SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 117"

Transkriptio

1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 16:00-17:00 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN 122 JÄRJESTÄMISSOPIMUS VUODELLE VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 123 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE EROPYYNTÖ LUOTTAMUSTOIMISTA / TERVONEN KUNNANINSINÖÖRIN VIRAN MUUTTAMINEN 125 TEKNISEN TOIMEN PÄÄLLIKÖN VIRAKSI 73 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS 127

2 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Böök Tuomo 16:00-17:00 jäsen Kantola Lea 16:00-17:00 jäsen Korpikoski Terho 16:00-17:00 jäsen Kuusela Tapani 16:00-17:00 jäsen Leskinen Tarja 16:00-17:00 jäsen Lämsä Seppo 16:00-17:00 jäsen Martimo Sauli 16:00-17:00 puheenjohtaja Marttila Piia 16:00-17:00 jäsen Marttila Tuomo 16:00-17:00 jäsen Niskala Lauri 16:00-17:00 jäsen Onkalo Tuomo 16:00-17:00 jäsen Poikela Matti 16:00-17:00 jäsen Puotiniemi Sami 16:00-17:00 jäsen Simoska Minna 16:00-17:00 jäsen Simoska Raimo 16:00-17:00 jäsen Tervonen Markku 16:00-17:00 II varapuheenjohtaja Vakkala Lauri 16:00-17:00 I varapuheenjohtaja Veittikoski Marko 16:00-17:00 jäsen Ylikärppä Pirkko 16:00-17:00 varajäsen E Haltun tilalla Rissanen Maritta 16:00-17:00 varajäsen H Hamarin tilalla Tihinen Maiju 16:00-17:00 varajäsen A Hiltulan tilalla Tavia Esko 16:00-17:00 kunnanjohtaja Antinoja Leila 16:00-17:00 toimistosiht.,pöytä kirjanpitäjä POISSA Halttu Eero jäsen Hamari Helena jäsen Hiltula Ari jäsen Ylitalo Keijo hallintojoht,pöytäki rjanpit ALLEKIRJOITUKSET Sauli Martimo Puheenjohtaja Leila Antinoja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lea Kantola Terho Korpikoski PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

3 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ TODISTAA Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJANOTTEET OIKEAKSI TODISTAA Hallintosihteeri

4 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään seitsemän päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Valtuuston työjärjestyksen 9 mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokous kutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Valtuusto voi päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan. Valtuuston työjärjestyksen 10 :n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedote taan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on läsnä. Tämän valtuuston kokouksen kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille, ensimmäisille varaval tuutetuille ja kunnanjohtajalle. Kokouskutsu on samana päivänä asetettu nähtäville kunnan viralliselle ilmoitustaululle. Lisäksi ko kouskutsu on julkaistu Lounais-Lappi -lehdessä. Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkos järjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko val tuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAIN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Puheenjohtajan esityksestä valtuusto päätti muuttaa asiain käsittelyjärjestystä siten, että valtuustolle jaettu lisäasia nro 7 otetaan käsiteltäväksi ja asia nro 5 käsitellään viimeisenä.

5 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kvalt Ehdotus Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lea Kantola ja Terho Korpikoski.

6 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2015 Khall Oulunkaaren järjestämiskeskus on valmistellut sosiaali- ja ter veystoi men vuoden 2015 järjestämissopimukset kuntien käsittelyyn ja pää tök sen te koon. Järjestämissopimusta on käyty läpi kun ta se minaa ris sa Järjestämissopimuksessa osapuolet sopivat vuotuisista ta lou del li sista ja toiminnallisista tavoitteista sekä budjettiraamista. Jär jes tä misso pi mus perustuu valtuustokausittain linjattavaan palvelujen jär jes tämis suun ni tel maan. Lisätietoaineisto: Simon kunnan ja Oulunkaaren kuntayhtymän järjes tä mis so pi mus 2015 ehdotus kj Kunnanhallitus päättää hyväksyä järjestämissopimuksen vuodelle 2015 ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus lisäsi terveyspalvelujen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin vuo del le 2015 vastaanotto -kohtaan omaishoitajien ter veys tar kastuk set. Kvalt Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyi järjestämissopimuksen vuodelle 2015 ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Lisätietoaineisto: Simon kunnan ja Oulunkaaren kuntayhtymän järjes tä mis so pi mus 2015 Valtuusto hyväksyy Oulunkaaren kuntayhtymän jär jes tä mis so pi muksen vuodelle Sopimus hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

7 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Khall Hallintokunnat ovat jättäneet esityksensä vuoden 2015 ta lous ar vioksi. Käyttömenot ovat yhteensä euroa ja käyttötulot Käyttömenot ovat kasvaneet tästä vuodesta 3,6 % ja vuo si ka te on negatiivinen euroa. Tilikauden tulos olisi Kunnan asukasluku on pitkään ollut aleneva ja se on vähentynyt vuo sit tain noin 1,0 % eli noin 32 asukasta/vuosi. Vuoden 2014 alussa asukasluku oli Tänä vuonna on asukasluku vähentynyt ensim mäi set 10 kuukautta, ollen nyt Verotulot ovat Simossa kehittyneet seuraavasti: (20,75) (20,75) (20,75) (20,75) (21,25) arvio (21,75) arvio Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja ovat käyneet läpi esittelijöiden kanssa talousarvioehdotusta ja vuoden 2015 investointiohjelmaa. Lisätietoaineisto: Talousarvio 2015 ja investointiohjelmaehdotus vuo del le 2015 ehdotus kj Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2015 talousarvion ja talous suun ni tel man vuosille ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Talousarvio hyväksyttiin pienin tekstitarkennuksin. In ves toin tioh jel mas sa kaavateiden asfaltoinnista vähennettiin euroa ja se li sät tiin Simoniemen venesataman ruop paukseen vuodelle Kvalt Ehdotus Lisätietoaineisto: Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vuosille Valtuusto hyväksyy Simon kunnan talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille Valtuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille esityksen mukaisesti.

8 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto EROPYYNTÖ LUOTTAMUSTOIMISTA / TERVONEN 376/ /2014 Khall Markku Tervonen pyytää kirjeellään eroa kun nan val tuu tetun tehtävästä ja Meri-Lapin Kehittämiskeskuksen seutuvaltuuston va ra jä se nyy des tä sekä kuntajakoselvityksen ohjausryhmän jä se nyydes tä alkaen. ehdotus kj Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Markku Tervoselle myön netään ero valtuutetun tehtävästä alkaen. Hänen tilalleen valtuus toon tulee SDP:n ensimmäinen varavaltuutettu Sari Toivanen. Valtuusto myöntää Markku Tervoselle eron Meri-Lapin Ke hit tä miskes kuk sen seu tu val tuus ton varajäsenyydestä. Kunnanhallitus nimeää Markku Tervosen tilalle jäsenen kun ta ja kosel vi tyk sen ohjausryhmään. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Markku Tervoselle myön netään ero valtuutetun tehtävästä sekä Meri-Lapin Ke hit tä mis kes kuksen seu tu val tuus ton varajäsenyydestä alkaen. Kunnahallitus nimesi kuntajakoselvityksen ohjausryhmään Markku Tervosen tilalle Sari Toivasen alkaen. Kvalt Ehdotus Valtuusto myöntää Markku Tervoselle eron valtuutetun tehtävästä se kä Meri-Lapin Kehittämiskeskuksen seutuvaltuuston va ra jä se nyydes tä alkaen. ehdotus hyväksyttiin. Merkitään, että Markku Tervonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

9 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNNANINSINÖÖRIN VIRAN MUUTTAMINEN TEKNISEN TOIMEN PÄÄLLIKÖN VIRAKSI 374/ /2014 Teknltk Simon kunnan tekninen toimihenkilöstö vaihtuu kokonaisuudessaan. Si mon kunnanvaltuusto on myöntänyt eron Markku Rimalille kunnan in si nöö rin virasta alkaen eläkkeelle siirtymisen joh dosta. Simon kunnan rakennustarkastaja/ympäristösihteeri Mika Tiiro on va lit tu Kemin kaupungin uudeksi rakennustarkastajaksi alkaen. Hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa vuonna 2013 päätettiin vah vis taa kuntien rakennusvalvontatoimen asiantuntemusta sekä yh te näis tää toimintatapaa kokoamalla rakennusvalvontoja nykyistä isom mik si ylikunnallisiksi yksiköiksi. Päätöksen taustalla ovat suuret kuntakohtaiset erot ra ken nus val vonta toi min nas sa, sen resursoinnissa ja osaamisessa sekä säädösten tul kin nois sa. Myös rakentamisen haasteet tulevat lä hi tu le vai suu dessa vaatimaan rakennusvalvontatoimelta uutta osaamista ja eri kois tumis ta. Lähtökohtana on, että riittävää ja monipuolista asiantuntemusta ja eri tyis osaa mis ta voidaan tarjota suurempien ra ken nus val von ta yk siköi den avulla. Samalla riittävä rakentamisen määrä mahdollistaa, että uusimuotoinen toiminta voidaan kattaa lupamaksuilla ja näin saavut taa myös säästöjä kuntien menoihin. Työ jakaantuu kolmeen vaiheeseen: organisointivaihtoehtojen määrit te lyn, lainvalmistelu- sekä toimeenpanovaiheen. Uudistusta valmis te lee työryhmä, joka arvioi eri vaihtoehtoja ja ohjaa varsinaista lain val mis te lu työ tä. Varsinainen uudistus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2016 aikana. Vuonna rakennus/toimenpidelupamäärä oli reilusti yli sata. Tämän vuoden lupamäärä on kaikkinensa n. 60 kpl, joka on todel la vähän. Ympäristönsuojelun tehtävien määrää on vähän vaikea ar vioi da suuren vaihtelumäärän vuoksi. Arvio ra ken nus tar kas tajan/ym päristösihteerin tämänhetkisestä työmäärästä on noin 1,5-2 päi vää viikossa. ehdotus rt: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kun nan in si nöörin virka julistetaan haettavaksi ja täytettäväksi alkaen. Kun nan in si nöö rin tehtäviin sisällytetään Simon Vuokratalojen toi mitus joh ta jan tehtävät. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun

10 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kokouksessa täydennetty päätösehdotus: teh tä vien hoitamisesta ostopalveluna käynnistetään neuvottelut Kemin kaupungin kanssa. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen val tuustol le, että kun nan in si nöö rin virka julistetaan haettavaksi ja täy tet täväk si alkaen. ehdotus hyväksyttiin. Merkitään, että Taina Kuusela jätti rakennusvalvonnan ja ym pä ristön suo je lun tehtävien hoitamisen osalta eriävän mielipiteen. Khall ehdotus kj Kunnanhallitus julistaa kunnaninsinöörin viran haettavaksi ja täytettäväksi alkaen. Asia jätettin pöydälle. Khall ehdotus kj Kunnanhallitus julistaa kunnaninsinöörin viran haettavaksi ja täytettäväksi alkaen. Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että kunnaninsinöörin virka muutetaan teknisen toimen päällikön viraksi alkaen. Kunnanhallitus esittää, että asia otetaan kiireellisenä käsiteltäväksi valtuuston kokouksessa Kvalt Valtuusto päätti julistaa esitetyn lisäasian kiireelliseksi ja ottaa sen käsiteltäväksi tässä kokouksessa. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen, jonka mukaan kunnaninsinöörin virka muutetaan teknisen toimen päällikön viraksi alkaen.

11 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS Kvalt Kun kokoukselle esitetyt asiat oli käsitelty julisti puheenjohtaja kokouksen päättyneeksi klo

12 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuusto Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täy täntöönpa noa. Pykälät: Hallintolain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite Isokatu 4, OULU Postiosoite PL 189, OULU Sähköposti Fax Kunnallisvalitus, pykälät Vali tusaika päivää Hallintovalitus,pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

13 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valitta jan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoi tukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus kirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tie doksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuk sensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille. Asiamiehen on liitettä vä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vas tuulla valitusasiakirjat voi lähet tää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin vali tusasia kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymis tä. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitus asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä en nen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite. Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite. Pykälät Lisätietoja Tuomioistuimen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu ( ,00 euroa). Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan