ESITYKSEN PÄAASI AL UNEN SISÄLTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESITYKSEN PÄAASI AL UNEN SISÄLTÖ"

Transkriptio

1 Hallituksen esitys Eduskunnalle perhepoliittisen tyosuhdetur van kehittämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄAASI AL UNEN SISÄLTÖ Pienien lasten hoidon kehittämistä koskevaan hallituksen esitykseen liittyen ehdotetaan tässä hallituksen esityksessätyösopimuslakia muutetta vaksi siten, että työntekijällä olisi oikeus lapsen hoidon vuoksi saada hoitovapaata vanhempainrahakauden jälkeen siihen saakka, kun lapsi täytta.* kolme vuotta Hoitovapaata voitaisiin ehdotuk sen mukaan pitää enintään kaksi jaksoa työntekijää kohden vähintään kaksi kuukautta kerrallaan Tämä merkitsisi sitä, että lapsen vanhemmat voisivat pitää hoitovapaata yhteensä enintään neljä jaksoa hoitaakseen alle kolmevuotiasta las ta Työntekijän olisi ilmoitettava työnantajallc hoitovapaan alkamisesta, pituudesta ja jaksotta misesta hoitaakseen alle kaksivuotiasta lasta viimeistään kuukautta ennen vanhempainloman päättymistä ja hoitovapaan käyttämisestä tämän lälkeen viimeistään kuukautta ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslakia muutettavaksi siten, että nykyisen 258 arkipäivän pituisen äitiysrahakauden 100 ensimmäiseltä ar kipäivälta suoritettaisiin lapsen äidille äitiysrahaa ja sen jälkeen 158 arkipäivältä joko lapsen äidille ui isälle vanhempainrahaa Lapsen syntymän yhteydessä suoritettaisiin lapse, isälle edelleen vähintään 6 ja enintään 12 arkipäiviltä isyvsra haa Esityksen mukaan myös niin sanotuille avoisille voitaisiin suorittaa isyys- ja vanhempainrahaa Työsopimuslakia muutettaisiin vastaavasti siten, että synnytysloman ja sitä vastaavan loman sijaan tulisivat äitiys-, isyys- ja vanhempainloma Vanhempainlomaan liittyvä, työntekijän ilmoitusvelvollisuutta seka loman jaksottamista koskevat säännökset siirrettäisiin sairausvakuutus asetuksesta työsopimuslakiin Samalla säädettäisiin vanhempainlomaan liittyvä ilmoitusvelvollisuus koskemaan myös lapsen äitiä Työntekijällä olisi ehdotuksen mukaan oikeus pitää vanhempamloma enintään kahdessa jaksossa Jakson vähimmäispituudeksi ehdotetaan 12 arkipäivää Vanhempainloman alkamisesta, pituudesta ja jaksottamisesta olisi ilmoitettava työnantajalle mikäli mahdollista kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluttua lapsen syntymästä Ehdotetut muutokset koskisivat myös ottovanhempia Vuosilomalain sanamuotoa ehdotetaan muu tenavaksi siten, että siinä viitattaisiin synnytysloman ja sitä vastaavan loman sijasta äitiys-, isyys ja vanhempainlomaa koskeviin säännöksiin Hoi tovapaan ajalta vuosilomaa ei kertyisi Uudistus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985 Hoitovapaa ehdotetaan kuitenkin toteutettavaksi lapsiluvun mukai sesti asteittain siten, että kaikilla alle kolmevuotiaiden lasten perheillä olisi oikeus hoitovapaaseen vuoteen 1989 mennessä

2 SIS AL LY SI I t T T I l O YLEISftÄUS TELl'I I. hvitvkven»htnvkunnallinrn merkitys 2 Nvkwntn tilanne ia avianvalmistelu 2 I lamvaadant Virkarhti» atvorhtovopimukvet 2 > Ka»tamo a kokrmukviamuistamats 2 4 A*ianvalmistelu tvitykvcn talmirirllivrt saikutulwet 4 Muiia cvitvkvccnvaikuttaviascikk«*»a V Vo. nmlo YKSI IriSKOHTAISCTPtaUSTHUT I. Iakirhiloiuvtrn ptnnlflui I I Iaki tvo«*pimuvlainmuu ttam ilta I 2 I.akivuosilomalain4 t n a Sivu 4 '»nil I 4 Laki sairausvakuutuslainmuuttamisesta '» I 4 Iaki my' ii vanhempainrahan maarasta vuonna i h > I AM1TKSTII 1 I aki tvavopimuslainmuuttamisesta.. II 2 Lakivuosilomalaint n muuttam isesta J. Lab sairausvakuutuslainmuuttamisesta M 4 I aki Htyt M vanhempainrahanmaarastavuonna 19 u n r 1 Laki työsopimuslainmuuttamisesta 2 laki vuosilomalain\ \ n muu ttam ilta 4 Lakisairausvakuutuslainmuuttamisesta r 2( 21

3 Y i H s p m v r m T I. Esityksen yh te is ku n n allin en m cr k iip Hallituksen eduskunnalle 25 paivana maalis kuuta 1980 antamissa perhepoliittisessa selonte.»ssaon korostettu työelämän a perhe-elaman tarpeiden a vaatimusten nykyista parempaa vh teensovicamista Selonteon mukaan äitiysrahan maksukausi pidennettäisiin 14 kuukauteen siten, rttä 9 'umeisen kuukauden osalta vanhemmat voisivat sopia siitä, kumpi vanhemmista ii kotiin hoitamaan lasta Myös eduskunta on useaan otteeseen edellyttänyt aitiysrahakauden pidentämisiä 13 kuukautta käsittäväksi vanhempainlomaksi Selonteossa esitettiin Iisaksi alle kolme vuotiasta lasta kotona hoitavan työsuhdeturvaa parannettavaksi siten eiti tyonteknalla olisi oikeus tänä aikana hoitaa lasta kotona työsuhteen katkeamatta Hallituksen esityksen tarkoituksena on parantaa pienten lasten vanhempien mahdollisuuksia lastenhoidon iriestamiseksi Kun eräänä syynä naisten eriarvoiseen asemaan työelämässä on se. rttä naisten katsotaan päaasia»savastaavanlasten hoidotta, on vanhempainloma ir esielyia kehiin taessapyrittävä siihen, että molemmille vanhem mille luodaan tasavertaiset mahdollisuudet osallistua lastenhoitoon laman vuoksi ehdotetaan etti nykyisen 258 arkipäivin äitiysrahakauden 100 ensimmäisen arkipaivan lälkeen vanhemmat voisivat UK päättää kummalle vanhemmista vanhempainrahaa suoritetaan lasten koti hoi dontuen käytön mahdollistamiseksi ehdotetaan pienten lasten hoidon kehittämistä koskevaan hallitukseen esitykseen liittyen, että toisella lapten vanhemmista olisi oikeus saada hoitovapaata vanhempainrahakauden talkeenkm lapsen hoi don vuoksi siihen saakka kun lapsi täyttii kolme vuotta Äitiys- a isyyslomaa koskevaa siannostoi on seka sen sisällyttämistä työsopimuslakiin tolloin työntekoa saisi selville oikeutensa a velvollisuu tensa työlainsäädännöstä Samaten ehdotetaan vastaavanlaisen menettelytapasaannoston sisällyt tamistä työsopimuslakiin myös hoitovapaan osalta I sitystä laadittaessa <m i pyritty ottamaan huomioon sekapienten lasten vanhempien etti työnantajien tarpeet kehittämällä erityisesti vanhem pamlomaan ja hoitovapaaseen liittyvää ilmoitus velvollisuutta ja jaksottamista koskevaa sainnos toi 2. N yky in en u lan n e ja asian vai m istel u 2.1 Lainsaadanio Työsopimuslain (320/70) 34 :n mukaan nais puolisella työntekijällä. onka raskauson kestänyt vahmtiin 180 paivaa. on oikeus saada synnytyslomak" se aika. ohon hänelle sairausvakuutus lain mukaan 'ulevan aitiysrahakauden katsotaan kohdistuvan La.n 34 a f) n perusteella myös lapsen isällä ja ottovanhemmilla on oikeus synny tyslomaa vastaavaanlomaan aikana, jolta sairaus vakuutuslain mukaan suoritetaan äitiysrahaa Synnytyslomalla tai vastaa alla lomalla olevan työntekijän erityinen irtisanomissuoja perustuu työsopimuslain 37 ään. onka mukaan työnan taja ei saa irtisanoa työntekijän työsopimusta 34 <jn I momentissa tarkoitetun taikka työehtosopi muksin tai työnantajan ia työntekijän kesken sovitun emntiin 12 kuukautta kestävin synnytys loman aikana eiki myöskään 44 a ^ ssatarkoite tun loman aikana Sairausvakuu.uslain (464/64) mukaan imysra haa suoritetaan 258 arkipiivilti siten, etti 25 arkipäivii suti kohdistuu laskettua synnytysaikaa edeltäviin )a 233 arkipäivii siti seuraavaan ai- viime vuosina asteittain muutettu vanhempainlo kaan. Äitiysrahaa suoritetaan KM) ensimmäiseltä maiarjestelman suuntaan Vanhempainloman arkipaivalti lapsen äidille Tamin jilkeen iitiysrahaa voidaan suorittaa vihintiin 25 a emntian menettelytapasiinnoston kehittäminen on kui lenkin jiinyt sairausvakuutuslainsaidinnon varaan Tissi hallituksen esityksessä ehdotetaan le. joka on avioliitossa lapsen äidin kanssa a joka 100 arkipäivältä äidin suostumuksella lapsen isal kyseisen menettelytapasaannoston kehntamisii ei asu hänestä erilliin välien rikkoutumisen

4 vuoksi kun isä on lapsen Kudon takia poissa ansiotyöstä lai muusta kodin ulkopuolella suoritettavasta työttä Samoin rdellytvkstn voidaan äitiysrahaa suorittaa lapsen isälle myös lapsen svntvman vhtevdessavähintään kuudelta ta enin taan 12 arkipäivältä johoin äitiysrahakausi lyhc ner vastaavasti Ottoaidille suoritetaan airivsrahaa enintään 234 arkipäivältä. joista ottoaidin puolisolle voidaan suorittaa aitivsrahaa enintään 100 arkipäivältä Sairausvakuutusasetuksen (473/63) mukaan isälle suoritetaan äitiysrahaa maksukausittam si ten. että ensimmäiseen maksukauteen sisältyy vähintään kuusi ia enintään 12 arkipäivä* sekä seuraavun maksukausiin kuhunkin 25 arkipäivää Näin ollen isä voi pitää aitiysrahakauden 100 ensimmäisen arkipäivän (aikeen synnvtvslomaa vastaavaa lomaa tai 100 arkipäivän taksoissa Työstä poissaolon on oltava vhtaiaksoista kunakin maksukautena Ilmoitus työnantaialle isän laamisestä lapsen syntymän yhteydessä pois ansiotyöstä on tehtävä sairausvakuutusasetuksen mukaan vähintään kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa Mvöhemmin pidettävän synnytyslomaa vastaavan loman osalta isän on ilmoitettava lapsen syntymän lälkeen niin pian knn mahdollista työnanta tamasta työsopimuslaissa säädetyn synnytysloman ja sitä vastaavan loman aikana 2.2. Virkaehto ja tyoehtomiptmukset Valtion yleisen virkaehtosopimuksen mukaan naispuoliselle virkamiehelle myönnetään hake muksesta raskauden ja synnytyksen vuoksi virka vapautta äitiysrahakaudeksi el» enintään 258 arkipäiväksi. oista '2 arkipäivii i n palkallista virka vapaata Aitiysrahakauden atkoksi voidaan nan puoliselle virkamiehelle hakrmuksesta myöntää palkatonta virkavapautta enintään to kuukaudek si Virkavapautta raskauden ia synnytyksen perus teella on haettava kirjallisesti vumeistain 70 päiviä ennen laskettua synnytysaikaa Miespuoliselle virkamiehelle myönnetään vai non virkaehtosopimuksen mukaan hakemuksesta palkatonta virkavapautta lapsen hoitoa vanen aiaita. jolta hänelle sairausvakuutuslain 23 Vn mukaan suorin taan aitivsrahaa Lapsen syntymän yhteydessä pidettävää virkavapautta on haettava vähintään kuukautta ennen laskettua synnytvsai kaa Myöhemmin pidettävää vanhempainlomaa vanen on virkavapautta haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kuukautta en nen aiotun vanhempainloman pitämistä Valtiovarainministeriön yleiskirjeen (P 5674/ 1901) mukaan isän pitämällä vanhempainlomalla talteen työstä poisjäämisestä viimeistään kuitenkin kuukautta ennen asianomaisen maksukauden alkamista Jos ilmoitus t\ tnantaialle on tehty myöhemmin, se ei kuitenkaan estä äimsrahan ei ole vaikutusta äidin virkavapausaikaan Äidillä ei ole oikeutta palata työhön isän pitämien suorittamista isälle lomien aiaksi ellei tätä ole virka vapauspiitö* a F.della esitetyn mukaisesti 258 arkipäivän pi tehtäessä otettu huomioon, eli viranomaisella ei tumen äitiysrahakausi voidaan käyttää seuraavilla ole*velvollisuutta muuttaa tehtvä virkavapauspaa tavoilla tösta Toisaalta äidin virkavapauspäätöksen 1) Äidille suoritetaan äitiysrahaa koko äitiysra muuttamiselle ei ole estettä, jos virasto tai lako* hakauden ajalta katsoo että se haittaa aiheuttamana voi tapah 2) Isälle suoritetaan lapsen syntymän yhteydessä äitiysrahaa 6 12 arkipäivältä, jolloin äidin etti se paittyv äitiysrahakauden päättyessä, kai tua Jos isin vanhempainloma on sijoitettu siten aitiysrahakausi vastaavasti lyhenee sotaan asianmukaiseksi, että äidille pyritään anta 3) Äidille suoritetaan aitivsrahaa 100 ensim maan mahdollisuus halutessaan keskeyttää virka mäi elta arkipäivältä Jäljellä olevista 158 äitiysrahapaivästa isä käyttää tai 100 arkipäi- päättymistä vapaus ia palata työhön ennen äitiysrahakauden vää ja äiti loput Isa voi takaa käytettävissä olevat Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mu 1(8) arkipaiväa enintään neljään jaksoon Jaksot kaan päävirassaolevalla vakinaisella siranhalnjal voidaan sijoittaa vapaasti 100 ensimmäisen arki la»»n oikeus saada raskauden ja synnytyksen päivän jälkeiselle äitiysrahakauden osalle vuoksi palkallista virkavapautta 72 arkipäiväksi 4) Isalle suontetaan äitiysrahaa seka 2 etti 3 Tämän virkavapauden välittömäksi jatkoksi kohdan mukaisesti myönnetään viranhaltijalle hakemuksesta palka Vuosilomalain (272/73) 3 \ n 5 momentin 5 tonta virkavapautta 18/* arkipäiväksi, tonka ial kohdan mukaan tvössäolopiivien veroisina piivi kemen virkavapaus on kuntakohtaisesti harkm ni pidetiin myös nuti työpäiviä joina tyonteki ä nanvarainen Kunnallisen mallivirkasäännön mu työsuhteen kestäessäon ollut estynyt työtä suorit- kaan virkavapautta raskauden ia synnytyksen

5 vuoksi on haettava viimeistään HOpäivää ennen laskettua synnytysaikaa Työsopimuslain 37 :ssä tarkoitettu työehtosopimukseen perustuva enintään 12 kuukautta kes tävä synnytysloma on mainittu melkein kaikissa STK n ja LTK n liittojen tekemissä työehtosopimuksissa. Työehtosopimus; erusteisen synnytysloman saaminen edellyttää STK n liittojen työehtosopimusten mukaan joko työstä poissaolosta sopimista työt matan kanssa tai työnantajallc tehtävää ilmoitusta, kun taas useimpien LTK n liittojen työehtosopimusten mukaan työntekijällä on oikeus enintään 12 k lukauden synnytyslomaan. ellei se aiheutu töiden järjestelylle potk keukselltsen suuria vaikeuksia 2.3 Käytäntö a kokemuksia muista maista Äitiysrahaa saaneiden isien maara on vaihdellut vuodesta 1978 seuraavasti Alkaneita äitiysrahakausia Äitiysrahaa saaneita ml Osuusalkaneisij äitiysrahakausista% M omi »hl M )h<» m maaliskuusta alkaen Lapsensyntymän yhteydettä äitiysrahaa saanei ta isiä oli vuonna ja heidä.i osuu tensa alkaneista äitiysrahakausista oli?i % Vain lapsen syntymän yhteydessä 53 % isistä piti lomaa 12 arkipäivää ja 18 % 6 arkipäivää Äitiysrahaa ovat isät saaneet äi Jin 100 ensimmäisen arkipäivän jälkeen vuosin i seu raavasti * 19» * l'w' 2) 49 arltipaivu 1 11) 1 26) W )»ht )1 Äitiysrahaa äidin 100 ensimmäisen arkipaivan lälkeen saaneiden isien osuus alkaneista äitiysrahakausista oli vuonna % ia vuonna % Isälle maksettavan äitiysrahan perustana olevat vuositulot olivat keskimäärin mk a puolison tulot vastaavasti mk Seuraavansa taulukossa esitetään vuonna 1982 aitivsrahaa saaneiden isän a heidän puolisoidensa takautuminen vuosituloin mukaan Tuloluokka mk/v Isän tuloi % Puoliton tul.it % I l ) ) ) ).S '<) ,7 2.4 KO ) 0.5 1SO ooo m < ii 0.) 0.0 yhteensä Vastaavaa tilastoa äidin 100 ensimmäisen arkipäivän jälkeen äitiysrahaa saaneiden isien ja heidän puolisoidensa vuosituloista ei ole käytettävissä Muista pohjoi«maista on tilanne vanhempain lomalainsäädännön ja käytännön osalta vertailukelpoisin Ruotsissa Kuotsin vanhempainlomakin (SFS 1978:410) mukaan työntekijällä on oikeus saadavapaata työstä hoitaakseen lasta, joka ei ole täyttänyt puoltatoista vuotta, sekä lyhentää tvoai kaansa kolmeen neljännekseen, kunnes lapsi täyttää kahdeksan vuotta Tätä oikeutta ei ole edottu hoitovapaan ajalta maksettaviin etuuksiin Tämän lisäksi työntekijällä on oikeus hoitovapaaseen ajalta, jolta hänelle maksetaan koko, puoli tai neljännes vanhempainrahaa Näin ollen työntekijä voi pitää myös koko tai puoli hoitovapaata senkin jälkeen kun lapsi on täyttänyt puolitoista vuotta, koska puolet vanhempainrahasta eli 180 päivää on käytettävissä, kunnes lapsi täyttää kahdeksan vuotta Hoitovapaa voidaan Ruotsin vanhempainlomalain mukaan takaa työntekijää kohden enintään kahteen jaksoon kalenterivuodessa isän lapsen syntymän yhteydessä mahdollisesti pitämän enintään kymmenen päivän isyysloman lisäksi Ilmoitus työnantajalle on tehtävä vähintään kaksi kuukautta ennen hoitovapaan alkamista tai min

6 pian kuin mahdollisia Isyyslomasta on ilmoitet lava työnantajalle vähintään viikkoa ennen lo man imrnimr Työntekijällä on oikeus keskeyt tää hoitovapaa ilmoiitämällä siitä mahdollisiin man pian Jos hoitovapaa on tarkoitettu latku maan kuukauden tai enemmän sen keskeyttämi sestäon ilmoiteltava työnantajalle kuukautta en nen työhön paluuta Lisäksi vanhempainloma!* kiin sisältyvät työsuhdeturvaa ja vahinjonkor vausta koskevai säännökset Seuraamasta taulukosta ilmenee isien osuus vanhempainloman käytöstä Ruotsissa lapsen en simmäisenä elinvuotena vuosina Lapsen Itu lymymi perheissä Vanhempainrahaa vumi H""* molemmat saaneeti«ii vanhcmmai amm tvrma lukumäärä Osuus(%) ) ) )0 1)8 11 7) >04 U > Asun valmistelu Vuoden 198* valtion tulo- ja menoarvioehdo tukseen liittyen hallitus päätti esittää työsuhdeturvaa koskevan lainsäädännön muuttamista mm. että toisella lapsen vanhemmista olisi oikeus olla poissa työstä kotona hoitamassa lasta tyosuh teen katkeamatta, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 16 paivana maaliskuuta 1984 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää äitiyslomaan ja sitä vastaavaan lomaan liittyvässä sosiaalivakuutus- ja työlainsäädännössä olevat mahdolliset ristiriitaisuudet ja epäkohdat sekä lehdä selvittelytyön edellyttämät ehdotukset tarpeellisiksi lainsäädäntö ja muiksi toinvnpi teiksi 41 päivään maaliskuuta 1984 men lessa Työryhmässä olivat edustettuina sosiaali- ja ter veysministenö sekä keskeiset työmarkkira ärjcs tot Nyt annettava hallituksen esitys f erustuu tämän työryhmän muistioon (työryhmämuistio 1984 STM 10) vanhempainloman osana Kun vanhempainlomaa a hoitovapaita koske vat säännösehdotukset muodostavat kiinteän kokonaisuuden. on asiat säilytetty sanaan hallituksen esitykseen Hoitovapaata kosk vista sään nösehdotuksista on kuultu työmarkkinajärjestöjä 3. Esityksen ta lo u d e llis et va iku - tu kset Esityksen vaikutukset yritys- ja kansantalouteen sekä valtion ja kuntien talouteen hoituva paan osalta eivät ole syittensa monitahoisuuden vuoksi markkamääräisesti arvioitavissa Ehdotettu isän oikeus vanhempainlomaan merkitsisi 46 arkipäivän lisäystä nykyisin isän käytettävissä olevaan 112 arkipäivään Vaikka isälle maksettava äitiysraha on vuodelta 1984 arviolta keskimäärin noin M) mk enemmän kuin äidille maksettava, ei vanhempainloman pidennyksestä isien osalla aiheutuisi olennaisia sairausvakuutuksen lisäkustannuksia, elleivät isit käyt täisi vanhempainlomaa lainmuutoksen jälkeen huomattavasti nykyista enemmän Jos vanhem painloman käyttöaste isien osalta nousisi ) % nykyisesta, lisäkustannukset olisivat noin 0.8 mil loonaa markkaa Isän vanhempainlomaoikeuden pidentäminen )8 arkipäivällä ei sellaisenaan il meisesti kuitenkaan vaikuttaisi paljoakaan van hempainloman käyttöä lisäävästi, koska vanhem painloman käytön vähäisyys johtuu monista muista perhe elämän ja työelämän yhteetuovitta miseen liittyvistä seikoista 4 M u ita esitykseen va iku ttav ia seikko ja laman hallituksen esityksen hoitovapaata kos kevät säännösehdotukset liittyvät kiinteästi kotihoidontukijärjcstelman kehittämisestä erikseen annettavaan hallituksen esitykseen Hallituksen tarkoituksena on. että ehdotettua hoitovapaata vastaava järjestely erikseen ulotettaisiin koske maan myös julkisoikeudellisessa palvelusuhteessa olevia 5 Vo im aan tu lo 1'udistus on tarkoitettu tulemaan voimaan I päivänä tammikuuta 198^ Hoitovapaa ehdote taan kuitenkin toteutettavaksi lapsiluvun mukai sesti asteittain siten että kaikilla alle kolmevuoti aiden lasten perheillä olisi oikeus hoitovapaaseen vuoteen 1989 mennessä

7 YK SITYI SKO H TAI SET PERI STF.LUT I. Lukich dotu ser n p eru ste lu t I I. Laki työsopimuslain muuttamisesta 34. Äitiys, isyys ja vanhempa in loma sika ho itovapaa Voimassa olevan työsopimuslain 44 ^:n 1 momentin ja 34 a n mukaan työntekijallu on oikeus synnytyslomaan tai sitä vastaavaan lomaan aikana, jolta hänelle sairausvakuutuslain perusteella suoritetaan äitiysrahaa Sairausvakuu tuslain 23 :n mukaan aitivsrahaa suoritetaan vhteensa2)8 arkipäivältä siten, että 2) arkipäivä* siitä kohdistuu laskettua synnytysaikaa välittömästi edeltäneeseen )a 233 arkipaivaa sitä välittömästi seuraavaan aikaan Äitiysrahaa suoritetaan 1)8 arkipäivältä lapsen äidille ja 1(H)arkipäiviltä toko äidille tai aikaisintaan KM»arkipäivän kuluttua äitiysrahaoikeuden alkamisesta äidin suostu muksella lapsen isälle. joka on lapsen hoidon takia poissa ansiotyöstä Samoin edellytyksin voi daan äitiysrahaa suorittaa lapsen isälle inyos lap sen syntymän yhteydessä vähintään kuudelta ia enintään 12 arkipäivältä Ottolapsen hoidon vuoksi äitiysrahaa suoritetaan oitoäidille enintään 234 arkipäivältä, joista äitiysraha voidaan suorit taa enintään 100 arkipäivältä ottoä.uin puolisolle Voimassa olevaa 34 :n 1 momentin ja 44 a Vn sanamuotoa ehdotetaan 34 :n 1 momentissa lakiteknisesti tarkistettavaksi siten, että synnytysloman a sitä vastaavan loman si aan tulisivat äitiys-, isyys- ia vanhempainloma (arkistaminen lohtuu siitä, että samanaikaisesti ehdotetun sairausvakuutuslain muutoksen mukaan äitiysraha kauden 100 ensimmäiseltä arkipäivältä suoritettaisiin lapsen äidille äitiysrahaa a sen jälkeen 1)8 arkipäivältä oko lapsen äidille tai isälle vanhem painrahaa Lapsen syntymän yhteydessä suoritettaisiin lapsen isälle vähintään 6 )a enintään 12 arkipäivältä isyysrahaa Ottolapsen hoidon vuoksi suoritettaisiin vanhempainrahaa ottoäidille enin tään 234 arkipäivältä, joista vanhempainraha voitaisiin suorittaa enintään 1(H)arkipäivältä ottoäi Hin puolisolle Kun sairausvakuutuslain muutosehdotuksen mukaan myös niin sanotuille avoimille voitaisiin eräin edellytyksin suorittaa isyys- ja vanhempainrahaa olisi myös heillä oikeus isvvsia vanhempainlomaan Alle kolmevuotiasta lasta kotona hoitavan työntekijän työsuhdeturvaa esitetään paranneita vaksi siten, että työntekijällä olisi oikeus tänä aikana hoitaa lasia kotona työsuhteen katkeamat ta Tämän mukaisesti ehdotetaan, että toisella lapsen vanhemmista olisi oikeus lapsen hoidon vuoksi saada hoitovapaata vanhempainrahakau den jälkeen siihen saakka kun lapsi täyttää kolme vuotta ifoitovapaaoikeuden edellytyksenä olisi lapsen iän lisäksi se. ettei toinen lapsen vanhemmista käytä samanaikaisesti tätä oikeutta Edelleen työstä poissaolon olisi tapahduttava lapsen hoidon vuoksi. Tällöin työntekijä osallistuu lapsensa hoitamiseen siten, ettei tähän käytetä samanlaajuisia muita hoitojärjestelyjä kuin hänen työssäolossaan Oikeus hoitovapaaseen koskisi ehdotuksen mukaan myös ottovanhempia ja niin sanottuja avoisia Työsopimuslakia säädettäessäoli äitiysrahakauteen sidotun lakisääteisen synnytysloman pituus vain )4 arkipäivää Uin säätämisen jälkeen on lakisääteinen synnytysloma kuitenkin pidentynyt 2)8 arkipäivään. Tämän vuoksi voimassa olevaan 44 :n 1 momenttiin sisältyvä säännös synnytysloman päättymisestä aikaisintaan kuuden viikon kuluttua synnytyksestä ehdotetaan tarpeettomana poistettavaksi, koska saannoksen tarkoittamat tapaukset eivät enaa ole mahdollisia oleellisesti pidentyneen äitiysrahakauden takia Samaten ehdotetaan synnytyslomaa koskevien säännösten alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti voimassa oleva 34 n 2 momentti muutettavaksi siten, että synnytysloman aikana tehtävään työhön ja sen keskeyttämiseen liittyvät säännökset rajataan koskemaan lääketieteellisiin syihin perustuvan äitiysloman eli 100 ensimmäisen arkipäivän aikana tehtävää työtä ja sen keskeyttämistä Nain ollen työntekijällä olisi esityksen mukaan oikeus työnantajansa kanssasiitä sopimatta päättää vanhempainlomansa pituus noudattaen kuitenkin ehdotetun 44 a Vn mukaista menettelyä Säännösehdotuksen 4 momenttiin on tehty ehdotetun 1 momentin uuden sanamuodon edellyttämät lakitekniset muutokset

8 54 a Vanhempa in loman taksutiammen /a jalle ilmoitettaisiin vanhempainloman käyttämisestä. sen alkamisesta, kestosta ja jaksottamisesta tyon tek ifjn umtntuwtlvoutiuui Voimassa olevassatyösopimuslaissa tarkoitettua synnytyslomaa yhdellä kertaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa vastaavaanlomaan Inttvvaa ilmoitusvelvollisuutta ia jaksottamista koskevat saannokset sisältyvät Edellä esitetyistä svista työntekijän olisi ehdotuksen mukaan ilmoitettava vanhempainloman sairausvakuutusasetukseen Synnytyslomaa vastaava loma voidaan sairausvakuutusasetuksen käyttämisestä mikäli mahdollista kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa, kuitenkin viimeis- mukaisesti akaa synnytysloman 100 ensimmäisen arkipäivän lalkeiselta ajajta enintään neliaan iak tään kahden kuukauden kuluttua lapsen syntymästä Isyysloman osalta ilmoitusvelvollisuus vas- soon siten, että kunkin akson vähimmäispituus on 2) arkipaivaa Työstä poissaolon on oltava taisi nykyistä sairausvakuutusasetuksen säännöstä yhtäjaksoista kunakin jaksona Ilmoitus tyonanta lisäksi ehdotetaan vanhempainloman taksojen iälle synnytyslomaa vastaavan loman käyttamises määrää vähennettäväksi lapsen vanhempaa koh tä lapsen syntymän yhteydessä on tehtävä vähintään kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa että isän vanhempainloman edellytykseksi asetet- den enintään kahteen Käytännössä on todettu, Jos synnytyslomaa vastaavaalomaa käytetään synnytysloman 100 ensimmäisen arkipäivän jälkei- poissaolo rajoittaa etuuden hyväksikäyttöä Tätu vähintään 25 arkipäivän yhtäjaksoinen tvöstä seltä ajalta. (yönteki)än on lapsen syntymän jälkeen niin pian kuin mahdollista ilmoitettava taan 12 arkipäivää män vuoksi jakson vähimmäispituudeksi ehdote- työnantajalleen työstä pois jäämisestä, viimeis Lainkohtaan ehdotetaan lisäksi otettavaksi tään kuitenkin kuukautta ennen asianomaisen säännös työntekijän oikeudesta pemstellusta syystä muuttaa uy*s- tai vanhempainloman ajankoh takson alkamista Ehdotuksen mukaan siirrettäisiin isyys- ja van taa Perusteltuna syynä isyys- tai vanhempainloman ajankohdan muuttamiseen tulee kyseeseen hempainlomaan liittyvää työntekijän ilmoitusvelvollisuutta työnantajalle sekä jaksottamista koske sellainen ennalta-arvaamaton ja oleellinen muu vat säännökset sairausvakuutusasetuksesta työsopimuslakiin koska sairausvakuutusasetus ei ole ei ole romut ottaa huomioon tehdessään ilmoi tos lapsen hoitamisedellytyksissä ota työntekijä hallinnollisena asetuksena lainsäädännöllisesti oikea menettely työnantajan ja työntekijän välisten ajankohdan muuttamiseen olm esimerkiksi lap- tusta kyseisen loman ajankohdasta Perusteltu syy suhteiden säännöstämiseksi Äitiysloman osalta ei sen tai lap*en toisen vanhemman sairastuminen ehdoteta muutosta nykyisiin säännöksiin joiden tai kuolema taikka lapsen vanhempien avioero tai mukaan työntekijällä ei ole synnytyslomaa koskevaa ilmoitusvelvollisuutta työnantajalle nainen muutos Näin ollen esimerkiksi työnteki muu lapsen hoitoedellytvkstssä tapahtunut olen Sairausvakuutusasetuksen mahdollistama vanhempainloman kävttämisen jaksottaminen saat- vähentäisi työntekijän käytettävissä olevien jakso- jän sairastuminen vanhempainloman aikana ei taisi aiheuttaa monella tavalla ongelmia, varsinkin jos isä käyttäisi 100 arkipäivän vanhempain tuun perusteltuun syyhyn työntekijä voi vedota jen lukumäärää Säännösehdotuksessa tarkoitet loman u«eina jaksoina ja äiti palaisi töihin isän missäkin tapauksissa joissa työntekijä on ilmoittanut työnantajalleen, ettei käytä oikeuttaan van käyttämien jaksojen aikana Työnantajan kannal ta erityisenä ongelmana on ammattitaitoisen sitaisen löytäminen lyhyeksi ajaksi Samaten töiden muuttamista koskeva ilmoitus olisi tehtävä työn- hempainlomaan Vanhempainloman ajankohdan lärjestely muulla tavoin saattaa olla hankalaa antajalle mikäli mahdollista viimeistään kuukaut työehtosopimuksissa olevien töiden uudelleenjärjestelyä rajoittavien määräysten vuoksi Kun äi- ajankohdan muuttamisen «maltaei erityistä ilmoi ta ennen muutoksen toteutumista Isyysloman dillä et nykyisten säännösten mukaan ole velvollisuutta ilmoittaa työnantajalleen vanhempainlodattaminen ei olisi yleensä mahdollista käytettä- tusaikaa voitaisi edellyttää, koska sellaisen nouman jaksottamisesta ei työnantajan tietoon ole vissä oleva aika huomioon ottaen tullut äidin vuosilomaan oikeuttavaa aikaa vähentävänä isän käyttämää osuutta äitiysrahakau kita* Um oittuvtivouuu! Ehdotuksen mukaan 44 b ^ Ho itovapaa* jaksottam inen /a työn te desta Vanhempainloman käyttämisen tulisikin sisällytettäisiin hoitova^ an jaksottamista ja siihen liittyvää ilmoitusvelvollisuutta koskevat saan perustua perheen piirissä ennakolta harkittuun suunnitelmaan Taman vuoksi vanhempamlo nokset työsopimuslakiin Hoitotapaan käyttämisen jaksottamiseen liittyisi samankaltaisia töiden maan liittyvää ilmoitusvelvollisuutta koskevaa säännöstöä olisi kehitettävä siten, että työnanta- järjestelyjä koskevia ongelmia kuin vanhempain-

9 Inman pitämiseen laman vuoksi hoitovapaat* paan käyttämistä koskevaa kuukauden ilmoitus voitaisiin pitää rnmtaan kaksi laksoa ivontrknaa aikaa ei kuitenkaan tarvitsisi voimaantulosäännöksen kohden Tämä merkitsin»itä. rttä lapsen van mukaan noudattaa niissä tapauksissa hommat voisivat pitaa hoitovapaata vhtrrma loissa vanhempainloma päättyisi la.n voimaantulovuoden enintään nrl a laksoa hoitaakseen alle kolmevuoiusta ensimmäisellä kuukaudella lasta Hoitovapaan käyttämisestä olisi»von tekijän, hoitaakseen alle kaksivuotiasta lasta, ilmoitettava 1.2 laki vuosilomal.iin 3 $:n muuttamisesta viimeistään kuukautta ennen van lirmpainloman päättymistä ia hoitovapaan käyttämisestä 3 l Vuosiloman pituus Vuosilomaan oikeut- taman lälkeen viimeistään kuukautta tavaa aikaa koskeva vuosilomalain 3 n 's mo- ennen kuin lapsi täyttää kak-i vuotta Työnteki mentti ehdotetaan muutettavaksi siten, että snna iällä olisi kuitenkin säännösehdotuksen mukaan viitattaisiin synnytysloman ia sitä vastaavan loman oikeus perustellusta syystä muuttaa hoitovapaan siiasta tässä hallituksen esityksessäehdotet- tiankohtaa Tällaisena syynä hoitovapaan * an tuihin äitiys. isyys- a vanhempainlomaa koske kohdan muuttamiseen tai sen käyttämiseen aikai vun säännöksiin Kun tarkoituksena ei ole lisätä emmin tehdystä ilmoituksesta huolimatta tulisi tyossaolopaivien veroisina päivinä pidettävien vat kyseeseensamankaltaiset seikat kuin vanhem päivien lukua vuosilomaa määrättäessä, ei säännösehdotuksen painloman osalla on edellä esnettv mukaan o*ruaisi huomioon työ- 44 i 4) Työn tek ijä» oikeus p ju t j jika isem sopimuslain ehdotetun 34 (j n I momentin mu r jjn työhön Säännöksen sanamuoto on saatettu kaista vanhempainloman lälkeen pidettyä hoitovapaata lakiteknisesti vastaamaan ehdotetun 44 t n muu niksiä Lisäksi säännöksessä tarkoitettu oikeus palata aikaisempaan tai siihen verrattavaan työhön on ulotettu koskemaan hoitovapaalta palaavaa 1 4 lak i sairausvakuutuslain mu u tu am* si.i tvönteki aa Ehdotetun säännöksen vastainen menettely lohtaisi siihen, että työntekijällä olisi 4 S Lainkohta ehdotetaan muutettavaksi siten, oikeus saada vahingonkorvausta työsopimuslain että aitivsrahaa suoritetaan raskauden ja n mukaisesti synnytyksen perusteella lapsen tai ottolapsen 37 To istaiseksi voimassa olevat sop imukset hoidon perusteella suoritettaisiin voimassa olevan I vosopimuslam 37 n 4 momenttiin on tehty lain mukaisen äitiysrahan siiasta vanhempainra hdotetun 34 n muutoksista johtuvat lakitekniset haa lapsen isälle lapsen syntymän yhteydestä korjaukset Tämän lisäksi erityinen irtisano nykyisin maksettava äitiysraha ehdotetaan muu- missuoja koskisi säännösehdotuksen mukaan tettavaksi isyysrahaksi myös hoitovapaalla olevaa työnteki aa 14 t) Vastaavat muutokset kuin 4 *) aan ehdotetaan Voimaantu losäännös Fienten lasten hoidon tehtäväksi tähän pykälään a sen edellä kehittämisestä annettavaan hallituksen esitykseen olevaan otsikkoon liittyvä oikeus hoitovapaaseen ehdotetaan toteutettavaksi 18 $ lainkohtaa ehdotetaan tarkennettavaksi työntekijän lapsiluvun ja lasten iän siten, että niin sanottu avopuoliso rinnastettaisiin mukaisesti asteittain siten, että oikeus hoituva aviopuolisoon lapsikorotuksen suorittamisen (»salia paaseenolisi kaikilla alle kolmevuotiaiden lasten mhemmillä vuoteen 1989 mennessä Työsuhde 21 Oikeus äitiys a vanhempainrahaan olisi turvan asteittainen voimaantulo olisi (onkin verran edelleenkin naispuolisella vakuutetulla, (onka nopeampi kuin hallituksen vähimmaisaika raskauson kestänyt vähintään 180 päivää a oka aulu kotihoidontuen voimaantulon osalta on asunut Suomessa vähintään mainitun a an I vöntekijällä olisi säännösehdotuksen mukaan välittömästi ennen laskettua synnytysaikaa Sa ikeus saadahoitovapaata nuorimman lapsen iän nonta "äitiysraha' ehdotetaan muutettavaksi perusteella kuitenkin vain kertaalleen saman lapsen muotoon äitiys- a vanhempainraha Ottoai hoidon vuoksi säännösehdotuksessatarkoitet tuun lapsen yläikärajaan saakka Oikeus hoitovapaaseen dille suomettava etuus ehdotetaan muutettavaksi äitiysrahasta vanhempainrahaksi koskisi vain niitä työntekijöitä. oiden 22 Lainkohtaan ehdotetaan tehtäväksi äi- mhempainloma päättyisi I päivän tammikuuta tiys-, isyys- a vanhempainrahammitysten vaatimat I >8} lälkeen Alle kouluikäisellä tarkoitetaan muutokset Äitiys-, isyys- ja vanhempainra lasta, oka ei ole aloittanut koulunkäyntiä hän suuruus olisi yhtä suun kuin sen saajalle Khdotetussa M b ssa tarkoitettua hoitova- maksettava päiväraha

10 23 lainkohdassa ehdotetaan, etti nykvtscsta äitiysrahan 258 suorituspäivästä 100 ensimmäistä olisivat äidille maksettavaa äitiysrahaa ia 158 Kuraavaa vanhempainrahaa, loka voitaisiin mak* saa oko äidille tai. kuten nykyisinkin, hänen suostumukkllaan lapsen isälle LapKn syntymän yhteydessä isälle nykyisin makkttava äitiysraha ehdotetaan muutettavaksi isyysrahaksi Isän mah dolhsuus saada vanhempainrahaa pitentsi nykyisestä 100 arkipäivästä 158 arkipäivään Vaatimus siitä, etti isän tulee olla avioliitossa lapsen äidin kanssa,ehdotetaan poistettavaksi jotta myös niin sanotuilla avoisilla olisi mahdollisuus osallistua lapknsa hoitoon Näin ollen isyys- ta vanhem pamrahaa voitaisiin suorittaa myös sellaiselle miespuoliselle vakuutetulle, foka elää lap Kn ai dm kanssaavioliitonomaisissa olosuhteissa yhteisessätaloudessa avioliittoa solmimatta Jos isälle on lap Kn syntymän yhteydessä suon tettu äitiysrahaa äidin äitiysrahakautta on lyhennetty vastaavasti Säännöstä ehdotetaan tlsmen nertavaksi siten, että lyhennys koskisi vain 158 arkipäivän pituista vanhempainrahan suontusai kaa Maininnat isälle ia ottmsälle suoritettavan äiti vsrahan maäravtymi Kstä heidän omien työtulo lensa mukaan ehdotetaan tarpeettomina poistettaviksi Nimitysten m uuttum ikn vuoksi tämä Kuraa io 22 $:n sanamuodosta Äitiys-, isyys- ia vanhempainrahaa koskevista vakuutetun ilmoituksista tultaisiin säätämään a Ktuk K lla Maininta työnantajalle tehtävästä ilmi «uksesta isyys- ja vanhempainloman saarni Kksi tulisi poistettavaksi, koska säännös asiasta ehdotetaan otettavaksi työsopimuslain 44 a f ään Lisäksi ehdotetaan 7 momenttia täsmenneitä vaksi siten, että vakuutetulle voitaisiin suorittaa päivärahaa hänen tullessa työkyvyttömäksi äitiys isyys- tai vanhempainrahan iuorittamisaikana Samalla tulisivat sovellettaviksi sairausvakuutus lain 28 ^ n saännoksrt äitiys-, isyys- tai vanhempainrahan suonttami KSta sairausajan palkkaa maksavalle työnantajalle 25 a. 24 ja 25 Lainkohtiin ehdotetaan tehtäväksi isyys- ja vanhempainrahammitvksisia lohtuvat termmolofi Kt muutokkt Lisäksi 25 a siä poistettaisiin tarpeettomana äitiysrahan suuruutta koskeva säännös 28 Lainkohtaan ehdotetaan tehtäväksi ter m inologi Kt muutokkt isyys- ja vanhempainraha nimitysten ia työsopimuslakiin hdotettujen äitiys-, isyys ja vanhempainlomakäsittetden vuok si Samasta syystä tulisi pykälän 4 momentti tarpeettomana kumottavaksi ja 76 (j Ehdotetut muutok Kt johtuvat äitivsrahanim itvk Kn muut tumi Ksta äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaksi Lisäksi huomautettakoon että eduskunnassa on myös vireillä hallituk Kn esitys laiksi sairau«va kuutuslain muuttami Ksta (n o 19/1 984 vp ). jossa on ehdotettu muutettavaksi sairausvakuu tuslain 50 n \ momenttia Kkä lisättäväksi sa* notruun pykälään uusi 4 momentti jolloin ny cyikt 4 ja 5 momentti siirtyisivät 5 ja 6 momen tikai 14. Laki isyys ja vanhempainrahan määrästä vuonna 1985 Valtion tulo- ja menoarvioesitvkkssä vuodelle 1985 ehdotetaan sairausvakuutuslain m ukai Kr äitiysrahan korottamista 100 arkipäivän (älkei Kl tä ajalta päivärahan suurui Kksi edelleen lykättä väksi vuoden 1985 loppuun Koska uusien sään nösten mukaan maksetaan vanhempainrahaa srn jälkeen kun äitiysrahaa on suoritettu 100 arki päivältä, olisi vanhempainraha määrättävä vastaa valla tavalla kuin mitä äitiysrahasta ja isälle synnytyhen yhteydessä suoritettavasta äitiysra hasta on erikken ehdotettu Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun nan hyväksyttäviksi Kuraavat lakiehdotukkt

11 1. työsopimuslain Laki muullamucita Eduskunnan paaiöksrn mukaisesti mun ii IMIn 30 piivina huhtikuuta 1970 annrtun työsopimuslain (320 / a a 34 b t seka 37 l :n 4 momrntti. «Hailina kuin nim i ovat 34 a I) 8 päiväni huhtikuuta l<m2 annetussa laissa (269/82). 34 h 3 piivini helmikuuta 1'>H4annrtussa lama (I23'*4) ja 37 (j n 4 momentti 1 piivini loulukuuta 197* annrtuna laina (923/78). srka h iiliin lakiin uusi 34 t $ arutaavaiti M S A iltys, uyys ta vanhempa in loma ieka hu itova paa työntekijällä on oikeus raskauden ia synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi saada äitiys-. uvyt* tai vanhempainlomaksi se aika. johon ha lelle sairausvakuutuslain mukaan tulevan äi ttys-, isyys- tai vanhempainrahan katsotaan kohdistuvan tai. jollei hänellä ole oikeutta kyseiseen etuuteen, katsottaisiin kohdistuvan jos hänellä sellainen oikeus olisi laman lisäksi työntekijällä on oikeus 'apsen hoidon vuoksi saada hoitovapaata siihen saakka, kun lapsi täyttää kolme vuotta Hoitovapaan cdellytykse ni on kuitenkin, ettei toinen lapsen vanhem mistä käytä samanaikaisesti oikeutta hoitovapaaseen Sopimus, jolla työntekijä osittain tai kokonaan luopuu oikeudestaan äitiyslomaan, on mitätön Työntekijä voi kuitenkin, jos työnan tajakin siihen suostuu, tehdä äitiysloman aika na työtä, jota ei voida pitää hänelle eikä syntyville lapselle vaarallisena kuuden viikon aikana synnytyksen jälkeen kuitenkin v*.»i erittiin kevyttä työtä, jonka vaarattomuus, paitsi maa- ja kotitaloustyössä sekä työntekijän kotona tehtävässä työssä, osoitetaan lääkärintodis (uksella Sekä työnantajalla että työntekijällä on oikeus milloin tahansa keskeyttää äitiysloman aikana tehtävä työ Äitiys-, isyys- tai vanhempainloman taikka hoitovapaan aialta ei työnantaja ole velvollinen maksamasn palkkaa Jos työntekijä on ra>kau teen tai synnytykseen liittyvän sairauden johdosta estvnvt tekemästä työtään muuna kuin iitivs- tsi vanhempainloman aikana, on hänellä oikeus sairausajan palkkaan 2H () n säännösten mukaisesti M a Vanhempa in loman raaso/tam inen ta työn tek ijän ilm oitn ire lro/ lisnn Työntekijällä on oi*eus pitää vanhempainloma enintään kahdessa jaksossa Jakson vahimmaispi tuus on 12 arkipäivää Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle van hempainloinan käyttämisestä, sen alkamisesta, pituudesta ja jaksottamisesta mikäli mahdolli*'.* kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa, kuiten kin viimeistään kahden kuukauden kuluttua lap sen syntymästä Ottolapsen hoidon vuoksi pidet tävan vanhempainloman alkamisesta, pituudesta ja jaksottamisesta on ilmoitettava viimeistään kuukautta ennen vanhempainloman alkamista Isyyslomasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kuukautta ennen laskettua synnytysai kaa Työntekijällä on oikeus perustellusta syystä muuttaa vanhempainloman ajankohta ilmoitta maila sm* työnantajalle sumeistaan kuukautta ennen muutoksen toteutumista tai niin pian kuin mahdollista Isyysloman ajankohta voidaan perustellusta syystä muuttaa erityistä ilmoitusaikaa noudattamatta S Mb Ho itovapaan tak\ ottammen ta ty fin tek itän ilmoi tn ive lro lh inu i Työntekijällä on oikeus yhteen hoitovapaajaksoon hoitaakseen alle kaksivuotiasta lasta ja yhteen hoitovapssiaksoon hoitaakseen kaksi vuotta

12 täyttänyttä m uru alle kotam nkkiwa lasia lal»on vähim mäupituus on kaksi kuukautta Työntekijän on ilmoiteltava työnantajalle hoitovapaan käyttämisettä»en alkamisetta, pituudesta ja iakiottamne»ia hoitaakseen alle kaksi vuot' '«a lasta viimeistään kuukautta ennen van hempainloman päättymistä»eka hoitovapaan käyttämisestä laman talkeen viimeistään kuu kautta ennen kum lapsi täyttää kaksi vuolta Työntekijällä on oikeus perustellusta»wsta muuttaa hoitovapaan ajankohta ilmoittamalla Utti työnantajalle viimeistään kuukautta ennen muutok»en toteutumaa tai ntin pian kuin mahdollista ly o u lr i i/ tv o lå r m M k d t itm p u» ryömm Äitiys-, isyys tai vanhempainlomalta taikka hoitovapaalta palaavalla työntekijällä on oikeus palata aikaisempaan tai»tthen verrattavaan työhön r Tu iiu itrh i vo inu tit (Jrva t io fiim uh rl Työnantaia ei»aa irtisanoa raskaana olevan työntekijän työsopimutta raskauden johdosta Jo» työnantaia irtisanoo raskaana olevan työntekijän työsopimuksen katonaan irti»anomi»en ohtuvan työntekijän raskaude»ia jollei työnantaja muuta perustetta näytä Työntekijän on esitettävä»elvity» raskaude»taan työnantajan»itä pyytäe»»a Työnantaja e saa irtisanoa työntekijän tyosopi musta äitiys-. isyys-,mi vanhempainloman laitka I li... ivapaan aikana nlka myöskään saatuaan tie tää työntekijän olevan raskaana päättymään»anorun loman taikka hoitovapaan alkaessa tai aikana Muu sopimus on mitätön Tämä laki tulee voimaan I paivana tammikuu ta I9ÄV läman lain 14 ( n I momentissa tarkoiteltu otkr ISsaada hye.vapaata vanhempainloman jal keen toteutetaan kuitenkin asteittain lyontekiian nuorimman lapsen iän perusteella ia vain kertaal leen saman lapsen hoidon vuoksi siten, että 1) työntekijällä jolla»n huollossaan vähintään yk»t alle kolmevuotias lapsi a Iisaksi vähintään kaksi alle kouluikäistä lasta on oikeus I päivästä tammikuuta l'mt) alkaen saada hoitovapaata su hen»aakka kun lapsi täyttää kolme vuolta a eitä 2 ) työntekijällä, jolla on huollo»»aan vähintään yk»i alle kolmevuotias lap»i ja Iisaksi vähintään yksi alle kouluikäinen lapsi on oikeus I päivästä tammikuuta NKI alkaen»aada hoitovapaata siihen saakka kun lapsi läytiaa kaksi vuotta, i* I päivästä tammikuuta l m alkaen siihen saakka kun lap»i täyttää kolme vuotta,»eka että i ) muutoin työntekijällä on oikeus l päivästä tammikuuta 198) alkaen saada hoitovapaata»n hen saakka, kun lapsi täyttää yhden vuoden. I päivästä tammikuuta 1986 alkaen siihen»aakka kun lapsi täyttää kaksi vuolta, ja I päivästä tammikuuta 1989 alkaen»nhen»aakka kun lapsi täyttää kolme vuolta Tämän lam»4 b jj ssätarkoitettua hoitovapaan käyttämistä koskevaa ilmoitusaikaa n kuitenkaan sovelleta, mikäli u ni mpainl.ma päättyy ennen 1 päivää helmikuuta 198V 2. vuosilom alain Laki 3 $ n muuttamisesta Eduskunnan paatoksen mukaisesti muutetaan 50 päivänä maaliskuuta 1973 annetun vuosilomalain (272/7)) 3 n ) momentin 5 kohta, sellaisena kum se on 24 päivänä helmikuuta 1978 annetussa laissa (1)3/78). näin kuuluvaksi * S Tyossäolopäivien veroisina pidetään myös niitä työpäiviä, joina työntekijä työsuhteen kestäessä»n ollut estynvt työtä suorittamasta )) työsopimuslaissa säädetvn äitiys-, tsvvs- tai vanhempainloman aikana Tämä laki tulee voimaan I päivänä tammikuu ta 198)

13 3. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan paatoksen mukaisesti kum o tan 4 paivana hemakuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 28 Vn 4 momentti, sellaisena kuin se on 8 päivänä huhtikuuta 1982 annetussa laissa (268/82). ja muutetaan 4 $ n 1 momentti. 14 :n edellä oleva alaotsikko. 14 :n I momentti. 18 Vn 1 momentti 21 n I ja 2 momentti a f, 24 n 2 momentti 2) :n 2 momentti. 28 t) n 1 ja 2 momentti 30 :n 3 ) momentti. 47 n 1 momentti. Vt Vn I momentti. V ) :n 2 momentti, 7) Vn 3 momentti a 76 V n * momentti. sellaisina kuin niistä ovat 4 n I momen'ti, 14 %:n I momentti. 21 :n 2 momentti ia 30 V** 3 momentti 30 paivana loulukuuta 1977 annetussa laissa(1086/77), 18 Vn I momentti. 22 V 30 Vn 4 momentti. 7) n 3 momentti ja 76 Vn I momentti 26 päivänä kesakuuta 1981 annetussa laissa (471 /81 ), 21 Vn 1 momentti ja 30 n 5 momentti 20 paivana kesakuuta 1974 annetussa laissa 021 /74), 23$ muutettuna 19 paivana joulukuuta 1980 annetulla lailla (841/801. mainitulla 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetulla lailla ja 30 päivänä joulukuuta 1982 annetulla lailla (1089/82). 23 a mainitussa H paivana huhtikuuta 1982 annetussa laissa 28 V n I ja 2 momentti 4 päivänä tammikuuta 1968 annetussa laissa (10/68). V V n > momentti 15 päivänä kesäkuuta 1973 annetussa laissa (496/73), 54 n 1 momentti 14 paivana tammikuuta 1966 annetussa laissa0/66) ja 59 Vn 2 momentti mainitussa 30 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa, näin kuuluviksi 2 luku Etuudet * H Vakuutetulla on oikeus saadasairauden perus teella korvausta tarpeellisen sairaanhoidon kus unnuksista ja sairaudesta johtuvasta työkyvyttömyydestä par ärahaa seka raskauden ia synnytyk senperusteella korvausta niistä johtuvista tarpeel lisistä kustannuksista Vakuutetulla on myös oi keus saada raskauden ia synnytyksen perusteella äitiysrahaa ja. siten kuin jäljempänä säädetään, lapsen tai ottolapsen hoidon perusteella vanhem pamrahaa ja isyysrahaa 18S Jos vakuutetulla on huollettavanaan 16 vuotta nuorempi oma tai puolisonsa lapsi tahi otto- tai kasvattilapsi. suoritetaan päivärahaan lapsikorotus Jos päivärahan saajana on aviopuoliso, joka ei välien rikkoutumisen vuoksi asu erillään puoli sostaan. suoritetaan hänen päivärahaansalapsiko lotus vain. jos hänen työtulonsa ovat yhtä suuret tai suuremmat kuin hänen puolisonsa työtulot Samanaikaisesti suoritetaan lapsikorotusta vain toiselle puolisoista Puolisoon rinnastetaan henkilö, jonka kanssavakuutettu avioliittoa solmimat ta jatkuvasti elää yhteisessätaloudessa avioliiton omaisissa olosuhteissa Päiväraha tekä äitiys. isyys ra vanhempa inraha 14 S Korvaukseksi sairaudesta johtuvasta työkyvyt tomyydestä suoritetaan paivarahaa seka raskau den ja synnytyksen johdosta äitiysrahaa ja lapsen tai ottolapsen hoidon tohdosta isyys- ja vanhem pamrahaa 21 \ Naispuolisella vakuutetulla, jonka raskaus on kestänyt vähintään 180 paivaa ja joka on asunut Suomessa vähintään mainitun ajan välittömästi ennen laskettua synnytysaikaa, on oikeus saada äitiys- ja vanhempainrahaa Oikeus saadavanhempainrahaa on myös sellai sella naispuolisella vakuutetulla, joka on ottanut hoitoonsa kahta vuotia nuoremman lapsen tai koituksenaan ottaa hänet ottolapsekseen. edellyt

14 täen että vakuuteltu on taman vuoksi poissa ansiotyöstä tai muusta kodin ulkopuolella suoritettavasta työsti ia että hin on asunut Suomessa IHO päivää välittömästi ennen lapsen hoitoon ottamista 22 Äitiys-, isyys- ia vanhempainrahan mi i r i pii via kohti on vhta suun kuin 16 (j ssätarkoitettu piiviraha Jos lapsen iiti on ansiotvössi tai kodin uiko puolella suomettavassa muussa tvössä vanhem painrahan suorittamisaikana. hinelle suoritetta van vanhempainrahan m iii i on tilti ajalta vähimmiispiivirahan suuruinen Äitiys-. isyys- ja vanhempainrahaan suoritetaan lapsikorotusta siten kuin 18 ssaon säädetty. ei kuitenkaan vastasyntyneestä eiki sellaisesta ottolapsesta. jonka hoidon johdosta vanhempainra haa suoritetaan Äitiysrahaa 23 5 suoritetaan yhteensi 100 arkipii valta siten, että 2) arkipaivia suti kohdistuu laskettua synnytysaikaa vilittömisti edeltinee seen ja 7) arkipäivii sitä vilittömisti seuraavaan aikaan Jos raskaus on keskeytynyt aikaisemmin kuin 2) arkipäivää ennen laskettua synnytysai kaa. äitiysrahan katsotaan kohdistuvan raskauden keskeytymispäiväa välittömästi seuraavaan 100 arkipäivään Oikeus äitiysrahaan säily) vaikka lapsi syntyy kuolleena tai kuolee 7) arkipäivän kuluessa synnytyksestä taikka lapsen äiti tänä aikana luovuttaa pois lapsensa tarkoituksella an taa hänet ottolapseksi Vanhempainrahaa suoritetaan 158 arkipäiviltä välittömästi äitiysrahan suorittamisajan päätyttyä lapsen äidille tai äidin suostumuksella lapsen isälle joka on lapsen hoidon takia poissa ansio työstä tai muusta kodin ulkopuolella suoritetta vasta työstä Oikeus vanhempainrahaan päättyy, jos lapsi vanhempainrahan suorittamisaikana kuolee tai luovutetaan pois tarkoituksella antaa hänet ottolapseksi Ottolapsen hoidon johdosta suoritetaan van hempainrahaa vakuutetulle jokaiselta arkipäivii ti jonka hoito jatkuu kunnes lapsen syntymästä on kulunut 2M arkipäivii. kuitenkin vihmrään 100 arkipäivältä Vakuutetun suostumuksella voi daan vanhempainrahaa suorittaa hänen puolisol leen vanhempainrahaoikeuden 100 arkipäivältä siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään Mira 21 n 2 momentissa on säädetty vakuutetun tvösta poissaolosta, sovelletaan vastaavasti hänen puolisoonsa Lapsen isälle, joka on lapsen hoidon takia poissa ansiotyöstä tai muusta kodin ulkopuolella suoritettavasta työstä suoritetaan lapsen äidin suostumuksella isyvsrahaa lapsen svntvman vh teydessavähintään 6 ia enintään 12 arkipäivältä jolloin vanhempainrahan 158 arkipäivän suoritta misaika lyhenee vastaavasti Täti lakia sovelletaan lapsen isään, joka on avioln/ossa lapsen äidin kanssa eikä asu välien rikkoutumisen vuoksi hänestä erillään, sekä mies puoliseen vakuutettuun, joka avioliittoa solmi matta jatkuvasti elää lapsen äidin kanssavhteises sä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa Jos äitivs- tai vanhempainrahan suorittamisai kana alkaa oikeus uuteen äitiys- tai vanhempain rahaan edellisen äitiys- tai vanhempainrahan suorittaminen päättyy uuden äitiys- tai vanhem painrahan alkaessa Äitiys*, isyys tai vanhempainrahaa ia päivara haa ei makseta vakuutetulle samalta ajalta Ilmoitus isyys- ja vanhempainrahan suorittami seksi isälle tai 4 momentissa tarkoitetulle puoli soile sekä ilmoitus äitiys-, isyys ja vanhempainra hän suorittamiseen vaikuttavista muutoksista on tehtävä siten kuin asetuksella tarkemmin saäde tään 23 a. * Jos lapsen äiti kuolet äitiys- tai vanhempainra hän suorittamisaikana. maksetaan isille, joka vastaa lapsen huollosta. 23 :n säännöksestä poiketen vanhempainrahaa Vanhempainrahaa maksetaan enintään niin monelta arkipäivältä kuin miltä äitiys- ja vanhempainrahaa on jäänyt iidin kuoleman johdosta suorittamatta Jos isä on ansiotyössä tai muussa kodin ulkopuolella suon tettavassa työssä, hänelle suoritettavan vanhem painrahan määri on tältä ajalta vihimmiispiiva rahan suuruinen Jos myös lapsi iitiys-. isyys- tai vanhempainrahan suorittamisaikana kuolee tai luovutetaan pois tarkoituksella antaa hänet otto lapseksi lapsen isalli ei ole timan jälkeen oi keutta saada vanhempainrahaa Jos lapsen isä ei vastaa lapsen huollosta, vanhempainraha suorite taan muulle lapsen huollosta vastaavallevakuute tulle, johon tällöin sovelletaan mitä edellä on säädetty lapsen isästä Edellä I momentissa mainittua vanhempainra haa ja päivärahaa ei makseta vakuutetulle samal ta ajalta Mitä tässä pykälässä on säädetty äidistä ja isästä sovelletaan myös ottoäitun ia ottoisään

15 htuuku j ko tke ru yleisiä \ ää*nriknä 24 tusta saannoksestatai määräyksestä on kuitenkin pätevä Mira I momentin 2 kohdissa on säädetty, sovelletaan vastaavasti raskaus- ia synnytyskustannuksun seka äitiys-. isyys- ja vanhempainrahaan Jos vakuutettu on sairastunut tai joutunut raskauden tai synnytyksen johdosta hoidon tar peeseenvaltakunnan rajan läheisyydessäja saanui hoitoa naapurivaltion alueella, korvataan hänelle siellä annettu hoito enintään siihen määrään asti. loka olisi jouduttu maksamaan, jos hoitoa olisi annettu Suomessa Sen ohessa suoritetaan päivä raha sekä äitiys-. isyys- ja vanhempainraha vastaa valta ajalta m * Jos vakuutetulla on lain noialla oikeus saada työnantajalta työ tai oppisopimussuhteen taikka virka- tai muun lulkisoikeudellisen toimisuhteen perusteella sairausloman tai äitiys-, isyys- tai vanhempainloman alalta palkkaa tai sitä vastaa vaa korvausta, ei hänellä ole oikeutta saadataita ajalta tämän lain mukaista päivärahaa taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa enempää kuin se määrä, jolla paivaraha tai äitiys-, isyys- tai vanhempainraha viittaa hänen saamansa palkan tai muun korvauksen Se osa paivarahasta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainrahasta, iota ei ole rnaksettava vakuutetulle, suoritetaan tyonantalalle Milloin vakuutetun oikeus palkan tai sitä vastaavan korvauksen saamiseen sairaus taikka ai tiys-, isyys- tai vanhempainloman aialta perustuu asetukseen, virkasääntöön tai muuhun sellaisten säädökseentaikka työehto tai muuhun sopimukseen. suoritetaan päiväraha tai äitiys-, isyys- tai \anhempamraha vakuutetulle itselleen, jollei asi anomaiselia säädöksellä tai sopimuksella säädetä tai maarata päivärahan tai äitiys-, isyys- tai vanhempainrahan taikka sen osan suorittamisesta vakuutetun sijasta työnantajalle mm kuin 1 momentissa on säädetty. Työehtosopimuksessa olevaatallaista määräystä saanoudattaa siinä laaiuu dessa, kuin sopimukseen sidottu työnantaja muutoinkin on velvollinen sopimusta soveltamaan Maksu. )oka on suoritettu vakuutetulle rttnen kuin työnantaja on ilmoittanut kansaneläkelaitoksen paikallistoimistolle mainituissa sää döksini tai sopimuksissa olevasta edellä tarkoite *0 1 aivarahaa on haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta alkaen sitä halutaan saada, äiti)» ja vanhempainrahaa viimeistään kak'i kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa tai 21 n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa kahden kuukauden kuluessa lapsen hoitoon otta misesta. seka korvausta sairauden tai raskauden ja synnyt)ksen aiheuttamista kustannuksista kuu den kuukauden kuluessa siitä kun se maksu, josta korvausta haetaan, on suoritettu Muutoin etuus on menetetty Jos päiväraha on myönnetty maäräaiaksi ia työkyvyttömyys jatkuu sen hikeenkin, tulee vakuutetun saadakseenedelleen päivärahaa toimittaa siitä rintava selvitys edellä mamitussa ajassa Myöhäsi)misestä huolimatta etuus voidaan myöntää joko kokonaan tai osaksi jos sen epäämistä on pidettävä kohtuuttomana Jollei synnyttäjä ole käynyt lääkärin suoritta massa jälkitarkastuksessa aikana, joka alkaa viisi ja päättyy kaksitoista viikkoa synn)tyksen jäi keen, ei hänellä ole oikeutta saadavanhempain rahaa, jollei sosiaalivakuutustoimikunta erityisistä syistä toisin paata Tarkemmat säännökset ialki tarkastuksesta annetaan asetuksella Jollei myönnettyä paivarahaa tai äitiys-, isyystai vanhempainrahaa ole nostettu kuuden kuu kauden kuluessa siitä, kun se on ollut vakuutetun nostettavissa, taikka maksettavaksi myonnet tyä korvausta sairauden tai raskauden ja synny tyksen aiheuttamista kustannuksista kuuden kuu kauden kuluessa sen myöntämisestä, on oikeus etuuteen menetetty, mikäli ei erityisestä syystä katsota kohtuulliseksi toisin päättää 47 * rämän lain mukaista päivärahaasekääitiys isyys ja vanhempainrahaa on haettava sen kunnan sosiaalivakuutustoimikunnaita. ossavakuutetulla on varsinainen asuntonsa ja kotinsa Korvausta sairaanhoidosta taikka raskaudesta ja synnytyksestä aiheutuneista kustannuksista vakuutetulla on oikeus hakea muultakin kuin kotipaikkakuntansa sosiaalivakuutustoimikunnaita Asetuksella säädetään. milloin vakuutetulla on oikeus hakea päivärahaa sekääitiys-. isyys- ja vanhempainrahaa muulta kuin kotipaikkakuntansa sosiaalivakuu tustoimikunnalta

16 Asianomainen. oka * on * tyytymätön tosiaaliva kuutuslautakunnan paatokseen. mikäli se kosker oikeutta laman lain mukailen nuuirrn lai pai varahan tai äitiys- isyys- tai vanhempainrahan määrää,»aa hakea siihen muutotta tarkasiuslau takunnalta S3 S n 1 momentissa säädetyssäajatta ja titnä häädetyllä tavalla V) Valtio tuormaa M prosenttia päivärahoista sekääitiys. isyys ja vanhempainrahoista Valtion on tuoruettava kuukautittam ennakkona määrä tuen kuin asetuksella tarkemmin täädetään Päivärahan sekaäitiys-, uyys- a vanhempainra hän maara paivaa kohden pyöristetään lahim pään viidellä tautolliseen penmlukuun Jos H> <1ssalarkoneitu työtulo nousee vli täysien kvm menun markkoien latetaan ylimenevä osa lu kuun ottamatta 76 S Tämän lain 16 ( ssä tarkoitettuien työtuloni, määrät tarkittetaan tnnä tuhteessa kuin päivät* hän sekä äitiys-. uyys- ja vanhempainrahan mak tuvuodelle vahvistettu lyöntekiiätn eläkelain 9 <jn mukainen palkkamdektiluku poikkea edelliselle kalenterivuodelle vahvisretuna pali. kaindek» luvutta Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu ta 1985 Jos vakuutetun oikeus äitiysrahaan on alkanui ennen tämän lain voimaantuloa, lapsen isällä on oikeus saadavanhempainrahaa yhteensä enintään HK arkipäivältä ottaen huomioon myös ne arki päivät, loilta hänelle on suoriteltu äitiysraha., ennen tämän lain voimaantuloa 4. Laki isyys- ja vanhempainrahan maarasta vuonna 19*5 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään S Poiketen sillä, mitä sairausvakuutuslain (364 6}) 16 ssä. sellaisena kum se on 29 päivänä loulukuuta 19*3 annetussa laissa ( I l 10/83). ja 22 I) ssä. usena kuin se on päivänä ui on säädetty. -.etaan isyys- ia vanhempainrahan maara vuonna 19*» siten, että 16 t ssämaimtui prosenttiluvun *0 siiasta käytetään prosenttilu kuä 70 I I a 19*4 annetussa laissa ( lämä /S4). liki tulee voimaan I päivänä tammikuu ta 19*) ia on voimassa vuoden 19») loppuun Helsingissa 12 päivänä lokakuuta 19*4 Tauv; M Al'N O KOI VISTO Sosiaali ja terveysministeri Etv j Ktm ko ik i V ik jlm jj

17 työsopimuslain Laki muuttamisesta Hduskunrun paatoksen mukaisesti muutetaan JO päivänä huhtikuuta 1970 annetun työsopimuslain (320/70) a ja 34 h seka 47 n 4 momentti sellaisina kuin mistä ovat 34 a K päivänä huhtikuuta I9K2 annetussa laissa (269/82). 44 h 3 päivänä helmikuuta 1984 annetussa laissa (125/84) ia 37 $ n 4 momentti 1 päivänä joulukuuta 1978 innetussa laissa (925/78). sekä lisätään lakiin uusi 44 t $ seuraavasti ro im ana oleva lak i Ehdo tut M Synnytys loma Naispuolisella tvonteknalla lonka raskaus on kestänyt vähintään 180 päivää, on oikeus saada synnytyslomaksi se aika (ohon hänelle sairausva kuutuslain mukaan tulevan äitiysrahan katsotaan kohdistuvan tai. ollei hänellä ole oikeutta äitiysrahaan. katsottaisiin kohdistuvan, jos hänellä sellainen oikeus olisi Synnytys loman aika et ku itenkaan pääty atkam mmm kum kuuden vn knn ku lu ttua synnytyksestä Sopimus, jolla työntekijä osittain tai kokonaan luopuu oikeudestaan synnytyslomaan, on mitaton Työntekijä voi kuitenkin, jos työnantajakin Mihen suostuu, tehdä synnytysloman aikana työtä. ota ei voida pitää hänelle eikä syntyvälle lapselle vaarallisena kuuden viikon aikana synnytyksen lälkeen kuitenkin vain erittäin kevyttä ivötä (onka vaarattomuus, paitsi maa- ia kotitaloustyöni seka työntekijän kotona tehtävässä työssäosoitetaan lääkärintodistuksella Sekätyön untajalla että työntekiiällä on oikeus milloin tahansa keskeyttää näin tehtävä työ. Synnytysloman aialta ei työnantaia ole velvollinen maksamaan palkkaa jos tvönteki ä on raskauteen tai synnytykseen liittyvän sairauden lohkosta estynyt tekemästä työtään muuna kuin 1 '».»menun mukaan määräytyvän synnytysloman nkana. on hänellä oikeus sairausaian palkkaan 28 n säännösten mukaisesti «Ä i t iy s, is y y s /a v a n h em p a in lom a sek ä h o ito v a p a a Työntek i/ätlä on oikeus raskauden ja synny tyksen ta i lapsen ho idon vuoksi saada äitiys, isyys ta i vanhempa in lomaks i se aika. fohon häne lle sairausvakuutus lain mukaan tu levan äi tiys. isyys ta i vanhempa inrahan katsotaan kohd istuvan ta i. jo lle i häne llä ole oikeu tta kyseiseen etuu teen ka tso tta isiin kohd istuvan jos häne llä sella inen oikeus olis i läm an lisäks i työn tek iiä llä on oikeus lapsen ho idon vuoks i saada ho itovapaata suhe n saakka, kun laps i täyttää ko lme vuo tta Ho itovapaan ede lly tyk fe nä on ku itenk in, ette i to inen lapsen vanhem mistä käytä samana ika isesti oikeu tta ho itova paaseen Sopimus, jolla työntekijä osittain tai kokonaan luopuu oikeudestaan äitiys lom aan on mitätön Työntekijä voi kuitenkin. )os työnantajakin siihen suostuu, tehdä äitiys lom an aika na työtä, jota ei voida pitää hänelle eikä syntyvälle lapselle vaarallisena, kuuden viikon aikana synnytyksen jälkeen kuitenkin vain erit täin kevyttä työtä jonka vaarattomuus, paitsi maa ja kotitaloustyössä sekä työntekijän kotona tehtävässä työssä, osoitetaan lääkänntodis (uksella Sekä työnantajalla että työntekijällä on oikeus milloin tahansa keskeyttää äit iys lo man aikana tehtävä työ Äit iys. isyys ta i vanhempa in lom an ta ikka ho itovapaan aialta ei työnantaja ole velvollinen maksamaan palkkaa Jos työntekijä on raskau teen tai synnytykseen liittyvän sairauden johdosta estynyt tekemästä työtään muuna kuin äitiys tat vanhempa in loman aikana, on hänellä oikeus sairausajan palkkaan 28 n säännösten mukaisesti

18 Voimassa oleva Itk i F.hdotns M» lyonteki)alla on mkeus M $ n I momenniia tarkoitettua synnytyslomaa väitiavaan Inmaan ai kana. olta hänelle sairausvakuutuslain 21. 2) ja 2) a I) n perusteella suoritetaan äitiysrahaa M. Vamkemptm loman laksotummen» lym lek iun ilmo itus ve lvo llii nm T yö n teo illa an oiken i pilaa vanhempa in loma r nm ijan tahd e in pationa lahon vih imm aisp i In m on 12 ark ipä ivää Työmekuan on ilmo ite ltava työnan ta jalle van hempam loman kay lum ue iu ien alkam ise lla pituudesta /a ftkso tum uesu. m ikä li m ihdo lln ia kuukautta ennen Jatke ttua synnytysaikaa km len km viime istään kahden kuukauden ku lu ttua lap ien syntymänä Otto lapsen ho idon vuoko pide l lavan vanhempa in loman alkamne ila. piluude ila ta tak to ttam ne tu on ilm oite ltava riim einään kuukautta ennen vanhempa in loman alkam ilta hyy ilom aila "n ilmo ite ltava lyön tn ltft lu vn men laan kuukautta ennen laskettua iynny tyu i kaa Tyontek i/a lia on alien i pe rus te llu lla syystä muuttaa tanhempa imuman Jiankuh ta ilmo itta *Tj//tl (liit i /)" Uflf Jft i/ if lume istaan kuukau lu ennen muutoksen to teu tum illa la l niin pian ku in mahdo llista, hyyshm an tun kohu voidaan perune/ lu ita syystä muuttaa er ity isiä dmou tuat kaa noudattam alla S Mb l j Ho itovapaan takm tummen /a tyan lekn Jn i/moi tu ive lvo lliium ly iin lekua lla on oikeus yhteen hn itovap tttak soon ho itaakseen alle ktk a n otta ila lasta ta yh teen bo ilovapaa iak ioon ho itaakseen kaksi vuo lla täyttänyttä mutta alle ko lm evuo lu ita la ita ltk san väh immä isp ituus an kaksi kuukautta lyon leknan im ilm oite ltava tton tn ttr tlle ho i to vtp ttn ktyttam isesta. sen alkam ise lla pituu de lta ta rtkso ltam ises la ho ita tk ieen alle kaksi vuo lu ila las ia viime istään kuukautta ennen van hempa in loman pttt lym ista ta ho itovapaan Uyl tam n eilj lim an Hikeen viim en lain kuukau lu ennen ku in laps i tty lu a ktks i vuo lit Tynntek i ta lla un oikeus pe ruste llu lla syystä muuttaa hot tovtpaan aiankoh la ilmo ittam alla suu tyonanta ta lle Viimeistään kuukautta ennen muutoksen toteutum ista la i n iin p ian kum mahdo llista

19 H b * Synnytyslomalla tai vastaavalla lomalta palaa valla työntekijällä on oikeus palata aikaisempaan tai siihen verrattavaan työhön M c Työntek itan oike in pa lata aika isempaan työhön Ä itiys. isyys ta i vanhempa in loma lta ta ikka ho itovapaa lta palaavalla työntekijällä on oikeus palata aikaisempaan tai siihen verrattavaan työ hön S v S Toistaiseksi ro imasta olevat top imuktet Työnantaja ei saa irtisanoa raskaana olevan työntekijän työsopimusta raskauden johdosta Jos työnantaja irtisanoo raskaana olevan työntekijän työsopimuksen, katsotaan irtisanomisen johtuvan työntekijän raskaudesta, jollei työnantaja muuta perustetta näytä Työntekijän on esitettävä selvitys raskaudestaan työnantaian sitä pyytäessä Ivönantaia ei saa irtisanoa työntekijän työsopi musta 14 (j: n 1 momentissa tarkoitetun, työehtosopimuksin tai työnantajan ja työntekijän kesken sovitun enintään 12 kuukautta kestävänsynnytysloman aikana etkä myöskään, saatuaan tietää työntekijän olevan raskaana päättymään synnytysloman alkaessatai aikana Työnantaja ei myöskään saa irtisanoa työntekijän työsopimusta 14 a ssä tarkoitetun loman aikana Muu sopi mus on mitätön Työnantaia ei saa irtisanoa raskaana olevan työntekijän työsopimusta raskauden johdosta Jos iwmantaja irtisanoo raskaana olevan työntekijän työsopimuksen, katsotaan irtisanomisen johtuvan työntekijän raskaudesta, jollet työnantaia muuta perustetta näytä Työntekijän on esitettävä selvitys raskaudestaan työnantajan sitä pyytäessä Työnantaja ei saa irtisanoa tvönteki än työsopimusta ätiiy t isyys ta i vanhempa inloman taikka ho itovapaan aikana eikä myöskään, saatuaan tietää työntekijän olevan raskaana päättymään ta notun loman la ikka ho itovapaan alkaessa tai aikana Muu sopimus on mitätön Tämä lak i tu lee voimaan 1pä ivänä tamm ikuu ta Tärnan lam :n I mom m tiaa tarko itettu oikeus saada ho itovapaata vanhempa in loman jo i keen toteutetaan ku itenk in aste itta in työntek ijän nuorimman lapsen iän perustee lla fa ta in kertaa l leen saman lapsen ho idon ruokst ttten. että 1) työn tek ijä llä, to lia on huo llos taan rähm tään yksi alle ko lmevuotias laps i ta lisäksi väh intään kaksi alle kou lu ikä istä lasia, on oikeus I pä iväs iä tamm ikuuta 1981 alkaen saada ho itovapaata tu hen saakka, kun lap ti täyttää ko lme vuotta, ta että 2) työn tek if ällä. to lia on huo llossaan väh intään yksi alle ko lmeruotias laps i ta Inaku i ah,maan yksi alle kou lu ikä inen lapsi, on oikeus I pä iväs iä tamm ikuuta 1981 alkaen saada ho itovapaata tn hen saakka kun lopu täyttää kak it ruo tia, ta I pä ivättä tamm ikuuta 1980 alkaen uthen saakka, kun lap it täyttää ko lme vuotta, seka että

20 Vontuu it uitti Itki Uduin i) muulin» li',»ttktt*ilt o» oiir»tittdihai tortpttui punin ummikuuu198)ilkun mht»tukki k»»lif auylliiyhdr»r»odrni punin ummik»»u1980tikit» i/i ht»utkki kuntipuuylliiktku mulli,ti I pilviin ummikuuu1989itkit»ithr»mikki.k»»tipu it)im kolmtmolli Tiim i» It i» H h $ iit ark u ilta n i ho ituu p a» k iy t t im u U ku ik tv tt lim u t!» l itk it t i ku i trn k ti«.o v tilit t. m ik ilt vtnh tm ptm lom i p ii ly ) t»» t» I p i l l i t h t!m ik»»u 198) 2. Laki tduskunnan paatoksen mukaisesti muutetaan >0 p iiv in i maaliskuuta 1971 annetun vuosilomalain (272/7 J) 3 n 5 momentin 5 kohta, sellaisena kuin se on 24 p iiv in i helmikuuta 1978 annetussa (H i/ 78, niin kuuluvaksi Vo im an oltu* Itk i Ehdo t».i» i V»uidumt» ph»»i Työssaolopiivien vetoliina pidetiin myös niiti tvöpiivii. otni työnteki i työsuhteen kesnessi on ollut estynyt työti suotittamasta 5) työsopimuslaissa saailetvti synnytysloman ia ti) työsopimuslaissa saaden n u t iy i»»* U i titä vastaavan loman aikana vjnbempstnw tfwn iikani. U it t i Itk i lu lt t ro im an I p U t in i ttmm ikuu U 198 )

HE 131/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 131/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 131/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 23 ja 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslain isyysrahaa koskevia

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011)

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti.

Lisätiedot

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT 30.10.2014 1 (12)

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT 30.10.2014 1 (12) ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAIN SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOT 30.10.2014 1 (12) ÄITIYS- Äitiysvapaa 105 arkipäivää, alkaa 30 ( 50) arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. KVTES V luku 6 TSL 4:1 3a SVL 9:3

Lisätiedot

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9)

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) Työelämä / Työlainsäädäntö ja Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) VUOSILOMALAIN MUUTOKSET 1.4.2016 Vuosilomalakia muutetaan 1.4.2016 voimaantulevalla lailla kahdella tavalla: 1. Yli neljän viikon pituisiin

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2 Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2 Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti. Isän

Lisätiedot

HE 172/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 172/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 172/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta, kuntoutusrahalain 31 :n poikkeuksellisesta soveltamisesta a työntekiäin työeläkemaksun a työttömyysvakuutusmaksun

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 :n muuttamisesta Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi esityksessä ehdotetaan, että

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 165/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Työstä poissaolot - perhevapaat STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Taustaa työstä poissaoloille Työstä poissaoloja voidaan ryhmitellä

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Päivi Salminen JÄSENKIRJE Y/1/2007 20.2.2007 1(7) PERHEVAPAAT Oheen on koottu määräykset perhevapaiden pituuksista, jaksotuksista, työntekijän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 51/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimiesten vuosilomalain 9 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merimiesten vuosilomalakia. Pykälää työntekijän oikeudesta saada vuosilomansa

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Toimihenkilöohjesääntö

Toimihenkilöohjesääntö Toimihenkilöohjesääntö 1 Toimihenkilöt ja toimikaudet Yhdistyksellä voi olla toimihenkilöitä. Toimihenkilöt valitsee hallitus. Yhdistyksen toimihenkilöiden työsuhteet ovat toistaiseksi voimassa olevia

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Naantalissa 10 päivänä elokuuta 1984 Laki kansalaisuuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä säädetyllä tavalla, muutetaan 28 päivänä

Lisätiedot

HE 50/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 50/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 :n, vammaisetuuksista annetun lain ja kansaneläkelain 103 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 29.11.2002 TARKVES MUUTTOSOP (VM 4.3.2003) Päivitetty 1.3.2009 LIITE 4 1 ( 4 ) RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1 Soveltamisala 2 Yleistä Tämän sopimuksen määräyksiä

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua HE 128/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

Perhehoitolaki ja omaishoitolaki Työsopimuslaki

Perhehoitolaki ja omaishoitolaki Työsopimuslaki Perhehoitolaki ja omaishoitolaki Työsopimuslaki Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Työsopimuslain 4 lukuun on lisätty uusi 7 a Poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE Y/8/2012 12.9.2012 1(8) PERHEVAPAAT Tässä jäsentiedotteessa on päivitetty lakisääteisiä perhevapaita koskevat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 159/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1210. Laki sairausvakuutuslain 21 ja 23 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 1210. Laki sairausvakuutuslain 21 ja 23 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1210 1220 SISÄLLYS N:o Sivu 1210 Laki sairausvakuutuslain 21 ja 23 :n muuttamisesta... 3513 1211 Laki kuntoutusrahalain 31

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

Perhevapaista aiheutuvien kustannusten tasaaminen

Perhevapaista aiheutuvien kustannusten tasaaminen Perhevapaista aiheutuvien kustannusten tasaaminen SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Lisätietoja: Kaija Kallinen puh. (09) 7721 444 tai 040 500 2417 kaija.kallinen@sak.fi Tilaukset: SAK/Postitus puh.

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

HE 53/2000 vp YLEISPERUSTELUT

HE 53/2000 vp YLEISPERUSTELUT HE 53/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lasten kotihoidon ja

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

ISIEN OIKEUDET PERHEVAPAISIIN. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 9.6.2013 Katja Veirto

ISIEN OIKEUDET PERHEVAPAISIIN. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 9.6.2013 Katja Veirto ISIEN OIKEUDET PERHEVAPAISIIN SAK:n tasa-arvoviikonloppu 9.6.2013 Katja Veirto 1 Isän hoivaoikeuksien synty 1973 1974 ajatus esille äitiyspäivärahakauden muuttamisesta vanhempainvapaaksi 1974 Lindblomin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 15/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 296/2015 Laki merimieseläkelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 130/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia.

HE 130/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksessä ehdotetaan, ettei puolison

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä Kelan etuudet numeroina 2013 Äitiysavustus Oikeus: Suomessa asuva odottava äiti, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja joka on käynyt neuvolassa tai lääkärissä terveystarkastuksessa ennen 4.

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta ELÄKETURVAKESKUS PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Osasto/käsi:telijä Abdeinlng/handl&are su/vesa Ronkainen YLEISKIRJE B 1/93 1 Päivämäärä Datum 16.4.1993 Ty6eldkelaitoksille VALTION ELAXERAHACTOON SUORITETTAVAN

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1 Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1 Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti. Isän

Lisätiedot

HE 168/2006 vp. 1. Nykytila

HE 168/2006 vp. 1. Nykytila HE 168/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon

Lisätiedot

Perhevapaat... 1. Äitiysvapaa ja erityisäitiysvapaa... 3. Isyysvapaa... 4. Vanhempainvapaa ja osittainen vanhempainvapaa... 5. Hoitovapaa...

Perhevapaat... 1. Äitiysvapaa ja erityisäitiysvapaa... 3. Isyysvapaa... 4. Vanhempainvapaa ja osittainen vanhempainvapaa... 5. Hoitovapaa... Perhevapaat Sisällys Perhevapaat... 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Äitiysvapaa ja erityisäitiysvapaa... 3 Isyysvapaa... 4 Vanhempainvapaa ja osittainen vanhempainvapaa... 5 Hoitovapaa...

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen soveltamisala VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SEURAKUNNAN PALVELUKSESSA OLLEEN VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN KUOLTUA SUORITETTAVASTA RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA TALOUDELLISESTA EDUSTA 1 Sopimuksen soveltamisala 1 mom. Tässä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. 1 (6) KVTES 2012 2013: keskeiset materiaaliset muutokset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. Palkkausluku (luku II) Palkkausluvun sisältöä

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työntekijäin eläkelakia muutettavaksi

Lisätiedot

Isän oma vapaa. 12.12.2012 Palkansaajakeskusjärjestöjen info isyysvapaan pitenemisestä

Isän oma vapaa. 12.12.2012 Palkansaajakeskusjärjestöjen info isyysvapaan pitenemisestä Isän oma vapaa 12.12.2012 Palkansaajakeskusjärjestöjen info isyysvapaan pitenemisestä Isän hoivaoikeuksien synty 1973 1974 ajatus esille äitiyspäivärahakauden muuttamisesta vanhempainvapaaksi 1974 Lindblomin

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

HE 176/2004 vp. Korotukset tulisivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta. Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen

HE 176/2004 vp. Korotukset tulisivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta. Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen Hallituksen esitys Eduskunnalle kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen tehtäisiin 7 euron suuruinen tasokorotus.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Vanhempainvapaan joustomalli

Vanhempainvapaan joustomalli Vanhempainvapaan joustomalli Väestöliiton ehdotus perhevapaajärjestelmään Vanhempainvapaan kokonaiskesto: Yhteensä 16 kk. Tämä koostuu: Äidin osuudesta: - ennen lapsen syntymää 1 kk - lapsen syntymän jälkeen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HE 37/1998 vp ESITYKSEN PÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ

HE 37/1998 vp ESITYKSEN PÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ HE 37/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslain äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vapaalle voi jäädä työntekijä, Joka ollut kokoaikatyössä tai sellaisessa työssä, jonka työaika on yli 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen aluksissa palvelevan miehistön työehtosopimus

Merenkulkulaitoksen aluksissa palvelevan miehistön työehtosopimus TES: 313001 Suomen Merimies Unioni SM-U ry Työehtosopimuspöytäkirja Merenkulkulaitos 6.2.2008 Merenkulkulaitoksen aluksissa palvelevan miehistön työehtosopimus Osapuolet ovat uudistaneet Merenkulkulaitoksen

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

assistentti INFO Omainen avustajana Juha-Pekka Konttinen, lakimies assistentti.info INFO sarja nro 2

assistentti INFO Omainen avustajana Juha-Pekka Konttinen, lakimies assistentti.info INFO sarja nro 2 assistentti INFO Omainen avustajana Juha-Pekka Konttinen, lakimies assistentti.info INFO sarja nro 2 Omaisen oikeus toimia avustajana / työntekijänä Perusasetelma on, että vammaisen henkilön (työnantajan)

Lisätiedot

HE 263/2010 vp. työnantajan ja työntekijän keskinäisin. sopimukseen. Poissaolon ajalta työnantajalla

HE 263/2010 vp. työnantajan ja työntekijän keskinäisin. sopimukseen. Poissaolon ajalta työnantajalla HE 263/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan parannettavaksi työntekijöiden mahdollisuuksia jäädä väliaikaisesti pois työstä perheenjäsenen

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

HE 268/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista

HE 268/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä

Lisätiedot

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia.

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. HE 321/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

Perhevapaat Opas luottamushenkilöille

Perhevapaat Opas luottamushenkilöille 3 2011 Perhevapaat Opas luottamushenkilöille Huhtikuu 2011 Lisätiedot: Mari Laaka mari.laaka@sak.fi puh.020 774 0115 SAK, PL 157 00531 Helsinki Tilaukset: SAK puh. 020 774 000 SAK Perhevapaaopas 1 SISÄLLYS

Lisätiedot