ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 39 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 40 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA TARKAS-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2008 1. Otsikko Sivu 39 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 40 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA TARKAS-"

Transkriptio

1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus AIKA klo 19:00 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 40 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA TARKAS- 4 TUSTAPA 41 ALAVIESKAN KEHITYSKESKUS OY:N AJANKOHTAIS- 5 KATSAUS 42 JÄSENEN VALITSEMINEN KUTSUNTALAUTAKUN- 6 TAAN VUODEKSI KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN NIMEÄMI- 7 NEN 44 VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN 8 45 ALAVIESKAN, NIVALAN, SIEVIN JA YLIVIESKAN YH- 9 TEISEN KUNTOUTUKSEN ASIAKASYHTEISTYÖRYH- MÄN PERUSTAMINEN 46 VIVUNKUMMUN POHJAPADON KALASTUKSELLE AI- 10 HEUTTAMIEN HAITTOJEN KORVAAMINEN 47 LAUSUNNON ANTAMINEN POHJOIS-SUOMEN YMPÄ- 12 RISTÖLUPAVIRASTOLLE SIIRTOVIEMÄRIN RAKENTA- MISESTA KALAJOEN JA VÄÄRÄJOEN ALITSE 48 TIEHALLINNON PÄÄTÖS HANNULAN KOTISEUTUMU- 13 SEON OSOITEVIITAN JA ENNAKKOMERKKIEN OPAS- TELUVASTA MAANTIELLE LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖKSET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMA OSALLISTUMINEN PARAS-HANKKEEN LUOTTAMUS- 17 HENKILÖSEMINAARIIN 53 LAUSUNNON ANTAMINEN LIIKENNE ANIAS OY:N LIN- JALIIKENNELUPAHAKEMUKSEEN 18

2 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Rinta-Jouppi Meeri 19:00-22:05 pj Mattila Tapio 19:00-22:05 vpj Nahkala Kosti 19:00-22:05 jäsen Isokääntä Marja 19:00-22:05 jäsen Simi Olavi 19:00-22:05 jäsen Tikkanen Mailis 19:00-22:05 jäsen Vääräkoski Terhi 19:00-22:05 jäsen Olander Hans 19:00-22:05 kunnanjohtaja Isotalus Anna-Liisa 19:00-22:05 pöytäkirjanpitäjä Lukkarila Eira 19:00-21:20 kunnankamreeri Joki-Erkkilä Pekka 19:00-21:30 tekninen johtaja Rasmus Tapio 19:00-19:40 Elinkeinoasiamies POISSA Taka-Eilola Tuomo jäsen Brax Anna-Leena kv pj Hannula Sulo kv I vpj Huttunen Pauli kv II vpj ALLEKIRJOITUKSET Meeri Rinta-Jouppi Puheenjohtaja Anna-Liisa Isotalus Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS / 2008 Kosti Nahkala Mailis Tikkanen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Alavieskan kunnanviraston keskustoimistossa maanantaina

3 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 39 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja läsnäolevien jäsen ten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi.

4 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA TARKASTUSTAPA Khall 40 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kosti Nahkala ja Mailis Tikkanen. Pöytäkirja tarkastetaan kunnanvirastossa.

5 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus ALAVIESKAN KEHITYSKESKUS OY:N AJANKOHTAISKATSAUS Khall 41 Kuntalain 73 :n mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava mm., onko kunnan tilinpäätökseen kuuluva konsernitilinpäätös laadittu säädösten ja määräysten mukaisesti ja antaako se oikeat ja riittävät tiedot esimerkiksi taloudellisista vastuista. Alavieskan kunnan kokonaan omistama tytäryhtiö on Alavieskan Kehityskeskus Oy. Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi Alavieskan Kehityskeskus Oy:n hallituksen puheenjohtajan Tapio Mattilan ja toimitusjoh taja Tapio Rasmuksen selostuksen yhtiön toiminnas ta. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimieli sesti.

6 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus JÄSENEN VALITSEMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN VUODEKSI 2008 Khall 42 Pohjois-Suomen sotilasläänin esikunta pyytää päivätyllä kirjeellään Poh jois-pohjanmaan kuntia nimeämään edustajansa ja näi den vara hen kilöt vuoden 2008 kutsuntalautakuntiin. Kutsuntalauta kun taan ni me tään yksi kunnan edustaja ja tarpeellinen määrä vara hen kilöitä. Alavieskan kunnan edustaja vuoden 2007 kutsuntalautakunnassa on ollut Juhani Rahko ja hänen varaedustajanaan Veikko Pokela. Kunnanhallitus päättää nimetä vuoden 2008 kutsuntalautakuntaan Alavieskan kunnan varsinaiseksi edustajaksi Juhani Rahkon ja hänen varaedustajakseen Veikko Pokelan. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

7 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN NIMEÄMINEN Khall 43 Keskusvaalilautakunnan sihteerinä on vuodesta 2006 lähtien toiminut oman virkansa ohella kirjanpitäjä Pirjo Raasakka. Oman ilmoituksensa mukaan hän on jäämässä eläkkeelle vuoden 2008 aikana. Näin ollen kunnanhallituksen tulisi nimetä keskusvaalilautakunnalle uusi sihteeri. Kunnanhallitus päättää nimetä keskusvaalilautakunnan sihteeriksi suostumuksensa mukaisesti maaseutusihteeri Jari Isotaluksen. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

8 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 44 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus, johon sisältyy henkilöstötilinpäätös. Kunnan on kun ta lain 68a :ssä sää de tyin edel ly tyksin laadittava myös konsernitilin päätös, jo ka si sälly te tään kun nan tilinpäätökseen. Alavieskan kunnan vuoden 2007 tilinpäätöstä voidaan luonnehtia jokseenkin tyydyttäväksi etenkin, jos vuoden taloudellista tulosta verra taan kah den edel lisen vuoden alijäämäisiin tilinpäätöksiin. Vuoden 2007 tilinpäätöksessä vuosikatetta kertyi yli euroa, mikä ei ai van riitä kattamaan poistoja. Lisäksi on muistettava, että tu los laskelman tuloihin sisältyy val tion har kin nan va rais ta ra hoi tus avus tus ta eu roa. Kun nan tu lo pohja on kuitenkin edelleen vah vis tu nut ja ve rotu lojen kasvu jatkui myös viime vuonna voimakkaana ollen peräti 10,1 %. Myös menokehitys etenkin oman toiminnan osalta on py sy nyt suhteellisen hy vin hallinnassa. Palvelujen ostoissa tapahtui määrärahojen ylityksiä, joskin erikoissairaanhoidon menot kasvoivat vain 2,1 %. Vuoden 2007 tilinpäätösaineistoa on jaettu esityslistan liitteenä. Liite n:o 1. Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2007 tilinpäätöksen ja esittää valtuustolle, että tilikauden alijäämä noin euroa kirja taan ta seen yli-/alijäämätilille. Taseessa on edellisvuosien alijäämä tilillä euroa. Edelleen kunnanhallitus päättää allekirjoittaa tilinpää tök sen ja lähet tää sen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle. Kun nan val tuusto on hyväksynyt alijäämän kattamissuunnitel man vuosille Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

9 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus ALAVIESKAN, NIVALAN, SIEVIN JA YLIVIESKAN YHTEISEN KUNTOUTUKSEN ASIAKAS- YHTEISTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN Khall 45 Kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain (497/2003) 5-7 :n mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että sen alueella toimii asianmukaisesti kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä. Kunta asettaa yhteistyöryhmän neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kunnat voivat myös sopia, että niillä on yhteinen yhteistyöryhmä. Alavieskalla, Sievillä ja Ylivieskalla on ollut yhteinen kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä vuosina Nivalassa on toiminut oma asiakasyhteistyöryhmä. Koska peruspalvelukuntayhtymä Kallio järjestää jäsenkuntiensa kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, tulisi kunnille perustaa yhteinen kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion hallitus onkin :n koh dalla päättänyt esit tää Ala vieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille yhteisen kuntoutuksen asiakasyhteistyöryh män perustamista. Kunnanhallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä peruspalvelukuntayhtymä Kallion hallituksen esityksen Alavieskan, Nivalan, Sievin ja Ylivieskan yhteisen kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän perustamisesta. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

10 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus VIVUNKUMMUN POHJAPADON KALASTUKSELLE AIHEUTTAMIEN HAITTOJEN KOR- VAAMINEN Khall 46 Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto antoi päätöksellään Nro 60/01/2 luvan Kalajokeen rakennetun Vivunkummun pohjapadon kunnostamiselle. Lupapäätöksen lupamääräyksen 8. mukaan luvan saajan on pantava nykyisestä Vivunkummun pohjapadosta hauen, nahkiaisen ja pienkalojen kalastukselle aiheutuneiden ja vielä ennen veneväyläkalatien kunnostamisen ja kalaluiskan valmistumista aiheutuvien vahinkojen korvaamista koskeva asia vireille hakemuksella ympäristölupavirastossa vuoden kuluessa töiden päättymisestä lukien siltä osin kuin vahinkojen korvaamisesta ei päästä sopimukseen. Tehdyt sopimukset on liitettävä hakemukseen. Vivunkummun pohjapadon kunnostamisessa luvanhakija na on ol lut Ala vies kan kun ta ja työn suo rit ta ja na ny kyi nen Poh jois-poh jan maan ympäristökeskus. Luvansaaja on lupapäätöksessä yksiselitteisesti määrätty korvausten maksajaksi. Kalajoessa on tehty kalataloustarkkailua useisiin eri hankkeisiin liittyen. Vivunkummun pohjapadon haittoja hauen ja pienkalojen kalastukselle on arvioitu Hamarin ja Tyngän myllyn väliselle alueelle tehtyjen kalastustiedustelujen avulla. Lisäksi arviossa on hyödynnetty Vivunkummun pohjapadon kunnostamisen kalataloustarkkailun tuloksia. Tulosten perusteella ei voida luotettavasti arvioida, onko Vivunkum mun pohjapadolla ollut vaikutusta saaliiseen. Nahkiaisen kalastukselle mahdollisesti aiheutuneen vahingon osalta voi daan to de ta, että Vi vun kum mun ylä puo lella ei ole har joi tettu nahkiai sen pyyn tiä, joten ainoa mahdolli nen haitta nah kiaisen pyynnille on touk ka tuotan non vähen tyminen ja sen myö tä jo kisuun pyytäjien saa liin vä henemi nen. Korvausten laskentaperusteena käytetty arvio on esityslistan liitteenä n:o 2. Kunnanhallitus esittää Alavieskan jakokunnalle ja tarvittaessa Pohjois-Suomen ym pä ris tö lu pa vi ras tol le, et tä Ala vies kan kunta korvaa hauen ja pien ka lo jen ka las tuk sel le ai heu tet tuna haitta na Ala vieskan jakokun nalle liitteen n:o 2 mukaisesti 2 471,57 eu roa, jol le mak setaan 6 %:n vuo tui nen kor ko. Lisäksi kunnanhal li tus to teaa, et tä koska Vi vun kum mun poh ja pa don ylä puo linen touk ka tuo tanto oli kes ki osan jär jeste lyiden vuoksi romah tanut hyvin al hai selle tasolle jo en nen poh japa don ra kenta mista, ei pohja padolla ole ollut merkittä vää hait taa nah kiaisen pyyn nille. Vaik ka pohjapato olisi osal taan hie noisesti vä hentänyt jo aiem min ro mahta nutta touk ka kantaa, ei tästä enää ole syytä laskea kor vauk-

11 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ sia nah kiaisen pyy täjille, kos ka kaikki vesira kentamisesta johtu nut saa lisvä henemä on jo korvattu nahkiai sen pyytäjille ja uusi hake mus vuosien saalisvä henemän kor vauksista toimite taan ympäristölu pavirastoon vuonna Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Olavi Simi poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

12 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN POHJOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTOLLE SIIRTO- VIEMÄRIN RAKENTAMISESTA KALAJOEN JA VÄÄRÄJOEN ALITSE Khall 47 Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto pyytää päivätyllä kirjeellään Alavieskan kunnan kaavoitusviranomaiselta lausuntoa Vesikolmio Oy:n otsikkoasiaa koskevan hakemuksen johdosta. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään Lupaa haetaan siirtoviemärin rakentamiseen Kalajoen alitse Alavieskan kunnassa ja Vääräjoen alitse Kalajoen kaupungissa sekä pysyvää käyttöoikeutta viemäriputken tarvitsemaan Korpelan Voima kuntayhtymän omistamaan vesialueeseen (Kalajoen alitus) ja Tyngän osakaskunnan vesialueeseen (Vääräjoen alitus). Alitukset liittyvät Alavieskan jätevedenpuhdistamolta Kalajoen keskuspuhdistamolle rakennettavaan siirtoviemärihankkeeseen. Kalajoen alituskohta sijaitsee noin 300 metriä Alavieskan jätevedenpuhdistamolta alavirtaan päin ja Vääräjoen alituskohta sijaitsee Etelänkyläntien sillan ylävirran puolella. Viemäriputki sijoitetaan rannoilla ja osittain vesistön pohjassa kaivantoon ja painotetaan 100 %:n nettopainotuksella koko vesistön alituksen matkalta. Valmiilla putkirakenteilla ei ole vaikutusta vedenkorkeuksiin, virtaamiin, vesistön käyttöön tai kalastukseen. Kunnanhallitus päättää ilmoittaa Pohjois-Suomen ympäristölupavirastolle lausuntonaan Ve si kol mio Oy:n ha kemuksen joh dos ta, ettei sil lä Ala vieskan kunnan kaa voitus viran omai sena ole hakemukseen huo mauttamista. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

13 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus TIEHALLINNON PÄÄTÖS HANNULAN KOTISEUTUMUSEON OSOITEVIITAN JA ENNAK- KOMERKKIEN OPASTELUVASTA MAANTIELLE 7780 Khall 48 Tiehallinto on antanut lupapäätöksen Alavies kan kun nan kahdelle kohteelle hakemasta opasteluvasta. Kunta oli hakenut Hannulan Kotiseutumuseolle opastelupaa Kalajoki-Alavieska yhdystieltä 7780 kotiseutumuseon liittymästä. Opasteeseen ehdotettiin tekstiä "Hannulan Kotiseutumuseo" sekä tunnus ta Muu nähtävyys 772 f. Edelleen kunta oli hakenut Kalliokanavan opastamiseksi lupaa opasteelle, joka sijoitettaisiin maantien 787 varteen. Opasteeseen esitettiin tekstiä "Kalliokanava" sekä tunnusta Muu nähtävyys 772 f. Tiehallinto on päättänyt myöntää kunnalle luvan asettaa Hannulan kotiseutumuseota osoittavat opasteet, joiden tun nus on Mu seo tai his to rialli nen ra ken nus 772 a. Sen sijaan tiehallinto päätti olla myöntämättä opas telupaa Kalliokanavalle mm. py sä köin ti pai kan puut tu misen vuok si. Päätös kokonaisuudessaan on esityslistan liitteenä. Liite n:o 3. Kunnanhallitus päättää merkitä Tiehallinnon lupapäätöksen tietoonsa saatetuksi ja ilmoittaa tyytyvänsä päätökseen. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimieli sesti.

14 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖKSET Khall 49 Kunnanhallitukselle on ilmoitettu seuraavien lautakuntien ottokelpoiset päätökset: Sivistyslautakunta Kunnanhallitus merkitsee sivistyslautakunnan päätökset tietoon sa saa te tuk si ja päättää, ettei ota niitä käsiteltäväksi. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

15 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Khall 50 Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi hallinto- ja sivistysjohtajan päätökset n:o 12-17/2008 ja teknisen johtajan etuosto-oikeuden käyt tä mättä jättämispäätökset n:o 16-25/2008 ja päättää, ettei ota nii tä kä sitte lyyn. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

16 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMA Khall 51 Kunnanjohtaja Hans Olander anoo vuosilomaa Jäljelle ei jää yhtään päivää. Kunnanhallituksen puheenjohtaja: Kunnanhallitus päättää myöntää kunnanjohtaja Hans Olanderille vuosilomaa Jäljelle ei jää yhtään päivää. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Kunnanjohtaja Hans Olander poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

17 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus OSALLISTUMINEN PARAS-HANKKEEN LUOTTAMUSHENKILÖSEMINAARIIN Khall 52 Valtiovarainministeriö järjestää tiistaina Finlandia-talon Finlandiasalissa seminaarin Paras-uudistus - katse kohti tulevaisuuden palvelurakenteita. Seminaarissa tarkastellaan asianomaisten ministereiden johdolla, miten uudistustyö jatkuu sekä kuullaan eri esimerkkien kautta onnistuneista palveluratkaisuista eri puolilla Suomea. Tilaisuus on tarkoitettu kuntien luottamushenkilöille ja siihen on varat tu pai kat nel jäl le hen ki löl le jo kai ses ta kunnasta. Kunnanhallitus päättää nimetä osallistujat valtiovarainministeriön seminaariin. Kunnanhallitus nimesi Alavieskan kunnan edustajaksi valtiovarainministeriön seminaariin Anna-Leena Braxin, Marja Isokäännän, Juhani Isotaluksen ja Meeri Rinta-Joupin.

18 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN LIIKENNE ANIAS OY:N LINJALIIKENNELUPAHAKEMUKSEEN Khall 53 Oulun lääninhallitus pyytää Alavieskan kunnan lausuntoa Liikenne Anias Oy:n linjaliikennelu pahakemukseen. Lupahakemus koskee reittiä klo 5.55 Alavieska, 6.15 Ylivieska, 6.45 Oulainen ja Oulainen, Ylivieska, Alavieska. Lupaa haetaan ajalle Kunnanhallitus puoltaa em. luvan myöntämistä. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

19 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pykälä(t) Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa pykälät 41, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla pykälät 42-47, HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus-ai ka Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. ja vaatimuksen si sältö Seuraaviin Oikaisuvaatimus-viranomainen VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Alavieskan kunnanhallitus PL 29, ALAVIESKA Pykälät 42-47, Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus PL 189, OULU Kunnallisvalitus, pykälät käyntiosoite Isokatu 4 Oulu Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista, ajan laskussa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu hen kilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan kohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei nii tä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mu kaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päi vänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettä vä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain, 701/93,nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

20 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan