KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS YHDYSKUNTIEN TOIMINTAKYKY JA TURVALLISUUS-TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS YHDYSKUNTIEN TOIMINTAKYKY JA TURVALLISUUS-TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI"

Transkriptio

1 KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS YHDYSKUNTIEN TOIMINTAKYKY JA TURVALLISUUS-TYÖRYHMÄN NYKYTILAN KUVAUS

2 Sisällys 1. Johdanto Nykytilan ja kehittämistarpeiden kuvaus Palveluiden järjestämistapa Palvelurakenne ja -verkot Palvelutarpeiden kehitys Keskeiset huomiot nykytilasta ja sen kehittämistarpeista... 8 Liitteet: liite 1, yhteenveto teknisen yhteistyöstä liite 2, henkilöstö yhteenveto liite 3, vesihuollon nykytila liite 4, Hangassuon jätekeskukseen tuodut jätteet 2012 liite 5, korjausvelka, yhteenveto liite 6, siivous-, kiinteistöhoito ja ruokahuoltopalvelut 1

3 1. Johdanto Työryhmän kokoonpano ja toimeksianto Työryhmään osallistuivat seuraavat kuntien edustajat: Sami Nummi Jussi Elonen Juhani Ramberg Harri Kukkula Markus Virtanen Sari Nordlund Luvia Eurajoki Harjavalta Nakkila Kokemäki Työryhmän sihteeri, Luvia Tehtäväalueen kuvaus ja määrittely. Työryhmän tehtävänä oli selvittää yhdyskuntateknisten palveluiden, vesihuollon, jätehuollon, pelastustoimen, toimitilojen, asumisen, rakennusvalvonnan ja ympäristöasioiden nykytila. Nykytilan kuvaukset rakennettiin määrien ja suoritteiden perusteella, jotka koottiin liitemateriaaliksi. Liitemateriaalissa saattaa olla pieniä epätarkkuuksia erilaisista laskentatavoista johtuen, mutta ne antavat riittävän pohjan nykytilanteen arviointiin. Työtä aloitettaessa sovittiin, että siivous, ruokahuolto ja kiinteistönhoito käsitellään tässä tyhmässä vaikka ko. palvelut sijoittuvatkin kunnissa eri tavoin. Muuta yhteistyötä muiden selvitysryhmien kanssa ei ollut. Työryhmä kokoontui yhden kerran ja siinä sovittiin, että työssä hyödynnetään Porin kuntajakoselvitykseen annettuja tietoja ja niitä täydennettiin Eurajoen tietojen osalta. Melko tiukka aikataulu ja työn tekeminen jo olemassa olevin henkilöresurssein ei mahdollistanut laajaa ja syvällistä analyysia. 2. Nykytilan ja kehittämistarpeiden kuvaus 2.1 Palveluiden järjestämistapa Kuntayhteistyö yhdyskuntateknisissä palveluissa: Työryhmässä selvitettiin olemassa olevaa yhteistyötä selvitysalueella keskeisissä yhdyskuntateknisissä palveluissa taulukkokyselyn avulla. Liite 1. Taulukosta käy ilmi, että yhteistyö on laajaa ja jakautuu maantieteellisesti moniin eri suuntiin. Keskiössä on kuitenkin karhukuntien tekemä yhteistyö. Hallinto ja lautakunnat: 2

4 Yhdyskuntateknisten palveluiden hallintotapa on kaikissa selvityskunnissa pitkälti samanlainen, mutta eroina ovat erimerkiksi kaavoitus ja pelastustoimi, jotka ovat joissakin kunnissa kunnanhallituksen toimialueella. Teknisten lautakuntien koot vaihtelevat niin, että, että Nakkilassa lautakunnassa on 7 jäsentä ja muissa lautakunnat ovat 9 jäsentä. Henkilöstö: Yhdyskuntateknisten palveluiden henkilöstömäärä selvitysalueen kunnissa on yhteensä n. 257 työntekijää. Vuoteen 2016 mennessä eläköityy 22 ja vuoteen 2020 mennessä 31 työntekijää. Laskennassa on käytetty oletuksena, että henkilön täyttäessä 63 vuotta hän eläköityy. Liitetaulukon luvut sisältävät epätarkkuuksia, koska osa-aikaisten ja yhdistelmätyöntekijöiden laskentatavat vaihtelevat. Yhdyskuntatekniset investoinnit 2014: Kuntien investoinnit selvitettiin karkealla tulosaluetasoisella otsikoinnilla, jossa selvitettiin vain suurimmat yksittäiset kuntakohtaiset investoinnit sekä investointien kokonaismäärän jakautuminen. Investointien määrä on yhteensä n 18,3 M ja kunnista suurimmat vuosi-investoinnit ovat Eurajoella 9,3 M. Euromäärältään suurimmat kuntakohtaiset investoinnit vuonna 2014 ovat: Eurajoki Lapijoen päiväkoti Harjavalta Hulevesiverkoston ja jätevesiviemärin saneeraus Luvia Päiväkodin laajennus Nakkila Yhteiskoulun ilmanvaihdon parantaminen Kokemäki Terveyskeskuksen vuodeosaston muutos Kuntien investoinneista suurin osa kohdistuu rakennuksiin (54%), toiseksi liikenneväyliin (24%) ja kolmanneksi eniten vesihuoltoon (19%). Investointien kohdistuminen kuvaa hyvin kuntien omaisuutta ja siihen kertynyttä korjausvelkaa. 3

5 HARJAVALTA KOKEMÄKI LUVIA NAKKILA EURAJOKI YHTEENSÄ Kiinteä omaisuus kunnanhallituksen alaisuudessa Liikenneväylät Puistot ja leikkipaikat Rakennukset Vesihuolto Muu toiminta Ajoneuvokeskus Kaukolämpö Yhteensä HARJAVALTA KOKEMÄKI LUVIA NAKKILA EURAJOKI YHTEENSÄ Taulukko 1, kuntien investoinnit 2014 Vesihuolto Vesihuolto on kaikissa kunnissa Kokemäkeä lukuun ottamatta järjestetty kunnan omana, kirjanpidossa eriytettynä toimintana. Kokemäellä vesihuollosta vastaa Kokemäen kaupungin omistama Kokemäen Vesihuolto Oy. Vesijohtoa selvityskunnissa on yhteensä 1216 kilometriä ja jätevesi- sekä hulevesiviemäreitä yhteensä 481 km. Kaikissa kunnissa on omia vedenottamoita, mutta myös rakennettuja varavesiyhteyksiä kuntien välillä on runsaasti. Harjavallan, Luvian ja Nakkilan jätevedet johdetaan siirtoviemärein Porin Luotsinmäelle puhdistettavaksi ja Eurajoen jätevedet johdetaan Raumalle. Kokemäellä on selvitysalueen ainoa käytössä oleva jätevedenpuhdistamo. Alueen vesihuoltolaitoksista taloudellisesti kannattavia ovat vain Harjavallan ja Kokemäen laitokset. Muissa kunnissa laitokset tuottavat tappiota ja niiden toimintaa joudutaan subventoimaan verovaroin. Liite 3, vesihuollon nykytila. Jätehuolto 4

6 Muut kunnat paitsi Luvia kuuluvat tällä hetkellä Porin kaupungin hallinnoimaan seudulliseen jätelautakuntaan, joka hoitaa jätehuollon viranomaistehtäviä. Toiminnan laajentumisesta kattamaan myös jätehuollonjärjestämistehtäviin käydään tällä hetkellä neuvotteluja. Jätehuollon lainsäädäntöön on tulossa ja on tullut merkittäviä muutoksia esimerkiksi tuottajavastuun ja jätteiden loppusijoituksen osalta. Nämä aiheuttavat tarvetta organisoida jätehuoltoa kiireellisesti uudella tavalla. Selvitysalueen kunnista Harjavallalla, Kokemäellä, Luvialla ja Nakkilalla on voimassa oleva sopimus jätteiden vastaanottamisesta Hangassuon jäteasemalle. Eurajoella on vastaava sopimus Rauman kanssa. Liite 4, Hangassuolle toimitetut jätemäärät. Pelastustoimi Kaikki kunnat kuuluvat Satakunnan pelastuslaitoksen toimialueeseen ja alueen vapaapalokunnat ovat vireitä. Merkittävimmät riskikohteet ovat Olkiluodon ydinvoimalaitosalue ja Harjavallan suurteollisuuspuisto. Sisäasianministeriössä on valmisteilla esitys pelastuslaitosten yhdistämisestä, jossa pelastuslaitoksien lukumäärä Suomessa puolittuisi nykyisestä 22:sta. Uusi aluejako noudattaisi tulevaa poliisilaitosjakoa eikä sillä ole suoranaista vaikutusta tähän selvitykseen Kiinteistöomaisuus: Kuntien kiinteistöomaisuus selvitettiin yksinkertaisella taulukolla johon otettiin mukaan kiinteistöjen lukumäärä ja laajuustieto. Kuntien omistuksessa on yhteensä 203 rakennusta, joiden yhteenlaskettu laajuus on n neliötä. Konserniyhtiöiden kiinteistöomaisuutta ei ole laskennassa mukana vaan se pitää tarvittaessa selvittää myöhemmässä vaiheessa. Kunta Lukumäärä Hum2 Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Eurajoki Yhteensä Taulukko 2, kiinteistöjen lukumäärät ja laajuudet Karhukuntien alueella on laadittu kiinteistöjen korjausvelkaselvitys vuonna 2012 ja siinä selvityskuntien korjausvelan määräksi on arvioitu 10 M. Eurajoelta vastaavaa selvitystä korjausvelasta ei ole laadittu, mutta on syytä olettaa, että se on merkittävästi pienempi kuin alueella keskimäärin. Korjausvelkaselvityksen lukuja voidaan tässä vaiheessa pitää vain suuntaa-antavina, koska laskennan jälkeen esimerkiksi Harjavallassa on purettu eniten korjausvelkaa aiheuttanut rakennus. Liite 5, korjausvelka, yhteenveto. Kunnissa on käytössä erityyppisiä sisäisen vuokran perimistapoja, mutta yleensä ottaen ne eivät kata kiinteistöistä aiheutuvia ylläpito-, pääoma- ja 5

7 korjauskustannuksia. Sisäisen vuokrajärjestelmän kehittäminen auttaisi korjausvelan ja ns. tuottamattoman kiinteistömassan määrän hallinnassa. Siivous-, kiinteistöhoito, ja ruokahuoltopalvelut: Tukipalveluiden hallintotapa vaihtelee selvityskuntien kesken, mutta yleisin tapa on, että ne on yhdistetty teknisen lautakunnan alaisuuteen omina yksiköinään. Osassa kuntia palveluiden kustannukset ovat työläitä koota, koska ne jakautuvat eri hallintokuntien kesken. Siivouspalveluissa on siivottavia neliöitä yhteensä m2 ja siivottavia kohteita 82 kappaletta (kohteiden määrä puuttui Harjavallalta). Palvelut tuotetaan pääsääntöisesti omana tuotantona. Eurajoella ostopalvelujen osuus on 15 %. Kiinteistönhoidossa on ylläpidettäviä neliöitä m2 ja palvelut tuotantotapa vaihtelee oman tuotannon ja ostopalveluiden välillä. Kiinteistönhoidon tyypillinen ostopalvelu on pihojen talviauraus. Ruokahuollossa tuotetaan vuodessa yli ateriaa ja toimipisteitä on yhteensä 41 kpl. Palvelut tuotetaan omana tuotantona ja osassa kunnissa on käytössä Porin kaupungin hallinnoima ateriaohjelmisto. Porin hankintatoimi on kilpailuttanut elintarvikehankinnat muissa kunnissa paitsi Eurajoella, jossa kilpailutuksen on tehnyt Eurajoen tekninen toimi. Liite 6, Siivous-, kiinteistönhoito ja ruokahuoltopalvelut Liikenneväylät: Selvitysalueen kunnissa on yhteensä n. 206 km kaavateitä, 50,5 km kevyen liikenteenväyliä sekä yli. 600 km avustettavia/hoidettavia yksityisteitä. Kaavateiden rakentaminen ja kunnossapito järjestetään pääsääntöisesti ostopalveluna. Kaikissa kunnissa on pääosin sama käytäntö, jossa kunta ei hoida yksityisteitä vaan teille myönnetään kunnossapitoavustusta. Eurajoella ja Nakkilassa myönnetään lisäksi hakemusten perusteella yksityisteiden peruskorjausavustuksia. Yksityisteiden osalta kilometrimäärät eivät ole aivan tarkkoja, koska siihen on otettu mukaan myös kuntien hoitoon jääneitä lakkautettuja vanhoja yleisiä teitä. Kunta Kaavatiet km Kevyen liikenteenväylät yksityistie km Harjavalta 66, Kokemäki 48 11,5 222 Luvia Nakkila 35, ,4 Eurajoki Yhteensä 206,4 50,5 628,4 Taulukko 3, tiestö Kaavoitus: 6

8 Harjavallassa ja Kokemäellä kaavoitukseen liittyvät tehtävät tehdään pääsääntöisesti itse, mutta käyttävät tarvittaessa ulkopuolisia konsultteja. Eurajoella, Luvialla ja Nakkilassa kaavoitus hoidetaan ostopalveluna. Rakennusvalvonta Kaikissa selvitysalueen kunnissa on oma rakennustarkastaja ja yhteistyö on kuntien kesken aktiivista. Eurajoella, Kokemäellä, Luvialla ja Nakkilassa rakennusvalvontaan on yhden työntekijän koko työpanos. Harjavallassa rakennustarkastaja hoitaa myös ympäristönsuojelun tehtäviä. Huomattavaa on, että kunnissa osa rakennusvalvonnan työpanoksesta käytetään myös muiden tehtävien hoitoon kuten kaavoituksen, mittauksen ja muihin teknisiin tukipalveluihin. Rakennusvalvonnan suurimmat haasteet selvitysalueella ovat erityisosaaminen, ikääntyvä henkilöstö ja merkittävien lupahankkeiden läpivienti (Olkiluodon ydinvoimalaitosalue ja Harjavallan suurteollisuuspuisto). Ympäristönsuojelu: Ympäristönsuojelun tehtävissä ei missään selvitysalueen kunnissa ole täysipäiväistä viranhaltijan työpanosta. Eurajoki ja Luvia ostavat ympäristösuojelun hoidon Porin kaupungilta. Asuminen ja asuntopolitiikka: Selvitysalueen kuntien väestökehitys on ollut pitkään tasaista ja osassa se on hieman nouseva ja osassa hieman laskeva. Tunnusomaista alueelle on, että kausivaihtelut kuten opiskelijoiden muuttoliike on havaittavissa. Eurajoen kunnan omistamien taloyhtiöiden vuokrataloissa on tällä hetkellä yhteensä 172 asuntoa, joista 62 on vanhusten vuokra-asuntoja. Uusin vuokratalo valmistui vuonna Vuonna 2012 kunnan vuokra-asuntojen käyttöaste on ollut 96 %. Eurajoki ei rakennuta uusia vuokrataloja suunnitelmakaudella. Kunta pyrkii kiirehtimään pankkien ja muiden tahojen rakennushankkeiden toteuttamista. mm. ostamalla hankkeista asuntoja. Vuosina kunta on ostanut kymmenestä rivitalohankkeesta yhden asunnon kustakin sekä kolme kerrostaloasuntoa. Kunnalla on rakentamisvalmiina vapaita omakotitalotontteja 37 kappaletta. Vapaita rivitalotontteja on kolme. Kirkonkylän ja Lapijoen alueella on lisäksi asuntotarkoitukseen kaavoitettua aluetta, joka ei ole kunnallistekniikan piirissä. Eurajoen alueella on tällä hetkellä Olkiluodon rakennustyömaan työvoiman asumiseen tarkoitettuja majoituskyliä Kirkonkylässä kolme Lapijoella yksi sekä Olkiluodossa TVO:n majoituskylä. Vuoden 2010 lainvoimaiseksi tulleella kaavalla varaudutaan jatkamaan ja laajentamaan majoitustoimintaa Kirkonkylän alueella. Harjavallan selkeänä vahvuutena on merkittävä työpaikkaomavaraisuus (134 %), mistä kertoo se, että yli 1700 henkilöä käy Harjavallassa töissä Harjavallan ulkopuolelta. Tätä silmällä pitäen suunnitelmissa on laadukkaiden vuokra-asuntojen rakentaminen. 7

9 Kokemäen markkinoinnissa annetaan tilaa luonnonläheisyydelle, arjen sujuvuudelle ja elämänlaadulle. Markkinoinnissa hyödynnetään hankkeita, tapahtumia, messuja, nettinäkyvyyden parantamista ja kampanjoita (esim. lapsiraha). Luvia panostaa asuntopoliittisissa toimenpiteissä nykyisen kulttuurimaiseman säilyttämiseen ja sen huomioimiseen asuntotuotantoon liittyvissä päätöksissä. Luvia profiloituu merenrantakunnaksi, jolla on tarjottavanaan rantapaikkoja lomanviettoon ja asumiseen. Nakkilan kunnan asuntopoliittisena strategiana on tarjota asukkaille määrällisesti riittävästi ja laadullisesti hyvätasoista asumista ottaen huomioon eri asumisvaihtoehdot ja asukkaiden tarpeet. Tätä varten kunta kaavoittaa asuntotontteja jo olemassa olevien, avoimilla peltoalueilla sijaitsevien rakennuspaikkojen lisäksi, metsäisille ja peitteisille alueille. Kunnan tavoitteena on tarjota metsäisiä ja luonnonläheisiä asuintontteja myös koko seutukunnan tarpeisiin ottaen huomioon kunnan keskeisen sijainnin Porin keskustaajamassa ja seutukunnassa. 2.2 Palvelurakenne ja -verkot Selvitysalueen kaikki kunnat järjestävät yhdyskuntatekniset palvelunsa tällä hetkellä pääsääntöisesti itse ja hankkivat ostopalveluna niitä palveluita joiden tuottamiseen tarvitaan erityistä osaamista tai kalustoa. Ostopalveluiden määrä ja laatu vaihtelevat kuntien kesken koon ja käytettävissä olevien resurssien perusteella Yhdyskuntapalveluiden tuottaminen on ollut toimintatavoiltaan perinteisesti lähellä yksityistä sektoria ja palveluiden hankkiminen tarvittavilta osin yksityiseltä sektorilta on ollut luontevaa. Ostopalveluiden käyttö pienissä kunnissa on osin suuremmassa roolissa kuin selvitysalueen isommissa kunnissa. Selvityksestä on havaittavissa, että yhdyskuntateknisten palveluiden tuottaminen hyvin pitkälle verkottunutta ja yhteistyötä tehdään laajasti. Parhaana esimerkkinä tästä voidaan pitää vesihuollon ja jätehuollon yhteistyötä. Pienten kuntien yhdyskuntateknisten palveluiden viranhaltijat hoitavat itsenäisesti laajojakin tehtäväkokonaisuuksia ja järjestelmä on siksi haavoittuvainen lomien ja esimerkiksi pitkittyneiden sairaslomien aikana. 2.3 Palvelutarpeiden kehitys Henkilökunnan eläköityminen toimialalla on lähivuosina voimakasta ja uusien työntekijöiden rekrytointi tulee olemaan haastavaa. Muiden toimialojen kuten perusturvan palveluiden lisääntyminen kasvattaa yhdyskuntateknisten palveluiden tarvetta, koska tällä toimialueella tuotetaan muihin toimintoihin tukipalveluita. Näiden palveluiden tuottamistapa (ulkoinen/sisäinen) määrittelee myös teknisen palvelun tuotantotavan. 2.4 Keskeiset huomiot nykytilasta ja sen kehittämistarpeista 8

10 Yhdyskuntateknisten palveluiden tehtävät eivät ole ns. mediaseksikkäitä vaan tulevat esiin sykäyksittäin eri ongelmien muodossa tehtäviä hoidettaessa. Kuntien omaisuus koostuu pääosin rakennetusta infrastruktuurista. Omaisuuden kunto on kuitenkin heikentynyt ja muodostanut merkittävän määrän korjausvelkaa. Korjausvelan määrää pitäisi vähentää järjestelmällisesti ja kuntien omistamaa kiinteistömassaa arvioida kriittisesti. Eli pitääkö kuntien omistaa muita kiinteistöjä kuin ne, jotka ovat ydintoimintojen käytössä. Joissakin kunnissa ylimääräistä kiinteistömassaa on myyty ja heikkokuntoisia rakennuksia on purettu. Palveluiden tuottamistavan tulevaisuudessa määrittelee kuntarakenneuudistus ja sen mukanaan tuomat ratkaisut. Nykytilanteessa palveluiden tuottamistapa arvioidaan tapauskohtaisesti. 9

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys. Teknisten palvelujen teemaryhmän raportti

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys. Teknisten palvelujen teemaryhmän raportti Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys 2 (26) Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys teemaryhmä Sisällysluettelo 1 Työryhmä, toimeksianto ja tausta... 3 2 Teknisen toimen

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI ISONKYRÖN,KASKISTEN,KORSNÄSIN,KRISTIINANKAUPUNGIN, LAIHIAN,MAALAHDEN, MUSTASAAREN, NÄRPIÖN, VAASAN JA VÖYRIN KUNTAJAKOSELVITYS TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 30.11.2014 Sisällysluettelo sivu 1.Työryhmän

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI Liite 6. ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen. Tekniset, lupa- ja ympäristöpalvelut

Työryhmäraportti. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen. Tekniset, lupa- ja ympäristöpalvelut Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Tekniset, lupa- ja ympäristöpalvelut 20.2.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Palvelujen nykytilan

Lisätiedot

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 1 Sisällys 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITE... 3 2 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KILPAILUKYKY... 5 2.1 Väestömäärän kehitys... 5

Lisätiedot

Sisällys. 4 Elinvoimaisuus ja kilpailukyky

Sisällys. 4 Elinvoimaisuus ja kilpailukyky Sisällys 4 Elinvoimaisuus ja kilpailukyky... 1 4.1 Ulkoinen elinvoima... 3 4.1.1 Porin seudun kilpailukyky... 3 4.1.2 Elinvoimapolitiikka ja elinkeinopalvelut... 4 4.2 Sisäinen elinvoima... 6 4.2.1 Aluevastaava

Lisätiedot

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS Selvityksen väliraportti 1.2.2015 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen tausta... 3 1.2. Työn organisointi ja aikataulu... 3 2. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Miika Tuki, Tammela, sihteeri Hannu Jalava, Tammela Kari Tasala, Jokioinen Jukka Sandelin, Humppila Sirkka Köykkä-Koponen,

Lisätiedot

MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo 1. Muut palvelut / loppuraportti... 2 2. Työryhmämme organisointi ja työskentelytapa... 2 2.1 Ryhmän kokoonpano... 2 2.2 Sidosryhmävuorovaikutus...

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoen kunnanvaltuusto 13.12.2011 Esipuhe Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston poliittinen näkemys kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä ja

Lisätiedot

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS VÄLIRAPORTTI OHJAUSRYHMÄ 28.08.2014 Risto Nieminen 29.7.2014 2 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 1.1 SELVITYKSEN TAUSTA... 3 1.2 SELVITYKSEN TOIMEENPANO... 3 1.3 YHDISTYMISSELVITYSTÄ

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS

PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS Raporttiversio 2.9.2014 FCG Konsultointi Oy Jarmo Asikainen, Jarkko Majava, Anni Antila, Anna Laiho ja Matti Riekki Sisällys Johdanto... 4 1 Selvityksen tausta ja

Lisätiedot

Tukipalveluselvitys keskushallinnon, teknisen ja kiinteistöpalveluiden näkökulmasta

Tukipalveluselvitys keskushallinnon, teknisen ja kiinteistöpalveluiden näkökulmasta PÖYTYÄN KUNTA Tukipalveluselvitys keskushallinnon, teknisen ja kiinteistöpalveluiden näkökulmasta Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P25461P001 Selvitys 1 (29) Riitta Ekuri ja Kimmo Haapasalo Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS TYÖRYHMIEN NYKYTILAKUVAUKSIIN PERUSTUVA LUONNOS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen 1 Palvelut ja asiakkaat 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Lisätiedot

ESPOO-KAUNIAINEN-KIRKKONUMMI-VIHTI YHDISTYMISSELVITYS

ESPOO-KAUNIAINEN-KIRKKONUMMI-VIHTI YHDISTYMISSELVITYS ESPOO-KAUNIAINEN-KIRKKONUMMI-VIHTI YHDISTYMISSELVITYS Helmikuu 2014 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI TYÖRYHMÄN RAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 4 1. TYÖRYHMÄN TYÖN ORGANISOINTI JA ETENEMINEN 5 1.1 Toimeksianto

Lisätiedot

Työryhmän väliraportti

Työryhmän väliraportti Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Työryhmän väliraportti Nykytilan kuvaus Henkilöstöprosessit 14.1.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Toimeksianto... 3 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittely...

Lisätiedot

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI 28.2.2014 YRITYSTAITO OY KURIKKA - JALASJÄRVI YHDISTYMISSELVITYS 2014 Sisältö Yhteenveto ja loppupäätelmät..4 1. Johdanto..6 1.1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat.7 1.2. Kuntarakennemuutosta ohjaava lainsäädäntö...8

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS TYÖRYHMIEN NYKYTILAKUVAUKSIIN PERUSTUVA LUONNOS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen 1 Palvelut ja asiakkaat 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Eurajoki. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Eurajoki Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Eurajoen kunnanvirasto 1.12.2014 - 1 - Eurajoen kunnan tasapainoinen talous mahdollistaa vahvan panostuksen palveluverkon kehittämiseen Eurajoella

Lisätiedot

Porin seudun kuntien ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Raportti. 28.2.2014 Versio 1.1 TILA: VALMIS

Porin seudun kuntien ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Raportti. 28.2.2014 Versio 1.1 TILA: VALMIS Porin seudun kuntien ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti Raportti 28.2.2014 Versio 1.1 Porin seudun kunnat 2 (60) Sisällysluettelo Dokumentin versiohistoria... 3 1. Projektin lähtökohdat ja tavoitteet...

Lisätiedot

Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä

Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä Mäntyharju HEINOLA Savitaipale Jaala Nastola KUUSANKOSKI Valkeala Luumäki ORIMATTILA Iitti KOUVOLA Artjärvi Lapinjärvi Elimäki ANJALANKOSKI Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys VÄLIRAPORTTI. Ohjausryhmän kokous 19.12.2013, liite 2

Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys VÄLIRAPORTTI. Ohjausryhmän kokous 19.12.2013, liite 2 Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys VÄLIRAPORTTI Ohjausryhmän kokous 19.12.2013, liite 2 Päivitetty 12.1.2014 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 TALOUDEN JA PALVELUVERKON NYKYTILA... 4 1.1 Talouden

Lisätiedot

RAUMA-EURAJOKI-PYHÄRANNAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAJOKI-PYHÄRANNAN KUNTARAKENNESELVITYS TYÖRYHMIEN NYKYTILAKUVAUKSIIN PERUSTUVA LUONNOS RAUMA-EURAJOKI-PYHÄRANNAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen 1 Palvelut ja asiakkaat 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle

Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2012 Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle Miia Anttila, Matias Johansson, Seppo Vänni & Matti Tapanainen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011

Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011 Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011 Johdanto Kaupunginvaltuusto on määritellyt Mikkelin kaupungin visioksi Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Visio kuvaa Mikkelin

Lisätiedot

Vihdin kunta. VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029

Vihdin kunta. VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029 Vihdin kunta VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029 TIIVISTELMÄ Vihdin kunnan palveluverkkoselvityksen tarkoitus on luoda yleiset tavoitteet kunnan kiinteistöjen omistamiselle ja hoidolle. Selvityksessä

Lisätiedot

HOLLOLA-HÄMEENKOSKI-KÄRKÖLÄ KUNTALIITOKSEN ESISELVITYS

HOLLOLA-HÄMEENKOSKI-KÄRKÖLÄ KUNTALIITOKSEN ESISELVITYS 1 HOLLOLA-HÄMEENKOSKI-KÄRKÖLÄ KUNTALIITOKSEN ESISELVITYS 1. JOHDANTO 1.1 Hollola-Hämeenkoski-Kärkölä kuntaliitoksen esiselvitys/lähtökohdat 1.2 Esiselvitystyön toteutus 2. KUNTARAKENNEMUUTOKSEN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

Kangasala. Kuhmalahti

Kangasala. Kuhmalahti Kangasala Kuhmalahti 1 KANGASALAN JA KUHMALAHDEN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS, HALLINNON JA PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN SISÄLTÖ 1. Kuntaliitoksen yleiset edellytykset 2 2. Kuntaliitoksen toteuttaminen ja tavoitteet

Lisätiedot