Tietoturva organisaatioissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoturva organisaatioissa"

Transkriptio

1 Tietoturva organisaatioissa ( Tietoturvan yksilöön ja organisaatioon kohdistamat haasteet 2000-luvun alussa, Jorma Kajava, ) Luentopäiväkirja 1, v. 1 OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietoturvan perusteet 15. lokakuuta 2003 Mikael Kujanpää LuTK / TOL -03

2 Tiivistelmä Tietoturva on välttämätön osa nykyaikaisen organisaation toimintaa. Olen tarkastellut tässä luentopäiväkirjassa pintapuolisesti organisaatiolta vaadittavia vähimmäispanostuksia tietoturvaan. Lyhyesti esitettynä kyse on käyttäjien koulutuksesta ja motivoinnista, perusinfrastruktuurin luomisesta sekä näiden molempien osaalueiden aktiivisesta ajantasalla pitämisestä. Tietoturvan suurimpia haasteita ovat: Ohjelmistot: Monet organisaatiot käyttävät ohjelmistoja, joiden suunnittelussa tietoturvaan on kiinnitetty aivan liian vähän huomiota. Teoriassa ongelma olisi ratkaistavissa siirtymisellä turvallisimpiin ohjelmistoihin. Asenteet: Käyttäjien asenteet saattavat olla lujassa. Tietoturvasta ei ehkä koeta olevan riittävän suurta konkreettista hyötyä kohdattuun lisävaivaan nähden. Resurssit: Resursseja ei ole koskaan liikaa. Organisaation yrittäessä keksiä yhä uusia säästökohteita voi tietoturvasta vastaavien henkilöiden olla vaikeaa argumentoida sen puolesta, miksi tietoturvaan kohdistettuja resursseja ei tulisi enää vähentää. 1

3 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Kartoitus Henkilökunta Ympäristö Tekniikka Valvonta Virustorjunta Työskentelyssä käytettävät ohjelmistot Eristetyt verkot Analyysi Henkilöstön koulutukseen liittyviä ongelmia Ympäristön hallintaan ja valintaan liittyviä ongelmia Tekniikkaan liittyviä ongelmia Luennon arviointi 10 5 Yhteenveto 10

4 1 Johdanto Tietoturva-asiat vaikuttavat meihin jokaiseen, joko suorasti tai epäsuorasti. Yksilötasolla tietoturvaseikkoihin kiinnitetään yleensä silloin huomiota, kun yksilö haluaa varmistaa omien salaisuuksiensa pysyvän salassa. Epäsuorasti yksilöön vaikuttaa esimerkiksi pankkien, sairaaloiden ja muiden vastaavien organisaatioiden tietoturva. Käsittelen tässä luentopäiväkirjassa tietoturva-asioita organisaatioiden eli yksilöön epäsuorasti vaikuttavien tahojen näkökulmasta. Tarkoitukseni on kertoa asioista mahdollisimman yleispätevästi, joten tulen puuttumaan teknisiin yksityiskohtiin varsin vähän. Kirjoitukseni on ainoastaan pintaraapaisu tietoturvaan, ja se lähinnä esittelee erilaisia näkökulmia tietoturvaongelmista, jotka vähintään tulisi ottaa huomioon organisaation tietoturvaa suunniteltaessa. 2 Kartoitus Kerron tässä luvussa organisaation tietoturvaan vaikuttavista seikoista eri näkökulmista. 2.1 Henkilökunta Tavallisesti organisaatioon valitaan töihin henkilökuntaa ammattitaidon ja muiden työhön suoraan heijastuvien tärkeiden ominaisuuksien perusteella. Ellei työn luonne ole poikkeuksellisen arkaluontoista, kiinnitetään henkilön tietoturvaosaamiseen vain harvoin huomiota. Epäilemättä tämä johtuu osaltaan siitä, että tietoturvaa edes perusteiden verran hallitsevaa työvoimaa on varsin niukasti saatavilla. Toisaalta rekrytoijilla itselläänkään on harvoin riittävää perustietämystä tietoturva-asioista. Näin ollen tietoturva-asioista vastaaminen jää tehtävään erityisesti palkattujen omien tai konsulttiyrityksen henkilöiden harteille. Heidän tehtävänään on huolehtia, että organisaation työntekijöillä on myös riittävä perustietämys ainakin organisaation omista tietoturva-käytännöistä. Henkilöstön tietoturvakoulutukseen tulee käyttää riittävästi resursseja. Teknisin keinoin lähes täydellisesti suojattu järjestelmä voi olla murrettavissa sosiaalisin keinoin muutamassa sekunnissa. Murtautuja voi vaikkapa esiintyä organisaation atk- 3

5 Hallintojohtaja vastaavana ja kysyä käyttäjän salasanaa puhelimitse ylläpitotehtäviin. Yleisesti tunnettu tosiasia on, että käyttäjät ovat tietoturvaratkaisun heikoin lenkki. Käytännössä, tietämyksestä huolimatta, lähes aina painotetaan liiaksi resursseja järjestelmän tekniseen suojaukseen, sen sijaan että yritettäisiin saattaa sekä henkilöstön, että teknisen suojauksen taso riittävälle minimitasolle. Henkilökunnassa on yksi ryhmä ylitse muiden, joiden tulisi ymmärtää tietoturvan merkitys osittain jopa ilman koulutusta ainakin aluksi: johtoporras. Mikäli organisaation resursseista vastaavat henkilöt eivät ymmärrä ja hyväksy tietoturvan merkitystä, ei turvallisia toimintaedellytyksiä luultavasti kyetä rakentamaan ja ylläpitämään. Kyseessä on hankala paradoksi: jos organisaatiossa ei ole valmiiksi tietoturvasta ymmärtäviä henkilöitä, eivät asioista vastaavatkaan osaa sellaisia palkata ennen kuin ensimmäinen vahinko on jo tapahtunut. Suuremmissa organisaatiossa on mahdollista toteuttaa laajempi tietoturvaratkaisu, jolloin voidaan palkata monia eri henkilöitä eri tehtäviin ja näin saada ainakin teoriassa kokonaisuudessaan varsin turvallinen järjestelmä luotua. Kuvassa yksi on esitelty Schweitzerin tietoturvaorganisaatiomalli [1]. Mallista nähdään havainnollises- Tietohallintojohtaja Turvallisuusjohtaja Järjestelmäpäällikkö Tietohallintopäällikkö Tietoturvapäällikkö Kuva 1: Schweitzerin tietoturvaorganisaatiomalli ti, miten tietoturvajohtaminen voidaan järjestää. Hajauttamalla tehtävät sopivasti eri vastuuhenkilöille muodostuu järjestelmästä varsin vikasietoinen. 2.2 Ympäristö Tietoturvallisuus ei synny yksistään pätevästä henkilöstöstä tai tekniikasta. Myös fyysisen ympäristön täytyy olla kunnossa tiettyjä uhkakuvia vastaan. Ensiarvoisen tärkeää on, että organisaation tärkeisiin tiloihin ei pääse kuka tahansa milloin tahansa. Tietovarastojen täytyy olla asianmukaisesti suojattuja luvattomil- 4

6 ta käyttäjiltä sekä luonnonmullistuksilta. Näin ollen palo-, tulva-, murto- ja muiden vastaavien turvallisuusseikkojen täytyy olla kunnossa. Tietojen pitäisi sijaita myös fyysisesti monissa eri paikoissa etäällä toisistaan mieluusti eri mantereilla. Näin estetään tiedon menettäminen, vaikka jokin tietovarasto tuhoutuisikin kokonaan jostain syystä. Toisaalta valvonta ja kontrollointi on aina sitä vaikeampaa, mitä hajanaisemmasta kokonaisuudesta on kyse. Tietovarastoissa oleviin tietoihin saa päästä käsiksi vain ne henkilöt, joiden on työnsä hoitamisen takia ehdottoman tärkeää saada kyseiset tiedot. Tällöinkin jokaisesta tiedon käsittelytapahtumasta tulee pitää kirjaa: kuka teki, milloin teki ja mitä teki. Nämä säännöt pätevät tietojen sekä fyysiseen että digitaaliseen käsittelyyn. Myös ympäristön valvonnan täytyy olla kunnossa. Valvonta voidaan hoitaa esimerkiksi ihmisvartijoiden avulla tällöin tulee huolehtia myös vartijoiden vartioinnista tai teknisin keinoin. Entisaikoina ihmiset olivat paras keino valvontaan, mutta nykyisin tekniset ratkaisut ajavat monessa suhteessa ihmistyövoiman ohitse. Parhaat ratkaisut saavutetaan kuitenkin edellisten menetelmien hybrideillä. Tekniset keinot soveltuvat rutiininomaiseen tehtäviin esimerkiksi hälytyksiin mutta vikatilanteiden selvittämisessä ihmistyövoima on varsin usein tarpeen. 2.3 Tekniikka Tekniikan merkitys on kasvanut nopeasti viimeisten vuosikymmenien kuluessa myös tietoturva-asioissa. Toisaalta tekniikan avulla tiedon tuottaminen ja hallinta on entistä helpompaa, mutta myös sen väärinkäyttäminen. Oikein toteutetuin teknisin ratkaisuin voidaan rakentaa erittäin luotettavia järjestelmiä. Käsittelen tässä aliluvussa tekniikan mahdollistamia ja toisaalta myös vaatimia menetelmiä Valvonta Valvontaa on erittäin kätevää toteuttaa erilaisin teknisin keinoin. Tiettyyn pisteeseen asti menetelmät ovat huomattavasti ihmistyövoimaa edullisempi tapa toteuttaa valvontaa. Toisaalta siinä kriittisessä pisteessä, jossa ihmistyövoima olisi edullisempi vaihtoehto, tarjoavat tekniset keinot itse valvontaan huomattavia lisäominaisuuksia. Tekniset keinot ovat kaikkein parhaimmillaan rutiininomaisissa tarkkailutehtävissä sekä erilaisissa hälytysten tekemisissä. Myös kerätyn tiedon tallennus on vaivatonta ja verrattain edullista. 5

7 Valvonta voi olla fyysisten kohteiden tarkkailua esimerkiksi kameroin, liikkeentunnistimin ja vastaavin apuvälinein, tai käsitellyn tiedon ja sen käyttäjien tarkkailua. Tällä tavoin kerätty tieto helpottaa huomattavasti väärinkäytösten selvittelyä jälkikäteen. Kerätyn tiedon perusteella on myös helppoa tuottaa raportteja jotka paljastavat organisaation tyypillisiä ongelmakohtia Virustorjunta Virustorjunta on oivallinen esimerkki siitä, kuinka tekniset ratkaisut itsessäänkin voivat vaatia muita teknisiä ratkaisuja suojaamaan itseään. Ilman automatisoitua tietojenkäsittelyä ei olisi tietokoneviruksia jotka toki itsekin ovat loppujen lopuksi eräänlaista atk:ta. Virukset ovat ikävä muistutus siitä, miten tärkeää on suunnitella ohjelmistot alusta pitäen tietoturvallisiksi. Microsoft Windows on ikävä esimerkki siitä, miten alunperin yhden käyttäjän järjestelmä on laajennettu nykyaikaisiin tietoverkkoihin, ilman, että tietoturvasta olisi kannettu alusta asti riittävää huolta. Valtioneuvoston tietoturvallisuussanasto määrittelee termin tietokonevirus seuraavasti: [2] Ohjelmaan tai dataan kätketty tuholaisohjelma, joka leviää tietokoneessa muihin ohjelmiin ja tietoverkossa muihin tietokoneisiin monistamalla itseään siten, että monistetut virukset edelleen monistuvat. Viruksia on tuhansia lajeja, joista eräät paljastumisen vaikeuttamiseksi muuttavat jatkuvasti muotoaan Työskentelyssä käytettävät ohjelmistot Ei ole yhdentekevää, millaisia ohjelmia organisaatio käyttää työskentelyssään. Yleisimpiin konttoritöihin löytyy lukuisia eri vaihtoehtoja, joilla työn saa tehdyksi. Valitettavan usein suurten ohjelmistoyritysten konsultit onnistuvat myymään organisaation käyttöön huonoja, tietoturvaltaan kyseenalaisia ohjelmistoja. On siis tärkeätä kiinnittää myös ohjelmistojen valintaan huomiota heti alusta lähtien. Tietojenkäsittelyn verkottumisen myötä ohjelmien tietoturvapäivityksistä on muodostunut erittäin tärkeä tietoturvaan vaikuttava tekijä. Valitsi organisaatio sitten minkä ohjelman hyvänsä, kylmä tosiasia on, että täydellisiä ohjelmia ei kyetä nykyisin 6

8 menetelmin tuottamaan. Jotakuinkin jokaisesta ohjelmasta löytyy siis tietoturvaaukkoja. Tämä tosiasia ei kumoa kuitenkaan toista faktaa: toisista ohjelmista löytyy enemmän tietoturva-aukkoja kuin toisista. Vaikka valmistaja julkaisisikin päivityksiä ohjelmistoonsa, ei niitä aina voida syystä tai toisesta asentaa heti. Joskus taas päivitykset julkaistaan liian myöhään; vahinko voi olla jo tapahtunut. Tietoturvan kannalta työskentelyyn valitun ohjelman tulisi ehdottomasti toteuttaa seuraavat vaatimukset: Ilmitulleet tietoturva-aukot korjataan välittömästi ja julkaistu paikka on helposti saatavilla Ohjelmasta ei saa löytyä kovin tiheästi uusia tietoturvaongelmia. Jos näin tapahtuu, on todennäköistä että ennemmin tai myöhemmin vihamielinen taho löytää aukon ensimmäisenä ja käyttää sitä hyväksi ennen kuin valmistaja ehtii julkaisemaan päivityksen. Tietoturvapäivitykset ovat kunnolla testattuja. Päivityksestä ei ole mitään hyötyä, jos sitä ei voi asentaa, tai päivitys rikkoo järjestelmän. Päivitysten hoitamattomuus on yhtä hankala puute organisaation tietoturvassa kuin puutteet muissakin tekijöissä. Puutteellisesti päivitetyt järjestelmät voivat tietoturvaaukosta riippuen mahdollistaa hyvinkin helpon keinon murtautua muuten asianmukaisesti suojattuun verkkoon Eristetyt verkot Organisaation tietoverkko voidaan suojata muista verkoista yksinkertaisesti rakentamalla se fyysisesti erilleen julkisista verkoista. Suomessa muun muassa puolustusvoimat käyttää tällaista ratkaisua. Ratkaisun ongelma on kuitenkin erittäin kallis hinta, ja toisaalta kömpelyys tiedon siirtelyssä. Ja käytännössä usein joitakin liittymäpisteitä julkisiin verkkoihin joudutaan rakentamaan. Yleisesti julkisista verkoista eristetään teknisin ratkaisuin, kuten palomuurin avulla. Tällöin eristys ei ole 100 % luotettava, mutta esimerkiksi palomuuri mahdollistaa joustavan keinon sallia ainoastaan halutun liikenteen tietyn solmukohdan ohitse. Täytyy kuitenkin muistaa, että palomuuri ei suojaa käyttäjän typeryyksiltä. Jos organisaatio sallii esimerkiksi sähköpostin kulkea palomuurinsa läpi, voi käytetty sähköpostiohjelmisto sisältää tietoturva-aukon, jonka avulla niin sanottu mato tai vaikkapa perinteinenkin virus voi livahtaa yrityksen tietojärjestelmiin. 7

9 3 Analyysi Kuten edellisten kappaleiden pintaraapaisuista huomattiin, on tietoturva äärimmäisen monitahoinen asia. Organisaation tietoturvallisuus saattaa vaikuttaa yksinkertaiselta kokonaisuudelta, jos asia esitetään havainollisesti, mutta tämä on virheellinen mielikuva. Kokonaisuuteen sisältyy lukemattomia pikku yksityiskohtia, joiden asianmukaiseen huolehtimiseen tarvitaan usein enemmän kuin yksi ihminen. Organisaation koon kasvaessa yksityiskohtien lukumäärä kasvaa eksponentiaalisesti. 3.1 Henkilöstön koulutukseen liittyviä ongelmia Ihminen on inhimillinen olento. Inhimillisyyteen kuuluu taipumus tehdä asiat mahdollisimman helposti. Valitettavasti tietoturvasta huolehtiminen saattaa usein ainakin näennäisesti, kokemattoman työntekijän mielestä mutkistaa kenties jo ennestäänkin vaikeasti tehtäviä asioita. Salasanat ovat vaikeasti muistettavia. Työntekijä yrittää siis todennäköisesti keksiä helposti muistettavan salasanan, joka tarkoittaa että se on myös helposti arvattavissa. Teknisin keinoin voidaan pakottaa salasanan olemaan sopivan mittainen, ja sisältämään sekä isoja, että pieniä merkkejä sopivassa suhteessa. Tämäkään ei kuitenkaan ole hyvä ratkaisu, koska tutkimuksissa on havaittu että tällöin työntekijä kirjoittaa salasanan lapulle ja liimaa lapun esimerkiksi näppäimistön pohjaan tai monitorin kulmaan. Tietoturvakoulutuksen tulee olla luonteeltaan sellaista, että käyttäjä todellakin itse, omakohtaisesti ymmärtää mistä tietoturvassa on kyse. Ennalta annettujen ohjeiden ulkoaopettelulla törmätään vain siihen, että työntekijät eivät noudata annettuja ohjeita, tai etsivät niistä porsaanreikiä helpottamaan työtehtäviään. Koulutuksen yksi suurimmista haasteista on näin ollen käyttäjän asenteiden muokkaaminen perinteisesti se on ollut äärimmäisen hankala tehtävä. Koulutus on myös hidasta ja lyhyellä tähtäimellä arvioituna tappiollista toimintaa kun työntekijä ei voi tehdä varsinaisia töitään. Näistä syistä johtuen henkilökunnan koulutus on hyvin paljon organisaation resursseja sitova tehtävä. Huonosti tietoturva-asioista perillä oleva johtoporras saattaa helposti luistaa etenkin tästä seikasta, koska hyöty ei ole ollenkaan niin konkreettisesti havaittavissa kuin uusia laitteistoja hankittaessa. 8

10 3.2 Ympäristön hallintaan ja valintaan liittyviä ongelmia Tiedon fyysinen varastointi on ongelmallista. Jos tiedon halutaan säilyvän pitkään, vaikkapa satoja vuosia, sen varastointi on yllättävän kallista puuhaa. Täytyy valita oikeanlaisia tallennusmateriaaleja, oikeanlainen tiedon tallennusformaatti, sekä oikeanlainen ympäristö. Säilytystilan täytyy kestää murtomiehen käynnit sekä luonnonmullistukset. Ja jälleen kerran törmäämme ikuisuusongelmaan: luotettava varastointi on erittäin kallista. Tietokoneympäristön valinnassa on selkeät kriteerit, mutta käytännön reaaliteetit saattavat pakottaa näistä kriteereistä joustamista. Jos esimerkiksi yrityksen toiminnalle kriittinen ohjelmisto on saatavilla ainoastaan Microsoft Windows -ympäristöön, ei organisaation ole mahdollista käyttää Linuxia vaikka se kuinka täyttäisi muut asetetut vaatimukset paremmin. 3.3 Tekniikkaan liittyviä ongelmia Jos järjestelmä on huonosti suunniteltu, saattavat tekniset ongelmat muodostua kaikkein vaikeimmiksi ongelmiksi. Valitettavan hyvin tiedetty tosiasia on, että tietokone ei tee sitä mitä sen halutaan tekevän, vaan sen mitä sen käsketään tehdä. Joten jos järjestelmää ei osata käskeä oikein, ei haluttuun lopputulokseen päästä. Verkkojen eristäminen muista verkoista sekä virustorjunta ovat periaatteessa vääränlaisia ratkaisumalleja järjestelmän suojaukseen. Malli lähtee olettamuksesta, että järjestelmässä on tietoturvaongelmia, joita paikataan sitten ulkoisten apuohjelmien avulla. Reaalimaailmassa näitä apuohjelmia kuitenkin tarvitaan. Virustorjuntaohjelmat ovat Windows-ympäristössä lähes välttämättömiä, koska järjestelmälle löytyy niin paljon aktiivisia viruksia [3], joista osa käyttää hyväkseen sellaisia tietoturvaaukkoja, joihin ei ole korjausta saatavilla. Linux-ympäristössä virustarkistimille ei ole juuri muualla käyttöä kuin postipalvelimissa. Aktiivisten virusten puutteeseen [3] vaikuttanee se, että Linux kuten muutkin Unixit on suunniteltu alunperinkin toimimaan monen käyttäjän verkoissa tietoturvallisesti. Järjestelmän käyttämä malli on huomattavasti yksinkertaisempi kuin Windowsin, mutta samalla huomattavasti tehokkaampi ja toimivampi. Lisäksi Linuxin ohjelmistotarjonta on niin heterogeenistä, ettei yksittäisistä ohjelmista löytyvistä tietoturva-aukoista avaudu kovinkaan suuria potentiaalisesti murrettavissa olevien koneiden markkinoita; päinvastoin kuin Windowsilla Outlook Express 9

11 suhteen. Mutta vaikka Linux onkin teknisesti suunniteltu paremmin, ei sekään todennäköisesti kykene kovin tehokkaasti suojautumaan sosiaalisin keinoin levittyviä viruksia vastaan. Toisaalta, jos Linux yleistyy myös työpöytätietokoneissa, kriittinen massa vaatinee entistä helppokäyttöisempiä ohjelmistoja, jotka saattavat sitten myös mahdollistaa virusten leviämisen samalla tavoin kuin Windows mahdollistaa tänä päivänä. 4 Luennon arviointi Luennoitsija sai esitetyn asian kuulostamaan yllättävänkin mielenkiintoiselta. Todennäköisesti tämä johtuu siitä, että hän ripottelee joukkoon riittävästi omakohtaisia kokemuksia aihepiiriin liittyvistä tapahtumista. 5 Yhteenveto Tietoturva on vaikeasti hoidettava alue. Koko organisaation henkilökunnan tietoisuus ja motivoituneisuus on ensiarvoisen tärkeätä. Tietoturva vaatii kohtuullisen paljon resursseja, aktiivista ylläpitoa ja laadukasta suunnittelua alusta alkaen. Toisaalta tietoturvan laiminlyönti saattaa maksaa yrityksen olemassaolon, tai suuren yksilöjoukon yksityisyydensuojan. Teknisten ratkaisujen avulla päästään pitkälle, mutta ne eivät yksin riitä. Tarvitaan myös ihmisiä. Toisaalta huonosti koulutetut ihmiset saattavat vaarantaa organisaation tietoturvan perinpohjaisesti. 10

12 Lähdeluettelo [1] Schweitzer, J. A., Managing Information Security. Administrative, Electronic and Legal Measures to Protect Business Information. Second Edition. Butterworths, Boston, USA, [2] Valtioneuvosto, tietoturvasanasto, tietoturvallisuus/vahti/sanasto/su021.htm#728, [3] The WildList Organization International, PC Viruses In-the-Wild Real-Time,

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

Aleksi Erkkilä YRITYKSEN TIETOVERKON PARANTAMINEN

Aleksi Erkkilä YRITYKSEN TIETOVERKON PARANTAMINEN Aleksi Erkkilä YRITYKSEN TIETOVERKON PARANTAMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2009 Yksikkö Aika Ylivieskan Yksikkö 02.03.2009 05.05.2009 Koulutusohjelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen

PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen 1 PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen www.huoltovarmuus.fi Huoltovarmuudella tarkoitetaan kykyä sellaisten yhteiskunnan taloudellisten perustoimintojen

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvat. kyberuhat 2015

Yrityksiin kohdistuvat. kyberuhat 2015 Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2015 Helsinki 26.3.2015 2 SAATTEEKSI Tietoverkot yhdistävät suomalaiset yritykset osaksi maailmanlaajuista toimintaa ja samalla avaavat yritykset mistä päin tahansa tehtäville

Lisätiedot

Verkkopalvelun ostajan miniopas

Verkkopalvelun ostajan miniopas ! Saatteeksi 4 Verkkopalvelun uudistuksen ABC 5 Kultainen kysymys! 5! Ketterästi vai vesiputousmallilla?! 6! Älä unohda hakukoneita!! 8! Hinnoittelumallit 11 Kiinteä hinta! 11! Sprinttiperusteinen hinta!

Lisätiedot

Palomuurin valitseminen kannettavaan tietokoneeseen. Teemu Kolari

Palomuurin valitseminen kannettavaan tietokoneeseen. Teemu Kolari Palomuurin valitseminen kannettavaan tietokoneeseen Teemu Kolari Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tekijä Teemu Kolari Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa

Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa Kandidaatintyö 2. kesäkuuta 2011 Jussi-Pekka Erkkilä Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu

Lisätiedot

Alihankintaan ryhtyminen ja alihankitun ohjelman laadunvarmistus. Juha-Pekka Vallittu

Alihankintaan ryhtyminen ja alihankitun ohjelman laadunvarmistus. Juha-Pekka Vallittu Alihankintaan ryhtyminen ja alihankitun ohjelman laadunvarmistus Juha-Pekka Vallittu Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Joulukuu 2000 Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikat. arvostelija. Riitta Mäkinen. Helsinki 20.4.2003. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoturvapolitiikat. arvostelija. Riitta Mäkinen. Helsinki 20.4.2003. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos hyväksymispäivä arvosana arvostelija Tietoturvapolitiikat Riitta Mäkinen Helsinki 20.4.2003 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietoturva nykyaikaisessa liiketoimintaympäristössä -seminaari

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 5.2 TIETOTURVAOPAS (14.12.2012) Tietoturvallisuudella tarkoitetaan tietojen, tietojärjestelmien ja palveluiden asianmukaista suojaamista. Tietojen luottamuksellisuutta, eheyttä ja käytettävyyttä suojataan

Lisätiedot

Ohjelmistotestaus: Testausprosessin luonti ja. kehittäminen

Ohjelmistotestaus: Testausprosessin luonti ja. kehittäminen Ossi Savolainen Ohjelmistotestaus: Testausprosessin luonti ja kehittäminen Tietojärjestelmätieteen Kandidaatin tutkielma 3.3.2005 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Jyväskylä 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

Pilvipalvelun tuomat haasteet opiskelijasähköpostisiirroissa

Pilvipalvelun tuomat haasteet opiskelijasähköpostisiirroissa Pilvipalvelun tuomat haasteet opiskelijasähköpostisiirroissa Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro Gradu-tutkielma Ville-Matti Alanko 18.5.2014 2 Tiivistelmä Oulun Yliopiston opiskelijat

Lisätiedot

Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Anne Jokinen

Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Anne Jokinen Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä Anne Jokinen Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Joulukuu 2005 i Tampereen

Lisätiedot

Tietoturva- ja verkkopalvelujen käyttö kodeissa - kyselytutkimus laajakaistayhteyden käyttäjille. Marko Saarijärvi

Tietoturva- ja verkkopalvelujen käyttö kodeissa - kyselytutkimus laajakaistayhteyden käyttäjille. Marko Saarijärvi Tietoturva- ja verkkopalvelujen käyttö kodeissa - kyselytutkimus laajakaistayhteyden käyttäjille Marko Saarijärvi Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Arkipäivän tietoturvaa Selkeä tietoturvaopas

Arkipäivän tietoturvaa Selkeä tietoturvaopas Arkipäivän tietoturvaa Selkeä tietoturvaopas 1. Mitä tietoturva on? Mikä on arvokasta tietoa? 1.1. Missä on arvokasta tietoa? 2. Ennakolta ja etukäteen 3. Riskit 4. Ongelmat ja ohjelmat 4.1. Virustorjunta

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

Sitoumusten hallinta ohjelmistoprojektisopimuksissa

Sitoumusten hallinta ohjelmistoprojektisopimuksissa Luonnos artikkeliksi oikeustieteelliseen julkaisuun Olli Pitkänen, Sari Kela, Jyrki Kontio, Reijo Sulonen Sitoumusten hallinta ohjelmistoprojektisopimuksissa 1 JOHDANTO Kirjoitetun lain ja oikeustapausten

Lisätiedot

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen 2010 Oulun seudun ammattikorkeakoulu ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen Opinnäytetyö 1.12.2010 Laboratorioalan

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA

ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Heidi Pehu-Lehtonen ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

Julkaisuohjelmistojen käytettävyys yksisivuisen printtimedian taitossa

Julkaisuohjelmistojen käytettävyys yksisivuisen printtimedian taitossa Julkaisuohjelmistojen käytettävyys yksisivuisen printtimedian taitossa Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro-gradu tutkielma Jouni Rissanen 20.11.2013 2 Tiivistelmä Erilaisten julkaisujen

Lisätiedot

Kandidaatintyö SKENAARIOMENETELMÄN KÄYTTÖ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ

Kandidaatintyö SKENAARIOMENETELMÄN KÄYTTÖ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Kandidaatintyö SKENAARIOMENETELMÄN KÄYTTÖ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Valvoja: Kirsi Hellsten Lappeenranta 1.4.2008

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

Suunnittelumallit. OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Oliosuuntautunut analyysi ja -suunnittelu 27. joulukuuta 2003

Suunnittelumallit. OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Oliosuuntautunut analyysi ja -suunnittelu 27. joulukuuta 2003 Suunnittelumallit OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Oliosuuntautunut analyysi ja -suunnittelu 27. joulukuuta 2003 Mikael Kujanpää mahead@ee.oulu.fi LuTK / TOL -03 Tiivistelmä Suunnittelumallit

Lisätiedot

Tietoturvallisuus osana liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelua

Tietoturvallisuus osana liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelua Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Tietoturvallisuus osana liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelua T-110.5620 Tietoturvallisuuden kehittämisprosessit 16. tammikuuta

Lisätiedot

Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä

Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä Juha Rinne Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Marraskuu 2001 Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Juha Rinne:

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot