SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savon Vammaisasuntosäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan Kehitysvammaisten päivätoiminta Sijaintikunnan yhteystiedot Kunta Kunnan nimi Sijaintikunta Mikkeli Palvelujen tuottajan virallinen nimi Savon Vammaisasuntosäätiö Toimintayksikön nimi Pihkapuiston toimintakeskus Toimintayksikön postiosoite Oksakuja 2 Postinumero Toiminnasta vastaavan henkilön nimi Kirsi Manninen Postiosoite Oksakuja Postinumero Sähköposti Postitoimipaikka Mikkeli Postitoimipaikka Mikkeli Palvelujen tuottajan Y-tunnus Puhelin Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta ajankohta Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) Muutosluvan myöntämisen ajankohta Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös ajankohta Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä) 2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Toiminta-ajatus Pihkapuiston toimintakeskuksen toiminta perustuu Savon Vammaisasuntosäätiön toiminta ajatukseen, jonka tarkoituksena on erityisryhmien, ensisijaisesti kehitysvammaisten henkilöiden asumis- ja päivätoimintaolojen kehittymisen edistäminen Savossa. Pihkapuiston toimintakeskus tarjoaa arkisin päivä- ja viriketoimintaa noin 25 keskiasteisesti ja vaikeasti kehitysvammaisille henkilöille. Toiminta perustuu päämiesajatteluun, jolloin toiminnan lähtökohtana on asiakkaiden yksilöllinen elämänsuunnittelu. Toimintakeskuksen työntekijöiden tehtävänä on selvittää, millaista päivätoimintaa asiakkaat haluavat ja tarjota heille siihen tarvit- avi21u1 1/14

2 semaansa ohjausta ja tukea. Päivätoiminnassa vastataan asiakkaan yksilöllisiin hoidon- ja kuntoutuksen tarpeisiin. Tarvittaessa asiakkaan toimintakyky arvioidaan ja hänelle laaditaan yksilöllinen suunnitelma. Yksilöllisen ohjaamisen kautta etsitään asiakaskohtaisia toimintamalleja. Toimintakeskuksen työ- ja päivätoiminnan on tarkoitus tukea myös asiakkaan asumista ja va-paaaikaa. Liite: Pihkapuiston toimintakeskuksen toimintasuunnitelma Arvot ja toimintaperiaatteet Toimintakeskuksen toiminnan perustavina arvoina ovat asiakaslähtöisyys, asiakkaiden tasaarvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu. Tavoitteena on tarjota heille mielekästä ja heidän elämäänsä sisältöä tuovaa päivätoimintaa. Ohjaajan työtä toimintakeskuksessa ohjaavat näiden perusarvojen lisäksi asiakkaiden yksilölliset tarpeet sekä henkilökunnan ja asiakkaiden yhdessä laatimat säännöt ja toimintakeskuksen yhteiset eettiset periaatteet. Asiakkaan kunnioittaminen ajattelevana ja tuntevana yksilönä on kaikissa olosuhteissa työn keskeinen lähtökohta. Päivätoiminnan sisältöön asiakkaat pääsevät vaikuttamaan esimerkiksi yhteisissä asiakaskokouksissa. Päivittämissuunnitelma Pihkapuiston toimintakeskuksen arvot ja toimintaperiaatteet tarkastellaan ja päivitetän vuosittain henkilöstön kehittämispäivässä seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa laadittaessa. Liite: Pihkapuiston toimintakeskuksen toimintasuunnitelma 3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ja tehtävät Jouko Hämäläinen, Toimitusjohtaja Sari Kokkonen, Palvelujohtaja Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät Kirsi Manninen, palveluyksiköiden johtaja, puh , Leena Asikainen, vastaava ohjaaja, puh , Pihkapuiston toimintakeskus Oksakuja 2, Mikkeli Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet) Kirsi Manninen, palveluyksiköiden johtaja Leena Asikainen, vastaava ohjaaja Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen: (voi olla osana toimintayksikön perehdytyssuunnitelmaa) Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen Omavalvonta suunnitelma käydään läpi ja päivitetään henkilöstön kehittämispäivässä. Viikkopalavereissa seurataan omavalvonnan toteutumista yhdessä laatutyöstä nousevien kehittämiskohteiden kanssa. Säätiössä on laadittu perehdytysohjelma opiskelijoille ja uusille työntekijöille. Toimintakeskuksen oma peruskansio toimii perehdyttämisen työvälineenä. Liite: Perehdyttämissuunnitelma avi21u1 2/14

3 4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt, joilla asiakkailta ja omaisilta kerätään palautetta, miten asiakaspalautteita käsitellään ja miten sitä käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä) Asiakkaiden ja läheisten palautetta kerätään Bikva arvioinnin kautta. Toimtakautena 2012 tähän osallistui läheiset, asukkaat ja työntekijät Esimiestyöryhmä ja hallitus. Bikva-arvioinnin palautteiden pohjalta laadittiin toimintayksikköön omat laatukriteerit. Palutteet käsitellään yksiköiden kehittämispäivässä ja arvioinnin kautta saatu kehitettävä palaute kirjataan toimintasuunnitelmaan kehittämiskohteiksi. Liite: Palaute - ja muistutusmenettelyohje Palautelomake Muistutuslomake Ohje Bikva-arvioinnista Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa Asiakaspalautteet käsitellään henkilökunnan viikko-palaverissa ja henkilöstön kehittämispäivissä. Toimintaa koskeviin palautteisiin reagoidaan mahdollisimman nopeasti. Palautteet kirjataan sähköiseen asiakastietojärjestelmään. Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä Toiminnan suunnittelussa ja kehittämiskohteiden laatimisessa huomioidaan läheisiltä ja asiakkailta tullut palaute. Kaikki palautteet kirjataan sähköiseen asiakastietojärjestelmään. Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi Asiakaspalautetta arvioidaan vuosittain toiminnan arvioinnin yhteydessä kehittämispäivillä. Bikva-menetelmää käytettiin toimikaudella 2012 ensimmäisen kerran, toimivuuden arviointi RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Tästä kokonaisuudesta laaditaan toimintayksikön sisäiseen käyttöön eri osa-alueita koskevat asiakirjat, joissa sovitaan suunnitelmat ja aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpiteistä. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan kuvaus menettelystä haittatapahtumien ehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden kirjaamisesta, käsittelystä ja tiedottamisesta Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti Yksiköissä suoritetaan haitta-ja vaaratekijöiden arviointi 2 vuoden välein. Työsuojelutoimikunta käsittelee vuosittain palvelukodeissa tapahtuneet läheltä piti ja vaara tilanteet. Liite: Haitta-ja vaaratekijöiden arvionti Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään Läheltä piti tilanteet ja tapaturmat käsitellään viikko-palaverissa aina tapahtuman jälkeen. Tapaturma- ja läheltä piti tilanteista täytetään Pohjolan lomake. Vuoden ajalta kerätään kooste, johdon katselmukseen. Asiakastyöhön liittyvät vaaratilanteet, esim.haastavan käyttäytymisen tilanteet käsitellään myös asiakaiden palvelu-ja kuntoutussuunnitelmissa. Liite: Vaaratilanneilmoittamisen ohje avi21u1 3/14

4 Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan Toimintakeskuksen tiloja koskevat epäkohdat pyritään korjaamaan välittömästi henkilökunnan kanssa, tarvittaessa käytetään huoltoyhtiöä tai muuta tarvittavia asiantuntijoita. Asiakassiirtoihin ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa teemme yhteistyötä asiakkaan hoidosta- ja kuntoutuksesta vastaavan tiimin kanssa (fysioterapeutit, lääkäri, koti- ja asumisyksiköt) Liite: Jälkipuintiohjeistus Asiakasturvallisuussuunnitelma Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille Henkilöstölle tiedotus: viikko-kokoukset, sähköinen asiakastietojärjestelmä. Yhteistyötahojen tiedotus: yksiköstä lähtevällä tiedotteella, tarvittaessa yhteistyöpalaveri. Lisätietoa tästä muun muassa STM:n julkaisuja 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: 6. HENKILÖSTÖ Kuvaus henkilöstön määrästä, mitoituksesta ja rakenteesta; ammatillinen ja avustava henkilöstö (otetaan huomioon päivähoitoja lastensuojelulain, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain, valvontaohjelmien säädökset) Toimintakeskuksen henkilöstö yhteensä 11 työntekijää: Vastaava ohjaaja, viisi (5) ohjaajaa, kaksi (2) henkilökohtaista avustajaa, yksi 50% työaikaa tekevä ryhmäavustaja ja 2 ravitsemustyöntekijä, toisella 50% työaika sekä palveluyksiköiden johtaja, joka toimii esimiehenä useammassa yksikössä Mikkelin alueella. Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.) Säätiön vakituisilta työntekijöiltä vaaditaan sosiaali- tai terveydenhuollon koulutus. Vakituiset vakanssit menevät julkiseen hakuun. Alle vuoden mittaiset ja yli kahden viikon sijaisuudet päättää palveluyksiköiden johtaja. Alle kahden viikon sijaisuudet rekrytoi vastaava ohjaaja. Sijaisia palkataan tilanteen ja tarpeen mukaan. Liite: Uuden työntekijän rekrytointiprosessi Sijaisohje Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.) Toimintakeskuksessa perehdytys tapahtuu säätiön perehdytysohjelman mukaisesti. Uudelle työntekijälle nimetään perehdytyksesta vastaava ohjaaja. Työsuhteen alkuun pyritään järjestämään vähintään kaksi perehdytysvuoroa. Liite: Perehdyttämisohjelma Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta (esim. täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadittavaksi henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma) Toimintakeskuksen vuosittainen koulutussuunnitelma laaditaan henkilöstön ja asiakastyöstä lähtevistä tarpeista. Vuosittasissa kehityskeskusteluissa laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, jonka toteutumista arvioidaan seuraavassa keskustelussa. Henkilöstön osaamisen arviointi 3 vuoden välein. Tämän pohjalta laaditaan Säätiön osaamisen kehittämissuunnitelma. Liite: Henkilöstön koulutuskäytännöt -ohje Savon Vammaisasuntosäätiön osaamis- ja kehittämissuunnitelma Yksikön koulutussuunnitelma Kehityskeskustelurunko ohjeistuksineen avi21u1 4/14

5 Sairauspoissa oloja seurataan ja yksiön esimies puuttuu niihen tarpeen mukaan, varhaisen välittämisen mallin kautta. Liite: Varhaisen välittämisen malli Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma Säätiössä laadittu henkilösto-poliittinen ohjelma Liite: Helppo Uuden työntekijän rekrytointiprosessi Sijaisohje Perehdyttämisohjelma Henkilöstön koulutuskäytännöt -ohje Savon vammaisasuntosäätiön osaamis- ja kehittämissuunnitelma Yksikön koulutussuunnitelma Kehityskeskustelurunko ohjeistuksineen Varhaisen välittämisen malli 7. TOIMITILAT LAITTEET JA TARVIKKEET Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen käytön periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms. Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.) Toimintakeskuksessa asiakkailla ei ole henkilökohtaisia tiloja. Kuvaus asiakkaiden yhteisessä käytössä olevista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste-, kuntoutus- ja toimintatilat, hygieniatilojen toimivuus, saunan käyttömahdollisuudet, jne.) Toimintakeskuksen huoneala (hyötyala) on 431 m2. Tilat jakautuvat viiteen erillisen toimintatilaan ja yhteiseen ruokailutilaan sekä keittiöön. Asiakkaille tarkoitettuja wc- ja suihkutiloja on yhteensä seitsemän. Toimintatilat ovat kooltaan 25 m2-50 m2. Ruokailutilassa ruokailupaikkoja on 35 henkilölle. Ruokapöydät on sijoitettu niin, että niihin pystyy asettumaan myös pyörätuolissa istuvat henkilöt. Osa wc-tiloista on suunnitelut inva-käyttöön, lisäksi yhdessä wc/suiku-tilassa on pesulavetti. Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta Toimintatilat ovat jaettu viidelle erilliselle ryhmälle. Asiakkaita näissä ryhmissä on neljästä seitsemään henkilöä. Isointa ryhmätilaa sekä ruokailutilaa käytetään myös yhteisiin tilaisuuksiin, kuten yhteisökokouksiin sekä erilaisten vierailijoiden järjestämiin tilaisuuksiin. Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä Toimintakeskuksessa ohjaajat huolehtivat tilojen siisteydestä ja pyykkihuollosta. Siivousvuorot on otettu huomioon työvuorosuunnittelussa. Myös asiakkaat osallistuvat siivouksiin ja pyykkihuoltoon osana päivätoimintaa. Liite: Pihkapuiston toimintakeskuksen siivoussuunnitelma Toimintakeskuksessa syntyvät jätteet lajitellaan ja toimitetaan Oksakujan tonteilla oleviin jäteastioihin. Jätehuollon suunnitelma on ruokahuollon omavalvontasuunnitelmassa. avi21u1 5/14

6 Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, yhteistoiminta kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.) Pihkapuiston toimintakeskuksen huoltotöistä vastaa ISS Palvelut Oy. Henkilökunta ilmoittaa välittömästi havaituista epäkohdista kiinteistönhoitajalle, joka käy toteamassa tilanteen ja tekee tarvittavat huollot ja korjaukset tai tilaa alan ammattihenkilöt tekemään korjaukset. Säätiön toimitusjohtaja laatii ohjeen sisäilman laadunvarmistusmenettelystä. Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista Toimintakeskuksessa on asiakkaiden kuntoutussuunnitelman mukaisia henkilökohtaisia apuvälineitä, kuten seisoma- ja kävelytelineitä sekä nostolaite. Näiden apuvälineiden huollosta vastaa Mikkelin alueellinen apuvälineyksikkö. Henkilökunnan velvollisuus on seurata apuvälineiden kuntoa ja tarvittaessa ilmoittaa huolto- ja korjaustarpeista. Toimintakeskuksessa on kolme mekaanisesti toimivaa sänkyä. Liite: Terveydenhuollon laiteluettelo Terveydenhuollon laitekortti Vastuuhenkilön yhteystiedot Leena Asikainen, puh , Kirsi Manninen, puh , Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 :n mukaisia hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit tms. Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) :ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. Linkki Valviran määräyksiin: Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma Qualitor Oy:n (SHQS) laatujärjestelmän mukainen vuotuinen arviointi ja kehittämiskäytäntö. 8. ASIAKASTURVALLISUUS Asiakasturvallisuuden kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa käsitellään välittömään asiakastyöhön liittyviä turvallisuuteen liittyviä riskejä Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot Kirsi Manninen, palveluyksiköiden johtaja, puh , Leena Asikainen, vastaava ohjaaja, puh Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais- ja ikäihmisten palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava) Pihkapuiston toimintakeskuksessa on laadittu Turvallisuussuunnitelma ja Palo- ja pelastussuunnitelma sekä Turvallisuusselvitys yhdessä palo-ja pelastusviranomaisten kanssa. Säätiössä Kriisinhallintasuunnitelmat laadittavina Liite: Palo-ja pelastussuunitelma (yksikön turvakansiossa) Turvallisuusselvitys avi21u1 6/14

7 Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta Toimintakeskuksessa ei ole käytössä turvapuhelimia tms. järjestelmiä. Tarvittaessa yhdestä ryhmätilasta (asumisvalmennusasunto) on mahdollisuus yhdistää turvapuhelinyhteys Pihkapuiston palvelukotiin. Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksikön hälytyslaitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden toimivuuden varmistus, jne.) Turvapuhelinyhteyttä tarvitessa, testataan sen toimivuus (yhteys palvelukotiin) ennen käyttöönottoa. Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma Asiakasturvallisuussuunnitelma ja vastuukaavio Laitteiden asian mukainen käyttö Palo- ja pelastussuunnitelman päivitys 1krt/vuosi Poistumisharjoitukset joka 3. vuosi kaikkien paikallaolevien asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa, vuosittain "Turvallisuus"-viikolla turva-asioiden läpikäyntiä asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa Henkilökunnan jatkuva turvakortti koulutus Kriisinhallinta suunnitelman tarpeen mukainen päivitys 9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ja palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen/hallintopäätöksen ja hoito- ja palvelu/asiakassuunnitelman (lastensuojelu/päivähoito) laatimisesta ja päivittämisestä sekä asiakkaan osallistumisesta päätöksentekoon Asiakkaan palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelma tehdään yhdessä kaupungin palveluohjaajan kanssa. Tarvittaessa pyydetään EHO:n päivitys. Säätiön oma "Yksilöllisen elämän suunnittelu" -palaveri käydään asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa kerran vuodessa. Asiakkaan osallisuus varmistetaan yksilöllisten kommunikaatio menetelmien käyttämisellä. Palaverin asiakirjat ja työvälineet selkokielisenä. Liite: Messi (minun elämäni suunnitelma) Yksilöllisen elämänsuunnittelun työvalineet Kuvaus siitä, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen Kun asiakaalle on suunniteltu päivätoimintaa, järjestetään hänelle mahdollisuus tulla tutustumaan Pihkapuiston toimintakeskukseen yksin tai yhdessä läheistensä kanssa. Tutustuminen voi olla lyhyt vierailu tai asiakkaalle voidaan järjestää lyhyt tutustumisjakso (sovitaan kunnan palveluohjaajien kanssa). Asiakas tai hänen edenvalvojnsa voivat olla suoraan yhteydessä toimintakeskukseen. Yhteystiedot saatavilla säätiön internet sivuilta tai kaupungin vammaispalvelusta. Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun kustannuksista ja sopimusmuutoksista. Pihkapuiston toimintakeskuksessa pidetään joka maanantai viikkoinfo, jossa käsitellään tulevan viikon tapahtumat sekä muut ilmoitusluontoiset asiat. Lisäksi asiakkailla on yhteisökokous joka toinen viikko. Kokouksessa käsitellään ajankohtaisia asioita ja asiakkaiden omia tärkeitä asioita, joita he haluavat tuoda esille. Kommunikaation tukena käytetään asiakkaiden omia kommunikaatio menetelmiä, kuten viittomia ja kuvia. Toimintakeskuksessa käytösssä ilmoitustaulu, jossa nähtävillä ajankohtaista tietoa. Jokainen asiakas ja heidän läheiset saavat asiakasoppaan, jossa kerrotaan toimintakeskuksesta ja sen toiminnasta. Liite: Asiakasopas avi21u1 7/14

8 Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, henkilökohtainen vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7 ja10, asiakaslaki 8-10 ) Jokaisen asiakkaan päivätoiminnan sisältö rakentuu yksilöllisistä tarpeista, omat erityispiirteet huomioiden. Asiakkailla käytössä vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä oman mielipiteen ilmaisuun ja turvaamaan ymmärretyksi tuleminen. Toiminnan suunnitelulla luodaan turvallinen päivätoimintaympäristö. Intimiteettisuoja huomioitu erilaisilla verhoilla ja sermeillä wc:ssä sekä ryhmätilassa, jossa asiakkaan hygieniaa hoidetaan (mm. vaipanvaihdot). Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista tavaroista Ei sovellu Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään Laadittu toimintaohje rajoitus- ja turvatoimenpide käytänteisiin. Toimintaohjeet aikuisille ja alle 18- vuotiaille. Tilannekohtainen Rajoitus toimenpide -päätös henkilöille, joille. Liite: Toimintaohjeet rajoitus- ja turvatoimenpidekäytänteisiin Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä, päätöksenteosta, menettelytavoista, kirjaamisesta ja rajoitustoimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat) Suositellaan laadittavaksi menettelytapaohjeet Säätiöllä laadittu rajoitus- ja turvatoimenpideohjeistus ja siihen liittyvät seurantalomakkeet Luettavissa yksikön peruskansiossa. Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti Säätiöllä laadittu muistutus ja palaute menettely. Ryhmäkodin asukkaille ja läheisille on tiedotettu menettelystä. Ohjeet ja lomakkeet löytyvät ryhmäkodin asukkaiden ja läheisten palauteja muistutuskansioista. Muistutukset ja palautteet käsitellään henkilöstön kanssa. Säätiön johto ja hallitus käsittelee kaikki palautteet ja muistutukset Liite: Palaute- ja muistutusmenettely -ohje Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta (asiakkaan siirtäminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jälkihuollon valmistelu, jne.) Säätiöllä kuvattu päivätoimintaprosessissa asukkaan siirtyminen pois palvelusta. Palvelusta pois siirtyminen on suunniteltua sekä valmisteltu yhdessa asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle (Valviran ohje 8:2010). Henkilö/taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan Palveluyksiköiden johtaja Kirsi Manninen, p , Palvelujohtaja Sari Kokkonen, p , Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot Tästä on informoitu asiakkaita ja läheisiä asiakasoppaissa avi21u1 8/14

9 Kuvaus yksikön toimintaa koskevien muistutusten käsittelystä Säätiöllä laadittu muistutus ja palaute menettelyohje. Toimintakeskuksen asiakkaille ja läheisille on tiedotettu menettelystä. Ohjeet ja lomakkeet saatavilla yksiköstä. Muistutukset ja palautteet käsitellään henkilöstön kanssa. Säätiön johto ja hallitus käsittelee kaikki palautteet ja muistutukset. Kuvaus kunnan ja palvelutuottajan välisestä yhteistyöstä asiakaan hoidon ja palvelun suunnittelussa ja toteutumisen seurannassa Palvelusunnitelma tarkastetaan kaupungin palveluohjaajan toimesta noin kolmen vuoden välein tai aina tarvittaessa, jos asiakkaan palvelutarpeessa tulee muutoksia. Tiivis yhteistyö kaupungin vammaispalvelun kanssa asiakkaan elämään liittyvissä asioissa. Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta Asiakkaita ohjataan ja neuvotaan tarvittaessa kuluttajasuojaa koskevissa asioissa. Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvä kehittämissuunnitelma Qualitor Oy:n (SHQS) laatujärjestelmän mukainen vuotuinen arviointi ja kehittämiskäytäntö. 10. PALVELUN/YKSIKÖN ASIAKASTYÖN (TOIMINNAN) LAADUN VARMISTAMINEN Kriteereitä ja tasoja on määritelty toimintakohtaisissa valtakunnallisissa valvontaohjelmissa, jotka löytyvät Valviran kotisivuilta: Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta Asiakkaat tarvitsevat paljon ohjausta ja apua ruokailussa, pukeutumisessa ja hygienian hoidossa, osa selviää itsenäisesti, osa tuettuna ja osa on täysin autettavia. Monilla asiakkailla on kehitysvammaisuuden lisäksi muita erityistarpeita, jonka vuoksi he tarvitsevat ohjaajilta paljon apua; esim. vaikeudet liikkumisessa tai tilan/kehonsa hahmottamisessa. Näihin ongelmiin etsitään ratkaisuja ja keinoja helpottamaan päivittäisiä toimia erilaisista apuvälineistä. Kuntouttava työote ja kannustaminen omatoimisuuteen kuuluvat vahvasti osana asiakkaiden ohjausta ja avustamista. Autistiset piirteet, skitsofrenia ja muut psyykkiset ongelmat lisäävät asiakkaiden monimuotoisen avun tarvetta. Kaikille asiakkaille tehdään toimintakykyarvio väh. 5 vuoden välein, ja laaditaan yksilölliset asumisen ja päivätoiminnan tavoitteet. Mittareina käytetään mm. TOIMI-, PSYTO-, AAPEP, tai TTAP-arviointeja. Arvioinneista laaditaan koosteet ja tavoitteita seurataan sekä arvioidaan vuosittain yhdessä asiakkaan kanssa. Jokaisella asukkaalla yksilöllinen viikko-ohjelma, palvelukodin yhteisen päivätoiminnan viikkoohjelman lisäksi. Päivätoimintaa ja vapaa-aikaa suunnitellaan yhessä asiakkaan kanssa. Kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä (ruokailuvälien pituus, yöaikaisen paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.) Toimintakeskuksessa kolme asiakasta syö aamupalan päivätoimintaan tultuaan klo Lounas on klo alkaen ja välipala (päiväkahvi) klo alkaen. Asiakkaiden päivätoimintapäivä päättyy klo 16 mennessä. Liite: Elintarvikelain mukainen omavalvontasuunnitelma avi21u1 9/14

10 Valtion ravitsemusneuvottelukunta: Yksikön ruokahuollon vastuuhenkilön yhteystiedot Toimintayksikön ravitsemustyöntekijät. Kuvaus päivittäinen toiminnan järjestämisestä (lasten koulunkäynnin tukeminen, erityisopetuksen turvaaminen lapsen kouluasioista vastaavan henkilön nimeäminen (lastensuojelulaki) asiakkaiden ulkoilun, liikuntamahdollisuuksien, toimintakykyä tukevan toiminnan, harrastus- ja viriketoiminnan järjestäminen ym.) Pihkapuiston toimintakeskus on päivätoimintaa järjestävä yksikkö, jossa jokaiselle asiakkaalle on laadittu yksilöllisistä tarpeista lähtevä viikko-ohjelma. Se sisältää mm. virikkeellisiä toimintatuokioita, ulkoilua, tavoitteellista työtoimintaa (vastuutehtäviä) ja yhteisöllistä toimintaa. Asiakkaille mahdollistetaan päivätoimintapäivän aikana myös osallistuminen yksiköstä ulospäin suuntautuvaan toimintaan, mm. retkiin kaupungille, kirjastoon, teatteriin ja erilaisiin tapahtumiin. THL:n liikuntasuositukset eri-ikäisille: Kuvaus hygieniakäytännöistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä sekä epidemiatilanteissa toimiminen Toimintakeskuksessa on ehdottoman tärkeää tartuntojen ehkäisemiseksi, että sairaana ei tulla päivätoimntaan. Jos asiakas sairastuu toimntapäivän aikana, hänet ohjataa kotiin mahdollisimman pian. Jos se ei ole mahdollista, järjestetään asiakkaalle mahdollisuus olla omassa tilassa. Käsihygieniasta huolehditaan ohjaamalla asiakkaita käsien pesuun ja autetaan tarvittaessa. Desinfioivaa käsihuuhdetta on aina saatavilla. Tarvittaessa henkilökunta käyttää käsineitä. Tilojen puhtaudesta pidetään huolta, wc:issä kosketuspinnat pyyhitään desinfioivalla pesuaineella. Epidemioita varten säätiöllä ohjeistus. Liite: Infektioiden hallinta- ja seurantaohje Suunnitelma asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä Toimintasuunnitelman laatiminen vuosittain. Bikva-arvoinnissa nousseiden kehittämiskohteiden kirjaaminen ja siirtäminen käytäntöön. Qualitor Oy:n (SHQS) laatujärjestelmän mukainen vuotuinen arviointi ja kehittämiskäytäntö. Itsearvioinnit vuosittain. 11. TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN Kuvaus terveydenhuollon järjestämisestä yksikön/palvelun asiakkaille ja yksikön omat vastuutehtävät asiakkaiden terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa (terveyden edistäminen, terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveydentilan seurantaan liittyvät tutkimukset, tarkastukset, kontrollit, jne.) Pihkapuiston toimintakeskuksessa asiakkaat tulevat terveinä päivätoimintaan. Jos asiakas sairastuu akuutisti, otetaan yhteys henkilön kotiin. Kiireellisissä sairastapauksissa suoraan yhteys lääkäriin. Toimintakeskusessa seurataan asiakkaiden terveydentilaa ja toimitaan yhdessä asumisyksiköiden ja kotien kanssa terveyden edistämiseksi. avi21u1 10/14

11 Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut järjestetään ja mikä taho vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta kiireettömissä tilanteissa Asiakkaiden asumisyksiköt ja kodit hoitavat sairauden hoidon ja kontrollikäynnit. Kuvaus menettelystä kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi Asiakkaan vaatiessa kiireellistä sairaanhoitoa, otetaan yhteys hätäkeskukseen. Tapauksesta ilmoitetaan välittömästi asiakkaan asumisyksikköön ja läheisille. Tarvittaessa toimintakeskuksen henkilökunnasta yksi lähtee asiakkaan mukana lääkäriin. Kuvaus erikoissairaanhoidon käytöstä ja saatavuudesta (terapiapalvelut, lastenpsykiatrian käyttömahdollisuudet, psykiatrinen hoito, jne.) Asiakkailla yksilöllisiä terapiapalveluita (fys.terapia, musiikkiterapia) Muut erikoissairaanhoidonpalvelut yksilöllisesti terveyskeskuksen lääkärin tai Vaalijalan Etelä-Savon poliklinikan kautta, kodit ja asumisyksiköt vastuussa asiakkaan erikoissairaanhoitoon liittyvistä kontrollikäynneistä. Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta, päivittämisestä ja toimeenpanosta sekä toteuttamisen seurannasta (Lääkehoitosuunnitelma tulee laatia sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan (2005:32) mukaisesti.) STM:n opas löytyy osoitteesta: Säätiössä on organisaatiotason lääkehoidon suunnitelma, joka päivitetään vuosittain lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön, esimiestyöryhmän ja palvelujohtajan valmistelemana. Säätiön yleisen lääkehoidon suunnitelman tarkastaa säätiön hallitus vuosittain. Jokaisessa yksikössä on oma lääkehoitosuunnitelma, joka noudattaa säätiön lääkehoidon linjauksia. Yksikön lääkehoidon suunnitelmat tarkistetaan vuosittain yksiköissä säätiön lääkehoidon suunnitelman pohjalta ja toimitetaan palvelujohtajalle tiedoksi. Yksikön esimies yhdessä yksikön lääkehuollon vastaavan kanssa vastaa tarkastuksen toteutuksesta. Yksikön lääkehoidon suunnitelman hyväksyy avohuollon toiminnasta vastaava lääkäri. Liite: Savon Vammaisasuntosäätiön lääkehoitosuunnitelma Pihkapuiston toimintakeskuksen lääkehoitosuunnitelma Lääkehoidosta vastaavan henkilön yhteystiedot Kirsi Manninen, puh , Leena Asikainen, puh , Potilasasiamiehen yhteystiedot Tästä on informoitu asiakkaita ja läheisiä asiakasoppaissa Terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa koskeva kehittämissuunnitelma Qualitor Oy:n (SHQS) laatujärjestelmän mukainen vuotuinen arviointi ja kehittämiskäytäntö. Liite: Lääkehoitosuunnitelma 12. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY (Menettelystä tulee olla kirjalliset ohjeet) avi21u1 11/14

12 Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta Asiakastietojen kirjaamiseen käytetään Doma Care sähköistä asiakastietojärjestelmää, jota asiakastyötä tekevät työntekijät ja käyttävät henkilökohtaisilla käyttäjäoikeuksillaan. Käyttäjäoikeudetmyöntää yksikön esimies. Käyttäjäoikeuksien saajan on allekirjoitettava ennen siihen tarvittavien tunnusten luovuttamista allekirjoitettava kirjallinen käyttäjäsitoumus. Asiakastietojärjestelmää käytetään vain omilla henkilökohtaisilla tunnuksilla. Asiakastietojen käsittelystä ja salassapitosäännöksistä on ohjeistettu säätiön laatukäsikirjassa Liite: Tietoturvapolitiikka ja strategia Tietoturvasuunnitema Ohjeistus asiakastietojen laadintaan ja käsittelyyn Käyttäjän tietosuojaohje ja salassapito- ja käyttäjäsitoumus Asiakasrekisteriseloste Valokuvarekisteriseloste Laatukäsikirjassa on myös menettelyohjeet asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelystä lomakkeineen. Lisäksi Minun Elämäni Suunnitelma (MESSI) sisältää Asiakkaan asema ja oikeudet muistilistan, jossa varmistetaan asiakkaalle informointi rekisteriselosteesta ja siihen kuuluvista asiakirjoista, asiakastietojen kirjaamisesta DomaCare- sähköiseen asiakastietojärjestelmään, valokuvakuvaus- ja kuvamateriaalin, videointi ja videointimateriaalin käyttösuostumuksesta. Seuraavat henkilötietojen käsittelyyn liittyvät lomakkeet on lisäksi selkokielistetty asiakkaiden käyttöön: - Rekisteritietojen tarkastuspyyntö - Suostumus asiakastietojen luovuttamiseen ja pyytämiseen - Tiedon korjaamisvaatimus - Tarkastusoikeuden kieltäytymistodistus - Kieltäytymistodistus tiedon korjaamista koskevan vaatimuksen epäämisesstä - Suostumus valokuvamateriaalin ottoon ja käyttöön - Suostumus videointiin - Suostumus videomateriaalin käyttöön Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: Tietosuojavastaavan yhteystiedot Palvelujohtaja Sari Kokkonen, p , Talouspäällikkö Mervi Petäsnoro, p , Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä: ohjeet Tietosuojaseloste: Mallilomake ja ohjeet sivulla: ja Asiakkaan suostumus salassa pidettävien tietojen käytölle/luovuttamiselle: TSV:n opas Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon (lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: 9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) Asiakastietojen käsittelyyn liittyvä ohjeistus on sisällytetty säätiön perehdytysohjelmaan, johon liittyy perehdytysohjelman toteutuksen seuranta. Tietosuojavastaavat opastavat henkilöstöä tietosuojaan ja asiakirjahallintoon liittyvissä asioissa. Tietosuojavastaavat järjestävät henkilöstölle tarpeen mukaisesti koulutusta tietosuojasta. Liite: Tietoturvapolitiikka ja -strategia Tietoturvasuunnitelma Tiedonhallintasuunnitelma avi21u1 12/14

13 Asiakasrekisteriä ylläpitävän palvelun tuottajan tulee laatia henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste, vaikka toimisi toisen yrityksen tiloissa. Rekisteriseloste (ellei liitteenä): tietosuojavaltuutetun ohje ja lomake: ja Muita tietosuojaan liittyviä oppaita sivulla : Käyttäjälokin tietojen käsittely henkilötietolain mukaan, Laadi tietosuojaseloste, Ota oppaaksi henkilötietolaki, Henkilörekisteriin tallennetun tiedon korjaaminen, Henkilörekisteriin tallennettujen tietojen tarkastaminen, Henkilötietolain seuraamusjärjestelmä Kuvaus asiakirjojen arkistoinnin toteuttamisesta (yksityisten sosiaalipalveluyksikköjen on tärkeää sopia yksiköstä pois lähteneiden asiakkaiden asiakirjojen arkistoinnista etukäteen asiakkaiden kotikunnan kanssa) Palvelun aikana asiakkaan asiakirjat säilytetään DomaCare- sähköisessä asiakastietojärjestelmässä ja toimintayksikössä säätiön tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti. Palvelun päätyttyä asiakkaan asiakirjat siirretään asiakkaan kotikunnan sopimuksen mukaisesti päätearkistoivaksi joko asiakkaan kotikuntaan tai säätiön päätearkistoon, Vuorikatu 26 A, Kuopio. Liite: Asiakirjahallinnon ja arkistoinnintoimintaohje Kuvaus, miten tiedonkulku järjestetään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa Yhteydenpito läheisiin ja asiakkaan asumisyksiköihin tapahtuu pääasiallisesti henkilökohtaisin tapaamisin, neuvotteluin, tapahtumin (mm. läheisten illat), nettisivuinformaatiolla, puhelimitse ja sähköpostitse. Sähköpostin käytössä huomioidaan tietoturvarajoitteet viite: Tietosuojavaltuutetun toimiston antama ohje Sähköpostin käytöstä sosiaalihuollossa (päiv ). Savaksen yksiköiden kesken asiakkaisiin liittyvää sähköpostia voidaan lähettää sähköisen asiakasjärjestelmässä (DomaCare) Kotikunnan viranomaisiin ja muihin (viranomais)yhteistyötahoihin käytössä on henkilökohtaiset tapaamiset, neuvottelut (mm vuosittaiset kuntaneuvottelut), puhelin, sähköposti, nettisivut. Liite: MESSI - Minun elämäni suunnitelma -ohjevihko Asiakastietojen käsittelyn kehittämissuunnitelma Savon vammaisasuntosäätiössä on laadittu ohjeet asiakirjojen käsittelyyn. Näiden toimintaohjeiden avulla turvataan asiakkaan oikeus saada itseään koskevaa tietoa ja varmistetaan asiakkaan oikeusturvan mukainen tiedonkulku eri viranomaisten välillä. Asiakkaan asema ja - oikeudet - tsekkauslistalla on varmistettu asiakkaan informointi tietoihinsa liittyvissä asioissa. Lomakkeet/ohjeet löytyvät Intrasta, ja niistä on myös selkokieliset lomakeversiot: - Ohjeistus asiakastietojen laadintaan ja käsittelyyn - Opas sähköpostin käyttöön sosiaalihuollossa - Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa-opas - Potilaskirjojen laatiminen -opas - Suostumus asiakastietojen luovuttamiseen -lomake - Asiakirjojen korjauspyyntö -lomake - Asiakirjojen tarkastuspyyntö -lomake - Kieltäytymistodistus tiedon korjaamisen epäämisestä -lomake - Kieltäymistodistus tarkastuspyynnön epäämisestä -lomake Asiakastiedot kirjataan DomaCare -asiakastietojärjestelmään, joka on nimenomaisessa asiakastyössä työskentelevien Savon Vammaisasuntosäätiön työntekijöiden käytettävissä käyttäjätunnuksilla. DomaCare -järjestelmä sisältää myös suojatun sähköpostiyhteyden, jossa pystytään myös viestittämään asiakastietoja. Päivystys- tai kriisitilanteen kohdatessa tiedon siirto toiselle hoitotaholle toteutetaan asiakastietojärjestelmän DomaCaren lähetelehdelle koottujen asiakasta koskevien perustietojen avulla paperimuodossa. 13. ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA avi21u1 13/14

14 Kuvaus menettelystä, kuinka yksikkö valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua Ei sovellu Luettelo alihankkijoita - Kehittämissuunnitelma OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI Kuvaus yksikön omavalvonnan toteutumisen seurannasta Qualitor Oy:n (SHQS) laatujärjestelmän mukainen vuotuinen arviointi ja kehittämiskäytäntö. Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista Qualitor Oy:n (SHQS) laatujärjestelmän mukainen vuotuinen arviointi ja kehittämiskäytäntö. Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa. Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä omavalvontasuunnitelmaan ja vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään. Paikka ja päiväys päivitetty Allekirjoitus (Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) Nimenselvennys Vastaava ohjaaja Leena Asikainen avi21u1 14/14

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kunta Kunnan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi HTA Palvelut Kunnan nimi Keuruu Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Apunaz Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

Kunnan nimi JYVÄSKYLÄ. Sijaintikunta JYVÄSKYLÄ. Postitoimipaikka JYVÄSKYLÄ

Kunnan nimi JYVÄSKYLÄ. Sijaintikunta JYVÄSKYLÄ. Postitoimipaikka JYVÄSKYLÄ SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi CENTRUM HOME Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savon Vammaisasuntosäätiö Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palvelukoti Syreeni Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu Kehrälintu Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi HR kotiapu Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sontikka osk Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pohjanmaanosiuuskunta Kannustava Palvelumuoto

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma 1 (8) 1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelujen tuottajan nimi Palvelujen tuottajan Y-tunnus Toimipaikan nimi Toimipaikan postiosoite Postinumero

Lisätiedot

Kunnan nimi Tampere. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi Tampere. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu Kehrälintu Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Kunnan nimi Kuopio. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka Anttola. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi Kuopio. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka Anttola. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savon vammaisasuntosäätiö Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Varapiiat Ky Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savon vammaisasuntosäätiö Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Kunnan nimi Kuopio. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka mikkeli. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi Kuopio. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka mikkeli. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savon vammaisasuntosäätiö Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Kunnan nimi. Toimintayksikön postiosoite Kouvolan toimipiste: Salpausselänkatu 40 A, Lappeenrannan toimipiste: Laserkatu 6

Kunnan nimi. Toimintayksikön postiosoite Kouvolan toimipiste: Salpausselänkatu 40 A, Lappeenrannan toimipiste: Laserkatu 6 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi KaakkoisSuomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Siskon hoiva- ja kotipalvelu Palvelumuoto

Lisätiedot

Kunnan nimi Kuopio. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi Kuopio. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savon vammaisasuntosäätiö Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Juvan Kodinonni Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Stiinankoti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Kuopio

Kunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Kuopio SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Villaliinu Tmi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pelastusarmeijan päiväkoti Solhem Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Iltasatu Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Hanhiniitty Ay Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu Jaana Janhonen Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Arkiapu Kaarina Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu ESSU Kunnan nimi Mikkeli

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savon Vammaisasuntosäätiö (SAVAS) Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Apurina Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Pelastusarmeijan säätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT

3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Stiinankoti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi Mikkeli. Sijaintikunta Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli

Kunnan nimi Mikkeli. Sijaintikunta Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotiluotain Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Tukisiipi Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Luonnonlapsi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Vanha Mylly ay Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Ikihyvä Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Terapeuttinen hoito-ja kasvuyhteisö

Lisätiedot

Kunnan nimi Helsinki. Sijaintikunta. Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola

Kunnan nimi Helsinki. Sijaintikunta. Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kyyhkylä Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Kaijankoti Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi Kotipalvelu Fella Toimintayksikön nimi Kotipalvelu Fella Toimintayksikön postiosoite

Lisätiedot

Postitoimipaikka Oitti. Postitoimipaikka Oitti. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Postitoimipaikka Oitti. Postitoimipaikka Oitti. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä

T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä 2014 T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä Yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) annetussa laissa 6 :n 1 momentin mukaan laadittu toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vähäkyrö. Postitoimipaikka Vähäkyrö ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vähäkyrö. Postitoimipaikka Vähäkyrö --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Tukenasi Tmi Palveluntuottajan Y-tunnus: 2829650-1 Kunnan nimi: Helsinki

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kankaanpään Vanhustentalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 12.4.2012 Taija Härkki p. 0400 432 585 tutkija, MMM 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) Laki tuli voimaan 1.10.2011 VALVIRAn määräys ja ohje 1.3.2012

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Ikihyvä Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Juvan Kodinonni Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi

Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Haapajärven Kimppakoti Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 20.3.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki www.elias.fi p. 0400 432 585 1 21.3.2012 copyright@taija.härkki.2012 Esityksen askellus Mikä laki? Omavalvonta? Mikä sosiaalipalvelu?

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Koski Tl

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Koski Tl SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Niittykukka Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savilahden vanhaintukiyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Määräys 1/2014 1 (9) Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaolo Laki

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi T:mi Sirpa Majoinen Toimintayksikön nimi Sirpan Kotiapupalvelut Toimintayksikön postiosoite

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Päiväkoti Hattumaakari Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Espoo. Espoo

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Espoo. Espoo SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mediverkko Hoivapalvelut Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Mikkeli. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Mikkeli. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Jaanan Kotipirtti Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: TukiUkko/Tero Paakkonen Palveluntuottajan Ytunnus: 27472411 Yrityksen nimi

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalajoen Kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa 65100. Postitoimipaikka ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa 65100. Postitoimipaikka --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Pelastusarmeijan Säätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

Pääskylinnan asuntola tarjoaa ns. ohjattua asumista kehitysvammaisille yksilöllisesti yhteisöllisessä asumisyksikössä.

Pääskylinnan asuntola tarjoaa ns. ohjattua asumista kehitysvammaisille yksilöllisesti yhteisöllisessä asumisyksikössä. SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuoto

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuoto SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hailuodon kunta Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Limingan kunta Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kuntoutus Korte Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Espoo. Espoo. Espoo

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Espoo. Espoo. Espoo SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Aurio Hoiva Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kankaanpään Vanhustentalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA

VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja X Kunta Kunnan nimi Mikkeli Palvelujen tuottajan nimi Ristiinan asumispalvelut

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi ILVOLA-SÄÄTIÖ Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sievin Kimppakoti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Pieksämäki. Postitoimipaikka Pieksämäki. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Pieksämäki. Postitoimipaikka Pieksämäki. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Matti ja Liisa Koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Suonsaaren vanhainkoti Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA Itä-Suomen aluehallintovirasto/kuopion kaupunki TARKASTUSKERTOMUS SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA TARKASTUSKOHDE Kaupunki / Kunta Palveluntuottaja Kuopion kaupunki Toimintayksikkö

Lisätiedot

Kunnan nimi Ristiina. Ristiina. Postitoimipaikka Ristiina. Postitoimipaikka Ristiina

Kunnan nimi Ristiina. Ristiina. Postitoimipaikka Ristiina. Postitoimipaikka Ristiina SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Pikku-Pirtti Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Keuruun kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Nurmes. Nurmes. Nurmes. Nurmes

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Nurmes. Nurmes. Nurmes. Nurmes SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Nurmeksen kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Raahen Vanhustenhuoltosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sateenkaari-Koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kanervakoti - Kanervahemmet ry Palvelumuoto

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOTw.kotityopalvelut.fi Yrityksen nimi Rakennusliike Markson Oy / Siivouspalvelu

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 17.2.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki 1 18.2.2012 copyright@taija Härkki.2012. Koulutuksissa mukana olleet Tässä perusmateriaalia yhdessä läpikäymästämme. Ottakaa mielellään

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi KSA Kodinsiivousapu Toimintayksikön nimi Palvelun tuottajan Y-tunnus 2393717-0 Toimintayksikön

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Mikkelin Hoivapalvelu Pelakuu Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kirkkonummi. Kirkkonummi

Kirkkonummi. Kirkkonummi SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kirkkonummen Palvelutalo Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot