Kysymykset ja vastaukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysymykset ja vastaukset 13.6.2013"

Transkriptio

1 1(15) Porvoon kaupungin käyttövaltuushallinta 1. KYSYMYS: Tarjouspyynnössä mainitaan SaaS mahdollisena toimitusvaihtoehtona. Hintaliite ei tue kuitenkaan tue tätä vaihtoehtoa. Onko järjestelmätoimitus ensisijainen toimitusmalli? Kyllä, tarjouspyynnön mukaan: Liite 1. kohta KYSYMYS: Toimitusaika on vuoden 2013 loppuun mennessä. Tarkoittaako tämä sitä, että sopimus toimittajan kanssa tehdään elokuun alussa? 3. KYSYMYS: Osa tietoturvatasovaatimuksista (liite 7) koskee käyttöpalvelun suorittamista, vaikka se ei kuulu tarjouspyynnön kohteeseen. Miten näihin kysymyksiin tulee vastata tässä tapauksessa? Tarjouspyynnön liitteen 7 mukaiset tietoturvavaatimukset tulee toteutua projektin aikana. Toimittajan tulee vastata tarjouksessaan mitä kohdat toteutuvat tarjotussa toimitusmallissa ja mitkä kohdat tulevat asiakkaan vastuulle Järjestelmän vaatimuksia koskevaan taulukkoon (liite 1.3) liittyviä kysymyksiä: 4. KYSYMYS (Peruskäyttäjän on pystyttävä valitsemaan esimies, jolle käyttöoikeuspyyntö ohjataan. Ks KT1 ja KT2): Millä edellytyksillä esimiehen valinta tapahtuu (esim. valittavat esimiehet aina määritelty käyttäjän esimieheksi)? Esimiestieto tulee HRM:stä, vaihtoehtoinen esimies tulee olla vapaasti valittavissa esimiesten joukosta. 5. KYSYMYS (KV -järjestelmän käyttäjätietovaraston skeemaa täytyy voida muokata): Tarkoitetaanko tällä lähinnä vapaavalintaisten attribuuttien lisäämistä käyttäjille? Jos jotain muita tarpeita käyttäjätietovaraston skeeman muokkaamiselle on, voidaanko niistä saada tarkempi kuvaus?

2 2(15) Tässä tarkoitetaan attribuuttien lisäämisen/muokkamisen mahdollisuutta. 6. KYSYMYS (KV -järjestelmän täytyy pystyä vastaanottamaan ja käyttämään, esim. kuittauksena, sähköpostina tai tekstiviestinä saapuvia sanomia): Tarkoitetaanko tällä lähinnä esim. sähköpostitse tai tekstiviestitse saapuvia hyväksyntäpyyntöjen kuittauksia? Onko mahdollista saada kuvaus erityyppisistä sanomista joita KV-järjestelmän tulee pystyä tulkitsemaan? Tarkoitetaan nimenomaan hyväksymispyyntöjen kuittauksia. 7. KYSYMYS (Pääkäyttäjän palvelujärjestelmään tekemiin muutoksiin on voitava liittää työnkulku): Onko mahdollista saada esimerkki tällaisesta palvelujärjestelmään tehtävästä muutoksesta ja siihen liittyvästä työnkulusta? Pääkäyttäjän kohdejärjestelmässä tekemiin muutoksiin tulee voida tehdä työnkulku kuittauksineen sekä mahdollisine hyväksymisineen esimerkiksi tilanteessa, jossa kohdejärjestelmään tehtävä muutos vaatii kahden ihmisen toimenpiteitä. 8. KYSYMYS (KV -järjestelmässä on oltava valmis tuki yleisimmin käytetyille tietokannoille, hakemistoille ja käyttöjärjestelmille): Voiko tätä tarkentaa nimeämällä tarvittavat valmiit liitynnät? Tähän vaatimukseen odotetaan listaa toimittajilta, millä alustalla (käyttöjärjestelmä, tietokanta ja hakemistopalvelut) ratkaisu on toteutettu, sekä mitä liittymiä tarjottavalla ratkaisulla on toteutettu. Vuonna 2013 kriittisimmät liittymät ovat AD ja HRM, muut myöhemmin harkittavat integraatiot selviävät tarjouspyynnön liitteistä 1.1 ja KYSYMYS: Hinnoittelutaulukon lisenssikustannuskohdassa lasketaan 4000 ja lisenssin hankintahintojen keskiarvo, mutta ylläpitokohdissa vastaavista määristä lasketaankin summa. Olisin kuvitellut että niidenkin kohdalla olisi laskettu keskiarvo sekä ensimmäisen vuoden että 3 jatkovuoden osalta. Ylläpito lasketaan 4000 käyttäjän mukaan neljälle vuodelle. Lisenssimäärän osalta lasketaan vertailuhintaan mahdollinen käytön laajeneminen. 10. KYSYMYS ("Toimituskokonaisuuden laajuudenhallinnassa tulee huomioida että KV - ohjelmistohankinnalle on varattu vuodelle 2013 n budjetti ja se, että toimituksen pitää olla valmis ja tuotannossa vuoden 2013 loppuun mennessä."):

3 3(15) Koskeeko budjetti koko hankintaa (projektityötä + ohjelmistokustannukset) vai pelkkiä lisenssikustannuksia? Budjetti koskee koko hankintaa. 11. KYSYMYS: Liitteessä 1. mainitaan järjestelmän piiriin kuuluvan 9500 käyttövaltuutettua. Ovatko ko käyttäjät sisäisiä vai ulkoisia käyttäjiä? Kauppaliset ohjelmistot usein lisensöidään eri käyttäjäryminen mukaan ja tieto sisäisten ja ulkoisten käyttäjien määrästä on merkittävä tekijä ohjelmistojen hinnoittelussa. Käyttäjistä 4000 on kaupungin palkkalistoilla tai vastaavassa suhteessa Porvooseen, 6000 on muita käyttäjätunnuksia, esim. opiskelijat. Tarjouspyynnön liite 2 soluun D10 tulee kysymyksen mukaisella jaottelulla sisäiset käyttäjät ja soluun D11 sisäisten lisäksi myös ulkoiset käyttäjät sekä volyymialennukset. Tarkemmat lisenssien yksikköhinnat ja hinnoittelurakenteet voi kuvata tarjousdokumentissa. 12. KYSYMYS ("Käyttöliittymä pitää toteuttaa suomeksi ja ruotsiksi, niin että käyttäjä valitsee käytettävän kielen järjestelmään sisään kirjautuessaan tai käyttäjän päänäytöltä. Osa järjestelmän käyttämistä tiedoista (esimerkiksi KV järjestelmän roolipakettien nimet ja kuvaukset, toimenkuvat, tittelit) ovat sekä suomeksi että ruotsiksi, näissä tapauksissa käyttöliittymän pitää osata käyttää oikeaa käännöstä myös tietosisällöstä. Käännöksiä varten voidaan tuottaa käännöstaulut KV järjestelmää varten."): Toimittaako ja vastaako Asiakas käännöstauluista KV-järjestelmää varten? 13. KYSYMYS ("KV -järjestelmän käyttäjätietovaraston rakennetta ja sisältöä tulee voida muuttaa ja laajentaa tulevia tarpeita varten. KV -järjestelmässä tulee voida erotella erilaiset käyttäjät (ulkoiset ja sisäiset)."): Kuinka paljon ulkoisia käyttäjiä järjestelmän piiriin odotetaan tulevan? Katso vastaus kysymykseen KYSYMYS ("Monet sovellukset käyttävät AD:n käyttäjäryhmiä. Ryhmiä tullaan hallinnoimaan hankittavan KV järjestelmän kautta."): Kuuluuko ryhmien hallinnan toteuttaminen tarjouksen piiriin kuuluvaan toiminnallisuuteen (ennen vuoden 2013 loppua toteutettava toiminnallisuus)?

4 4(15) 15. KYSYMYS Liitteessä 1.2. mainitaan järjestelmiä, jotka eivät ole vaiheen 1 automaattisen provisioinnin piirissä. Mitkä järjestelmät kuuluvat automaattisen provisioinnin piiriin vaiheessa 1? AD, S-posti, Lync, sharepoint (intranet), Matkalasku M2. Mainittu tarjouspyynnön liitteessä 1 kohdassa KYSYMYS: Liitteessä 1.2. solussa Q3 mainitaan järjestelmän nimenä Aditro. Mitä järjestelmää tällä tarkoitetaan? Aditro taloushallintosovellukset (kirjanpito, myyntireskontra), palveluna Aditron konesalista. 17. KYSYMYS: Vastaako Asiakas liitteessä 1.2. mainittujen järjestelmien sisältämien integraatiorajapintojen tilauksesta, toimittamisesta ja dokumentoinnista? 18. KYSYMYS Miten ja mitkä muut järjestelmät integroidaan vaiheessa 1? Muut järjestelmät viedään valtuuksien hakuprosessin osalta KV -järjestelmään. Varsinainen valtuuksien antaminen tehdään KV -järjestelmän ohjauksessa, pääkäyttäjien toimesta ja automatisoidaan tarvittaessa vaiheessa II. Toimintamalli on kuvattu käyttötapauksena KT KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro:40. KV -järjestelmän on pystyttävä luomaan käyttäjään sidottu uusi exchange 2010-sähköpostilaatikko. ): Voidaanko Exchange sähköpostilaatikko luoda PowerShell scriptejä käyttäen? Kyllä

5 5(15) 20. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 41. AD-käyttäjätunnusten attribuutteja on pystyttävä muokkaamaan KV -järjestelmästä käsin. ): Mitä lähdejärjestelmästä saatavien tietojen perusteella provisioituja attribuutteja pitää pystyä muokkaan KV-järjestelmästä? AD objektin attribuutteja, ryhmäjäsenyyksiä. Määritellään tarkemmin AD liittymänsuunnitteluvaiheessa yhdessä valittavan toimittajan kanssa. 21. KYSYMYS: Mitkä ovar KV-järjestelmästä käsin muokattavat attribuutit ja kenellä on oikeus muokata niitä? Muokattavat attribuutit määritellään tarkemmin AD liittymänsuunnitteluvaiheessa yhdessä valittavan toimittajan kanssa. Muokkausoikeus on KV järjestelmän pääkäyttäjillä. 22. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 51. Järjestelmän on mahdollistettava vaarallisten rooli- ja käyttövaltuusyhdistelmien kuvaaminen): Määritteleekö Asiakas vaarallisten rooli- ja käyttövaltuusyhdistelmien listan? Kyllä, yhteistyössä valittavan toimittajan kanssa. 23. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 52.): Kuuluuko vaarallisten rooli- ja käyttövaltuusyhdistelmien toteutus vaiheen 1 piiriin (valmis ennen 2013 vuoden loppua)? Kyllä, ainakin kriittisimmiltä osin (maksaminen, tietoturva ja erityisjärjestelmä (kuten terveydenhuolto). Toteutuksen laajuus tältä osin suunnitellaan yhdessä valittavan toimittajan kanssa. 24. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 56. Kirjautuminen on tapahduttava ilman käyttäjän syötettä vakioidussa työasemaympäristössä. ) Tarkoitetaanko tällä kirjautumista KV-järjestelmään? Kyllä, AD -tunnistus. 25. KYSYMYS:

6 6(15) Onko Asiakkaalla käytössään kertakirjautumisratkaisu? Ei, tällä hetkellä käytössä olevat kertakirjautumiset perustuvat AD -tunnistautumiseen. 26. KYSYMYS: Jos Asiakkaalla ei ole kertakirjautumisratkaisua kuuluuko sen toteuttaminen ja lisenssit vaiheen 1 piiriin? Ei. 27. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 63. Uusien raporttien määrittelyssä on käytettävä hyväksi yleisesti käytettyjä raportointityökaluja. ): Voiko vaatimusta tarkentaa? IdM-järjestemissä on omia raportointimekanismejaan ja mm. lokitettava tieto on siirrettävissä muihin raportointijärjestelmiin. Vaatimuksella haetaan raporttien tekemisen ja muokkaamisen käyttäjäystävällistä ratkaisua. Raportit pitää pystyä luomaan ja muokkaamaan pääkäyttäjän toimesta vähäisellä koulutuksella. Toteutus on vaatimuksen mukainen jos pystytään viittaamaan ratkaisun toimivan kuten jokin yleisesti käytetty raportointityökalu. Vaatimusta ei täytä ratkaisu joka vaatii ohjelmointia. Lokitiedon ajoittain tehtävä analysointi voidaan tehdä toimitettavan ratkaisun ulkopuolella, kunhan järjestelmän omilla raporteilla saadaan kaikki normaalit KV toiminnan raportit. 28. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 76. KV järjestelmän raporttien sisältöä on voitava suodattaa monipuolisilla jakotekijöillä. ): Täyttyykö vaatimus jos esim. käyttövaltuuksia voidaan raportoida organisaation, järjestelmän ja henkilön perusteella tai muun vastaavan perusteella? 29. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 77. KV järjestelmän raportoinnin on mahdollistettava datamining tyyppiset tietosisältöhaut. ): Voidaanko vaatimusta tarkentaa? Data -mining tyyppisillä haulla tarkoitetaan tässä tapauksessa lähinnä porautumismahdollisuutta ja sivuttaisia hakuja. Esimerkiksi kun on etsitty käyttäjän kohdejärjestelmäkohtainen valtuus

7 7(15) organisaatio haulla voidaan pienellä vaivalla laajentaa haku muotoon näytä muutkin tämän järjestelmän käyttäjät. Tämän tyyppisiä hakuja suorittavat vain KV järjestelmän pääkäyttäjät 30. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 93. KV -järjestelmän täytyy pystyä vastaanottamaan ja käyttämään, esim. kuittauksena, sähköpostina tai tekstiviestinä saapuvia sanomia. ): IdM - järjestelmät tyypillisesti lähettävät sähköisiä viestejä tiedoksi tapahtumista halutuille tahoille. Mitä tarkoitetaan kyvyllä vastaanottaa viestejä? Esimerkiksi hyväksymiskuittauksen tulee voida laukaista automaattinen työnkulku/provisiointi/toimenpide. 31. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 96. KV -järjestelmän ylläpitoliittymän on esitettävä tarvittavat varmistuskysymykset ennen toimintaan merkittävästi vaikuttavien toimintojen loppuunviemistä. ): Voidaanko vaatimusta tarkentaa? Toimintaan merkittävästi vaikuttavat toimet ovat esimerkiksi koko järjestelmän alasajo tai prosessien pysäyttäminen, näistä pitää tulla varmistus kysymys esim. olet pysäyttämässä prosessia XYZ, haluatko jatkaa Kyllä/Ei 32. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 97. KV -järjestelmän on tarjottava rajapinnat, joiden kautta on voitava toteuttaa itsepalveluportaalin käyttöliittymän mahdolliset räätälöinnit. ): Voidaan ko. vaatimusta tarkentaa? Käyttöliittymän vähäiset muutokset pitää olla mahdollista toteuttaa KV järjestelmän pääkäyttäjien toimesta, ilman ohjelmointiosaamista. 33. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 134. HelpDeskin on pystyttävä perumaan käyttäjän tekemä käyttöoikeuspyyntö. ): Koskeeko vaatimus kaikkia käyttöoikeuspyyntöjä, myös sellaisia joissa helpdesk ei ole osallisena? Vaatimuksen toteuttaminen saattaa teknologista riippuen olla kallista. Tällä tarkoitetaan Porvoon Kaupungin Helpdeskin, KV -järjestelmän pääkäyttäjän oikeuksin, toteuttamaa käyttöoikeuspyynnön työnkulun peruttamista kokonaan, tai sen palauttamista uudelleen käsittelyyn. 34. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 147. KV-järjestelmä varmistaa tietomallin eheyden esimerkiksi estämällä kohdejärjestelmän poiston, mikäli siihen viitataan työnkuluissa tai se on jonkin tiedon ensisijainen lähde. ):

8 8(15) Vaatimus on hyvin laajasti tulkittavissa. Voidaanko vaatimusta tarkentaa, jotta sen tekninen toteutus on mahdollista arvioida? Esimerkkinä käyttövaltuuspaketin sisältämän kohdejärjestelmäobjektin poisto kv järjestelmästä tai työnkulussa olevan objektin poisto. Nämä eivät saa olla mahdollisia ilman erityistoimenpiteitä, esim varmistuskysymystä. Vaatimuksella haetaan suojaa eheydelle niin, että objektia joka on käytössä, ei voi helposti poistaa. 35. KYSYMYS (Liite 2. Hintataulukko): Hintataulukko ei ota kantaa sisäisten ja ulkoisten käyttäjien välillä. Näillä on kuitenkin merkitystä lisenssien hinnoittelussa. Voidaanko hintataulukossa ja tarjouspyynnössä määritellä sisäisten ja ulkoisten käyttäjien määrä? Katso vastaus kysymykseen KYSYMYS: Hyväksyykö Asiakas sekä avoimeen lähdekoodiin (Open Source), että kaupallisen ratkaisun teknologiavaihtoehtoina? 37. KYSYMYS: Preferoiko Asiakas osto- vai vuokralisenssejä? Vertailtavuuden vuoksi hinnat tulee ilmoittaa ostolisensseinä. 38. KYSYMYS (Liite 1.1.): Onko tarkoitus että ensimmäisessä vaiheessa provisioidaan/de-provisioidaan myös Exchange, Lync ja SharePoint sekä M2-oikeuksia? 39. KYSYMYS: Onko mahdollista tarjota federointiin muuta ratkaisua kuin MS ADFS2 jos toimittaja näin haluaa?

9 9(15) 40. KYSYMYS (Liite 1.4.): Miten, missä ja kenen toimesta luodaan, ylläpidetään, raportoidaan ja valvotaan käyttövaltuuspaketteja ja tai rooleja? Voiko toimittaja ehdottaa tähän sopivimmaksi katsomaansa tapaa? Kyllä voi ehdottaa. Lähtökohtana on ollut että tämän työn tekevät Porvoon KV järjestelmän pääkäyttäjät. Jos ajatuksena on tarjota tämä palveluna, pitää palvelu olla tarjouksessa selkeästi hinnoiteltuna ja esitettynä osana ylläpitokustannusta. 41. KYSYMYS: Miten olette määritelleet termit käyttövaltuuspaketti ja rooli eli mikä on näiden ero? Käyttövaltuuspaketti sisältää yhden tai useamman käyttövaltuuden. Työrooliin on kiinnitetty yksi tai useampi käyttövaltuuspaketti. 42. KYSYMYS: Provisiontitaulukossa ei kuvata työrooli nimistä atribuuttia (KT5). Missä järjestelmässä työrooli määritellään? HRM:n tittelitieto. 43. KYSYMYS: KT3: Kuinka tapahtuu työnantajaorganisaation tunnistaminen ja miten se näkyy käyttövaltuuksienhallintajärjestelmälle? KT3 liittyy erilaisiin vuokratyönä ostettujen palveluiden käyttöoikeuksien hallintaan (esim. lääkärit, jotka toimivat vuokratyömallilla). KT3:ssa kuvattu ensimmäisen vaiheen ulkopuolinen hyväksyjä tullaan perustamaan KV järjestelmään käsin. Näiden käyttäjien lukumäärä on pieni ja käyttäjän oikeuden perustamisen yhteydessä pitää antaa henkilökohtainen koulutus sekä salassapitosopimukset. KV järjestelmälle ko. käyttäjä näkyy kuten muutkin käyttäjät, oikeudet KV järjestelmään rajataan tehtävän mukaiseksi. 44. KYSYMYS:

10 10(15) KT4: Voiko toimittaja tarjota ratkaisua jossa käyttövaltuuksia hallitaan esim. roolien, käyttövaltuuspakettien tai muiden vastaavien kautta mutta hieman toisella tavalla kuin kuvattu käyttötapauskuvauksessa eli käyttäjälle ei ehdoteta mahdollisia rooleja vaan niitä hallitaan muuta kautta? Tarjous tulee tehdä tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntöä vastaamaton tarjous hylätään. 45. KYSYMYS (Liite 1.3. Hyväksyjän valintamahdollisuus-vaatimus): Millä edellytyksillä esimiehen valinta tapahtuu (esim. valittavat esimiehet aina määritelty käyttäjän esimieheksi)? Katso vastaus kysymykseen KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimuksissa on mainittu että KV -järjestelmän käyttäjätietovaraston skeemaa täytyy voida muokata. ): Tarkoitetaanko tällä lähinnä vapaavalintaisten attribuuttien lisäämistä käyttäjille? Jos jotain muita tarpeita käyttäjätietovaraston skeeman muokkaamiselle on, voidaanko niistä saada tarkempi kuvaus? Katso vastaus kysymykseen KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus KV -järjestelmän täytyy pystyä vastaanottamaan ja käyttämään, esim. kuittauksena, sähköpostina tai tekstiviestinä saapuvia sanomia ): Tarkoitetaanko tällä lähinnä esim. sähköpostitse tai tekstiviestitse saapuvia hyväksyntäpyyntöjen kuittauksia? Onko mahdollista saada kuvaus erityyppisistä sanomista joita KV-järjestelmän tulee pystyä tulkitsemaan? Katso vastaus kysymykseen KYSYMYS (Liite 1.3. Pääkäyttäjän palvelujärjestelmään tekemiin muutoksiin on voitava liittää työnkulku. ): Onko mahdollista saada esimerkki tällaisesta palvelujärjestelmään tehtävästä muutoksesta ja siihen liittyvästä työnkulusta? Katso vastaus kysymykseen KYSYMYS:

11 11(15) Mitkä ympäristöt (kehitys/testi/tuotanto) projektissa edellytetään toimitettavan? Tuotanto- ja testiympäristöt. 50. KYSYMYS (Liite 1.2. Provisiointikartta): Voidaanko olettaa, että Sote-toimikortti, SV-numero ja rekisteröintinumerotiedot saadaan HRMjärjestelmästä valmiina tietona? Ei tällä hetkellä. 51. KYSYMYS (Liite 1.2. Provisiointikartta): Täytyykö KV-järjestelmän generoida AD:lle merkitty userprincipalname uutta käyttäjää luotaessa? Ei. Tarjouspyynnön mukaan: Liite 1.1. kohta KYSYMYS: (Liite 1.2. Provisiointikartta): Täytyykö KV-järjestelmän generoida AD:lle merkitty samaccountname uutta käyttäjää luotaessa? Ei. Tarjouspyynnön mukaan: Liite 1.1. kohta KYSYMYS (Liite 1.2. Provisiointikartta): Voivatko sopimuksen aloitus- ja päättymispäivät olla muodossa ja eli sisältää etunollat? Tällä tarkkuudella määrittelyt tehdään projektin suunnitteluvaiheessa. 54. KYSYMYS (Liite 1. Yleiskuvaus hankittavasta KV -järjestelmästä 5.4 Vapaamuotoinen tilaus ja vaaralliset työyhdistelmät.): Montako vaarallisen työyhdistelmän toteuttavaa sääntöä edellytetään toteutettavan projektissa? Tässä vaiheessa lopullinen lukumäärä ei ole tiedossa. Tarjouksessa voi olettaa että sääntöjä toteutetaan projektin aikana 5:lle yhdistelmälle.

12 12(15) 55. KYSYMYS (Liite 1. Yleiskuvaus hankittavasta KV-järjestelmästä kappale 6 Ylläpito ja tuki.): Oletetaanko, että toimitettavan ohjelmiston osalta kaikki siihen tulevat tietoturva- ja versiopäivitykset sisältyvät tukipalveluun vai ainoastaan analysoinnin perusteella asiakasympäristössä tarpeelliseksi katsotut päivitykset? Toimitettavan ohjelmiston osalta kaikki päivitykset. 56. KYSYMYS (Liite 1. Yleiskuvaus hankittavasta KV-järjestelmästä kappale 6 Ylläpito ja tuki.): Mikä on täsmällisemmin kuvattuna riittävä taso ohjelmiston toiminnan reaaliaikaiseen monitorointiin ja valvontaan kun varsinaiset infran käyttöpalvelut eivät kuulu ratkaisuun? KV järjestelmällä ei ole merkittävää reaaliaika- tai 24/7 vaatimusta, tukijärjestelmänä. Toimittajan oletetaan tietävän ja osaavan kuvata tarjoamansa ratkaisuun soveliaan monitoroinnin sen prosessien tilasta. 57. KYSYMYS (Liite 1.4. Käyttötapaukset. KT12): Edellytetäänkö tekstiviestinä toimitusta toteutuksessa? Tarjoaako Porvoo tällöin operaattorin tekstiviestirajapinnan lähettämistä varten? Tässä haetaan parasta tapaa KT12 toiminnolle. Sms-gateway hankitaan Porvoon toimesta jos sellainen ratkaisuun tarvitaan. 58. KYSYMYS (Liite 1.5. Käyttöönottoprojekti tehtäväluettelo): Tarjoaako Porvoo kaikista projektiin kuuluvista järjestelmistä testikohdejärjestelmät käyttöön projektin koko ajaksi? Ei. 59. KYSYMYS (Liite 1.5. Käyttöönottoprojekti tehtäväluettelo): Ovatko sarakkeet Toimittaja ja Porvoo vastuunjaot ehdottomia htp-työmäärien arvioinnissa vai voiko toimittaja esittää poikkeavan näkemyksensä vastuunjaosta? Tarjoaja voi esittää poikkeavan näkemyksen. 60. KYSYMYS (Liite 2. Hintataulukko):

13 13(15) Ylläpitotyössä ei hinnoitella erikseen mahdollisesti tarvittavaa sovellustukityötä tuntihintana lainkaan? Miten toimittaja voi kuvata tai arvioida vuositasolla tarvittavan tuen määrän vertailukelpoisesti? Ylläpitotyöstä pyydetään arvio euroina ensimmäiselle (1.) vuodelle ja kolmelle (3) seuraavalle vuodelle. On toimittajan vastuulla arvioida mihin työmäärään ja tuntihintaan tuo ilmoitettava ylläpitokustannus perustuu. Vertailu tehdään tarjouspyynnön mukaan eurojen, ei työmäärän perusteella. 61. KYSYMYS (Liite 7. Selvitys tietoturvataso ja ): Edellytetäänkö projektin tuloksena jatkuvuussuunnittelua ja suunnitelmaa? Kyllä 62. KYSYMYS (Liite 7. Selvitys tietoturvataso sekä ): Edellytetäänkö projektin tuloksena jatkuvuussuunnitelman harjoittelua projektin aikana? Kyllä, harjoittelu liitetään osaksi tuotantotestejä. 63. KYSYMYS (Liite 7. Selvitys tietoturvataso ): Tehdäänkö palautustestaus testi- vai tuotantoympäristössä? Ensisijaisesti testiympäristössä 64. KYSYMYS (Liite 7 Selvitys tietoturvataso.): Merkittävä osa toimittajalle merkityistä ja vastuutetuista tehtävistä vaikuttaa kuuluvan käyttöpalveluiden toimittajalle tai Porvoolle (esim. varmuus- ja suojakopiot eri palotiloissa, palomuurit, palomuurisäännöt, liikenteen suodatus, haittaohjelmasuojaukset palvelussa) onko tarkoituksena tarjouspyyntöön vastatessa merkitä jokaisen tällaisen vaatimuksen kohdalle Ei ja kirjoittaa toimittajan kommentti? Miten tarjoajia voidaan vertailla, jos osan mielestä vaatimus kuuluu käyttöpalveluihin ja osan mielestä ei? Ohje-välilehdellä kuitenkin ristiriitaisesti mainitaan Kaikki tietoturvatasovaatimukset ovat pakollisia ja niiden toteuttaminen tulee sisältyä tarjottavaan hintaan.

14 14(15) Katso vastaus kysymykseen KYSYMYS (Liite 1.1.) Hankittavan järjestelmän tulee pystyä provisioimaan kohdejärjestelmiä ilman muutostarpeita kohdejärjestelmiin. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Tällä tarkoitetaan yleisten rajapintojen käyttöä provisioinnissa. Esimerkiksi AD liittymä pitää toteuttaa ilman muutoksia AD:ssa. 66. KYSYMYS (Liite 1.3.): Uusien raporttien määrittelyssä on käytettävä hyväksi yleisesti käytettyjä raportointityökaluja. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä KV-järjestelmän kannalta (ja sen toimittajan kannalta). Katso vastaus kysymykseen KYSYMYS (Liite 1.3.): Itsepalveluportaalissa vaihdettu salasana on pystyttävä levittämään muihin palvelujärjestelmiin. Mitä ovat muut palvelujärjestelmät tässä yhteydessä? Tarjouspyynnön mukaan. Liite 1.1. Kappale KYSYMYS (Liite 1.3.): KV -järjestelmään on voitava määritellä mitkä tiedot kohdejärjestelmistä luetaan KV -järjestelmään ja mitkä tiedot kirjoitetaan KV -järjestelmästä kohdejärjestelmään. Olisiko teillä esimerkkiä, joka avaisi vaatimuksen ensimmäistä kohtaa (mitkä tiedot luetaan KV-järjestelmään)? Tarjouspyynnön mukaan. Liite 1.2. sarake F. 69. KYSYMYS (Liite 1.3.): KV -järjestelmän ylläpitoliittymän on esitettävä tarvittavat varmistuskysymykset ennen toimintaan merkittävästi vaikuttavien toimintojen loppuun viemistä. Tarkoittaako tämä esimerkiksi käyttöliittymässä kysymysdialogia tms. toimintoa ennen operaation toteutusta? 70. KYSYMYS (Liite 1.3.):

15 15(15) KV -järjestelmän on pystyttävä tuottamaan reaaliaikainen raportti keillä kaikilla on oikeudet pääkäyttäjän hallinnoimaan järjestelmään. Mitä pääkäyttäjää tässä tarkoitetaan ja minkä järjestelmän? Kohdejärjestelmän pääkäyttäjää, manuaalisesti hallinnoidusta järjestelmää, jonka käyttövaltuudet on anottu KV -järjestelmän kautta pitää anotuista valtuuksista saada raportti. Raporttia käytetään KV järjestelmän ja ko. kohdejärjestelmän oikeustietojen vertailuun. 71. KYSYMYS (Liite 1.3.) Oikeuksien siirron on käynnistettävä siihen määritelty työnkulku (esimerkiksi viesti hyväksymisoikeuden siirtäjän esimiehelle) -> Voisiko tätä vaatimusta vielä avata vähän laajemmalla esimerkillä. Mistä siirrosta tässä oikeasti on kysymys? Tällä vaatimuksella pyritään estämään esim. loman aikaisten vaarallisten hyväksymisoikeuksien muodostuminen. Oikeuksia on mahdollista siirtää mutta siirtoon pitää liittyä esimiehen informointi. Sama periaate on myös vaarallisten työyhdistelmien hyväksymisessä. 72. KYSYMYS (Liite 1.3.): Pääkäyttäjän palvelujärjestelmään tekemiin muutoksiin on voitava liittää työnkulku. Siis KVjärjestelmään tehtävien parametrointien yms. muutosten pitää mennä erillisen hyväksynnän kautta? Tässä tarkoitetaan työnkulkua (kuittauksia/hyväksyntöjä) manuaalisesti ylläpidettäviin mutta KV -järjestelmän kautta anottaviin kohdejärjestelmien käyttövaltuuksiin. Esimerkiksi tilanteessa, jossa kohdejärjestelmään tehtävä muutos vaatii kahden ihmisen toimenpiteitä.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen

Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E4353 1 (38) Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen Tarkennus tarjouspyynnön

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN 19.10.2012 1 (15) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN Tarjouspyyntö 14.9.2012 PALVELUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ KYSYMYS 1 We can offer our suggestion with purchased/perpetual/owned licenses and with leased

Lisätiedot

Atik-projektin tarjouspyyntö 18.3. 8.4.2009 Helsingin yliopisto/oodi-konsortio 1/8

Atik-projektin tarjouspyyntö 18.3. 8.4.2009 Helsingin yliopisto/oodi-konsortio 1/8 1/8 Vastaukset Atik- tarjouspyyntöön esitettyihin kysymyksiin 1.4.2009. Esitetyt kysymykset ovat ohessa esittäjien alkuperäisessä muodossa. Vastausten järjestys on satunnainen, ja joitakin saman aihealueen

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (13) SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyynnön kohdan 4.2 mukaisia tarjouskilpailuun liittyviä

Lisätiedot

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti.

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti. 1 (7) Vastauksia kysymyksiin koskien tarjouspyyntöä johdon raportointipalvelusta KYSYMYS: Sivu 1 YTHS haluaa ostaa palveluna johdon raportointipalvelun määrittelemänsä tasapainotetun tuloskortin pohjalta,

Lisätiedot

Osallistumispyyntö: Team Finland markkinoiden mahdollisuudet -tietoalusta, 21.11.2014

Osallistumispyyntö: Team Finland markkinoiden mahdollisuudet -tietoalusta, 21.11.2014 1 (10) Osallistumispyyntö: Team Finland markkinoiden mahdollisuudet -tietoalusta, 21.11.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Kysymyksiä saapui 5.12.2014 mennessä tarjouspyynnön johdosta yhteensä 65 kpl. Alla

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

450.000 kirjanpidon tositetta 150.000 palkkaa 200.000 ostolaskua 240.000 myyntilaskua

450.000 kirjanpidon tositetta 150.000 palkkaa 200.000 ostolaskua 240.000 myyntilaskua TARJOUSPYYNTÖ 1/17 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖISESTÄ TILAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite H Projektimenetelmät 1 / 70 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.2015 3.0 Tarjouspyynnön liite Hanketoimisto 3.01 Tarjouspyynnön liite Korjattu

Lisätiedot

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston vaatimusmäärittely 18.8.2014

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston vaatimusmäärittely 18.8.2014 Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston vaatimusmäärittely 18.8.2014 1 Sisällys 1 Johdanto... 4 1.1 Matkojenyhdistelyn yleiskuvaus... 4 1.2 Osapuolet... 4 1.3 Kuljetuspalvelun prosessi... 5 2 Yhdistelyjärjestelmän

Lisätiedot

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely SerAPI projekti Yhteyshenkilö Mika Tuomainen (Mika.Tuomainen@uku.fi) Dokumentin versio 1 Päiväys 30.12.2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Määrityksen

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset 14.9.2009 1/56 Sisältö 1. MERKITTÄVIMMÄT UUDET OMINAISUUDET JA PARANNUKSET...4 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET JA PÄIVITTÄMINEN VERSIOON 6.0...5 2.1 Järjestelmävaatimukset

Lisätiedot

1) Onko (tai saadaanko) tarjouspyynnössä valmis pohja projektisuunnitelmalle vai tuottaako toimittaja sen?

1) Onko (tai saadaanko) tarjouspyynnössä valmis pohja projektisuunnitelmalle vai tuottaako toimittaja sen? Tässä dokumentissa vastataan määräaikaan mennessä saapuneisiin lisätietopyyntöihin ja kysymyksiin liittyen asiakaspalauteprosessin sähköistämiseen (VIDICO A31003). Tarjousten jättämisen määräaika on 11.1.2011

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Halllintopalvelukeskus Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä puh. (019) 2645 000 23.9.2011. IT käyttöpalvelut

Mäntsälän kunta Halllintopalvelukeskus Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä puh. (019) 2645 000 23.9.2011. IT käyttöpalvelut IT käyttöpalvelut 2 Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Lähtötilanne... 4 3.Tavoite... 6 3.1 Työasemien tukipalvelut... 6 3.2 Mobiililaitteiden hallinta... 7 3.3 Palvelimien valvonta- ja hallintapalvelu...

Lisätiedot

Palvelusetelin sähköinen tuki

Palvelusetelin sähköinen tuki Palvelusetelin sähköinen tuki Sähköinen palveluseteli ja portaali Lauri Salmivalli, Anni Rasinen, Valtteri Rantala, Tommi Koivisto, Deloitte Päiväys 3..20 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe...

Lisätiedot

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy 17. toukokuuta 2010 2 Sisältö 1 Pääkäyttäjien ja tukihenkilöiden tehtävät 5 1.1 Yleistä........................................ 5 1.2 Tietojen ylläpito...................................

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014 Palvelukuvaus 8.5.2014 Sonera Viestintäpalvelu VIP 1.1 Palveluratkaisu Sonera Viestintäpalvelu VIP on yrityksille tarkoitettu viestintäratkaisu, joka yhdistää viestinnän palvelut sekä asiakaspalvelu-,

Lisätiedot

Optima Peruskäyttäjän opas

Optima Peruskäyttäjän opas Optima Peruskäyttäjän opas Sisällysluettelo 1. TERVETULOA OPTIMAAN... 1 1.1. Mikä Optima on?... 1 1.2. Laitteistovaatimukset... 1 2. OPTIMAN KÄYTTÖLIITTYMÄ... 3 3. TYÖSKENTELY OPTIMAN TYÖTILASSA... 5 3.1.

Lisätiedot

11.4.2014. PROMAS Vaatimusmäärittely

11.4.2014. PROMAS Vaatimusmäärittely 1 11.4.2014 PROMAS Vaatimusmäärittely Sisällys 1. JOHDANTO... 4 1.1. TARKOITUS JA KATTAVUUS... 4 1.2. MÄÄRITELMÄT, TERMIT JA LYHENTEET... 5 1.3. STATUKSET JA TILATIEDOT... 5 1.4. LIITTEET JA MUUT VAATIMUKSET...

Lisätiedot

M-Files 8.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset

M-Files 8.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset M-Files 8.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset 22.9.2011 1/64 Sisältö 1. MERKITTÄVIMMÄT UUDET OMINAISUUDET JA PARANNUKSET...4 1.1 M-Files 8.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset...4 1.2 M-Files-pilvipalvelut

Lisätiedot

Elisa Ring 2.0 Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Ring 2.0 Pääkäyttäjän ohjeet Ring 2.0 Pääkäyttäjän ohjeet YA verkkopalvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita tai ominaisuuksia,

Lisätiedot

Elisa Ring 2.0 Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Ring 2.0 Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Ring 2.0 Pääkäyttäjän ohjeet YA verkkopalvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita tai ominaisuuksia,

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus 31.3.2010 PALVELUNTUOTTAJIEN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET: Kysymykset ja vastaukset on ryhmitelty sisällön mukaan seuraavasti: 1. Kelpoisuusehdot 2. Lomakkeet 3. Toimitila

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

Johdatus. - ohjelmistoon. Versio 4.5

Johdatus. - ohjelmistoon. Versio 4.5 Johdatus - ohjelmistoon Versio 4.5 Sivu 1/37 - SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Yleistä ohjelmasta...3 2.1 Rakenne...3 2.2 Mitä alkuun pääsemiseksi tarvitaan?...3 3 Näin pääset sisään ohjelmaan...4 3.1

Lisätiedot

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen Tietotekniikkaosasto/tietohallinto Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi...

Lisätiedot

Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä

Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2014 ISBN 978-952-6682-19-8 1(24) Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä 2(24) Tietotekniikan arviointi

Lisätiedot