HYVÄN JOHTAMIS- JA HALLINTOTAVAN PERIAATTEET Ohjeet sisäisen valvonnan toteuttamiseksi hallinnossa ja taloudessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVÄN JOHTAMIS- JA HALLINTOTAVAN PERIAATTEET Ohjeet sisäisen valvonnan toteuttamiseksi hallinnossa ja taloudessa"

Transkriptio

1 LIITE YLEISKIRJEESEEN NRO 4 / VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ HYVÄN JOHTAMIS- JA HALLINTOTAVAN PERIAATTEET Ohjeet sisäisen valvonnan toteuttamiseksi hallinnossa ja taloudessa Hallitus hyväksynyt ja samalla kumonnut / 75 annetun ohjeen Voimaantulo SISÄLLYSLUETTELO 1 HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ Hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän perusta Hallituksen rooli johtamisjärjestelmässä Valvontaympäristö ja riskienhallinta Sisäisen valvonnan tavoitteet Valvonnan rakenne SISÄISTÄ VALVONTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOTEUTUS Esimiehen yleinen valvontavastuu Henkilöstöhallinto Viranhaltijapäätökset Kunta- ja asiakaslaskutus Sopimukset Taloudenhoito Laskentatoimi ja maksuliikenne Materiaalihallinto Hankinnat Varastot Omaisuuden hoito Projektien valvonta Tietojenkäsittely Vieraanvaraisuus Vieraanvaraisuuden saaminen Vieraanvaraisuuden antaminen Tytär- ja osakkuusyhteisöjen (kuntayhtymäkonsernin) valvonta RAPORTOINTI YLEISET VELVOLLISUUDET SISÄINEN TARKASTUS...15

2 2 1 HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ 1.1 Hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän perusta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtaminen perustuu hyvään johtamis- ja hallintotapaan. Johtamis- ja hallintojärjestelmän hyvä, systemaattinen ja tehokas toiminta on organisaation strateginen elinehto, tuloksellisuuden perusta, jäsenkuntien vaatimus ja keskeinen johtamisen arviointiperuste. Kokonaisvaltainen riskienhallinta on olennainen osa hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää ja se on prosessi, joka toteutuu osana toiminnan suunnittelua, päätöksentekoa, toteutusta ja seurantaa. Hallitus vastaa siitä, että riskienhallintajärjestelmät ovat kunnossa ja operatiivinen johto puolestaan riskienhallinnan toteuttamisesta. Kuntayhtymän toimielin ja johtava viranhaltija vastaavat johtamastaan toiminnasta ja tavoitteiden saavuttamisesta ja järjestävät vastuullaan olevan toiminnan tehokkaaksi, päämäärätietoiseksi ja tavoitteet saavuttavaksi. Hyvän hallintotavan mukaan toimielimet kokoontuvat säännöllisesti, käsittelevät niille määritellyt asiat, tekevät päätökset vaihtoehtojen arvioinnin jälkeen ja järjestävät riittävän seurannan päätösten toimeenpanolle. Hyvään hallintotapaan kuuluu, että päättäjillä on olennainen ja tarpeellinen tieto johtamisen tueksi. Valtuusto päättää hallinnon ja johtamisjärjestelmän perusteista, hallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudesta ja sairaanhoitopiirin johtaja johtaa operatiivista toimintaa niin, että valtuuston asettamat tavoitteet saavutetaan. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa hallitus, mutta vastuu asianmukaisen valvonnan toteuttamisesta on myös muilla toimielimillä, jokaisella tilivelvollisella ja esimiesasemassa olevalla henkilöllä. Vastatessaan kuntayhtymän hallinnosta ja taloudesta hallituksella on erityinen ohjaus- ja valvontatehtävä toimivaa johtoa kohtaan. 1.2 Hallituksen rooli johtamisjärjestelmässä Hallituksen tehtävät on määritelty kuntalain lisäksi johtosäännöissä. Sisäisen valvonnan kannalta hallituksen vastuulla on sairaanhoitopiirin johtajan ja kuntayhtymän ylimmän johdon toiminnan seuranta, kuntayhtymän strategiatyön johtaminen ja esittäminen valtuuston hyväksyttäväksi, strategian toteuttamisen valvonta ja kuntayhtymän riskienhallinta- ja valvontajärjestelmien riittävyyden seuranta.

3 3 Hallitus päättää asiat sairaanhoitopiirin johtajan esittelystä. Sairaanhoitopiirin johtaja käyttää apunaan päätösten valmistelussa ao. alan asiantuntijoita, jotka vastaavat siitä, että esittelijän ja päättäjän käytössä on kaikki se tieto, jolla on vaikutusta päätöksen sisältöön. Hallituksella on myös mahdollisuus käyttää muita asiantuntijoita. Hallitukselle on myös tuotava ilmi, jos tietoon liittyy rajoitteita tai puutteita ja varmistaa, että hallitus saa oikeaa ja riittävää tietoa. 1.3 Valvontaympäristö ja riskienhallinta Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sitä osaa johtamisesta, jolla tunnistetaan, ennaltaehkäistään ja hallitaan riskejä ja tämän kautta pyritään varmistamaan tavoitteiden saavuttaminen. Sisäinen valvonta koostuu kuudesta keskinäisessä suhteessa olevasta osatekijästä, jotka ovat osa johtamismenetelmiä. Sisäinen valvonta on keino, jolla hallitus ja sairaanhoitopiirin johtaja hankkivat kohtuullisen varmuuden tavoitteiden saavuttamisesta, toiminnan tehokkuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta, raportoinnin luotettavuudesta ja lakien ja ohjeiden noudattamisesta. Hallitus ja sairaanhoitopiirin johtaja vastaavat sisäisen valvonnan rakenteen asianmukaisuudesta ja tehokkuudesta. Sisäinen valvonta on organisaation itsensä johtajien ja esimiesten toteuttamaa valvontaa. Johtamistapa ja valvontaympäristö luovat puitteet valvontaprosesseille ja edistävät henkilöstön valvontatietoisuutta. Hyvään johtamis- ja hallintotapaan kuuluu riskien tunnistaminen ja arviointi jo toimintasuunnitelmien ja tavoitteiden asettamisvaiheessa. Riskien arviointi on tavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien tunnistamista ja analysointia, jotka luovat perustan koko riskienhallinnalle.

4 4 Riskienhallintaa suoritetaan jo toiminta- ja työketjuihin sisällytettävissä päivittäisissä varmistuksissa. Toimintaketjuista tehdyt menetelmäkuvaukset edesauttavat riskien tunnistamista ja niiden hallintaa. Strategisista prosesseista ja muusta ydintoiminnasta on laadittava prosessikuvaukset, joissa kartoitetaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavat riskit ja riskien lähteet. Prosessikuvausten ja menetelmäkuvausten laatimisesta vastaa jokaisen prosessin omistaja. Johdon vastuulla on nimetä jokaiselle prosessille omistaja. Valvontatoimenpiteinä sisäiset kontrollit ja päivittäinen valvonta auttavat varmistamaan toimielinten ja johtavien viranhaltijoiden määräysten toteuttamisen. Päivittäiseen valvontaan kuuluvat eri säännöin määrätyt valtuutukset, hyväksymiset, tarkastamiset, täsmäytykset, tehtävien eriyttämiset, virheiden ehkäisyt ja toimintaohjeiden noudattamiset. Johtamisessa ja päivittäisessä työssä tarvittava tieto on määritettävä, tallennettava ja välitettävä sellaisessa muodossa ja aikataulussa, että toimielimet ja henkilöstö voivat suoriutua velvollisuuksistaan. Henkilöstön on saatava hallitukselta ja sairaanhoitopiirin johtajalta selkeä viesti valvontavelvollisuudestaan ja ymmärrettävä oma roolinsa valvontajärjestelmässä. Henkilöstöllä on myös velvollisuus raportoida havaitsemistaan ongelmista lähimmälle esimiehelle. Seurannalla varmennetaan valvontaprosessien toimivuus. Seurantavastuu kuuluu johtaville viranhaltijoille ja toimielimille. Päivittäisessä johtamisessa seurantaa toteutetaan raportointivelvoitteen asettamisella sekä tehtyjen päätösten ja esitettyjen tulosten vertailulla. Raportointivelvoitteen asettamisella toimielin tai johtava viranhaltija valvoo, että henkilöstö hoitaa tehtäviään ja että viranhaltija käyttää hänelle delegoitua valtaa asianmukaisesti. 1.4 Sisäisen valvonnan tavoitteet Sisäinen valvonta on johdon väline saada kohtuullinen varmuus tavoitteiden saavuttamisesta. Esimiehen on varmistuttava, että oikeanlainen sisäisen valvonnan rakenne on luotu ja että se pidetään ajantasaisena ja tehokkaana. Riittävä ja tehokas sisäinen valvonta sisältää johdon sitoutumisen, menetelmät ja muut toimenpiteet seuraavasti: Tuloksellisuus: Edistetään organisaation toimintojen säännönmukaisuutta, taloudellisuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä tuotteiden ja palvelujen laatua. Resurssien turvaaminen ja hyödyntäminen: Resurssit turvataan menetyksiltä, jotka aiheutuvat tuhlauksesta, väärinkäytöksestä, huonosta hoidosta, virheistä tai muista epäsäännönmukaisuuksista.

5 5 Laillisuuden varmistaminen ja johdon ohjeiden noudattaminen: Noudatetaan lakeja, asetuksia, säännöksiä ja muita ohjeita. Oikeiden tietojen varmistaminen: Kehitetään ja ylläpidetään luotettavia tietoja taloudesta ja hallinnosta ja esitetään ne rehellisesti määräaikaisissa raporteissa. Jokainen toimielin sekä sen alainen viranhaltija ja erityisesti tilivelvolliset vastaavat johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. 1.5 Valvonnan rakenne Julkisen toiminnan luotettavuuden edellytys on riittävä valvonta. Valvonnan avulla saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että asiat hoidetaan sekä laillisesti että tarkoituksenmukaisesti oikein. Valvonta jakaantuu ulkoiseen valvontaan: tarkastuslautakunta, tarkastuslautakunnan alaiset viranhaltijat ja tilintarkastaja ja sisäiseen valvontaan: hallitus, sairaanhoitopiirin johtaja, esimiehet ja sisäinen tarkastaja. Sisäinen tarkastus on sisäisen valvonnan näkyvä osa. Se on aktiivista, systemaattista ja julkista toimintaa. Se on tarkastustarkoituksessa tehtyä valvontaa ja konsultointia. MUU ULKOINEN VALVONTA - lääninhallitus - muut valtion viranomaiset - kunnat, kuntalaiset - EU KUNTAYHTYMÄN ULKOINEN VALVONTA - tarkastuslautakunta - tilintarkastus (JHTT) KUNTAYHTYMÄN SISÄINEN VALVONTA - toimielinten ja esimiesten suorittama valvonta - sisäinen tarkastus 2 SISÄISTÄ VALVONTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Sisäisen valvonnan käsite on suhteellisen uusi kunnallishallinnossa ja sitä koskevat säännökset ovat niukkoja. Hyvä johtamis- ja hallintojärjestelmä, sisäinen valvonta ja riskienhallinta merkitsevät jäsenkunnille ja veronmaksajille toiminnan taloudellisuutta, tehokkuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja vaikuttavuutta. Kuntalaissa, hallintolaissa, kirjanpitolaissa, osakeyhtiölaissa ja muussa normistossa sekä sairaanhoitopiirin sisäisessä ohjeistuksessa on viittauksia sisäiseen valvontaan.

6 6 Kuntalain 73 :n mukaan tilintarkastajan on tarkastettava, onko kuntayhtymän sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 11 :n mukaan kuntayhtymän toiminnot on järjestettävä ja johtamistehtävät hoidettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta ja sen edellyttämä raportointi. Hallintosäännössä todetaan lisäksi, että johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta vastaa kukin toimielin ja vastuuhenkilö. Sairaanhoitopiirin tarkastussäännön 1 :n mukaan kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta on järjestettävä niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Kuntayhtymän ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tarkastussäännön mukaisesti. Tilintarkastajien tarkastustyö on ulkoista valvontaa, eikä se korvaa organisaation vastuulla olevaa sisäistä valvontaa. 3 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOTEUTUS 3.1 Esimiehen yleinen valvontavastuu Jokainen johtaja ja esimies vastaa, että hänen alaisensa henkilöstön tehtävät ja toimintatavoitteet on asianmukaisesti määritelty. Esimiehen on varmistuttava, että alaiset ovat tietoisia omasta toimivallastaan ja vastuistaan. Esimiehen on luotava edellytykset tehtävistä suoriutumiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen sekä varmistettava, että alaiset hallitsevat tehtävänsä edellyttämät asiat. Tarvittaessa alaisille on järjestettävä työtehtävien edellyttämää perehdytystä ja koulutusta. Esimies vastaa siitä, että henkilökunta noudattaa toiminnassaan lakeja, asetuksia ja kuntayhtymän sisäisiä ohjeita. Esimiehen on jatkuvasti seurattava vastuullaan olevia toimintoja ja ryhdyttävä välittömästi tarpeellisiin kehittämistoimenpiteisiin, kun on havaittu lainsäädännön, muiden sääntöjen, ohjeiden ja päätösten vastaista tai muutoin tehotonta tai epätarkoituksenmukaista toimintaa. Seuranta- tai valvontavastuuta ei voi delegoida pois. Esimiehen on käytävä säännöllisesti kuntayhtymän johtamisjärjestelmän mukaiset kehityskeskustelut, joissa toimintatavoitteiden lisäksi käydään läpi alaisen toimivalta ja vastuut sekä sovitaan toteutettavasta seurantajärjestelmästä. Esimiehen tehtävänä on huolehtia tiedonkulusta organisaation sisällä sekä viestinnästä ulospäin.

7 7 3.2 Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnossa on huomioitava henkilöstösuunnitteluun, henkilöstöhankintaan, henkilöstön kehittämiseen, palkka- ja muihin palvelussuhdeasioihin, työsuojeluun, henkilöstöpalveluihin, yhteistoimintajärjestelmiin sekä henkilöohjaukseen ja valvontaan liittyvät riskit. Henkilöstöä koskevissa päätöksissä ja asioissa tulee noudattaa virka- ja työehtosopimuksia ja muita niihin liittyviä ohjeita. Palkkausta määritellessään päätöstä tekevän esimiehen on otettava huomioon näiden lisäksi kuntayhtymän hallituksen ja muun johdon antamat määräykset ja ohjeet. Harkinnanvaraisia etuja myönnettäessä tulee ottaa huomioon kuntayhtymän etu ja henkilöstön tasapuolinen kohtelu kuntayhtymän tasaarvosuunnitelman ohjeiden mukaisesti. Henkilökunnalle maksettavien palkkojen oikeellisuuden varmistamiseksi henkilöstöpäällikön/osavastuualueilla hallintojohtajan tai hänen määräämänsä henkilön tulee varmistua siitä, että palkkalaskennan ketju tulosyksiköstä maksatukseen tulee riittävästi valvottua. Palkkalaskentajärjestelmässä ylläpidetään päättäjärekisteriä, josta ilmenevät eri päättäjien tekemät henkilöstöhallintoon liittyvät päätökset. Niiden päätöksentekijöiden, jotka eivät itse rekisteröi päätöksiään järjestelmään, tulee vähintään neljä kertaa vuodessa tarkastaa rekisteröinti. Esimiesten tulee seurata heidän alaisensa henkilöstön sivutoimia. Kaikista harjoitetuista sivutoimista on velvollisuus hakea sivutoimilupa tai tehdä sivutoimi-ilmoitus. Esimiesten tulee valvoa sitä, että heidän alaisensa eivät tule sivutoimien johdosta pysyvästi esteelliseksi tai että sivutoimet eivät muutoin haittaa virka-/työtehtävien asianmukaista suorittamista. Sivutoimista tulee pitää ajantasaista luetteloa. Tarkemmat ohjeet sivutoimista ja niiden valvonnasta on annettu erikseen. 3.3 Viranhaltijapäätökset Hallintosäännössä on ohjeet toimivallan siirtämisestä viranhaltijoille. Päätösvallan delegoinnista on lisäksi kuntayhtymän hallitus antanut tarkemmat ohjeet. Talousjohtajan ja henkilöstöpäällikön/hallintojohtajien tulee huolehtia siitä, että viranhaltijapäätökset tehdään toimivallan puitteissa, perustellaan riittävästi ja päätökset annetaan tiedoksi hallintolain säännösten mukaisesti.

8 8 Päätösvaltaa voi siirtää edelleen vain, mikäli siihen on erikseen annettu valtuudet. On huomattava, että päätösvallan ja vastuun siirtäminen ei poista asianomaisen delegointipäätöksen tehneen esimiehen viimekätistä vastuuta ja valvontavelvollisuutta delegoimassaan asiassa. Päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä on varmistuttava siitä, etteivät asian käsittelyyn osallistuvat ole esteellisiä. Kuntayhtymän luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja työntekijöiden esteellisyydestä säädetään tarkemmin kuntalaissa ja hallintolaissa. Asianomainen luottamushenkilö, viranhaltija tai työntekijä on itse päävastuussa esteellisyytensä arvioimisesta ja sen ilmoittamisesta. Myös muu asian käsittelyyn osallistuva voi vedota esteellisyyteen. Esimiehen on valvottava, että esteelliset eivät osallistu päätöksentekoon tai muutoin asian käsittelyyn. Viranhaltijapäätöksistä tehdään päätöspöytäkirja, jotta päätös on otto-oikeus- ja oikaisuvaatimuskelpoinen ja jotta se voi tulla lainvoimaiseksi. Jäsenkuntien jäsenten oikaisuvaatimusaika alkaa kulua siitä, kun tehty viranhaltijapäätös on asetettu julkisesti nähtäville. Päätöksiä tekevien viranomaisten tulee huolehtia tarvittaessa päätöstensä pitämisestä julkisesti nähtävinä. Päätöspöytäkirjojen säilytysajoista ja -tavoista on olemassa arkistointiohjeet. 3.4 Kunta- ja asiakaslaskutus Sairaanhoitopiirissä on suoritekäsikirja, jonka tehtävänä on määritellä kliinisen toiminnan ja sairaanhoidollisten palvelujen käsitteitä. Suoritekäsikirjasta löytyy tiedot palvelujen, tuotteiden ja toiminnan käsitteistä sekä niiden kirjaamisesta tietojärjestelmiin ja suoritteen laskutusperusteista. Suoritekäsikirja muodostaa toiminnan ja palvelujen seurannan rungon ja sitä tarkennetaan tarpeen mukaan vuosittain. Hoitava lääkäri vastaa palvelutuotteiden luokittelusta ja tietojärjestelmään kirjaamisesta. Kunta- ja asiakaslaskutustiedot on kirjattava järjestelmään välittömästi niiden selvittyä. Tuotantoraportit on täsmäytettävä kunta- ja asiakaslaskutuksen kanssa kuukausittain. 3.5 Sopimukset Sisäinen valvonta kohdistuu sopimusten laadintaan, täytäntöönpanoon ja noudattamiseen. Sopimuksia valmisteltaessa tulee käyttää riittävää oikeudellista asiantuntemusta. Sopimukset laaditaan kuntayhtymän edut turvaavina ja niissä noudatetaan alan yleisiä sopimusehtoja. Sopimusten hyväksymisoikeudet on määritelty kuntayhtymän hallintosäännössä ja päätösvallan delegointiohjeissa.

9 9 Sopimusten täytäntöönpanon ja noudattamisen valvontaan sisältyvät mm. laskutus ja maksatus, tilitykset, indeksitarkistukset ja irtisanomiset. Sopimuksiin tulee sisällyttää kuntayhtymän edun turvaava irtisanomisaika. Sopimusten valvontavastuu on sopimuksen hyväksyjällä tai hänen määräämällään. Valtuuston, hallituksen tai sen jaostojen hyväksymien sopimusten valvontavastuu on sairaanhoitopiirin johtajalla tai hänen määräämällään. Johtokuntien hyväksymien sopimusten valvontavastuu on hallintojohtajalla/toimitusjohtajalla tai hänen määräämällään. Jokaiselle sopimukselle tai sopimusryhmälle on nimettävä valvontavastuussa oleva henkilö. Sopimuksista tulee pitää tarkoituksenmukaisesti ryhmiteltyä luetteloa. Sopimuksiin liittyviä eräpäiviä tulee seurata systemaattisesti. Erityisesti tulee seurata sopimusten voimassaoloaikoja, jotta ehditään neuvotella sopimusten jatkamisesta tai kilpailuttaa sopimuskohde. Myös sopimuksiin sisältyvistä tai taseen liitetiedoissa esitettävistä vastuusitoumuksista ja vastuista on toimintayksikköjen pidettävä asianmukaista ja ajantasaista luetteloa. Alkuperäiset sopimukset arkistoidaan arkistointiohjeiden mukaisesti. Työkappaleina käytetään ainoastaan jäljennöksiä. 3.6 Taloudenhoito Kuntalain 75 :n 1 momentissa määritellään tilivelvolliset ja kuntayhtymän valtuusto voi määritellä tilivelvolliset tarkemmin. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että tilivelvollisen toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi. Tilintarkastuskertomuksessa tilivelvolliseen voidaan kohdistaa muistutus ja hänelle voidaan myöntää tai häneltä voidaan evätä vastuuvapaus. Tilivelvolliselta voidaan evätä vastuuvapaus, ei pelkästään hänen itsensä, vaan myös hänen alaisensa menettelyjen vuoksi. Tilivelvollisuusaseman puuttuminen ei kuitenkaan vapauta esimiesasemassa olevaa viran- tai toimenhaltijaa alaistensa toiminnan valvontavastuusta. Tilivelvollisten tulee omalta osaltaan valvoa, että toiminnot toteutetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita noudattaen. Tulojen ja menojen tarkastus- ja hyväksymismenettelystä määrätään taloussäännössä. Laskun hyväksyjä on vastuussa laskun tarkistamisesta ja oikeellisuudesta. Laskun vastaanottaja on vastuussa suoritteen vastaanottamisesta. Laskun vastaanottaja ja hyväksyjä eivät saa olla sama henkilö. Hyväksymisoikeuksista varahenkilöjärjestelyineen on ylläpidettävä ajantasaista luetteloa. Muut yksityiskohtaiset taloudenhoitoa koskevat määräykset sisältyvät taloussääntöön.

10 Laskentatoimi ja maksuliikenne Kuntayhtymän kirjanpito ja sisäinen laskenta on hoidettava hyvää kirjanpitotapaa noudattaen. Kirjanpito ja sisäinen laskenta on järjestettävä niin, että ne tuottavat toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa tarvittavat riittävät, ajantasaiset ja luotettavat tiedot. Kirjanpito hoidetaan ajan tasalla sekä tarvittavat täsmäytykset ja raportoinnit suoritetaan kuukausittain. Talousjohtajan tai hallintojohtajan määräämien henkilöiden on vähintään kaksi kertaa vuodessa suoritettava kuntayhtymän kirjanpidossa olevien pankki- ja rahatilien, kassojen, alitilittäjien ja arvopapereiden tarkastus. Tarkastuksista on laadittava asianmukainen kirjallinen raportti. 3.8 Materiaalihallinto Hankinnat Tavara- ja palvelujen ja rakennusurakoiden hankinnoissa on noudatettava mitä kansallinen ja EU-lainsäädäntö, Kuntaliiton ja kuntayhtymän yleiset hankintaohjeet ja niitä koskevat soveltamisja menettelytapaohjeet määräävät. Ohjeiden mukaisesti kuntayhtymässä noudatetaan kaikissa hankinnoissa yhteishankintamenettelyä, jota hoitaa keskitetysti materiaalitoimisto. Viranhaltijoiden päätösvaltuudet on määritelty erikseen Varastot Varastojen enimmäismäärät vahvistaa kuntayhtymän hallitus ja osavastuualueiden ja liikelaitosten osalta johtokunnat noudattaen hallituksen antamia yleisohjeita. Varastoista on pidettävä asianmukainen varastokirjanpito ja varastot on inventoitava vähintään kerran vuodessa. Tulosyksikön vastuuhenkilön tai hänen määräämänsä henkilön on suoritettava vuosittain pistokokeina tarkistuksia, joilla varmistetaan, että tulosyksikön käyttöön tilattu materiaali on käytetty tulosyksikössä. Tarkastuksista on laadittava kirjallinen raportti. Tulosyksikön vastuuhenkilön tulee huolehtia siitä, ettei yksiköihin muodostu ylisuuria kulutustavaravarastoja.

11 Omaisuuden hoito Kuntayhtymän talousjohdon on huolehdittava siitä, että kuntayhtymän kiinteä omaisuus on luetteloitu ja siitä, että saantoja muut asiakirjat ovat kunnossa. Kiinteistöhuollon yksiköiden on riittävän usein suoritettava alueensa rakennuskiinteistöjen kuntokatselmukset. Oleellisista epäkohdista on vuosittain raportoitava sairaanhoitopiirin johtajalle. Irtain käyttöomaisuus on luetteloitava. Luetteloon merkitään erikseen päätetyt irtaimistoesineet sekä kaikki aktivoitava irtain käyttöomaisuus. Luetteloiden laatimisesta vastaavat tulosyksiköiden vastuuhenkilöt. Muista omaisuusluetteloista on määräykset taloussäännössä. Omaisuuden vakuuttamisen perusteista päättää kuntayhtymän hallitus ja vakuutuksien ajantasaisuudesta huolehtii kuntayhtymän talousjohto Projektien valvonta Kuntayhtymä voi itse hallinnoida projekteja tai olla mukana muiden hallinnoimissa projekteissa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on hallituksen hyväksymät ohjeet lääketieteellisten ja muiden terveystieteellisten projektien hallinnoinnista. Kuntayhtymän omista merkittävistä hankkeista, kehittämiskohteista ja tutkimuksista on laadittava yksilöidyt projektisuunnitelmat. Projektisuunnitelmasta tulee sisältyä kustannusarviot, rahoitus, aikataulu ja projektiin osallistuvat henkilöt, heidän toimivalta ja vastuut sekä se, miten projektin raportointi ja valvonta järjestetään. Projektista on tehtävä päätös, jonka yhteydessä projektisuunnitelma hyväksytään. Projektikirjanpito on järjestettävä niin, että projektin tuloja ja menoja voidaan seurata omana kokonaisuutena johtamisessa ja valvonnassa vaadittavalla tarkkuudella. Projektikirjanpidon järjestämisvastuu on projektia hallinnoivalla yksikön esimiehellä. Osallistumisesta kuntayhtymän ulkopuolisen toimijan hallinnoimaan projektiin on tehtävä päätös. Päätöksessä on nimettävä yhdyshenkilö, hyväksyttävä projektisuunnitelma ja kuntayhtymän kustannusarvio sekä ohjeistettava projektin tulojen ja menojen kirjanpitokäsittely. EU-projektien kirjanpito, hallinnointi ja valvonta on ohjeistettu EU-hankkeita käsittelevissä ohjeissa.

12 12 Jokaiselle projektille luodaan oma seuranta- ja arviointijärjestelmä, jonka avulla seurataan ja arvioidaan projektin etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista sekä niiden kestävyyttä. Seuranta ja arviointi on järjestettävä niin, että kohderyhmältä ja muilta sidosryhmiltä saadaan kattavasti avointa palautetta. Projektin rahoittajat edellyttävät säännöllistä määrämuotoista raportointia. Projektin raportointi kuntayhtymässä on järjestettävä vähintään samalla tarkkuudella. Yksikköjen toimintakertomuksissa on luetteloitava käynnissä olevat projektit vastuuhenkilöineen sekä lyhyesti käytävä läpi toimintavuoden aikana päättyneet projektit ja niiden keskeisimmät tulokset. Projektien loppuraportit tulee antaa tiedoksi kuntayhtymän johtoryhmälle Tietojenkäsittely Kuntayhtymässä tulee varmistaa tietoverkkojen ja -järjestelmien keskeytymätön toiminta, estää niiden valtuudeton käyttö sekä varmistaa tietojen ja tietojärjestelmien luotettavuus, eheys ja käytettävyys. Tietojärjestelmien ja -tekniikan hankinnoissa ja kehittämisessä on varmistettava järjestelmien ja tekniikan toimivuus, taloudellisuus, yhteensopivuus ja turvallisuus. Tavoitteena on tietojärjestelmien täysimääräinen hyödyntäminen ja kustannustehokkuuden parantaminen. Kullekin tietojärjestelmälle on nimettävä vastuuhenkilö, jonka on huolehdittava, että tietojärjestelmästä on ajan tasalla oleva kuvaus sekä selvitys suojaus- ja varmistustoimista. Vastuuhenkilön on myös huolehdittava riittävästä tietojärjestelmän käytön valvonnasta. Käyttöoikeuksien määrittelyssä vastuuhenkilön on otettava huomioon tehtävien eriyttäminen eli vaarallisten työyhdistelmien välttäminen. Käyttöoikeuksien myöntäminen tulee olla hallittua. Lähtökohta on, että kaikki käyttävät huolehtivat omalta osaltaan tietoturvallisuudesta. Henkilön poistuessa kuntayhtymän palveluksesta tai järjestelmien käyttötarpeen muuten loputtua, käyttöoikeudet tulee perua välittömästi. Vastuuhenkilöiden on annettava ohjeet tietojärjestelmien käytön kontrolleista ja nimettävä henkilöt, jotka vastaavat niiden säännönmukaisesta ja riittävästä suorittamisesta ja raportoinnista.

13 13 Tietoturvallisuus on olennainen osa riskienhallintaa. Kuntayhtymässä on tunnistettava ja arvioitava, mitkä uhat luovat merkittäviä tietoturvariskejä. Riskien hallitsemiseksi tulee järjestää riittävät riskienhallintatoimenpiteet, joilla varmistetaan toiminnan jatkuvuus myös häiriötilanteissa. Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen edellyttää toimitilojen fyysistä turvallisuutta, säännöllistä varmuuskopiointia, poikkeustilanteisiin varautumista ja varasuunnitelmien tekemistä. Kuntayhtymässä on ajan tasalla pidettävä tietoturvastrategia ja tietoturvaohjeet Vieraanvaraisuus Vieraanvaraisuuden saaminen Sellaisten palvelussuhteen perusteella saatujen lahjojen, vieraanvaraisuuden tai kulujen korvauksen vastaanottaminen ei ole sallittua, jos tämä on omiaan heikentämään luottamusta viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen. Mainittuihin etuuksiin on syytä suhtautua erityisen pidättyvästi. Vieraanvaraisuuden saamisesta ja lahjomien välttämisestä on annettu erillinen ohjeistus Vieraanvaraisuuden antaminen Kuntayhtymän varoja voidaan käyttää edustustarkoituksiin vain siihen erikseen varattujen määrärahojen puitteissa. Määrärahoja voidaan käyttää edustustarkoituksiin vain tavanomaisen vieraanvaraisuuden tai huomaavaisuuden osoittamiseksi sekä koulutus-, juhla- tai muissa vastaavissa tilaisuuksissa omalle henkilökunnalle. Ulkopuolisesta rahoituksesta voidaan maksaa edustusmenoja vain, jos rahoittajan ehdot sen sallivat. Järjestetyissä edustustilaisuuksissa sekä lahjojen ja muiden huomionosoitusten antamisessa tulee noudattaa kohtuullisuutta. Edustustyyppisten menojen tositteista tulee aina ilmetä tilaisuuden tarkoitus, ajankohta ja osallistujaluettelo organisaatiotietoineen. Menot tarkastetaan ja hyväksytään niin kuin muutkin menot. Vastuuhenkilöt valvovat oman yksikkönsä edustus- ja henkilöstötilaisuuksiin liittyvien menojen kohtuullisuutta.

14 Tytär- ja osakkuusyhteisöjen (kuntayhtymäkonsernin) valvonta Kuntayhtymäkonsernia johtaa kuntayhtymän hallitus. Hallituksen tehtävänä on valvoa, että ne yhteisöt (itsenäiset oikeushenkilöt), joissa kuntayhtymällä on määräysvaltaa, toimivat asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Hallituksen tehtävänä on myös valvoa, että näiden yhteisöjen toimintapolitiikat ovat kuntayhtymän päämäärien mukaiset. Vastuu konsernin operatiivisesta johtamisesta on sairaanhoitopiirin johtajalla. Hän seuraa konserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaa, huolehtii toiminnan yhteensovittamisesta ja arvioi konsernirakenteen kehittämistarpeita. Talousjohtaja vastaa tytär- ja osakkuusyhtiöiden talouden valvonnasta ja seurannasta omistajaintressin kannalta. Tytäryhteisöjen tulee antaa kirjalliset raportit toiminnastaan vähintään kaksi kertaa vuodessa kuntayhtymän hallitukselle. Lisäksi niiden tulee toimittaa kuntayhtymän hallitukselle, sairaanhoitopiirin johtajalle ja talousjohtajalle näiden tarvitsemat muut tiedot. 4 RAPORTOINTI Tulosyksikön johtajien on raportoitava asetetuista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista sekä muista oleellisista sisäisessä valvonnassa esille tulleista havainnoista tulosryhmän ja -alueen johtajalle. Tulosryhmän ja -alueiden johtajien on raportoitava talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa asetetuista toiminnallista ja taloudellisista tavoitteista sekä muista oleellisista havainnoista sairaanhoitopiirin johtajalle. Jos selvitykset sisältävät olennaisia poikkeamia, tulosyksikön, -ryhmän ja -alueen johtajan on tuotava esille syyt, jotka ovat johtaneet poikkeamiin ja esitettävä tarvittavat korjaustoimenpiteet. Sairaanhoitopiirin johtajan on hallituksen määräämin väliajoin annettava raportti kuntayhtymän hallitukselle tai sen jaostolle talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

15 15 5 YLEISET VELVOLLISUUDET Jokainen kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö on velvollinen noudattamaan toimintaa koskevia lakeja, kuntayhtymän valtuuston hyväksymiä toimintaa ohjaavia sääntöjä, kuntayhtymän hallituksen ja kuntayhtymän johdon tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita. Hänen tulee pyrkiä omalta osaltaan saavuttamaan yksikölle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tulosyksiköissä tulee olla sisäisen valvonnan kansio, johon tallennetaan sisäisen valvonnan ohjeisto sekä valvonnasta kertynyt raporttiaineisto. Kuntayhtymän tilivelvolliset määritellään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. 6 SISÄINEN TARKASTUS Sisäistä tarkastusta suorittaa sisäinen tarkastaja sairaanhoitopiirin johtajan alaisena. Sisäisen tarkastajan tehtävistä on määrätty kuntayhtymän sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteissa. Lisätietoja sisäisen valvonnan ohjeesta antavat sairaanhoitopiirin johtoryhmän jäsenet. JAKELU Kuntayhtymän toimielimien johtoryhmät

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Kuntayhtymähallitus 15.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE 3 1.2 Johtamis- ja hallintojärjestelmä 3 1.2 Kuntayhtymän valvonnan

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan yleisohje

Sisäisen valvonnan yleisohje Sisäisen valvonnan yleisohje 1 (7) Sisäisen valvonnan yleisohje Tämä ohje korvaa sisäisen valvonnan ohjeet, jotka kaupunginhallitus on hyväksynyt vuonna 2003 KH 27.6.2016 Sisäisen valvonnan yleisohje 2

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsitelty: Sisäisen tarkastuksen toimikunta 22.10.2015 Kaupunginhallituksen käsittely 2.11.2015 421 Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernin

Espoon kaupunkikonsernin Kirje 0 (4) Espoon kaupunkikonsernin 6.8.2013 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo 1.1.2014 Päätöspäivä: 18.11.2013 Kaupunginhallitus 28.10.2013 Valtuusto 18.11.2013 1 (4) 1. Lainsäädäntö

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi Johtosääntö 1 Voimaantulo 1.1.2017 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 2 Toimivallan siirtäminen 2 3 Suhde muihin säädöksiin

Lisätiedot

Juuan Kunta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Hyväksytty kunnanvaltuustossa. Sisällys

Juuan Kunta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Hyväksytty kunnanvaltuustossa. Sisällys Juuan Kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty kunnanvaltuustossa Sisällys Johdanto 1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 22.4.2014 2 Sisäisen valvonnan ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE... 3 1.1

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 72 Asianro 8649/00.01.04/2013 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen tarkastaja Tapani Laitinen Talous- ja strategiapalvelu Kuntalakiin v. 2012

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x.

SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x. SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x.2017, 2 Sisällysluettelo 1 SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJEEN

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginvaltuusto 10.11.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala... 2 3 Konserniohjeen hyväksyminen ja sitovuus...

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Hyvä hallinto ja sisäinen valvonta

Hyvä hallinto ja sisäinen valvonta Hyvä hallinto ja sisäinen valvonta VTV Nyt! Valtiontalouden tarkastusvirasto 16.1.2017 Pasi Leppänen Määräraha ylittyi merkittävästi Palkkaa maksettu työsuhteen päätyttyä Koulunjohtaja kavalsi lahjoitusvaroja

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA Hallitus , 15 Valtuusto , 3 Voimaan HÄMEENKYRÖN KUNNAN KONSERNIOHJE

HÄMEENKYRÖN KUNTA Hallitus , 15 Valtuusto , 3 Voimaan HÄMEENKYRÖN KUNNAN KONSERNIOHJE HÄMEENKYRÖN KUNTA Hallitus 8.2.2010, 15 Valtuusto 22.2.2010, 3 Voimaan 3.3.2010 HÄMEENKYRÖN KUNNAN KONSERNIOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2014 klo 18.00 Paikka Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O SIVU 74 ERON MYÖNTÄMINEN TIMO VUORISALOLLE

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet:

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet: NOUSIAISTEN KUNTA 10.1.2017 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion 12.12.2015 83. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/24 hyväksymä 1.3 JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU TEHTÄVÄT, TOIMINNAN JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Tehtävät Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Tytti Yli-Viikari 22.4.2016 Valtiontalouden tarkastusvirasto Julkisen johtamisen kannalta tärkeitä toimintaympäristön kehityskulkuja Talouden

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen Oulun kaupungissa Kaupunginvaltuutettujen perehdyttämiskoulutus

Sisäisen valvonnan järjestäminen Oulun kaupungissa Kaupunginvaltuutettujen perehdyttämiskoulutus Sisäisen valvonnan järjestäminen Oulun kaupungissa Kaupunginvaltuutettujen perehdyttämiskoulutus 13.12.2012 Rauni Väänänen-Sainio, tarkastuspäällikkö sisäinen tarkastus TARKASTUS- TARKASTUS- TOIMIKUNTA

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Omistajaohjaus kuntakonsernissa

Omistajaohjaus kuntakonsernissa Omistajaohjaus kuntakonsernissa Johtava lakimies, varatuomari Pirkka-Petri Lebedeff Suomen Kuntaliitto Omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa Kuntamarkkinat Helsinki 14.9.2011 Esityksen pääkohdat

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

Suunnittelujärjestelmä, joka sisältää valvonnan, muodostuu talousarvioista, taloussuunnitelmasta, käyttösuunnitelmista ja kehityskeskusteluista.

Suunnittelujärjestelmä, joka sisältää valvonnan, muodostuu talousarvioista, taloussuunnitelmasta, käyttösuunnitelmista ja kehityskeskusteluista. LAPIN LIITTO 2 LAPIN LIITON SISÄISEN VALVONNAN JA TALOUDEN HOIDON OHJEISTUS 1. Sisäinen valvonnan määritelmä ja tavoitteet Valvontajärjestelmä on kokonaisuus, jonka osina ovat toimivasta johdosta riippumaton

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA Kunnanhallitus. Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

NOUSIAISTEN KUNTA Kunnanhallitus. Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET NOUSIAISTEN KUNTA 22.12.2015 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion 7.12.2015 89. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje KAUHAVAN KAUPUNKI Konserniohje 2 Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...3 2 Soveltamisala...3 3 Kaupungin konsernijohto ja toimielinten toimivallanjako...4 3.1 Kaupunginvaltuusto...4

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2016

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2016 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2016 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNNAN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA. Kunnanhallitus liite 3 Valtuusto. Arja Rantanen hallintojohtaja

UTAJÄRVEN KUNNAN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA. Kunnanhallitus liite 3 Valtuusto. Arja Rantanen hallintojohtaja 2017 UTAJÄRVEN KUNNAN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA Kunnanhallitus 7.12.2016 305 liite 3 Valtuusto Arja Rantanen hallintojohtaja Sisällysluettelo 1. Riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet... 2 2. Riskienhallinnan

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖSARVIOINTI 2016 Liite 5 Dnro TRE: 8364/ /2016 1/12

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖSARVIOINTI 2016 Liite 5 Dnro TRE: 8364/ /2016 1/12 TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖSARVIOINTI 2016 Liite 5 Dnro TRE: 8364/02.02.02/2016 1/12 Kuntalain mukaan kaupungin tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa tulee antaa selonteko sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 2.2.2017 ja se on voimassa 1.3.2017 alkaen. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta. Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP

Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta. Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta Konsernijohdon vastuulla

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot