HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kunnanvaltuusto"

Transkriptio

1 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Aika klo 18:00-21:08 Paikka Osallistujat kunnanvirasto Nimenhuutoluettelossa mainittujen 43 valtuutetun lisäksi läsnä olivat: Nimi Klo Tehtävä Läsnä Koskela Liisa 18:00-21:08 kunnanhallituksen jäsen Vuonovirta Aku (Aarne) 18:00-21:08 kunnanhallituksen jäsen Ronkainen Jarmo 18:00-21:08 kunnanjohtaja Kangas Tapio 18:00-21:08 vt. perusturvajohtaja Nurmivuori Marjut 18:00-21:08 sivistysjohtaja Sipilä Jukka 18:00-21:08 tekninen johtaja Väänänen Elsa 18:00-21:08 vt. kunnankamreeri Lehtinen Kirsti 18:00-21:08 kunnansihteeri, sihteeri Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Matti Roivainen Taisto Sutela Kirsti Lehtinen puheenjohtaja puheenjohtaja 42 pöytä kirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Mari Kangas Teuvo Ukkola Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä viraston aukioloajan. Toimistosihteeri Elvi Lahtela-Rivinoja

2 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Välitilinpäätös I, tammi-huhtikuu Taloussuunnitelma laadintaperiaatteet sekä aikataulu Kiviniemen koulun investointihankkeen rahoitus Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen/oulun seudun kuuden kunnan erityinen kuntajakoselvitys 43 Oulun seudun erityinen kuntajakoselvitys Muut asiat 117

3 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KVALT 37 Suoritetaan nimenhuuto ja laaditaan äänestysluettelo. Todetaan, että valtuutetuista on saapuvilla vähintään kuntalain 58 :n edellyttämä kaksi kolmannesta valtuutettujen lukumäärästä (29). Todetaan, että kokouskutsu on valtuuston työjärjestyksen mukaisesti julkipantu kunnan ilmoitustaululle ja esityslistoineen toimitettu valtuutetuille sekä julkaistu paikallislehti Rantapohjassa. Kokous katsotaan julkaistun kuntalain 54 :n edellyttämällä ja valtuuston päättämällä tavalla. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Valtuusto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

4 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Pöytäkirjan tarkastajat KVALT 38 Valtuuston pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkoiltana toimin ta kes kus Jatulissa ja se on jul kisesti nähtävänä torstaina vi ras ton au ki olo ajan. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastajina olivat: Eero Halonen ja Annemari Enojärvi Mirja Vehkaperä ja Esa Nikkinen Jorma Leskelä ja Tuomo Kaan Hannes Kortesalmi ja Timo Autio Markku Korvala ja Heikki Kanniainen Anne Lukka ja Sanna Kauppi-Ukkola Lauri Kauppila ja Irma Pellinen Virve Kangas ja Pentti Lahdensivu Risto Haulos ja Jouko Perätalo Seppo Isohookana ja Kaarina Torro Juhani Pitkälä ja Seppo Lopakka Mauri Kuivala ja Henri Kylén Tuula Kangas ja Jarmo Salo Sanna Rehu ja Matti Teräs Niina Barck ja Mauno Sipola Irene Mäkelä ja Kari Haikara Valtuusto valitsee kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi valtuutettua. Päätös: Valtuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Mari Kankaan ja Teuvo Ukkolan.

5 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Välitilinpäätös I, tammi-huhtikuu 2010 KHALL 108 Valmistelija: vt. kunnankameeri Elsa Väänänen, p. (08) tai , Haukiputaalla on noudatettu parin vuoden ajan käytäntöä, jossa kun nassa teh dään vä litilinpäätökset neljän kuukauden välein. Ensim mäinen kos kee tam mi-huhtikuuta. Välitilinpäätöksen yhteydessä eu ro määräi sen to teutuman lisäksi on arvioitu laadullisten tavoitteiden to teutu mista BSC-menetelmällä. Välitilinpäätöskäytännön avulla on pyritty jäntevöittämään suunnittelua ja helpottamaan ennakointia sekä taloussuunnittelua tulevaisuuteen. Tuotoksia tullaan hyödyntämään talousarvion 2011 valmistelussa. Välitilinpäätöksen materiaali on liitteenä. Ensimmäisen kolmanneksen toteuman osalta vastuualueet ovat pysyneet pääosin budjetissaan. Koko kunnan osalta toimintakuluista on toteutunut ,19 (32,7 %) ja tuottojen osalta ,69 (34,2 %). Kulurakenteen hallinnassa pitäminen on kriittistä. Vas tuualueitten omat arviot on kerrottu tuloskorteissa. Vastuualueet ovat sitoutuneet noudattamaan budjettejaan. Tämän välitilinpäätöksen perusteella voidaan arvioida, että koko vuoden vuosikate tulee olemaan budjetin mukaan noin neljä miljoonaa po si tii vi nen ja ylijäämää muodostuu yli 2 M. Ne ovat eh dot tomia ta voitteita, jotta kunnan tasapainotusohjelma to teu tuisi. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy välitilinpäätöksen ja saattaa sen val tuus ton tiedoksi. Kunnanhallitus päätti, että vt. kunnankamreeri on läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Vt. kunnankamreeri esitteli välitilinpäätöstä kokouksessa. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi välitilinpäätöksen pienin teknisin tarkistuksin ja päätti saattaa sen val tuus ton tiedoksi. KVALT 39 Päätös: Välitilinpäätös on esityslistan liitteenä. Valtuusto merkitsi välitilinpäätöksen tiedoksi ja päätti edellyttää, että tulevissa välitilinpäätöksissä on - valmistelu hoidettava yhteistyössä hallintokuntien ja kunnan johto ryhmän kanssa sekä

6 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus suoritettava jaksotukset ja arvioitava toiminnalliset poikkeamat niin, että välitilinpäätös antaa luotettavan ar vion lopullisesta tilinpäätök sestä.

7 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Taloussuunnitelma laadintaperiaatteet sekä aikataulu 4847/31/311/2010 KHALL 120 Valmistelija: vt. kunnankamreeri Elsa Väänänen, p. (08) tai , Kunnan johtoryhmä on kokouksessaan käsitellyt taloussuunnitelman laadintaperiaatteita ja aikataulua. Taloussuunnitelma laaditaan Targetor Cube- ja Business Planning-ohjelmistoilla. Uuden ohjelmiston käyttöön ottamisen tavoitteena on edelleenkin parantaa strategista suunnittelua, konsernijohtamista ja koko suunnittelukauden talouskehityksen hallintaa eurojen ja toimin tojen osalta. Välitilinpäätöskäytäntö, jossa arvioidaan ja raportoi daan euromääräisen kehityksen ohella myös toiminnallisia tavoittei ta, jat kuu edelleen. Myös konserniyhtiöt ja liikelaitos ovat mukana välitilinpäätöskäytännössä. Menojen kasvun hallinta ja tiukka raamitus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Inflaatiovauhdin ja kustannustason sekä näkyvissä olevien maltillisten palkkaratkaisujen avulla on realistista päästä johtoryhmän linjaamaan menokehitykseen, jonka esitetään vuodelle 2011 olevan perusturva- ja sivistyspalveluiden osalta maksimissaan 3,0 %, teknisten palvelujen, hallintopalveluiden ja keskushallinnon osalta 2 %. Vuoden % ja vuoden % tarkennetaan myö hem min. Mak su jen ja taksojen ko rotusprosentiksi suo si tel laan 3-5 %:a. Voimassa olevil la verotulojen v:lle ,2 %:n, v:lle ,9 %:n ja vuodel le ,7 %:n ja val tion osuuk sien ko ko suunnit telu kau delle 5,0 %:n tu lo en nus teilla ta lous suun ni tel ma vuo sien en nuste taan olevan noin 2 M yli jää mäisiä. In ves toin tien raami tuo daan pää tet täväksi kun nan hallitukselle ja kun nanval tuus tolle. Talousarvioraamia tarkennetaan tarvittaessa KH ja KV 27.9 VTP II:sen valmistuttua. Muitakin tietoja tarkennetaan, mikäli tiedot muuttuvat olennaisesti. Taloussuunnitelman laadintaohjeet liitteenä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy taloussuunnitelman laadintaohjeet ja aikataulun se kä esittää, että valtuusto hyväksyy talousarvioraamin. Kunnanhallitus päätti, että vt. kunnankamreeri on läsnä tä män asian käsittelyn ajan. Päätös: KVALT 40 Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen. Laadintaohjeet on esityslistan liitteenä.

8 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Jarmo Salo esitti Matti Teräksen kannattamana, että talousarvioraameja ei hy väksytä, koska esityksestä puuttuvat euromäärät. Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä taloussuunnitelman laadintaohjeet ja aikataulun, mutta talousraameja ei hyväksytä tässä vaiheessa, koska esityksestä puuttuvat euromäärät.

9 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kiviniemen koulun investointihankkeen rahoitus 3714/65/650/2008 KHALL 115 Valmistelija: sivistysjohtaja Marjut Nurmivuori, p. (08) , , hyväksyi kokouksessaan Kiviniemen koulun laajennetun hankesuunnitelman. Kouluhankkeen kokonaispinta-ala on m2 ja huoneistoala m2. Opetusministeriön yksikköhinnoilla (ra kennuskustannusindeksi 115,5 taso 2008/10) rakennuskustannuk set ovat euroa ja kalustohankinnat euroa. Kunnan talousarviossa 2010 hankkeelle on varattu rahoitusta investointimenoihin 5,95 milj., joista investointituloa 1,5 milj., joten investoinnin nettovaraus on 4,45 milj.. Vuodelle 2010 investointien netto-osuus on 0,5 milj. ja vuodelle ,95 milj.. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liiken ne- ja ympäristökeskus on ilmoittanut, ettei se esitä Haukiputaan Ki viniemen kouluhankkeelle valtionosuusrahoitusta, joten talousarvios sa oletettu investointitulo ei tule toteutumaan. Lisäksi talousarvioon varattu 4,45 milj. on riittämätön kasvaneen hankkeen kustannuk siin nähden. Hankkeen rahoituksesta puuttuu laskennallisiin kustan nuksiin verrattuna 2,743 milj.. Sivistyspalvelut pyytää kunnanhallitusta ja kunnanvaltuustoa hyväksymään hankkeelle lisära hoitusta 2,743 milj.. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kiviniemen kouluhankkeelle myönnetään lisärahoitusta 2,743 milj.. Lisämääräraha varataan vuo den 2011 in vestointiosaan. Kunnanhallitus päätti, että vt. kunnankamreeri on läsnä tä män asian käsittelyn ajan. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen. KVALT 41 Päätös: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

10 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen/oulun seudun kuuden kunnan erityinen kuntajakoselvitys 4133/10/101/2009 KHALL 123 Valmistelija: kunnanjohtaja Jarmo Ronkainen, p. (08) , , Oulun hallinto-oikeus pyytää päivätyllä kirjeellä kunnanhallitusta hankkimaan kunnanvaltuuston lausunnon AA Kari Erikssonin ja Tuula Kankaan tekemän valituksen johdosta. Valituksenalainen päätös koskee valtuuston päätöstä Oulun seudun kuuden kunnan erityistä kuntajakoselvitys. Hallinto-oikeus pyytää lisäksi kunnanhallitusta antamaan mahdollisen oman lausuntonsa asiassa ja liittämään mukaan valituksenalaisen päätöksen perusteina olevat asiakirjat. Lähetteen liitteet sekä edellä pyydetyt asiakirjat on palautettava viimeistään Oulun hallinto-oikeus on antanut lisäaikaa lausunnon antamiseen saakka. Haukiputaan kunnan toimintasäännön 6 :n mukaan kunnanhallitus antaa selityksen valtuuston päätöksistä tehtyihin valituksiin. Kunnanhallitus voi niin harkitessaan Oulun hallinto-oikeuden pyynnön mukaisesti hankkia valtuuston lausunnon valituksen johdosta. Valituksenalaisella päätöksellä valtuusto on hyväksynyt Oulun seudun kuuden kunnan erityi sen kuntajakoselvittäjän päivätyn ehdotuksen, jonka mu kaan kuntajakoa muutetaan siten, että kaikki kuusi kuntaa lakkaavat ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta Uu den kunnan nimi on Oulu, ja se käyttää kaupunkinimitystä ja se ot taa vaakunakseen nykyisen Oulun kaupungin vaakunan. Kunnanval tuusto hyväksyi lisäksi kuntajakoselvittäjän laatiman päi vätyn yhdistymissopimuksen. Muutoksenhakijat pyytävät, että Oulun hallinto-oikeus kumoaa Haukiputaan kunnanvaltuus ton päätöksen kokonaisuudessaan ja palauttaa asian käsiteltäväksi uudelleen Haukiputaan kunnanvaltuustolle. Lisäksi hallinto-oikeutta pyydetään ennen lopullista päätöstä kieltämään välipäätöksellään kunnanvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon sekä monikuntaliitos -hankkeen jatkamisen. Valituksessa esitetyt perustelut kohdistuvat valtuuston kokouksen johtamiseen, tasapuolisuu teen, ryhmäpuheenvuoron keskeyttämiseen ja valtuuston puheen johtajan ryhmäpuheenvuoron käyttämiseen kokouksessa asiaa käsi teltäessä. Valittajien näkemyksen mukaan tuolloin kokouksella ei ole ollut puheenjohtajaa ja valituksessa viitataan valtuuston työjärjestyk seen. Valitus ja Oulun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö kokonaisuu dessaan on esityslistan liitteenä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto antaa seuraavan lausunnon jätetyn valituk sen johdosta:

11 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ n työjärjestyksen 13 :n mukaan puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioi den käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä valtuuston kokouk sessa. Lisäksi työjärjestyksen 13 :ssä tode taan, että puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohdon kokouksessa varapuheenjohtajalle ja osal listua sinä aikana kokouk seen jäsenenä. Edellä mainittua valtuuston työjärjestyksen kohtaa ei voi kuitenkaan tulkita siten, että valtuuston puheenjohtajan täytyy esim. ryhmäpuheenvuoron ajaksi valtuuston suostumuksella luovut taa puheenjohto varapuheenjohtajalle. Asiaa käsiteltäessä puheenjohtaja keskeytti Keskustan ryhmäpuheenvuoron asian pöydälle jättämistä koskevan ehdotuksen johdosta ja rajasi keskustelun kos kemaan pöydällepanoa. n työjärjestyksen 19 :n mukaan jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen kes keyttäisi asian asiallisen käsittelyn, seuraavien puhujien on puheen johtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta ja siitä on tehtävä päätös ennen kuin keskustelua itse asiasta jatketaan. toteaa lausuntonaan Oulun hallinto-oikeudelle, että valtuuston päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuus to ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvas tainen. Kunnanhallitus päättää ilmoittaa hallinto-oikeudelle, ettei kunnanhallituksella ole tarvetta eril lisen lausunnon antamiseen. Tuula Kangas ja Matti Roivainen asianosaisina poistuivat kokoukses ta asian kä sit te lyn ajaksi. Annemari Enojärvi esitti Aarno Mannisen ym. kannattamana, että kun nan hal li tus esittää valtuustolle, että valtuusto antaa seuraavan lau sun non jä te tyn valituksen johdosta: "n työjärjestyksen 13 :n mukaan puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä valtuuston kokouksessa. Lisäksi työjärjestyksen 13 :ssä todetaan, että puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohdon kokouksessa varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jäsenenä. Valtuuston puheenjohtajan olisi asian tärkeyden vuoksi tullut luovuttaa puheenjohto varapuheenjohtajalle ennen siirtymistään käyttä-

12 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ mään kokoomuksen ryhmäpuheenvuoroa, koska sen aikana kokouksella ei ollut lainkaan puheenjohtajaa. toteaa lausuntonaan Oulun hallinto-oikeudelle, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt toimivaltansa ja päätös on lainvastainen." Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että oli tehty päätösesityksestä poikkeava, kan natettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Hän esitti suori tettavaksi kädennostoäänestyksen siten, että ne, jotka ovat päätös esityksen kannalla, nostavat kätensä ensin. Äänestystapa ja -esitys hyväksyttiin. Näin suoritetussa äänestyksessä päätösesitys sai 6 ääntä (Kangas M., Koskela, Kylén, Si pola, Torro, Vuononvirta) ja muutosesitys 6 ääntä (Enojärvi, Leski nen, Ha lonen, Korvala, Manninen, Rehu). Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen muutosesityksen äänestyksen jälkeen äänin 6-6 puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Päätös: Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 6-6 puheenjohta jan äänen ratkaistessa esittää, et tä val tuus to an taa seu raa van lau sunnon jä te tyn vali tuk sen joh dos ta: n työjärjestyksen 13 :n mukaan puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä valtuuston kokouksessa. Lisäksi työjärjestyksen 13 :ssä todetaan, että puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohdon kokouksessa varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jäsenenä. Valtuuston puheenjohtajan olisi asian tärkeyden vuoksi tullut luovuttaa puheenjohto varapuheenjohtajalle ennen siirtymistään käyttämään kokoomuksen ryhmäpuheenvuoroa, koska sen aikana kokouksella ei ollut lainkaan puheenjohtajaa. toteaa lausuntonaan Oulun hallinto-oikeudelle, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt toimivaltansa ja päätös on lainvastainen. Kunnanjohtajan päätösesityksen kannalla olleet ilmoittivat jättävänsä kirjallisen eriävän mielipiteen pöytäkirjaan. KVALT 42 Valitus ja Oulun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö kokonaisuudessaan on esityslistan liitteenä.

13 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Matti Roivainen asianosaisena poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Tänä aikana puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Taisto Sutela. Matti Roivaisen tilalla kokoukseen osallistui varavaltuutettu Tiina Kellokumpu-Tyvelä. Irma Pellinen esitti Hannes Kortesalmen ja Maarit Rekilän kannattamana, että valtuusto antaa seuraavan lausunnon jätetyn valituksen johdosta: "n työjärjestyksen 13 :n mukaan puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä valtuuston kokouksessa. Lisäksi työjärjestyksen 13 :ssä todetaan, että puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohdon kokouksessa varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jäsenenä. Edellä mainittua valtuuston työjärjestyksen kohtaa ei voi kuitenkaan tulkita siten, että valtuuston puheenjohtajan täytyy esim. ryhmäpuheenvuoron ajaksi valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohto varapuheenjohtajalle. Asiaa käsiteltäessä puheenjohtaja keskeytti Keskustan ryhmäpuheenvuoron asian pöydälle jättämistä koskevan ehdotuksen johdosta ja rajasi keskustelun koskemaan pöydällepanoa. n työjärjestyksen 19 :n mukaan jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian asiallisen käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta ja siitä on tehtävä päätös ennen kuin keskustelua itse asiasta jatketaan. toteaa lausuntonaan Oulun hallinto-oikeudelle, että valtuuston päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen." Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että oli tehty kunnanhallituksen päätösesityksestä poikkeava, kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Hän esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että ne, jotka ovat kunnanhallituksen esityksen kannalla, äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat muutosesityksen kannalla, äänestävät EI. Äänestystapa ja -esitys hyväksyttiin. Näin suoritetussa äänestyksessä kunnanhallituksen esitys sai 17 ääntä ja muutosesitys 26 ääntä. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen hyväksyä muutosesityksen.

14 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Päätös: Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin antaa seuraavan lausunnon jätetyn valituksen johdosta: n työjärjestyksen 13 :n mukaan puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä valtuuston kokouksessa. Lisäksi työjärjestyksen 13 :ssä todetaan, että puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohdon kokouksessa varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jäsenenä. Edellä mainittua valtuuston työjärjestyksen kohtaa ei voi kuitenkaan tulkita siten, että valtuuston puheenjohtajan täytyy esim. ryhmäpuheenvuoron ajaksi valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohto varapuheenjohtajalle. Asiaa käsiteltäessä puheenjohtaja keskeytti Keskustan ryhmäpuheenvuoron asian pöydälle jättämistä koskevan ehdotuksen johdosta ja rajasi keskustelun koskemaan pöydällepanoa. n työjärjestyksen 19 :n mukaan jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian asiallisen käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta ja siitä on tehtävä päätös ennen kuin keskustelua itse asiasta jatketaan. toteaa lausuntonaan Oulun hallinto-oikeudelle, että valtuuston päätös ei ole syntynyt virheellisessä jär jestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen.

15 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Oulun seudun erityinen kuntaja koselvitys 4133/10/101/2009 KHALL 71 Valmistelija: kunnanjohtaja Jarmo Ronkainen, p. (08) , , Kuntajakoselvittäjä Arto Koski on antanut seuraavan ehdotuksen: "Oulun seudun kuuden (6) kunnan erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjän ehdotus Haukiputaan, Kiimingin, Muhoksen, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin valtuustojen yhteisestä esi tyksestä ja valtiovarainministeriöltä saamani määräyksen mukaisesti olen tehnyt kuntajakolain (1698/2009) 16 :n tarkoitta man erityisen selvityksen kuntajaon muuttamisesta Oulun seudun kuuden kunnan alueella. Tehtäväni alkoi ja päättyy Olen toiminut valtiovarainministeriön toimeksiannon mukaisesti ja tehnyt käytettävissä ole vaan aikatauluun soveltuvan tarkastelun Oulun seudun kuuden kun nan yhdistymisvaihtoehdosta. Olen saanut työssäni kaiken pyytämäni avun asianomaisilta kunnilta. Selvitystyössäni ovat paikallisina asiantuntijaeliminä toimineet 26 jäsenen suuruinen val misteluryhmä, 52 jäsenen puheenjohtajisto ja 236 jäsenen valtuusto jen yhteisistunto. Kuuden kunnan henkilöstön edustajina kuntajako selvityksessä on toiminut 44 jäsenen henkilöstötyöryhmä. Selvitys työhön kuului yhtenä osana seitsemän kuntalaisten alkukuulemisti laisuutta lokakuussa ja marraskuun alussa Kuuden kunnan nuorisolle järjestettiin oma kuulemistilaisuus ja sen lisäksi yhdistyksille, järjestöille sekä yrittäjille yhteinen kuulemistilaisuus Kuntajakolain 4 :ssä todetaan, että kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos parantaa kun nan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen jär jestämisestä tai muuten edistää kunnan toimintakykyä, tai jos muu tos parantaa alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita, tai muutos parantaa alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia tai muutos parantaa alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta. Edellä mainituista neljästä edellytyksestä ainakin yhden tulee täyttyä, jotta kuntajaon muutos voidaan toteuttaa. Lain yksityiskohtaisissa perus teluissa todetaan, että kuntajaon muuttaminen on usein strate ginen ratkaisu tulevaisuuden tarpeisiin. Kuntajaon muuttamisen edellytyk siä tulee näin ollen arvioida myös alu-

16 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ een tulevan kehityksen kannal ta. Kun vielä otetaan huomioon, että tämä kuntajaon muutos toteu tettaisiin seuraavan valtuustokauden vaihteessa eli , ollaan tekemisissä tulevaisuuteen suuntautuvan ratkaisun kanssa. Selvitysosassa tekemäni erillinen tarkastelu kuntajakolain 4 :n edellytysten täyttymisestä va kuuttaa minut siitä, että kuuden kunnan strategisen kehittävän yhdis tymisen toimintamallilla nuo kaikki neljä kuntajaon muuttamisen edellytystä täyttyvät. Sen lisäksi totean, että kyse on yhdestä aluees ta, joka muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden. Selvitykseni perusteella teen Haukiputaan, Kiimingin, Muhoksen, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnille seuraavan ehdotuksen: Kuntajakoa on aiheellista muuttaa siten, että kaikki kuusi kuntaa lakkaavat ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta Tämän uuden kun nan nimi on Oulu, se käyttää kaupunkinimitystä ja se ottaa vaaku nakseen nykyisen Oulun kaupungin vaakunan. Oulun yliopistolla Arto Koski, Kuntajakoselvittäjä" Kuntajakoselvittäjän ehdotus, yhdistymissopimus ja selvitysosa ovat esityslistan liitteenä. Haukiputaan kunnan asukkaat jättivät Arto Kosken esitykseen yh teensä (4) huomautusta. Huomautuksista laa dittu erillinen selvi tys on liitteenä ja huomautukset on otettu huomioon val mistelussa. Val tuustolle on pidetty selvityksen aikana kuntajakosel vittäjän infotilai suus sekä valtuustoseminaari Kunnanhallitus on pitänyt seminaarin kuntajakoselvitykseen liittyen Haukiputaan kunta on sijainniltaan, väkipohjaltaan, ikärakenteeltaan ja kehittämismahdolli suuksiltaan vetovoimainen, kasvava ja elinvoimainen kunta. Vuonna 2005 laadittu kunnan talouden tervehdyttämisohjelma on tuottanut hyvää tulosta. Kunta on tehnyt vuosina yhteensä noin 8,2 miljoonan euron ylijäämäisen tuloksen. Talousarvio 2010 ja ta loussuunnitelma osoittavat kunnan talouden kehityksen pysyvän ylijäämäisenä ja kunta suoriutuu jäljellä olevan noin 3,6 mil joonan euron alijäämän kattamisesta viimeistään vuoden 2012 tilin päätöksessä. Erityisen kuntajakoselvityksen kuuden kunnan kunta kohtaisissa ennustelaskelmissa vuosille Haukiputaan kunnan talous tulee olemaan ylijäämäinen ja tuloveroprosentti koh tuullinen myös tulevaisuudessa. Sen sijaan lainakanta/asukas nou see Haukiputaalla korkeammaksi kuin esitetyssä uudessa kunnas sa. Selvitysosan taulukon 5 yhdistymislaskel-

17 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ mien mukaan kuu den kunnan muodostama uusi kunta näyttäisi olevan taloudellisesti selvästi vahvempi kuin Kiiminki, Muhos ja Oulunsalo ja jonkin verran vahvempi kuin Yli-Ii, mutta heikompi kuin Haukipudas ja Oulu (Selvi tysosa taulukko 5 s.22 ja s.25). Valtionvarainministeriön selvitysten ja eri tutkimusten mukaan kuntien väestöpohjan optimi koko vaihtelee eri palveluissa. Esimerkiksi päivähoidossa kuntakool la ja yksikkökustannuksilla ei ole havaittu yhteyttä. Sen sijaan perus terveydenhuollossa väestöpohjalla on havaittu olevan kustannuksia laskeva vaikutus :een ja perusopetuksessa noin asukkaaseen asti. Haukiputaan kunnan väestöpohja saavuttaa muutaman vuoden päästä kustannustehokkaan kunnan optimikoon. Tätä käsitystä tukee myös eri vertailut ja kunnan palvelurakenne on tällä hetkellä kohtuullisen tehokas. Kasvukuntana peruspalvelujen järjestämisessä on paineita ja kuntakonsernilla on kohtalaisen iso velkataakka hoidettavanaan. Kunnan palveluprosessien kehittämistä jatketaan kuntastrategian linjausten mukaisesti palveluprosesseja ja konserniohjausta kehittämällä. Investointien järjestämisestä vuosille on meneillään projekti, jossa selvitetään kokonaistalou dellisesti paras tapa toteuttaa väestönkasvun ja palvelutarpeen vaa timat investoinnit. Haukiputaan kunnalla on sijaintinsa, kuntakokonsa, ennakoitavan väestönkehityksen ja kehit tämispotentiaalin perusteella hyvät mahdollisuudet vastata tulevai suuden palvelu- ja kehittämistarpeisiin itsenäisenä kuntana. Hauki putaan kunnan näkökulmasta kuuden kunnan strateginen kehittävän yhdistymisen toimintamalli ja yhdistymissopimus ei tarjoa riittävän selkeitä linjauksia miten Haukiputaan aluetta, elinkeinoelämän edel lytyksiä ja lähipalveluita perustettavaksi esitetyssä uudessa Oulussa kehitettäisiin. Kuntien yhdistymisen edut perustuvat useimmiten ole tuksille uuden kunnan imagon, asukasluvun synnyttämän mielikuvan ja elinkeinopolitiikan vetovoiman lisääntymisestä. Tutkimusten mu kaan kuntakoon kasvattaminen ei automaattisesti lisää kunnan kus tannustehokkuutta ja kehittämiskykyä ja tutkimustieto kuntaliitoksen hyödyistä tai haitoista on toistaiseksi hyvin vähäistä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hylkää kuntajakoselvittäjän ehdo tuksen ja yhdistymissopimuksen. Siltä osin kuin esitys yhdistymissopimuksesta koskee kunnanjohtajan asemaa uudessa, pe rustettavassa kunnassa, hallitus päättää ehdotuksestaan puheen johtajan selostuksen pohjalta. Kunnanhallitus päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian käsittelyn ajan.

18 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kari Viholainen toi kuntaan netissä allekirjoitettavana olleen adressin, jossa tuetaan kuntajakoselvittäjän ehdotusta kuntien yhdistymisestä. Allekirjoituksia on 93, joista haukiputaalaisia on eniten, minkä vuoksi adressi luovutettiin Haukiputaan kunnalle. Kunnanjohtaja kertoi aluksi mm. kuntajakolain määräyksistä, toteutuneista kuntaliitoksista yleensä, strategisesta kehittävän yh disty misen toimintamallista / itsenäisenä kuntana jatkamisesta sekä tutkimuksista ja selvityksistä, joissa on selvitelty kuntakoon vai ku tuk sia kun nan te hokkuuteen. Tämän jälkeen kunnanjohtaja poistui kunnanjohtajan asemaa koskevan yhdistymissopimuk sen 6.4.-kohdan käsittelyn ajaksi, jolloin esittelijänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja. Liisa Koskela teki Mari Kankaan kannattamana seuraavan muutosesi tyk sen pe rus te lui neen: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto - hyväksyy kuntajakoselvittelijän päivätyn ehdotuksen: Kuntajakoa muutetaan si ten, että kaikki kuusi kuntaa lakkaavat ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta Tä män uuden kunnan nimi on Ou lu, se käyttää kaupunkinimitystä ja se ottaa vaakunak seen nykyi sen Oulun kaupungin vaakunan. - hyväksyy kuntajakoselvittäjän laatiman päivätyn yhdisty missopimuksen. - huomautukset on otettu huomioon valmistelussa. Siltä osin kuin yhdistymissopimus koskee kunnanjohtajien asemaa uudessa perustettavassa kunnassa, kunnanhallitus päättää esityksestään puheenjohtajan se lostuksen pohjalta. Perustelut: Haukiputaan kunta sijaitsee keskeisellä paikalla kuuden kunnan kuntajakoselvityksessä mu kana oleva kunnan muodostamaa aluetta. Aluerakenteen kannalta Haukiputaan alue on ratkaiseva, jotta uudesta kunnasta muodostuisi alueellisesti yhtenäinen. Haukiputaan kylät muodostavat uuden Ou lun pohjoisen alueen toimivat lähialueet, joihin myös Oulun, Kiimin gin ja Yli-Iin alueet voivat osin tukeutua. Haukiputaan kunnan yhdyskuntarakenne muodostuu useasta taajamasta. Yritystoiminnan alueet sijoittuvat asemakaava-alueille. Oulun seudun yhteisen yleis kaavan mukaisesti yhdyskuntarakennetta kehitetään ns. sormimalli sesti. Haukiputaan alue on välitön jatko Oulun

19 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ kaupungin suunnitel lulle maankäytölle, asumiselle kuin yritystoiminnallekin. Haukiputaan työpaikkaomavaraisuus on alle 60 %, kun se Oulussa on 120 %. Haukiputaalai sia käy työssä Oulussa jopa 3700 ja oululaisia Haukiputaalla vain vajaa Näin ollen kuuden kunnan alue muodostaa yhtenäisen työssäkäyntialeen. Nykyisessä yhteistyössä on ollut kehittämistarvetta, koska seudulla on ollut havaittavissa kuntien välistä epätervettä kilpailua ja luottamuspulaa, mikä on hi dastanut yhteisten näkemysten syntymistä elinvoimaisen seudun syntymiselle. Monikuntaliitos on paras keino vaikuttaa yhteiskuntarakenteen eheyttämiseen, liikennetarpei siin, seudun kilpailukykyyn ja elinvoimaisuuteen ja palvelujen tarjon taan. Se antaa mahdollisuuden laatia seudullisesti tasapainoisia maankäytön toteuttamisohjelmia, joilla täydennetään olevaa yhdys kuntarakennetta. Asuntomarkkinat tulisivat yhtenäisiksi, jolloin kun tien välinen kilpailu asukkaista käy tarpeettomaksi. Myös kilpailu yri tysten ja kauppojen sijaintipaikoista kuntien välillä korvataan järke vällä yhdyskuntarakennetta eheyttävällä tonttiluovutuksella. Yhdistymissopimuksella tuetaan kaikkien yhdistyvien kuntien elinvoiman säilymistä. Asunto tuotantoa ohjataan jatkossakin ensisijaisesti uuden kunnan asema kaava-alueille ja toissijaisesti yleiskaavan osoittamille kyläaluille. Yleiskaavoissa asumiseen osoitettujen alueiden ulkopuolelle raken nettaessa huolehditaan siitä, että rakentaminen sopeutuu maise maan eikä siitä aiheudu ympäristöhaittaa, yhteiskuntarakenteen hai tallista hajautumista tai kohtuuttomia kustannuksia pitkälläkään aika välillä. Uuden kunnan alueella on sekä kaupunkimaisen asumisen alueita että maaseutumaisen ympäristön asuinalueita, joille voidaan sijoittaa väljiä pientalotontteja maaseudulle ominaista elämäntyyliä arvostavien tarpeisiin. Uuden Oulun strategia antaa perustan toteuttamisohjelmille, joissa keskitytään muun muas sa elinkeinoihin ja työllisyyteen, talouteen, palveluihin, henkilöstöön, julkiseen liikenteeseen ja ympäristöön ja maankäyttöön, osallisuu teen ja vaikuttamiseen sekä viestintään ja markkinointiin. Kuntalaislähtöisyyttä korostetaan ja kuntalaisten asemaa palvelujärjestelmissä vahvistetaan, mikä antaa valinnanvapautta ja uusia tapoja palvelujen järjestämi seen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Palveluja kootaan moniammatilli siksi palveluprosesseiksi, jolloin sektorihallintokeskeisistä toimintata voista siirrytään kuntalais-/asiakaskeskeiseen toimintatapaan ja sau mattomiin ja hyviin palveluketjuihin.

20 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Käyttäjädemokratian merkitystä korostetaan palvelujen kehittämisessä. Kehitettäessä monikanavaista palveluverkostoa ja kuntalaislähtöisiä palveluprosesseja synty vät edellytykset palvelujen saatavuuden, saavutettavuuden, laadun, kustannusten, tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden hyvään hallintaan. Uusi Oulu käyttää palveluiden järjestämisessä hyväkseen suurta väestöpohjaa ja pitää palve lurakenteen lähellä kuntarakennetta, jolloin palveluita ei ilman hyvää perustetta irroteta vaikeasti ohjattaviin yhteistoimintaorganisaatioi hin. Asumisen näkökulmasta palvelujen järjestämisen ytimen muodostavat lähipalvelut, jotka tar jotaan asukkaan lähiympäristössä tai tuodaan kotiin, niiden piiriin on helppo hakeutua ja niitä tarvitsee usea henkilö päivittäin tai jatkuvas ti. Lähipalvelut tuotetaan uuden kunnan asukkaille yhteneväisin pe rustein. Haukiputaan kunta on voimakkaasti kasvava kunta, jossa väkiluku on kasvanut keskimäärin 1,35 prosenttia vuodessa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Las ten ja nuorten määrä on huomattavasti suurempi kuin monissa muissa kunnissa. Tästä johtuen toimintamenot ovat kasvaneet kes kimäärin 5,2 prosenttia vuodessa, kun tulot ovat kasvaneet vain 4,3 prosenttia vuositasolla. On syntynyt pidemmän ajan epätasapaino tulojen ja menojen suhteessa. Kun tämä epäsuhta vaikuttaa pidem män aikaa kerryttävästi eli kumulatiivisesti, syntyy vuosikatteen vah vaa alenemista ja investointivara heikkenee. Jotta kasvukunnassa voidaan investoida, on otettava lisää lainaa. Kun lainan hoitokulut kasvavat, on kerättävä lisää veroja. Näin oravan pyörä on valmis ja taloudelliset ongelmat syvenevät. Näin on käynyt Haukiputaalla ja talous suorastaan romahti vuonna 2004 ja kattamatonta alijäämää pääsi syntymään peräti 13 miljoonaa euroa. Vuonna 2005 laadittiin talouden tervehdyttämisohjelma. Haettiin ja saatiin valtiolta harkinnan varaista rahoitusavustusta vuosina 2005 ja 2006 yhteensä 2,5 mil joonaa euroa. Korotettiin tuloveroprosenttia vuonna 2006 yhdellä prosenttiyksiköllä ja vuonna 2008 neljännesprosenttiyksiköllä. Tulo veroprosentti nousi lukemaan 19,75. Näin Haukiputaan talous saa tiin loivalle nousu-uralle, mutta upoksissa oltiin edelleen. Vuosina 2007 ja 2008 on pystytty kattamaan vanhoja alijäämiä kohtuullisen hyvin, mutta sukelluksissa ollaan vieläkin 3,6 miljoonan verran. Vuoden 2009 tilinpäätös on paljon puhuva. Tilikauden tulos oli niukasti ylijäämäinen, vain 0,8 miljoonaa ilman varausten purkua. Se on erittäin hälyttävä signaali muutoksesta. Toki tulos saatiin näyttä-

21 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ mään paremmalta suorittamal la runsaan miljoonan euron varausten purku, joka oli saatu vuosien 2007 ja 2008 ansiosta. Näin tulos osoittaa noin 2 miljoonan euron ylijäämää. Vuonna 2009 toimintakulut kasvoivat 8,2 prosenttia, kun verotulot kasvoivat vain 2,5 prosenttia. Menojen ja tulojen välistä eroa hivenen pienentää valtionosuuksien kasvu ja suurentaa yhtei söverojen väheneminen. Kunnan budjetti on karkeasti 100 miljoo naa, joten toimintamenojen yhden prosentin muutos tarkoittaa yhtä miljoonaa euroa. Kunta velkaantui lisää ja kunnan oma velka oli 46 miljoonaa euroa eli asukasta kohden 2473 euroa. Konsernivelat oli vat 78 miljoonaa ja asukasta kohti 4103 euroa. Monikuntaliitoskun nista vain Oulunsalon kunnalla on konsernivelkaa enemmän kuin meillä. Me tulimme hopealle. Perusturva ylitti menoraaminsa 1,5 mil joonaa euroa ja sivistyspalvelut euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että raamit oli mitoitettu riittämättömiksi. Hallintokunnat tekivät par haansa. Niitä ei voi moittia ylityksistä. Valtuustoseminaarissa saatiin asiantuntijan esityksestä paljon tärkeää pohditta vaa. Haukiputaan kunnan kohdalla on kriisikunnan mittareista vuon na 2007 täyttynyt viisi ehtoa kuudesta ja vuonna 2008 neljä ehtoa kuudesta. Asukasluku kasvaa, josta johtuen palvelutarpeet ja myös investointitarpeet kasvavat. Verotettava tulo kasvaa liian hitaasti ver rattuna menojen kasvuun. Puuttuva osa joudutaan ratkaisemaan ve rotusta kiristämällä. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä tapahtui selkeä käänne huonompaan suuntaan. Verotettavan tulon kasvu on vähäi nen ja yhteisöverojen kehitys negatiivinen. Tulevaisuus ei näytä valoisalta itsenäisenä kuntana. Esitettyjen ennustelaskelmien mukaan tulevien vuosien tulos on vain heikosti ylijäämäinen tai peräti alijää mäinen. Kumulatiivista alijäämää ei pystytä kattamaan edes vuoteen 2017 mennessä. Nämä laskelmat perustuvat siihen tosiseikkaan, et tä toimintakulujen kasvuprosentti ei voi olla alle viiden prosentin voi makkaasti kasvavassa ja kehittyvässä kunnassa. Me emme mis sään nimessä selviydy vuodesta 2010 vain 3,8 prosentin toimintaku lujen nousulla, emmekä vuotta 2011 nousuprosentilla 2,8. Tällaiset luvut aiheuttavat aivan varmasti tiettyjen palvelujen lakkauttamista. Höyläämällä asia ei ratkea. Asiantuntijan arvion mukaan Haukipu taan tapaisten kuntien menot ovat kasvaneet keskimäärin 6,9 pro senttia vuodessa vuosina Vuosien nettoin vestoinnit ovat 48,5 miljoonaa euroa joulukuun valtuuston päätöksen mukaisesti. Tästä noin 16 miljoonaa on esitetty toteutettavaksi elin kaarimallin avulla. Sen toteutuminen on hyvin epävarmaa. Taseen kautta investoimalla kuorma on liian suuri. Me emme siitä selviä. Haukiputaan ongelma ei tulevaisuudessakaan ratkea muulla tavalla kuin saamalla tuloja lisää. Miten se on nykylainsäädännön sallimissa rajoissa mahdollista? Valtiolta on turha

22 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ odottaa apuja, koska valtion omakin talous on vaikeuksissa. Kun kuuden kunnan talousluvut yhdistetään mekaanisesti, niin uuden Oulun talousluvut olisi vat hyvin lähellä nykyisen Oulun talouslukuja. Tämä johtuu siitä, että Ouluin painoarvo monikuntaliitoksessa on noin 75 prosenttia. Ky seessä on kuitenkin strateginen monikuntaliitos, jossa vaikutukset riippuvat siitä, miten se toteutetaan. Näin suuressa muutoksessa va pautuu kehittämispotentiaalia seutu- ja aluerakenteeseen sekä pal velurakenteeseen ja samalla myös palveluiden kehittämiseen. Taita valla strategisella toteuttamisella pystytään vahvistamaan uuden kunnan tulopohjaa elinkeinojen kehittämisen kautta ja kasvattamaan tuottavuutta. Monikuntaliitoksella ei ole lyhyellä tähtäimellä saavutet tavissa juurikaan taloudellista hyötyä, mutta pitkällä aikavälillä saa vutettavat taloudelliset edut ja hyödyt ovat merkittäviä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että oli tehty päätösesityksestä poikkeava, kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Hän esitti suoritettavaksi kädennostoäänestyksen siten, että ne, jotka ovat päätösesityksen kannalla, nostavat kätensä ensin. Äänestystapa ja -esitys hyväksyttiin. Näin suoritetussa äänestyksessä päätösesitys sai 7 ääntä (An nemari Enojärvi, Eero Halonen, Tuula Kangas, Markku Korvala, Seppo Leskinen, Aarno Manninen ja Sanna Rehu) ja muutosesitys 6 ääntä (Liisa Koskela, Mari Kangas, Esa Nikkinen, Mauno Sipola, Kaarina Torro ja Aku Vuononvirta). Päätös: KVALT 20 Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 7-6 esittää valtuustolle, että valtuusto hylkää kuntajakoselvittäjän ehdo tuksen ja yhdistymissopimuksen. Kuntajakoselvittäjän ehdotus, yhdistymissopimus ja selvitysosa ovat esityslistan liitteenä. Liitteinä on myös selvityksestä jätetyt 4 huomautusta ja niihin annettu kunnanhallituksen lausunto. Kunnanhallituksen jäsenet ovat saaneet asiakirjat aiemmin. Kunnanjohtaja esitteli asiaa yleisesti sekä kunnanhallituksen esitystä. Kunnankamreeri kertoi taloustilanteesta. Vastuualueiden johtajat: perusturvajohtaja, sivis tysjohtaja ja tekninen johtaja kertoivat vastuualueidensa tulevaisuu den haasteista. Tämän jälkeen pidettiin ryhmäpuheenvuorot. Keskustapuolueen ryhmäpuheenvuorossa Tuula Kangas esitti, että asia jätetään pöydälle, kunnes on päätetty kuntalaisaloitteesta, jossa esitetään neuvoa antavan kansanäänestyksen järjestämistä.

23 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Puheenjohtaja rajasi keskustelun koskemaan pöydällepanoa. Keskustelun päätyttyä tältä osin puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu pöydällepanoesitys, joten siitä on äänestettävä. Hän esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla, äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat pöydällepanoesityksen kannalla, äänestävät EI. Äänestystapa ja -esitys hyväksyttiin. Näin suoritetussa äänestyksessä asian käsittelyn jatkaminen sai 24 ääntä ja pöydällepanoesitys 19 ääntä. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä (äänestys 1). Puheenjohtaja to te si val tuus ton päättäneen jatkaa asian käsittelyä. Valtuusto piti neuvottelutauon klo Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa Irma Pellinen teki seuraavan kunnanhallituksen esityksestä poikkeavan esityksen: - toteaa, että kuntajakoselvittäjän esitykseen kohdis tuneissa huomautuksissa mainitut näkökulmat on otettu huomioon jo valmisteluprosessissa eikä huomautuksilla ole vaikutusta kuntajako selvittelijän ehdotuksen käsittelyyn. - hyväksyy kuntajakoselvittäjän päivätyn ehdotuksen, jonka mukaan kuntajakoa muutetaan siten, että kaikki kuusi kuntaa lakkaavat ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta Tämän uuden kunnan nimi on Oulu, ja se käyt tää kaupunkinimitystä ja se ottaa vaakunakseen nykyisen Oulun kaupungin vaakunan. - hyväksyy kuntajakoselvittäjän laatiman päivätyn yhdistymissopimuksen. Tämän jälkeen pidettiin seuraavat ryhmäpuheenvuorot: Sosialidemokraatit, Esa Nikkinen Kokoomus, Matti Roivainen Vihreät, Terttu Kuusela Perussuomalaiset, Seppo Leskinen Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa Seppo Leskinen esitti, että ennen lopullista ratkaisua järjestetään neuvoa antava kansanäänestys. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Halonen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Juhani Pitkälä pitivät puheenvuoronsa, minkä jälkeen pidettiin tauko klo

24 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Valtuutettu Sanna Kauppi-Ukkola tuli paikalle klo Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että ryhmäpuheenvuorossa oli tehty esitys neuvoa antavan kansanäänestyksen järjestämi sestä, joten asiasta on äänestettävä. Hän esitti suoritettavaksi ni menhuutoäänestyksen siten, että ne, jotka ovat kansanäänestyksen järjestämisen kannalla, äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat kansanää nestyksen järjestämistä vastaan, äänestävät EI. Äänestystapa ja -esitys hyväksyttiin. Näin suoritetussa äänestyksessä annettiin 18 JAA-ääntä ja 25 EI-ääntä. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä (äänestys 2). Puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen, että kan san ää nes tystä ei järjestetä. Edelleen puheenjohtaja totesi, että ryhmäpuheenvuorossa oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Hän esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että ne, jotka ovat kunnanhallituksen esityksen kannalla, äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat muutosesityksen kannalla, äänestävät EI. Äänestystapa ja -esitys hyväksyttiin. Näin suoritetussa äänestyksessä annettiin 18 JAA-ääntä ja 25 EI-ääntä. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä (äänestys 3). Päätös: päätti äänestyksen jälkeen äänin seuraavaa: - totesi, että kuntajakoselvittäjän esitykseen kohdis tuneissa huomautuksissa mainitut näkökulmat on otettu huomioon jo valmisteluprosessissa eikä huomautuksilla ole vaikutusta kuntajako selvittelijän ehdotuksen käsittelyyn. - hyväksyi kuntajakoselvittäjän päivätyn ehdotuksen, jonka mukaan kuntajakoa muutetaan siten, että kaikki kuusi kuntaa lakkaavat ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta Tämän uuden kunnan nimi on Oulu, ja se käyt tää kaupunkinimitystä ja se ottaa vaakunakseen nykyisen Oulun kaupungin vaakunan. - hyväksyi kuntajakoselvittäjän laatiman päivätyn yhdistymissopimuksen. KHALL 125 Kuntajakoselvittäjä Arto Koski kirjoitti seuraavasti: "Kuntajakoselvittäjän ehdotus Haukiputaan, Kiimingin, Muhoksen, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin val-tuustojen yhteisestä esityksestä ja valtiovarainministeriöltä

25 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ saamani määräyksen mukaisesti tein kuntajakolain (1698/2009) 16 :n tarkoittaman erityisen selvityksen kuntajaon muuttamisesta Oulun seudun kuuden kunnan alueella. Jätin ehdotukseni 18. helmikuuta 2010, jossa totesin, että kuntajakoa on aiheellista muuttaa siten, että kaikki kuusi kuntaa lakkaavat ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta Kuuden kunnan valtuustot kokoontuivat 26. huhtikuuta ottamaan kantaa tekemääni ehdotukseen. Muhoksen kunnanvaltuusto hylkäsi sen äänin ja siten kuuden kunnan yhdistymishanke raukesi ja selvitystä jatkettiin viiden kunnan voimin. Yhdistymissopimukseen tehtiin vain tekninen päivitys. Kuntajakolain 4 :ssä todetaan, että kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos parantaa kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä tai muuten edistää kunnan toimintakykyä, tai jos muutos parantaa alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita, tai muutos parantaa alueen elinkeinojen toimin tamahdollisuuksia tai muutos parantaa alueen yhdyskuntaraken teen toimivuutta. Edellä mainituista neljästä edellytyksestä ainakin yhden tulee täyttyä, jotta kuntajaon muutos voidaan toteuttaa. Selvi tysosassa aikaisemmin tekemäni kuuden kunnan tarkastelu ja siihen nyt liittyvä viittä kuntaa koskeva täydennystarkastelu vakuuttavat minut siitä, että viiden kunnan strategisen kehittävän yhdistymisen toimintamallilla kuntajakolain 4 :n kaikki neljä kuntajaon muuttamisen edellytystä täyttyvät. Sen lisäksi totean, että kyse on yhdestä eheästä alueesta, joka muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden. Se tulee olemaan elinvoimainen ja toimintakykyinen uusi verkostokaupunki Oulun kaupunkiseudun, Pohjois-Pohjanmaan maakunnan, Pohjois-Suomen ja koko maan näkökulmasta tarkasteltuna. Selvitykseni perusteella teen Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulun-salon ja Yli-Iin kunnille seuraavan ehdotuksen: Kuntajakoa on aiheellista muuttaa siten, että kaikki viisi kuntaa lak-kaavat ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta Tämän uuden kunnan nimi on Oulu, se käyttää kaupunkinimitystä ja se ottaa vaakunakseen nykyisen Oulun kaupungin vaakunan. Oulussa, kaupunginkirjaston Pakkalan salissa Arto Koski, Kuntajakoselvittäjä" Kuntajakoselvittäjän ehdotus, yhdistymissopimus ja selvitysosan täydennys ovat esityslistan liitteenä. Ehdotus, yhdistymissopimus ja selvitysaineisto ovat olleet virallisesti nähtävillä huomautusten tekemistä varten. Haukiputaalla järjestettiin kuntalaisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus erityisestä kuntajakosel-

26 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ vityksestä. Haukiputaan kunnan asukkaat jättivät kuntajakoselvittäjän esitykseen yhteensä kolme huomatusta. Huomautuksista laadittu erillinen selvitys on liitteenä ja huomautukset on otettu huomioon valmistelussa. Kuntajakoselvittäjän ehdotus on muutamaa kohtaa lukuun ottamatta sisällöltään samanlainen kuin aiemmin käsittelyssä ollut kuutta kuntaa koskenut esitys. Muhoksen kunnan jäätyä pois erityisestä kuntajakoselvityksestä on esitetyn uuden Oulun yhdistymissopimusta päivitetty kuuden kohdan osalta seuraavasti: 1. Muhos on poistettu sopimuksesta ja viittaukset kuudes ta kunnasta on muutettu viideksi. 2. Vuotta 2010 koskevia määräaikoja on tarkistettu, koska valtuustojen päätökset siirtyvät kesäkuun loppuun (mm. yhdistymis hallituksen va linta kahden kuukauden sisällä ja henkilöstösopimuk sen käsittely mennessä). 3. Yhdistymishallituksen jäsenten lukumäärä on vähenty nyt 21:stä 20:een ja hallituspaikat on tarkistettu vastaamaan viittä kuntaa ja alueen poliittisia voimasuhteita (sopimuksen sivut 8-9). 4. Henkilöstön palkkojen harmonisointitarve on muutettu 3,3 miljoonas ta eurosta noin 2,8 miljoonaksi euroksi (sopimuksen si vu 14). 5. Valtion yhdistymisavustuksen määrä on korjattu viiden kunnan mukaiseksi eli 6,8 miljoonasta 6,1 miljoonaan euroon (sopi muksen sivu 18). 6. Valtionosuuksien vähenemisen kompensaatio kuuden kunnan ta-pa uksessa on laskettu olevan viiden vuoden aikana, vuo sina , yhteensä noin 60 miljoonaa euroa (n. 12 M /vuo si). Viiden kunnan tapauksessa se olisi yhteensä noin 38 miljoonaa euroa (n. 7,5 M /vuosi) (sopimuksen sivu 18). Kunta- ja palvelurakenneuudistus (Paras) käynnistyi vuonna 2005 ja sitä koskeva laki tuli voimaan helmikuussa 2007 ja on voimassa vuoden 2012 loppuun saakka. Laki velvoitti kunnat muodostamaan perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sosiaalipalvelujen järjestämiseksi vähintään noin asukkaan kunnan tai yh teistoiminta-alueen. Paras-lain toisena keskeisenä tavoitteena on kaupunkiseutujen toimintaedellytyksien vahvistaminen ja velvoite kaupunkiseutusuunnitelmien laatimisesta määritellyille kaupunki seuduille. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä on kuntaken tällä toteutettu kymmeniä yhteistoiminta-alue- ja kuntaliitosselvityk siä. Viimeisen parin vuoden aikana merkittävimmät kuntarakenne selvitykset ja monikuntaliitokset on toteutettu kaupunkiseuduilla. Val tion kuntapolitiikan painopiste on siirtynyt kaupunkiseutujen ja alu eellisten kaupunkikeskusten sekä niitä ympäröivien kehyskuntien yh distämisen tai yhteistyön edistämiseen. Voimavarojen kokoaminen, kuntien yhdistymisen edistäminen ja kuntapalvelujen tuottavuuden lisääminen ovat kunta- ja palvelurakenteen uudistamisessa keskeisiä