Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus Aika klo 14:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja 5 täytäntöönpano 153 Imatran seudun ympäristötoimen tilaratkaisut ja 7 yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 154 Imatran seutukunnan turvallisuussuunnitelma Imatran kaupungin sote-palvelujen integrointi Eksoteen Lausuntopyyntö taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 13 vuodelle Päätökset vesivoiman pysyvän käyttöoikeuden hakemuksista 15 Hiitolanjoen voimalaitoksille 158 Saimaan talous ja tieto Oy:n laajeneminen Rautjärven kunnan asuntopoliittinen ohjelma Sivistystoimen täyttöluvat Teknisen keskuksen täyttöluvat Hallintokeskuksen henkilöstö- ja organisaatiomuutokset Hallintokeskuksen toimien nimikemuutokset Toimien lakkauttaminen Kehitysjohtajan viran lakkauttaminen ja palvelupäällikön viran 32 perustaminen 166 Hallintosäännön muutaminen hallintokeskuksen 34 virkajärjestelyjen mukaiseksi 167 Hallintokeskuksen organisaatio- ja toimialajohtajamuutokset Juha-Pekka Natusen työsuhteen jatkaminen Kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Simpeleen-Harjun kiinteistön kiinnityskelpoisuuden 40 hyväksyminen 171 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Esitys tarkastuslautakunnan erottamiseksi Muut asiat 48

2 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Lonka Taina puheenjohtaja Vuorela Harri 1. varapj Europaeus Teemu 2. varapj Kuru Katja jäsen Lensu-Saukkonen Helena Jäsen Tervonen Timo jäsen Vanhatalo Mika jäsen Terävä Liisa valtuuston pj Luumi Kari valt 1. varapj Paajanen Timo valt 2. varapj Anttila Harri kj, pöytäkirjanpitäjä Rita Annaleena kehitysjohtaja Hinkkanen Paula talouspäällikkö

3 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Kokous todetaan Hallintosäännön 4. luvun 3. :n mukaisesti laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Pöytäkirjantarkastajien valinta Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kunnantalon yhteispalvelupisteessä Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Harri Vuorela ja Teemu Europaeus.

5 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmis te lus ta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnnasta. Saman lain 56 :n mukaan: "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on ylittänyt toi mi val tan sa tai, että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava val tuus ton uudelleen käsiteltäväksi." Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus hyväksyy seuraavat toimenpiteet valtuuston päätösten toimeenpanemiseksi: 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - ei toimenpiteitä 20 Pöytäkirjan tarkistajien valinta - ei toimenpiteitä 21 Simpele-Änkilä osayleiskaavan muutos ja laajennus Tiiliruukki ja Konkanmäki - kuulutus - tiedoksi: ELY asiakirjoineen, maanmittauslaitos sähköpostitse 22 Tiiliruukin asemakava ja asemakaavan muutos Simpeleen asemakaava-alueella - kuulutus - tiedoksi: ELY asiakirjoineen, maanmittauslaitos sähköpostitse 23 Vesihuoltolaitoksen taksa kuulutus - tiedoksi: tekninen johtaja, talouspäälllikkö, kirjanpito 24 Rautjärven kunnan tulosalueiden kriittiset menestystekijät ja tuloskortit vuosille tiedoksi: kunnanhallitus, tekninen lautakunta, sivistyslautakunta 25 Kunnan talousarvion toteumavertailu tiedoksi: talouspäällikkö 26 Kirjastoselvitys tiedoksi: sivistystoimenjohtaja, kirjastonjohtaja 27 Talousarvio 2015 ja ja taloussuunnitelma tiedoksi: toimialajohtajat

6 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Muut asiat - pöytäkirjanote: tarkastuslautakunnan jäsenet, tilapäisen lautakunnan jäsenet 29 Tiedoksi - ei toimenpiteitä

7 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Imatran seudun ympäristötoimen tilaratkaisut ja yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 218/ /2015 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Imatran seudun ympäristötoimen eläinlääkintähuollolla on tällä hetkellä tilat Pa rik ka las sa, Ruokolahdella ja Imatralla. Parikkala toimipiste on tällä hetkel lä väistötiloissa ja sen tilaratkaisua selvitellään yhteistyössä Parikkalan kun nan kanssa. Hyötyeläinten tarvitsemien palvelujen takia Parikkalassa on tarpeen säilyttää vastaanotto- ja tutkimustilat. Vuoksenniskalla osoitteessa Tarkastamonkuja 3 oleva kiinteistö on mu kana Imatran kaupungin kiinteistöjen kehittämisohjelmassa, koska sen käyttö as te on ollut useamman vuoden ajan hyvin pieni. Ruokolahden kunnan eläin lää kin tä huol to ti lat Mutkapolku 6:ssa ovat perusremontin tarpeessa. Imat ran kaupunki on valmis kunnostamaan kunnalliselle eläin lää kin tä huollol le uudet tilat sopivaan kohteeseen. Tilatarkastelujen yhteydessä on tarkoi tuk sen mu kais ta tarkastella kunnallisen eläinlääkintähuollon jär jes tä minen kokonaisuudessaan seudun eteläpäässä. Imatran Seudun ympäristölautakunta on käsitellyt eläin lääkin tä huol lon tilaratkaisuja ja päättänyt, että Imatralle suunnitellaan ja to teute taan seudun eteläpäätä palveleva peruseläinlääkintähuolto palveluita tarjoa va yhteisvastaanotto. Lautakunta oikeuttaa ympäristö johtajan hoi tamaan hanketta Imatran seudun ympäristötoimen osalta. Lautakunta oikeut taa ympäristöjohtajan irtisanomaan toiminnallisesti sopivana ajan kohta na vuokrasopimuksen Ruokolahden kunnan kanssa eläin lää kin tä huol to tilois ta osoitteessa Mutkapolku 6, Ruokolahti. Imatran seudun ympäristölautakunta puoltaa yhteistoimintasopimuksen/ vuok ra so pi muk sen purkamista Imatran Eläinklinikka Oy:n kanssa toi minnal li ses ti sopivana ajankohtana ja saattaa asian edelleen Imatran kau pungin hal li tuk sen käsiteltäväksi. Järjestelyjen toteuttaminen edellyttää kuntien välisen yh teis toi min ta so pimuk sen muuttamista, koska tässä yhteydessä eläinlääkinnän toimitila lakkai si Ruokolahdella. Ympäristölautakunta esittää sopimuskuntien valtuustojen päätettäväksi, että Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien välinen yh teistoi min ta so pi mus ympäristöterveydenhuollon ja ympäristön suojelun pal velui den järjestämisestä seutukunnallisesti / kohta 11 KIIN TEIS- TÖT JA TOIMIPISTEET muutetaan muotoon: Imatran seudun ympäristötoimi vuokraa pääasialliset toimitilat Imatran kau pun gil ta ja muut tarvitsemansa tilat seudun muilta kunnilta, mikäli kau pungil la/ kunnilla on tarvetta vastaavat tilat tarjottavissa. Eläin lää kin tä huol topal ve lu tuotetaan seudun yhteisvastaanottotiloissa (Parikkala, Imatra).

8 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Imatran, Parikkalan, Rautjär ven ja Ruokolahden kuntien välinen yhteistoimintasopimus ym pä ris tö tervey den huol lon ja ympäristön suojelun palveluiden järjestämisestä seu tukun nal li ses ti / kohta 11 KIINTEISTÖT JA TOIMIPISTEET muu te taan muotoon: Imatran seudun ympäristötoimi vuokraa pääasialliset toimitilat Imatran kau pun gil ta ja muut tarvitsemansa tilat seudun muilta kunnilta, mikäli kau pungil la/ kunnilla on tarvetta vastaavat tilat tarjottavissa. Eläin lää kin tä huol topal ve lu tuo te taan seudun yhteisvastaanottotiloissa (Parikkala, Imatra). Oheismateriaali Imatran seudun ympäristötoimen eläinlääkintähuollon tilaratkaisut seudun eteläpäässä, Imatran seudun ympäristölautakunnan ote pöytäkirjasta

9 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Imatran seutukunnan turvallisuussuunnitelma / /2015 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Seutukunnallisen turvallisuussuunnittelun lähtökohtana on ko ko nais tur val lisuu den parantaminen alueellisesti valtioneuvoston laatiman sisäisen turval li suus oh jel man mukaisesti. Päätavoitteena on turvallisuusongelmien ennal ta eh käi sy. Seutukunnallinen turvallisuussuunnitelma laaditaan val tuusto kau sit tain. Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen kolmannesta si säisen turvallisuuden ohjelmasta, jonka nimi on Turvallisempi huominen. Tarkas te lun kohteeksi on valittu erityisesti arjen ja asumisen turvallisuus, nuor ten turvallisuuden parantaminen, erilaisista päihteistä aiheutuvat turval li suus uh kat sekä rikoksen uhrin ja tekijän palvelujen kehittäminen. Paino pis te on sellaisissa tavoitteissa ja toimenpiteissä, joiden toimeenpano edel lyt tää yhteistyötä viranomaisten ja eri järjestöjen välillä. Seutukunnallinen kysely toteutettiin syksyllä 2014 ajalla Ky se lyn pohjana käytettiin rikosseuraamuslaitoksen turvallisuuskyselyä. Ky se lyn toteuttajana oli Imatran turvallisuustyöryhmä, jonka jäsenistöön kuu lu vat seutukunnan kunnat (Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala) sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote, Etelä-Karjalan pe las tuslai tos, Kaakkois-Suomen poliisilaitos, Kaakkois-Suomen rajavartiolaitos ja Imat ran rovastikunta. Turvallisuuskyselyn avulla pyrittiin kartoittamaan asukkaiden näkemyksiä omas ta, asuinalueen ja kotikunnan turvallisuudesta, poliisin ja pe las tus viran omais ten palvelukyvystä sekä asukkaiden joutumisesta erilaisten ri kosten kohteeksi. Tulosten perusteella Imatran seutukunta koettiin pääsääntöisesti tur val lisek si asuinalueeksi. Turvattomuutta aiheuttavat erityisesti lii ken ne tur val lisuu teen liittyvät asiat, samoin huoli lasten turvallisuudesta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään jatkossa osana seutukunnan tur val li suussuun nit te lua ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävää työtä. Vuonna 2015 alkavaan ohjelmaan keskeisiksi osa-alueiksi nousivat Imatran seutukunnassa: kodin ja arjen turvallisuus liikenneturvallisuuden kehittäminen Liikenneturvallisuuteen liittyvät tavoitteet ja tarvittavat toimenpiteet esi tellään Imatran seutukunnan liikenneturvallisuusstrategiassa sekä kuntien tur val li suus suun ni tel mis sa. Kodin ja arjen turvallisuuden kokonaisuuteen on huomioitu erikseen syr jäyty mi nen ja sosiaalinen turvallisuus, Ikäihmisten kotihoidon ja kotona asumi sen turvallisuus sekä harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelujen

10 Rautjärven kunta Esityslista 12/ var mis ta mi nen moniviranomaisyhteistyön turvin. Turvallisuussuunnitelmassa esiin nostetut näkökulmat huomioidaan kunnal li ses sa päätöksenteossa ja päätösten valmistelussa. Turvallisuusasiat ovat osa strategista suunnittelua ja talousarvion valmistelua. Toteutumisen ar vioin ti ja mittaaminen tapahtuvat normaaliin tapaan tilinpäätöksen yh teydes sä. Imatran seutukunnan turvallisuussuunnitelma hyväksytään käyttöön kuntien valtuustoissa ja pelastuslaitoksen päätöksentekoelimissä. Poliisin osal ta päätöksen tekee Kaakkois-Suomen poliisin poliisipäällikkö. Hyväksymisen jälkeen seutukunnan turvallisuustyöryhmä vastaa suun ni telman toimeenpanosta sekä seuraa ja arvioi suunnitelman toteutumista. Kunnanhallitus esittää Imatran seutukunnan turvallisuussuunnitelman kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Oheismateriaali Imatran seutukunnan turvalliskysely ja turvallisuussuunnitelma vuosille Imatran seutukunnan turvallisuussuunnitelma

11 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Imatran kaupungin sote-palvelujen integrointi Eksoteen / /2015 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Imatran kaupunginvaltuusto on päätöksellään päättänyt, et tä Imatran kaupungin sote-palvelujen integrointi Eksoteen toteutetaan edellytyksin, että Eksoten uuden perussopimuksen sisältö ja integ raa tion aiheuttamien taloudellisten vastuiden jako on hyväksytty Ek soten jäsenkuntien kesken lokakuun 2015 loppuun mennessä. Eksoten perussopimuksen uudistamista ja taloudellisten vastuiden jakoa jä sen kun tien kesken on valmisteltu maakunnan kuntajohtajien toimesta ke sän 2015 aikana. Kuntajohtajien valmisteluun perustunut esitys on esitel ty Eksoten jäsenkuntien päättäjille suunnatussa infotilaisuudessa Imatran kaupunginvaltuusto on osaltaan hyväksynyt Eksoten uuden pe russo pi muk sen ja integraation aiheuttamien taloudellisten vastuiden mää räyty mis pe rus teet Kuntajohtajien neuvottelukunta on käsitellyt tarkennetun esityksen kuntien vä lis ten maksuosuuksien käsittelystä Eksoten johdon kanssa on sovittu kuntavierailu kunnanhallituksen kanssa ennen kokousta klo 13.00, jossa käsitellään Imatran liittymisen vaikutuksia. Perussopimusluonnos, josta käy ilmi myös voimassa olevan pe rus so pimuk sen määräykset yliviivauksin, ns. kehittämiskorvauslaskelma, sekä jäsen kun tien maksuosuuksien määräytymisperusteet ovat esityslistan liit teinä. Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto päättää hyväksyä 1. Liitteenä olevan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kun tayh ty män (Eksoten) muutetun perussopimusluonnoksen mukaisen pe rus so pi muk sen, joka tulee voimaan lukien korvaten samal la voimaan tulleen Eksoten perussopimuksen siten, että samalla kunnanvaltuusto hyväksyy seuraavat Imatran sosiaali- ja ter vey den huol lon palvelujen ja Eksoten integraatioon liittyvät toi menpi teet ja ehdot: Imatran kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen in teg raation yhteydessä Imatran kaupunki suorittaa Eksotelle ker ta kaik ki sena kehittämiskorvauksena oheisen liitteenä olevan laskelman mu kaises ti määräytyvän kehittämiskorvauksen per niistä kehit tä mis toi men pi teis tä, joita kuntayhtymässä on toteutettu vuosina ; Eksoten jäsenkunnat vahvistavat, että Eksote -kuntayhtymän ta-

12 Rautjärven kunta Esityslista 12/ sees sa ei ole erikoissairaanhoitoon kohdistuvaa alijäämää, ei kä siten sellaista alijäämää, josta ottaen huomioon Imatran kaupun gin asema kuntayhtymässä saakka, Imatran kau punki vastaisi; jälkeen kuntayhtymän taseeseen mahdollisesti syntyvästä uu des ta alijäämästä vastaavat kaikki voimaan tulevassa pe rus so pi muk ses sa määritellyt Eksoten jäsenkunnat pe rus so pi muksen 6 :ään perustuen peruspääoman jäsenkuntaosuuksiensa mukai ses sa suhteessa. Samalla valtuustot edellyttävät, että kun ta yh tymä ryhtyy jatkossakin kaikkiin niihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen sen saavuttamiseksi, ettei kuntayhtymän taseeseen synny jatkos sa uutta alijäämää; 2. Eksoten jäsenkuntien maksuosuuksien määräytymisperusteet alkaen määräytyvät esityslistan liitteenä kuvatun mallin mukai ses ti, jossa Imatran ja muiden jäsenkuntien keskinäiset suhteet mak su osuuk sis sa on jäädytetty ns. siirtymäkauden väliseksi ajaksi. Edelleen kunnanvaltuusto päättää valtuuttaa kunnanjohtajan tai tämän mää rää män allekirjoittamaan Eksoten perussopimuksen kunnan puolesta, se kä tarvittaessa hyväksymään sopimusluonnokseen tehtävät vähäiset tek nis luon tei set muutokset tai tarkennukset. Liitteet Lausunto Eksoten maksuosuuksien määrittelystä Oheismateriaali Eksoten maksuosuusmallin esittely Eksoten perussopimusluonnos Esitys Eksoten maksuosuuksien määrittelystä Imatran Eksote integointiin liittyvät kertakorvaus IT-investoinneista ja kehityshankkeista

13 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Lausuntopyyntö taksilupakiintiöiden vahvistamista varten vuodelle / /2015 Valmistelija: Eila Toppinen, sivistystoimenjohtaja p , s-posti: Taksiliikennelain (217/2007) 19 :n mukaan toimivaltaisen elinkeino-, liiken ne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) tulee vahvistaa kun ta koh taiset taksilupien enimmäismäärät vuosittain. Nyt on valmisteilla kiintiöpäätös vuo den 2015 taksilupien enimmäismääräksi Kymenlaakson ja Ete lä-kar jalan kunnissa. Taksilupien enimmäismääräpäätöksen perustaksi ELY-keskuksen tulee seu ra ta taksien kysynnän ja tarjonnan muutoksia sekä toimialan kan nat tavuu den kehitystä alueellaan. ELY-keskuksen on seurattava kuluttajien palau tet ta taksien saatavuudesta ja laadusta, sekä taksien riittävyyttä elin keino elä män ja kuntien kuljetustarpeiden kannalta. Taksilupien kuntakohtaiset enimmäismäärät tulee vahvistaa sellaiselle tasol le, että ne ei vät rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan ky synnän aikana eivätkä hei ken nä palvelujen laatua. Enimmäismäärää koskevassa päätöksessä on myös määrättävä, kuinka mo neen taksilupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat vaatimukset ja kuin ka monta lupaa myönnetään liitetyn kunnan alueelle. Liitetyllä kunnan alu eel la tarkoitetaan tässä sellaista kunnan aluetta, joka on tai sen jälkeen, yhtenä kuntana liitetty toisen kunnan osaksi tai muuten la kannut olemasta itsenäinen kunta. Taksiliikennettä harjoitettaessa on noudatettava taksiliikennelaissa sää detty jä laatuvaatimuksia, joihin kuuluvat mm. vahvistettujen ajovuorojen ajamis vel voi te, liikenteeseen käytettävän auton asianmukainen kunto ja varus tus, asiakkaan erityistarpeiden huomioiminen sekä vai ti olo vel vol li suuden noudattaminen asiakkaan yksityisyyden turvaamiseksi. ELY-keskus tarkistaa vähintään kerran vuodessa taksiluvan haltijoiden hyvä mai nei suu den ja vakavaraisuuden varmistaakseen, että taksiluvan hal tija täyttää luvan myöntämisen edellytykset. Kaakkois-Suomen ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa taksien riit tä vyydes tä, esteettömän kaluston määrästä sekä taksipalvelujen laadusta alueel laan. Taksipalvelujen riittävyyden osalta pyydetään erityisesti huo mioimaan sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjes tä mis tar peet. Tietoa pyydetään myös siitä, kuinka monella on oikeus käyt tää esteetöntä autoa. Kunnan kuljetuspalveluja koskevan vii mei simmän tarjouskilpailun osalta pyydetään kohteittain tiedot saatujen tarjousten kes ki mää räs tä. Kunnat valvovat ostamansa liikenteen hoitoa sopimusehtojen nojalla. ELY-kes kus pyytää kuntaa ilmoittamaan, kuinka usein ja millaisiin os to liiken teen laatua koskeviin sopimusrikkeisiin kunta on joutunut puuttumaan

14 Rautjärven kunta Esityslista 12/ vii mei sen vuoden aikana. Lausunnossaan kunta voi myös ottaa yleisesti kan taa taksiliikenteen laatutasoon alu eel laan. Lausunnossaan ELY-keskukselle kunta voi tuoda esiin myös tulevista palve lu ra ken teen muutosten (esim. koulut ja sairaanhoito) vaikutuksista kul jetus tar pei siin ja sitä kautta mahdollisista vaikutuksista taksilupamääriin pidem mäl lä aikavälillä. Kuntaa pyydetään täyttämään taksipalvelujen riittävyyttä sekä laatua kuvaa va lomake ja palauttamaan se lausuntonsa mukana Kaakkois-Suomen ELY-kes kuk sel le mennessä. Rautjärvellä on taksilupia yhteensä 12, joista esteettömiä kaksi. Tak si tiheys 1000 asukasta kohti on 3,26 (kolmanneksi suurin Etelä-Karjalassa, Ete lä-kar ja lan keskiarvo 1,85). Kunnan kuljetusten järjestämisessä keskeisenä ongelmana on niiden toimi joi den puute, jotka voivat tarjota liikennettä noin 30 matkustajan ka lustol la. Jos sopivia linja-autoja olisi käytettävissä, niin taksien määrä riittäisi pit käl le tulevaisuuteen. Kuljetustarpeesta johtuen tällä hetkellä näyttäisi ole van tarvetta lisätä taksikalustossa henkilön autoja, koska yhden yrit tä jän vara-autokin on käytössä. Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että Rautjärven kunnassa taksilupien määrä vastaa ky syn tää. Liitteet Lausunto taksilupakiintiöiden vahvistamisesta v Oheismateriaali Lausuntopyyntö taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 2016

15 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus Päätökset vesivoiman pysyvän käyttöoikeuden hakemuksista Hiitolanjoen voimalaitoksille 21/ / Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto on asettanut nähtäville vä li sek si ajaksi vesivoiman pysyvän käyttöoikeuden hakemukset: Metsä Board Oyj Juvankosken voimalaitos Vantaan Energia Oy Lahnasenkosken voimalaitos Hiitolanjoen Voima Oy Ritakosken ja Kangaskosken voimalaitokset. Hakemuksista voi tehdä muistutukset nähtävillä oloajan kuluessa. Hakemus koskee Änkilän osakaskunnan ja Haamukoski -talon omis tukses sa olevaa vesivoimaa entisen Änkilän jakokunnan osakkaina. Rautjärven kunta on Änkilän osakaskunnan osakas 3,51 % osuudella. Osal lis tu mis tar jous me net te lys sä Rautjärven kunta teki ehdollisen osal lis tumis pää tök sen Kangaskosken voimalaitoksen osalta. Hiitolanjoen Voima Oy toteaa käyttöoikeushakemuksessaan, että Rautjärven kunnan omis tusosuus ei ole ollut vaadittavaa yhtä prosenttia koskioikeudesta, joten sillä ei ole ollut osallistumisoikeutta. Omistusoikeuden laskenta perustuu siihen, että Haamukoski -talolla on kaik kien hakijoiden mukaan vuonna 1987 pidetyssä toimituksessa nro määritelty 26,143 % osuus Hiitolanjoen Suomen puolelle jääneissä kos kis sa. Eli myös osuus Koitsanlahden osakaskunnan puolelta. Tilusjärjestelyssä TN:o on kuitenkin todettu, että SNTL:n puo lelle jääneiden (Änkilän jakokunnan osakas-) tilojen jakokunnan vesialueista on 26,143 %. Täten Haamukoski talon omistusosuudesta tulee vähentää Koit san lah den osuus, jolloin Haamukoski talon oikeudet koko Hiitolanjoen puo lei siin koskiin on vain 13,07 % koko vesivoiman käyttöoikeudesta. Edellä esitetyn perusteella Änkilän jakokunnan kokonaisosuus jakaantuu 26,143 % Haamukoski-talolle ja 73,857 % Änkilän osakaskunnalle. Oikean laskukaavan perusteella Rautjärven kunnan omistusosuus Kangas kos ken voimalaitoksen koskioikeudesta on 1,3 % eli selvästi yli osal listu mis tar jouk sen vaatiman 1/100 osuuden vesivoimasta. Nyt vesivoiman pysyvän käyttöoikeuden hakemuksessa Hiitolanjoen Voima Oy esittää, että Rautjärven kunnalla ei ole omistukseen perustuvaa osal lis tu mis oi keut ta ja kunta on menettänyt osallistumisoikeutensa, koska Ete lä-suo men aluehallintovirasto oi ole suostunut Rautjärven kunnan vaati muk siin. Näkemyksemme mukaan Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei ole hylännyt

16 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus Raut jär ven kunnan vaatimuksia osallistumistarjousmenettelyssä vaan on ai noas taan todennut kuulutusmenettelyn päättyneeksi. Hiitolanjoen Voima Oy on itse osallistumistarjouksessaan ilmoittanut Rautjär ven kunnan vesivoiman omistusosuudeksi ½ x 3,51 % eli 1,755 prosentiksi eli se on katsonut Rautjärven kunnalla olevan osallistumisoikeuden. Tämän vuoksi ei kunna ei voida katsoa menettäneen osallistumiseoikeuttansa, vaikka se ei olekaan tehnyt selvitystä osallistumisoikeudestaa, koska kunnalla on ollut oikeus luottaa hakijan antamaan selvitykseen. Hiitolanjoen Voima Oy:n olisi tullut ilmoittaa Rautjärven kunnalle osal lis tumis tar jous me net te lyn päättymisestä ja edellyttää vesilain mukaisesti kuntaa suorittamaan osuutensa perustettavasta osakeyhtiöstä, esittää neuvottelujan vaihtoehtoisesta osallistumistavasta tai kiistää kunnan omistusoikeuteen perustuva oi keus osallistua hankkeeseen, jotta kunta olisi voinut toteuttaa osallistumisena tai riitauttaa asian kä rä jä oi keu des sa. Näin ollen Kangaskosken osallistumistarjousmenettelyä ei voida katsoa päät ty neek si Rautjärven kunnan osalta ja tämän perusteella vesivoiman py sy vän käyttöoikeuden hakemusta ei tulisi käsitellä. Juvankosken osalta Metsä Board Oyj katsoo, että sillä on lunastettuna kos ki oi keu det Änkilän jakokunnan puoleisiin vesialueisiin pääuoman osalta ja siksi tämä lunastus käsittää vain 1/8 koko kosken vesivoiman arvosta. Hakemuksissa on vesivoiman käyttöoikeuskorvausten perusteiksi mää ri telty koskittain arvot: Juvankoski 95 /KW Lahnasenkoski 75 /kw Ritakoski 75 /kw Kangaskoski 75 /kw Hakijoiden esittämät korvaussummat jakautuisivat: Haamukoski -talolle ,64 Änkilän osakaskunnalle ,75 Hinnoittelussa hakijat vetoavat noudatettuun oikeuskäytäntöön. Olo suh teiltaan Hiitolanjoen koskien kanssa vastaavan Nurmijoen koskien lain voimais ten korvauspäätösten mukaan Hiitolanjoen koskien käyt tö oi keus korvaus ten perusteiksi nykyarvolla tulisi: Juvankoski 160 /kw Lahnasenkoski 135 /kw Ritakoski 95 /kw Kangaskoski 115 /kw Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle tehdä hakemuksista muistutukset näh tä vil lä oloajan kuluessa. Muistutuksissa tulee kunnan vaatimuksina esittää: 1. Haamukoski -talon korvausosuudeksi tulee määritellä 26,143 % ja Än ki län osakaskunnan korvausosuudeksi 73,857 % lunastettavasta

17 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus ve si voi man pysyvästä käyttöoikeudesta 2. Käyttöoikeuskorvausten perusteeksi tulee vahvistaa Nurmijoella nou da te tut perusteet 3. Kangaskosken osalta hakemus tulee hylätä, koska osal lis tu mis tarjous me net te lyä ei ole saatettu vesilain mukaisesti päätökseen. Hyväksyttiin. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut hakemuksista päätökset Päätöksillä vesioikeus on vahvistettu kaikille hakijoille. Änkilän osa kas kunnan osuudeksi vesivoimasta on määritelty 73,857 % ja Haamukoski -talon osuu dek si 26,143 %. Koskivoiman arvo on määritelty hakijoiden esit tä mällä tehon yksikköhinnalla, mutta tehoarvoja on korotettu. Korvaukset ja kautu vat: Änkilän osakask. Haamukoski Yhteensä MetsäBoard Oyj Juvankoski , , ,70 Vantaan Energia Oy Lahnasenkoski , , ,80 Hiitolanjoen Voima Oy Ritakoski ja Lahnasenkoski , , ,20 Yhteensä , , ,70 Päätös vastaa Rautjärven kunnan kantaa korvauksen jakaantumisessa Än ki län osakaskunnan ja Haamukoski-talon välillä. Kunnan muistutusta ve si voi man arvon määrittelystä tai toimituksen keskeyttämisestä Kan gaskos ken voimalaitoksen osalta ei ole hyväksytty. Aluehallintovirasto ei päätöksessään perustele, miksi se on hyväksynyt sel lai se naan hakijoiden esityksen vesivoiman arvon määrittelystä. Kunnan vaatimuksen osalta Kangaskosken hakemuksen hylkäämisestä sil lä perusteella, että osallistumistarjousmenettelyä ei ole saatettu pää töikseen asianmukaisella tavalla Aluehallintovirasto toteaa: "Vesilain 8 luvun 8 :n mukaisesti kuulutushakemuksen tuli sisältää hankkeen suunnitelma, selvitys, josta käy ilmi kenelle käyttöön otettava ve si voima kuuluu sekä hankkeen kustannusarvio ilmoituksineen siitä, mikä osa kus tan nuk sis ta on tarkoitettu hankkeeseen osallistuvien rahoitettavaksi. Kuu lu tus ha ke mus on tuolloin sisältänyt edellä mainitun lainkohdan edel lyttä mät selvitykset ja kuulutusaikana saapunut kirjelmä on toimitettu ha ki jalle. Koska kirjelmät ei ole johtaneet uuden yhtiön muodostamiseen Hii to lan-

18 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus jo en Voima Oy on tehnyt aluehallintovirastolle käyttöoikeutta kos ke van hake muk sen, josta on tässä päätöksessä kysymys." Omassa vastineessaan Hiitolanjoen Voima Oy toteaa, ettei vesilain 8 luvun mu kai nen osallistumisilmoitus voi olla Rautjärven kunnan esittämin tavoin eh dol li nen, joten kunta on tällä perusteella menettänyt oikeutensa osal listua Kangaskosken voimalaitoshankkeeseen. Päätöksen arviointia Aluehallintoviraston ja Hiitolanjoen Voima Oy:n näkemys vesilain tul kin nasta on siis se, että osallistumistarjousmenettelyssä vesivoiman omistajilla on oikeus vain hyväksyä tehty tarjous, vaikka se perustuisikin virheellisiin tie toi hin. Päätöksen perusteella Hiitolanjoen Voima Oy:llä ole ollut vel vol lisuut ta ilmoittaa hankkeen käynnistämisestä Rautjärven kunnalle, vaikka lain mukaan vesivoiman lunastushakemus voidaan panna vireille vasta, kun vesilain 8 luvun 6 :n vaatima osakeyhtiö on perustettu taikka osal listu mis tar jouk sen tekijä sekä osallistumisilmoituksen tekijät ovat muutoin sopi neet Osallistumisilmoituksessaan Rautjärven kunta on todennut mm. "Rautjärven kunta ilmoittaa ehdollisesti halukkuutensa osallistua Kan gaskos ken vesivoimalaitoshankkeeseen, jotta kunta ei menettäisi oikeuttaan osal lis tua hankkeeseen." Rautjärven kunnan osallistumisilmoituksessa on siis todettu halukkuus osal lis tua hankkeeseen. Kunta teki ehdollisen osallistumisilmoituksen, koska tehty tarjous jo sinällään oli virheellinen ja sisälsi suuren taloudellisiin ar voi hin liittyvän riskin, kun suurimpana edunsaajana on osal lis tu mis tarjouk sen tehnyt Hiitolanjoen Voima Oy. Hyväksymällä osallistumistarjouksen ilman ehtoja kunta olisi voinut me nettää oikeutensa riitauttaa osallistumistarjouksessa esitetty suunnitelma ja hank keen kustannusarvioon sisältyvät korvaukset Hiitolanjoen Voima Oy:lle, koska vesilain 8 luvun 7 : 3 momentissa riitauttamisperusteena ei hy väk sy tä osallistumistarjouksessa esitetyn suunnitelman sisältöä. Siinä to de taan: "Osakeyhtiön yhtiösopimusta tai yhtiöjärjestyksen tekemistä koskevan erimie li syy den ratkaisemiseksi hankkeeseen osallistuvalla on oikeus pyytää kä rä jä oi keut ta asettamaan kaksi välimiestä ja näille puheenjohtaja rat kaise maan erimielisyydet soveltuvin osin noudattamalla, mitä vä li mies me nette lys tä annetussa laissa (967/1992) säädetään." Edellä esitetyn vuoksi Rautjärven kunnan ehdollista osallistumisilmoitusta tu li si pitää vesilain 8 luvun osallistumisilmoituksena, jonka vuoksi ve si voiman käyttöoikeushakemus tulisi hylätä, koska Hiitolanjoen Voima Oy ei ole asian mu kai ses ti esittänyt Rautjärven kunnalle liittymistä hankkeeseen osal lis tu mis tar jous me net te lyn päättymisen jälkeen ja siten hakijana ei ole ol lut vesilain tarkoittama hakija. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Etelä-Suomen Aluehallintoviraston pää tök set pysyvän käyttöoikeuden myöntämisestä Hiitolanjoen koskille.

19 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus Rautjärven kunta tyytyy muutoin päätöksiin, mutta päättää hakea muutosta Vaa san hallinto-oikeudelta vaatien päätöksen kumoamista Kangaskosken osal ta, koska Hiitolanjoen Voima Oy ei ole vesilain tarkoittama hakija, jolle py sy vä käyttöoikeus voidaan myöntää. Liitteet Oheismateriaali Muistutus Juvankosken vesivoiman käyttöoikeushakemuksesta Kuulutus päätös Juvankosken voimalaitoksella käytettävän muille kuuluvan vesivoiman pysyvälle käyttöoikeudelle Kuulutus päätös Lahnasenkosken voimalaitoksella käytettävän muille kuuluvan vesivoiman pysyvälle käyttöoikeudelle Kuulutus päätös Ritakosken ja Kangaskosken voimalaitoksilla käytettävän muille kuuluvan vesivoiman pysyvälle käyttöoikeudelle

20 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Saimaan talous ja tieto Oy:n laajeneminen 239/ /2015 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Saimaan talous ja tieto Oy:n ICT toiminta on laajenemassa vuoden 2016 alus ta Imatran kaupunkiin ja Kotkan kaupunki on hyväksynyt yhteis toi min ta so pi muk sen, jonka tavoitteena on fuusioida ICT-Kymi ja siten laa jen taa Saitan toimina myös Etelä-Karjalan maakunnan ulkopuolelle. Tavoitteena on myös saada yhteistyö käyntiin Carean kanssa, jolloin Saitan ICT palvelisi Etelä-Kymenlaaksoa samalla tavalla kuin Etelä-Karjalaa. Muutokset Saita Oy:n osalta ovat niin merkittäviä, että alkuperäinen osakas so pi mus perustajajäsenten eli Lappeenrannan kaupungin ja Eksoten vä lil lä sekä yhtiöjärjestys on päivitettävä vastaamaan uutta tilannetta. Muutoksen toteuttamisen aloittamista varten esitetään Saimaan talous ja tie to Oy:n osakkaille yhteistoimintasopimuksen hyväksymistä, Rautjärven kunnanhallitus hyväksyy yhteistoimintasopimuksen ja val tuuttaa kunnanjohtaja Harri Anttilan allekirjoittamaan sopimuksen. Rautjärven kunta hyväksyy yhteistoimintasopimuksen periaatteet nou datet ta vik si myös muissa mahdollisissa laajentumisneuvotteluissa. Oheismateriaali Esitys Saimaan talous ja tieto Oy:n yhteistoimintasopimukseksi Saimaan talous ja tieto Oy:n laajeneminen

21 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Rautjärven kunnan asuntopoliittinen ohjelma / /2015 Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Rautjärven kunnan taloussuunnitelmassa annettiin tehtäväksi laa tia asuntopoliittinen ohjelma, joka kattaa asuinhuoneistojen pe rus korjaus- ja toisaalta purkamissuunnitelmat, jotta Rautjärven Vuokratalot Oy:n ta lou del li nen toiminta voidaan turvata jatkossa. Asuntopoliittinen ohjelma jakautuu kolmeen osioon, joista ensimmäisessä kä si tel lään kunnan nykyistä väestön ja asuntokannan tilannetta ja en nustei ta. Toisessa osiossa käsitellään kunnan strategiaa. Kolmannessa osiossa käsitellään asuntopoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet. Rautjärven kunnan asuntopoliittinen ohjelma vuosille on esitys lis tan liitteenä. Tekninen keskus päivittää kiinteistöohjelmaa, josta on liit tee nä asuntotoimintaan liittyvä kiinteistösalkku. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen esityksen asuntopoliittiseksi oh jelmak si vuosille ja antaa tarvittavat jatkovalmisteluohjeet. Esitys kunnanvaltuustolle käsitellään yhtäaikaisesti kiinteistöpoliittisen ohjel man kanssa Liitteet Rautjärven kunnan asuntopoliittinen ohjelma Kiinteistösalkku 2015 asuntotoiminnan osalta

22 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Sivistystoimen täyttöluvat Valmistelija: Eila Toppinen, sivistystoimenjohtaja p , s-posti: SImpeleen yhteiskoulussa on tullut avoimeksi kaksi opettajan viransijaisuutta. Vuorotteluvapaan sijaisuus ajaksi Äitiysloman sijaisuus ajaksi Kunnanhallitus myöntää täyttöluvat em. tehtäviin.

23 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Teknisen keskuksen täyttöluvat / /2015 Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Kunnanhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan Rautjärven kunnan vakinaisia vakansseja tai pitkiä määräaikaisia sijai suuk sia (yli 3 kk) ei saa täyttää ilman täyttölupamenettelyä. Täyt tö lu pame net te ly koskee myös tilapäistä henkilöstöä ja työllistämistuella pal kat tavia henkilöitä, lukuun ottamatta velvoitetyöllistettäviä. Työllistämisen / määräaikaisuuksien perusteena ao. valmistelijan eh do tuksel le: - Kunnnalla velvoite maksaa työmarkkinatuen kuntaosuutta pit kä ai kais työttö mis tä - Kunnalla on velvoite työllistää työvoimatoimisto osoittamia vel voi te työl listet tä vis tä. - Työllistetyt avustavat ja tuuraavat vakituista henkilöstöä. He tekevät monia ulospäin nä ky viä yleisten alueiden, puistojen, liikuntapaikkojen, leik kikent tien ja kiin teis tö jen siistimis-, raivaus- ja huoltotöitä sekä korjaavat pien ko nei ta. Valmistelijan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen täyttöilmoitukset neljän vel voi te työl listet tä vän työhönosoitukset ja antaa täyttöluvan: - Kunnossapitotyöntekijä 3 (kolme) kpl, ajanjakso Työn ku va na vakituisen henkilöstön avustaminen: puistot, taajamametsät, ylei set alueet, ki r ves mie hen työt sekä muut työnantajan osoit ta mat teh tävät. - Siivooja 1 (yksi) kpl, ajanjakso Työn ku va na kai ken laiset siivoojan tehtävät Rautjärven kunnassa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen 6 kuukauden ( ) palk kauk sen kolmelle kunnossapitotyöntekijälle ja yhdelle siivoojalle työl listä mis vel voit teen perusteella.

24 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hallintokeskuksen henkilöstö- ja organisaatiomuutokset 175/ / Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Kunnanjohtaja on laatinut muistion hallintokeskuksen henkilöstön tehtävissä ja organisoinnissa tarvittavista muutoksista. Seuraavien kolmen vuoden aikana hallintokeskuksessa on odotettavissa usei ta eläköitymisiä. Toiminnan häiriöttömyyden ja jatkuvuuden tur vaa misek si on tarpeen tehdä päätöksiä henkilöstön tehtävien muutoksista ja toimin nan organisoinnista. Vuoden 2015 talousarvion tavoitteiden mukaisesti kunnanhallitus on hyväk sy nyt taloushallinnon siirron Saimaan Talous ja Tieto Oy:n hoi det ta vaksi lukien. Muutos aiheuttaa pysyvän vakinaisesti hoidettavien tehtä vien vähennystarpeen sen jälkeen kun vuoden 2015 tilinpäätös on valmis tu nut Toimialasihteerin jäädessä eläkkeelle sivistyskeskuksen hallinnon tehtävät siir ty vät yksin sivistystoimenjohtajan hoidettavaksi, joka aiheuttaa mer kit tävän henkilöriskin Sivistyskeskuksen häiriöttömän jatkuvuuden tur vaa misek si. Teknisen keskuksen toimialasihteeripalvelut on jo nyt hoidettu hal lin to keskuk sen alaisella henkilöstöllä. Vastaavaan käytäntöön siirrytään myös sivis tys kes kuk sen osalta. Kevään 2014 jälkeen kehitysjohtajan hoidettujen tehtävien määrä on alentu nut merkittävästi. Vuoden 2015 talousarvion henkilöstösuunnitelmassa on todettu tehtävien määrän alentuneen puoleen, joten tehtävät edel lyt tävät järjestelyä. Kunnanvaltuuston hyväksymässä kuntastrategiassa 2015 kunnan hal lin toteh tä viin on asetettu kaikkiaan noin euron vuositason so peu tusvel voi te, jonka toteutuminen ei ole mahdollista ilman vakinaisen hen ki löstön vähennystä. Hallintokeskuksen kokonaishenkilöstötarpeeksi jälkeen ar vioidaan 9,5 henkilötyövuotta, joten muutoksessa nykyisten vakanssien ko konais työ mää räs tä poistuu 1,5 htv (tai 2 htv, jos otetaan huomioon täyt tä mättä jätetty sivistyskeskuksen toimialasihteerin tehtävä). Tällä muutoksella voidaan saavuttaa noin euron säästö hal lin to tehtä vis tä, joka vastaa noin 1/3 kokonaistavoitteesta. Asetetun tavoitteen saavut ta mi sek si kunnan hallintotehtävistä tulisi vielä löytää noin 3 htv työ määrää vastaava vähennys, jota ei kuitenkaan käsitellä tässä prosessissa.

25 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vähennystarpeen lisäksi toiminnan uudelleen organisointi vaikuttaa koko hal lin to kes kuk sen henkilöstön tehtäviin. Muutoksen valmistelu toteutetaan yhteistoimintamenettelynä, jossa yh teistoi min ta neu vot te lu jen lisäksi tarjotaan kahden viikona aikana mahdollisuus tul la henkilökohtaisesti kuulluksi koko hallintokeskuksen henkilöstölle. Tavoit tee na on, että kunnanhallitus voisi tehdä päätökset niin henki lös tön kuin organisaationkin osalta. Kunnanhallitus päättää aloittaa yhteistoimintamenettelyn hallintokeskuksen hen ki lös tö- ja organisaatiomuutoksista oheisessa muistiossa esi te tyn mukaisesti. Kunnanjohtajan ja talouspäällikön tulee toimittaa mennessä henki lös töl le ja henkilöstöjärjestöjen edustajille tarkennettu kuvaus hal lin to keskuk sen tehtäväkokonaisuuksista ja niiden resurssoinnista. Yhteistoimintamenettelyssä Rautjärven kuntaa työnantajana edustavat kun nan hal li tuk sen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja talouspäällikkö. Kunnan hal li tus päättää muista kunnan edustajista yhteistoimintamenettelyssä. Li säk si asiantuntijoina toimivat teknisen ja sivistyskeskuksen toi mi ala joh tajat. Hyväksyttiin. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Yhteistoimintamenettelyn aloitusneuvottelu pidettiin Neu vot telus sa käsiteltiin menettelyn perusteet ja sovittiin henkilöstön kuulemisesta se kä prosessin etenemisestä. Menettelyn päätösneuvottelu pidetään klo Neuvottelun tulokset ja käsitellyt asiat tulevat jul ki siksi neuvottelujen päättymisen jälkeen. Hallintokeskuksen henkilöstöä on kuultu välisenä aikana. Kuu le mi sis sa ovat olleet läsnä työnantajan edustajina kunnanjohtaja ja kun nan hal li tuk sen puheenjohtaja sekä hänen sijaisenaan kahdessa vii meises sä kuulemisessa kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Vs. hen ki lös tö sihtee ri Tuula Petenius on toiminut sihteerinä. Kuulemisen pohjana on ollut kunnanjohtajan ja talouspäällikön laatimat teh tä vä ku vauk set, joissa on pyritty kuvaamaan kaikki kunnan vakinaisen hen ki lös tön tehtävät. Yhteistoimintamenettelyn päätyttyä kunnanhallituksen tulee ottaa kantaa

26 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus hen ki lös tön vähennystarpeeseen sekä suhtautumiseen osa-aikaisuuteen. Prosessia jatketaan siten, että henkilöstölle ja pääsopijajärjestöille an netaan mahdollisuus ottaa kantaa kunnanhallituksen kannanoton jälkeen tehtä viin lopullisiin tehtäväkuviin mennessä. Kunnanhallituksen pää tet tä väk si toimenpiteet tulevat Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kokouksessa annettavan se los tuksen yhteistoimintamenettelystä ja tekee periaatepäätökset henkilöstön vähen nys tar pees ta ja osa-aikaistamisista, jos menettely on saatu pää tökseen. Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen päättyneen yh teis toi min tame net te lyn ja päätti: 1. Vakinaisen henkilöstön määrän vähentäminen voidaan toteuttaa eläköi ty mis ten kautta ja työsuhteet jatkuvat eläkkeelle jäämiseen saakka. 2. Hallintokeskuksen töistä muodostetaan kokoaikaiset vakanssit, joiden pohjalta rekrytointi on mahdollista tulevaisuudessa lukuun ot tamat ta jo nyt osa-aikaisena hoidettua tehtävää. 3. Osa-aikaiseen tehtävään haluaville selvitetään mahdollisuutta siirtyä osa-ai kai se na kunnan muihin tehtäviin. 4. Muutokset toteutetaan lukien, johon saakka takuupalkat ovat voimassa. Eläkkeelle jäävien osalta palkkausta ei muuteta. 5. Yksittäiset tehtävämuutokset voidaan toteuttaa kuitenkin aiemmin yh teis työs sä henkilöstön kanssa. 6. Kaikkien tehtävien osalta laaditaan uusi tehtävien vaativuuden arvioin ti, joiden pohjalta määritellään tehtäväkohtaiset palkat. 7. Uudet arviointikriteerit valmistellaan yhteistyössä pää so pi ja jär jes töjen edustajien kanssa. 8. Täydennyskoulutusta tarjotaan tehtävän muutoksen edellyttämällä ta val la. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Yhteistoimintamenettelyn aloitusneuvottelu pidettiin Neu vot telus sa käsiteltiin menettelyn perusteet ja sovittiin henkilöstön kuulemisesta se kä prosessin etenemisestä. Menettelyn päätösneuvottelu pidetään klo Neuvottelun tulokset ja käsitellyt asiat tulevat jul ki siksi neuvottelujen päättymisen jälkeen. Hallintokeskuksen henkilöstöä on kuultu välisenä aikana. Kuu le mi sis sa ovat olleet läsnä työnantajan edustajina kunnanjohtaja ja kun nan hal li tuk sen puheenjohtaja sekä hänen sijaisenaan kahdessa vii meises sä kuulemisessa kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Vs. hen ki lös tö sih-

27 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus tee ri Tuula Petenius on toiminut sihteerinä. Kuulemisen pohjana on ollut kunnanjohtajan ja talouspäällikön laatimat teh tä vä ku vauk set, joissa on pyritty kuvaamaan kaikki kunnan vakinaisen hen ki lös tön tehtävät. Yhteistoimintamenettelyn päätyttyä kunnanhallituksen tulee ottaa kantaa hen ki lös tön vähennystarpeeseen sekä suhtautumiseen osa-aikaisuuteen. Prosessia jatketaan siten, että henkilöstölle ja pääsopijajärjestöille an netaan mahdollisuus ottaa kantaa kunnanhallituksen kannanoton jälkeen tehtä viin lopullisiin tehtäväkuviin mennessä. Kunnanhallituksen pää tet tä väk si toimenpiteet tulevat Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kokouksessa annettavan se los tuksen yhteistoimintamenettelystä ja tekee periaatepäätökset henkilöstön vähen nys tar pees ta ja osa-aikaistamisista, jos menettely on saatu pää tökseen. Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen päättyneen yh teis toi min tame net te lyn ja päätti: 1. Vakinaisen henkilöstön määrän vähentäminen voidaan toteuttaa eläköi ty mis ten kautta ja työsuhteet jatkuvat eläkkeelle jäämiseen saakka. 2. Hallintokeskuksen töistä muodostetaan kokoaikaiset vakanssit, joiden pohjalta rekrytointi on mahdollista tulevaisuudessa lukuun ot tamat ta jo nyt osa-aikaisena hoidettua tehtävää. 3. Osa-aikaiseen tehtävään haluaville selvitetään mahdollisuutta siirtyä osa-ai kai se na kunnan muihin tehtäviin. 4. Muutokset toteutetaan lukien, johon saakka takuupalkat ovat voimassa. Eläkkeelle jäävien osalta palkkausta ei muuteta. 5. Yksittäiset tehtävämuutokset voidaan toteuttaa kuitenkin aiemmin yh teis työs sä henkilöstön kanssa. 6. Kaikkien tehtävien osalta laaditaan uusi tehtävien vaativuuden arvioin ti, joiden pohjalta määritellään tehtäväkohtaiset palkat. 7. Uudet arviointikriteerit valmistellaan yhteistyössä pää so pi ja jär jes töjen edustajien kanssa. 8. Täydennyskoulutusta tarjotaan tehtävän muutoksen edellyttämällä ta val la. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Esityksestä laadittiin koonti, josta pyydettiin kirjalliset muistutukset ja lausun not. Pääsopijajärjestöiltä ja henkilöstöltä saadut kannanotot yh teis toimin ta me net te lyn tuloksesta sekä vastine ovat liitteenä.jytyn lausunto on tullut vastineen laatimisen jälkeen.

28 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kannanotoissa hyväksyttiin yleisesti yhteistoimintamenettelyn pohjalta laadit tu esitys. Erityistä huomiota kiinnitettiin kirjapitoon liittyvien tehtävien osaa mi sen varmistamiseen. Henkilöstön muistutusten perusteella kahden toi men tehtäväkuvaukset on syytä järjestellä uudelleen ja tarkentaa toimien nimikkeitä. Muutokseen liittyvät toimeenpanopäätökset tehdään erillisinä. Kunnanhallitus hyväksyy toimeenpantavaksi esityksen Rautjärven kunnan hal lin to kes kuk sen henkilöstö- ja tehtävämuutoksista 2016 niin muutettuna, et tä kahden toimen tehtäväkuvaukset määritellään seuraavasti: Palvelusihteerin toimi (Seija Vento) Tehtävän tarkoitus Sivistyskeskuksen toimialasihteerin tehtävät Laskutuksen varahenkilö Taloushallinnon järjestelmien avustaminen käytettävyydessä ja yl lä pidos sa Teknisen toimen toimialasihteerin tehtävät Keskeiset tehtävät Päivähoidon laskutukseen liittyvät asiat Päivähoidon maksupäätöksiin liittyvät tehtävät, hinnoittelu ja täy täntöön pa no Iltapäivätoiminnan palveluihin liittyvät tehtävät Lastenhoidon tukeen kuuluvat ilmoitukset KELA:lle Päivähoidon arkistointiasiat Laskujen sisältötarkastukseen liittyvät tehtävät Taloushallinnon arkistointi Teknisen toimen laskujen sisältötarkastus ja teknisen toimen so pi musten oikeellisuuden tarkistaminen Teknisen keskuksen talouden ja toiminnan suunnittelun ja valmistelun avus ta mi nen Teknisen toimen asiakaspalveluun osallistuminen Teknisen keskuksen teknisen arkiston ja sähköisten tiedostojen hoi tami nen Laskenta- ja asuntosihteerin toimi (Kaija Pesonen) Tehtävän tarkoitus Myyntilaskutusprosessin tehtävät kuntakonsernissa Asuntoasioiden toimistotehtävät Talous- ja toimintatilastoon liittyvät tehtävät Keskeiset tehtävät Osallistuminen kuntakonsernin myyntilaskutusprosessin tehtäviin

29 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Laskutietojen syöttäminen laskutuskantaan, käyttäjien opastaminen ja oh jeis ta mi nen sekä ohjaustietojen ylläpito Vuokra-, vesi-, lämpö ja yleislaskutus sekä viivästyskorkolaskutus kun ta kon ser nin osalta Asuntoasioihin ja vuokrasopimuksiin liittyvät asiakaspalvelu- ja hal lin toteh tä vät Taloushallinnon avustaminen Yhteispalvelun asiakaspalvelun ja yleislaskutuksen tukeminen Kirjanpidon ja tilinpäätöksen avustaminen kuntakonsernin osalta Tietojen toimittaminen tilinpäätösvientejä ja -liitteitä varten sekä tase-erit te lyn laatimiseksi Kunnan ulkoisten tilinpäätöstietojen välittäminen Tilastojen ja erilaisten kustannusseurantojen laatiminen Kunnanhallitus perustaa palkkauksen arviointia valmistelevan työryhmän, jos sa edustettuna on kaikkien pääsopijajärjestöjen edustajat sekä kun nanjoh ta ja, kehitysjohtaja (palvelupäällikkö), henkilöstösihteeri sekä kun nanhal li tuk sen nimeämät muut työnantajan edustajat. Työryhmän tehtävänä on ensi vaiheessa laatia suositus tehtävien vaativuuden arviointiin ja toises sa vaiheessa laatia esitys henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiin so pi mus aloit tain. Liitteet Koonti hallintokeskuksen henkilöstö- ja tehtävämuutoksista 2016 Helena Lankisen vastine hallintokeskuksen tehtäviin lukien Kaija Pesosen vastine hallintokeskuksen tehtäviin lukien Seija Vennon vastine hallintokeskuksen tehtäviin lukien JHL ry 456:N lausunto hallintokeskuksen yhteistoimintamenettelystä ja sen tuloksesta Jyty Rautjärvi ry:n lausunto hallintokeskuksen henkilöstö- ja organisaatimuutoksista Vastine muistutuksiin Hallintokeskuksen henkilöstön yhteistoimintaneuvottelun muistio Hallintokeskuksen henkilöstön yhteistoimintaneuvottelun muistio

30 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Hallintokeskuksen toimien nimikemuutokset 175/ /2015 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Hallintokeskuksen henkilstö- ja tehtävämuutoksista on tehty päätös yh teistoi min ta me net te lyn jälkeen. Muutoksen perusteella henkilöiden teh tä vä kuvauk set muuttuvat merkittävästi ja selvyyden vuoksi myös teh tä vä ni mik keitä on tarpeen muuttaa. Hallintosäännön 7. luvun 5 :n mukaan kunnanhallitus päättää toimien nimik keen muuttamisesta. Kunnanhallitus päättää muuttaa hallintokeskuksen tehtävänimikkeet suraavasti (suluissa tehtävän vakituinen hoitaja): Nykyinen nimike (henkilö) Uusi nimike palvelusihteeri (Tuula Luhaniemi) taloussihteeri palvelusihteeri (Hanna Ruokoniemi) tiedotus- ja opistosihteeri laskutussihteeri (Seija Vento) palvelusihteeri laskutussihteeri (Kaija Pesonen) laskenta- ja asuntosihteeri

31 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Toimien lakkauttaminen 175/ /2015 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Hallintokeskuksen henkilöstö- ja tehtävämuutoksista on tehty päätös yhteis toi min ta me net te lyn jälkeen. Muutoksen perusteella hallinto- ja si vis tyskes kuk ses ta tulee lakkauttaa ne toimet, joita ei tarvita vakinaistentehtävien hoi ta mi seen. Yhteistoimintamenettelyn perusteella on päätetty, että niiden lak kau tet tavien toimien osalta, joista henkilö on ilmoittanut siirtyvänsä 2016 aikana eläk keel le työsuhdetta ei irtisanota toimen lakkauttamisen perusteella. Lakkautettavien opistosihteerin ja sivistystoimen palvelusihteerin toimien teh tä vät on siirretty osaksi hallintokeskuksen toimia. Hallintosäännön 7. luvun 5 :n mukaan kunnanhallitus päättää toimien lakkaut ta mi ses ta. Kunnanhallitus päättää lakkauttaa seuraavat toimet: Pääkirjanpitäjä Sivistystoimen toimialasihteeri Opistosihteeri Sivistystoimen palvelusihteeri

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Rautjärven kunnan hallintokeskuksen henkilöstö- ja tehtävämuutokset 2016

Rautjärven kunnan hallintokeskuksen henkilöstö- ja tehtävämuutokset 2016 Rautjärven kunnan hallintokeskuksen henkilöstö- ja tehtävämuutokset 2016 Taustaa Muutoksessa noudatettavat periaatteet Rautjärven kunnanhallituksen päätöksellä 15.6.2015 107 käynnistettiin yhteistoimintamenettely

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015 Tekninen lautakunta 80 21.05.2015 Kaupunginhallitus 11 15.06.2015 Kaupunginhallitus 3 25.06.2015 Kaupunginhallitus 3 07.09.2015 Kaupunginhallitus 11 23.11.2015 Kaupunginhallitus 5 24.11.2015 Virkojen ja

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs.

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 122 Tarkastuslautakunta 21.10.2015 Aika 21.10.2015 klo 16:00-18:07 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs. Luettelon mukaan Pykälät

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot