henkilöstön saatavuus. (2016) y Käynnistetään normaaliolojen häiriötilanteiden riskianalyysityö, jossa kootaan yhteen olemassa oleva aineisto, kehitetään riskianalyysityön yhteisiä menetelmiä ja arvioidaan kehittämistarpeet. (2015) y Tehdään häiriötilanneriskianalyysi skenaariotarkasteluineen, joiden perusteella laaditaan pelastuspalveluorganisaation suorituskykyvaatimukset. (2016) y Pelastuslaitos jatkokouluttaa oman henkilöstönsä toimimaan suuronnettomuuksissa ja poikkeusoloissa. Osaamistarpeet huomioidaan osana osaamisenhallinnan suunnittelua ja toteuttamista. (2018) y Ratkaistaan kriittisten johtokeskustilojen ja kalliosuojien hallintaoikeus sekä niiden toimintakunnon ylläpitäminen. (2016) Mittarit Varautumisen tasapainotettu tuloskortti (päämittari) y Pelastuslaitoksen toimintamallien ja henkilöstön osaamisen analysointi suhteessa uhkaskenaarioihin (2016) y Kaupungin pelastuspalveluorganisaatioon sijoitetun henkilöstön osaaminen ja tavoitettavuus y Kaupungin väestönsuojeluorganisaatioon sijoitetun avainhenkilöstön osaaminen ja tavoitettavuus y Johtokeskusten ja johtamisjärjestelmien kunto ja toimivuus suhteessa pelastuspalvelun ja väestönsuojelun suunnitelmiin y Varautumisen toimintokohtaisten kustannusvaikutusten seuranta (2016) 11

12 Strategiaohjelma Helsingin kaupungin pelastuslaitos Vastuullisuus Toimimme vastuullisesti Pelastuslaitoksen perustehtävä ja toiminnan tulokset sekä vaikutukset ovat jo perusolemukseltaan yhteiskuntavastuullisia. Pelastuslaitos kehittää toimintaansa Helsingin kaupungin strategiaohjelman vastuullisten tavoitteiden perusteella ja edistää alueellisen elinkeinotoiminnan tuloksellisuutta sekä asukkaiden viihtyvyyttä, turvallisuutta ja terveyttä sekä eettisten periaatteiden toteutumista. Pelastuslaitos on vastuullinen työnantaja. Yhdessä hyvään t u r v a lli s u u t e e n 12

13 Helsingin kaupungin pelastuslaitos Strategiaohjelma Toimenpiteet y Pelastuslaitoksen talousjohtamisessa ja -suunnittelussa noudatetaan kaupungin asettamaa budjettiraamia. y Hankinnoissa kiinnitetään huomiota laatuun, kestävään kehitykseen ja harmaan talouden torjuntaan. y Henkilöstölle turvataan palvelussuhdeturva kaupungin strategiaohjelman mukaisesti. y Tavoitteena on lisätä joustavien työaikojen ja erilaisten työaikamallien soveltamista pelastustoiminnassa henkilöstön ansiotasosta tinkimättä. (2016) y Henkilöstön työssä jaksamista ja viihtyvyyttä parannetaan kehittämällä esimiestyötä ja henkilöstöhallinnon prosesseja, monipuolistamalla työnkuvia, hyvillä työskentelyolosuhteilla sekä ylläpitämällä saavutettua erinomaista tasoa sairauspoissaolojen määrässä. y Henkilöstön osaamista parannetaan suunnitelmallisen osaamisenhallinnan keinoin koko henkilöstö huomioiden ja laitoksen kriittiset osaamistarpeet priorisoiden. (2015) y Pelastuslaitos pyrkii vaikuttamaan alan valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin siten, että onnettomuuksien ehkäisyn opetus alalla vastaisi laajuudeltaan ja sisällöltään nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita. (2016) y Sisäinen riskienhallinnan sekä ympäristön- ja työsuojelun kehittäminen on kiinteä osa toiminnanohjausta. y Pelastuslaitos tutkii alaan ja toimintaympäristöön liittyviä ilmiöitä ja kehittää toimintaansa tällä perusteella. Tulokset ja toimintamallit jaetaan avoimesti alan toimijoiden sekä asiakkaiden käyttöön. Pelastuslaitos osallistuu aktiivisesti valtakunnalliseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Mittarit Vastuullisuusraportti (päämittari) y Budjetin noudattaminen (kts. visio) y Toteutettujen hankintojen loppuanalyysi y Sisäisen valvonnan ja riskianalyysin vuosikysely y Kaupungin työhyvinvoinnin arviointimenetelmä Kunta10 (kts. visio) y Henkilöstön määrä, sairauspoissaolot ja koulutettavapäivien määrä y Ympäristöraportointi 13

14 Strategiaohjelma Helsingin kaupungin pelastuslaitos HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS Pelastuskomentaja Simo Weckstén PELASTUSTOIMEN OSASTO Pelastustoimen ja ensihoidon johtaminen Keskinen alue Eteläinen alue Läntinen alue Itäinen alue Rakenteellinen paloturvallisuus HALLINNON JA KEHITTÄMISEN OSASTO Pelastustoimi Ensihoito Varautuminen Esikunta Henkilöstöhallinto Osaamisenhallinta Toiminnanohjaus TEKNINEN OSASTO Korjaus- ja hankintapalvelut Käyttöpalvelut Tilapalvelut Materiaalihallintopalvelut Tietohallintopalvelut HALLINNON JA KEHITTÄMISEN OSASTO Hallintopäällikkö Henri Nordenswan Osasto vastaa toimintojen suunnittelusta, kehittämisestä, ohjaamisesta, tukitoiminnoista sekä mittaamisesta ja seurannasta Pelastustoimi Jari Korkiamäki Ensihoitopalvelut Kari Porthan Varautuminen Tommi Laurinen Esikunta Keijo Mökkönen Henkilöstöhallinto Juha-Pekka Lassila Osaamisenhallinta Matti Waitinen Toiminnanohjaus Tuomas Pylkkänen Pelastustoimen ja valvonnan suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen Ensihoidon palvelutuotannon suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen Varautuminen suuronnettomuuksiin, häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin Viestintä PR- ja perinneasiat Operatiivisen johtamisen kehittäminen Henkilöstösuunnittelu Rekrytointi Työsuhteen hallinta Työsuojelu Turvallisuusviestintä Osaamisenhallinta Virkatutkintokoulutus Täydennyskoulutus Varautumiskoulutus Strateginen suunnittelu Toiminnanohjaus ja kehittäminen Raportointi ja mittaaminen Tutkimus Taloushallinto 14

15 Helsingin kaupungin pelastuslaitos Strategiaohjelma PELASTUSTOIMEN OSASTO Pelastusjohtaja Jorma Lilja Osasto vastaa palvelutuotannon johtamisesta ja toteuttamisesta. Pelastustoimen ja ensihoidon johtaminen Keskinen alue Marko Järvinen Eteläinen alue Yrjö Niiranen Läntinen alue Hannu Ennevaara Itäinen alue Ari Hasanen Rakenteellinen paloturvallisuus Pelastustoimen johtaminen P30/P40 Ensihoidon johtaminen P11 Onnettomuuksien ehkäisy Markus Latva-aho Pelastustoimi As 10 Kari Nurminen As 70 Ilpo Lehtonen Onnettomuuksien ehkäisy Anja Aatsinki Pelastustoimi As 20/80 Tapio Sirén Onnettomuuksien ehkäisy Andreas Schneider Pelastustoimi As 30 Jari Herranen As 40 Raimo Pajunen Onnettomuuksien ehkäisy Erkki Tampio Pelastustoimi As 50 Kari Leino As 60 Ari Leppäluoto Rakenteellisen paloturvallisuuden ohjaus ja neuvonta Esko Rantanen TEKNINEN OSASTO Tekninen päällikkö Kari Virtanen Osasto vastaa teknisten tukipalveluiden suunnittelusta, kehittämisestä, ohjaamisesta, tuottamisesta sekä mittaamisesta ja seurannasta Korjaus- ja hankintapalvelut Mårten Hellbom Hankintojen ja korjaamotoiminnan suunnittelu, ohjaus, kehittäminen ja toteutus Käyttöpalvelut Kari Sirén Kiinteistönhoidon ja -ylläpidon suunnittelu, ohjaus, kehittäminen ja toteutus Tilapalvelut Keijo Mäki Tilojen suunnittelu, ohjaus, kehittäminen ja toteutus Materiaalihallintopalvelut Sirpa Alanen Ostotoimintojen, varushuollon ja materiaalilogistiikan suunnittelu, ohjaus, kehittäminen ja toteutus Tietohallintopalvelut Harri Lehto ICT-palveluiden suunnittelu, ohjaus, kehittäminen ja toteutus 15

16 Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen strategiaohjelma Julkaisija Helsingin kaupungin pelastuslaitos PL HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOKSEN STRATEGIAOHJELMA

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOKSEN STRATEGIAOHJELMA HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOKSEN STRATEGIAOHJELMA Tässä asiakirjassa esitellään Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen (jatkossa pelastuslaitos) johtoryhmän 14.4.2014 vahvistama strategiaohjelma vuosille.

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi 2016 PelJk 18.8.2016 Palvelutasopäätös 2014-2018 Pelastustoimen palvelutasopäätös on pelastuslain 28 :n mukainen päätös alueen palvelutasosta ja suunnitelma

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

SW/HNo Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

SW/HNo Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio Toimintasääntö 9.3.2015 1(11) PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Johtaminen 1.1 Pelastuslaitoksen johto ja toimivallan delegointi 1.2 Osastopäälliköiden tehtävät Pelastuskomentajan, osastopäälliköiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 34/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 34/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 34/2013 1 (6) 1 V 9.10.2013, Helsingin kaupungin pelastustoimen johtosäännön muuttaminen HEL 2013-009126 T 00 01 00 Päätösehdotus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle,

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025 Pelastusylijohtaja Esko Koskinen 25.5.2016 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 26.5.2016 2 Toiminta-ajatus:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) Pelastuslautakunta PEK/6 15.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) Pelastuslautakunta PEK/6 15.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) 119 Pelastuslaitos, talousarvion toteutumisennuste III-2013 ja ylitysesitys HEL 2013-012527 T 02 02 01 Päätös Käyttötalousennuste Investoinnit Lautakunta päätti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Pelastuslautakunta PEK/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Pelastuslautakunta PEK/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (5) 28 Pelastuslaitoksen tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 2015 HEL 2016-001014 T 02 06 01 00 Päätös Käyttötalouden toteutuma Investoinnit Sitovat toiminnalliset

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Pelastustoimen palvelutason arviointi. Hankejohtaja Taito Vainio

Pelastustoimen palvelutason arviointi. Hankejohtaja Taito Vainio Pelastustoimen palvelutason arviointi Hankejohtaja Taito Vainio 1 Käsiteltävät asiat Palvelutasopäätökset nyt Palvelutasopäätökset uudessa järjestelmässä 16.11.2017 OHJEEN RAKENNE 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

Pelastuslaitosten strateginen pohja

Pelastuslaitosten strateginen pohja Strategia 2020 Pelastuslaitosten strateginen pohja Pelastuslaitoksen kehittymisvaatimus Johtamisen haaste Tuottavuushyöty Yhteiskunnan/ Kunnan tavoitetaso Miten osaaminen saadaan yhteiskunnan käyttöön?

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus; pelastustoimen järjestäminen. Hankejohtaja Taito Vainio

Pelastustoimen uudistus; pelastustoimen järjestäminen. Hankejohtaja Taito Vainio Pelastustoimen uudistus; pelastustoimen järjestäminen Hankejohtaja Taito Vainio 1 Pelastustoimen kehittämistä ohjaavat linjaukset HALLITUSOHJELMATAVOITTEET 1) Pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Pelastuslautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Pelastuslautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (7) 10 Pelastuslaitoksen talousarvioehdotus 2018 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2018-2020 HEL 2017-003532 T 02 02 00 Päätös päätti panna asian pöydälle. Esittelijä

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistushanke

Pelastustoimen uudistushanke Pelastustoimen uudistushanke - Alueellinen yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa -työryhmä - Poikkeusolojen riskianalyysi -alatyöryhmä Pelastustoimen ajankohtaisseminaari 13.10.2016, Jyväskylä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki HNo Pelastuslaitos

Helsingin kaupunki HNo Pelastuslaitos Helsingin kaupunki HNo 30.4.2014 Pelastuslaitos TALOUSARVION PERUSTELUTEKSTI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset

Lisätiedot

KAINUUN PELASTUSLAITOS

KAINUUN PELASTUSLAITOS KAINUUN PELASTUSLAITOS MUUTOSINFOT ke 22.3. Suomussalmi ke 29.3. Ristijärvi ti 4.4. Paltamo ti 25.4. Puolanka ke 3.5. Sotkamo ke 10.5. Kajaani ke 17.5. Kuhmo to 18.5. Hyrynsalmi KAINUUN PELASTUSLAITOS

Lisätiedot

Rahoitusperiaate erityisasiantuntija Hanna Talka Etunimi Sukunimi

Rahoitusperiaate erityisasiantuntija Hanna Talka Etunimi Sukunimi Rahoitusperiaate 16.11.2017 erityisasiantuntija Hanna Talka 1 Etunimi Sukunimi Sisältö Taloustieto siirtymisen yhteydessä Maakuntien taloustietojen ryhmittely Talous rahoitusperiaatteen toteutumisen osana

Lisätiedot

Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus?

Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus? Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus? Paloturvallisuuspäivät 2017 Mika Viljanen 13.12.2017 Pelastustoimen uudistus 1. Pelastuslain

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Esko Koskinen

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Esko Koskinen Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Esko Koskinen Maakuntalaki Maakuntauudistus ja pelastustoimi Siirto maakunnille "Kuntalaki" Maakuntahallinto Organisaatio Liikelaitos Maakunnat ja JTS Maakuntien

Lisätiedot

Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012

Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012 Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012 Strateginen kenttä Johdon forum Ministeriövalmistelu - läänit Yhteistoiminnallinen valmistelu Pelastusaluevalmistelu (pelastusjohtajien kokous) Palvalutasopäätökset Kuntastrategiat

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki HNo Pelastuslaitos

Helsingin kaupunki HNo Pelastuslaitos Helsingin kaupunki HNo 28.4.2015 Pelastuslaitos TALOUSARVION PERUSTELUTEKSTI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017 2018 Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Pelastuslautakunta PEK/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Pelastuslautakunta PEK/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2012 1 (5) 155 Hankinta- ja myyntivaltuudet HEL 2012-016091 T 00 01 00 Päätös Viranhaltijoiden hankintavaltuudet päätti, että hankintapäätökset tekee viranhaltija hankintavaltuuksiensa

Lisätiedot

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 39 07.10.2016 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 07.10.2016 39

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Ylimpänä päättävänä elimenä toimii

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ luonnos 05122011 1 Toimiala Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta ja kiireellisestä

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖ S JA RISKIANALYYSI Kati Tillander

PALVELUTASOPÄÄTÖ S JA RISKIANALYYSI Kati Tillander PALVELUTASOPÄÄTÖ S JA RISKIANALYYSI 2017-2020 Kati Tillander 28.2.2017 Palvelutasopäätös Sisältö Riskianalyysi Toimii palvelutasopäätöksen perusteluosana ja edelleen tarkemman toiminnan suunnittelun apuvälineenä.

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Toiminnan kuvaus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa olosuhteissa siitä, että pelastuslaitokselle säädetyt tehtävät suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisimman tehokkaalla

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2017

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2017 Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2017 KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 edellisenä vuonna käynnistyneellä yhteistyöhankkeella Kuntaliiton kanssa. Projektipäällikkönä toimi Piia Vähäsalo.

Lisätiedot

Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen valmisteluun 13.10.2014.

Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen valmisteluun 13.10.2014. HEINOLAN KAUPUNKI Kir i2a ro PELASTUSLAITOS PÄIJÄT-HÄME 10-10- 2014 A i anyn w 7ehtäväluo4dtus ENS I HO I T O Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta sekä niille erikseen määrätyistä

Lisätiedot

Ajankohtaista maakunta- ja pelastustoimen uudistuksesta

Ajankohtaista maakunta- ja pelastustoimen uudistuksesta Ajankohtaista maakunta- ja pelastustoimen uudistuksesta LSPel jäsenpalokuntien hallinnon ja päällystön seminaari 14.10.2017 Erityisasiantuntija Jouni Pousi Twitter @PousiJouni 1 Tavoitteena sujuvoittaa

Lisätiedot

Väliraportti. Työryhmä: Turvallisuus- ja varautuminen Turvallisuuden osio. Harri Setälä Pelastusjohtaja

Väliraportti. Työryhmä: Turvallisuus- ja varautuminen Turvallisuuden osio. Harri Setälä Pelastusjohtaja Väliraportti Työryhmä: Turvallisuus- ja varautuminen Turvallisuuden osio Harri Setälä Pelastusjohtaja Tehtäväkentän analysointi ja lähitulevaisuuden haasteet Hallitusohjelman kirjaukset pelastustoimesta:

Lisätiedot

Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen

Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen MAAKUNNALLINEN PALVELUTOIMINTA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa pelastustoimen rakenneuudistus

Lisätiedot

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Anssi Kuhlman Taustaa Pelastuslaki 379/2011 27 Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävät Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta,

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Kooste riskienhallinnan valmistelusta

Kooste riskienhallinnan valmistelusta Kooste riskienhallinnan valmistelusta 14.11.2017 Varautuminen ja riskienhallintaalajaosto Jukka Koponen Maakunnan riskienhallinnan valmistelusta Riskienhallinta-asioiden valmistelutyöstä huolehtii maakunnan

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto. organisaatio. Ylijohtaja Elli Aaltonen. Johtoryhmä. Opetustoimi- ja kulttuuri. Ympäristölupavastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto. organisaatio. Ylijohtaja Elli Aaltonen. Johtoryhmä. Opetustoimi- ja kulttuuri. Ympäristölupavastuualue Yli Elli Aaltonen organisaatio Maistraatin ohjaus- ja kehittämisyksikkö yksikön päällikkö Merja Koponen Työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkayksikkö yksikön päällikkö Timo Kähärä Johtoryhmä Hallintopalvelujen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluista pontta onnettomuuksien ehkäisyn kehittämiseen

Kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluista pontta onnettomuuksien ehkäisyn kehittämiseen Kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluista pontta onnettomuuksien ehkäisyn kehittämiseen PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 Nykyinen

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS /13.

Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS /13. Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta 8 17.10.2017 ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2018-2020 76/13.130/2017 IUALPEL 17.10.2017 8 Valmistelu: Olavi Liljemark Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistamishanke

Pelastustoimen uudistamishanke STM valmiusseminaari 26.-27.5.2016, Haikon kartano Pelastustoimen uudistamishanke V-P Ihamäki Pelastusjohtaja, pelastusjohtajat pj. (Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos) PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2017 ALKAEN VERSIO II - monituottajamalli PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo

Lisätiedot

Muutoksen tarpeet ja mahdollisuudet pelastustoimessa. Simo Weckstén Pelastuskomentaja Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Muutoksen tarpeet ja mahdollisuudet pelastustoimessa. Simo Weckstén Pelastuskomentaja Helsingin kaupungin pelastuslaitos Muutoksen tarpeet ja mahdollisuudet pelastustoimessa Simo Weckstén Pelastuskomentaja Helsingin kaupungin pelastuslaitos SITRA Megatrendit 2016 Kuvaus terrorismiverkostoista Lähde: Big, Allied and Dangerous:

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET

TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET Joensuu 17.2.2011 AIHEET Hallituksen linjaukset toimintakykyhankkeen osalta Pelastustoimen kehittäminen 2 HALLITUKSEN ILTAKOULU Iltakoulukäsittely 19.5.2010 Hallituksen

Lisätiedot

Pelastustoimi kysely. Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta

Pelastustoimi kysely. Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta Pelastustoimi 2019 -kysely Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta Perustiedot kyselystä Kyselyn laatimiseen osallistui Palopäällystöliiton toimijoiden lisäksi sisäministeriön pelastusosaston

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Tavoite Riskienhallinta ja turvallisuustyö toiminnan jatkuvuuden, tehokkuuden ja häiriöttömyyden varmistajana. Riskienhallinta ja turvallisuustyö strategian mahdollistajana.

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN 19.12. 2016 1 Teemaryhmän työsuunnitelma valmis Nykytilan kuvaus ja tilannekatsaus pelastuslaitoksen toiminnoista valmis Teema- ja sen alatyöryhmien esille nostamia asioita:

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAPUOLET Alajärven, Alavuden, Kauhajoen, Kauhavan, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Osaamisen foorumina PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten valtakunnallinen

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 1 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 1 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT... 2 HALLINTOPALVELUT... 2 TYÖSUOJELUTOIMINTA... 2 VIESTINTÄ... 2 KEHITTÄMISRYHMÄ...

Lisätiedot

Pelastustoimen strategia SPEK:n pelastusalan neuvottelupäivät

Pelastustoimen strategia SPEK:n pelastusalan neuvottelupäivät Pelastustoimen strategia SPEK:n pelastusalan neuvottelupäivät 9.12.2015 Tiina Männikkö Pelastustoimen strategiahanke SM asetti hankkeen ajalle 12/2014 5/2016 Ohjausryhmä Strategiaryhmä 8.1.2016 2 Strategiahankkeen

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Pelastustoimen tilinpäätöshanke - havaintoja, ajatuksia

Pelastustoimen tilinpäätöshanke - havaintoja, ajatuksia Pelastustoimen tilinpäätöshanke - havaintoja, ajatuksia Pelastustoimen ajankohtaispäivät 29.8.2013/Turku Teija Mankkinen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Miksi olemme olemassa? Suomessa on hyvä turvallisuuskulttuuri

Lisätiedot

SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNAN EDISTÄMINEN. SPPL PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVÄT Erityisasiantuntija Jouni Pousi

SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNAN EDISTÄMINEN. SPPL PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVÄT Erityisasiantuntija Jouni Pousi SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNAN EDISTÄMINEN SPPL PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVÄT 6. 8.4.2017 Erityisasiantuntija Jouni Pousi Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Pelastustoimen indikaattorittutkimushanke

Pelastustoimen indikaattorittutkimushanke Pelastustoimen indikaattorittutkimushanke Projektipäällikkö Heidi Tiimonen 19.4.2017 Pelastusopisto, hankkeen 3. kokoava työpaja Indikaattoreiden ja mittareiden muodostusprosessi Indikaattoreiden ja mittareiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Pelastustoimen indikaattorittutkimushanke

Pelastustoimen indikaattorittutkimushanke Pelastustoimen indikaattorittutkimushanke Projektipäällikkö Heidi Tiimonen 21.2.2017 Pelastusopisto, hankkeen 2. kokoava työpaja Indikaattoreiden ja mittareiden muodostusprosessi Indikaattoreiden ja mittareiden

Lisätiedot

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Mm. Kansainvälisesti korkeatasoisia ja omille vahvuusalueille profiloituneita korkeakouluja Entistä tuloksellisempaa

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Valtorin strategia. Hyväksytty Valtorin hallituksen kokouksessa

Valtorin strategia. Hyväksytty Valtorin hallituksen kokouksessa Valtorin strategia Hyväksytty Valtorin hallituksen kokouksessa 26.10.2017 TORI Töissä valtiolla sujuvammin Valtorin strategia Visio Luotettu ja toiminnan kaikissa tilanteissa turvaava Tuotamme valtionhallinnon

Lisätiedot

Elinvoimainen Ylivieska 2021

Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021- kaupunkistrategia Ylivieskan kaupunkistrategia perustuu Ylivieskan asemaan alueensa kasvavana keskuksena. Kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta. Hankejohtaja Taito Vainio

JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta. Hankejohtaja Taito Vainio JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta Hankejohtaja Taito Vainio Yleiset pelastustoimen tavoitteet Mahdollistaa tarvittaessa nykyistä paremmin valtakunnalliset ja yhdenmukaiset toimintamallit, yhteiset

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Toimitusjohtajan päätös 1.7.2015 136 1.7.2015 Tampereen Ateria Sisältö Organisaatio Liiketoiminta-alueen/tukitoiminnon päällikön tehtävät Liiketoiminta-alueiden

Lisätiedot

Pelastustoimen tilinpäätös 2008 ja 2009 -hanke, tilinpäätös- ja kustannusanalyysin tuloksia Jaana Määttälä, KTM, tutkija 28.8.2012

Pelastustoimen tilinpäätös 2008 ja 2009 -hanke, tilinpäätös- ja kustannusanalyysin tuloksia Jaana Määttälä, KTM, tutkija 28.8.2012 Pelastustoimen tilinpäätös 2008 ja 2009 -hanke, tilinpäätös- ja kustannusanalyysin tuloksia Jaana Määttälä, KTM, tutkija 28.8.2012 Pelastustoimen kokonaiskustannusanalyysi vuosilta 2007 2010: pelastuslaitokset,

Lisätiedot

Hankejohtaja Taito Vainion katsaus pelastustoimen uudistukseen

Hankejohtaja Taito Vainion katsaus pelastustoimen uudistukseen Hankejohtaja Taito Vainion katsaus pelastustoimen uudistukseen 29.9.2017 Sote- ja maakuntauudistuksen työryhmät on organisoitu uudelleen lopussa olevan kaaviokuvan mukaisesti: Virkamiesohjausryhmän jäsen

Lisätiedot

Maakunta- ja pelastustoimen uudistus - alueiden näkökulmat

Maakunta- ja pelastustoimen uudistus - alueiden näkökulmat Maakunta- ja pelastustoimen uudistus - alueiden näkökulmat MITEN NYKYTILAAN ON SAAVUTTU? 2 19.10.2017 Pelastustoimen aluejaon uudistaminen 2014 Pelastustoimen aluejako uudistetaan vähentämällä alueiden

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa (käyttöönotto osana hyvinvointiohjelmaa) TE-johdon ajakohtaisfoorumi 20.8.2014 Matti Hermunen Sisältö Mitä tapahtuu toimistoissa syksyllä 2014 => Miksi

Lisätiedot

Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos

Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta (kh) Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti,

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 Nykyinen toiminta perustuu 16.8.2011

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen pelastuslaitoksissa

Häiriötilanteisiin varautuminen pelastuslaitoksissa Häiriötilanteisiin varautuminen pelastuslaitoksissa - on todennäköistä, että epätodennäköinen tapahtuu - sattunut onnettomuus / tulipalo on epäonnistunut ehkäisytapahtuma 31.3.2014 Simo Tarvainen pelastusjohtaja

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

Varautuminen ja valmius ITÄ2017-valmiusharjoituksen asiantuntijaseminaari Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Kuopio

Varautuminen ja valmius ITÄ2017-valmiusharjoituksen asiantuntijaseminaari Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Kuopio Varautuminen ja valmius 2020 ITÄ2017-valmiusharjoituksen asiantuntijaseminaari Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Kuopio 15.11.2017 Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017 15.11.2017 2 Yhteiskunnan turvallisuusstrategia

Lisätiedot

Varautumisen uudet rakenteet. Vesa-Pekka Tervo pelastustoimen kehittämispäällikkö KUMA 2017, Tietoisku: Varautumisen uudet toimintatavat A 3.

Varautumisen uudet rakenteet. Vesa-Pekka Tervo pelastustoimen kehittämispäällikkö KUMA 2017, Tietoisku: Varautumisen uudet toimintatavat A 3. Varautumisen uudet rakenteet Vesa-Pekka Tervo pelastustoimen kehittämispäällikkö KUMA 2017, Tietoisku: Varautumisen uudet toimintatavat A 3.22 Alueellinen varautumisen yhteensovittaminen Malli on rajattu

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio Pelastustoimen kehittäminen Pelastusylitarkastaja Taito Vainio 2.12.2015 2 Hallitusohjelman kirjaukset pelastustoimesta Pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA (valtioneuvosto) SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMA (sisäministeriö) Aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategia (L-S AVI) Keski-Suomen

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelu ja tavoiteorganisaatio lukien

Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelu ja tavoiteorganisaatio lukien ( X ) tiedoksi ( ) toimenpiteitä varten Toimituskirjan oikeaksi todistaa : Kokkolassa keskusvirastossa 11.9.2015 Hallintosihteeri Leena Heinua-Nieminen JAKELU Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelu ja

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi Nimeämispyyntö 1 (2) VM/2155/00.01.00.01/2016 Liite 1 Liite 2 25.01.2017 Julkinen JulkICT Kimmo Rousku Nimeämispyyntö Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän sihteeristöön (VAHTIsihteeristö)

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa DRG-käyttäjäpäivät 2015 Lahti 4.12.2015 toimitusjohtaja Kuntaliitto Sote palvelurakenneuudistuksen tavoitteet Luoda

Lisätiedot

Pirkanmaan erikoissairaanhoidon strategia 2016-2025. Toimenpiteet ja mittarit strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi

Pirkanmaan erikoissairaanhoidon strategia 2016-2025. Toimenpiteet ja mittarit strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Pirkanmaan erikoissairaanhoidon strategia 2016-2025 ja mittarit strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Jokaista potilasta arvostava palvelu ja turvallinen hoito Palvelukulttuurin kehittäminen Toimintakulttuurin

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot