TE-palvelujen ammattiluokitus ja ammattinimikkeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TE-palvelujen ammattiluokitus ja ammattinimikkeet"

Transkriptio

1 TE-palvelujen ammattiluokitus ja ammattinimikkeet 1 Johtajat Chefer 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen jt Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer 111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat Högre tjänstemän och organisationschefer 1111 Lainsäätäjät Lagstiftare Lainsäädäntövirkamies Tjänsteman, lagstiftning 1112 Julkishallinnon ylimmät virkamiehet Högre tjänstemän inom offentlig förvaltning Virkamies, ylin julkishallinto Tjänsteman, högre inom offentlig förvaltning 1114 Järjestöjen johtajat Ledare i organisationssektorn Työmarkkina- tai elinkeinoelämän järjestöjohtaja Ledare, arbetsmarknads-, näringslivsorganisationer Järjestöjohtaja Organisationsledare 112 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat Verkställande direktörer och verkschefer 1120 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat Verkställande direktörer och verkschefer Toimitusjohtaja Verkställande direktör 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat Administrativa och kommersiella chefer 121 Liiketoiminta- ja hallintojohtajat Chefer inom företagstjänster och administration 1211 Talousjohtajat Ekonomichefer Talousjohtaja Ekonomidirektör 1212 Henkilöstöjohtajat Personalchefer Henkilöstöjohtaja Personalchef 1213 Politiikka- ja suunnittelujohtajat Politik- och planeringschefer Politiikkajohtaja Politikchef 1219 Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat Övriga chefer inom företagstjänster och administ Hallintojohtaja Förvaltningschef Muu hallintojohtaja Annan administrativ chef 122 Myynti-, markkinointi- ja kehitysjohtajat Försäljnings-, marknadsförings-, utvecklingschefer 1221 Myynti- ja markkinointijohtajat Försäljnings- och marknadsföringschefer Myyntijohtaja Försäljningsdirektör 1222 Mainos- ja tiedotusjohtajat Reklam- och kommunikationschefer, PR-chefer Viestintäjohtaja Kommunikationsdirektör 1223 Tutkimus- ja kehitysjohtajat Forsknings- och utvecklingschefer Tutkimusjohtaja Forskningschef 13 Tuotantotoiminnan, yhteiskunnan peruspalvelujen jt Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m. 131 Maa-, metsä- ja kalatalouden johtajat Chefer inom jordbruk, skogsbruk och fiske 1311 Maa- ja metsätalouden johtajat Chefer inom jord- och skogsbruk Johtaja, maa- ja metsätalous Chef, jord- och skogsbruk 1312 Vesiviljely- ja kalatalouden johtajat Chefer inom vattenbruk och fiske Johtaja, vesiviljely- ja kalatalous Chef, vattenbruk och fiske 132 Teollisuustuotanto-, kaivos-, rakennus-, jakelujt Pr.ch. inom industri, gruvdr., byggv. o distrib Teollisuuden tuotantojohtajat Produktionschefer inom industri Tuotantojohtaja, teollisuus Produktionschef, industri 1322 Kaivostoiminnan tuotantojohtajat Produktionschefer inom gruvdrift Tuotantojohtaja, kaivostoiminta Produktionschef, gruvdrift 1323 Rakennustoiminnan tuotantojohtajat Produktionschefer inom byggverksamhet Tuotantojohtaja, rakennustoiminta Produktionschef, byggverksamhet 1324 Hankinta- ja jakelujohtajat Inköps- och distributionschefer m.fl Logistiikkajohtaja Logistikchef

2 133 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat Chefer inom informations- och komm.teknologi (IKT) 1330 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat Chefer inom inf.- och kommunikationsteknik (IKT) Johtaja, tieto- ja viestintäteknologia Chef, informations- och kommunikationsteknik (IKT) 134 Yhteiskunnan perus-, rahoitus-, vakuutuspalvelujt Chefer inom utbildning, vård, omsorg, fin.verks Lastenhoidon johtajat Chefer inom barnomsorg Johtaja, lastenhoito Chef, barnomsorg 1342 Terveydenhuollon johtajat Chefer inom hälso- och sjukvård Johtaja, terveydenhuolto Chef, hälso- och sjukvård 1343 Vanhustenhuollon johtajat Chefer inom äldrevård Johtaja, vanhustenhuolto Chef, äldrevård 1344 Sosiaalihuollon johtajat Chefer inom socialvård Johtaja, sosiaalialan laitokset Föreståndare, institutioner inom socialvård Toimialajohtaja, sosiaalitoimi Sektorchef, socialväsendet 1345 Opetusalan johtajat Chefer inom utbildning Rehtori Rektor Muu opetusalan johtaja Annan chef inom utbildning 1346 Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat Chefer inom bank- och försäkringstjänster Johtaja, rahoitus- ja vakuutuspalvelut Chef, bank- och försäkringstjänster 1349 Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat Övriga chefer inom samhälleliga tjänster Ympäristönsuojelupäällikkö Miljövårdschef Muu yhteiskunnan palvelujen johtaja Annan chef inom samhälleliga tjänster 14 Hotelli-, ravintola-, kaupan, muiden palvelujen jt Chefer inom hot- o rest.br., det.handel, servicen. 141 Hotellin- ja ravintolanjohtajat Hotell- och restaurangchefer 1411 Hotellinjohtajat Hotellchefer Johtaja, majoituspalvelut Chef, hotelltjänster 1412 Ravintolanjohtajat Restaurangchefer Johtaja, ravitsemuspalvelut Chef, restaurangtjänster 142 Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat Chefer inom detalj- och partihandel 1420 Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat Chefer inom detalj- och partihandel Apteekkari Apotekare Johtaja, tukkukauppa Chef, partihandel Muu tukku- tai vähittäiskaupan johtaja Annan chef inom parti- eller detaljhandel 143 Muiden palvelualojen johtajat Chefer inom andra servicenäringar 1431 Urheilu-, vapaa-aika- ja kulttuurikeskusten johtajat Chefer för sport-, fritids- och kulturcenter Johtaja, urheilu-, vapaa-ajan tai kultt.palvelut Chef, sport-, fritids- eller kulturtjänster Övriga chefer inom servicenäringar 1439 Muut palvelualojen johtajat Johtaja, muut palvelualat Chef, övriga servicenäringar 2 Erityisasiantuntijat Specialister 21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat Specialister inom naturvetenskap och teknik 211 Luonnon- ja geotieteen erityisasiantuntijat Specialister inom naturvetenskap och geovetenskap 2111 Fyysikot ja astronomit Fysiker och astronomer Fyysikko Fysiker Laboratorioinsinööri, fysiikka Laboratorieingenjör, fysik Sairaalafyysikko Sjukshusfysiker Muu fyysikko Annan fysiker 2112 Meteorologit Meteorologer Meteorologi Meteorolog Hydrologi Hydrolog Muu meteorologi tai hydrologi Annan meteorolog eller hydrolog 2113 Kemistit Kemister Kemisti Kemist Laboratorioinsinööri, kemia Laboratorieingenjör, kemi Sairaalakemisti Sjukshuskemist Muu kemisti Annan kemist 2114 Geologit ja geofyysikot Geologer och geofysiker Geofyysikko Geofysiker Geologi Geolog Paleontologi Paleontolog

3 21149 Muu geologi Annan geolog 212 Matematiikan ja tilastotieteen er. Specialister inom matematik och statistik 2120 Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät Matematiker, aktuarier och statistiker Tilastotutkija Statistiker Matemaatikko Matematiker Muu matemat. ja tilastotieteen erityisasiantuntija Annan specialist inom matematik och statistik 213 Biotieteiden erityisasiantuntijat Specialister inom biovetenskap 2131 Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. er. Biologer, botanister, zoologer m.fl Biologi Biolog Insinööri, biotekniikka Ingenjör, bioteknologi Biokemisti Biokemist Muu kasvi- tai eläintieteen erityisasiantuntija Annan specialist inom botanik eller zoologi 2132 Maa-, metsä- ja kalatalouden er. Specialister inom jordbruk, skogsbruk och fiske Agronomi Agronom Metsänhoitaja Forstmästare Maataloustutkija Jordbruksforskare Metsäalantutkija Skogsforskare Maatalousneuvoja Jordbruksrådgivare Metsätalousneuvoja Skogsinstruktör Puutarhaneuvoja Trädgårdskonsulent Riistanhoidon neuvoja Jaktvårdsinstruktör Kalatalousneuvoja Fiskerikonsulent Muu maa-, metsä- tai kalatal. erityisasiantuntija Annan spec. inom jordbruk, skogsbruk eller fiske 2133 Ympäristön- ja luonnonsuojelun er. Specialister inom miljö- och naturskydd Ympäristönsuojelusuunnittelija Miljövårdsplanerare Muu ympäristön- ja luonnons. erityisasiantuntija Annan specialist inom miljö- och naturskydd 214 Tekniikan erityisasiantuntijat (pl. sähköteknologia) Specialister inom teknik (utom elektroteknik) 2141 Teollisen valmistuksen ja tuotantotekniikan er. Spec. inom industriell prod. och produktionsteknik Tuotannonsuunnitteluinsinööri Ingenjör, produktionsplanering 2142 Maa- ja vesirakentamisen erityisasiantuntijat Specialister inom anläggningsarbeten Rakennusinsinööri Byggnadsingenjör 2143 Ympäristötekniikan erityisasiantuntijat Specialister inom miljöteknik Ympäristötekniikan insinööri Ingenjör, miljöteknik 2144 Konetekniikan erityisasiantuntijat Specialister inom maskinteknik Koneinsinööri Maskiningenjör LVI-insinööri VVS-ingengör Muu konetekniikan erityisasiantuntija Annan specialist inom maskinteknik 2145 Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan er. Spec. inom träförädling och kemisk processteknik Kemian insinööri Kemiingenjör Muu kemian prosessitekniikan erityisasiantuntija Annan specialist inom kemisk processteknik 2146 Kaivosteollisuuden, metallurgian ym. er. Specialister inom gruvindustri, metallurgi m.fl Kaivosinsinööri Gruvingenjör Muu kaivosteollisuuden erityisasiantuntija Annan specialist inom gruvindustri 2149 Muut tekniikan erityisasiantuntijat Övriga specialister inom teknik Palopäällikkö Brandchef Muu tekniikan erityisasiantuntija Annan specialist inom teknik 215 Sähköteknologian erityisasiantuntijat Specialister inom elektroteknik 2151 Sähkötekniikan erityisasiantuntijat Specialister inom elteknik Sähköinsinööri Elingenjör Automaatioinsinööri Automationsingengör 2152 Elektroniikan erityisasiantuntijat Specialister inom elektronik Elektroniikkainsinööri Elektronikingenjör Tietoliikennesuunnittelija Datakommunikationsplanerare Muu elektroniikan erityisasiantuntija Annan specialist inom elektronik 2153 ICT-alan erityisasiantuntijat Specialister inom IKT-branschen Tietotekniikan insinööri IT-ingenjör Tietoliikenneinsinööri Telekommunikationsingengör

4 216 Arkkitehdit, suunnittelijat ja maanmittaajat Arkitekter, planerare och lantmätare 2161 Talonrakennuksen arkkitehdit Arkitekter inom husbyggande Arkkitehti Arkitekt Rakennusarkkitehti Byggnadsarkitekt Muu arkkitehti Annan arkitekt 2162 Maisema-arkkitehdit Landskapsarkitekter Maisema-arkkitehti Landskapsarktekt 2163 Tuote- ja vaatesuunnittelijat Produkt- och modedesigner Teollinen muotoilija Industriformgivare Tekstiilitaiteilija Textilkonstnär Kankaansuunnittelija Dessinatör Tuotesuunnittelija, vaatetusala Produktutformare, konfektionsbranschen Muotipiirtäjä Modetecknare Muu tuote- tai vaatesuunnittelija Annan produkt- eller modedesigner 2164 Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelijat Samhälls- och trafikplanerare Kaavoitusarkkitehti Planläggningsarkitekt Yhdyskuntasuunnittelija Samhällsplanerare 2165 Kartoituksen ja maanmittauksen er. Specialister inom kartläggning och lantmäteri Geodeetti Geodet Maanmittausinsinööri Lantmäteriingenjör Muu kartoituksen ja maanmitt. erityisasiantuntija Annan specialist inom kartläggning och lantmäteri 2166 Graafiset ja multimediasuunnittelijat Grafiska designer och multimediadesigner Graafinen suunnittelija Grafisk planerare Mainospiirtäjä Reklamtecknare Kuvittaja Illustratör Animaattori Animatör 22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat Hälso- och sjukvårdsspecialister 221 Lääkärit Läkare 2211 Yleislääkärit Allmänläkare Yleislääkäri Allmänläkare 2212 Ylilääkärit ja erikoislääkärit Överläkare och specialistläkare Ylilääkäri Överläkare Erikoislääkäri Specialistläkare Muu yli- tai erikoislääkäri Annan över- eller specialistläkare 222 Hoitotyön erityisasiantuntijat Specialister inom vårdarbete 2221 Ylihoitajat ja osastonhoitajat Överskötare och avdelningsskötare Ylihoitaja Överskötare Osastonhoitaja Avdelningsskötare Muu ylihoitaja Annan överskötare 225 Eläinlääkärit Veterinärer 2250 Eläinlääkärit Veterinärer Kunnaneläinlääkäri Kommunveterinär Eläinlääkäri, eläinklinikka Veterinär, djurklinik Tarkastuseläinlääkäri Kontrollveterinär Muu eläinlääkäri Annan veterinär 226 Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat Andra hälso- och sjukvårdsspecialister 2261 Hammaslääkärit Tandläkare Hammaslääkäri Tandläkare Erikoishammaslääkäri Specialtandläkare Muu hammaslääkäri Annan tandläkare 2262 Proviisorit Provisorer Proviisori Provisor Muu proviisori Annan provisor 2263 Ympäristöterveyden ja työsuojelun er. Specialister inom miljöhälsa och arbetarskydd Erityisasiantuntija, ympäristöterveys Specialist, miljöhälsa Erityisasiantuntija, työsuojelu Specialist, arbetarskydd 2265 Ravitsemusalan erityisasiantuntijat Specialister inom näringslära Ravitsemussuunnittelija Näringsplanerare Muu ravitsemusalan erityisasiantuntija Annan specialist inom näringslära

5 2266 Kuulontutkijat ja puheterapeutit Audiologer och logopeder Kuulontutkija Audiolog Puheterapeutti Logoped 2269 Muut luokittelemattomat terveydenhuollon er. Övriga specialister inom hälso- och sjukvården uak Muu erityisasiantuntija, terveydenhuolto Annan specialist, hälso- och sjukvård 23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat Lärare och andra spec. inom undervisningsbranschen 231 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat Universitets- och högskollärare 2310 Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat Universitets- och yrkeshögskolelärare Professori Professor Lehtori, yliopisto Lektor, universitet Yliassistentti, yliopisto Överassistent, universitet Tuntiopettaja, yliopisto Timlärare, universitet Yliopettaja, AMK Överlärare, YH Lehtori, AMK Lektor, YH Tuntiopettaja, AMK Timlärare, YH Muu korkeakouluopettaja Annan högskollärare 232 Ammatillisen koulutuksen opettajat Lärare i yrkesämnen 2320 Ammatillisen koulutuksen opettajat Lärare i yrkesämnen Opettaja, ammatillinen koulutus Lärare, yrkesämnen 233 Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat Gymnasie- och högstadielärare 2330 Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat Gymnasielärare och högstadielärare Opettaja, matemaattiset aineet Lärare, matematiska ämnen Äidinkielenopettaja Modersmålslärare Opettaja, vieras kieli Lärare, främmande språk Opettaja, l. ja pk:n yläl.. taito- ja taideaineet Lärare, konst- och färdighetsäm., gymn.och högst Muu lukion ja peruskoulun yläluokkien opettaja Annan högstadie- eller gymnasielärare 234 Peruskoulun alaluokkien opett., lastentarhanopett. Lågstadie-och barnträdgårdslärare 2341 Peruskoulun alaluokkien opettajat Lågstadielärare Luokanopettaja, peruskoulun alaluokat Klasslärare, lågstadiet Aineenopettaja, peruskoulun alaluokat Ämneslärare, lågstadiet Muu peruskoulun alaluokkien opettaja Annan lärare, lågstadiet 2342 Lastentarhanopettajat Barnträdgårdslärare Lastentarhanopettaja Barnträdgårdslärare Erityislastentarhanopettaja Specialbarnträdgårdslärare Esiopetuksen opettaja Lärare i förskoleundervisning Muu lastentarhanopettaja Annan barnträdgårdslärare 235 Muut opetusalan erityisasiantuntijat Andra specialister inom undervisning 2351 Opetusmenetelmien erityisasiantuntijat Specialister i pedagogiska metoder Koulutussuunnittelija Utbildningsplanerare 2352 Erityisopettajat Speciallärare Erityisopettaja Speciallärare 2353 Muut kieltenopettajat Övriga språklärare Muu kieltenopettaja Annan språklärare 2354 Muut musiikin opettajat Övriga musiklärare Muu musiikinopettaja Annan musiklärare 2355 Muut taideaineiden opettajat Övriga lärare i konstnärliga ämnen Muu taideaineiden opettaja Annan lärare i konstnärliga ämnen 2356 Muut tietotekniikan opettajat ja kouluttajat Övriga lärare, utbildare inom informationsteknik Muu tietotekniikan opettaja Annan lärare inom informationsteknik 2359 Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen er. Studiehandledare, övriga spec. inom undervisning Opinto-ohjaaja Studiehandledare Opintosihteeri Studiesekreterare Puhetaidon opettaja Talpedagog Muu kouluttaja Annan utbildare 24 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat Specialister inom företagsekonomi, administration 241 Rahoitusalan erityisasiantuntijat Specialister inom finanssektorn 2411 Laskentatoimen er. ja tilintarkastajat Specialister inom redovisning och revision Laskentasuunnittelija Redovisningsplanerare Tilintarkastaja Revisor

6 24119 Muu laskentatoimen erityisasiantuntija Annan specialist inom redovisning 2412 Rahoitus- ja sijoitusneuvojat Finans- och investeringsrådgivare Sijoitusneuvoja Investeringskonsult 2413 Rahoitusanalyytikot Finansanalytiker Rahoitusasiantuntija Finansexpert 242 Hallinnon erityisasiantuntijat Specialister inom administration 2421 Johtamisen ja organisaatioiden er. Specialister inom ledarskap och organisationer Erityisasiantuntija, johtaminen Specialist inom ledarskap 2422 Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen er. Spec. inom utveckling av administr. och näringar Valmisteleva virkamies, julkishallinto Beredande tjänsteman, offentlig förvaltning Suunnittelija, kunnallishallinto Planerare, kommunalförvaltning 2423 Henkilöstöhallinnon er. ja urasuunnittelijat Spec. inom personaladministr. och karriärplanering Työhonottaja Personalanställare Henkilöstöasioiden hoitaja Handläggare av personalärenden Henkilöstökonsultti Personalkonsult Hallintosuunnittelija Förvaltningsplanerare 2424 Henkilöstön kehittämisen er. ja kouluttajat Specialister inom personalutveckling o utbildning Henkilöstökouluttaja Personalutbildare 243 Myynnin, markkinoinnin ja tiedotuksen er. Spec. inom försäljning,marknadsföring, information 2431 Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat Specialister inom reklam och marknadsföring Markkinatutkija Marknadsundersökare Markkinointipäällikkö Marknadsföringschef Myyntipäällikkö Försäljningschef Mainospäällikkö Reklamchef Tuotepäällikkö Produktchef Mediasuunnittelija Mediaplanerare Markkinointisuunnittelija Marknadsföringsplanerare Copywriter Copywriter Muu markkinoinnin erityisasiantuntija Annan specialist inom marknadsföring 2432 Tiedottajat Informatörer Tiedottaja Informatör Viestintäpäällikkö Kommunikationschef Muu tiedottaja Annan informatör 2433 Myynti-insinöörit ja lääke-esittelijät (pl. ICT) Försäljningsing., läkemedelsrepresent. (utom IKT) Vientipäällikkö Exportchef Lääke-esittelijä Läkemedelsrepresentant 2434 Tieto- ja viestintätekniikan myynnin er. Specialister inom försäljning av IKT Erityisasiantuntija, tieto-, viestintätekn. myynti Specialist, försäljning av IKT 25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat Spec. inom informations- och komm.teknologi 251 Systeemityön erityisasiantuntijat Specialister inom systemarbete 2511 Sovellusarkkitehdit Specialister inom applikationsarkitektur Atk-päällikkö Datachef Tietohallintopäällikkö IT-chef Projektipäällikkö, tietotekniikka Projektchef, datateknik Systeeminsuunnittelija Systemplanerare Tietotekniikka-arkkitehti IT-arkitekt Muu sovellusarkkitehti Annan specialist inom applikationsarkitektur 2512 Sovellussuunnittelijat Applikationsplanerare Atk-suunnittelija Dataplanerare Ohjelmistosuunnittelija Programmplanerare Käyttöliittymäsuunnittelija Designare av användargränssnitt Sisältösuunnittelija Innehållsplanerare 2513 Web- ja multimediakehittäjät Webb- och multimediautvecklare Web-suunnittelija Webdesigner 2514 Sovellusohjelmoijat Applikationsprogrammerare Ohjelmoija, tietotekniikka Programmerare, informationsteknik 2519 Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät Övriga program- och applikationsutvecklare Muu ohjelmisto-, sovellustyön erityisasiantuntija Annan specialist, program och applikationer

7 252 Tietokantojen,- verkkojen ja ohjelmistojen er. Specialister, databaser, -nätverk, systemprogram 2521 Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat Databasutvecklare och databasansvariga Erityisasiantuntija, tietokannat Specialist, databaser 2522 Tietojärjestelmien ylläpitäjät Systemadministratörer Järjestelmäpäällikkö Systemchef 2523 Tietoverkkojen erityisasiantuntijat Nätverksspecialister Tietoverkkoasiantuntija Nätverksexpert 2529 Muut tietokanta- ja tietoverkkojen erityisasiantuntijat Övriga databas- och nätverksspecialister Tietoturvapäällikkö Datasäkerhetschef Verkostonhoitaja Nätverksoperatör 26 Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan er. Spec. inom juridik samt social- o kultursektorn 261 Lainopilliset erityisasiantuntijat Juridiska specialister 2611 Asianajajat Advokater Syyttäjä Åklagare Asianajaja Advokat Järjestölakimies Jurist vid organisation Yrityslakimies Företagsjurist Hallintolakimies Förvaltningsjurist Muu asianajaja Annan advokat 2612 Tuomioistuinlakimiehet Domare Tuomioistuinlakimies Domare 2619 Muut lainopilliset erityisasiantuntijat Övriga specialister inom juridik Notaari Notarie Muu lainopillinen erityisasiantuntija Annan specialist inom juridik 262 Kirjaston- ja arkistonhoitajat sekä museoalan er. Bibliotekarier, arkivarier, spec. inom museisekt Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat Arkivarier och specialister inom museisektorn Konservaattori Konservatör Arkistonhoitaja Arkivarie Museonhoitaja Museiföreståndare Muu arkisto- ja museoalan erityisasiantuntija Annan specialist inom arkiv- och museisektorn 2622 Kirjastonhoitajat, informaatikot ym. Bibliotekarier, informatiker m.fl Kirjastonhoitaja, yleiskirjasto Bibliotekarie, allmänt bibliotek Kirjastonhoitaja, tieteellinen kirjasto Bibliotekarie, vetenskapligt bibliotek Kirjastonhoitaja, yritys Bibliotekarie, företag Informaatikko Informatiker Muu kirjastonhoitaja tai informaatikko Annan bibliotekarie eller informatiker 263 Yhteiskunta- ja sosiaalialan sekä uskontojen er. Spec. inom samhälls- o socials. samt inom religion 2631 Ekonomistit Nationalekonomer Taloustutkija Analytiker Yritystutkija Företagsforskare 2632 Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat Samhälls- och kulturforskare Yhteiskuntatutkija Sociolog-forskare Maantieteilijä Geograf Kansatieteilijä Etnolog Taidehistoriantutkija Konsthistoriker Muu yhteiskunta- tai kulttuurintutkija Annan samhälls- eller kulturforskare 2633 Historioitsijat, politiikan tutkijat ja filosofit Historiker, statsvetare och filosofer Arkeologi Arkeolog Sukututkija Släktforskare Teologiantutkija Teologiforskare 2634 Psykologit Psykologer Psykologi, terveydenhoito ja kuntoutus Psykolog, hälsovård och rehabilitering Psykologi, työ ja ammatit Psykolog, arbete och yrken Psykologi, opetus ja kasvatus Psykolog, undervisning och uppfostran Muu psykologian erityisasiantuntija Annan specialist inom psykologi 2635 Sosiaalityön erityisasiantuntijat Specialister inom socialt arbete Johtava sosiaalityöntekijä Ledande socialarbetare Sosiaalityöntekijä Socialarbetare Koulukuraattori Skolkurator

8 26353 Sosiaaliterapeutti Socialterapeut Muu sosiaalialan erityisasiantuntija Annan specialist inom socialsektorn 2636 Papit ym. uskonnollisen elämän er. Präster och övriga specialister inom religion Evankelis-luterilainen pappi Evangelisk-luthersk präst Muu pappi Annan präst Seurakuntalehtori Församlingslektor Muu uskonnollisen elämän erityisasiantuntija Annan specialist inom religion 264 Toimittajat, kirjailijat ja kielitieteilijät Journalister, författare och språkvetare 2641 Kirjailijat ym. Författare m.fl Kirjailija Författare Kustannustoimittaja Förlagsredaktör Dramaturgi Dramaturg Muu kirjailija Annan författare 2642 Toimittajat Journalister Toimituspäällikkö Redaktionschef Kriitikko Kritiker Lehden toimittaja Tidningsredaktör Radio- ja tv-toimittaja Radio- och TV-redaktör Muu toimittaja Annan redaktör 2643 Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät Översättare, tolkar och andra språkvetare Kaunokirjallisuuden kääntäjä Översättare, skönlitteratur Kielentutkija Språkforskare Kielenkääntäjä Translator Tulkki Tolk Muu kääntäjä tai tulkki Annan translator eller tolk 265 Taiteilijat Konstnärer 2651 Kuvataiteilijat Bildkonstnärer Taidemaalari Konstnär Keramiikka- ja lasitaiteilija Keramik- och glaskonstnär Graafikko Grafiker Kuvanveistäjä Skulptör Muu kuvataiteilija Annan bildkonstnär 2652 Muusikot, laulajat ja säveltäjät Musiker, sångare och kompositörer Klassisen musiikin laulaja Sångare, klassisk musik Kevyen musiikin laulaja Sångare, lätt musik Säveltäjä Kompositör Orkesterin- ja kuoronjohtaja Kapellmästare Kirkkomuusikko Kyrkomusiker Muusikko Musiker Tanssiorkesterimuusikko Musiker, dansorkester Muu muusikko, laulaja tai säveltäjä Annan musiker, sångare eller kompositör 2653 Tanssitaiteilijat ja koreografit Danskonstnärer och koreografer Tanssija Dansare 2654 Ohjaajat ja tuottajat Regissörer och producenter Lavastaja Scenograf Ohjaaja Regissör Teatterituottaja Teaterproducent 2655 Näyttelijät Skådespelare Näyttelijä Skådespelare Muu näyttelijä Annan skådespelare 2656 Juontajat, kuuluttajat ym. Presentatörer, konferencierer m.fl Musiikkijuontaja Discjockey, dj 2659 Muut taiteilijat Övriga konstnärer Varieteetaiteilija Varieteartist Muu taiteilija Annan konstnär

9 3 Asiantuntijat Experter 31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat Experter inom naturvetenskap och teknik 311 Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat Experter inom fysik, kemi och teknik 3111 Luonnontieteen tekniset asiantuntijat Tekniska experter inom naturvetenskap Tutkimusavustaja, luonnontieteet Forskningsassistent, naturvetenskap 3112 Rakentamisen asiantuntijat Experter inom byggande Rakennusteknikko Byggnadstekniker Mittausteknikko Mätningstekniker Kanavanhoitaja Kanalvakt Kartoittaja Kartläggare Muu rakennusteknikko Annan byggnadstekniker 3113 Sähkötekniikan asiantuntijat Experter inom elteknik Sähköteknikko Eltekniker 3114 Elektroniikan asiantuntijat Experter inom elektronik Tietotekniikan teknikko IT-tekniker Elektroniikkateknikko Elektroniktekniker Muu elektroniiikan ja tietotekniikan teknikko Annan tekniker, elektronik och informationsteknik 3115 Konetekniikan asiantuntijat Experter inom maskinteknik Koneteknikko Maskintekniker Katsastaja Besiktningstekniker LVI-teknikko VVS-tekniker Laivankatsastaja Fartygsinspektör Muu konetekniikan asiantuntija Annan expert inom maskinteknik 3116 Kemian prosessitekniikan asiantuntijat Experter inom kemisk processteknik Kemian teknikko Kemitekniker Muu kemian prosessitekniikan asiantuntija Annan expert inom kemisk processteknik 3117 Kaivosteollisuuden ja metallurgian asiantuntijat Experter inom gruvindustri och metallurgi Kaivosteknikko Gruvtekniker Muu kaivosteollisuuden asiantuntija Annan expert inom gruvindustri 3118 Tekniset piirtäjät Tekniska ritare Tekninen piirtäjä Teknisk ritare Muu tekninen piirtäjä Annan teknisk ritare 3119 Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen a. Övriga experter inom fysik, kemi och teknik Työntutkimusteknikko Arbetsstudietekniker Kuljetusteknikko Logistiker Elintarviketeknikko Livsmedelstekniker Paloesimies Brandförman Tutkimusavustaja, maatalous Forskningsassistent, lantbruk Muu teknikko Annan tekniker 312 Työnjt kaivos-, teollisuus- ja rakennustoiminnassa Arbetsledare inom gruvdrift, industri o byggverks Kaivostyönjohtajat Arbetsledare inom gruvdrift Kaivostyönjohtaja Arbetsledare inom gruvdrift 3122 Teollisuuden työnjohtajat Arbetsledare inom industri Työnjohtaja, elektroniikka-ala Arbetsledare, elektronikbranschen Työnjohtaja, muut teollisuuden alat Arbetsledare, övriga industribranscher 3123 Rakennusalan työnjohtajat Arbetsledare inom byggverksamhet Työnjohtaja, rakennusala Arbetsledare, byggverksamhet 313 Prosessinvalvonnan asiantuntijat Experter inom processövervakning 3131 Voimalaitosten prosessinhoitajat Processövervakare, kraftverk Prosessinhoitaja, voimalaitos Processövervakare, kraftverk 3132 Jätteenpoltto-, vedenpuhdistuslaitos pros.hoitajat Pr.övervakare, förbränningsst., vattenreningsverk Prosessinhoitaja, jätteenpolttolaitos Processövervakare,förbränningstation Prosessinhoitaja, vedenpuhdistuslaitos Processövervakare, vattenreningsverk 3133 Kemianteollisuuden prosessinhoitajat Processövervakare, kemisk industri Prosessinhoitaja, kemianteollisuus Processövervakare, kemisk industri 3134 Öljy- ja maakaasujalostamon prosessinhoitajat Pr.övervakare, raffinering av petroleum, naturgas Prosessinhoitaja, öljy- tai maakaasujalostamo Processövervakare, raff. av petroleum, naturgas 3135 Metallien jalostuksen prosessinhoitajat Processövervakare, metallframställning Prosessinhoitaja, metallien jalostus Processövervakare, metallframställning

10 3139 Muut prosessinvalvonnan asiantuntijat Övriga experter inom processövervakning Prosessinhoitaja, paperiteollisuus Processövervakare, pappersindustri 314 Biotieteiden asiantuntijat Experter inom biovetenskap 3141 Laborantit ym. Laboranter m.fl Laborantti Laborant Laboratorioapulainen Laboratorebiträde Muu laborantti Annan laborant 3142 Maa- ja kalatalousteknikot Jordbruks- och fiskeritekniker Kotitalousneuvoja Hushållsrådgivare 3143 Metsätalousteknikot Skogsbrukstekniker Metsätyönjohtaja Skogsförman Muu metsätyönjohtaja Annan skogsförman 315 Laiva-, lento-, satamaliikenne päälliköt, ohjaajat Fartygs-, flyg- och hamntrafikbefäl och -ledare 3151 Laivojen konepäälliköt ja -mestarit Maskinchefer och -mästare på fartyg Konepäällikkö Maskinchef Konemestari Maskinmästare, fartyg Alikonemestari Undermaskinmästare Muu konepäällikkö tai -mestari Annan maskinchef eller -mästare 3152 Vesiliikenteen perämiehet ja päälliköt Befäl och styrmän inom sjötrafik Merikapteeni Sjökapten Satamakapteeni Hamnkapten Perämies Styrman Laivuri Skeppare Luotsi Lots Väylämestari Farledsmästare Muu vesiliikenteen perämies tai päällikkö Annan styrman eller annat befäl inom sjötrafik 3153 Lentokapteenit ja -perämiehet Flygkaptener och -styrmän Liikennelentäjä Trafikflygare Helikopterilentäjä Helikopterflygare Muu lentäjä Annan pilot 3154 Lennonjohtajat Flygledare Lennonjohtaja Flygledare 3155 Lennonvalvonnan tekniset asiantuntijat Tekniska experter inom flygövervakning Lennonjohdon avustaja Flygledarassistent Lennontiedottaja Flyginformatör Lennonselvittäjä Flygklarerare Muu lennonvalvonnan tekninen asiantuntija Annan teknisk expert inom flygövervakning 32 Terveydenhuollon asiantuntijat Hälso- och sjukvårdsexperter 321 Terveydenhuollon tekniset asiantuntijat Tekniska experter inom hälso- och sjukvården 3211 Lääketieteellisen kuvastamis- ja laitetekniikan a. Experter, bilddiagnostik o medicinteknisk utrustn Röntgenhoitaja Röntgenskötare 3212 Bioanalyytikot (terveydenhuolto) Bioanalytiker (hälsovården) Bioanalyytikko, terveydenhuolto Bioanalytiker, hälsovården Muu bioanalyytikko Annan bioanalytiker 3213 Farmaseutit Farmaceuter Farmaseutti Farmaceut Muu farmaseutti Annan farmaceut 3214 Hammas- ja apuvälineteknikot Tand- och hjälpmedelstekniker Hammasteknikko Tandtekniker Apuvälineteknikko Hjälpmedelstekniker Muu apuvälinevalmistaja Annan tillverkare av hjälpmedel 322 Sairaanhoitajat, kätilöt ym. Sjukskötare, barnmorskor m.fl Sairaanhoitajat ym. Sjukskötare m.fl Sairaanhoitaja Sjukskötare Erikoissairaanhoitaja Specialsjukskötare Terveydenhoitaja Hälsovårdare Työterveyshoitaja Företagshälsovårdare Kouluterveydenhoitaja Skolskötare

22.08.2014. Koko maa Varsinainen haku Varsinainen valinta 1( 24)

22.08.2014. Koko maa Varsinainen haku Varsinainen valinta 1( 24) TAULU : ALIMMAT PISTERAJAT 0 / S.08.0 Koko maa Varsinainen haku Varsinainen valinta ( ) Koulu Linja Oppilaitos Koulutusohjelma intaryhmä. sij. itut Erik. tap. ESI Metropolia Ammattikorkeakoulu 00 00 00

Lisätiedot

KOULUTUS JA TYÖVOIMAN KYSYNTÄ 2025

KOULUTUS JA TYÖVOIMAN KYSYNTÄ 2025 Ilpo Hanhijoki, Jukka Katajisto, Matti Kimari ja Hannele Savioja KOULUTUS JA TYÖVOIMAN KYSYNTÄ 2025 Ennakointituloksia tulevaisuuden työpaikoista ja koulutustarpeista Raportit ja selvitykset 2011:25 Opetushallitus

Lisätiedot

Opetushallitus HAKENEET, HYVÄKSYTYT JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTANEET Tulostustapa: hakukohteittain 22.08.2014 1( 27)

Opetushallitus HAKENEET, HYVÄKSYTYT JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTANEET Tulostustapa: hakukohteittain 22.08.2014 1( 27) Lukuvuosi:.. ( ) Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikka Kone- ja rakennustekniikka Rakennettu ympäristö Kauppakorkeakoulu Bachelor's Degree Program in International

Lisätiedot

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 KESKEISET YHTEYSTIEDOT CENTRALA KONTAKTUPPGIFTER Yleinen hätänumero (palokunta, pelastuspalvelu, sairaankuljetus ja poliisi) - Allmänt nödnummer (brandkår,

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus 12/2014

Työllisyyskatsaus 12/2014 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Työllisyyskatsaus 12/2014 Julkaisuvapaa 20.01.2015 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Työnhakijoiden kokonaismäärä kasvoi edellisen vuoden

Lisätiedot

Simmarna plöjer vattnet! LUE LISÄÄ SIVUILLA 6 7 LÄS MERA PÅ SIDORNA 6 7

Simmarna plöjer vattnet! LUE LISÄÄ SIVUILLA 6 7 LÄS MERA PÅ SIDORNA 6 7 Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 9 / 11. 31.8.2009 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla OLEV KARTAU Kaunialaisseura Simmis Granin

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015 Kevät AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAKOEYHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Sivu 1 / 4 SOSIAALI- JA TERVEYSALA

YHTEISHAKU 2015 Kevät AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAKOEYHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Sivu 1 / 4 SOSIAALI- JA TERVEYSALA Sivu 1 / 4 SOSIAALI- JA TERVEYSALA Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa samassa valintakoeryhmässä suoritetun valintakokeen. Sosiaali-

Lisätiedot

Ohje 17.4.2013. alivaltiosihteeri understatssekreterare Permanent State Under-Secretary. biträdande lägesbildskoordinator

Ohje 17.4.2013. alivaltiosihteeri understatssekreterare Permanent State Under-Secretary. biträdande lägesbildskoordinator Ohje 17.4.2013 Valtioneuvoston kanslian virkanimikkeet fi-sv-en fi sv en ajomestari körmästare Transport Manager alivaltiosihteeri understatssekreterare Permanent State Under-Secretary apulaistilannekuvakoordinaattori

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet. työkyvyttömyyden ehkäisy kunta-alalla. tammikuu 2012

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet. työkyvyttömyyden ehkäisy kunta-alalla. tammikuu 2012 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja työkyvyttömyyden ehkäisy kunta-alalla tammikuu 2012 KT Kuntatyönantajat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry Kunta-alan Unioni ry Tekniikka ja terveys KTN

Lisätiedot

Suomi Svenska English

Suomi Svenska English Suomi Svenska English Studier och kunskap är en glädjekälla! Learning and the joy of knowledge! 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN POINT COLLEGEEN! Työelämän palveluksessa jo yli 50 vuotta Koulutamme liiketalouden

Lisätiedot

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI DYNAMIC coast Närpes Närpiö NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI FAKTA OM NÄRPES - TIETOA NÄRPIÖSTÄ DANZATORES 90% 80% 70% 60% SPRÅKFÖRDELNING KIELIJAKAUTUMINEN SVENSKSPRÅKIGA RUOTSINKIELISIÄ 85,5% FINSKSPRÅKIGA

Lisätiedot

HOSPITAALI. Huomio kivunhoitoon. Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden menestyjä 2007 -kannustepalkinnon saanutta työryhmää.

HOSPITAALI. Huomio kivunhoitoon. Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden menestyjä 2007 -kannustepalkinnon saanutta työryhmää. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 5 2008 HENKILÖSTÖLEHTI PERSONALTIDSKRIFT Huomio kivunhoitoon Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden

Lisätiedot

Kiinteistöviraston toimintakertomus. Fastighetskontorets årsberättelse

Kiinteistöviraston toimintakertomus. Fastighetskontorets årsberättelse 2012 Kiinteistöviraston toimintakertomus Fastighetskontorets årsberättelse Virastopäällikön katsaus Verkschefens översikt...4 Kiinteistövirasto lyhyesti Fastighetskontoret kortfattat...6 Talous Ekonomi...10

Lisätiedot

Opettajat Suomessa 2010

Opettajat Suomessa 2010 Toimittanut Timo Kumpulainen Opettajat Suomessa 2010 Lärarna i Finland 2010 Koulutuksen seurantaraportit 2011:6 Koulutuksen seurantaraportit 2011:6 Toimittanut Timo Kumpulainen Opettajat Suomessa 2010

Lisätiedot

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Invånarcentrering Stadsfullmäktige slog under vårvintern fast fyra övergripande strategiska målsättningar för stadens verksamhet, nämligen fokus på kärnverksamheten, hög nivå av invånarcentrering,

Lisätiedot

Vakuutusalan toimihenkilöt

Vakuutusalan toimihenkilöt 1 Vakuutusalan toimihenkilöt Huom! Asiantuntijoiden sijoittamista vaativuustasoihin täsmennetty Nimikkeistö koskee vakuutusalan konttoritoimihenkilöitä sekä kenttäsopimuksen piirissä olevia aina johtotehtäviä

Lisätiedot

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Tuloksekasta hukkajahtia VSSHP:ssä LUE LISÄÄ SIVULTA»4 6 Tavoitteena turvallinen, toimiva ja

Lisätiedot

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011 2 3/2011 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 1 2 3/2011

Lisätiedot

OPETTAJAT SUOMESSA 2013

OPETTAJAT SUOMESSA 2013 Toimittanut Timo Kumpulainen OPETTAJAT SUOMESSA 2013 Lärarna i Finland 2013 Koulutuksen seurantaraportit 2014:8 Opetushallitus ja tekijät Koulutuksen seurantaraportit 2014:8 ISBN 978-952-13-5761-9 (nid.)

Lisätiedot

Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen

Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen SEIJA NYKÄNEN MERJA KARJALAINEN RAIMO VUORINEN LEA PÖYLIÖ Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö voimavarana CHANCES Koulutuksen tutkimuslaitos

Lisätiedot

Samråd finskt förvaltningsområde

Samråd finskt förvaltningsområde SIG2000, v4.0, 2012-09-24 MINNESANTECKNINGAR 1 (6) 2014-11-11 Helge Artell helge.artell@sigtuna.se Samråd finskt förvaltningsområde Plats: Kommunhuset, Matsilver Datum: 2014-11-11 kl.17.30 Närvarande:

Lisätiedot

Fran tidig insats till yrkesval Tuettuna varhaiskasvatuksesta ammattiin

Fran tidig insats till yrkesval Tuettuna varhaiskasvatuksesta ammattiin Fran tidig insats till yrkesval Tuettuna varhaiskasvatuksesta ammattiin I Nordisk specialpedagogisk konferens i Åbo den 20-21.9.2013 I I Pohjoismainen erityiskasvatuksen konferenssi TURUSSA 20.-21.9. I

Lisätiedot

Joukkoruokailun kehittäminen Suomessa

Joukkoruokailun kehittäminen Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:11 Joukkoruokailun kehittäminen Suomessa Joukkoruokailun seuranta- ja kehittämistyöryhmän toimenpidesuositus Helsinki 2010 Kaikille mahdollisuus terveelliseen

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTU Phalaris arundinacea

SUOMEN MAASEUTU Phalaris arundinacea 2015 SUOMEN MAASEUTU Maaseudun kehittämistyön toimintaympäristön tulevaisuus Phalaris arundinacea Vielä 50-luvulla kaupunki oli synnin pesä ja maaseutu onnela. Kyse on mielikuvien valtataistelusta. Tiivistelmä

Lisätiedot

Näin perustimme yrityksen

Näin perustimme yrityksen Näin perustimme yrityksen Helsingin kaupungin opetusviraston henkilöstölehti Yrittäjyys ja yrittäjämäinen työskentely ovat tulevaisuuden menestystekijöitä Me suomalaiset olemme lähihistoriamme aikana selviytyneet

Lisätiedot