Kysymykset ja vastaukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysymykset ja vastaukset 13.6.2013"

Transkriptio

1 1(15) Porvoon kaupungin käyttövaltuushallinta 1. KYSYMYS: Tarjouspyynnössä mainitaan SaaS mahdollisena toimitusvaihtoehtona. Hintaliite ei tue kuitenkaan tue tätä vaihtoehtoa. Onko järjestelmätoimitus ensisijainen toimitusmalli? Kyllä, tarjouspyynnön mukaan: Liite 1. kohta KYSYMYS: Toimitusaika on vuoden 2013 loppuun mennessä. Tarkoittaako tämä sitä, että sopimus toimittajan kanssa tehdään elokuun alussa? 3. KYSYMYS: Osa tietoturvatasovaatimuksista (liite 7) koskee käyttöpalvelun suorittamista, vaikka se ei kuulu tarjouspyynnön kohteeseen. Miten näihin kysymyksiin tulee vastata tässä tapauksessa? Tarjouspyynnön liitteen 7 mukaiset tietoturvavaatimukset tulee toteutua projektin aikana. Toimittajan tulee vastata tarjouksessaan mitä kohdat toteutuvat tarjotussa toimitusmallissa ja mitkä kohdat tulevat asiakkaan vastuulle Järjestelmän vaatimuksia koskevaan taulukkoon (liite 1.3) liittyviä kysymyksiä: 4. KYSYMYS (Peruskäyttäjän on pystyttävä valitsemaan esimies, jolle käyttöoikeuspyyntö ohjataan. Ks KT1 ja KT2): Millä edellytyksillä esimiehen valinta tapahtuu (esim. valittavat esimiehet aina määritelty käyttäjän esimieheksi)? Esimiestieto tulee HRM:stä, vaihtoehtoinen esimies tulee olla vapaasti valittavissa esimiesten joukosta. 5. KYSYMYS (KV -järjestelmän käyttäjätietovaraston skeemaa täytyy voida muokata): Tarkoitetaanko tällä lähinnä vapaavalintaisten attribuuttien lisäämistä käyttäjille? Jos jotain muita tarpeita käyttäjätietovaraston skeeman muokkaamiselle on, voidaanko niistä saada tarkempi kuvaus?

2 2(15) Tässä tarkoitetaan attribuuttien lisäämisen/muokkamisen mahdollisuutta. 6. KYSYMYS (KV -järjestelmän täytyy pystyä vastaanottamaan ja käyttämään, esim. kuittauksena, sähköpostina tai tekstiviestinä saapuvia sanomia): Tarkoitetaanko tällä lähinnä esim. sähköpostitse tai tekstiviestitse saapuvia hyväksyntäpyyntöjen kuittauksia? Onko mahdollista saada kuvaus erityyppisistä sanomista joita KV-järjestelmän tulee pystyä tulkitsemaan? Tarkoitetaan nimenomaan hyväksymispyyntöjen kuittauksia. 7. KYSYMYS (Pääkäyttäjän palvelujärjestelmään tekemiin muutoksiin on voitava liittää työnkulku): Onko mahdollista saada esimerkki tällaisesta palvelujärjestelmään tehtävästä muutoksesta ja siihen liittyvästä työnkulusta? Pääkäyttäjän kohdejärjestelmässä tekemiin muutoksiin tulee voida tehdä työnkulku kuittauksineen sekä mahdollisine hyväksymisineen esimerkiksi tilanteessa, jossa kohdejärjestelmään tehtävä muutos vaatii kahden ihmisen toimenpiteitä. 8. KYSYMYS (KV -järjestelmässä on oltava valmis tuki yleisimmin käytetyille tietokannoille, hakemistoille ja käyttöjärjestelmille): Voiko tätä tarkentaa nimeämällä tarvittavat valmiit liitynnät? Tähän vaatimukseen odotetaan listaa toimittajilta, millä alustalla (käyttöjärjestelmä, tietokanta ja hakemistopalvelut) ratkaisu on toteutettu, sekä mitä liittymiä tarjottavalla ratkaisulla on toteutettu. Vuonna 2013 kriittisimmät liittymät ovat AD ja HRM, muut myöhemmin harkittavat integraatiot selviävät tarjouspyynnön liitteistä 1.1 ja KYSYMYS: Hinnoittelutaulukon lisenssikustannuskohdassa lasketaan 4000 ja lisenssin hankintahintojen keskiarvo, mutta ylläpitokohdissa vastaavista määristä lasketaankin summa. Olisin kuvitellut että niidenkin kohdalla olisi laskettu keskiarvo sekä ensimmäisen vuoden että 3 jatkovuoden osalta. Ylläpito lasketaan 4000 käyttäjän mukaan neljälle vuodelle. Lisenssimäärän osalta lasketaan vertailuhintaan mahdollinen käytön laajeneminen. 10. KYSYMYS ("Toimituskokonaisuuden laajuudenhallinnassa tulee huomioida että KV - ohjelmistohankinnalle on varattu vuodelle 2013 n budjetti ja se, että toimituksen pitää olla valmis ja tuotannossa vuoden 2013 loppuun mennessä."):

3 3(15) Koskeeko budjetti koko hankintaa (projektityötä + ohjelmistokustannukset) vai pelkkiä lisenssikustannuksia? Budjetti koskee koko hankintaa. 11. KYSYMYS: Liitteessä 1. mainitaan järjestelmän piiriin kuuluvan 9500 käyttövaltuutettua. Ovatko ko käyttäjät sisäisiä vai ulkoisia käyttäjiä? Kauppaliset ohjelmistot usein lisensöidään eri käyttäjäryminen mukaan ja tieto sisäisten ja ulkoisten käyttäjien määrästä on merkittävä tekijä ohjelmistojen hinnoittelussa. Käyttäjistä 4000 on kaupungin palkkalistoilla tai vastaavassa suhteessa Porvooseen, 6000 on muita käyttäjätunnuksia, esim. opiskelijat. Tarjouspyynnön liite 2 soluun D10 tulee kysymyksen mukaisella jaottelulla sisäiset käyttäjät ja soluun D11 sisäisten lisäksi myös ulkoiset käyttäjät sekä volyymialennukset. Tarkemmat lisenssien yksikköhinnat ja hinnoittelurakenteet voi kuvata tarjousdokumentissa. 12. KYSYMYS ("Käyttöliittymä pitää toteuttaa suomeksi ja ruotsiksi, niin että käyttäjä valitsee käytettävän kielen järjestelmään sisään kirjautuessaan tai käyttäjän päänäytöltä. Osa järjestelmän käyttämistä tiedoista (esimerkiksi KV järjestelmän roolipakettien nimet ja kuvaukset, toimenkuvat, tittelit) ovat sekä suomeksi että ruotsiksi, näissä tapauksissa käyttöliittymän pitää osata käyttää oikeaa käännöstä myös tietosisällöstä. Käännöksiä varten voidaan tuottaa käännöstaulut KV järjestelmää varten."): Toimittaako ja vastaako Asiakas käännöstauluista KV-järjestelmää varten? 13. KYSYMYS ("KV -järjestelmän käyttäjätietovaraston rakennetta ja sisältöä tulee voida muuttaa ja laajentaa tulevia tarpeita varten. KV -järjestelmässä tulee voida erotella erilaiset käyttäjät (ulkoiset ja sisäiset)."): Kuinka paljon ulkoisia käyttäjiä järjestelmän piiriin odotetaan tulevan? Katso vastaus kysymykseen KYSYMYS ("Monet sovellukset käyttävät AD:n käyttäjäryhmiä. Ryhmiä tullaan hallinnoimaan hankittavan KV järjestelmän kautta."): Kuuluuko ryhmien hallinnan toteuttaminen tarjouksen piiriin kuuluvaan toiminnallisuuteen (ennen vuoden 2013 loppua toteutettava toiminnallisuus)?

4 4(15) 15. KYSYMYS Liitteessä 1.2. mainitaan järjestelmiä, jotka eivät ole vaiheen 1 automaattisen provisioinnin piirissä. Mitkä järjestelmät kuuluvat automaattisen provisioinnin piiriin vaiheessa 1? AD, S-posti, Lync, sharepoint (intranet), Matkalasku M2. Mainittu tarjouspyynnön liitteessä 1 kohdassa KYSYMYS: Liitteessä 1.2. solussa Q3 mainitaan järjestelmän nimenä Aditro. Mitä järjestelmää tällä tarkoitetaan? Aditro taloushallintosovellukset (kirjanpito, myyntireskontra), palveluna Aditron konesalista. 17. KYSYMYS: Vastaako Asiakas liitteessä 1.2. mainittujen järjestelmien sisältämien integraatiorajapintojen tilauksesta, toimittamisesta ja dokumentoinnista? 18. KYSYMYS Miten ja mitkä muut järjestelmät integroidaan vaiheessa 1? Muut järjestelmät viedään valtuuksien hakuprosessin osalta KV -järjestelmään. Varsinainen valtuuksien antaminen tehdään KV -järjestelmän ohjauksessa, pääkäyttäjien toimesta ja automatisoidaan tarvittaessa vaiheessa II. Toimintamalli on kuvattu käyttötapauksena KT KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro:40. KV -järjestelmän on pystyttävä luomaan käyttäjään sidottu uusi exchange 2010-sähköpostilaatikko. ): Voidaanko Exchange sähköpostilaatikko luoda PowerShell scriptejä käyttäen? Kyllä

5 5(15) 20. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 41. AD-käyttäjätunnusten attribuutteja on pystyttävä muokkaamaan KV -järjestelmästä käsin. ): Mitä lähdejärjestelmästä saatavien tietojen perusteella provisioituja attribuutteja pitää pystyä muokkaan KV-järjestelmästä? AD objektin attribuutteja, ryhmäjäsenyyksiä. Määritellään tarkemmin AD liittymänsuunnitteluvaiheessa yhdessä valittavan toimittajan kanssa. 21. KYSYMYS: Mitkä ovar KV-järjestelmästä käsin muokattavat attribuutit ja kenellä on oikeus muokata niitä? Muokattavat attribuutit määritellään tarkemmin AD liittymänsuunnitteluvaiheessa yhdessä valittavan toimittajan kanssa. Muokkausoikeus on KV järjestelmän pääkäyttäjillä. 22. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 51. Järjestelmän on mahdollistettava vaarallisten rooli- ja käyttövaltuusyhdistelmien kuvaaminen): Määritteleekö Asiakas vaarallisten rooli- ja käyttövaltuusyhdistelmien listan? Kyllä, yhteistyössä valittavan toimittajan kanssa. 23. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 52.): Kuuluuko vaarallisten rooli- ja käyttövaltuusyhdistelmien toteutus vaiheen 1 piiriin (valmis ennen 2013 vuoden loppua)? Kyllä, ainakin kriittisimmiltä osin (maksaminen, tietoturva ja erityisjärjestelmä (kuten terveydenhuolto). Toteutuksen laajuus tältä osin suunnitellaan yhdessä valittavan toimittajan kanssa. 24. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 56. Kirjautuminen on tapahduttava ilman käyttäjän syötettä vakioidussa työasemaympäristössä. ) Tarkoitetaanko tällä kirjautumista KV-järjestelmään? Kyllä, AD -tunnistus. 25. KYSYMYS:

6 6(15) Onko Asiakkaalla käytössään kertakirjautumisratkaisu? Ei, tällä hetkellä käytössä olevat kertakirjautumiset perustuvat AD -tunnistautumiseen. 26. KYSYMYS: Jos Asiakkaalla ei ole kertakirjautumisratkaisua kuuluuko sen toteuttaminen ja lisenssit vaiheen 1 piiriin? Ei. 27. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 63. Uusien raporttien määrittelyssä on käytettävä hyväksi yleisesti käytettyjä raportointityökaluja. ): Voiko vaatimusta tarkentaa? IdM-järjestemissä on omia raportointimekanismejaan ja mm. lokitettava tieto on siirrettävissä muihin raportointijärjestelmiin. Vaatimuksella haetaan raporttien tekemisen ja muokkaamisen käyttäjäystävällistä ratkaisua. Raportit pitää pystyä luomaan ja muokkaamaan pääkäyttäjän toimesta vähäisellä koulutuksella. Toteutus on vaatimuksen mukainen jos pystytään viittaamaan ratkaisun toimivan kuten jokin yleisesti käytetty raportointityökalu. Vaatimusta ei täytä ratkaisu joka vaatii ohjelmointia. Lokitiedon ajoittain tehtävä analysointi voidaan tehdä toimitettavan ratkaisun ulkopuolella, kunhan järjestelmän omilla raporteilla saadaan kaikki normaalit KV toiminnan raportit. 28. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 76. KV järjestelmän raporttien sisältöä on voitava suodattaa monipuolisilla jakotekijöillä. ): Täyttyykö vaatimus jos esim. käyttövaltuuksia voidaan raportoida organisaation, järjestelmän ja henkilön perusteella tai muun vastaavan perusteella? 29. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 77. KV järjestelmän raportoinnin on mahdollistettava datamining tyyppiset tietosisältöhaut. ): Voidaanko vaatimusta tarkentaa? Data -mining tyyppisillä haulla tarkoitetaan tässä tapauksessa lähinnä porautumismahdollisuutta ja sivuttaisia hakuja. Esimerkiksi kun on etsitty käyttäjän kohdejärjestelmäkohtainen valtuus

7 7(15) organisaatio haulla voidaan pienellä vaivalla laajentaa haku muotoon näytä muutkin tämän järjestelmän käyttäjät. Tämän tyyppisiä hakuja suorittavat vain KV järjestelmän pääkäyttäjät 30. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 93. KV -järjestelmän täytyy pystyä vastaanottamaan ja käyttämään, esim. kuittauksena, sähköpostina tai tekstiviestinä saapuvia sanomia. ): IdM - järjestelmät tyypillisesti lähettävät sähköisiä viestejä tiedoksi tapahtumista halutuille tahoille. Mitä tarkoitetaan kyvyllä vastaanottaa viestejä? Esimerkiksi hyväksymiskuittauksen tulee voida laukaista automaattinen työnkulku/provisiointi/toimenpide. 31. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 96. KV -järjestelmän ylläpitoliittymän on esitettävä tarvittavat varmistuskysymykset ennen toimintaan merkittävästi vaikuttavien toimintojen loppuunviemistä. ): Voidaanko vaatimusta tarkentaa? Toimintaan merkittävästi vaikuttavat toimet ovat esimerkiksi koko järjestelmän alasajo tai prosessien pysäyttäminen, näistä pitää tulla varmistus kysymys esim. olet pysäyttämässä prosessia XYZ, haluatko jatkaa Kyllä/Ei 32. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 97. KV -järjestelmän on tarjottava rajapinnat, joiden kautta on voitava toteuttaa itsepalveluportaalin käyttöliittymän mahdolliset räätälöinnit. ): Voidaan ko. vaatimusta tarkentaa? Käyttöliittymän vähäiset muutokset pitää olla mahdollista toteuttaa KV järjestelmän pääkäyttäjien toimesta, ilman ohjelmointiosaamista. 33. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 134. HelpDeskin on pystyttävä perumaan käyttäjän tekemä käyttöoikeuspyyntö. ): Koskeeko vaatimus kaikkia käyttöoikeuspyyntöjä, myös sellaisia joissa helpdesk ei ole osallisena? Vaatimuksen toteuttaminen saattaa teknologista riippuen olla kallista. Tällä tarkoitetaan Porvoon Kaupungin Helpdeskin, KV -järjestelmän pääkäyttäjän oikeuksin, toteuttamaa käyttöoikeuspyynnön työnkulun peruttamista kokonaan, tai sen palauttamista uudelleen käsittelyyn. 34. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 147. KV-järjestelmä varmistaa tietomallin eheyden esimerkiksi estämällä kohdejärjestelmän poiston, mikäli siihen viitataan työnkuluissa tai se on jonkin tiedon ensisijainen lähde. ):

8 8(15) Vaatimus on hyvin laajasti tulkittavissa. Voidaanko vaatimusta tarkentaa, jotta sen tekninen toteutus on mahdollista arvioida? Esimerkkinä käyttövaltuuspaketin sisältämän kohdejärjestelmäobjektin poisto kv järjestelmästä tai työnkulussa olevan objektin poisto. Nämä eivät saa olla mahdollisia ilman erityistoimenpiteitä, esim varmistuskysymystä. Vaatimuksella haetaan suojaa eheydelle niin, että objektia joka on käytössä, ei voi helposti poistaa. 35. KYSYMYS (Liite 2. Hintataulukko): Hintataulukko ei ota kantaa sisäisten ja ulkoisten käyttäjien välillä. Näillä on kuitenkin merkitystä lisenssien hinnoittelussa. Voidaanko hintataulukossa ja tarjouspyynnössä määritellä sisäisten ja ulkoisten käyttäjien määrä? Katso vastaus kysymykseen KYSYMYS: Hyväksyykö Asiakas sekä avoimeen lähdekoodiin (Open Source), että kaupallisen ratkaisun teknologiavaihtoehtoina? 37. KYSYMYS: Preferoiko Asiakas osto- vai vuokralisenssejä? Vertailtavuuden vuoksi hinnat tulee ilmoittaa ostolisensseinä. 38. KYSYMYS (Liite 1.1.): Onko tarkoitus että ensimmäisessä vaiheessa provisioidaan/de-provisioidaan myös Exchange, Lync ja SharePoint sekä M2-oikeuksia? 39. KYSYMYS: Onko mahdollista tarjota federointiin muuta ratkaisua kuin MS ADFS2 jos toimittaja näin haluaa?

9 9(15) 40. KYSYMYS (Liite 1.4.): Miten, missä ja kenen toimesta luodaan, ylläpidetään, raportoidaan ja valvotaan käyttövaltuuspaketteja ja tai rooleja? Voiko toimittaja ehdottaa tähän sopivimmaksi katsomaansa tapaa? Kyllä voi ehdottaa. Lähtökohtana on ollut että tämän työn tekevät Porvoon KV järjestelmän pääkäyttäjät. Jos ajatuksena on tarjota tämä palveluna, pitää palvelu olla tarjouksessa selkeästi hinnoiteltuna ja esitettynä osana ylläpitokustannusta. 41. KYSYMYS: Miten olette määritelleet termit käyttövaltuuspaketti ja rooli eli mikä on näiden ero? Käyttövaltuuspaketti sisältää yhden tai useamman käyttövaltuuden. Työrooliin on kiinnitetty yksi tai useampi käyttövaltuuspaketti. 42. KYSYMYS: Provisiontitaulukossa ei kuvata työrooli nimistä atribuuttia (KT5). Missä järjestelmässä työrooli määritellään? HRM:n tittelitieto. 43. KYSYMYS: KT3: Kuinka tapahtuu työnantajaorganisaation tunnistaminen ja miten se näkyy käyttövaltuuksienhallintajärjestelmälle? KT3 liittyy erilaisiin vuokratyönä ostettujen palveluiden käyttöoikeuksien hallintaan (esim. lääkärit, jotka toimivat vuokratyömallilla). KT3:ssa kuvattu ensimmäisen vaiheen ulkopuolinen hyväksyjä tullaan perustamaan KV järjestelmään käsin. Näiden käyttäjien lukumäärä on pieni ja käyttäjän oikeuden perustamisen yhteydessä pitää antaa henkilökohtainen koulutus sekä salassapitosopimukset. KV järjestelmälle ko. käyttäjä näkyy kuten muutkin käyttäjät, oikeudet KV järjestelmään rajataan tehtävän mukaiseksi. 44. KYSYMYS:

10 10(15) KT4: Voiko toimittaja tarjota ratkaisua jossa käyttövaltuuksia hallitaan esim. roolien, käyttövaltuuspakettien tai muiden vastaavien kautta mutta hieman toisella tavalla kuin kuvattu käyttötapauskuvauksessa eli käyttäjälle ei ehdoteta mahdollisia rooleja vaan niitä hallitaan muuta kautta? Tarjous tulee tehdä tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntöä vastaamaton tarjous hylätään. 45. KYSYMYS (Liite 1.3. Hyväksyjän valintamahdollisuus-vaatimus): Millä edellytyksillä esimiehen valinta tapahtuu (esim. valittavat esimiehet aina määritelty käyttäjän esimieheksi)? Katso vastaus kysymykseen KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimuksissa on mainittu että KV -järjestelmän käyttäjätietovaraston skeemaa täytyy voida muokata. ): Tarkoitetaanko tällä lähinnä vapaavalintaisten attribuuttien lisäämistä käyttäjille? Jos jotain muita tarpeita käyttäjätietovaraston skeeman muokkaamiselle on, voidaanko niistä saada tarkempi kuvaus? Katso vastaus kysymykseen KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus KV -järjestelmän täytyy pystyä vastaanottamaan ja käyttämään, esim. kuittauksena, sähköpostina tai tekstiviestinä saapuvia sanomia ): Tarkoitetaanko tällä lähinnä esim. sähköpostitse tai tekstiviestitse saapuvia hyväksyntäpyyntöjen kuittauksia? Onko mahdollista saada kuvaus erityyppisistä sanomista joita KV-järjestelmän tulee pystyä tulkitsemaan? Katso vastaus kysymykseen KYSYMYS (Liite 1.3. Pääkäyttäjän palvelujärjestelmään tekemiin muutoksiin on voitava liittää työnkulku. ): Onko mahdollista saada esimerkki tällaisesta palvelujärjestelmään tehtävästä muutoksesta ja siihen liittyvästä työnkulusta? Katso vastaus kysymykseen KYSYMYS:

11 11(15) Mitkä ympäristöt (kehitys/testi/tuotanto) projektissa edellytetään toimitettavan? Tuotanto- ja testiympäristöt. 50. KYSYMYS (Liite 1.2. Provisiointikartta): Voidaanko olettaa, että Sote-toimikortti, SV-numero ja rekisteröintinumerotiedot saadaan HRMjärjestelmästä valmiina tietona? Ei tällä hetkellä. 51. KYSYMYS (Liite 1.2. Provisiointikartta): Täytyykö KV-järjestelmän generoida AD:lle merkitty userprincipalname uutta käyttäjää luotaessa? Ei. Tarjouspyynnön mukaan: Liite 1.1. kohta KYSYMYS: (Liite 1.2. Provisiointikartta): Täytyykö KV-järjestelmän generoida AD:lle merkitty samaccountname uutta käyttäjää luotaessa? Ei. Tarjouspyynnön mukaan: Liite 1.1. kohta KYSYMYS (Liite 1.2. Provisiointikartta): Voivatko sopimuksen aloitus- ja päättymispäivät olla muodossa ja eli sisältää etunollat? Tällä tarkkuudella määrittelyt tehdään projektin suunnitteluvaiheessa. 54. KYSYMYS (Liite 1. Yleiskuvaus hankittavasta KV -järjestelmästä 5.4 Vapaamuotoinen tilaus ja vaaralliset työyhdistelmät.): Montako vaarallisen työyhdistelmän toteuttavaa sääntöä edellytetään toteutettavan projektissa? Tässä vaiheessa lopullinen lukumäärä ei ole tiedossa. Tarjouksessa voi olettaa että sääntöjä toteutetaan projektin aikana 5:lle yhdistelmälle.

12 12(15) 55. KYSYMYS (Liite 1. Yleiskuvaus hankittavasta KV-järjestelmästä kappale 6 Ylläpito ja tuki.): Oletetaanko, että toimitettavan ohjelmiston osalta kaikki siihen tulevat tietoturva- ja versiopäivitykset sisältyvät tukipalveluun vai ainoastaan analysoinnin perusteella asiakasympäristössä tarpeelliseksi katsotut päivitykset? Toimitettavan ohjelmiston osalta kaikki päivitykset. 56. KYSYMYS (Liite 1. Yleiskuvaus hankittavasta KV-järjestelmästä kappale 6 Ylläpito ja tuki.): Mikä on täsmällisemmin kuvattuna riittävä taso ohjelmiston toiminnan reaaliaikaiseen monitorointiin ja valvontaan kun varsinaiset infran käyttöpalvelut eivät kuulu ratkaisuun? KV järjestelmällä ei ole merkittävää reaaliaika- tai 24/7 vaatimusta, tukijärjestelmänä. Toimittajan oletetaan tietävän ja osaavan kuvata tarjoamansa ratkaisuun soveliaan monitoroinnin sen prosessien tilasta. 57. KYSYMYS (Liite 1.4. Käyttötapaukset. KT12): Edellytetäänkö tekstiviestinä toimitusta toteutuksessa? Tarjoaako Porvoo tällöin operaattorin tekstiviestirajapinnan lähettämistä varten? Tässä haetaan parasta tapaa KT12 toiminnolle. Sms-gateway hankitaan Porvoon toimesta jos sellainen ratkaisuun tarvitaan. 58. KYSYMYS (Liite 1.5. Käyttöönottoprojekti tehtäväluettelo): Tarjoaako Porvoo kaikista projektiin kuuluvista järjestelmistä testikohdejärjestelmät käyttöön projektin koko ajaksi? Ei. 59. KYSYMYS (Liite 1.5. Käyttöönottoprojekti tehtäväluettelo): Ovatko sarakkeet Toimittaja ja Porvoo vastuunjaot ehdottomia htp-työmäärien arvioinnissa vai voiko toimittaja esittää poikkeavan näkemyksensä vastuunjaosta? Tarjoaja voi esittää poikkeavan näkemyksen. 60. KYSYMYS (Liite 2. Hintataulukko):

13 13(15) Ylläpitotyössä ei hinnoitella erikseen mahdollisesti tarvittavaa sovellustukityötä tuntihintana lainkaan? Miten toimittaja voi kuvata tai arvioida vuositasolla tarvittavan tuen määrän vertailukelpoisesti? Ylläpitotyöstä pyydetään arvio euroina ensimmäiselle (1.) vuodelle ja kolmelle (3) seuraavalle vuodelle. On toimittajan vastuulla arvioida mihin työmäärään ja tuntihintaan tuo ilmoitettava ylläpitokustannus perustuu. Vertailu tehdään tarjouspyynnön mukaan eurojen, ei työmäärän perusteella. 61. KYSYMYS (Liite 7. Selvitys tietoturvataso ja ): Edellytetäänkö projektin tuloksena jatkuvuussuunnittelua ja suunnitelmaa? Kyllä 62. KYSYMYS (Liite 7. Selvitys tietoturvataso sekä ): Edellytetäänkö projektin tuloksena jatkuvuussuunnitelman harjoittelua projektin aikana? Kyllä, harjoittelu liitetään osaksi tuotantotestejä. 63. KYSYMYS (Liite 7. Selvitys tietoturvataso ): Tehdäänkö palautustestaus testi- vai tuotantoympäristössä? Ensisijaisesti testiympäristössä 64. KYSYMYS (Liite 7 Selvitys tietoturvataso.): Merkittävä osa toimittajalle merkityistä ja vastuutetuista tehtävistä vaikuttaa kuuluvan käyttöpalveluiden toimittajalle tai Porvoolle (esim. varmuus- ja suojakopiot eri palotiloissa, palomuurit, palomuurisäännöt, liikenteen suodatus, haittaohjelmasuojaukset palvelussa) onko tarkoituksena tarjouspyyntöön vastatessa merkitä jokaisen tällaisen vaatimuksen kohdalle Ei ja kirjoittaa toimittajan kommentti? Miten tarjoajia voidaan vertailla, jos osan mielestä vaatimus kuuluu käyttöpalveluihin ja osan mielestä ei? Ohje-välilehdellä kuitenkin ristiriitaisesti mainitaan Kaikki tietoturvatasovaatimukset ovat pakollisia ja niiden toteuttaminen tulee sisältyä tarjottavaan hintaan.

14 14(15) Katso vastaus kysymykseen KYSYMYS (Liite 1.1.) Hankittavan järjestelmän tulee pystyä provisioimaan kohdejärjestelmiä ilman muutostarpeita kohdejärjestelmiin. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Tällä tarkoitetaan yleisten rajapintojen käyttöä provisioinnissa. Esimerkiksi AD liittymä pitää toteuttaa ilman muutoksia AD:ssa. 66. KYSYMYS (Liite 1.3.): Uusien raporttien määrittelyssä on käytettävä hyväksi yleisesti käytettyjä raportointityökaluja. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä KV-järjestelmän kannalta (ja sen toimittajan kannalta). Katso vastaus kysymykseen KYSYMYS (Liite 1.3.): Itsepalveluportaalissa vaihdettu salasana on pystyttävä levittämään muihin palvelujärjestelmiin. Mitä ovat muut palvelujärjestelmät tässä yhteydessä? Tarjouspyynnön mukaan. Liite 1.1. Kappale KYSYMYS (Liite 1.3.): KV -järjestelmään on voitava määritellä mitkä tiedot kohdejärjestelmistä luetaan KV -järjestelmään ja mitkä tiedot kirjoitetaan KV -järjestelmästä kohdejärjestelmään. Olisiko teillä esimerkkiä, joka avaisi vaatimuksen ensimmäistä kohtaa (mitkä tiedot luetaan KV-järjestelmään)? Tarjouspyynnön mukaan. Liite 1.2. sarake F. 69. KYSYMYS (Liite 1.3.): KV -järjestelmän ylläpitoliittymän on esitettävä tarvittavat varmistuskysymykset ennen toimintaan merkittävästi vaikuttavien toimintojen loppuun viemistä. Tarkoittaako tämä esimerkiksi käyttöliittymässä kysymysdialogia tms. toimintoa ennen operaation toteutusta? 70. KYSYMYS (Liite 1.3.):

15 15(15) KV -järjestelmän on pystyttävä tuottamaan reaaliaikainen raportti keillä kaikilla on oikeudet pääkäyttäjän hallinnoimaan järjestelmään. Mitä pääkäyttäjää tässä tarkoitetaan ja minkä järjestelmän? Kohdejärjestelmän pääkäyttäjää, manuaalisesti hallinnoidusta järjestelmää, jonka käyttövaltuudet on anottu KV -järjestelmän kautta pitää anotuista valtuuksista saada raportti. Raporttia käytetään KV järjestelmän ja ko. kohdejärjestelmän oikeustietojen vertailuun. 71. KYSYMYS (Liite 1.3.) Oikeuksien siirron on käynnistettävä siihen määritelty työnkulku (esimerkiksi viesti hyväksymisoikeuden siirtäjän esimiehelle) -> Voisiko tätä vaatimusta vielä avata vähän laajemmalla esimerkillä. Mistä siirrosta tässä oikeasti on kysymys? Tällä vaatimuksella pyritään estämään esim. loman aikaisten vaarallisten hyväksymisoikeuksien muodostuminen. Oikeuksia on mahdollista siirtää mutta siirtoon pitää liittyä esimiehen informointi. Sama periaate on myös vaarallisten työyhdistelmien hyväksymisessä. 72. KYSYMYS (Liite 1.3.): Pääkäyttäjän palvelujärjestelmään tekemiin muutoksiin on voitava liittää työnkulku. Siis KVjärjestelmään tehtävien parametrointien yms. muutosten pitää mennä erillisen hyväksynnän kautta? Tässä tarkoitetaan työnkulkua (kuittauksia/hyväksyntöjä) manuaalisesti ylläpidettäviin mutta KV -järjestelmän kautta anottaviin kohdejärjestelmien käyttövaltuuksiin. Esimerkiksi tilanteessa, jossa kohdejärjestelmään tehtävä muutos vaatii kahden ihmisen toimenpiteitä.

ADMIN. Käyttöopas 08Q4

ADMIN. Käyttöopas 08Q4 ADMIN Käyttöopas 08Q4 Sisällysluettelo Uuden käyttäjän lisääminen...3 Käyttäjän poistaminen...3 Oikeudet...4 Käyttäjäasetukset...6 Aktiviteetin määritys...8 Aktiviteetin määrittely...8 Kenttämäärittelyt...9

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset:

Kysymykset ja vastaukset: Kysymykset ja vastaukset: Kysymys 1 Voidaanko JYSE2009 Palvelut sopimusehtoja täydentää JIT2007 sopimusehdoin (Yleiset sopimusehdot, JIT2007 sovellukset, JIT2007 Palvelut)? Vastaus 1 Hankinnassa noudatetaan

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Tietoturvaselvitykset ja asiantuntijakonsultointi roolipohjaisen käyttäjähallinnan osalta

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Tietoturvaselvitykset ja asiantuntijakonsultointi roolipohjaisen käyttäjähallinnan osalta Potilastiedot ja tietoturvallisuus Tietoturvaselvitykset ja asiantuntijakonsultointi roolipohjaisen käyttäjähallinnan osalta Terveydenhuollon atk-päivät 26.-27.5.2009, Redicom Oy jukka.koskinen@redicom.fi

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta Metsähallitus ilmoittaa käynnissä olevista

Lisätiedot

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2 SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJEET TAKSIAUTOILIJAT SISÄLLYS 1. Palveluun rekisteröityminen... 2 2. Palveluun kirjautuminen... 2 3. Etusivu... 2 4. Autojen lisääminen... 3 5. Kuljettajaryhmät ja niiden perustaminen...

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Visma Econet Pro. Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet. Visma Software Oy, 2013 www.visma.fi

Visma Econet Pro. Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet. Visma Software Oy, 2013 www.visma.fi Visma Econet Pro Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet Oppaan päiväys: 19.11.2013. Asiakasneuvonta: Helpdesk: kirjautuminen Visma Econet -infolinen tai osoitteen www.visma.fi/helpdesk kautta

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. KEHITTÄMISKESKUS OY HÄME 1 (11) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Integroitu asiakashallinta Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

LIITE 2. Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevat vertailuperusteet:

LIITE 2. Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevat vertailuperusteet: 1/ LIITE 2 Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevat vertailuperusteet: Tarjouskilpailu ratkaistaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen tarjoajan eduksi. Tarjousten kokonaistaloudellista

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset ja vastaukset Viite: TH01/PeRo Lapin ammattikorkeakoulu Oy Kysymykset ja vastaukset TYÖTERVEYSPALVELUIDEN HANKINTA Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Kysymykset ja vastaukset... 3

Lisätiedot

Tarjousten vertailu ja hankintapäätös

Tarjousten vertailu ja hankintapäätös Tarjousten vertailu ja hankintapäätös Asiantuntija Laura Heinonen 12.11.2014 Järjestelmän hyödyntäminen myös kilpailutusprosessin lopussa Järjestelmällä voi hoitaa koko kilpailutusprosessin alusta loppuun

Lisätiedot

1) Onko (tai saadaanko) tarjouspyynnössä valmis pohja projektisuunnitelmalle vai tuottaako toimittaja sen?

1) Onko (tai saadaanko) tarjouspyynnössä valmis pohja projektisuunnitelmalle vai tuottaako toimittaja sen? Tässä dokumentissa vastataan määräaikaan mennessä saapuneisiin lisätietopyyntöihin ja kysymyksiin liittyen asiakaspalauteprosessin sähköistämiseen (VIDICO A31003). Tarjousten jättämisen määräaika on 11.1.2011

Lisätiedot

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen OHJE Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen Johdanto 3 1. Sonera Omat Sivut -tilin luominen

Lisätiedot

Päätelaitepalvelu VALTTI valtionhallinnon henkilöstön käyttöön

Päätelaitepalvelu VALTTI valtionhallinnon henkilöstön käyttöön Päätelaitepalvelu VALTTI valtionhallinnon henkilöstön käyttöön Tuotevastaava Jyrki Lehtonen & Projektipäällikkö Jouni Tiainen, Valtori Valtio Expo 17.5.2016 Päätelaitepalvelu VALTTI Tuotevastaava Jyrki

Lisätiedot

Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä

Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä kumppaniyritykset Toimittajayritykset kumppaniyritykset Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä Henkilöt Ajoneuvot Portti Vieraat Kulkulupahakemukset Perehdytysilmoittautumiset Ajolupahakemukset

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 (5) SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: HAAGA-HELIA Oy Ab konserni Y- tunnus: 2029188-8 Osoite: Ratapihankatu 13, 00520 Helsinki Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Kiekun käyttövaltuushallinnan uuden välineen tuomat muutokset alkaen

Kiekun käyttövaltuushallinnan uuden välineen tuomat muutokset alkaen Kiekun käyttövaltuushallinnan uuden välineen tuomat muutokset 30.11.2015 alkaen 16.11.2015 Sisällysluettelo 1. Kiekun käyttövaltuushallinnan kehittämisen tavoitteet 2. Yleistä uudesta käyttövaltuushallinnan

Lisätiedot

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille Jan Malmström Mepco Oy Projektiorganisaatioiden haasteita Investoinnin myyminen johdolle ja johdon sitoutuminen Organisaation totuttujen toimintamallien

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 Päivitetty 27.4.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 5 SAAPUNEET HAKEMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY...4

Lisätiedot

Meeting Plannerin käyttöohje

Meeting Plannerin käyttöohje Meeting Plannerin käyttöohje Näytteilleasettaja & Yhteistyökumppani Sisällysluettelo Näytteilleasettajat ja yhteistyökumppanit... 2 Sisään kirjautuminen... 2 Järjestelmän etusivu... 2 Peruskäyttäjien näkymät...

Lisätiedot

ATEA eshop. Järjestelmänvalvojan perusopas

ATEA eshop. Järjestelmänvalvojan perusopas Järjestelmänvalvojan perusopas Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kohdeyleisö... 3 Dokumentin sijainti... 3 Erityiset tiedot... 3 1. Kirjautuminen... 4 2. Käyttäjien hallinta... 5 3. Lisenssien määrän muuttaminen...

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-jälleenmyyjäkonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 3.1 syyskuu 12, 2013 Voimassa 15.8.2013 lähtien Sisältö Mikä on VIP-jälleenmyyjäkonsoli?... 4 Aloitus...

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Sisältö Mikä on Tarjouspalvelu-toimittajaportaali? Mitä hyötyä ja etuja toimittajalle? Miten Tarjouspalvelua käytetään? Tarjouspalveluun pääseminen

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

31.3.2009. Alussa varmistettavien palvelimien käyttöjärjestelmät ovat seuraavat: Tampereen kaupunki Käyntiosoite Puhelin kirjaamo@tampere.

31.3.2009. Alussa varmistettavien palvelimien käyttöjärjestelmät ovat seuraavat: Tampereen kaupunki Käyntiosoite Puhelin kirjaamo@tampere. Kysymys 1 Palvelinten määrä ja mallit joita tulisi varmistaa? 500 Palvelimen mallit ovat seuraavat: Ellei toisin mainita niin palvelimet ovat Intel pohjaisia Räkkipalvelimet o Proliant DL380 G2, 33 kpl,

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista:

Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista: Tarjouspyynnön palveluvaatimus: Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista: 1. Ajanvaraus kriittinen 2. Kertomus kriittinen 3. Työnantajan kertomus 4.

Lisätiedot

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas 02/2015 Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Kirjautumalla

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Tarjouspyyntö JOHDON RAPORTOINTIRATKAISUSTA

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Tarjouspyyntö JOHDON RAPORTOINTIRATKAISUSTA 13.11.2012 1 (7) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyyntö JOHDON RAPORTOINTIRATKAISUSTA KYSYMYS 1 Liite 4. Kohta 6. Tarjoajalla on viimeisen kolmen vuoden ajalta vähintään viisi (5) vastaavaa referenssiä.

Lisätiedot

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2 PILETTI Tekninen vaatimusmäärittely v. 0.2 2 Sisällysluettelo 1. Yleiskuvaus... 3 2. Taustajärjestelmä... 4 3. Palvelupisteiden sovellus... 4 4. Korttisovellus ja turvaratkaisu... 4 5. Rajapinnat... 5

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite L: Teknisten ympäristöjen kuvaus SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite L: Teknisten ympäristöjen kuvaus VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi

Lisätiedot

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET 8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET Tarjouspyyntöön määräaikaan 6.10.2014 klo 14.00 mennessä esitetyt kysymykset

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta

Varmaa ja vaivatonta Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Tekninen valvonta sähköisissä palveluissa Päällikkö Jarkko Saarimäki Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika jarkko.saarimaki@ficora.fi Ennakkokysymys

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. SEUTUKESKUS OY HÄME KUNTAPRO OY 1 (10) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Palvelunhallintajärjestelmä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille TraFin ulkoinen integraatio Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille Ohje 26.2.2014 Versio 1.1, Hyväksytty Luottamuksellinen Vastuutaho Trafi MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys

Lisätiedot

-kokemuksia ja näkemyksiä

-kokemuksia ja näkemyksiä Varmenne ja PKI-toteutuksen suuntaviivat huomioitavat tekijät -riskit-hyödyt -kokemuksia ja näkemyksiä Risto Laakkonen, HUS Tietohallinto 1 Varmenne ja PKI-toteutuksen suuntaviivat Sisältö lainsäädännön

Lisätiedot

Vastaukset tarjouspyynnöstä esitettyihin kysymyksiin

Vastaukset tarjouspyynnöstä esitettyihin kysymyksiin Asianhallinnan tarjouspyyntö Dnro 3356/1/14 Laatija: Janne Madetoja Dnro 3356/1/14 2 (9) 1. Johdanto Tässä dokumentissa vastataan tarjouspyynnöstä ja sen liitteistä esitettyihin kysymyksiin. Kysymyksiä

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 1.2.1 Suodatettava liikenne... 3 1.3 Palvelun rajoitukset...

Lisätiedot

TETRA-laajakaistatoistin Kuvaus ja vaatimukset

TETRA-laajakaistatoistin Kuvaus ja vaatimukset Liite 1 10.2.2010 Liite 1 2(6) Sisällysluettelo 1. Hankinnan kohteen määrittely... 3 2. Sähkötekniset vaatimukset... 3 3. Käyttöympäristö... 4 4. Mekaaniset vaatimukset... 4 5. Huoltoliitäntä [local maintenance

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

AV - SUUNNITTELUTARJOUS

AV - SUUNNITTELUTARJOUS AVQ3 18.11.2007 AV - SUUNNITTELUTARJOUS Ari Lepoluoto Copyright Avita Ry 2007 Avita Ry, Tykistönkatu 9, 00260 HELSINKI e-mail info@avita.org, tel (09) 463 2525 fax (09) 449 091 AVQ1 AV- SUUNNITTELUTARJOUS

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

Sisällys. 2 Aloittaminen. 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä. 5 Työajan mobiilikirjaus

Sisällys. 2 Aloittaminen. 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä. 5 Työajan mobiilikirjaus Sisällys 2 Aloittaminen 2 Ominaisuudet tuotantotyöntekijä esimerkissä 3 Ominaisuudet toimistotyöntekijä esimerkissä 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä 5 Ominaisuudet pääkäyttäjänä 5 Työajan mobiilikirjaus

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

1. kysymys: Tarjous annetaan tarjouspyynnön liitteenä olevilla kahdella lomakkeella. Voihan samassa tarjouksessa olla useampi hoitopaikka?

1. kysymys: Tarjous annetaan tarjouspyynnön liitteenä olevilla kahdella lomakkeella. Voihan samassa tarjouksessa olla useampi hoitopaikka? HUOM! TARJOUSPYYNTÖÄ ON KORJATTU 28.11.2012. Lisätieto 28.11.2012 Hammaslääkäripalvelut TRE: 7514//02.07.01/2012 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa huomioon tarjousta

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut Järjestelmän asetukset Järjestelmänhallinnan työkalut Ubuntussa järjestelmän hallintaan ja asetusten muokkaamiseen tarkoitetut ohjelmat on koottu Järjestelmä-valikon alle Asetukset- ja Ylläpito -alavalikoista

Lisätiedot

HSL: Tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko

HSL: Tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko 28.8.2013 1 (5) HSL: tekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat HSL:n tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelut

Lisätiedot

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1.

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Vastaukset tarjoajien osallistumispyyntöön liittyviin kysymyksiin 1 1. Kysymys Hankkeen internet-sivuilla on todettu Apotissa ei olla

Lisätiedot

Tikon kassamaksujen käsittely

Tikon kassamaksujen käsittely Lokakuu 2012 1 (14) Käyttöohje Lokakuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Turvakoodisarjojen käsittely... 4 1.1. Turvakoodisarjan selausnäyttö... 4 1.2. Turvakoodisarjan ylläpitonäyttö... 4

Lisätiedot

Tiedonsiirrot Oodista Noppaan

Tiedonsiirrot Oodista Noppaan Noppa: noppa.aalto.fi WebOodi: oodi.aalto.fi Tiedonsiirrot Oodista Noppaan Versio 2.1 06/2011 Tämä ohje täydentää sekä Oodin että Noppa-kurssiportaalin normaaleja henkilökunnan ohjeita ja on tarkoitettu

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (8) Toukokuu 2014 2 (8) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen aktivointi... 5 6. Eräajot

Lisätiedot

Linux - käyttöoikeudet

Linux - käyttöoikeudet Linux - käyttöoikeudet Seuraavaksi läpikäydään Linuxin käyttöoikeushallintaa. Lähteinä on käytetty seuraavia: http://fi.wikibooks.org/wiki/ubuntu_tutuksi Kuutti, Rantala: Linux http://doc.ubuntu.com/ubuntu/serverguide/c/user-management.html

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUKSIEN HAKU- JA MYÖNTÖPROSESSI

KÄYTTÖVALTUUKSIEN HAKU- JA MYÖNTÖPROSESSI KÄYTTÖVALTUUKSIEN HAKU- JA MYÖNTÖPROSESSI Maaseutuviraston Mavi Hd (Iacstuki) vastaa maataloushallinnon sovellusten käyttövaltuuksien myönnöstä ja toteutuksesta Sovellukset, joiden oikeuksia tehdään Mavissa

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

Pekka Hagström, 11.10.2007 Panorama Partners Oy

Pekka Hagström, 11.10.2007 Panorama Partners Oy Pekka Hagström, 11.10.2007 Panorama Partners Oy Identiteetin hallinnan osa-alueet Näkemys organisaatioiden nykyisistä IdM haasteista Katse eteenpäin - Identiteetin hallinnan Roadmap Identiteetinhallinnan

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Yritys nimeltä Redicom

Yritys nimeltä Redicom Kertakirjautuminen IDM projektin keihäänkärki Yritys nimeltä Redicom Redicom Oy Redicom on riippumaton konsulttitalo, joka on erikoistunut tunnistautumis-, käyttäjähallinta ( IDM ja IAM)- ja kertakirjautumisratkaisujen

Lisätiedot

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI YHDYSKUNTARAKENNE 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Tiehöylä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri Palomuuri Teoriaa Palomuurin tehtävä on estää ei-toivottua liikennettä paikalliseen verkkoon tai verkosta. Yleensä tämä tarkoittaa, että estetään liikennettä Internetistä paikallisverkkoon tai kotikoneelle.

Lisätiedot

GroupDesk Toiminnallinen määrittely

GroupDesk Toiminnallinen määrittely GroupDesk Toiminnallinen määrittely Tilanne: Paikallinen oppilaitos, kuvitteellinen WAMK, tarvitsee ryhmätyöhön soveltuvan sähköisen asioiden hallintajärjestelmän ja ryhmätyöohjelmiston, jonka ajatuksena

Lisätiedot

Tarjouspyyntö raportointiratkaisun toimittamisesta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset

Tarjouspyyntö raportointiratkaisun toimittamisesta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset Raportointialustan kilpailutus 1 (6) Hankintayksikkö 10.5.2016 Tarjouspyyntö raportointiratkaisun toimittamisesta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset Voiko järjestelmää

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Hankintapalvelut Hankintasihteeri Outi Laine 12.06.2008 Vakka-Suomen seutukunnan virustorjunta- ja palomuuriohjelmisto Vakka-Suomen seutukunta KY pyytää Teiltä tarjousta Vakka-Suomen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot

Selainsähköposti Zimbran käyttöohje

Selainsähköposti Zimbran käyttöohje Selainsähköposti Zimbran käyttöohje 17.11.2010 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

Tarjotusta tallennusjärjestelmästä pitää olla mahdollista siirtää kapasiteettia hybrid cloud -ympäristöön ilman erillisiä lisähankintoja.

Tarjotusta tallennusjärjestelmästä pitää olla mahdollista siirtää kapasiteettia hybrid cloud -ympäristöön ilman erillisiä lisähankintoja. Tallennus-, palvelin- ja varmistusjärjestelmähankinta 1 (5) KYSYMYKSET, VASTAUKSET JA TARJOUSPYYNNÖN TARKENNUKSET (Huom! Sisältää olennaisia tarjouspyynnön muutoksia ja tarkennuksia. Huomioikaa erityisesti

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro suorittaa tarkistusajon,

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia

Lisätiedot

SÄHKE2-SOVELLUSAUDITOINNIT

SÄHKE2-SOVELLUSAUDITOINNIT 1 (8) Kansallisarkisto SÄHKE2-SOVELLUSAUDITOINNIT PALVELUKUVAUS v. 2.0 (21.2.2013) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 2.0 21.2.2013 Mikko Eräkaski Poistettu toiminta-auditointia koskeva osio

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2013 1 (7) 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (7) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

UUTTA!!! PROSPEKTI 9.0. Uusi versio julkaistu 4.7.2007. Huom! Uuden version julkaisun myötä tuki 7.5 ja 7.6 versioille päättyy vuoden 2007 lopussa.

UUTTA!!! PROSPEKTI 9.0. Uusi versio julkaistu 4.7.2007. Huom! Uuden version julkaisun myötä tuki 7.5 ja 7.6 versioille päättyy vuoden 2007 lopussa. UUTTA!!! PROSPEKTI 9.0 Uusi versio julkaistu 4.7.2007 Huom! Uuden version julkaisun myötä tuki 7.5 ja 7.6 versioille päättyy vuoden 2007 lopussa. PROSPEKTI 9.0, uutta tekniikkaa ja toiminnallisuutta Uutta

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Federointi-investoinnin tehokas hyödyntäminen Haka- ja Virtu-seminaarissa 17.1.2012

Federointi-investoinnin tehokas hyödyntäminen Haka- ja Virtu-seminaarissa 17.1.2012 Federointi-investoinnin tehokas hyödyntäminen Haka- ja Virtu-seminaarissa 17.1.2012 Joonatan Henriksson, Nixu Oy joonatan.henriksson@nixu.com 050 342 3472 17.1.2012 Nixu 2012 Agenda Federoinnin hyödyt

Lisätiedot

OPI-Maksut - Käyttötapaukset

OPI-Maksut - Käyttötapaukset OPIMaksut Käyttötapaukset Toiminnallisuudet ja käyttötapaukset: maksupalvelutoiminnot Toimeksiannon lisääminen Palveluväylä toiminto: Toimeksiannon lisääminen Yleiskuvaus Palveluväylään sallitut asiointisovellukset

Lisätiedot

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 1/7 LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 2/7 Sisällysluettelo Palveluiden hallinta- ja toimintamallit Aluepalveluyhtiö Jatkuva elinkaaren hallinta ja kehittäminen

Lisätiedot

Microsoft Online Portal. Järjestelmänvalvojan perusopas

Microsoft Online Portal. Järjestelmänvalvojan perusopas Järjestelmänvalvojan perusopas Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kohdeyleisö... 3 Dokumentin sijainti... 3 Erityiset tiedot... 3 1. Kirjautuminen... 4 2. Microsoft Office 365-tuotteiden asentaminen... 5 3.

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö YTHS:n virtuaalineuvottelupalvelu; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset

Tarjouspyyntö YTHS:n virtuaalineuvottelupalvelu; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset 1 (6) 11.5.2016 Tarjouspyyntö YTHS:n virtuaalineuvottelupalvelu; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset Voidaanko ensimmäisessä vaiheessa vaatia lisäosien ja -ohjelmien asennukset asiakkaan päätteisiin? Vastaus:

Lisätiedot

Liite 1: ServiceMix skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma

Liite 1: ServiceMix skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Liite 1: ServiceMix skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Testi Yksittäinen palvelu on ollut käytössä 6 Palvelun uusi versio on voitava

Lisätiedot

FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille

FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille Sisältö 1. Palvelun yleiskuvaus... 3 2. Tarjouspyynnön lähettäminen FarmiDiili sovelluksella... 5 3. Tarjouksen saaminen ja sen jälkeen

Lisätiedot

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely Lupapiste käyttöönottokoulutus Palvelun esittely Valmistelut Tarkista, että käytössäsi on riittävän tuore selainversio Tuetut selainversiot: Internet Explorer 9 tai uudempi Mozilla Firefox 16 tai uudempi

Lisätiedot

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Käyttäjähallinta ja tietoturva kertakirjautumisella

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Käyttäjähallinta ja tietoturva kertakirjautumisella Potilastiedot ja tietoturvallisuus Käyttäjähallinta ja tietoturva kertakirjautumisella Terveydenhuollon atk-päivät 19-20.5.2008, Redicom Oy jukka.koskinen@redicom.fi Käyttäjähallinta (IDM) Salasanahallinta

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO 29.9.2015 Palvelulupauksemme Tarjoamme julkishallinnolle mahdollisuuden Suomen ja EU-kansalaisen sähköiseen tunnistamiseen tietoturvallisesti eri

Lisätiedot