Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus Aika klo 14:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja 5 täytäntöönpano 153 Imatran seudun ympäristötoimen tilaratkaisut ja 7 yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 154 Imatran seutukunnan turvallisuussuunnitelma Imatran kaupungin sote-palvelujen integrointi Eksoteen Lausuntopyyntö taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 13 vuodelle Päätökset vesivoiman pysyvän käyttöoikeuden hakemuksista 15 Hiitolanjoen voimalaitoksille 158 Saimaan talous ja tieto Oy:n laajeneminen Rautjärven kunnan asuntopoliittinen ohjelma Sivistystoimen täyttöluvat Teknisen keskuksen täyttöluvat Hallintokeskuksen henkilöstö- ja organisaatiomuutokset Hallintokeskuksen toimien nimikemuutokset Toimien lakkauttaminen Kehitysjohtajan viran lakkauttaminen ja palvelupäällikön viran 32 perustaminen 166 Hallintosäännön muutaminen hallintokeskuksen 34 virkajärjestelyjen mukaiseksi 167 Hallintokeskuksen organisaatio- ja toimialajohtajamuutokset Juha-Pekka Natusen työsuhteen jatkaminen Kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Simpeleen-Harjun kiinteistön kiinnityskelpoisuuden 40 hyväksyminen 171 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Esitys tarkastuslautakunnan erottamiseksi Muut asiat 48

2 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Lonka Taina puheenjohtaja Vuorela Harri 1. varapj Europaeus Teemu 2. varapj Kuru Katja jäsen Lensu-Saukkonen Helena Jäsen Tervonen Timo jäsen Vanhatalo Mika jäsen Terävä Liisa valtuuston pj Luumi Kari valt 1. varapj Paajanen Timo valt 2. varapj Anttila Harri kj, pöytäkirjanpitäjä Rita Annaleena kehitysjohtaja Hinkkanen Paula talouspäällikkö

3 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Kokous todetaan Hallintosäännön 4. luvun 3. :n mukaisesti laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Pöytäkirjantarkastajien valinta Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kunnantalon yhteispalvelupisteessä Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Harri Vuorela ja Teemu Europaeus.

5 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmis te lus ta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnnasta. Saman lain 56 :n mukaan: "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on ylittänyt toi mi val tan sa tai, että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava val tuus ton uudelleen käsiteltäväksi." Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus hyväksyy seuraavat toimenpiteet valtuuston päätösten toimeenpanemiseksi: 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - ei toimenpiteitä 20 Pöytäkirjan tarkistajien valinta - ei toimenpiteitä 21 Simpele-Änkilä osayleiskaavan muutos ja laajennus Tiiliruukki ja Konkanmäki - kuulutus - tiedoksi: ELY asiakirjoineen, maanmittauslaitos sähköpostitse 22 Tiiliruukin asemakava ja asemakaavan muutos Simpeleen asemakaava-alueella - kuulutus - tiedoksi: ELY asiakirjoineen, maanmittauslaitos sähköpostitse 23 Vesihuoltolaitoksen taksa kuulutus - tiedoksi: tekninen johtaja, talouspäälllikkö, kirjanpito 24 Rautjärven kunnan tulosalueiden kriittiset menestystekijät ja tuloskortit vuosille tiedoksi: kunnanhallitus, tekninen lautakunta, sivistyslautakunta 25 Kunnan talousarvion toteumavertailu tiedoksi: talouspäällikkö 26 Kirjastoselvitys tiedoksi: sivistystoimenjohtaja, kirjastonjohtaja 27 Talousarvio 2015 ja ja taloussuunnitelma tiedoksi: toimialajohtajat

6 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Muut asiat - pöytäkirjanote: tarkastuslautakunnan jäsenet, tilapäisen lautakunnan jäsenet 29 Tiedoksi - ei toimenpiteitä

7 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Imatran seudun ympäristötoimen tilaratkaisut ja yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 218/ /2015 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Imatran seudun ympäristötoimen eläinlääkintähuollolla on tällä hetkellä tilat Pa rik ka las sa, Ruokolahdella ja Imatralla. Parikkala toimipiste on tällä hetkel lä väistötiloissa ja sen tilaratkaisua selvitellään yhteistyössä Parikkalan kun nan kanssa. Hyötyeläinten tarvitsemien palvelujen takia Parikkalassa on tarpeen säilyttää vastaanotto- ja tutkimustilat. Vuoksenniskalla osoitteessa Tarkastamonkuja 3 oleva kiinteistö on mu kana Imatran kaupungin kiinteistöjen kehittämisohjelmassa, koska sen käyttö as te on ollut useamman vuoden ajan hyvin pieni. Ruokolahden kunnan eläin lää kin tä huol to ti lat Mutkapolku 6:ssa ovat perusremontin tarpeessa. Imat ran kaupunki on valmis kunnostamaan kunnalliselle eläin lää kin tä huollol le uudet tilat sopivaan kohteeseen. Tilatarkastelujen yhteydessä on tarkoi tuk sen mu kais ta tarkastella kunnallisen eläinlääkintähuollon jär jes tä minen kokonaisuudessaan seudun eteläpäässä. Imatran Seudun ympäristölautakunta on käsitellyt eläin lääkin tä huol lon tilaratkaisuja ja päättänyt, että Imatralle suunnitellaan ja to teute taan seudun eteläpäätä palveleva peruseläinlääkintähuolto palveluita tarjoa va yhteisvastaanotto. Lautakunta oikeuttaa ympäristö johtajan hoi tamaan hanketta Imatran seudun ympäristötoimen osalta. Lautakunta oikeut taa ympäristöjohtajan irtisanomaan toiminnallisesti sopivana ajan kohta na vuokrasopimuksen Ruokolahden kunnan kanssa eläin lää kin tä huol to tilois ta osoitteessa Mutkapolku 6, Ruokolahti. Imatran seudun ympäristölautakunta puoltaa yhteistoimintasopimuksen/ vuok ra so pi muk sen purkamista Imatran Eläinklinikka Oy:n kanssa toi minnal li ses ti sopivana ajankohtana ja saattaa asian edelleen Imatran kau pungin hal li tuk sen käsiteltäväksi. Järjestelyjen toteuttaminen edellyttää kuntien välisen yh teis toi min ta so pimuk sen muuttamista, koska tässä yhteydessä eläinlääkinnän toimitila lakkai si Ruokolahdella. Ympäristölautakunta esittää sopimuskuntien valtuustojen päätettäväksi, että Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien välinen yh teistoi min ta so pi mus ympäristöterveydenhuollon ja ympäristön suojelun pal velui den järjestämisestä seutukunnallisesti / kohta 11 KIIN TEIS- TÖT JA TOIMIPISTEET muutetaan muotoon: Imatran seudun ympäristötoimi vuokraa pääasialliset toimitilat Imatran kau pun gil ta ja muut tarvitsemansa tilat seudun muilta kunnilta, mikäli kau pungil la/ kunnilla on tarvetta vastaavat tilat tarjottavissa. Eläin lää kin tä huol topal ve lu tuotetaan seudun yhteisvastaanottotiloissa (Parikkala, Imatra).

8 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Imatran, Parikkalan, Rautjär ven ja Ruokolahden kuntien välinen yhteistoimintasopimus ym pä ris tö tervey den huol lon ja ympäristön suojelun palveluiden järjestämisestä seu tukun nal li ses ti / kohta 11 KIINTEISTÖT JA TOIMIPISTEET muu te taan muotoon: Imatran seudun ympäristötoimi vuokraa pääasialliset toimitilat Imatran kau pun gil ta ja muut tarvitsemansa tilat seudun muilta kunnilta, mikäli kau pungil la/ kunnilla on tarvetta vastaavat tilat tarjottavissa. Eläin lää kin tä huol topal ve lu tuo te taan seudun yhteisvastaanottotiloissa (Parikkala, Imatra). Oheismateriaali Imatran seudun ympäristötoimen eläinlääkintähuollon tilaratkaisut seudun eteläpäässä, Imatran seudun ympäristölautakunnan ote pöytäkirjasta

9 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Imatran seutukunnan turvallisuussuunnitelma / /2015 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Seutukunnallisen turvallisuussuunnittelun lähtökohtana on ko ko nais tur val lisuu den parantaminen alueellisesti valtioneuvoston laatiman sisäisen turval li suus oh jel man mukaisesti. Päätavoitteena on turvallisuusongelmien ennal ta eh käi sy. Seutukunnallinen turvallisuussuunnitelma laaditaan val tuusto kau sit tain. Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen kolmannesta si säisen turvallisuuden ohjelmasta, jonka nimi on Turvallisempi huominen. Tarkas te lun kohteeksi on valittu erityisesti arjen ja asumisen turvallisuus, nuor ten turvallisuuden parantaminen, erilaisista päihteistä aiheutuvat turval li suus uh kat sekä rikoksen uhrin ja tekijän palvelujen kehittäminen. Paino pis te on sellaisissa tavoitteissa ja toimenpiteissä, joiden toimeenpano edel lyt tää yhteistyötä viranomaisten ja eri järjestöjen välillä. Seutukunnallinen kysely toteutettiin syksyllä 2014 ajalla Ky se lyn pohjana käytettiin rikosseuraamuslaitoksen turvallisuuskyselyä. Ky se lyn toteuttajana oli Imatran turvallisuustyöryhmä, jonka jäsenistöön kuu lu vat seutukunnan kunnat (Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala) sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote, Etelä-Karjalan pe las tuslai tos, Kaakkois-Suomen poliisilaitos, Kaakkois-Suomen rajavartiolaitos ja Imat ran rovastikunta. Turvallisuuskyselyn avulla pyrittiin kartoittamaan asukkaiden näkemyksiä omas ta, asuinalueen ja kotikunnan turvallisuudesta, poliisin ja pe las tus viran omais ten palvelukyvystä sekä asukkaiden joutumisesta erilaisten ri kosten kohteeksi. Tulosten perusteella Imatran seutukunta koettiin pääsääntöisesti tur val lisek si asuinalueeksi. Turvattomuutta aiheuttavat erityisesti lii ken ne tur val lisuu teen liittyvät asiat, samoin huoli lasten turvallisuudesta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään jatkossa osana seutukunnan tur val li suussuun nit te lua ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävää työtä. Vuonna 2015 alkavaan ohjelmaan keskeisiksi osa-alueiksi nousivat Imatran seutukunnassa: kodin ja arjen turvallisuus liikenneturvallisuuden kehittäminen Liikenneturvallisuuteen liittyvät tavoitteet ja tarvittavat toimenpiteet esi tellään Imatran seutukunnan liikenneturvallisuusstrategiassa sekä kuntien tur val li suus suun ni tel mis sa. Kodin ja arjen turvallisuuden kokonaisuuteen on huomioitu erikseen syr jäyty mi nen ja sosiaalinen turvallisuus, Ikäihmisten kotihoidon ja kotona asumi sen turvallisuus sekä harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelujen

10 Rautjärven kunta Esityslista 12/ var mis ta mi nen moniviranomaisyhteistyön turvin. Turvallisuussuunnitelmassa esiin nostetut näkökulmat huomioidaan kunnal li ses sa päätöksenteossa ja päätösten valmistelussa. Turvallisuusasiat ovat osa strategista suunnittelua ja talousarvion valmistelua. Toteutumisen ar vioin ti ja mittaaminen tapahtuvat normaaliin tapaan tilinpäätöksen yh teydes sä. Imatran seutukunnan turvallisuussuunnitelma hyväksytään käyttöön kuntien valtuustoissa ja pelastuslaitoksen päätöksentekoelimissä. Poliisin osal ta päätöksen tekee Kaakkois-Suomen poliisin poliisipäällikkö. Hyväksymisen jälkeen seutukunnan turvallisuustyöryhmä vastaa suun ni telman toimeenpanosta sekä seuraa ja arvioi suunnitelman toteutumista. Kunnanhallitus esittää Imatran seutukunnan turvallisuussuunnitelman kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Oheismateriaali Imatran seutukunnan turvalliskysely ja turvallisuussuunnitelma vuosille Imatran seutukunnan turvallisuussuunnitelma

11 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Imatran kaupungin sote-palvelujen integrointi Eksoteen / /2015 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Imatran kaupunginvaltuusto on päätöksellään päättänyt, et tä Imatran kaupungin sote-palvelujen integrointi Eksoteen toteutetaan edellytyksin, että Eksoten uuden perussopimuksen sisältö ja integ raa tion aiheuttamien taloudellisten vastuiden jako on hyväksytty Ek soten jäsenkuntien kesken lokakuun 2015 loppuun mennessä. Eksoten perussopimuksen uudistamista ja taloudellisten vastuiden jakoa jä sen kun tien kesken on valmisteltu maakunnan kuntajohtajien toimesta ke sän 2015 aikana. Kuntajohtajien valmisteluun perustunut esitys on esitel ty Eksoten jäsenkuntien päättäjille suunnatussa infotilaisuudessa Imatran kaupunginvaltuusto on osaltaan hyväksynyt Eksoten uuden pe russo pi muk sen ja integraation aiheuttamien taloudellisten vastuiden mää räyty mis pe rus teet Kuntajohtajien neuvottelukunta on käsitellyt tarkennetun esityksen kuntien vä lis ten maksuosuuksien käsittelystä Eksoten johdon kanssa on sovittu kuntavierailu kunnanhallituksen kanssa ennen kokousta klo 13.00, jossa käsitellään Imatran liittymisen vaikutuksia. Perussopimusluonnos, josta käy ilmi myös voimassa olevan pe rus so pimuk sen määräykset yliviivauksin, ns. kehittämiskorvauslaskelma, sekä jäsen kun tien maksuosuuksien määräytymisperusteet ovat esityslistan liit teinä. Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto päättää hyväksyä 1. Liitteenä olevan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kun tayh ty män (Eksoten) muutetun perussopimusluonnoksen mukaisen pe rus so pi muk sen, joka tulee voimaan lukien korvaten samal la voimaan tulleen Eksoten perussopimuksen siten, että samalla kunnanvaltuusto hyväksyy seuraavat Imatran sosiaali- ja ter vey den huol lon palvelujen ja Eksoten integraatioon liittyvät toi menpi teet ja ehdot: Imatran kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen in teg raation yhteydessä Imatran kaupunki suorittaa Eksotelle ker ta kaik ki sena kehittämiskorvauksena oheisen liitteenä olevan laskelman mu kaises ti määräytyvän kehittämiskorvauksen per niistä kehit tä mis toi men pi teis tä, joita kuntayhtymässä on toteutettu vuosina ; Eksoten jäsenkunnat vahvistavat, että Eksote -kuntayhtymän ta-

12 Rautjärven kunta Esityslista 12/ sees sa ei ole erikoissairaanhoitoon kohdistuvaa alijäämää, ei kä siten sellaista alijäämää, josta ottaen huomioon Imatran kaupun gin asema kuntayhtymässä saakka, Imatran kau punki vastaisi; jälkeen kuntayhtymän taseeseen mahdollisesti syntyvästä uu des ta alijäämästä vastaavat kaikki voimaan tulevassa pe rus so pi muk ses sa määritellyt Eksoten jäsenkunnat pe rus so pi muksen 6 :ään perustuen peruspääoman jäsenkuntaosuuksiensa mukai ses sa suhteessa. Samalla valtuustot edellyttävät, että kun ta yh tymä ryhtyy jatkossakin kaikkiin niihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen sen saavuttamiseksi, ettei kuntayhtymän taseeseen synny jatkos sa uutta alijäämää; 2. Eksoten jäsenkuntien maksuosuuksien määräytymisperusteet alkaen määräytyvät esityslistan liitteenä kuvatun mallin mukai ses ti, jossa Imatran ja muiden jäsenkuntien keskinäiset suhteet mak su osuuk sis sa on jäädytetty ns. siirtymäkauden väliseksi ajaksi. Edelleen kunnanvaltuusto päättää valtuuttaa kunnanjohtajan tai tämän mää rää män allekirjoittamaan Eksoten perussopimuksen kunnan puolesta, se kä tarvittaessa hyväksymään sopimusluonnokseen tehtävät vähäiset tek nis luon tei set muutokset tai tarkennukset. Liitteet Lausunto Eksoten maksuosuuksien määrittelystä Oheismateriaali Eksoten maksuosuusmallin esittely Eksoten perussopimusluonnos Esitys Eksoten maksuosuuksien määrittelystä Imatran Eksote integointiin liittyvät kertakorvaus IT-investoinneista ja kehityshankkeista

13 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Lausuntopyyntö taksilupakiintiöiden vahvistamista varten vuodelle / /2015 Valmistelija: Eila Toppinen, sivistystoimenjohtaja p , s-posti: Taksiliikennelain (217/2007) 19 :n mukaan toimivaltaisen elinkeino-, liiken ne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) tulee vahvistaa kun ta koh taiset taksilupien enimmäismäärät vuosittain. Nyt on valmisteilla kiintiöpäätös vuo den 2015 taksilupien enimmäismääräksi Kymenlaakson ja Ete lä-kar jalan kunnissa. Taksilupien enimmäismääräpäätöksen perustaksi ELY-keskuksen tulee seu ra ta taksien kysynnän ja tarjonnan muutoksia sekä toimialan kan nat tavuu den kehitystä alueellaan. ELY-keskuksen on seurattava kuluttajien palau tet ta taksien saatavuudesta ja laadusta, sekä taksien riittävyyttä elin keino elä män ja kuntien kuljetustarpeiden kannalta. Taksilupien kuntakohtaiset enimmäismäärät tulee vahvistaa sellaiselle tasol le, että ne ei vät rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan ky synnän aikana eivätkä hei ken nä palvelujen laatua. Enimmäismäärää koskevassa päätöksessä on myös määrättävä, kuinka mo neen taksilupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat vaatimukset ja kuin ka monta lupaa myönnetään liitetyn kunnan alueelle. Liitetyllä kunnan alu eel la tarkoitetaan tässä sellaista kunnan aluetta, joka on tai sen jälkeen, yhtenä kuntana liitetty toisen kunnan osaksi tai muuten la kannut olemasta itsenäinen kunta. Taksiliikennettä harjoitettaessa on noudatettava taksiliikennelaissa sää detty jä laatuvaatimuksia, joihin kuuluvat mm. vahvistettujen ajovuorojen ajamis vel voi te, liikenteeseen käytettävän auton asianmukainen kunto ja varus tus, asiakkaan erityistarpeiden huomioiminen sekä vai ti olo vel vol li suuden noudattaminen asiakkaan yksityisyyden turvaamiseksi. ELY-keskus tarkistaa vähintään kerran vuodessa taksiluvan haltijoiden hyvä mai nei suu den ja vakavaraisuuden varmistaakseen, että taksiluvan hal tija täyttää luvan myöntämisen edellytykset. Kaakkois-Suomen ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa taksien riit tä vyydes tä, esteettömän kaluston määrästä sekä taksipalvelujen laadusta alueel laan. Taksipalvelujen riittävyyden osalta pyydetään erityisesti huo mioimaan sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjes tä mis tar peet. Tietoa pyydetään myös siitä, kuinka monella on oikeus käyt tää esteetöntä autoa. Kunnan kuljetuspalveluja koskevan vii mei simmän tarjouskilpailun osalta pyydetään kohteittain tiedot saatujen tarjousten kes ki mää räs tä. Kunnat valvovat ostamansa liikenteen hoitoa sopimusehtojen nojalla. ELY-kes kus pyytää kuntaa ilmoittamaan, kuinka usein ja millaisiin os to liiken teen laatua koskeviin sopimusrikkeisiin kunta on joutunut puuttumaan

14 Rautjärven kunta Esityslista 12/ vii mei sen vuoden aikana. Lausunnossaan kunta voi myös ottaa yleisesti kan taa taksiliikenteen laatutasoon alu eel laan. Lausunnossaan ELY-keskukselle kunta voi tuoda esiin myös tulevista palve lu ra ken teen muutosten (esim. koulut ja sairaanhoito) vaikutuksista kul jetus tar pei siin ja sitä kautta mahdollisista vaikutuksista taksilupamääriin pidem mäl lä aikavälillä. Kuntaa pyydetään täyttämään taksipalvelujen riittävyyttä sekä laatua kuvaa va lomake ja palauttamaan se lausuntonsa mukana Kaakkois-Suomen ELY-kes kuk sel le mennessä. Rautjärvellä on taksilupia yhteensä 12, joista esteettömiä kaksi. Tak si tiheys 1000 asukasta kohti on 3,26 (kolmanneksi suurin Etelä-Karjalassa, Ete lä-kar ja lan keskiarvo 1,85). Kunnan kuljetusten järjestämisessä keskeisenä ongelmana on niiden toimi joi den puute, jotka voivat tarjota liikennettä noin 30 matkustajan ka lustol la. Jos sopivia linja-autoja olisi käytettävissä, niin taksien määrä riittäisi pit käl le tulevaisuuteen. Kuljetustarpeesta johtuen tällä hetkellä näyttäisi ole van tarvetta lisätä taksikalustossa henkilön autoja, koska yhden yrit tä jän vara-autokin on käytössä. Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että Rautjärven kunnassa taksilupien määrä vastaa ky syn tää. Liitteet Lausunto taksilupakiintiöiden vahvistamisesta v Oheismateriaali Lausuntopyyntö taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 2016

15 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus Päätökset vesivoiman pysyvän käyttöoikeuden hakemuksista Hiitolanjoen voimalaitoksille 21/ / Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto on asettanut nähtäville vä li sek si ajaksi vesivoiman pysyvän käyttöoikeuden hakemukset: Metsä Board Oyj Juvankosken voimalaitos Vantaan Energia Oy Lahnasenkosken voimalaitos Hiitolanjoen Voima Oy Ritakosken ja Kangaskosken voimalaitokset. Hakemuksista voi tehdä muistutukset nähtävillä oloajan kuluessa. Hakemus koskee Änkilän osakaskunnan ja Haamukoski -talon omis tukses sa olevaa vesivoimaa entisen Änkilän jakokunnan osakkaina. Rautjärven kunta on Änkilän osakaskunnan osakas 3,51 % osuudella. Osal lis tu mis tar jous me net te lys sä Rautjärven kunta teki ehdollisen osal lis tumis pää tök sen Kangaskosken voimalaitoksen osalta. Hiitolanjoen Voima Oy toteaa käyttöoikeushakemuksessaan, että Rautjärven kunnan omis tusosuus ei ole ollut vaadittavaa yhtä prosenttia koskioikeudesta, joten sillä ei ole ollut osallistumisoikeutta. Omistusoikeuden laskenta perustuu siihen, että Haamukoski -talolla on kaik kien hakijoiden mukaan vuonna 1987 pidetyssä toimituksessa nro määritelty 26,143 % osuus Hiitolanjoen Suomen puolelle jääneissä kos kis sa. Eli myös osuus Koitsanlahden osakaskunnan puolelta. Tilusjärjestelyssä TN:o on kuitenkin todettu, että SNTL:n puo lelle jääneiden (Änkilän jakokunnan osakas-) tilojen jakokunnan vesialueista on 26,143 %. Täten Haamukoski talon omistusosuudesta tulee vähentää Koit san lah den osuus, jolloin Haamukoski talon oikeudet koko Hiitolanjoen puo lei siin koskiin on vain 13,07 % koko vesivoiman käyttöoikeudesta. Edellä esitetyn perusteella Änkilän jakokunnan kokonaisosuus jakaantuu 26,143 % Haamukoski-talolle ja 73,857 % Änkilän osakaskunnalle. Oikean laskukaavan perusteella Rautjärven kunnan omistusosuus Kangas kos ken voimalaitoksen koskioikeudesta on 1,3 % eli selvästi yli osal listu mis tar jouk sen vaatiman 1/100 osuuden vesivoimasta. Nyt vesivoiman pysyvän käyttöoikeuden hakemuksessa Hiitolanjoen Voima Oy esittää, että Rautjärven kunnalla ei ole omistukseen perustuvaa osal lis tu mis oi keut ta ja kunta on menettänyt osallistumisoikeutensa, koska Ete lä-suo men aluehallintovirasto oi ole suostunut Rautjärven kunnan vaati muk siin. Näkemyksemme mukaan Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei ole hylännyt

16 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus Raut jär ven kunnan vaatimuksia osallistumistarjousmenettelyssä vaan on ai noas taan todennut kuulutusmenettelyn päättyneeksi. Hiitolanjoen Voima Oy on itse osallistumistarjouksessaan ilmoittanut Rautjär ven kunnan vesivoiman omistusosuudeksi ½ x 3,51 % eli 1,755 prosentiksi eli se on katsonut Rautjärven kunnalla olevan osallistumisoikeuden. Tämän vuoksi ei kunna ei voida katsoa menettäneen osallistumiseoikeuttansa, vaikka se ei olekaan tehnyt selvitystä osallistumisoikeudestaa, koska kunnalla on ollut oikeus luottaa hakijan antamaan selvitykseen. Hiitolanjoen Voima Oy:n olisi tullut ilmoittaa Rautjärven kunnalle osal lis tumis tar jous me net te lyn päättymisestä ja edellyttää vesilain mukaisesti kuntaa suorittamaan osuutensa perustettavasta osakeyhtiöstä, esittää neuvottelujan vaihtoehtoisesta osallistumistavasta tai kiistää kunnan omistusoikeuteen perustuva oi keus osallistua hankkeeseen, jotta kunta olisi voinut toteuttaa osallistumisena tai riitauttaa asian kä rä jä oi keu des sa. Näin ollen Kangaskosken osallistumistarjousmenettelyä ei voida katsoa päät ty neek si Rautjärven kunnan osalta ja tämän perusteella vesivoiman py sy vän käyttöoikeuden hakemusta ei tulisi käsitellä. Juvankosken osalta Metsä Board Oyj katsoo, että sillä on lunastettuna kos ki oi keu det Änkilän jakokunnan puoleisiin vesialueisiin pääuoman osalta ja siksi tämä lunastus käsittää vain 1/8 koko kosken vesivoiman arvosta. Hakemuksissa on vesivoiman käyttöoikeuskorvausten perusteiksi mää ri telty koskittain arvot: Juvankoski 95 /KW Lahnasenkoski 75 /kw Ritakoski 75 /kw Kangaskoski 75 /kw Hakijoiden esittämät korvaussummat jakautuisivat: Haamukoski -talolle ,64 Änkilän osakaskunnalle ,75 Hinnoittelussa hakijat vetoavat noudatettuun oikeuskäytäntöön. Olo suh teiltaan Hiitolanjoen koskien kanssa vastaavan Nurmijoen koskien lain voimais ten korvauspäätösten mukaan Hiitolanjoen koskien käyt tö oi keus korvaus ten perusteiksi nykyarvolla tulisi: Juvankoski 160 /kw Lahnasenkoski 135 /kw Ritakoski 95 /kw Kangaskoski 115 /kw Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle tehdä hakemuksista muistutukset näh tä vil lä oloajan kuluessa. Muistutuksissa tulee kunnan vaatimuksina esittää: 1. Haamukoski -talon korvausosuudeksi tulee määritellä 26,143 % ja Än ki län osakaskunnan korvausosuudeksi 73,857 % lunastettavasta

17 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus ve si voi man pysyvästä käyttöoikeudesta 2. Käyttöoikeuskorvausten perusteeksi tulee vahvistaa Nurmijoella nou da te tut perusteet 3. Kangaskosken osalta hakemus tulee hylätä, koska osal lis tu mis tarjous me net te lyä ei ole saatettu vesilain mukaisesti päätökseen. Hyväksyttiin. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut hakemuksista päätökset Päätöksillä vesioikeus on vahvistettu kaikille hakijoille. Änkilän osa kas kunnan osuudeksi vesivoimasta on määritelty 73,857 % ja Haamukoski -talon osuu dek si 26,143 %. Koskivoiman arvo on määritelty hakijoiden esit tä mällä tehon yksikköhinnalla, mutta tehoarvoja on korotettu. Korvaukset ja kautu vat: Änkilän osakask. Haamukoski Yhteensä MetsäBoard Oyj Juvankoski , , ,70 Vantaan Energia Oy Lahnasenkoski , , ,80 Hiitolanjoen Voima Oy Ritakoski ja Lahnasenkoski , , ,20 Yhteensä , , ,70 Päätös vastaa Rautjärven kunnan kantaa korvauksen jakaantumisessa Än ki län osakaskunnan ja Haamukoski-talon välillä. Kunnan muistutusta ve si voi man arvon määrittelystä tai toimituksen keskeyttämisestä Kan gaskos ken voimalaitoksen osalta ei ole hyväksytty. Aluehallintovirasto ei päätöksessään perustele, miksi se on hyväksynyt sel lai se naan hakijoiden esityksen vesivoiman arvon määrittelystä. Kunnan vaatimuksen osalta Kangaskosken hakemuksen hylkäämisestä sil lä perusteella, että osallistumistarjousmenettelyä ei ole saatettu pää töikseen asianmukaisella tavalla Aluehallintovirasto toteaa: "Vesilain 8 luvun 8 :n mukaisesti kuulutushakemuksen tuli sisältää hankkeen suunnitelma, selvitys, josta käy ilmi kenelle käyttöön otettava ve si voima kuuluu sekä hankkeen kustannusarvio ilmoituksineen siitä, mikä osa kus tan nuk sis ta on tarkoitettu hankkeeseen osallistuvien rahoitettavaksi. Kuu lu tus ha ke mus on tuolloin sisältänyt edellä mainitun lainkohdan edel lyttä mät selvitykset ja kuulutusaikana saapunut kirjelmä on toimitettu ha ki jalle. Koska kirjelmät ei ole johtaneet uuden yhtiön muodostamiseen Hii to lan-

18 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus jo en Voima Oy on tehnyt aluehallintovirastolle käyttöoikeutta kos ke van hake muk sen, josta on tässä päätöksessä kysymys." Omassa vastineessaan Hiitolanjoen Voima Oy toteaa, ettei vesilain 8 luvun mu kai nen osallistumisilmoitus voi olla Rautjärven kunnan esittämin tavoin eh dol li nen, joten kunta on tällä perusteella menettänyt oikeutensa osal listua Kangaskosken voimalaitoshankkeeseen. Päätöksen arviointia Aluehallintoviraston ja Hiitolanjoen Voima Oy:n näkemys vesilain tul kin nasta on siis se, että osallistumistarjousmenettelyssä vesivoiman omistajilla on oikeus vain hyväksyä tehty tarjous, vaikka se perustuisikin virheellisiin tie toi hin. Päätöksen perusteella Hiitolanjoen Voima Oy:llä ole ollut vel vol lisuut ta ilmoittaa hankkeen käynnistämisestä Rautjärven kunnalle, vaikka lain mukaan vesivoiman lunastushakemus voidaan panna vireille vasta, kun vesilain 8 luvun 6 :n vaatima osakeyhtiö on perustettu taikka osal listu mis tar jouk sen tekijä sekä osallistumisilmoituksen tekijät ovat muutoin sopi neet Osallistumisilmoituksessaan Rautjärven kunta on todennut mm. "Rautjärven kunta ilmoittaa ehdollisesti halukkuutensa osallistua Kan gaskos ken vesivoimalaitoshankkeeseen, jotta kunta ei menettäisi oikeuttaan osal lis tua hankkeeseen." Rautjärven kunnan osallistumisilmoituksessa on siis todettu halukkuus osal lis tua hankkeeseen. Kunta teki ehdollisen osallistumisilmoituksen, koska tehty tarjous jo sinällään oli virheellinen ja sisälsi suuren taloudellisiin ar voi hin liittyvän riskin, kun suurimpana edunsaajana on osal lis tu mis tarjouk sen tehnyt Hiitolanjoen Voima Oy. Hyväksymällä osallistumistarjouksen ilman ehtoja kunta olisi voinut me nettää oikeutensa riitauttaa osallistumistarjouksessa esitetty suunnitelma ja hank keen kustannusarvioon sisältyvät korvaukset Hiitolanjoen Voima Oy:lle, koska vesilain 8 luvun 7 : 3 momentissa riitauttamisperusteena ei hy väk sy tä osallistumistarjouksessa esitetyn suunnitelman sisältöä. Siinä to de taan: "Osakeyhtiön yhtiösopimusta tai yhtiöjärjestyksen tekemistä koskevan erimie li syy den ratkaisemiseksi hankkeeseen osallistuvalla on oikeus pyytää kä rä jä oi keut ta asettamaan kaksi välimiestä ja näille puheenjohtaja rat kaise maan erimielisyydet soveltuvin osin noudattamalla, mitä vä li mies me nette lys tä annetussa laissa (967/1992) säädetään." Edellä esitetyn vuoksi Rautjärven kunnan ehdollista osallistumisilmoitusta tu li si pitää vesilain 8 luvun osallistumisilmoituksena, jonka vuoksi ve si voiman käyttöoikeushakemus tulisi hylätä, koska Hiitolanjoen Voima Oy ei ole asian mu kai ses ti esittänyt Rautjärven kunnalle liittymistä hankkeeseen osal lis tu mis tar jous me net te lyn päättymisen jälkeen ja siten hakijana ei ole ol lut vesilain tarkoittama hakija. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Etelä-Suomen Aluehallintoviraston pää tök set pysyvän käyttöoikeuden myöntämisestä Hiitolanjoen koskille.

19 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus Rautjärven kunta tyytyy muutoin päätöksiin, mutta päättää hakea muutosta Vaa san hallinto-oikeudelta vaatien päätöksen kumoamista Kangaskosken osal ta, koska Hiitolanjoen Voima Oy ei ole vesilain tarkoittama hakija, jolle py sy vä käyttöoikeus voidaan myöntää. Liitteet Oheismateriaali Muistutus Juvankosken vesivoiman käyttöoikeushakemuksesta Kuulutus päätös Juvankosken voimalaitoksella käytettävän muille kuuluvan vesivoiman pysyvälle käyttöoikeudelle Kuulutus päätös Lahnasenkosken voimalaitoksella käytettävän muille kuuluvan vesivoiman pysyvälle käyttöoikeudelle Kuulutus päätös Ritakosken ja Kangaskosken voimalaitoksilla käytettävän muille kuuluvan vesivoiman pysyvälle käyttöoikeudelle

20 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Saimaan talous ja tieto Oy:n laajeneminen 239/ /2015 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Saimaan talous ja tieto Oy:n ICT toiminta on laajenemassa vuoden 2016 alus ta Imatran kaupunkiin ja Kotkan kaupunki on hyväksynyt yhteis toi min ta so pi muk sen, jonka tavoitteena on fuusioida ICT-Kymi ja siten laa jen taa Saitan toimina myös Etelä-Karjalan maakunnan ulkopuolelle. Tavoitteena on myös saada yhteistyö käyntiin Carean kanssa, jolloin Saitan ICT palvelisi Etelä-Kymenlaaksoa samalla tavalla kuin Etelä-Karjalaa. Muutokset Saita Oy:n osalta ovat niin merkittäviä, että alkuperäinen osakas so pi mus perustajajäsenten eli Lappeenrannan kaupungin ja Eksoten vä lil lä sekä yhtiöjärjestys on päivitettävä vastaamaan uutta tilannetta. Muutoksen toteuttamisen aloittamista varten esitetään Saimaan talous ja tie to Oy:n osakkaille yhteistoimintasopimuksen hyväksymistä, Rautjärven kunnanhallitus hyväksyy yhteistoimintasopimuksen ja val tuuttaa kunnanjohtaja Harri Anttilan allekirjoittamaan sopimuksen. Rautjärven kunta hyväksyy yhteistoimintasopimuksen periaatteet nou datet ta vik si myös muissa mahdollisissa laajentumisneuvotteluissa. Oheismateriaali Esitys Saimaan talous ja tieto Oy:n yhteistoimintasopimukseksi Saimaan talous ja tieto Oy:n laajeneminen

21 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Rautjärven kunnan asuntopoliittinen ohjelma / /2015 Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Rautjärven kunnan taloussuunnitelmassa annettiin tehtäväksi laa tia asuntopoliittinen ohjelma, joka kattaa asuinhuoneistojen pe rus korjaus- ja toisaalta purkamissuunnitelmat, jotta Rautjärven Vuokratalot Oy:n ta lou del li nen toiminta voidaan turvata jatkossa. Asuntopoliittinen ohjelma jakautuu kolmeen osioon, joista ensimmäisessä kä si tel lään kunnan nykyistä väestön ja asuntokannan tilannetta ja en nustei ta. Toisessa osiossa käsitellään kunnan strategiaa. Kolmannessa osiossa käsitellään asuntopoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet. Rautjärven kunnan asuntopoliittinen ohjelma vuosille on esitys lis tan liitteenä. Tekninen keskus päivittää kiinteistöohjelmaa, josta on liit tee nä asuntotoimintaan liittyvä kiinteistösalkku. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen esityksen asuntopoliittiseksi oh jelmak si vuosille ja antaa tarvittavat jatkovalmisteluohjeet. Esitys kunnanvaltuustolle käsitellään yhtäaikaisesti kiinteistöpoliittisen ohjel man kanssa Liitteet Rautjärven kunnan asuntopoliittinen ohjelma Kiinteistösalkku 2015 asuntotoiminnan osalta

22 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Sivistystoimen täyttöluvat Valmistelija: Eila Toppinen, sivistystoimenjohtaja p , s-posti: SImpeleen yhteiskoulussa on tullut avoimeksi kaksi opettajan viransijaisuutta. Vuorotteluvapaan sijaisuus ajaksi Äitiysloman sijaisuus ajaksi Kunnanhallitus myöntää täyttöluvat em. tehtäviin.

23 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Teknisen keskuksen täyttöluvat / /2015 Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Kunnanhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan Rautjärven kunnan vakinaisia vakansseja tai pitkiä määräaikaisia sijai suuk sia (yli 3 kk) ei saa täyttää ilman täyttölupamenettelyä. Täyt tö lu pame net te ly koskee myös tilapäistä henkilöstöä ja työllistämistuella pal kat tavia henkilöitä, lukuun ottamatta velvoitetyöllistettäviä. Työllistämisen / määräaikaisuuksien perusteena ao. valmistelijan eh do tuksel le: - Kunnnalla velvoite maksaa työmarkkinatuen kuntaosuutta pit kä ai kais työttö mis tä - Kunnalla on velvoite työllistää työvoimatoimisto osoittamia vel voi te työl listet tä vis tä. - Työllistetyt avustavat ja tuuraavat vakituista henkilöstöä. He tekevät monia ulospäin nä ky viä yleisten alueiden, puistojen, liikuntapaikkojen, leik kikent tien ja kiin teis tö jen siistimis-, raivaus- ja huoltotöitä sekä korjaavat pien ko nei ta. Valmistelijan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen täyttöilmoitukset neljän vel voi te työl listet tä vän työhönosoitukset ja antaa täyttöluvan: - Kunnossapitotyöntekijä 3 (kolme) kpl, ajanjakso Työn ku va na vakituisen henkilöstön avustaminen: puistot, taajamametsät, ylei set alueet, ki r ves mie hen työt sekä muut työnantajan osoit ta mat teh tävät. - Siivooja 1 (yksi) kpl, ajanjakso Työn ku va na kai ken laiset siivoojan tehtävät Rautjärven kunnassa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen 6 kuukauden ( ) palk kauk sen kolmelle kunnossapitotyöntekijälle ja yhdelle siivoojalle työl listä mis vel voit teen perusteella.

24 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hallintokeskuksen henkilöstö- ja organisaatiomuutokset 175/ / Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Kunnanjohtaja on laatinut muistion hallintokeskuksen henkilöstön tehtävissä ja organisoinnissa tarvittavista muutoksista. Seuraavien kolmen vuoden aikana hallintokeskuksessa on odotettavissa usei ta eläköitymisiä. Toiminnan häiriöttömyyden ja jatkuvuuden tur vaa misek si on tarpeen tehdä päätöksiä henkilöstön tehtävien muutoksista ja toimin nan organisoinnista. Vuoden 2015 talousarvion tavoitteiden mukaisesti kunnanhallitus on hyväk sy nyt taloushallinnon siirron Saimaan Talous ja Tieto Oy:n hoi det ta vaksi lukien. Muutos aiheuttaa pysyvän vakinaisesti hoidettavien tehtä vien vähennystarpeen sen jälkeen kun vuoden 2015 tilinpäätös on valmis tu nut Toimialasihteerin jäädessä eläkkeelle sivistyskeskuksen hallinnon tehtävät siir ty vät yksin sivistystoimenjohtajan hoidettavaksi, joka aiheuttaa mer kit tävän henkilöriskin Sivistyskeskuksen häiriöttömän jatkuvuuden tur vaa misek si. Teknisen keskuksen toimialasihteeripalvelut on jo nyt hoidettu hal lin to keskuk sen alaisella henkilöstöllä. Vastaavaan käytäntöön siirrytään myös sivis tys kes kuk sen osalta. Kevään 2014 jälkeen kehitysjohtajan hoidettujen tehtävien määrä on alentu nut merkittävästi. Vuoden 2015 talousarvion henkilöstösuunnitelmassa on todettu tehtävien määrän alentuneen puoleen, joten tehtävät edel lyt tävät järjestelyä. Kunnanvaltuuston hyväksymässä kuntastrategiassa 2015 kunnan hal lin toteh tä viin on asetettu kaikkiaan noin euron vuositason so peu tusvel voi te, jonka toteutuminen ei ole mahdollista ilman vakinaisen hen ki löstön vähennystä. Hallintokeskuksen kokonaishenkilöstötarpeeksi jälkeen ar vioidaan 9,5 henkilötyövuotta, joten muutoksessa nykyisten vakanssien ko konais työ mää räs tä poistuu 1,5 htv (tai 2 htv, jos otetaan huomioon täyt tä mättä jätetty sivistyskeskuksen toimialasihteerin tehtävä). Tällä muutoksella voidaan saavuttaa noin euron säästö hal lin to tehtä vis tä, joka vastaa noin 1/3 kokonaistavoitteesta. Asetetun tavoitteen saavut ta mi sek si kunnan hallintotehtävistä tulisi vielä löytää noin 3 htv työ määrää vastaava vähennys, jota ei kuitenkaan käsitellä tässä prosessissa.

25 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vähennystarpeen lisäksi toiminnan uudelleen organisointi vaikuttaa koko hal lin to kes kuk sen henkilöstön tehtäviin. Muutoksen valmistelu toteutetaan yhteistoimintamenettelynä, jossa yh teistoi min ta neu vot te lu jen lisäksi tarjotaan kahden viikona aikana mahdollisuus tul la henkilökohtaisesti kuulluksi koko hallintokeskuksen henkilöstölle. Tavoit tee na on, että kunnanhallitus voisi tehdä päätökset niin henki lös tön kuin organisaationkin osalta. Kunnanhallitus päättää aloittaa yhteistoimintamenettelyn hallintokeskuksen hen ki lös tö- ja organisaatiomuutoksista oheisessa muistiossa esi te tyn mukaisesti. Kunnanjohtajan ja talouspäällikön tulee toimittaa mennessä henki lös töl le ja henkilöstöjärjestöjen edustajille tarkennettu kuvaus hal lin to keskuk sen tehtäväkokonaisuuksista ja niiden resurssoinnista. Yhteistoimintamenettelyssä Rautjärven kuntaa työnantajana edustavat kun nan hal li tuk sen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja talouspäällikkö. Kunnan hal li tus päättää muista kunnan edustajista yhteistoimintamenettelyssä. Li säk si asiantuntijoina toimivat teknisen ja sivistyskeskuksen toi mi ala joh tajat. Hyväksyttiin. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Yhteistoimintamenettelyn aloitusneuvottelu pidettiin Neu vot telus sa käsiteltiin menettelyn perusteet ja sovittiin henkilöstön kuulemisesta se kä prosessin etenemisestä. Menettelyn päätösneuvottelu pidetään klo Neuvottelun tulokset ja käsitellyt asiat tulevat jul ki siksi neuvottelujen päättymisen jälkeen. Hallintokeskuksen henkilöstöä on kuultu välisenä aikana. Kuu le mi sis sa ovat olleet läsnä työnantajan edustajina kunnanjohtaja ja kun nan hal li tuk sen puheenjohtaja sekä hänen sijaisenaan kahdessa vii meises sä kuulemisessa kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Vs. hen ki lös tö sihtee ri Tuula Petenius on toiminut sihteerinä. Kuulemisen pohjana on ollut kunnanjohtajan ja talouspäällikön laatimat teh tä vä ku vauk set, joissa on pyritty kuvaamaan kaikki kunnan vakinaisen hen ki lös tön tehtävät. Yhteistoimintamenettelyn päätyttyä kunnanhallituksen tulee ottaa kantaa

26 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus hen ki lös tön vähennystarpeeseen sekä suhtautumiseen osa-aikaisuuteen. Prosessia jatketaan siten, että henkilöstölle ja pääsopijajärjestöille an netaan mahdollisuus ottaa kantaa kunnanhallituksen kannanoton jälkeen tehtä viin lopullisiin tehtäväkuviin mennessä. Kunnanhallituksen pää tet tä väk si toimenpiteet tulevat Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kokouksessa annettavan se los tuksen yhteistoimintamenettelystä ja tekee periaatepäätökset henkilöstön vähen nys tar pees ta ja osa-aikaistamisista, jos menettely on saatu pää tökseen. Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen päättyneen yh teis toi min tame net te lyn ja päätti: 1. Vakinaisen henkilöstön määrän vähentäminen voidaan toteuttaa eläköi ty mis ten kautta ja työsuhteet jatkuvat eläkkeelle jäämiseen saakka. 2. Hallintokeskuksen töistä muodostetaan kokoaikaiset vakanssit, joiden pohjalta rekrytointi on mahdollista tulevaisuudessa lukuun ot tamat ta jo nyt osa-aikaisena hoidettua tehtävää. 3. Osa-aikaiseen tehtävään haluaville selvitetään mahdollisuutta siirtyä osa-ai kai se na kunnan muihin tehtäviin. 4. Muutokset toteutetaan lukien, johon saakka takuupalkat ovat voimassa. Eläkkeelle jäävien osalta palkkausta ei muuteta. 5. Yksittäiset tehtävämuutokset voidaan toteuttaa kuitenkin aiemmin yh teis työs sä henkilöstön kanssa. 6. Kaikkien tehtävien osalta laaditaan uusi tehtävien vaativuuden arvioin ti, joiden pohjalta määritellään tehtäväkohtaiset palkat. 7. Uudet arviointikriteerit valmistellaan yhteistyössä pää so pi ja jär jes töjen edustajien kanssa. 8. Täydennyskoulutusta tarjotaan tehtävän muutoksen edellyttämällä ta val la. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Yhteistoimintamenettelyn aloitusneuvottelu pidettiin Neu vot telus sa käsiteltiin menettelyn perusteet ja sovittiin henkilöstön kuulemisesta se kä prosessin etenemisestä. Menettelyn päätösneuvottelu pidetään klo Neuvottelun tulokset ja käsitellyt asiat tulevat jul ki siksi neuvottelujen päättymisen jälkeen. Hallintokeskuksen henkilöstöä on kuultu välisenä aikana. Kuu le mi sis sa ovat olleet läsnä työnantajan edustajina kunnanjohtaja ja kun nan hal li tuk sen puheenjohtaja sekä hänen sijaisenaan kahdessa vii meises sä kuulemisessa kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Vs. hen ki lös tö sih-

27 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus tee ri Tuula Petenius on toiminut sihteerinä. Kuulemisen pohjana on ollut kunnanjohtajan ja talouspäällikön laatimat teh tä vä ku vauk set, joissa on pyritty kuvaamaan kaikki kunnan vakinaisen hen ki lös tön tehtävät. Yhteistoimintamenettelyn päätyttyä kunnanhallituksen tulee ottaa kantaa hen ki lös tön vähennystarpeeseen sekä suhtautumiseen osa-aikaisuuteen. Prosessia jatketaan siten, että henkilöstölle ja pääsopijajärjestöille an netaan mahdollisuus ottaa kantaa kunnanhallituksen kannanoton jälkeen tehtä viin lopullisiin tehtäväkuviin mennessä. Kunnanhallituksen pää tet tä väk si toimenpiteet tulevat Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kokouksessa annettavan se los tuksen yhteistoimintamenettelystä ja tekee periaatepäätökset henkilöstön vähen nys tar pees ta ja osa-aikaistamisista, jos menettely on saatu pää tökseen. Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen päättyneen yh teis toi min tame net te lyn ja päätti: 1. Vakinaisen henkilöstön määrän vähentäminen voidaan toteuttaa eläköi ty mis ten kautta ja työsuhteet jatkuvat eläkkeelle jäämiseen saakka. 2. Hallintokeskuksen töistä muodostetaan kokoaikaiset vakanssit, joiden pohjalta rekrytointi on mahdollista tulevaisuudessa lukuun ot tamat ta jo nyt osa-aikaisena hoidettua tehtävää. 3. Osa-aikaiseen tehtävään haluaville selvitetään mahdollisuutta siirtyä osa-ai kai se na kunnan muihin tehtäviin. 4. Muutokset toteutetaan lukien, johon saakka takuupalkat ovat voimassa. Eläkkeelle jäävien osalta palkkausta ei muuteta. 5. Yksittäiset tehtävämuutokset voidaan toteuttaa kuitenkin aiemmin yh teis työs sä henkilöstön kanssa. 6. Kaikkien tehtävien osalta laaditaan uusi tehtävien vaativuuden arvioin ti, joiden pohjalta määritellään tehtäväkohtaiset palkat. 7. Uudet arviointikriteerit valmistellaan yhteistyössä pää so pi ja jär jes töjen edustajien kanssa. 8. Täydennyskoulutusta tarjotaan tehtävän muutoksen edellyttämällä ta val la. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Esityksestä laadittiin koonti, josta pyydettiin kirjalliset muistutukset ja lausun not. Pääsopijajärjestöiltä ja henkilöstöltä saadut kannanotot yh teis toimin ta me net te lyn tuloksesta sekä vastine ovat liitteenä.jytyn lausunto on tullut vastineen laatimisen jälkeen.

28 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kannanotoissa hyväksyttiin yleisesti yhteistoimintamenettelyn pohjalta laadit tu esitys. Erityistä huomiota kiinnitettiin kirjapitoon liittyvien tehtävien osaa mi sen varmistamiseen. Henkilöstön muistutusten perusteella kahden toi men tehtäväkuvaukset on syytä järjestellä uudelleen ja tarkentaa toimien nimikkeitä. Muutokseen liittyvät toimeenpanopäätökset tehdään erillisinä. Kunnanhallitus hyväksyy toimeenpantavaksi esityksen Rautjärven kunnan hal lin to kes kuk sen henkilöstö- ja tehtävämuutoksista 2016 niin muutettuna, et tä kahden toimen tehtäväkuvaukset määritellään seuraavasti: Palvelusihteerin toimi (Seija Vento) Tehtävän tarkoitus Sivistyskeskuksen toimialasihteerin tehtävät Laskutuksen varahenkilö Taloushallinnon järjestelmien avustaminen käytettävyydessä ja yl lä pidos sa Teknisen toimen toimialasihteerin tehtävät Keskeiset tehtävät Päivähoidon laskutukseen liittyvät asiat Päivähoidon maksupäätöksiin liittyvät tehtävät, hinnoittelu ja täy täntöön pa no Iltapäivätoiminnan palveluihin liittyvät tehtävät Lastenhoidon tukeen kuuluvat ilmoitukset KELA:lle Päivähoidon arkistointiasiat Laskujen sisältötarkastukseen liittyvät tehtävät Taloushallinnon arkistointi Teknisen toimen laskujen sisältötarkastus ja teknisen toimen so pi musten oikeellisuuden tarkistaminen Teknisen keskuksen talouden ja toiminnan suunnittelun ja valmistelun avus ta mi nen Teknisen toimen asiakaspalveluun osallistuminen Teknisen keskuksen teknisen arkiston ja sähköisten tiedostojen hoi tami nen Laskenta- ja asuntosihteerin toimi (Kaija Pesonen) Tehtävän tarkoitus Myyntilaskutusprosessin tehtävät kuntakonsernissa Asuntoasioiden toimistotehtävät Talous- ja toimintatilastoon liittyvät tehtävät Keskeiset tehtävät Osallistuminen kuntakonsernin myyntilaskutusprosessin tehtäviin

29 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Laskutietojen syöttäminen laskutuskantaan, käyttäjien opastaminen ja oh jeis ta mi nen sekä ohjaustietojen ylläpito Vuokra-, vesi-, lämpö ja yleislaskutus sekä viivästyskorkolaskutus kun ta kon ser nin osalta Asuntoasioihin ja vuokrasopimuksiin liittyvät asiakaspalvelu- ja hal lin toteh tä vät Taloushallinnon avustaminen Yhteispalvelun asiakaspalvelun ja yleislaskutuksen tukeminen Kirjanpidon ja tilinpäätöksen avustaminen kuntakonsernin osalta Tietojen toimittaminen tilinpäätösvientejä ja -liitteitä varten sekä tase-erit te lyn laatimiseksi Kunnan ulkoisten tilinpäätöstietojen välittäminen Tilastojen ja erilaisten kustannusseurantojen laatiminen Kunnanhallitus perustaa palkkauksen arviointia valmistelevan työryhmän, jos sa edustettuna on kaikkien pääsopijajärjestöjen edustajat sekä kun nanjoh ta ja, kehitysjohtaja (palvelupäällikkö), henkilöstösihteeri sekä kun nanhal li tuk sen nimeämät muut työnantajan edustajat. Työryhmän tehtävänä on ensi vaiheessa laatia suositus tehtävien vaativuuden arviointiin ja toises sa vaiheessa laatia esitys henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiin so pi mus aloit tain. Liitteet Koonti hallintokeskuksen henkilöstö- ja tehtävämuutoksista 2016 Helena Lankisen vastine hallintokeskuksen tehtäviin lukien Kaija Pesosen vastine hallintokeskuksen tehtäviin lukien Seija Vennon vastine hallintokeskuksen tehtäviin lukien JHL ry 456:N lausunto hallintokeskuksen yhteistoimintamenettelystä ja sen tuloksesta Jyty Rautjärvi ry:n lausunto hallintokeskuksen henkilöstö- ja organisaatimuutoksista Vastine muistutuksiin Hallintokeskuksen henkilöstön yhteistoimintaneuvottelun muistio Hallintokeskuksen henkilöstön yhteistoimintaneuvottelun muistio

30 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Hallintokeskuksen toimien nimikemuutokset 175/ /2015 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Hallintokeskuksen henkilstö- ja tehtävämuutoksista on tehty päätös yh teistoi min ta me net te lyn jälkeen. Muutoksen perusteella henkilöiden teh tä vä kuvauk set muuttuvat merkittävästi ja selvyyden vuoksi myös teh tä vä ni mik keitä on tarpeen muuttaa. Hallintosäännön 7. luvun 5 :n mukaan kunnanhallitus päättää toimien nimik keen muuttamisesta. Kunnanhallitus päättää muuttaa hallintokeskuksen tehtävänimikkeet suraavasti (suluissa tehtävän vakituinen hoitaja): Nykyinen nimike (henkilö) Uusi nimike palvelusihteeri (Tuula Luhaniemi) taloussihteeri palvelusihteeri (Hanna Ruokoniemi) tiedotus- ja opistosihteeri laskutussihteeri (Seija Vento) palvelusihteeri laskutussihteeri (Kaija Pesonen) laskenta- ja asuntosihteeri

31 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Toimien lakkauttaminen 175/ /2015 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Hallintokeskuksen henkilöstö- ja tehtävämuutoksista on tehty päätös yhteis toi min ta me net te lyn jälkeen. Muutoksen perusteella hallinto- ja si vis tyskes kuk ses ta tulee lakkauttaa ne toimet, joita ei tarvita vakinaistentehtävien hoi ta mi seen. Yhteistoimintamenettelyn perusteella on päätetty, että niiden lak kau tet tavien toimien osalta, joista henkilö on ilmoittanut siirtyvänsä 2016 aikana eläk keel le työsuhdetta ei irtisanota toimen lakkauttamisen perusteella. Lakkautettavien opistosihteerin ja sivistystoimen palvelusihteerin toimien teh tä vät on siirretty osaksi hallintokeskuksen toimia. Hallintosäännön 7. luvun 5 :n mukaan kunnanhallitus päättää toimien lakkaut ta mi ses ta. Kunnanhallitus päättää lakkauttaa seuraavat toimet: Pääkirjanpitäjä Sivistystoimen toimialasihteeri Opistosihteeri Sivistystoimen palvelusihteeri

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182 Kunnanhallitus Aika 15.06.2015 klo 14:00-18:06 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Kunnanhallitus Aika 03.02.2014 klo 15:00-17:10 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Aika 22.12.2014 klo 14:44-17:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 268 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 16.06.2014 klo 14:00-17:27 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 136 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika 13.10.2014 klo 14:00-17:34 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 214 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2013 251. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2013 251. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2013 251 Kunnanhallitus Aika 09.12.2013 klo 14:00-16:33 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/2015 247. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/2015 247. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/2015 247 Kunnanhallitus Kokousaika 01.09.2015 klo 13:00-14:35 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/2013 220. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/2013 220. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/2013 220 Kunnanhallitus Aika 18.11.2013 klo 12:35-18:45 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 229 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/2013 186. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/2013 186. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/2013 186 Kunnanhallitus Aika 28.10.2013 klo 14:00-16:10 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 214 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2015 klo 16:00-18:09 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 03.02.2014 klo 15:00-20:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-20:35 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalon Lehdistö I -kokoustila, Lappeenranta

Kaupungintalon Lehdistö I -kokoustila, Lappeenranta ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2014 19 Maakuntahallitus 13 24.02.2014 Maakuntahallitus AIKA 24.02.2014 klo 09:00 PAIKKA Kaupungintalon Lehdistö I -kokoustila, Lappeenranta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot