Projektityön imu haastaa ammattikorkeakoulut opetuksen uudistamiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektityön imu haastaa ammattikorkeakoulut opetuksen uudistamiseen"

Transkriptio

1 Projektityön imu haastaa ammattikorkeakoulut opetuksen uudistamiseen Pirkko Vesterinen, KT Apulaisjohtaja Johtamistaidon Opisto, JTO Kirjoittaja on tutkinut projektiopiskelua ja oppimista ammattikorkeakulun työelämäyhteistyöprojektissa Lisäksi hän on kouluttanut vuodesta 2001 lähtien ja kouluttaa edelleen ammattikorkeakoulujen opettajia eripituisissa projektioppimisen ja ohjaamisen kehittämishankkeissa. Artikkeli pohjautuu v ilmestyneeseen väitöskirjaan Projektiopiskelu ja oppiminen ammattikorkeakoulussa sekä sen jälkeisiin kokemuksiin, joita hän on kerännyt ammattikorkeakoulukentällä kouluttaessaan. 1 Jatkuvaa uudistamista koulutukseen Projektiosaaminen on tulevaisuudessa keskeinen ihmisten työmarkkinapotentiaalia edistävä seikka. Projektityötaitojen opiskelu ja niistä kokemuksen hankkiminen on sijoitus tulevaisuuteen. Projektityö on osa työelämän kokonaisvaltaista muutosta. Työelämästä on tullut niin mutkikasta ja hektistä, etteivät menestyvät yritykset enää pärjää ilman projektityötaitoja. Tulevaisuudessa ei enää tarvita tiettyä rakenteellista organisaatiota, kun tehtävä loppuu, päättyvät edellytykset sen rakenteellisilta muodoiltakin. Taito johtaa projekteja luo Suomeen uuden kilpailukyvyn. Nämä väitteet on esittänyt Petri Virtanen vuonna Nyt viisi vuotta myöhemmin voimme todeta, että väitteet ovat osuvia ja kuvaavat nykyistä työelämää varsin hyvin. Useat työelämässä mukana olevista sekä yksityisellä ja julkisella sektorilla toimivista työntekijöistä ovat mukana erilaisissa kehittämisprojekteissa tai heidän työnsä on organisoitu projekteina. Edellä kuvatut työelämän vaatimukset ovat vaikuttaneet siihen, että koulutuksen ja työelämän yhteistyö ja niiden väliset suhteet ovat nousseet kehittämisen kohteeksi kaikkialla ammatillisen koulutuksen kentällä. Oppimisympäristön käsite on laajentunut koulujen ulkopuolelle siten, että kouluissa tarjottavan opetuksen ohella nähdään välttämättömänä hankkia taitoja aidoissa työympäristöissä. Pätevyys ja osaamisvaatimukset, jotka ovat relevantteja itse työn suorittamisen ja 1

2 kehittämisen kannalta, nousevat työelämän tarpeista ja ne ohjaavat paitsi opetussuunnitelmien sisältöjä myös opetuksen menetelmällisiä ratkaisuja. Projektityötaitojen oppiminen koulutuksen aikana on nähty ammattikorkeakoulukentällä tärkeäksi. Ammattikorkeakoulut ovatkin alkaneet kehittää opetuksen sisältöjä ja menetelmällisiä pedagogisia ratkaisuja tuottaakseen opiskelijoilleen nykyaikaista työelämäosaamista. Projektityöskentely on yksi näkyvä ja yhä laajemmin käytetty pedagoginen ratkaisu koulutuksen ja työelämän yhteistyölle. Projekteilla vastataan työelämän tarpeisiin. Opetusohjelmaan sisällytetty projekti on parhaimmillaan samanaikaisesti opetusmenetelmä, opiskelumenetelmä, opiskelun substanssi sekä työelämän ja työelämäyhteistyön kehittämisen väline. Ammattikorkeakoulussa projektiopiskelun yhtenä tavoitteena on oppia yksi tärkeimmistä nykyisen työelämän ammatillisissa asiantuntijatehtävissä tarvittava työmenetelmä, projektityömenetelmä. Tavoitteena on valmistaa opiskelijoita, jotka osaavat käynnistää projekteja, työskennellä niissä projektityöntekijöinä, kehittää työtään ja jopa työllistää itsensä projektien avulla. Projektiopiskelun lähtökohtana on työelämässä havaittava tarve, johon vastataan projektityön mahdollistamin keinoin. Opiskelijaryhmä tekee todelliselle asiakkaalle projektityön etukäteen määritellyn suunnitelman mukaisesti. Opiskelijoilta vaaditaan työskentelyn organisointia ja tuotteen tai tehtävän tekemistä. Heidän on oltava yhteistyössä asiakkaan lisäksi opiskelijatovereiden kanssa sekä löydettävä resurssit, ohjaus ja arviointi työlleen ja toiminnalleen saadakseen aikaan laadukkaita tuloksia. Opetus on organisoitu projektin muotoon ja oppimisprosessi noudattaa projektiprosessia. 2 Teoreettisia perusteita projektioppimiseen Projektityötaitojen opettaminen on johtanut koulutuksen kentällä puhumaan projektioppimisesta. Viimeaikaisen oppimistutkimuksen mukaan projektioppimista on kuvattu intentionaaliseksi, tehokkaaksi ja motivoivaksi oppimisen muodoksi. Projektiopiskelun on osoitettu tuottavan oman alan strategisia valmiuksia, työelämätaitoja ja antavan mahdollisuuksia kehittyä ammatillisesti. Projektiopintojen on todettu lisäävän myös työelämäyhteistyötä ja ne antavat mahdollisuuksia oppia kokeilemaan sekä ideoimaan uusia toteuttamistapoja työelämän kehittämiseksi. (Eteläpelto ja Tourunen 1999.) Projektioppiminen viittaa lähinnä opetuksen organisointiin eikä niinkään oppimisprosessiin. Projekti antaa merkityksen koko oppimiselle ja sille on ominaista asiakaslähtöinen suunnittelu ja 2

3 toiminta. Se sisältää työelämän kehittämisnäkökulman ja siinä harjoitellaan moniammatillista tiimityötä sekä asiantuntijuuden jakamista. Projektioppimisessa opiskelijan oppimistoimintaa ohjaavat moniulotteiset tavoitteet, joita ovat omien oppimistavoitteiden lisäksi projektin tavoitteet sekä projektitiimin oppimistavoitteet. Projektioppimiselle ei ole osoitettavissa yhtä teoreettista lähtökohtaa, vaan sitä on kirjallisuudessa perusteltu monenlaisista näkökulmista. Useimmissa perusteluissa projektioppimisen teoreettisen perustan nähdään nivoutuvan konstruktivistisiin oppimisteorioihin, lähinnä sosiaaliseen konstruktivismiin nojaavaan käsitykseen oppimisesta sekä kognitiivisen ja motivaatiopsykologian alueille. Projektioppimisen kanssa lähinnä samansuuntaisina oppimis ja työskentelymuotoina on esitetty kokemuksellinen oppiminen, kontekstuaalinen oppiminen, kollaboratiivinen oppiminen, ja ongelmaperustainen oppiminen. Projektioppimiseen kiinnittyvät myös käsitykset oppijan itseohjautuvuudesta sekä intentionaalisesta ja aktiivisesta oppimisesta (action learning). Edelleen projektiopiskeluun liittyvät käsitykset projektiperustaisesta ohjaamisesta ja jaetusta asiantuntijuudesta. Oppimisen organisoinnin lähtökohtana on opiskelijoiden kesken tapahtuva sosiaalinen vuorovaikutus ja käsitys oppimiskontekstista. Edellä mainittujen oppimismallien avulla voidaan ymmärtää projektiopiskelua ja oppimista kuvaavaa toimintaa. Projektioppiminen noudattaa pitkälti ongelmaperustaisen oppimisen periaatteita. Ongelmaperustainen oppiminen taas perustuu kokemuksellisiin oppimisnäkemyksiin. Poikelan (1996, ks. myös 1998) mukaan ongelmaperustainen oppiminen edustaa kokemuksellisreflektiivistä oppimiskäsitystä. Kontekstuaalinen oppiminen löytää yhtymäkohdat ongelmaperustaiseen ja kokemuksellisen oppimiseen (Coles 1999) ja kaikille oppimisnäkemyksille on yhteistä kollaboratiivisuus tiedonrakentamisprosessissa. Eri oppimismallit poikkeavat toisistaan käsitteidensä sekä filosofisen traditionsa puolesta. Kuitenkin niistä on löydettävissä myös yhtäläisyyksiä ja toisiaan täydentäviä ominaisuuksia. Esimerkiksi projektioppiminen ja ongelmaperustainen oppiminen ovat ryhmätyömuotoina lähellä toisiaan. Niitä käytetään myös yhdistettynä, jolloin puhutaan ongelmaperustaisesta projektioppimisesta. (Tynjälä 1999,165). Projektiopiskelua on monenlaista, eikä sitä voi kuvata yhdellä ainoalla oikealla tavalla. Ammattiin tähtäävässä koulutuksessa oppimisen ytimenä on edellä esitetyistä oppimismalleista poiketen ajatus oppimisesta ammatillisesta käytännöstä nousevien haasteiden ja tarpeiden perustalta. Opetuksessa pyritään korostamaan asiakaslähtöistä suunnittelua ja toimintaa. Opiskelijan oppimisprosessi etenee yhdistämällä jatkuvasti käytäntöä ja teoriaa ja työskentely tapahtuu pienryhmissä, tiimeissä, 3

4 vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden ja työelämän edustajien kanssa. Opiskelu alkaa tavoitteiden asettamisesta, jonka jälkeen sovitaan työnjaosta, kerätään tarvittavat materiaalit ja päätetään keinoista, toteutetaan ja lopuksi arvioidaan tavoitteiden toteutumista. Oppimisessa on mukana työelämän kehittämisnäkökulma. Oppimisen yhtenä tärkeimmistä piirteistä on pidetty sitä, että oppimistehtävät ovat opiskelijan kannalta mielekkäitä ja todellisen elämän ongelmia vastaavia (vrt. Greeno, Collins & Resnick 1996, 36). Eräs mielekkyyden kokemuksen kulmakivi opiskelijoilla on se, että he kokevat projektiopintojensa edistävän tulevassa ammatissa tarvittavia kvalifikaatioita (Eteläpelto & Tourunen 1999, 74 75). 3 Pedagogisena ratkaisuna projekti Projektipedagogiikan lähtökohtana on tieto työelämän kvalifikaatiovaatimuksista. Koulutuksen tulee pedagogisin keinoin ja ratkaisuin kouluttaa työelämään osaajia, jotka vastaavat työelämän osaamistarpeisiin. Projektityötaito on yksi työelämästä noussut kvalifikaatiovaatimus, jota koulutus pyrkii tuottamaan opiskelijoilleen tarjoamalla heille mahdollisuuden opiskella työelämän yhteistyöja kehittämisprojekteissa opetusmenetelmänä projektityömetodi. Projektiopiskelun pedagogiikan kehittämisen taustalla on kysymys, miten koulutetaan työelämän toimijoita, jotka työskentelevät prosessiorientoituneesti ja asiakaslähtöisesti reflektoiden itseään, toimintaansa, tunteitaan ja tietoaan, säätelevät toimintaansa sekä kehittävät ja kehittyvät. Projektityömenetelmän oppimista on perusteltu ammattikorkeakoulussa sen käyttökelpoisuudesta nopeaan muutoksen tekoon. Nopea reagointi asiakkaiden tarpeisiin edellyttää projektiorientoitunutta toimintaa, jossa oleellisena piirteenä on kertaluonteisuus ja määräaikaisuus. Projektiajattelua perustellaan myös siitä syystä, että työssä tarvitaan kokonaishavaitsevaa ja usein myös intuitiivista toimintaa, joka on ennalta arvaamatonta ja siinä käytettäviä ongelmanratkaisuprosesseja ei voida riittävästi kuvailla ja mallintaa. (Jalava & Virtanen 1995, ) Vaikka ammattikorkeakoulun projekti on usein jonkin käytännöllisen ongelman kehittämishanke, on muistettava, että se kuitenkin on ensisijaisesti osa opiskelijan koulutusta ja oppimistavoite. Se on opiskelun sisältöä sekä ongelmanratkaisua ja opiskelustrategiaa. Projektiopiskelu eroaa perinteisestä valmiin tiedon opettamisesta ja omaksumisesta siten, että siinä sovelletaan opittuja tietoja ja opitaan samalla uutta sekä sisällöllisesti että metodisesti. (Helakorpi & Olkinuora 1997, 123.) 4

5 Projektipedagogiikka on yksi ammattikorkeakoulupedagogiikan toteutusmuoto. Erilaiset työelämälähtöiset projektit ovat sitä todellisuutta, jossa teoria ja käytäntö yhdistyvät opintokokonaisuuksiksi ja joissa tavoitteet ovat prosessitavoitteita muotoutuen projektin kuluessa jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti liittyen laajempiin ammatillisiin ja työelämän kehittämistavoitteisiin. Projekti on kokonaisvaltainen opetusmenetelmä, jossa korostuu opiskelijan itseohjautuvuus, reflektiivisyys, metakognitiiviset taidot, sekä moniammatillinen ja työelämäyhteistyö, jotka kaikki ovat tärkeitä taitoja opittaviksi jo koulutuksen aikana. Projektiopiskelun pedagogisia perustekijöitä ovat oppimiskonteksti, opetussuunnitelma, opetusmetodit, tiimi ja opettaja. Oppimiskontekstilla tarkoitetaan sitä todellisuutta, jossa opiskelija toimii, ammattikorkeakoulua opiskeluympäristönä ja työelämää haasteineen ja toimintamuotoineen. Konteksti luo kehyksen opiskelulle. Se on työharjoittelun sekä tiimi ja projektityön alue. Opetussuunnitelma sisältää ne tavoitteet, tiedot ja taidot, jotka on valittu ja päätetty opiskelun arvoisiksi. Opettaja päättää yhdessä opettajatovereidensa, työelämän edustajien ja opiskelijan kanssa siitä, mitä tietoja ja osaamista opiskelija tarvitsee. Opettaja on myös opiskelun ohjaaja ja ammatillisen substanssitiedon asiantuntija. Opiskelija valitsee oman oppimisensa tavoitteet, sisällöt ja oppimisstrategiat. Opiskelijalla on oppimisestaan vastuu itsellään. Tiimi päättää yhteisistä projektitehtävään ja oppimiseen liittyvistä tavoitteista ja toiminnoista. Oppimiskokemukset syntyvät projektiopiskelun perustekijöiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Projektiopiskelussa on keskeistä opiskelijan toiminta ja oppiminen kolmesta eri orientaatiosta käsin. Ensimmäinen orientaatio on 'minä' (ja omat oppimistavoitteet), toinen 'tiimi' (projektin toteuttaja ja tiimin yhteiset oppimistavoitteet) ja kolmas asiakas (ja projektin tavoitteet). Opiskelun lähtökohdan ja sisällön määrittävät työelämän kehittämistarpeet, jotka on muotoiltu projektin tavoitteiksi (ts. projektin teema). Tavoitteet on asetettu mahdollisten työelämässä tehtyjen tarvekartoitusten ja analyysien (projektin luonteesta riippuen) perustalta tai ne tulevat tilauksena työelämästä. Opiskelijan on muotoiltava oppimistavoitteet itselleen, tiimin kanssa yhteiset tavoitteet sekä tavoitteet asiakkailleen. Keinojen kohdalla on samoin. Opiskelijan on valittava keinot saavuttaakseen sekä omat että asiakkaille asetetut tavoitteet. Tiimi valitsee yhteiset oppimisstrategiat. Projektiopiskelun toteutusvaiheessa työskennellään samanaikaisesti asiakkaan kanssa, valittuja keinoja käyttäen ja opiskellaan intentionaalisesti itsenäisesti sekä yhdessä. Lopuksi opiskelija arvioi reflektoiden omaa toimintaansa sekä tiimin toimintaa, oppimista ja tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan opiskelijan, tiimin ja asiakkaan eli projektin tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta. Oppimisprosessi on sekä yksittäisen opiskelijan että 5

6 tiimin oppimisprosessi. Opiskelutoiminnan konteksteja ovat projektin tehtävä ja toimintakenttä, tiimi ja koulu. Projektiin sitoudutaan ennalta määritellyksi ajaksi ja kaikki toiminta sovitetaan kokonaisvaltaisesti projektin tavoitteisiin. Lisäksi toimitaan tiettyjen resurssien (aika, raha, paikka, jne.) puitteissa ja yhteistyössä useiden eri osapuolten kanssa. Työelämälähtöisyys opiskelutoiminnassa tarkoittaa, että opiskelija asettaa tavoitteet asiakkaan tavoitteiden lisäksi oman oppimisensa näkökulmasta ja etenee oman oppimisprosessinsa loppuun saakka toimien näiden kahden orientaation mukaan. Opiskelija joutuu pohtimaan ja päättämään mitä ja miten opin projektin asettamissa reunaehdoissa oppiakseni projektityömenetelmän sekä saavuttaakseni samalla projektin tavoitteet. Projektipedagogiikkaa on kuvattu tarkemmin vuoden 2001 ilmestyneessä väitöskirjassa 'Projektiopiskelu ja oppiminen ammattikorkeakoulussa' (Vesterinen 2001). 4 Elementtejä projektiopiskelun ohjaukseen Projektiopiskelun ohjauksen teoreettiset lähtökohdat ovat pitkälti samat kuin projektioppimisessa. Ohjauksen teoriaperusta löytyy konstruktivismista, jonka mukaan ohjauksen avulla rakennetaan ohjattavan ammatillista kehittymistä. Kokemuksellisen oppimisen teorian mukaan ohjauksen keskeisiksi elementeiksi ovat esitetyt inhimilliset kokemukset ja kyky oppia käyttämällä kokemusta hyväksi sekä ymmärtää kokemuksen merkitykset. Projektiopiskelun ohjauksen teoria pohjaa myös ongelmaperustaiseen oppimiseen. Liittymäkohdat löytyvät oppimisen kontekstin, tiedon hankinnan ja yhteistoiminnan kautta. (Coles 1999). Kontekstin merkitys on oleellinen osa oppimista ja ohjausta. Ohjattavan oppimista edistää hyvin suunniteltu oppimisympäristö. Projektiopiskelussa kontekstina on projekti, joka asettaa omat vaatimuksensa ohjausympäristön rakentamiselle. Ohjauksen luonne on kollaboratiivista joko yksilö tai tiimiohjausta ja se perustuu kehittävään, moniulotteiseen dialogiin. Käsitys ohjattavasta perustuu aktiivisen oppimisen ja reflektiivisen toiminnan käsityksiin. (Häkkinen & Arvaja, 1999, 195; Ojanen 2000, 21 27, ) 4.1 Projektiopiskelun ohjaajia Projektiopiskelussa oppimistilanteiden avoimuus, strukturoimattomuus ja uusien verkostojen muodostuminen asettavat haasteita ohjaamiselle. Projektiopiskelussa on oleellista opettajan roolin muutos auktoriteetista ja tiedonjakajasta oppimisen tukijaksi ja resurssiksi. Tiimeissä opettajatutor, ohjaaja, on ryhmän tasa arvoinen jäsen, jossa on helpompi välttää noviisi eksperttiasetelman korostumista kuin traditionaalisessa opetuksessa. Opettaja ei ole opetustilanteen avainhenkilö vaan 6

7 stimuloija, oppimisen resurssi ja tarvittaessa ammatillinen konsultti. Tutorin rooli ei ole kuitenkaan yksiselitteinen. Toisaalta ohjaaja on itse oppijana, toisaalta auktoriteettiasemassa esimerkiksi arvioidessaan oppimisen lopputuloksia. Ohjaaja työskentelee opiskelijoiden rinnalla, antaa tukea ja luo turvallisen oppimisympäristön. Ohjaajan tulee olla luova, joustava, motivoiva ja sitoutunut molemminpuoliseen tavoitteiden asetteluun ja saavuttamiseen. Mezirow (1981, 21 23) käsittelee itseohjautuvuuden tukemista ja toteaa, että on oleellista vähentää opiskelijoiden riippuvuussuhdetta opettajasta ja saada opiskelijat hyödyntämään toistensa kokemuksia ja solmimaan vastavuoroisia oppimissuhteita (vrt. asiantuntijuuden jakaminen). Opiskelijalle on tärkeää tiedostaa aktiivinen roolinsa oppimisen subjektina ja toimijana. Ohjaamiseen liittyy oppimista koskevan päätöksenteon tukeminen esimerkiksi oppimistavoitteita määriteltäessä tai kannustaminen aktiiviin ongelmien asetteluun ja ratkaisemiseen. Ohjattavan roolin pitäisi muuttua ohjausprosessin aikana tiedon vastaanottajasta tiedon synnyttäjäksi. Ohjattava ei ole tiedon passiivinen vastaanottaja vaan hän osallistuu ohjaajan kanssa yhteiseen tutkimis ja ajatteluprosessiin rakentaen uusia toimintatapoja. Ohjattava on siis autonominen, oppimisestaan vastuullinen, itseään konstruoiva subjekti. Tavoitteena on, että ohjattava kykenee muuntumaan uuteen informaatioon nähden. Projektiopiskelun ohjaamisessa ei ole kyse ainoastaan henkilökohtaisesta, yksilöllisestä ohjauksesta. Tiimeissä työskentely on oleellinen osa projektioppimisen prosessia, siitä syystä opettajan tehtävä on ohjata myös ryhmiä. Esimerkiksi oppimistavoitteiden asettaminen ja toteuttaminen ryhmän tasolla on yhtä tärkeää kuin yksilöllinen työskentely. Opettaja ei myöskään ole ainoa projektiopiskelun ohjaaja, vaan ohjaajina ovat opiskelutoverit, projektitiimin jäsenet, työelämän toimijat, sekä opiskelijat itse autonomisina, itseohjautuvina oman oppimisensa ohjaajina. 4.2 Ohjauksen näkökulmia ja menetelmiä Ohjaustilannetta voidaan tarkastella monella tavalla ja useasta eri näkökulmasta. Tarkasteltaessa sitä opettamisen ja oppimisen näkökulmasta, nousevat oppimista ja ohjausta käsittelevässä tutkimuksessa keskeisiksi ohjaustilanteen elementeiksi dialogi, reflektio, palaute ja arviointi. Projektiopiskelun ohjaustilanne perustuu opiskelijan kehittymistä edistävään dialogiin, joka on reflektiivinen ja luova prosessi. Dialogi merkitsee kokemuksen yhteistä työstämistä uudenlaisen ymmärtämisen saavuttamiseksi. Samalla se on myös oman minuuden ja itsen ymmärtämisen uusi kokemus. (Silkelä 1996.) Onnistuneessa dialogissa ohjaaja antaa opiskelijalle mahdollisuuden 7

8 ilmaista itseään ja ottaa hänet kumppanikseen, eläen yhteiset tilanteet ohjattavan näkökulmasta. Kun ohjaaja hyväksyy opiskelijan ehdoitta, alkaa tämä paitsi hyväksyä itsensä paremmin, myös kuulla omaa sisäistä puhettaan ja olla yhteydessä omiin kokemuksiinsa aidossa kanssakäymisessä toisten kanssa. Näin opiskelija alkaa luottaa itseensä ja rohkaistuu itsenäiseen päätöksentekoon yhä enemmän. Ohjaajan ammattitaitoa on se, että hän kykenee näkemään tilanteet useasta perspektiivistä ja avartaa oman perspektiivinsä avulla myös opiskelijan perspektiiviä. (Rauhala 1995, 55.) Reflektoinnin avulla Ojasen (2000, 76) mukaan on tarkoitus auttaa ohjattavaa pois itsestään selvinä pitämistään totuuksista, rutiineista ja auktoriteettisidonnaisuuksista, jotka saattavat olla hänen kehittymisensä esteinä. Reflektion ominaispiirteenä on käytännön toiminnan ja teoretisoivan ajattelun yhdistäminen. Reflektoinnin keskeisenä tavoitteena ohjauksessa on pyrkimys siihen, että ohjattava alkaa luottaa enemmän omaan asiantuntemukseensa sekä kokemuksiinsa ja vähemmän ulkoisiin auktoriteetteihin. Itsereflektio ei ole projektiopiskelussa riittävä, vaan tarvitaan myös toisten, opettajaohjaajan, opiskelijatiimin ja työelämän toimijan, reflektoivaa kollaboratiivista apua ja tukea. Projektiopiskelun yhteydessä tiimillä on olennainen merkitys, kun reflektoidaan yhdessä. Vain toisten avulla tavoitetaan tiedostamatonta ainesta ja opiskelijan on mahdollista päästä korkeamman ymmärryksen tasolle. Reflektointi on siis väline, jonka avulla voidaan ottaa etäisyyttä ja lähestyä oppimistilannetta uudenlaisista näkökulmista. Reflektio voi avata ja johtaa uusiin ajatuksiin ja tunteisiin ja tekoihin, mistä itse ei ole ollut lainkaan tai on vain osittain tietoinen. Reflektio on yhtä tärkeä ohjaajalle kuin ohjattavallekin. Reflektio antaa henkilökohtaisen mahdollisuuden tunnekokemukseen ja samaistumiseen, mutta myös etäisyyden ottoon (Ojanen 2000,81). Hyvän ohjauksen edellytys on, että ohjaaja on itse sisäistänyt reflektiivisen oppimisen (Kaartinen 1996,18). Reflektiivisessä ohjauksessa toimitaan siis tavalla, joka tekee oman toiminnan tietoiseksi, asettaa taustaoletukset kritiikin kohteeksi ja muotoilee ongelma tai oppimistilanteen uudelleen. Oppiminen on tehokkaampaa, jos reflektoidaan yhdessä. Tiimireflektion avulla on mahdollista rakentaa uusia toimintamuotoja yhdessä arvioiden ja hankkien tietoa. Voidaankin sanoa reflektiivisen ajattelun ensimmäinen vaihe tiimissä on vastavuoroinen dialogi ja toinen vaihe on reflektiivisen ammattikäytännön kehittäminen. 8

9 Palautteen saaminen liittyy olennaisesti itsensä kehittämiseen samoin kuin ammatilliseen kasvuun. Parhaimmillaan palaute opettaa opiskelijaa näkemään oman työnsä merkityksen työyhteisön kokonaisuudessa. Palaute on tärkeä monesta syystä: se helpottaa oppimista, auttaa toimimaan tavoitteen suunnassa, lisää sisäistä motivaatiota ja motivaatiota asettaa entistä korkeampia tavoitteita, auttaa tunnistamaan virheitä, lisää luottamusta itseen ja toisiin, voimistaa suoriutumisen tarvetta ja sen avulla oma sisäinen kuva yhdenmukaistuu sen kuvan kanssa, minkä antaa itsestä toisille. Palaute lisää itsetuntemusta ja halua tehdä itsearviointia. Palautteen teho on kuitenkin riippuvainen siitä, miten selkeää, spesifistä ja puolueetonta palaute yksilön mielestä on. Itseä koskevan tiedon hankkiminen on edellytys omalle kasvulle ja kehitykselle ja tärkeä piirre itsesäätelyssä. (Levy ym. 1995, ) Arviointia ei voi erottaa oppimisprosessista ilman, että samalla rajoitetaan ihmisen kasvun mahdollisuuksia. Arviointitoiminnan syvin olemus Korpisen (1998) mukaan on tukea oppijan minäkäsityksen kehitystä ja sen todellinen tehtävä on opiskelijan motivointi. Projektiopiskelu on prosessi, niin myös projektiopiskelun arviointi, joka kohdistuu opintojakson aikana läpikäytävään prosessiin. Tuotetulla tuloksella on vähäisempi merkitys opiskelijan saaman arvioinnin kannalta. Arviointiprosessin tavoitteena on päästä mahdollisimman pitkäjänteiseen itsearviointia kehittävään työtapaan. Arviointiprosessi tarvitsee tuekseen koko työskentelyprosessin ajan huolellista dokumentointia. Portfoliot ja oppimispäiväkirjat ovat opiskelijan käyttämiä apuvälineitä projektiopiskelun dokumentoinnissa. Portfolioon on mahdollista kerätä prosessin aikana syntyviä 'näytemateriaaleja', joita voidaan käyttää arvioinnin tukena. Oppimispäiväkirjat kuvaavat oppimisprosessin aikana tapahtuvaa oppimista ja toimintaa. Arviointia ohjaa opiskelijoiden asettamat tavoitteet projektiopiskelulleen. Arviointiprosessi etenee vaiheittain projektitiimien kanssa käydyin yhteiskeskusteluin, joissa ohjaava opettaja on tiiviisti mukana, koko projektiopiskelun ajan. Projektiopiskelun arviointi pohjautuu uuden oppimisen tutkimuksen tuottamiin arviointikäytäntöjen muutoksiin. Aiemmin oppimisen katsottiin tapahtuvan lähinnä yksilöllisten kykyjen sallimissa rajoissa, eikä oppimisen kontekstia juurikaan huomioitu. Uudemmat käsitykset korostavat ympäristön ja kontekstin vaikutusta oppimiseen ja arviointi keskittyy entistä enemmän osaamisen ja taitamisen arviointiin. Oppimisen rajoitusten määrittämisen sijasta oppiminen nähdään jatkuvasti kehittyvänä prosessina ja mahdollisuutena. Tästä syystä projektiopiskelun arviointiin eivät sovi traditionaaliset arviointitavat, jotka ovat perustuneet objektiiviseen oppimistulosten mittaamiseen. 9

10 Uudenlaiset arviointitavat korostavat oppimisen itsearvioinnin ja kehittävän arvioinnin merkitystä. Itsearviointi mahdollistaa opiskelijan itsensä kriittisen arvioinnin, ymmärtämisen, johtopäätösten teon ja kyseenalaistamisen sekä itsensä toteuttaman työskentelytavan arvioinnin. Projektiopiskelussa oman tavoitetason arviointi pitäisi olla jokaisen opiskelijan itsearvioinnin kohteena. Tämä edellyttää tavoitteiden formulointia mitattavaan muotoon. Mittauksessa voidaan käyttää sekä laadullisia että määrällisiä mittareita. Määritellessään tavoitteita ja mittareita omalle oppimiselleen opiskelija oppii taidon muotoilla projektin tavoitteet mitattavaan muotoon sekä määritellä mittarit. Onnistuneen ohjauksen seurauksena opiskelijat oppivat keskeisiä työelämätaitoja. Ohjaustilanne voi toimia mallina nykyään työelämässä kasvavalle mentoroinnille ja tutoroinnille. Palautekeskustelusta on mahdollista saada malli rakentavalle kehityskeskustelulle. Oikean dialogin oppiminen on perusta kaikelle vuorovaikutukselle työelämässä ja muissa ihmissuhteissa. 5 Tapauksena ja tutkimuksen kehyksenä projekti Jyväskylän ammattikorkeakoulussa sosiaali ja terveysalalla toteutettiin vuosina projekti, SYTKE = syty kehittymään ja kehittämään. SYTKE projektin tarkoituksena oli edistää PK yritysten henkilöstön työ ja toimintakykyisyyttä muuttuvissa työelämän olosuhteissa sekä lisätä työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Tavoitteena oli tukea ja kehittää työyhteisöjä itseohjautuviksi ja ongelmanratkaisutaitoisiksi oppiviksi organisaatioiksi. Edelleen projektin tavoitteena oli kehittää työterveyshuollon osaamista sekä mittaus ja arviointimenetelmiä. Opiskelijoille suunnattu tavoite oli opiskella työterveyshuoltoa uudenlaisella tavalla työpaikalla SYTKE projektissa. Sosiaali ja terveydenhuollon koulutukselle projekti asetti tavoitteeksi työelämäyhteistyön kehittämisen. Projektissa oli mukana 12 PK yritystä Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan sekä lähikuntien alueelta, yhteensä noin 560 työntekijää. Työterveysyksiköitä oli mukana neljä. Projektin pääasiallisia toimijoita olivat Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali ja terveysalan opiskelijat. Toiminta oli moniammatillista tiimityöskentelyä. Tiimeissä työskenteli opiskelijoiden lisäksi työterveyshenkilöstöä, opettajia ja ulkopuolisia asiantuntijoita. Opiskelijoita rekrytoitiin mukaan projektiin jokaisen lukukauden alussa. Rekrytointi tapahtui markkinoinnin avulla, jota SYTKE projektiin sitoutuneet opettajat tekivät luokissa, opettajatiimeissä ja järjestämällä yleisiä tiedotustilaisuuksia koulun ala aulassa. Opiskelijat suorittivat projektissa pääosin 10

11 opetussuunnitelmaan sisältyviä opintojaksoja (esim. 'Moniammatillinen tiimityö', 'Projektiosaaja' ja 'Työkyvyn edistäminen'). Osa opiskelijoista suoritti harjoittelun tai jonkin projektiin sisällöllisesti sopivan opintojakson projektissa. Opiskelijat perehdytettiin SYTKE projektiin sekä siinä suoritettaviin tehtäviin yhteisissä perehdytystilaisuuksissa, joita järjestettiin lukukausien alussa. Jokaisessa kahdessatoista yrityksessä toimi yksi opiskelijatiimi. Tiimien jäsenmäärä vaihteli kolmesta kahteentoista yritysten henkilöstön koosta riippuen. Tiimipäällikkönä toimi kokeneempi, opinnoissaan pisimmällä oleva opiskelija, joka sitoutui projektiin pidemmäksi aikaa. Tiimin jäsenet päättivät sihteerin ja tiimipäällikön valinnasta sekä keskinäisestä työnjaostaan. Jokainen tiimi suoritti laajan SYTKE projektin sisällä oman pienprojektin liittyen niihin tehtäviin, jotka tiimi yrityksessä suoritti. Tiimin tehtävänä oli suunnitella työskentely tietyn ajan ja budjetin puitteissa yrityksessä, jakaa tehtävät tiimin jäsenten kesken, kokoontua säännöllisiin tiimipalavereihin sekä yrityksessä että koululla ja arvioida lopuksi projektin onnistumista, tiimin yhteistoimintaa sekä jokaisen jäsenen yksittäistä toimintaa suhteessa tiimin kokonaisuuteen. Tiimin suorittama pienprojekti täytti yleiset projektin tunnusmerkit. Jokaisessa yrityksessä ehti toimia useampi tiimi SYTKE projektin aikana ja näin ollen yrityksissä suoritettiin useampia pieniä projekteja. Jokaisella opiskelijatiimillä oli oma ohjaava opettaja, joka osallistui tiimin palavereihin. Opettajalla oli yhdestä kolmeen tiimiä ohjattavanaan samanaikaisesti. Tiimipäälliköt kokoontuivat kerran kuussa omiin yhteispalavereihin, opettajat olivat mukana näissä palavereissa. Projektissa toimi ohjaus ja johtoryhmä, joissa oli edellä lueteltujen yhteistyötahojen edustajien lisäksi opiskelijaedustus. Projektissa opettavat opettajat pitivät säännöllisiä yhteispalavereja. Jokaisesta projektipalaverista tehtiin pöytäkirja. SYTKE projektissa opiskeli Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoita kaikkiaan noin 200 sosiaali ja terveysalan eri koulutusohjelmista (hoitotyön, kuntoutuksen ja sosiaalialan koulutusohjelmista). Opiskelijat olivat mukana eripituisia aikoja yhdestä opintoviikosta (40h) neljääntoista opintoviikkoon (560h). Opiskelijoiden tehtävänä projektin alkaessa oli selvittää yrityksissä tapahtunut työsuojelu ja työterveystoiminta yhdessä työterveyshuoltoyksiköiden kanssa. Seuraavaksi opiskelijat kartoittivat työn kuormitus ja vaaratekijöitä, työntekijöiden ja työyhteisöjen voimavaratekijöitä sekä koulutustarpeita. Edellisten kartoitusten pohjalta tehtiin yksilöllisiä TYKY (=työkyvyn ylläpito) ja kuntoutussuunnitelmia ja vastattiin muihin yrityksistä nousseisiin tarpeisiin opiskelija ja asiantuntijavoimin. 11

12 Projektiopiskelun alkaessa opiskelijan tehtävänä oli kuvata omat tavoitteet ja keinot henkilökohtaiseen valmiiksi strukturoituun oppimispäiväkirjaan. Oppimis päiväkirjaan kirjattiin myös projektin eri tehtäviin käytetty aika. Opiskelun päättyessä opiskelijat kuvasivat omaa toimintaansa ja tavoitteiden saavuttamista sekä arvioivat oppimistaan. Opiskelijat saivat sekä suullista että kirjallista palautetta opettajalta, toisilta opiskelijoilta sekä yrityksen yhdyshenkilöltä. Tiimi kirjoitti yhteistä päiväkirjaa, joka oli strukturoitu samoin kuin henkilökohtainen oppimispäiväkirja. 6 Tutkimustuloksia Tutkimus osoitti, että projektiopiskelulla oli mahdollista yhdistää oppiminen, työ ja kehittäminen. Projektioppimiselle olivat ominaisia moninaiset oppimisstrategiat. Projektiopiskelussa opiskelija joutui työelämän ennakoimattomissa tilanteissa aktiivisesti itse hankkimaan tietoa ja soveltamaan sitä. Kehittämisnäkökulma sekä asiakkaan tarpeiden perustalta toimiminen uusissa työelämän konteksteissa olivat keskeisiä. Koska projektiopiskelussa oli kyseessä opiskelijoiden itsensä suunnittelemat kehittämisprojektit, opiskelijat olivat sidoksissa työyhteisöön kiinteämmin kuin tavanomaisessa opiskelussa kuten esimerkiksi harjoittelussa. Toisaalta kehittämis ja oppimisprojekti aiheutti työyhteisössä paineita, koska se edellytti myös yrityksen sitoutumisen toimintaan. Itsenäisenä työntekijänä, asiantuntijana toimiminen työelämässä oli projektioppimiselle ominaista. Edelleen moniammatillinen tiimitoiminta ja oppiminen, asiantuntijuuden ja osaamisen jakaminen, vertaisarviointi, tehtävien jako, vastuu, sitoutuminen ja luottamus toisiin olivat ominaisia projektioppimiselle. Oppimisprosessin moniulotteisuus tavoitteiden asettamisesta arviointiin, jossa oli otettava huomioon projektin, asiakkaan, tiimin ja opetussuunnitelman tavoitteet ja suhteutettava omat oppimistavoitteet edellisiin olivat niin ikään tunnusomaisia projektioppimiselle. Projektiopiskelu mahdollisti uusia opiskeluympäristöjä, näin ollen opiskelijoiden toimintaympäristöt laajenivat. Opiskelutavoitteet olivat opiskelijoiden omien tavoitteiden ohella työelämän kehittämistavoitteita. Opiskelutoiminta tapahtui tiimeissä ja projektissa joutui sekä opettaja että opiskelija toimimaan ennakolta suunnittelemattomissa tilanteissa, joita työelämä tarjosi. Projektityötaitojen oppiminen projektimenetelmän avulla on projektiopiskelun päätavoite ja pedagogisesti kiinnostava seikka. Projektityötaidoiksi katsotaan ne taidot, jotka liittyvät 12

13 projektityömenetelmän osaamiseen. Tämä tarkoittaa projektityöprosessin hallintaan ja osaamista. Tuloksista ei voida tehdä suoria johtopäätöksiä esimerkiksi projektissa opiskellun ajan ja opittujen projektityötaitojen yhteydestä toisiinsa. Opiskelijat saivat kokemusta seuraavia projekteja ja tulevaisuutta varten, oppivat sijoittamaan projektityön yhteiskunnalliseen kontekstiin, oppivat projektin dynaamista muuttuvaa luonnetta, oppivat projektityön eri vaiheita, saivat valmiuksia projektien tekemiseen tai oppivat projektityömenetelmän täysin. Projekti tarjosi mahdollisuuden kokea olevansa projektityöntekijä ja se mahdollisti pysyvien suhteiden luomisen työelämään. Kaksi SYTKE projektissa opiskellutta opiskelijaa työllistivät itsensä käynnistämällä oman projektin ennen valmistumistaan. 7 Opetuksen uudistaminen jatkuu Työn organisoituminen projekteina tarkoittaa uutta käsitystä myös työurasta. Baumanin (1995) mukaan työuralla eteneminen on turismia, irtolaisuutta, pelaamista ja kuljeskelua. Se ei ole saman työnantajan palveluksessa olemista, vaan sarja keikkoja. Uraputki on uraverkossa etenemistä, työpaikka on työtila eikä sitä ole sidottu fyysiseen paikkaan. Projektihallinnan taidot muodostavat ammatillisen osaamisen selkärangan, jonka päälle kaikki muu rakentuu ja yksilön markkina arvo määräytyy projektien referenssilistan perusteella. Millaisia projektiosaajia ammattikorkeakoulut pyrkivät kouluttamaan? Ridderstråle & Nordström (2000) ovat luonnehtineet kuvauksen projektityöntekijästä, homo projecticus, joka menestyy projektein organisoidussa maailmassa. Tällainen henkilö omaa laajaa osaamista, on kohtalaisen hyvä kaikessa, mutta erityisen hyvä jollakin alalla, omaa hallittua riskinottokykyä ja on rohkea, yritteliäs sekä verkostoitumiskykyinen. Hän on uniikki, ei kuitenkaan keskinkertainen. Onnistuvatko AMK:t tuottamaan työelämään edellä kuvattuja osaajia projektioppimisen keinoin? LÄHTEET Coles, C. R. (1999). Onko ongelmalähtöinen oppiminen ainoa tapa? Teoksessa D. Boud & G. Feletti. Ongelmalähtöinen oppiminen, uusi tapa oppia. PBL. Helsinki:Hakapaino, Eteläpelto, A. & Tourunen, E. (1999). Työelämälähtöinen projektiopiskelu tietojärjestelmän suunnittelijoiden asiantuntijuuden rakentamisessa. Teoksessa S. Honkimäki (toim.) Opetus, 13

14 vuorovaikutus ja yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylän yliopistopaino, Greeno, J.G., Collins, A.M. & Resnick, L. (1996). Cognition and learning. Teoksessa D.C. Berliner & R.C. Calfee (toim.) Handbook of educational psychology. New York: Macmillan, Helakorpi, S. & Olkinuora, A. (1997). Asiantuntijuutta oppimassa. Ammattikorkeakoulupedagogiikkaa. Porvoo:WSOY. Häkkinen, P. & Arvaja, M. (1999). Kollaboratiivinen oppiminen teknologiaympäristössä. Teoksessa A. Eteläpelto & P. Tynjälä (toim.) Oppiminen ja asiantuntujuus. WSOY: Juva Jalava, U. & Virtanen, P. (1995). Moniammatillinen projektitoiminta. Avain hyvinvointipalvelujen tulevaisuuteen. Kirjayhtymä Oy. Helsinki: Tammerpaino Oy. Kaartinen, V. (1996). Aktiivinen oppiminen lukijaksi ja äidinkielen opettajaksi. Turun yliopisto. Julkaisuja C:128. Turku: Painosalama. Levy, P.E., Albright, M.D., Cawley, B.D & Williams, J.R (1995). Situational and individual determinants of feedback seeking: A closer look at the process. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 62, Mezirow, J. (1981). A critical theory of adult learning and education. Adult education 32 (1), Ojanen, S. (2000). Ohjauksesta oivallukseen. Ohjausteorian kehittelyä. Helsingin yliopiston tutkimus ja koulutuskeskus Palmenia. Saarijärvi: Saarijärven offset Oy. Rauhala, L. (1995). Tajunnan itsepuolustus. Helsinki: Yliopistopaino. Riddestråle, J. & Nordström, K. (2000). Funky Business. Talent Makes Capital Dance. London & Edinburgh: Book House Publishing AB. Silkelä, R. (1996). Persoonallisesti merkittävä oppimiskokemus on eksistentiaalissemioottinen merkki. Synteesi 4/

15 Stenlund, H. (1986). Projektin ohjaus. Helsinki: Valtion painatuskeskus. Tynjälä, P. (1999). Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivistisen oppimisnäkemyksen perusteita. Tampere: Kirjayhtymä. Vesterinen, P. (2001). Projektiopiskelu ja oppiminen ammattikorkeakoulussa. Studies in Education, Psychology and Social Research, 189. University of Jyväskylä. Jyväskylän yliopistopaino. Virtanen, P. (2000). Projektityö. WSOY. Porvoo. 15

PROJEKTIOPPIMINEN. 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1

PROJEKTIOPPIMINEN. 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 PROJEKTIOPPIMINEN PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet... 1 1.1.1 Oppimisteoreettiset perusteet... 1 1.1.2 Asiantuntijuus ja työelämä...

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Tampereen ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opettajankoulutuksen opinnäytetyö PBL ja verkko-opetus ammattikorkeakoulun pedagogiikan kehittämisessä Case Turun ammattikorkeakoulu Haapamäki

Lisätiedot

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS Raimo Mustonen, lehtori, KM, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Luonnontieteet, Kajaani. Pekka Tervonen, lehtori, KTM, Kajaanin ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Hotelli-, ravintola- ja matkailualan opiskelijoiden kokemuksia ensimmäisestä työharjoittelusta Kasvatustieteiden yksikkö Ammattikasvatus

Lisätiedot

PEDAGOGISEN AJATTELUN KEHITTYMINEN AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN AIKANA

PEDAGOGISEN AJATTELUN KEHITTYMINEN AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN AIKANA PEDAGOGISEN AJATTELUN KEHITTYMINEN AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN AIKANA Heidi Jelonen Kehittämishankeraportti Toukokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Tekijä(t)

Lisätiedot

OPISKELUAIKAISET TYÖELÄMÄKOKEMUKSET TRADENOMIEN AMMATILLISEN ASIANTUNTIJUUDEN RAKENTAJINA

OPISKELUAIKAISET TYÖELÄMÄKOKEMUKSET TRADENOMIEN AMMATILLISEN ASIANTUNTIJUUDEN RAKENTAJINA Leena Salunen OPISKELUAIKAISET TYÖELÄMÄKOKEMUKSET TRADENOMIEN AMMATILLISEN ASIANTUNTIJUUDEN RAKENTAJINA Pro gradu -tutkielma Syyslukukausi 2006 Kasvatustieteen laitos Jyväskylän yliopisto Salunen, Leena.

Lisätiedot

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ BM- KLUBI PÄIJÄT HÄME 25.5.2015 BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ Työelämätaidot Oppimaanoppiminen Sisällysluettelo 1 Lukijalle... 4 2 Benchmarkingklubi Päijät Häme... 5 3 Työn taustaa... 6 4 Työn tavoitteet

Lisätiedot

Koulutussuunnittelijan ammatillinen kasvu

Koulutussuunnittelijan ammatillinen kasvu Koulutussuunnittelijan ammatillinen kasvu Pro gradu -tutkielma Anita Manninen 0364225 Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatustiede Lapin yliopisto Esa Poikela 2015 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden

Lisätiedot

JOS MOTIVAATIO EI OLE KUNNOSSA, HYVÄKIN TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA ON HUONO

JOS MOTIVAATIO EI OLE KUNNOSSA, HYVÄKIN TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA ON HUONO JOS MOTIVAATIO EI OLE KUNNOSSA, HYVÄKIN TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA ON HUONO Ammattiopisto Lappian lähihoitajaopiskelijoiden kokemuksia työssäoppimisen onnistumiseen vaikuttavista asioista. Pro gradu tutkielma

Lisätiedot

EKSKURSIO PROJEKTIPAJOIHIN

EKSKURSIO PROJEKTIPAJOIHIN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 193 TUTKIMUKSIA Marjo Kumpula EKSKURSIO PROJEKTIPAJOIHIN Opiskelijoiden kokemuksia monialaisista oppimisprojekteista TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 193 Turun

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

Kohti Oppimisen ja Osaamisen Ek Kohti Oppimisen ja Osaamisen Ekosysteemiä osysteemiä

Kohti Oppimisen ja Osaamisen Ek Kohti Oppimisen ja Osaamisen Ekosysteemiä osysteemiä Kohti Oppimisen ja Osaamisen Ekosysteemiä Learning and Competence Creating Ecosystem - LCCE Toimittaneet Sinikka Ruohonen ja Leena Mäkelä-Marttinen Kohti Oppimisen ja Osaamisen Ekosysteemiä Learning and

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 46 Laura Salmi & Kyllikki Kupari (toim.) LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 46 Learning by

Lisätiedot

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Varhaiskasvatuksen koulutus Pro gradu -tutkielma Laura Pisto Kesäkuu 2013 Tampereen

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO 1 Seppo Helakorpi MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO Tausta-artikkeli mentorin asiantuntijuuteen ja sen arviointiin 2 Seppo Helakorpi Mentorointi ja hiljainen tieto Työn muutos kohti oppivaa organisaatiota

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

T A M P E R E E N Y L I O P I S T O. Pedagoginen johtajuus päiväkodin johtajien ja lastentarhanopettajien

T A M P E R E E N Y L I O P I S T O. Pedagoginen johtajuus päiväkodin johtajien ja lastentarhanopettajien T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Pedagoginen johtajuus päiväkodin johtajien ja lastentarhanopettajien silmin Opettajankoulutuslaitos Varhaiskasvatuksen yksikkö Kasvatustieteen erityisesti varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Syyslukukausi 2010 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Susanna Löf Osaamiskartta oppimisen

Lisätiedot

Näkökulmia opiskelijoiden yrittäjyyteen

Näkökulmia opiskelijoiden yrittäjyyteen Tarja Römer-Paakkanen (toim.) Yrittäjyyden ituja Näkökulmia opiskelijoiden yrittäjyyteen Teemaryhmäjulkaisu Haaga-Helia Kehittämisraportteja 1/2011 Julkaisujen myynti HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu http://shop.haaga-helia.com

Lisätiedot

Kehittämisestä käytäntöön

Kehittämisestä käytäntöön Kehittämisestä käytäntöön tekoja aikuisopiskelijan oppimisen edistämiseksi Leena Koivumäki & Tuija Strandén-Mahlamäki HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 5 Leena Koivumäki

Lisätiedot

Pirjo Malin & Aino Rikkinen (toim.) HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ AVAIN LAATUUN JA VAIKUTTAVUUTEEN

Pirjo Malin & Aino Rikkinen (toim.) HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ AVAIN LAATUUN JA VAIKUTTAVUUTEEN Pirjo Malin & Aino Rikkinen (toim.) HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ AVAIN LAATUUN JA VAIKUTTAVUUTEEN AiHe-projektin tuloksia 2006 Työssä oppiminen ja työelämäyhteistyö -asiantuntijatyöryhmä

Lisätiedot

TUTKIMUSPAJA: OPETUSMENETELMÄN JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN

TUTKIMUSPAJA: OPETUSMENETELMÄN JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN TUTKIMUSPAJA: OPETUSMENETELMÄN JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ SUMMARY 1 JOHDANTO...4 1.1 Projektin lähtötilanne...4 1.2 Tutkimuspaja-menetelmä...6 1.3 Teoreettinen viitekehys...8

Lisätiedot

Mahdollisuuksia LCCE -opettajuudessa

Mahdollisuuksia LCCE -opettajuudessa Haasteista Mahdollisuuksia LCCE -opettajuudessa Learning and Competence Creating Ecosystem - LCCE Toimittaneet Sinikka Ruohonen ja Sinikka Pekkalin Haasteista Mahdollisuuksia LCCE -opettajuudessa Learning

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

TULEVAISUUTEEN SUUNTAAVA TUTKIVA JA KEHITTÄVÄ OPPIMINEN AVOIMISSA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ

TULEVAISUUTEEN SUUNTAAVA TUTKIVA JA KEHITTÄVÄ OPPIMINEN AVOIMISSA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ Kymenlaakson ammattikorkeakoulu TULEVAISUUTEEN SUUNTAAVA TUTKIVA JA KEHITTÄVÄ OPPIMINEN AVOIMISSA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen Mirja Nurmi Kotka 2007 Kymenlaakson

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2011-2012

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2011-2012 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2011-2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. KÄSIKIRJAN KÄYTTÄJÄLLE... 2 2. OPETTAJAN OSAAMINEN OPINTOJEN TAVOITTEENA... 3

Lisätiedot

Tekemällä oppimisen sytyttäjä

Tekemällä oppimisen sytyttäjä Tekemällä oppiminen (learning by doing) on toiminnasta oppimista ja se on yksi vanhimmista oppimismenetelmistä. Tämän kuvauksen tarkoituksena on esitellä tekemällä oppimisen kehittämisprosessin käynnistäminen

Lisätiedot