PELLON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PELLON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 PELLON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa

2 Sisällys OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET LUKU HALLINNON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT JA TOIMINTASÄÄNNÖT JOHTAMISEN PERIAATTEET... 4 OSA II LUOTTAMUSHENKILÖITÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATION PERUSRAKENNE KUNNALLISET TOIMIELIMET TOIMIELINTEN JÄSENTEN VALINTA JA LÄSNÄOLO-OIKEUS KOKOUKSISSA LUKU STRATEGINEN JOHTAMINEN JA TALOUSOHJAUS KUNNAN STRATEGINEN JOHTO KUNTASTRATEGIA TALOUSARVIO VALTUUSTON MUU PÄÄTÖSVALTA... 7 LISÄKSI VALTUUSTO VAHVISTAA KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN LUKU KUNNANHALLITUS KOKOONPANO JA TOIMIKAUSI KUNNANHALLITUKSEN TEHTÄVÄT KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSMENETTELY LUKU LAUTAKUNNAT JA TOIMIELIMET LAUTAKUNTIEN YLEISET TEHTÄVÄT ELINVOIMALAUTAKUNTA HYVINVOINTILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA PUHEENJOHTAJAJAOSTO KEHITYSJAOSTO YKSILÖASIAINJAOSTO NUORISOEDUSTUS OSA III OPERATIIVISTA TOIMINTAA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET LUKU OPERATIIVISEN ORGANISAATION PERUSRAKENNE KUNNAN OPERATIIVINEN JOHTO KUNNAN JOHTORYHMÄ KUNTAKONSERNIN JOHTORYHMÄ JOHTAJIEN PÄÄTÖSVALTA KUNNANJOHTAJAN TEHTÄVÄT KUNNANJOHTAJAN RATKAISUVALTA ELINVOIMAJOHTAJAN TEHTÄVÄT HYVINVOINTIJOHTAJAN TEHTÄVÄT HENKILÖSTÖKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄT KUNNANINSINÖÖRIN TEHTÄVÄT JOHTAVAN LÄÄKÄRIN TEHTÄVÄT VASTAAVAN HAMMASLÄÄKÄRIN TEHTÄVÄT REHTORIN TEHTÄVÄT ASUMISPALVELUIDEN OHJAAJAN TEHTÄVÄT LAITOSHOIDON JOHTAJAN TEHTÄVÄT LUKU AVAINPROSESSIT JA YDINPROSESSIT AVAINPROSESSIEN OMISTAJIEN TEHTÄVÄT OSAPROSESSIEN OMISTAJIEN TEHTÄVÄT... 21

3 OSA IV MUUT TOIMIVALTAA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET LUKU TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMINEN JA KELPOISUUSEHDOT HENKILÖSTÖVALINNAT, PALKKAUS, KOEAIKA JA PALVELUSSUHTEEN PÄÄTTYMINEN VIRANHALTIJAN JA TYÖNTEKIJÄN SIIRTÄMINEN TOISEEN VIRKASUHTEESEEN: VIRKA- JA TYÖVAPAAN MYÖNTÄMINEN LUKU ERINÄISET MÄÄRÄYKSET TOIMIELIMIEN PÄÄTÖSTEN NIMENKIRJOITUS JA ASIAKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMINEN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN ALOITTEET OSA V KOKOUSMENETTELYÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET LUKU KOKOUSMENETTELY LUVUN MÄÄRÄYSTEN SOVELTAMINEN KOKOUSAIKA JA PAIKKA KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN JATKOKOKOUS VARAJÄSENTEN KUTSUMINEN KOKOUKSEN PITÄMINEN KOKOUKSEN JOHTAMINEN TILAPÄINEN PUHEENJOHTAJA ESITTELY ESTEELLISYYDEN TOTEAMINEN ÄÄNESTYS JA VAALIT TOIMIELIMEN PÖYTÄKIRJAN LAATIMINEN, TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN KUNNANHALLITUKSEN JA LAUTAKUNNAN OTTO-OIKEUS OTTOKELPOISEN PÄÄTÖKSEN ILMOITTAMINEN LUKU PALKKIOSÄÄNTÖ SOVELTAMISALA KOKOUSPALKKIOT SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET VUOSIPALKKIOT SIHTEERIN PALKKIO KATSELMUS, NEUVOTTELU, TOIMITUS JA EDUSTAMINEN YHTEISTOIMINTA ERITYISTEHTÄVÄT ANSIONMENETYKSEN KORVAUS VAATIMUKSEN ESITTÄMINEN PALKKIOIDEN MAKSU MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUS... 31

4 4 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa Noudatetaan OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 LUKU HALLINNON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET 1 Kunnan johtosäännöt ja toimintasäännöt 2 Johtamisen periaatteet Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä, sekä kunnan hallinnosta. Tämän säännön ohella kunnan toimintaa ohjataan seuraavilla säännöillä, joilla voidaan täsmentää tämän säännön määräyksiä: - arkistotoimen ja asiakirjahallinnon toimintaohje - kuntastrategia-asiakirja - valtuuston työjärjestys - tarkastussääntö - kylätoimikunnan toimintasääntö - konserniohjeet. Lisäksi kunnan toiminnassa noudatetaan kunnanhallituksen hyväksymiä koko organisaation toimintaa linjaavia ohjeita. Konsernipalveluita ja sen ohjauksessa olevia yksiköitä koskevan toimintasäännön hyväksyy kunnanvaltuusto. Kunnan johtamisorganisaatio jakautuu strategiseen ja operatiiviseen tasoon. Strategisesta johtamisesta vastaa luottamushenkilöorganisaatio, kuten jäljempänä säädetään. Operatiivisen johtamisen vastuu on esimiesorganisaatiolla. OSA II LUOTTAMUSHENKILÖITÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 2 LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATION PERUSRAKENNE 3 Kunnalliset toimielimet Kunnan luottamushenkilöorganisaatio koostuu lakisääteisistä ja vapaaehtoisista toimielimistä seuraavasti:

5 5 Lakisääteiset toimielimet: Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Kunnanhallitus Vapaaehtoiset toimielimet Elinvoimalautakunta Hyvinvointilautakunta Puheenjohtajajaosto Kehitysjaosto Yksilöasiainjaosto Kunnan luottamushenkilöorganisaatiokaavio on seuraava: PELLON KUNNAN ORGANISAATIOKAAVIOT ALKAEN (LUONNOS V3) PUHEENJOHTAJIEN JAOSTO VALTUUSTO KUNNANHALLITUS TARKASTUS- LAUTAKUNTA KESKUSVAALI- LAUTAKUNTA KEHITYSJAOSTO YKSILÖASIAIN- JAOSTO HYVINVOINTI- LAUTAKUNTA ELINVOIMA- LAUTAKUNTA 4 Toimielinten jäsenten valinta ja läsnäolo-oikeus kokouksissa Kunnanvaltuusto valitsee jäsenet kuntalain kulloinkin asettamien rajoitusten mukaan kunnanhallitukseen ja lautakuntiin. Puheenjohtajaostoon kuuluvat kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajisto sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat. Enemmistö lautakuntien jäsenistä on kunnanvaltuutettuja tai varavaltuutettuja, paitsi keskusvaalilautakunnassa ja tarkastuslautakunnassa. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee kuitenkin olla valtuutettuja.

6 6 Kunnanhallitus ja lautakunnat valitsevat jäsenet alaisiinsa jaostoihin ja neuvostoihin. Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus - kunnanvaltuuston kokouksessa kunnanhallituksen jäsenellä sekä oppilaskunnan puheenjohtajalla - kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla - muiden toimielinten kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla - kunnanhallituksen nimeämällä jäsenellä - lautakuntien kokouksessa oppilaskuntien puheenjohtajilla sekä ikäneuvoston ja vammaisneuvoston valitsemalla edustajalla asiantuntijaksi kutsuttaessa. Toimielin voi itse myöntää läsnäolo- ja / tai puheoikeuden kokouksiinsa myös muille kuin edellä mainituille henkilöille. Tarkastuslautakunnan kutsumilla henkilöillä on velvollisuus osallistua tarkastuslautakunnan kokouksiin. 3 LUKU STRATEGINEN JOHTAMINEN JA TALOUSOHJAUS 5 Kunnan strateginen johto 6 Kuntastrategia Kunnan strategisesta johtamisesta vastaavat kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus. Puheenjohtajajaosto ja kehitysjaosto toimivat valmistelevina ja ohjaavina eliminä. Elinvoimalautakunta ja hyvinvointilautakunta valmistelevat ja toteuttavat strategiaa omalla toimialallaan. Puheenjohtajajaosto käsittelee tulevaisuuden kehitysarvoihin ja muutostekijöihin liittyviä kysymyksiä. Se toimii strategiavalmistelun apuna ja arvioi strategian ja kuntavision toteutumista. Puheenjohtajajaosto käsittelee strategiset ristiriitatilanteet. Kunnan strategiasta päättää kunnanvaltuusto. Kuntastrategian tarkastelujakso on 2 valtuustokautta (8 vuotta). Strategia päivitetään kunkin valtuustokauden alussa ja strategiaa tarkistetaan valtuustokauden aikana tarvittaessa. Kuntastrategiassa valtuusto asettaa tavoitteet, toteuttamisohjelmat ja mittarit. Valtuustoryhmät tekevät valtuustokaudeksi kuntastrategian toteuttamisesta sopimuksen, jossa sovitaan viestinnän yhteiset periaatteet, luottamuspaikkojen jako sekä yhteisten ryhmäpalavereiden toteutusmallit. Kokousajat sovitaan vuosittain.

7 7 7 Talousarvio Valtuusto päättää kunnan palvelujen järjestämisen ja kehittämisen kannalta tarpeellisista prosesseista ydinprosessitasolla. Kuntastrategiaa toteutetaan vuosittain päätettävän talousarvion kautta. Talousarviossa valtuusto päättää ydinprosessitasolla määrärahat sekä strategiaa toteuttavat toiminnalliset, laadulliset ja määrälliset tavoitteet. Lautakunta tekee esityksen alaistaan toimintaa koskevasta talousarviosta kunnanhallitukselle. Kunnanvaltuusto päättää kunnan talousarvion kunnanhallituksen esityksestä elinvoima- ja hyvinvointilautakuntien toimialaa sitovaksi ydinprosessitasolla. Konserniyhtiön osalta talousarvioesityksestä ja käyttösuunnitelmasta päättää kunnanhallitus. 8 Valtuuston muu päätösvalta 4 LUKU KUNNANHALLITUS Laissa valtuuston tehtäviksi säädettyjen sekä edellä mainittujen lisäksi kunnanvaltuusto päättää seuraavista talouteen liittyvistä asioista: - käyttöomaisuuden myynnin periaatteista - kunnan määräysvallassa olevan yhtiön osakkeiden myynnistä, jos kunta menettää myynnissä määräysvallan - poistosuunnitelman periaatteista - maksujen yleisistä periaatteista - kiinteistömyynnin periaatteista. 9 Kokoonpano ja toimikausi Lisäksi valtuusto vahvistaa kunnan rakennusjärjestyksen. Kunnanhallituksessa on 9 jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäseniksi valituista kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kunnanhallituksen toimikausi on 2 vuotta. 10 Kunnanhallituksen tehtävät Kunnanhallituksen toimialaan kuuluu kunnan hallinnon ja talouden johtaminen, kunnan eri palvelutoimintojen yhteensovittaminen, elinkeinopolitiikka, asuntoasiat, maankäytön suunnittelu, kunnan

8 8 ohjausvallan käyttäminen kuntakonsernissa sekä kuntien välinen yhteistoiminta ja kunnan kansainvälinen vuorovaikutus. Kunnanhallituksen tehtäväalaan kuuluu kunnan edustaminen ja kunnan puhevallan käyttäminen sekä kunnan edun valvominen ja oikeustoimien tekeminen kunnan puolesta. Kuntaa edustavat ulkopuolisissa tilaisuuksissa pääsääntöisesti kunnanhallituksen puheenjohtajisto sekä kunnanjohtaja, elinvoimajohtaja ja hyvinvointijohtaja. Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen asian esittelystä huolehtii ensisijaisesti elinvoimajohtaja ja toissijaisesti hyvinvointijohtaja. Kunnanhallituksen tehtävänä on lisäksi: - päättää yleisohjeiden antamisesta kunnan hallintoon kuuluvista tehtävistä - vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta ja edustuksesta eri yhteisöissä - päättää selvityksen antamisesta valtuuston puolesta valtuuston päätöksestä koskevan valituksen johdosta, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston ei ole kumottava päätöstä - määrää tarvittaessa edustajan käyttämään kunnan puhevaltaa ja ohjeistaa valinnoissa - määrää tarvittaessa edustajan edustamaan kuntaa yhteisöissä sekä tekemään oikeustoimia - nimeää keskuudestaan kaksi henkilöä yhteistyöryhmään - päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta ja hankkimisesta valtuuston määrittelemien periaatteiden mukaisesti. - hyväksyy korkotukilainat korkotukilain ja asetuksen mukaisesti - päättää aravalainoitettujen asuntojen asuntokaupoissa kunnan lunastusoikeuden käytöstä - päättää vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisveron sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta siten kuin siitä on säädetty - päättää vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisen maksun suorittamisesta - päättää lainan ottamisesta kunnalle valtuuston päättämissä rajoissa - päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista - päättää toimikunnan asettamisesta - päättää kunnan hankinnoista sekä irtaimen omaisuuden luovuttamista noudatettavista periaatteista ja ohjeista - hyväksyy asemakaavan silloin, kun katsotaan, ettei kaava ole vaikutuksiltaan merkittävä - määrää rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen alueelle, jolle on pantu vireille yleiskaavan tai asemakaavan laatiminen tai muuttaminen - tekee päätöksen asemakaavan ajanmukaisuudesta - päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista poikkeamista ja rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella

9 9 - päättää rakennustöiden pääpiirustusten lopullisen kustannusarvion hyväksymisestä valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti kaavateitä lukuun ottamatta - päättää maanomistajalle maksettavaksi määrättävästä katualueen korvauksesta - päättää vesihuoltolain mukaisesta vesilaitosten toiminta-alueista. Kunnanhallitus voi siirtää tässä johtosäännössä määriteltyä toimivaltaansa edelleen alaiselleen kehitysjaostolle, muulle toimielimille tai viranhaltijoille. Kunnanjohtajan vuosiloman päättää kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kunnanhallituksen alaisuuteen kuuluu alkaen viisi osakeyhtiötä: Kiinteistö OY Pellon Vuokra-asunnot, Pellon Energia Oy, Pellon Lämpöverkko Oy, Pellon Palvelu Oy ja Pellon Kehitys Oy. Osakeyhtiöiden toimintaa ohjataan konserniohjeistuksella, sopimuksilla sekä myönnettävillä määrärahoilla. Kunnanhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat konsernipalveluiden ja sen ohjauksessa olevien yksiköiden toimintasääntöä ja toiminnan järjestämistä siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole määritelty muulle toimielimelle tai viranhaltijalle. 11 Kunnanhallituksen kokousmenettely Kunnanhallituksen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelystä. Kunnanhallituksen kokouksissa esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen asian esittelystä huolehtii ensisijaisesti elinvoimajohtaja ja toissijaisesti hyvinvointijohtaja. 5 LUKU LAUTAKUNNAT JA TOIMIELIMET 12 Lautakuntien yleiset tehtävät Elinvoimalautakunnan ja hyvinvointilautakunnan tehtävänä on - valmistella asiantuntijalautakuntana kuntastrategiaan omaan toimintaansa liittyvät strategiset tavoitteet huomioon ottaen avainprosessien ja kunnan yksiköiden välisen yhteistyön vaatimukset strategian toteutuksessa - vastata voimavarojen kohdentamisesta ja tavoitteiden asettamisesta alaisilleen prosesseille siten, että lautakunnan toimintaan liittyvät strategiset kokonaistavoitteet saavutetaan kunnan kokonaisedun mukaisesti - hyväksyä toimintaansa koskeva vuosittainen käyttösuunnitelma ja vastata sen toteutumisesta - päättää tavoitteiden toteuttamisen kannalta toimintansa tarkoituksenmukaisesta organisoinnista ja toimivaltajaosta

10 10 13 Elinvoimalautakunta - päättää alaisestaan toiminnasta perittävistä maksuista - päättää toimintaansa koskevista tarveselvityksistä, hanke- ja muista suunnitelmista, hankinnoista sekä ostopalvelu- ja muista sopimuksista valtuuston määräämissä rajoissa - päättää avustusmäärärahojen jakamisesta - päättää helpotuksista tai vapautuksista maksun tai korvauksen suorittamisesta sekä vahingonkorvauksista valtuuston määräämissä rajoissa - päättää palvelujen luovuttamista koskevista periaatteista sekä niistä perittävien korvausten perusteista - päättää toimintaansa koskevista asioista, joita ei erityislainsäädännön vuoksi tai muutoin ole mahdollista siirtää viranhaltijan päätettäväksi. Lautakunnat voivat siirtää tässä säännössä määriteltyä toimivaltaansa ja tehtäviään edelleen alaisilleen viranhaltijoille, ellei laissa erikseen toisin säädetä. Toimivaltaa ei voida siirtää viranhaltijalle asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon käyttämistä. Viranhaltijalla tulee olla tehtävän edellyttämä kelpoisuus. Valtuusto valitsee elinvoimalautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto nimeää elinvoimalautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Elinvoimalautakunta koostuu talous- ja hallintoprosesseista sekä teknisistä prosesseista. Elinvoimalautakunnan toimialaan kuuluvat seuraavat tehtävät: Talous- ja hallintoprosessit: - palkkioiden ja korvausten maksaminen - henkilöstöhallinto ja henkilöstön kehittäminen - kirjanpito- ja maksuliikenne - rahoitus- ja varainhankinta - omaisuuden hallinta - talouden suunnittelu - tiedon tuottaminen johtamisen tueksi - viestinnän tukipalvelut - asiakirjahallinto Tekniset prosessit: - rakentaminen - tilapalvelut - kunnallistekniikka - mittaustoimi - maankäytön suunnittelun valmistelu - yleiset alueet - liikenneväylät - yksityistiet - kunnan metsät - maanhankinnan ja myynnin valmistelu

11 11 - omaisuuden vakuuttaminen - joukkoliikenne - liikuntapaikat ja latuverkostot - maastoreitit - asuntojen korjausavustukset - liikenneturvallisuus - rakennusvalvonta 14 Hyvinvointilautakunta 15 Tarkastuslautakunta Elinvoimalautakunnan ratkaisuvalta on seuraava: - tielautakunnan tehtävät - kadunpitopäätökset ja kadunpidon lopettamispäätökset Elinvoimalautakunta voi siirtää ratkaisuvaltaansa alaisilleen viranhaltijoille. Valtuusto valitsee hyvinvointilautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanvaltuusto nimeää hyvinvointilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hyvinvointilautakunta koostuu kuntalaisille annettavista sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen palveluista. Hyvinvointiprosessit on jaettu meän yhteisiin hyvinvointia edistäviin palveluihin, meän lasten, nuorten ja perheiden palveluihin sekä meän senioripalveluihin. Hyvinvointilautakunnan toimialaan kuuluvat seuraavat tehtävät: - vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden ja raittiustoimen kehittämisestä kunnassa sekä päättää sosiaalihuollon ja kansanterveystyön toimeenpanossa noudatettavista yleisistä perusteista ja ohjeista - vastaa päivähoidon, perusopetuksen, iltapäivätoiminnan, toisen asteen opetuksen, kansalaisopiston sekä kirjaston, kulttuurin, ja vapaaikapalveluiden toimeenpanossa noudatettavista yleisistä periaatteista ja ohjeista - päättää koulukuljetuksista - päättää peruskoulun ja lukion työajat ja hyväksyy työsuunnitelmat - päättää toimialueensa palvelujen osto- ja myyntisopimusten tekemisestä - päättää toimialueensa avustusten myöntämisestä - päättää toimialuettaan koskevien sopimusten tekemisestä - vahvistaa lautakunnan alaiset asiakaspalvelumaksut - päättää niistä toimialueensa erityislainsäädännössä säädetyistä asioista, joissa edellytetään monijäsenisen toimielimen päätöstä Hyvinvointilautakunta voi siirtää ratkaisuvaltaansa alaisilleen viranhaltijoille.

12 12 16 Keskusvaalilautakunta Valtuusto valitsee tarkastuslautakuntaan viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto nimeää tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan tehtävistä ja jäsenistä säädetään kuntalaissa. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: - kunnanhallituksen jäsen; - henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; - kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva; eikä - henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa. Kunnan keskusvaalilautakunnan on ilmoitettava yhteystietonsa Väestörekisterikeskukselle sen määräämällä tavalla. Kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Jos varajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen, saa kunnanhallitus tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen. Kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön. Se päättää muiden kuin sen kokouksiin tässä laissa tarkoitettujen tehtäviensä vuoksi osallistumaan oikeutettujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissaan. Kunnan keskusvaalilautakuntaan ei sovelleta kuntalain 50 :ssä tarkoitetun hallintosäännön määräyksiä kunnanhallituksen edustajan ja

13 13 17 Puheenjohtajajaosto 18 Kehitysjaosto 19 Yksilöasiainjaosto kunnanjohtajan läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissa eikä oikeudesta ottaa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi. Puheenjohtajajaosto huolehtii kunnan strategian ohjauksesta ja seurannasta, toimielinten ja prosessien keskinäisen yhteistyön edistämisestä sekä kunnan yleistä toimintaa koskevien laajojen kehittämishankkeiden ohjauksesta. Jaoston jäseninä ovat kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajisto sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat. Kokouksen voi kutsua koolle valtuuston puheenjohtaja tai kunnanjohtaja. Puheenjohtajajaoston esittelijä on kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen asian esittelystä vastaa elinvoimajohtaja. Jaoston kokouksiin voivat tarvittaessa osallistua myös elinvoimajohtaja ja hyvinvointijohtaja. Puheenjohtajajaosto vastaa valtuuston alaisuudessa kunnan strategisen toiminnan linjanvedosta sekä laajaa poliittista ohjausta vaativien asioiden valmistelusta ja neuvotteluista ennen päätöksentekoa. Puheenjohtajajaosto koordinoi kuntastrategian toteutusta. Kehitysjaosto on kunnanhallituksen jaosto. Jaoston tehtävänä on: - taloussuunnittelu ja -seuranta - elinvoimaisuuteen liittyvä strateginen ohjaus - konserniohjaus, omistajaohjaus ja jäsenyydet eri yhteisöissä - kuntayhteistyön edunvalvonta Kehitysjaostossa on kuusi (6) jäsentä. Kehitysjaostoon kuuluvat kunnanhallituksen puheenjohtajat, jotka toimivat puheenjohtajina myös jaostossa. Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan muut jäsenet. Kehitysjaoston esittelijänä toimii elinvoimajohtaja. Jaoston toimikausi on sama kun kunnanhallituksen toimikausi. Yksilöasiainjaoston tehtävänä on käsitellä hyvinvointilautakunnan toimialaan kuuluvia yksittäistä kuntalaista koskevia asioita silloin kun niitä ei viranhaltijan toimesta voida ratkaista sekä tehdä yksilöihin kohdistuvia ratkaisuja toimivaltansa puitteissa. Yksilöasianjaostossa on kuusi (6) jäsentä. Yksilöasiainjaostoon kuuluvat hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka toimivat puheenjohtajina myös jaostossa. Hyvinvointilautakunta valitsee

14 14 20 Nuorisoedustus keskuudestaan muut jäsenet. Yksilöasiainjaoston esittelijänä toimii hyvinvointijohtaja. Yksilöasiainjaosto jaosto ratkaisee: - lakien mukaiset yksilön vapautta rajoittavat, pakottavat ja tahdonvastaiset toimenpiteet lukuun ottamatta voimaan tulleen lastensuojelulain määräämiä (417/2007) asioita - hyvinvointilautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten muutosvaatimukset - sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen asiakasmaksun alentamisen ja perimättä jättämisen - toimialansa saatavien tileistä poistamiset - jaoston päätöksestä tehtyyn valitukseen lausunnon sisällön - oppilaan sijoittamisesta muuhun kuin omaan kouluun - päättää oppilaiden yli kuukauden mittaisista harkinnanvaraisista poissaoloista - määrää tarvittaessa tartuntatautilain ( /583) mukaisen yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn olemaan poissa ansiotyöstään yhtäjaksoisesti enintään kuuden kuukauden ajan sekä tartuntalain 2 mom. tarkoitetuilla edellytyksillä määrää myös alle 16- vuotiaan lapsen olemaan poissa päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta yhtäjaksoisesti enintään kuuden kuukauden ajan. Nuorison edustus kunnan päätöksenteko-organisaatiossa toteutuu Pellon koulujen oppilaskuntien kautta. Oppilaskuntien puheenjohtajilla on puheoikeus kunnanvaltuuston kokouksissa ja kutsuttaessa muissa toimielimissä. OSA III OPERATIIVISTA TOIMINTAA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 6 LUKU OPERATIIVISEN ORGANISAATION PERUSRAKENNE 21 Kunnan operatiivinen johto Kunnan operatiivista toimintaa johtaa kunnanjohtaja, jonka tukena toimii kunnan johtoryhmä. Operatiivista toimintaa varten kunnan organisaatio jakautuu kunnanvaltuuston hyväksymiä ydinprosesseja tukeviin avainprosesseihin seuraavasti: - Elinvoimaprosessit meän työ- ja yrittäjyyspalvelut meän yhdyskunta- ja asumispalvelut - Hyvinvointiprosessit meän yhteiset hyvinvointia edistävät palvelut

15 15 meän lasten, nuorten ja perheiden palvelut meän senioripalvelut Elinvoimaydinprosessin omistaa elinvoimajohtaja ja hyvinvointiydinprosessin omistaa hyvinvointijohtaja Kunnanjohtaja voi sijaistaa tarvittaessa elinvoimajohtajaa ja hyvinvointijohtajaa ja käyttää ei-lakisääteisissä asioissa heidän päätösvaltaansa. Kunnanjohtajaa sijaistaa ensisijaisesti elinvoimajohtaja ja toissijaisesti hyvinvointijohtaja. Konsernijohtoa varten kunnassa on oma johtoryhmänsä, johon kuuluvat kunnanjohtaja, elinvoimajohtaja, hyvinvointijohtaja sekä konserniyhtiöiden toimitusjohtajat. Pellon kunnan esimiesorganisaatio operatiivisella tasolla on seuraava: 22 Kunnan johtoryhmä Johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja, elinvoimajohtaja ja hyvinvointijohtaja. Kunnanjohtaja päättää laajennetun johtoryhmän kokoonpanon. Johtoryhmän kokouksiin pitää sen pyynnöstä osallistua myös muita viranhaltijoita tai työntekijöitä. Johtoryhmien puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja. Kunnan johtoryhmä käsittelee kunnan toiminnan yleisiä linjauksia ja sovittaa yhteen eri avainprosessien ja kunnan muiden yksiköiden tavoitteet siten, että niiden toiminta tukee kuntastrategiaa ja koko kunnan etua. Johtoryhmä ratkaisee viime kädessä työnjohto- ja valvontaoikeuteen liittyvät asiat, mukaan lukien sanktiot, varoitukset ja irtisanomiset

16 16 henkilöstökoordinaattorin esityksestä. Toimintaa ohjaavat voimassa olevat valtuuston päättämät säännöt/ohjeet. Palkkalinjauksiin liittyvät ristiriidat ratkaisee johtoryhmä. Henkilökohtaiset lisät päättää johtoryhmä. Johtoryhmä päättää henkilöstön siirrosta ydinprosessien välillä. Kuntakonsernin johtoryhmä päättää henkilöstön siirrosta kunnan yhtiöiden ja kuntaorganisaation välillä. 23 Kuntakonsernin johtoryhmä 24 Johtajien päätösvalta 25 Kunnanjohtajan tehtävät Kuntakonsernin johtoryhmä toteuttaa Pellon kunnan strategioita hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Kuntakonsernin johtoryhmän muodostaa johtoryhmä sekä kuntakonserniin kuuluvien osakeyhtiöiden toimitusjohtajat. Johtajan päätösvallassa ja talousarvion puitteissa oleva kunnan nimenkirjoitusoikeus ja ei-lakisääteiset hankinnat on porrastettu euromääräisesti seuraavasti: - kunnanjohtaja euroa - hyvinvointijohtaja euroa - elinvoimajohtaja euroa - kunnaninsinööri, vastaava hammaslääkäri, henkilöstökoordinaattori, rehtori, johtava lääkäri, asumispalvelujohtaja ja laitoshoidon johtaja euroa Kunnanjohtajan tehtävänä on sen lisäksi mitä on säädetty sekä tässä ja muussa säännössä määrätty: - johtaa, valvoa ja kehittää kunnan hallintoa ja taloutta - huolehtia kunnan edustuksen järjestämisestä - johtaa kunnan strategiatyön valmistelua ja täytäntöönpanoa - vastata kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä - vastata konserniohjauksen ja konsernivalvonnan järjestämisestä erillisen ohjeen mukaisesti - johtaa kunnan johtoryhmää - kunnan edunvalvonta mm. kuntayhteistyöasioissa sekä valtionhallintoon ja elinkeinoelämään liittyvissä asioissa - henkilöstöhallinto 26 Kunnanjohtajan ratkaisuvalta Kunnanjohtajan tehtävänä on kunnanhallituksen puolesta ratkaista asiat, jotka koskevat:

17 17 - kunnan saatavien vakuudeksi vahvistettujen kiinnitysten etuoikeuden muuttamista - sovinnon tekemistä tai saamisesta luopumista (akordi) saakka - lausuntojen antamista verovalitusasioissa sekä muutoksen hakemista verotusta koskeviin päätöksiin - kunnan edustustilaisuuksia - hanke- ja muita suunnitelmia, hankintoja sekä ostopalvelu- ja muita sopimuksia valtuuston määräämissä rajoissa - talousarvio- ja tilapäislainojen ottamista, lainojen takaisinmaksua ja lainaehtojen muuttamista kunnanvaltuuston hyväksymissä rajoissa Kunnanjohtaja voi siirtää tässä johtosäännössä määriteltyä toimivaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 27 Elinvoimajohtajan tehtävät Elinvoimajohtajan tehtävänä on: - talous- ja henkilöstöprosessien, teknisten prosessien sekä näihin liittyvien tukiprosessien johtaminen - elinkenoelämän edistäminen ja tukeminen - matkailuelinkeinon edistäminen - työllisyyden parantaminen - turvallisen, toimivan ja viihtyisän asuin- ja toimintaympäristön varmistaminen - henkilöstöhallinto - elinvoimalautakunnan esittelijänä toimiminen Elinvoimajohtaja omistaa toimialaansa kuuluvat avain- ja osaprosessit. Hän vastaa omistamiensa prosessien toimivuuden ja tehokkuuden yhteensovittamisesta sekä kehittämisestä seuraavilla aloilla: - työ- ja yrittäjyyspalvelut (avainprosessi) - elinkeinoelämän edistäminen (osaprosessi) - yhdyskunta- ja asumispalvelut (avainprosessi) Elinvoimajohtaja voi siirtää tässä johtosäännössä määriteltyä toimivaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 28 Hyvinvointijohtajan tehtävät Hyvinvointijohtajan tehtävänä on: - Sosiaali-, terveys- ja sivistysprosessien sekä näihin liittyviä talous- ja tukiprosessien johtaminen - asukkaiden hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden vahvistaminen ja tukeminen - lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tukeminen sekä perheiden terveyden ja elämänhallinnan edistäminen - yli 63-vuotiaiden asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen - henkilöstöhallinto - hyvinvointilautakunnan esittelijänä toimiminen

18 18 Hyvinvointijohtaja omistaa toimialaansa kuuluvat avain- ja osaprosessit. Hän vastaa omistamiensa prosessien toimivuuden ja tehokkuuden yhteensovittamisesta sekä kehittämisestä seuraavilla aloilla: - meän yhteiset hyvinvointia edistävät palvelut (avainprosessi) - sosiaalityönpalvelut (osaprosessi) - meän lasten, nuorten ja perheiden palvelut (avainprosessi) - meän senioripalvelut (avainprosessi) Hyvinvointijohtaja voi siirtää tässä johtosäännössä määriteltyä toimivaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 29 Henkilöstökoordinaattorin tehtävät Henkilöstökoordinaattori toimii talous- ja hallintoprosessien lähiesimiehenä ja ottaa osaa em. asioiden valmisteluun. Henkilöstökoordinaattorin tehtävänä on: - talousjohtaminen - työllisyyden edistäminen ja työllistämistehtävät - konsernin henkilöstöä koskevien ohjeiden valmistelu - konsernin henkilöstöohjeiden toteutumisen valvonta - konsernin tehtäväkohtaisten palkkalinjausten kehittäminen ja hoitaminen - nimikkeistön seuranta ja kehittäminen - työsuojelupäällikkyys - henkilöstöpäällikkyys - KT -yhdyshenkilönä toimiminen (palkka-asiamies) - konsernin rekrytointien koordinointi ja asiantuntijapalvelut - kuntakonsernin henkilöstön osaamis-, hyvinvointi- ja kehittämistehtävät Lisäksi henkilöstökoordinaattori toimii elinvoimalautakunnan sihteerinä sekä elinvoimalautakunnan esittelijän sijaisena. Tarvittaessa hän toimii keskusvaalilautakunnan sihteerinä. Henkilöstökoordinaattori omistaa toimialaansa kuuluvat avain- ja osaprosessit. Hän vastaa omistamiensa prosessien toimivuuden ja tehokkuuden yhteensovittamisesta ja kehittämisestä sekä seuraavilla aloilla: - Henkilöstöpalvelut (avainprosessi) - Talouspalvelut (avainprosessi) - Työllisyyden edistäminen (osaprosessi) Henkilöstökoordinaattori voi siirtää tässä johtosäännössä määriteltyä toimivaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 30 Kunnaninsinöörin tehtävät

19 19 Kunnaninsinööri toimii teknisten prosessien lähiesimiehenä ja ottaa osaa em. asioiden valmisteluun. Kunnaninsinöörin tehtävänä on: - rakennusvalvonta ja tarkastaminen - henkilöstöhallinto - talousjohtaminen - määrättyjen yhtiöiden toimitusjohtajana toimiminen - kadun päällystäminen - liikennemerkin ja muun liikenteen ohjauslaitteen asentaminen asemakaavatielle ja muille teille, joilla kunta toimii tienpitäjänä - asuntojen korjausavustukset - metsänhoidollinen metsänmyynti - talousarvion mukainen suunnittelu, rakentaminen ja hankinta - taksat ja maksut Lisäksi kunnaninsinööri toimii tarvittaessa elinvoimalautakunnan esittelijän sijaisena. Kunnaninsinööri omistaa toimialaansa kuuluvat osaprosessit. Hän vastaa omistamiensa em. prosessien toimivuuden ja tehokkuuden yhteensovittamisesta sekä kehittämisestä seuraavilla aloilla: - fyysisen toimintaympäristön palvelut - rakentamisen ohjaus - maankäytön suunnittelu - vuokrauspalvelut - rakennusvalvonnan johtaminen - kiinteistöpalveluiden ostot Kunnaninsinööri voi siirtää tässä johtosäännössä määriteltyä toimivaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 31 Johtavan lääkärin tehtävät Johtavan lääkärin tehtävänä on: - terveydenhuoltolain mukaiset vastaavan lääkärin tehtävät - talousjohtaminen - henkilöstöhallinto lääkärien osalta, lukuun ottamatta vastaavan hammaslääkärin henkilöstöä Lisäksi johtava lääkäri toimii tarvittaessa hyvinvointilautakunnan esittelijän sijaisena. Johtava lääkäri omistaa toimialaansa kuuluvan osaprosessin. Hän vastaa toimialaansa kuuluvasta osaprosessista sekä tämän toimivuuden ja tehokkuuden yhteensovittamisesta sekä kehittämisestä seuraavalla alalla: - terveyden ja sairaanhoidon palvelut

20 20 Johtava lääkäri voi siirtää tässä johtosäännössä määriteltyä toimivaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 32 Vastaavan hammaslääkärin tehtävät 33 Rehtorin tehtävät Vastaavan hammaslääkärin tehtävänä on: - terveydenhuoltolain mukaiset tehtävät, - talousjohtaminen - yksikön henkilöstöhallinto Vastaava hammaslääkäri voi siirtää tässä johtosäännössä määriteltyä toimivaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Rehtorin tehtävänä on: - sivistysprosessien pedagoginen johtaminen ja kehittäminen - varhaiskasvatus-, perusopetus- ja lukiolain mukaiset tehtävät - talousjohtaminen - henkilöstöhallinto Rehtori omistaa toimialaansa kuuluvat osaprosessit. Hän vastaa toimialaansa kuuluvista osaprosesseista sekä niiden toimivuuden ja tehokkuuden yhteensovittamisesta sekä kehittämisestä seuraavilla aloilla: - vapaa-ajan palvelut - kouluikäisten ja nuorten palvelut Lisäksi rehtorin toimenkuvaan kuuluu hyvinvointilautakunnan esittelijän sijaisena toimiminen. Rehtori voi siirtää tässä johtosäännössä määriteltyä toimivaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 34 Asumispalveluiden ohjaajan tehtävät Asumispalveluiden ohjaajan tehtävänä on: - vastata asumispalveluiden ja kotihoidon henkilöstön esimiestehtävistä ja em. alaisista ostopalveluista - tehdä asiakkaiden palvelupäätökset hoivapalveluohjaajan kartoituksen pohjalta tai hoito- ja palvelutyöryhmän arvioinnin perusteella - talousjohtaminen - henkilöstöhallinto Asumispalveluiden ohjaaja omistaa toimialaansa kuuluvan osaprosessin. Hän vastaa toimialaansa kuuluvasta osaprosessista sekä tämän toimivuuden ja tehokkuuden yhteensovittamisesta sekä kehittämisestä seuraavalla alalla: - kotona asumista tukevat palvelut

21 21 Asumispalveluiden ohjaaja voi siirtää tässä johtosäännössä määriteltyä toimivaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 35 Laitoshoidon johtajan tehtävät Laitoshoidon johtajan tehtävänä on: - vastata laitoshoidon, terveydenhuollon, avopalveluiden ja kehitysvammahuollon esimiestehtävistä ja em. alaisista ostopalveluista - tehdä laitoshoidon asiakkaiden palvelupäätökset poisluettuna johtavan lääkärin toimivallan alaiset päätökset - talousjohtaminen - henkilöstöhallinto Laitoshoidon johtaja omistaa toimialaansa kuuluvan osaprosessin. Hän vastaa toimialaansa kuuluvasta osaprosessista sekä tämän toimivuuden ja tehokkuuden yhteensovittamisesta sekä kehittämisestä seuraavalla alalla: - ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan palvelut Laitoshoidon johtaja voi siirtää tässä johtosäännössä määriteltyä toimivaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 7 LUKU AVAINPROSESSIT JA YDINPROSESSIT 36 Avainprosessien omistajien tehtävät Pellon kunnan prosessikaavio on esitetty hallintosäännön liitteessä. Avainprossien omistajat vastaavat vastuullaan olevien prosessien kehittämisestä ja tavoitteellisesta pyrkimyksestä parempaan palveluun. Avainprosessin omistajan vastuulla on prosessin toimivuuden parantaminen, yhteensovittamalla talous- ja henkilöstöresurssit moniammatillista yhteistyötä syventämällä ja kehittämällä niin, että kuntalaiset saavat parempaa ja tehokkaampaa palvelua. Avainprosessin omistaja: - vastaa prosessialueensa kehittämisestä - valmistelee prosessin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet - kehittää yhdessä toimielinten kanssa toimintaprosesseja ja organisaatioita - kehittää yhteistoimintaa muiden kunnan yksiköiden ja yhteistyötahojen kanssa - tekee esityksiä henkilöstöresurssien jaosta prosessialueensa sisällä - suorittaa esimiesten määräämiä muita tehtäviä 37 Osaprosessien omistajien tehtävät

22 22 Osaprosessinomistajan vastuulla on prosessin toimivuuden parantaminen, yhteensovittamalla talous- ja henkilöstöresurssit moniammatillista yhteistyötä syventämällä ja kehittämällä niin, että kuntalaiset saavat parempaa ja tehokkaampaa palvelua. Osaprosessin omistaja: - vastaa prosessialueensa kehittämisestä - valmistelee prosessin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet - kehittää yhdessä toimielinten kanssa toimintaprosesseja ja organisaatioita - kehittää yhteistoimintaa muiden kunnan yksiköiden ja yhteistyötahojen kanssa - tekee esityksiä henkilöstöresurssien jaosta prosessialueensa sisällä suorittaa esimiesten määräämiä muita tehtäviä OSA IV MUUT TOIMIVALTAA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 8 LUKU TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 38 Virkojen ja toimien perustaminen ja kelpoisuusehdot Viran ja toimen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi päättää kunnanhallitus. Virankelpoisuusehdoista päättää valtuuston valitsemien viranhaltijoiden osalta valtuusto itse ja muiden osalta kunnanhallitus. 39 Henkilöstövalinnat, palkkaus, koeaika ja palvelussuhteen päättyminen Viran tai toimen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Palkkauksesta päättää se, joka viran tai toimen julistaa haettavaksi, yhteistyössä henkilöstökoordinaattorin kanssa. Ristiriitatilanteet ratkaisee johtoryhmä. Viran, johon kunnanvaltuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Kunnanvaltuusto valitsee kunnanjohtajan, elinvoimajohtajan, hyvinvointijohtajan, kunnaninsinöörin, henkilöstökoordinaattorin, rehtorin, johtavan lääkärin, asumispalveluohjaajan, laitoshoidonjohtajan ja vastaavan hammaslääkärin. Valtuuston valitsemien viranhaltijoiden viransijaisuudesta päättävät seuraavat viranhaltijat; - kunnanjohtaja: elinvoimajohtajan ja hyvinvointijohtajan valinnasta - elinvoimajohtaja: henkilöstökoordinaattorin ja kunnaninsinöörin valinnasta

23 23 - hyvinvointijohtaja: rehtorin, johtavan lääkärin, asumispalveluohjaajan, laitoshoidon johtajan ja vastaavan hammaslääkärin valinnasta Vakituisen henkilöstön rekrytoinnin aloittamiselle tulee saada johtoryhmän lupa. Muilta osin vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön valitsee lähiesimiehen esimies, lähiesimiehen esittelystä. Määräaikaisen henkilöstön valinnassa sovelletaan johtajien päätösvaltaa 24. Kunnan kaikkia rekrytointeja koordinoi henkilöstökoordinaattori ja toimii asiantuntijana rekrytointiprosesseissa. Rekrytoinneissa kunnanjohtajan esimies on kunnanhallituksen puheenjohtaja. Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen. Palvelussuhteen päättämisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Lomauttamisesta päättää kunnanhallitus. 40 Viranhaltijan ja työntekijän siirtäminen toiseen virkasuhteeseen: Viranhaltijan ja työntekijän siirtämisestä ydinprosessialueen sisällä päättää ydinprosessin omistaja. Kunnan johtoryhmä päättää ydinprosessien välisestä henkilöstön siirrosta. Konsernipalveluiden sisällä viranhaltijan ja työntekijän siirtämisestä päättää konsernin johtoryhmä. 41 Virka- ja työvapaan myöntäminen Kunnanjohtajalle myöntää lakisääteisen virkavapaan kunnanhallituksen puheenjohtaja. Harkinnanvaraisen, enintään kahden vuoden mittaisen virkavapaan, kunnanjohtajalle myöntää kunnanvaltuusto. Elinvoimajohtajalle ja hyvinvointijohtajalle myöntää lakisääteisen virkavapaan kunnanjohtaja. Harkinnanvaraisen, enintään kahden vuoden mittaisen virkavapaan, elinvoimajohtajalle ja hyvinvointijohtajalle myöntää kunnanhallitus. Muiden viranhaltijoiden- ja toimihenkilöiden lakisääteisen vapaan myöntää lähiesimies ja harkinnanvaraisen vapaan myöntää lähiesimiehen esimies, lähiesimiehen esittelystä enintään kahden vuoden ajaksi. Harkinnanvaraisen osa-aikaisen vapaan myöntää lähiesimiehen esimies lähiesimiehen esittelystä enintään kahdeksi vuodeksi. Ylemmät viranhaltijat voivat aina sijaistaa alempaa viran/-toimenhaltijaa. Muissa tapauksissa esimies määrittää sijaisen.

24 24 9 LUKU ERINÄISET MÄÄRÄYKSET 42 Toimielimien päätösten nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen 43 Toimivallan siirtäminen 44 Aloitteet Kunnan puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset ja muut asiakirjat sekä kunnanhallituksen toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittaa kunnanhallituksen puheenjohtajat, kunnanjohtaja tai elinvoimajohtaja, molempien poissa ollessa hyvinvointijohtaja. Lautakunnan tai muun toimielimen päättämät sopimukset ja annetut sitoumukset allekirjoittaa ydinprosessin omistaja. Toimielimen puheenjohtaja tai pöytäkirjanpitäjä voi yksinkin toimielimen määräämissä rajoissa allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan asiakirjan. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi toimielimen pöytäkirjanpitäjä tai muu tämän valtuuttama henkilö yksinkin todistaa oikeaksi. Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. Toimielimet ja viranhaltijat voivat kuntalain toimivallan siirtämistä koskevan säännöksen tarkoittamalla tavalla siirtää edelleen ratkaisuvaltaansa alaisilleen toimielimille tai viranhaltijoille siten kuin on erikseen todettu toimielintä tai viranhaltijaa koskevassa lainsäädännössä, säännössä tai ohjeessa. Toimivallan siirrosta pidetään luetteloa. Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kunnanhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueilla tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla. OSA V KOKOUSMENETTELYÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 10 LUKU KOKOUSMENETTELY 45 Luvun määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä sekä sovituin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa.

25 25 46 Kokousaika ja paikka Luvun säännösten lisäksi toimielinten kokouksissa noudatetaan kuntalain ja hallintolain säännöksiä kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelyssä noudatettavista menettelytavoista sekä hallinnon yleisiä periaatteita. Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokous voidaan pitää sähköisenä kokouksena. 47 Kokouksen koollekutsuminen 48 Jatkokokous 49 Varajäsenten kutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai häneen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Valtuuston kokouskutsu on lähetettävä kulloinkin voimassa olevan Kuntalain vaatimusten mukaisesti, ellei laista muuta johdu tulee se lähettää neljä (4) päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kunnanhallituksen ja lautakuntien kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolooikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin annettava tieto jatkokokouksesta. Jatkokokouksesta voi antaa tiedon kokouksen puheenjohtaja, sihteeri tai esittelijä. Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle.

26 26 50 Kokouksen pitäminen 51 Kokouksen johtaminen 52 Tilapäinen puheenjohtaja 53 Esittely Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi erityisistä syistä päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mikäli vähintään puolet jäsenistä kannattaa asian käsiteltäväksi ottamista. Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Annettuaan varoituksen puheenjohtaja saa määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. Asiat päätetään kunnallisen toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana. Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan enne kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotuksena on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 54 Esteellisyyden toteaminen 55 Äänestys ja vaalit Esteellisen henkilön on itse ilmoitettava esteellisyydestään. Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta soveltuvin osin on voimassa, mitä valtuuston työjärjestyksessä määrätään.

27 27 Päätöksentekoon osallistuneella, jos hän on tehnyt vastaehdotuksen tai äänestänyt päätöstä vastaan, sekä asian esittelijällä, jos päätös poikkeaa päätösehdotuksesta, on oikeus ilmoittaa päätöksestä eriävä mielipide. Ilmoitus on tehtävä heti, kun päätös on tehty. Ennen pöytäkirjan tarkastamista esitetyt kirjalliset perustelut liitetään pöytäkirjaan. Päätöstä vastaan äänestänyt tai eriävän mielipiteen ilmoittanut ei ole vastuussa päätöksestä. Esittelijä on vastuussa hänen esittelystään tehdystä päätöksestä, jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettä. 56 Toimielimen pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kunnanvaltuustoa alemmissa toimielimissä pöytäkirja tarkastetaan julkilukemalla kokouksessa, jonka jälkeen se julkaistaan mahdollisimman nopeasti. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kun siitä vähintään yhtä päivää aikaisemmin on ilmoitettu. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: (1) järjestäytymistietona: - toimielimen nimi - kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka - läsnä- ja poissaolleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä sekä - kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. (2) asian käsittelytietoina: - asiaotsikko - selostus asiasta - päätösehdotus - esteellisyys - kannattamattomia esityksiä ei kirjata, paitsi talousarvion käsittelyn yhteydessä - äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos - vaalit, vaalitapa ja vaalien tulos - päätöksen toteaminen sekä - eriävä mielipide. (3) laillisuustietoina: - oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

28 28 - puheenjohtajan allekirjoitus - pöytäkirjanpitäjän varmennus - merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta sekä - merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä. Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. 57 Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi muiden kuin henkilöstöasioiden osalta voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi esittelijä. 58 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen 11 LUKU PALKKIOSÄÄNTÖ 59 Soveltamisala Kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: 1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita 2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita 3. henkilöstöasioita. Kunnan luottamushenkilöille sekä toimen ja viranhaltijoille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 3.9.2012 SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7)

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) Valtuuston 15.12.2003 hyväksymä ja 1.1.2004 voimaan tuleva - päivitys 23.10.2006 - päivitys 9.6.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä. Hallintosääntö Kuopion kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU, YLEISET MÄÄRÄYKSET Kaupungin hallinto ja johtosäännöt Tässä hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön

Lisätiedot

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset Alajärven kaupunki Kvalt 29.10.2012 70 Hallintosääntö Voimaantulo 1.11.2012 1 Alajärven kaupungin hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2. luku

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo:

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo: Sivu 1/8 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous 2.11.2011 Yhtymäkokous 7.11.2012 (muutos 46) Voimaantulo: 1.1.2012 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. LIITE 4 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN ASEMA JA TEHTÄVÄT Kuntajakolain 29 mukaan uutta kuntaa varten on kuukauden kuluessa siitä, kun kuntajaon muutos on määrätty, asetettava

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö 1 Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Valtuuston 18.2.2013 22 hyväksymä. Tarkennukset 27.10.2014 106 15.12.2014 141 16.2.2015 17 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015 1 (13) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän hallintosääntö 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 14.4.2005 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään kunnan hallinnosta. 2 Kunnan toiminta-ajatus Tämän säännön ohella kunnan

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

1. Luku Yleiset määräykset

1. Luku Yleiset määräykset Merijärven nuorisovaltuuston johtosääntö (voimaantulo 17.11.2004) Nämä säännöt sisältävät seuraavat luvut: 1. Luku Yleiset määräykset 2. Luku Nuorisovaltuuston valitseminen 3. Luku Nuorisovaltuuston järjestäytyminen

Lisätiedot

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä Soinin kunnan hallintosääntö 1.luku: Yleiset määräykset 1. Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2. luku: Kokousmenettely 2.Luvun määräysten soveltaminen 3.Kokousaika- ja paikka 4.Kokouksen

Lisätiedot

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta.

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta. HALLINTOSÄÄNTÖ IV OSA PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 17 Luku Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin muissa toimielimissä

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LIITE 130 Kunnanhallitus 19/07.12.2010 444 Valtuusto hyväksynyt xx.x.2010 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEIS ET MÄÄRÄYKS ET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset 1 Nykyinen versio Muutettu versio (23.4.2008) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 Kunnanhallituksen asema... 3 Johtosäännön rakenne... 3 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Kunnanhallituksen tulosalueet...

Lisätiedot

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa,

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa, HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 17 päivänä marraskuuta 2015 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 31 päivä lokakuuta 2011 57, 3. luvun muutos kvalt 20.5.2013 52 ja 53. 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö VÖYRIN KUNTA Palkkiosääntö Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.10.2012, 58 Astuu voimaan 1.1.2013 VÖYRIN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 1 VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kvalt. 19.12.2016 74 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet Ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 (5) Siilinjärven ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta ja sen jaosto Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa on kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemat yksitoista (11) jäsentä

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen Kunnanhallitus 194 31.10.2016 Valtuusto 39 14.11.2016 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen 497/00.01.01/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS

KANTA-HÄMEEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Liite xx/09 KANTA-HÄMEEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 7.12.2009 Vahvistettu: Voimaantulo: I luku Maakunnan yhteistyöryhmä ja sen tehtävät

Lisätiedot

Hallinto- ja taloussääntö

Hallinto- ja taloussääntö Hyväksytty maakuntavaltuustossa 10.6.2014 9 Voimaantulo 1.7.2014. Kumoaa 1.1.2007 voimaan tulleen hallinto- ja taloussäännön. I luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Toiminnassa noudatetaan sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset Maakuntavaltuusto 15.11.2004 9, 5.5.2008 39 KORJAUSEHDOTUKSET 30.10.2008 (merkitty vahvennuksella) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku 1. luku Yleiset määräykset Yleiset

Lisätiedot

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä.

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä. OUL UN SEUDUN SEUTUYHTEISTYÖN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 L UKU YLEISET MÄÄRÄ YKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja seutuyhteistyön johtosäännöt Hallintosäännöllä määrätään Oulun seudun seutuyhteistyön hallinto-,

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa , 55

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa , 55 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ LAPIN LIITTO 2 LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 luku PÄÄTÖSVALTA... 2 3 luku KOKOUSMENETTELY... 3 4 luku ORGANISAATIO... 6 5 luku VIRASTO... 6 6 luku TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA...

Lisätiedot

Toimintasääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 24.3.2010 (6 )

Toimintasääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 24.3.2010 (6 ) Toimintasääntö Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa (6 ) Toimintasääntö 1 / 14 Sisällys 1 Toimintasäännön soveltaminen ja ammattikorkeakoulua koskevat muut säännöt... 2 2 Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

NAKKILAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

NAKKILAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ NAKKILAN KUNTA NAKKILAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 1. Nuorisovaltuuston tavoite ja tarkoitus Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämisellä ja todellisen vastuun antamisella kasvatetaan myönteisiä

Lisätiedot

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 1 PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 20.5.2010 I Luku 1 Sovellettavat säännöt Pelastuslautakunnan ja pelastuslaitoksen toimintaan sovelletaan tämän johtosäännön lisäksi

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 1 ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2010 - Tulee voimaan 1.1.2011 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö Oulun kaupunki Kaupunginhallituksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 113 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 7 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 10.12.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 9.12.2013 Voimaan 1.1.2014 3 Kaupunginhallituksen tehtävät ja Kaupunginhallitus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS 1 (10) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS 1 Sairaanhoitopiirin toiminta-ajatus Vaasan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (12) LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä.

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lisäksi pelastuslaitoksella on johtokunnan hyväksymä toimintasääntö, jossa on määräyksiä pelastuslaitoksen toiminnasta.

Lisäksi pelastuslaitoksella on johtokunnan hyväksymä toimintasääntö, jossa on määräyksiä pelastuslaitoksen toiminnasta. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 02.12.2004 Voimaantulo 01.01.2005 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (11) Tehtävä Asianro 76/2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (11) Tehtävä Asianro 76/2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (11) Kuopion kaupunki Hallintosääntö 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltamisala Tässä hallintosäännössä määrätään Kuopion kaupungin hallintorakenteesta, johtamisjärjestelmästä

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ. 1.6.2014 alkaen

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ. 1.6.2014 alkaen ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ 1.6.2014 alkaen 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Toiminta-ajatus 1 Sen lisäksi mitä laeissa, asetuksissa,

Lisätiedot