Millainen kieli, sellainen kulttuuri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Millainen kieli, sellainen kulttuuri"

Transkriptio

1 Millainen kieli, sellainen kulttuuri Helsingin yliopiston kielikeskus 1

2 Toimittajat Kuvat Pirkko Forsman Svensson Virve Sammalkorpi Juha Taponen 2

3 Millainen kieli, sellainen kulttuuri Helsingin yliopiston kielikeskus 20 vuotta 3

4 4

5 ALKUSANAT Ajatus juhlakirjasta virisi syksyllä 1996, kun kielikeskuksen 20-vuotisjuhlatoimikunta kokoontui ensimmäiseen istuntoonsa. Syksyn aikana opettajilta tiedusteltiin, olisiko heillä aikaa ja halua kirjoittaa jotakin suunniteltuun julkaisuun. Potentiaalisia kirjoittajia ilmoittautui kolmattakymmentä, minkä lisäksi tiedossa oli entisiä kielikeskuslaisia, joilta voi pyytää artikkelia. Kirjoitusohjeet tavoittivat henkilökunnan joululoman kynnyksellä. Loppujen lopuksi kirjoitustyöhön varattu aika oli monelle riittämätön, mistä syystä hyvään alkuun päässeitä yrityksiä oli jätettävä odottamaan toista foorumia. Artikkeleita kertyi kuusitoista, niistä osa useamman kirjoittajan yhteistyönä. Aihepiiriä ei ollut juurikaan rajattu: ohjeissa pyydettiin kirjoitusta oman opetuksen tai tutkimuksen alalta tai jostakin kielikeskukseen liittyvästä aiheesta. Kuten saattoi odottaa, keskeiseksi teemaksi nousi kielikeskusopetus toisaalta pitkät kehityslinjat, toisaalta yksittäiset kurssit ja opetuskokeilut. Eräissä opetuksen kuvauksissa on mukana selvä tutkijan näkökulma. Kirjoittajat edustavat kielikeskuksen suurimpia kieliryhmiä englantia, ruotsia, ranskaa ja saksaa sekä näiden lisäksi suomea, unkaria ja venäjää. Artikkeleissa sai käyttää haluamaansa kieltä, ja suomen ohella kirjassa kukoistavat englanti, ruotsi, saksa ja venäjä. Kirjoituksia ei ole ryhmitelty kielittäin vaan sisällön mukaan. Toimittajat ovat jakaneet tuotokset neljään ryhmään ja nimenneet ryhmät niiden artikkeleita yhdistävän teeman tai sellaiseksi tulkitsemansa perusteella. Ensimmäinen ryhmä sai nimensä kielikeskuksen historiikista Alussa oli visio, joka on kirjan ensimmäinen artikkeli. Siinä kaksi pioneeria esittää kielikeskuksen alkuvaiheet sen suunnittelusta 80-luvun puoliväliin, jolloin lapsuusvuodet olivat ohi. Ryhmän muut artikkelit ovat pitkittäisleikkauksia eri kielten opetuksesta, varhaisvuosista nykytilanteeseen. Toinen artikkeli kertoo seikkaperäisesti, miten ranskan kielestä kasvoi opetusministeriön erillisrahoituksella kurssitarjonnaltaan ja henkilökunnaltaan kielikeskuksen kolmanneksi suurin kieli. Kolmas ja neljäs artikkeli ovat englannin kielen alalta: edellisessä kuvataan Reading Comprehension -kurssien kehittämistä eri tiedekuntien tarpeisiin räätälöidyiksi tekstikursseiksi, jälkimmäisessä esitellään Oral Skills -kurssien viime vuosikymmenen aikana kokemia muutoksia. Toisen ja laajemman ryhmän nimi Yhteistyö on voimaa esiintyy niin ikään artikkelin otsikkona, tosin ruotsinkielisenä (Samarbete ger styrka). Ryhmän viisi artikkelia esittelevät yhteistyöprojekteja, joissa kumppaneina ovat joko kielikeskuksen opettajat keskenään tai muiden kollegoiden kanssa. Opetusprojektit liittyvät viime vuosina vahvasti korostuneeseen opetuksen kehittämiseen ja ilmentävät kielikeskusopettajien innovatiivisuutta ja yhteistyöhalukkuutta. 5

6 Ensimmäinen kirjoitus kuvaa ns. ALMS-projektia, 1994 käynnistettyä autonomisen oppimisen kokeilua. Tutkimuksella on tärkeä osuus tässä projektissa, ja tuloksia on esitelty koti- ja ulkomaisissa konferensseissa sekä äskettäin ilmestyneessä kirjassa From Here to Autonomy. Toisen artikkelin aiheena on kansainvälisissä tehtävissä tarvittavien englannin taitojen opettaminen kahden lehtorin yhteisvoimin. Kirjoittajat kuvaavat valtiotieteellisen tiedekunnan International Careers -ohjelmaan 1994 kehittämäänsä kurssia ja yhteisopetuksesta saamiaan kokemuksia. Kolmannessa artikkelissa Helsingin yliopiston opiskelijat harjoittelevat ICONS-kurssilla englannin kielen neuvottelutaitoja aiheena kansainvälisen politiikan ongelmat ja apunaan tietokone; neuvottelukumppanit ovat ulkomaisten yliopistojen opiskelijoita. Tälle ryhmälle nimen antanut kirjoitus Samarbete ger styrka kuvaa ruotsin kielen kulttuuripainotteista kurssia, joka toteutettiin kielikeskuksen ja Helsingin kauppakorkeakoulun yhteistyönä; kohderyhmä koostui oikeustieteen ja taloustieteiden opiskelijoista. Yhteistyö ei ollut vain opinahjojen välistä, sillä kulttuuritarjontaa tuli eri tahoilta Suomesta ja Ruotsista. Ryhmän viides kirjoitus eroaa muista sikäli, että siinä kuvattu EUhanke ei ole opetuskokeilu, joskin opettajavierailut ovat sen olennainen osa. Artikkelin kirjoittaja on ollut hankkeessa mukana vuoden verran, vierailevana opettajana Udmurtian valtionyliopistossa kesällä 1996 ja kielikeskuksen udmurttistipendiaattien toisena ohjaajana kevätlukukaudella Kirjoitus on kyseisen projektin tähänastinen historiikki (lukuvuosi on projektin neljäs ja viimeinen). Kolmas ryhmä Teoriasta käytäntöön sisältää kuvauksia ns. yhden miehen kursseista, joilla kirjoittajat ovat kokeilleet tietynlaisen metodiikan toimivuutta. Lukija saa runsaasti näytteitä kurssien tapahtumista ja käytetystä materiaalista. Ensimmäinen artikkeli kuvaa, miten englannin suullista taitoa kehitetään esitelmien ja välittömän arvioinnin avulla. Toisessa artikkelissa kokeiltavina ovat englannin kielen tekstinymmärtämisen oppimisstrategiat; kokeilut liittyvät kirjoittajan valmisteilla olevaan väitöskirjaan. Kolmas kirjoitus, jossa aiheena on suomenkielisten tekstien luettaminen vasta-alkajilla, eroaa edellisistä sikäli, että kohderyhmänä eivät ole kielikeskuksen opiskelijat vaan ruotsalaiset suomen oppijat. Neljäs artikkeli käsittelee saksan suullisen taidon, erityisesti ääntämisen, opetuksen teoriaa sekä kirjoittajan omia kokemuksia. Neljäs ja viimeinen ryhmä Kielestä kulttuuriin on muita suppeampi, sillä eräät tähän ryhmään sijoitettavat artikkelit eivät ehtineet valmiiksi määräaikaan mennessä. Viimeiseen ryhmään toimittajat ovat halunneet koota muita aiheita kuin kielikeskusta ja opetusta käsittelevät kirjoitukset, esim. muiden alojen tutkimukset. Kirjoittajat ovat unkarin, venäjän ja ranskan kielen opettajia, ja kirjoituksissa sivutaan kielen ohella kulttuuria. Ensimmäinen esittelee unkarilaisen runodraaman ja pohtii sen käännettävyyttä; kirjoituksen pohjana on tekijän lisensiaatintutkielma. Toisen artikkelin aiheena on venäjän 6

7 kielen sanajärjestys, jota kirjoittaja on käsitellyt kontrastiivisesti vertailemalla sitä suomen kieleen. Kirjan päättää lyhyt puheenvuoro Telle langue, telle culture, jonka otsikko on lainannut nimensä koko kirjalle. Juhlakirjan artikkelit valottavat pitkälti kielikeskuksen tähänastista elämänkaarta, jonka historiikki Alussa oli visio jätti puolitiehen. Kaikelle ei kuitenkaan ole löytynyt raportoijaa. Tästä syystä alkupuheen loppuosa täyttää pahimmat aukot esittämällä kielikeskuksen viime vuosien pääpiirteet luvun jälkipuoliskoon kuuluu kielikeskuksen opettajien pätevöitymiskoulutus: osallistuttiin joukolla Korkeakoulujen kielikeskuksen järjestämiin monivuotisiin PILCkursseihin (Programme for In-Service Training for Language Centre Teachers). Samanaikaisesti oli käynnissä opetusmateriaalituotanto, usein julkaisijana samainen Korkeakoulujen kielikeskus (vrt. 3 artikkeli ja kirjan loppuun liitetty bibliografia). Jo 80- luvun alkuvuosina käynnistyivät suullisen kielitaidon opettajien vuotuiset työpajat (Oral Skills Workshops), joiden isäntänä Helsingin yliopiston kielikeskus on ollut useita kertoja. 90-luvun taitteen molemmin puolin kielikeskuksessa oli käynnissä tieteellisen kirjoittamisen tutkimushanke, jossa vertailtiin anglosaksisten maiden ja Suomen käytäntöjä. Yliopisto myönsi kahdesti hankerahoitusta, ja projekti on poikinut ainakin yhden väitöskirjan sekä runsaasti muita kirjoituksia. Tutkimushankkeen kaudella kielikeskus järjesti 1989 Hanasaaressa suuren kansainvälisen kongressin tekstilingvistiikan ja diskurssintutkimuksen alalta (Sixteenth International Systemic Congress) luvun kansainvälistyminen näkyi kielikeskuksessa mm. Erasmus- ja Nordplusvaihtoon lähteville järjestettyinä orientaatiokursseina. Suunniteltiin omat kurssit anglosaksisiin ja saksankielisiin maihin sekä pohjoismaiseen vaihtoon lähteville. Kielikeskus on myös ottanut vastaan ulkomaalaisia opetusharjoittelijoita: ranskan kieleen, englannin kieleen USA:n English Teaching Fellow -ohjelman kautta ja saksan kieleen Goetheinstituutin välittäminä. Kansainvälistyminen on kasvattanut kurssitarjontaa; etenkin EU:hun liittymisen myötä on lisätty erikoiskurssien määrää (EU-ranskaa, EU-saksaa, EU-englantia jne.). Kuluvan vuosikymmenen kehitykseen kuuluu myös kesäopetuksen kasvu: vuodesta 1994 lähtien kielikeskus on antanut kesäopetusta erillisrahoituksen turvin. Lisää opetettavia tuli niin ikään, kun lastentarhanopettajien koulutus akateemistui 1995 ja uusi kohderyhmä joutui kielikeskusopetuksen piiriin. Monilla kielikeskuksen hankkeilla on kansainvälinen kytkös. Itsenäistä opiskelua kehittävään ALMS-projektiin (ks. 5. artikkeli) kimmoke saatiin ulkomailta, sillä tutkijat nimeävät hankkeen isäksi professori Philip Rileyn (CRAPEL, Nancyn yliopisto). Vuonna 1994 kielikeskuksessa alkoi sekä kansallinen ranskan projekti (ks. 2. artikkeli) että kansainvälisen JEP-projektin esivaihe (ks. 9. artikkeli). Uusin hanke on syksyllä 7

8 1996 alkanut ns. Kieliverkkoprojekti, jossa kumppaneina ovat Tampereen ja Turun yliopistojen kielikeskukset sekä Helsingin kauppakorkeakoulun kielten ja viestinnän laitos. Rahoittaja on opetusministeriö, hankkeen kestoaika yksi vuosi ja tarkoituksena englannin ja ruotsin verkkopohjaisen aineiston tuottaminen kontaktiopetuksen tueksi. Kielikeskuksen 90-luvun kehitykseen kuuluu maksullisen toiminnan synty ja kasvu. Kaikille avoimista ulkomaalaissuomen kursseista vuosikymmenen alussa liikkeelle lähtenyt maksullinen kieltenopetus on integroitunut kielikeskuksen elimelliseksi osaksi, moninkertaistanut toimintansa ja laajentunut myös käännöspalveluun. Kielikoulutusja käännöspalvelut tarjoaa kaikille avointa ja tilaustyönä suunniteltua kielikoulutusta sekä käännös- ja kielentarkastastuspalveluja 22 kielessä: arabia, englanti, espanja, hollanti, italia, japani, kiina, kreikka, liettua, persia, portugali, puola, ranska, ruotsi, saksa, suomi, tanska, tsekki, ˇ unkari, venäjä, vietnam ja viro. Kielivalikoimaa kasvatetaan asiakkaiden tarpeiden mukaan. Maksullinen toiminta on tuonut ratkaisun kielikeskuksen pahimpiin rahoituspulmiin mahdollistamalla mm. täpötäysien ryhmien jakamisen rinnakkaisryhmiin sekä välttämättömät tietokone- ym. materiaalihankinnat. Jokunen sana kielikeskuksen tiloista. Fabianinkatu 26 on ollut kielikeskuksen kotina vuodesta 1979 lähtien. Sitä on ehostettu jo aiemmin ja uudelleen kuluvan vuoden aikana: aulatilat ovat saaneet uuden ilmeen, muut tilat pikku parannuksia. Lisätilaa kielikeskus on saanut kolmesta eri kiinteistöstä. Vuorikatu 5:ssä on vanhastaan lehtorien työhuoneita, Vuorikatu 6:sta saatiin kesällä 1997 tilat ranskan opettajille ja Aleksanterinkatu 7:stä saivat pari vuotta sitten katon päänsä päälle Käännös- ja kielentarkastuspalvelu sekä Kielikoulutus- ja käännöspalvelut. Fyysiseen ehostukseen kuuluu myös kielikeskuksen koneistaminen, tietokoneiden ja muun teknologian hankinta 90-luvulla. Vanhan itseopiskelustudion lisäksi käyttöön vihittiin uusi tietokoneistettu IO-luokka 1996, ja vähitellen koko henkilökunta on saanut mahdollisuuden käyttää sähköpostia. Kehitys jatkuu projektit päättyvät ja uusia syntyy. Tärkeintä on, että kielikeskus säilyttää innovatiivisuutensa. Näytteeksi kielikeskuslaisten aktiivisuudesta kirjan loppuun on liitetty henkilökunnan bibliografia, tosin rajallinen. Bibliografia perustuu sähköpostitse pyydettyihin tietoihin, joten toimittajat eivät ota syytä luettelosta unohtuneista teoksista. Mukaan on otettu vain kirjat ja niistäkin vain sellaiset, jotka jotenkin liittyvät opetukseen tai tutkimukseen. Kokoomateokset on mainittu, mikäli toimittajina on kielikeskuslaisia; periaatteesta on tehty pari poikkeusta, kun muiden toimittama kokoomateos on koostunut paljolti juuri kielikeskuslaisten kirjoituksista. Mukana eivät siis ole artikkelit eivätkä moniste-editiot, sillä sellaisten luettelointi olisi vaatinut liian mahtavan sivumäärän. Niinpä bibliografia ei ole luettelo siitä, mitä kielikeskuslaiset, entiset ja nykyiset, ovat saaneet aikaan, vaan ainoastaan edustava näyte heidän aikaansaannoksistaan. 8

9 Tämä 20-vuotisjuhlakirja aloittaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen oman julkaisusarjan. Siitä tulee foorumi, jolla kielikeskuslaiset voivat julkaista muita tuotoksiaan kuin varsinaista opetusmateriaalia. Kirjan toimituksessa on ollut asiantuntevana apuna Kielikoulutus- ja käännöspalvelun suunnittelija Virve Sammalkorpi, jonka ideat etenkin sisällön ryhmittelyssä, kuvituksessa ym. ovat olleet korvaamattomia. Kiitän Virveä samoin kuin kaikkia kirjoittajia ja pahoittelen sitä, että moni hyvä artikkeli ei ehtinyt valmiiksi tähän julkaisuun. Uumajassa elokuussa 1997 Pirkko Forsman Svensson 9

10 Sisältö Alkusanat 5 Pirkko Forsman Svensson ALUSSA OLI VISIO Alussa oli visio 13 Matti Rissanen, Eija Uimonen Ranskan kielen opetuksesta Helsingin yliopiston kielikeskuksessa 23 Alkuajoista intensiivikursseihin Eevi Nivanka, Nora Rutanen-Couavoux, Ritva Ylönen Englannin kielen tekstinymmärtämisen kaksi vuosikymmentä 31 Anu Virkkunen-Fullenwider English at the Language Centre 36 Eleven Years of One Teacher s Personal Experience Carol Norris YHTEISTYÖ ON VOIMAA The Autonomous Learning Project 41 Leena Karlsson, Felicity Kjisik, Joan Nordlund Development of Language Skills for International Careers 48 A joint-teaching project Nanette Lindeberg, Pearl Lönnfors ICONS 54 kansainvälistä viestintää ja neuvottelutaitoja englanniksi tietokoneen avulla Leena Koskinen Samarbete ger styrka 65 Rikkssvenska med inriktning på ekonomi, juridik och kultur en rapport om samarbete med två högskolor Raija Hämelin 10

11 Think of Joint European Project! 75 TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN Student presentations in English Oral Skills Courses 93 Deborah Mason Learner Training: a focus on a case study 101 Tuula Lehtonen Pikatie teksteihin: luetun ymmärtämistä ruotsalaisille 113 suomen opiskelijoille Pirkko Forsman Svensson Ausspracheschulung im Studien begleitenden Deutschunterricht 123 auf der Fortgeschrittenenstufe in Finnland Ein Erfahrungsbericht Hartmut E.H. Lenk KIELESTÄ KULTTUURIIN Imre Madáchin Ihmisen murhenäytelmä eri tulkintoina 137 Éva Gerevich-Kopteff Lauseen jäsentyminen ja venäjän sanajärjestys 142 Gabriella Lallukka Telle langue, telle culture 143 Kristina Haataja 20 vuoden satoa 145 Bibliografia Kirjoittajat

12 12

13 ALUSSA OLI VISIO Helsingin yliopiston kielikeskuksen ensimmäiset vuodet Matti Rissanen ja Eija Uimonen Johdannoksi Tarkoituksemme ei ole ollut kirjoittaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen varhaisvaiheiden historiaa, koska sen aika ei ole vielä käsillä eikä sen laatiminen ole meidän tehtävämme. Olemme kumpikin kokeneet kielikeskuksen synnyn liian läheisesti ja intensiivisesti pystyäksemme objektiiviseen historiankirjoitukseen. Sen sijaan pyrimme esittämään henkilökohtaisen, toivottavasti todenmukaisen tarinan siitä, miten kielikeskus syntyi ja miten luotiin perusta, jonka varaan tämän laitoksen kehitys on viimeisten kahden vuosikymmenen ajan rakentunut. Lähtökohtamme vuoksi ja tarinamme luettavuutta parantaaksemme emme ole dokumentoineet kirjoitustamme lähdeviittein. Lähteet löytyvät niitä etsivälle helposti: varhaiset muistiot ja mietinnöt, pienen konsistorin ja kielikeskuksen pöytäkirjat, opintooppaat ja lehtikirjoitukset. Tärkeimmät lähteet on tallennettu kielikeskuksen arkistoon. Elettiinpä ennenkin Huoli korkeakouluopiskelijoiden kielitaidosta ei tietenkään ole ollut kokonaan uusi asia. Vuosisadan alusta periytyneillä pro exercitio -kokeilla ja -kursseilla oli vielä 1960-luvulla vankka asema. Kaikkien yliopiston opiskelijoiden oli suoritettava yksi tai kaksi prokoetta, joskin jotkut tiedekunnat pyrkivät lipsumaan vaatimuksesta. Nämä kielikokeet käsittivät käännöksen vieraasta kielestä äidinkieleen, ja koetta edelsi useimmissa tiedekunnissa pakollinen harjoituskurssi. Käännöskoe järjestettiin muutaman kerran vuodessa, ja käännettävän tekstin sisältöä voidaan lähinnä kuvailla yleissivistäväksi. Kokeen pani toimeen kielten professoreiden muodostama lautakunta, ja kokeen korjaaminen tarjosi luultavasti mukavan lisätulon lautakunnan jäsenille, joskaan koemaksu ei ollut suuren suuri. Kokeen valvontaan osallistuivat professoreiden jatko-opiskelijat luonnollisesti ilman korvausta. Kielten laitoksilla järjestettiin myös kaikkien tiedekuntien opiskelijoille tarkoitettuja eri kielten kursseja. Kurssit olivat usein suuria, eikä niiden tavoitetta ollut järin tarkoin hahmotettu. Määritelmät alkeiskurssi ja jatkokurssi riittivät useimmiten kuvaukseksi. 13

14 Ei ole ihme, että kuohuvalla 60-luvulla alettiin yhä äänekkäämmin arvostella pro exercitio -koetta ja kysellä sen tarkoituksenmukaisuutta. Arvosteluun vaikutti ennen muuta se, että kokeen ja sitä edeltävän kurssin ei katsottu kehittävän kielitaitoa riittävästi eikä oikeaan suuntaan; kerrottiin myös surullisia tarinoita eri alojen opiskelijoista, joiden loppututkinto oli jäänyt suorittamatta pelkästään pro-kokeen vuoksi. Pro exercitio -lautakunnan kunniaksi on sanottava, että se teki itse aloitteen järjestelmän uudistamiseksi Helsingin yliopistossa. Professori Veikko Väänäsen johdolla työskennellyt toimikunta laati 1960-luvun lopulla niissä oloissa varsin uudenaikaisen esityksen yleisen kielenopetuksen ja pro exercitio -järjestelmän uudistamiseksi yliopistossamme. Esitykseen liittyi ajatus erityisen kielenopetuskeskuksen perustamisesta yliopistoon. On syytä todeta, että toimikunnan sihteerinä toimi nuori tohtori nimeltä Kari Sajavaara. Sanoista tekoihin Muutoksen merkit olivat muutenkin ilmassa. Opetusministeriö oli ottanut tavoitteekseen korkeakoulututkintojen perinpohjaisen uudistamisen ja kiinnitti huomiota myös muille kuin kieltenopiskelijoille annettavaan kielitaidon opetukseen, joka ristittiin aluksi kielipalveluopetukseksi. Ministeriö antoi Åbo Akademin englannin kielen professorille, myöhemmin kansleri ja akateemikko Nils Erik Enkvistille tehtäväksi laatia selvityksen kielipalveluopetuksen tavoitteista ja organisoinnista. Enkvistin vuonna 1970 julkaistu perinpohjainen mietintö loi perustan maamme kaikkien korkeakoulujen kielikeskusopetukselle. Toisen tärkeän muistion laati professori Kari Sajavaaran johdolla toimiva asiantuntijatyöryhmä, jonka jäsenenä oli mm. Matti Rissanen. Ryhmä tuotti v mietinnön, joka noudatteli Enkvistin viitoittamia periaatteita mutta nosti ne jo huomattavasti konkreettisemmalle tasolle. Ryhmä ohjasi ja valvoi myös Jyväskylän yliopistossa professori Raimo Konttisen johtamaa englannin kielen opetuskokeilua, jonka tuloksena syntyi ensimmäinen alakohtainen tieteellisen tekstin ymmärtämisen opetusmateriaalipaketti. Tutkinnonuudistuksen suunnittelu ja toteutus 1970-luvulla eteni yliopistoissa nitisten ja natisten; etenkin Helsingin yliopisto laahasi kokonsa johdosta muiden jäljessä. Uudistus oli monelta osin vain vanhojen käsitteiden varustamista uusilla uljailla nimikkeillä ja entisen akateemisen valinnanvapauden byrokraattista kaventamista. Alusta alkaen oli kuitenkin selvää, että kielenopetuksen kohdalla oli kysymys todellisesta uudistuksesta, joka edellytti täysin uutta asennoitumista opiskelijoiden kielitaidon kohentami- 14

15 seen, uudenlaista organisaatiota sekä suuren määrän lisäresursseja. Valtakunnallinen kielikeskus, joka myöhemmin muutti nimensä Korkeakoulujen kielikeskukseksi, näki päivänvalon vuonna Laitos kytkettiin Jyväskylän yliopiston yhteyteen. Johtokunnan pitkäaikaisena puheenjohtana toimi Kari Sajavaara ja sihteerinä oli alkuvuodet Eija Rousu, joka myöhemmin tultiin paremmin tuntemaan Eija Uimosena. Samanaikaisesti herätettiin myös Helsingin yliopistossa kysymys kielikeskuksen perustamisesta. Huhtikuun 9. päivänä vuonna 1975 pieni konsistori asetti kop-laitoksen perustamiseen liittyviä tehtäviä hoitamaan toimikunnan, jonka puheenjohtajaksi määrättiin Matti Rissanen ja jäseniksi assistentti Mikael Reuter pohjoismaisten kielten laitokselta, kielistudioamanuenssi Pirkko Jylhä, FK Urpo Sarala keskushallinnosta, lehtori Irene Kristiansen kieltenopettajien kouluttajana sekä valtiotieteellisen tiedekunnan opintosihteeri Raila Selenius. Saman vuoden joulukuussa toimikunta jätti pienelle konsistorille 8-sivuisen muistion, joka sisälsi ehdotuksen kielikeskuksen perustamiseksi. Muistion liitteenä oli seitsemän vuoden KTS-suunnitelma, jossa uuden laitoksen resurssitarve kasvoi asteittain markasta lähes 2,5 miljoonaan markkaan. Voidaan arvella, että suunnitelma aiheutti pään puistelua konsistorissa, joka oli tottunut varaamaan yleiseen kielenopetukseen vuosittain n mk, etenkin kun kysymyksessä oli aivan uudenlaisen korkeakoulupedagogisen ajattelun kehittely ja uuden suurlaitoksen perustaminen. Näkymä kansainvälistymisen haasteista yhtyneenä tutkinnonuudistuksen konkreettiseen paineeseen helpotti varmasti myönteisen päätöksen syntymistä. On myös syytä korostaa, että yliopiston rehtoreiden Ernst Palménin, Nils Oker-Blomin ja Olli Lehdon sekä keskushallinnon johtavien virkamiesten asenne kielikeskukseen oli koko ajan erittäin myönteinen. Vahvimman tuen sekä ennen perustamista että ensimmäisinä kehitysvuosina kielikeskukselle antoi yliopiston opintoasiaintoimiston päällikkö Ilkka Huovio. Ilman hänen hallinnollista näkemystään ja hyviä suhteitaan opetusministeriöön olisi kielikeskuksen perustaminen ja kehittäminen ollut paljon kivikkoisempaa ja lopputulos huonompi. On myös syytä mainita kasvatustieteiden osastossa työskennelleen lehtori Yrjö Lehden panos yleisen kielenopetuksen varhaisena kehittäjänä etenkin teknologisten kysymysten osalta. Historiallinen pienen konsistorin pöytäkirjan pykälä joulukuun 17. päivältä vuonna 1975 kuuluu yksinkertaisuudessaan seuraavasti: Otettiin uudelleen käsiteltäväksi konsistorin asettaman kielikeskustoimikunnan ehdotus kielikeskuksen perustamisesta. Konsistori päätti perustaa ehdotuksen mukaisen kielikeskuksen ja nimetä vt. professori Matti Rissasen jatkamaan suunnittelua. 15

16 Helsingin yliopiston kielikeskus oli syntynyt, mutta kesti vielä toista vuotta ennen kuin se saattoi aloittaa toimintansa. Uudet tuulet Vuosi 1976 kului hiljaiselon merkeissä. Öljykriisi ravisteli Suomea ja suurten resurssien sijoittaminen kielenopetukseen tuntui utopistiselta ajatukselta. Oli kuitenkin tiedossa, että ensimmäiset tiedekunnat, oikeustieteellinen ja lääketieteellinen, siirtyisivät uutta kielenopetusta edellyttävään tutkintojärjestelmään jo seuraavana vuonna. Ennen vuoden loppua käytiinkin osastopäällikkö Matti Malmbergin toimistossa tiukahko neuvottelu, jonka kulku noudatti suunnilleen seuraavaa kaavaa. Malmberg: Yliopisto käyttää kielikeskustyyppiseen opetukseen markkaa vuodessa. Rissanen: Tarvitsen Malmberg: Olkoon menneeksi, puoli miljoonaa. Riittävä joskin niukka rahasumma toiminnan aloittamiseksi varattiin yliopiston vuoden 1977 budjettiin. Kielikeskuksen o.t.o. johtajaksi nimitetty Rissanen sai tuekseen fonetiikan laitokselta jälleen tiukkojen neuvottelujen jälkeen siirretyn kielistudioamanuenssin, maisteri Pirkko Jylhän, ja kielikeskuksen uusi amanuenssin toimi saatettiin julistaa haettavaksi heti vuoden alussa. Kahtena ensimmäisenä toimintakuukautena amanuenssin tehtäviä hoiti FM Leena Koskinen, joka toimii edelleen kielikeskuksen lehtorina ja on näin palvellut kielikeskusta aina sen syntyhetkistä alkaen. Kielikeskuksen toimistoapulaiseksi siirtyi muista yliopiston tehtävistä Kaarina Salonen, joka myös on edelleen kielikeskuksen palveluksessa. Amanuenssin toimi täytettiin nopeasti, ja jo maaliskuun 10. päivänä 1977 tehtävän otti vastaan nykyinen hallintopäällikkö Eija Uimonen. Kielikeskuksen johtosääntöä laatimaan nimettiin kahdeksanhenkinen ryhmä, joka sai työnsä päätökseen kevään loppuun mennessä. Ensimmäinen johtokunta nimettiin kaksivuotiskaudeksi saman vuoden syksyllä. Sen puheenjohtajaksi tuli nykyinen pohjoismaisten kielten professori Mirja Saari ja jäseniksi apulaisprofessori Gösta Brunow, toimistopäällikkö Ilkka Huovio, henkilöstön edustajana kielistudioamanuenssi Pirkko Jylhä, tiedekuntasihteeri Tuula Mikkola, amanuenssi Orvokki Niemelä, lehtori Reijo Pitkäranta, opiskelijoiden edustajana hum. kand. Arvi Tamminen, lehtori Irina Tammio ja professori Olli Välikangas. Esittelijänä toimi o.t.o. johtaja ja sihteerinä kielikeskuksen amanuenssi. Johtokunta oli ilmeeltään uudenaikainen henkilöstön ja opiskelijoiden edustus hallintoelimissä ei vielä 1970-luvulla ollut mitenkään itsestäänselvyys. Lisäksi kielikeskuksen hallinnossa näytteli alusta lähtien merkittävää osaa henkilöstön edustajista koostuva 16

17 työryhmä, joka johtajan tukena valmisteli asioita johtokunnalle ja piti huolen siitä, että kommunikaatio johdon ja kentän välillä toimi. Kielikeskuksen o.t.o. johtaja, jolla oli harteillaan oman oppiaineensa professuuri ja vuosikymmenen lopulta lähtien myös laitoksensa esimiehen tehtävät, siirsi ilman tunnontuskia vastuuta henkilöstölleen; tämä seikka vaikutti epäilemättä suotuisasti kielikeskuksessa taloudellisesta niukkuudesta huolimatta vallitsevaan kuuluisaan pioneerihenkeen. Kielikeskus sai ensimmäiset tilat Kaisaniemenkatu 2:sta, yliopiston vuokraamasta entisestä kielikoulusta. Huoneistoon jäi kaksi kohtuullista kielistudiota. Kielistudioamanuenssi Jylhä toi fonetiikan laitokselta mukanaan arvokkaan itseopiskelunauhakokoelman. Se sisälsi eritasoisia opetusnauhoitteita yhdeksällä kielellä, joihin kuuluivat jopa kiina ja hindi. Kevät kului kiihkeän ja innostuneen suunnittelun merkeissä. Kielikeskuksen ensimmäisestä ylpeästä opinto-oppaasta lukuvuodeksi näkyy, että syyslukukaudella aloitettiin uuden tutkintojärjestelmän edellyttämä tieteellisen tekstin ymmärtämisen opetus viidessä tiedekunnassa: oikeustieteellisen ja lääketieteellisen lisäksi kokeiluluontoisesti historiallis-kielitieteellisessä ja kasvatustieteiden osastossa sekä valtiotieteellisessä tiedekunnassa, jotka siirtyivät uuteen tutkintojärjestelmään vasta myöhemmin. Englannin lisäksi kokeilukursseja järjestettiin venäjässä ja ruotsissa. Uuden opetuksen pioneereja olivat englannin opettajat Mirja Attila, Erkki Ertola ja Riitta Heiskanen- Toepfer, ruotsin opettajat Merit Nylund ja Gun Oker-Blom sekä venäjän opettaja Eija Aalto-Hämäläinen. Kurssimateriaaleja saatiin Jyväskylästä, jossa niitä oli laadittu projektityönä Valtakunnallisen kielikeskuksen puitteissa, mutta jo alkuvaiheessa huomattiin, että kielikeskuksen oli nopeasti omavaraistuttava materiaalituotannossa. Koko kielikeskusopetuksen ideanahan oli etenkin verrattuna vanhaan opetukseen kokeiden ja kurssien räätälöiminen kunkin alan opiskelijoille mahdollisen sopiviksi ja hyvin motivoiviksi. Kielikeskuksen uusi kielenopetus rakentui kahden perustavoitteen varaan: jokaiselle yliopiston opiskelijalle oli varmistettava kielitaito, joka oli riittävä opintoihin liittyvän vieraskielisen kurssikirjallisuuden lukuun ja takasi opiskelijalle hyvät kielelliset valmiudet sekä tulevassa ammatissa että sen ulkopuolella. Tieteellisen tekstin ymmärtämisen kurssin lisäksi kielitaitoa monipuolistettiin suullisen kielitaidon kurssilla, johon sisältyi tuolloin vielä melko uutta ja kokeilevaa kielistudio-opetusta. Opettajien kohdalla jako oli selkeä. Tekstin ymmärtämistä opetettiin kotimaisin voimin; suullisen kielitaidon opetuksesta vastasivat alusta lähtien opittavaa kieltä äidinkielenään puhuvat opettajat hiukan kyseenalainen nimike natiivi on luultavasti lähtöisin kielikeskuksesta. Ruotsin kielen osalta tavoitteena oli ns. pieni kielikoe, jonka edellyttämät taidot pyrit- 17

18 tiin opettamaan yhden kurssin puitteissa. Kielitaidon vapaaehtoista laajentamista ja syventämistä erikoiskursseilla korostettiin alusta lähtien. Kaksijakoinen kurssirakenne hahmoteltiin laatikkokaavioksi, joka näyttää tupakkarasian kanteen piirretyltä mutta joka julkaistiin jopa kahteen otteeseen Yliopisto-lehdessä. Kaavio toimii hämmästyttävän hyvin vielä nytkin, ja haluamme nostalgisista syistä julkaista sen vielä kerran tässä yhteydessä. Kielikeskuksen suunnittelemien kieliopintojen perusmalli Tutkintoihin sisältyviä opintojaksoja Vapaaehtoisia opintojaksoja 1. TAI 2. VIERAS KIELI TOINEN KOTI- MAINEN KIELI ÄIDINKIELI 2. TAI 3. VIERAS KIELI Tukikurssi Tekstin ymmärt. 1 2 ov Tekstin ymmärt. 1 ov Kommunikaatioopinnot 2 ov Tekstin ymmärt. Erikoiskursseja Alkeiskursseja Suullinen kielitaito 2 3 ov Tekstin tuottaminen ja suull. kielitaito 1 2 ov Suullinen kielitaito Jatkokursseja Vapaaeht. erikoiskursseja Vapaaeht. kursseja Vapaaeht. kursseja (Englanti, saksa, ranska, venäjä, espanja) (Suomi, ruotsi) (Suomi, ruotsi) (Englanti, saksa, ranska, venäjä, espanja, italia, arabia, kreikka, jne.) Uuden kielenopetuksen lisäksi kielikeskus sai vastuulleen jo ensimmäisenä syksynä siirtymäkauden jälkeen häviävän pro exercitio -opetuksen sekä kaikkien tiedekuntien opiskelijoille tarkoitetut kurssit. Näitä kursseja tarjottiin kahdessatoista kielessä. On selvää, että aikaisemmin eri ainelaitoksille hajoitettujen kielikurssien keskittäminen kielikeskukseen merkitsi ratkaisevaa parannusta myös tutkintoon sisältymättömien, opiskelijoiden kielitaidon monipuolistamiseen ja syventämiseen tähtäävien kieliopintojen kannalta. 18

19 Lumipalloa ylämäkeen Kielikeskuksen ensimmäinen lukuvuosi oli siis , jolloin opetus keskittyi suurelta osalta tiedekuntakohtaisiin tieteellisen tekstin ymmärtämiskursseihin. Kevätlukukaudella oli kuitenkin ryhdyttävä suunnittelemaan seuraavana syksynä aloitettavia suullisen kielitaidon kursseja. Kuten edellä todettiin, tämä merkitsi opettajakunnan kansainvälistymistä. Muun muassa David Bullivantin, Laurel Bushin, Pearl Lönnforsin, Dominique Pelou-Myrskyn ja Gérard Krebsin sekä suomenkielisellä puolella Anu Virkkusen ja Anja Rantakokon nimet ilmestyvät opettajaluetteloon. Opettajien määrä kasvoi toisena lukuvuotena 36:sta 50:een. Seuraavana vuonna opettajia oli 60, tulokkaista mainittakoon Miia Hietaranta, Pavel Landgraf, Nanette Lindeberg, Anita Ros ja Tom Toepfer. Samanaikaisesti kehitettiin muita opiskelumuotoja; mm. kovan kurssipaineen ahdistamat lääketieteen opiskelijat suorittivat osan suullisen kielitaidon kurssista ohjattuna ja räätälöitynä itseopiskeluna. Keväällä 1978 aloitettiin myös projekti, jonka tavoitteena oli laajentaa kielikeskuksen opetus Helsingin seudun ns. pieniin korkeakouluihin. Näitä olivat Sibelius-Akatemia, Taideteollinen korkeakoulu, Eläinlääketieteellinen korkeakoulu sekä Svenska socialoch kommunalhögskolan. Kaksi viimeksi mainittua on myöhemmin liitetty Helsingin yliopistoon. Kielikeskuksen henkilökuntaan liittyi vuonna 1978 tätä yhteistyötä projektisihteerin nimikkeellä suunnittelemaan nuori yhteiskuntatieteiden maisteri Raimo Korpinen, jonka elämäntyön kielikeskuksen hyväksi katkaisi kuolemaan johtanut ankara sairaus talvella Rehtorit kirjoittivat juhlallisen sopimuksen kielenopetuksen yhteistyöstä vuonna Myöhemmin opetus ulotettiin myös Teatterikorkeakouluun. Kielikeskuksen pyrkimykseen luoda profiilia ja saavuttaa tunnustettu asema yliopistomiljöössä kuului valmius tarjota opetusta ja palveluja myös muille kuin varsinaisille opiskelijoille. Jo toisena toimintavuonna aloitettiin, tosin vaatimattomissa puitteissa, käännöspalvelu, josta ensimmäisenä vastasi Terttu Nevalainen. Rehtoreiden ja dekaanien muodostamalle valistuneelle ryhmälle opetettiin rehtoriranskaa, ja muille korkeille hallinnon edustajille pidettiin osastopäällikköenglannin kurssia. Englannin kurssin opettajana oli muuten British Councilin Suomen toimiston johtajan viehättävä tsekkiläissyntyinen puoliso, Vera Lodge. Ulkovaltojen edustustoihin pyrittiin muutenkin pi- ˇ tämään hyviä yhteyksiä palkkaamalla tilapäisiksi opettajiksi erinomaisen koulutuksen saaneita ja laajalti maailmaa nähneitä diplomaatinrouvia. Myös opetusministeriön korkeakoulu- ja tiedeosaston henkilöstölle kehitettiin oma englannin kielen kurssi. 19

20 Kun kielikeskukselta tiedusteltiin, voisiko se antaa hiukkaskiihdytinlaboratorion henkilökunnalle venäjän kielen kurssin, joka parantaisi kommunikaatiota uuden kiihdyttimen silloisesta Neuvostoliitosta tulevien asentajien ja asiantuntijoiden kanssa, vastaus oli epäröimättä myönteinen. Eija Hämäläinen muistaa varmasti vieläkin ensitutustumisensa atomifysiikan erikoissanaston kiehtovaan maailmaan. Ei ollut ihme, että parina ensimmäisenä toimintavuotena kielikeskuksen kiihkeä kasvu ja kehitys tuntuivat joskus ylittävän käytettävissä olevat resurssit ja kapasiteetin. Kehityksen suunnittelu oli raskasta, koska se ei tukeutunut olemassa oleviin voimavaroihin, vaan rahatilanne oli selvitettävä vasta suunnitelmien valmistuttua. Työtä tehtiin kelloon katsomatta, ja joissakin yhteyksissä henkilökunnan uurastusta verrattiin lumipallon työntämiseen pitkin jyrkkää ylämäkeä. Niin kauan kuin koko ajan kasvava pallo pysyi liikkeessä, asiat sujuivat, mutta jos ponnistus hetkeksikään lakkasi, uhkasi pallo vyöryä takaisin ja haudata työntäjät alleen. Toinen kielikuva kielikeskuksesta saatiin kärjellään seisovan pyramidin rakentamisesta, jota opettajat ja hallintohenkilökunta yrittivät pitää tasapainossa ja estää hajoamasta. Intoa ja uskallusta kuitenkin riitti, ja niinpä Rissanen saattoi vuonna 1979 lopettaa LECTIO-lehteen kirjoittamansa artikkelin seuraavasti: Kun kielikeskuksen kärjellään seisova pyramidi vielä saa vakinaisten opettaja- ja hallintovoimien muodossa lisää vahvistusta huojuvaan tyveensä, sillä on hyvät mahdollisuudet muuttua ellei nyt suorastaan Pietarinkirkoksi niin ainakin nykyaikaisen asumalähiön tukevaksi vesitorniksi, jonka vankan varren päässä leviävän kartion ympäristöä hyödyttävässä funktionaalisuudessa saattaa nähdä jopa esteettisiä arvoja. (LECTIO 5(2), 1979, s. 10) Huippuopettajia kehnolla palkalla Toimintaansa aloittavan kielikeskuksen henkilöstöpolitiikaan kuului, että siirto uuden laitoksen alaisuuteen ei saanut merkitä yleisiä kielikursseja pitävien tuntiopettajien työn loppumista. Tätä kautta kielikeskukseen siirtyi joukko kokeneita ja alansa erinomaisesti hallitsevia opettajia. Mutta kielikurssien pitäjiksi tarvittiin myös suuri määrä uusia voimia. Ongelmana oli, että yliopiston tuntiopettajien asema oli tuolloin uskomattoman heikko. Työsuhteista ei juurikaan voitu puhua. Jopa kokopäivätoiminen opettaja sai maksun vain pitämistään tunneista; muun ajan vuodesta hän sai tulla toimeen miten parhaiten taisi. Ainoa turva oli lupaus kurssista myös seuraavana lukuvuonna. Voidaan pitää melkeinpä ihmeenä, että kielikeskukseen hakeutui kaikesta huolimatta poikkeuksellisen innostunut ja korkeatasoinen opettajakunta. Uudet haasteet ja kyllästyminen vanhaan, paikallaan polkevaan ajatteluun kielenopetuksesta vetivät ilmei- 20

21 sesti puoleensa. Opetuksen lisäksi opettajat suunnittelivat kurssipaketteja eri tieteenalojen opiskelijoille ja laativat kielikokeita, joiden avulla voitiin piirtää suhteellisen yksityiskohtaisia kielitaitoprofiileja suurillekin opiskelijajoukoille. Lähinnä opettajien aseman tilapäisen luonteen vuoksi heidän rekrytointinsa kävi alkuaikoina nopeasti ja mutkattomasti, pääasiassa henkilökohtaisen tuntemisen ja haastattelujen perusteella. Kielikeskusopetus edellytti ennen kaikkea innostunutta, innovatiivista ja karismaattista opettajapersoonallisuutta, ja näitä ominaisuuksia ei voinut mitata muodollisin kriteerein. Pahat kielet väittivät tuolloin, että ensimmäiset opettajat värvättiin Porthanian hisseistä ja kuppiloista. Tällaisissakin tiloissa saatettiin neuvotteluja käydä, mutta rekrytoinnin onnistumisesta kielii se, että suuri osa alkuvuosien henkilökunnasta on edelleen kielikeskuksen palveluksessa, kunnioitettuina ja jopa kansainvälistä tunnustusta saaneina ammattilaisina. Oman lukunsa kielikeskuksen henkilökuntarakenteesta muodostavat opettajat, jotka ovat siirtyneet yliopistossamme muihin tehtäviin. Varhaisista opettajaluetteloista osuvat helposti silmään esimerkiksi nimet Leena Kahlas-Tarkka, Hanna Lehti, Anna Mauranen, Terttu Nevalainen, Reijo Pitkäranta, Timo Riiho, Hannes Saarinen, Elina Suomela, Irma Taavitsainen ja Seppo Tella, jotka kaikki ovat myöhemmin luoneet mittavan uran tutkijoina. Unohtaa ei myöskään sovi sitä, että yliopiston nykyinen hallintojohtaja, kielten maisteri ja oikeustieteen kandidaatti Sinikka Mertano opetti aikoinaan englantia oikeustieteilijöille ja päätoimittaja Soila Kaivanto-Juhola on alkuvuosista lähtien pitänyt kielikeskuksessa ranskan kursseja. Kohti vakiintumista Vuosikymmenen lopulla kielikeskuksen raju suunnittelutahti ja laajeneminen alkoi vähitellen tuottaa tulokseksi vakiintuneen ja tunnustetun aseman. Kielikeskus sai vuonna 1979 arvoisensa tilat Fabianinkatu 26:sta entisestä Liikemiesten kauppaopiston talosta. Muutto antoi kielikeskukselle aivan uuden ilmeen ja aseman yliopiston kokonaisuudessa, ja tupaantuliaisia juhlittiin kanslerin, rehtorin ja yliopiston muun johdon läsnä ollessa. Jopa Ilta-Sanomat uutisoi asian, ja Yliopisto-lehti julkaisi nelisivuisen erikoisartikkelin kielikeskuksesta. Kielistudioiden määrää voitiin lisätä, ja oppimateriaalituotannolle välttämätön äänitysstudio saatiin ajanmukaistettua. Suurelle opettajamäärälle ei voitu järjestää erillisiä toimistohuoneita, mutta opettajat keksivät, että talon juhlasali voitiin pilkkoa maisemakonttoriksi. Tästä väliaikaiseksi tarkoitetusta ratkaisusta ei ole vieläkään päästy eroon. 21

22 Ensimmäiset lehtorit, Ullamaija Fiilin ja Mirja Attila, saatiin ruotsiin ja englantiin vuonna 1980, ja tämän jälkeen lehtoreiden lukumäärä kasvoi tasaisesti. Uuden vuosikymmenen alkupuolella myös tuntiopettajien asema parani ratkaisevasti päätoimisuuden käsitteen ja sen mukanaan tuoman ympärivuotisen palkkauksen myötä. Syksyllä 1981 kaikki tiedekunnat olivat siirtyneet uuteen tutkintoon ja kielikeskuksen kaksijakoinen vieraan kielen opetus ja toisen kotimaisen kielen kurssit pyörivät lähes täydessä laajuudessaan. Räätälintyönä tehtyjä eri tieteenalojen kurssipaketteja tuotettiin runsaasti, itseopiskelua kehitettiin ja kielistudio-opetuksen lisäksi kokeiltiin tuloksellisesti videon käyttöä suullisen kielitaidon opetuksessa. Hallintohenkilöstön määrä opintoneuvojineen ja itseopiskelun ohjaajineen oli kasvanut yhdeksään ja opettajakunta noin 70:een eli jo varsin lähelle nykyistä määrää. Kurssien yhteinen opiskelijamäärä nousi yli neljän tuhannen ja opetusryhmien lukumäärä runsaasti toiselle sadalle. Voitiin myös ylpeillä sillä, että kielikeskus oli pysynyt kielenopetuksen monipuolisuuden tavoitteessaan: englannin osuus kielikursseista oli alle puolet. Tärkeä edistysaskel oli myös käännöspalvelun tehostaminen vaatimattomasta välitystyöstä tehokkaaksi ja hyvin resurssoiduksi yksiköksi vuonna Silloisen rehtorin Olli Lehdon panos oli tällä kohdin ratkaiseva. Käännöspalvelun ensimmäiseksi hoitajaksi ja kääntäjäksi nimitettiin maisteri Anja Aaltonen. Vaikka käännöspalvelu ei ole pitänyt suurta ääntä itsestään, sen merkitys yliopistomme tutkimustulosten tunnetuksi tekemisessä ja PR-toiminnassa on ollut erittäin suuri. Vuonna 1983 Matti Rissanen luovutti o.t.o. johtajan tehtävät apulaisprofessori Ossi Ihalaiselle, ja vuoden 1985 budjetissa saatiin perustetuksi päätoiminen kielikeskuksen johtajan virka. Tehtäviä hoiti aluksi Tuomo Laitinen; ensimmäinen virkaan nimitetty johtaja oli Eija Ventola. Kielikeskuksen lapsuusvuodet olivat ohi, ja siitä oli kehittynyt yliopiston tärkeä ja täysivaltainen osa. Mutta kielikeskuksen henki, nuorekas intomieli ja uudistushalu ovat säilyneet ja toivottavasti säilyvät aina. 22

23 RANSKAN KIELEN OPETUKSESTA HELSINGIN YLIOPISTON KIELIKESKUKSESSA Alkuajoista intensiivikursseihin Eevi Nivanka, Nora Rutanen-Couavoux, Ritva Ylönen Ranskan opetuksen alkuaikoja Kielenopetus ennen kielikeskusta: kaikkien tiedekuntien opiskelijoille Kun kielikeskus aloitti toimintansa 20 vuotta sitten, ranskaa oli kuten muitakin kieliä opetettu Helsingin yliopistossa kaikkien tiedekuntien opiskelijoille jo vuosikausia. Tämä tarkoitti lähinnä kielten laitosten järjestämiä alkeis- ja jatkokursseja. Kursseihin sisältyivät myös ns. pro exercitio -kurssit, joilla valmennettiin eräiden tiedekuntien pakolliseen pro exercitio -kokeeseen (joka muuten säilyi vielä 1980-luvun puolelle asti). Ranskan alkeis- ja jatkokursseja kaikkien tiedekuntien opiskelijoille pitivät ja 1970-luvulla tuntiopettajat Elsa Puuska-Jäntti sekä Martta Tynni. Nykyisen kielikeskusjärjestelmän kannalta nythän kielten opetuksessa painotetaan erikoisalojen kielitaidon opetusta ja myös panostetaan siihen on mielenkiintoista, että ranskan kielessä, jota ylipäätään osattiin kovin vähän, järjestettiin kuitenkin jo luvulta lähtien oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoille tiedekunnan aloitteesta oma kurssi. Kurssilla ei tiettävästi ollut kovin sankkoja opiskelijajoukkoja, mutta ryhmä saatiin joka vuosi kokoon. Näitä ryhmiä veti yleensä syntyperäinen ranskalainen opettaja, jonka johdolla luettiin juridisia tekstejä ja harjoiteltiin myös suullista ilmaisua. Toinen ammattikieli, joka jossakin muodossa oli olemassa jo 70-luvun puolivälistä, oli maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan puumarkkinatieteen laitoksen vaatima ranska. Varsinaista opetusta ei vielä annettu, mutta opiskelijat joutuivat tenttimään jonkinlaisen ammattiranskan kurssin, johon kuului kaupallista ranskaa, yleiskielitaitoa sekä jonkin verran kulttuuritaustaa. Oli myös luettava muutama omaan alaan liittyvä ammattiteksti. Tentti suoritettiin romaanisen filologian assistentille, joka myöskin joutui etsimään luettaviksi vaaditut ammattitekstit. Ranska 1980-luvulla Kielikeskuksen aloittaessa toimintansa syksyllä 1977 ranskan kielellä oli siinä melko vähäinen, mutta kuitenkin virallinen eli ns. tutkintokielen asema. Järjestettiin alkeis- ja jatkokurssiopetusta sekä tekstin ymmärtämistä kaikille yhdessä, mutta oikeustieteili- 23

24 jöille erikseen, koska kurssi jo oli olemassa. Oma tekstiryhmä oli lisäksi alusta alkaen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa yhdessä matemaattis-luonnontieteellisen kanssa. Ranskan opettajat olivat alussa pelkästään sivutoimisia tuntiopettajia, pari suomalaista ja yksi syntyperäinen ranskalainen, kunnes v saatiin ensimmäinen (suomalainen) lehtoraatti ja vuonna 1986 syntyperäisen lehtorin virka. Samoihin aikoihin saatiin päätoimisuudet vakinaistettua, niin että 80-luvun lopulla ranskaa opetti kaksi lehtoria, kaksi päätoimista tuntiopettajaa sekä lisäksi pari sivutoimista opettajaa. Opiskelijamäärä puolestaan oli hiljakseen kasvanut: kun 70-luvun lopulla oli noin 300 opiskelijaa (ja kolme sivutoimista opettajaa), niin v oli peräti 700 ranskan opiskelijaa. Opetuksen painopiste oli tällöin alkeis- ja jatkokursseissa, olihan Suomen koululaitoksen vääristynyt kielipolitiikka luonut ranskan kohdalle melkoisen tyhjiön. Yhdentyvän Euroopan uudet haasteet: monikielinen Eurooppa 1990-luvulle tultaessa Euroopan yhdentyminen alkoi vähitellen muuttaa asenteita Suomessa. Akateemisissa piireissä oli jo havahduttu huomaamaan, että tiedettä tehtiin muuallakin kuin Yhdysvalloissa; ensimmäisten joukossa yhteiskuntatieteilijämme olivat löytäneet Ranskan ja levittäneet tietoa ranskalaisesta tutkimuksesta myös suurelle yleisölle. Kielikeskuksessakin havaittiin kasvava kiinnostus Ranskan kieleen ja kulttuuriin: nyt pystyttiin jo kehittämään ylemmän tason kurssitarjontaa eriyttämällä ja lisäämällä opetusta vähäisin resurssein. Kun ranskan opiskelijoita oli 90-luvun alkaessa lähes tuhat, niin v määrä oli jo 1200 ja opetusta annettiin 1900 tuntia neljän päätoimisen ja kolmen sivutoimisen opettajan voimin. Tilanne alkoi resurssien puutteessa käydä yhä vaikeammaksi, kun kysyntä koko ajan kasvoi, ja kielikeskuksen ranskan opettajat toimivatkin aktiivisesti saadakseen aikaan parannusta resurssien jakoon. Ponnistelut eivät ilmeisesti olleet täysin turhia: vuonna 1994 opetusministeriössäkin 1 huomattiin ranskan taidon huutava tarve Euroopan unioniin liittymisen kynnyksellä ja tästä alkoi aivan uusi vaihe kielikeskuksen ranskan opetuksessa. 24

25 Vastaus Euroopan muuttuneeseen tilanteeseen: Ranskan kieli, kulttuuri ja kääntäminen Helsingin yliopistossa -projekti Projektin taustaa Ranskan opetuksen vähäisyydestä johtuva kestämätön tilanne oli siis jatkunut jo vuosien ajan. Kun alkoi olla ilmeistä, että Suomi liittyisi Euroopan unioniin, ei ranskan kielen opetus voinut tietenkään jatkua entisellään. Siihen asti suurin osa kielikeskuksen opiskelijoista oli edennyt kahden, enintään neljän viikkotunnin vauhtia useita vuosia liian hidas tahti sen intensiteetin saavuttamiseksi, jolla kielitaidon taso saadaan hypähtäen nousemaan (jälleen kerran on otettava huomioon ranskan lukijoiden lähtötaso). Kaivattiin laajempia opintokokonaisuuksia. Kulttuurin opetuksen osuutta oli samoin lisättävä. Myös romaanisen filologian puolella kävi ilmeiseksi, että koulutusta oli monipuolistettava luomalla kääntämiseen erikoistavaa opetusta, erikoisalojen kursseja sekä uudentyyppistä täydennyskoulutusta. Vastauksena Suomen EU-jäsenyyden mukanaan tuomaan ranskan kielen koulutustarpeeseen käynnistettiin kesällä 1994 opetusministeriön erillisrahoituksella Ranskan kieli, kulttuuri ja kääntäminen Helsingin yliopistossa -projekti. Kireästä aikataulusta huolimatta opetus alkoi syyskuussa Samalla kun projekti tarjosi puitteet ranskan opetuksen laajentamiseen romaanisten kielten laitoksessa ja kielikeskuksessa, se oli myös pilottifoorumi, jolla luotiin, kehitettiin ja hyödynnettiin eri kielikoulutustahojen yhteistyötä: mukana olivat kielikeskusopetus, kielten ainelaitosten tarjonta sekä kääntäjän- ja täydennyskoulutus. Kielikeskuksen puolella projektissa työskentelee kolme lehtoria (kaksi syntyperäistä ja yksi suomalainen) sekä useita tuntiopettajia, romaanisten kielten laitoksella niin ikään kolme lehtoria, useita tuntiopettajia sekä alkaen myös kääntämisen teorian apulaisprofessori. Projektissa on ollut osa-aikainen suunnittelija lähtien. Projektin toteutumista seurasi kahden vuoden ajan perustettu seurantaryhmä, johon kuului edustajia humanistisesta tiedekunnasta, romaanisten kielten laitoksesta, kielikeskuksesta ja Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitoksesta. Laajennettu opetus Projektin puitteissa ranskan opetusta on laajennettu lukuvuodesta alkaen seuraavasti romaanisten kielten laitoksessa ja kielikeskuksessa. 25

26 Romaanisten kielten laitos: Ranskan perusopetukseen on otettu entistä enemmän opiskelijoita ranskalaisen filologian (kl 1997 asti romaaninen filologia) valinta- ja tasokokeiden kautta. Ranskalaisen filologian puitteissa on perustettu kääntämiseen erikoistavat aine- ja syventävät opinnot. On kehitetty täydennyskoulutuskokonaisuuksia. Osaa näistä opintokokonaisuuksista on tarjottu kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille tai jo valmistuneille, osa on erikoistumiskoulutusta jo valmistuneille romanisteille (opettajille, kääntäjille) tai muiden alojen asiantuntijoille, joilla on hyvät perustiedot ranskan kielestä (esim. juristeille, jotka erikoistuvat juridiseen ranskaan ja kääntämiseen). EU-ranskan kurssi on avoin kaikkien tiedekuntien opiskelijoille sekä Helsingin yliopistosta valmistuneille. On järjestetty vuosittain yleisölle avoimia vierailuluentosarjoja (aihepiireinä mm. Eurooppaoikeus, kääntämisen teoria ja käytäntö) samoin kuin esitelmätilaisuuksia kulttuurin alalta. Kielikeskus: On luotu 10 opintoviikon laajuiset Ranskan kielen ja kulttuurin EU-intensiivikurssit kolmelle eri tasolle. Kohderyhmänä ovat Helsingin yliopiston opiskelijat ja hiljattain valmistuneet. Muutamia paikkoja on varattu myös Teknillisen korkeakoulun opiskelijoille. Kielikeskuksen eriasteisille ranskan kursseille on luotu rinnakkaisryhmiä. Kulttuuriaiheisia luentokursseja on järjestetty vuodesta 1995 alkaen (Ranskan kulttuuritaustakurssi, ranskalaisen elokuvan historia). Lisäryhmien opetusta on profiloitu eri kohderyhmille sopivaksi, painotuksina mm. kirjallisuus ja taloudellis-kaupallinen kieli. Seuraavassa kuvaillaan tarkemmin kielikeskuksen intensiivikurssien rakennetta ja opetuksen sisältöä. Kielikeskuksen intensiivikurssit Uudentyyppiset 10 opintoviikon laajuiset intensiivikurssikokonaisuudet tarjoavat vuosittain n. 100 opiskelupaikkaa. Tasoja on kolme. 2 Kullakin tasolla järjestetään opetusta 10 tuntia viikossa yhden lukuvuoden ajan. Kursseille pyritään syyslukukauden alussa ennen opetuksen alkua järjestettävän tasokokeen kautta, jonka osioissa mitataan kielitaidon eri osa-alueita (kielioppi, kirjallinen tuottaminen, kuullun- ja tekstinymmärtäminen). Joka tasolla on kaksi rinnakkaisryhmää, 3 ja kuhunkin ryhmään otetaan n. 15 opiskelijaa. 4 Keskeyttämisprosentti on alhainen ja sitoutumisaste korkea jo ilmoittautumiskaavakkeessa kurssille pyrkiviltä edellytetään motivoituneisuutta, sitoutumista opetuksen säännölliseen seuraamiseen ja koko kurssin suorittamista. Mille tasolle intensiivikurssit sitten sijoittuvat kielikeskuksen normaaliopetukseen nähden? Kuten kaaviosta A käy ilmi, vähimmäisvaatimuksena intensiivikurssien I-tasolle on alkeiskurssin ja jatkokurssi I:n suorittaminen tai vastaavat tiedot, mikä on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. 5 III-taso vastaa jo osittain ranskalaisen filologian perusopintoja. 26

27 Intensiivikursseja voi suorittaa joko yksitellen, jatkumona taikka vuorottelemalla intensiivikursseja ja kielikeskuksen normaalitarjontaan kuuluvia kursseja; näin opiskelijat voivat ottaa huomioon substanssiaineensa kunakin vuonna vaatiman työpanoksen. Kullakin tasolla 10 viikkotunnin opetuksesta vastaavat osin suomalaiset, osin ranskalaiset opettajat, ja tunneilla pyritään seuraamaan tiiviisti ajankohtaisia tapahtumia Ranskassa ja EU:n alueella. KAAVIO A: Intensiivikurssien vastaavuudet kielikeskuksen muiden ranskan kurssien kanssa EU-intensiivikurssit Yleisopintoihin kuuluvat kielikeskuksen (1 lukuvuosi) ranskan kurssit sekä vastaavuus romaanisten kielten laitoksella KIELIKESKUS: Alkeiskurssi (1 2 lk)... Taso 1 Jatkokurssi I (1 2 lk)... Taso 2 KIELIKESKUS: NIVEAU I intensif Jatkokurssi II (1 2 lk)... Taso 3 Tekstin ymmärtämisen valmennuskurssi (1 lk)... Taso 4 NIVEAU II intensif NIVEAU III intensif KIELIKESKUS: Tekstin ymmärtämisen kurssi (1 lk)... Taso 5 Suullisen taidon kurssi (2 lk)... Taso 6 KIELIKESKUS: Yksittäisiä taso 7:n kursseja ROMAANISTEN KIELTEN LAITOS: Ranskalaisen filologian perusopinnot ROMAANISTEN KIELTEN LAITOS: Ranskalaisen filologian aine- ja syventävät opinnot sekä täydennyskoulutuskokonaisuudet 27

Johtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS 2001

Johtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS 2001 Johtajan katsaus Vuosi 2001 oli kielikeskuksessa vertailun ja arvioinnin aikaa. Osana Helsingin yliopiston koulutuksen ja tutkintojen arviointia kielikeskus toteutti keväällä laajan itsearvioinnin selvittääkseen,

Lisätiedot

KIELIVALINNAT JA KIELTEN OPISKELU

KIELIVALINNAT JA KIELTEN OPISKELU KIELIVALINNAT JA KIELTEN OPISKELU Kari Sajavaara Professor Emeritus of Applied Language Studies, Centre for Applied Language Studies, University of Jyväskylä, (ilmestyy JY:n Soveltavan kielentutkimuksen

Lisätiedot

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta S. Lahtonen & R. Pyykkö Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO VERKKOJULKAISUJA : ISBN 952-206-021-6 Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto Layout:

Lisätiedot

KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla

KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla Karjalanpaistista kaksoiskonsonanttiin KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN 1 4 Kansainvälisen liikkuvuuden

Lisätiedot

Käännöstehtävien nousu, tuho ja uudelleenmäärittely

Käännöstehtävien nousu, tuho ja uudelleenmäärittely Käännöstehtävien nousu, tuho ja uudelleenmäärittely käännösharjoitukset lukion englannin kielen oppikirjoissa Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Tammikuu 2006 Paula

Lisätiedot

Helsingin yliopiston kielikeskus. Toimintakertomus

Helsingin yliopiston kielikeskus. Toimintakertomus Helsingin yliopiston kielikeskus Toimintakertomus 2000 Johtajan katsaus Toimintakertomusvuonna kielikeskus tarjosi jälleen tiedekunnille mahdollisuutta neuvotella kielenopetuskustannusten kohdentamisesta.

Lisätiedot

Informaatioaallokossa luotsaten

Informaatioaallokossa luotsaten Juuso Marttila Informaatioaallokossa luotsaten Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitos 1992 2007 ISBN 978-951-39-2909-1 Copyright 2007, Jyväskylän yliopisto ja Juuso Marttila Jyväskylän

Lisätiedot

Eeva-Liisa Lehtonen. Kauppasivistyksen muistista virtuaalikirjastoksi Helsingin kauppakorkeakoulun kirjasto 1911 1996

Eeva-Liisa Lehtonen. Kauppasivistyksen muistista virtuaalikirjastoksi Helsingin kauppakorkeakoulun kirjasto 1911 1996 Eeva-Liisa Lehtonen Kauppasivistyksen muistista virtuaalikirjastoksi Helsingin kauppakorkeakoulun kirjasto 1911 1996 HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN JULKAISUJA D-235 HELSINKI 1996 ISSN 0356-8164 ISBN 951-791-074-6

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 3/2010. Uudet opetuksen mallit. Kielet kilpailuvalttina

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 3/2010. Uudet opetuksen mallit. Kielet kilpailuvalttina JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 3/2010 Uudet opetuksen mallit Kielet kilpailuvalttina JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI Tiedonjyvä 3/10 30.4.2010 8 Teemana kielten maailma 8 Kansainvälisyyden

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO KIELIKESKUS OPINTO-OPAS 2008-2009 2009-2010

TAMPEREEN YLIOPISTO KIELIKESKUS OPINTO-OPAS 2008-2009 2009-2010 TAMPEREEN YLIOPISTO KIELIKESKUS OPINTO-OPAS 2008-2009 2009-2010 Kieliopinnot Finnish as a Foreign Language 26 op Intercultural Communication Studies 25 op Tampereen yliopisto Kielikeskus Kalevantie 4 33014

Lisätiedot

4. Saksan ulkosuomalaistyö

4. Saksan ulkosuomalaistyö 4. Saksan ulkosuomalaistyö 4.1. Saksan ja Suomen pitkät yhteydet Saksalainen vaikutus on ulottunut Suomeen eri tavoin tunnetun historian alusta asti. Varhaiskeskiajan kauppatiet, jotka kulkivat Suomen

Lisätiedot

Monta tietä maisteriksi

Monta tietä maisteriksi 1 R. Raivola, T. Himberg, A. Lappalainen, K. Mustonen & T. Varmola Monta tietä maisteriksi Yliopistojen maisteriohjelmien arviointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 3:2002 2 Korkeakoulujen

Lisätiedot

ISBN: 978-951-42-9818-9

ISBN: 978-951-42-9818-9 ISBN: 978-951-42-9818-9 Oulun yliopisto, Tuotantotalouden osasto Kirjapaino: Erweko Oy, Oulu (2012) ISBN: 978-951-42-9818-9 TUTA 30-VEE ALKUSANAT Tällä kirjalla Oulun yliopiston Tuotantotalouden diplomi-insinöörit

Lisätiedot

Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006

Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006 Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006 Toimittaneet Torsti Hyyryläinen Eeva Uusitalo Rural Studies -koordinaatioyksikkö Rural Studies -yliopistoverkosto

Lisätiedot

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström FinTandem koordinaattorin käsikirja Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström 1 JOHDANTO 2 2 TANDEM KIELENOPPIMISMENETELMÄNÄ 4 3 KUKA VOI OSALLISTUA TANDEMIIN? 8 4 KURSSIMALLI: FinTandem

Lisätiedot

RAPORTTEJA 188. Sanna Merisalo (toim.) Kansainvälinen turun. Korkeakouluyhteisöstä globaaliin vastuuseen

RAPORTTEJA 188. Sanna Merisalo (toim.) Kansainvälinen turun. Korkeakouluyhteisöstä globaaliin vastuuseen OPPIMateriaaleJA PUHeenvuoroJA RAPORTTEJA 188 TUTKIMUKSIA Sanna Merisalo (toim.) Kansainvälinen turun ammattikorkeakoulu Korkeakouluyhteisöstä globaaliin vastuuseen Turun ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA

Lisätiedot

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI 24.3.2015 2 SISÄLTÖ 1. Työryhmän toimeksianto ja työskentely

Lisätiedot

MERCURIUS. Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta. Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen. Jan Hultin:

MERCURIUS. Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta. Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen. Jan Hultin: TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 3 / 2005 MERCURIUS Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen Jan Hultin: Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta P ÄÄKIRJOITUS Innovaatiot ja yliopiston

Lisätiedot

Tarinoita blogien käytöstä

Tarinoita blogien käytöstä INFORMAATIOTIETEIDEN YKSIKKÖ Tarinoita blogien käytöstä Joanna Kalalahti (toim.) 2011 http://www.trim.fi Research Notes 4 ISSN 1798-6001 ISBN 978-951-44-8669-2 Tarinoita blogien käytöstä -julkaisu on tuotettu

Lisätiedot

Rohkeita johtajia Turun kauppakorkeakoulussa Professori Mika Widgrén: Laatuartikkeleita ja kansainvälistä yhteistyötä

Rohkeita johtajia Turun kauppakorkeakoulussa Professori Mika Widgrén: Laatuartikkeleita ja kansainvälistä yhteistyötä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2004 Rohkeita johtajia Turun kauppakorkeakoulussa Professori Mika Widgrén: Laatuartikkeleita ja kansainvälistä yhteistyötä P ÄÄKIRJOITUS Tutkimuksella yliopisto

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO UNIVERSITY OF TURKU TURUN YLIOPISTON KIRJASTO TURKU UNIVERSITY LIBRARY

TURUN YLIOPISTO UNIVERSITY OF TURKU TURUN YLIOPISTON KIRJASTO TURKU UNIVERSITY LIBRARY TURUN YLIOPISTO UNIVERSITY OF TURKU TURUN YLIOPISTON KIRJASTO TURKU UNIVERSITY LIBRARY Liisa Hilander TURUN YLIOPISTON KIRJASTO 1970-LUVULTA 2000-LUVULLE TURKU 2009 Julkaistu sähköisessä muodossa. Saatavana

Lisätiedot

KIELISUUNNITTELUN KYSYMYKSIÄ

KIELISUUNNITTELUN KYSYMYKSIÄ KIELISUUNNITTELUN KYSYMYKSIÄ Some aspects of language planning Sauli Takala Kasvatustieteiden tutkimuslaitos. Selosteita ja tiedotteita 129/1979 ISBN 9516782302 ISSN 0357122X Sauli Takala Kielisuunnittelun

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Suomi-Ranska yhdistysten liiton jäsenlehti Bulletin de la Fédération des associations franco-finlandaises 3/2005

Suomi-Ranska yhdistysten liiton jäsenlehti Bulletin de la Fédération des associations franco-finlandaises 3/2005 Suomi-Ranska Yhdistysten Liiton jäsenlehti Bulletin de la Fédération des Associations Franco-Finlandaises 3/2005 Suomi-Ranska yhdistysten liiton jäsenlehti Bulletin de la Fédération des associations franco-finlandaises

Lisätiedot

Tiennäyttäjän matkassa. Psykonetin historia

Tiennäyttäjän matkassa. Psykonetin historia Tiennäyttäjän matkassa Psykonetin historia Julkaisija: Psykonet Kirjoittaja: Sari Järvinen Sähköposti: sari.jarvinen@toimitus.net Puh. 050 5460 555 Työryhmä: Pj., koordinaattori Susanna Kharroubi, Turun

Lisätiedot

OSAAMINEN tehty? Mistä on

OSAAMINEN tehty? Mistä on TOUKOKUU 1 2003 Mistä on OSAAMINEN tehty? Lukemaan ja tekemään! Tiedon vastaanottajasta tiedon luojaksi Innovaatioihin tarvitaan luovia pedantteja Opiskelutuloksissa näkyy opettajien ja opiskelijoiden

Lisätiedot

Virtaan upposi HOKL. Tuula Hyyrö

Virtaan upposi HOKL. Tuula Hyyrö 126 Tuula Hyyrö Virtaan upposi HOKL Kesän 2012 jälkeen Hämeenlinnassa Seminaari- ja Erottajakatujen kulmauksessa eivät enää kiirehdi luennoilleen innokkaat opettajaopiskelijat, eikä soittokopeista kaiu

Lisätiedot

Aikuislukion eetosta etsimässä

Aikuislukion eetosta etsimässä Aikuislukion eetosta etsimässä Ari Sivenius & Risto Ikonen Aikuislukio johon tässä artikkelissa luetaan kuuluvaksi myös lukion aikuislinja ja iltalukio sijoittuu mielenkiintoisella tavalla osaksi suomalaisen

Lisätiedot

Venäjän kielen opiskelun edistäminen Lappeenrannassa

Venäjän kielen opiskelun edistäminen Lappeenrannassa Venäjän kielen opiskelun edistäminen Lappeenrannassa Lappeenrannan kaupungin perusopetuksen KIELISTRATEGIA Lappeenrannan kasvatus ja opetustoimi 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 4 2. MISSIO, VISIO ja TAVOITTEET...

Lisätiedot

Muuttoliikkeet ja etniset vähemmistöt Suomessa 1999-2004

Muuttoliikkeet ja etniset vähemmistöt Suomessa 1999-2004 Työhallinnon julkaisu 343 Etnisten suhteiden neuvottelukunta Muuttoliikkeet ja etniset vähemmistöt Suomessa 1999-2004 Tutkimukset ja tilastot TYÖMINISTERIÖ ISBN 951 735 897 0 2004 ISSN 0787 9393 Saatteeksi

Lisätiedot