Lausunto Etelä-Savon maakuntaohjelman luonnoksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto Etelä-Savon maakuntaohjelman 2014-2017 luonnoksesta"

Transkriptio

1 1 kaupunginhallitus , liite A SAVONLINNAN KAUPUNKI Lausunto Etelä-Savon maakuntaohjelman luonnoksesta Savonlinnan kaupunki ja Savonlinnan Yrityspalvelut Oy antavat yhteisen lausunnon Etelä-Savon maakuntaohjelmasta. Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää arvioimaan erityisesti sitä, vastaavatko ohjelmassa esitetyt toimenpiteet Etelä-Savon lähivuosien kehittämistarpeisiin, puuttuuko jokin toimenpide, voidaanko jokin toimenpide poistaa. TL1 Menestyvä yritystoiminta Yritysten kehittämisen osalta ohjelma vastaa yleisesti ottaen hyvin Savonlinnan tavoitteita. Konkreettisia toimia osaavan työvoiman, kasvuyritysten sekä myös start-up -yritysten kehittämiseksi tarvitaan. Voisiko maakunta esimerkiksi tukea alueellisen start-up rahaston perustamista maakunnan painoalojen yritystoiminnan edistämiseksi. Puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen kysynnän kasvattamisen (2.1.2) osalta suurin mahdollisuus tuleville vuosille on monikerroksisen puurakentamisen lisääntyminen ja siihen tarvittavien uusien tuotteiden ja palvelukokonaisuuksien kehittäminen. Uusia toiminta- ja kehittämistapojen löytämiseksi on kyseenalaistettava nykyinen klusteriajattelu, joka perustuu pitkälti raaka-ainepohjaiseen lähtökohtaan. Tulee synnyttää uudentyyppinen, prosessilähtöinen kehittämismalli, jota ohjaavat käyttäjätarpeet ja markkinat. Matkailu- ja palvelutulon kasvattamisen (2.3.) osalta ohjelma vastaa yleisesti ottaen Savonlinnan matkailun kehittämisen tavoitteita. Erityisen tärkeää on yritysten liiketoiminnan kehittäminen, kansainvälistyminen ja Saimaayhteistyön kehittäminen. TL2 Osaava työvoima ja hyvä innovaatioympäristö Valmisteilla oleva innovaatiokärjet kokonaisuus (painopiste 3) vastaa hyvin Savonlinnan tavoitteisiin ja kaupungissa on useita kehitysorganisaatioita (Metla, Savonlinnan Yrityspalvelut Oy ml. 3K-tehdas, LUT Savon yksikkö materiaalifysiikka sekä MAMK:in kuitulaboratorio), jotka voivat merkittäviltä osin olla toteuttamassa maakuntastrategiaa osaltaan. Lisäksi Savonlinna

2 painottaa yritysten ja tki-yksiköiden konsortiohankkeiden ja alueellisen Tekesrahoituksen vaikutusta ohjelman toteuttamisessa. Luonnonvara-alojen yksiköiden merkitys tutkimustoimijoina on huomattava, esimerkiksi Metla, joka on mukana innovaatiokärkityössä. Savonlinnassa on jo Itä-Suomen yliopiston puitteissa Suomen matkailututkimuksen huippuyksikkö, joka tekee painoaloillaan kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta ja julkaisee kymmeniä tieteellisiä artikkeleita maailman johtavissa matkailututkimuksen julkaisuissa. Suomessa ehdottomasti tarvitaan Lapin yliopiston lisäksi toinen matkailututkimusyksikkö, jollainen on jo muodostunut Etelä-Savoon. Tämä on selkeästi todettava, ja lisättävä matkailututkimus listaan kansallisesti merkittävistä osaamiskeskittymistä. On epäjohdonmukaista, että matkailu on mukana avainalana, mutta maakunnassa tehtävä korkeatasoinen ja kansainvälinen matkailututkimus sivuutetaan tutkimuksen ja innovaatioympäristön kehittämisen toimintalinjassa kokonaan. Rambollin maakuntaohjelman pohjaksi laatima Älykkään erikoistumisen raportti keskittyy teknisiin aloihin sekä Mikkelissä edustettuina oleviin osaamisaloihin. Raportti on vajavainen eikä peilaa kokonaisvaltaisesti maakunnan huippututkimuksen ja innovaatio-osaamisen ja palveluliiketoiminnan potentiaalia. Useat kansallisen tason osaamiseen ja innovaatiokykyyn liittyvät strategiat ja ohjelmat painottavat luovuuden, sosiaalisten ja palveluinnovaatioiden merkitystä taloudellisen elinvoimaisuuden synnyttäjinä. Osaavan työvoima saatavuuden turvaaminen (painopiste 1,tpk 2) -osaan halutaan seuraavat lisäykset o Luodaan maakunnallinen ennakointimalli, joka ottaa huomioon yritysten kasvu- ja kehittymisedellytykset rekrytoinnin näkökulmasta (Pestuutori-malli) o Jalkautetaan ennakointitietoa oikea-aikaisen ja onnistuneen päätöksenteon tueksi o Vahvistetaan laadullista ja joustavaa ennakointia o Haetaan uusia malleja maailmalta (visionäärinen ennakointi) o Luodaan mittaristo laadullisen ja joustavan ennakoinnin tueksi TL3 Uudistuva hyvinvointi Toimintalinjan perustavoite, että Etelä-Savo on väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen mallimaakunta, on äärimmäisen haasteellinen. Palvelujen laatu ja vaikuttavuus (painopiste 1) toimenpidekokonaisuudet ovat kattavat, sillä osaavan työvoiman ja palvelujen saatavuus, uudet palveluinnovaatiot, hyvinvointiyrittäjyys sekä nuoret ja lapsiperheet on huomioitu. Tavoitteena tulee olla maakunnan hyvinvointialan systemaattinen kehittäminen kumppanuuspöytämallilla, jossa kaikki osapuolet ovat mukana. 2

3 3 Maakunnallisina toteutuksina tulevat maakunnan esiselvityshankkeen mukaisesti hoiva- ja kotipalveluyritysten verkostomainen kehittäminen ja hyvinvointimatkailu. TL4 Hyvä toimintaympäristö Toimintalinjan perustavoite, että Etelä-Savo on vetovoimainen elinkeinoelämän, asumisen ja vapaa-ajan maakunta on oikea. Samoin avaintoimenpiteet, jotka ovat investointien saaminen ja vesistöjen tilasta huolehtiminen. Näkyvyyden ja vetovoiman vahvistaminen (painopiste 1) Näkyvyyden ja vetovoiman vahvistamisessa tulisi edetä vahvuudet edellä (Saimaa, kaupunkiseudut, kärkitapahtumat); ei maakuntakärjellä. Näin ollen Maakunnan imagon vahvistaminen (tpk 1.1.) tulisi otsikoida esimerkiksi Vahvuuksiin perustuva imagon vahvistaminen, jossa lisätään mm. kärkitapahtumien tunnettavuutta ja tuodaan esille arjen sujuvuutta pienillä kaupunkiseuduilla. Toimintaympäristön vetovoiman vahvistamiseen (tpk 1.2.) sisältyvät toimenpiteet ovat tärkeitä: keskustojen kehittäminen ja Saimaa-teemaan kytkeytyvän maankäytön vahvistaminen on kannatettavaa. Savonlinna on järvimatkailun pääkaupunki, joka verkostoituu muiden keskuksien kanssa. Erikokoiset keskukset tuottavat lisäarvoa toinen toisilleen. Toimenpiteen tulisi sisältää sekä laadukkaat suunnitelmat että infrastruktuuri-investoinnit. Saavutettavuuden ja liikennejärjestelmän kehittäminen (painopiste 2) Saavutettavuuden ja liikennejärjestelmän kehittämisessä keskeisiä ovat ohjelmassa jo mainitut toimenpiteet o VT5 Mikkeli-Juva yhteysväli ja VT14 Savonlinnan liikennejärjestelyjen 3. vaihe (Laitaatsalmen silta tiejärjestelyineen ja syväväylä) o Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistäminen o päätieverkon parantamiseen tähtäävä suunnitteluvalmius o raideyhteyksien nopeuttaminen Näiden lisäksi Savonlinnalle tärkeät hankkeet ovat: o Olavinkadun investointi, Nojanmaan liittymä, VT14 Parikkala-Juva yhteysväli o lentoliikenne o raideliikenteen henkilöliikenne Pieksämäelle. o Kaupallisen vesiliikenteen (rahtiliikenne ja matkailuliikenne) edellytysten parantaminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen. Liikennejärjestelmän kehittämisessä uusien joukkoliikennemallien edistäminen on välttämätöntä niin, että pienissä keskuksissa ja haja-asutusalueella voidaan asua, harjoittaa elinkeinotoimintaa ja keskuksien välillä liikkua (koulumatkat, harrastukset, asiointi). Alemman tieverkon kunnossapidossa elinkeinoelämän kannalta tulee huomioida maa- ja metsätalouden lisäksi matkailuyritykset ja -keskukset, jotka sijaitsevat taajamien ulkopuolella.

4 4 Koko maakuntaan tulee saada käyttövarmat tietoliikenneyhteydet. On huomioitava, että tämän päivän moderni maatalous tarvitsee luotettavat ja nopeat laajakaistayhteydet. Tonttipalvelun tehostaminen (painopiste 3) Yleisperustelut ja kehittämistoimenpiteet ovat kannatettavia. Matkailuelinkeinon integrointi osaksi taajamien suunnittelua tukee paitsi elinkeinoa niin myös pienten keskuksien elinvoimaa. Maakunnassa on erittäin tärkeää varmistaa, että hallintorakenteiden muuttuessa pienet keskukset säilyvät elinvoimaisina. Ovatko ohjelmassa esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet sen sisältöisiä, että organisaationne voi olla mukana niiden toteuttamisessa? Millä tavalla? Savonlinnan Yrityspalvelut Oy osallistuu maakuntaohjelman toteuttamiseen elinkeinopoliittisten tavoitteiden osalta. Yrityspalvelut vastaa Savonlinnan kaupunkistrategian toteuttamisesta elinkeinojen kehittämisen osalta. Roolit ohjelman toteuttamisessa ratkaistaan tapauskohtaisesti. Miten arvioitte ohjelman valmisteluprosessin toimivuutta oman organisaationne näkökulmasta? Sana on vapaa Maakuntastrategia- ja ohjelmatyön voisi aloittaa siten että ensimmäisenä kaupungit päivittäisivät omat kaupunkistrategiansa, jonka jälkeen maakuntaliitto tekisi virkamiestyönä pohjaesityksen, jossa maakuntastrategia/ ohjelma kattavasti vastaa kaupunkien näkemystä strategisista linjauksista. Prosessin aikana nähdään yhteiset nimittäjät ja yhteen soviteltavat tavoitteet. Näin saadaan maakuntaohjelmalle varsinaisten demokraattisten toimijoiden (kaupunkien valtuustot) painoarvo. Osallistumismahdollisuudet ovat olleet laajat, mutta kaupunkien kehitysyhtiöiltä olisi voinut pyytää jo ohjelmatyön alkuvaiheessa elinkeinoelämää koskevat tulevaisuuden kehittämissignaalit, jolloin kehittämistä voidaan fokusoida elinkeinoelämälähtöisesti. Maaseutuelinkeinoja halutaan kehittää yhtenä maakunnan avainalana (ohjelman sivu 58). Tämä edellyttää maaseutuohjelmien laatimista ja ajantasaistamista, joissa etsitään myös maaseudun tulevia vetovoimatekijöitä. Toimintalinjan 3 (Uudistuva hyvinvointi) resurssien jaossa huomioitava riittävästi yritystoiminta ja kansalaistoiminta. Läpileikkaavana teemana tulisi huomioida luovat toimialat, luovien alojen ja muiden toimialojen osaamisen yhdistäminen ja edellytykset monialaisten yritysverkostojen syntymiselle. Useat kansallisen tason strategiat ja ohjelmat

5 5 painottavat luovuuden, sosiaalisten ja palveluinnovaatioiden merkitystä taloudellisen elinvoimaisuuden synnyttäjinä. Hyvät koulutusmahdollisuudet, kuten opettajankoulutus Savonlinnassa mahdollistaa pätevien opettajien saannin Etelä-Savossa. Opettajankoulutus vaikuttaa maakuntaan myös aktiivisen kokeilu- ja tutkimustoiminnan kautta. Yhteisten kehitys- ja tutkimushankkeiden avulla eri toimijoiden kanssa, kuten Lusto, Punkaharju, Savonlinnan sivistystoimen, Ooppera tuetaan monipuolisten oppimisympäristöjen rakentamista ja kehittämistä. Samalla saadaan monipuolisesti eri toimijoita mukaan, jolloin voimme vahvistaa Savonlinnan alueen näkyvyyttä ja aktiivista toimintaa yhdessä, koskee koko Etelä-Savoa. Vaikutukset yritystoimintaan ja tulevaisuuden työelämään on suora, kun uusia toimintatapoja on mukana opettajankoulutuksessa. Vaikutus luovien alojen yritystoimintaan on laajaa, koska kampukselta lähtee työntekijöitä monille eri aloille, ei ainoastaan opettajaksi. Langattoman verkon rakentamien Savonlinnaan, kesällä kansainvälinen näkyvyys paranee, kun Oopperan kävijöille ja muille olisi tarjota langaton yhteys miettikää näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa tämän kautta ja myös tarjoaisi uuden mahdollisuuden peruskoulun oppilaille sekä toisen ja korkeaasteen opiskelijoille jalkautua kaupunkiin oppimaan eli oppiminen laajenisi luokkahuoneen ulkopuolelle tätä kautta myös kaupungin tunnettavuutta internetin välityksellä voisi tarjota ulkopuolisille. Myös opiskelijoiden halukkuuteen tulla opiskelemaan Savonlinnaan vaikuttaa laajalti langattoman verkon tarjoamat mahdollisuudet. Sujuvaan arkeen kuuluvat myös langattoman verkon toimivuus ja saatavuus. Hyvinvointiin liittyvät myös mahdollisuudet oppia ja opiskella erilaisissa oppimisympäristöissä eli puhutaan myös teknologisesti tuetuista oppimisympäristöistä. Tulevaisuuden työelämän tehtävissä tulevat korostumaan vuorovaikutustaidot, tiedonhankinta, yhteisöllinen asiantuntijuus ja uuden oppiminen. Opettajankouluttajilla on näillä alueilla merkittävää osaamista jonka kehittymistä, tutkimista ja soveltamista maakunnan elinkeinoihin tulee tukea. Tästä esimerkkinä toimivat käynnissä olevat tutkimus ja kehityshankkeet Metsä oppimisympäristönä kokonaisuuden ympärillä, jossa toimijoina ovat olleet OKL, Savonlinnan kaupunki ja maakunnan metsäalan asiantuntijaorganisaatiot.

Etelä-Savon maakuntaohjelma 2014-2017, luonnos (21.2.2014) 1 (7)

Etelä-Savon maakuntaohjelma 2014-2017, luonnos (21.2.2014) 1 (7) Maakuntahallitus 28.4.2014 Etelä-Savon maakuntaohjelma 2014-2017, luonnos (21.2.2014) 1 (7) LAUSUNNOT VASTINE TL1 MENESTYVÄ YRITYSTOIMINTA 1 Ei vain niin, että panostetaan perinteisiin kasvuyrityksiin.

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 12.5.2014

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 12.5.2014 ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 12.5.2014 Esitys maakuntahallitukselle 19.5.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin 015 321 130

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 2.1.2014 Tiivistelmä Pohjanmaan maakuntastrategia koostuu kahdesta osasta. Maakuntasuunnitelmassa määritellään

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

Varsinais-Suomen maakuntaohjelman tarkistus 2009-2010

Varsinais-Suomen maakuntaohjelman tarkistus 2009-2010 Varsinais-Suomen maakuntaohjelman tarkistus 2009-2010 Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36, 20101 Turku) p. (02) 2100 900 www.varsinais-suomi.fi ISBN 952-8899-38-8 8.12.2008 Tiivistelmä Tällä

Lisätiedot

Joensuun kaupunkiseudun. elinkeino-ohjelma.indd 1 2010-2013

Joensuun kaupunkiseudun. elinkeino-ohjelma.indd 1 2010-2013 Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Joensuun seutu Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelma 2010-2013 Kasvun paikka Joensuun kaupunkiseudun kunnat ovat tehneet menestyksekästä elinkeinoyhteistyötä

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA 2007 2010

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA 2007 2010 POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA 2007 2010 Maakuntavaltuusto hyväksynyt 13.11.2006 1 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2007-2010 Kuopio ISBN 952-5188-69-8 ISSN 1238-6383 2 3 Sisältö 1. JOHDANTO...6 1.1 Maakunnallinen

Lisätiedot

Keski-Suomen Strategia

Keski-Suomen Strategia Keski-Suomen Strategia - Maakuntasuunnitelma 2040 - Maakuntaohjelma 2014 2017 2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 756 0200 / vaihde Julkaisu: A37 978-951-594-464-1

Lisätiedot

EUROOPPA 2014+ KOILLIS-SUOMI

EUROOPPA 2014+ KOILLIS-SUOMI EUROOPPA 2014+ KOILLIS-SUOMI Raportti EU:n ohjelmakauden 2007-2013 toteuttamisesta Koillismaalla ja valmistautumisesta ohjelmakauteen 2014-2020 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Arvioinnin toteutus...

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Savonlinnan seudun aluerakennemalli 2030

Savonlinnan seudun aluerakennemalli 2030 Savonlinnan seudun aluerakennemalli 2030 Aluerakennemalli ja toteuttamisohjelma Yhteystiedot Tilaajatahot: Savonlinnan seudun kuntayhtymä (1.1.2013 alkaen Savonlinnan Yrityspalvelut Oy): seutujohtaja /

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Maakuntastrategia on

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA. Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2014-2017. Hyväksytty: Maakunnan yhteistyöryhmä 17.10.

ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA. Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2014-2017. Hyväksytty: Maakunnan yhteistyöryhmä 17.10. 1 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2014-2017 toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015-2016 Hyväksytty: Maakunnan yhteistyöryhmä 17.10.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

1. JOHDANTO 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT JA TAVOITTEET

1. JOHDANTO 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT JA TAVOITTEET SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT JA TAVOITTEET... 3 2.1Kehityksen nykytila ja näkymät vuosille 2015 2016... 3 2.2 Toimeenpanosuunnitelman tavoitteet vuosille 2015 2016... 5 3. ETELÄ-KARJALAN

Lisätiedot

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Johdanto ELINVOIMAOHJELMA haastaa laajasti niin yksityisen kuin julkisen tahon toimijat yhteistyöhön, jonka tavoitteena on 1300 uutta työpaikkaa 2021 vuoteen mennessä

Lisätiedot

Itä-Suomen EAKR toimenpideohjelma 2007-2013 Lausuntojen yhteenveto Itä-Suomen maakuntahallituksille 28.-29.08.2006 Vuokatin kokoukseen

Itä-Suomen EAKR toimenpideohjelma 2007-2013 Lausuntojen yhteenveto Itä-Suomen maakuntahallituksille 28.-29.08.2006 Vuokatin kokoukseen Itä-Suomen EAKR toimenpideohjelma 2007-2013 Lausuntojen yhteenveto Itä-Suomen maakuntahallituksille 28.-29.08.2006 Vuokatin kokoukseen Seuraavilla sivuilla on 2.8.2006 päivätyn lausuntopyynnön perusteella

Lisätiedot

YRITYSMYÖNTEISEKSI KUMPPANIKSI. Helsingin elinkeinostrategia 2007

YRITYSMYÖNTEISEKSI KUMPPANIKSI. Helsingin elinkeinostrategia 2007 YRITYSMYÖNTEISEKSI KUMPPANIKSI Helsingin elinkeinostrategia 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUKSEN JULKAISUJA 2/2007 YRITYSMYÖNTEISEKSI KUMPPANIKSI Helsingin elinkeinostrategia 2007 Helsingin

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN STRATEGIA

KESKI-SUOMEN STRATEGIA Luonnos 21.2.2014 KESKI-SUOMEN STRATEGIA Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 SISÄLTÖ: LUKIJALLE 1. KESKI-SUOMEN VISIO 2040 2. KESKI-SUOMEN TULEVAISUUDEN AVAINALAT 2.1. Aluerakenne ja saavutettavuus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014 1 Tausta: Maakuntavaltuusto 2.12.2013; MV 32, Maakuntavaltuusto merkitsi asian (Kainuun maakuntastrategia 2035) tiedoksi (tekstiä täydennetty 19.2.2014). HK, 3.4.2014 Kainuu-ohjelma Luonnos 3.4.2014 Sisällys

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 Maakuntahallitus 15.9.2014 Maakunnan yhteistyöryhmä 30.9.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO a215 * 2014 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma on asiakirja, joka sisältää keskeiset Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa toteuttavat toimenpide-esitykset

Lisätiedot

Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus

Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus Innovatiivisuuden edistäminen ja innovaatioiden hyödyntäminen ovat Suomen menestyksen ja kilpailukyvyn, yhteiskunnan uudistumisen sekä

Lisätiedot