Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus Aika klo 14:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja 5 täytäntöönpano 153 Imatran seudun ympäristötoimen tilaratkaisut ja 7 yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 154 Imatran seutukunnan turvallisuussuunnitelma Imatran kaupungin sote-palvelujen integrointi Eksoteen Lausuntopyyntö taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 13 vuodelle Päätökset vesivoiman pysyvän käyttöoikeuden hakemuksista 15 Hiitolanjoen voimalaitoksille 158 Saimaan talous ja tieto Oy:n laajeneminen Rautjärven kunnan asuntopoliittinen ohjelma Sivistystoimen täyttöluvat Teknisen keskuksen täyttöluvat Hallintokeskuksen henkilöstö- ja organisaatiomuutokset Hallintokeskuksen toimien nimikemuutokset Toimien lakkauttaminen Kehitysjohtajan viran lakkauttaminen ja palvelupäällikön viran 32 perustaminen 166 Hallintosäännön muutaminen hallintokeskuksen 34 virkajärjestelyjen mukaiseksi 167 Hallintokeskuksen organisaatio- ja toimialajohtajamuutokset Juha-Pekka Natusen työsuhteen jatkaminen Kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Simpeleen-Harjun kiinteistön kiinnityskelpoisuuden 40 hyväksyminen 171 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Esitys tarkastuslautakunnan erottamiseksi Muut asiat 48

2 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Lonka Taina puheenjohtaja Vuorela Harri 1. varapj Europaeus Teemu 2. varapj Kuru Katja jäsen Lensu-Saukkonen Helena Jäsen Tervonen Timo jäsen Vanhatalo Mika jäsen Terävä Liisa valtuuston pj Luumi Kari valt 1. varapj Paajanen Timo valt 2. varapj Anttila Harri kj, pöytäkirjanpitäjä Rita Annaleena kehitysjohtaja Hinkkanen Paula talouspäällikkö

3 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Kokous todetaan Hallintosäännön 4. luvun 3. :n mukaisesti laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Pöytäkirjantarkastajien valinta Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kunnantalon yhteispalvelupisteessä Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Harri Vuorela ja Teemu Europaeus.

5 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmis te lus ta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnnasta. Saman lain 56 :n mukaan: "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on ylittänyt toi mi val tan sa tai, että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava val tuus ton uudelleen käsiteltäväksi." Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus hyväksyy seuraavat toimenpiteet valtuuston päätösten toimeenpanemiseksi: 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - ei toimenpiteitä 20 Pöytäkirjan tarkistajien valinta - ei toimenpiteitä 21 Simpele-Änkilä osayleiskaavan muutos ja laajennus Tiiliruukki ja Konkanmäki - kuulutus - tiedoksi: ELY asiakirjoineen, maanmittauslaitos sähköpostitse 22 Tiiliruukin asemakava ja asemakaavan muutos Simpeleen asemakaava-alueella - kuulutus - tiedoksi: ELY asiakirjoineen, maanmittauslaitos sähköpostitse 23 Vesihuoltolaitoksen taksa kuulutus - tiedoksi: tekninen johtaja, talouspäälllikkö, kirjanpito 24 Rautjärven kunnan tulosalueiden kriittiset menestystekijät ja tuloskortit vuosille tiedoksi: kunnanhallitus, tekninen lautakunta, sivistyslautakunta 25 Kunnan talousarvion toteumavertailu tiedoksi: talouspäällikkö 26 Kirjastoselvitys tiedoksi: sivistystoimenjohtaja, kirjastonjohtaja 27 Talousarvio 2015 ja ja taloussuunnitelma tiedoksi: toimialajohtajat

6 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Muut asiat - pöytäkirjanote: tarkastuslautakunnan jäsenet, tilapäisen lautakunnan jäsenet 29 Tiedoksi - ei toimenpiteitä

7 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Imatran seudun ympäristötoimen tilaratkaisut ja yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 218/ /2015 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Imatran seudun ympäristötoimen eläinlääkintähuollolla on tällä hetkellä tilat Pa rik ka las sa, Ruokolahdella ja Imatralla. Parikkala toimipiste on tällä hetkel lä väistötiloissa ja sen tilaratkaisua selvitellään yhteistyössä Parikkalan kun nan kanssa. Hyötyeläinten tarvitsemien palvelujen takia Parikkalassa on tarpeen säilyttää vastaanotto- ja tutkimustilat. Vuoksenniskalla osoitteessa Tarkastamonkuja 3 oleva kiinteistö on mu kana Imatran kaupungin kiinteistöjen kehittämisohjelmassa, koska sen käyttö as te on ollut useamman vuoden ajan hyvin pieni. Ruokolahden kunnan eläin lää kin tä huol to ti lat Mutkapolku 6:ssa ovat perusremontin tarpeessa. Imat ran kaupunki on valmis kunnostamaan kunnalliselle eläin lää kin tä huollol le uudet tilat sopivaan kohteeseen. Tilatarkastelujen yhteydessä on tarkoi tuk sen mu kais ta tarkastella kunnallisen eläinlääkintähuollon jär jes tä minen kokonaisuudessaan seudun eteläpäässä. Imatran Seudun ympäristölautakunta on käsitellyt eläin lääkin tä huol lon tilaratkaisuja ja päättänyt, että Imatralle suunnitellaan ja to teute taan seudun eteläpäätä palveleva peruseläinlääkintähuolto palveluita tarjoa va yhteisvastaanotto. Lautakunta oikeuttaa ympäristö johtajan hoi tamaan hanketta Imatran seudun ympäristötoimen osalta. Lautakunta oikeut taa ympäristöjohtajan irtisanomaan toiminnallisesti sopivana ajan kohta na vuokrasopimuksen Ruokolahden kunnan kanssa eläin lää kin tä huol to tilois ta osoitteessa Mutkapolku 6, Ruokolahti. Imatran seudun ympäristölautakunta puoltaa yhteistoimintasopimuksen/ vuok ra so pi muk sen purkamista Imatran Eläinklinikka Oy:n kanssa toi minnal li ses ti sopivana ajankohtana ja saattaa asian edelleen Imatran kau pungin hal li tuk sen käsiteltäväksi. Järjestelyjen toteuttaminen edellyttää kuntien välisen yh teis toi min ta so pimuk sen muuttamista, koska tässä yhteydessä eläinlääkinnän toimitila lakkai si Ruokolahdella. Ympäristölautakunta esittää sopimuskuntien valtuustojen päätettäväksi, että Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien välinen yh teistoi min ta so pi mus ympäristöterveydenhuollon ja ympäristön suojelun pal velui den järjestämisestä seutukunnallisesti / kohta 11 KIIN TEIS- TÖT JA TOIMIPISTEET muutetaan muotoon: Imatran seudun ympäristötoimi vuokraa pääasialliset toimitilat Imatran kau pun gil ta ja muut tarvitsemansa tilat seudun muilta kunnilta, mikäli kau pungil la/ kunnilla on tarvetta vastaavat tilat tarjottavissa. Eläin lää kin tä huol topal ve lu tuotetaan seudun yhteisvastaanottotiloissa (Parikkala, Imatra).

8 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Imatran, Parikkalan, Rautjär ven ja Ruokolahden kuntien välinen yhteistoimintasopimus ym pä ris tö tervey den huol lon ja ympäristön suojelun palveluiden järjestämisestä seu tukun nal li ses ti / kohta 11 KIINTEISTÖT JA TOIMIPISTEET muu te taan muotoon: Imatran seudun ympäristötoimi vuokraa pääasialliset toimitilat Imatran kau pun gil ta ja muut tarvitsemansa tilat seudun muilta kunnilta, mikäli kau pungil la/ kunnilla on tarvetta vastaavat tilat tarjottavissa. Eläin lää kin tä huol topal ve lu tuo te taan seudun yhteisvastaanottotiloissa (Parikkala, Imatra). Oheismateriaali Imatran seudun ympäristötoimen eläinlääkintähuollon tilaratkaisut seudun eteläpäässä, Imatran seudun ympäristölautakunnan ote pöytäkirjasta

9 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Imatran seutukunnan turvallisuussuunnitelma / /2015 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Seutukunnallisen turvallisuussuunnittelun lähtökohtana on ko ko nais tur val lisuu den parantaminen alueellisesti valtioneuvoston laatiman sisäisen turval li suus oh jel man mukaisesti. Päätavoitteena on turvallisuusongelmien ennal ta eh käi sy. Seutukunnallinen turvallisuussuunnitelma laaditaan val tuusto kau sit tain. Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen kolmannesta si säisen turvallisuuden ohjelmasta, jonka nimi on Turvallisempi huominen. Tarkas te lun kohteeksi on valittu erityisesti arjen ja asumisen turvallisuus, nuor ten turvallisuuden parantaminen, erilaisista päihteistä aiheutuvat turval li suus uh kat sekä rikoksen uhrin ja tekijän palvelujen kehittäminen. Paino pis te on sellaisissa tavoitteissa ja toimenpiteissä, joiden toimeenpano edel lyt tää yhteistyötä viranomaisten ja eri järjestöjen välillä. Seutukunnallinen kysely toteutettiin syksyllä 2014 ajalla Ky se lyn pohjana käytettiin rikosseuraamuslaitoksen turvallisuuskyselyä. Ky se lyn toteuttajana oli Imatran turvallisuustyöryhmä, jonka jäsenistöön kuu lu vat seutukunnan kunnat (Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala) sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote, Etelä-Karjalan pe las tuslai tos, Kaakkois-Suomen poliisilaitos, Kaakkois-Suomen rajavartiolaitos ja Imat ran rovastikunta. Turvallisuuskyselyn avulla pyrittiin kartoittamaan asukkaiden näkemyksiä omas ta, asuinalueen ja kotikunnan turvallisuudesta, poliisin ja pe las tus viran omais ten palvelukyvystä sekä asukkaiden joutumisesta erilaisten ri kosten kohteeksi. Tulosten perusteella Imatran seutukunta koettiin pääsääntöisesti tur val lisek si asuinalueeksi. Turvattomuutta aiheuttavat erityisesti lii ken ne tur val lisuu teen liittyvät asiat, samoin huoli lasten turvallisuudesta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään jatkossa osana seutukunnan tur val li suussuun nit te lua ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävää työtä. Vuonna 2015 alkavaan ohjelmaan keskeisiksi osa-alueiksi nousivat Imatran seutukunnassa: kodin ja arjen turvallisuus liikenneturvallisuuden kehittäminen Liikenneturvallisuuteen liittyvät tavoitteet ja tarvittavat toimenpiteet esi tellään Imatran seutukunnan liikenneturvallisuusstrategiassa sekä kuntien tur val li suus suun ni tel mis sa. Kodin ja arjen turvallisuuden kokonaisuuteen on huomioitu erikseen syr jäyty mi nen ja sosiaalinen turvallisuus, Ikäihmisten kotihoidon ja kotona asumi sen turvallisuus sekä harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelujen

10 Rautjärven kunta Esityslista 12/ var mis ta mi nen moniviranomaisyhteistyön turvin. Turvallisuussuunnitelmassa esiin nostetut näkökulmat huomioidaan kunnal li ses sa päätöksenteossa ja päätösten valmistelussa. Turvallisuusasiat ovat osa strategista suunnittelua ja talousarvion valmistelua. Toteutumisen ar vioin ti ja mittaaminen tapahtuvat normaaliin tapaan tilinpäätöksen yh teydes sä. Imatran seutukunnan turvallisuussuunnitelma hyväksytään käyttöön kuntien valtuustoissa ja pelastuslaitoksen päätöksentekoelimissä. Poliisin osal ta päätöksen tekee Kaakkois-Suomen poliisin poliisipäällikkö. Hyväksymisen jälkeen seutukunnan turvallisuustyöryhmä vastaa suun ni telman toimeenpanosta sekä seuraa ja arvioi suunnitelman toteutumista. Kunnanhallitus esittää Imatran seutukunnan turvallisuussuunnitelman kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Oheismateriaali Imatran seutukunnan turvalliskysely ja turvallisuussuunnitelma vuosille Imatran seutukunnan turvallisuussuunnitelma

11 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Imatran kaupungin sote-palvelujen integrointi Eksoteen / /2015 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Imatran kaupunginvaltuusto on päätöksellään päättänyt, et tä Imatran kaupungin sote-palvelujen integrointi Eksoteen toteutetaan edellytyksin, että Eksoten uuden perussopimuksen sisältö ja integ raa tion aiheuttamien taloudellisten vastuiden jako on hyväksytty Ek soten jäsenkuntien kesken lokakuun 2015 loppuun mennessä. Eksoten perussopimuksen uudistamista ja taloudellisten vastuiden jakoa jä sen kun tien kesken on valmisteltu maakunnan kuntajohtajien toimesta ke sän 2015 aikana. Kuntajohtajien valmisteluun perustunut esitys on esitel ty Eksoten jäsenkuntien päättäjille suunnatussa infotilaisuudessa Imatran kaupunginvaltuusto on osaltaan hyväksynyt Eksoten uuden pe russo pi muk sen ja integraation aiheuttamien taloudellisten vastuiden mää räyty mis pe rus teet Kuntajohtajien neuvottelukunta on käsitellyt tarkennetun esityksen kuntien vä lis ten maksuosuuksien käsittelystä Eksoten johdon kanssa on sovittu kuntavierailu kunnanhallituksen kanssa ennen kokousta klo 13.00, jossa käsitellään Imatran liittymisen vaikutuksia. Perussopimusluonnos, josta käy ilmi myös voimassa olevan pe rus so pimuk sen määräykset yliviivauksin, ns. kehittämiskorvauslaskelma, sekä jäsen kun tien maksuosuuksien määräytymisperusteet ovat esityslistan liit teinä. Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto päättää hyväksyä 1. Liitteenä olevan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kun tayh ty män (Eksoten) muutetun perussopimusluonnoksen mukaisen pe rus so pi muk sen, joka tulee voimaan lukien korvaten samal la voimaan tulleen Eksoten perussopimuksen siten, että samalla kunnanvaltuusto hyväksyy seuraavat Imatran sosiaali- ja ter vey den huol lon palvelujen ja Eksoten integraatioon liittyvät toi menpi teet ja ehdot: Imatran kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen in teg raation yhteydessä Imatran kaupunki suorittaa Eksotelle ker ta kaik ki sena kehittämiskorvauksena oheisen liitteenä olevan laskelman mu kaises ti määräytyvän kehittämiskorvauksen per niistä kehit tä mis toi men pi teis tä, joita kuntayhtymässä on toteutettu vuosina ; Eksoten jäsenkunnat vahvistavat, että Eksote -kuntayhtymän ta-

12 Rautjärven kunta Esityslista 12/ sees sa ei ole erikoissairaanhoitoon kohdistuvaa alijäämää, ei kä siten sellaista alijäämää, josta ottaen huomioon Imatran kaupun gin asema kuntayhtymässä saakka, Imatran kau punki vastaisi; jälkeen kuntayhtymän taseeseen mahdollisesti syntyvästä uu des ta alijäämästä vastaavat kaikki voimaan tulevassa pe rus so pi muk ses sa määritellyt Eksoten jäsenkunnat pe rus so pi muksen 6 :ään perustuen peruspääoman jäsenkuntaosuuksiensa mukai ses sa suhteessa. Samalla valtuustot edellyttävät, että kun ta yh tymä ryhtyy jatkossakin kaikkiin niihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen sen saavuttamiseksi, ettei kuntayhtymän taseeseen synny jatkos sa uutta alijäämää; 2. Eksoten jäsenkuntien maksuosuuksien määräytymisperusteet alkaen määräytyvät esityslistan liitteenä kuvatun mallin mukai ses ti, jossa Imatran ja muiden jäsenkuntien keskinäiset suhteet mak su osuuk sis sa on jäädytetty ns. siirtymäkauden väliseksi ajaksi. Edelleen kunnanvaltuusto päättää valtuuttaa kunnanjohtajan tai tämän mää rää män allekirjoittamaan Eksoten perussopimuksen kunnan puolesta, se kä tarvittaessa hyväksymään sopimusluonnokseen tehtävät vähäiset tek nis luon tei set muutokset tai tarkennukset. Liitteet Lausunto Eksoten maksuosuuksien määrittelystä Oheismateriaali Eksoten maksuosuusmallin esittely Eksoten perussopimusluonnos Esitys Eksoten maksuosuuksien määrittelystä Imatran Eksote integointiin liittyvät kertakorvaus IT-investoinneista ja kehityshankkeista

13 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Lausuntopyyntö taksilupakiintiöiden vahvistamista varten vuodelle / /2015 Valmistelija: Eila Toppinen, sivistystoimenjohtaja p , s-posti: Taksiliikennelain (217/2007) 19 :n mukaan toimivaltaisen elinkeino-, liiken ne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) tulee vahvistaa kun ta koh taiset taksilupien enimmäismäärät vuosittain. Nyt on valmisteilla kiintiöpäätös vuo den 2015 taksilupien enimmäismääräksi Kymenlaakson ja Ete lä-kar jalan kunnissa. Taksilupien enimmäismääräpäätöksen perustaksi ELY-keskuksen tulee seu ra ta taksien kysynnän ja tarjonnan muutoksia sekä toimialan kan nat tavuu den kehitystä alueellaan. ELY-keskuksen on seurattava kuluttajien palau tet ta taksien saatavuudesta ja laadusta, sekä taksien riittävyyttä elin keino elä män ja kuntien kuljetustarpeiden kannalta. Taksilupien kuntakohtaiset enimmäismäärät tulee vahvistaa sellaiselle tasol le, että ne ei vät rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan ky synnän aikana eivätkä hei ken nä palvelujen laatua. Enimmäismäärää koskevassa päätöksessä on myös määrättävä, kuinka mo neen taksilupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat vaatimukset ja kuin ka monta lupaa myönnetään liitetyn kunnan alueelle. Liitetyllä kunnan alu eel la tarkoitetaan tässä sellaista kunnan aluetta, joka on tai sen jälkeen, yhtenä kuntana liitetty toisen kunnan osaksi tai muuten la kannut olemasta itsenäinen kunta. Taksiliikennettä harjoitettaessa on noudatettava taksiliikennelaissa sää detty jä laatuvaatimuksia, joihin kuuluvat mm. vahvistettujen ajovuorojen ajamis vel voi te, liikenteeseen käytettävän auton asianmukainen kunto ja varus tus, asiakkaan erityistarpeiden huomioiminen sekä vai ti olo vel vol li suuden noudattaminen asiakkaan yksityisyyden turvaamiseksi. ELY-keskus tarkistaa vähintään kerran vuodessa taksiluvan haltijoiden hyvä mai nei suu den ja vakavaraisuuden varmistaakseen, että taksiluvan hal tija täyttää luvan myöntämisen edellytykset. Kaakkois-Suomen ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa taksien riit tä vyydes tä, esteettömän kaluston määrästä sekä taksipalvelujen laadusta alueel laan. Taksipalvelujen riittävyyden osalta pyydetään erityisesti huo mioimaan sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjes tä mis tar peet. Tietoa pyydetään myös siitä, kuinka monella on oikeus käyt tää esteetöntä autoa. Kunnan kuljetuspalveluja koskevan vii mei simmän tarjouskilpailun osalta pyydetään kohteittain tiedot saatujen tarjousten kes ki mää räs tä. Kunnat valvovat ostamansa liikenteen hoitoa sopimusehtojen nojalla. ELY-kes kus pyytää kuntaa ilmoittamaan, kuinka usein ja millaisiin os to liiken teen laatua koskeviin sopimusrikkeisiin kunta on joutunut puuttumaan

14 Rautjärven kunta Esityslista 12/ vii mei sen vuoden aikana. Lausunnossaan kunta voi myös ottaa yleisesti kan taa taksiliikenteen laatutasoon alu eel laan. Lausunnossaan ELY-keskukselle kunta voi tuoda esiin myös tulevista palve lu ra ken teen muutosten (esim. koulut ja sairaanhoito) vaikutuksista kul jetus tar pei siin ja sitä kautta mahdollisista vaikutuksista taksilupamääriin pidem mäl lä aikavälillä. Kuntaa pyydetään täyttämään taksipalvelujen riittävyyttä sekä laatua kuvaa va lomake ja palauttamaan se lausuntonsa mukana Kaakkois-Suomen ELY-kes kuk sel le mennessä. Rautjärvellä on taksilupia yhteensä 12, joista esteettömiä kaksi. Tak si tiheys 1000 asukasta kohti on 3,26 (kolmanneksi suurin Etelä-Karjalassa, Ete lä-kar ja lan keskiarvo 1,85). Kunnan kuljetusten järjestämisessä keskeisenä ongelmana on niiden toimi joi den puute, jotka voivat tarjota liikennettä noin 30 matkustajan ka lustol la. Jos sopivia linja-autoja olisi käytettävissä, niin taksien määrä riittäisi pit käl le tulevaisuuteen. Kuljetustarpeesta johtuen tällä hetkellä näyttäisi ole van tarvetta lisätä taksikalustossa henkilön autoja, koska yhden yrit tä jän vara-autokin on käytössä. Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että Rautjärven kunnassa taksilupien määrä vastaa ky syn tää. Liitteet Lausunto taksilupakiintiöiden vahvistamisesta v Oheismateriaali Lausuntopyyntö taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 2016

15 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus Päätökset vesivoiman pysyvän käyttöoikeuden hakemuksista Hiitolanjoen voimalaitoksille 21/ / Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto on asettanut nähtäville vä li sek si ajaksi vesivoiman pysyvän käyttöoikeuden hakemukset: Metsä Board Oyj Juvankosken voimalaitos Vantaan Energia Oy Lahnasenkosken voimalaitos Hiitolanjoen Voima Oy Ritakosken ja Kangaskosken voimalaitokset. Hakemuksista voi tehdä muistutukset nähtävillä oloajan kuluessa. Hakemus koskee Änkilän osakaskunnan ja Haamukoski -talon omis tukses sa olevaa vesivoimaa entisen Änkilän jakokunnan osakkaina. Rautjärven kunta on Änkilän osakaskunnan osakas 3,51 % osuudella. Osal lis tu mis tar jous me net te lys sä Rautjärven kunta teki ehdollisen osal lis tumis pää tök sen Kangaskosken voimalaitoksen osalta. Hiitolanjoen Voima Oy toteaa käyttöoikeushakemuksessaan, että Rautjärven kunnan omis tusosuus ei ole ollut vaadittavaa yhtä prosenttia koskioikeudesta, joten sillä ei ole ollut osallistumisoikeutta. Omistusoikeuden laskenta perustuu siihen, että Haamukoski -talolla on kaik kien hakijoiden mukaan vuonna 1987 pidetyssä toimituksessa nro määritelty 26,143 % osuus Hiitolanjoen Suomen puolelle jääneissä kos kis sa. Eli myös osuus Koitsanlahden osakaskunnan puolelta. Tilusjärjestelyssä TN:o on kuitenkin todettu, että SNTL:n puo lelle jääneiden (Änkilän jakokunnan osakas-) tilojen jakokunnan vesialueista on 26,143 %. Täten Haamukoski talon omistusosuudesta tulee vähentää Koit san lah den osuus, jolloin Haamukoski talon oikeudet koko Hiitolanjoen puo lei siin koskiin on vain 13,07 % koko vesivoiman käyttöoikeudesta. Edellä esitetyn perusteella Änkilän jakokunnan kokonaisosuus jakaantuu 26,143 % Haamukoski-talolle ja 73,857 % Änkilän osakaskunnalle. Oikean laskukaavan perusteella Rautjärven kunnan omistusosuus Kangas kos ken voimalaitoksen koskioikeudesta on 1,3 % eli selvästi yli osal listu mis tar jouk sen vaatiman 1/100 osuuden vesivoimasta. Nyt vesivoiman pysyvän käyttöoikeuden hakemuksessa Hiitolanjoen Voima Oy esittää, että Rautjärven kunnalla ei ole omistukseen perustuvaa osal lis tu mis oi keut ta ja kunta on menettänyt osallistumisoikeutensa, koska Ete lä-suo men aluehallintovirasto oi ole suostunut Rautjärven kunnan vaati muk siin. Näkemyksemme mukaan Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei ole hylännyt

16 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus Raut jär ven kunnan vaatimuksia osallistumistarjousmenettelyssä vaan on ai noas taan todennut kuulutusmenettelyn päättyneeksi. Hiitolanjoen Voima Oy on itse osallistumistarjouksessaan ilmoittanut Rautjär ven kunnan vesivoiman omistusosuudeksi ½ x 3,51 % eli 1,755 prosentiksi eli se on katsonut Rautjärven kunnalla olevan osallistumisoikeuden. Tämän vuoksi ei kunna ei voida katsoa menettäneen osallistumiseoikeuttansa, vaikka se ei olekaan tehnyt selvitystä osallistumisoikeudestaa, koska kunnalla on ollut oikeus luottaa hakijan antamaan selvitykseen. Hiitolanjoen Voima Oy:n olisi tullut ilmoittaa Rautjärven kunnalle osal lis tumis tar jous me net te lyn päättymisestä ja edellyttää vesilain mukaisesti kuntaa suorittamaan osuutensa perustettavasta osakeyhtiöstä, esittää neuvottelujan vaihtoehtoisesta osallistumistavasta tai kiistää kunnan omistusoikeuteen perustuva oi keus osallistua hankkeeseen, jotta kunta olisi voinut toteuttaa osallistumisena tai riitauttaa asian kä rä jä oi keu des sa. Näin ollen Kangaskosken osallistumistarjousmenettelyä ei voida katsoa päät ty neek si Rautjärven kunnan osalta ja tämän perusteella vesivoiman py sy vän käyttöoikeuden hakemusta ei tulisi käsitellä. Juvankosken osalta Metsä Board Oyj katsoo, että sillä on lunastettuna kos ki oi keu det Änkilän jakokunnan puoleisiin vesialueisiin pääuoman osalta ja siksi tämä lunastus käsittää vain 1/8 koko kosken vesivoiman arvosta. Hakemuksissa on vesivoiman käyttöoikeuskorvausten perusteiksi mää ri telty koskittain arvot: Juvankoski 95 /KW Lahnasenkoski 75 /kw Ritakoski 75 /kw Kangaskoski 75 /kw Hakijoiden esittämät korvaussummat jakautuisivat: Haamukoski -talolle ,64 Änkilän osakaskunnalle ,75 Hinnoittelussa hakijat vetoavat noudatettuun oikeuskäytäntöön. Olo suh teiltaan Hiitolanjoen koskien kanssa vastaavan Nurmijoen koskien lain voimais ten korvauspäätösten mukaan Hiitolanjoen koskien käyt tö oi keus korvaus ten perusteiksi nykyarvolla tulisi: Juvankoski 160 /kw Lahnasenkoski 135 /kw Ritakoski 95 /kw Kangaskoski 115 /kw Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle tehdä hakemuksista muistutukset näh tä vil lä oloajan kuluessa. Muistutuksissa tulee kunnan vaatimuksina esittää: 1. Haamukoski -talon korvausosuudeksi tulee määritellä 26,143 % ja Än ki län osakaskunnan korvausosuudeksi 73,857 % lunastettavasta

17 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus ve si voi man pysyvästä käyttöoikeudesta 2. Käyttöoikeuskorvausten perusteeksi tulee vahvistaa Nurmijoella nou da te tut perusteet 3. Kangaskosken osalta hakemus tulee hylätä, koska osal lis tu mis tarjous me net te lyä ei ole saatettu vesilain mukaisesti päätökseen. Hyväksyttiin. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut hakemuksista päätökset Päätöksillä vesioikeus on vahvistettu kaikille hakijoille. Änkilän osa kas kunnan osuudeksi vesivoimasta on määritelty 73,857 % ja Haamukoski -talon osuu dek si 26,143 %. Koskivoiman arvo on määritelty hakijoiden esit tä mällä tehon yksikköhinnalla, mutta tehoarvoja on korotettu. Korvaukset ja kautu vat: Änkilän osakask. Haamukoski Yhteensä MetsäBoard Oyj Juvankoski , , ,70 Vantaan Energia Oy Lahnasenkoski , , ,80 Hiitolanjoen Voima Oy Ritakoski ja Lahnasenkoski , , ,20 Yhteensä , , ,70 Päätös vastaa Rautjärven kunnan kantaa korvauksen jakaantumisessa Än ki län osakaskunnan ja Haamukoski-talon välillä. Kunnan muistutusta ve si voi man arvon määrittelystä tai toimituksen keskeyttämisestä Kan gaskos ken voimalaitoksen osalta ei ole hyväksytty. Aluehallintovirasto ei päätöksessään perustele, miksi se on hyväksynyt sel lai se naan hakijoiden esityksen vesivoiman arvon määrittelystä. Kunnan vaatimuksen osalta Kangaskosken hakemuksen hylkäämisestä sil lä perusteella, että osallistumistarjousmenettelyä ei ole saatettu pää töikseen asianmukaisella tavalla Aluehallintovirasto toteaa: "Vesilain 8 luvun 8 :n mukaisesti kuulutushakemuksen tuli sisältää hankkeen suunnitelma, selvitys, josta käy ilmi kenelle käyttöön otettava ve si voima kuuluu sekä hankkeen kustannusarvio ilmoituksineen siitä, mikä osa kus tan nuk sis ta on tarkoitettu hankkeeseen osallistuvien rahoitettavaksi. Kuu lu tus ha ke mus on tuolloin sisältänyt edellä mainitun lainkohdan edel lyttä mät selvitykset ja kuulutusaikana saapunut kirjelmä on toimitettu ha ki jalle. Koska kirjelmät ei ole johtaneet uuden yhtiön muodostamiseen Hii to lan-

18 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus jo en Voima Oy on tehnyt aluehallintovirastolle käyttöoikeutta kos ke van hake muk sen, josta on tässä päätöksessä kysymys." Omassa vastineessaan Hiitolanjoen Voima Oy toteaa, ettei vesilain 8 luvun mu kai nen osallistumisilmoitus voi olla Rautjärven kunnan esittämin tavoin eh dol li nen, joten kunta on tällä perusteella menettänyt oikeutensa osal listua Kangaskosken voimalaitoshankkeeseen. Päätöksen arviointia Aluehallintoviraston ja Hiitolanjoen Voima Oy:n näkemys vesilain tul kin nasta on siis se, että osallistumistarjousmenettelyssä vesivoiman omistajilla on oikeus vain hyväksyä tehty tarjous, vaikka se perustuisikin virheellisiin tie toi hin. Päätöksen perusteella Hiitolanjoen Voima Oy:llä ole ollut vel vol lisuut ta ilmoittaa hankkeen käynnistämisestä Rautjärven kunnalle, vaikka lain mukaan vesivoiman lunastushakemus voidaan panna vireille vasta, kun vesilain 8 luvun 6 :n vaatima osakeyhtiö on perustettu taikka osal listu mis tar jouk sen tekijä sekä osallistumisilmoituksen tekijät ovat muutoin sopi neet Osallistumisilmoituksessaan Rautjärven kunta on todennut mm. "Rautjärven kunta ilmoittaa ehdollisesti halukkuutensa osallistua Kan gaskos ken vesivoimalaitoshankkeeseen, jotta kunta ei menettäisi oikeuttaan osal lis tua hankkeeseen." Rautjärven kunnan osallistumisilmoituksessa on siis todettu halukkuus osal lis tua hankkeeseen. Kunta teki ehdollisen osallistumisilmoituksen, koska tehty tarjous jo sinällään oli virheellinen ja sisälsi suuren taloudellisiin ar voi hin liittyvän riskin, kun suurimpana edunsaajana on osal lis tu mis tarjouk sen tehnyt Hiitolanjoen Voima Oy. Hyväksymällä osallistumistarjouksen ilman ehtoja kunta olisi voinut me nettää oikeutensa riitauttaa osallistumistarjouksessa esitetty suunnitelma ja hank keen kustannusarvioon sisältyvät korvaukset Hiitolanjoen Voima Oy:lle, koska vesilain 8 luvun 7 : 3 momentissa riitauttamisperusteena ei hy väk sy tä osallistumistarjouksessa esitetyn suunnitelman sisältöä. Siinä to de taan: "Osakeyhtiön yhtiösopimusta tai yhtiöjärjestyksen tekemistä koskevan erimie li syy den ratkaisemiseksi hankkeeseen osallistuvalla on oikeus pyytää kä rä jä oi keut ta asettamaan kaksi välimiestä ja näille puheenjohtaja rat kaise maan erimielisyydet soveltuvin osin noudattamalla, mitä vä li mies me nette lys tä annetussa laissa (967/1992) säädetään." Edellä esitetyn vuoksi Rautjärven kunnan ehdollista osallistumisilmoitusta tu li si pitää vesilain 8 luvun osallistumisilmoituksena, jonka vuoksi ve si voiman käyttöoikeushakemus tulisi hylätä, koska Hiitolanjoen Voima Oy ei ole asian mu kai ses ti esittänyt Rautjärven kunnalle liittymistä hankkeeseen osal lis tu mis tar jous me net te lyn päättymisen jälkeen ja siten hakijana ei ole ol lut vesilain tarkoittama hakija. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Etelä-Suomen Aluehallintoviraston pää tök set pysyvän käyttöoikeuden myöntämisestä Hiitolanjoen koskille.

19 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus Rautjärven kunta tyytyy muutoin päätöksiin, mutta päättää hakea muutosta Vaa san hallinto-oikeudelta vaatien päätöksen kumoamista Kangaskosken osal ta, koska Hiitolanjoen Voima Oy ei ole vesilain tarkoittama hakija, jolle py sy vä käyttöoikeus voidaan myöntää. Liitteet Oheismateriaali Muistutus Juvankosken vesivoiman käyttöoikeushakemuksesta Kuulutus päätös Juvankosken voimalaitoksella käytettävän muille kuuluvan vesivoiman pysyvälle käyttöoikeudelle Kuulutus päätös Lahnasenkosken voimalaitoksella käytettävän muille kuuluvan vesivoiman pysyvälle käyttöoikeudelle Kuulutus päätös Ritakosken ja Kangaskosken voimalaitoksilla käytettävän muille kuuluvan vesivoiman pysyvälle käyttöoikeudelle

20 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Saimaan talous ja tieto Oy:n laajeneminen 239/ /2015 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Saimaan talous ja tieto Oy:n ICT toiminta on laajenemassa vuoden 2016 alus ta Imatran kaupunkiin ja Kotkan kaupunki on hyväksynyt yhteis toi min ta so pi muk sen, jonka tavoitteena on fuusioida ICT-Kymi ja siten laa jen taa Saitan toimina myös Etelä-Karjalan maakunnan ulkopuolelle. Tavoitteena on myös saada yhteistyö käyntiin Carean kanssa, jolloin Saitan ICT palvelisi Etelä-Kymenlaaksoa samalla tavalla kuin Etelä-Karjalaa. Muutokset Saita Oy:n osalta ovat niin merkittäviä, että alkuperäinen osakas so pi mus perustajajäsenten eli Lappeenrannan kaupungin ja Eksoten vä lil lä sekä yhtiöjärjestys on päivitettävä vastaamaan uutta tilannetta. Muutoksen toteuttamisen aloittamista varten esitetään Saimaan talous ja tie to Oy:n osakkaille yhteistoimintasopimuksen hyväksymistä, Rautjärven kunnanhallitus hyväksyy yhteistoimintasopimuksen ja val tuuttaa kunnanjohtaja Harri Anttilan allekirjoittamaan sopimuksen. Rautjärven kunta hyväksyy yhteistoimintasopimuksen periaatteet nou datet ta vik si myös muissa mahdollisissa laajentumisneuvotteluissa. Oheismateriaali Esitys Saimaan talous ja tieto Oy:n yhteistoimintasopimukseksi Saimaan talous ja tieto Oy:n laajeneminen

21 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Rautjärven kunnan asuntopoliittinen ohjelma / /2015 Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Rautjärven kunnan taloussuunnitelmassa annettiin tehtäväksi laa tia asuntopoliittinen ohjelma, joka kattaa asuinhuoneistojen pe rus korjaus- ja toisaalta purkamissuunnitelmat, jotta Rautjärven Vuokratalot Oy:n ta lou del li nen toiminta voidaan turvata jatkossa. Asuntopoliittinen ohjelma jakautuu kolmeen osioon, joista ensimmäisessä kä si tel lään kunnan nykyistä väestön ja asuntokannan tilannetta ja en nustei ta. Toisessa osiossa käsitellään kunnan strategiaa. Kolmannessa osiossa käsitellään asuntopoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet. Rautjärven kunnan asuntopoliittinen ohjelma vuosille on esitys lis tan liitteenä. Tekninen keskus päivittää kiinteistöohjelmaa, josta on liit tee nä asuntotoimintaan liittyvä kiinteistösalkku. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen esityksen asuntopoliittiseksi oh jelmak si vuosille ja antaa tarvittavat jatkovalmisteluohjeet. Esitys kunnanvaltuustolle käsitellään yhtäaikaisesti kiinteistöpoliittisen ohjel man kanssa Liitteet Rautjärven kunnan asuntopoliittinen ohjelma Kiinteistösalkku 2015 asuntotoiminnan osalta

22 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Sivistystoimen täyttöluvat Valmistelija: Eila Toppinen, sivistystoimenjohtaja p , s-posti: SImpeleen yhteiskoulussa on tullut avoimeksi kaksi opettajan viransijaisuutta. Vuorotteluvapaan sijaisuus ajaksi Äitiysloman sijaisuus ajaksi Kunnanhallitus myöntää täyttöluvat em. tehtäviin.

23 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Teknisen keskuksen täyttöluvat / /2015 Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Kunnanhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan Rautjärven kunnan vakinaisia vakansseja tai pitkiä määräaikaisia sijai suuk sia (yli 3 kk) ei saa täyttää ilman täyttölupamenettelyä. Täyt tö lu pame net te ly koskee myös tilapäistä henkilöstöä ja työllistämistuella pal kat tavia henkilöitä, lukuun ottamatta velvoitetyöllistettäviä. Työllistämisen / määräaikaisuuksien perusteena ao. valmistelijan eh do tuksel le: - Kunnnalla velvoite maksaa työmarkkinatuen kuntaosuutta pit kä ai kais työttö mis tä - Kunnalla on velvoite työllistää työvoimatoimisto osoittamia vel voi te työl listet tä vis tä. - Työllistetyt avustavat ja tuuraavat vakituista henkilöstöä. He tekevät monia ulospäin nä ky viä yleisten alueiden, puistojen, liikuntapaikkojen, leik kikent tien ja kiin teis tö jen siistimis-, raivaus- ja huoltotöitä sekä korjaavat pien ko nei ta. Valmistelijan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen täyttöilmoitukset neljän vel voi te työl listet tä vän työhönosoitukset ja antaa täyttöluvan: - Kunnossapitotyöntekijä 3 (kolme) kpl, ajanjakso Työn ku va na vakituisen henkilöstön avustaminen: puistot, taajamametsät, ylei set alueet, ki r ves mie hen työt sekä muut työnantajan osoit ta mat teh tävät. - Siivooja 1 (yksi) kpl, ajanjakso Työn ku va na kai ken laiset siivoojan tehtävät Rautjärven kunnassa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen 6 kuukauden ( ) palk kauk sen kolmelle kunnossapitotyöntekijälle ja yhdelle siivoojalle työl listä mis vel voit teen perusteella.

24 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hallintokeskuksen henkilöstö- ja organisaatiomuutokset 175/ / Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Kunnanjohtaja on laatinut muistion hallintokeskuksen henkilöstön tehtävissä ja organisoinnissa tarvittavista muutoksista. Seuraavien kolmen vuoden aikana hallintokeskuksessa on odotettavissa usei ta eläköitymisiä. Toiminnan häiriöttömyyden ja jatkuvuuden tur vaa misek si on tarpeen tehdä päätöksiä henkilöstön tehtävien muutoksista ja toimin nan organisoinnista. Vuoden 2015 talousarvion tavoitteiden mukaisesti kunnanhallitus on hyväk sy nyt taloushallinnon siirron Saimaan Talous ja Tieto Oy:n hoi det ta vaksi lukien. Muutos aiheuttaa pysyvän vakinaisesti hoidettavien tehtä vien vähennystarpeen sen jälkeen kun vuoden 2015 tilinpäätös on valmis tu nut Toimialasihteerin jäädessä eläkkeelle sivistyskeskuksen hallinnon tehtävät siir ty vät yksin sivistystoimenjohtajan hoidettavaksi, joka aiheuttaa mer kit tävän henkilöriskin Sivistyskeskuksen häiriöttömän jatkuvuuden tur vaa misek si. Teknisen keskuksen toimialasihteeripalvelut on jo nyt hoidettu hal lin to keskuk sen alaisella henkilöstöllä. Vastaavaan käytäntöön siirrytään myös sivis tys kes kuk sen osalta. Kevään 2014 jälkeen kehitysjohtajan hoidettujen tehtävien määrä on alentu nut merkittävästi. Vuoden 2015 talousarvion henkilöstösuunnitelmassa on todettu tehtävien määrän alentuneen puoleen, joten tehtävät edel lyt tävät järjestelyä. Kunnanvaltuuston hyväksymässä kuntastrategiassa 2015 kunnan hal lin toteh tä viin on asetettu kaikkiaan noin euron vuositason so peu tusvel voi te, jonka toteutuminen ei ole mahdollista ilman vakinaisen hen ki löstön vähennystä. Hallintokeskuksen kokonaishenkilöstötarpeeksi jälkeen ar vioidaan 9,5 henkilötyövuotta, joten muutoksessa nykyisten vakanssien ko konais työ mää räs tä poistuu 1,5 htv (tai 2 htv, jos otetaan huomioon täyt tä mättä jätetty sivistyskeskuksen toimialasihteerin tehtävä). Tällä muutoksella voidaan saavuttaa noin euron säästö hal lin to tehtä vis tä, joka vastaa noin 1/3 kokonaistavoitteesta. Asetetun tavoitteen saavut ta mi sek si kunnan hallintotehtävistä tulisi vielä löytää noin 3 htv työ määrää vastaava vähennys, jota ei kuitenkaan käsitellä tässä prosessissa.

25 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vähennystarpeen lisäksi toiminnan uudelleen organisointi vaikuttaa koko hal lin to kes kuk sen henkilöstön tehtäviin. Muutoksen valmistelu toteutetaan yhteistoimintamenettelynä, jossa yh teistoi min ta neu vot te lu jen lisäksi tarjotaan kahden viikona aikana mahdollisuus tul la henkilökohtaisesti kuulluksi koko hallintokeskuksen henkilöstölle. Tavoit tee na on, että kunnanhallitus voisi tehdä päätökset niin henki lös tön kuin organisaationkin osalta. Kunnanhallitus päättää aloittaa yhteistoimintamenettelyn hallintokeskuksen hen ki lös tö- ja organisaatiomuutoksista oheisessa muistiossa esi te tyn mukaisesti. Kunnanjohtajan ja talouspäällikön tulee toimittaa mennessä henki lös töl le ja henkilöstöjärjestöjen edustajille tarkennettu kuvaus hal lin to keskuk sen tehtäväkokonaisuuksista ja niiden resurssoinnista. Yhteistoimintamenettelyssä Rautjärven kuntaa työnantajana edustavat kun nan hal li tuk sen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja talouspäällikkö. Kunnan hal li tus päättää muista kunnan edustajista yhteistoimintamenettelyssä. Li säk si asiantuntijoina toimivat teknisen ja sivistyskeskuksen toi mi ala joh tajat. Hyväksyttiin. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Yhteistoimintamenettelyn aloitusneuvottelu pidettiin Neu vot telus sa käsiteltiin menettelyn perusteet ja sovittiin henkilöstön kuulemisesta se kä prosessin etenemisestä. Menettelyn päätösneuvottelu pidetään klo Neuvottelun tulokset ja käsitellyt asiat tulevat jul ki siksi neuvottelujen päättymisen jälkeen. Hallintokeskuksen henkilöstöä on kuultu välisenä aikana. Kuu le mi sis sa ovat olleet läsnä työnantajan edustajina kunnanjohtaja ja kun nan hal li tuk sen puheenjohtaja sekä hänen sijaisenaan kahdessa vii meises sä kuulemisessa kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Vs. hen ki lös tö sihtee ri Tuula Petenius on toiminut sihteerinä. Kuulemisen pohjana on ollut kunnanjohtajan ja talouspäällikön laatimat teh tä vä ku vauk set, joissa on pyritty kuvaamaan kaikki kunnan vakinaisen hen ki lös tön tehtävät. Yhteistoimintamenettelyn päätyttyä kunnanhallituksen tulee ottaa kantaa

26 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus hen ki lös tön vähennystarpeeseen sekä suhtautumiseen osa-aikaisuuteen. Prosessia jatketaan siten, että henkilöstölle ja pääsopijajärjestöille an netaan mahdollisuus ottaa kantaa kunnanhallituksen kannanoton jälkeen tehtä viin lopullisiin tehtäväkuviin mennessä. Kunnanhallituksen pää tet tä väk si toimenpiteet tulevat Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kokouksessa annettavan se los tuksen yhteistoimintamenettelystä ja tekee periaatepäätökset henkilöstön vähen nys tar pees ta ja osa-aikaistamisista, jos menettely on saatu pää tökseen. Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen päättyneen yh teis toi min tame net te lyn ja päätti: 1. Vakinaisen henkilöstön määrän vähentäminen voidaan toteuttaa eläköi ty mis ten kautta ja työsuhteet jatkuvat eläkkeelle jäämiseen saakka. 2. Hallintokeskuksen töistä muodostetaan kokoaikaiset vakanssit, joiden pohjalta rekrytointi on mahdollista tulevaisuudessa lukuun ot tamat ta jo nyt osa-aikaisena hoidettua tehtävää. 3. Osa-aikaiseen tehtävään haluaville selvitetään mahdollisuutta siirtyä osa-ai kai se na kunnan muihin tehtäviin. 4. Muutokset toteutetaan lukien, johon saakka takuupalkat ovat voimassa. Eläkkeelle jäävien osalta palkkausta ei muuteta. 5. Yksittäiset tehtävämuutokset voidaan toteuttaa kuitenkin aiemmin yh teis työs sä henkilöstön kanssa. 6. Kaikkien tehtävien osalta laaditaan uusi tehtävien vaativuuden arvioin ti, joiden pohjalta määritellään tehtäväkohtaiset palkat. 7. Uudet arviointikriteerit valmistellaan yhteistyössä pää so pi ja jär jes töjen edustajien kanssa. 8. Täydennyskoulutusta tarjotaan tehtävän muutoksen edellyttämällä ta val la. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Yhteistoimintamenettelyn aloitusneuvottelu pidettiin Neu vot telus sa käsiteltiin menettelyn perusteet ja sovittiin henkilöstön kuulemisesta se kä prosessin etenemisestä. Menettelyn päätösneuvottelu pidetään klo Neuvottelun tulokset ja käsitellyt asiat tulevat jul ki siksi neuvottelujen päättymisen jälkeen. Hallintokeskuksen henkilöstöä on kuultu välisenä aikana. Kuu le mi sis sa ovat olleet läsnä työnantajan edustajina kunnanjohtaja ja kun nan hal li tuk sen puheenjohtaja sekä hänen sijaisenaan kahdessa vii meises sä kuulemisessa kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Vs. hen ki lös tö sih-

27 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus tee ri Tuula Petenius on toiminut sihteerinä. Kuulemisen pohjana on ollut kunnanjohtajan ja talouspäällikön laatimat teh tä vä ku vauk set, joissa on pyritty kuvaamaan kaikki kunnan vakinaisen hen ki lös tön tehtävät. Yhteistoimintamenettelyn päätyttyä kunnanhallituksen tulee ottaa kantaa hen ki lös tön vähennystarpeeseen sekä suhtautumiseen osa-aikaisuuteen. Prosessia jatketaan siten, että henkilöstölle ja pääsopijajärjestöille an netaan mahdollisuus ottaa kantaa kunnanhallituksen kannanoton jälkeen tehtä viin lopullisiin tehtäväkuviin mennessä. Kunnanhallituksen pää tet tä väk si toimenpiteet tulevat Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kokouksessa annettavan se los tuksen yhteistoimintamenettelystä ja tekee periaatepäätökset henkilöstön vähen nys tar pees ta ja osa-aikaistamisista, jos menettely on saatu pää tökseen. Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen päättyneen yh teis toi min tame net te lyn ja päätti: 1. Vakinaisen henkilöstön määrän vähentäminen voidaan toteuttaa eläköi ty mis ten kautta ja työsuhteet jatkuvat eläkkeelle jäämiseen saakka. 2. Hallintokeskuksen töistä muodostetaan kokoaikaiset vakanssit, joiden pohjalta rekrytointi on mahdollista tulevaisuudessa lukuun ot tamat ta jo nyt osa-aikaisena hoidettua tehtävää. 3. Osa-aikaiseen tehtävään haluaville selvitetään mahdollisuutta siirtyä osa-ai kai se na kunnan muihin tehtäviin. 4. Muutokset toteutetaan lukien, johon saakka takuupalkat ovat voimassa. Eläkkeelle jäävien osalta palkkausta ei muuteta. 5. Yksittäiset tehtävämuutokset voidaan toteuttaa kuitenkin aiemmin yh teis työs sä henkilöstön kanssa. 6. Kaikkien tehtävien osalta laaditaan uusi tehtävien vaativuuden arvioin ti, joiden pohjalta määritellään tehtäväkohtaiset palkat. 7. Uudet arviointikriteerit valmistellaan yhteistyössä pää so pi ja jär jes töjen edustajien kanssa. 8. Täydennyskoulutusta tarjotaan tehtävän muutoksen edellyttämällä ta val la. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Esityksestä laadittiin koonti, josta pyydettiin kirjalliset muistutukset ja lausun not. Pääsopijajärjestöiltä ja henkilöstöltä saadut kannanotot yh teis toimin ta me net te lyn tuloksesta sekä vastine ovat liitteenä.jytyn lausunto on tullut vastineen laatimisen jälkeen.

28 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kannanotoissa hyväksyttiin yleisesti yhteistoimintamenettelyn pohjalta laadit tu esitys. Erityistä huomiota kiinnitettiin kirjapitoon liittyvien tehtävien osaa mi sen varmistamiseen. Henkilöstön muistutusten perusteella kahden toi men tehtäväkuvaukset on syytä järjestellä uudelleen ja tarkentaa toimien nimikkeitä. Muutokseen liittyvät toimeenpanopäätökset tehdään erillisinä. Kunnanhallitus hyväksyy toimeenpantavaksi esityksen Rautjärven kunnan hal lin to kes kuk sen henkilöstö- ja tehtävämuutoksista 2016 niin muutettuna, et tä kahden toimen tehtäväkuvaukset määritellään seuraavasti: Palvelusihteerin toimi (Seija Vento) Tehtävän tarkoitus Sivistyskeskuksen toimialasihteerin tehtävät Laskutuksen varahenkilö Taloushallinnon järjestelmien avustaminen käytettävyydessä ja yl lä pidos sa Teknisen toimen toimialasihteerin tehtävät Keskeiset tehtävät Päivähoidon laskutukseen liittyvät asiat Päivähoidon maksupäätöksiin liittyvät tehtävät, hinnoittelu ja täy täntöön pa no Iltapäivätoiminnan palveluihin liittyvät tehtävät Lastenhoidon tukeen kuuluvat ilmoitukset KELA:lle Päivähoidon arkistointiasiat Laskujen sisältötarkastukseen liittyvät tehtävät Taloushallinnon arkistointi Teknisen toimen laskujen sisältötarkastus ja teknisen toimen so pi musten oikeellisuuden tarkistaminen Teknisen keskuksen talouden ja toiminnan suunnittelun ja valmistelun avus ta mi nen Teknisen toimen asiakaspalveluun osallistuminen Teknisen keskuksen teknisen arkiston ja sähköisten tiedostojen hoi tami nen Laskenta- ja asuntosihteerin toimi (Kaija Pesonen) Tehtävän tarkoitus Myyntilaskutusprosessin tehtävät kuntakonsernissa Asuntoasioiden toimistotehtävät Talous- ja toimintatilastoon liittyvät tehtävät Keskeiset tehtävät Osallistuminen kuntakonsernin myyntilaskutusprosessin tehtäviin

29 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Laskutietojen syöttäminen laskutuskantaan, käyttäjien opastaminen ja oh jeis ta mi nen sekä ohjaustietojen ylläpito Vuokra-, vesi-, lämpö ja yleislaskutus sekä viivästyskorkolaskutus kun ta kon ser nin osalta Asuntoasioihin ja vuokrasopimuksiin liittyvät asiakaspalvelu- ja hal lin toteh tä vät Taloushallinnon avustaminen Yhteispalvelun asiakaspalvelun ja yleislaskutuksen tukeminen Kirjanpidon ja tilinpäätöksen avustaminen kuntakonsernin osalta Tietojen toimittaminen tilinpäätösvientejä ja -liitteitä varten sekä tase-erit te lyn laatimiseksi Kunnan ulkoisten tilinpäätöstietojen välittäminen Tilastojen ja erilaisten kustannusseurantojen laatiminen Kunnanhallitus perustaa palkkauksen arviointia valmistelevan työryhmän, jos sa edustettuna on kaikkien pääsopijajärjestöjen edustajat sekä kun nanjoh ta ja, kehitysjohtaja (palvelupäällikkö), henkilöstösihteeri sekä kun nanhal li tuk sen nimeämät muut työnantajan edustajat. Työryhmän tehtävänä on ensi vaiheessa laatia suositus tehtävien vaativuuden arviointiin ja toises sa vaiheessa laatia esitys henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiin so pi mus aloit tain. Liitteet Koonti hallintokeskuksen henkilöstö- ja tehtävämuutoksista 2016 Helena Lankisen vastine hallintokeskuksen tehtäviin lukien Kaija Pesosen vastine hallintokeskuksen tehtäviin lukien Seija Vennon vastine hallintokeskuksen tehtäviin lukien JHL ry 456:N lausunto hallintokeskuksen yhteistoimintamenettelystä ja sen tuloksesta Jyty Rautjärvi ry:n lausunto hallintokeskuksen henkilöstö- ja organisaatimuutoksista Vastine muistutuksiin Hallintokeskuksen henkilöstön yhteistoimintaneuvottelun muistio Hallintokeskuksen henkilöstön yhteistoimintaneuvottelun muistio

30 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Hallintokeskuksen toimien nimikemuutokset 175/ /2015 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Hallintokeskuksen henkilstö- ja tehtävämuutoksista on tehty päätös yh teistoi min ta me net te lyn jälkeen. Muutoksen perusteella henkilöiden teh tä vä kuvauk set muuttuvat merkittävästi ja selvyyden vuoksi myös teh tä vä ni mik keitä on tarpeen muuttaa. Hallintosäännön 7. luvun 5 :n mukaan kunnanhallitus päättää toimien nimik keen muuttamisesta. Kunnanhallitus päättää muuttaa hallintokeskuksen tehtävänimikkeet suraavasti (suluissa tehtävän vakituinen hoitaja): Nykyinen nimike (henkilö) Uusi nimike palvelusihteeri (Tuula Luhaniemi) taloussihteeri palvelusihteeri (Hanna Ruokoniemi) tiedotus- ja opistosihteeri laskutussihteeri (Seija Vento) palvelusihteeri laskutussihteeri (Kaija Pesonen) laskenta- ja asuntosihteeri

31 Rautjärven kunta Esityslista 12/ Toimien lakkauttaminen 175/ /2015 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja Hallintokeskuksen henkilöstö- ja tehtävämuutoksista on tehty päätös yhteis toi min ta me net te lyn jälkeen. Muutoksen perusteella hallinto- ja si vis tyskes kuk ses ta tulee lakkauttaa ne toimet, joita ei tarvita vakinaistentehtävien hoi ta mi seen. Yhteistoimintamenettelyn perusteella on päätetty, että niiden lak kau tet tavien toimien osalta, joista henkilö on ilmoittanut siirtyvänsä 2016 aikana eläk keel le työsuhdetta ei irtisanota toimen lakkauttamisen perusteella. Lakkautettavien opistosihteerin ja sivistystoimen palvelusihteerin toimien teh tä vät on siirretty osaksi hallintokeskuksen toimia. Hallintosäännön 7. luvun 5 :n mukaan kunnanhallitus päättää toimien lakkaut ta mi ses ta. Kunnanhallitus päättää lakkauttaa seuraavat toimet: Pääkirjanpitäjä Sivistystoimen toimialasihteeri Opistosihteeri Sivistystoimen palvelusihteeri

Päätökset vesivoiman pysyvän käyttöoikeuden hakemuksista Hiitolanjoen voimalaitoksille

Päätökset vesivoiman pysyvän käyttöoikeuden hakemuksista Hiitolanjoen voimalaitoksille Kunnanhallitus 63 30.03.2015 Kunnanhallitus 157 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Kunnanhallitus 43 06.03.2017 Päätökset vesivoiman pysyvän käyttöoikeuden hakemuksista Hiitolanjoen voimalaitoksille

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Rautjärven kunnan hallintokeskuksen henkilöstö- ja tehtävämuutokset 2016

Rautjärven kunnan hallintokeskuksen henkilöstö- ja tehtävämuutokset 2016 Rautjärven kunnan hallintokeskuksen henkilöstö- ja tehtävämuutokset 2016 Taustaa Muutoksessa noudatettavat periaatteet Rautjärven kunnanhallituksen päätöksellä 15.6.2015 107 käynnistettiin yhteistoimintamenettely

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus 114 23.10.2017 Kunnanhallitus 123 30.10.2017 Kunnanhallitus 135 06.11.2017 Kunnanhallitus 143 20.11.2017 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Opetus- ja 2365/01.45/2017. Opetvarh

Opetus- ja 2365/01.45/2017. Opetvarh Opetus- ja 130 02.11.2017 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 339 07.11.2017 Kunnanhallitus 357 20.11.2017 Varhaiskasvatuksen alue-esimiesten virkojen lakkauttaminen, päiväkodinjohtajan virkojen perustaminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot