Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1"

Transkriptio

1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika klo 19:00-21:12 Paikka Kaupungintalo II-krs, kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Riutta Heimo 19:00-21:12 puheenjohtaja Väisänen Veikko 19:00-21:12 varapuheenjohtaja Kuusela Ville-Matti 19:00-21:12 jäsen Lehtimäki Kirsi 19:00-21:12 jäsen Pirilä Pirjo 19:00-21:12 jäsen Pitkä Sanna 19:00-21:12 jäsen Pohjola Pertti 19:00-21:12 jäsen Saittakari Seija 19:00-21:12 jäsen Tarzalainen Dimitri 19:00-21:12 jäsen Korttila Kirsi 19:00-21:12 esittelijä Posti Paavo 19:00-21:12 pöytäkirjanpitäjä Muu Nykänen Päivi 19:35-20:10 sosiaalipalvelujohtaja, asiantuntija 76 Masonen Hannele 19:05-19:30 taloussihteeri, asiantuntija 76 Pokki Simo 19:05-19:30 Vertikal Oy, toimitusjohtaja Poissa Koponen Sanna kh:n edustaja Hildén Raili kh:n pujeenjohtaja Teittinen Jussi kaupunginjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ville-Matti Kuusela ja Sanna Pitkä. Pöytäkirjan allekirjoitus ja Heimo Riutta Paavo Posti varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusaika ja allekirjoitukset Ville-Matti Kuusela Sanna Pitkä pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

2 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Pöytäkirja yleisesti Konsernihallinnon nähtävillä asianhallintakeskuksessa Todistaa Talouspäällikkö Paavo Posti

3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 75 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 76 Sosiaali- ja terveysjohtajan ajankohtaiskatsaus 5 77 Lausunto Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän esitykseksi erityisvastuualueen vaihtamisesta 78 Erityisryhmien työ- ja päivätoiminnan sekä erityislasten iltapäivätoiminnan hankinta 79 Heinolan terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen vastaanoton lääkäri- ja sairaanhoitaja palvelusopimuksen laajentaminen koskemaan subakuutteja potilaita (Attendo Oy) 80 Heinolan kuvantamispalveluiden siirtäminen Päijät-Hämeen laboratoriopaveluiden liikelaitokselle (Phsotey) 81 Heinolan lääkekeskuksen toiminnan siirtäminen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alaisuuteen 82 Hämeen Kauppakamarin kuntahaaste julkisen sektorin toiminnan tehostamiseksi ja pienentämiseksi Tehostetun kotikuntoutuksen asiakasmaksu Lusin kyläyhdistyksen avustushakemus koskien kyläyhdistyksen Karjalan matkaa 85 SoTeKon kirje lautakunnalle koskien mm. järjestöavustuksia ja tilavuokria Talousarvion toteuma huhtikuulta Kesäkuun kokouksen 16.6 siirtäminen Päätöksiä ja tiedoksiantoja Viranhaltijapäätökset Saapuneet asiakirjat 24 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Sotela 75 Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä esityslistan tämän ko kouk sen asioiden kä sit te ly jär jestyk sek si. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi siten, että "Eritysryhmien työ- ja päivätoiminnan sekä erityislasten iltapäivätoiminnan hankinta" käsiteltiin pöydälle jaetun esityksen pohjalta.

5 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysjohtajan ajankohtaiskatsaus Sotela 76 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila, puh , Sosiaali- ja terveysjohtaja ja osastopäälliköt selostavat lautakunnalle ajan koh tai sia asioita. Lautakunnan jäsenille esitellään SPB:n sähköinen työkalu, jolla lauta kun nan jäsenet voivat itsenäisesti mm. tarkistaa talousarvion toteu man ja suoritteiden kulloisenkin tilanteen. SPB-järjestelmän toimit ta ja Simo Pok ki on esittelemässä työkalun käyttöä. Toisena aiheena käsitellään - selvitys alkuvuoden lääkärin lähetteiden määrän kasvusta PHSO- TEY:n yksiköihin erikoissairaanhoidossa. Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä annetun ajankohtaiskatsauksen tiedoksi. Pykälän käsittelyn aluksi Simo Pokki esitteli Hannele Masosen avusta ma na lautakunnalle SBP-selaimen toimintamallia, jonka avulla luot ta mus hen ki löt voivat itsenäisesti tarkistaa mm. talousarvion toteu man ja suoritteiden hintojen ja määrien kulloisenkin tilanteen. Heil le jaettiin myös SPB-selaimen pikaohje, joka päätettiin liittää pöy tä kir jan liitteeksi. Lisäksi lautakunta kiitti järjestelmän laatijaa ja vir ka hen ki löi tä hyvin tehdystä työstä. Simo Pokki ja Hannele Ma sonen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo Seuraavaksi lautakunnalle esiteltiin lääkäreiden lähetteiden määriä eri kois sai raan hoi toon sosiaali- ja terveysjohtajan toimista. Niistä laadit tu yhdistelmä päätettiin liittää pöytäkirjan liitteeksi. Lopuksi sosiaalipalvelujohtaja Päivi Nykänen kertoi lautakunnalle las ten kiireellisistä huostaanotoista ja Heinolan vaikeasta huu me tilan tees ta nuorten keskuudessa ja pyysi lautakunnalta osaltaan neuvo ja vaikean tilanteen ratkaisemiseksi. Lautakunta kävi asiasta laajan keskustelun ja päätti oikeuttaa viranhal ti jat, erityisesti sosiaalipalvelujohtajan, ryhtymään välittömästi tar vit ta viin toimenpiteisiin henkilöstöresurssien siirtämiseksi kent tätyö hön nuorten pariin myös ilta-aikana. Samoin sosiaali- ja ter veyslau ta kun ta päätti ilmoittaa sivistys- ja nuorisotoimelle, että se näkee on gel man hoitamisen olevan yhteistyötä eri hallintokuntien välillä, johon on myös muiden hallintokuntien panostettava voimavaroja. Lautakunta päätti edelleen, että sille raportoidaan asioiden edis tymises tä lautakunnan elokuun kokouksessa. Päivi Nykänen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo

6 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjan liittenä 1 - SPB- selaimen pikaohje - yhdistelmä lääkärin lähetteiden määristä erikoissairaanhoitoon Tiedoksianto: Kopio sivistystoimenjohtaja Hepo-oja va. nuorisopalvelujohtaja Tuominen sosiaalipalvelujohtaja Nykänen talouspäällikkö Posti

7 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Lausunto Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän esitykseksi erityisvastuualueen vaihtamisesta 1805/ /2012 Sotela 77 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila, puh , talouspäällikkö Paavo Posti, puh Sosiaali- ja terveysministeriö on kirjeellään, joka on päivätty pyytänyt Heinolan kaupungin lausuntoa otsikkoasiasta. Kirjeessä mainittu Päi jät-hä meen sosiaali- ja terveydenhuollon kunta yh ty män valtuuston päättämä hakemus siirtymisestä Hel sin gin yli opis tol li sen sairaalan erityisvastuualueelle on perustunut laa jaan ana lyy si- ja ver tai lu ai neis toon, joka on nähtävillä lau ta kunnan ko kouk ses sa. Muita uusia sel vi tyk siä ei asiasta ole tehty ennen ministeriön uutta lau sun to pyyn töä. Toisaalta annettaessa lausuntoa valtakunnallisesta So te-jär jes tä mislais ta ja siihen liittyvistä sote-alueista Heinolan kaupunginvaltuusto puol si Heinolan kuulumista TAYS- vetoiseen ( län tinen) so te-alu ee seen. Annettava päätösesitys perustuu näin ollen nykyiseen asioiden valmis te lu ti lan tee seen. Esityslistan liitteenä 1 ministeriön kirje. Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Heinolan kaupunki lausuu sosi aa li- ja terveysministeriölle pyynnön johdosta seu raavaa: Heinolan kaupunki yhtyy edelleen Päi jät-hä meen sosiaali- ja ter veyden huol lon kuntayhtymän yh ty mä val tuu ston nä ke mykseen, jolla Päijät-Häme hakeutuu Hel sin gin yliopistollisen sairaalan eri tyis vas tuu alu eel le. Toisaalta val ta kun nal li sen Sote-selvityksen pää tök set ja ratkaisut ovat vielä kes ken, joten olisi järkevää, että myös erityisvastuualue rat kais tai siin vasta Päijät-Hämeen alueen So te-ko ko nais rat kai sun yhteydessä. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu raa van lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön lau sun to pyyntöön sosiaali- ja terveysjohtajan muutetun esityksen pohjalta:

8 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Valtakunnallisen Sote-selvityksen päätökset ja ratkaisut ovat vielä kes ken, joten on järkevää, että myös erityisvastuualue ratkaistaan vas ta Päijät-Hämeen Sote-kokonaisratkaisun yhteydessä. Jatkokäsittely: kaupunginhallitus

9 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Erityisryhmien työ- ja päivätoiminnan sekä erityislasten iltapäivätoiminnan hankinta 4565/ /2015 Sotela 78 Valmistelijat: sosiaalipalvelujohtaja Päivi Nykänen, puh , talouspäällikkö Paavo Posti, puh Heinolan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on kilpailuttanut ot si kossa mainitut palvelut niin, että Lahden kaupunkiseudun hankintatoimi, jo hon myös Heinola kuuluu, laati tarjouspyynnön ja kilpailutti pal velu han kin nan meidän antamien tietojen perusteella. Hankittavien palve lu jen palvelukuvaukset sekä kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on laadittu Heinolan sosiaali- ja terveystoimessa. Lahden kau pun kiseu dun hankintatoimi laatii myös tarjousten vertailut ja ne esitellään lau ta kun nan kokouksessa. Asian johdosta talouspäällikkö toteaa seuraavaa: Otsikkoasiasta saatavien tarjousten tarjousaika päättyy niin, että niitä ei ole saatu esityslistan lähtöön mennessä. Tarjousvertailu esi tellään lautakunnalle sen kokouksessa. Tarjouspyyntö asiasta on kuiten kin liitteenä ja siitä ilmenee riittävän tarkasti minkälaisesta hankin ta ko ko nai suu des ta on kysymys. Tarjouspyyntö on pyydetty hankin ta lain 17 :n perusteella vain työkeskuksilta tai vastaavilta muilta toi mi joil ta. Tarjoukset on nyt saatu. Tarjousten jättöaika päättyi ja mää rä ai kaan mennessä jätti tarjouksen vain yksi palvelujen tuottaja Hei no lan Työvalmennuskeskus Oy. Tarjous on hyväksyttävissä. Esityslistan liitteenä 2 - tarjouspyyntö - tarjouksesta laadittu vertailutaulukko Muut tarjoukseen liittyvät asiakirjat on nähtävillä lautakunnan kokouk ses sa. Tarjouksen hinnoiksi tulee vuositasolla arvioituna tarjouspyynnössä ol lei den tilausmäärien mukaan: - vammaisten työtoiminta vammaisten päivätoiminta erityslasten iltapäivätoiminta yhteensä Tälle vuodelle on vastaaviin palveluhankintoihin varattu ta lous ar viossam me n , mutta vuoden 2016 alusta, kun ETEVA:n Saha nie men yksikkö siirtyy Heinolan omaksi toiminnaksi tullaan yh dis-

10 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ty väs tä ja uudelleen organisoidusta työ- päivätoiminnasta saamaan mer kit tä viä säästöjä tulevalle vuodelle. Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Heinolan Työvalmennuskeskus Oy:n jättämän tar jouksen vammaisten puitejärjestelystä työ, päivätoiminta ja erityislasten il ta päi vä toi min nas ta ajalle Yksityiskohtainen han kin ta so pi mus puitejärjestelystä annetaan hallintoyksikön teh täväk si. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Virallinen ote Heinolan Työvalmennuskeskus Kopio työllisyyskoordinaattori Auvinen sosiaalipalvelujohtaja Nykänen

11 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Heinolan terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen vastaanoton lääkäri- ja sairaanhoitaja palvelusopimuksen laajentaminen koskemaan subakuutteja potilaita (Attendo Oy) 629/ /2012 Sotela 79 Valmistelija: johtava ylilääkäri Aila Riusala, puh , Loppukeväästä 2015 perusterveydenhuollon vastaanotosta puuttuu kol me väestövastuulääkäriä. Puuttuvaa lääkärityöpanosta korvataan ke säl lä vaihtuvilla noin kahden vuokralääkärin yhtäaikaisella työ panok sel la. Kun lisäksi kesällä tulee vakilääkäreiden lomat, niin työ panos ei ole riittävä ja jo nyt puolikiireellisistä vastaanottoajoista on ollut pulaa vaikka kesällä toiminta on supistettua. Lisäksi syksyllä yksi lää kä ri on miettinyt mahdollisesti muihin tehtäviin siirtymistä. Lää kärei den rekrytointiin panostetaan, mutta väliaikaisena ratkaisuna vastaan ot to ai ko jen vähäisyyteen on suunniteltu Attendolta ilta- ja vii konlop pu vas taan oton ostojen laajentamista. Attendon kanssa on neuvoteltu ilta- ja viikonloppuvastaanoton laajen ta mis ta lääkärin puolikiireellisillä ajoilla kahtena iltana viikossa alkaen. On suunniteltu, että Attendo ilmoittaa aina edel lisel lä viikolla seuraavan viikon lääkärin puolikiireellisen vastaanoton il lat. Yhtenä iltana on 12 kpl 20 minuutin aikoja. Yksi vastaanottoaika mak saa Heinolan kaupungille 35 euroa. Lisäksi veloitetaan 5 euroa sa ne lun purusta, mikäli sitä ei ole mahdollista tehdä Heinolan kaupun gil la. Sopimus tehdään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan ja tar vittaes sa sitä jatketaan kolmen kuukauden jaksoissa. Kolme kuukautta mak saa noin euroa. Esityslistan liitteenä 3 Attendo Oy:n tarjous virka-ajan ulkopuolisen lää kä ri vas taan oton laajentamisesta. Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää ostaa Attendolta puolikiireellisiä lääkärin vastaanottoja kolmeksi kuu kau dek si alkaen ja se an taa johtavalle ylilääkärille tai so si aa li- ja terveysjohtajalle valtuuden jat kaa sopimusta tarvittaessa kol men kuukauden jaksoissa vuoden loppuun saakka. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Virallinen ote Attendo Terveyspalvelut Oy Kopio johtava lääkäri Riusala perusterveydenhuollon ylilääkäri Timonen

12 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Heinolan kuvantamispalveluiden siirtäminen Päijät-Hämeen laboratoriopaveluiden liikelaitokselle (Phsotey) 4420/ /2015, 4265/ /2015 Sotela 80 Valmistelijat: johtava ylilääkäri Aila Riusala, puh , talouspäällikkö Paavo Posti, puh , Heinolan sosiaali- ja terveystoimi on ulkoistanut sopimuksella ku vanta mistoiminnan Radiologikeskus Oy:lle siten, että ku van ta misyk sikön hen ki lös tö on siirtynyt Radiologikeskukselle, joka tuottaa tar vitse mam me kuvantamispalvelut. Sopimus on voimassa vuoden 2015 lop puun saakka, eikä pidä sisällään optiomahdollisuutta. Tähän menet te lyyn päädyttiin, koska sopimuksen tekohetkellä oli suun ni telmis sa, että myös kunvantamispalvelut siirretään yhteiseen lii ke laitok seen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kun ta yh tymään. Sen jälkeen yhdistymisneuvottelut ovat hidastuneet mm. valta kun nal lis ten sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten vuok si. Valtakunnallisten uudistusten viivästyttyä on alueellisia so te-jär jes tely jä kuitenkin tarkoitus jatkaa yhteisen tuot ta ja or ga ni saa tion muodos ta mi sek si vuoden 2017 alusta lukien. Meidän kuvantamisen osalta po. aikataulu muodostaa ongelman. Sen vuoksi sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta on oltu yhteydessä Päi jät-hä meen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän lii ke laitok seen ja tiedusteltu voitaisiinko Heinolan kuvantaminen siirtää liike lai tok seen jo vuoden 2016 alusta lukien. Alustava vastaus on ollut myön tei nen, mutta se edellyttäisi virallisten keskustelujen käyn nis tämis tä asiasta. Nämä keskustelut käytiin Jatkokeskusteluissa on käynyt selväksi, että ensimmäisessä vaihees sa Heinolan kuvantamisyksikkö siirretään Päijät-Hämeen so siaa li- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alaisuuteen ja jat ko neu vot telu jen kanssa Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitokseen. Heinolan sosiaali-ja terveystoimi ei ole tällä hetkellä missään toi misuh tees sa kuvantamisyksikön henkilökuntaan, mutta se tulee käymään Radiologikeskus Oy:n kanssa keskustelun siitä, että ku van tamisyk si kön henkilökunta voi siirtyä ns. vanhoina työntekijöinä keskus sai raa lan kuvantamisyksikköön. Varsinaisen henkilöstön kuu lemi sen asiasta suorittaa Radiologikeskus Oy. Kaikki ratkaisut tullaan tekemään niin, että kuvantamisyksikkö säilyy fyy si ses ti Heinolan terveyskeskuksessa ja palvelut kuntalaisille säi lyvät nykyisessä laa juu des sa. Esityslistan liitteenä 4 Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen lii ke laitok sen ja Heinolan kaupungin palvelusopimusneuvottelujen muistio

13 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakuntaa päättää periaatteessa että 1) Heinolan terveyskeskuksen kuvantamistoiminta siirretään Päijät-Hä meen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän eri kois sairaan hoi don tulosyksikön / Päijät-Hämeen laboratoriopalveluiden liike lai tok sen alaisuuteen lukien. 2) Heinolan sosiaali- ja terveystoimen hallintoyksikkö oikeutetaan teke mään asiasta tarvittavat sopimukset ja muut asiakirjat pe ri aa tepää tök sen toteuttamiseksi. Ne tuodaan tiedoksi lautakunnalle niiden val mis tut tua. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Virallinen ote Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Veli Penttilä Koneote Päijät-Hämeen laboratoriopalveluiden liikelaitos Jouni Peltomaa Kopio Heimo Riutta sosiaali- ja terveysjohtaja Korttila talouspäällikkö Posti

14 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Heinolan lääkekeskuksen toiminnan siirtäminen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alaisuuteen 4528/ /2015 Sotela 81 Valmistelijat: johtava ylilääkäri Aila Riusala, puh , talouspäällikkö Paavo Posti, puh Kun Heinolassa ryhdyttiin siirtämään laboratoriotoimintaa Päi jät-hämeen laboratoriopalveluiden liikelaitokseen oli esillä myös ter veyskes kuk sen lääkekeskuksen siirto keskussairaalan apteekin alai suuteen. Perusteena oli mm. lääkekeskuksen haavoittuvuus, kun se toimii yhden viranhaltijan työpanoksella. Tämä hanke jäi kuitenkin kesken. Nyt hanke on noussut uudelleen esille ja asiasta käytiin neu votte lu Tarkoitus olisi, että Heinolan lääkekeskus siirretään Päijät-Hämeen so si aa li- ja terveydenhuollon kuntayhtymään lukien en simmäi se nä vaiheena koko Päijät-Hämeen lääkehuollon alu eel lis ta mises sa. Lautakunnan olisi nyt tehtävä periaatepäätös lääkehuollon siir ros ta, minkä jälkeen voidaan suorittaa mm. henkilökunnan kuu lemi nen (yksi henkilö) siirron johdosta. Lääkehuollon toimipaikka säilyy Heinolassa ja se antaa jatkossa aina kin nykyiset palvelut terveyskeskuksen toimiyksiköille. Tässä sama liite kuin pylälässä 80. Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää periaatteessa, että Heinolan lääkekeskus siirretään Päi jät-hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän apteekin alai suuteen lukien. Viranhaltijat hoitavat käytännön järjestelyt asian johdosta, mm. henkilöstön kuulemisen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Virallinen ote Phsotey Veli Penttilä Kopio Phsotey vs. sairaala-apteekkari Riukka Heinolan terv.kesk. joht.farmaseutti Roine

15 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Hämeen Kauppakamarin kuntahaaste julkisen sektorin toiminnan tehostamiseksi ja pienentämiseksi 4536/ /2015 Sotela 82 Valmistelijat: sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila, puh , talouspäällikkö Paavo Posti, puh Heinolan kauppakamari on lähettänyt Heinolan kaupungille haasteen, joka on päivätty Heinolan kaupunginjohtajan johtoryhmä on päättänyt, että jokainen hal lin to kun ta antaa osaltaan vastaukset esitettyihin haasteisiin Heinolan sosiaali- ja terveystoimessa on vuoden 2016 talousarvion ja vuosien talous- ja toimintasuunnitelmassa käyty läpi kes kei siä toimintaa tehostavia strategioita ja panopisteitä. Niiden perus teel la on vastattu sosiaali- ja terveystoimen osalta kaup pa ka marin esittämiin haasteisiin Haaste1. Sosiaali- ja terveystoimessa on käynnistetty uuden joh ta mis jär jes telmän luominen, joka tähtää toiminnan tehostamiseen ja hallinnon ma dal ta mi seen. Tarkoitus on, että uusi johtamisjärjestelmä on käytös sä vuoden 2016 alusta lukien. Organisaatiouudistuksen vuoksi myös hallinto- ja johtosääntöjä tarkistetaan. Siinä yhteydessä py ritään siihen, että luottamushenkilöt keskittyvät toimialan tavoitteiden ja suuntaviivojen määrittelyyn ja viranhaltijat käytännön päätösten val mis te luun ja täytäntöönpanoon. Asian toteutumista seurataan laa dit ta val la kyselyllä. Haaste 2. Heinolan sosiaali- ja terveystoimessa, erityisesti hallinnossa, kes kity tään uudistuksiin, jotka tehostavat toimintaprosesseja. tämä tulee ly hen tä mään myös asioiden käsittelyaikatauluja. Terveystoimen vastaan ot to toi min nas sa puolestaan keskitytään paljon palveluja käyt tävien asiakkaiden haltuunottoon. Tämä tulee vaatimaan mm. eri ammat ti ryh mien työnjakojen tarkistamista, mutta tuo myös vai kut ta vuutta asiakkaiden ongelmien selvittämiseen sekä taloudellista hyötyä. So si aa li toi men merkittävin haaste on tulevana vuonna vammaisten hen ki löi den palveluiden kunnallistaminen, joka vaatii eri tys pa nos tusta, mutta lisää myös tuottavuutta ja taloudellisia säästöjä. Asioita tullaan seuraamaan eri mittareilla.

16 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Haaste 3. Kuntien ja valtiovallan välisissä tehtävämuutoksissa eräs mer kit tävim mis tä on perustoimeentulotuen siirtyminen Kelan hoidettavaksi lukien. Sen valmistelu ja maaliin saattaminen kunnan kan nal ta tulee vaatimaan tarkkuutta ja jatkossa sitä, että kus tan nukset eivät karkaa. Myös työtoiminnan- ja työhön kuntoutuksen siir tymi nen yhä enemmän valtiolta kunnalle ja sen kautta kolmannelle sek to ril le vaatii uusi työtapoja. Asiaa seurataan käytävin yh teis neuvot te luin. Esityslistan liitteenä 5 Hämeen kauppakamarin haaste. Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle Hämeen kauppakamarin esittämiin haas tei siin edellä esitetyt vastaukset sosiaali- ja terveystoimen osalta. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti antaa kau pun ginhal li tuk sel le asiaan seuraavan vastauksen: Sosiaali- ja terveyslautakunta ei ota osaltaan kantaa Hämeen kauppa ka ma rin esittämiin haasteisiin, koska haaste on osoitettu kau pungin val tuus ton ja -hallituksen puheenjohtajille sekä kau pun gin joh ta jille. Jatkokäsittely: kaupunginhallitus

17 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Tehostetun kotikuntoutuksen asiakasmaksu Sotela 83 Valmistelija: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West, puh , Moniammatillisessa tiimissä lääkäreiden kanssa on nähty tärkeäksi aloit taa kotona ja asumispalveluissa asuville tarvittaessa ns. te ho koti kun tou tus ta. Myös valtakunnallisesti on saatu hyviä tuloksia te hoste tus ta kotikuntoutuksesta mm. Eksoten alueella. Päijät-Hämeen alu eel la tehokotikuntoutustiimi toimii jo Lahdessa. Oivassa vastaava toi min ta on käynnistymässä kesäkuussa. Tehostetussa kotikuntoutuksessa kuntoutujalle laaditaan yksilöllinen kun tou tu mis suun ni tel ma korkeintaan 6 viikon ajaksi fysioterapeutin ja kuntoutettavan (tarvittaessa omaisten) kanssa yhdessä. Lä hi hoita jat toteuttavat kuntoutumissuunnitelmaa kuntoutujan kanssa, kuntou tu mis ta arvioidaan viikoittain ja tarvittaessa suunnitelmaa muu tetaan. Kuntoutusta annetaan nyt aluksi joka päivä, arkisin klo 8-18 vä li se nä aikana ja viikonloppuisin klo 8-16 välisenä aikana yk si löl lisen suunnitelman mukaisesti. Tiimissä toimii vakituisesti 2 lä hi hoi tajaa ja 0,5 fysioterapeuttia. Tiimin toiminta on järkevää organisoida akuut ti vuo de osas ton yhteyteen, koska pääasiassa kuntoutujat "löyty vät" vuodeosastoilta. Tavoitteena on saada kuntoutujan toimintakyky kohenemaan sel laisek si, että hän pärjää kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa mahdol li sim man vähäisin kotihoidon palveluin. Terveyskeskuksen vuode osas tol la ollaan vain lääkäripalvelujen vuoksi eikä enää jäädä vain kuntoutusta varten, jolloin vuodeosastopaikkoja saadaan kohden net tua vain sitä tarvitseville.tutkimuksissa on myös todettu, että van hus ten kuntoutuminen kohenee parhaiten tutussa ympäristössä. Uudelle toimintamallille on tarpeen päättää asiakasmaksu, mikä ei oli si vähävaraisillekaan este hyödyntää tehokotikuntoutusta. Eh dotet tu malli ei ole sarjahoitoa eikä kerrytä maksukattoa. Ter veys keskuk sen vuodeosaston hoitopäivähinta asiakkaalle on 36 euroa, mikä li maksukatto ei ole täynnä. Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää tehostetun kotikuntoutuksen asiakasmaksuksi 8,80 euroa vuo rokau des sa riippumatta siitä, kuinka monta kertaa kotona käydään kun tout ta mas sa tai kuinka pitkä aika kuntoutusta tehdään tai minkä am mat ti ryh män edustaja kuntoutusta antaa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Kopio Anu Korpinen, Anita Antinniemi, Anneli Kaikkonen

18 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Lusin kyläyhdistyksen avustushakemus koskien kyläyhdistyksen Karjalan matkaa 930/ /2012 Sotela 84 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh , Lusin kyläyhdistys ry on lähestynyt lautakuntaa kirjeellä koskien otsik ko asiaa. Kirje on päivätty Asian johdosta talouspäällikkö toteaa seuraavaa: Lusin kyläyhdistys ry on saanut Syrjälän lahjoitusrahastolta vas taavaan matkaan viime vuonna avustusta 880. Tällöin tuettiin matkaa osal lis tu mal la varsinaisiin matkakustannuksiin. Nähdäkseni tässä tapauk ses sa voitaisiin menetellä samalla tavalla. Esityslistan liitteenä 6 Lusin kyläyhdistys ry:n kirje mat ka oh jel mineen. Puheenjohtajan pyynnöstä talouspäällikkö on selvittänyt termiä vanhus. Tätä termiä ei voida yksiselitteisesti määrittää. Vanhuspalvelulain mukaan vanhukseksi voi kutsua henkilöä, joka siir tyy eläkkeelle. Eläkeikä on nykyään 63-68vuotta. Tilastollisesti van huk sek si voidaan luokitella henkilö, joka on täyttänyt 65-vuotta. Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää tukea Lusin kyläyhdistys ry:n järjestämää Lusilaisten vanhusten Kar ja lan matkaa osallistumalla varsinaisiin mat ka kustan nuk siin 880 :lla. Ennen maksun suorittamista lautakunta edel lyttää, että sosiaali- ja terveystoimeen toimitetaan lähtijälista yli 65-vuotiais ta henkilöistä. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esiteltiin Lusin kyläyhdistys ry:n lähettämä lisäkirje. Se päätettiin liittää pöytäkirjan liitteeksi ja merkitä tiedoksi. Muutoin lautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveysjohtajan tekemän esityksen. Pöytäkirjan liitteenä 2 Lusin kyläyhdistys ry:n lähettämä lisäkirje. Tiedoksianto: Koneote Lusin kyläyhdistys ry Kopio talouspäällikkö Posti toimistosihteeri Valo

19 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta SoTeKon kirje lautakunnalle koskien mm. järjestöavustuksia ja tilavuokria 4117/ /2015 Sotela 85 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh , SoTeKo on lähettänyt lautakunnan puheenjohtajalle kirjeen koskien ot sik ko asiaa. Kirje on päivätty Puheenjohtaja on toi mit tanut kirjeen virkamiehille valmisteltavaksi. Asian johdosta talouspäällikkö toteaa seuraavaa: On totta, että järjestöjen toiminta-avustuksia pienennettiin mer kit täväs ti vuodelle 2015 edellisestä vuodesta. Päätös perustuu kuitenkin vii me kädessä kaupunginvaltuuston päätökseen ja tahtoon, joten sen muuttaminen alemman päätöskoneiston päätöksellä ei ole hyvää hallintoa. Onkin järkevää, että SoTeKo:n toive otetaan huo mioon uutta talousarviota valmisteltaessa mahdollisuuksien mu kaan. Teknisen toimen perimät tilavuokrat mm. sosiaali- ja terveystoimen jär jes töil tä muodostaa varmasti merkittävän menoerän järjestöille, mu ta ongelma on yhteinen kaikkien toimialojen järjestöille. Ongelma pi täi si kin pyrkiä ratkomaan yhteisellä päätöksellä koko kaupungissa kos kien kaikkia toimialoja. Esityslistan liitteenä 7 SoTeKon kirje. Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää: 1) merkitä saapuneen SoTeKon:n kirjeen tiedokseen ja ottaa sen huo mi oon mahdollisuuksien mukaan laatiessaan seuraavan vuoden ta lous ar vio ta, 2) järjestää tilavuokrien perimisestä ja niiden tasosta kokouksen yhdes sä teknisen ja sivistystoimen kanssa ennen seuraavan vuoden ta lous ar vion laadintaa. Kokouksessa pyritään löytämään yhteinen kes tä vä käytäntö tilavuokrien perimisestä ja tasosta eri toimialojen jär jes töil tä. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Samassa yhteydessä sosiaali- ja terveyslautakunta päätti Seija Saitta ka rin esityksestä, että samassa yhteydessä selvitetään Maaherran päi vä ko din käyttö mm. järjestöjen toimitiloiksi yhdessä nuo ri so toimen kanssa. Tiedoksianto: Koneote SoTeKo Kopio talouspäällikkö Posti

20 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Talousarvion toteuma huhtikuulta / /2014 Sotela 86 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh , Esityslistan liitteenä 8 on kuukausikohtainen talouden to teu ma ver tailu huhtikuulta Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä kuukausikohtaisen talouden toteuman tiedokseen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Kopio talouspäällikkö Posti

21 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kesäkuun kokouksen 16.6 siirtäminen 2009/05.00/2013 Sotela 87 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh , Lautakunnan kokouksen siirryttyä kesäkuun alkuun on järkevää siirtää sovittua lautakunnan kokousta myöhemmäksi asioiden valmis te lun helpottamiseksi. Sopiva kokouspäivä olisi tiistai Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää siirtää kesäkuun kokoustaan pidettäväksi tiistaina alkaen klo Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Kopio asianhallintakeskus monistamo Sami Soljansaari

22 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Päätöksiä ja tiedoksiantoja 327/00.00/2012 Sotela 88 Sosiaali- ja terveystoimeen on saapunut seuraavia päätöksiä ja tiedok si an to ja: Itä-Suomen hallinto-oikeuden antama päätös 00204/14/KO/2299 koskien Jarmo Laitisen valitusta Heinolan kaupun gin val tuus ton tekemästä päätöksestä sosiaali- ja ter veys toi men johtosäännön muuttaminen. Hallinto-oikeus hylkää valituksen ja oikeudenkäyntikulujen kor vaamis ta koskevan vaatimuksen. Asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Viranhaltijapäätökset Sotela 89 Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitellään seuraavat viranhaltijapäätökset: Sosiaali- ja terveysjohtaja * Hankintapäätös 6-11 * Täyttölupapäätös Johtava ylilääkäri * Hankintapäätös 2 * Ero-/irtisanomispäätös 1 * Muu yleispäätös 3-4 Vanhus- ja hoitopalvelujohtaja * Hankintapäätös 3 * Henkilöstön valintapäätös 19 * Ero-/irtisanomispäätös 1 * Muu yleispäätös 1-3 Sosiaalipalvelujohtaja * Hankintapäätös 6-9 * Ero-/irtisanomispäätös 1-2 * Muu yleispäätös 12 Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä pää tökset tiedok seen ja tode ta, et tä se ei käytä ot to-oikeuttaan tehtyihin päätöksiin. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

24 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Saapuneet asiakirjat Sotela 90 Luettelo saapuneista asiakirjoista ajalla on esi tyslis tan liitteenä 9. Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä saapuneet asiakirjat tie doksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

25 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis- täytäntöönpanoa. Pykälät 75-77, 82, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 80-81, Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Lain julkisista hankinnoista 102 :n mukaan asiasta ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Lain julkisista hankinnoista :n mukaan asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua. Vaatimus hankintaoikaisusta on tehtävä hankintayksikölle 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut päätöksestä tiedon. Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä. Tarkemmat ohjeet julkisia hankintoja koskevista muutoksenhakuohjeista tämän oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen liitteenä. Pykälät Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisu vaatimus viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Heinolan kaupunki xx Rauhankatu 3, Heinola sähköpostiosoite: Pykälät Oikaisu vaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

26 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Valitusosoitus Valitusviranomainen ja vanettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta anlitusaika Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna sähköposti: fax: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus, Erottajankatu 1-3, PL 118, HELSINKI sähköposti: fax: Pykälät Valitusaika päivää Tarkemmat ohjeet julkisia hankintoja koskevista muutoksenhakuohjeista tämän oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen liitteenä. Valitus kirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjojen toimittaminen Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

27 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Hankinta-asian muutoksenhakuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankinta oikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukai sen kynnysarvon. Kansallisen kynnysarvon suuruus on: tavarat ja palvelut terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut rakennus- ja käyttöoikeusurakat I Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyy tymätön voi vaatia hankinta lain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osal listumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oi keuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosai nen on saanut tiedon hankin tayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivä nä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköi nen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaan ottolaitteessa siten, että vies tiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanot tajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katso taan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksi annon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä to disteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilli seen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuk sesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoita miseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Toimitusosoite Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Heinolan kaupunki xx Rauhankatu Heinola sähköpostiosoite: Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. II Valitusosoitus markkinaoikeuteen Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeu den käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan han kintaan ei saa hakea valitta malla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa kä sittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asian osainen on saanut tiedon hankintaa

28 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksik kö on tehnyt hankintasopi muksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotus aikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitus osoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puut teellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivä nä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköi nen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaan ottolaitteessa siten, että vies tiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanot tajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katso taan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksi annon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä to disteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilli seen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaati mukset ja niiden perusteet. Pui tejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjel mässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myön tää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt tää hänen laillinen edustajan sa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitet tava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voi daan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus kirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muu tosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys va litusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan vii meisenä päivänä ennen mark kinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaanti päivää ei lasketa mukaan. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain ei kä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asias sa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitet tava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus, Erottajankatu 1-3, PL 118, HELSINKI puh , fax: , sähköposti:

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä 27.1.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 2.2.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 11.4.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 30.9.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 2/2017

Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspvm 22.8.2017 Hankinnat Porin kaupunki Tekninen toimiala Dnro PORI/1868/02.08.00/2017 Infrayksikön infran rakentaminen - toimintayksikön esimies Otsikko Länsiväylän - Tuorsniementien

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA HANKINTAPÄÄTÖS 1 (5) 18.12.2013 0 VA 1 /5 3-/3-010 OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA Oikeusministeriön demokratia-,

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet Toimielin OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 15.6.2017 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen.

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Savonlinnan kaupunginhallituksen kokous 9.10.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kuntalain 91 (365/1995), (kuntalaki 136, 410/2015, voimaantulo 1.6.2017), mukaan seuraavista päätöksistä ei

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (nro 1) Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Päätöspöytäkirja 1(5) Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Selostus asiasta Tilapalvelut kilpailutti Laajennus J2:n urakoitsijat rajoitetulla menettelyllä. Kiinto- ja rst-kalusteurakan

Lisätiedot

Muutoksenhakuosoitukset

Muutoksenhakuosoitukset Muutoksenhakuosoitukset Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 69/2017

Päätöspöytäkirja 69/2017 Päätöspöytäkirja 69/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 13.12.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/2790/02.08.00/2017 Otsikko Kahden sammutusauton hankinta Asian esittely ja perustelut Pelastuslaitos on pyytänyt tarjoukset

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymähallitus Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 22.3.2017 65-81 114- MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS LEMPÄÄLÄN KUNTA Yhdyskuntalautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS Kokouspäivämäärä 29.6.2017 Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A)

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Päätökseen tyytymätön, mikäli päätös ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Riihimäen kaupungin

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Teknisen lautakunnan päätöksiin XX tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen. Liikuntalautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :issä 10 tehtyyn päätökseen voi hakea Nurmijärven liikuntalautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella, joka on toimitettava Nurmijärven

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta)

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 3 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen

Lisätiedot

Hallintolain käyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

Hallintolain käyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 7.12.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus ta eikä perus

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 27.11.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136

Lisätiedot

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta Hankintayksikkö Kankaanpään kaupunki, sivistyskeskus Hankinnan kohde Kankaanpään

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-898 Otanmäen koulun muutostyöt päiväkodiksi rakennusurakka Hankinta sisältää Otanmäen koulun entisen lukio-osan muutostyöt päiväkotitiloiksi rakennustekniset

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 34/2017

Päätöspöytäkirja 34/2017 Päätöspöytäkirja 34/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 22.6.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/1559/02.08.00/2017 Otsikko Asian esittely ja perustelut F-luokan öljyntorjunta-aluksen hankinta Palomestari Markku Rintala:

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 43/2017

Päätöspöytäkirja 43/2017 Päätöspöytäkirja 43/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 15.8.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/1828/02.08.00/2017 Otsikko Akkutoimisten pelastusvälineiden hankinta Asian esittely ja perustelut Pelastuspäällikkö Ilkka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 1160/00.02.03/2013 KTL tiedonannot 2013 Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 4 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen / Terhi Holländer 5 Teknisen henkilöstön

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Selostus asiasta. Määräaikaan ( klo 12.00) tarjouksia saapui yhteensä kaksi kappaletta.

Selostus asiasta. Määräaikaan ( klo 12.00) tarjouksia saapui yhteensä kaksi kappaletta. Pohjois-Ka rj a la n sosiaali - ja terveys- palvelujen kuntayhtymä 9702 Tilayksikkö Talous johtaja Päätöspöytäkirja Hankintapäätös Dnro: 188/10.03.02.00.03/2017 31.1.2017 1 Laaj ennus J2 urakoitsij avalinnat

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Tietohallintojohtaja

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Tietohallintojohtaja Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Intranetin ylläpitosopimus jatkuvasta palvelusta TRE:841/07.01.02/2017 Lisätietoja päätöksestä Tietohallintojohtaja Jarkko Oksala, puh. 050 5588958, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 3.11.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Lieksan ja Nurmeksen kaupungit Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 23.04.2013 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTA MUUTOKSENHAKU Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 09.12.2016 klo 11:00-11:05 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A, 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät ja va litus

Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät ja va litus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALI TUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal lisvalitusta, koska pää tös koskee

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tammelan kunnanhallitus. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tammelan kunnanhallitus. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Kunnanhallituksen päätöksiin 118-122, 124-125, 127, 132, 133 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaati muksen. Pää tök seen ei saa ha kea

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 03.06.2013 klo 13:00-15:00 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 13:00-15:00

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro HA 973/2017. Hallintojohtaja

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro HA 973/2017. Hallintojohtaja Hallintojohtaja 5.9.2017 1 7 HANKINTAPÄÄTÖS, ATERIAPALVELUKULJETUSTEN KILPAILUTUS Strateginen johto, liikennesuunnittelija Tuomas Kähkönen 31.8.2017 Kangasalan kunta järjesti tarjouskilpailun ateriapalvelukuljetusten

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 52/2017

Päätöspöytäkirja 52/2017 Päätöspöytäkirja 52/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 10.10.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/2280/02.08.00/2017 Otsikko Säiliöauton ja kalustoauton alustojen hankinta Asian esittely ja perustelut Pelastuspäällikkö

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot