29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ"

Transkriptio

1 29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 5035/01/FI/lopullinen WP 56 Valmisteluasiakirja EU:n tietosuojalainsäädännön kansainvälisestä soveltamisesta EU:n ulkopuolisten www-sivustojen suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn Internetissä Hyväksytty 30 päivänä toukokuuta 2002 Työryhmä on perustettu direktiivin 95/46/EY 29 artiklan nojalla. Se on riippumaton EU: n neuvoa-antava elin tietosuojan ja yksityisyyden alalla. Sen tehtävistä on säädetty direktiivin 95/46/EY 30 artiklassa ja direktiivin 97/66/EY 14 artiklassa. Sihteeristö: Euroopan komission sisämarkkinoiden pääosaston linja A (Sisämarkkinoiden toiminta ja vaikutukset koordinointi tietosuoja), B Bryssel, Belgia, toimisto C100-6/136. Internet:

2 TIETOSUOJATYÖRYHMÄ, joka on perustettu 24 päivänä lokakuuta 1995 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 95/46/EY 1, ottaa huomioon direktiivin 29 artiklan ja 30 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 3 kohdan, ottaa huomioon työjärjestyksensä ja erityisesti sen 12 ja 14 artiklan, on hyväksynyt tämän valmisteluasiakirjan: 1. Johdanto Tämän asiakirjan tavoitteena on käsitellä EU:n tietosuojalainsäädännön kansainvälistä soveltamista Euroopan unionin ulkopuolisten www-sivustojen suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn, erityisesti henkilötietojen keräämiseen. 2 Tämän valmisteluasiakirjan tarkoituksena on olla hyödyllinen väline ja viiteasiakirja rekisterinpitäjille ja niille, jotka tarjoavat rekisterinpitäjille neuvontaa tapauksissa, joihin liittyy EU:n ulkopuolisten www-sivustojen suorittama henkilötietojen käsittely Internetissä. Koska kyseessä on erittäin monimutkainen alue ja koska Internet on erittäin dynaaminen ympäristö, tässä asiakirjassa ei anneta lopullisia ratkaisuja kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin. Valmisteluasiakirjassaan "Tietosuoja Internetissä" 3 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä totesi, että on selvästi tarpeen täsmentää yleisen tietosuojadirektiivin sovellettavaa oikeutta koskevan säännöksen (4 artiklan 1 kohdan c alakohta) 4 käytännön soveltamista etenkin yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneen rekisterinpitäjän verkossa suorittaman henkilötietojen käsittelyn osalta. Kansallisia tietosuojavalvontaviranomaisia pyydetään säännöllisesti neuvomaan yrityksiä ja henkilöitä tässä asiassa. Tarve määrittää, sovelletaanko kansallista oikeutta tilanteisiin, joissa on mukana useita maita, ei liity pelkästään tietosuojaan, Internetiin tai Euroopan unioniin. Se on kansainväliseen oikeuteen liittyvä yleinen kysymys, joka tulee esiin niin verkkoon liittyvissä kuin muissakin tilanteissa, jos läsnä on yksi tai useampi osatekijä, joka koskee useampaa kuin yhtä maata. On päätettävä, mitä kansallista oikeutta on sovellettava, ennen kuin asia voidaan ratkaista. 1 EYVL L 281, , s. 31, saatavilla osoitteessa: 2 Tietosuojadirektiivi 95/46/EY on pantu täytäntöön myös Euroopan talousalueella (ETA). Tässä asiakirjassa olevat viittaukset Euroopan unioniin viittaavat myös Euroopan talousalueeseen. 3 "Tietosuoja Internetissä Euroopan unionin yhdennetty lähestymistapa", , WP Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta EYVL L 281, , s , saatavilla osoitteessa: 2

3 Näissä päätöksissä on arvioitava useita tekijöitä. Ensinnäkin kunkin valtion tehtävänä on suojella kansalaistensa, valtiossa oleskelevien, teollisuuden ja muiden kansallisessa oikeudessa tunnustettujen ryhmien oikeuksia ja etuja. Monissa maissa rikoslailla (joka on vastakkainen oikeuksia ja vapauksia antaville laeille) on laajin kansainvälinen oikeusvaikutus. Merkittävät oikeustapaukset, kuten asiat Yahoo! 5 tai CompuServe 6, osoittavat, miten tuomioistuimet soveltavat kansallista rikoslakia kieltääkseen ulkomaisissa Internet-palvelimissa olevan pornografisen tai rasistisen sisällön käytön. Saksan rikosasioissa toimivaltaisen korkeimman oikeuden äskettäisessä päätöksessä tuomittiin teoksen "Auschwitz Lüge" (jossa kiistetään Auschwitzin olemassaolo) australialaisella www-sivustolla julkaissut taho, vaikka ei näytettykään toteen, että sivustoa olisi tosiasiallisesti käytetty Saksasta. 7 Tuomioistuimen mukaan kyseisen rikoksen yhteydessä oli riittävää, että Internetissä olevalla sisällöllä "kyettiin" vaikuttamaan kielteisesti Saksan yleiseen järjestykseen, eikä merkityksellistä ollut se, oliko niin tosiasiallisesti tapahtunut. Tällainen suojamääräysten kansainvälinen oikeusvaikutus on yleensä osoitus lainsäätäjän tai tuomioistuimen halusta tarvittaessa suojella kansalaisia huolimatta täytäntöönpanoon rajat ylittävissä tilanteissa liittyvistä vaikeuksista sekä soveltaa suojamääräyksiä käytännössä, jotta tavoiteltu tarkoitus saavutetaan. EU:n lainsäädännön tasolla on useita esimerkkejä tällaisesta johdonmukaisuuden pyrkimyksestä. Kilpailulainsäädännön alalla Euroopan komissio voi tehdä päätöksiä, jotka vaikuttavat EU:n ulkopuolelle sijoittautuneisiin yrityksiin, kun nämä harjoittavat liiketoimintaa EU:n alueella. Hyvä esimerkki tästä oli komission äskettäinen päätös 8, jolla estettiin kahden yhdysvaltalaisen yrityksen, General Electricin ja Honeywellin, ehdotettu sulautuma. 9 Heinäkuussa 2001 tehdyn päätöksen 1 artiklassa todettiin, että näiden kahden yrityksen sulautuma olisi luonut "yhteismarkkinoille soveltumattoman keskittymän". Komissio päätti, että näillä kahdella yrityksellä oli yhteisön alueella yli 250 miljoonan euron yhteenlaskettu liikevaihto, joten ilmoitetulla toimenpiteellä on "yhteisöulottuvuus". Yhteisön oikeuden ekstraterritoriaalinen ulottuvuus voidaan nähdä myös kuluttajalainsäädännön alalla. Etämyyntidirektiivin artiklassa todetaan, että kuluttaja ei menetä direktiivissä annettua suojaa sen vuoksi, että sopimukseen päätetään sopimusehdon nojalla soveltaa kolmannen maan lakia, jossa annetaan vähäisempi suoja kuin EU:n lainsäädännössä. Tämä on kyseessä, jos sopimuksella on "läheinen yhteys" 5 TGI Paris, ordonnance du référé, 20. marraskuuta 2000: 6 AG München, tuomio Ds 465 Js /95. 7 BGH, tuomio , Az: 1 StR 184/00. 8 Asia COMP/M.2220, päätös , yrityskeskittymien valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 8 artiklan 3 kohdan mukaan. 9 Ilmoitetun sopimuksen mukaan Honeywellistä olisi tullut General Electricin kokonaan omistama tytäryhtiö. 10 Direktiivi 97/7/EY. 3

4 yhden tai useamman jäsenvaltion alueeseen. 11 Käsite "läheinen yhteys" liittyy vuonna 1980 tehdyn Rooman yleissopimuksen 7 artiklaan. Artiklan mukaan valtion "pakottavia säännöksiä" on sovellettava tilanteeseen, jota säännellään jonkin toisen valtion lailla, jos kyseinen tilanne on ensin mainittuun valtioon "läheisesti liittyvä". Lisäksi on olemassa oikeuskäytäntöä, joissa on tehty vastaavia päätelmiä kauppaedustajadirektiivistä 12. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on todennut, 13 että sellainen yhteisön ulkopuolelle sijoittautunut päämies, jonka kauppaedustaja harjoittaa toimintaansa yhteisössä, ei voi välttää direktiivin vaatimuksia sellaisen sopimusehdon avulla, jonka mukaan suhteeseen sovellettava laki on kolmannen maan laki. Yhteisöjen tuomioistuin totesi, että yhteisön lakia sovelletaan, "mikäli kyseinen tilanne liittyy läheisesti yhteisöön". Tätä käytännöllisempi esimerkki voidaan löytää ilmailuteollisuudesta. Neuvosto on antanut asetuksen tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien (TPJ) käyttöä koskevista käyttäytymissäännöistä. 14 Tätä asetusta (jolla säännellään tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien käyttötapaa) sovelletaan "tietokonepohjaisiin paikanvarausjärjestelmiin (TPJ), joita tarjotaan käytettäväksi tai käytetään yhteisön alueella lentoliikennetuotteiden jakelussa ja myynnissä, riippumatta järjestelmän toimittajan asemasta tai kansallisuudesta tai asianomaisen tietokonekeskuksen sijainnista". Kun järjestelmää voidaan käyttää EU:sta, vaikka järjestelmän keskusvälineet sijaitsevat EU:n ulkopuolella (ja järjestelmään syötetään tietoja EU:ssa olevien päätteiden kautta tai muuten), sovelletaan automaattisesti EU:n lainsäädäntöä. Kun tutkitaan EU:n lainsäädännön soveltuvuutta tapauksiin, joilla on ekstraterritoriaalinen ulottuvuus, voidaan todeta, että vastaavia perusteita sovelletaan yleisesti. Olipa kyseessä sitten vaatimus, että suhteella on "yhteisöulottuvuus" tai "läheinen yhteys" yhteisön alueeseen, Euroopan yhteisöjen tuomioistuin, Euroopan parlamentti ja neuvosto sekä Euroopan komissio katsovat tietyissä tilanteissa tarpeelliseksi soveltaa EU:n säännöksiä EU:n ulkopuolisiin tahoihin. Muissa maissa, esimerkiksi Amerikan yhdysvalloissa, tuomioistuimissa ja laeissa tehdään vastaavia päätelmiä sovellettaessa paikallisia säännöksiä ulkomaisiin wwwsivustoihin: Yhdysvalloissa vuonna 1998 annettua ns. COPPA-lakia (Children s Online Privacy Protection Act) sovelletaan myös ulkomaisiin www-sivustoihin, jotka keräävät henkilötietoja Yhdysvaltain alueella olevilta lapsilta, 15 Tämän liittovaltion lain mukaan sellaisten www-sivustojen operaattorien, joiden sivustot on suunnattu alle 13-vuotiaille lapsille (tai joiden sivustoilla on yleinen asiakaskunta mutta jotka tietävät, että sivustot keräävät henkilötietoja lapsilta), on noudatettava COPPA-lain säännöksiä. Kyseisessä 11 Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annetun direktiivin 93/13/ETY 6 artiklan 2 kohta ja kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista annetun direktiivin 99/44/EY 7 artiklan 2 kohta ovat hyvin samankaltaisia kuin 12 artiklan 2 kohta. Kummassakin vaaditaan EU:n lainsäädännön soveltamista, ja kummassakin käytetään käsitettä "läheinen yhteys/liittymä". 12 Direktiivi 86/653/ETY. 13 Asia C-381/98, Ingmar GB Ltd. ja Eaton Leonard Technologies. 14 Tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien käyttöä koskevat käyttäytymissäännöt (neuvoston asetus N:o 2299/89, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella N:o 3089/93, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 323/99) U.S.C (1)(A)(I), viitattu teoksessa Joel R. Reidenberg, ks. alaviite 5. 4

5 laissa säädetään, mitä tietoja operaattorin on annettava yksityisyydensuojaperiaatteissa, milloin ja miten operaattorin on pyydettävä vanhemmalta todennettavissa oleva suostumus sekä mitä velvollisuuksia operaattorilla on lasten yksityisyyden ja turvallisuuden suojelemiseksi verkossa. Tältä osin on kiinnostavaa, että kyseistä lakia ei sovelleta erityisesti yhdysvaltalaisiin yrityksiin vaan "Internetissä sijaitseviin yrityksiin", joten lain soveltamisalan kannalta on merkityksetöntä, missä kyseinen www-sivusto fyysisesti sijaitsee, kunhan se harjoittaa liiketoimintaa Yhdysvaltain alueella. Mikäli näin on, www-sivustoon sovelletaan Yhdysvaltain lakia tällä alueella. Kansainvälisen oikeuden tutkimus antaa ymmärtää, että valtioilla on taipumus käyttää useita vaihtoehtoisia perusteita määrittäessään laajasti kansallisen lainsäädännön soveltamisalaa, jotta lainsäädäntö kattaisi mahdollisimman monet tapaukset suojeltaessa mahdollisimman laajasti kansallisia kuluttajia ja teollisuutta. Tämä taipumus johtaa vääjäämättä siihen, että useita kansallisia lakeja sovelletaan tilanteisiin, joissa on rajat ylittävä osatekijä. Kansainvälisissä säädöksissä pyritään tämän vuoksi määrittämään asiaankuuluvat perusteet neutraalisti ja ketään syrjimättä. Uusin yritys edetä sopimuksiin sovellettavaa lakia koskevassa yleissopimusluonnoksessa Haagin konferenssin yhteydessä kuitenkin epäonnistui, koska maat eivät päässeet yksimielisyyteen ratkaisevista perusteista. Tämä on ongelman ydin sovellettavaa lakia koskevassa keskustelussa: asianomaisten maiden etujen välille on löydettävä oikeudenmukainen tasapaino. Tässä yhteydessä on todettava, että EU:n tietosuojadirektiivissä on erityinen sovellettavaa oikeutta koskeva säännös, jossa esitetään peruste. Riippumatta siitä, onko tätä säännöstä helppo ymmärtää tai käsitellä, on kuitenkin yksilöiden ja yritysten etujen mukaista, että tietosuojadirektiivissä käsitellään tätä olennaista kysymystä. 2. Direktiivin 95/46/EY sovellettavaa oikeutta koskeva 4 artikla Direktiivin 4 artikla kuuluu seuraavasti: Sovellettava kansallinen oikeus 1. Kunkin jäsenvaltion on sovellettava henkilötietojen käsittelyyn kansallisia säännöksiä, jotka se antaa tämän direktiivin mukaisesti, jos a) käsittely suoritetaan kyseisen jäsenvaltion alueella sijaitsevassa rekisterinpitäjän toimipaikassa tapahtuvan toiminnan yhteydessä; jos sama rekisterinpitäjä on sijoittautunut usean jäsenvaltion alueelle, sen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kussakin toimipaikassa noudatetaan sovellettavan kansallisen oikeuden mukaisia velvoitteita, b) rekisterinpitäjä ei ole sijoittautunut kyseisen jäsenvaltion alueelle, vaan paikkaan, jossa jäsenvaltion kansallista lakia sovelletaan kansainvälisen julkisoikeuden nojalla, c) rekisterinpitäjä ei ole sijoittautunut yhteisön alueelle, mutta käyttää henkilötietojen käsittelyssä automatisoituja tai muunlaisia välineitä, jotka sijaitsevat kyseisen jäsenvaltion alueella, paitsi jos näitä välineitä käytetään ainoastaan tiedonsiirtoon yhteisön alueen kautta. 2. Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa rekisterinpitäjän on nimettävä kyseisen jäsenvaltion alueelle sijoittautunut edustaja, sanotun kuitenkaan 5

6 rajoittamatta sellaisia toimia, jotka voitaisiin toteuttaa rekisterinpitäjää itseään vastaan. Tässä artiklassa käsitellään tapauksia, joissa ongelmana on henkilötietojen käsittelytoimiin sovellettava laki: näissä tapauksissa vähintään yksi henkilötietojen käsittelyyn liittyvä seikka tapahtuu useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Esimerkki: suoramarkkinointiyritys kokoaa postituslistoja kuluttajista useassa jäsenvaltiossa ja käyttää niitä yhdessä jäsenvaltiossa mainonnan lähettämiseksi näille kuluttajille. Tai: yhdysvaltalainen www-sivusto lähettää EU:n alueella olevien yksilöiden henkilökohtaiselle tietokoneelle evästeen tunnistaakseen kyseisen tietokoneen ja yhdistääkseen nämä tiedot muihin tietoihin. Direktiivissä erotetaan yleisesti yhtäältä tilanteet, joissa rajat ylittävät osatekijät ovat EU:n jäsenvaltioiden alueella tai Euroopan unionin maantieteellisten rajojen ulkopuolella olevilla alueilla, joilla kuitenkin sovelletaan jäsenvaltion lakia kansainvälisen julkisoikeuden nojalla ("diplomaattitapaus") 16, ja toisaalta tilanteet, joissa käsittelyyn liittyy osatekijöitä, jotka ovat Euroopan unionin rajojen ulkopuolella. 17 Kun kyse on tilanteista yhteisön alueella, direktiivillä on kaksi tavoitetta: sillä pyritään välttämään laissa olevat aukot (mitään tietosuojalakia ei sovelleta) ja kansallisten lakien moninkertainen/kaksinkertainen soveltaminen. Koska direktiivissä käsitellään sovellettavaa oikeutta ja esitetään peruste sen lain määrittämiseksi, jolla tapaukseen saadaan ratkaisu, direktiivi itse toimii "kollisionormina", eikä muita kansainvälisessä yksityisoikeudessa olemassa olevia perusteita tarvita. Ratkaisun löytämiseksi direktiivissä käytetään perusteena tai "yhdistävänä tekijänä" rekisterinpitäjän sijoittautumispaikkaa tai toisin sanoen alkuperämaaperiaatetta, jota yleensä sovelletaan sisämarkkinoilla. Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavaa: Jos käsittely suoritetaan kyseisen jäsenvaltion alueella sijaitsevassa rekisterinpitäjän toimipaikassa tapahtuvan toiminnan yhteydessä, käsittelyyn sovelletaan kyseisen jäsenvaltion tietosuojalainsäädäntöä. Jos sama rekisterinpitäjä on sijoittautunut usean jäsenvaltion alueelle, kussakin toimipaikassa on noudatettava kyseisessä jäsenvaltiossa sovellettavan kansallisen oikeuden mukaisia velvoitteita oman toiminnan yhteydessä suoritetun käsittelyn osalta. Tämä ei ole poikkeus alkuperämaaperiaatteeseen. Kyse on ainoastaan sen ehdottomasta soveltamisesta: kun rekisterinpitäjä on valinnut yhden toimipaikan sijasta useita toimipaikkoja, tämä ei voi hyötyä siitä edusta, että yhden lainsäädännön noudattaminen riittää tämän toimintaan kaikkialla sisämarkkinoilla. Rekisterinpitäjän on näin noudatettava samanaikaisesti kunkin toimipaikan kansallista lainsäädäntöä. Työryhmä saattaa tulevaisuudessa käsitellä tätä kysymystä. Alkuperämaaperiaatteen soveltaminen on perusteltua sisämarkkinoilla, joilla kansalliset tietosuojalait antavat yhtäläisen suojan henkilöiden tietosuojaoikeuksien sekä 16 Tätä tapausta ei käsitellä tässä asiakirjassa. On myös huomattava, että direktiiviä ja siis myös sen 4 artiklaa sovelletaan sekä yksityisen että julkisen sektorin suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn yhteisön oikeuden mukaisesti. Tässä valmisteluasiakirjassa ei kuitenkaan käsitellä 4 artiklan soveltamista julkisen sektorin tapauksiin. 17 Tämä ero koskee lähinnä rekisterinpitäjää. Joka tapauksessa olisi täsmennettävä, että direktiivin sovellettavuuteen ei vaikuta se seikka, että EU:ssa olevalla rekisterinpitäjällä on EU:n ulkopuolinen henkilötietojen käsittelijä. Tässä tapauksessa direktiiviä sovelletaan edelleen kaikkeen käsittelyyn. 6

7 teollisuudelle ja muille rekisterinpitäjille henkilötietojen käsittelyssä asetettujen vaatimusten yhtenäistämisen takia. Tällä tavoin alkuperämaaperiaate, jolla tietyssä mielessä rajoitetaan jäsenvaltioiden tietosuojalakien soveltamisalaa, ei loukkaa jäsenvaltioissa oleskelevien tai teollisuuden oikeuksia ja etuja. Itse asiassa vaikka jäsenvaltioiden lakeja ei sovelletakaan kaikkeen käsittelyyn, johon liittyy kansallinen rekisteröity tai joka suoritetaan kansallisella alueella, sillä seikalla, että sovelletaan ainoastaan toisen jäsenvaltion kansallista lakia, on hyvin suppea vaikutus, koska kummatkin lait on yhtenäistetty direktiivillä ja ne vastaavat näin toisiaan. Lisäksi kansallisten tietosuojaviranomaisten yhteistyöllä varmistetaan luottamus ja tehokas täytäntöönpano riippumatta sovellettavasta oikeudesta. 18 Tilanne on erilainen sellaisten käsittelytoimien kohdalla, joissa rekisterinpitäjä on kolmannessa maassa. Näiden kolmansien maiden kansallisia lakeja ei ole yhtenäistetty, eikä direktiiviä sovelleta näissä maissa, joten yksilöiden suojelu heidän henkilötietojensa käsittelyssä saattaa puuttua tai olla heikko. Sovellettavaa lakia ei enää voida määrittää käyttämällä alkuperämaaperiaatetta, joka liittyy rekisterinpitäjän sijoittautumiseen. On välttämätöntä käyttää toista yhdistävää tekijää. Euroopan parlamentti ja neuvosto päättivät palata erääseen kansainvälisen oikeuden perinteiseen yhdistävään tekijään, joka on toimenpiteen ja oikeusjärjestelmän välinen fyysinen yhteys. EU:n lainsäätäjä valitsi maan, jonka alueella käytetyt välineet sijaitsevat. 19 Näin ollen direktiiviä sovelletaan, kun rekisterinpitäjä ei ole sijoittautunut yhteisön alueelle mutta päättää käsitellä henkilötietoja tiettyyn tarkoitukseen ja käyttää siinä automatisoituja tai muunlaisia välineitä, jotka sijaitsevat kyseisen jäsenvaltion alueella. Tämän direktiivin 95/46/EY 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan säännöksellä pyritään estämään, että yksilöt jäävät vaille suojaa omassa maassaan suoritettavassa käsittelyssä vain siksi, että rekisterinpitäjä ei ole sijoittautunut yhteisön alueelle. Näin voisi käydä yksinkertaisesti siksi, että rekisterinpitäjällä ei periaatteessa ole mitään tekemistä yhteisön kanssa. On kuitenkin myös kuviteltavissa, että rekisterinpitäjät sijoittautuvat EU:n ulkopuolelle välttääkseen EU:n lainsäädännön soveltamisen. On syytä huomauttaa, että yksilön ei tarvitse olla EU:n kansalainen tai fyysisesti olla läsnä tai oleskella EU:ssa. Direktiivissä ei erotella yksilöitä näiden kansalaisuuden tai sijainnin vuoksi, koska sillä yhtenäistetään kaikille ihmisille kansalaisuudesta riippumatta myönnettyjä perusoikeuksia koskevia jäsenvaltioiden lakeja. Jäljempänä käsiteltävissä tapauksissa yksilö voisi siis olla vaikkapa Yhdysvaltain tai Kiinan kansalainen. EU:n tietosuojalainsäädännön soveltamisen kannalta kyseistä yksilöä suojellaan aivan samalla tavoin kuin EU:n kansalaisia. Käytettyjen käsittelyvälineiden sijainti on ratkaiseva. Yhteisön lainsäätäjän päätös soveltaa EU:n tietosuojalainsäädäntöä käsittelyyn, jossa käytetään EU:n alueella sijaitsevia välineitä, kuvastaa näin todellista halua suojella yksilöitä EU:n alueella. Kansainvälisellä tasolla tunnustetaan, että valtioilla on mahdollisuus tällaiseen suojeluun. GATS-sopimuksen XIV artiklan mukaan 18 Ks. direktiivin 95/46/EY 28 artiklan 6 kohdan ensimmäinen virke: "Riippumatta kyseessä olevaan käsittelyyn sovellettavasta kansallisesta oikeudesta valvontaviranomainen on toimivaltainen käyttämään jäsenvaltionsa alueella valtuuksia, jotka sille kuuluvat 3 kohdan mukaisesti" sekä saman kohdan viimeinen virke, joka koskee valvontaviranomaisten yhteistyövelvoitetta. 19 Näin ei kuitenkaan ole, jos näitä välineitä käytetään ainoastaan tiedonsiirtoon yhteisön alueen kautta. 7

8 vapaakauppasääntöihin voidaan tehdä poikkeuksia henkilöiden suojaamiseksi yksityisyyden ja tietosuojan osalta sekä tämän lain täytäntöön panemiseksi. Seuraavassa selvitetään käsitteitä, jotka ovat merkityksellisiä sovellettavan oikeuden määrittämisessä: 2.1. Sijoittautuminen Sijoittautumisen käsite on merkityksellinen direktiivin 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa siltä osin, että rekisterinpitäjä ei ole sijoittautunut yhteisön alueelle. Paikka, jonne rekisterinpitäjä on sijoittautunut, edellyttää tosiasiallista toimintaa ja kiinteää toimipaikkaa, ja se on määritettävä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti. Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan sijoittautumisen käsite tarkoittaa pysyväisluonteista toiminnan tosiasiallista harjoittamista toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta käsin. 20 Tämä vaatimus täyttyy silloinkin, kun yritys perustetaan tietyksi ajaksi. Kun kyseessä on Internet-sivuston välityksellä palveluja tarjoava yritys, sijoittautumispaikka ei ole siellä, missä sivustoa tukeva teknologia sijaitsee tai missä sivusto on saatavilla, vaan paikka, jossa yritys harjoittaa toimintaansa. 21 Esimerkkejä: suoramarkkinointiyrityksen sääntömääräinen kotipaikka on Lontoossa, jossa se kehittää Euroopan laajuisia kampanjoitaan. Se seikka, että yritys käyttää www-palvelimia Berliinissä ja Pariisissa, ei muuta sitä seikkaa, että se on sijoittautunut Lontooseen Rekisterinpitäjä Rekisterinpitäjä on direktiivissä yleinen käsite, jolla tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, joka, yksin tai yhdessä toisten kanssa, määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja keinot (direktiivin 95/46/EY 2 artiklan d kohta). Määritelmä on neutraali rekisterinpitäjän sijoittautumispaikan osalta. Se on kattava, koska kaikki käsittely on voitava lukea yhdelle tai usealle rekisterinpitäjälle. Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan kannalta tämä tarkoittaa, että jossakin on oltava direktiivin tarkoittama rekisterinpitäjä. Vaikuttaa myös välttämättömältä, että käsittely suoritetaan sellaisen toiminnan yhteydessä, joka kuuluu yhteisön oikeuden ja näin myös direktiivin soveltamisalaan. Direktiivin soveltamisalaan ei kuulu käsittely, jonka luonnollinen henkilö suorittaa yksinomaan henkilökohtaisessa tai kotitalouttaan koskevassa toiminnassa. Jotta direktiivin 4 artiklan 1 kohdan c alakohtaa voidaan soveltaa, rekisterinpitäjän on käytettävä henkilötietoj en käsittelyssä (eikä ainoastaan tiedonsiirtoon) välineitä, jotka sijaitsevat jonkin jäsenvaltion alueella. 22 Tämä viittaisi siihen, että rekisterinpitäjä on 20 Asia C-221/89, Factortame, tuomio (Kok. 1991, s. I-3905, 20 kohta). 21 Direktiivi 2000/31/EY, johdanto-osan 19 kappale. 22 On syytä huomata, että direktiivin 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan englanninkielisessä toisinnossa käytetty sana "equipment" poikkeaa 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan muissa kielitoisinnoissa käytetystä sanasta, joka vastaa pikemminkin englanninkielistä sanaa "means" (keino). Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan muissa kielitoisinnoissa käytetty terminologia on johdonmukainen 2 artiklan d kohdan sanamuodon kanssa, jossa määritetään rekisterinpitäjä: henkilö, joka päättää käsittelyn tarkoituksen ja keinot. Olisi kuitenkin huomattava, että myös direktiivin englanninkielisen tekstin aiemmissa versioissa (esimerkiksi vuoden 1992 muutetussa ehdotuksessa) käytettiin sanaa "means" ja 8

9 aktiivinen ja että tällä on tietty aikomus. Rekisterinpitäjän päätös käsittelyn tarkoituksesta ja keinoista muodostaa siis tämän seikan Välineet Direktiivissä ei ole tämän termin määritelmää. Collins English Dictionaryn mukaan englanninkielisellä sanalla "equipment" tarkoitetaan välineitä tai laitteita, jotka on koottu tiettyä tarkoitusta varten. Esimerkkejä välineistä ovat henkilökohtaiset tietokoneet, päätteet ja palvelimet, joita voidaan käyttää lähes kaikkiin käsittelytoimiin. Direktiivissä täsmennetään, että välineet itsessään voivat olla automatisoituja tai muunlaisia, kunhan niitä ei käytetä ainoastaan tiedonsiirtoon yhteisön alueen kautta. Tyypillinen tapaus, jossa välineitä käytetään ainoastaan tiedonsiirtoon, ovat televiestintäverkot (kuten runkoverkot ja kaapelit), jotka ovat osa Internetiä ja joissa Internetin viestiliikenne kulkee alkupisteestä loppupisteeseen Välineiden käyttäminen Sen määrittäminen, milloin rekisterinpitäjä käyttää välineitä henkilötietojen käsittelyssä direktiivin 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti, on tietosuojalainsäädännön soveltamisen kannalta ratkaiseva osatekijä EU:ssa. Työryhmä kannattaa varovaista lähestymistapaa tietosuojadirektiivin tämän säännöksen soveltamisessa käytännön tapauksiin. Säännöksen tarkoituksena on varmistaa, että yksilöt nauttivat kansallisten tietosuojalakien suojaa, sekä kansallisten tietosuojaviranomaisten suorittama tietojen käsittelyn valvonta niissä tapauksissa, joissa se on tarpeen ja järkevää ja joissa täytäntöönpanoaste on kohtuullinen rajat ylittävä tilanne huomioon ottaen. Näin ollen työryhmä on sitä mieltä, että kaikki vuorovaikutus EU:ssa olevan Internetin käyttäjän ja EU:n ulkopuolisen www-sivuston välillä ei välttämättä johda EU:n tietosuojalainsäädännön soveltamiseen. Työryhmä on esittänyt näkemyksen, jonka mukaan välineiden olisi oltava rekisterinpitäjän käytettävissä henkilötietojen käsittelyssä. Samalla rekisterinpitäjällä ei tarvitse olla täysimääräistä hallintaoikeutta välineisiin. Se, missä määrin välineet ovat rekisterinpitäjän käytettävissä, voi vaihdella. Tarvittava käytettävissäolon aste toteutuu, jos rekisterinpitäjä määrittäessään välineiden toimintatavan tekee oleelliset päätökset tietojen sisällöstä ja niiden käsittelytavasta. Toisin sanoen rekisterinpitäjä määrittää, mitä tietoja kerätään, tallennetaan, siirretään, muutetaan ja niin edelleen sekä miten ja mihin tarkoitukseen näin tehdään. Työryhmä katsoo, että "käyttäminen" edellyttää kahta osatekijää: jonkinlaista rekisterinpitäjän suorittamaa toimintaa ja rekisterinpitäjän aikomusta käsitellä henkilötietoja. Tämä tarkoittaa, että mikä tahansa "välineiden käyttäminen" Euroopan unionin alueella ei johda direktiivin soveltamiseen. että sana muutettiin varsin myöhäisessä vaiheessa neuvottelujen aikana sanaksi "equipment", kuten maaliskuussa 1995 hyväksytyn yhteisen kannan tekstistä voidaan nähdä. 9

10 Rekisterinpitäjän käytettävissäoloa ei kuitenkaan saisi sekoittaa rekisterinpitäjän tai yksilön välineitä koskevaan omistusoikeuteen. Itse asiassa direktiivissä ei anneta merkitystä välineitä koskevalle omistusoikeudelle. Työryhmän esittämä tulkinta on täysin johdonmukainen EU:n lainsäätäjän antaman direktiivin 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan säännöksen perustelun kanssa. Johdanto-osan 20 kappaleessa todetaan, että "tietojenkäsittelyä suorittavan sijoittautuminen kolmanteen maahan ei saa olla esteenä tässä direktiivissä säädetylle yksilöiden suojelulle; tällaisessa tapauksessa tietojenkäsittelyyn on sovellettava sen jäsenvaltion lakia, jonne kyseisessä tietojenkäsittelyssä käytettävät välineet on sijoitettu, ja on taattava, että tässä direktiivissä säädettyjä oikeuksia ja velvoitteita tosiasiallisesti noudatetaan". Tämä on välttämätön seuraus direktiivin laajemman tavoitteen saavuttamiseksi, "jotta yksilö ei jäisi vaille tämän direktiivin mukaisesti taattavaa tietosuojaa". 3. Käytännön esimerkkejä Tässä luvussa pyritään muuntamaan 4 artiklan mukaiset ohjeet käytännön ratkaisuiksi tyypillisissä tapauksissa. Yksi jäljempänä käsiteltäville tapauksille yhteinen osatekijä on se, että Internetin käyttäjä ei välttämättä aina tiedä, sijaitseeko www-sivusto, jota hän käyttää ja jolle hän (joko tietämättään tai tietoisesti) antaa tietoja, EU:n alueella vai sen ulkopuolella. Verkkotunnuksia, joissa ei ole maantieteellisiä osatekijöitä, ei voida fyysisesti paikantaa ilman lisätietoja, mutta niissäkään verkkotunnuksissa, joissa on maantieteellisiä osatekijöitä, ei saada takeita siitä, että www-sivusto on tosiasiallisesti ilmoitetussa maassa olevalla palvelimella. Tapaus A: evästeet Rekisterinpitäjä päättää kerätä henkilötietoja sellaisten tekstitiedostojen (evästeiden) avulla, joita tallennetaan kääntäjän henkilökohtaisen tietokoneen kiintolevylle samalla, kun www-sivusto tai kolmas osapuoli saattaa säilyttää niistä kopion. 23 Jatkoviestinnässä www-sivusto käyttää evästeeseen (ja siis myös käyttäjän henkilökohtaiseen tietokoneeseen) tallennettuja tietoja tunnistaakseen tämän tietokoneen. Rekisterinpitäjä voi näin yhdistää kaikki aiempien istuntojen aikana keräämänsä tiedot myöhempien istuntojen aikana keräämiinsä tietoihin. Näin on mahdollista luoda varsin yksityiskohtaisia käyttäjäprofiileja. Evästeet ovat tavallinen osa HTTP-liikennettä, ja ne voivat kulkea sellaisinaan esteettömästi IP-liikenteen mukana. Evästeet sisältävät henkilöstä sellaisia tietoja, jotka ovat tiedot tallentaneen www-sivuston luettavissa. Evästetiedostossa voi olla mitä 23 Evästetiedostot (cookie) ovat tiedonosia, jotka voidaan tallentaa tekstitiedostoina Internetin käyttäjän kiintolevylle, samalla kun www-sivusto saattaa säilyttää niistä kopion. Ne ovat tavallinen osa HTTPliikennettä, ja ne voivat kulkea sellaisinaan esteettömästi IP-liikenteen mukana. Evästetiedosto voi sisältää ainutlaatuisen numeron (GUI-tunnisteen, Global Unique Identifier), joka tarjoaa dynaamisia IPosoitteita paremman keinon käyttäjien yksilöimiseen. Sen avulla www-sivusto voi seurata käyttäjän tapoja ja mieltymyksiä. Evästetiedostot sisältävät sarjan URL-osoitteita, joissa ne ovat voimassa. Kun selain tapaa nuo URLosoitteet uudelleen, se lähettää nuo tietyt evästetiedostot www-palvelimelle. Evästetiedostot voivat olla luonteeltaan erilaisia: ne voivat olla pitkäkestoisia, mutta niiden kesto voi olla myös rajallinen, ja silloin ne ovat istuntokestoisia evästetiedostoja. 10

11 tahansa tietoja, joita www-sivusto haluaa siihen sisällyttää: katsotut sivut, napsautetut mainokset, henkilönumero ja niin edelleen. 24 SET-COOKIE-komento sijaitsee HTTP-vastausotsakkeessa 25 eli ei-havaittavissa hyperlinkeissä. Sellainen evästetiedosto, jonka kesto on määritelty, 26 tallentuu Internetin käyttäjän kiintolevylle ja välittyy takaisin evästetiedoston luoneelle www-sivustolle (tai muille saman verkkoalatunnuksen mukaisille www-sivustoille) tuon keston ajaksi. Evästetiedosto välittyy takaisin COOKIE-kentässä, joka sisältyy edellä kuvailtuun selaimen suorittamaan ei-havaittavaan tietojenkäsittelyyn, ilman käyttäjän toimintaa. Kuten edellä on selvitetty, käyttäjän henkilökohtaista tietokonetta voidaan pitää direktiivin 95/46/EY 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuna välineenä. Se sijaitsee jonkin jäsenvaltion alueella. Rekisterinpitäjä on päättänyt käyttää tätä välinettä henkilötietojen käsittelyyn, ja, kuten edellä on selvitetty, useat tekniset toiminnot suoritetaan rekisteröidyn valvonnan ulkopuolella. Käyttäjän väline on rekisterinpitäjän käytettävissä, eikä tätä välinettä käytetä ainoastaan tiedonsiirtoon yhteisön alueen kautta. Työryhmä on siksi sitä mieltä, että sen jäsenvaltion kansallista oikeutta, jossa tämä käyttäjän henkilökohtainen tietokone sijaitsee, sovelletaan siihen, millaisin edellytyksin käyttäjän henkilötietoja voidaan kerätä käyttäjän kiintolevylle tallennettavan evästeen avulla. Kuten työryhmän aiemmassa suosituksessa 27 todettiin, käyttäjälle olisi ilmoitettava, milloin Internet-ohjelmisto aikoo vastaanottaa, tallentaa tai lähettää evästeen. Ilmoituksessa olisi kerrottava selkeästi, mitä tietoja evästeeseen aiotaan tallentaa, mihin tarkoitukseen tietoja käytetään ja miten kauan eväste on voimassa. Käyttäjälle olisi sitten tarjottava mahdollisuus hyväksyä tai kieltää evästeen lähettäminen tai tallentaminen kokonaisuudessaan, ja käyttäjälle olisi lisäksi tarjottava mahdollisuus päättää, mitä tietoja evästeeseen olisi sisällytettävä tai mitä tietoja siitä olisi poistettava esimerkiksi evästeen voimassaolojakson tai lähettävän tai vastaanottavan www-sivuston mukaan. 28 Tapaus B: JavaScript, mainospalkit ja muut vastaavat sovellukset 24 Ks. kirja, jonka kirjoittajat ovat HAGEL III, J. ja SINGER, M., Net Worth: the emerging role of the informediary in the race for customer information, Harvard Business School Press, 1999, s Teknisesti on myös mahdollista käyttää evästetiedostoja JavaScript-kielisinä tai <META-HTTP EQUIV>-kentissä, jotka sijaitsevat HTML-koodissa. 26 Evästetiedostot, joiden kestoa ei ole määritelty, ovat istuntokestoisia evästetiedostoja, ja ne katoavat, kun selain tyhjennetään tai kun portti sulkeutuu. 27 Suositus 1/99 ohjelmistojen ja laitteistojen Internetissä suorittamasta ei-havaittavasta ja automaattisesta henkilötietojen käsittelystä, WP Lisätietoja evästeiden luonteesta ja niiden käsittelystä on valmisteluasiakirjassa "Tietosuoja Internetissä Euroopan unionin yhdennetty lähestymistapa", 5063/00, WP 37. Sivulla 16 on yleinen kuvaus evästeistä: "Evästetiedostot (cookie) ovat tiedonosia, jotka voidaan tallentaa tekstitiedostoina Internetin käyttäjän kiintolevylle, samalla kun www-sivusto saattaa säilyttää niistä kopion." Sivulla 84 annetaan tietoja "evästetiedostojen hävittäjistä" ja käsitellään sekä teollisuuden ratkaisuja evästetiedostojen torjuntajärjestelmiä että yksityisyyden suojan aktivistien ratkaisuja itsenäisiä ohjelmia, kuten Cookie Washer, Cookie Cutter ja Cookie Master evästetiedostojen aiheuttamiin yksityisyyden suojaa koskeviin ongelmiin. 11

12 JavaScript-ohjelmat ovat ohjelmistosovelluksia, joita www-sivusto lähettää käyttäjän tietokoneeseen ja joiden avulla etäpalvelimet voivat suorittaa sovelluksia käyttäjän henkilökohtaisessa tietokoneessa. Ohjelmiston sisällöstä riippuen JavaScript-ohjelmia voidaan käyttää tiedon esittämiseen www-sivulla mutta myös virusten lataamiseen tietokoneeseen (ns. haitallinen Java) ja/tai tietokoneella olevien henkilötietojen keräämiseen tai käsittelyyn. Rekisterinpitäjä, joka päättää käyttää näitä välineitä henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn, käyttää välineitä direktiivissä tarkoitetulla tavalla, joten tämän on noudatettava EU:n lainsäädännön säännöksiä. Mainontayritys määrää sivustojen (esimerkiksi hakukonesivustojen) omistajien kanssa tehdyn sopimuksen perusteella rekisteröidyn selaimen (laajemmin ymmärrettynä tietokoneen) yhdistymään halutun hakukoneen lisäksi mainontayrityksen palvelimeen. Tällä tavoin mainontayritys voi paitsi lähettää mainospalkkeja 29 rekisteröidyn näytölle myös käyttäjän selainta käyttäen kerätä yksilön hakukoneelle lähettämät osoite- ja sisältötiedot. Mainospalkit sijoitetaan pyydetylle www-sivustolle mainontayritykseen johtavan ei-havaittavan hyperlinkin välityksellä. 30 Rekisterinpitäjällä on siten siitä paikasta, jossa tämä sijaitsee, hallintaoikeus selaimen toimintaan, koska rekisterinpitäjä voi määrätä selaimen yhdistymään kolmanteen osapuoleen tai välittämään sille tietoja. Tarjotakseen asiakkaalle "sopivimman" mainospalkin verkkomainostajat luovat lisäksi profiileja evästetiedostoilla, jotka välitetään ei-havaittavan hyperlinkin välityksellä. Sen mukaan, miten selaimen asetukset on määritetty, käyttäjä voi tietää evästetiedoston lähettämisestä ja voi antaa siihen suostumuksensa. Asiakkaan profiili yhdistetään mainontayrityksen evästetiedoston tunnistenumeroon, jotta profiilia voitaisiin laajentaa aina, kun asiakas käy sillä www-sivustolla, jolla on sopimus mainostajan kanssa. Tällä tavoin käyttäjältä kerätään lisää henkilötietoja tämän tietokoneen kautta ja ilman tämän toimintaa aina, kun Internetin käyttäjä käy mainospalkin sisältävällä www-sivustolla. Direktiiviä olisi sovellettava myös tietoihin, jotka kerätään urkintatekniikoiden avulla; nämä ohjelmistot asennetaan salaa yksilön tietokoneeseen esimerkiksi ladattaessa suurempaa ohjelmistoa (esimerkiksi musiikintoisto-ohjelmistoja) rekisteröityyn liittyvien henkilötietojen (esimerkiksi yksilön kuuntelemien kappaleiden nimien) palauttamiseksi. Tällaiset ohjelmistot tunnetaan yleisesti "ET-sovelluksina", koska ne toimivat käyttäjän tietokoneeseen majoituttuaan ja sieltä haluamansa tiedot saatuaan kuten Steven Spielbergin avaruusolento: ne soittavat kotiin. 31 Tällaisissa uusissa tarkkailuohjelmistosovelluksissa käytetään usein JavaScriptiä ja muita vastaavia tekniikoita, ja niissä käytetään selkeästi rekisteröidyn välineitä (tietokonetta, selainta, kiintolevyä ja niin edelleen) tietojen keräämiseen ja palauttamiseen muualle. Koska näitä tekniikoita käytetään nimensä mukaisesti ilmoittamatta siitä käyttäjälle (tältä osin urkintatekniikka on selkeä sana), ne ovat osa ei-havaittavaa ja laitonta käsittelyä. ***** 29 Mainospalkit ovat pieniä graafisia ruutuja, jotka ilmestyvät www-sivuston sisällön yläpuolelle tai jotka sisällytetään tuohon sisältöön. 30 Lisätietoja, ks. valmisteluasiakirjan "Tietosuoja Internetissä", WP 37, luku 8, Verkkomarkkinointi. 31 Ks. Time-lehdessä 31. heinäkuuta 2000 ollut Adam Cohenin kirjoittama pääkirjoitus: How to protect your privacy: who's watching you? They're called E.T. programs. They spy on you and report back by "phoning home". Millions of people are unwittingly downloading them. 12

13 29 artiklan mukainen työryhmä on tietoinen siitä, että edellä mainittujen kahden esimerkin lisäksi on muitakin Internetiin liittyviä käytännön tapauksia, joihin saattaa liittyä tulkintavaikeuksia osittain tiettyjen järjestelmien teknisen monimutkaisuuden takia. Työryhmä pohtii edelleen asiaa ja saattaa ottaa esille muita käytännön tapauksia kansallisten kokemusten ja mahdollisesti tärkeän tulevan teknisen kehityksen perusteella. Työryhmä haluaisi korostaa, että niissäkin tapauksissa, joissa direktiivin soveltaminen ei ole täysin selvää, se on sitoutunut jatkamaan vuoropuhelua henkilötietoja Euroopan unionissa keräävien kolmansien maiden yritysten ja organisaatioiden kanssa edistääkseen rekisteröityjä koskevia asianmukaisia tietosuojastandardeja. 4. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? a) Henkilötietojen keräämistä koskevien periaatteiden soveltaminen Kaikissa näissä tapauksissa EU:n tietosuojalainsäädännön soveltaminen tarkoittaa muun muassa seuraavaa: - Rekisterinpitäjän on selkeästi määriteltävä käsittelyn tarkoitus, jotta henkilötietojen kerääminen olisi asianmukaista ja laillista. - Rekisterinpitäjän on myös varmistettava, että tiedot ovat asianmukaisia, olennaisia eivätkä liian laajoja siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty. - Keräämisellä on oltava laillinen peruste (yksiselitteinen suostumus, sopimuksen täytäntöönpano, laillisen velvoitteen noudattaminen, rekisterinpitäjän oikeutetun intressin toteuttaminen ja niin edelleen), ja yksilöllä on oltava oikeus saada henkilötietonsa sekä oikeus niiden oikaisuun tai poistamiseen. - Yksilölle on ilmoitettava vähintään rekisterinpitäjän henkilöllisyys ja tarvittaessa hänen edustajansa henkilöllisyys, keräämisen tarkoitus, tietojen vastaanottajat ja tämän omat oikeudet Toinen tärkeä seikka on käsittelyn turvallisuus, jonka takia rekisterinpitäjä voi joutua keräämisestä alkaen toteuttamaan tietyt tekniset ja organisatoriset toimenpiteet tietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai tietojen antamiselta, erityisesti jos tietoja siirretään verkossa. Näin on taattava asianmukainen turvallisuuden taso suhteessa riskeihin ja tietojen luonteeseen. - Arkaluonteisten tietojen keräämistä säännellään turvallisuusvaatimuksia koskevilla erityisillä säännöksillä Direktiivin 10 artiklassa säädetään, että lisätietoja on annettava siltä osin kuin ne ovat tarpeen rekisteröidyn kannalta asianmukaisen tietojenkäsittelyn takaamiseksi. Kun kyseessä ovat evästeet, yksilöllä olisi oltava mahdollisuus hyväksyä tai torjua eväste, ja lisäksi hänellä olisi oltava mahdollisuus määrittää, mitä tietoja hän haluaa evästeen käsittelevän ja mitä ei. 13

14 Lisätietoja tietosuojadirektiivien soveltamisesta www-sivustojen suorittamaan tietojen käsittelyyn annetaan työryhmän suosituksessa 2/2001 Euroopan unionissa verkossa tapahtuvaan henkilötietojen keruuseen sovellettavista tietyistä vähimmäisvaatimuksista. 34 b) Menettelyihin liittyvät näkökohdat Direktiivin 95/46/EY 4 artiklan 2 kohdan mukaan rekisterinpitäjän on lisäksi nimettävä sen jäsenvaltion alueelle sijoittautunut edustaja, jossa välineet sijaitsevat. Tiedot rekisterinpitäjän henkilöllisyydestä ja hänen edustajansa henkilöllisyydestä voitaisiin helposti sisällyttää www-sivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin tai wwwsivustosta vastaavan yleisiin tunnistetietoihin, jotta www-sivustosta vastaava rekisterinpitäjä voidaan helposti tunnistaa ja tavoittaa. Voitaisiin suositella laajasti käytettäväksi sellaista mahdollisuutta, että yksi edustaja toimii usean rekisterinpitäjän puolesta, tai kehittää muita käytännöllisiä ratkaisuja. Direktiivissä annetaan useita vaihtoehtoja aiottujen käsittelytoimien (nimittäin tietojen keräämisen) ilmoittamiseen kansallisille tietosuojaviranomaisille. Direktiivin 18 artiklan 1 kohdan mukaan rekisterinpitäjän tai hänen edustajansa on tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle, ennen kuin toteutetaan käsittely tai tällaisten käsittelyjen sarja. Direktiivin 19 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, että ilmoituksessa on annettava muun muassa rekisterinpitäjän nimi ja osoite ja hänen edustajansa nimi ja osoite. Direktiivin 18 artiklan 2 kohdan toisen luetelmakohdan mukaan jäsenvaltiot voivat säätää ilmoitusmenettelyn yksinkertaistamisesta tai siitä poikkeamisesta kahdessa tapauksessa: jos käsittelytoimet eivät todennäköisesti loukkaa rekisteröityjen oikeuksia ja vapauksia tai jos rekisterinpitäjä nimeää henkilötietojen suojaamisesta vastaavan henkilön, jonka on itsenäisesti varmistettava tietosuojalainsäädännön sisäinen soveltaminen. 35 Työryhmä on tietoinen siitä, että näiden säännösten soveltaminen voi aiheuttaa käytännön ongelmia, ja se saattaa tarkastella näitä kysymyksiä lähemmin myöhemmässä vaiheessa. c) Täytäntöönpano On selvää, että säännösten kansainvälinen täytäntöönpano ei ole yhtä helppoa kuin niiden täytäntöönpano tietyn maan alueella. Kansalaisten on oltava tietoisia (kansalaisille on 33 Joissakin jäsenvaltioissa vaaditaan ennakkotarkastus, ennen kuin arkaluonteisten tietojen käsittely voi alkaa. 34 Ks. suositus 2/2001 Euroopan unionissa verkossa tapahtuvaan henkilötietojen keruuseen sovellettavista tietyistä vähimmäisvaatimuksista, WP 43. Olisi keskusteltava siitä, sovelletaanko kaikkia asiakirjassa WP 43 mainittuja osatekijöitä myös EU:n ulkopuolelle sijoittautuneiden rekisterinpitäjien verkossa suorittamaan tietojen keruuseen. 35 Tämän direktiivin artiklan mukaisesti säädetyt kansalliset oikeussäännökset, ks. 14

15 kerrottava) tästä. On kuitenkin olemassa useita mahdollisuuksia, ja mahdollisuuksia voidaan kehittää, jotta saavutettaisiin kohtuullinen täytäntöönpanoaste. Hyvä noudattamisaste edellyttäisi ensiksikin, että niin eurooppalaisille kuin kansainvälisillekin organisaatioille kerrotaan direktiivin vaatimuksista, jotka koskevat tietojen keräämistä Euroopan unionissa. Tämän suosituksen mahdollisimman laaja levittäminen on vasta ensimmäinen askel. Siihen kuuluisi myös sellaisia teknisiä ratkaisuja, joissa tarjotaan valmis rakenne henkilötietojen keräämistä varten ja joissa kuvatut vaatimukset sisällytetään henkilötietojen keräämiseen tarkoitettuihin ohjelmistotyökaluihin. Työryhmä on jo viitannut mahdollisuuteen kehittää tuotehyväksyntämenettelyjä, joissa tarkastettaisiin henkilötietojen suojaan liittyvien laillisten vaatimusten täyttäminen. Eurooppalainen merkintä- tai www-sinettijärjestelmä, joka olisi avoinna myös EU:n ulkopuolisille www-sivustoille, voisi olla tällaisen toiminnan kulmakivi. Lisäksi sellainen Euroopan unionissa oleva yksilö, jolla on ongelmia EU:n ulkopuolisen www-sivuston kanssa, voisi saattaa asiansa toimivaltaisen kansallisen tietosuojavalvontaviranomaisen käsiteltäväksi. Tämä viranomainen määrittäisi, sovelletaanko direktiiviä vai vastaavaa kansallista tietosuojalainsäädäntöä. Jos sovelletaan direktiiviä, viranomainen voisi ottaa yhteyttä ulkomaiseen www-sivustoon ongelman ratkaisemiseksi. Jos asia saatetaan sen jäsenvaltion tuomioistuimen käsiteltäväksi, jossa yksilö oleskelee, tuomioistuin päättää, onko sillä toimivalta asian ratkaisemiseen (sillä voisi olla toimivalta kansainvälisen prosessioikeuden mukaan, koska asianosainen on samalla alueella kuin tuomioistuin). Kun tuomioistuimella on toimivalta asian ratkaisemiseen, se soveltaa direktiivin 95/46/EY 4 artiklaa tai direktiivin täytäntöön panemiseksi säädettyä kansallista lakia ja saattaa todeta, että ulkopuolinen www-sivusto oli käsitellyt yksilön henkilötietoja laittomasti ja epäasianmukaisesti. Monissa kolmansissa maissa on jo mahdollista tunnustaa tuomio ja panna se täytäntöön, mutta vaikka näin ei olisikaan, on olemassa esimerkkejä siitä, että ulkopuolinen wwwsivusto voi silti noudattaa tuomiota ja muuttaa tietojen käsittelyään hyvien liikekäytäntöjen kehittämiseksi ja hyvän kaupallisen mielikuvan säilyttämiseksi. Niissä kolmansissa maissa, joissa on tietosuojaa koskevia säännöksiä ja viranomaisia, täytäntöönpano on luonnollisesti helpompaa. 5. Päätelmät 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä on sitä mieltä, että tässä valmisteluasiakirjassa esitetty kansallisten lakien tulkinta olisi hyödyllisin oikeusvarmuuden saavuttamiseksi Euroopan unionin ulkopuolisten www-sivustojen osalta. Työryhmä on vakuuttunut siitä, että yksilöiden suojelun korkea taso voidaan varmistaa vain, jos, kuten tässä valmisteluasiakirjassa selvitetään, Euroopan unionin ulkopuoliset mutta EU:n alueella sijaitsevia välineitä käyttävät www-sivustot kunnioittavat henkilötietojen käsittelyä ja erityisesti niiden keräämistä koskevia takeita sekä Euroopan tasolla tunnustettuja ja kaikkiin Euroopan unionissa oleviin www-sivustoihin sovellettavia yksilöiden oikeuksia. 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä katsoo, että sellaisen ohjelman kehittäminen, jossa edistetään käytännöllisesti eurooppalaisia tietosuojasäännöksiä, auttaisi myös kolmansissa maissa olevia rekisterinpitäjiä entistä paremmin ymmärtämään, toteuttamaan ja osoittamaan yksityisyyden suojan vaatimusten 15

16 mukaisuutta. Eurooppalainen merkintä- tai www-sinettijärjestelmä, joka olisi avoinna myös EU:n ulkopuolisille www-sivustoille, voisi olla tällaisen toiminnan kulmakivi. 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä kehottaa komissiota ottamaan tämän valmisteluasiakirjan huomioon tulevassa työssään. Tehty Brysselissä 30 päivänä toukokuuta 2002 Työryhmän puolesta Puheenjohtaja Stefano RODOTA 16

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99 5093/98/FI/lopullinen WP 17 Tietosuojatyöryhmä Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä suositus 1/99 ohjelmistojen ja laitteistojen Internetissä suorittamasta ei-havaittavasta ja automaattisesta

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2016/0148(COD) 16.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 LIITE ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta asiakirjaan Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Lausunto 2/2007 matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtoa Yhdysvaltojen viranomaisille koskevien tietojen toimittamisesta matkustajille

Lausunto 2/2007 matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtoa Yhdysvaltojen viranomaisille koskevien tietojen toimittamisesta matkustajille Tietosuojatyöryhmä 000345/07/FI WP132 Lausunto 2/2007 matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtoa Yhdysvaltojen viranomaisille koskevien tietojen toimittamisesta matkustajille annettu 15. helmikuuta 2007

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Lausunto 4/2010 henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa koskevista Euroopan suoramarkkinointiliiton (FEDMA) eurooppalaisista käytännesäännöistä

Lausunto 4/2010 henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa koskevista Euroopan suoramarkkinointiliiton (FEDMA) eurooppalaisista käytännesäännöistä Tietosuojatyöryhmä 00065/2010/FI WP 174 Lausunto 4/2010 henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa koskevista Euroopan suoramarkkinointiliiton (FEDMA) eurooppalaisista käytännesäännöistä Annettu 13.

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2016/0070(COD) 24.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 1 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 26. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0285 (NLE) 15528/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: MAR 175 ETS 29 MI 884 COMPET 624 EDUC 324 MARE 12 PECHE

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 24.11.2016, direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) allekirjoittamisesta Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) 5350/18 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto LIMITE PUBLIC

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Luonnos 18.1.2015 OM1/41/2016 HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Asettaminen Oikeusministeriö on päättänyt asettaa työryhmän selvittämään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.1.2011 KOM(2010) 791 lopullinen 2011/0001 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.3.2017 COM(2017) 111 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0242 (NLE) 12739/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EEE 64 CONSOM 159 MI 608 NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0011 (COD) 7805/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 11. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista käsittelevä työryhmä. Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistaminen

Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista käsittelevä työryhmä. Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistaminen EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. maaliskuuta 1999 (17.03) 6488/99 LIMITE JUSTCIV 37 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Tanskan valtuuskunta Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Lausunto Kuntayhtymien tehtävät puolestaan perustuvat kuntalain lisäksi kuntayhtymän perussopimukseen (kuntalaki 55 ja 56 ).

Lausunto Kuntayhtymien tehtävät puolestaan perustuvat kuntalain lisäksi kuntayhtymän perussopimukseen (kuntalaki 55 ja 56 ). Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja MyData

Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja MyData Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja MyData Erityisasiantuntija Tomi Voutilainen JulkICT-osasto Absoluuttisen tiedollisen itsemääräämisoikeuden sisällön hahmottaminen Tiedollinen itsemääräämisoikeus Oikeus

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2012 COM(2012) 270 final 2012/0145 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047857/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0282 (NLE) 14045/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 80 EEE 54 N 52 ISL 47 FL 37 MI 786 ECO 66 INST

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o /

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2010 KOM(2010) 142 lopullinen 2010/0140 (COD) C7-0135/10 Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä

Lisätiedot

Datan vapaa liikkuvuus EU:ssa komission asetusehdotus

Datan vapaa liikkuvuus EU:ssa komission asetusehdotus Datan vapaa liikkuvuus EU:ssa komission asetusehdotus Kuulemistilaisuus 26.9.2017, @lvmfi Päivi Antikainen, yksikön johtaja, tietoliiketoimintayksikkö Tuomas Kaivola, ylitarkastaja, tietoliiketoimintayksikkö

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja)

Lisätiedot

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00)

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 9.11.2011 2011/0138(COD) TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE474.076v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Lausun kunnioittavasti maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntopyynnön johdosta seuraavaa:

Lausun kunnioittavasti maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntopyynnön johdosta seuraavaa: TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Dnro 3441/031/2017 Asiantuntijalausunto ylitarkastaja Anna Hänninen 15.11.2017 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta MmV@eduskunta.fi Viite: Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Tietosuoja-asetus ja sen kansallinen implementointi

Tietosuoja-asetus ja sen kansallinen implementointi Tietosuoja-asetus ja sen kansallinen implementointi - Tieteellisen tutkimuksen näkökulma 12.12.2017 Kristiina Hovi Arkistopäällikkö, tietosuojavastaava EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR= General Data

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 145 final 2017/0065 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 13.5.2015 2014/0258(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 2007/0094(COD) 18.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus-

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.9.2013 2013/0023(COD) TARKISTUKSET 12-20 Lausuntoluonnos Pablo Zalba Bidegain (PE514.677v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa *

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * P6_TA(2006)0373 Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi tuomioiden huomioon

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

11609/12 HKE/phk DG C2

11609/12 HKE/phk DG C2 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 17. heinäkuuta 2012 (OR. en) 11609/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0157 (NLE) EEE 82 AGRILEG 94 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 7078/17 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0253 (COD) 10507/15 EF 134 ECON 575 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Euroopan

Lisätiedot

EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSET WALMU

EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSET WALMU EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSET WALMU 1 EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSET EU:n tietosuoja-asetuksen huomioiminen järjestötoiminnassa GDPR = General Data Protection Regulation = EU:n tietosuoja-asetus = Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskevan Kigalissa hyväksytyn

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

5581/16 ADD 1 team/sl/si 1 DGE 2B

5581/16 ADD 1 team/sl/si 1 DGE 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0027 (COD) 5581/16 ADD 1 EHDOTUS NEUVOSTON PERUSTELUIKSI Asia: TELECOM 7 DATAPROTECT 6 CYBER 4 MI 37 CSC

Lisätiedot