Päätös Nro 53/2011/2 Dnro ESAVI/595/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös Nro 53/2011/2 Dnro ESAVI/595/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 22.6.2011"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2011/2 Dnro ESAVI/595/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös PC-Net Oy:n sähkö- ja elektroniikkaromun ammattimaista käsittelyä harjoittavan tuotantolaitoksen ympäristöluvan ja lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen raukeamisesta sekä toiminnan lopettamiseksi tarvittavista toimista, Nurmijärvi HAKIJA PC-Net Oy Raiskiontie Nurmijärvi LAITOS JA SEN SIJAINTI Asia koskee sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyä harjoittavan tuotantolaitoksen toiminnan lopettamista Nurmijärven kunnan Kirkonkylän kylässä kiinteistöllä Kuusisto RN:o 9:185. HAKEMUKSEN VIREILLETULO Asia on tullut vireille Nurmijärven ympäristölautakunnassa ympäristöluvan tarkistamisen osalta Ympäristölautakunta on siirtänyt päivätyllä kirjeellä ympäristölupahakemuksen ympäristönsuojelulain 5 luvun mukaisesti Etelä-Suomen aluehallintovirastolle käsiteltäväksi. PC-Net Oy on ilmoittanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle yrityksen toiminnan lopettamisesta pysyvästi LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 13 f) nojalla ympäristölupa-asian ratkaisee aluehallintovirasto. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh fax YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9, Helsinki PL 115, Helsinki

2 2/7 Toimintaa lopetettaessa on ympäristönsuojelulain 57 :n ja 90 :n mukaisesti arvioitava tarvittavia toimia pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ympäristönsuojelulain 90 :n 3 momentin mukaan, jos lupa ei sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamiseksi tarvittavista toimista, lupaviranomaisen on annettava tätä koskevat määräykset. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT Toimintaa koskevat luvat Alueen kaavoitustilanne Nurmijärven ympäristölautakunta on kokouksessaan myöntänyt PC-Net Oy:lle toimintaa koskevan ympäristöluvan. Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnanharjoittajan tuli tehdä mennessä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. Alueella on voimassa yleiskaava (kv ). Alue on kaavassa maatalousaluetta (M1), joka on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätaloutta ja siihen liittyvää ja sen jatkuvuuden kannalta tärkeää rakentamista varten. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ PC-Net Oy:n tuotantolaitos sijaitsee Nurmijärven kunnan Kirkonkylän kylässä kiinteistöllä Kuusisto RN:o 9:185. Aluetta ympäröivät metsä ja pellot. Lähin asuinrakennus sijaitsee viereisellä tontilla noin 50 m etäisyydellä tuotantohallista. Muihin asuttuihin kiinteistöihin etäisyys on yli 100 m. LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta PC-Net on purkanut ja kunnostanut vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Yhtiö on käynyt kauppaa laitteilla ja tarvikkeilla, myynyt metalleja ja palveluja. Päätuotteita ovat olleet tietokoneet ja niiden varaosat, komponentit ja metalliromu. Tuotantokapasiteetti on ollut noin 400 t vuodessa. Testaus- ja korjaustoiminta on ollut noin 20 % tuotantovolyymista. Osto- ja myyntitoiminnan ohessa käyttökelvottomat laitteet on purettu ja saatu metalli myyty teollisuudelle. Laitteet on purettu sisätiloissa teollisuusrakennuksessa, jossa on myös korjaustoiminta. Laitteet ja niiden osat on varastoitu sisällä. Purkujakeet on varastoitu ulkona avolavoilla ja -astioissa. Piha on asfaltoitu ja salaojitettu. Hallissa on vä-

3 3/7 Ympäristökuormitus livarastoitu vielä pahvia ja styroxia. Vanhoja laitteita on tullut yritykseen useista eri kohteista. Osassa on ollut mukana pakkaukset. Pääosa vanhoista laitteista on ollut tavanomaisia ATK-laitteistoja, kuten keskusyksiköitä, näppäimistöjä, kirjoittimia, näyttöpäätteitä, johtoja ja kaapeleita. Yhtiöllä ei ole enää tuotantotoimintaa kiinteistöllä. Jätteeksi jäävää metalliromua on kertynyt noin 250 t/a ja se on toimitettu romunkeräykseen. Rullakoihin varastoitu pahvijäte on toimitettu kierrätykseen. Talousjäte on kuljetettu omalla kalustolla Metsä-Tuomelan jäteasemalle. Tuotannosta on jäänyt ongelmajätteeksi akkuja. Vuoden 2009 ympäristöraportin mukaan yritys otti vastaan kg sähkö- ja elektroniikkaromua ja yrityksestä toimitettiin käsiteltynä eteenpäin kg tavaraa (laitemyynti, metallien myynti ja kaatopaikkajäte). Lupamääräysten tarkistamishakemuksen mukaan toiminnasta ei ole syntynyt pölyä. Jätevedet johdetaan umpikaivoon, joka on tyhjennetty kaksi kertaa vuodessa. Työalueen valumavedet virtaavat ympäröiviin avo-ojiin. Päivittäin laitoksella on käynyt yksi kuorma-auto ja viisi henkilöautoa. Hakemuksen mukaan tuotannossa laitteistojen purkaminen käsin on paras käytettävissä oleva menetelmä. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Aluehallintovirasto on pyytänyt PC-Net Oy:tä täydentämään hakemustaan Hakemusta koskeva kuulutus on pantu nähtäville ja siitä on pyydetty lausunnot Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Nurmijärven kunnalta ja sen ympäristönsuojeluviranomaiselta sekä terveydensuojeluviranomaiselta. PC-Net oli toimittanut ympäristöluvat -vastuualueelle sähköpostiviestin, jonka mukaan yhtiön hallitus oli päättänyt, että yritys lopettaa toimintansa , joten uutta ympäristölupaa ei tarvita. Aluehallintovirasto lähetti tämän jälkeen kirjeen niille, joilta oli pyydetty lausunto hakemuksesta. Aluehallintoviraston ilmoituksen mukaan hakemukseen perustuvat toimenpiteet, kuten lausuntopyynnöt raukeavat, koska hakijana ollut yritys on ilmoittanut toimintansa lopettamisesta. Laitoksen valvontaviranomaiselle varattiin sähköpostitse tilaisuus lausunnon antamiseen toiminnan lopettamisesta. Nurmijärven kunnan ympäristölautakunta on käsitellyt PC-Net Oy:n lupa-asiaa ja yhtiön toiminnan lopettamista. Lautakunta toteaa,

4 4/7 ettei PC-Net Oy:n ympäristölupahakemuksesta ole tarvetta antaa lausuntoa. Ympäristölautakunta haluaa kuitenkin lausua toiminnan lopettamiseksi tarvittavista toimista. Kunnan ympäristöviranomainen on tehnyt viimeksi tarkastuskäynnin yritykseen ja Erkki Laineelta on pyydetty vastine kunnan lausunnosta mennessä. Laine on ilmoittanut, että hän ei anna vastinetta. Lausunto toiminnan lopettamiseksi tarpeellisista toimista Nurmijärven kunnan ympäristölautakunta on todennut, että PC-Net Oy:n tulee kirjallisesti ilmoittaa lupaviranomaiselle toiminnan lopettamisesta, jonka jälkeen yritys ei enää saa vastaanottaa sähkö- ja elektroniikkalaitteita. PC-Net Oy:n tulee laatia aikataulu, jonka mukaan toiminta loppuu kokonaan ja rakennukset ja piha-alue siivotaan ja laatia kirjallinen suunnitelma, minne jätteet aiotaan toimittaa. Yrityksen tulee toimittaa lupaviranomaiselle tositteet jätteiden toimittamisesta asianmukaisiin käsittely- ja vastaanottopaikkoihin. Samoin hyötyjätteet tulee kerätä erikseen ja toimittaa vastaaviin paikkoihin. Ongelmajätteet tulee toimittaa vastaanottopaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa niitä. ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Nurmijärven kunnan ympäristölautakunnan PC-Net Oy:lle myöntämä ympäristölupa ja saman toiminnanharjoittajan vireille panema hakemus ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi raukeavat. Toiminnanharjoittajan on lisäksi noudatettava seuraavia määräyksiä toimintaa lopetettaessa: 1. Yritys ei saa enää vastaanottaa käsiteltäväksi sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja toiminnassa syntyneet jätteet on poistettava alueelta. 2. Toiminnanharjoittajan tulee laatia mennessä Nurmijärven ympäristölautakunnalle aikataulu, jonka mukaan toiminta loppuu kokonaan ja rakennukset ja piha-alue siivotaan sekä kirjallinen suunnitelma siitä, minne jätteet tullaan toimittamaan. 3. Toiminnanharjoittajan on toimitettava Nurmijärven ympäristölautakunnalle tositteet jätteiden kuljettamisesta asianomaisiin käsittely- tai vastaanottopaikkoihin. 4. PC-Net Oy on luovuttanut Nurmijärven ympäristölautakunnalle 3000 :n vakuuden yrityksen toiminnan yhteydessä aiheutuvien vahinkojen, haittojen ja kustannusten korvaami-

5 5/7 seksi. Nurmijärven kunta voi käyttää vakuutta toiminnan lopettamiseksi tarpeellisten toimien yhteydessä, jos toiminnan lopettamiseen liittyviä määräyksiä ei toteuteta. 5. Edellä mainittujen toiminnan lopettamista koskevien velvoitteiden loppuun saattamisesta on raportoitava mennessä Nurmijärven ympäristölautakunnalle. Kun kaikki velvoitteet on täytetty, luovutetaan vakuus takaisin toiminnanharjoittajalle. Perustelut Toiminnanharjoittajan yritys on lopettanut pysyvästi toimintansa. Edellä mainitut toiminnan lopettamiseksi määrätyt toimet ovat tarpeen jätehuollon toteuttamiseksi ja pilaantumisen estämiseksi tuotantotoimintaan käytetyllä kiinteistöllä Kuusisto RN:o 9:185 Nurmijärven Kirkonkylän kylässä. Lainkohdat Ympäristönsuojelulaki 57, 90 KÄSITTELYMAKSU Tämän päätöksen käsittelystä perittävä maksu on 960. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta. Käsittelymaksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella annetun valtioneuvoston asetuksen aluehallintoviraston maksuista (1145/2009) liitteen kohdan 2.1 mukaisesti. Jos kysymyksessä on muu ympäristölupa-asia tai jos taulukon mukainen maksu olisi luvan käsittelyn vaatiman työmäärän perusteella kohtuuttoman korkea, peritään asian käsittelystä maksu, jonka suuruus on 48 /h. Tämän lupahakemuksen käsittelystä laskutetaan 20 tunnin työmäärää vastaava maksu. PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös PC-Net Oy Raiskiontie Nurmijärvi Jäljennös päätöksestä Nurmijärven kunnan ympäristölautakunta Nurmijärven kunta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

6 6/7 Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla ja päätös kuulutetaan Nurmijärven kunnan ilmoitustaululla.

7 7/7 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Liite Valitusosoitus Harri Majander Tapani Hiironen Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Harri Majander ja asian on esitellyt ympäristölakimies Tapani Hiironen. TH/sl

8 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet LIITE Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki postiosoite: PL 115, Helsinki puhelin: (vaihde) fax: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2012/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan hyväksymistä sulkemistoimenpiteille,

Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan hyväksymistä sulkemistoimenpiteille, Etelä-Suomi Päätös Nro 152/2011/1 Dnro ESAVI/758/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.12.2011 ASIA Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan

Lisätiedot

Päätös. Nro 118/2011/4 Dnro ESAVI/97/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011

Päätös. Nro 118/2011/4 Dnro ESAVI/97/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2011/4 Dnro ESAVI/97/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA HAKIJA Veden johtamista Kokemäenjoesta Virttaankankaan tekopohjavesilaitokselle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

Sähkökaapelien rakentaminen Aurajoen alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Turku

Sähkökaapelien rakentaminen Aurajoen alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Turku Etelä-Suomi Päätös Nro 61/2010/4 Dnro ESAVI/305/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.5.2010 ASIA HAKIJA Sähkökaapelien rakentaminen Aurajoen alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

Oy Shell Ab:n Laajasalon polttonestevaraston toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen, Helsinki

Oy Shell Ab:n Laajasalon polttonestevaraston toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2011/1 Dnro ESAVI/144/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.7.2011 ASIA Oy Shell Ab:n Laajasalon polttonestevaraston toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2013 ASIA Hakemus ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta määräajan pidentämisestä. Hakemus koskee ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2011/4 Dnro ESAVI/98/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen

Lisätiedot

Korvaushakemus, joka koskee Lamunjärven vedenkorkeuden aiheuttamia vahinkoja, Toholampi

Korvaushakemus, joka koskee Lamunjärven vedenkorkeuden aiheuttamia vahinkoja, Toholampi Etelä-Suomi Päätös Nro 32/2010/4 Dnro ESAVI/246/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2010 ASIA HAKIJAT MERKINTÄ Korvaushakemus, joka koskee Lamunjärven vedenkorkeuden aiheuttamia vahinkoja, Toholampi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012.

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012. Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/1 Dnro ESAVI/62/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kierrätyspuun

Lisätiedot

Päätös Nro 165/2012/2 Dnro ESAVI/195/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 15.8.2012

Päätös Nro 165/2012/2 Dnro ESAVI/195/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 15.8.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2012/2 Dnro ESAVI/195/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 15.8.2012 ASIA HAKIJA Koivistonkeitaan turvetuotannon ympäristölupa ja lupa poiketa vesilain 1 luvun 15 a :n mukaisesta

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011. Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi

Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011. Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi HAKIJA Osuuskunta

Lisätiedot

Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen,

Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 194/2012/1 Dnro ESAVI/199/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012 ASIA Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2013 ASIA HAKIJAT Vesistökaapelien sijoittaminen Kallaveteen Kuopion Julkulasta Siilinjärven Kehvoon ja valmistelulupa,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Asia on ratkaistu Itä-Suomen ympäristölupaviraston istunnossa 17.12.2009. Itä-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

Saha- ja energiahakkeen välivarastointia koskevan ympäristöluvan toiminnanaloittamislupa,

Saha- ja energiahakkeen välivarastointia koskevan ympäristöluvan toiminnanaloittamislupa, Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Dnro ISAVI/85/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2012 ASIA HAKIJA Saha- ja energiahakkeen välivarastointia koskevan ympäristöluvan toiminnanaloittamislupa,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentti kohta 4 ja 3 momentti

Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentti kohta 4 ja 3 momentti Etelä-Suomi Päätös Nro 144/2012/1 Dnro ESAVI/237/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.9.2012 ASIA Suomen Rakennusjätteen lajittelu- ja kierrätyskeskus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Päätös Nro 16/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.09/2010

Päätös Nro 16/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.09/2010 Päätös Nro 16/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Kaukolämpöjohdon rakentaminen Rautolahden alitse, sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Koetoimintailmoitus, joka koskee kierrätyspolttoaineen (REF I ja II) polttoa biolämpölaitoksella,

Koetoimintailmoitus, joka koskee kierrätyspolttoaineen (REF I ja II) polttoa biolämpölaitoksella, Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro ISAVI/258/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.12.2010 ILMOITUKSEN TEKIJÄ Lapinlahden Ekolämpö Oy PL 1024 70781 Kuopio ASIA Koetoimintailmoitus,

Lisätiedot

Päätös Nro 29/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/65/04.09/2010

Päätös Nro 29/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/65/04.09/2010 Päätös Nro 29/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/65/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Kaukolämpöputkien, vesijohdon ja kuitukaapelin rakentaminen Pohjoislahden alitse Kristiinankaupungissa

Lisätiedot