Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen strategiaohjelma Tavoitteena Suomen tuottavin pelastuslaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen strategiaohjelma 2015-2018. Tavoitteena Suomen tuottavin pelastuslaitos"

Transkriptio

1 Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen strategiaohjelma Tavoitteena Suomen tuottavin pelastuslaitos

2 Julkaisija: Helsingin kaupungin pelastuslaitos PL HELSINGIN KAUPUNKI

3 Helsingin kaupungin pelastuslaitos Strategiaohjelma Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen strategiaohjelma Tässä asiakirjassa esitellään Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen (jatkossa pelastuslaitos) johtoryhmän vahvistama ja pelastuslautakunnan hyväksymä strategiaohjelma vuosille Strategiaohjelman toteuttamisen valmistelu aloitetaan välittömästi ja se astuu voimaan Strategiaohjelmassa on huomioitu pelastuslaitoksen toimintaa ohjaavat asiakirjat. Pelastuslaitos noudattaa Helsingin kaupungin strategiaohjelman ja sisäministeriön laatiman Pelastustoimen strategian 2025 linjauksia sekä edistää niiden toteutumista omalla toiminnallaan. Strategiakauden aikana huomioidaan muutokset toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa. Pelastuslaitoksella on jatkossa vain yksi strategiaohjelma. Pelastuslaitoksen strategia- ja toiminnanohjausprosessit mahdollistavat strategisten tavoitteiden ja päätösten toteuttamisen toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten mukaan tehokkaasti. Strategian toteutumista seurataan ja arvioidaan kuukausittain. Tarvittavat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi otetaan käyttöön välittömästi. Pelastuslaitoksen tehtävänä (missio) on parantaa turvallisuutta sekä vähentää onnettomuuksia ja niiden vaikutuksia. Pelastuslaitos osallistaa ihmisiä, yrityksiä ja yhteisöjä omatoimisessa varautumisessa sekä suorittaa kiireelliset pelastusja ensihoitotehtävät. Pelastuslaitos on organisaatio, joka jatkaa toimintaansa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sekä vastaa väestönsuojelusta Helsingissä. Strategiaohjelman tiivistelmä Visiomme on olla Suomen tuottavin pelastuslaitos. y Parannamme turvallisuutta ehkäisemällä onnettomuuksia ja toimimalla tehokkaasti onnettomuustilanteiden aikana. y Olemme pääkaupungin paras vaihtoehto ensihoitopalveluiden tuottamisessa. y Varaudumme toimimaan vakavissa Helsingin ja yhteiskunnan turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa. y Toimimme vastuullisella tavalla. 3

4 Strategiaohjelma Helsingin kaupungin pelastuslaitos Tuottavuus Visiomme on olla Suomen tuottavin pelastuslaitos. Pelastuslaitos tarkoittaa tuottavuudella prosessien tehokkuutta, resurssien suuntaamista sekä kaikkia muita tekijöitä, joiden avulla saavutetaan asiakkaiden ja yhteiskunnan kannalta paras lopputulos. Tuloksellisuus koostuu Helsingin pelastustoimen alueen tuotantokyvystä, palveluiden riittävyydestä ja laadusta suhteessa niiden tarpeeseen sekä asiakastarpeiden täyttymisestä. Tuottavuudella kuvataan toiminnan kokonaisvaltaista onnistumista. Vertailu verrokkiryhmään on suoritettava osittain laadullisesti ja arvioiden, koska tuottavuuden mittaamiselle ei ole toimialalla vakiintunutta mittaustapaa. Vision toteutuminen edellyttää kaikkien pelastuslaitoksen toimintojen sekä organisatorisen toiminnan kehittämistä. Pelastuslaitos on käynnistänyt syksyllä 2013 organisaatiomuutoksen, jonka tavoitteena on poistaa hierarkkisen organisaation esteitä tuottavuuden kehittämiselle. Organisaatio voi tuottaa kokonaisvaltaisesti korkean laatutason palveluita vain, jos sen toimintamallit ovat tehokkaita ja laadukkaita. Pelastuslaitoksen lakisääteiset tehtävät tuotetaan määrällisesti ja laadullisesti tuottavalla tavalla. HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS Pelastuskomentaja Simo Weckstén PELASTUSTOIMEN OSASTO Pelastustoimen ja ensihoidon johtaminen Keskinen alue Eteläinen alue Läntinen alue Itäinen alue Rakenteellinen paloturvallisuus HALLINNON JA KEHITTÄMISEN OSASTO Pelastustoimi Ensihoito Varautuminen Esikunta Henkilöstöhallinto Osaamisenhallinta Toiminnanohjaus TEKNINEN OSASTO Korjaus- ja hankintapalvelut Käyttöpalvelut Tilapalvelut Materiaalihallintopalvelut Tietohallintopalvelut 4

5 Helsingin kaupungin pelastuslaitos Strategiaohjelma Toimenpiteet y Pelastuslaitos vahvistaa yksikkö- ja toimintorajat ylittävää vuorovaikutusta ja kommunikaatiota rajattoman organisaation toiminnan mahdollistamiseksi ja hyötyjen maksimoimiseksi. y Johtamisessa kiinnitetään erityistä huomiota resurssien ja suorituskyvyn kokonaisvaltaiseen tasapainoon. y Varmistetaan vuosittain talousarvioesityksen ja toimintasuunnitelman laadinnan aikana, että tuotettavat palvelut vastaavat määrällisesti ja laadullisesti pelastuslaitokselle asetettuja vaatimuksia, sopimuksia ja strategiaohjelman tavoitteita. y Pelastuslaitos analysoi asiakasryhmät ja niiden potentiaaliset onnettomuusriskit sekä varmistaa asiakaskohtaisten palveluiden toteutumisen riskiprofiilin mukaisesti. (2015) y Selvitetään yhdessä henkilöstön kanssa tarpeet kehittää henkilöstörakennetta, työnkuvia ja henkilöstöpolitiikkaa tulevaisuuden pelastustoimen vaatimusten mukaiseksi. (2016) y Pelastuslaitos arvioi tukitoiminnot ja niihin liittyvät prosessit sekä kehittää niitä vision edellyttämällä tavalla. (2014) y Pelastuslaitos selvittää edellytykset ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, joiden avulla voidaan käynnistää toimintokohtainen kustannuslaskenta palvelutuotannon eri osien osalta. ( ) y Viestintätoiminnot uudistetaan huomioiden vision, rajattoman organisaation sekä sosiaalisen median mahdollisuudet. (2015) y Sähköisen ja vuorovaikutteisen asioinnin mahdollisuudet asiakasrajapinnassa selvitetään osana pelastustoimen valtakunnallista VARANTO-hanketta. (2016) Mittarit Pelastuslaitoksen tuottavuusindeksi (päämittari) y Tuottavuusindeksin osamittarit ja niiden vertailu verrokkiryhmän kesken y Toiminnan itsearviointi EFQM-itsearviointimallilla y Budjetin noudattaminen y Palvelutuotannon toimintokohtainen kustannuslaskenta y Johdon mittaristo ja poikkeama-analyysi, joka kattaa palvelutuotannon ja tukitoiminnot y Kaupungin työhyvinvoinnin arviointimenetelmä Kunta10 (2014, 2016 ja 2018) y Vaikuttavuustutkimus ja -analyysi (2017) 5

6 Strategiaohjelma Helsingin kaupungin pelastuslaitos Onnettomuusriskien hallinta Parannamme turvallisuutta ehkäisemällä onnettomuuksia ja toimimalla tehokkaasti onnettomuustilanteiden aikana. Pelastuslaitoksen tavoitteena on saavuttaa onnettomuusriskien hallinnassa pohjoismaisten pääkaupunkien parhaat tulokset. Vertailu verrokkiryhmään on suoritettava osittain laadullisesti ja arvioiden, koska mittaamiselle ei ole toimialalla vakiintunutta mittaustapaa. Kaikilla riskeillä on kaksi ulottuvuutta: toteutumisen todennäköisyys ja seurausten vakavuus. Pelastuslaitos vähentää onnettomuuksien määrää ohjauksen, neuvonnan ja valvonnan keinoin. Edellä mainitut vaikuttavat myös onnettomuustilanteiden seurausten vakavuuteen (vahingot vähenevät), kun asukkaat ja organisaatiot ovat tietoisempia heitä uhkaavista onnettomuusriskeistä ja osaavat sekä ennaltaehkäistä niitä että toimia omatoimisesti riskitilanteen aikana. Tehokas operatiivinen pelastustoiminta ja ensihoitopalvelut vähentävät keskeisesti onnettomuustilanteiden seurausten vakavuutta. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana on, että pelastustoimen vaikuttavuutta on kasvatettavissa eniten onnettomuuksien ennaltaehkäisemisessä sekä asukkaiden ja organisaatioiden omatoimisen varautumisen ja asenteen kehittämisessä. 6

7 Helsingin kaupungin pelastuslaitos Strategiaohjelma Toimenpiteet y Toiminnan ja resurssien painopistettä siirretään onnettomuuksien ehkäisytyöhön ja asiakkaiden omatoimisen varautumisen ohjaamiseen. y Toimenpiteiden ja toimintamallien suunnittelu perustuu tutkittuun tietoon, laajamittaiseen riskianalyysiin sekä alueellisiin ja asiakaskohtaisiin riskienhallintatarpeisiin. y Turvallisuusviestinnässä toimintaa laajennetaan kattamaan monipuolisesti nykyaikaiset viestinnän mahdollisuudet. Turvallisuuskoulutuksen osalta pelastuslaitos keskittyy tuottamaan turvallisuuskoulutuspalveluita suunnitelmallisesti ja kohdennetusti kaupunkikonsernin tahoille. y Pelastuslaitos tukee alueellisen pelastusliiton ja sopimuspalokuntien toimintaa ja ohjaa tavoitteellisesti turvallisuusviestinnän toimenpiteitä heidän hoidettavakseen. (2015) y Pelastuslaitos arvioi pelastustoiminnan prosessit ja huomioi toiminnan kehittämisessä muuttuvan toimintaympäristön ja osaamisenhallinnan haasteet. (2015) y Pelastustoiminnan osalta tutkitaan, onko pelastustoiminnan tuloksellisuuden arvioimiseksi löydettävissä uudenlaisia tavoitearvoja ja mittaustapoja. Toimintaa kehitetään ja sille luodaan perustasot analyysin perusteella. (2016) y Pelastustoiminnassa käytettävän kaluston osalta ylläpidetään riskianalyysin näkökulmasta tarkoituksenmukainen kalusto. Pelastuslaitos tekee tarkoituksenmukaiset tonttivaraukset pelastusasemille kaupungin yleiskaavaan Pelastusasemat 2030-selvityksen selvityksen perusteella. y Pelastuslaitos luo henkilöstölleen onnettomuusriskien hallinnan innovaatiokilpailun, jonka avulla pyritään löytämään yhteiskunnallisia onnettomuusriskejä pienentäviä toimintamalleja ja menetelmiä. Pelastuslaitos sitoutuu edistämään ideoiden muuttumista innovaatioiksi käyttämällä omia yhteiskunnallisia vaikutuskanaviaan. (2015) Mittarit Kaupungin onnettomuusriskitason tilannekuva (päämittari) y Onnettomuuksien ehkäisyyn ja asiakkaiden omatoimiseen varautumiseen kohdistuvien työsuoritteiden määrällinen ja laadullinen seuranta ja analysointi y Operatiivisen pelastustoiminnan kokonaisprosessin poikkeama-analyysi (2016) y Operatiivisen pelastustoiminnan uudet tavoitearvot ja mittarit (2016) y Innovaatiokilpailun aloitteet y Onnettomuusriskien hallinnan toimintokohtaiset kustannukset (2016) 7

8 Strategiaohjelma Helsingin kaupungin pelastuslaitos Ensihoito Olemme pääkaupungin paras vaihtoehto ensihoitopalveluiden tuottamisessa. Pelastuslaitoksen strategisena tavoitteena on säilyttää ja vahvistaa kumppanuutta sekä olla pääkaupungin paras vaihtoehto ensihoitopalveluiden tuottamisessa. Vertailu verrokkiryhmään on suoritettava osittain laadullisesti ja arvioiden, koska mittaamiselle ei ole toimialalla vakiintunutta mittaustapaa. Ensihoidon palvelutaso toteutetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin palvelutasopäätöksen mukaisesti. Yhteistyötä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kanssa kehitetään tavoitteena ylläpitää pääkaupunkiin parhaiten soveltuvaa ensihoitopalvelua koko ensihoidon palveluketju huomioiden. 8

9 Helsingin kaupungin pelastuslaitos Strategiaohjelma Toimenpiteet y Ensihoidon tehtävämäärän kasvua ja tehtäväsidonnaisuutta alennetaan vaikuttamalla sosiaali- ja terveysministeriön antamiin ohjeisiin ja Hätäkeskuslaitoksen toimintaan siten, että aiheettomien ensihoitotehtävien määrä laskee. y Ensihoitoyksiköiden määrää lisätään ensihoitopalvelusopimuksen mukaisesti, mikäli palvelutasopäätöksen mukaista palvelutasoa ei muutoin kyetä saavuttamaan. y Potilas- ja sidosryhmätyytyväisyydessä ylläpidetään saavutettu valtakunnallinen kärkitaso. y Hoidolliset tulokset ovat kansainvälisesti vertaillen korkeatasoiset. y Tavoitteena on kehittää entisestään potilas- ja työturvallisuutta sekä saavuttaa niissä hyvät tulokset. y Pelastuslaitos käyttää ensihoitopalvelussa sekä pelastushenkilöstöä että päätoimisia ensihoitajia ja optimoi näin henkilöstön laaja-alaisen osaamisen hyödyntämisen koko pelastuslaitoksen operatiivisessa toiminnassa. y Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelun ja kustannuslaskennan järjestelmiä kehitetään ensihoidon toimintolaskennan toteuttamiseksi. y Ensihoitopalvelussa ylläpidetään ensihoidon yhteistoimintasopimuksen mukainen ja riskianalyysin näkökulmasta tarkoituksenmukainen kalusto. Mittarit Ensihoidon tasapainotettu tuloskortti (päämittari) y Potilas- ja sidosryhmätyytyväisyysmittaus (2015, 2017) y Hoitotulosten arviointi kansainvälisillä mittareilla y Potilaan tavoittamisviive y Tehtäväsidonnaisuus y Potilaiden tekemien muistutusten määrä y Ensihoitopalvelun toimintokohtaiset kustannukset (2015) 9

10 Strategiaohjelma Helsingin kaupungin pelastuslaitos Varautuminen Varaudumme toimimaan vakavissa Helsingin ja yhteiskunnan turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa Pelastuslaitos on organisaatio, jolla on valmius johtaa ja toimia yhteistyössä pelastuspalvelu- ja väestönsuojeluorganisaatioiden toimijoiden kanssa vakavissa Helsingin ja yhteiskunnan turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa. Yhteiskuntaa ja kaupunkeja koskevat uhkamallit ja häiriötilanteet on määritelty yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa. Pääkaupungin varautumisella on valtakunnallisesti merkittävä vaikutus. 10

11 Helsingin kaupungin pelastuslaitos Strategiaohjelma Toimenpiteet y Pelastuspalvelun perussuunnitelma uudistetaan kattamaan nykyistä paremmin häiriötilanteisiin varautuminen. (2014) y Pelastuslaitoksen johtokeskuksen esikuntarakenne ja johtaminen yhdenmukaistetaan suuronnettomuus- ja väestönsuojelutilanteisiin soveltuvaksi. (2014) y Suuronnettomuus- ja väestönsuojeluvalmiuteen liittyvät suunnitelmat ja ohjeet kootaan ja järjestetään helpottamaan operatiivista johtamista ja siihen valmistautumista. (2014) y Pelastuslaitos päivittää kriisiviestinnän suunnitelman. (2015) y Laaditaan aikataulu ja suunnitelma väestöhälytinjärjestelmän kehittämiseksi. (2015) y Kartoitetaan Helsingin kaupungin pelastuspalveluorganisaation koulutustarve. (2015) y Ratkaistaan kalliosuojien toimintavalmiuden edellyttämä henkilöstön saatavuus. (2016) y Käynnistetään normaaliolojen häiriötilanteiden riskianalyysityö, jossa kootaan yhteen olemassa oleva aineisto, kehitetään riskianalyysityön yhteisiä menetelmiä ja arvioidaan kehittämistarpeet. (2015) y Tehdään häiriötilanneriskianalyysi skenaariotarkasteluineen, joiden perusteella laaditaan pelastuspalveluorganisaation suorituskykyvaatimukset. (2016) y Pelastuslaitos jatkokouluttaa oman henkilöstönsä toimimaan suuronnettomuuksissa ja poikkeusoloissa. Osaamistarpeet huomioidaan osana osaamisenhallinnan suunnittelua ja toteuttamista. (2018) y Ratkaistaan kriittisten johtokeskustilojen ja kalliosuojien hallintaoikeus sekä niiden toimintakunnon ylläpitäminen. (2016) Mittarit Varautumisen tasapainotettu tuloskortti (päämittari) y Pelastuslaitoksen toimintamallien ja henkilöstön osaamisen analysointi suhteessa uhkaskenaarioihin (2016) y Kaupungin pelastuspalveluorganisaatioon sijoitetun henkilöstön osaaminen ja tavoitettavuus y Kaupungin väestönsuojeluorganisaatioon sijoitetun avainhenkilöstön osaaminen ja tavoitettavuus y Johtokeskusten ja johtamisjärjestelmien kunto ja toimivuus suhteessa pelastuspalvelun ja väestönsuojelun suunnitelmiin y Varautumisen toimintokohtaisten kustannusvaikutusten seuranta (2016) 11

12 Strategiaohjelma Helsingin kaupungin pelastuslaitos Vastuullisuus Toimimme vastuullisesti Pelastuslaitoksen perustehtävä ja toiminnan tulokset sekä vaikutukset ovat jo perusolemukseltaan yhteiskuntavastuullisia. Pelastuslaitos kehittää toimintaansa Helsingin kaupungin strategiaohjelman vastuullisten tavoitteiden perusteella ja edistää alueellisen elinkeinotoiminnan tuloksellisuutta sekä asukkaiden viihtyvyyttä, turvallisuutta ja terveyttä sekä eettisten periaatteiden toteutumista. Pelastuslaitos on vastuullinen työnantaja. Yhdessä hyvään t u r v a lli s u u t e e n 12

13 Helsingin kaupungin pelastuslaitos Strategiaohjelma Toimenpiteet y Pelastuslaitoksen talousjohtamisessa ja -suunnittelussa noudatetaan kaupungin asettamaa budjettiraamia. y Hankinnoissa kiinnitetään huomiota laatuun, kestävään kehitykseen ja harmaan talouden torjuntaan. y Henkilöstölle turvataan palvelussuhdeturva kaupungin strategiaohjelman mukaisesti. y Tavoitteena on lisätä joustavien työaikojen ja erilaisten työaikamallien soveltamista pelastustoiminnassa henkilöstön ansiotasosta tinkimättä. (2016) y Henkilöstön työssä jaksamista ja viihtyvyyttä parannetaan kehittämällä esimiestyötä ja henkilöstöhallinnon prosesseja, monipuolistamalla työnkuvia, hyvillä työskentelyolosuhteilla sekä ylläpitämällä saavutettua erinomaista tasoa sairauspoissaolojen määrässä. y Henkilöstön osaamista parannetaan suunnitelmallisen osaamisenhallinnan keinoin koko henkilöstö huomioiden ja laitoksen kriittiset osaamistarpeet priorisoiden. (2015) y Pelastuslaitos pyrkii vaikuttamaan alan valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin siten, että onnettomuuksien ehkäisyn opetus alalla vastaisi laajuudeltaan ja sisällöltään nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita. (2016) y Sisäinen riskienhallinnan sekä ympäristön- ja työsuojelun kehittäminen on kiinteä osa toiminnanohjausta. y Pelastuslaitos tutkii alaan ja toimintaympäristöön liittyviä ilmiöitä ja kehittää toimintaansa tällä perusteella. Tulokset ja toimintamallit jaetaan avoimesti alan toimijoiden sekä asiakkaiden käyttöön. Pelastuslaitos osallistuu aktiivisesti valtakunnalliseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Mittarit Vastuullisuusraportti (päämittari) y Budjetin noudattaminen (kts. visio) y Toteutettujen hankintojen loppuanalyysi y Sisäisen valvonnan ja riskianalyysin vuosikysely y Kaupungin työhyvinvoinnin arviointimenetelmä Kunta10 (kts. visio) y Henkilöstön määrä, sairauspoissaolot ja koulutettavapäivien määrä y Ympäristöraportointi 13

14 Strategiaohjelma Helsingin kaupungin pelastuslaitos HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS Pelastuskomentaja Simo Weckstén PELASTUSTOIMEN OSASTO Pelastustoimen ja ensihoidon johtaminen Keskinen alue Eteläinen alue Läntinen alue Itäinen alue Rakenteellinen paloturvallisuus HALLINNON JA KEHITTÄMISEN OSASTO Pelastustoimi Ensihoito Varautuminen Esikunta Henkilöstöhallinto Osaamisenhallinta Toiminnanohjaus TEKNINEN OSASTO Korjaus- ja hankintapalvelut Käyttöpalvelut Tilapalvelut Materiaalihallintopalvelut Tietohallintopalvelut HALLINNON JA KEHITTÄMISEN OSASTO Hallintopäällikkö Henri Nordenswan Osasto vastaa toimintojen suunnittelusta, kehittämisestä, ohjaamisesta, tukitoiminnoista sekä mittaamisesta ja seurannasta Pelastustoimi Jari Korkiamäki Ensihoitopalvelut Kari Porthan Varautuminen Tommi Laurinen Esikunta Keijo Mökkönen Henkilöstöhallinto Juha-Pekka Lassila Osaamisenhallinta Matti Waitinen Toiminnanohjaus Tuomas Pylkkänen Pelastustoimen ja valvonnan suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen Ensihoidon palvelutuotannon suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen Varautuminen suuronnettomuuksiin, häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin Viestintä PR- ja perinneasiat Operatiivisen johtamisen kehittäminen Henkilöstösuunnittelu Rekrytointi Työsuhteen hallinta Työsuojelu Turvallisuusviestintä Osaamisenhallinta Virkatutkintokoulutus Täydennyskoulutus Varautumiskoulutus Strateginen suunnittelu Toiminnanohjaus ja kehittäminen Raportointi ja mittaaminen Tutkimus Taloushallinto 14

15 Helsingin kaupungin pelastuslaitos Strategiaohjelma PELASTUSTOIMEN OSASTO Pelastusjohtaja Jorma Lilja Osasto vastaa palvelutuotannon johtamisesta ja toteuttamisesta. Pelastustoimen ja ensihoidon johtaminen Keskinen alue Marko Järvinen Eteläinen alue Yrjö Niiranen Läntinen alue Hannu Ennevaara Itäinen alue Ari Hasanen Rakenteellinen paloturvallisuus Pelastustoimen johtaminen P30/P40 Ensihoidon johtaminen P11 Onnettomuuksien ehkäisy Markus Latva-aho Pelastustoimi As 10 Kari Nurminen As 70 Ilpo Lehtonen Onnettomuuksien ehkäisy Anja Aatsinki Pelastustoimi As 20/80 Tapio Sirén Onnettomuuksien ehkäisy Andreas Schneider Pelastustoimi As 30 Jari Herranen As 40 Raimo Pajunen Onnettomuuksien ehkäisy Erkki Tampio Pelastustoimi As 50 Kari Leino As 60 Ari Leppäluoto Rakenteellisen paloturvallisuuden ohjaus ja neuvonta Esko Rantanen TEKNINEN OSASTO Tekninen päällikkö Kari Virtanen Osasto vastaa teknisten tukipalveluiden suunnittelusta, kehittämisestä, ohjaamisesta, tuottamisesta sekä mittaamisesta ja seurannasta Korjaus- ja hankintapalvelut Mårten Hellbom Hankintojen ja korjaamotoiminnan suunnittelu, ohjaus, kehittäminen ja toteutus Käyttöpalvelut Kari Sirén Kiinteistönhoidon ja -ylläpidon suunnittelu, ohjaus, kehittäminen ja toteutus Tilapalvelut Keijo Mäki Tilojen suunnittelu, ohjaus, kehittäminen ja toteutus Materiaalihallintopalvelut Sirpa Alanen Ostotoimintojen, varushuollon ja materiaalilogistiikan suunnittelu, ohjaus, kehittäminen ja toteutus Tietohallintopalvelut Harri Lehto ICT-palveluiden suunnittelu, ohjaus, kehittäminen ja toteutus 15

16 Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen strategiaohjelma Julkaisija Helsingin kaupungin pelastuslaitos PL HELSINGIN KAUPUNKI

SW/HNo Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

SW/HNo Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio Toimintasääntö 9.3.2015 1(11) PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Johtaminen 1.1 Pelastuslaitoksen johto ja toimivallan delegointi 1.2 Osastopäälliköiden tehtävät Pelastuskomentajan, osastopäälliköiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) Pelastuslautakunta PEK/6 15.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) Pelastuslautakunta PEK/6 15.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) 119 Pelastuslaitos, talousarvion toteutumisennuste III-2013 ja ylitysesitys HEL 2013-012527 T 02 02 01 Päätös Käyttötalousennuste Investoinnit Lautakunta päätti

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistushanke

Pelastustoimen uudistushanke Pelastustoimen uudistushanke - Alueellinen yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa -työryhmä - Poikkeusolojen riskianalyysi -alatyöryhmä Pelastustoimen ajankohtaisseminaari 13.10.2016, Jyväskylä

Lisätiedot

Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012

Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012 Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012 Strateginen kenttä Johdon forum Ministeriövalmistelu - läänit Yhteistoiminnallinen valmistelu Pelastusaluevalmistelu (pelastusjohtajien kokous) Palvalutasopäätökset Kuntastrategiat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Pelastuslautakunta PEK/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Pelastuslautakunta PEK/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2012 1 (5) 155 Hankinta- ja myyntivaltuudet HEL 2012-016091 T 00 01 00 Päätös Viranhaltijoiden hankintavaltuudet päätti, että hankintapäätökset tekee viranhaltija hankintavaltuuksiensa

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Ylimpänä päättävänä elimenä toimii

Lisätiedot

Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen

Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen MAAKUNNALLINEN PALVELUTOIMINTA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa pelastustoimen rakenneuudistus

Lisätiedot

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Anssi Kuhlman Taustaa Pelastuslaki 379/2011 27 Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävät Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta,

Lisätiedot

Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen valmisteluun 13.10.2014.

Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen valmisteluun 13.10.2014. HEINOLAN KAUPUNKI Kir i2a ro PELASTUSLAITOS PÄIJÄT-HÄME 10-10- 2014 A i anyn w 7ehtäväluo4dtus ENS I HO I T O Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN 19.12. 2016 1 Teemaryhmän työsuunnitelma valmis Nykytilan kuvaus ja tilannekatsaus pelastuslaitoksen toiminnoista valmis Teema- ja sen alatyöryhmien esille nostamia asioita:

Lisätiedot

Muutoksen tarpeet ja mahdollisuudet pelastustoimessa. Simo Weckstén Pelastuskomentaja Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Muutoksen tarpeet ja mahdollisuudet pelastustoimessa. Simo Weckstén Pelastuskomentaja Helsingin kaupungin pelastuslaitos Muutoksen tarpeet ja mahdollisuudet pelastustoimessa Simo Weckstén Pelastuskomentaja Helsingin kaupungin pelastuslaitos SITRA Megatrendit 2016 Kuvaus terrorismiverkostoista Lähde: Big, Allied and Dangerous:

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2017 ALKAEN VERSIO II - monituottajamalli PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET

TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET Joensuu 17.2.2011 AIHEET Hallituksen linjaukset toimintakykyhankkeen osalta Pelastustoimen kehittäminen 2 HALLITUKSEN ILTAKOULU Iltakoulukäsittely 19.5.2010 Hallituksen

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAPUOLET Alajärven, Alavuden, Kauhajoen, Kauhavan, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Osaamisen foorumina PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten valtakunnallinen

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 1 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 1 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT... 2 HALLINTOPALVELUT... 2 TYÖSUOJELUTOIMINTA... 2 VIESTINTÄ... 2 KEHITTÄMISRYHMÄ...

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Toimitusjohtajan päätös 1.7.2015 136 1.7.2015 Tampereen Ateria Sisältö Organisaatio Liiketoiminta-alueen/tukitoiminnon päällikön tehtävät Liiketoiminta-alueiden

Lisätiedot

Pelastustoimen tilinpäätöshanke - havaintoja, ajatuksia

Pelastustoimen tilinpäätöshanke - havaintoja, ajatuksia Pelastustoimen tilinpäätöshanke - havaintoja, ajatuksia Pelastustoimen ajankohtaispäivät 29.8.2013/Turku Teija Mankkinen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Miksi olemme olemassa? Suomessa on hyvä turvallisuuskulttuuri

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa (käyttöönotto osana hyvinvointiohjelmaa) TE-johdon ajakohtaisfoorumi 20.8.2014 Matti Hermunen Sisältö Mitä tapahtuu toimistoissa syksyllä 2014 => Miksi

Lisätiedot

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Mm. Kansainvälisesti korkeatasoisia ja omille vahvuusalueille profiloituneita korkeakouluja Entistä tuloksellisempaa

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Pelastustoimen tilinpäätös 2008 ja 2009 -hanke, tilinpäätös- ja kustannusanalyysin tuloksia Jaana Määttälä, KTM, tutkija 28.8.2012

Pelastustoimen tilinpäätös 2008 ja 2009 -hanke, tilinpäätös- ja kustannusanalyysin tuloksia Jaana Määttälä, KTM, tutkija 28.8.2012 Pelastustoimen tilinpäätös 2008 ja 2009 -hanke, tilinpäätös- ja kustannusanalyysin tuloksia Jaana Määttälä, KTM, tutkija 28.8.2012 Pelastustoimen kokonaiskustannusanalyysi vuosilta 2007 2010: pelastuslaitokset,

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö

Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 1 Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 22.6.2015 STEP-hanke 2012-2016 1 Koulutusaineiston sisältö 1. Johdanto, tausta, tavoitteet

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA (valtioneuvosto) SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMA (sisäministeriö) Aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategia (L-S AVI) Keski-Suomen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen

Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Pelastustoimi 2007-2012 Vuosi 2007 Pelastustoimi vahvasti hallitusohjelmaan Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano Lääkäri- ja pelastushelikopteriselvitys Selonteko hätäkeskusuudistuksesta Väestön

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa DRG-käyttäjäpäivät 2015 Lahti 4.12.2015 toimitusjohtaja Kuntaliitto Sote palvelurakenneuudistuksen tavoitteet Luoda

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2012 Vahvistetaan otettavaksi käyttöön 1.1.2012 Pelastuslautakunta 5.10.2011 Pelastuslautakunnan toimintasäännön muuttaminen, luku 10, Pelastuslautakunta

Lisätiedot

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi Hätäkeskusuudistus Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos www. Sisäasiainministeriön 15.5.2009 päätöksen mukaisesti hätäkeskustoimintaa kehitetään vuoteen 2015 mennessä seuraavin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari 6.-7.6.2013 Liisa Hakala Mielekäs työ sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla - Miksi työn mielekkyys

Lisätiedot

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Terveyttä yksilöille, tuottavuutta yritykselle ja hyvinvointia työyhteisölle Ossi Aura Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, fil.tri Alustuksen

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015 Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella Janne Rautasuo 30.1.2015 Pelastuslaki 379/2011 41 Palontutkinta Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta Tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN JA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN AIESOPIMUS ENSIHOIDON PALVELUTUOTANNOSTA JA ENSIVASTEPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

Johtaminen laadun tuottajana

Johtaminen laadun tuottajana Johtaminen laadun tuottajana Varhaiskasvatuksen seminaari 15.11.2010 Eeva Hujala Tampereen yliopisto 2010 JOHTAJUUS varhaiskasvatuksessa on toimijoiden sitouttamista perustehtävän tavoitteelliseen kehittämiseen

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta. Varautumisseminaari 19.3.2014

Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta. Varautumisseminaari 19.3.2014 Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta Varautumisseminaari 19.3.2014 Taustaa Väestönsuojelujaoston johtokunnan seminaari 14. 15.1.2014 Kyselyt pelastuslaitoksille 13.2. 16 laitosta vastasi

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Suomen Kuntaliitto Toinen Linja 14 Kuntatalo PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

Pirkanmaan erikoissairaanhoidon strategia 2016-2025. Toimenpiteet ja mittarit strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi

Pirkanmaan erikoissairaanhoidon strategia 2016-2025. Toimenpiteet ja mittarit strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Pirkanmaan erikoissairaanhoidon strategia 2016-2025 ja mittarit strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Jokaista potilasta arvostava palvelu ja turvallinen hoito Palvelukulttuurin kehittäminen Toimintakulttuurin

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla

Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla Puheenvuoron lähtökohtana on työsuojeluviranomaisen tilannearvio ja painotukset 3.5.2013 1 Työsuojeluviranomaisen toiminnan lähtökohdat

Lisätiedot

Poikkeusolojen riskianalyysi

Poikkeusolojen riskianalyysi Poikkeusolojen riskianalyysi Vesa-Pekka Tervo riskienhallintapäällikkö Väestönsuojelun neuvottelupäivät, Käpylä, 25.4.2013 KUP:n organisaatio Pelastusjohtaja Apulaispelastusjohtaja Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistus Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistaminen Pelastustoimen uudistaminen tehdään, jotta edelleen tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa asiakkaan turvallisuustaso

Lisätiedot

Palosuojelurahasto 2025. Aktiivisesti ja avoimesti tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämisen puolesta

Palosuojelurahasto 2025. Aktiivisesti ja avoimesti tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämisen puolesta Palosuojelurahasto 2025 Aktiivisesti ja avoimesti tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämisen puolesta 1 1. Toimintaympäristön muutokset, joihin rahaston strategialla pyritään osaltaan vastaamaan

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 JYRI LILJA ensihoitopäällikkö Eduskunta on hyväksynyt uuden terveydenhuoltolain, joka tulee voimaan 1.5.2011. Lain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Jatkuvuuden varmistaminen

Jatkuvuuden varmistaminen Jatkuvuuden varmistaminen kriittisessä ympäristössä SADe-ohjelman tietosuoja- ja tietoturvailtapäivä 26.11.2014 Aku Hilve http: ://www.capitolhillblue.com/node/47903/060413internet 2 Varautumisella ymmärretään

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 1 23.9.2013 Varsinais-Suomen pelastuslaitos Visio Varsinais-Suomen pelastuslaitos on kehittyvä alansa valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja laadukkaiden pelastusturvallisuus-

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja ja palvelutuotantoa

Lisätiedot

1. Perusvalmius on valmiustila, jossa toimitaan normaaliaikana.

1. Perusvalmius on valmiustila, jossa toimitaan normaaliaikana. ROVANIEMEN KAUPUNGIN POIKKEUSOLOJEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.3.2013 130 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.5.2013 78 1 SOVELTAMINEN Tätä johtosääntöä sovelletaan Rovaniemen kaupungissa

Lisätiedot

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014 Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Hankejohtaja Taito Vainio

Pelastustoimen uudistus. Hankejohtaja Taito Vainio Pelastustoimen uudistus Hankejohtaja Taito Vainio SOTE- ja aluehallintouudistus 26.5.2016 2 Maakuntauudistuksen työryhmät 1. Maakuntahallinnon tehtäväsiirrot -valmisteluryhmä (Jäsen Mika Kättö) 2. Maakuntahallinnon

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

OULUNKAAREN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

OULUNKAAREN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET OULUNKAAREN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET... 3 RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 4 1. Johdanto... 4 2. Riskienhallinnan määritelmä ja toteuttamisen

Lisätiedot

Toimintasääntö 1.1.20152013

Toimintasääntö 1.1.20152013 Toimintasääntö 1.1.20152013 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNAN OHJAUS... 1 2. PELASTUSTOIMEN TOIMIALA... 1 3. JOHTAMINEN... 2 3.1. Johtamistapa... 2 3.2. Johtajan tehtävät... 2 3.3. Johtoryhmät...

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kehittäjien valmennuskoulutus organisaation sisällä

Työhyvinvoinnin kehittäjien valmennuskoulutus organisaation sisällä Työhyvinvoinnin kehittäjien valmennuskoulutus organisaation sisällä Tuulia Paane-Tiainen 2015 Henkilöstö- ja opetuspalvelut Osaamisen kehittäminen Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Käsitemäärittelyä Strateginen

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (8) Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN 1. Strategiaperusta Nuorisoasiainkeskuksen toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston 27.11.2002 hyväksymään nuorisotoimen johtosääntöön. Siinä nuorisoasiainkeskuksen

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

CAF mallin rakenne ja sisältö. 22.8.2007 Johanna Nurmi VM/HKO johanna.nurmi@vm.fi caf@vm.fi

CAF mallin rakenne ja sisältö. 22.8.2007 Johanna Nurmi VM/HKO johanna.nurmi@vm.fi caf@vm.fi CAF mallin rakenne ja sisältö 22.8.2007 Johanna Nurmi VM/HKO johanna.nurmi@vm.fi caf@vm.fi Toimintatapojen ja tulosten arviointi TOIMINTA TULOKSET Henkilöstö Henkilöstötulokset Johtajuus Strategiat ja

Lisätiedot

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 TIEDOTE 1 (6) 2/2013 31.5.2013 PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote Edessäsi on Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote.

Lisätiedot

Muistio. Osoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta

Muistio. Osoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta PALVELUSOPIMUSNEUVOTTELU Eksote ja Rautjärven kunta Aika Perjantai 29.11.2013 klo 9:00-10:44 Paikka Osallistujat Toimistotalo Ruori C6 kokoushuone Valto Käkelän katu 3 (6. krs) 53130 Lappeenranta Eksote

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS Alue

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS Alue Dia 1 Alue 12 kuntaa (1.1.2004 18 kuntaa) Noin 280 000 asukasta (vrk 12/2013) Noin 23 160 km 2 260 km Dia 2 Alue Noin 250 000 asukasta (50 km säteellä Oulusta) Dia 3 Yhteistyö arjen turvallisuuden parantamisessa

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot