Ajankohtaista korkeakouluista ja tiedelaitoksista: Ohjaus kaudella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista korkeakouluista ja tiedelaitoksista: Ohjaus kaudella 2017-2020"

Transkriptio

1 Ajankohtaista korkeakouluista ja tiedelaitoksista: Ohjaus kaudella Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Joensuu Ylijohtaja Tapio Kosunen

2 Puheenvuoron teemat Korkeakoulujen ja tiedelaitosten ohjaus Rakenteellinen kehittäminen Korkeakoulujen ja tieteen yhteiskunnallinen vaikuttavuus Järjestelmäarvioinnit

3 Korkeakoulujen ja tiedelaitosten ohjaus

4 Poimintoja AMK vierailuista Menestyneille ammattikorkeakouluille on ominaista Pitkäjänteinen strategiatyö ja laatuun panostaminen sekä henkilöstön ja korkeakouluyhteisön osallisuus päätöksentekoon ja strategiatyöhön. Korkeakoulun kokonaisvaltainen kehittäminen eli kyky yhdistää opetuksen, tkitoiminnan ja aluekehityksen näkökulmat Ammattikorkeakoulun kehityskuvan ja strategioiden kytkeminen alueen strategiseen näkemykseen. Koulutuksen uudet järjestämistavat ja pedagoginen kehittäminen opiskelijakeskeiseen suuntaan Oppimisen ja tki-toiminnan yhdistävät uudet oppimisympäristöt Poisvalinnat painoalojen kehittämiseksi Sidosryhmäajattelu jäsentynyttä ja suhteet sidosryhmiin tiiviit. Opiskelijanäkökulmasta osa ammattikorkeakouluista näyttäytyy melko hajanaisina, jopa vanhaa oppilaitosrakennetta havaittavissa. Ammattikorkeakouluissa vallitsee kehitysmyönteinen ilmapiiri, mikä näkyi jaettuna kokemuksena johdon, henkilöstön ja sidosryhmien välillä. Samaan aikaan ajoittuneet useat uudistukset sekä säästötoimet ovat aiheuttaneet kuitenkin haasteita ja henkilöstön keskuudessa epävarmuutta.

5 YO ja AMK vierailuilta nousseita ohjauksen kehittämistarpeita Vuoden 2013 yliopistovierailujen ja vuoden 2014 ammattikorkeakouluvierailujen perusteella OKM:n ohjaus on pääosin toimivaa ja aitoon vuorovaikutukseen perustuvaa. Ohjauksen kehittämistä strategisempaan suuntaan pidettiin hyvänä. Ohjauksen kehittämiskohteina nähtiin pitkäjänteisyys koulutus- ja tutkimus-/tkipolitiikassa, vuorovaikutteisuuden jatkaminen ja yhteistyötapojen kehittäminen. Valtion ohjauksen kokonaisuudessa nähtiin hallinnonalojen välillä yhteensovittamisen tarvetta. Kannusteita yhteistyölle toivottiin. Korkeakoulujen strateginen ajattelu ja valinnat vahvistuneet ja strategian merkitys toiminnan ohjaamisessa kasvanut. Korkeakoulujen kansainvälisen toiminnan tavoitteet ja muodot vielä kehittämisvaiheessa. Korkeakoulujen keskinäistä sekä korkeakoulujen, yritysten, tutkimuslaitosten ja alueellisten välittäjäorganisaatioiden välistä yhteistyötä kehitettävä resursoinnin ja vaikuttavuuden mahdollistamiseksi. Korkeakoulun henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien sitouttaminen strategian valmisteluun ja toimeenpanoon tärkeää.

6 Korkeakoulujen rahoitusmallit 2017 alkaen YO-mallia tarkistavan työryhmän määräaika AMK-mallin uudistamista valmistelevan työryhmän määräaika Valmisteluprosessit laajassa yhteistyössä sidosryhmien ja korkeakoulujen kanssa työpajat, verkkoaivoriihi (AMK), lausuntokierrokset YO työryhmän tehtävänä on arvioida yliopistojen toiminnassa, toiminnan tietopohjassa sekä korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa tapahtuneiden muutosten pohjalta tarpeet rahoitusmallin tarkistamiseksi esim. erikoistumiskoulutusten asema, julkaisukanavien tasoluokituksen (Julkaisufoorumi) tasoluokkien uudelleen arviointi, laadullinen työllistyminen AMK työryhmä laatii ehdotuksen voimassa olevan rahoitusmallin uudistamiseksi siten, että uusi rahoitusmalli turvaa pitkäjänteisen kehittämisen mahdollisuudet kannustaa profiloitumaan, parantamaan laatua ja toimimaan tuottavasti ja taloudellisesti. ottaa huomioon ammattikorkeakoulujen lakisääteiset tehtävät, autonomian toteuttaminen sekä toimintaympäristön muutokset

7 Korkeakoulujen ohjaus , lähetekeskustelu VIERAILUT OKM:n ohjaukseen liittyviä vierailuja korkeakouluissa : Strategisen työn tukeminen ja strategian toimeenpanon seuranta Tuetaan entistä vahvemmin yksittäistä korkeakoulua ja käydään vuoropuhelua. Korkeakoululta raportointi OKM:lle ennen vierailua Vierailujen pohjustukseksi kullekin korkeakoululle OKM:n palaute Vierailulla sessiot korkeakoulun johdolle, sidosryhmille, henkilöstölle ja opiskelijoille Alkutalven 2015 ohjekirjeessä vierailuaikaehdotuksia PALAUTE Kerran vuodessa toimitetaan korkeakoulukohtainen ja aloittainen tilastoaineisto korkeakouluille. Kaikille yhteinen korkeakoululaitosta koskeva kirjallinen palaute syksyllä 2018, jolloin molemmat korkeakouluarvioinnit valmiina Mahdollistaa korkeakoulujärjestelmän kehittämistilan ja tarpeen reflektoinnin. Välivuosina ei korkeakoulukohtaista kirjallista palautetta. Kauden palaute annetaan seuraavan kauden sopimusneuvottelussa vuonna 2020.

8 Korkeakoulujen ohjaus , lähetekeskustelu ALUESEMINAARIT Uusi elementti ohjaukseen, toteutetaan vuosina edistämään vaikuttavuus-, yhteistyö- (ml. TULA) ja kansainvälistymiskeskustelua. Alueen yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä OKM:n järjestämä päivän seminaari, kohderyhmänä alueen keskeiset vaikuttajat, korkeakoulujen sidosryhmät ja korkeakoulujen johto. SOPIMUSRAKENNE Sopimusten rakennetta yksinkertaistetaan ja selkeytetään, strategisuutta lisätään Varmistetaan yhteensopivuus eri tason tavoitteenasettelun ja rahoitusohjauksen kanssa neuvottelut (sis. palaute) - tilastot kk-vierailut (1/3) - tilastot - kk-vierailut (1/3) - palaute, tilastot - alueseminaari (1/2) - kk-vierailut (1/3) - tilastot - alueseminaari (1/2) neuvottelut (sis. palaute) - tilastot

9 Tiedelaitosten ohjaus Jatkossakin nelivuotinen, korkeakoulujen ohjauskauden ( ) kanssa synkronoitu, sopimuskausi. Ohjausprosessi pääpiirteissään nykymuotoinen (ml. vuosittaiset resurssineuvottelut) Ohjaukseen liittyvät vierailut otetaan käyttöön myös tiedelaitoksissa. Sopimusten rakennetta ja sisältöä uudistetaan strategisemmaksi. Suomen Akatemia Suomen Akatemialle kaksiosainen sopimus; Ohjataan koko Akatemiaa sopimuksella, jossa on tiedepoliittinen osa ja liitteenä tilivirastoasiat käsittelevä, uutta valtioneuvoston tulosprismaa noudattava sopimusliite. Perustoimintojen ylläpitäminen osa sopimusta, mutta liitteenomaisesti mukana sopimuksessa. Muut tiedelaitokset Tilivirastostatuksella toimivien tiedelaitosten sopimus rakennetta ohjaa VN uudistuva tulosprisma ja VTV:n intressit.

10 Ohjaus: Kommentoi, kysy Kokemukset ja käyttö OKM:n antamalle kirjalliselle palautteelle? miten nykymuotoista palautetta on hyödynnetty korkeakoulun johtamisessa? onko palautteen julkisuudella ollut lisäarvoa? korkeakoulukohtaisten asioiden käsittely vierailuilla? alueseminaarit jne. Toiveita vierailuille ja alueseminaareille toimisiko korkeakoulukohtaisen palautteen kytkeminen vierailuun? vierailujen organisointi alueellisesti sektoreittain kehitysvaiheittain Alueseminaarit palvelevatko vaikuttavuus-, yhteistyö- (ml. TULA) ja kansainvälistymisteemat korkeakoulujen johtamista ja sidosryhmäyhteistyötä mitkä sidosryhmätahot mukaan alueseminaareihin sisäiset? ulkoiset?

11 Rakenteellinen kehittäminen

12 Työnjaolla ja profiloitumisella vaikuttavuutta Unifi on asettanut viisi rakenteellisen kehittämisen hanketta: Luonnontieteelliset alat, vieraat kielet ja kulttuurit, lääketiede, kauppatieteet, yhteiskuntatieteet Hankkeiden toimikausi on 1-2/2015 asti Ammattikorkeakoulujen hyvinvointialojen koulutuksen dialogi Tarkastelussa terveydenhoitajakoulutus, kuntoutusala, kaksoistutkinnot Eri tahojen keskustelut, ydinainesanalyysi ja johtopäätökset vuoden 2015 aikana ICT-alan dialogi (YO ja AMK) Tavoitteena profiloituminen ja resurssien viisas käyttö: Yhteistyöllä esimerkiksi peruskurssien järjestämisessä saataisiin vapautettua resursseja kunkin toimijan oman huippuosaamisalueen kehittämiseen Hankeryhmän määräaika vuoden 2015 loppuun

13 Tukea profiloitumiselle Osana yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen valtionrahoituksen määräytymisperusteita on strategiarahoituselementti Perustuu korkeakoulujen strategiatyöhön ja sen keskeisiin painopisteisiin, profiloitumiseen, painopistealojen vahvistamiseen ja uudelleen suuntaamiseen sekä rakenteelliseen kehittämiseen. Esimerkkejä: Taideyliopisto, Aalto-yliopisto, ISY, TY, kaivannaisalan kehittäminen, yliopistojen kandivaiheen laaja-alaistaminen, Kymenlaakso Mikkeli amk fuusio Suomen Akatemia myöntää ensimmäistä kertaa keväällä 2015 rahoitusta yliopistojen profiloitumisen vahvistamiseksi ja tutkimuksen laatua parantavien edellytysten kehittämiseksi. Rahoitusta hakiessaan yliopistot laativat omien strategioidensa pohjalta tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden edellytysten kehittämisen konkreettiset suunnitelmat, joissa yliopistot kuvaavat profiloitumistoimet ja antavat suunnitelmilleen selkeän aikataulun. Ohjauksen kokonaisuuden hahmottumisen kannalta yliopistoja pyydetään toimittamaan rahoitushakemuksensa tiedoksi opetus- ja kulttuuriministeriölle. Ulkopuolinen asiantuntija-arviointi osa kilpailullista rahoitusta.

14 RAKE ja profiloituminen: Kommentoi, kysy Korkeakoulujen oma yhteistyöaktiivisuus vs. ministeriön ohjaus? UNIFI:n ja ARENE:n rooli jatkossa korkeakoulujen kehittämisprosessien koordinoijana? Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa, tuottaa tietopohjaa ja tukee alakohtaisesta kehittämistyöstä nousevia merkittäviä edistysaskeleita? Millaisia kannusteita yhteistyölle odotatte?

15 Korkeakoulujen ja tieteen yhteiskunnallinen vaikuttavuus

16 Yhteistyöllä vahvempaa vaikuttavuutta VNp valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistukseksi ( ) korostaa yhteistyön tarvetta Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos ja Kuluttajatutkimuskeskus Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan ( ) STN läpileikkaavat horisontaaliset painopistealueet muutoksen hallinta (transition management) uudistumis- ja sopeutumiskyky (resilience) kestävä kehitys Tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyön syventämisen valtakunnallisesti ohjattu useampivuotinen kehittämisprosessi (KOTUMO) Kahdeksan ministeriötä, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten edustajat yhteisessä työryhmässä, määräaika Tiekartta etenemisestä helmikuun 2015 loppuun mennessä Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteisiä, uusia profiloitumishankkeita käynnissä, esimerkiksi: Säteilyturvakeskuksen ja yliopistojen säteilyturvallisuustutkimuksen yhteenliittymä Kansainväliset strategiset kumppanuudet koulutuksessa ja tutkimuksessa

17 Avoimuudella vahvempaa vaikuttavuutta Avoimen tieteen tiekartta vuosille tavoitteena yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista Tavoitetila on, että tutkimuksen tulokset liikkuvat sujuvasti koko yhteiskunnassa - tutkijalta ja tutkimusryhmiltä toiselle, tutkimusalojen välillä, innovaatiotoimintaan sekä päättäjille ja kansalaisille. Tarvitaan tutkimusyhteisön laajaa osallistumista, myös tutkimusympäristöjen, tutkijapalveluiden ja tutkimusinfrastruktuurien kehittämistä, yhteistyötä ja koordinaatiota sekä uusien toimintatapojen omaksumista. Tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä Suomi on tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa johtava maa ja että avoimen tieteen mahdollisuudet hyödynnetään laajasti yhteiskunnassamme.

18 Pidemmät työurat Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toteutus korkeakoulusektorilla Korkeakoulujen hakijasuman purku kasvattamalla määräaikaisesti korkeakoulujen sisäänottoa vuosina tulevaisuuden työvoimatarpeen kannalta oleellisilla aloilla. Korkeakoulujen tavoitteellisia valmistumisaikoja koskevaa lainsäädäntöä tiukennettu. Voimaan ja sitä sovelletaan voimaan tulon jälkeen opintonsa aloittaviin opiskelijoihin. Opiskelijavalintauudistuksen II vaihetta koskeva hallituksen esitys annettu. Uusien säädösten mukainen haku otetaan käyttöön keväällä 2016 valittaessa opiskelijoita syksyllä 2016 alkavaan koulutukseen. Päätetty lukukausikohtaisen hakemuksen käsittelymaksun perimisestä muun kuin EU/ETA-alueen valtioiden tai Sveitsin koulutusjärjestelmiin kuuluvan korkeakoulukelpoisuuden tuottavan koulutuksen suorittaneilta hakijoilta (voimaan ). Lisätty yli 55 opintopistettä vuodessa suorittavien osuutta korkeakoulujen rahoituksessa. AMK-säännökset tulivat voimaan , YO-säännökset Korkeakouluopiskelijoiden opintorahan tasoa nostettu kustannusneutraalisti opintotukeen oikeuttavaa aikaa lyhennettäessä.

19 Pidemmät työurat Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toteutus korkeakoulusektorilla Toteutuksessa Tietovarantojen avaamiseen liittyvää valmistelua jatketaan ministeriöiden laatimia ehdotuksia hyödyntäen. Tietovarannot avataan vaiheittain Velvoitetaan korkeakoulut tarjoamaan mahdollisuus ympärivuotiseen opiskeluun. Ministeriöt velvoitetaan uudistamaan toimialoillaan kelpoisuusvaatimuksia siten, että kelpoisuuden tuottavia opintoja voidaan suorittaa nykyistä joustavammin.

20 Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus: Kysy, kommentoi Korkeakoulujen rooli ja laatua ja vaikuttavuutta vahvistavat yhteistyömuodot alueellisesti kansallisesti kansainvälisesti? Tehokkaimmat keinot ATT-tiekartan toimenpiteiden vastuuttamiseen tutkijatasolla? Korkeakoulujen kansainvälistyminen korkeakoulujen omana toimintana ja keskinäisenä yhteistyönä vs. opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan / korkeakoulujen yhteinen kansainvälisyysstrategia toimeenpanosuunnitelmineen?

21 Järjestelmäarvioinnit

22 TIN: Uudistuva Suomi Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta TIN linjaus T&i-politiikan tärkeimmät kehittämiskokonaisuudet ovat: korkeakoulujärjestelmän radikaali uudistaminen t&i-toiminnan tulosten hyödyntämisen ja vaikuttavuuden edistäminen uusien kasvulähteiden, aineettoman pääoman ja yritystoiminnan vahvistaminen. Muu keskeinen kehittäminen kohdistuu: osaamistason laajapohjaiseen nostamiseen ja valikoivaan osaamisen kärkien tukemiseen julkisen sektorin uudistamiseen ja poikkihallinnolliseen yhteistyön tiivistämiseen t&k-rahoituksen riittävyyteen ja kohdentamiseen.

23 Kansainvälisiä näkökulmia korkeakoulujärjestelmän kehittämiseen OKM käynnistänyt selvityksen, jossa tarkastellaan suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittämistarpeita suhteessa Tanskan, Sveitsin, Irlannin ja Alankomaiden korkeakoulumallien kehityssuuntiin ja toimintaympäristön muutokseen sekä tuotetaan ehdotuksia Suomen korkeakoulujärjestelmän kehittämiseen toteuttajana Technopolis Group julkistusseminaari tavoitteena HO vaikuttaminen Technopolis-verkoston asiantuntijoiden lisäksi kansainvälinen peer review - asiantuntijapaneeli, jossa muiden eurooppalaisten maiden korkeakoulutuksen asiantuntijoita Selvityshankkeelle asetettu laajapohjainen tukiryhmä tukiryhmässä edustettuina Unifi, Arene, SYL+SAMOK yhteinen edustaja, Tutkimuslaitosten johtajien neuvottelukunta TUNE, Akatemia, TEM + OKM ja Technopolis Groupin edustajia Selvityshankkeen johtopäätösten tekemistä auttaa korkeakoulujen ja sidosryhmien aktiivinen osallistuminen kyselyyn ja haastatteluihin

24 Korkeakoulu-uudistusten arviointi Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää yliopistolain uudistuksen vaikutuksista uuden arvioinnin vuoden 2015 alussa siten, että asiasta voidaan antaa selvitys eduskunnan sivistysvaliokunnalle viimeistään vuonna Ammattikorkeakoulu-uudistuksen arviointi kytketään yliopistolain vaikutusarvioinnin hankintaan siten, että sektoreiden uudistuksista olisi saatavissa yhteismitallista tietoa. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen arviointi valmistuu kesällä 2018, jotta eduskunnan sivistysvaliokunnalle voidaan antaa selvitys ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistuksen kokonaisvaikutuksia vuoden 2018 aikana. Arviointiprosessi alkaa arvioinnin tukiryhmän jäsenten nimeämispyynnöillä ja asettamisella joulukuussa Tukiryhmä ja sen työvaliokunta valmistelee kevään 2015 aikana arviointien hankinnan ja toimii kilpailutuksen jälkeen valittavan arvioitsijatahon tukiryhmänä sekä vastaa yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa arvioinnin tulosten julkistamisesta.

25 Korkeakoulu-uudistusten arviointi: Kysy, kommentoi Onko korkeakouluilla riittävästi autonomiaa (taloudellinen, hallinnollinen)?

26 Kevään 2015 seminaareja AMK hallitusten puheenjohtajat lounastilaisuus (Helsinki) AMK rehtorit iltapäivä (Helsinki) Kansainvälisiä näkökulmia korkeakoulujärjestelmän kehittämiseen selvityksen (Technopolis Group) julkistusseminaari (Helsinki) Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus (Helsinki) Tiedefoorumi (Helsinki) Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari (Helsinki) hallitusohjelma sopimusrakenne ja ensimmäinen luonnos korkeakoulujen yhteisiksi tavoitteiksi keskusteluun koulutustarpeiden ennakoinnin tulokset Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari (Vaasa)

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN Valtion ohjausjärjestelmän kehittäminen hankkeen raportti ja toimenpidesuositukset Yhteinen agenda - MITÄ Yhteinen tieto - MIKSI Yhteinen toimeenpano - MITEN Valmistelutyöryhmän

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018

KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 Julkaisut 2015:1 KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Selvitysmies, professori Pentti Maljojoki YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015 Helsinki 2012 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10 ISBN

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta

Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta Pentti Rauhala 2013 1 SELVITYS TURUN JA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUJEN PYSYVÄSTÄ STRATEGISESTA INTEGRAATIOSTA

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI TULEVAISUUSSELONTEON ENNAKOINTIHANKKEEN ARVIOINTI

LOPPURAPORTTI TULEVAISUUSSELONTEON ENNAKOINTIHANKKEEN ARVIOINTI Vastaanottaja Valtioneuvoston kanslia Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes Suomen itsenäisyyden juhlarahasto - Sitra Suomen Akatemia Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Kesäkuu, 2013 LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti

Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti Opetusministeriö Undervisningsministeriet Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2010:5 Helena

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015

Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015 1(7) Mika Hannula, Harri Melin, Mikko Naukkarinen Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015 1. Johdanto Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Kannen kuva: Puolustusvoimat Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö Paino: Kirjapaino

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot