ESITYKSEN PÄAASI AL UNEN SISÄLTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESITYKSEN PÄAASI AL UNEN SISÄLTÖ"

Transkriptio

1 Hallituksen esitys Eduskunnalle perhepoliittisen tyosuhdetur van kehittämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄAASI AL UNEN SISÄLTÖ Pienien lasten hoidon kehittämistä koskevaan hallituksen esitykseen liittyen ehdotetaan tässä hallituksen esityksessätyösopimuslakia muutetta vaksi siten, että työntekijällä olisi oikeus lapsen hoidon vuoksi saada hoitovapaata vanhempainrahakauden jälkeen siihen saakka, kun lapsi täytta.* kolme vuotta Hoitovapaata voitaisiin ehdotuk sen mukaan pitää enintään kaksi jaksoa työntekijää kohden vähintään kaksi kuukautta kerrallaan Tämä merkitsisi sitä, että lapsen vanhemmat voisivat pitää hoitovapaata yhteensä enintään neljä jaksoa hoitaakseen alle kolmevuotiasta las ta Työntekijän olisi ilmoitettava työnantajallc hoitovapaan alkamisesta, pituudesta ja jaksotta misesta hoitaakseen alle kaksivuotiasta lasta viimeistään kuukautta ennen vanhempainloman päättymistä ja hoitovapaan käyttämisestä tämän lälkeen viimeistään kuukautta ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslakia muutettavaksi siten, että nykyisen 258 arkipäivän pituisen äitiysrahakauden 100 ensimmäiseltä ar kipäivälta suoritettaisiin lapsen äidille äitiysrahaa ja sen jälkeen 158 arkipäivältä joko lapsen äidille ui isälle vanhempainrahaa Lapsen syntymän yhteydessä suoritettaisiin lapse, isälle edelleen vähintään 6 ja enintään 12 arkipäiviltä isyvsra haa Esityksen mukaan myös niin sanotuille avoisille voitaisiin suorittaa isyys- ja vanhempainrahaa Työsopimuslakia muutettaisiin vastaavasti siten, että synnytysloman ja sitä vastaavan loman sijaan tulisivat äitiys-, isyys- ja vanhempainloma Vanhempainlomaan liittyvä, työntekijän ilmoitusvelvollisuutta seka loman jaksottamista koskevat säännökset siirrettäisiin sairausvakuutus asetuksesta työsopimuslakiin Samalla säädettäisiin vanhempainlomaan liittyvä ilmoitusvelvollisuus koskemaan myös lapsen äitiä Työntekijällä olisi ehdotuksen mukaan oikeus pitää vanhempamloma enintään kahdessa jaksossa Jakson vähimmäispituudeksi ehdotetaan 12 arkipäivää Vanhempainloman alkamisesta, pituudesta ja jaksottamisesta olisi ilmoitettava työnantajalle mikäli mahdollista kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluttua lapsen syntymästä Ehdotetut muutokset koskisivat myös ottovanhempia Vuosilomalain sanamuotoa ehdotetaan muu tenavaksi siten, että siinä viitattaisiin synnytysloman ja sitä vastaavan loman sijasta äitiys-, isyys ja vanhempainlomaa koskeviin säännöksiin Hoi tovapaan ajalta vuosilomaa ei kertyisi Uudistus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985 Hoitovapaa ehdotetaan kuitenkin toteutettavaksi lapsiluvun mukai sesti asteittain siten, että kaikilla alle kolmevuotiaiden lasten perheillä olisi oikeus hoitovapaaseen vuoteen 1989 mennessä

2 SIS AL LY SI I t T T I l O YLEISftÄUS TELl'I I. hvitvkven»htnvkunnallinrn merkitys 2 Nvkwntn tilanne ia avianvalmistelu 2 I lamvaadant Virkarhti» atvorhtovopimukvet 2 > Ka»tamo a kokrmukviamuistamats 2 4 A*ianvalmistelu tvitykvcn talmirirllivrt saikutulwet 4 Muiia cvitvkvccnvaikuttaviascikk«*»a V Vo. nmlo YKSI IriSKOHTAISCTPtaUSTHUT I. Iakirhiloiuvtrn ptnnlflui I I Iaki tvo«*pimuvlainmuu ttam ilta I 2 I.akivuosilomalain4 t n a Sivu 4 '»nil I 4 Laki sairausvakuutuslainmuuttamisesta '» I 4 Iaki my' ii vanhempainrahan maarasta vuonna i h > I AM1TKSTII 1 I aki tvavopimuslainmuuttamisesta.. II 2 Lakivuosilomalaint n muuttam isesta J. Lab sairausvakuutuslainmuuttamisesta M 4 I aki Htyt M vanhempainrahanmaarastavuonna 19 u n r 1 Laki työsopimuslainmuuttamisesta 2 laki vuosilomalain\ \ n muu ttam ilta 4 Lakisairausvakuutuslainmuuttamisesta r 2( 21

3 Y i H s p m v r m T I. Esityksen yh te is ku n n allin en m cr k iip Hallituksen eduskunnalle 25 paivana maalis kuuta 1980 antamissa perhepoliittisessa selonte.»ssaon korostettu työelämän a perhe-elaman tarpeiden a vaatimusten nykyista parempaa vh teensovicamista Selonteon mukaan äitiysrahan maksukausi pidennettäisiin 14 kuukauteen siten, rttä 9 'umeisen kuukauden osalta vanhemmat voisivat sopia siitä, kumpi vanhemmista ii kotiin hoitamaan lasta Myös eduskunta on useaan otteeseen edellyttänyt aitiysrahakauden pidentämisiä 13 kuukautta käsittäväksi vanhempainlomaksi Selonteossa esitettiin Iisaksi alle kolme vuotiasta lasta kotona hoitavan työsuhdeturvaa parannettavaksi siten eiti tyonteknalla olisi oikeus tänä aikana hoitaa lasta kotona työsuhteen katkeamatta Hallituksen esityksen tarkoituksena on parantaa pienten lasten vanhempien mahdollisuuksia lastenhoidon iriestamiseksi Kun eräänä syynä naisten eriarvoiseen asemaan työelämässä on se. rttä naisten katsotaan päaasia»savastaavanlasten hoidotta, on vanhempainloma ir esielyia kehiin taessapyrittävä siihen, että molemmille vanhem mille luodaan tasavertaiset mahdollisuudet osallistua lastenhoitoon laman vuoksi ehdotetaan etti nykyisen 258 arkipäivin äitiysrahakauden 100 ensimmäisen arkipaivan lälkeen vanhemmat voisivat UK päättää kummalle vanhemmista vanhempainrahaa suoritetaan lasten koti hoi dontuen käytön mahdollistamiseksi ehdotetaan pienten lasten hoidon kehittämistä koskevaan hallitukseen esitykseen liittyen, että toisella lapten vanhemmista olisi oikeus saada hoitovapaata vanhempainrahakauden talkeenkm lapsen hoi don vuoksi siihen saakka kun lapsi täyttii kolme vuotta Äitiys- a isyyslomaa koskevaa siannostoi on seka sen sisällyttämistä työsopimuslakiin tolloin työntekoa saisi selville oikeutensa a velvollisuu tensa työlainsäädännöstä Samaten ehdotetaan vastaavanlaisen menettelytapasaannoston sisällyt tamistä työsopimuslakiin myös hoitovapaan osalta I sitystä laadittaessa <m i pyritty ottamaan huomioon sekapienten lasten vanhempien etti työnantajien tarpeet kehittämällä erityisesti vanhem pamlomaan ja hoitovapaaseen liittyvää ilmoitus velvollisuutta ja jaksottamista koskevaa sainnos toi 2. N yky in en u lan n e ja asian vai m istel u 2.1 Lainsaadanio Työsopimuslain (320/70) 34 :n mukaan nais puolisella työntekijällä. onka raskauson kestänyt vahmtiin 180 paivaa. on oikeus saada synnytyslomak" se aika. ohon hänelle sairausvakuutus lain mukaan 'ulevan aitiysrahakauden katsotaan kohdistuvan La.n 34 a f) n perusteella myös lapsen isällä ja ottovanhemmilla on oikeus synny tyslomaa vastaavaanlomaan aikana, jolta sairaus vakuutuslain mukaan suoritetaan äitiysrahaa Synnytyslomalla tai vastaa alla lomalla olevan työntekijän erityinen irtisanomissuoja perustuu työsopimuslain 37 ään. onka mukaan työnan taja ei saa irtisanoa työntekijän työsopimusta 34 <jn I momentissa tarkoitetun taikka työehtosopi muksin tai työnantajan ia työntekijän kesken sovitun emntiin 12 kuukautta kestävin synnytys loman aikana eiki myöskään 44 a ^ ssatarkoite tun loman aikana Sairausvakuu.uslain (464/64) mukaan imysra haa suoritetaan 258 arkipiivilti siten, etti 25 arkipäivii suti kohdistuu laskettua synnytysaikaa edeltäviin )a 233 arkipäivii siti seuraavaan ai- viime vuosina asteittain muutettu vanhempainlo kaan. Äitiysrahaa suoritetaan KM) ensimmäiseltä maiarjestelman suuntaan Vanhempainloman arkipaivalti lapsen äidille Tamin jilkeen iitiysrahaa voidaan suorittaa vihintiin 25 a emntian menettelytapasiinnoston kehittäminen on kui lenkin jiinyt sairausvakuutuslainsaidinnon varaan Tissi hallituksen esityksessä ehdotetaan le. joka on avioliitossa lapsen äidin kanssa a joka 100 arkipäivältä äidin suostumuksella lapsen isal kyseisen menettelytapasaannoston kehntamisii ei asu hänestä erilliin välien rikkoutumisen

4 vuoksi kun isä on lapsen Kudon takia poissa ansiotyöstä lai muusta kodin ulkopuolella suoritettavasta työttä Samoin rdellytvkstn voidaan äitiysrahaa suorittaa lapsen isälle myös lapsen svntvman vhtevdessavähintään kuudelta ta enin taan 12 arkipäivältä johoin äitiysrahakausi lyhc ner vastaavasti Ottoaidille suoritetaan airivsrahaa enintään 234 arkipäivältä. joista ottoaidin puolisolle voidaan suorittaa aitivsrahaa enintään 100 arkipäivältä Sairausvakuutusasetuksen (473/63) mukaan isälle suoritetaan äitiysrahaa maksukausittam si ten. että ensimmäiseen maksukauteen sisältyy vähintään kuusi ia enintään 12 arkipäivä* sekä seuraavun maksukausiin kuhunkin 25 arkipäivää Näin ollen isä voi pitää aitiysrahakauden 100 ensimmäisen arkipäivän (aikeen synnvtvslomaa vastaavaa lomaa tai 100 arkipäivän taksoissa Työstä poissaolon on oltava vhtaiaksoista kunakin maksukautena Ilmoitus työnantaialle isän laamisestä lapsen syntymän yhteydessä pois ansiotyöstä on tehtävä sairausvakuutusasetuksen mukaan vähintään kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa Mvöhemmin pidettävän synnytyslomaa vastaavan loman osalta isän on ilmoitettava lapsen syntymän lälkeen niin pian knn mahdollista työnanta tamasta työsopimuslaissa säädetyn synnytysloman ja sitä vastaavan loman aikana 2.2. Virkaehto ja tyoehtomiptmukset Valtion yleisen virkaehtosopimuksen mukaan naispuoliselle virkamiehelle myönnetään hake muksesta raskauden ja synnytyksen vuoksi virka vapautta äitiysrahakaudeksi el» enintään 258 arkipäiväksi. oista '2 arkipäivii i n palkallista virka vapaata Aitiysrahakauden atkoksi voidaan nan puoliselle virkamiehelle hakrmuksesta myöntää palkatonta virkavapautta enintään to kuukaudek si Virkavapautta raskauden ia synnytyksen perus teella on haettava kirjallisesti vumeistain 70 päiviä ennen laskettua synnytysaikaa Miespuoliselle virkamiehelle myönnetään vai non virkaehtosopimuksen mukaan hakemuksesta palkatonta virkavapautta lapsen hoitoa vanen aiaita. jolta hänelle sairausvakuutuslain 23 Vn mukaan suorin taan aitivsrahaa Lapsen syntymän yhteydessä pidettävää virkavapautta on haettava vähintään kuukautta ennen laskettua synnytvsai kaa Myöhemmin pidettävää vanhempainlomaa vanen on virkavapautta haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kuukautta en nen aiotun vanhempainloman pitämistä Valtiovarainministeriön yleiskirjeen (P 5674/ 1901) mukaan isän pitämällä vanhempainlomalla talteen työstä poisjäämisestä viimeistään kuitenkin kuukautta ennen asianomaisen maksukauden alkamista Jos ilmoitus t\ tnantaialle on tehty myöhemmin, se ei kuitenkaan estä äimsrahan ei ole vaikutusta äidin virkavapausaikaan Äidillä ei ole oikeutta palata työhön isän pitämien suorittamista isälle lomien aiaksi ellei tätä ole virka vapauspiitö* a F.della esitetyn mukaisesti 258 arkipäivän pi tehtäessä otettu huomioon, eli viranomaisella ei tumen äitiysrahakausi voidaan käyttää seuraavilla ole*velvollisuutta muuttaa tehtvä virkavapauspaa tavoilla tösta Toisaalta äidin virkavapauspäätöksen 1) Äidille suoritetaan äitiysrahaa koko äitiysra muuttamiselle ei ole estettä, jos virasto tai lako* hakauden ajalta katsoo että se haittaa aiheuttamana voi tapah 2) Isälle suoritetaan lapsen syntymän yhteydessä äitiysrahaa 6 12 arkipäivältä, jolloin äidin etti se paittyv äitiysrahakauden päättyessä, kai tua Jos isin vanhempainloma on sijoitettu siten aitiysrahakausi vastaavasti lyhenee sotaan asianmukaiseksi, että äidille pyritään anta 3) Äidille suoritetaan aitivsrahaa 100 ensim maan mahdollisuus halutessaan keskeyttää virka mäi elta arkipäivältä Jäljellä olevista 158 äitiysrahapaivästa isä käyttää tai 100 arkipäi- päättymistä vapaus ia palata työhön ennen äitiysrahakauden vää ja äiti loput Isa voi takaa käytettävissä olevat Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mu 1(8) arkipaiväa enintään neljään jaksoon Jaksot kaan päävirassaolevalla vakinaisella siranhalnjal voidaan sijoittaa vapaasti 100 ensimmäisen arki la»»n oikeus saada raskauden ja synnytyksen päivän jälkeiselle äitiysrahakauden osalle vuoksi palkallista virkavapautta 72 arkipäiväksi 4) Isalle suontetaan äitiysrahaa seka 2 etti 3 Tämän virkavapauden välittömäksi jatkoksi kohdan mukaisesti myönnetään viranhaltijalle hakemuksesta palka Vuosilomalain (272/73) 3 \ n 5 momentin 5 tonta virkavapautta 18/* arkipäiväksi, tonka ial kohdan mukaan tvössäolopiivien veroisina piivi kemen virkavapaus on kuntakohtaisesti harkm ni pidetiin myös nuti työpäiviä joina tyonteki ä nanvarainen Kunnallisen mallivirkasäännön mu työsuhteen kestäessäon ollut estynyt työtä suorit- kaan virkavapautta raskauden ia synnytyksen

5 vuoksi on haettava viimeistään HOpäivää ennen laskettua synnytysaikaa Työsopimuslain 37 :ssä tarkoitettu työehtosopimukseen perustuva enintään 12 kuukautta kes tävä synnytysloma on mainittu melkein kaikissa STK n ja LTK n liittojen tekemissä työehtosopimuksissa. Työehtosopimus; erusteisen synnytysloman saaminen edellyttää STK n liittojen työehtosopimusten mukaan joko työstä poissaolosta sopimista työt matan kanssa tai työnantajallc tehtävää ilmoitusta, kun taas useimpien LTK n liittojen työehtosopimusten mukaan työntekijällä on oikeus enintään 12 k lukauden synnytyslomaan. ellei se aiheutu töiden järjestelylle potk keukselltsen suuria vaikeuksia 2.3 Käytäntö a kokemuksia muista maista Äitiysrahaa saaneiden isien maara on vaihdellut vuodesta 1978 seuraavasti Alkaneita äitiysrahakausia Äitiysrahaa saaneita ml Osuusalkaneisij äitiysrahakausista% M omi »hl M )h<» m maaliskuusta alkaen Lapsensyntymän yhteydettä äitiysrahaa saanei ta isiä oli vuonna ja heidä.i osuu tensa alkaneista äitiysrahakausista oli?i % Vain lapsen syntymän yhteydessä 53 % isistä piti lomaa 12 arkipäivää ja 18 % 6 arkipäivää Äitiysrahaa ovat isät saaneet äi Jin 100 ensimmäisen arkipäivän jälkeen vuosin i seu raavasti * 19» * l'w' 2) 49 arltipaivu 1 11) 1 26) W )»ht )1 Äitiysrahaa äidin 100 ensimmäisen arkipaivan lälkeen saaneiden isien osuus alkaneista äitiysrahakausista oli vuonna % ia vuonna % Isälle maksettavan äitiysrahan perustana olevat vuositulot olivat keskimäärin mk a puolison tulot vastaavasti mk Seuraavansa taulukossa esitetään vuonna 1982 aitivsrahaa saaneiden isän a heidän puolisoidensa takautuminen vuosituloin mukaan Tuloluokka mk/v Isän tuloi % Puoliton tul.it % I l ) ) ) ).S '<) ,7 2.4 KO ) 0.5 1SO ooo m < ii 0.) 0.0 yhteensä Vastaavaa tilastoa äidin 100 ensimmäisen arkipäivän jälkeen äitiysrahaa saaneiden isien ja heidän puolisoidensa vuosituloista ei ole käytettävissä Muista pohjoi«maista on tilanne vanhempain lomalainsäädännön ja käytännön osalta vertailukelpoisin Ruotsissa Kuotsin vanhempainlomakin (SFS 1978:410) mukaan työntekijällä on oikeus saadavapaata työstä hoitaakseen lasta, joka ei ole täyttänyt puoltatoista vuotta, sekä lyhentää tvoai kaansa kolmeen neljännekseen, kunnes lapsi täyttää kahdeksan vuotta Tätä oikeutta ei ole edottu hoitovapaan ajalta maksettaviin etuuksiin Tämän lisäksi työntekijällä on oikeus hoitovapaaseen ajalta, jolta hänelle maksetaan koko, puoli tai neljännes vanhempainrahaa Näin ollen työntekijä voi pitää myös koko tai puoli hoitovapaata senkin jälkeen kun lapsi on täyttänyt puolitoista vuotta, koska puolet vanhempainrahasta eli 180 päivää on käytettävissä, kunnes lapsi täyttää kahdeksan vuotta Hoitovapaa voidaan Ruotsin vanhempainlomalain mukaan takaa työntekijää kohden enintään kahteen jaksoon kalenterivuodessa isän lapsen syntymän yhteydessä mahdollisesti pitämän enintään kymmenen päivän isyysloman lisäksi Ilmoitus työnantajalle on tehtävä vähintään kaksi kuukautta ennen hoitovapaan alkamista tai min

6 pian kuin mahdollisia Isyyslomasta on ilmoitet lava työnantajalle vähintään viikkoa ennen lo man imrnimr Työntekijällä on oikeus keskeyt tää hoitovapaa ilmoiitämällä siitä mahdollisiin man pian Jos hoitovapaa on tarkoitettu latku maan kuukauden tai enemmän sen keskeyttämi sestäon ilmoiteltava työnantajalle kuukautta en nen työhön paluuta Lisäksi vanhempainloma!* kiin sisältyvät työsuhdeturvaa ja vahinjonkor vausta koskevai säännökset Seuraamasta taulukosta ilmenee isien osuus vanhempainloman käytöstä Ruotsissa lapsen en simmäisenä elinvuotena vuosina Lapsen Itu lymymi perheissä Vanhempainrahaa vumi H""* molemmat saaneeti«ii vanhcmmai amm tvrma lukumäärä Osuus(%) ) ) )0 1)8 11 7) >04 U > Asun valmistelu Vuoden 198* valtion tulo- ja menoarvioehdo tukseen liittyen hallitus päätti esittää työsuhdeturvaa koskevan lainsäädännön muuttamista mm. että toisella lapsen vanhemmista olisi oikeus olla poissa työstä kotona hoitamassa lasta tyosuh teen katkeamatta, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 16 paivana maaliskuuta 1984 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää äitiyslomaan ja sitä vastaavaan lomaan liittyvässä sosiaalivakuutus- ja työlainsäädännössä olevat mahdolliset ristiriitaisuudet ja epäkohdat sekä lehdä selvittelytyön edellyttämät ehdotukset tarpeellisiksi lainsäädäntö ja muiksi toinvnpi teiksi 41 päivään maaliskuuta 1984 men lessa Työryhmässä olivat edustettuina sosiaali- ja ter veysministenö sekä keskeiset työmarkkira ärjcs tot Nyt annettava hallituksen esitys f erustuu tämän työryhmän muistioon (työryhmämuistio 1984 STM 10) vanhempainloman osana Kun vanhempainlomaa a hoitovapaita koske vat säännösehdotukset muodostavat kiinteän kokonaisuuden. on asiat säilytetty sanaan hallituksen esitykseen Hoitovapaata kosk vista sään nösehdotuksista on kuultu työmarkkinajärjestöjä 3. Esityksen ta lo u d e llis et va iku - tu kset Esityksen vaikutukset yritys- ja kansantalouteen sekä valtion ja kuntien talouteen hoituva paan osalta eivät ole syittensa monitahoisuuden vuoksi markkamääräisesti arvioitavissa Ehdotettu isän oikeus vanhempainlomaan merkitsisi 46 arkipäivän lisäystä nykyisin isän käytettävissä olevaan 112 arkipäivään Vaikka isälle maksettava äitiysraha on vuodelta 1984 arviolta keskimäärin noin M) mk enemmän kuin äidille maksettava, ei vanhempainloman pidennyksestä isien osalla aiheutuisi olennaisia sairausvakuutuksen lisäkustannuksia, elleivät isit käyt täisi vanhempainlomaa lainmuutoksen jälkeen huomattavasti nykyista enemmän Jos vanhem painloman käyttöaste isien osalta nousisi ) % nykyisesta, lisäkustannukset olisivat noin 0.8 mil loonaa markkaa Isän vanhempainlomaoikeuden pidentäminen )8 arkipäivällä ei sellaisenaan il meisesti kuitenkaan vaikuttaisi paljoakaan van hempainloman käyttöä lisäävästi, koska vanhem painloman käytön vähäisyys johtuu monista muista perhe elämän ja työelämän yhteetuovitta miseen liittyvistä seikoista 4 M u ita esitykseen va iku ttav ia seikko ja laman hallituksen esityksen hoitovapaata kos kevät säännösehdotukset liittyvät kiinteästi kotihoidontukijärjcstelman kehittämisestä erikseen annettavaan hallituksen esitykseen Hallituksen tarkoituksena on. että ehdotettua hoitovapaata vastaava järjestely erikseen ulotettaisiin koske maan myös julkisoikeudellisessa palvelusuhteessa olevia 5 Vo im aan tu lo 1'udistus on tarkoitettu tulemaan voimaan I päivänä tammikuuta 198^ Hoitovapaa ehdote taan kuitenkin toteutettavaksi lapsiluvun mukai sesti asteittain siten että kaikilla alle kolmevuoti aiden lasten perheillä olisi oikeus hoitovapaaseen vuoteen 1989 mennessä

7 YK SITYI SKO H TAI SET PERI STF.LUT I. Lukich dotu ser n p eru ste lu t I I. Laki työsopimuslain muuttamisesta 34. Äitiys, isyys ja vanhempa in loma sika ho itovapaa Voimassa olevan työsopimuslain 44 ^:n 1 momentin ja 34 a n mukaan työntekijallu on oikeus synnytyslomaan tai sitä vastaavaan lomaan aikana, jolta hänelle sairausvakuutuslain perusteella suoritetaan äitiysrahaa Sairausvakuu tuslain 23 :n mukaan aitivsrahaa suoritetaan vhteensa2)8 arkipäivältä siten, että 2) arkipäivä* siitä kohdistuu laskettua synnytysaikaa välittömästi edeltäneeseen )a 233 arkipaivaa sitä välittömästi seuraavaan aikaan Äitiysrahaa suoritetaan 1)8 arkipäivältä lapsen äidille ja 1(H)arkipäiviltä toko äidille tai aikaisintaan KM»arkipäivän kuluttua äitiysrahaoikeuden alkamisesta äidin suostu muksella lapsen isälle. joka on lapsen hoidon takia poissa ansiotyöstä Samoin edellytyksin voi daan äitiysrahaa suorittaa lapsen isälle inyos lap sen syntymän yhteydessä vähintään kuudelta ia enintään 12 arkipäivältä Ottolapsen hoidon vuoksi äitiysrahaa suoritetaan oitoäidille enintään 234 arkipäivältä, joista äitiysraha voidaan suorit taa enintään 100 arkipäivältä ottoä.uin puolisolle Voimassa olevaa 34 :n 1 momentin ja 44 a Vn sanamuotoa ehdotetaan 34 :n 1 momentissa lakiteknisesti tarkistettavaksi siten, että synnytysloman a sitä vastaavan loman si aan tulisivat äitiys-, isyys- ia vanhempainloma (arkistaminen lohtuu siitä, että samanaikaisesti ehdotetun sairausvakuutuslain muutoksen mukaan äitiysraha kauden 100 ensimmäiseltä arkipäivältä suoritettaisiin lapsen äidille äitiysrahaa a sen jälkeen 1)8 arkipäivältä oko lapsen äidille tai isälle vanhem painrahaa Lapsen syntymän yhteydessä suoritettaisiin lapsen isälle vähintään 6 )a enintään 12 arkipäivältä isyysrahaa Ottolapsen hoidon vuoksi suoritettaisiin vanhempainrahaa ottoäidille enin tään 234 arkipäivältä, joista vanhempainraha voitaisiin suorittaa enintään 1(H)arkipäivältä ottoäi Hin puolisolle Kun sairausvakuutuslain muutosehdotuksen mukaan myös niin sanotuille avoimille voitaisiin eräin edellytyksin suorittaa isyys- ja vanhempainrahaa olisi myös heillä oikeus isvvsia vanhempainlomaan Alle kolmevuotiasta lasta kotona hoitavan työntekijän työsuhdeturvaa esitetään paranneita vaksi siten, että työntekijällä olisi oikeus tänä aikana hoitaa lasia kotona työsuhteen katkeamat ta Tämän mukaisesti ehdotetaan, että toisella lapsen vanhemmista olisi oikeus lapsen hoidon vuoksi saada hoitovapaata vanhempainrahakau den jälkeen siihen saakka kun lapsi täyttää kolme vuotta ifoitovapaaoikeuden edellytyksenä olisi lapsen iän lisäksi se. ettei toinen lapsen vanhemmista käytä samanaikaisesti tätä oikeutta Edelleen työstä poissaolon olisi tapahduttava lapsen hoidon vuoksi. Tällöin työntekijä osallistuu lapsensa hoitamiseen siten, ettei tähän käytetä samanlaajuisia muita hoitojärjestelyjä kuin hänen työssäolossaan Oikeus hoitovapaaseen koskisi ehdotuksen mukaan myös ottovanhempia ja niin sanottuja avoisia Työsopimuslakia säädettäessäoli äitiysrahakauteen sidotun lakisääteisen synnytysloman pituus vain )4 arkipäivää Uin säätämisen jälkeen on lakisääteinen synnytysloma kuitenkin pidentynyt 2)8 arkipäivään. Tämän vuoksi voimassa olevaan 44 :n 1 momenttiin sisältyvä säännös synnytysloman päättymisestä aikaisintaan kuuden viikon kuluttua synnytyksestä ehdotetaan tarpeettomana poistettavaksi, koska saannoksen tarkoittamat tapaukset eivät enaa ole mahdollisia oleellisesti pidentyneen äitiysrahakauden takia Samaten ehdotetaan synnytyslomaa koskevien säännösten alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti voimassa oleva 34 n 2 momentti muutettavaksi siten, että synnytysloman aikana tehtävään työhön ja sen keskeyttämiseen liittyvät säännökset rajataan koskemaan lääketieteellisiin syihin perustuvan äitiysloman eli 100 ensimmäisen arkipäivän aikana tehtävää työtä ja sen keskeyttämistä Nain ollen työntekijällä olisi esityksen mukaan oikeus työnantajansa kanssasiitä sopimatta päättää vanhempainlomansa pituus noudattaen kuitenkin ehdotetun 44 a Vn mukaista menettelyä Säännösehdotuksen 4 momenttiin on tehty ehdotetun 1 momentin uuden sanamuodon edellyttämät lakitekniset muutokset

8 54 a Vanhempa in loman taksutiammen /a jalle ilmoitettaisiin vanhempainloman käyttämisestä. sen alkamisesta, kestosta ja jaksottamisesta tyon tek ifjn umtntuwtlvoutiuui Voimassa olevassatyösopimuslaissa tarkoitettua synnytyslomaa yhdellä kertaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa vastaavaanlomaan Inttvvaa ilmoitusvelvollisuutta ia jaksottamista koskevat saannokset sisältyvät Edellä esitetyistä svista työntekijän olisi ehdotuksen mukaan ilmoitettava vanhempainloman sairausvakuutusasetukseen Synnytyslomaa vastaava loma voidaan sairausvakuutusasetuksen käyttämisestä mikäli mahdollista kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa, kuitenkin viimeis- mukaisesti akaa synnytysloman 100 ensimmäisen arkipäivän lalkeiselta ajajta enintään neliaan iak tään kahden kuukauden kuluttua lapsen syntymästä Isyysloman osalta ilmoitusvelvollisuus vas- soon siten, että kunkin akson vähimmäispituus on 2) arkipaivaa Työstä poissaolon on oltava taisi nykyistä sairausvakuutusasetuksen säännöstä yhtäjaksoista kunakin jaksona Ilmoitus tyonanta lisäksi ehdotetaan vanhempainloman taksojen iälle synnytyslomaa vastaavan loman käyttamises määrää vähennettäväksi lapsen vanhempaa koh tä lapsen syntymän yhteydessä on tehtävä vähintään kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa että isän vanhempainloman edellytykseksi asetet- den enintään kahteen Käytännössä on todettu, Jos synnytyslomaa vastaavaalomaa käytetään synnytysloman 100 ensimmäisen arkipäivän jälkei- poissaolo rajoittaa etuuden hyväksikäyttöä Tätu vähintään 25 arkipäivän yhtäjaksoinen tvöstä seltä ajalta. (yönteki)än on lapsen syntymän jälkeen niin pian kuin mahdollista ilmoitettava taan 12 arkipäivää män vuoksi jakson vähimmäispituudeksi ehdote- työnantajalleen työstä pois jäämisestä, viimeis Lainkohtaan ehdotetaan lisäksi otettavaksi tään kuitenkin kuukautta ennen asianomaisen säännös työntekijän oikeudesta pemstellusta syystä muuttaa uy*s- tai vanhempainloman ajankoh takson alkamista Ehdotuksen mukaan siirrettäisiin isyys- ja van taa Perusteltuna syynä isyys- tai vanhempainloman ajankohdan muuttamiseen tulee kyseeseen hempainlomaan liittyvää työntekijän ilmoitusvelvollisuutta työnantajalle sekä jaksottamista koske sellainen ennalta-arvaamaton ja oleellinen muu vat säännökset sairausvakuutusasetuksesta työsopimuslakiin koska sairausvakuutusasetus ei ole ei ole romut ottaa huomioon tehdessään ilmoi tos lapsen hoitamisedellytyksissä ota työntekijä hallinnollisena asetuksena lainsäädännöllisesti oikea menettely työnantajan ja työntekijän välisten ajankohdan muuttamiseen olm esimerkiksi lap- tusta kyseisen loman ajankohdasta Perusteltu syy suhteiden säännöstämiseksi Äitiysloman osalta ei sen tai lap*en toisen vanhemman sairastuminen ehdoteta muutosta nykyisiin säännöksiin joiden tai kuolema taikka lapsen vanhempien avioero tai mukaan työntekijällä ei ole synnytyslomaa koskevaa ilmoitusvelvollisuutta työnantajalle nainen muutos Näin ollen esimerkiksi työnteki muu lapsen hoitoedellytvkstssä tapahtunut olen Sairausvakuutusasetuksen mahdollistama vanhempainloman kävttämisen jaksottaminen saat- vähentäisi työntekijän käytettävissä olevien jakso- jän sairastuminen vanhempainloman aikana ei taisi aiheuttaa monella tavalla ongelmia, varsinkin jos isä käyttäisi 100 arkipäivän vanhempain tuun perusteltuun syyhyn työntekijä voi vedota jen lukumäärää Säännösehdotuksessa tarkoitet loman u«eina jaksoina ja äiti palaisi töihin isän missäkin tapauksissa joissa työntekijä on ilmoittanut työnantajalleen, ettei käytä oikeuttaan van käyttämien jaksojen aikana Työnantajan kannal ta erityisenä ongelmana on ammattitaitoisen sitaisen löytäminen lyhyeksi ajaksi Samaten töiden muuttamista koskeva ilmoitus olisi tehtävä työn- hempainlomaan Vanhempainloman ajankohdan lärjestely muulla tavoin saattaa olla hankalaa antajalle mikäli mahdollista viimeistään kuukaut työehtosopimuksissa olevien töiden uudelleenjärjestelyä rajoittavien määräysten vuoksi Kun äi- ajankohdan muuttamisen «maltaei erityistä ilmoi ta ennen muutoksen toteutumista Isyysloman dillä et nykyisten säännösten mukaan ole velvollisuutta ilmoittaa työnantajalleen vanhempainlodattaminen ei olisi yleensä mahdollista käytettä- tusaikaa voitaisi edellyttää, koska sellaisen nouman jaksottamisesta ei työnantajan tietoon ole vissä oleva aika huomioon ottaen tullut äidin vuosilomaan oikeuttavaa aikaa vähentävänä isän käyttämää osuutta äitiysrahakau kita* Um oittuvtivouuu! Ehdotuksen mukaan 44 b ^ Ho itovapaa* jaksottam inen /a työn te desta Vanhempainloman käyttämisen tulisikin sisällytettäisiin hoitova^ an jaksottamista ja siihen liittyvää ilmoitusvelvollisuutta koskevat saan perustua perheen piirissä ennakolta harkittuun suunnitelmaan Taman vuoksi vanhempamlo nokset työsopimuslakiin Hoitotapaan käyttämisen jaksottamiseen liittyisi samankaltaisia töiden maan liittyvää ilmoitusvelvollisuutta koskevaa säännöstöä olisi kehitettävä siten, että työnanta- järjestelyjä koskevia ongelmia kuin vanhempain-

9 Inman pitämiseen laman vuoksi hoitovapaat* paan käyttämistä koskevaa kuukauden ilmoitus voitaisiin pitää rnmtaan kaksi laksoa ivontrknaa aikaa ei kuitenkaan tarvitsisi voimaantulosäännöksen kohden Tämä merkitsin»itä. rttä lapsen van mukaan noudattaa niissä tapauksissa hommat voisivat pitaa hoitovapaata vhtrrma loissa vanhempainloma päättyisi la.n voimaantulovuoden enintään nrl a laksoa hoitaakseen alle kolmevuoiusta ensimmäisellä kuukaudella lasta Hoitovapaan käyttämisestä olisi»von tekijän, hoitaakseen alle kaksivuotiasta lasta, ilmoitettava 1.2 laki vuosilomal.iin 3 $:n muuttamisesta viimeistään kuukautta ennen van lirmpainloman päättymistä ia hoitovapaan käyttämisestä 3 l Vuosiloman pituus Vuosilomaan oikeut- taman lälkeen viimeistään kuukautta tavaa aikaa koskeva vuosilomalain 3 n 's mo- ennen kuin lapsi täyttää kak-i vuotta Työnteki mentti ehdotetaan muutettavaksi siten, että snna iällä olisi kuitenkin säännösehdotuksen mukaan viitattaisiin synnytysloman ia sitä vastaavan loman oikeus perustellusta syystä muuttaa hoitovapaan siiasta tässä hallituksen esityksessäehdotet- tiankohtaa Tällaisena syynä hoitovapaan * an tuihin äitiys. isyys- a vanhempainlomaa koske kohdan muuttamiseen tai sen käyttämiseen aikai vun säännöksiin Kun tarkoituksena ei ole lisätä emmin tehdystä ilmoituksesta huolimatta tulisi tyossaolopaivien veroisina päivinä pidettävien vat kyseeseensamankaltaiset seikat kuin vanhem päivien lukua vuosilomaa määrättäessä, ei säännösehdotuksen painloman osalla on edellä esnettv mukaan o*ruaisi huomioon työ- 44 i 4) Työn tek ijä» oikeus p ju t j jika isem sopimuslain ehdotetun 34 (j n I momentin mu r jjn työhön Säännöksen sanamuoto on saatettu kaista vanhempainloman lälkeen pidettyä hoitovapaata lakiteknisesti vastaamaan ehdotetun 44 t n muu niksiä Lisäksi säännöksessä tarkoitettu oikeus palata aikaisempaan tai siihen verrattavaan työhön on ulotettu koskemaan hoitovapaalta palaavaa 1 4 lak i sairausvakuutuslain mu u tu am* si.i tvönteki aa Ehdotetun säännöksen vastainen menettely lohtaisi siihen, että työntekijällä olisi 4 S Lainkohta ehdotetaan muutettavaksi siten, oikeus saada vahingonkorvausta työsopimuslain että aitivsrahaa suoritetaan raskauden ja n mukaisesti synnytyksen perusteella lapsen tai ottolapsen 37 To istaiseksi voimassa olevat sop imukset hoidon perusteella suoritettaisiin voimassa olevan I vosopimuslam 37 n 4 momenttiin on tehty lain mukaisen äitiysrahan siiasta vanhempainra hdotetun 34 n muutoksista johtuvat lakitekniset haa lapsen isälle lapsen syntymän yhteydestä korjaukset Tämän lisäksi erityinen irtisano nykyisin maksettava äitiysraha ehdotetaan muu- missuoja koskisi säännösehdotuksen mukaan tettavaksi isyysrahaksi myös hoitovapaalla olevaa työnteki aa 14 t) Vastaavat muutokset kuin 4 *) aan ehdotetaan Voimaantu losäännös Fienten lasten hoidon tehtäväksi tähän pykälään a sen edellä kehittämisestä annettavaan hallituksen esitykseen olevaan otsikkoon liittyvä oikeus hoitovapaaseen ehdotetaan toteutettavaksi 18 $ lainkohtaa ehdotetaan tarkennettavaksi työntekijän lapsiluvun ja lasten iän siten, että niin sanottu avopuoliso rinnastettaisiin mukaisesti asteittain siten, että oikeus hoituva aviopuolisoon lapsikorotuksen suorittamisen (»salia paaseenolisi kaikilla alle kolmevuotiaiden lasten mhemmillä vuoteen 1989 mennessä Työsuhde 21 Oikeus äitiys a vanhempainrahaan olisi turvan asteittainen voimaantulo olisi (onkin verran edelleenkin naispuolisella vakuutetulla, (onka nopeampi kuin hallituksen vähimmaisaika raskauson kestänyt vähintään 180 päivää a oka aulu kotihoidontuen voimaantulon osalta on asunut Suomessa vähintään mainitun a an I vöntekijällä olisi säännösehdotuksen mukaan välittömästi ennen laskettua synnytysaikaa Sa ikeus saadahoitovapaata nuorimman lapsen iän nonta "äitiysraha' ehdotetaan muutettavaksi perusteella kuitenkin vain kertaalleen saman lapsen muotoon äitiys- a vanhempainraha Ottoai hoidon vuoksi säännösehdotuksessatarkoitet tuun lapsen yläikärajaan saakka Oikeus hoitovapaaseen dille suomettava etuus ehdotetaan muutettavaksi äitiysrahasta vanhempainrahaksi koskisi vain niitä työntekijöitä. oiden 22 Lainkohtaan ehdotetaan tehtäväksi äi- mhempainloma päättyisi I päivän tammikuuta tiys-, isyys- a vanhempainrahammitysten vaatimat I >8} lälkeen Alle kouluikäisellä tarkoitetaan muutokset Äitiys-, isyys- ja vanhempainra lasta, oka ei ole aloittanut koulunkäyntiä hän suuruus olisi yhtä suun kuin sen saajalle Khdotetussa M b ssa tarkoitettua hoitova- maksettava päiväraha

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010 Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010 1. SOVELTAMISALA 1 Soveltamisala Näitä määräyksiä sovelletaan valtion virastojen virkamiesten sekä työntekijöiden palvelussuhteen ehtoihin, ellei toisin

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY AMMATTILIITTO PRO RY 2 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

merkitsevä lähinnä vanhimmissa säännöstöissä. matkatoirnistoliikkeen harjoittajan tulee olla 25 keampi ikä, esimerkiksi kiinteistönvälittäjän ja

merkitsevä lähinnä vanhimmissa säännöstöissä. matkatoirnistoliikkeen harjoittajan tulee olla 25 keampi ikä, esimerkiksi kiinteistönvälittäjän ja 5477/76 houksenalaisuus voi päättyä aikaisemminkin, houksenalaisuus päättyy alailcäisen solmiessa avioliiton. Säännös koskee myös erivapauden nojalla solmittuja avioliittoja, joten mitään täs mällistä

Lisätiedot

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS :n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välinen YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 SISÄLLYS Sivu ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Voimassa oleva lainsäädäntö. Työllisyyslaki on annettu 28 päivänä kesäkuuta 1963 ( 3 3 1 /6 3 ). Sitä on muutettu kunnan sopimustöiden osalta vuonna 1967

Lisätiedot

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat... 1 1 Luku Yleiset määräykset... 8 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... 17 3 Luku

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS 1.1.2011 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan Hallituksen esitys Eduskunnalle lainsäädännöksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevasta neuvottelu-, sopimus- ja sovittelujärjestelmästä. Yleisperustelut

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

maan tuomioistuimeen sakon uhalla tai määrätä

maan tuomioistuimeen sakon uhalla tai määrätä noudattaen suullisuus- ja välittömyysperiaat teita. Tämä merkitsee, että oikeudenkäyntiai neisto esitetään suullisesti siinä tuomioistui messa, joka ratkaisee asian. Mainituifia periaat teifia on merkitystä

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä Rautatievirkamiesliitto ry:n välinen ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

HE 201/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksen. riippuen kuntoutujalle maksettaisiin kuntoutusraha

HE 201/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksen. riippuen kuntoutujalle maksettaisiin kuntoutusraha Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2012-2014

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2012-2014 ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2012-2014 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry SISÄLLYSLUETTELO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Työehtosopimuksen soveltamisala...

Lisätiedot

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara-

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- liikenteestä lirlla E S I T Y K S E N P A Ä A S I A I I I N E N M S A 1 I O Esityksessä eh d o tetaan, e tti luvanvaraisesta

Lisätiedot

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 Vuosilomalaki Sisällys 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4 Yleissitovan työehtosopimuksen

Lisätiedot

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 INFRA ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-117-0 ISBN 978-952-269-118-7 (pdf) Taitto:

Lisätiedot

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin.

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin. TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Soveltamisala 1 Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa

Lisätiedot

Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry

Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017 Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry RAKENNUSAINE- JA BETONITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry 1 2014

Lisätiedot