HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kunnanvaltuusto"

Transkriptio

1 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Aika klo 18:00-21:08 Paikka Osallistujat kunnanvirasto Nimenhuutoluettelossa mainittujen 43 valtuutetun lisäksi läsnä olivat: Nimi Klo Tehtävä Läsnä Koskela Liisa 18:00-21:08 kunnanhallituksen jäsen Vuonovirta Aku (Aarne) 18:00-21:08 kunnanhallituksen jäsen Ronkainen Jarmo 18:00-21:08 kunnanjohtaja Kangas Tapio 18:00-21:08 vt. perusturvajohtaja Nurmivuori Marjut 18:00-21:08 sivistysjohtaja Sipilä Jukka 18:00-21:08 tekninen johtaja Väänänen Elsa 18:00-21:08 vt. kunnankamreeri Lehtinen Kirsti 18:00-21:08 kunnansihteeri, sihteeri Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Matti Roivainen Taisto Sutela Kirsti Lehtinen puheenjohtaja puheenjohtaja 42 pöytä kirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Mari Kangas Teuvo Ukkola Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä viraston aukioloajan. Toimistosihteeri Elvi Lahtela-Rivinoja

2 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Välitilinpäätös I, tammi-huhtikuu Taloussuunnitelma laadintaperiaatteet sekä aikataulu Kiviniemen koulun investointihankkeen rahoitus Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen/oulun seudun kuuden kunnan erityinen kuntajakoselvitys 43 Oulun seudun erityinen kuntajakoselvitys Muut asiat 117

3 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KVALT 37 Suoritetaan nimenhuuto ja laaditaan äänestysluettelo. Todetaan, että valtuutetuista on saapuvilla vähintään kuntalain 58 :n edellyttämä kaksi kolmannesta valtuutettujen lukumäärästä (29). Todetaan, että kokouskutsu on valtuuston työjärjestyksen mukaisesti julkipantu kunnan ilmoitustaululle ja esityslistoineen toimitettu valtuutetuille sekä julkaistu paikallislehti Rantapohjassa. Kokous katsotaan julkaistun kuntalain 54 :n edellyttämällä ja valtuuston päättämällä tavalla. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Valtuusto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

4 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Pöytäkirjan tarkastajat KVALT 38 Valtuuston pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkoiltana toimin ta kes kus Jatulissa ja se on jul kisesti nähtävänä torstaina vi ras ton au ki olo ajan. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastajina olivat: Eero Halonen ja Annemari Enojärvi Mirja Vehkaperä ja Esa Nikkinen Jorma Leskelä ja Tuomo Kaan Hannes Kortesalmi ja Timo Autio Markku Korvala ja Heikki Kanniainen Anne Lukka ja Sanna Kauppi-Ukkola Lauri Kauppila ja Irma Pellinen Virve Kangas ja Pentti Lahdensivu Risto Haulos ja Jouko Perätalo Seppo Isohookana ja Kaarina Torro Juhani Pitkälä ja Seppo Lopakka Mauri Kuivala ja Henri Kylén Tuula Kangas ja Jarmo Salo Sanna Rehu ja Matti Teräs Niina Barck ja Mauno Sipola Irene Mäkelä ja Kari Haikara Valtuusto valitsee kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi valtuutettua. Päätös: Valtuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Mari Kankaan ja Teuvo Ukkolan.

5 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Välitilinpäätös I, tammi-huhtikuu 2010 KHALL 108 Valmistelija: vt. kunnankameeri Elsa Väänänen, p. (08) tai , Haukiputaalla on noudatettu parin vuoden ajan käytäntöä, jossa kun nassa teh dään vä litilinpäätökset neljän kuukauden välein. Ensim mäinen kos kee tam mi-huhtikuuta. Välitilinpäätöksen yhteydessä eu ro määräi sen to teutuman lisäksi on arvioitu laadullisten tavoitteiden to teutu mista BSC-menetelmällä. Välitilinpäätöskäytännön avulla on pyritty jäntevöittämään suunnittelua ja helpottamaan ennakointia sekä taloussuunnittelua tulevaisuuteen. Tuotoksia tullaan hyödyntämään talousarvion 2011 valmistelussa. Välitilinpäätöksen materiaali on liitteenä. Ensimmäisen kolmanneksen toteuman osalta vastuualueet ovat pysyneet pääosin budjetissaan. Koko kunnan osalta toimintakuluista on toteutunut ,19 (32,7 %) ja tuottojen osalta ,69 (34,2 %). Kulurakenteen hallinnassa pitäminen on kriittistä. Vas tuualueitten omat arviot on kerrottu tuloskorteissa. Vastuualueet ovat sitoutuneet noudattamaan budjettejaan. Tämän välitilinpäätöksen perusteella voidaan arvioida, että koko vuoden vuosikate tulee olemaan budjetin mukaan noin neljä miljoonaa po si tii vi nen ja ylijäämää muodostuu yli 2 M. Ne ovat eh dot tomia ta voitteita, jotta kunnan tasapainotusohjelma to teu tuisi. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy välitilinpäätöksen ja saattaa sen val tuus ton tiedoksi. Kunnanhallitus päätti, että vt. kunnankamreeri on läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Vt. kunnankamreeri esitteli välitilinpäätöstä kokouksessa. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi välitilinpäätöksen pienin teknisin tarkistuksin ja päätti saattaa sen val tuus ton tiedoksi. KVALT 39 Päätös: Välitilinpäätös on esityslistan liitteenä. Valtuusto merkitsi välitilinpäätöksen tiedoksi ja päätti edellyttää, että tulevissa välitilinpäätöksissä on - valmistelu hoidettava yhteistyössä hallintokuntien ja kunnan johto ryhmän kanssa sekä

6 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus suoritettava jaksotukset ja arvioitava toiminnalliset poikkeamat niin, että välitilinpäätös antaa luotettavan ar vion lopullisesta tilinpäätök sestä.

7 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Taloussuunnitelma laadintaperiaatteet sekä aikataulu 4847/31/311/2010 KHALL 120 Valmistelija: vt. kunnankamreeri Elsa Väänänen, p. (08) tai , Kunnan johtoryhmä on kokouksessaan käsitellyt taloussuunnitelman laadintaperiaatteita ja aikataulua. Taloussuunnitelma laaditaan Targetor Cube- ja Business Planning-ohjelmistoilla. Uuden ohjelmiston käyttöön ottamisen tavoitteena on edelleenkin parantaa strategista suunnittelua, konsernijohtamista ja koko suunnittelukauden talouskehityksen hallintaa eurojen ja toimin tojen osalta. Välitilinpäätöskäytäntö, jossa arvioidaan ja raportoi daan euromääräisen kehityksen ohella myös toiminnallisia tavoittei ta, jat kuu edelleen. Myös konserniyhtiöt ja liikelaitos ovat mukana välitilinpäätöskäytännössä. Menojen kasvun hallinta ja tiukka raamitus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Inflaatiovauhdin ja kustannustason sekä näkyvissä olevien maltillisten palkkaratkaisujen avulla on realistista päästä johtoryhmän linjaamaan menokehitykseen, jonka esitetään vuodelle 2011 olevan perusturva- ja sivistyspalveluiden osalta maksimissaan 3,0 %, teknisten palvelujen, hallintopalveluiden ja keskushallinnon osalta 2 %. Vuoden % ja vuoden % tarkennetaan myö hem min. Mak su jen ja taksojen ko rotusprosentiksi suo si tel laan 3-5 %:a. Voimassa olevil la verotulojen v:lle ,2 %:n, v:lle ,9 %:n ja vuodel le ,7 %:n ja val tion osuuk sien ko ko suunnit telu kau delle 5,0 %:n tu lo en nus teilla ta lous suun ni tel ma vuo sien en nuste taan olevan noin 2 M yli jää mäisiä. In ves toin tien raami tuo daan pää tet täväksi kun nan hallitukselle ja kun nanval tuus tolle. Talousarvioraamia tarkennetaan tarvittaessa KH ja KV 27.9 VTP II:sen valmistuttua. Muitakin tietoja tarkennetaan, mikäli tiedot muuttuvat olennaisesti. Taloussuunnitelman laadintaohjeet liitteenä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy taloussuunnitelman laadintaohjeet ja aikataulun se kä esittää, että valtuusto hyväksyy talousarvioraamin. Kunnanhallitus päätti, että vt. kunnankamreeri on läsnä tä män asian käsittelyn ajan. Päätös: KVALT 40 Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen. Laadintaohjeet on esityslistan liitteenä.

8 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Jarmo Salo esitti Matti Teräksen kannattamana, että talousarvioraameja ei hy väksytä, koska esityksestä puuttuvat euromäärät. Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä taloussuunnitelman laadintaohjeet ja aikataulun, mutta talousraameja ei hyväksytä tässä vaiheessa, koska esityksestä puuttuvat euromäärät.

9 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kiviniemen koulun investointihankkeen rahoitus 3714/65/650/2008 KHALL 115 Valmistelija: sivistysjohtaja Marjut Nurmivuori, p. (08) , , hyväksyi kokouksessaan Kiviniemen koulun laajennetun hankesuunnitelman. Kouluhankkeen kokonaispinta-ala on m2 ja huoneistoala m2. Opetusministeriön yksikköhinnoilla (ra kennuskustannusindeksi 115,5 taso 2008/10) rakennuskustannuk set ovat euroa ja kalustohankinnat euroa. Kunnan talousarviossa 2010 hankkeelle on varattu rahoitusta investointimenoihin 5,95 milj., joista investointituloa 1,5 milj., joten investoinnin nettovaraus on 4,45 milj.. Vuodelle 2010 investointien netto-osuus on 0,5 milj. ja vuodelle ,95 milj.. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liiken ne- ja ympäristökeskus on ilmoittanut, ettei se esitä Haukiputaan Ki viniemen kouluhankkeelle valtionosuusrahoitusta, joten talousarvios sa oletettu investointitulo ei tule toteutumaan. Lisäksi talousarvioon varattu 4,45 milj. on riittämätön kasvaneen hankkeen kustannuk siin nähden. Hankkeen rahoituksesta puuttuu laskennallisiin kustan nuksiin verrattuna 2,743 milj.. Sivistyspalvelut pyytää kunnanhallitusta ja kunnanvaltuustoa hyväksymään hankkeelle lisära hoitusta 2,743 milj.. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kiviniemen kouluhankkeelle myönnetään lisärahoitusta 2,743 milj.. Lisämääräraha varataan vuo den 2011 in vestointiosaan. Kunnanhallitus päätti, että vt. kunnankamreeri on läsnä tä män asian käsittelyn ajan. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen. KVALT 41 Päätös: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

10 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen/oulun seudun kuuden kunnan erityinen kuntajakoselvitys 4133/10/101/2009 KHALL 123 Valmistelija: kunnanjohtaja Jarmo Ronkainen, p. (08) , , Oulun hallinto-oikeus pyytää päivätyllä kirjeellä kunnanhallitusta hankkimaan kunnanvaltuuston lausunnon AA Kari Erikssonin ja Tuula Kankaan tekemän valituksen johdosta. Valituksenalainen päätös koskee valtuuston päätöstä Oulun seudun kuuden kunnan erityistä kuntajakoselvitys. Hallinto-oikeus pyytää lisäksi kunnanhallitusta antamaan mahdollisen oman lausuntonsa asiassa ja liittämään mukaan valituksenalaisen päätöksen perusteina olevat asiakirjat. Lähetteen liitteet sekä edellä pyydetyt asiakirjat on palautettava viimeistään Oulun hallinto-oikeus on antanut lisäaikaa lausunnon antamiseen saakka. Haukiputaan kunnan toimintasäännön 6 :n mukaan kunnanhallitus antaa selityksen valtuuston päätöksistä tehtyihin valituksiin. Kunnanhallitus voi niin harkitessaan Oulun hallinto-oikeuden pyynnön mukaisesti hankkia valtuuston lausunnon valituksen johdosta. Valituksenalaisella päätöksellä valtuusto on hyväksynyt Oulun seudun kuuden kunnan erityi sen kuntajakoselvittäjän päivätyn ehdotuksen, jonka mu kaan kuntajakoa muutetaan siten, että kaikki kuusi kuntaa lakkaavat ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta Uu den kunnan nimi on Oulu, ja se käyttää kaupunkinimitystä ja se ot taa vaakunakseen nykyisen Oulun kaupungin vaakunan. Kunnanval tuusto hyväksyi lisäksi kuntajakoselvittäjän laatiman päi vätyn yhdistymissopimuksen. Muutoksenhakijat pyytävät, että Oulun hallinto-oikeus kumoaa Haukiputaan kunnanvaltuus ton päätöksen kokonaisuudessaan ja palauttaa asian käsiteltäväksi uudelleen Haukiputaan kunnanvaltuustolle. Lisäksi hallinto-oikeutta pyydetään ennen lopullista päätöstä kieltämään välipäätöksellään kunnanvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon sekä monikuntaliitos -hankkeen jatkamisen. Valituksessa esitetyt perustelut kohdistuvat valtuuston kokouksen johtamiseen, tasapuolisuu teen, ryhmäpuheenvuoron keskeyttämiseen ja valtuuston puheen johtajan ryhmäpuheenvuoron käyttämiseen kokouksessa asiaa käsi teltäessä. Valittajien näkemyksen mukaan tuolloin kokouksella ei ole ollut puheenjohtajaa ja valituksessa viitataan valtuuston työjärjestyk seen. Valitus ja Oulun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö kokonaisuu dessaan on esityslistan liitteenä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto antaa seuraavan lausunnon jätetyn valituk sen johdosta:

11 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ n työjärjestyksen 13 :n mukaan puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioi den käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä valtuuston kokouk sessa. Lisäksi työjärjestyksen 13 :ssä tode taan, että puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohdon kokouksessa varapuheenjohtajalle ja osal listua sinä aikana kokouk seen jäsenenä. Edellä mainittua valtuuston työjärjestyksen kohtaa ei voi kuitenkaan tulkita siten, että valtuuston puheenjohtajan täytyy esim. ryhmäpuheenvuoron ajaksi valtuuston suostumuksella luovut taa puheenjohto varapuheenjohtajalle. Asiaa käsiteltäessä puheenjohtaja keskeytti Keskustan ryhmäpuheenvuoron asian pöydälle jättämistä koskevan ehdotuksen johdosta ja rajasi keskustelun kos kemaan pöydällepanoa. n työjärjestyksen 19 :n mukaan jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen kes keyttäisi asian asiallisen käsittelyn, seuraavien puhujien on puheen johtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta ja siitä on tehtävä päätös ennen kuin keskustelua itse asiasta jatketaan. toteaa lausuntonaan Oulun hallinto-oikeudelle, että valtuuston päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuus to ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvas tainen. Kunnanhallitus päättää ilmoittaa hallinto-oikeudelle, ettei kunnanhallituksella ole tarvetta eril lisen lausunnon antamiseen. Tuula Kangas ja Matti Roivainen asianosaisina poistuivat kokoukses ta asian kä sit te lyn ajaksi. Annemari Enojärvi esitti Aarno Mannisen ym. kannattamana, että kun nan hal li tus esittää valtuustolle, että valtuusto antaa seuraavan lau sun non jä te tyn valituksen johdosta: "n työjärjestyksen 13 :n mukaan puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä valtuuston kokouksessa. Lisäksi työjärjestyksen 13 :ssä todetaan, että puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohdon kokouksessa varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jäsenenä. Valtuuston puheenjohtajan olisi asian tärkeyden vuoksi tullut luovuttaa puheenjohto varapuheenjohtajalle ennen siirtymistään käyttä-

12 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ mään kokoomuksen ryhmäpuheenvuoroa, koska sen aikana kokouksella ei ollut lainkaan puheenjohtajaa. toteaa lausuntonaan Oulun hallinto-oikeudelle, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt toimivaltansa ja päätös on lainvastainen." Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että oli tehty päätösesityksestä poikkeava, kan natettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Hän esitti suori tettavaksi kädennostoäänestyksen siten, että ne, jotka ovat päätös esityksen kannalla, nostavat kätensä ensin. Äänestystapa ja -esitys hyväksyttiin. Näin suoritetussa äänestyksessä päätösesitys sai 6 ääntä (Kangas M., Koskela, Kylén, Si pola, Torro, Vuononvirta) ja muutosesitys 6 ääntä (Enojärvi, Leski nen, Ha lonen, Korvala, Manninen, Rehu). Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen muutosesityksen äänestyksen jälkeen äänin 6-6 puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Päätös: Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 6-6 puheenjohta jan äänen ratkaistessa esittää, et tä val tuus to an taa seu raa van lau sunnon jä te tyn vali tuk sen joh dos ta: n työjärjestyksen 13 :n mukaan puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä valtuuston kokouksessa. Lisäksi työjärjestyksen 13 :ssä todetaan, että puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohdon kokouksessa varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jäsenenä. Valtuuston puheenjohtajan olisi asian tärkeyden vuoksi tullut luovuttaa puheenjohto varapuheenjohtajalle ennen siirtymistään käyttämään kokoomuksen ryhmäpuheenvuoroa, koska sen aikana kokouksella ei ollut lainkaan puheenjohtajaa. toteaa lausuntonaan Oulun hallinto-oikeudelle, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt toimivaltansa ja päätös on lainvastainen. Kunnanjohtajan päätösesityksen kannalla olleet ilmoittivat jättävänsä kirjallisen eriävän mielipiteen pöytäkirjaan. KVALT 42 Valitus ja Oulun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö kokonaisuudessaan on esityslistan liitteenä.

13 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Matti Roivainen asianosaisena poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Tänä aikana puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Taisto Sutela. Matti Roivaisen tilalla kokoukseen osallistui varavaltuutettu Tiina Kellokumpu-Tyvelä. Irma Pellinen esitti Hannes Kortesalmen ja Maarit Rekilän kannattamana, että valtuusto antaa seuraavan lausunnon jätetyn valituksen johdosta: "n työjärjestyksen 13 :n mukaan puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä valtuuston kokouksessa. Lisäksi työjärjestyksen 13 :ssä todetaan, että puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohdon kokouksessa varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jäsenenä. Edellä mainittua valtuuston työjärjestyksen kohtaa ei voi kuitenkaan tulkita siten, että valtuuston puheenjohtajan täytyy esim. ryhmäpuheenvuoron ajaksi valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohto varapuheenjohtajalle. Asiaa käsiteltäessä puheenjohtaja keskeytti Keskustan ryhmäpuheenvuoron asian pöydälle jättämistä koskevan ehdotuksen johdosta ja rajasi keskustelun koskemaan pöydällepanoa. n työjärjestyksen 19 :n mukaan jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian asiallisen käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta ja siitä on tehtävä päätös ennen kuin keskustelua itse asiasta jatketaan. toteaa lausuntonaan Oulun hallinto-oikeudelle, että valtuuston päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen." Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että oli tehty kunnanhallituksen päätösesityksestä poikkeava, kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Hän esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että ne, jotka ovat kunnanhallituksen esityksen kannalla, äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat muutosesityksen kannalla, äänestävät EI. Äänestystapa ja -esitys hyväksyttiin. Näin suoritetussa äänestyksessä kunnanhallituksen esitys sai 17 ääntä ja muutosesitys 26 ääntä. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen hyväksyä muutosesityksen.

14 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Päätös: Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin antaa seuraavan lausunnon jätetyn valituksen johdosta: n työjärjestyksen 13 :n mukaan puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä valtuuston kokouksessa. Lisäksi työjärjestyksen 13 :ssä todetaan, että puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohdon kokouksessa varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jäsenenä. Edellä mainittua valtuuston työjärjestyksen kohtaa ei voi kuitenkaan tulkita siten, että valtuuston puheenjohtajan täytyy esim. ryhmäpuheenvuoron ajaksi valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohto varapuheenjohtajalle. Asiaa käsiteltäessä puheenjohtaja keskeytti Keskustan ryhmäpuheenvuoron asian pöydälle jättämistä koskevan ehdotuksen johdosta ja rajasi keskustelun koskemaan pöydällepanoa. n työjärjestyksen 19 :n mukaan jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian asiallisen käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta ja siitä on tehtävä päätös ennen kuin keskustelua itse asiasta jatketaan. toteaa lausuntonaan Oulun hallinto-oikeudelle, että valtuuston päätös ei ole syntynyt virheellisessä jär jestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen.

15 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Oulun seudun erityinen kuntaja koselvitys 4133/10/101/2009 KHALL 71 Valmistelija: kunnanjohtaja Jarmo Ronkainen, p. (08) , , Kuntajakoselvittäjä Arto Koski on antanut seuraavan ehdotuksen: "Oulun seudun kuuden (6) kunnan erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjän ehdotus Haukiputaan, Kiimingin, Muhoksen, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin valtuustojen yhteisestä esi tyksestä ja valtiovarainministeriöltä saamani määräyksen mukaisesti olen tehnyt kuntajakolain (1698/2009) 16 :n tarkoitta man erityisen selvityksen kuntajaon muuttamisesta Oulun seudun kuuden kunnan alueella. Tehtäväni alkoi ja päättyy Olen toiminut valtiovarainministeriön toimeksiannon mukaisesti ja tehnyt käytettävissä ole vaan aikatauluun soveltuvan tarkastelun Oulun seudun kuuden kun nan yhdistymisvaihtoehdosta. Olen saanut työssäni kaiken pyytämäni avun asianomaisilta kunnilta. Selvitystyössäni ovat paikallisina asiantuntijaeliminä toimineet 26 jäsenen suuruinen val misteluryhmä, 52 jäsenen puheenjohtajisto ja 236 jäsenen valtuusto jen yhteisistunto. Kuuden kunnan henkilöstön edustajina kuntajako selvityksessä on toiminut 44 jäsenen henkilöstötyöryhmä. Selvitys työhön kuului yhtenä osana seitsemän kuntalaisten alkukuulemisti laisuutta lokakuussa ja marraskuun alussa Kuuden kunnan nuorisolle järjestettiin oma kuulemistilaisuus ja sen lisäksi yhdistyksille, järjestöille sekä yrittäjille yhteinen kuulemistilaisuus Kuntajakolain 4 :ssä todetaan, että kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos parantaa kun nan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen jär jestämisestä tai muuten edistää kunnan toimintakykyä, tai jos muu tos parantaa alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita, tai muutos parantaa alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia tai muutos parantaa alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta. Edellä mainituista neljästä edellytyksestä ainakin yhden tulee täyttyä, jotta kuntajaon muutos voidaan toteuttaa. Lain yksityiskohtaisissa perus teluissa todetaan, että kuntajaon muuttaminen on usein strate ginen ratkaisu tulevaisuuden tarpeisiin. Kuntajaon muuttamisen edellytyk siä tulee näin ollen arvioida myös alu-

16 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ een tulevan kehityksen kannal ta. Kun vielä otetaan huomioon, että tämä kuntajaon muutos toteu tettaisiin seuraavan valtuustokauden vaihteessa eli , ollaan tekemisissä tulevaisuuteen suuntautuvan ratkaisun kanssa. Selvitysosassa tekemäni erillinen tarkastelu kuntajakolain 4 :n edellytysten täyttymisestä va kuuttaa minut siitä, että kuuden kunnan strategisen kehittävän yhdis tymisen toimintamallilla nuo kaikki neljä kuntajaon muuttamisen edellytystä täyttyvät. Sen lisäksi totean, että kyse on yhdestä aluees ta, joka muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden. Selvitykseni perusteella teen Haukiputaan, Kiimingin, Muhoksen, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnille seuraavan ehdotuksen: Kuntajakoa on aiheellista muuttaa siten, että kaikki kuusi kuntaa lakkaavat ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta Tämän uuden kun nan nimi on Oulu, se käyttää kaupunkinimitystä ja se ottaa vaaku nakseen nykyisen Oulun kaupungin vaakunan. Oulun yliopistolla Arto Koski, Kuntajakoselvittäjä" Kuntajakoselvittäjän ehdotus, yhdistymissopimus ja selvitysosa ovat esityslistan liitteenä. Haukiputaan kunnan asukkaat jättivät Arto Kosken esitykseen yh teensä (4) huomautusta. Huomautuksista laa dittu erillinen selvi tys on liitteenä ja huomautukset on otettu huomioon val mistelussa. Val tuustolle on pidetty selvityksen aikana kuntajakosel vittäjän infotilai suus sekä valtuustoseminaari Kunnanhallitus on pitänyt seminaarin kuntajakoselvitykseen liittyen Haukiputaan kunta on sijainniltaan, väkipohjaltaan, ikärakenteeltaan ja kehittämismahdolli suuksiltaan vetovoimainen, kasvava ja elinvoimainen kunta. Vuonna 2005 laadittu kunnan talouden tervehdyttämisohjelma on tuottanut hyvää tulosta. Kunta on tehnyt vuosina yhteensä noin 8,2 miljoonan euron ylijäämäisen tuloksen. Talousarvio 2010 ja ta loussuunnitelma osoittavat kunnan talouden kehityksen pysyvän ylijäämäisenä ja kunta suoriutuu jäljellä olevan noin 3,6 mil joonan euron alijäämän kattamisesta viimeistään vuoden 2012 tilin päätöksessä. Erityisen kuntajakoselvityksen kuuden kunnan kunta kohtaisissa ennustelaskelmissa vuosille Haukiputaan kunnan talous tulee olemaan ylijäämäinen ja tuloveroprosentti koh tuullinen myös tulevaisuudessa. Sen sijaan lainakanta/asukas nou see Haukiputaalla korkeammaksi kuin esitetyssä uudessa kunnas sa. Selvitysosan taulukon 5 yhdistymislaskel-

17 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ mien mukaan kuu den kunnan muodostama uusi kunta näyttäisi olevan taloudellisesti selvästi vahvempi kuin Kiiminki, Muhos ja Oulunsalo ja jonkin verran vahvempi kuin Yli-Ii, mutta heikompi kuin Haukipudas ja Oulu (Selvi tysosa taulukko 5 s.22 ja s.25). Valtionvarainministeriön selvitysten ja eri tutkimusten mukaan kuntien väestöpohjan optimi koko vaihtelee eri palveluissa. Esimerkiksi päivähoidossa kuntakool la ja yksikkökustannuksilla ei ole havaittu yhteyttä. Sen sijaan perus terveydenhuollossa väestöpohjalla on havaittu olevan kustannuksia laskeva vaikutus :een ja perusopetuksessa noin asukkaaseen asti. Haukiputaan kunnan väestöpohja saavuttaa muutaman vuoden päästä kustannustehokkaan kunnan optimikoon. Tätä käsitystä tukee myös eri vertailut ja kunnan palvelurakenne on tällä hetkellä kohtuullisen tehokas. Kasvukuntana peruspalvelujen järjestämisessä on paineita ja kuntakonsernilla on kohtalaisen iso velkataakka hoidettavanaan. Kunnan palveluprosessien kehittämistä jatketaan kuntastrategian linjausten mukaisesti palveluprosesseja ja konserniohjausta kehittämällä. Investointien järjestämisestä vuosille on meneillään projekti, jossa selvitetään kokonaistalou dellisesti paras tapa toteuttaa väestönkasvun ja palvelutarpeen vaa timat investoinnit. Haukiputaan kunnalla on sijaintinsa, kuntakokonsa, ennakoitavan väestönkehityksen ja kehit tämispotentiaalin perusteella hyvät mahdollisuudet vastata tulevai suuden palvelu- ja kehittämistarpeisiin itsenäisenä kuntana. Hauki putaan kunnan näkökulmasta kuuden kunnan strateginen kehittävän yhdistymisen toimintamalli ja yhdistymissopimus ei tarjoa riittävän selkeitä linjauksia miten Haukiputaan aluetta, elinkeinoelämän edel lytyksiä ja lähipalveluita perustettavaksi esitetyssä uudessa Oulussa kehitettäisiin. Kuntien yhdistymisen edut perustuvat useimmiten ole tuksille uuden kunnan imagon, asukasluvun synnyttämän mielikuvan ja elinkeinopolitiikan vetovoiman lisääntymisestä. Tutkimusten mu kaan kuntakoon kasvattaminen ei automaattisesti lisää kunnan kus tannustehokkuutta ja kehittämiskykyä ja tutkimustieto kuntaliitoksen hyödyistä tai haitoista on toistaiseksi hyvin vähäistä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hylkää kuntajakoselvittäjän ehdo tuksen ja yhdistymissopimuksen. Siltä osin kuin esitys yhdistymissopimuksesta koskee kunnanjohtajan asemaa uudessa, pe rustettavassa kunnassa, hallitus päättää ehdotuksestaan puheen johtajan selostuksen pohjalta. Kunnanhallitus päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian käsittelyn ajan.

18 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kari Viholainen toi kuntaan netissä allekirjoitettavana olleen adressin, jossa tuetaan kuntajakoselvittäjän ehdotusta kuntien yhdistymisestä. Allekirjoituksia on 93, joista haukiputaalaisia on eniten, minkä vuoksi adressi luovutettiin Haukiputaan kunnalle. Kunnanjohtaja kertoi aluksi mm. kuntajakolain määräyksistä, toteutuneista kuntaliitoksista yleensä, strategisesta kehittävän yh disty misen toimintamallista / itsenäisenä kuntana jatkamisesta sekä tutkimuksista ja selvityksistä, joissa on selvitelty kuntakoon vai ku tuk sia kun nan te hokkuuteen. Tämän jälkeen kunnanjohtaja poistui kunnanjohtajan asemaa koskevan yhdistymissopimuk sen 6.4.-kohdan käsittelyn ajaksi, jolloin esittelijänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja. Liisa Koskela teki Mari Kankaan kannattamana seuraavan muutosesi tyk sen pe rus te lui neen: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto - hyväksyy kuntajakoselvittelijän päivätyn ehdotuksen: Kuntajakoa muutetaan si ten, että kaikki kuusi kuntaa lakkaavat ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta Tä män uuden kunnan nimi on Ou lu, se käyttää kaupunkinimitystä ja se ottaa vaakunak seen nykyi sen Oulun kaupungin vaakunan. - hyväksyy kuntajakoselvittäjän laatiman päivätyn yhdisty missopimuksen. - huomautukset on otettu huomioon valmistelussa. Siltä osin kuin yhdistymissopimus koskee kunnanjohtajien asemaa uudessa perustettavassa kunnassa, kunnanhallitus päättää esityksestään puheenjohtajan se lostuksen pohjalta. Perustelut: Haukiputaan kunta sijaitsee keskeisellä paikalla kuuden kunnan kuntajakoselvityksessä mu kana oleva kunnan muodostamaa aluetta. Aluerakenteen kannalta Haukiputaan alue on ratkaiseva, jotta uudesta kunnasta muodostuisi alueellisesti yhtenäinen. Haukiputaan kylät muodostavat uuden Ou lun pohjoisen alueen toimivat lähialueet, joihin myös Oulun, Kiimin gin ja Yli-Iin alueet voivat osin tukeutua. Haukiputaan kunnan yhdyskuntarakenne muodostuu useasta taajamasta. Yritystoiminnan alueet sijoittuvat asemakaava-alueille. Oulun seudun yhteisen yleis kaavan mukaisesti yhdyskuntarakennetta kehitetään ns. sormimalli sesti. Haukiputaan alue on välitön jatko Oulun

19 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ kaupungin suunnitel lulle maankäytölle, asumiselle kuin yritystoiminnallekin. Haukiputaan työpaikkaomavaraisuus on alle 60 %, kun se Oulussa on 120 %. Haukiputaalai sia käy työssä Oulussa jopa 3700 ja oululaisia Haukiputaalla vain vajaa Näin ollen kuuden kunnan alue muodostaa yhtenäisen työssäkäyntialeen. Nykyisessä yhteistyössä on ollut kehittämistarvetta, koska seudulla on ollut havaittavissa kuntien välistä epätervettä kilpailua ja luottamuspulaa, mikä on hi dastanut yhteisten näkemysten syntymistä elinvoimaisen seudun syntymiselle. Monikuntaliitos on paras keino vaikuttaa yhteiskuntarakenteen eheyttämiseen, liikennetarpei siin, seudun kilpailukykyyn ja elinvoimaisuuteen ja palvelujen tarjon taan. Se antaa mahdollisuuden laatia seudullisesti tasapainoisia maankäytön toteuttamisohjelmia, joilla täydennetään olevaa yhdys kuntarakennetta. Asuntomarkkinat tulisivat yhtenäisiksi, jolloin kun tien välinen kilpailu asukkaista käy tarpeettomaksi. Myös kilpailu yri tysten ja kauppojen sijaintipaikoista kuntien välillä korvataan järke vällä yhdyskuntarakennetta eheyttävällä tonttiluovutuksella. Yhdistymissopimuksella tuetaan kaikkien yhdistyvien kuntien elinvoiman säilymistä. Asunto tuotantoa ohjataan jatkossakin ensisijaisesti uuden kunnan asema kaava-alueille ja toissijaisesti yleiskaavan osoittamille kyläaluille. Yleiskaavoissa asumiseen osoitettujen alueiden ulkopuolelle raken nettaessa huolehditaan siitä, että rakentaminen sopeutuu maise maan eikä siitä aiheudu ympäristöhaittaa, yhteiskuntarakenteen hai tallista hajautumista tai kohtuuttomia kustannuksia pitkälläkään aika välillä. Uuden kunnan alueella on sekä kaupunkimaisen asumisen alueita että maaseutumaisen ympäristön asuinalueita, joille voidaan sijoittaa väljiä pientalotontteja maaseudulle ominaista elämäntyyliä arvostavien tarpeisiin. Uuden Oulun strategia antaa perustan toteuttamisohjelmille, joissa keskitytään muun muas sa elinkeinoihin ja työllisyyteen, talouteen, palveluihin, henkilöstöön, julkiseen liikenteeseen ja ympäristöön ja maankäyttöön, osallisuu teen ja vaikuttamiseen sekä viestintään ja markkinointiin. Kuntalaislähtöisyyttä korostetaan ja kuntalaisten asemaa palvelujärjestelmissä vahvistetaan, mikä antaa valinnanvapautta ja uusia tapoja palvelujen järjestämi seen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Palveluja kootaan moniammatilli siksi palveluprosesseiksi, jolloin sektorihallintokeskeisistä toimintata voista siirrytään kuntalais-/asiakaskeskeiseen toimintatapaan ja sau mattomiin ja hyviin palveluketjuihin.

20 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Käyttäjädemokratian merkitystä korostetaan palvelujen kehittämisessä. Kehitettäessä monikanavaista palveluverkostoa ja kuntalaislähtöisiä palveluprosesseja synty vät edellytykset palvelujen saatavuuden, saavutettavuuden, laadun, kustannusten, tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden hyvään hallintaan. Uusi Oulu käyttää palveluiden järjestämisessä hyväkseen suurta väestöpohjaa ja pitää palve lurakenteen lähellä kuntarakennetta, jolloin palveluita ei ilman hyvää perustetta irroteta vaikeasti ohjattaviin yhteistoimintaorganisaatioi hin. Asumisen näkökulmasta palvelujen järjestämisen ytimen muodostavat lähipalvelut, jotka tar jotaan asukkaan lähiympäristössä tai tuodaan kotiin, niiden piiriin on helppo hakeutua ja niitä tarvitsee usea henkilö päivittäin tai jatkuvas ti. Lähipalvelut tuotetaan uuden kunnan asukkaille yhteneväisin pe rustein. Haukiputaan kunta on voimakkaasti kasvava kunta, jossa väkiluku on kasvanut keskimäärin 1,35 prosenttia vuodessa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Las ten ja nuorten määrä on huomattavasti suurempi kuin monissa muissa kunnissa. Tästä johtuen toimintamenot ovat kasvaneet kes kimäärin 5,2 prosenttia vuodessa, kun tulot ovat kasvaneet vain 4,3 prosenttia vuositasolla. On syntynyt pidemmän ajan epätasapaino tulojen ja menojen suhteessa. Kun tämä epäsuhta vaikuttaa pidem män aikaa kerryttävästi eli kumulatiivisesti, syntyy vuosikatteen vah vaa alenemista ja investointivara heikkenee. Jotta kasvukunnassa voidaan investoida, on otettava lisää lainaa. Kun lainan hoitokulut kasvavat, on kerättävä lisää veroja. Näin oravan pyörä on valmis ja taloudelliset ongelmat syvenevät. Näin on käynyt Haukiputaalla ja talous suorastaan romahti vuonna 2004 ja kattamatonta alijäämää pääsi syntymään peräti 13 miljoonaa euroa. Vuonna 2005 laadittiin talouden tervehdyttämisohjelma. Haettiin ja saatiin valtiolta harkinnan varaista rahoitusavustusta vuosina 2005 ja 2006 yhteensä 2,5 mil joonaa euroa. Korotettiin tuloveroprosenttia vuonna 2006 yhdellä prosenttiyksiköllä ja vuonna 2008 neljännesprosenttiyksiköllä. Tulo veroprosentti nousi lukemaan 19,75. Näin Haukiputaan talous saa tiin loivalle nousu-uralle, mutta upoksissa oltiin edelleen. Vuosina 2007 ja 2008 on pystytty kattamaan vanhoja alijäämiä kohtuullisen hyvin, mutta sukelluksissa ollaan vieläkin 3,6 miljoonan verran. Vuoden 2009 tilinpäätös on paljon puhuva. Tilikauden tulos oli niukasti ylijäämäinen, vain 0,8 miljoonaa ilman varausten purkua. Se on erittäin hälyttävä signaali muutoksesta. Toki tulos saatiin näyttä-

21 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ mään paremmalta suorittamal la runsaan miljoonan euron varausten purku, joka oli saatu vuosien 2007 ja 2008 ansiosta. Näin tulos osoittaa noin 2 miljoonan euron ylijäämää. Vuonna 2009 toimintakulut kasvoivat 8,2 prosenttia, kun verotulot kasvoivat vain 2,5 prosenttia. Menojen ja tulojen välistä eroa hivenen pienentää valtionosuuksien kasvu ja suurentaa yhtei söverojen väheneminen. Kunnan budjetti on karkeasti 100 miljoo naa, joten toimintamenojen yhden prosentin muutos tarkoittaa yhtä miljoonaa euroa. Kunta velkaantui lisää ja kunnan oma velka oli 46 miljoonaa euroa eli asukasta kohden 2473 euroa. Konsernivelat oli vat 78 miljoonaa ja asukasta kohti 4103 euroa. Monikuntaliitoskun nista vain Oulunsalon kunnalla on konsernivelkaa enemmän kuin meillä. Me tulimme hopealle. Perusturva ylitti menoraaminsa 1,5 mil joonaa euroa ja sivistyspalvelut euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että raamit oli mitoitettu riittämättömiksi. Hallintokunnat tekivät par haansa. Niitä ei voi moittia ylityksistä. Valtuustoseminaarissa saatiin asiantuntijan esityksestä paljon tärkeää pohditta vaa. Haukiputaan kunnan kohdalla on kriisikunnan mittareista vuon na 2007 täyttynyt viisi ehtoa kuudesta ja vuonna 2008 neljä ehtoa kuudesta. Asukasluku kasvaa, josta johtuen palvelutarpeet ja myös investointitarpeet kasvavat. Verotettava tulo kasvaa liian hitaasti ver rattuna menojen kasvuun. Puuttuva osa joudutaan ratkaisemaan ve rotusta kiristämällä. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä tapahtui selkeä käänne huonompaan suuntaan. Verotettavan tulon kasvu on vähäi nen ja yhteisöverojen kehitys negatiivinen. Tulevaisuus ei näytä valoisalta itsenäisenä kuntana. Esitettyjen ennustelaskelmien mukaan tulevien vuosien tulos on vain heikosti ylijäämäinen tai peräti alijää mäinen. Kumulatiivista alijäämää ei pystytä kattamaan edes vuoteen 2017 mennessä. Nämä laskelmat perustuvat siihen tosiseikkaan, et tä toimintakulujen kasvuprosentti ei voi olla alle viiden prosentin voi makkaasti kasvavassa ja kehittyvässä kunnassa. Me emme mis sään nimessä selviydy vuodesta 2010 vain 3,8 prosentin toimintaku lujen nousulla, emmekä vuotta 2011 nousuprosentilla 2,8. Tällaiset luvut aiheuttavat aivan varmasti tiettyjen palvelujen lakkauttamista. Höyläämällä asia ei ratkea. Asiantuntijan arvion mukaan Haukipu taan tapaisten kuntien menot ovat kasvaneet keskimäärin 6,9 pro senttia vuodessa vuosina Vuosien nettoin vestoinnit ovat 48,5 miljoonaa euroa joulukuun valtuuston päätöksen mukaisesti. Tästä noin 16 miljoonaa on esitetty toteutettavaksi elin kaarimallin avulla. Sen toteutuminen on hyvin epävarmaa. Taseen kautta investoimalla kuorma on liian suuri. Me emme siitä selviä. Haukiputaan ongelma ei tulevaisuudessakaan ratkea muulla tavalla kuin saamalla tuloja lisää. Miten se on nykylainsäädännön sallimissa rajoissa mahdollista? Valtiolta on turha

22 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ odottaa apuja, koska valtion omakin talous on vaikeuksissa. Kun kuuden kunnan talousluvut yhdistetään mekaanisesti, niin uuden Oulun talousluvut olisi vat hyvin lähellä nykyisen Oulun talouslukuja. Tämä johtuu siitä, että Ouluin painoarvo monikuntaliitoksessa on noin 75 prosenttia. Ky seessä on kuitenkin strateginen monikuntaliitos, jossa vaikutukset riippuvat siitä, miten se toteutetaan. Näin suuressa muutoksessa va pautuu kehittämispotentiaalia seutu- ja aluerakenteeseen sekä pal velurakenteeseen ja samalla myös palveluiden kehittämiseen. Taita valla strategisella toteuttamisella pystytään vahvistamaan uuden kunnan tulopohjaa elinkeinojen kehittämisen kautta ja kasvattamaan tuottavuutta. Monikuntaliitoksella ei ole lyhyellä tähtäimellä saavutet tavissa juurikaan taloudellista hyötyä, mutta pitkällä aikavälillä saa vutettavat taloudelliset edut ja hyödyt ovat merkittäviä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että oli tehty päätösesityksestä poikkeava, kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Hän esitti suoritettavaksi kädennostoäänestyksen siten, että ne, jotka ovat päätösesityksen kannalla, nostavat kätensä ensin. Äänestystapa ja -esitys hyväksyttiin. Näin suoritetussa äänestyksessä päätösesitys sai 7 ääntä (An nemari Enojärvi, Eero Halonen, Tuula Kangas, Markku Korvala, Seppo Leskinen, Aarno Manninen ja Sanna Rehu) ja muutosesitys 6 ääntä (Liisa Koskela, Mari Kangas, Esa Nikkinen, Mauno Sipola, Kaarina Torro ja Aku Vuononvirta). Päätös: KVALT 20 Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 7-6 esittää valtuustolle, että valtuusto hylkää kuntajakoselvittäjän ehdo tuksen ja yhdistymissopimuksen. Kuntajakoselvittäjän ehdotus, yhdistymissopimus ja selvitysosa ovat esityslistan liitteenä. Liitteinä on myös selvityksestä jätetyt 4 huomautusta ja niihin annettu kunnanhallituksen lausunto. Kunnanhallituksen jäsenet ovat saaneet asiakirjat aiemmin. Kunnanjohtaja esitteli asiaa yleisesti sekä kunnanhallituksen esitystä. Kunnankamreeri kertoi taloustilanteesta. Vastuualueiden johtajat: perusturvajohtaja, sivis tysjohtaja ja tekninen johtaja kertoivat vastuualueidensa tulevaisuu den haasteista. Tämän jälkeen pidettiin ryhmäpuheenvuorot. Keskustapuolueen ryhmäpuheenvuorossa Tuula Kangas esitti, että asia jätetään pöydälle, kunnes on päätetty kuntalaisaloitteesta, jossa esitetään neuvoa antavan kansanäänestyksen järjestämistä.

23 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Puheenjohtaja rajasi keskustelun koskemaan pöydällepanoa. Keskustelun päätyttyä tältä osin puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu pöydällepanoesitys, joten siitä on äänestettävä. Hän esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla, äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat pöydällepanoesityksen kannalla, äänestävät EI. Äänestystapa ja -esitys hyväksyttiin. Näin suoritetussa äänestyksessä asian käsittelyn jatkaminen sai 24 ääntä ja pöydällepanoesitys 19 ääntä. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä (äänestys 1). Puheenjohtaja to te si val tuus ton päättäneen jatkaa asian käsittelyä. Valtuusto piti neuvottelutauon klo Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa Irma Pellinen teki seuraavan kunnanhallituksen esityksestä poikkeavan esityksen: - toteaa, että kuntajakoselvittäjän esitykseen kohdis tuneissa huomautuksissa mainitut näkökulmat on otettu huomioon jo valmisteluprosessissa eikä huomautuksilla ole vaikutusta kuntajako selvittelijän ehdotuksen käsittelyyn. - hyväksyy kuntajakoselvittäjän päivätyn ehdotuksen, jonka mukaan kuntajakoa muutetaan siten, että kaikki kuusi kuntaa lakkaavat ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta Tämän uuden kunnan nimi on Oulu, ja se käyt tää kaupunkinimitystä ja se ottaa vaakunakseen nykyisen Oulun kaupungin vaakunan. - hyväksyy kuntajakoselvittäjän laatiman päivätyn yhdistymissopimuksen. Tämän jälkeen pidettiin seuraavat ryhmäpuheenvuorot: Sosialidemokraatit, Esa Nikkinen Kokoomus, Matti Roivainen Vihreät, Terttu Kuusela Perussuomalaiset, Seppo Leskinen Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa Seppo Leskinen esitti, että ennen lopullista ratkaisua järjestetään neuvoa antava kansanäänestys. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Halonen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Juhani Pitkälä pitivät puheenvuoronsa, minkä jälkeen pidettiin tauko klo

24 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Valtuutettu Sanna Kauppi-Ukkola tuli paikalle klo Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että ryhmäpuheenvuorossa oli tehty esitys neuvoa antavan kansanäänestyksen järjestämi sestä, joten asiasta on äänestettävä. Hän esitti suoritettavaksi ni menhuutoäänestyksen siten, että ne, jotka ovat kansanäänestyksen järjestämisen kannalla, äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat kansanää nestyksen järjestämistä vastaan, äänestävät EI. Äänestystapa ja -esitys hyväksyttiin. Näin suoritetussa äänestyksessä annettiin 18 JAA-ääntä ja 25 EI-ääntä. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä (äänestys 2). Puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen, että kan san ää nes tystä ei järjestetä. Edelleen puheenjohtaja totesi, että ryhmäpuheenvuorossa oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Hän esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että ne, jotka ovat kunnanhallituksen esityksen kannalla, äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat muutosesityksen kannalla, äänestävät EI. Äänestystapa ja -esitys hyväksyttiin. Näin suoritetussa äänestyksessä annettiin 18 JAA-ääntä ja 25 EI-ääntä. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä (äänestys 3). Päätös: päätti äänestyksen jälkeen äänin seuraavaa: - totesi, että kuntajakoselvittäjän esitykseen kohdis tuneissa huomautuksissa mainitut näkökulmat on otettu huomioon jo valmisteluprosessissa eikä huomautuksilla ole vaikutusta kuntajako selvittelijän ehdotuksen käsittelyyn. - hyväksyi kuntajakoselvittäjän päivätyn ehdotuksen, jonka mukaan kuntajakoa muutetaan siten, että kaikki kuusi kuntaa lakkaavat ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta Tämän uuden kunnan nimi on Oulu, ja se käyt tää kaupunkinimitystä ja se ottaa vaakunakseen nykyisen Oulun kaupungin vaakunan. - hyväksyi kuntajakoselvittäjän laatiman päivätyn yhdistymissopimuksen. KHALL 125 Kuntajakoselvittäjä Arto Koski kirjoitti seuraavasti: "Kuntajakoselvittäjän ehdotus Haukiputaan, Kiimingin, Muhoksen, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin val-tuustojen yhteisestä esityksestä ja valtiovarainministeriöltä

25 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ saamani määräyksen mukaisesti tein kuntajakolain (1698/2009) 16 :n tarkoittaman erityisen selvityksen kuntajaon muuttamisesta Oulun seudun kuuden kunnan alueella. Jätin ehdotukseni 18. helmikuuta 2010, jossa totesin, että kuntajakoa on aiheellista muuttaa siten, että kaikki kuusi kuntaa lakkaavat ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta Kuuden kunnan valtuustot kokoontuivat 26. huhtikuuta ottamaan kantaa tekemääni ehdotukseen. Muhoksen kunnanvaltuusto hylkäsi sen äänin ja siten kuuden kunnan yhdistymishanke raukesi ja selvitystä jatkettiin viiden kunnan voimin. Yhdistymissopimukseen tehtiin vain tekninen päivitys. Kuntajakolain 4 :ssä todetaan, että kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos parantaa kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä tai muuten edistää kunnan toimintakykyä, tai jos muutos parantaa alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita, tai muutos parantaa alueen elinkeinojen toimin tamahdollisuuksia tai muutos parantaa alueen yhdyskuntaraken teen toimivuutta. Edellä mainituista neljästä edellytyksestä ainakin yhden tulee täyttyä, jotta kuntajaon muutos voidaan toteuttaa. Selvi tysosassa aikaisemmin tekemäni kuuden kunnan tarkastelu ja siihen nyt liittyvä viittä kuntaa koskeva täydennystarkastelu vakuuttavat minut siitä, että viiden kunnan strategisen kehittävän yhdistymisen toimintamallilla kuntajakolain 4 :n kaikki neljä kuntajaon muuttamisen edellytystä täyttyvät. Sen lisäksi totean, että kyse on yhdestä eheästä alueesta, joka muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden. Se tulee olemaan elinvoimainen ja toimintakykyinen uusi verkostokaupunki Oulun kaupunkiseudun, Pohjois-Pohjanmaan maakunnan, Pohjois-Suomen ja koko maan näkökulmasta tarkasteltuna. Selvitykseni perusteella teen Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulun-salon ja Yli-Iin kunnille seuraavan ehdotuksen: Kuntajakoa on aiheellista muuttaa siten, että kaikki viisi kuntaa lak-kaavat ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta Tämän uuden kunnan nimi on Oulu, se käyttää kaupunkinimitystä ja se ottaa vaakunakseen nykyisen Oulun kaupungin vaakunan. Oulussa, kaupunginkirjaston Pakkalan salissa Arto Koski, Kuntajakoselvittäjä" Kuntajakoselvittäjän ehdotus, yhdistymissopimus ja selvitysosan täydennys ovat esityslistan liitteenä. Ehdotus, yhdistymissopimus ja selvitysaineisto ovat olleet virallisesti nähtävillä huomautusten tekemistä varten. Haukiputaalla järjestettiin kuntalaisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus erityisestä kuntajakosel-

26 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ vityksestä. Haukiputaan kunnan asukkaat jättivät kuntajakoselvittäjän esitykseen yhteensä kolme huomatusta. Huomautuksista laadittu erillinen selvitys on liitteenä ja huomautukset on otettu huomioon valmistelussa. Kuntajakoselvittäjän ehdotus on muutamaa kohtaa lukuun ottamatta sisällöltään samanlainen kuin aiemmin käsittelyssä ollut kuutta kuntaa koskenut esitys. Muhoksen kunnan jäätyä pois erityisestä kuntajakoselvityksestä on esitetyn uuden Oulun yhdistymissopimusta päivitetty kuuden kohdan osalta seuraavasti: 1. Muhos on poistettu sopimuksesta ja viittaukset kuudes ta kunnasta on muutettu viideksi. 2. Vuotta 2010 koskevia määräaikoja on tarkistettu, koska valtuustojen päätökset siirtyvät kesäkuun loppuun (mm. yhdistymis hallituksen va linta kahden kuukauden sisällä ja henkilöstösopimuk sen käsittely mennessä). 3. Yhdistymishallituksen jäsenten lukumäärä on vähenty nyt 21:stä 20:een ja hallituspaikat on tarkistettu vastaamaan viittä kuntaa ja alueen poliittisia voimasuhteita (sopimuksen sivut 8-9). 4. Henkilöstön palkkojen harmonisointitarve on muutettu 3,3 miljoonas ta eurosta noin 2,8 miljoonaksi euroksi (sopimuksen si vu 14). 5. Valtion yhdistymisavustuksen määrä on korjattu viiden kunnan mukaiseksi eli 6,8 miljoonasta 6,1 miljoonaan euroon (sopi muksen sivu 18). 6. Valtionosuuksien vähenemisen kompensaatio kuuden kunnan ta-pa uksessa on laskettu olevan viiden vuoden aikana, vuo sina , yhteensä noin 60 miljoonaa euroa (n. 12 M /vuo si). Viiden kunnan tapauksessa se olisi yhteensä noin 38 miljoonaa euroa (n. 7,5 M /vuosi) (sopimuksen sivu 18). Kunta- ja palvelurakenneuudistus (Paras) käynnistyi vuonna 2005 ja sitä koskeva laki tuli voimaan helmikuussa 2007 ja on voimassa vuoden 2012 loppuun saakka. Laki velvoitti kunnat muodostamaan perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sosiaalipalvelujen järjestämiseksi vähintään noin asukkaan kunnan tai yh teistoiminta-alueen. Paras-lain toisena keskeisenä tavoitteena on kaupunkiseutujen toimintaedellytyksien vahvistaminen ja velvoite kaupunkiseutusuunnitelmien laatimisesta määritellyille kaupunki seuduille. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä on kuntaken tällä toteutettu kymmeniä yhteistoiminta-alue- ja kuntaliitosselvityk siä. Viimeisen parin vuoden aikana merkittävimmät kuntarakenne selvitykset ja monikuntaliitokset on toteutettu kaupunkiseuduilla. Val tion kuntapolitiikan painopiste on siirtynyt kaupunkiseutujen ja alu eellisten kaupunkikeskusten sekä niitä ympäröivien kehyskuntien yh distämisen tai yhteistyön edistämiseen. Voimavarojen kokoaminen, kuntien yhdistymisen edistäminen ja kuntapalvelujen tuottavuuden lisääminen ovat kunta- ja palvelurakenteen uudistamisessa keskeisiä

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 )

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) Kunnanhallitus 456 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 148 11.11.2013 Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodeksi 2014 1644/02.03.01/2011 Kunnanhallitus 28.10.2013 456 Kiinteistön sijaintikunnalle suoritetaan

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 Kunnanvaltuusto

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 Kunnanvaltuusto HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 Aika 12.09.2011 klo 18:00-20:01 Paikka Osallistujat kunnanvirasto Nimenhuutoluettelossa mainittujen 42 valtuutetun lisäksi läsnä olivat: Nimi Klo Tehtävä Läsnä Koskela

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta

Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta Kunnanhallitus 84 18.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 28.02.2013 Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 100/00.04.01/2013 Kunnanhallitus 18.02.2013 84 Valmistelija: kunnanjohtaja Simo Mäkinen

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 23.3.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle.

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle. Tarkastuslautakunta 77 07.11.2014 Kaupunginvaltuusto 66 24.11.2014 TILINTARKASTUSYHTEISÖN VASTUULLISEN TARKASTAJAN VAIHTUMINEN 56/03/2013 TARLA 77 67 Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy on valittu Lieksan kaupungin

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Manninen Aarno 16:00-17:10 puheenjohtaja Taivaloja Jorma 16:00-17:10 varapuheenjohtaja

Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Manninen Aarno 16:00-17:10 puheenjohtaja Taivaloja Jorma 16:00-17:10 varapuheenjohtaja PÖYTÄKIRJA 5/2012 Aika 21.05.2012 klo 16:00-17:10 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Manninen Aarno 16:00-17:10 puheenjohtaja Taivaloja Jorma 16:00-17:10 varapuheenjohtaja Kangas

Lisätiedot

Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Liisa Halotie-Flink

Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Liisa Halotie-Flink PÖYTÄKIRJA 8/2009 1 Aika 31.03.2009 klo 16:00-17:10 Paikka Kunnanvirasto / kh 2 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Pitkälä Juhani 16:00-17:10 puheenjohtaja Haaparanta Helena 16:00-17:10 jäsen Halotie-Flink

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 115 Kunnanvaltuusto 09.06.2009

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 115 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 115 09.06.2009 Aika 09.06.2009 klo 19:30-20:49 Paikka Osallistujat kunnanvirasto Nimenhuutoluettelossa mainittujen 42 valtuutetun lisäksi läsnä olivat: Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Vuoden 2015 veroprosentit

Vuoden 2015 veroprosentit Kaupunginhallitus 450 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 121 12.11.2014 Vuoden 2015 veroprosentit 160/02.02.00/2014 KH 450 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 3/2014 1 (9) 8.9.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 3/2014 1 (9) 8.9.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 3/2014 1 (9) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ma klo 16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Pentti Reponiemi jäsen Tarja Salo Teuvo

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. Kunnanhallitus 186 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 41 20.06.2016 Kunnanhallitus 238 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 55 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 56/70.702/2006

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 56/70.702/2006 Perusturvalautakunta 140 17.12.2008 Joutsan kunnanhallitus 3 12.01.2009 Perusturvalautakunta 60 24.06.2009 Perusturvalautakunta 40 23.06.2010 Perusturvalautakunta 70 27.10.2010 Joutsan kunnanhallitus 227

Lisätiedot

KHALL 227 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. (08) 887 4130 tai 050 390 0066, marjukka.manninen@haukipudas.fi

KHALL 227 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. (08) 887 4130 tai 050 390 0066, marjukka.manninen@haukipudas.fi Kunnanhallitus 227 12.10.2009 Kunnanvaltuusto 82 12.10.2009 Elinkaarimallin käyttäminen Haukiputaalla 4317/65/659/2009 KHALL 227 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. (08) 887 4130 tai 050

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden poistaminen ajalla 1.6.2013-31.12.2013.

Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden poistaminen ajalla 1.6.2013-31.12.2013. Kunnanhallitus 98 11.03.2013 Kunnanvaltuusto 37 25.04.2013 Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden poistaminen ajalla 1.6.2013-31.12.2013. 153/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 11.03.2013 98 Valmistelija: kunnansihteeri

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 9 18.03.2014 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 14 24.04.2014 Kunnanhallitus 216 12.05.2014 Valtuusto 36 26.05.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

Hanhikivi yhteyshanke / Yhteyssihteerin rekrytointi / Valintapäätös / Yhteyshankkeen jatkoaika / Muutospäätös / Muutospäätös

Hanhikivi yhteyshanke / Yhteyssihteerin rekrytointi / Valintapäätös / Yhteyshankkeen jatkoaika / Muutospäätös / Muutospäätös Kunnanhallitus 181 04.06.2012 Kunnanhallitus 217 14.08.2012 Kunnanhallitus 242 03.09.2012 Kunnanhallitus 391 18.11.2013 Kunnanhallitus 116 31.03.2014 Kunnanhallitus 17 12.01.2015 Hanhikivi yhteyshanke

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kunnanhallitus käy keskustelun valmisteluosassa mainitusta asiasta ja linjaa, miten valmistelussa edetään.

Kunnanhallitus käy keskustelun valmisteluosassa mainitusta asiasta ja linjaa, miten valmistelussa edetään. Kunnanhallitus 79 20.03.2014 Kunnanhallitus 93 09.04.2014 Kunnanhallitus 160 12.06.2014 Kunnanhallitus 219 11.09.2014 Kunnanhallitus 257 29.10.2014 Liikuntahallin rakentaminen Pälkäneelle 195/02.05.01/2013

Lisätiedot

JHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013

JHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013 Kunnanhallitus 111 27.03.2013 Kunnanhallitus 134 15.04.2013 Kunnanvaltuusto 38 25.04.2013 JHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013 179/02.05.01/2013 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Lainaehtojen muuttaminen/ Paltamo Golf Oy

Lainaehtojen muuttaminen/ Paltamo Golf Oy Kunnanhallitus 185 11.08.2009 Kunnanhallitus 206 22.09.2009 Kunnanvaltuusto 44 15.10.2009 Kunnanhallitus 33 14.02.2012 Kunnanvaltuusto 9 15.03.2012 Kunnanhallitus 51 29.01.2013 Lainaehtojen muuttaminen/

Lisätiedot

1. Lapsi on 1. tai 2. vuosiluokan oppilas tai hänellä on päätös erityi-

1. Lapsi on 1. tai 2. vuosiluokan oppilas tai hänellä on päätös erityi- Sivistyslautakunta 22 28.02.2012 Sivistys- ja kulttuuripalvelujen harmonisointi, Nuorisopalvelut, Perusopetuslain mukaiseen aamuja iltapäivätoimintaan hakeminen, valintakriteerit ja maksut Sivistys- ja

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 32

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 32 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 27.05.2015 AIKA 27.05.2015 klo 09:00-11:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot