JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika klo 16:00-18:12 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 3 Joensuun kaupungin toimintaohjeet sisäilmaongelmissa 5 4 Työllisyyskatsaus 7 5 Kesätyöohjelma Rekrytointiohjeet 12 7 Henkilöstösuunnitelmaan liittyvät vakanssien muutokset 15 8 Kahden osastonhoitajan viran lakkauttaminen ja asumispalvelujen vastaavan virkojen perustaminen 16 9 Henkilöstö- ja työllisyysjaoston kokoukset keväällä

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Läsnä Törmälä Anssi jäsen, pj Jormanainen Laura jäsen Tahvanainen Ville jäsen, vpj Tolkki Jaana jäsen Wihonen Jussi jäsen Lempiäinen Sari henkilöstöjohtaja Eronen Marja henkilöstösuunnittelija, pöytäkirjanpitäjä Husso Tarja työllisyyspäällikkö poistui 4 :n käsittelyn jälkeen, klo saakka Piiroinen Minna työhyvinvointipäällikkö poistui 3 :n käsittelyn jälkeen, klo saakka Poissa Kauppinen Markku kaupunginhallituksen puheenjohtaja Allekirjoitukset Anssi Törmälä puheenjohtaja Marja Eronen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Ville Tahvanainen pöytäkirjan tarkastaja Jussi Wihonen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kaupungintalolla, os. Rantakatu 20, Joensuu. Pöytäkirjanpitäjä Marja Eronen

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HETYJ 1 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Totesi.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Pöytäkirjan tarkastajien valinta HETYJ 2 Henkilöstöjohtajan päätösehdotus: Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Ville Tahvanaisen ja Jussi Wihosen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Joensuun kaupungin toimintaohjeet sisäilmaongelmissa 1497/ /2013 YTT Kaupungin sisäilmatyöryhmän tehtävänä on vaikeiden ja monitahoisten sisäilmaongelmien ratkaiseminen. Ryhmän toiminta-ajatus pohjautuu suunnitelmalliseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Henkilöstö- ja työllisyysjaos on kokouksessaan ( 101 ) hyväksynyt toimintaohjeet sisäilmaongelmissa. Ilmoitukset Joensuun kaupungin kiinteistöjen sisäilmaongelmista ovat lisääntyneet ja tästä syystä on koettu tarpeellisena tarkastella uudelleen sisäilmaongelmien käsittelyprosessia ja samalla päivittää ohjetta. Uuteen ohjeeseen on kirjattu tarkemmin kunkin toimijatahon tehtävät ja vastuut sisäilmaongelman käsittelyn eri vaiheissa. Päivitettyyn ohjeeseen on kirjattu myös viestinnän periaatteet sisäilmaprosessissa. Kaupunginhallitus on kokouksessaan nimennyt sisäilmatyöryhmän, jossa on edustus ympäristöterveydenhuollosta, työsuojelusta, työterveyshuollosta, tilakeskukselta, kiinteistönhoidosta sekä varhaiskasvatusja koulutustoimesta. Sisäilmaprosessin tarkastelun myötä on todettu, että sisäilmatyöryhmän tulisi olla sisäilma-asioihin perehtynyt asiantuntijaryhmä. Tästä syystä työryhmän jäsenistöä ehdotetaan päivitettävän. Jatkossa siäilmatyöryhmässä eivät toimisi enää tilakeskuksen johtaja eikä varhaiskasvatus- ja koulutustoimen talouspäällikkö. Työryhmän uudeksi jäseneksi ehdotetaan tilakeskuksen teknistä isännöitsijää, joka toimisi myös työryhmän sihteerinä. Työryhmän jäsenet on kirjattu ohjeeseen. Työryhmän puheenjohtaja kutsuu tarvittaessa kuultavaksi käsiteltävän kohteen käyttäjän/ edustajan. Sisäilmatyöryhmä tiedottaa kaupungin tilatyöryhmää työryhmässä käsiteltävistä asoista. Työhyvinvointipäällikkö Minna Piiroinen esittelee toimintaohjetta kokouksessa. Päätösehdotus: Yhteistyötoimikunta päättää omalta osaltaan hyväksyä toimintaohjeet sisäilmaongelmissa. Päätös: Työhyvinvointipäällikkö Minna Piiroinen esitteli ohjetta. Hyväksyttiin yksimielisesti. HETYJ 3 Sisäilmaongelma toimintaohjeesta tehdään erillinen tiedote lehdistölle ja Joensuun Uutisiin. Lisäksi tiedotetaan henkilöstöjohtajan tiedotteen ja intranetin kautta.

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Työhyvinvointipäällikkö Minna Piiroinen esittelee toimintaohjeita. Henkilöstöjohtajan päätösehdotus: Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää hyväksyä omalta osaltaan toimintaohjeet sisäilmaongelmissa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Joensuun kaupungin toimintaohjeet sisäilmaongelmissa

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Työllisyyskatsaus 782/ /2013 HETYJ 4 Työllisyyspäällikkö Tarja Husso esittelee työllisyyskatsauksen. Henkilöstöjohtajan päätösehdotus: Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää merkitä katsauksen tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Kesätyöohjelma / /2014 HETYJ 5 Vuoden 2015 nuorten kesätyöllistämiseen on työllisyysohjelmassa varattu euron määräraha. Samoin ohjelmassa on mainittu, että summalla on tar koitus järjestää 200 joensuulaiselle koululaiselle tai opiskelijalle kesätyö joko kaupun gin omilla työpaikoilla tai yrityksissä ja yhdistyksissä Joensuun kaupungin ke sä työ paik ka tuel la. Vuonna 2014 kesätyöpaikkoihin työllistettiin 388 kou lu laista tai opiskelijaa, ja euroja tähän käytettiin euroa. Seuraavassa esi tet täväl lä tavalla suunniteltu kesätyötarjonta mahdollistaisi kuitenkin kesätöiden järjes tä mi sen talousarvion puitteissa 325 nuorelle eli selkeästi yli talousarviossa ja työl li syys oh jel man asetetun 200 nuoren työllistämisen tavoitteen. Yritystukia tarjotaan selvästi aiempia vuosia enemmän. Samoin mah dol lis tetaan aiempaa suurempien yritysten tuen saaminen. Näin halutaan mahdollistaa en tis tä paremmin nuorille toivetta vastaavalla alalla työskenteleminen. Samalla ha lu taan kannustaa yrityksiä nuorten palkkaamiseen. Toki on rehellistä todeta, et tä kaupungin kesätyömäärärahalla voidaan tuen muodossa osallistua suu remman kesätyöpaikkojen määrän tarjoamiseen. Jos valtaosa kesätöistä pyrittäisiin jär jes tä mään kaupungin palveluksessa, varatulla euromäärällä mahdollistuisi har vem man nuoren palkkaaminen. Mikäli varattuja yritystukia jää käyttämättä, henkilöstöyksikkö rekrytoi tässä esi tet tyä enemmän kesätyöntekijöitä kaupungin työpaikoille. Tämä tarkoittaisi siis kesätyöpaikkojen kokonaismäärän vähentymistä. Kesätyöt kaupungin työpaikoilla Kaupungilla erityisesti puutarhapuolella, kulttuuri- ja nuorisopalveluissa sekä päi vä hoi dos sa järjestetään kesätyötä 175 nuorelle seuraavasti (määriin si säl tyvät sosiaalisin perustein kesätöihin otettavat, heidän määräänsä ei erikseen kiintiöi dä): - kuukauden kesätyö 25 nuorelle, palkka 1000 euroa/kk, tehtävät ovat ta vanomais ta kesätyötä vastuullisempia ohjaus ja neuvontatehtäviä - kuukauden kesätyö 75 nuorelle, palkka 800 euroa/kk - kahden viikon kesätyö 75 nuorelle, palkka 800 euroa/kk, palkka maksetaan työ ai kaan suhteutettuna Kesätyöt yrityksissä ja yhdistyksissä tukea kaupungilta Yrityksille (vakituisten työntekijöiden määrä alle 100 henkilöä) ja yhdistyksille myön ne tään kesätyöpaikkatukea 150 kesätyöpaikan luomiseksi joensuulaisille nuo ril le. Yritystukea maksetaan 300 euroa/kk/nuori. Yritys voi saada ke sä työpaik ka tu kea enintään kolmen nuoren työllistämiseen, ja mikäli varattua mää rära haa jää näin myönnettyjen tukien jälkeen käyttämättä, voidaan tukea maksaa sa mal le yritykselle useampienkin kesätyöntekijöiden palkkaamiseen. Tärkeät päivämäärät

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Kesätyöpaikat ovat haettavina klo 9.00 alkaen ja hakuaika päättyy perjan tai na klo Kesätyöt kaupungin työpaikoilla järjestetään Yritystukien hakuaika on puolestaan Päätökset tehdään mennessä. Kesätyöt yrityksissä järjestetään Kesätyöntekijäksi millä ehdoilla Kesätyöntekijäksi valittavan on täytynyt täyttää vuoden 2014 loppuun men nessä 15 vuotta ja hän voi täyttää korkeintaan 23 vuotta vuoden 2015 aikana. Ke sätyön te ki jän on oltava joensuulainen (kotikunta Joensuu mennessä ja edel leen tai ulkomaalaisia nuoria, joiden asuinkunta on Joensuu alkaen) ja joiden työlupa-asiat ovat kunnossa. Vuosina 2013 tai 2014 kaupungin ke sä töis sä olleita ei valita uudelleen kesällä Sosiaalisin perustein ke sä työhön tulevan osalta näistä ehdoista voidaan sosiaalityöntekijän ja rekryn har kinnal la poiketa. Kesätyöntekijöiksi ei valita jo kyseisen alan ammattitutkinnon suorittaneita haki joi ta tai työmarkkinatukea saavia henkilöitä. Valinnat Valinnoissa painotetaan henkilön sopivuutta tarjottuun tehtävään. Valinnat tehdään huhti kesäkuussa yksilö- ja ryhmähaastatteluiden avulla. Pe ruu tus paikko ja täytetään tarvittaessa tämän jälkeenkin. Työsopimukset ja -todistukset Kaikille kesätyöntekijöille tehdään rekryssä kirjalliset työsopimukset. Ke sä työnte ki jöil le lähetetään myös kesätöiden jälkeen työtodistus. Tiedottaminen ja palaute Kaikille hakijoille lähetetään tieto myös valitsematta jäämisestä kesäkuussa. Kesätyöntekijöiden toivotaan antavan kesätyöjakson jälkeen internetissä pa lautet ta kesätyön sujumisesta. Perehdyttäminen Kesätyöntekijöille järjestetään huhtikuun lopun ja elokuun lopun välillä kahden vii kon välein yhteiset perehdytystilaisuudet. Tarkoitus on, että jokainen ke sätyön te ki jä osallistuu perehdytykseen. Perehdytyksessä kerrotaan kaupungista työn an ta ja na, työelämän pelisäännöistä, työsopimuslainsäädännöstä sekä yleises ti työntekijän ja työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Alakohtainen perehdytys tapahtuu työpaikoilla. Kesätyöntekijöille nimetään työ pai koil la vastuuhenkilö.

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Kesätyöpaikkatuki yrityksille ja yhdistyksille -periaatteet Yritys (vakituisten työntekijöiden määrä alle 100 henkilöä) tai yhdistys voi saada tu kea valitsemansa joensuulaisen nuoren palkkaamiseen kesätyöhön seuraavin edel ly tyk sin: Valittavan nuoren on täytettävä samat kriteerit kuin kaupungin ke sä työ paik koihin valittavilta edellytetään. Työsuhteen keston on oltava yhtäjaksoisesti vähintään yhden kuukauden tai 30 ka len te ri päi vää ja työajan vähintään keskimäärin 30 tuntia viikossa. Tukea ei myönnetä yrittäjän perheenjäsenen palkkaamiseen. Perheenjäseneksi täs sä katsotaan yrittäjän tai puolisonsa lapsi tai lapsenlapsi. Tukea ei myöskään myön ne tä sellaisen nuoren palkkaamiseen, joka on työskennellyt tai tulee työsken te le mään samana kesänä Joensuun kaupungin palveluksessa. Tukea ei myönnetä sellaiselle työnantajalle, joka on vähentänyt työntekijöitä (työ so pi mus lain määräykset; kuten lomautukset, irtisanomiset tai osa-ai kais tami set). Työantajan on nimettävä vastuuhenkilö, joka suorittaa kesätyöntekijän pe rehtyt tä mi sen ja työpaikan valvontaan liittyvät asiat. Työnantaja tekee nuoren kanssa kirjallisen työsopimuksen. Varmennettu kopio työ so pi muk ses ta, josta käy ilmi kesätyöntekijän henkilötiedot, työtehtävät, työsuh teen alkamis- ja päättymisajankohta, viikkotyöaika ja maksettava kuu kau sipalk ka tuettavalta ajalta sekä kopio palkkakuitista on toimitettava kaupungin rek ry toin ti pis tee seen viimeistään Mikäli tietojen toimittaminen viiväs tyy tästä, tukea ei makseta. Tuet maksetaan työnantajille mennes sä. Yritykselle maksettavan tuen määrä on 300 euroa palkattavaa kesätyöntekijää koh ti riippumatta siitä, ylittääkö työsuhteen kesto yhden kuukauden tai 30 kalen te ri päi vää. Mikäli työsuhde ei ala tai se keskeytyy, työnantajan on vä lit tömäs ti ilmoitettava siitä kaupungin rekryyn. Keskeytystapauksissa tukea mak setaan kymmenen euroa/työpäivä/palkattu nuori enintään viideltä työpäivältä viikos sa toteutuneen työskentelyn ajalta. Yritykseen palkattavien kesätyöntekijöiden kuukausipalkan on oltava vähintään 800 euroa ilman työnantajamaksuja ja luontaisetuja. Yritysten ja yhdistysten vuoden 2015 kesätyöpaikkatukea haetaan Joensuun kau pun gin internet -sivuilta, osoitteesta kohdasta Asiointi-> Rekrytointi->Avoimet työpaikat/kesätyö tulostettavalla HAKEMUS KE SÄ- TYÖ PAIK KA TUES TA -lomakkeella. Sivuilta löytyvät myös tarkemmat ha ku ohjeet. Lomakkeita voi myös pyytää tai noutaa rekrytointipisteestä, Rantakatu 20, Joensuu. Henkilöstöjohtajan päätösehdotus: Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Henkilöstö- ja työllisyysjaosto hyväksyä kesätyöohjelman vuodelle Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Rekrytointiohjeet 5042/ /2015 HETYJ 6 Henkilöstösuunnitelma on hyväksytty henkilöstö- ja työllisyysjaostossa mar raskuus sa Henkilöstösuunnitelman avulla pyritään ennakoimaan hen ki lös tötar pee seen vaikuttavat toiminnalliset muutokset, poistuma ja rekrytointitarve. Suun ni tel ma on valmisteltu yhdenmukaiseksi talousarvion kanssa ja se ohjaa kes kei ses ti rekrytointia. Vakituisen henkilöstön rekrytointi Henkilöstösuunnitelmassa linjataan virka- ja toimikohtaisesti, mitä tehtäviä lakkau te taan ja perustetaan. Siltä osin kun on tiedossa tehtävien vapautumista, myös niiden täyttämiseen on otettu suunnitelmassa kantaa (lakkautus, täyttö, täyt tö mahdollisesti määräaikaisesti perustellusta syystä). Mikäli toimen tai viran täyttö on hyväksytty osana henkilöstösuunnitelmaa, varsi nais ta täyttölupaa ei tarvitse tavallisesti erikseen hakea. Rekrytointilupa täytyy kuitenkin pyytää henkilöstö- ja työllisyysjaostolta niille viroille ja toimille, joi den täytöstä päättää kaupunginhallitus sekä niille tehtäville, joiden täytöstä on henkilöstösuunnitelmassa edellytetty erillinen selvitys. Lisäksi kau pun gin halli tuk sel ta täytyy pyytää rekrytointilupa niille viroille, joiden täytöstä päättää kau pun gin val tuus to. Vaikka rekrytointilupaa ei tavanomaisessa tilanteessa tarvitse kysyä, hen ki löstö suun ni tel maan sisältyvien virkojen ja toimien täyttötarve ilmoitetaan hen kilös tö yk sik köön. Ennen viran tai toimen hakuun laittamista harkitaan, onko tehtä vään sijoitettavissa työkykyisistä tai toiminnallisista tarpeista johtuen hen kilöä. Tämän jälkeen vielä ennen tehtävien laittamista julkiseen hakuun harkitaan mah dol li suus sekä perusteet täyttää virka sisäisellä siirrolla tai toimi sisäisellä ha ku me net te lyl lä. Virkojen täyttö ilman julkista hakumenettelyä on mahdollista vain viranhaltijalaissa mainituissa erityisissä tapauksissa. Toimien osalta hen kilös tö joh ta ja päättää, käytetäänkö ulkoista vai sisäistä hakua. Määräaikaisen henkilöstön rekrytointi Määräaikaiseen virka- tai työsuhteeseen saadaan palkata vain työsopimuslaissa tai viranhaltijalaissa olevan perustellun syyn johdosta. Määräaikaisuus tulee ilme tä viranhoitomääräyksestä tai työsopimuksesta selkeästi (sijaisuus, projekti, ruuh ka huip pu jen tasoittaminen, kiireellinen työ, harjoittelu tai vastaava). Määrä ai kai nen työsopimus voidaan solmia aina myös työntekijän pyynnöstä. Keskusten johtajat ja esimiehet määrittelevät delegointipäätöksissään kunkin esi mie hen toimivallan rekrytoida määräaikaista henkilöstöä. Vastuulliset esimie het voivat antaa myös tätä rekrytointiohjetta tarkentavia ohjeita omalle vastuu alu eel leen. Ennen tällaisten ohjeiden antamista täytyy asiasta neuvotella hen ki lös tö joh ta jan kanssa. Näin yhdessä varmistetaan ohjeiden olevan pe rus teltu ja ja kaupungin yhteisen linjan mukaisia. Luonnollisesti ennen määräaikaisen henkilöstön palkkaamista harkitaan, onko teh tä vät mahdollista hoitaa sisäisillä työjärjestelyillä tarvittaessa yksiköiden vä-

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Henkilöstö- ja työllisyysjaosto lil lä kin. Ulkopuolista määräaikaista henkilöstöä ei palkata ennen kuin on sel vitet ty varahenkilöstön käyttö kyseiseen tehtävään. Myös määräaikaisten tehtävien täytössä otetaan käyttöön menettely, jossa rekry toin ti tar ve ilmoitetaan ensimmäisessä vaiheessa sähköpostitse/laura -oh jelman kautta henkilöstöyksikköön. Henkilöstöyksikkö selvittää mahdolliset teh tävään soveltuvat pitkäaikaistyöttömät sekä nuorisotakuun piiriin kuuluvat hen kilöt. Alakohtaisesti helmikuun 2015 aikana esimiesten kanssa sovitaan tarkemmasta me net te lys tä. Tällöin on mahdollista henkilöstöjohtajan antaa lupa muun muassa siihen, että tietyillä aloilla määräaikaiset työntekijät voidaan rekrytoida suoraan ilman henkilöstöyksikköön ilmoittamista. Kyseeseen tulevat siis sellaiset teh tä vät, joihin ei arkikokemuksen perusteella TE -toimistosta työn te ki jä eh dokkai ta ole saatavissa. Samoin voidaan sopia siitä, minkä mittaiset ja kuinka nopeaa täyttöä edellyttävät määräaikaisuudet on tarkoituksenmukaista täyttää ilman TE -toimiston työntekijäehdokkaiden selvittämistä. On kuitenkin mah dollis ta, että uusillekin alueille rekrytoidaan varahenkilötyyppisesti työntekijä, joka te kee eri työpisteissä sijaisuuksia. Tällöin työntekijän työsuhde olisi siis voi massa pidemmän aikaa ja häntä voitaisiin siten hyödyntää näissä äkkinäisissäkin sijais tar peis sa. Työllisyysohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että vuonna 2015 tar jo taan tällä tavoin työtä henkilölle. Yksittäisiä ohjeita Käytännön kokemuksen myötä on hyvä tarkentaa toimintatapa seuraavissa tilan teis sa: 1.Työntekijän jäädessä osa-aikaeläkkeelle ja kun jäljelle jäävälle työajalle on tarvet ta palkata toinen osa-aikainen työntekijä, hänet täytyy pääsääntöisesti palka ta toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteen. Tässä tapauksessa uusi työn teki jä sijoitetaan samalle vakanssille kuin osa-aikaeläkkeelle jäänyt työntekijä. Mää rä ai kai seen työsopimukseen tällaisessa tilanteessa on edellytykset vain, jos van huus eläk keel le jäämiseen on lyhyt aika eikä ole varmuutta tehtävän jat ku mises ta. Kun osa-aikaeläkkeellä oleva lopettaa kokonaan työskentelynsä, ko ko aika työ tä on ensiksi tarjottava osa-aikatyötä tekevälle. 2.Silloin kun tuntipalkkasopimuksen piirissä ollut työntekijä siirtyy kuu kau sipalk kai sek si, hänelle tehdään muutostyösopimus. Tällöin huomioidaan muun muas sa uuden työehtosopimuksen mukainen palkkarakenne. Palkkayksikkö puo les taan tallentaa muutetun sopimuksen sekä muodostaa samalla tar vit tavan vakanssin. 3.Työsuhteisiin rekrytoitaessa emme enää alkaen edellytä lää kä rin todis tuk sen esittämistä. Rekrytoiva esimies voi kuitenkin harkintansa mukaan pyy tää esittämään lääkärintodistuksen. Vakituiseen virkasuhteeseen otettaessa selvitys ter vey den ti las ta edellytetään, sillä asia on kirjattu kunnalliseen viranhaltijalakiin 1 lu ku 7. Henkilöstöjohtajan päätösehdotus: Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Henkilöstö- ja työllisyysjaosto hyväksyä rekrytointiohjeet toistaiseksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Henkilöstösuunnitelmaan liittyvät vakanssien muutokset 4666/ /2014 HETYJ 7 Henkilöstösuunnitelman käsittelyn yhteydessä hyväksyttiin muutamia va kans simuu tok sia, joiden toteuttamisen ajankohta oli vielä epäselvää. Lisäksi hen ki löstö suun ni tel man hyväksymisen jälkeen on tullut esille muutamia muu tos tar peita. 1. Liikuntasihteerin virka nro vapautuu Hen ki lös tö suun nitel man mukaan vapautuva liikuntasihteerin virka lakkautetaan ja tilalle pe rus tetaan akatemiakoordinaattorin toimi, jonka nimike vastaa paremmin nykyisiä työ teh tä viä. Akatemiakoordinaattorin tehtäviin kuuluu mm. vastata osin ur heilu aka te mian toiminnasta ja osin liikuntapalvelujen seuratoiminnasta. 2. Henkilöstösuunnitelmassa perustettiin Outokummun mielenterveys- ja päihde pal ve lui hin osastonhoitajan virka. Nyt on kuitenkin käynyt selville, että teh tävän sisältöä ja vastuuta paremmin kuvaava nimike olisi apulaisosastonhoitaja. Täs tä syystä osastonhoitajan virka esitetään lakkautettavaksi ja sen sijaan perus tet ta vak si apulaisosastonhoitajan virka. 3. Niinivaaran terveysaseman osastonhoitajan virka voidaan lakkauttaa tar peetto ma na. Henkilöstöjohtajan päätösehdotus: Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää 1. lakkauttaa liikuntasihteerin viran lakkauttaa Niinivaaran terveysaseman ja Outokummun mielenterveys- ja päih de pal ve lui hin perustetut osastonhoitajan virat nro:t ja perustaa akatemiakoordinaattorin toimen, hinnoittelu 01HALO33, lu kien. Työaika 36,15 h viikossa. Kelpoisuusehto soveltuva ylempi kor kea kou lutut kin to 4. perustaa apulaisosastonhoitajan viran Outokummun mielenterveys- ja päihde pal ve lui hin lukien. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Kahden osastonhoitajan viran lakkauttaminen ja asumispalvelujen vastaavan virkojen perustaminen 10/ /2013 HETYJ 8 Senioripihan tehostettu asumispalveluyksikkö avautuu vuonna 2015 maa liskuus sa. Henkilöstösuunnitelmassa on kerrottu, että yksikön henkilöstöresurssi jär jes te tään sisäisin siirroin asteittain sulkeutuvasta Kotilahden sairaalasta. Kotilahden sairaalan toiminta on statukseltaan laitosasumista, senioripihan toimin ta puolestaan asumispalvelua. Laitosasumisessa osastojen esimiesten nimik kee nä käytetään osastonhoitajaa. Asumispalvelujen alueella esi mies ni mikkee nä käytetään asumispalvelujen vastaava. Henkilöstösuunnitelmassa on esitetty nimikkeistön yhdenmukaistamista se niori pi han avautumisen yhteydessä. Kotilahden osastonhoitajat Heidi Im pi vaara-kont ka nen ja Anna-Kaisa Turunen siirtyvät senioripihaan esimiehiksi. Tällä toi min nal li sel la perusteella laitoshoidon osastonhoitajan virat esitetään lak kautet ta vik si ja niiden sijalle esitetään perustettaviksi asumispalvelujen vastaavan vi rat. Perustettaviin virkoihin siirretään Heidi Impivaara-Kontkanen ja An na-kaisa Turunen viranhaltijalain 5 luvun 24 :n mukaisesti. Heitä on kuultu virasta toiseen siirrosta. Toimivaltainen esimies tekee heille asianmukaisen vi ran hoi tomää räyk sen lukien. Henkilöstöjohtajan päätösehdotus: Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää 1. lakkauttaa osastonhoitajan virat nro ja perustaa kaksi asumispalvelujen vastaavan virkaa lukien 3. kehottaa toimivaltaista viranhaltijaa tekemään Heidi Impivaara-Kontkaselle ja An na-kai sa Turuselle viranhoitomääräyksen asumispalvelujen vastaavan vir koihin lukien. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Henkilöstö- ja työllisyysjaoston kokoukset keväällä / /2013 HETYJ 9 Henkilöstöjohtajan päätösehdotus: Henkilöstö- ja työllisyysjaoston kokouspäiviksi esitetään: klo klo klo klo klo Päätös: Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päätti kokouspäiviksi: klo klo klo klo klo 16.00

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Henkilöstö- ja työllisyysjaosto :t OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 1, 2,4 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 3, 5-9 Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (KvesL 26 ) Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköposti: Joensuun kaupunginhallitus Käyntiosoite: Rantakatu 20, JOENSUU Postiosoite: PL 59, JOENSUU Telefaksi: (013) Sähköposti: Pykälät 3, 5-9 Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Joensuun kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan oikaisua miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuskirjelmän laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi oikaisuvaatimusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus on toimitettu telefaksina tai sähköpostilla, alkuperäinen oikaisuvaatimus on toimitettava viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio Postiosoite: PL 1744, Kuopio Puhelin: (vaihde) Faksi: Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta ilmene. Kunnallisvalitus Pykälät Hallintovalitus Pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka osoitetaan valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

20 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmä on valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituskirjelmän laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 17.03.2015 klo 16:00-17:34 Paikka Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 20.03.2014 klo 16:30-19:17 Paikka Carelicumin 3. krs.:n kokoushuone, os. Torikatu 21 C Käsitellyt asiat Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 53 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. 54 Tiedotusasiat 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 53 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. 54 Tiedotusasiat 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 20.05.2015 klo 17:05-18:55 Paikka Carelicumin 3. krs:n kokoushuone, os. Torikatu 21 C Käsitellyt asiat Sivu 52 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 15:00-16:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 30 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 30 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 21.04.2015 klo 17:00-20:15 Paikka Joensuun paloasema, Noljakantie 4 Käsitellyt asiat Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 48 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 48 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Vapaa-aikalautakunta Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:34 Paikka Carelicum, Torikatu 21 C 3. kerros, kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 26.02.2014 Aika 26.02.2014 klo 16:00-17:55 Paikka Liperin kunnanvirasto, Keskustie 10 Käsitellyt asiat :t 28-42 Kokousasian otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Joensuun alueellinen jätelautakunta Aika 17.09.2015 klo 17:00-19:19 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 1. Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 224 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 1. Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 224 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 19.05.2014 klo 15:00-15:37 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 101 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 101 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 22.04.2014 klo 17:00-17:33 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 252 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 252 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 15:00-18:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.03.2015 klo 17:00-18:20 Paikka Carelicum, Torikatu 21 C 3. kerros, kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

8 esitys maksusuunnitelmaksi kunnan myöntämälle Leader-hankkeen väliaikaisrahoituslainalle 130 Liperin hevosystäväinseura ry:n anomus kunnan

8 esitys maksusuunnitelmaksi kunnan myöntämälle Leader-hankkeen väliaikaisrahoituslainalle 130 Liperin hevosystäväinseura ry:n anomus kunnan LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 1 Kunnanhallitus 14.09.2015 Aika 14.09.2015 klo 17:00-19:45 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 124-133 Kokousasian otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1 Yhtymähallitus Aika 04.06.2015 klo 17:30-19:32 Paikka Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää Osallistujat Päätöksentekijät:

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristöterveydenhuollon jaosto Aika 16.10.2013 klo 16:30-17:45 Paikka Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys, Jokikatu 8 Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 21.05.2014 klo 18:10-19:25 Paikka Kylmäojan koulu (Pohjatuulentie 6) Käsitellyt asiat :t 51-70 Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 1. Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 1. Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Aika 20.05.2013 klo 14:30-15:46 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 11 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 73 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 73 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 15.09.2015 klo 17:00-19:00 Paikka Joensuun paloasema, Noljakantie 4 Käsitellyt asiat Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 18.06.2014 klo 18:10-18:50 Paikka Onttolan päiväkoti (Koulutie 8) Käsitellyt asiat :t 71-94 Otsikko Sivu 71 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 65 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 65 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Rakennus- ja ympäristölautakunta Aika 18.06.2014 klo 16:30-18:02 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot