29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ"

Transkriptio

1 29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 5035/01/FI/lopullinen WP 56 Valmisteluasiakirja EU:n tietosuojalainsäädännön kansainvälisestä soveltamisesta EU:n ulkopuolisten www-sivustojen suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn Internetissä Hyväksytty 30 päivänä toukokuuta 2002 Työryhmä on perustettu direktiivin 95/46/EY 29 artiklan nojalla. Se on riippumaton EU: n neuvoa-antava elin tietosuojan ja yksityisyyden alalla. Sen tehtävistä on säädetty direktiivin 95/46/EY 30 artiklassa ja direktiivin 97/66/EY 14 artiklassa. Sihteeristö: Euroopan komission sisämarkkinoiden pääosaston linja A (Sisämarkkinoiden toiminta ja vaikutukset koordinointi tietosuoja), B Bryssel, Belgia, toimisto C100-6/136. Internet:

2 TIETOSUOJATYÖRYHMÄ, joka on perustettu 24 päivänä lokakuuta 1995 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 95/46/EY 1, ottaa huomioon direktiivin 29 artiklan ja 30 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 3 kohdan, ottaa huomioon työjärjestyksensä ja erityisesti sen 12 ja 14 artiklan, on hyväksynyt tämän valmisteluasiakirjan: 1. Johdanto Tämän asiakirjan tavoitteena on käsitellä EU:n tietosuojalainsäädännön kansainvälistä soveltamista Euroopan unionin ulkopuolisten www-sivustojen suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn, erityisesti henkilötietojen keräämiseen. 2 Tämän valmisteluasiakirjan tarkoituksena on olla hyödyllinen väline ja viiteasiakirja rekisterinpitäjille ja niille, jotka tarjoavat rekisterinpitäjille neuvontaa tapauksissa, joihin liittyy EU:n ulkopuolisten www-sivustojen suorittama henkilötietojen käsittely Internetissä. Koska kyseessä on erittäin monimutkainen alue ja koska Internet on erittäin dynaaminen ympäristö, tässä asiakirjassa ei anneta lopullisia ratkaisuja kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin. Valmisteluasiakirjassaan "Tietosuoja Internetissä" 3 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä totesi, että on selvästi tarpeen täsmentää yleisen tietosuojadirektiivin sovellettavaa oikeutta koskevan säännöksen (4 artiklan 1 kohdan c alakohta) 4 käytännön soveltamista etenkin yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneen rekisterinpitäjän verkossa suorittaman henkilötietojen käsittelyn osalta. Kansallisia tietosuojavalvontaviranomaisia pyydetään säännöllisesti neuvomaan yrityksiä ja henkilöitä tässä asiassa. Tarve määrittää, sovelletaanko kansallista oikeutta tilanteisiin, joissa on mukana useita maita, ei liity pelkästään tietosuojaan, Internetiin tai Euroopan unioniin. Se on kansainväliseen oikeuteen liittyvä yleinen kysymys, joka tulee esiin niin verkkoon liittyvissä kuin muissakin tilanteissa, jos läsnä on yksi tai useampi osatekijä, joka koskee useampaa kuin yhtä maata. On päätettävä, mitä kansallista oikeutta on sovellettava, ennen kuin asia voidaan ratkaista. 1 EYVL L 281, , s. 31, saatavilla osoitteessa: 2 Tietosuojadirektiivi 95/46/EY on pantu täytäntöön myös Euroopan talousalueella (ETA). Tässä asiakirjassa olevat viittaukset Euroopan unioniin viittaavat myös Euroopan talousalueeseen. 3 "Tietosuoja Internetissä Euroopan unionin yhdennetty lähestymistapa", , WP Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta EYVL L 281, , s , saatavilla osoitteessa: 2

3 Näissä päätöksissä on arvioitava useita tekijöitä. Ensinnäkin kunkin valtion tehtävänä on suojella kansalaistensa, valtiossa oleskelevien, teollisuuden ja muiden kansallisessa oikeudessa tunnustettujen ryhmien oikeuksia ja etuja. Monissa maissa rikoslailla (joka on vastakkainen oikeuksia ja vapauksia antaville laeille) on laajin kansainvälinen oikeusvaikutus. Merkittävät oikeustapaukset, kuten asiat Yahoo! 5 tai CompuServe 6, osoittavat, miten tuomioistuimet soveltavat kansallista rikoslakia kieltääkseen ulkomaisissa Internet-palvelimissa olevan pornografisen tai rasistisen sisällön käytön. Saksan rikosasioissa toimivaltaisen korkeimman oikeuden äskettäisessä päätöksessä tuomittiin teoksen "Auschwitz Lüge" (jossa kiistetään Auschwitzin olemassaolo) australialaisella www-sivustolla julkaissut taho, vaikka ei näytettykään toteen, että sivustoa olisi tosiasiallisesti käytetty Saksasta. 7 Tuomioistuimen mukaan kyseisen rikoksen yhteydessä oli riittävää, että Internetissä olevalla sisällöllä "kyettiin" vaikuttamaan kielteisesti Saksan yleiseen järjestykseen, eikä merkityksellistä ollut se, oliko niin tosiasiallisesti tapahtunut. Tällainen suojamääräysten kansainvälinen oikeusvaikutus on yleensä osoitus lainsäätäjän tai tuomioistuimen halusta tarvittaessa suojella kansalaisia huolimatta täytäntöönpanoon rajat ylittävissä tilanteissa liittyvistä vaikeuksista sekä soveltaa suojamääräyksiä käytännössä, jotta tavoiteltu tarkoitus saavutetaan. EU:n lainsäädännön tasolla on useita esimerkkejä tällaisesta johdonmukaisuuden pyrkimyksestä. Kilpailulainsäädännön alalla Euroopan komissio voi tehdä päätöksiä, jotka vaikuttavat EU:n ulkopuolelle sijoittautuneisiin yrityksiin, kun nämä harjoittavat liiketoimintaa EU:n alueella. Hyvä esimerkki tästä oli komission äskettäinen päätös 8, jolla estettiin kahden yhdysvaltalaisen yrityksen, General Electricin ja Honeywellin, ehdotettu sulautuma. 9 Heinäkuussa 2001 tehdyn päätöksen 1 artiklassa todettiin, että näiden kahden yrityksen sulautuma olisi luonut "yhteismarkkinoille soveltumattoman keskittymän". Komissio päätti, että näillä kahdella yrityksellä oli yhteisön alueella yli 250 miljoonan euron yhteenlaskettu liikevaihto, joten ilmoitetulla toimenpiteellä on "yhteisöulottuvuus". Yhteisön oikeuden ekstraterritoriaalinen ulottuvuus voidaan nähdä myös kuluttajalainsäädännön alalla. Etämyyntidirektiivin artiklassa todetaan, että kuluttaja ei menetä direktiivissä annettua suojaa sen vuoksi, että sopimukseen päätetään sopimusehdon nojalla soveltaa kolmannen maan lakia, jossa annetaan vähäisempi suoja kuin EU:n lainsäädännössä. Tämä on kyseessä, jos sopimuksella on "läheinen yhteys" 5 TGI Paris, ordonnance du référé, 20. marraskuuta 2000: 6 AG München, tuomio Ds 465 Js /95. 7 BGH, tuomio , Az: 1 StR 184/00. 8 Asia COMP/M.2220, päätös , yrityskeskittymien valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 8 artiklan 3 kohdan mukaan. 9 Ilmoitetun sopimuksen mukaan Honeywellistä olisi tullut General Electricin kokonaan omistama tytäryhtiö. 10 Direktiivi 97/7/EY. 3

4 yhden tai useamman jäsenvaltion alueeseen. 11 Käsite "läheinen yhteys" liittyy vuonna 1980 tehdyn Rooman yleissopimuksen 7 artiklaan. Artiklan mukaan valtion "pakottavia säännöksiä" on sovellettava tilanteeseen, jota säännellään jonkin toisen valtion lailla, jos kyseinen tilanne on ensin mainittuun valtioon "läheisesti liittyvä". Lisäksi on olemassa oikeuskäytäntöä, joissa on tehty vastaavia päätelmiä kauppaedustajadirektiivistä 12. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on todennut, 13 että sellainen yhteisön ulkopuolelle sijoittautunut päämies, jonka kauppaedustaja harjoittaa toimintaansa yhteisössä, ei voi välttää direktiivin vaatimuksia sellaisen sopimusehdon avulla, jonka mukaan suhteeseen sovellettava laki on kolmannen maan laki. Yhteisöjen tuomioistuin totesi, että yhteisön lakia sovelletaan, "mikäli kyseinen tilanne liittyy läheisesti yhteisöön". Tätä käytännöllisempi esimerkki voidaan löytää ilmailuteollisuudesta. Neuvosto on antanut asetuksen tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien (TPJ) käyttöä koskevista käyttäytymissäännöistä. 14 Tätä asetusta (jolla säännellään tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien käyttötapaa) sovelletaan "tietokonepohjaisiin paikanvarausjärjestelmiin (TPJ), joita tarjotaan käytettäväksi tai käytetään yhteisön alueella lentoliikennetuotteiden jakelussa ja myynnissä, riippumatta järjestelmän toimittajan asemasta tai kansallisuudesta tai asianomaisen tietokonekeskuksen sijainnista". Kun järjestelmää voidaan käyttää EU:sta, vaikka järjestelmän keskusvälineet sijaitsevat EU:n ulkopuolella (ja järjestelmään syötetään tietoja EU:ssa olevien päätteiden kautta tai muuten), sovelletaan automaattisesti EU:n lainsäädäntöä. Kun tutkitaan EU:n lainsäädännön soveltuvuutta tapauksiin, joilla on ekstraterritoriaalinen ulottuvuus, voidaan todeta, että vastaavia perusteita sovelletaan yleisesti. Olipa kyseessä sitten vaatimus, että suhteella on "yhteisöulottuvuus" tai "läheinen yhteys" yhteisön alueeseen, Euroopan yhteisöjen tuomioistuin, Euroopan parlamentti ja neuvosto sekä Euroopan komissio katsovat tietyissä tilanteissa tarpeelliseksi soveltaa EU:n säännöksiä EU:n ulkopuolisiin tahoihin. Muissa maissa, esimerkiksi Amerikan yhdysvalloissa, tuomioistuimissa ja laeissa tehdään vastaavia päätelmiä sovellettaessa paikallisia säännöksiä ulkomaisiin wwwsivustoihin: Yhdysvalloissa vuonna 1998 annettua ns. COPPA-lakia (Children s Online Privacy Protection Act) sovelletaan myös ulkomaisiin www-sivustoihin, jotka keräävät henkilötietoja Yhdysvaltain alueella olevilta lapsilta, 15 Tämän liittovaltion lain mukaan sellaisten www-sivustojen operaattorien, joiden sivustot on suunnattu alle 13-vuotiaille lapsille (tai joiden sivustoilla on yleinen asiakaskunta mutta jotka tietävät, että sivustot keräävät henkilötietoja lapsilta), on noudatettava COPPA-lain säännöksiä. Kyseisessä 11 Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annetun direktiivin 93/13/ETY 6 artiklan 2 kohta ja kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista annetun direktiivin 99/44/EY 7 artiklan 2 kohta ovat hyvin samankaltaisia kuin 12 artiklan 2 kohta. Kummassakin vaaditaan EU:n lainsäädännön soveltamista, ja kummassakin käytetään käsitettä "läheinen yhteys/liittymä". 12 Direktiivi 86/653/ETY. 13 Asia C-381/98, Ingmar GB Ltd. ja Eaton Leonard Technologies. 14 Tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien käyttöä koskevat käyttäytymissäännöt (neuvoston asetus N:o 2299/89, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella N:o 3089/93, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 323/99) U.S.C (1)(A)(I), viitattu teoksessa Joel R. Reidenberg, ks. alaviite 5. 4

5 laissa säädetään, mitä tietoja operaattorin on annettava yksityisyydensuojaperiaatteissa, milloin ja miten operaattorin on pyydettävä vanhemmalta todennettavissa oleva suostumus sekä mitä velvollisuuksia operaattorilla on lasten yksityisyyden ja turvallisuuden suojelemiseksi verkossa. Tältä osin on kiinnostavaa, että kyseistä lakia ei sovelleta erityisesti yhdysvaltalaisiin yrityksiin vaan "Internetissä sijaitseviin yrityksiin", joten lain soveltamisalan kannalta on merkityksetöntä, missä kyseinen www-sivusto fyysisesti sijaitsee, kunhan se harjoittaa liiketoimintaa Yhdysvaltain alueella. Mikäli näin on, www-sivustoon sovelletaan Yhdysvaltain lakia tällä alueella. Kansainvälisen oikeuden tutkimus antaa ymmärtää, että valtioilla on taipumus käyttää useita vaihtoehtoisia perusteita määrittäessään laajasti kansallisen lainsäädännön soveltamisalaa, jotta lainsäädäntö kattaisi mahdollisimman monet tapaukset suojeltaessa mahdollisimman laajasti kansallisia kuluttajia ja teollisuutta. Tämä taipumus johtaa vääjäämättä siihen, että useita kansallisia lakeja sovelletaan tilanteisiin, joissa on rajat ylittävä osatekijä. Kansainvälisissä säädöksissä pyritään tämän vuoksi määrittämään asiaankuuluvat perusteet neutraalisti ja ketään syrjimättä. Uusin yritys edetä sopimuksiin sovellettavaa lakia koskevassa yleissopimusluonnoksessa Haagin konferenssin yhteydessä kuitenkin epäonnistui, koska maat eivät päässeet yksimielisyyteen ratkaisevista perusteista. Tämä on ongelman ydin sovellettavaa lakia koskevassa keskustelussa: asianomaisten maiden etujen välille on löydettävä oikeudenmukainen tasapaino. Tässä yhteydessä on todettava, että EU:n tietosuojadirektiivissä on erityinen sovellettavaa oikeutta koskeva säännös, jossa esitetään peruste. Riippumatta siitä, onko tätä säännöstä helppo ymmärtää tai käsitellä, on kuitenkin yksilöiden ja yritysten etujen mukaista, että tietosuojadirektiivissä käsitellään tätä olennaista kysymystä. 2. Direktiivin 95/46/EY sovellettavaa oikeutta koskeva 4 artikla Direktiivin 4 artikla kuuluu seuraavasti: Sovellettava kansallinen oikeus 1. Kunkin jäsenvaltion on sovellettava henkilötietojen käsittelyyn kansallisia säännöksiä, jotka se antaa tämän direktiivin mukaisesti, jos a) käsittely suoritetaan kyseisen jäsenvaltion alueella sijaitsevassa rekisterinpitäjän toimipaikassa tapahtuvan toiminnan yhteydessä; jos sama rekisterinpitäjä on sijoittautunut usean jäsenvaltion alueelle, sen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kussakin toimipaikassa noudatetaan sovellettavan kansallisen oikeuden mukaisia velvoitteita, b) rekisterinpitäjä ei ole sijoittautunut kyseisen jäsenvaltion alueelle, vaan paikkaan, jossa jäsenvaltion kansallista lakia sovelletaan kansainvälisen julkisoikeuden nojalla, c) rekisterinpitäjä ei ole sijoittautunut yhteisön alueelle, mutta käyttää henkilötietojen käsittelyssä automatisoituja tai muunlaisia välineitä, jotka sijaitsevat kyseisen jäsenvaltion alueella, paitsi jos näitä välineitä käytetään ainoastaan tiedonsiirtoon yhteisön alueen kautta. 2. Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa rekisterinpitäjän on nimettävä kyseisen jäsenvaltion alueelle sijoittautunut edustaja, sanotun kuitenkaan 5

6 rajoittamatta sellaisia toimia, jotka voitaisiin toteuttaa rekisterinpitäjää itseään vastaan. Tässä artiklassa käsitellään tapauksia, joissa ongelmana on henkilötietojen käsittelytoimiin sovellettava laki: näissä tapauksissa vähintään yksi henkilötietojen käsittelyyn liittyvä seikka tapahtuu useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Esimerkki: suoramarkkinointiyritys kokoaa postituslistoja kuluttajista useassa jäsenvaltiossa ja käyttää niitä yhdessä jäsenvaltiossa mainonnan lähettämiseksi näille kuluttajille. Tai: yhdysvaltalainen www-sivusto lähettää EU:n alueella olevien yksilöiden henkilökohtaiselle tietokoneelle evästeen tunnistaakseen kyseisen tietokoneen ja yhdistääkseen nämä tiedot muihin tietoihin. Direktiivissä erotetaan yleisesti yhtäältä tilanteet, joissa rajat ylittävät osatekijät ovat EU:n jäsenvaltioiden alueella tai Euroopan unionin maantieteellisten rajojen ulkopuolella olevilla alueilla, joilla kuitenkin sovelletaan jäsenvaltion lakia kansainvälisen julkisoikeuden nojalla ("diplomaattitapaus") 16, ja toisaalta tilanteet, joissa käsittelyyn liittyy osatekijöitä, jotka ovat Euroopan unionin rajojen ulkopuolella. 17 Kun kyse on tilanteista yhteisön alueella, direktiivillä on kaksi tavoitetta: sillä pyritään välttämään laissa olevat aukot (mitään tietosuojalakia ei sovelleta) ja kansallisten lakien moninkertainen/kaksinkertainen soveltaminen. Koska direktiivissä käsitellään sovellettavaa oikeutta ja esitetään peruste sen lain määrittämiseksi, jolla tapaukseen saadaan ratkaisu, direktiivi itse toimii "kollisionormina", eikä muita kansainvälisessä yksityisoikeudessa olemassa olevia perusteita tarvita. Ratkaisun löytämiseksi direktiivissä käytetään perusteena tai "yhdistävänä tekijänä" rekisterinpitäjän sijoittautumispaikkaa tai toisin sanoen alkuperämaaperiaatetta, jota yleensä sovelletaan sisämarkkinoilla. Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavaa: Jos käsittely suoritetaan kyseisen jäsenvaltion alueella sijaitsevassa rekisterinpitäjän toimipaikassa tapahtuvan toiminnan yhteydessä, käsittelyyn sovelletaan kyseisen jäsenvaltion tietosuojalainsäädäntöä. Jos sama rekisterinpitäjä on sijoittautunut usean jäsenvaltion alueelle, kussakin toimipaikassa on noudatettava kyseisessä jäsenvaltiossa sovellettavan kansallisen oikeuden mukaisia velvoitteita oman toiminnan yhteydessä suoritetun käsittelyn osalta. Tämä ei ole poikkeus alkuperämaaperiaatteeseen. Kyse on ainoastaan sen ehdottomasta soveltamisesta: kun rekisterinpitäjä on valinnut yhden toimipaikan sijasta useita toimipaikkoja, tämä ei voi hyötyä siitä edusta, että yhden lainsäädännön noudattaminen riittää tämän toimintaan kaikkialla sisämarkkinoilla. Rekisterinpitäjän on näin noudatettava samanaikaisesti kunkin toimipaikan kansallista lainsäädäntöä. Työryhmä saattaa tulevaisuudessa käsitellä tätä kysymystä. Alkuperämaaperiaatteen soveltaminen on perusteltua sisämarkkinoilla, joilla kansalliset tietosuojalait antavat yhtäläisen suojan henkilöiden tietosuojaoikeuksien sekä 16 Tätä tapausta ei käsitellä tässä asiakirjassa. On myös huomattava, että direktiiviä ja siis myös sen 4 artiklaa sovelletaan sekä yksityisen että julkisen sektorin suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn yhteisön oikeuden mukaisesti. Tässä valmisteluasiakirjassa ei kuitenkaan käsitellä 4 artiklan soveltamista julkisen sektorin tapauksiin. 17 Tämä ero koskee lähinnä rekisterinpitäjää. Joka tapauksessa olisi täsmennettävä, että direktiivin sovellettavuuteen ei vaikuta se seikka, että EU:ssa olevalla rekisterinpitäjällä on EU:n ulkopuolinen henkilötietojen käsittelijä. Tässä tapauksessa direktiiviä sovelletaan edelleen kaikkeen käsittelyyn. 6

7 teollisuudelle ja muille rekisterinpitäjille henkilötietojen käsittelyssä asetettujen vaatimusten yhtenäistämisen takia. Tällä tavoin alkuperämaaperiaate, jolla tietyssä mielessä rajoitetaan jäsenvaltioiden tietosuojalakien soveltamisalaa, ei loukkaa jäsenvaltioissa oleskelevien tai teollisuuden oikeuksia ja etuja. Itse asiassa vaikka jäsenvaltioiden lakeja ei sovelletakaan kaikkeen käsittelyyn, johon liittyy kansallinen rekisteröity tai joka suoritetaan kansallisella alueella, sillä seikalla, että sovelletaan ainoastaan toisen jäsenvaltion kansallista lakia, on hyvin suppea vaikutus, koska kummatkin lait on yhtenäistetty direktiivillä ja ne vastaavat näin toisiaan. Lisäksi kansallisten tietosuojaviranomaisten yhteistyöllä varmistetaan luottamus ja tehokas täytäntöönpano riippumatta sovellettavasta oikeudesta. 18 Tilanne on erilainen sellaisten käsittelytoimien kohdalla, joissa rekisterinpitäjä on kolmannessa maassa. Näiden kolmansien maiden kansallisia lakeja ei ole yhtenäistetty, eikä direktiiviä sovelleta näissä maissa, joten yksilöiden suojelu heidän henkilötietojensa käsittelyssä saattaa puuttua tai olla heikko. Sovellettavaa lakia ei enää voida määrittää käyttämällä alkuperämaaperiaatetta, joka liittyy rekisterinpitäjän sijoittautumiseen. On välttämätöntä käyttää toista yhdistävää tekijää. Euroopan parlamentti ja neuvosto päättivät palata erääseen kansainvälisen oikeuden perinteiseen yhdistävään tekijään, joka on toimenpiteen ja oikeusjärjestelmän välinen fyysinen yhteys. EU:n lainsäätäjä valitsi maan, jonka alueella käytetyt välineet sijaitsevat. 19 Näin ollen direktiiviä sovelletaan, kun rekisterinpitäjä ei ole sijoittautunut yhteisön alueelle mutta päättää käsitellä henkilötietoja tiettyyn tarkoitukseen ja käyttää siinä automatisoituja tai muunlaisia välineitä, jotka sijaitsevat kyseisen jäsenvaltion alueella. Tämän direktiivin 95/46/EY 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan säännöksellä pyritään estämään, että yksilöt jäävät vaille suojaa omassa maassaan suoritettavassa käsittelyssä vain siksi, että rekisterinpitäjä ei ole sijoittautunut yhteisön alueelle. Näin voisi käydä yksinkertaisesti siksi, että rekisterinpitäjällä ei periaatteessa ole mitään tekemistä yhteisön kanssa. On kuitenkin myös kuviteltavissa, että rekisterinpitäjät sijoittautuvat EU:n ulkopuolelle välttääkseen EU:n lainsäädännön soveltamisen. On syytä huomauttaa, että yksilön ei tarvitse olla EU:n kansalainen tai fyysisesti olla läsnä tai oleskella EU:ssa. Direktiivissä ei erotella yksilöitä näiden kansalaisuuden tai sijainnin vuoksi, koska sillä yhtenäistetään kaikille ihmisille kansalaisuudesta riippumatta myönnettyjä perusoikeuksia koskevia jäsenvaltioiden lakeja. Jäljempänä käsiteltävissä tapauksissa yksilö voisi siis olla vaikkapa Yhdysvaltain tai Kiinan kansalainen. EU:n tietosuojalainsäädännön soveltamisen kannalta kyseistä yksilöä suojellaan aivan samalla tavoin kuin EU:n kansalaisia. Käytettyjen käsittelyvälineiden sijainti on ratkaiseva. Yhteisön lainsäätäjän päätös soveltaa EU:n tietosuojalainsäädäntöä käsittelyyn, jossa käytetään EU:n alueella sijaitsevia välineitä, kuvastaa näin todellista halua suojella yksilöitä EU:n alueella. Kansainvälisellä tasolla tunnustetaan, että valtioilla on mahdollisuus tällaiseen suojeluun. GATS-sopimuksen XIV artiklan mukaan 18 Ks. direktiivin 95/46/EY 28 artiklan 6 kohdan ensimmäinen virke: "Riippumatta kyseessä olevaan käsittelyyn sovellettavasta kansallisesta oikeudesta valvontaviranomainen on toimivaltainen käyttämään jäsenvaltionsa alueella valtuuksia, jotka sille kuuluvat 3 kohdan mukaisesti" sekä saman kohdan viimeinen virke, joka koskee valvontaviranomaisten yhteistyövelvoitetta. 19 Näin ei kuitenkaan ole, jos näitä välineitä käytetään ainoastaan tiedonsiirtoon yhteisön alueen kautta. 7

8 vapaakauppasääntöihin voidaan tehdä poikkeuksia henkilöiden suojaamiseksi yksityisyyden ja tietosuojan osalta sekä tämän lain täytäntöön panemiseksi. Seuraavassa selvitetään käsitteitä, jotka ovat merkityksellisiä sovellettavan oikeuden määrittämisessä: 2.1. Sijoittautuminen Sijoittautumisen käsite on merkityksellinen direktiivin 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa siltä osin, että rekisterinpitäjä ei ole sijoittautunut yhteisön alueelle. Paikka, jonne rekisterinpitäjä on sijoittautunut, edellyttää tosiasiallista toimintaa ja kiinteää toimipaikkaa, ja se on määritettävä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti. Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan sijoittautumisen käsite tarkoittaa pysyväisluonteista toiminnan tosiasiallista harjoittamista toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta käsin. 20 Tämä vaatimus täyttyy silloinkin, kun yritys perustetaan tietyksi ajaksi. Kun kyseessä on Internet-sivuston välityksellä palveluja tarjoava yritys, sijoittautumispaikka ei ole siellä, missä sivustoa tukeva teknologia sijaitsee tai missä sivusto on saatavilla, vaan paikka, jossa yritys harjoittaa toimintaansa. 21 Esimerkkejä: suoramarkkinointiyrityksen sääntömääräinen kotipaikka on Lontoossa, jossa se kehittää Euroopan laajuisia kampanjoitaan. Se seikka, että yritys käyttää www-palvelimia Berliinissä ja Pariisissa, ei muuta sitä seikkaa, että se on sijoittautunut Lontooseen Rekisterinpitäjä Rekisterinpitäjä on direktiivissä yleinen käsite, jolla tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, joka, yksin tai yhdessä toisten kanssa, määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja keinot (direktiivin 95/46/EY 2 artiklan d kohta). Määritelmä on neutraali rekisterinpitäjän sijoittautumispaikan osalta. Se on kattava, koska kaikki käsittely on voitava lukea yhdelle tai usealle rekisterinpitäjälle. Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan kannalta tämä tarkoittaa, että jossakin on oltava direktiivin tarkoittama rekisterinpitäjä. Vaikuttaa myös välttämättömältä, että käsittely suoritetaan sellaisen toiminnan yhteydessä, joka kuuluu yhteisön oikeuden ja näin myös direktiivin soveltamisalaan. Direktiivin soveltamisalaan ei kuulu käsittely, jonka luonnollinen henkilö suorittaa yksinomaan henkilökohtaisessa tai kotitalouttaan koskevassa toiminnassa. Jotta direktiivin 4 artiklan 1 kohdan c alakohtaa voidaan soveltaa, rekisterinpitäjän on käytettävä henkilötietoj en käsittelyssä (eikä ainoastaan tiedonsiirtoon) välineitä, jotka sijaitsevat jonkin jäsenvaltion alueella. 22 Tämä viittaisi siihen, että rekisterinpitäjä on 20 Asia C-221/89, Factortame, tuomio (Kok. 1991, s. I-3905, 20 kohta). 21 Direktiivi 2000/31/EY, johdanto-osan 19 kappale. 22 On syytä huomata, että direktiivin 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan englanninkielisessä toisinnossa käytetty sana "equipment" poikkeaa 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan muissa kielitoisinnoissa käytetystä sanasta, joka vastaa pikemminkin englanninkielistä sanaa "means" (keino). Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan muissa kielitoisinnoissa käytetty terminologia on johdonmukainen 2 artiklan d kohdan sanamuodon kanssa, jossa määritetään rekisterinpitäjä: henkilö, joka päättää käsittelyn tarkoituksen ja keinot. Olisi kuitenkin huomattava, että myös direktiivin englanninkielisen tekstin aiemmissa versioissa (esimerkiksi vuoden 1992 muutetussa ehdotuksessa) käytettiin sanaa "means" ja 8

9 aktiivinen ja että tällä on tietty aikomus. Rekisterinpitäjän päätös käsittelyn tarkoituksesta ja keinoista muodostaa siis tämän seikan Välineet Direktiivissä ei ole tämän termin määritelmää. Collins English Dictionaryn mukaan englanninkielisellä sanalla "equipment" tarkoitetaan välineitä tai laitteita, jotka on koottu tiettyä tarkoitusta varten. Esimerkkejä välineistä ovat henkilökohtaiset tietokoneet, päätteet ja palvelimet, joita voidaan käyttää lähes kaikkiin käsittelytoimiin. Direktiivissä täsmennetään, että välineet itsessään voivat olla automatisoituja tai muunlaisia, kunhan niitä ei käytetä ainoastaan tiedonsiirtoon yhteisön alueen kautta. Tyypillinen tapaus, jossa välineitä käytetään ainoastaan tiedonsiirtoon, ovat televiestintäverkot (kuten runkoverkot ja kaapelit), jotka ovat osa Internetiä ja joissa Internetin viestiliikenne kulkee alkupisteestä loppupisteeseen Välineiden käyttäminen Sen määrittäminen, milloin rekisterinpitäjä käyttää välineitä henkilötietojen käsittelyssä direktiivin 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti, on tietosuojalainsäädännön soveltamisen kannalta ratkaiseva osatekijä EU:ssa. Työryhmä kannattaa varovaista lähestymistapaa tietosuojadirektiivin tämän säännöksen soveltamisessa käytännön tapauksiin. Säännöksen tarkoituksena on varmistaa, että yksilöt nauttivat kansallisten tietosuojalakien suojaa, sekä kansallisten tietosuojaviranomaisten suorittama tietojen käsittelyn valvonta niissä tapauksissa, joissa se on tarpeen ja järkevää ja joissa täytäntöönpanoaste on kohtuullinen rajat ylittävä tilanne huomioon ottaen. Näin ollen työryhmä on sitä mieltä, että kaikki vuorovaikutus EU:ssa olevan Internetin käyttäjän ja EU:n ulkopuolisen www-sivuston välillä ei välttämättä johda EU:n tietosuojalainsäädännön soveltamiseen. Työryhmä on esittänyt näkemyksen, jonka mukaan välineiden olisi oltava rekisterinpitäjän käytettävissä henkilötietojen käsittelyssä. Samalla rekisterinpitäjällä ei tarvitse olla täysimääräistä hallintaoikeutta välineisiin. Se, missä määrin välineet ovat rekisterinpitäjän käytettävissä, voi vaihdella. Tarvittava käytettävissäolon aste toteutuu, jos rekisterinpitäjä määrittäessään välineiden toimintatavan tekee oleelliset päätökset tietojen sisällöstä ja niiden käsittelytavasta. Toisin sanoen rekisterinpitäjä määrittää, mitä tietoja kerätään, tallennetaan, siirretään, muutetaan ja niin edelleen sekä miten ja mihin tarkoitukseen näin tehdään. Työryhmä katsoo, että "käyttäminen" edellyttää kahta osatekijää: jonkinlaista rekisterinpitäjän suorittamaa toimintaa ja rekisterinpitäjän aikomusta käsitellä henkilötietoja. Tämä tarkoittaa, että mikä tahansa "välineiden käyttäminen" Euroopan unionin alueella ei johda direktiivin soveltamiseen. että sana muutettiin varsin myöhäisessä vaiheessa neuvottelujen aikana sanaksi "equipment", kuten maaliskuussa 1995 hyväksytyn yhteisen kannan tekstistä voidaan nähdä. 9

10 Rekisterinpitäjän käytettävissäoloa ei kuitenkaan saisi sekoittaa rekisterinpitäjän tai yksilön välineitä koskevaan omistusoikeuteen. Itse asiassa direktiivissä ei anneta merkitystä välineitä koskevalle omistusoikeudelle. Työryhmän esittämä tulkinta on täysin johdonmukainen EU:n lainsäätäjän antaman direktiivin 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan säännöksen perustelun kanssa. Johdanto-osan 20 kappaleessa todetaan, että "tietojenkäsittelyä suorittavan sijoittautuminen kolmanteen maahan ei saa olla esteenä tässä direktiivissä säädetylle yksilöiden suojelulle; tällaisessa tapauksessa tietojenkäsittelyyn on sovellettava sen jäsenvaltion lakia, jonne kyseisessä tietojenkäsittelyssä käytettävät välineet on sijoitettu, ja on taattava, että tässä direktiivissä säädettyjä oikeuksia ja velvoitteita tosiasiallisesti noudatetaan". Tämä on välttämätön seuraus direktiivin laajemman tavoitteen saavuttamiseksi, "jotta yksilö ei jäisi vaille tämän direktiivin mukaisesti taattavaa tietosuojaa". 3. Käytännön esimerkkejä Tässä luvussa pyritään muuntamaan 4 artiklan mukaiset ohjeet käytännön ratkaisuiksi tyypillisissä tapauksissa. Yksi jäljempänä käsiteltäville tapauksille yhteinen osatekijä on se, että Internetin käyttäjä ei välttämättä aina tiedä, sijaitseeko www-sivusto, jota hän käyttää ja jolle hän (joko tietämättään tai tietoisesti) antaa tietoja, EU:n alueella vai sen ulkopuolella. Verkkotunnuksia, joissa ei ole maantieteellisiä osatekijöitä, ei voida fyysisesti paikantaa ilman lisätietoja, mutta niissäkään verkkotunnuksissa, joissa on maantieteellisiä osatekijöitä, ei saada takeita siitä, että www-sivusto on tosiasiallisesti ilmoitetussa maassa olevalla palvelimella. Tapaus A: evästeet Rekisterinpitäjä päättää kerätä henkilötietoja sellaisten tekstitiedostojen (evästeiden) avulla, joita tallennetaan kääntäjän henkilökohtaisen tietokoneen kiintolevylle samalla, kun www-sivusto tai kolmas osapuoli saattaa säilyttää niistä kopion. 23 Jatkoviestinnässä www-sivusto käyttää evästeeseen (ja siis myös käyttäjän henkilökohtaiseen tietokoneeseen) tallennettuja tietoja tunnistaakseen tämän tietokoneen. Rekisterinpitäjä voi näin yhdistää kaikki aiempien istuntojen aikana keräämänsä tiedot myöhempien istuntojen aikana keräämiinsä tietoihin. Näin on mahdollista luoda varsin yksityiskohtaisia käyttäjäprofiileja. Evästeet ovat tavallinen osa HTTP-liikennettä, ja ne voivat kulkea sellaisinaan esteettömästi IP-liikenteen mukana. Evästeet sisältävät henkilöstä sellaisia tietoja, jotka ovat tiedot tallentaneen www-sivuston luettavissa. Evästetiedostossa voi olla mitä 23 Evästetiedostot (cookie) ovat tiedonosia, jotka voidaan tallentaa tekstitiedostoina Internetin käyttäjän kiintolevylle, samalla kun www-sivusto saattaa säilyttää niistä kopion. Ne ovat tavallinen osa HTTPliikennettä, ja ne voivat kulkea sellaisinaan esteettömästi IP-liikenteen mukana. Evästetiedosto voi sisältää ainutlaatuisen numeron (GUI-tunnisteen, Global Unique Identifier), joka tarjoaa dynaamisia IPosoitteita paremman keinon käyttäjien yksilöimiseen. Sen avulla www-sivusto voi seurata käyttäjän tapoja ja mieltymyksiä. Evästetiedostot sisältävät sarjan URL-osoitteita, joissa ne ovat voimassa. Kun selain tapaa nuo URLosoitteet uudelleen, se lähettää nuo tietyt evästetiedostot www-palvelimelle. Evästetiedostot voivat olla luonteeltaan erilaisia: ne voivat olla pitkäkestoisia, mutta niiden kesto voi olla myös rajallinen, ja silloin ne ovat istuntokestoisia evästetiedostoja. 10

11 tahansa tietoja, joita www-sivusto haluaa siihen sisällyttää: katsotut sivut, napsautetut mainokset, henkilönumero ja niin edelleen. 24 SET-COOKIE-komento sijaitsee HTTP-vastausotsakkeessa 25 eli ei-havaittavissa hyperlinkeissä. Sellainen evästetiedosto, jonka kesto on määritelty, 26 tallentuu Internetin käyttäjän kiintolevylle ja välittyy takaisin evästetiedoston luoneelle www-sivustolle (tai muille saman verkkoalatunnuksen mukaisille www-sivustoille) tuon keston ajaksi. Evästetiedosto välittyy takaisin COOKIE-kentässä, joka sisältyy edellä kuvailtuun selaimen suorittamaan ei-havaittavaan tietojenkäsittelyyn, ilman käyttäjän toimintaa. Kuten edellä on selvitetty, käyttäjän henkilökohtaista tietokonetta voidaan pitää direktiivin 95/46/EY 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuna välineenä. Se sijaitsee jonkin jäsenvaltion alueella. Rekisterinpitäjä on päättänyt käyttää tätä välinettä henkilötietojen käsittelyyn, ja, kuten edellä on selvitetty, useat tekniset toiminnot suoritetaan rekisteröidyn valvonnan ulkopuolella. Käyttäjän väline on rekisterinpitäjän käytettävissä, eikä tätä välinettä käytetä ainoastaan tiedonsiirtoon yhteisön alueen kautta. Työryhmä on siksi sitä mieltä, että sen jäsenvaltion kansallista oikeutta, jossa tämä käyttäjän henkilökohtainen tietokone sijaitsee, sovelletaan siihen, millaisin edellytyksin käyttäjän henkilötietoja voidaan kerätä käyttäjän kiintolevylle tallennettavan evästeen avulla. Kuten työryhmän aiemmassa suosituksessa 27 todettiin, käyttäjälle olisi ilmoitettava, milloin Internet-ohjelmisto aikoo vastaanottaa, tallentaa tai lähettää evästeen. Ilmoituksessa olisi kerrottava selkeästi, mitä tietoja evästeeseen aiotaan tallentaa, mihin tarkoitukseen tietoja käytetään ja miten kauan eväste on voimassa. Käyttäjälle olisi sitten tarjottava mahdollisuus hyväksyä tai kieltää evästeen lähettäminen tai tallentaminen kokonaisuudessaan, ja käyttäjälle olisi lisäksi tarjottava mahdollisuus päättää, mitä tietoja evästeeseen olisi sisällytettävä tai mitä tietoja siitä olisi poistettava esimerkiksi evästeen voimassaolojakson tai lähettävän tai vastaanottavan www-sivuston mukaan. 28 Tapaus B: JavaScript, mainospalkit ja muut vastaavat sovellukset 24 Ks. kirja, jonka kirjoittajat ovat HAGEL III, J. ja SINGER, M., Net Worth: the emerging role of the informediary in the race for customer information, Harvard Business School Press, 1999, s Teknisesti on myös mahdollista käyttää evästetiedostoja JavaScript-kielisinä tai <META-HTTP EQUIV>-kentissä, jotka sijaitsevat HTML-koodissa. 26 Evästetiedostot, joiden kestoa ei ole määritelty, ovat istuntokestoisia evästetiedostoja, ja ne katoavat, kun selain tyhjennetään tai kun portti sulkeutuu. 27 Suositus 1/99 ohjelmistojen ja laitteistojen Internetissä suorittamasta ei-havaittavasta ja automaattisesta henkilötietojen käsittelystä, WP Lisätietoja evästeiden luonteesta ja niiden käsittelystä on valmisteluasiakirjassa "Tietosuoja Internetissä Euroopan unionin yhdennetty lähestymistapa", 5063/00, WP 37. Sivulla 16 on yleinen kuvaus evästeistä: "Evästetiedostot (cookie) ovat tiedonosia, jotka voidaan tallentaa tekstitiedostoina Internetin käyttäjän kiintolevylle, samalla kun www-sivusto saattaa säilyttää niistä kopion." Sivulla 84 annetaan tietoja "evästetiedostojen hävittäjistä" ja käsitellään sekä teollisuuden ratkaisuja evästetiedostojen torjuntajärjestelmiä että yksityisyyden suojan aktivistien ratkaisuja itsenäisiä ohjelmia, kuten Cookie Washer, Cookie Cutter ja Cookie Master evästetiedostojen aiheuttamiin yksityisyyden suojaa koskeviin ongelmiin. 11

12 JavaScript-ohjelmat ovat ohjelmistosovelluksia, joita www-sivusto lähettää käyttäjän tietokoneeseen ja joiden avulla etäpalvelimet voivat suorittaa sovelluksia käyttäjän henkilökohtaisessa tietokoneessa. Ohjelmiston sisällöstä riippuen JavaScript-ohjelmia voidaan käyttää tiedon esittämiseen www-sivulla mutta myös virusten lataamiseen tietokoneeseen (ns. haitallinen Java) ja/tai tietokoneella olevien henkilötietojen keräämiseen tai käsittelyyn. Rekisterinpitäjä, joka päättää käyttää näitä välineitä henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn, käyttää välineitä direktiivissä tarkoitetulla tavalla, joten tämän on noudatettava EU:n lainsäädännön säännöksiä. Mainontayritys määrää sivustojen (esimerkiksi hakukonesivustojen) omistajien kanssa tehdyn sopimuksen perusteella rekisteröidyn selaimen (laajemmin ymmärrettynä tietokoneen) yhdistymään halutun hakukoneen lisäksi mainontayrityksen palvelimeen. Tällä tavoin mainontayritys voi paitsi lähettää mainospalkkeja 29 rekisteröidyn näytölle myös käyttäjän selainta käyttäen kerätä yksilön hakukoneelle lähettämät osoite- ja sisältötiedot. Mainospalkit sijoitetaan pyydetylle www-sivustolle mainontayritykseen johtavan ei-havaittavan hyperlinkin välityksellä. 30 Rekisterinpitäjällä on siten siitä paikasta, jossa tämä sijaitsee, hallintaoikeus selaimen toimintaan, koska rekisterinpitäjä voi määrätä selaimen yhdistymään kolmanteen osapuoleen tai välittämään sille tietoja. Tarjotakseen asiakkaalle "sopivimman" mainospalkin verkkomainostajat luovat lisäksi profiileja evästetiedostoilla, jotka välitetään ei-havaittavan hyperlinkin välityksellä. Sen mukaan, miten selaimen asetukset on määritetty, käyttäjä voi tietää evästetiedoston lähettämisestä ja voi antaa siihen suostumuksensa. Asiakkaan profiili yhdistetään mainontayrityksen evästetiedoston tunnistenumeroon, jotta profiilia voitaisiin laajentaa aina, kun asiakas käy sillä www-sivustolla, jolla on sopimus mainostajan kanssa. Tällä tavoin käyttäjältä kerätään lisää henkilötietoja tämän tietokoneen kautta ja ilman tämän toimintaa aina, kun Internetin käyttäjä käy mainospalkin sisältävällä www-sivustolla. Direktiiviä olisi sovellettava myös tietoihin, jotka kerätään urkintatekniikoiden avulla; nämä ohjelmistot asennetaan salaa yksilön tietokoneeseen esimerkiksi ladattaessa suurempaa ohjelmistoa (esimerkiksi musiikintoisto-ohjelmistoja) rekisteröityyn liittyvien henkilötietojen (esimerkiksi yksilön kuuntelemien kappaleiden nimien) palauttamiseksi. Tällaiset ohjelmistot tunnetaan yleisesti "ET-sovelluksina", koska ne toimivat käyttäjän tietokoneeseen majoituttuaan ja sieltä haluamansa tiedot saatuaan kuten Steven Spielbergin avaruusolento: ne soittavat kotiin. 31 Tällaisissa uusissa tarkkailuohjelmistosovelluksissa käytetään usein JavaScriptiä ja muita vastaavia tekniikoita, ja niissä käytetään selkeästi rekisteröidyn välineitä (tietokonetta, selainta, kiintolevyä ja niin edelleen) tietojen keräämiseen ja palauttamiseen muualle. Koska näitä tekniikoita käytetään nimensä mukaisesti ilmoittamatta siitä käyttäjälle (tältä osin urkintatekniikka on selkeä sana), ne ovat osa ei-havaittavaa ja laitonta käsittelyä. ***** 29 Mainospalkit ovat pieniä graafisia ruutuja, jotka ilmestyvät www-sivuston sisällön yläpuolelle tai jotka sisällytetään tuohon sisältöön. 30 Lisätietoja, ks. valmisteluasiakirjan "Tietosuoja Internetissä", WP 37, luku 8, Verkkomarkkinointi. 31 Ks. Time-lehdessä 31. heinäkuuta 2000 ollut Adam Cohenin kirjoittama pääkirjoitus: How to protect your privacy: who's watching you? They're called E.T. programs. They spy on you and report back by "phoning home". Millions of people are unwittingly downloading them. 12

13 29 artiklan mukainen työryhmä on tietoinen siitä, että edellä mainittujen kahden esimerkin lisäksi on muitakin Internetiin liittyviä käytännön tapauksia, joihin saattaa liittyä tulkintavaikeuksia osittain tiettyjen järjestelmien teknisen monimutkaisuuden takia. Työryhmä pohtii edelleen asiaa ja saattaa ottaa esille muita käytännön tapauksia kansallisten kokemusten ja mahdollisesti tärkeän tulevan teknisen kehityksen perusteella. Työryhmä haluaisi korostaa, että niissäkin tapauksissa, joissa direktiivin soveltaminen ei ole täysin selvää, se on sitoutunut jatkamaan vuoropuhelua henkilötietoja Euroopan unionissa keräävien kolmansien maiden yritysten ja organisaatioiden kanssa edistääkseen rekisteröityjä koskevia asianmukaisia tietosuojastandardeja. 4. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? a) Henkilötietojen keräämistä koskevien periaatteiden soveltaminen Kaikissa näissä tapauksissa EU:n tietosuojalainsäädännön soveltaminen tarkoittaa muun muassa seuraavaa: - Rekisterinpitäjän on selkeästi määriteltävä käsittelyn tarkoitus, jotta henkilötietojen kerääminen olisi asianmukaista ja laillista. - Rekisterinpitäjän on myös varmistettava, että tiedot ovat asianmukaisia, olennaisia eivätkä liian laajoja siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty. - Keräämisellä on oltava laillinen peruste (yksiselitteinen suostumus, sopimuksen täytäntöönpano, laillisen velvoitteen noudattaminen, rekisterinpitäjän oikeutetun intressin toteuttaminen ja niin edelleen), ja yksilöllä on oltava oikeus saada henkilötietonsa sekä oikeus niiden oikaisuun tai poistamiseen. - Yksilölle on ilmoitettava vähintään rekisterinpitäjän henkilöllisyys ja tarvittaessa hänen edustajansa henkilöllisyys, keräämisen tarkoitus, tietojen vastaanottajat ja tämän omat oikeudet Toinen tärkeä seikka on käsittelyn turvallisuus, jonka takia rekisterinpitäjä voi joutua keräämisestä alkaen toteuttamaan tietyt tekniset ja organisatoriset toimenpiteet tietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai tietojen antamiselta, erityisesti jos tietoja siirretään verkossa. Näin on taattava asianmukainen turvallisuuden taso suhteessa riskeihin ja tietojen luonteeseen. - Arkaluonteisten tietojen keräämistä säännellään turvallisuusvaatimuksia koskevilla erityisillä säännöksillä Direktiivin 10 artiklassa säädetään, että lisätietoja on annettava siltä osin kuin ne ovat tarpeen rekisteröidyn kannalta asianmukaisen tietojenkäsittelyn takaamiseksi. Kun kyseessä ovat evästeet, yksilöllä olisi oltava mahdollisuus hyväksyä tai torjua eväste, ja lisäksi hänellä olisi oltava mahdollisuus määrittää, mitä tietoja hän haluaa evästeen käsittelevän ja mitä ei. 13

14 Lisätietoja tietosuojadirektiivien soveltamisesta www-sivustojen suorittamaan tietojen käsittelyyn annetaan työryhmän suosituksessa 2/2001 Euroopan unionissa verkossa tapahtuvaan henkilötietojen keruuseen sovellettavista tietyistä vähimmäisvaatimuksista. 34 b) Menettelyihin liittyvät näkökohdat Direktiivin 95/46/EY 4 artiklan 2 kohdan mukaan rekisterinpitäjän on lisäksi nimettävä sen jäsenvaltion alueelle sijoittautunut edustaja, jossa välineet sijaitsevat. Tiedot rekisterinpitäjän henkilöllisyydestä ja hänen edustajansa henkilöllisyydestä voitaisiin helposti sisällyttää www-sivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin tai wwwsivustosta vastaavan yleisiin tunnistetietoihin, jotta www-sivustosta vastaava rekisterinpitäjä voidaan helposti tunnistaa ja tavoittaa. Voitaisiin suositella laajasti käytettäväksi sellaista mahdollisuutta, että yksi edustaja toimii usean rekisterinpitäjän puolesta, tai kehittää muita käytännöllisiä ratkaisuja. Direktiivissä annetaan useita vaihtoehtoja aiottujen käsittelytoimien (nimittäin tietojen keräämisen) ilmoittamiseen kansallisille tietosuojaviranomaisille. Direktiivin 18 artiklan 1 kohdan mukaan rekisterinpitäjän tai hänen edustajansa on tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle, ennen kuin toteutetaan käsittely tai tällaisten käsittelyjen sarja. Direktiivin 19 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, että ilmoituksessa on annettava muun muassa rekisterinpitäjän nimi ja osoite ja hänen edustajansa nimi ja osoite. Direktiivin 18 artiklan 2 kohdan toisen luetelmakohdan mukaan jäsenvaltiot voivat säätää ilmoitusmenettelyn yksinkertaistamisesta tai siitä poikkeamisesta kahdessa tapauksessa: jos käsittelytoimet eivät todennäköisesti loukkaa rekisteröityjen oikeuksia ja vapauksia tai jos rekisterinpitäjä nimeää henkilötietojen suojaamisesta vastaavan henkilön, jonka on itsenäisesti varmistettava tietosuojalainsäädännön sisäinen soveltaminen. 35 Työryhmä on tietoinen siitä, että näiden säännösten soveltaminen voi aiheuttaa käytännön ongelmia, ja se saattaa tarkastella näitä kysymyksiä lähemmin myöhemmässä vaiheessa. c) Täytäntöönpano On selvää, että säännösten kansainvälinen täytäntöönpano ei ole yhtä helppoa kuin niiden täytäntöönpano tietyn maan alueella. Kansalaisten on oltava tietoisia (kansalaisille on 33 Joissakin jäsenvaltioissa vaaditaan ennakkotarkastus, ennen kuin arkaluonteisten tietojen käsittely voi alkaa. 34 Ks. suositus 2/2001 Euroopan unionissa verkossa tapahtuvaan henkilötietojen keruuseen sovellettavista tietyistä vähimmäisvaatimuksista, WP 43. Olisi keskusteltava siitä, sovelletaanko kaikkia asiakirjassa WP 43 mainittuja osatekijöitä myös EU:n ulkopuolelle sijoittautuneiden rekisterinpitäjien verkossa suorittamaan tietojen keruuseen. 35 Tämän direktiivin artiklan mukaisesti säädetyt kansalliset oikeussäännökset, ks. 14

15 kerrottava) tästä. On kuitenkin olemassa useita mahdollisuuksia, ja mahdollisuuksia voidaan kehittää, jotta saavutettaisiin kohtuullinen täytäntöönpanoaste. Hyvä noudattamisaste edellyttäisi ensiksikin, että niin eurooppalaisille kuin kansainvälisillekin organisaatioille kerrotaan direktiivin vaatimuksista, jotka koskevat tietojen keräämistä Euroopan unionissa. Tämän suosituksen mahdollisimman laaja levittäminen on vasta ensimmäinen askel. Siihen kuuluisi myös sellaisia teknisiä ratkaisuja, joissa tarjotaan valmis rakenne henkilötietojen keräämistä varten ja joissa kuvatut vaatimukset sisällytetään henkilötietojen keräämiseen tarkoitettuihin ohjelmistotyökaluihin. Työryhmä on jo viitannut mahdollisuuteen kehittää tuotehyväksyntämenettelyjä, joissa tarkastettaisiin henkilötietojen suojaan liittyvien laillisten vaatimusten täyttäminen. Eurooppalainen merkintä- tai www-sinettijärjestelmä, joka olisi avoinna myös EU:n ulkopuolisille www-sivustoille, voisi olla tällaisen toiminnan kulmakivi. Lisäksi sellainen Euroopan unionissa oleva yksilö, jolla on ongelmia EU:n ulkopuolisen www-sivuston kanssa, voisi saattaa asiansa toimivaltaisen kansallisen tietosuojavalvontaviranomaisen käsiteltäväksi. Tämä viranomainen määrittäisi, sovelletaanko direktiiviä vai vastaavaa kansallista tietosuojalainsäädäntöä. Jos sovelletaan direktiiviä, viranomainen voisi ottaa yhteyttä ulkomaiseen www-sivustoon ongelman ratkaisemiseksi. Jos asia saatetaan sen jäsenvaltion tuomioistuimen käsiteltäväksi, jossa yksilö oleskelee, tuomioistuin päättää, onko sillä toimivalta asian ratkaisemiseen (sillä voisi olla toimivalta kansainvälisen prosessioikeuden mukaan, koska asianosainen on samalla alueella kuin tuomioistuin). Kun tuomioistuimella on toimivalta asian ratkaisemiseen, se soveltaa direktiivin 95/46/EY 4 artiklaa tai direktiivin täytäntöön panemiseksi säädettyä kansallista lakia ja saattaa todeta, että ulkopuolinen www-sivusto oli käsitellyt yksilön henkilötietoja laittomasti ja epäasianmukaisesti. Monissa kolmansissa maissa on jo mahdollista tunnustaa tuomio ja panna se täytäntöön, mutta vaikka näin ei olisikaan, on olemassa esimerkkejä siitä, että ulkopuolinen wwwsivusto voi silti noudattaa tuomiota ja muuttaa tietojen käsittelyään hyvien liikekäytäntöjen kehittämiseksi ja hyvän kaupallisen mielikuvan säilyttämiseksi. Niissä kolmansissa maissa, joissa on tietosuojaa koskevia säännöksiä ja viranomaisia, täytäntöönpano on luonnollisesti helpompaa. 5. Päätelmät 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä on sitä mieltä, että tässä valmisteluasiakirjassa esitetty kansallisten lakien tulkinta olisi hyödyllisin oikeusvarmuuden saavuttamiseksi Euroopan unionin ulkopuolisten www-sivustojen osalta. Työryhmä on vakuuttunut siitä, että yksilöiden suojelun korkea taso voidaan varmistaa vain, jos, kuten tässä valmisteluasiakirjassa selvitetään, Euroopan unionin ulkopuoliset mutta EU:n alueella sijaitsevia välineitä käyttävät www-sivustot kunnioittavat henkilötietojen käsittelyä ja erityisesti niiden keräämistä koskevia takeita sekä Euroopan tasolla tunnustettuja ja kaikkiin Euroopan unionissa oleviin www-sivustoihin sovellettavia yksilöiden oikeuksia. 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä katsoo, että sellaisen ohjelman kehittäminen, jossa edistetään käytännöllisesti eurooppalaisia tietosuojasäännöksiä, auttaisi myös kolmansissa maissa olevia rekisterinpitäjiä entistä paremmin ymmärtämään, toteuttamaan ja osoittamaan yksityisyyden suojan vaatimusten 15

16 mukaisuutta. Eurooppalainen merkintä- tai www-sinettijärjestelmä, joka olisi avoinna myös EU:n ulkopuolisille www-sivustoille, voisi olla tällaisen toiminnan kulmakivi. 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä kehottaa komissiota ottamaan tämän valmisteluasiakirjan huomioon tulevassa työssään. Tehty Brysselissä 30 päivänä toukokuuta 2002 Työryhmän puolesta Puheenjohtaja Stefano RODOTA 16

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Luonnos 18.1.2015 OM1/41/2016 HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Asettaminen Oikeusministeriö on päättänyt asettaa työryhmän selvittämään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047857/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa *

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * P6_TA(2006)0373 Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi tuomioiden huomioon

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätöslauselma Eurooppa-neuvoston kokousten ja muiden vastaavien

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS säästötulojen verotuksesta ja veroalan hallinnollisesta yhteistyöstä annetun unionin lainsäädännön soveltamista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1 FI FI FI EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 14.2.2011 - Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen soveltaminen lannoitteisiin ja kasvualustoihin

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS yhteisestä

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 16. huhtikuuta 2002 (22.04) (OR. fr) 7806/02 LIMITE ECO 113 INST 42 FIN 131

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 16. huhtikuuta 2002 (22.04) (OR. fr) 7806/02 LIMITE ECO 113 INST 42 FIN 131 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 16. huhtikuuta 2002 (22.04) (OR. fr) 7806/02 LIMITE ECO 113 INST 42 N 131 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Saapunut: Pysyvien edustajien komitea Ed. asiak. nro: 14209/01

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Täyttöohje: valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä käytettävät kokonaisvarojen ja kokonaisriskin raportointilomakkeet

Täyttöohje: valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä käytettävät kokonaisvarojen ja kokonaisriskin raportointilomakkeet Täyttöohje: valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä käytettävät kokonaisvarojen ja kokonaisriskin raportointilomakkeet Helmikuu 2015 1 Yleisohjeet Kentät Nimi, Rahalaitoskoodi ja LEI-koodi

Lisätiedot

EU-julkisuusasetus (artiklat)

EU-julkisuusasetus (artiklat) Liitteet EU-julkisuusasetus (artiklat) 1 artikla. Tarkoitus Tämän asetuksen tarkoituksena on a) määritellä ne julkiseen tai yksityiseen etuun perustuvat periaatteet, edellytykset ja rajoitukset, jotka

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 25.6.2015 L 159/27 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/983, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY mukaisista eurooppalaisen ammattikortin myöntämismenettelystä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden unioniin suuntautuvaa tuontia koskevien

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.7.2016 COM(2016) 466 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä I. Yleiset kysymykset (1 ja 2 artikla) I.2. Lähettävää yritystä koskevat kysymykset 1. 1. 1 Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä Miten maanne lainsäädännössä määritellään työntekijä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

24.5.2016 B8-0623/2016 } B8-0633/2016 } B8-0639/2016 } B8-0643/2016 } B8-0644/2016 } RC1/Am. 2

24.5.2016 B8-0623/2016 } B8-0633/2016 } B8-0639/2016 } B8-0643/2016 } B8-0644/2016 } RC1/Am. 2 B8-0644/2016 } RC1/Am. 2 2 3 a kohta (uusi) 3 a. korostaa, että Privacy Shield -periaatteilla myönnetään avoin valtakirja henkilötietojen kaikenlaiseen käsittelyyn ilman rekisteröidyn suostumusta tai täysiä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 24.2.2005 PE 355.443v01-00 TARKISTUKSET 1-8 Lausuntoluonnos (PE 353.313v01-00) Jacques Toubon Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

luottokelpoisuuden arvioinnista

luottokelpoisuuden arvioinnista EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EPV:n ohjeet luottokelpoisuuden arvioinnista 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4 3 jakso Täytäntöönpano

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON ASETUS kulttuuriesineiden viennistä (kodifioitu toisinto)

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON ASETUS kulttuuriesineiden viennistä (kodifioitu toisinto) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. joulukuuta 2008 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2006/0171 (CNS) 8714/1/08 REV 1 CODIF 44 UD 67 CULT 53 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON ASETUS kulttuuriesineiden

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 11. maaliskuuta 2003 PE 323.132/2-8 TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos (PE 323.132) Alexander Radwan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO nro 04/2007 komission asetuksesta, jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilmaalusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 26.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 26/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot