Säkylän kunnan hyvinvointikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säkylän kunnan hyvinvointikertomus"

Transkriptio

1 Säkylän kunnan hyvinvointikertomus 2013

2 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto Mikä on hyvinvointikertomus? Mitä on hyvinvointi? Säkyläläisten hyvinvointi Hyvinvoinnin taustatekijät Säkylässä Lapset, nuoret ja perheet Työikäiset Ikäihmiset Hyvinvoinnin seuranta ja siihen vaikuttaminen Yhteenveto Lähteet

3 1.0 Johdanto Terveydenhuoltolaki ( /1326) 2 luku Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 11 Terveys- ja hyvinvointivaikutusten huomioon ottaminen Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on päätöksenteon ja ratkaisujen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon tehtävien päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. 12 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. Kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Jos sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestetty useamman kunnan yhteistoimintana, yhteistoiminta-alueen on osallistuttava asiantuntijana eri toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisten ja terveysvaikutusten arviointiin alueen kunnissa. Säkylän kunnan hyvinvoinnista vastaava taho on perusturvaosasto ja sitä johtavat perusturvajohtaja sekä perusturvalautakunta. Myös hyvinvointikertomuksen valmistelusta, sisällöstä ja laadinnasta vastaa perusturvaosasto. Säkylän kunnan hyvinvointikertomus sisältää kuvauksen kuntalaisten hyvinvoinnista ja sen kehityksestä viime vuosien aikana. Hyvinvointia kuvataan hyvinvointikertomuksessa erilaisten indikaattoreiden (=mittareiden) avulla. Tarkastelu on jaettu hyvinvoinnin taustatekijöihin, lapsiin, nuoriin ja perheisiin, työikäisiin sekä ikäihmisiin. 2

4 1.1 Mikä on hyvinvointikertomus? Hyvinvointikertomuksessa kuvataan kuntalaisten hyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä Säkylässä. Hyvinvoinnin kuvaamiseen käytetään erilaisia indikaattoreita, jotka on jaoteltu taustatekijöiden ja säkyläläisten ikäryhmien mukaan. Indikaattorit on valittu niin, että niiden seuraaminen olisi myös tulevaisuudessa mahdollisimman helppoa ja yksinkertaisesti toteutettavissa. Indikaattorit ja erilaiset kuviot mahdollistavat tehokkaan tavan hahmottaa hyvinvoinnin kokonaiskuvan. Ne antavat myös oikein tulkittuna kattavan tietopohjan kuntalaisten hyvinvoinnista. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit ovat jaoteltu kahteen ryhmään. Indikaattoreihin, jotka vaikuttavat hyvinvointiin sekä indikaattoreihin, jotka kuvaavat välittömästi kuntalaisten hyvinvointia Hyvinvointikertomuksen kohderyhmä on ensisijaisesti kunnan luottamushenkilöt. Kertomuksen avulla heidän on helpompi hahmottaa kunnan hyvinvointitilanne, kun he päättävät kuntaa johtavista strategioista ja tulevaisuuden linjauksista. Lisäksi hyvinvointikertomus on kuntalaisille ja kunnantyöntekijöille, jotta päätösten ymmärtäminen ja hyvinvoinnin kokonaiskuvan hahmottaminen olisi tehokkaampaa. Hyvinvointikertomus toimii tällöin välineenä, joka auttaa kunnan toimijoita omassa toiminnassaan ja kuntalaisia elinympäristönsä hahmottamisessa. Hyvinvointikertomuksen tarkoituksena ei ole kuvata hyvinvoinnin kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä tai strategisia valintoja. Sen tärkeimmät tehtävät ovat yleisen hyvinvointitilanteen hahmottaminen sekä työkaluna toimiminen suunnitelmia tekeville henkilöille, joka auttaa hahmottamaan hyvinvoinnin parantamiseen liittyvän päätöksenteon toteuttamista. Vaikka perusturvaosasto vastaa hyvinvointikertomuksen valmistelusta, sisällöstä ja laadinnasta pitää se nähdä kuitenkin poikkihallinnollisena välineenä. Hyvinvointikertomus toimii työkaluna kaikissa hallintokunnissa ja pyrkii ohjaamaan niiden toimintaa, koska jokaisen osaston toiminta vaikuttaa kuntalaisten hyvinvointiin. Hyvinvointivaikutusten laajempi huomioiminen olisikin tulevaisuudessa tärkeää, jotta hyvinvointikertomuksiin saataisiin mahdollisimman laaja-alaista seurantatietoa sekä kuntalaisten hyvinvointia paremmaksi. Hyvinvoinnin edistäminen on kuntien päällimmäisimpiä tehtäviä, joka säädetään jo Kuntalain 1. Eräs hyvinvointikertomuksen tehtävistä onkin hyvinvointityöskentelyn tehostaminen. Tärkeää on myös kuntalaisten hyvinvointiin vaikuttavien päätösten arviointi, jotta Säkylässä pystytään tarjoamaan kuntalaisille parhaat mahdolliset rakenteet hyvinvoivan elämän rakentamiselle. Kuntalaki ( /365) 1 Kuntien itsehallinto Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. 3

5 1.1.1 Mitä on hyvinvointi? Hyvinvointia on mahdoton kuvata yhden tekijän tai indikaattorin avulla. Joidenkin mielestä hyvinvoinnin kuvaaminen on jopa täysin mahdotonta, koska se perustuu jokaisen henkilökohtaisiin tuntemuksiin. Yleisesti hyvinvoinnin voidaan kuitenkin ajatella koostuvan mm. seuraavista osatekijöistä: terveydestä, toimeentulosta, asumisesta, puhtaasta ympäristöstä, turvallisuudesta, itsensä toteuttamisesta ja läheisistä ihmissuhteista. Hyvinvoivalla ihmisellä on myös tarpeiden tyydyttämisen jälkeen voimia virkistäytymiseen, lepoon, läheisten kanssa olemiseen ja itsensä toteuttamiseen. 1 Ihmisten hyvinvoinnin rakentumisen kannalta on myös tärkeää kysyä, kenellä on vastuu? Kuinka paljon ihmisen hyvinvointi on julkisen vallan ja toisaalta, kuinka paljon yksilön itsensä vastuulla? Hyvinvointikertomusta laatiessa on hyvä miettiä, mikä on kunnan vastuu ihmisten hyvinvoinnin rakentamisessa. Pääasiassa vastuu hyvinvoinnista on yksilöllä itsellään. Ihmisen elämäntapa ja valinnat oman hyvinvoinnin kannalta luovat perustan hyvinvoinnin rakentumiselle. Kunnan asema on enemmän mahdollisuuksien antajana. Elinolosuhteet, kulttuurimahdollisuudet, työllistymismahdollisuudet, ympäristö, hyvinvointi- ja terveyspalvelut ja muut virikkeet antavat yksilöllä vaihtoehtoja omien valintojensa toteuttamiseen. 2 Tärkein vaihtoehtojen antaja ja hyvinvoinnin rakentamisen puitteista vastaava taho on tällöin kunta, joka asettaa sille myös suuren vastuun yksilöistä. Myös valtionhallinnon julkaisut ovat viimevuosina painottuneet erittäin merkittävästi ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen julkisensektorin toimesta. Vastuuta yksilöstä painotetaan myös perustuslaissa: Perustuslaki ( /731) 19 Oikeus sosiaaliturvaan Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu Hyvinvoinnin edistäminen on saanut viime vuosina ison painoarvon julkisessa keskustelussa. Yhteiskunnassamme hyvinvointi on saanut myös käsitteenä merkittävän aseman terveyden rinnalla. Hyvinvointi ja sen edistäminen nähdään laajempana kuin terveys ja terveyden edistäminen. 3 Ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä on alettu nähdä isompina kokonaisuuksina. Niihin vaikuttavat monet asiat korostuvat myös poikkihallinnollisesti eikä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä nähdä ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävänä. Hyvinvoinnin ja terveyden ylläpidosta ja edistämisestä on tehty yhteinen asia, johon kaikkien on panostettava. Yhteistyö ja yhteinen vastuu pitää huomioida myös kunnan toiminnassa. 1 Sosiaali- ja terveysministeriö (2007) Hyvinvointi 2015 ohjelma, Sosiaalialan pitkän aikavälin tavoitteita, Helsinki 2 Sosiaali- ja terveysministeriön (2006) Terveyden edistämisen, laatusuositus, Helsinki 3 Sosiaali- ja terveysministeriö (2010) Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020, Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia, Helsinki 4

6 2.0 Säkyläläisten hyvinvointi Hyvinvointikertomuksen toisessa luvussa tarkastellaan säkyläläisten hyvinvointia sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. Hyvinvoinnin tarkastelu on jaettu hyvinvoinnin taustatekijöihin sekä elämänkaarimallisen lähestymistavan mukaan, jossa kuntalaisten tarkastelu on jaettu ikäryhmittäin. 2.1 Hyvinvoinnin taustatekijät Säkylässä Hyvinvoinnin taustatekijöiden avulla pyritään kuvaamaan säkyläläisten yleiseen hyvinvointiin välillisesti vaikuttavia ja sitä kuvaavia tekijöitä. Indikaattorit on jaettu kolmeen ryhmään: väestöä kuvaaviin, rikollisuuteen sekä terveydenhuollon tarpeeseen. Väestöä kuvataan väestön kokonaismäärän kehityksellä ja huoltosuhteella, joiden avulla pystytään hahmottamaan yleinen kuva Säkylästä. Rikollisuuden määrää kuvataan hieman laajemmassa perspektiivissä poliisin hälytystehtävien määrällä. Säkyläläisten terveyden ja vanhustenhuollon tarvetta ja sen aiheuttamia menoja kuvataan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teettämän mittarin avulla. Väestö Säkylän väestörakennetta kuvataan väestömäärällä sekä sen tulevien vuosien muutoksilla. Lisäksi indikaattoriksi on valittu kunnan huoltosuhde, jonka avulla voidaan hahmottaa kuva taloudelliseen tasapainoon vaikuttavasta väestörakenteesta ja sen problematiikasta Säkylässä. Väestöennusteiden mukaan Säkylän väestökehitys tulee olemaan negatiivista ainakin vuoteen 2030 asti. Negatiivinen väestökehitys johtuu ikäihmisten osuuden voimakkaasta kasvusta suhteessa syntyviin lapsiin, jonka vuoksi kunnassa kuolevien määrä on korkeampi kuin syntyvien lasten. 5

7 Säkylä Satakunta Suomi Huoltosuhde ilmaisee, kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65 vuotta täyttänyttä on sataa vuotiasta (työikäistä) kohti. Mitä enemmän on lapsia ja/tai eläkeikäisiä, sitä korkeampi huoltosuhteen arvo on. 4 Säkylän kunnan korkea huoltosuhde johtuu ikääntyneiden isosta määrästä, joka ilmenee myöhemmin esittävissä tilastoissa. Säkylän huoltosuhteen kehitys on edellä Suomen yleistä tasoa, koska Suomen huoltosuhteen odotetaan rikkovan kuudenkymmenen raja vasta vuonna Rikollisuus Rikollisuus on väestön hyvinvointiin merkittävästi vaikuttava tekijä. Rikollisuuden määrän kehitystä Säkylässä kuvataan hieman laajennetussa kontekstissa kuvaamalla poliisin hälytystehtävien määrien kehitystä vuosina Poliisin hälytystehtäviin lukeutuvat: hengen ja terveyden suojaan kohdistuvat tehtävät, omaisuuden suojaan kohdistuvat tehtävät, Liikenneonnettomuudesta tai liikenteestä aiheutuvat tehtävät, yksilön suojaan kohdistuvat tehtävät, onnettomuudet ja vaaratilanteet, erityistehtävät, perus- ja valvontatehtävät ja ennaltaehkäisevät toimet, sairaankuljetus ja ensihoitotehtävät sekä sosiaalitehtävät. Merkittäviä muutoksia edellä mainituista yksityiskohtaisista tiedoista ovat liikenneonnettomuuksien tai liikenteestä aiheutuvien tehtävien merkittävä kasvu sekä omaisuuden suojaan kohdistuvien tehtävien väheneminen. 4 SotkaNET 5 Kunnat.net (Kuntaliitto) 6

8 Terveydenhuollon tarve Tarvekertoimen avulla voidaan arvioida, miten Säkylän asukkaiden terveydenhuollon palvelutarpeet asettuvat suhteessa Suomen ja Satakunnan tasoon. Säkylän tarvekerroin on vuonna 2010 ollut 1,06. Maan keskitasoa korkeampia tarvekerroin saattaa selittyä ikääntyvän väestön korkealla määrällä. Lisäksi taulukosta voidaan lukea millaiset ovat terveyden- ja vanhustenhuollon nettomenot Säkylässä. Vertailuina käytetään Satakunnan yleistä tasoa. 2.2 Lapset, nuoret ja perheet Lastensuojelulaki ( /417) 2 luku Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen 7 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen Kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen ja kunnan muiden viranomaisten on yhteistyössä seurattava ja edistettävä lasten ja nuorten hyvinvointia sekä poistettava kasvuolojen epäkohtia ja ehkäistävä niiden syntymistä. 8 Palvelujen kehittäminen kasvatuksen tukemiseksi Kunnan on sosiaali- ja terveydenhuoltoa, opetustointa sekä muita lapsille, nuorille ja lapsiperheille tarkoitettuja palveluja järjestäessään ja niitä kehittäessään huolehdittava siitä, että näiden palvelujen avulla tuetaan vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lasten kasvatuksessa ja saadaan selville lasten, nuorten ja lapsiperheiden erityisen tuen tarve. 7

9 Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi Seuraavilla indikaattoreilla pyritään muodostamaan mahdollisimman kattava kuva säkyläläisistä lapsista, nuorista ja perheistä. Edellä mainittujen hyvinvoinnin kuvaaminen on jaettu viiteen osa-alueeseen: väestörakenteeseen, taloudellisiin tekijöihin, terveyteen, lastensuojelu asiakkuuksiin sekä kouluterveyskyselyn tuloksiin. Jokainen osa-alue sisältää 1 4 indikaattoria. Indikaattorit voidaan jakaa tarkastelussa kahteen alueeseen: hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä kuvaavat sekä hyvinvointia kuvaavat. Väestö Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin kuvaaminen aloitetaan väestöllisten faktojen tarkastelulla. Alla olevassa kuviossa kuvataan lapsiperheiden määrää muista lapsiperheistä. Lapsiperheiksi luokitellaan perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot ilman lapsia. 6 Säkylässä asuvien lapsiperheiden määrä muista perheistä on n. 3 % vähemmän kuin Satakunnassa ja n. 6 % vähemmän kuin Suomessa keskimäärin. Lapsiperheiden määrä on välittömässä yhteydessä väestön kehitykseen ja sen negatiiviseen ennusteeseen, joka johtuu syntyvien lapsien pienestä määrästä. Lisäksi poikkeuksellisen pieni lapsiperheiden määrä antaa hyvän kuvan Säkylän väestörakenteesta. Väestö on ikääntynyttä ja lapsiperheitä on poikkeuksellisen vähän, joka vaikuttaa ihmisten elinympäristöön ja tätä kautta hyvinvointiin mm. ympäristönsuunnittelun ja SOTE-palveluiden järjestämisen kautta. Lapsiperheiden määrän muista perheistä voidaan arvioida taittuvan kasvuun, kun ikäihmisten osuudet väestöstä alkavat laskea keskimäärin 2030-luvulle tultaessa. 6 SotkaNet 8

10 Taloudelliset tekijät Taloudellisia muuttujia pidetään yleisesti tärkeimpinä hyvinvointia kuvaavina tekijöinä. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin kannalta perheiden taloudellinen tilanne on Säkylässä toistaiseksi hyvin turvattu verrattuna lähialueisiin ja koko Suomeen. Lasten pienituloisuusaste ilmaisee pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaitten henkilöiden osuuden prosentteina kaikista alueella asuvista alle 18-vuotiaista henkilöistä. Pienituloisuudeksi on määritelty taso, joka on pienempi kuin 60 % mediaanitulosta 7 Mikäli yleinen tulotaso laskisi, vaikuttaisi se positiivisesti pienituloisuusasteeseen, jolloin asteenkin arvo laskisi, vaikka todellisuudessa taloudellinen tilanne heikentyisi. Säkylän lasten pienituloisuusasteen voidaan arvioida olevan kuitenkin erinomainen, koska väestön yleinen taloustilanne on poikkeuksellisen hyvä, pysyttelee lasten pienituloisuusaste silti matalana. Terveys Terveyteen liittyvät indikaattorit kuvaavat väestön välitöntä hyvinvointia terveydellisten tekijöiden avulla. Lasten, nuorten ja perheiden terveydentilaa kuvaaviksi muuttujiksi on valittu erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen määriä kuvaavia mittareita. Yksityiskohtaisemman hahmottamisen avuksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen tarkastelu on jaettu sairauksien ja ikäluokkien mukaan. 7 SotkaNet 9

11 Yllä oleva indikaattori ilmaisee vuoden lopussa erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuuden vuotiailla prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Yksi henkilö on voinut olla oikeutettu yhteen tai useampaan erityiskorvausoikeuteen yhdessä tai useammassa eri korvausluokassa. Oikeus erityiskorvaukseen tarkoittaa, että kyseisellä henkilöllä on jokin vakava ja pitkäaikaista lääkitystä vaativa sairaus. 8 Samaa erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen määrää kuvataan yllä olevassa kuviossa vuotiaiden osalta, ilman erottelua eri sairauksiin. Lasten ja nuorten terveystilanteen voidaan todeta olevan kyseisten muuttujien mukaan hieman lähialueiden tasoa heikompi, koska erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen määrä on korkeampi jokaisessa vertailussa vuotiaista erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja on 4,4 %, joka on jopa 25 % korkeampi kuin Satakunnan prosenttiosuus. Ero vuotiaiden vertailussa on jo huomattavasti matalampi. Satakunnan prosenttiosuus on ainoastaan 0,4 % pienempi kuin Säkylän. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kuvaamisessa merkittävään asemaan tulee nostaa psyykkinen hyvinvointi, joka on myös terveydentilan kuvaamisessa tärkeässä asemassa. Alla olevissa kuvioissa on kuvattu psyykkistä hyvinvointia depressiolääkkeisiin korvausta saaneiden määrällä vuonna Depressiolääkkeiden käyttämisen määrällä ei voida kuvata tarkasti masentuneisuuden määrää lapsilla ja nuorilla, koska lääkkeiden käytön piiriin tuleminen on yleensä seurausta melko pitkällä olevasta depressiosta. Indikaattorilla voidaan kuitenkin hahmottaa epäsuorasti depression määrää Säkylässä. Tarkastelussa 8 SotkaNet 10

12 lääkkeisiin oikeutettujen määrä on Säkylässä lähialueiden tasoa matalampi, jonka voidaan epäsuorasti tulkita tarkoittavan kohtuullisen hyvää tilannetta kuntalaisten psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. Lastensuojelun asiakkuudet Sosiaalityön lastensuojelun kasvu on ollut Suomessa viimevuosina huomattavaa, mikä on lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta tärkeimpiä huomioitavia asioita. Asiakkuudet ovat kasvaneet yleisesti niin avohuollon tukitoimissa kuin sijoitettujen lasten määrässä. Esimerkiksi vuonna 2010 lastensuojelun sosiaalityön ja avohuollon asiakkaana oli Suomessa lasta ja nuorta. Määrä oli 11 % enemmän kuin vuonna Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin kuvaamisessa lastensuojelun tilastot edustavat häiriökeskeistä perspektiiviä, joka kuvaa muuttujien luvuilla hyvinvoinnin puutteen määrää Säkylässä. Säkylän kunnan sosiaalityön lastensuojelun tilastollisen tulkinnan asettaa haasteelliseksi viime vuosien puutteellinen tilastointi, jonka vuoksi kehityksen tarkastelu viime vuosilta on mahdotonta. Vuoden 2012 tilanne kuitenkin edustaa pitkälti lähialueiden ja koko Suomen tilannetta, pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta. Esimerkiksi ilmoituksia on hieman keskimääräistä enemmän, kun taas huostaan otettuja on ainoastaan neljä. Lisäksi sosiaalityöntekijöiden kokemuksien mukaan lastensuojelu on kasvanut myös Säkylässä viime vuosina, joka tukee arvioita, jonka mukaan Säkylän tilanne vastaa Suomen yleistä tilannetta. Lastensuojelutyön kasvu on tällöin merkittävä negatiivinen merkki lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista. Arvioiden mukaan lastensuojelulla tuleekin olemaan tulevina vuosina vaikeat ajat asiakasmäärien kasvusta johtuen, jos oireiluun ei puututa. 9 THL, 2012, Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Helsinki 11

13 Kouluterveyskysely 2011 Kouluterveyskyselyn avulla tavoitetaan merkittävän suuri joukko kuntalaisia nuoria. Hyvinvointikertomuksen tarkastelussa oleva kysely on toteutettu peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaille sekä lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoille keväällä Koko kouluterveyskyselyn läpikäyminen olisi saanut hyvinvointikertomuksesta liian merkittävän osan, jonka vuoksi tarkasteluun valittiin yläasteen oppilailta vastaukset kysymyksiin omasta terveydestä sekä lukion opiskelijoilta vastaukset kysymyksiin elinoloista. 12

14 2.3 Työikäiset Tilastokeskuksen määritelmän mukaan työikäiseen väestöön kuuluvat kaikki vuotiaat henkilöt. Hyvinvointikertomuksen tarkastelun kannalta tässä teoksessa työikäisellä väestöllä tarkoitetaan kuitenkin noin vuotiaita kuntalaisia. Kyseinen rajaaminen helpottaa tilastollisten muuttujien jakamista sekä mahdollistaa valmiiden aineistojen käytön. Lisäksi kyseisestä joukosta suurin osa on työelämässä, joka taas omalta osaltaan vaikuttaa jokaisen yksilön hyvinvointiin. Työikäisen väestön hyvinvoinnin tarkastelu on jaettu kahteen yläkategoriaa, jotka ovat toimeentulo ja terveys. Toimeentulo vaikuttaa tutkimuksien mukaan merkittävästi ihmisen hyvinvointiin. Sitä mittaavat indikaattorit ovat tällöin hyvinvointia kuvaavia mittareita. Terveys taas tarkoittaa monille hyvinvoinnin tärkeintä elementtiä. Toimeentulo Toimeentulot liittyvät väestön materiaaliseen hyvinvointiin. Ongelmat toimeentuloissa voivat tällöin aiheuttaa puutteen jostain ja johtaa köyhyyteen, mitä pidetään yleisesti merkittävänä hyvinvoinnin heikentäjänä. Toimeentuloa voidaan pitää terveyden kanssa merkittävimpänä hyvinvoinnin muovaajana. 10 Säkyläläisten toimeentulon määrittämiseen on valittu kaksi indikaattoria: työttömyysprosentti ja pienituloisuusaste, joita vertaillaan Satakunnan ja Suomen vastaavien lukujen kanssa. Työttömyysprosentti ilmaisee työttömien osuuden prosentteina työvoimasta. Työttömään työvoimaan luetaan vuotiaat työttömät. Työtön työnhakija on henkilö, joka on ilman työtä ja kokopäivätyöhön käytettävissä tai joka odottaa sovitun työsuhteen alkamista. Pienituloisuusaste taas ilmaisee pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien henkilöiden osuuden prosentteina kaikista alueella asuvista henkilöistä. Pienituloisuuden rajana käytetään 60 % suomalaisten kotitalouksien tulojen mediaanista. 11 Edellä mainituista indikaattoreista ennen kaikkea työttömyysprosenttia voidaan pitää yhtenä merkittävimmistä hyvinvointia muovaavista muuttujista, koska työttömyys/työllisyys vaikuttaa yksilön elämään myös taloudellista tilannetta laajemmin. 10 THL (2010) Suomalaisten hyvinvointi 2010, Helsinki 11 SotkaNet 13

15 Toimeentulon indikaattoreiden tarkastelussa voidaan Säkylän tilanteen todeta olevan varsin hyvä. Työttömyysprosentti on selvästi Satakunnan ja Suomen tasoa alhaisempi. Lisäksi pienituloisuusaste on jopa 4 yksikköä matalampi kuin Satakunnan. Terveys Työikäisen väestön terveystilannetta kuvataan yleisen sairastavuuden, työolojen, päihteiden käytön ja masentuneisuuden avulla. Indikaattorivalinnat edustavat tärkeimpiä terveyteen vaikuttavia ja sitä kuvaavia tekijöitä ja niissä vertaillaan Säkylän tilannetta lähiseudun ja koko Suomen tilanteeseen. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja, % vastaavan ikäisestä väestöstä (2011) vuotiaat vuotiaat Oikeus erityiskorvaukseen tarkoittaa, että kyseisellä henkilöllä on jokin vakava ja pitkäaikaista lääkitystä vaativa sairaus. Kullekin sairaudelle on laadittu yhtenäiset kriteerit, joiden perusteella oikeus voidaan myöntää. Hakemus edellyttää yleensä erikoislääkärin lausuntoa. 12 Säkylän tilanne erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen määrässä on vuotiaiden osalta lähes täsmälleen sama kuin Satakunnan ja koko Suomen tilanne. Säkyläläisten vuotiaiden osalta taas erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja on 2,8 % vähemmän kuin Satakunnassa ja 3,4 % vähemmän kuin Suomessa keskimäärin. Terveen ja kohtuullisen hyvin toimeentulevan keski-ikäisen väestön voidaan tällöin ennustaa olevan myös poikkeuksellisen terveitä, kun he saavuttavat tulevaisuudessa eläkeiän, joka osaltaan helpottaa kunnan menopaineita ikäihmisten hoivan järjestämisessä. Sairauspäiväraha indikaattori ilmaisee Sairausvakuutuslain mukaista päivärahakorvausta vuoden aikana vähintään yhdeltä päivältä saaneiden vuotiaiden osuuden tuhatta vastaavanikäistä kohti. Sairauspäivärahaa ei saa lyhyistä, alle 10 arkipäivää kestäneistä poissaoloista, joita on kuitenkin selvästi enemmän kuin pitkittyneitä. Lyhyistä poissaoloista ei ole keskitettyä rekisteritietoa. 13 Indikaattorin mukaan Satakunnassa sairauspäivärahaa saaneita on poikkeuksellisen paljon, josta positiivisena erottuu Säkylä, joka saa arvon 103. Myös koko Suomen tilanne on Säkylää heikompi SotkaNet 14

16 Masentuneisuutta ja päihteiden käytön määrää voidaan pitää tärkeimpinä hyvinvointiin vaikuttavina tekijöinä. Myös kansallisessa mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelmassa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009) ehdotetaan, että kunnat sisällyttävät mielenterveys- ja päihdetyön osaksi hyvinvointistrategiaa ja kuntastrategiaa. 14 Yllä olevissa kuviossa pyritään kuvaamaan kyseisiä tekijöitä säkyläläisten kohdalla. Satakunnan ja Suomen kanssa vertailtavaksi on valittu indikaattorit: päihteiden vuoksi terveyskeskusten ja sairaaloiden vuodeosastolla hoidetuista potilaista ja depressiolääkkeisiin korvausta saaneista vuotiaiden määrästä. Vasemmanpuoleinen indikaattori ilmaisee vuoden aikana alkoholi, huumausaine, lääkeaine tai korvikkeet - päädiagnooseilla sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleiden lukumäärän tuhatta asukasta kohti. Päihteiden käytön vuoksi sairaalahoitoa tarvinneiden potilaiden määrä suhteutettuna koko väestöön kuvaa sekä päihteiden käytön aiheuttaman sairauksien määrää että vaikeusastetta. 15 Säkylän tilanne kyseisessä indikaattorissa on Satakuntaa ja koko Suomea heikompi. Koko Suomeen suhteutettuna säkyläläisiä on hoidettu päihteiden vuoksi terveyskeskusten ja sairaaloiden vuodeosastoilla jopa 70 % enemmän. Aikuisväestön masentuneisuutta arvioidaan depressiolääkkeisiin korvausta saaneiden prosentuaalisella osuudella vastaavanikäisestä väestöstä. Säkylän tilanne on kyseisen indikaattorin mukaan hieman Satakunnan ja koko Suomen tasoa parempi. Erot ovat kuitenkin pienet, jonka vuoksi säkyläläisen aikuisväestön diagnosoidun masentuneisuuden tason voidaan todeta olevan verrattaviin aineistoihin normaali. 2.4 Ikäihmiset Ikääntyvän väestön hyvinvoinnin seuranta ja ennen kaikkea siihen vaikuttaminen ovat tulevaisuudessa kunnan tärkeimpiä osa-alueita sekä taloudellisten muuttujien että väestön yleisen hyvinvoinnin turvaamisen kannalta, koska yli 65 vuotiaiden määrän on ennustettu kasvavan erittäin voimakkaasti. Myös kunnan rooli palveluiden järjestäjänä on tärkeä, jonka avulla se vaikuttaa kyseisen väestöryhmän hyvinvointiin. Ikäihmisten hyvinvoinnin tarkasteluun valitut indikaattorit on jaettu neljään ryhmään: väestön muutosta, terveyttä, toimeentuloa ja kunnan vanhuspalveluiden käyttömääriä kuvaaviin. Jokainen ryhmä sisältää 1 3 indikaattoria, jolla pyritään luomaan kuvaa kunnan ikäihmisistä. 14 THL (2010) Kansallinen mielenterveys ja päihdesuunnitelma , Helsinki 15 SotkaNet 15

17 Väestönmuutos Ikäihmisten määrän kasvu tulee olemaan tulevina vuosian todella nopeaa. Vaikka tulevat ja nykyiset ikäihmiset ovat huomattavasti terveempiä ja toimintakykyisempiä kuin ennen, tulee väestön muutos asettamaan todelliset haasteet kunnan hyvinvointityölle sekä menojen hillinnälle. Tärkeää onkin resurssien varmistaminen, jotta ikääntyvän väestön hyvinvointi pystytään turvaamaan kyseisen väestö osan kasvaessa. 65 vuotta täyttäneiden osuus tulee kasvamaan vuoteen 2020 mennessä 5,8 % Säkylän kunnan väestöstä. Määrällisesti 65 vuotta täyttäneiden osuus tulee kasvamaan 205 henkilöllä vuoteen 2020 mennessä, jolloin 65 vuotta täyttäneitä olisi tuolloin Vuonna vuotta täyttäneiden osuus Säkylän väestöstä on jo 32,3 %. 75 vuotta täyttäneiden määrä tulee kasvamaan vuoteen 2020 mennessä myös suhteellisen paljon. 2,5 % kasvu tarkoittaa 86 henkilöä, jolloin 75 vuotiaiden kokonaismäärä on vuonna henkeä. Vuonna vuotta täyttäneitä on 18,9 % Säkylän väestöstä. Terveys Ikäihmisten terveystilannetta kuvataan erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen määrällä. Tarkastelu on tarkennettu sairauksien erittelyllä, jonka avulla pystytään laajentamaan kuvaa ikääntyvän väestön terveydestä. 16

18 Sairauksien osalta Säkylän tilanne on lähes sama kuin koko Suomen. Ainoastaan diabetestä esiintyy enemmän. Huomion arvoista ikäihmisten hyvinvoinnin kannalta on myös depressiolääkkeisiin oikeutettujen määrä, joka on Säkylässä 10,4 %. Toimeentulo Ikäihmisten hyvinvointiin negatiivisesti vaikuttava tekijä on mm. huono taloudellinen tilanne. Ikäihmisten joukossa on Suomessa runsaasti henkilöitä, jotka elävät köyhyysrajalla tai sen alapuolella. 75 vuotta täyttäneestä väestöstä noin puolet on yksin asuvia, mikä sinänsä lisää köyhyysriskiä sekä yli 60 % on naisia, joiden pienituloisuus on yleisempää kuin ikääntyneiden miesten. Yllä oleva indikaattori ilmaisee täyttä kansaneläkettä vuoden lopussa saaneiden 65 vuotta täyttäneiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Täyden kansaneläkkeen saajia ovat henkilöt, joilla on vain vähän tai ei lainkaan ansioeläkkeitä. Säkyläläisten ikäihmisten nykyisen taloudellisen tilanteen voidaan yleisesti todeta olevan melko hyvin turvattu. Täyden kansaneläkkeen varassa on 1,6 % vähemmän kuin Suomessa keskimäärin. Vanhuspalveluiden käyttö Kunnalla on tärkeä osa ikäihmisten hyvinvoinnin rakentumisessa, koska monet ikääntyneet tarvitsevat jossain vaiheessa erilaisia vanhuspalveluita, joita kunta järjestää. Tällöin kunnan ikäpoliittiset linjaukset ja resurssien käytön jakaminen erilaisiin palvelumuotoihin ovat tärkeitä toimintamuotoja, joilla voidaan vaikuttaa kunnan ikäihmisten hyvinvointiin. Seuraavassa kuviossa hahmottuu, miten vanhuspalveluiden käyttö jakaantui Säkylässä vuonna vuotta täyttäneiden osalta: 17

19 Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2008 julkaiseman Ikäihmisten palvelujen laatusuositusten mukaan edellä mainitut prosentuaaliset osuudet tulisi olla: kotihoito 14,0 %, omaishoito 5,5 %, laitoshoito 3,3 % ja tehostettu palveluasuminen 5,5 %. 16 Säkylän vanhuspalveluiden käytön jakaantuminen on tällöin kaukana tavoitetasosta. Vuonna 2012 julkaistun Säkylän ikäpoliittisen strategian tulevaisuuden tavoitteet asetettiin seuraavasti: kotihoito 12,5 %, omaishoito 4,5 %, laitoshoito 2,0 %, tehostettu palveluasuminen 7,5 %. Kyseisillä tavoitteilla pyritään vähentämään kallista laitoshoitoa ja tukemaan ikääntyneen väestön toimintakyvyn säilymistä niin, että kotona asuminen olisi mahdollista entistä pidempään. 3.0 Hyvinvoinnin seuranta ja siihen vaikuttaminen Säkyläläisten hyvinvointiin vaikuttavaa työtä tuotetaan kunnassa päivittäin. Sitä tekee jokainen hallintokunta omissa tehtävissään. Toiminnan vaikutukset ovat välittömiä tai välillisiä, riippuen tehtävästä työstä. Hyvinvoinnin edistäminen on tällöin yhteinen asia, jonka edistämiseksi vaaditaan poikkihallinnollista työtä enemmän ja useammin. Lisäksi hyvinvointityöllä voidaan vaikuttaa myös merkittävästi kunnan yleisiin strategisiin tavoitteisiin hyvän talouden ylläpitämisessä ja vetovoimaisuuden kehittämisessä. Hyvinvointityötä ja varsinaista hyvinvointia tulisi seurata aktiivisesti luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden toimesta. Seuraamisen avuksi tulisi käyttää hyvinvointikertomuksen ja muiden suunnitelmien indikaattoreita, joiden avulla pystytään hahmottamaan hyvinvoinnin yleinen kuva Säkylässä. Lisäksi kunnan pieni koko mahdollistaa yksityiskohtaisemman seurannan, jota voidaan toteuttaa mm. erilaisten laadullisten arviointimenetelmien avulla, joita ovat mm. haastattelut, toiminnan arvioinnit, keskustelut ja kuntalaisten aktiivisempi osallistaminen. Hyvinvointiin vaikuttaminen Välittömästi hyvinvointia edistäviä ja kehittäviä linjauksia sekä sitä kuvaavia teoksia on tehty Säkylässä viimeaikoina kahden strategian avulla. Joulukuussa 2012 julkaistiin kunnan ikäpoliittinen strategia, jossa linjataan toimenpiteet ikääntyvän väestön hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi talvella valmistellaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa, joka julkaistaan keväällä Hyvinvointisuunnitelman tavoitteena on linjata kehityssuunnat, joiden avulla kunnan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi olisi tulevaisuudessa entistä tehokkaammin turvattu. Molempien edellä mainittujen tärkein viesti on ennaltaehkäisevien toimintamuotojen parantaminen, kehittäminen ja vahvistaminen. Vaikka kunnan taloudellinen tilanne on tällä hetkellä tasapainossa, ovat ikääntyneiden määrän voimakas kasvu ja lastensuojelun toimenpiteiden lisääntymisen riski niin merkittäviä ja konkreettisia lähitulevaisuuden uhkia, että nykyiset rakenteet eivät niitä yksistään kestä. Edellä mainittuihin tulisikin reagoida ikäpoliittisen strategian ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman linjauksien mukaisesti ennaltaehkäisyyn panostamalla. 16 Sosiaali- ja terveysministeriö (2008) Ikäihmisten palveluiden laatusuositus, Helsinki 18

20 4.0 Yhteenveto Kuten teoksen alussa sanotaan, on hyvinvointikertomuksen keskeinen tavoite toimia päättävien tahojen apuna, jotta kuntalaisten hyvinvointiin ja terveydentilaan puuttuminen ja vaikuttaminen olisi mahdollisimman tehokasta. Kyseinen tavoite saavutetaan olemassa olevan tiedon perusteellisella käyttämisellä. Työkaluna tiedon käyttämiseen toimivat hyvinvointikertomus ja muut suunnitelmat ja strategiat, joihin on kerätty tietoa esimerkiksi kuntalaisten hyvinvoinnista, kunnan toiminnasta tai muista yksilön elämään vaikuttavista asioista. Tiedon tehokkaalla käytöllä pyritään seuraavan kuvion mukaiseen toimintaan: Hyvät, tehokkaat, vaikuttavat, tukevat ja mahdollisimman kattavaan tietopohjaan perustuvat päätökset 17 Kyseisellä prosessilla tähdätään tietojohtamisen tehokkaampaan hyödyntämiseen, joka edellyttää toiminnan vahvistamista tulevaisuudessa jokaisella edellä olevalla tasolla: 1. Aineistoja, jotka kuvaavat mm. kuntalaisia, kunnan toimintaa, palveluita, taloudellisia muuttujia ym., tulee kerätä entistä enemmän. 2. Aineistojen tehokkaalla keräämisellä saavutetaan kattava tietopohja ja tieto kunnan ja kuntaan vaikuttavista asioista. 3. Jotta kerätyt aineistot olisivat hyödyksi, tulee niitä käyttää suunnitelmissa, strategioissa ja muissa kunnan toimintaa ohjaavassa välineissä, jotta tieto ja sen analyysit saataisiin leviämään kattavasti kaikille relevanteille tahoille. 4. Analysoidun tiedon tehokkaalla levittämisellä kunnassa saavutetaan asioista tietämys, joka johtaa viisauteen ja sitä kautta hyvien päätösten tekemiseen. 17 Jennifer Rowley (2007) The wisdom hierarchy: representations of the DIKW hierarchy. Journal of Information Science VOL 33. SagePublications 19

21 Tietojohtaminen edellyttää tiedon laatuun, yhtenäisyyteen, käyttöön ja toimintaprosesseihin liittyvää kehittämistyötä. Ongelma ei ole informaation ja tiedon puute, vaan niiden kanavointi ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä. 18 Säkylän kunnan hallinnossa tulisikin löytää keinot tehokkaan tietojohtamisen hyödyntämiseksi ja mallit siitä, miten tietoa ja tietämystä pystyttäisiin kanavoimaan ja ohjaamaan oikeille päättäville tahoille oikeaan aikaan. Hyvinvointikertomus asettuu viereisen sivun kolmiossa tiedon ja tietämyksen välimaastoon. Siinä on käytetty aineistoja, joissa tietoa on varastoitu. Hyvinvointikertomuksessa on myös analysoitu kyseisiä aineistoja, jotta niiden ymmärtäminen ja saattaminen tietämykseen olisi tehokkaampaa. Vasta hyvinvointikertomuksen lukija kuitenkin päättää, siirtyykö analysoitu tieto hänen tietämykseensä ja sitä kautta osaksi päätöksentekoprosessia. 18 THL (2011) Informaatio-ohjaus kuntien tukena. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Helsinki 20

22 Lähteet Jennifer Rowley (2007) The wisdom hierarchy: representations of the DIKW hierarchy. Journal of Information Science VOL 33. SagePublications Kunnat.net (Kuntaliitto) Sosiaali- ja terveysministeriön (2006) Terveyden edistämisen, laatusuositus, Helsinki Sosiaali- ja terveysministeriö (2007) Hyvinvointi 2015 ohjelma, Sosiaalialan pitkän aikavälin tavoitteita, Helsinki Sosiaali- ja terveysministeriö (2008) Ikäihmisten palveluiden laatusuositus, Helsinki Sosiaali- ja terveysministeriö (2010) Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020, Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia, Helsinki SotkaNET THL (2010) Suomalaisten hyvinvointi 2010, Helsinki THL (2010) Kansallinen mielenterveys ja päihdesuunnitelma , Helsinki THL, 2012, Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Helsinki 21

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013 2020 Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Säkylän kunta 1.5.2013 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Päihde- ja mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja informaatio-ohjaus... 4 2.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020. Säkylän kunta

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020. Säkylän kunta Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020 Säkylän kunta 2012 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin indikaattorit... 3 3.0 Lastensuojelun tarve... 7 3.1 Lastensuojelun

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Rauhankatu 3 18100 Heinola (03) 84 930

Heinolan kaupunki Rauhankatu 3 18100 Heinola (03) 84 930 Hyvinvointikertomus ja-suunnitelma 2013-2016 Heinolan kaupunki Heinolan kaupunki Rauhankatu 3 18100 Heinola (03) 84 930 Heinolan Käsittely: kaupungin Sotela 23.4.2013 hyvinvointikertomus 66 Päivitys: Sotela

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS

HOLLOLAN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS HOLLOLAN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS HOLLOLAN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS Sisällys 1. JOHDANTO HYVINVOINTIKERTOMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 2 2. HYVINVOINNIN TAUSTATEKIJÄT LÄNTISEN PERUSTURVAPIIRIN KUNNISSA

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013

Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013 Kuva: Loviisan saaristo, Pepe Kallioinen Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013 Loviisan kaupunki Lovisa stad Lapinjärven kunta Lappträsk kommun 2 Sisältö 1. JOHDANTO, KERTOMUKSEN

Lisätiedot

Viisaasti ikääntyen. Säkylän ikäpoliittinen strategia 2013 2020

Viisaasti ikääntyen. Säkylän ikäpoliittinen strategia 2013 2020 Ikäpoliittinen strategia on pitkän tähtäimen suunnitelma, joka ilmaisee kunnan tavoitteet ja päämäärät vanhustenhuollossa. Sen tulee olla työkalu virkamiehille ja muille kunnan työntekijöille sekä opas

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013

Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013 Kuva: Loviisan saaristo, Pepe Kallioinen Hyvinvointikertomus vuodelta 203 Välfärdsberättelse år 203 Loviisan kaupunki Lovisa stad Lapinjä 2 rven kunta Lappträsk kommun Sisältö. JOHDANTO, KERTOMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus. Kaupunginhallitus 17.3.2014 Kaupunginvaltuusto 24.3.2014 19

Hyvinvointikertomus. Kaupunginhallitus 17.3.2014 Kaupunginvaltuusto 24.3.2014 19 Hyvinvointikertomus Kaupunginhallitus 17.3.2014 Kaupunginvaltuusto 24.3.2014 19 Johdanto Kouvolan kaupungin ensimmäinen hyvinvointikertomus on luotu 2010 ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.3.2011.

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus Hyvinvointiryhmä

Hyvinvointikertomus Hyvinvointiryhmä Hyvinvointikertomus 2013 2016 Ruoveden kunta Vaakunan on suunnitellut Eino Halén, ja se vahvistettiin käyttöön 23. marraskuuta 1959 Vaakunaselitys: Punaisessa kentässä kolme hopeista lahnaa asennossa 2

Lisätiedot

KOUVOLAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012

KOUVOLAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012 KOUVOLAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012 1 Ehdotus 10.2.2010 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1. Suunnitelman tausta ja lähtökohdat... 6 2. Lasten ja nuorten hyvinvointi

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2015

HEINÄVEDEN KUNTA IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2015 Perusturvalautakunta 27.1.2010: Esityslistan liite no 1 HEINÄVEDEN KUNTA IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2015 Kysykää neuvoa vanhuksilta, sillä heidän silmänsä

Lisätiedot

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA Perusturvalautakunta 10.11.2009 / LIITE TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA HAUKIPUTAAN KUNNAN LASTENSUOJELUN

Lisätiedot

2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JA KASVUYMPÄRISTÖ: NYKYTILAN- TEEN JA MUUTOKSEN ARVIOINTIA TILASTOJEN VALOSSSA

2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JA KASVUYMPÄRISTÖ: NYKYTILAN- TEEN JA MUUTOKSEN ARVIOINTIA TILASTOJEN VALOSSSA 2 SISÄLLYS 1 LASTENSUOJELUN SUUNNITELMAN VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Valmistelun seudullisuus 1.2 Suunnitelman tavoitteet ja sisältö 1.3 Suunnitelman aineistot ja valmisteluprosessi 3 3 4 6 2 LASTEN JA

Lisätiedot

Nurmijärven laaja hyvinvointikertomus

Nurmijärven laaja hyvinvointikertomus Nurmijärven laaja hyvinvointikertomus 2009 2013 Hyvinvointikertomus vuosilta 2009-2013 ja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2016 kh 10.3.2014 70 valtuusto 26.3.2014 19 valtuusto 18.6.2014 49 www.nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Sallan kunta Hyvinvointikertomus 2009

Sallan kunta Hyvinvointikertomus 2009 Sallan kunta Hyvinvointikertomus 2009 Sallan kunnan hyvinvointikertomus 2009 Hyvinvointivalmennushanke Sallan kunta Kirjoittaja: Joonas Hänninen Kannen kuva: Bart Braafhart 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma vuosille 2013 2016

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma vuosille 2013 2016 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma vuosille 2013 2016 2 Sisällys 1. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 4 2. ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN

Lisätiedot

Nastolan hyvinvointikertomus

Nastolan hyvinvointikertomus Nastolan hyvinvointikertomus Käsittely: perusturvalautakunta 26.3.2014 24 ja 14.5.2014 40 sivistyslautakunta 27.3.2014 19 tekninen lautakunta 15.4.2014 31 Hyvän Olon Nastola neuvottelukunta 13.5.2014 kunnanhallitus

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012 Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä SUUPOHJAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA sivut Tiivistelmä

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 31.3.2011 Simon kunta Virpi Pesonen Hyväksytty Simon kunnanvaltuuston kokouksessa 14/11/2011 53 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

Askola Lapinjärvi - Loviisa - Myrskylä Porvoo Pukkila - Sipoo

Askola Lapinjärvi - Loviisa - Myrskylä Porvoo Pukkila - Sipoo ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSOHJELMA 2015 2017 Askola Lapinjärvi - Loviisa - Myrskylä Porvoo Pukkila - Sipoo Sisältö 1 Johdanto... 4 Itäisen Uudenmaan turvallisuusohjelma... 4 Turvallisuussuunnittelu

Lisätiedot

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007. Vakka-Suomen seutukunta

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007. Vakka-Suomen seutukunta HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007 Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen sosiaali- ja terveysjaosto HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007 Vakka-Suomen seutukunta Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Vuoden 2007 Hyvinvointitilinpäätöksen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET Viiru, Elli Suomalainen, Savonrannan peruskoulu LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET Enonkoski, Savonlinna, Sulkava 27.4.2009 Petra Turtiainen ja Jukka

Lisätiedot

MASKUN, MYNÄMÄEN JA NOUSIAISTEN HYVINVOINTIKERTOMUS VALTUUSTOKAUDELLE 2013 2016

MASKUN, MYNÄMÄEN JA NOUSIAISTEN HYVINVOINTIKERTOMUS VALTUUSTOKAUDELLE 2013 2016 MASKUN, MYNÄMÄEN JA NOUSIAISTEN HYVINVOINTIKERTOMUS VALTUUSTOKAUDELLE 2013 2016 0 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 HYVINVOINTITIEDON JA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Sairastavuus

Lisätiedot

Onnellinen ja tyytyväinen kumpaakin, jompaakumpaa, ei kumpaakaan?

Onnellinen ja tyytyväinen kumpaakin, jompaakumpaa, ei kumpaakaan? Onnellinen ja tyytyväinen kumpaakin, jompaakumpaa, ei kumpaakaan? Terveys Liikunta Toimeentulo Turvallisuus Koulutus Ympäristö Kulttuuri Sosiaaliset suhteet Hyvinvointikertomus Jyväskylän kaupunki 2011

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2012 Karkkilan kaupunki Nummi-Pusulan kunta Vihdin kunta Perusturvakuntayhtymä Karviainen 1 1. JOHDANTO 4 2. SUUNNITELMA LASTENSUOJELUN JÄRJESTÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2012

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2012 www.nu Nurmijärvi vastuullisten ihmisten kunta Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2012 www.nurmijarvi.fi www.nurmijarvi.fi SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 1 1. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot