PELLON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PELLON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 PELLON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa

2 Sisällys OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET LUKU HALLINNON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT JA TOIMINTASÄÄNNÖT JOHTAMISEN PERIAATTEET... 4 OSA II LUOTTAMUSHENKILÖITÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATION PERUSRAKENNE KUNNALLISET TOIMIELIMET TOIMIELINTEN JÄSENTEN VALINTA JA LÄSNÄOLO-OIKEUS KOKOUKSISSA LUKU STRATEGINEN JOHTAMINEN JA TALOUSOHJAUS KUNNAN STRATEGINEN JOHTO KUNTASTRATEGIA TALOUSARVIO VALTUUSTON MUU PÄÄTÖSVALTA... 7 LISÄKSI VALTUUSTO VAHVISTAA KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN LUKU KUNNANHALLITUS KOKOONPANO JA TOIMIKAUSI KUNNANHALLITUKSEN TEHTÄVÄT KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSMENETTELY LUKU LAUTAKUNNAT JA TOIMIELIMET LAUTAKUNTIEN YLEISET TEHTÄVÄT ELINVOIMALAUTAKUNTA HYVINVOINTILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA PUHEENJOHTAJAJAOSTO KEHITYSJAOSTO YKSILÖASIAINJAOSTO NUORISOEDUSTUS OSA III OPERATIIVISTA TOIMINTAA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET LUKU OPERATIIVISEN ORGANISAATION PERUSRAKENNE KUNNAN OPERATIIVINEN JOHTO KUNNAN JOHTORYHMÄ KUNTAKONSERNIN JOHTORYHMÄ JOHTAJIEN PÄÄTÖSVALTA KUNNANJOHTAJAN TEHTÄVÄT KUNNANJOHTAJAN RATKAISUVALTA ELINVOIMAJOHTAJAN TEHTÄVÄT HYVINVOINTIJOHTAJAN TEHTÄVÄT HENKILÖSTÖKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄT KUNNANINSINÖÖRIN TEHTÄVÄT JOHTAVAN LÄÄKÄRIN TEHTÄVÄT VASTAAVAN HAMMASLÄÄKÄRIN TEHTÄVÄT REHTORIN TEHTÄVÄT ASUMISPALVELUIDEN OHJAAJAN TEHTÄVÄT LAITOSHOIDON JOHTAJAN TEHTÄVÄT LUKU AVAINPROSESSIT JA YDINPROSESSIT AVAINPROSESSIEN OMISTAJIEN TEHTÄVÄT OSAPROSESSIEN OMISTAJIEN TEHTÄVÄT... 21

3 OSA IV MUUT TOIMIVALTAA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET LUKU TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMINEN JA KELPOISUUSEHDOT HENKILÖSTÖVALINNAT, PALKKAUS, KOEAIKA JA PALVELUSSUHTEEN PÄÄTTYMINEN VIRANHALTIJAN JA TYÖNTEKIJÄN SIIRTÄMINEN TOISEEN VIRKASUHTEESEEN: VIRKA- JA TYÖVAPAAN MYÖNTÄMINEN LUKU ERINÄISET MÄÄRÄYKSET TOIMIELIMIEN PÄÄTÖSTEN NIMENKIRJOITUS JA ASIAKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMINEN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN ALOITTEET OSA V KOKOUSMENETTELYÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET LUKU KOKOUSMENETTELY LUVUN MÄÄRÄYSTEN SOVELTAMINEN KOKOUSAIKA JA PAIKKA KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN JATKOKOKOUS VARAJÄSENTEN KUTSUMINEN KOKOUKSEN PITÄMINEN KOKOUKSEN JOHTAMINEN TILAPÄINEN PUHEENJOHTAJA ESITTELY ESTEELLISYYDEN TOTEAMINEN ÄÄNESTYS JA VAALIT TOIMIELIMEN PÖYTÄKIRJAN LAATIMINEN, TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN KUNNANHALLITUKSEN JA LAUTAKUNNAN OTTO-OIKEUS OTTOKELPOISEN PÄÄTÖKSEN ILMOITTAMINEN LUKU PALKKIOSÄÄNTÖ SOVELTAMISALA KOKOUSPALKKIOT SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET VUOSIPALKKIOT SIHTEERIN PALKKIO KATSELMUS, NEUVOTTELU, TOIMITUS JA EDUSTAMINEN YHTEISTOIMINTA ERITYISTEHTÄVÄT ANSIONMENETYKSEN KORVAUS VAATIMUKSEN ESITTÄMINEN PALKKIOIDEN MAKSU MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUS... 31

4 4 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa Noudatetaan OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 LUKU HALLINNON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET 1 Kunnan johtosäännöt ja toimintasäännöt 2 Johtamisen periaatteet Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä, sekä kunnan hallinnosta. Tämän säännön ohella kunnan toimintaa ohjataan seuraavilla säännöillä, joilla voidaan täsmentää tämän säännön määräyksiä: - arkistotoimen ja asiakirjahallinnon toimintaohje - kuntastrategia-asiakirja - valtuuston työjärjestys - tarkastussääntö - kylätoimikunnan toimintasääntö - konserniohjeet. Lisäksi kunnan toiminnassa noudatetaan kunnanhallituksen hyväksymiä koko organisaation toimintaa linjaavia ohjeita. Konsernipalveluita ja sen ohjauksessa olevia yksiköitä koskevan toimintasäännön hyväksyy kunnanvaltuusto. Kunnan johtamisorganisaatio jakautuu strategiseen ja operatiiviseen tasoon. Strategisesta johtamisesta vastaa luottamushenkilöorganisaatio, kuten jäljempänä säädetään. Operatiivisen johtamisen vastuu on esimiesorganisaatiolla. OSA II LUOTTAMUSHENKILÖITÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 2 LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATION PERUSRAKENNE 3 Kunnalliset toimielimet Kunnan luottamushenkilöorganisaatio koostuu lakisääteisistä ja vapaaehtoisista toimielimistä seuraavasti:

5 5 Lakisääteiset toimielimet: Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Kunnanhallitus Vapaaehtoiset toimielimet Elinvoimalautakunta Hyvinvointilautakunta Puheenjohtajajaosto Kehitysjaosto Yksilöasiainjaosto Kunnan luottamushenkilöorganisaatiokaavio on seuraava: PELLON KUNNAN ORGANISAATIOKAAVIOT ALKAEN (LUONNOS V3) PUHEENJOHTAJIEN JAOSTO VALTUUSTO KUNNANHALLITUS TARKASTUS- LAUTAKUNTA KESKUSVAALI- LAUTAKUNTA KEHITYSJAOSTO YKSILÖASIAIN- JAOSTO HYVINVOINTI- LAUTAKUNTA ELINVOIMA- LAUTAKUNTA 4 Toimielinten jäsenten valinta ja läsnäolo-oikeus kokouksissa Kunnanvaltuusto valitsee jäsenet kuntalain kulloinkin asettamien rajoitusten mukaan kunnanhallitukseen ja lautakuntiin. Puheenjohtajaostoon kuuluvat kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajisto sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat. Enemmistö lautakuntien jäsenistä on kunnanvaltuutettuja tai varavaltuutettuja, paitsi keskusvaalilautakunnassa ja tarkastuslautakunnassa. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee kuitenkin olla valtuutettuja.

6 6 Kunnanhallitus ja lautakunnat valitsevat jäsenet alaisiinsa jaostoihin ja neuvostoihin. Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus - kunnanvaltuuston kokouksessa kunnanhallituksen jäsenellä sekä oppilaskunnan puheenjohtajalla - kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla - muiden toimielinten kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla - kunnanhallituksen nimeämällä jäsenellä - lautakuntien kokouksessa oppilaskuntien puheenjohtajilla sekä ikäneuvoston ja vammaisneuvoston valitsemalla edustajalla asiantuntijaksi kutsuttaessa. Toimielin voi itse myöntää läsnäolo- ja / tai puheoikeuden kokouksiinsa myös muille kuin edellä mainituille henkilöille. Tarkastuslautakunnan kutsumilla henkilöillä on velvollisuus osallistua tarkastuslautakunnan kokouksiin. 3 LUKU STRATEGINEN JOHTAMINEN JA TALOUSOHJAUS 5 Kunnan strateginen johto 6 Kuntastrategia Kunnan strategisesta johtamisesta vastaavat kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus. Puheenjohtajajaosto ja kehitysjaosto toimivat valmistelevina ja ohjaavina eliminä. Elinvoimalautakunta ja hyvinvointilautakunta valmistelevat ja toteuttavat strategiaa omalla toimialallaan. Puheenjohtajajaosto käsittelee tulevaisuuden kehitysarvoihin ja muutostekijöihin liittyviä kysymyksiä. Se toimii strategiavalmistelun apuna ja arvioi strategian ja kuntavision toteutumista. Puheenjohtajajaosto käsittelee strategiset ristiriitatilanteet. Kunnan strategiasta päättää kunnanvaltuusto. Kuntastrategian tarkastelujakso on 2 valtuustokautta (8 vuotta). Strategia päivitetään kunkin valtuustokauden alussa ja strategiaa tarkistetaan valtuustokauden aikana tarvittaessa. Kuntastrategiassa valtuusto asettaa tavoitteet, toteuttamisohjelmat ja mittarit. Valtuustoryhmät tekevät valtuustokaudeksi kuntastrategian toteuttamisesta sopimuksen, jossa sovitaan viestinnän yhteiset periaatteet, luottamuspaikkojen jako sekä yhteisten ryhmäpalavereiden toteutusmallit. Kokousajat sovitaan vuosittain.

7 7 7 Talousarvio Valtuusto päättää kunnan palvelujen järjestämisen ja kehittämisen kannalta tarpeellisista prosesseista ydinprosessitasolla. Kuntastrategiaa toteutetaan vuosittain päätettävän talousarvion kautta. Talousarviossa valtuusto päättää ydinprosessitasolla määrärahat sekä strategiaa toteuttavat toiminnalliset, laadulliset ja määrälliset tavoitteet. Lautakunta tekee esityksen alaistaan toimintaa koskevasta talousarviosta kunnanhallitukselle. Kunnanvaltuusto päättää kunnan talousarvion kunnanhallituksen esityksestä elinvoima- ja hyvinvointilautakuntien toimialaa sitovaksi ydinprosessitasolla. Konserniyhtiön osalta talousarvioesityksestä ja käyttösuunnitelmasta päättää kunnanhallitus. 8 Valtuuston muu päätösvalta 4 LUKU KUNNANHALLITUS Laissa valtuuston tehtäviksi säädettyjen sekä edellä mainittujen lisäksi kunnanvaltuusto päättää seuraavista talouteen liittyvistä asioista: - käyttöomaisuuden myynnin periaatteista - kunnan määräysvallassa olevan yhtiön osakkeiden myynnistä, jos kunta menettää myynnissä määräysvallan - poistosuunnitelman periaatteista - maksujen yleisistä periaatteista - kiinteistömyynnin periaatteista. 9 Kokoonpano ja toimikausi Lisäksi valtuusto vahvistaa kunnan rakennusjärjestyksen. Kunnanhallituksessa on 9 jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäseniksi valituista kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kunnanhallituksen toimikausi on 2 vuotta. 10 Kunnanhallituksen tehtävät Kunnanhallituksen toimialaan kuuluu kunnan hallinnon ja talouden johtaminen, kunnan eri palvelutoimintojen yhteensovittaminen, elinkeinopolitiikka, asuntoasiat, maankäytön suunnittelu, kunnan

8 8 ohjausvallan käyttäminen kuntakonsernissa sekä kuntien välinen yhteistoiminta ja kunnan kansainvälinen vuorovaikutus. Kunnanhallituksen tehtäväalaan kuuluu kunnan edustaminen ja kunnan puhevallan käyttäminen sekä kunnan edun valvominen ja oikeustoimien tekeminen kunnan puolesta. Kuntaa edustavat ulkopuolisissa tilaisuuksissa pääsääntöisesti kunnanhallituksen puheenjohtajisto sekä kunnanjohtaja, elinvoimajohtaja ja hyvinvointijohtaja. Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen asian esittelystä huolehtii ensisijaisesti elinvoimajohtaja ja toissijaisesti hyvinvointijohtaja. Kunnanhallituksen tehtävänä on lisäksi: - päättää yleisohjeiden antamisesta kunnan hallintoon kuuluvista tehtävistä - vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta ja edustuksesta eri yhteisöissä - päättää selvityksen antamisesta valtuuston puolesta valtuuston päätöksestä koskevan valituksen johdosta, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston ei ole kumottava päätöstä - määrää tarvittaessa edustajan käyttämään kunnan puhevaltaa ja ohjeistaa valinnoissa - määrää tarvittaessa edustajan edustamaan kuntaa yhteisöissä sekä tekemään oikeustoimia - nimeää keskuudestaan kaksi henkilöä yhteistyöryhmään - päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta ja hankkimisesta valtuuston määrittelemien periaatteiden mukaisesti. - hyväksyy korkotukilainat korkotukilain ja asetuksen mukaisesti - päättää aravalainoitettujen asuntojen asuntokaupoissa kunnan lunastusoikeuden käytöstä - päättää vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisveron sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta siten kuin siitä on säädetty - päättää vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisen maksun suorittamisesta - päättää lainan ottamisesta kunnalle valtuuston päättämissä rajoissa - päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista - päättää toimikunnan asettamisesta - päättää kunnan hankinnoista sekä irtaimen omaisuuden luovuttamista noudatettavista periaatteista ja ohjeista - hyväksyy asemakaavan silloin, kun katsotaan, ettei kaava ole vaikutuksiltaan merkittävä - määrää rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen alueelle, jolle on pantu vireille yleiskaavan tai asemakaavan laatiminen tai muuttaminen - tekee päätöksen asemakaavan ajanmukaisuudesta - päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista poikkeamista ja rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella

9 9 - päättää rakennustöiden pääpiirustusten lopullisen kustannusarvion hyväksymisestä valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti kaavateitä lukuun ottamatta - päättää maanomistajalle maksettavaksi määrättävästä katualueen korvauksesta - päättää vesihuoltolain mukaisesta vesilaitosten toiminta-alueista. Kunnanhallitus voi siirtää tässä johtosäännössä määriteltyä toimivaltaansa edelleen alaiselleen kehitysjaostolle, muulle toimielimille tai viranhaltijoille. Kunnanjohtajan vuosiloman päättää kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kunnanhallituksen alaisuuteen kuuluu alkaen viisi osakeyhtiötä: Kiinteistö OY Pellon Vuokra-asunnot, Pellon Energia Oy, Pellon Lämpöverkko Oy, Pellon Palvelu Oy ja Pellon Kehitys Oy. Osakeyhtiöiden toimintaa ohjataan konserniohjeistuksella, sopimuksilla sekä myönnettävillä määrärahoilla. Kunnanhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat konsernipalveluiden ja sen ohjauksessa olevien yksiköiden toimintasääntöä ja toiminnan järjestämistä siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole määritelty muulle toimielimelle tai viranhaltijalle. 11 Kunnanhallituksen kokousmenettely Kunnanhallituksen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelystä. Kunnanhallituksen kokouksissa esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen asian esittelystä huolehtii ensisijaisesti elinvoimajohtaja ja toissijaisesti hyvinvointijohtaja. 5 LUKU LAUTAKUNNAT JA TOIMIELIMET 12 Lautakuntien yleiset tehtävät Elinvoimalautakunnan ja hyvinvointilautakunnan tehtävänä on - valmistella asiantuntijalautakuntana kuntastrategiaan omaan toimintaansa liittyvät strategiset tavoitteet huomioon ottaen avainprosessien ja kunnan yksiköiden välisen yhteistyön vaatimukset strategian toteutuksessa - vastata voimavarojen kohdentamisesta ja tavoitteiden asettamisesta alaisilleen prosesseille siten, että lautakunnan toimintaan liittyvät strategiset kokonaistavoitteet saavutetaan kunnan kokonaisedun mukaisesti - hyväksyä toimintaansa koskeva vuosittainen käyttösuunnitelma ja vastata sen toteutumisesta - päättää tavoitteiden toteuttamisen kannalta toimintansa tarkoituksenmukaisesta organisoinnista ja toimivaltajaosta

10 10 13 Elinvoimalautakunta - päättää alaisestaan toiminnasta perittävistä maksuista - päättää toimintaansa koskevista tarveselvityksistä, hanke- ja muista suunnitelmista, hankinnoista sekä ostopalvelu- ja muista sopimuksista valtuuston määräämissä rajoissa - päättää avustusmäärärahojen jakamisesta - päättää helpotuksista tai vapautuksista maksun tai korvauksen suorittamisesta sekä vahingonkorvauksista valtuuston määräämissä rajoissa - päättää palvelujen luovuttamista koskevista periaatteista sekä niistä perittävien korvausten perusteista - päättää toimintaansa koskevista asioista, joita ei erityislainsäädännön vuoksi tai muutoin ole mahdollista siirtää viranhaltijan päätettäväksi. Lautakunnat voivat siirtää tässä säännössä määriteltyä toimivaltaansa ja tehtäviään edelleen alaisilleen viranhaltijoille, ellei laissa erikseen toisin säädetä. Toimivaltaa ei voida siirtää viranhaltijalle asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon käyttämistä. Viranhaltijalla tulee olla tehtävän edellyttämä kelpoisuus. Valtuusto valitsee elinvoimalautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto nimeää elinvoimalautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Elinvoimalautakunta koostuu talous- ja hallintoprosesseista sekä teknisistä prosesseista. Elinvoimalautakunnan toimialaan kuuluvat seuraavat tehtävät: Talous- ja hallintoprosessit: - palkkioiden ja korvausten maksaminen - henkilöstöhallinto ja henkilöstön kehittäminen - kirjanpito- ja maksuliikenne - rahoitus- ja varainhankinta - omaisuuden hallinta - talouden suunnittelu - tiedon tuottaminen johtamisen tueksi - viestinnän tukipalvelut - asiakirjahallinto Tekniset prosessit: - rakentaminen - tilapalvelut - kunnallistekniikka - mittaustoimi - maankäytön suunnittelun valmistelu - yleiset alueet - liikenneväylät - yksityistiet - kunnan metsät - maanhankinnan ja myynnin valmistelu

11 11 - omaisuuden vakuuttaminen - joukkoliikenne - liikuntapaikat ja latuverkostot - maastoreitit - asuntojen korjausavustukset - liikenneturvallisuus - rakennusvalvonta 14 Hyvinvointilautakunta 15 Tarkastuslautakunta Elinvoimalautakunnan ratkaisuvalta on seuraava: - tielautakunnan tehtävät - kadunpitopäätökset ja kadunpidon lopettamispäätökset Elinvoimalautakunta voi siirtää ratkaisuvaltaansa alaisilleen viranhaltijoille. Valtuusto valitsee hyvinvointilautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanvaltuusto nimeää hyvinvointilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hyvinvointilautakunta koostuu kuntalaisille annettavista sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen palveluista. Hyvinvointiprosessit on jaettu meän yhteisiin hyvinvointia edistäviin palveluihin, meän lasten, nuorten ja perheiden palveluihin sekä meän senioripalveluihin. Hyvinvointilautakunnan toimialaan kuuluvat seuraavat tehtävät: - vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden ja raittiustoimen kehittämisestä kunnassa sekä päättää sosiaalihuollon ja kansanterveystyön toimeenpanossa noudatettavista yleisistä perusteista ja ohjeista - vastaa päivähoidon, perusopetuksen, iltapäivätoiminnan, toisen asteen opetuksen, kansalaisopiston sekä kirjaston, kulttuurin, ja vapaaikapalveluiden toimeenpanossa noudatettavista yleisistä periaatteista ja ohjeista - päättää koulukuljetuksista - päättää peruskoulun ja lukion työajat ja hyväksyy työsuunnitelmat - päättää toimialueensa palvelujen osto- ja myyntisopimusten tekemisestä - päättää toimialueensa avustusten myöntämisestä - päättää toimialuettaan koskevien sopimusten tekemisestä - vahvistaa lautakunnan alaiset asiakaspalvelumaksut - päättää niistä toimialueensa erityislainsäädännössä säädetyistä asioista, joissa edellytetään monijäsenisen toimielimen päätöstä Hyvinvointilautakunta voi siirtää ratkaisuvaltaansa alaisilleen viranhaltijoille.

12 12 16 Keskusvaalilautakunta Valtuusto valitsee tarkastuslautakuntaan viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto nimeää tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan tehtävistä ja jäsenistä säädetään kuntalaissa. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: - kunnanhallituksen jäsen; - henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; - kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva; eikä - henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa. Kunnan keskusvaalilautakunnan on ilmoitettava yhteystietonsa Väestörekisterikeskukselle sen määräämällä tavalla. Kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Jos varajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen, saa kunnanhallitus tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen. Kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön. Se päättää muiden kuin sen kokouksiin tässä laissa tarkoitettujen tehtäviensä vuoksi osallistumaan oikeutettujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissaan. Kunnan keskusvaalilautakuntaan ei sovelleta kuntalain 50 :ssä tarkoitetun hallintosäännön määräyksiä kunnanhallituksen edustajan ja

13 13 17 Puheenjohtajajaosto 18 Kehitysjaosto 19 Yksilöasiainjaosto kunnanjohtajan läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissa eikä oikeudesta ottaa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi. Puheenjohtajajaosto huolehtii kunnan strategian ohjauksesta ja seurannasta, toimielinten ja prosessien keskinäisen yhteistyön edistämisestä sekä kunnan yleistä toimintaa koskevien laajojen kehittämishankkeiden ohjauksesta. Jaoston jäseninä ovat kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajisto sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat. Kokouksen voi kutsua koolle valtuuston puheenjohtaja tai kunnanjohtaja. Puheenjohtajajaoston esittelijä on kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen asian esittelystä vastaa elinvoimajohtaja. Jaoston kokouksiin voivat tarvittaessa osallistua myös elinvoimajohtaja ja hyvinvointijohtaja. Puheenjohtajajaosto vastaa valtuuston alaisuudessa kunnan strategisen toiminnan linjanvedosta sekä laajaa poliittista ohjausta vaativien asioiden valmistelusta ja neuvotteluista ennen päätöksentekoa. Puheenjohtajajaosto koordinoi kuntastrategian toteutusta. Kehitysjaosto on kunnanhallituksen jaosto. Jaoston tehtävänä on: - taloussuunnittelu ja -seuranta - elinvoimaisuuteen liittyvä strateginen ohjaus - konserniohjaus, omistajaohjaus ja jäsenyydet eri yhteisöissä - kuntayhteistyön edunvalvonta Kehitysjaostossa on kuusi (6) jäsentä. Kehitysjaostoon kuuluvat kunnanhallituksen puheenjohtajat, jotka toimivat puheenjohtajina myös jaostossa. Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan muut jäsenet. Kehitysjaoston esittelijänä toimii elinvoimajohtaja. Jaoston toimikausi on sama kun kunnanhallituksen toimikausi. Yksilöasiainjaoston tehtävänä on käsitellä hyvinvointilautakunnan toimialaan kuuluvia yksittäistä kuntalaista koskevia asioita silloin kun niitä ei viranhaltijan toimesta voida ratkaista sekä tehdä yksilöihin kohdistuvia ratkaisuja toimivaltansa puitteissa. Yksilöasianjaostossa on kuusi (6) jäsentä. Yksilöasiainjaostoon kuuluvat hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka toimivat puheenjohtajina myös jaostossa. Hyvinvointilautakunta valitsee

14 14 20 Nuorisoedustus keskuudestaan muut jäsenet. Yksilöasiainjaoston esittelijänä toimii hyvinvointijohtaja. Yksilöasiainjaosto jaosto ratkaisee: - lakien mukaiset yksilön vapautta rajoittavat, pakottavat ja tahdonvastaiset toimenpiteet lukuun ottamatta voimaan tulleen lastensuojelulain määräämiä (417/2007) asioita - hyvinvointilautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten muutosvaatimukset - sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen asiakasmaksun alentamisen ja perimättä jättämisen - toimialansa saatavien tileistä poistamiset - jaoston päätöksestä tehtyyn valitukseen lausunnon sisällön - oppilaan sijoittamisesta muuhun kuin omaan kouluun - päättää oppilaiden yli kuukauden mittaisista harkinnanvaraisista poissaoloista - määrää tarvittaessa tartuntatautilain ( /583) mukaisen yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn olemaan poissa ansiotyöstään yhtäjaksoisesti enintään kuuden kuukauden ajan sekä tartuntalain 2 mom. tarkoitetuilla edellytyksillä määrää myös alle 16- vuotiaan lapsen olemaan poissa päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta yhtäjaksoisesti enintään kuuden kuukauden ajan. Nuorison edustus kunnan päätöksenteko-organisaatiossa toteutuu Pellon koulujen oppilaskuntien kautta. Oppilaskuntien puheenjohtajilla on puheoikeus kunnanvaltuuston kokouksissa ja kutsuttaessa muissa toimielimissä. OSA III OPERATIIVISTA TOIMINTAA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 6 LUKU OPERATIIVISEN ORGANISAATION PERUSRAKENNE 21 Kunnan operatiivinen johto Kunnan operatiivista toimintaa johtaa kunnanjohtaja, jonka tukena toimii kunnan johtoryhmä. Operatiivista toimintaa varten kunnan organisaatio jakautuu kunnanvaltuuston hyväksymiä ydinprosesseja tukeviin avainprosesseihin seuraavasti: - Elinvoimaprosessit meän työ- ja yrittäjyyspalvelut meän yhdyskunta- ja asumispalvelut - Hyvinvointiprosessit meän yhteiset hyvinvointia edistävät palvelut

15 15 meän lasten, nuorten ja perheiden palvelut meän senioripalvelut Elinvoimaydinprosessin omistaa elinvoimajohtaja ja hyvinvointiydinprosessin omistaa hyvinvointijohtaja Kunnanjohtaja voi sijaistaa tarvittaessa elinvoimajohtajaa ja hyvinvointijohtajaa ja käyttää ei-lakisääteisissä asioissa heidän päätösvaltaansa. Kunnanjohtajaa sijaistaa ensisijaisesti elinvoimajohtaja ja toissijaisesti hyvinvointijohtaja. Konsernijohtoa varten kunnassa on oma johtoryhmänsä, johon kuuluvat kunnanjohtaja, elinvoimajohtaja, hyvinvointijohtaja sekä konserniyhtiöiden toimitusjohtajat. Pellon kunnan esimiesorganisaatio operatiivisella tasolla on seuraava: 22 Kunnan johtoryhmä Johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja, elinvoimajohtaja ja hyvinvointijohtaja. Kunnanjohtaja päättää laajennetun johtoryhmän kokoonpanon. Johtoryhmän kokouksiin pitää sen pyynnöstä osallistua myös muita viranhaltijoita tai työntekijöitä. Johtoryhmien puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja. Kunnan johtoryhmä käsittelee kunnan toiminnan yleisiä linjauksia ja sovittaa yhteen eri avainprosessien ja kunnan muiden yksiköiden tavoitteet siten, että niiden toiminta tukee kuntastrategiaa ja koko kunnan etua. Johtoryhmä ratkaisee viime kädessä työnjohto- ja valvontaoikeuteen liittyvät asiat, mukaan lukien sanktiot, varoitukset ja irtisanomiset

16 16 henkilöstökoordinaattorin esityksestä. Toimintaa ohjaavat voimassa olevat valtuuston päättämät säännöt/ohjeet. Palkkalinjauksiin liittyvät ristiriidat ratkaisee johtoryhmä. Henkilökohtaiset lisät päättää johtoryhmä. Johtoryhmä päättää henkilöstön siirrosta ydinprosessien välillä. Kuntakonsernin johtoryhmä päättää henkilöstön siirrosta kunnan yhtiöiden ja kuntaorganisaation välillä. 23 Kuntakonsernin johtoryhmä 24 Johtajien päätösvalta 25 Kunnanjohtajan tehtävät Kuntakonsernin johtoryhmä toteuttaa Pellon kunnan strategioita hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Kuntakonsernin johtoryhmän muodostaa johtoryhmä sekä kuntakonserniin kuuluvien osakeyhtiöiden toimitusjohtajat. Johtajan päätösvallassa ja talousarvion puitteissa oleva kunnan nimenkirjoitusoikeus ja ei-lakisääteiset hankinnat on porrastettu euromääräisesti seuraavasti: - kunnanjohtaja euroa - hyvinvointijohtaja euroa - elinvoimajohtaja euroa - kunnaninsinööri, vastaava hammaslääkäri, henkilöstökoordinaattori, rehtori, johtava lääkäri, asumispalvelujohtaja ja laitoshoidon johtaja euroa Kunnanjohtajan tehtävänä on sen lisäksi mitä on säädetty sekä tässä ja muussa säännössä määrätty: - johtaa, valvoa ja kehittää kunnan hallintoa ja taloutta - huolehtia kunnan edustuksen järjestämisestä - johtaa kunnan strategiatyön valmistelua ja täytäntöönpanoa - vastata kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä - vastata konserniohjauksen ja konsernivalvonnan järjestämisestä erillisen ohjeen mukaisesti - johtaa kunnan johtoryhmää - kunnan edunvalvonta mm. kuntayhteistyöasioissa sekä valtionhallintoon ja elinkeinoelämään liittyvissä asioissa - henkilöstöhallinto 26 Kunnanjohtajan ratkaisuvalta Kunnanjohtajan tehtävänä on kunnanhallituksen puolesta ratkaista asiat, jotka koskevat:

17 17 - kunnan saatavien vakuudeksi vahvistettujen kiinnitysten etuoikeuden muuttamista - sovinnon tekemistä tai saamisesta luopumista (akordi) saakka - lausuntojen antamista verovalitusasioissa sekä muutoksen hakemista verotusta koskeviin päätöksiin - kunnan edustustilaisuuksia - hanke- ja muita suunnitelmia, hankintoja sekä ostopalvelu- ja muita sopimuksia valtuuston määräämissä rajoissa - talousarvio- ja tilapäislainojen ottamista, lainojen takaisinmaksua ja lainaehtojen muuttamista kunnanvaltuuston hyväksymissä rajoissa Kunnanjohtaja voi siirtää tässä johtosäännössä määriteltyä toimivaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 27 Elinvoimajohtajan tehtävät Elinvoimajohtajan tehtävänä on: - talous- ja henkilöstöprosessien, teknisten prosessien sekä näihin liittyvien tukiprosessien johtaminen - elinkenoelämän edistäminen ja tukeminen - matkailuelinkeinon edistäminen - työllisyyden parantaminen - turvallisen, toimivan ja viihtyisän asuin- ja toimintaympäristön varmistaminen - henkilöstöhallinto - elinvoimalautakunnan esittelijänä toimiminen Elinvoimajohtaja omistaa toimialaansa kuuluvat avain- ja osaprosessit. Hän vastaa omistamiensa prosessien toimivuuden ja tehokkuuden yhteensovittamisesta sekä kehittämisestä seuraavilla aloilla: - työ- ja yrittäjyyspalvelut (avainprosessi) - elinkeinoelämän edistäminen (osaprosessi) - yhdyskunta- ja asumispalvelut (avainprosessi) Elinvoimajohtaja voi siirtää tässä johtosäännössä määriteltyä toimivaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 28 Hyvinvointijohtajan tehtävät Hyvinvointijohtajan tehtävänä on: - Sosiaali-, terveys- ja sivistysprosessien sekä näihin liittyviä talous- ja tukiprosessien johtaminen - asukkaiden hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden vahvistaminen ja tukeminen - lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tukeminen sekä perheiden terveyden ja elämänhallinnan edistäminen - yli 63-vuotiaiden asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen - henkilöstöhallinto - hyvinvointilautakunnan esittelijänä toimiminen

18 18 Hyvinvointijohtaja omistaa toimialaansa kuuluvat avain- ja osaprosessit. Hän vastaa omistamiensa prosessien toimivuuden ja tehokkuuden yhteensovittamisesta sekä kehittämisestä seuraavilla aloilla: - meän yhteiset hyvinvointia edistävät palvelut (avainprosessi) - sosiaalityönpalvelut (osaprosessi) - meän lasten, nuorten ja perheiden palvelut (avainprosessi) - meän senioripalvelut (avainprosessi) Hyvinvointijohtaja voi siirtää tässä johtosäännössä määriteltyä toimivaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 29 Henkilöstökoordinaattorin tehtävät Henkilöstökoordinaattori toimii talous- ja hallintoprosessien lähiesimiehenä ja ottaa osaa em. asioiden valmisteluun. Henkilöstökoordinaattorin tehtävänä on: - talousjohtaminen - työllisyyden edistäminen ja työllistämistehtävät - konsernin henkilöstöä koskevien ohjeiden valmistelu - konsernin henkilöstöohjeiden toteutumisen valvonta - konsernin tehtäväkohtaisten palkkalinjausten kehittäminen ja hoitaminen - nimikkeistön seuranta ja kehittäminen - työsuojelupäällikkyys - henkilöstöpäällikkyys - KT -yhdyshenkilönä toimiminen (palkka-asiamies) - konsernin rekrytointien koordinointi ja asiantuntijapalvelut - kuntakonsernin henkilöstön osaamis-, hyvinvointi- ja kehittämistehtävät Lisäksi henkilöstökoordinaattori toimii elinvoimalautakunnan sihteerinä sekä elinvoimalautakunnan esittelijän sijaisena. Tarvittaessa hän toimii keskusvaalilautakunnan sihteerinä. Henkilöstökoordinaattori omistaa toimialaansa kuuluvat avain- ja osaprosessit. Hän vastaa omistamiensa prosessien toimivuuden ja tehokkuuden yhteensovittamisesta ja kehittämisestä sekä seuraavilla aloilla: - Henkilöstöpalvelut (avainprosessi) - Talouspalvelut (avainprosessi) - Työllisyyden edistäminen (osaprosessi) Henkilöstökoordinaattori voi siirtää tässä johtosäännössä määriteltyä toimivaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 30 Kunnaninsinöörin tehtävät

19 19 Kunnaninsinööri toimii teknisten prosessien lähiesimiehenä ja ottaa osaa em. asioiden valmisteluun. Kunnaninsinöörin tehtävänä on: - rakennusvalvonta ja tarkastaminen - henkilöstöhallinto - talousjohtaminen - määrättyjen yhtiöiden toimitusjohtajana toimiminen - kadun päällystäminen - liikennemerkin ja muun liikenteen ohjauslaitteen asentaminen asemakaavatielle ja muille teille, joilla kunta toimii tienpitäjänä - asuntojen korjausavustukset - metsänhoidollinen metsänmyynti - talousarvion mukainen suunnittelu, rakentaminen ja hankinta - taksat ja maksut Lisäksi kunnaninsinööri toimii tarvittaessa elinvoimalautakunnan esittelijän sijaisena. Kunnaninsinööri omistaa toimialaansa kuuluvat osaprosessit. Hän vastaa omistamiensa em. prosessien toimivuuden ja tehokkuuden yhteensovittamisesta sekä kehittämisestä seuraavilla aloilla: - fyysisen toimintaympäristön palvelut - rakentamisen ohjaus - maankäytön suunnittelu - vuokrauspalvelut - rakennusvalvonnan johtaminen - kiinteistöpalveluiden ostot Kunnaninsinööri voi siirtää tässä johtosäännössä määriteltyä toimivaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 31 Johtavan lääkärin tehtävät Johtavan lääkärin tehtävänä on: - terveydenhuoltolain mukaiset vastaavan lääkärin tehtävät - talousjohtaminen - henkilöstöhallinto lääkärien osalta, lukuun ottamatta vastaavan hammaslääkärin henkilöstöä Lisäksi johtava lääkäri toimii tarvittaessa hyvinvointilautakunnan esittelijän sijaisena. Johtava lääkäri omistaa toimialaansa kuuluvan osaprosessin. Hän vastaa toimialaansa kuuluvasta osaprosessista sekä tämän toimivuuden ja tehokkuuden yhteensovittamisesta sekä kehittämisestä seuraavalla alalla: - terveyden ja sairaanhoidon palvelut

20 20 Johtava lääkäri voi siirtää tässä johtosäännössä määriteltyä toimivaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 32 Vastaavan hammaslääkärin tehtävät 33 Rehtorin tehtävät Vastaavan hammaslääkärin tehtävänä on: - terveydenhuoltolain mukaiset tehtävät, - talousjohtaminen - yksikön henkilöstöhallinto Vastaava hammaslääkäri voi siirtää tässä johtosäännössä määriteltyä toimivaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Rehtorin tehtävänä on: - sivistysprosessien pedagoginen johtaminen ja kehittäminen - varhaiskasvatus-, perusopetus- ja lukiolain mukaiset tehtävät - talousjohtaminen - henkilöstöhallinto Rehtori omistaa toimialaansa kuuluvat osaprosessit. Hän vastaa toimialaansa kuuluvista osaprosesseista sekä niiden toimivuuden ja tehokkuuden yhteensovittamisesta sekä kehittämisestä seuraavilla aloilla: - vapaa-ajan palvelut - kouluikäisten ja nuorten palvelut Lisäksi rehtorin toimenkuvaan kuuluu hyvinvointilautakunnan esittelijän sijaisena toimiminen. Rehtori voi siirtää tässä johtosäännössä määriteltyä toimivaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 34 Asumispalveluiden ohjaajan tehtävät Asumispalveluiden ohjaajan tehtävänä on: - vastata asumispalveluiden ja kotihoidon henkilöstön esimiestehtävistä ja em. alaisista ostopalveluista - tehdä asiakkaiden palvelupäätökset hoivapalveluohjaajan kartoituksen pohjalta tai hoito- ja palvelutyöryhmän arvioinnin perusteella - talousjohtaminen - henkilöstöhallinto Asumispalveluiden ohjaaja omistaa toimialaansa kuuluvan osaprosessin. Hän vastaa toimialaansa kuuluvasta osaprosessista sekä tämän toimivuuden ja tehokkuuden yhteensovittamisesta sekä kehittämisestä seuraavalla alalla: - kotona asumista tukevat palvelut

21 21 Asumispalveluiden ohjaaja voi siirtää tässä johtosäännössä määriteltyä toimivaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 35 Laitoshoidon johtajan tehtävät Laitoshoidon johtajan tehtävänä on: - vastata laitoshoidon, terveydenhuollon, avopalveluiden ja kehitysvammahuollon esimiestehtävistä ja em. alaisista ostopalveluista - tehdä laitoshoidon asiakkaiden palvelupäätökset poisluettuna johtavan lääkärin toimivallan alaiset päätökset - talousjohtaminen - henkilöstöhallinto Laitoshoidon johtaja omistaa toimialaansa kuuluvan osaprosessin. Hän vastaa toimialaansa kuuluvasta osaprosessista sekä tämän toimivuuden ja tehokkuuden yhteensovittamisesta sekä kehittämisestä seuraavalla alalla: - ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan palvelut Laitoshoidon johtaja voi siirtää tässä johtosäännössä määriteltyä toimivaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 7 LUKU AVAINPROSESSIT JA YDINPROSESSIT 36 Avainprosessien omistajien tehtävät Pellon kunnan prosessikaavio on esitetty hallintosäännön liitteessä. Avainprossien omistajat vastaavat vastuullaan olevien prosessien kehittämisestä ja tavoitteellisesta pyrkimyksestä parempaan palveluun. Avainprosessin omistajan vastuulla on prosessin toimivuuden parantaminen, yhteensovittamalla talous- ja henkilöstöresurssit moniammatillista yhteistyötä syventämällä ja kehittämällä niin, että kuntalaiset saavat parempaa ja tehokkaampaa palvelua. Avainprosessin omistaja: - vastaa prosessialueensa kehittämisestä - valmistelee prosessin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet - kehittää yhdessä toimielinten kanssa toimintaprosesseja ja organisaatioita - kehittää yhteistoimintaa muiden kunnan yksiköiden ja yhteistyötahojen kanssa - tekee esityksiä henkilöstöresurssien jaosta prosessialueensa sisällä - suorittaa esimiesten määräämiä muita tehtäviä 37 Osaprosessien omistajien tehtävät

22 22 Osaprosessinomistajan vastuulla on prosessin toimivuuden parantaminen, yhteensovittamalla talous- ja henkilöstöresurssit moniammatillista yhteistyötä syventämällä ja kehittämällä niin, että kuntalaiset saavat parempaa ja tehokkaampaa palvelua. Osaprosessin omistaja: - vastaa prosessialueensa kehittämisestä - valmistelee prosessin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet - kehittää yhdessä toimielinten kanssa toimintaprosesseja ja organisaatioita - kehittää yhteistoimintaa muiden kunnan yksiköiden ja yhteistyötahojen kanssa - tekee esityksiä henkilöstöresurssien jaosta prosessialueensa sisällä suorittaa esimiesten määräämiä muita tehtäviä OSA IV MUUT TOIMIVALTAA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 8 LUKU TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 38 Virkojen ja toimien perustaminen ja kelpoisuusehdot Viran ja toimen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi päättää kunnanhallitus. Virankelpoisuusehdoista päättää valtuuston valitsemien viranhaltijoiden osalta valtuusto itse ja muiden osalta kunnanhallitus. 39 Henkilöstövalinnat, palkkaus, koeaika ja palvelussuhteen päättyminen Viran tai toimen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Palkkauksesta päättää se, joka viran tai toimen julistaa haettavaksi, yhteistyössä henkilöstökoordinaattorin kanssa. Ristiriitatilanteet ratkaisee johtoryhmä. Viran, johon kunnanvaltuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Kunnanvaltuusto valitsee kunnanjohtajan, elinvoimajohtajan, hyvinvointijohtajan, kunnaninsinöörin, henkilöstökoordinaattorin, rehtorin, johtavan lääkärin, asumispalveluohjaajan, laitoshoidonjohtajan ja vastaavan hammaslääkärin. Valtuuston valitsemien viranhaltijoiden viransijaisuudesta päättävät seuraavat viranhaltijat; - kunnanjohtaja: elinvoimajohtajan ja hyvinvointijohtajan valinnasta - elinvoimajohtaja: henkilöstökoordinaattorin ja kunnaninsinöörin valinnasta

23 23 - hyvinvointijohtaja: rehtorin, johtavan lääkärin, asumispalveluohjaajan, laitoshoidon johtajan ja vastaavan hammaslääkärin valinnasta Vakituisen henkilöstön rekrytoinnin aloittamiselle tulee saada johtoryhmän lupa. Muilta osin vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön valitsee lähiesimiehen esimies, lähiesimiehen esittelystä. Määräaikaisen henkilöstön valinnassa sovelletaan johtajien päätösvaltaa 24. Kunnan kaikkia rekrytointeja koordinoi henkilöstökoordinaattori ja toimii asiantuntijana rekrytointiprosesseissa. Rekrytoinneissa kunnanjohtajan esimies on kunnanhallituksen puheenjohtaja. Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen. Palvelussuhteen päättämisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Lomauttamisesta päättää kunnanhallitus. 40 Viranhaltijan ja työntekijän siirtäminen toiseen virkasuhteeseen: Viranhaltijan ja työntekijän siirtämisestä ydinprosessialueen sisällä päättää ydinprosessin omistaja. Kunnan johtoryhmä päättää ydinprosessien välisestä henkilöstön siirrosta. Konsernipalveluiden sisällä viranhaltijan ja työntekijän siirtämisestä päättää konsernin johtoryhmä. 41 Virka- ja työvapaan myöntäminen Kunnanjohtajalle myöntää lakisääteisen virkavapaan kunnanhallituksen puheenjohtaja. Harkinnanvaraisen, enintään kahden vuoden mittaisen virkavapaan, kunnanjohtajalle myöntää kunnanvaltuusto. Elinvoimajohtajalle ja hyvinvointijohtajalle myöntää lakisääteisen virkavapaan kunnanjohtaja. Harkinnanvaraisen, enintään kahden vuoden mittaisen virkavapaan, elinvoimajohtajalle ja hyvinvointijohtajalle myöntää kunnanhallitus. Muiden viranhaltijoiden- ja toimihenkilöiden lakisääteisen vapaan myöntää lähiesimies ja harkinnanvaraisen vapaan myöntää lähiesimiehen esimies, lähiesimiehen esittelystä enintään kahden vuoden ajaksi. Harkinnanvaraisen osa-aikaisen vapaan myöntää lähiesimiehen esimies lähiesimiehen esittelystä enintään kahdeksi vuodeksi. Ylemmät viranhaltijat voivat aina sijaistaa alempaa viran/-toimenhaltijaa. Muissa tapauksissa esimies määrittää sijaisen.

24 24 9 LUKU ERINÄISET MÄÄRÄYKSET 42 Toimielimien päätösten nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen 43 Toimivallan siirtäminen 44 Aloitteet Kunnan puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset ja muut asiakirjat sekä kunnanhallituksen toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittaa kunnanhallituksen puheenjohtajat, kunnanjohtaja tai elinvoimajohtaja, molempien poissa ollessa hyvinvointijohtaja. Lautakunnan tai muun toimielimen päättämät sopimukset ja annetut sitoumukset allekirjoittaa ydinprosessin omistaja. Toimielimen puheenjohtaja tai pöytäkirjanpitäjä voi yksinkin toimielimen määräämissä rajoissa allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan asiakirjan. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi toimielimen pöytäkirjanpitäjä tai muu tämän valtuuttama henkilö yksinkin todistaa oikeaksi. Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. Toimielimet ja viranhaltijat voivat kuntalain toimivallan siirtämistä koskevan säännöksen tarkoittamalla tavalla siirtää edelleen ratkaisuvaltaansa alaisilleen toimielimille tai viranhaltijoille siten kuin on erikseen todettu toimielintä tai viranhaltijaa koskevassa lainsäädännössä, säännössä tai ohjeessa. Toimivallan siirrosta pidetään luetteloa. Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kunnanhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueilla tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla. OSA V KOKOUSMENETTELYÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 10 LUKU KOKOUSMENETTELY 45 Luvun määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä sekä sovituin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa.

25 25 46 Kokousaika ja paikka Luvun säännösten lisäksi toimielinten kokouksissa noudatetaan kuntalain ja hallintolain säännöksiä kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelyssä noudatettavista menettelytavoista sekä hallinnon yleisiä periaatteita. Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokous voidaan pitää sähköisenä kokouksena. 47 Kokouksen koollekutsuminen 48 Jatkokokous 49 Varajäsenten kutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai häneen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Valtuuston kokouskutsu on lähetettävä kulloinkin voimassa olevan Kuntalain vaatimusten mukaisesti, ellei laista muuta johdu tulee se lähettää neljä (4) päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kunnanhallituksen ja lautakuntien kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolooikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin annettava tieto jatkokokouksesta. Jatkokokouksesta voi antaa tiedon kokouksen puheenjohtaja, sihteeri tai esittelijä. Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle.

26 26 50 Kokouksen pitäminen 51 Kokouksen johtaminen 52 Tilapäinen puheenjohtaja 53 Esittely Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi erityisistä syistä päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mikäli vähintään puolet jäsenistä kannattaa asian käsiteltäväksi ottamista. Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Annettuaan varoituksen puheenjohtaja saa määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. Asiat päätetään kunnallisen toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana. Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan enne kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotuksena on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 54 Esteellisyyden toteaminen 55 Äänestys ja vaalit Esteellisen henkilön on itse ilmoitettava esteellisyydestään. Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta soveltuvin osin on voimassa, mitä valtuuston työjärjestyksessä määrätään.

27 27 Päätöksentekoon osallistuneella, jos hän on tehnyt vastaehdotuksen tai äänestänyt päätöstä vastaan, sekä asian esittelijällä, jos päätös poikkeaa päätösehdotuksesta, on oikeus ilmoittaa päätöksestä eriävä mielipide. Ilmoitus on tehtävä heti, kun päätös on tehty. Ennen pöytäkirjan tarkastamista esitetyt kirjalliset perustelut liitetään pöytäkirjaan. Päätöstä vastaan äänestänyt tai eriävän mielipiteen ilmoittanut ei ole vastuussa päätöksestä. Esittelijä on vastuussa hänen esittelystään tehdystä päätöksestä, jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettä. 56 Toimielimen pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kunnanvaltuustoa alemmissa toimielimissä pöytäkirja tarkastetaan julkilukemalla kokouksessa, jonka jälkeen se julkaistaan mahdollisimman nopeasti. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kun siitä vähintään yhtä päivää aikaisemmin on ilmoitettu. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: (1) järjestäytymistietona: - toimielimen nimi - kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka - läsnä- ja poissaolleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä sekä - kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. (2) asian käsittelytietoina: - asiaotsikko - selostus asiasta - päätösehdotus - esteellisyys - kannattamattomia esityksiä ei kirjata, paitsi talousarvion käsittelyn yhteydessä - äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos - vaalit, vaalitapa ja vaalien tulos - päätöksen toteaminen sekä - eriävä mielipide. (3) laillisuustietoina: - oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

28 28 - puheenjohtajan allekirjoitus - pöytäkirjanpitäjän varmennus - merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta sekä - merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä. Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. 57 Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi muiden kuin henkilöstöasioiden osalta voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi esittelijä. 58 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen 11 LUKU PALKKIOSÄÄNTÖ 59 Soveltamisala Kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: 1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita 2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita 3. henkilöstöasioita. Kunnan luottamushenkilöille sekä toimen ja viranhaltijoille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta