HYVÄN JOHTAMIS- JA HALLINTOTAVAN PERIAATTEET Ohjeet sisäisen valvonnan toteuttamiseksi hallinnossa ja taloudessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVÄN JOHTAMIS- JA HALLINTOTAVAN PERIAATTEET Ohjeet sisäisen valvonnan toteuttamiseksi hallinnossa ja taloudessa"

Transkriptio

1 LIITE YLEISKIRJEESEEN NRO 4 / VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ HYVÄN JOHTAMIS- JA HALLINTOTAVAN PERIAATTEET Ohjeet sisäisen valvonnan toteuttamiseksi hallinnossa ja taloudessa Hallitus hyväksynyt ja samalla kumonnut / 75 annetun ohjeen Voimaantulo SISÄLLYSLUETTELO 1 HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ Hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän perusta Hallituksen rooli johtamisjärjestelmässä Valvontaympäristö ja riskienhallinta Sisäisen valvonnan tavoitteet Valvonnan rakenne SISÄISTÄ VALVONTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOTEUTUS Esimiehen yleinen valvontavastuu Henkilöstöhallinto Viranhaltijapäätökset Kunta- ja asiakaslaskutus Sopimukset Taloudenhoito Laskentatoimi ja maksuliikenne Materiaalihallinto Hankinnat Varastot Omaisuuden hoito Projektien valvonta Tietojenkäsittely Vieraanvaraisuus Vieraanvaraisuuden saaminen Vieraanvaraisuuden antaminen Tytär- ja osakkuusyhteisöjen (kuntayhtymäkonsernin) valvonta RAPORTOINTI YLEISET VELVOLLISUUDET SISÄINEN TARKASTUS...15

2 2 1 HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ 1.1 Hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän perusta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtaminen perustuu hyvään johtamis- ja hallintotapaan. Johtamis- ja hallintojärjestelmän hyvä, systemaattinen ja tehokas toiminta on organisaation strateginen elinehto, tuloksellisuuden perusta, jäsenkuntien vaatimus ja keskeinen johtamisen arviointiperuste. Kokonaisvaltainen riskienhallinta on olennainen osa hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää ja se on prosessi, joka toteutuu osana toiminnan suunnittelua, päätöksentekoa, toteutusta ja seurantaa. Hallitus vastaa siitä, että riskienhallintajärjestelmät ovat kunnossa ja operatiivinen johto puolestaan riskienhallinnan toteuttamisesta. Kuntayhtymän toimielin ja johtava viranhaltija vastaavat johtamastaan toiminnasta ja tavoitteiden saavuttamisesta ja järjestävät vastuullaan olevan toiminnan tehokkaaksi, päämäärätietoiseksi ja tavoitteet saavuttavaksi. Hyvän hallintotavan mukaan toimielimet kokoontuvat säännöllisesti, käsittelevät niille määritellyt asiat, tekevät päätökset vaihtoehtojen arvioinnin jälkeen ja järjestävät riittävän seurannan päätösten toimeenpanolle. Hyvään hallintotapaan kuuluu, että päättäjillä on olennainen ja tarpeellinen tieto johtamisen tueksi. Valtuusto päättää hallinnon ja johtamisjärjestelmän perusteista, hallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudesta ja sairaanhoitopiirin johtaja johtaa operatiivista toimintaa niin, että valtuuston asettamat tavoitteet saavutetaan. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa hallitus, mutta vastuu asianmukaisen valvonnan toteuttamisesta on myös muilla toimielimillä, jokaisella tilivelvollisella ja esimiesasemassa olevalla henkilöllä. Vastatessaan kuntayhtymän hallinnosta ja taloudesta hallituksella on erityinen ohjaus- ja valvontatehtävä toimivaa johtoa kohtaan. 1.2 Hallituksen rooli johtamisjärjestelmässä Hallituksen tehtävät on määritelty kuntalain lisäksi johtosäännöissä. Sisäisen valvonnan kannalta hallituksen vastuulla on sairaanhoitopiirin johtajan ja kuntayhtymän ylimmän johdon toiminnan seuranta, kuntayhtymän strategiatyön johtaminen ja esittäminen valtuuston hyväksyttäväksi, strategian toteuttamisen valvonta ja kuntayhtymän riskienhallinta- ja valvontajärjestelmien riittävyyden seuranta.

3 3 Hallitus päättää asiat sairaanhoitopiirin johtajan esittelystä. Sairaanhoitopiirin johtaja käyttää apunaan päätösten valmistelussa ao. alan asiantuntijoita, jotka vastaavat siitä, että esittelijän ja päättäjän käytössä on kaikki se tieto, jolla on vaikutusta päätöksen sisältöön. Hallituksella on myös mahdollisuus käyttää muita asiantuntijoita. Hallitukselle on myös tuotava ilmi, jos tietoon liittyy rajoitteita tai puutteita ja varmistaa, että hallitus saa oikeaa ja riittävää tietoa. 1.3 Valvontaympäristö ja riskienhallinta Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sitä osaa johtamisesta, jolla tunnistetaan, ennaltaehkäistään ja hallitaan riskejä ja tämän kautta pyritään varmistamaan tavoitteiden saavuttaminen. Sisäinen valvonta koostuu kuudesta keskinäisessä suhteessa olevasta osatekijästä, jotka ovat osa johtamismenetelmiä. Sisäinen valvonta on keino, jolla hallitus ja sairaanhoitopiirin johtaja hankkivat kohtuullisen varmuuden tavoitteiden saavuttamisesta, toiminnan tehokkuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta, raportoinnin luotettavuudesta ja lakien ja ohjeiden noudattamisesta. Hallitus ja sairaanhoitopiirin johtaja vastaavat sisäisen valvonnan rakenteen asianmukaisuudesta ja tehokkuudesta. Sisäinen valvonta on organisaation itsensä johtajien ja esimiesten toteuttamaa valvontaa. Johtamistapa ja valvontaympäristö luovat puitteet valvontaprosesseille ja edistävät henkilöstön valvontatietoisuutta. Hyvään johtamis- ja hallintotapaan kuuluu riskien tunnistaminen ja arviointi jo toimintasuunnitelmien ja tavoitteiden asettamisvaiheessa. Riskien arviointi on tavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien tunnistamista ja analysointia, jotka luovat perustan koko riskienhallinnalle.

4 4 Riskienhallintaa suoritetaan jo toiminta- ja työketjuihin sisällytettävissä päivittäisissä varmistuksissa. Toimintaketjuista tehdyt menetelmäkuvaukset edesauttavat riskien tunnistamista ja niiden hallintaa. Strategisista prosesseista ja muusta ydintoiminnasta on laadittava prosessikuvaukset, joissa kartoitetaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavat riskit ja riskien lähteet. Prosessikuvausten ja menetelmäkuvausten laatimisesta vastaa jokaisen prosessin omistaja. Johdon vastuulla on nimetä jokaiselle prosessille omistaja. Valvontatoimenpiteinä sisäiset kontrollit ja päivittäinen valvonta auttavat varmistamaan toimielinten ja johtavien viranhaltijoiden määräysten toteuttamisen. Päivittäiseen valvontaan kuuluvat eri säännöin määrätyt valtuutukset, hyväksymiset, tarkastamiset, täsmäytykset, tehtävien eriyttämiset, virheiden ehkäisyt ja toimintaohjeiden noudattamiset. Johtamisessa ja päivittäisessä työssä tarvittava tieto on määritettävä, tallennettava ja välitettävä sellaisessa muodossa ja aikataulussa, että toimielimet ja henkilöstö voivat suoriutua velvollisuuksistaan. Henkilöstön on saatava hallitukselta ja sairaanhoitopiirin johtajalta selkeä viesti valvontavelvollisuudestaan ja ymmärrettävä oma roolinsa valvontajärjestelmässä. Henkilöstöllä on myös velvollisuus raportoida havaitsemistaan ongelmista lähimmälle esimiehelle. Seurannalla varmennetaan valvontaprosessien toimivuus. Seurantavastuu kuuluu johtaville viranhaltijoille ja toimielimille. Päivittäisessä johtamisessa seurantaa toteutetaan raportointivelvoitteen asettamisella sekä tehtyjen päätösten ja esitettyjen tulosten vertailulla. Raportointivelvoitteen asettamisella toimielin tai johtava viranhaltija valvoo, että henkilöstö hoitaa tehtäviään ja että viranhaltija käyttää hänelle delegoitua valtaa asianmukaisesti. 1.4 Sisäisen valvonnan tavoitteet Sisäinen valvonta on johdon väline saada kohtuullinen varmuus tavoitteiden saavuttamisesta. Esimiehen on varmistuttava, että oikeanlainen sisäisen valvonnan rakenne on luotu ja että se pidetään ajantasaisena ja tehokkaana. Riittävä ja tehokas sisäinen valvonta sisältää johdon sitoutumisen, menetelmät ja muut toimenpiteet seuraavasti: Tuloksellisuus: Edistetään organisaation toimintojen säännönmukaisuutta, taloudellisuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä tuotteiden ja palvelujen laatua. Resurssien turvaaminen ja hyödyntäminen: Resurssit turvataan menetyksiltä, jotka aiheutuvat tuhlauksesta, väärinkäytöksestä, huonosta hoidosta, virheistä tai muista epäsäännönmukaisuuksista.

5 5 Laillisuuden varmistaminen ja johdon ohjeiden noudattaminen: Noudatetaan lakeja, asetuksia, säännöksiä ja muita ohjeita. Oikeiden tietojen varmistaminen: Kehitetään ja ylläpidetään luotettavia tietoja taloudesta ja hallinnosta ja esitetään ne rehellisesti määräaikaisissa raporteissa. Jokainen toimielin sekä sen alainen viranhaltija ja erityisesti tilivelvolliset vastaavat johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. 1.5 Valvonnan rakenne Julkisen toiminnan luotettavuuden edellytys on riittävä valvonta. Valvonnan avulla saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että asiat hoidetaan sekä laillisesti että tarkoituksenmukaisesti oikein. Valvonta jakaantuu ulkoiseen valvontaan: tarkastuslautakunta, tarkastuslautakunnan alaiset viranhaltijat ja tilintarkastaja ja sisäiseen valvontaan: hallitus, sairaanhoitopiirin johtaja, esimiehet ja sisäinen tarkastaja. Sisäinen tarkastus on sisäisen valvonnan näkyvä osa. Se on aktiivista, systemaattista ja julkista toimintaa. Se on tarkastustarkoituksessa tehtyä valvontaa ja konsultointia. MUU ULKOINEN VALVONTA - lääninhallitus - muut valtion viranomaiset - kunnat, kuntalaiset - EU KUNTAYHTYMÄN ULKOINEN VALVONTA - tarkastuslautakunta - tilintarkastus (JHTT) KUNTAYHTYMÄN SISÄINEN VALVONTA - toimielinten ja esimiesten suorittama valvonta - sisäinen tarkastus 2 SISÄISTÄ VALVONTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Sisäisen valvonnan käsite on suhteellisen uusi kunnallishallinnossa ja sitä koskevat säännökset ovat niukkoja. Hyvä johtamis- ja hallintojärjestelmä, sisäinen valvonta ja riskienhallinta merkitsevät jäsenkunnille ja veronmaksajille toiminnan taloudellisuutta, tehokkuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja vaikuttavuutta. Kuntalaissa, hallintolaissa, kirjanpitolaissa, osakeyhtiölaissa ja muussa normistossa sekä sairaanhoitopiirin sisäisessä ohjeistuksessa on viittauksia sisäiseen valvontaan.

6 6 Kuntalain 73 :n mukaan tilintarkastajan on tarkastettava, onko kuntayhtymän sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 11 :n mukaan kuntayhtymän toiminnot on järjestettävä ja johtamistehtävät hoidettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta ja sen edellyttämä raportointi. Hallintosäännössä todetaan lisäksi, että johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta vastaa kukin toimielin ja vastuuhenkilö. Sairaanhoitopiirin tarkastussäännön 1 :n mukaan kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta on järjestettävä niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Kuntayhtymän ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tarkastussäännön mukaisesti. Tilintarkastajien tarkastustyö on ulkoista valvontaa, eikä se korvaa organisaation vastuulla olevaa sisäistä valvontaa. 3 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOTEUTUS 3.1 Esimiehen yleinen valvontavastuu Jokainen johtaja ja esimies vastaa, että hänen alaisensa henkilöstön tehtävät ja toimintatavoitteet on asianmukaisesti määritelty. Esimiehen on varmistuttava, että alaiset ovat tietoisia omasta toimivallastaan ja vastuistaan. Esimiehen on luotava edellytykset tehtävistä suoriutumiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen sekä varmistettava, että alaiset hallitsevat tehtävänsä edellyttämät asiat. Tarvittaessa alaisille on järjestettävä työtehtävien edellyttämää perehdytystä ja koulutusta. Esimies vastaa siitä, että henkilökunta noudattaa toiminnassaan lakeja, asetuksia ja kuntayhtymän sisäisiä ohjeita. Esimiehen on jatkuvasti seurattava vastuullaan olevia toimintoja ja ryhdyttävä välittömästi tarpeellisiin kehittämistoimenpiteisiin, kun on havaittu lainsäädännön, muiden sääntöjen, ohjeiden ja päätösten vastaista tai muutoin tehotonta tai epätarkoituksenmukaista toimintaa. Seuranta- tai valvontavastuuta ei voi delegoida pois. Esimiehen on käytävä säännöllisesti kuntayhtymän johtamisjärjestelmän mukaiset kehityskeskustelut, joissa toimintatavoitteiden lisäksi käydään läpi alaisen toimivalta ja vastuut sekä sovitaan toteutettavasta seurantajärjestelmästä. Esimiehen tehtävänä on huolehtia tiedonkulusta organisaation sisällä sekä viestinnästä ulospäin.

7 7 3.2 Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnossa on huomioitava henkilöstösuunnitteluun, henkilöstöhankintaan, henkilöstön kehittämiseen, palkka- ja muihin palvelussuhdeasioihin, työsuojeluun, henkilöstöpalveluihin, yhteistoimintajärjestelmiin sekä henkilöohjaukseen ja valvontaan liittyvät riskit. Henkilöstöä koskevissa päätöksissä ja asioissa tulee noudattaa virka- ja työehtosopimuksia ja muita niihin liittyviä ohjeita. Palkkausta määritellessään päätöstä tekevän esimiehen on otettava huomioon näiden lisäksi kuntayhtymän hallituksen ja muun johdon antamat määräykset ja ohjeet. Harkinnanvaraisia etuja myönnettäessä tulee ottaa huomioon kuntayhtymän etu ja henkilöstön tasapuolinen kohtelu kuntayhtymän tasaarvosuunnitelman ohjeiden mukaisesti. Henkilökunnalle maksettavien palkkojen oikeellisuuden varmistamiseksi henkilöstöpäällikön/osavastuualueilla hallintojohtajan tai hänen määräämänsä henkilön tulee varmistua siitä, että palkkalaskennan ketju tulosyksiköstä maksatukseen tulee riittävästi valvottua. Palkkalaskentajärjestelmässä ylläpidetään päättäjärekisteriä, josta ilmenevät eri päättäjien tekemät henkilöstöhallintoon liittyvät päätökset. Niiden päätöksentekijöiden, jotka eivät itse rekisteröi päätöksiään järjestelmään, tulee vähintään neljä kertaa vuodessa tarkastaa rekisteröinti. Esimiesten tulee seurata heidän alaisensa henkilöstön sivutoimia. Kaikista harjoitetuista sivutoimista on velvollisuus hakea sivutoimilupa tai tehdä sivutoimi-ilmoitus. Esimiesten tulee valvoa sitä, että heidän alaisensa eivät tule sivutoimien johdosta pysyvästi esteelliseksi tai että sivutoimet eivät muutoin haittaa virka-/työtehtävien asianmukaista suorittamista. Sivutoimista tulee pitää ajantasaista luetteloa. Tarkemmat ohjeet sivutoimista ja niiden valvonnasta on annettu erikseen. 3.3 Viranhaltijapäätökset Hallintosäännössä on ohjeet toimivallan siirtämisestä viranhaltijoille. Päätösvallan delegoinnista on lisäksi kuntayhtymän hallitus antanut tarkemmat ohjeet. Talousjohtajan ja henkilöstöpäällikön/hallintojohtajien tulee huolehtia siitä, että viranhaltijapäätökset tehdään toimivallan puitteissa, perustellaan riittävästi ja päätökset annetaan tiedoksi hallintolain säännösten mukaisesti.

8 8 Päätösvaltaa voi siirtää edelleen vain, mikäli siihen on erikseen annettu valtuudet. On huomattava, että päätösvallan ja vastuun siirtäminen ei poista asianomaisen delegointipäätöksen tehneen esimiehen viimekätistä vastuuta ja valvontavelvollisuutta delegoimassaan asiassa. Päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä on varmistuttava siitä, etteivät asian käsittelyyn osallistuvat ole esteellisiä. Kuntayhtymän luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja työntekijöiden esteellisyydestä säädetään tarkemmin kuntalaissa ja hallintolaissa. Asianomainen luottamushenkilö, viranhaltija tai työntekijä on itse päävastuussa esteellisyytensä arvioimisesta ja sen ilmoittamisesta. Myös muu asian käsittelyyn osallistuva voi vedota esteellisyyteen. Esimiehen on valvottava, että esteelliset eivät osallistu päätöksentekoon tai muutoin asian käsittelyyn. Viranhaltijapäätöksistä tehdään päätöspöytäkirja, jotta päätös on otto-oikeus- ja oikaisuvaatimuskelpoinen ja jotta se voi tulla lainvoimaiseksi. Jäsenkuntien jäsenten oikaisuvaatimusaika alkaa kulua siitä, kun tehty viranhaltijapäätös on asetettu julkisesti nähtäville. Päätöksiä tekevien viranomaisten tulee huolehtia tarvittaessa päätöstensä pitämisestä julkisesti nähtävinä. Päätöspöytäkirjojen säilytysajoista ja -tavoista on olemassa arkistointiohjeet. 3.4 Kunta- ja asiakaslaskutus Sairaanhoitopiirissä on suoritekäsikirja, jonka tehtävänä on määritellä kliinisen toiminnan ja sairaanhoidollisten palvelujen käsitteitä. Suoritekäsikirjasta löytyy tiedot palvelujen, tuotteiden ja toiminnan käsitteistä sekä niiden kirjaamisesta tietojärjestelmiin ja suoritteen laskutusperusteista. Suoritekäsikirja muodostaa toiminnan ja palvelujen seurannan rungon ja sitä tarkennetaan tarpeen mukaan vuosittain. Hoitava lääkäri vastaa palvelutuotteiden luokittelusta ja tietojärjestelmään kirjaamisesta. Kunta- ja asiakaslaskutustiedot on kirjattava järjestelmään välittömästi niiden selvittyä. Tuotantoraportit on täsmäytettävä kunta- ja asiakaslaskutuksen kanssa kuukausittain. 3.5 Sopimukset Sisäinen valvonta kohdistuu sopimusten laadintaan, täytäntöönpanoon ja noudattamiseen. Sopimuksia valmisteltaessa tulee käyttää riittävää oikeudellista asiantuntemusta. Sopimukset laaditaan kuntayhtymän edut turvaavina ja niissä noudatetaan alan yleisiä sopimusehtoja. Sopimusten hyväksymisoikeudet on määritelty kuntayhtymän hallintosäännössä ja päätösvallan delegointiohjeissa.

9 9 Sopimusten täytäntöönpanon ja noudattamisen valvontaan sisältyvät mm. laskutus ja maksatus, tilitykset, indeksitarkistukset ja irtisanomiset. Sopimuksiin tulee sisällyttää kuntayhtymän edun turvaava irtisanomisaika. Sopimusten valvontavastuu on sopimuksen hyväksyjällä tai hänen määräämällään. Valtuuston, hallituksen tai sen jaostojen hyväksymien sopimusten valvontavastuu on sairaanhoitopiirin johtajalla tai hänen määräämällään. Johtokuntien hyväksymien sopimusten valvontavastuu on hallintojohtajalla/toimitusjohtajalla tai hänen määräämällään. Jokaiselle sopimukselle tai sopimusryhmälle on nimettävä valvontavastuussa oleva henkilö. Sopimuksista tulee pitää tarkoituksenmukaisesti ryhmiteltyä luetteloa. Sopimuksiin liittyviä eräpäiviä tulee seurata systemaattisesti. Erityisesti tulee seurata sopimusten voimassaoloaikoja, jotta ehditään neuvotella sopimusten jatkamisesta tai kilpailuttaa sopimuskohde. Myös sopimuksiin sisältyvistä tai taseen liitetiedoissa esitettävistä vastuusitoumuksista ja vastuista on toimintayksikköjen pidettävä asianmukaista ja ajantasaista luetteloa. Alkuperäiset sopimukset arkistoidaan arkistointiohjeiden mukaisesti. Työkappaleina käytetään ainoastaan jäljennöksiä. 3.6 Taloudenhoito Kuntalain 75 :n 1 momentissa määritellään tilivelvolliset ja kuntayhtymän valtuusto voi määritellä tilivelvolliset tarkemmin. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että tilivelvollisen toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi. Tilintarkastuskertomuksessa tilivelvolliseen voidaan kohdistaa muistutus ja hänelle voidaan myöntää tai häneltä voidaan evätä vastuuvapaus. Tilivelvolliselta voidaan evätä vastuuvapaus, ei pelkästään hänen itsensä, vaan myös hänen alaisensa menettelyjen vuoksi. Tilivelvollisuusaseman puuttuminen ei kuitenkaan vapauta esimiesasemassa olevaa viran- tai toimenhaltijaa alaistensa toiminnan valvontavastuusta. Tilivelvollisten tulee omalta osaltaan valvoa, että toiminnot toteutetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita noudattaen. Tulojen ja menojen tarkastus- ja hyväksymismenettelystä määrätään taloussäännössä. Laskun hyväksyjä on vastuussa laskun tarkistamisesta ja oikeellisuudesta. Laskun vastaanottaja on vastuussa suoritteen vastaanottamisesta. Laskun vastaanottaja ja hyväksyjä eivät saa olla sama henkilö. Hyväksymisoikeuksista varahenkilöjärjestelyineen on ylläpidettävä ajantasaista luetteloa. Muut yksityiskohtaiset taloudenhoitoa koskevat määräykset sisältyvät taloussääntöön.

10 Laskentatoimi ja maksuliikenne Kuntayhtymän kirjanpito ja sisäinen laskenta on hoidettava hyvää kirjanpitotapaa noudattaen. Kirjanpito ja sisäinen laskenta on järjestettävä niin, että ne tuottavat toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa tarvittavat riittävät, ajantasaiset ja luotettavat tiedot. Kirjanpito hoidetaan ajan tasalla sekä tarvittavat täsmäytykset ja raportoinnit suoritetaan kuukausittain. Talousjohtajan tai hallintojohtajan määräämien henkilöiden on vähintään kaksi kertaa vuodessa suoritettava kuntayhtymän kirjanpidossa olevien pankki- ja rahatilien, kassojen, alitilittäjien ja arvopapereiden tarkastus. Tarkastuksista on laadittava asianmukainen kirjallinen raportti. 3.8 Materiaalihallinto Hankinnat Tavara- ja palvelujen ja rakennusurakoiden hankinnoissa on noudatettava mitä kansallinen ja EU-lainsäädäntö, Kuntaliiton ja kuntayhtymän yleiset hankintaohjeet ja niitä koskevat soveltamisja menettelytapaohjeet määräävät. Ohjeiden mukaisesti kuntayhtymässä noudatetaan kaikissa hankinnoissa yhteishankintamenettelyä, jota hoitaa keskitetysti materiaalitoimisto. Viranhaltijoiden päätösvaltuudet on määritelty erikseen Varastot Varastojen enimmäismäärät vahvistaa kuntayhtymän hallitus ja osavastuualueiden ja liikelaitosten osalta johtokunnat noudattaen hallituksen antamia yleisohjeita. Varastoista on pidettävä asianmukainen varastokirjanpito ja varastot on inventoitava vähintään kerran vuodessa. Tulosyksikön vastuuhenkilön tai hänen määräämänsä henkilön on suoritettava vuosittain pistokokeina tarkistuksia, joilla varmistetaan, että tulosyksikön käyttöön tilattu materiaali on käytetty tulosyksikössä. Tarkastuksista on laadittava kirjallinen raportti. Tulosyksikön vastuuhenkilön tulee huolehtia siitä, ettei yksiköihin muodostu ylisuuria kulutustavaravarastoja.

11 Omaisuuden hoito Kuntayhtymän talousjohdon on huolehdittava siitä, että kuntayhtymän kiinteä omaisuus on luetteloitu ja siitä, että saantoja muut asiakirjat ovat kunnossa. Kiinteistöhuollon yksiköiden on riittävän usein suoritettava alueensa rakennuskiinteistöjen kuntokatselmukset. Oleellisista epäkohdista on vuosittain raportoitava sairaanhoitopiirin johtajalle. Irtain käyttöomaisuus on luetteloitava. Luetteloon merkitään erikseen päätetyt irtaimistoesineet sekä kaikki aktivoitava irtain käyttöomaisuus. Luetteloiden laatimisesta vastaavat tulosyksiköiden vastuuhenkilöt. Muista omaisuusluetteloista on määräykset taloussäännössä. Omaisuuden vakuuttamisen perusteista päättää kuntayhtymän hallitus ja vakuutuksien ajantasaisuudesta huolehtii kuntayhtymän talousjohto Projektien valvonta Kuntayhtymä voi itse hallinnoida projekteja tai olla mukana muiden hallinnoimissa projekteissa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on hallituksen hyväksymät ohjeet lääketieteellisten ja muiden terveystieteellisten projektien hallinnoinnista. Kuntayhtymän omista merkittävistä hankkeista, kehittämiskohteista ja tutkimuksista on laadittava yksilöidyt projektisuunnitelmat. Projektisuunnitelmasta tulee sisältyä kustannusarviot, rahoitus, aikataulu ja projektiin osallistuvat henkilöt, heidän toimivalta ja vastuut sekä se, miten projektin raportointi ja valvonta järjestetään. Projektista on tehtävä päätös, jonka yhteydessä projektisuunnitelma hyväksytään. Projektikirjanpito on järjestettävä niin, että projektin tuloja ja menoja voidaan seurata omana kokonaisuutena johtamisessa ja valvonnassa vaadittavalla tarkkuudella. Projektikirjanpidon järjestämisvastuu on projektia hallinnoivalla yksikön esimiehellä. Osallistumisesta kuntayhtymän ulkopuolisen toimijan hallinnoimaan projektiin on tehtävä päätös. Päätöksessä on nimettävä yhdyshenkilö, hyväksyttävä projektisuunnitelma ja kuntayhtymän kustannusarvio sekä ohjeistettava projektin tulojen ja menojen kirjanpitokäsittely. EU-projektien kirjanpito, hallinnointi ja valvonta on ohjeistettu EU-hankkeita käsittelevissä ohjeissa.

12 12 Jokaiselle projektille luodaan oma seuranta- ja arviointijärjestelmä, jonka avulla seurataan ja arvioidaan projektin etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista sekä niiden kestävyyttä. Seuranta ja arviointi on järjestettävä niin, että kohderyhmältä ja muilta sidosryhmiltä saadaan kattavasti avointa palautetta. Projektin rahoittajat edellyttävät säännöllistä määrämuotoista raportointia. Projektin raportointi kuntayhtymässä on järjestettävä vähintään samalla tarkkuudella. Yksikköjen toimintakertomuksissa on luetteloitava käynnissä olevat projektit vastuuhenkilöineen sekä lyhyesti käytävä läpi toimintavuoden aikana päättyneet projektit ja niiden keskeisimmät tulokset. Projektien loppuraportit tulee antaa tiedoksi kuntayhtymän johtoryhmälle Tietojenkäsittely Kuntayhtymässä tulee varmistaa tietoverkkojen ja -järjestelmien keskeytymätön toiminta, estää niiden valtuudeton käyttö sekä varmistaa tietojen ja tietojärjestelmien luotettavuus, eheys ja käytettävyys. Tietojärjestelmien ja -tekniikan hankinnoissa ja kehittämisessä on varmistettava järjestelmien ja tekniikan toimivuus, taloudellisuus, yhteensopivuus ja turvallisuus. Tavoitteena on tietojärjestelmien täysimääräinen hyödyntäminen ja kustannustehokkuuden parantaminen. Kullekin tietojärjestelmälle on nimettävä vastuuhenkilö, jonka on huolehdittava, että tietojärjestelmästä on ajan tasalla oleva kuvaus sekä selvitys suojaus- ja varmistustoimista. Vastuuhenkilön on myös huolehdittava riittävästä tietojärjestelmän käytön valvonnasta. Käyttöoikeuksien määrittelyssä vastuuhenkilön on otettava huomioon tehtävien eriyttäminen eli vaarallisten työyhdistelmien välttäminen. Käyttöoikeuksien myöntäminen tulee olla hallittua. Lähtökohta on, että kaikki käyttävät huolehtivat omalta osaltaan tietoturvallisuudesta. Henkilön poistuessa kuntayhtymän palveluksesta tai järjestelmien käyttötarpeen muuten loputtua, käyttöoikeudet tulee perua välittömästi. Vastuuhenkilöiden on annettava ohjeet tietojärjestelmien käytön kontrolleista ja nimettävä henkilöt, jotka vastaavat niiden säännönmukaisesta ja riittävästä suorittamisesta ja raportoinnista.

13 13 Tietoturvallisuus on olennainen osa riskienhallintaa. Kuntayhtymässä on tunnistettava ja arvioitava, mitkä uhat luovat merkittäviä tietoturvariskejä. Riskien hallitsemiseksi tulee järjestää riittävät riskienhallintatoimenpiteet, joilla varmistetaan toiminnan jatkuvuus myös häiriötilanteissa. Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen edellyttää toimitilojen fyysistä turvallisuutta, säännöllistä varmuuskopiointia, poikkeustilanteisiin varautumista ja varasuunnitelmien tekemistä. Kuntayhtymässä on ajan tasalla pidettävä tietoturvastrategia ja tietoturvaohjeet Vieraanvaraisuus Vieraanvaraisuuden saaminen Sellaisten palvelussuhteen perusteella saatujen lahjojen, vieraanvaraisuuden tai kulujen korvauksen vastaanottaminen ei ole sallittua, jos tämä on omiaan heikentämään luottamusta viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen. Mainittuihin etuuksiin on syytä suhtautua erityisen pidättyvästi. Vieraanvaraisuuden saamisesta ja lahjomien välttämisestä on annettu erillinen ohjeistus Vieraanvaraisuuden antaminen Kuntayhtymän varoja voidaan käyttää edustustarkoituksiin vain siihen erikseen varattujen määrärahojen puitteissa. Määrärahoja voidaan käyttää edustustarkoituksiin vain tavanomaisen vieraanvaraisuuden tai huomaavaisuuden osoittamiseksi sekä koulutus-, juhla- tai muissa vastaavissa tilaisuuksissa omalle henkilökunnalle. Ulkopuolisesta rahoituksesta voidaan maksaa edustusmenoja vain, jos rahoittajan ehdot sen sallivat. Järjestetyissä edustustilaisuuksissa sekä lahjojen ja muiden huomionosoitusten antamisessa tulee noudattaa kohtuullisuutta. Edustustyyppisten menojen tositteista tulee aina ilmetä tilaisuuden tarkoitus, ajankohta ja osallistujaluettelo organisaatiotietoineen. Menot tarkastetaan ja hyväksytään niin kuin muutkin menot. Vastuuhenkilöt valvovat oman yksikkönsä edustus- ja henkilöstötilaisuuksiin liittyvien menojen kohtuullisuutta.

14 Tytär- ja osakkuusyhteisöjen (kuntayhtymäkonsernin) valvonta Kuntayhtymäkonsernia johtaa kuntayhtymän hallitus. Hallituksen tehtävänä on valvoa, että ne yhteisöt (itsenäiset oikeushenkilöt), joissa kuntayhtymällä on määräysvaltaa, toimivat asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Hallituksen tehtävänä on myös valvoa, että näiden yhteisöjen toimintapolitiikat ovat kuntayhtymän päämäärien mukaiset. Vastuu konsernin operatiivisesta johtamisesta on sairaanhoitopiirin johtajalla. Hän seuraa konserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaa, huolehtii toiminnan yhteensovittamisesta ja arvioi konsernirakenteen kehittämistarpeita. Talousjohtaja vastaa tytär- ja osakkuusyhtiöiden talouden valvonnasta ja seurannasta omistajaintressin kannalta. Tytäryhteisöjen tulee antaa kirjalliset raportit toiminnastaan vähintään kaksi kertaa vuodessa kuntayhtymän hallitukselle. Lisäksi niiden tulee toimittaa kuntayhtymän hallitukselle, sairaanhoitopiirin johtajalle ja talousjohtajalle näiden tarvitsemat muut tiedot. 4 RAPORTOINTI Tulosyksikön johtajien on raportoitava asetetuista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista sekä muista oleellisista sisäisessä valvonnassa esille tulleista havainnoista tulosryhmän ja -alueen johtajalle. Tulosryhmän ja -alueiden johtajien on raportoitava talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa asetetuista toiminnallista ja taloudellisista tavoitteista sekä muista oleellisista havainnoista sairaanhoitopiirin johtajalle. Jos selvitykset sisältävät olennaisia poikkeamia, tulosyksikön, -ryhmän ja -alueen johtajan on tuotava esille syyt, jotka ovat johtaneet poikkeamiin ja esitettävä tarvittavat korjaustoimenpiteet. Sairaanhoitopiirin johtajan on hallituksen määräämin väliajoin annettava raportti kuntayhtymän hallitukselle tai sen jaostolle talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

15 15 5 YLEISET VELVOLLISUUDET Jokainen kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö on velvollinen noudattamaan toimintaa koskevia lakeja, kuntayhtymän valtuuston hyväksymiä toimintaa ohjaavia sääntöjä, kuntayhtymän hallituksen ja kuntayhtymän johdon tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita. Hänen tulee pyrkiä omalta osaltaan saavuttamaan yksikölle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tulosyksiköissä tulee olla sisäisen valvonnan kansio, johon tallennetaan sisäisen valvonnan ohjeisto sekä valvonnasta kertynyt raporttiaineisto. Kuntayhtymän tilivelvolliset määritellään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. 6 SISÄINEN TARKASTUS Sisäistä tarkastusta suorittaa sisäinen tarkastaja sairaanhoitopiirin johtajan alaisena. Sisäisen tarkastajan tehtävistä on määrätty kuntayhtymän sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteissa. Lisätietoja sisäisen valvonnan ohjeesta antavat sairaanhoitopiirin johtoryhmän jäsenet. JAKELU Kuntayhtymän toimielimien johtoryhmät

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa maakuntahallitus.

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa maakuntahallitus. SISÄINEN VALVONTA POHJANMAAN LIITOSSA 1. Johtosääntömääräykset Pohjanmaan liiton tarkastussäännön 1 :n mukaan kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Kunnanhallitus hyväksynyt 4.6.2001 SISÄINEN VALVONTA 1 SISÄISEN VALVONNAN TEHTÄVÄ Sisäinen valvonta sisältää kunnan johdon toimenpiteet kohtuullisen varmuuden

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 Hallitus xx.xx.2014 Valtuusto xx.xx.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 lukien Johdanto Savon koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 2 Sisällys SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus... 3 Vastuut

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginhallitutuksen käsittely xx.xx.2014 Kaupunginvaltuuston käsittely xx.xx.2014 Voimaantulo 1.1.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet

Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet 1 (5) 1. Soveltamisala Sisäisen valvonnan ja siihen osana sisältyvän kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteilla luodaan

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsittely : Kunnanvaltuuston hyväksymä xx.xx.2014 xx Kunnanhallitus xx.xx.xxxx xx Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2 (8) Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. 1. Johdanto

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. 1. Johdanto MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1. Johdanto Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

OULUNKAAREN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

OULUNKAAREN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET OULUNKAAREN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET... 3 RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 4 1. Johdanto... 4 2. Riskienhallinnan määritelmä ja toteuttamisen

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

1 (8) 1.1 Mitä on sisäinen valvonta

1 (8) 1.1 Mitä on sisäinen valvonta 1 (8) SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Muutettu kunnanhallituksessa 3.12.2007 228, liite 4 Muutettu kunnanhallituksessa 16.2.2004 36 Muutettu kunnanhallituksessa 2.2.2004 14 Hyväksytty kunnanhallituksessa 25.11.1997

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsitelty: Sisäisen tarkastuksen toimikunta 22.10.2015 Kaupunginhallituksen käsittely 2.11.2015 421 Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernin

Espoon kaupunkikonsernin Kirje 0 (4) Espoon kaupunkikonsernin 6.8.2013 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo 1.1.2014 Päätöspäivä: 18.11.2013 Kaupunginhallitus 28.10.2013 Valtuusto 18.11.2013 1 (4) 1. Lainsäädäntö

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ Sisällys 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 1 Taloussäännön soveltaminen... 2 2 Taloudellisuus ja tulosvastuu... 2 3 Sisäinen valvonta... 2 4 Riskienhallinta... 2 2

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 72 Asianro 8649/00.01.04/2013 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen tarkastaja Tapani Laitinen Talous- ja strategiapalvelu Kuntalakiin v. 2012

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Kaupungin taloudenhoidossa ja taloushallinnon järjestämisessä on sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 22.4.2014 2 Sisäisen valvonnan ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE... 3 1.1

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 17. Kotkan kaupungin. SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.10.2013, tulee voimaan heti)

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 17. Kotkan kaupungin. SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.10.2013, tulee voimaan heti) Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 17 SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.10.2013, tulee voimaan heti) 1 Sisäinen valvonta 2 Sisäisen tarkastuksen tarkoitus

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Kunnanvaltuusto 5.4.2006, 17 Voimaantulo 1.5.2006 SISÄLLYSLUETTELO I Luku: Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 2 Taloudellisuus

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa?

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? KHT Jari Karppinen Hallituksen työskentelyä ohjaavat yleisperiaatteet osakeyhtiölain näkökulmasta Sivu 2 Osakeyhtiölain

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN MALLIOHJE

SISÄISEN VALVONNAN MALLIOHJE SISÄISEN VALVONNAN MALLIOHJE 1. Yleistä Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan taloudellinen toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLIN- NAN OHJE. 1. Johdanto 1. 2. Riskenhallintaprosessi..2. 2.1. Toimintaympäristön määrittäminen...

KITTILÄN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLIN- NAN OHJE. 1. Johdanto 1. 2. Riskenhallintaprosessi..2. 2.1. Toimintaympäristön määrittäminen... KITTILÄN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLIN- NAN OHJE SISÄLLYS: 1. Johdanto 1 2. Riskenhallintaprosessi..2 2.1. Toimintaympäristön määrittäminen...2 2.2. Kittilän kunnan johtamisjärjestemä 2 2.3.

Lisätiedot

Dnro TRE: 3417/00.05.01/2015 TAMPEREEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Dnro TRE: 3417/00.05.01/2015 TAMPEREEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Dnro TRE: 3417/00.05.01/2015 TAMPEREEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Tarkastustoimikunta 22.5.2015 Kaupunginhallitus 1.6.2015 Kaupunginvaltuusto 2(7) Sisällys

Lisätiedot

1. SISÄISEN VALVONNAN MÄÄRITELMÄ 2

1. SISÄISEN VALVONNAN MÄÄRITELMÄ 2 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN 1 SISÄISEN VALVONNAN OHJE Yhtymähallituksen hyväksymä 18.5.2004 Sisällysluettelo Sivu 1. SISÄISEN VALVONNAN MÄÄRITELMÄ 2 2. SISÄISEN VALVONNAN OSA-ALUEET 2.1. Sisäinen

Lisätiedot

Pohjois Karjalan sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) sisäisen tarkastuksen toimintaohje

Pohjois Karjalan sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) sisäisen tarkastuksen toimintaohje Pohjois Karjalan sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) sisäisen tarkastuksen toimintaohje 1 Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen tarkoitus Toimintaohje määrittelee PKSSK konsernin sisäisen

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Joensuun kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Joensuun kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginhallituksen käsittely 3.2.2014 Kaupunginvaltuuston käsittely xx.2.2014 Voimaantulo 1.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. KÄSITEMÄÄRITTELYÄ... 3 SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginvaltuusto 10.11.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala... 2 3 Konserniohjeen hyväksyminen ja sitovuus...

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) 15 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimintasääntöjen muuttaminen 1.6.2015 alkaen HEL 2015-001191 T 00 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Taloushallintopalvelu

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala Tällä konserniohjeella luodaan puitteet kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2014 klo 18.00 Paikka Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O SIVU 74 ERON MYÖNTÄMINEN TIMO VUORISALOLLE

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/24 hyväksymä 1.3 JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU TEHTÄVÄT, TOIMINNAN JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Tehtävät Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTA- OHJE LUONNOS

RAAHEN KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTA- OHJE LUONNOS RAAHEN KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTA- OHJE LUONNOS 2 Sisältö 1 Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen tarkoitus... 3 2 Sisäisen tarkastuksen tarkoitus... 3 3 Sisäisen tarkastuksen järjestäminen

Lisätiedot

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet Haukiputaan kunta Konserniohjeet 17.1.2011 2 Sisältö 1 Kuntakonserni... 3 2 Konserniohjeiden soveltamisala... 3 3 Kunnan ohjausvallan käyttäminen... 3 3.1. Hallinnon järjestäminen... 4 3.2. Toiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.3.2012 53 LIITE 15 YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Voimaantulo: 1 YLEISTÄ 1.1 Määrittelyt Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Lautakunnan 5.5.2009 hyväksymä versio SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Yleiset määräykset Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta on se toimielin, jolla sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännön

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

Loviisan kaupungin keskusten ja vastuualueiden riskienhallinnan ja valvonnan arviointikehikko (luonnos)

Loviisan kaupungin keskusten ja vastuualueiden riskienhallinnan ja valvonnan arviointikehikko (luonnos) Loviisan kaupungin keskusten ja vastuualueiden riskienhallinnan ja valvonnan arviointikehikko (luonnos) Keskukset ja vastuualueet arvioivat riskejä oman perustehtävänsä erityispiirteiden ja taloutensa

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE

KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1 KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1. SISÄINEN VALVONTA 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet Sisäinen valvonta on kaupungin toiminnan omaa valvontaa. Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Ruokolahden kunnan tilintarkastus

Ruokolahden kunnan tilintarkastus Ruokolahden kunnan tilintarkastus 18.6.2015 Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT BDO Audiator Oy Tilintarkastuksen sisältö Lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus on 8 tilintarkastuspäivää vuodessa tarkastuksessa

Lisätiedot

Omistajaohjaus kuntakonsernissa

Omistajaohjaus kuntakonsernissa Omistajaohjaus kuntakonsernissa Johtava lakimies, varatuomari Pirkka-Petri Lebedeff Suomen Kuntaliitto Omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa Kuntamarkkinat Helsinki 14.9.2011 Esityksen pääkohdat

Lisätiedot