TYÖOIKEUS. Hämeen ammattikorkeakoulu Kevät Asianajaja, varatuomari Kaija Kess Asianajotoimisto Bützow Oy Helsinki Hämeenlinna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖOIKEUS. Hämeen ammattikorkeakoulu Kevät 2007. Asianajaja, varatuomari Kaija Kess Asianajotoimisto Bützow Oy Helsinki Hämeenlinna"

Transkriptio

1 TYÖOIKEUS Hämeen ammattikorkeakoulu Kevät 2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess Asianajotoimisto Bützow Oy Helsinki Hämeenlinna

2 TYÖSUHDE onko työn suorittaja työsopimuslain tarkoittama työntekijä? Vrt. Yrittäjä / julkisoikeudellinen virka- tai palvelusuhde Huom. julkisoikeudellisilla yhteisöillä palveluksessaan henkilöitä myös työsopimussuhteessa

3 Sovelletaanko työoikeuden alaan kuuluvia lakeja ja muita lähteitä? Etusijajärjestys: 1) Ehdottomat lainsäännökset 2) TES normimääräykset 3) Työsäännöt 4) Työsopimuksen ehdot 5) Ehdolliset lainsäännökset 6) Oikeuskäytäntö

4 TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN Muotovapaus: Kirjallinen (myös sähköisesti) Suullinen Hiljainen Velvoite antaa kirjallinen selvitys työsuhteen ehdoista (TSL 2 luku 4 ), jos työsuhde voimassa toistaiseksi tai yli 1 kk määräajan.

5 TYÖSOPIMUS KOSKEE TYÖNTEKOA Luonnollisen henkilön henkilökohtainen velvollisuus tehdä työtä. TSL:ia ei sovelleta: 1) julkisoikeudelliseen palvelussuhteeseen 2) julkisoikeudellisen palvelusvelvollisuuden täyttämiseen 3) tavanomaiseen harrastustoimintaan 4) sellaiseen työsuoritusta edellyttävään sopimukseen, josta säädetään erikseen lailla (esim. merimieslaki, ammatillisesta koulutuksesta annettu laki, kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annettu laki, perusopetuslain mukainen TET, työmarkkinatuesta annettu laki).

6 Vrt. Työurakkasopimus = sopimusosapuolelle sovittu toimitettavaksi tietty työntulos. Urakkapalkka = työsopimus, jossa palkka on sovittu maksettavaksi urakkapalkan muodossa. Toimeksiantosopimus = tehtäväksi uskotun asian ajaminen päämiehen valtuutuksen perusteella, mutta tähän työsuhteeseen olematta.

7 TYÖ TEHDÄÄN TOISEN LUKUUN Työntekijälle vastike työstä. Työnantajalle taloudellinen tulos työnteosta. Työsopimuksen osapuolet eivät voi panna toista sijaansa: - Työntekijä käyttää sijaista + työnantaja suostuu: työsopimus työnantajan ja sijaisen välille. - Työnantaja siirtää työntekijän kolmannelle + työntekijä suostuu : alkuperäinen työsopimus pysyy.

8 TYÖSOPIMUKSEN EHDOT;JOHTO JA VALVONTA = DIREKTIO-OIKEUS Ratkaisevin tunnusmerkki Rajanveto työurakkaan ja toimeksiantoon. Kokonaisharkinta (HE): Otettava huomioon sopimusehdoista ja sopimuksen nimestä ilmenevän sopijapuolten tarkoituksen lisäksi myös ja erityisesti työnteon tosiasialliset olosuhteet.

9 ! "#$ " "% $"$&'($ ($$) # &## " #% ("' * $ $#

10 Työntekijän velvollisuus noudattaa työnantajan / sijaisen ohjeita sekä sallia työnteon ja tulosten tarkastus. Direktio-oikeuden tosiasiallisen käytön aste ei väliä. Esim. kotityö, työntekijän lainaaminen.

11 Direktio-oikeuden laajuus: Yleinen valtuutus minkä tahansa käskyn antamiseen? ohjeen tarpeellisuus Työsopimuksen rajat, TES Lain ja hyvän tavan mukaisuus Kohtuullisuus Työturvallisuus Työntekijän ammattipätevyys

12 SYRJINTÄKIELTO TYÖPAIKALLA Tasa-arvoL v (uudistus) YhdenvertaisuusL v. 2004; TSL v Ikä Terveydentila Kansallinen tai etninen alkuperä Sukupuolinen suuntautuneisuus Kieli Uskonto Mielipide Perhesuhteet Poliittinen tai ay-toiminta Muu näihin verrattava

13 Syrjintäkiellon suojaamia myös seuraavat (ei työsuhdetta): itsenäiset työnsuorittajat ammatinharjoittajat freelancerit koulutusharjoittelijat oppisopimuslaiset perhe- ja omaishoitajat vuokratyöntekijät toimitusjohtajat

14 Riittävää, että ta:n menettelystä on aiheutunut epäedullinen asema ei edellytä ta:n tahallisuutta tai tuottamusta KKO 2001:91 ta:n menettelyn vaikutukset ovat voineet olla syrjiviä, vaikka sen vaikuttimet eivät sitä ole olleet ta:n tietoisuus syrjintäperusteesta syrjintäperusteella merkitystä ta:lle

15 Valintaperusteet työhönotossa: tasa-arvon edistäminen ta:n mahdollisuuksien ja käytettävissä olevien voimavarojen mukaan kiellettyä esim. asiakkaiden ennakko-oletukset tai entisten työntekijöiden vastustus ta:n tulee toimia siten, että avoimiin tehtäviin hakeutuu sekä miehiä että naisia työpaikkailmoittelu

16 valintaperusteet tasa-arvoisia ja syrjimättömiä; EI KYSYTÄ ENÄÄ!!! onko perheessä pieniä lapsia? aikooko hakija hankkia lapsia / raskaana? lasten lukumäärä? yksinhuoltajuus? lastenhoitojärjestelyt ikä pituus, fyysinen voima suoritettu asevelvollisuus työkokemuksen pituus siltä osin kuin sillä ei ole merkitystä ko työtehtävän kannalta vaaditaan kokoaikaisessa työsuhteessa hankittua työkokemusta uskonto poliittinen mielipide

17 Helsingin HO 2003: sukupuoleen liittyvillä tekijöillä ei saa yleensä antaa merkitystä työhön otettaessa ja näitä seikkoja koskeviin kysymyksiin virheellisesti vastanneeseen työntekijään ei voida kohdistaa mitään epäedullisia toimenpiteitä EYT C Mahlburg työturvallisuusnäkökohdat eivät ole peruste olla valitsematta raskaana olevaa henkilöä työhön

18 tasa-arvosuunnitelma väh 30 (20) työntekijän työpaikoissa osana henkilöstösuunnitelmaa, koulutussuunnitelmaa, tyosuojelun toimintaohjelmaa työhönottokäytännöt ja periaatteet, työpaikkailmoitukset, pätevyysvaatimukset, hakijoilta kysyttävät tiedot

19 Työnantajalla oikeus valita tehtävään parhaaksi katsomansa henkilö tehtävään valittu on henkilökohtaisten ominaisuuksiensa tai sopivuutensa vuoksi tehtävään soveltuvampi yhteistyökyky ahkeruus tarkkuus aloitekyky vastuunkantokyky kyky laadulliseen työskentelyyn kyky tulokselliseen työskentelyyn tehokkuus HUOM todellinen arviointi pystyttävä näyttämään esim menettelyllä tai dokumentoinnilla; ei jälkikäteistä

20 YKSITYISYYDEN SUOJA TYÖELÄMÄSSÄ TYÖNHAKIJASTA KERÄTTÄVÄT TIEDOT Vain työsuhteen kannalta tarpeelliset henkilötiedot työpaikkakohtainen harkinta hlökohtainen harkinta ta:n näyttötaakka Henkilötieto on merkintä, jos hlö on tunnistettavissa alustalla

21 Tietolähde hlö itse muualta hankkimiseen hlön suostumus lupa ei tarpeen henkilöluottotietojen tai rikosrekisteritietojen hankkimiseen (ilmoitus) poliisin turvallisuusselvitykseen tarvitaan lupa tiedoista ilmoitettava hlölle ja niiden käyttämisestä päätöksenteossa

22 Terveydentilatiedot -kerääminen pääsääntöisesti kielletty (poikkeus työkyvyn selvittäminen) - ns arkaluonteisia tietoja -työsuhteen kannalta tarpeelliset tiedot hlöltä suoraan - kirjallinen suostumus jos muualta (esim työterveyshuolto)

23 Henkilö- ja soveltuvuusarviointitestaus tarpeellisuuskriteeri testaajan luotettavuus hlölle lausunto vaadittaessa Huumetestit työhönotossa yleinen käyttöala (työn edellytykset tai tiettyjen intressien vaarantuminen) erityinen luottamus alaikäisten kasvatus ilman muita pääsy huumausaineisiin ilmoitettava työhönotossa

24 LIIKE- JA AMMATTISALAISUUDET Liike- ja ammattisalaisuuden hyödyksikäyttö- ja ilmaisemiskielto Liike- ja ammattisalaisuus, joka on työntekijälle uskottu tai hän on muuten saanut tietoonsa Kanssavastuu hyötyjällä (bona fides)

25 Kilpailukieltosopimus Erityisen painavasta syystä eli otettava huomioon 1) työnantajan toiminnan laatu 2) suojan tarve 3) työntekijän asema ja tehtävät voidaan sopimuksella rajoittaa = enint 6 kk enint 1 v jos kohtuullinen korvaus työntekijän oikeutta: 1) tehdä työsuhteen lakattua työsopimus kilpailevassa toiminnassa 2) harjoittaa omaan lukuun

26 TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET Yleissäännös TSL 2 luku 1 ; uusi 1) Ta:n tulee toiminnallaan edistää sekä suhteitaan työntekijöihin että työntekijöiden keskinäisiä suhteita (esim. hyvä työilmapiiri). 2) Yksittäisissä työsuhteissa ta:n tulee huolehtia siitä, että tt:t muuttuvissakin olosuhteissa voivat suoriutua työstään. 3) Ta:n tulee muutoinkin edistää tt:n kehittymismahdollisuuksia

27 Työnantajan velvollisuus tarjota työtä osaaikaiselle työntekijälle Sopivia vapaana oleviin tehtäviin Ei tarjoamisvelvollisuutta, jos osa-aikatyö tt:n toiveiden ja aloitteen mukainen Muutos! Osa-aikaiset ohittavat ne tt:t jotka ta:n takaisinottovelvollisuuden piirissä! Takaisinottovelvollisuus koskee tt:itä, jotka ta irtisanonut ja jotka hakevat työvoimatoimistosta edelleen työtä 9 kk kuluessa työsuhteen päättymisestä ja kyseessä samat tai samankaltaiset tehtävät Vapautuvista työpaikoista ilmoittaminen: Yleisesti yrityksessä tai työpaikalla omaksuttu käytäntö.

28 TYÖSOPIMUKSEN KESTOAIKA Pääsääntönä toistaiseksi voimassa oleva työsopimus! MÄÄRÄAIKAINEN TYÖSOPIMUS Enintään 5 vuotta. Jos sovittu yli 5 vuodeksi: työntekijälle niin kuin toistaiseksi voimassa oleva, mutta työnantajaa sopimuskausi sitoo.

29 Määräaikaisuuden sopiminen: 1) Päättyminen sidottu tiettyyn ajankohtaan 2) Sovittu määrätystä työstä 3) Kestoaika muutoin käy ilmi sopimuksesta tai sen tarkoituksesta (esim. tietty projekti, loppuunmyynti, sairaslomasijaisuus) Huom! Ta:n ilmoitusvelvollisuus

30 Määräaikainen työsopimus päättyy silloin, kun työsopimuksen voimassaolo päättyy Päättyy ilman irtisanomista; ei voida pääsääntöisesti irtisanoa. Irtisanominen mahdollista silloin, kun liike luovutetaan (oikeus tt:llä), tai kyseessä saneerausmenettely, ta:n konkurssi tai kuolema. Purkumahdollisuus!

31 Välimuoto: Määräaikaiseen työsopimukseen mahdollista sopia irtisanomisehto ( työsopimus päättyy sovitun määräajan kuluttua, ellei sopimusta sitä ennen puolin tai toisin irtisanota ) Knoppi: hiljainen pidennys työsopimus muuttuu toistaiseksi voimassaolevaksi, jos tt sallii ta:n jatkaa työtä (TSL 6 luku 5 )

32 TOISTAISEKSI VOIMASSAOLEVA TYÖSOPIMUS Henkilö otetaan työhön siihen saakka, kunnes jompikumpi sopimusosapuoli irtisanoo työsopimuksen, ja irtisanomisaika kuluu tämän jälkeen loppuun. Irtisanomisaikaa ei välttämättä edellytetä; osapuolet voivat sopia työsopimuksen irtisanomisesta myös irtisanomisaikaa noudattamatta. Ketjutus-säännös (TSL 1:3.2) Toistaiseksi voimassa oleva, jos ei määräaikaisuusperustetta

33 Irtisanomisajat Yleiset irtisanomisajat TSL 6 luku 3 Voidaan sopia toisin em periaatteiden rajoissa työsop tai TES:illä (liittokohtaiset, alakohtaiset, kts. oma TES)

34 Jos ei noudata irtisanomisaikoja tai muuten perusteeton irtisanominen: Vahingonkorvausvelvollisuus (3-24/36 kk palkka)

35 IRTISANOMISPERUSTEET Työntekijän henkilöön liittyvät perusteet Asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää:

36 Velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, Esim. tehtävän täyttämättä jättäminen, puutteellinen hoitaminen, luvaton työstä poissaolo, jatkuva tai usein toistuva myöhästely Henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi tt ei enää kykene selviytymään työtehtävistään Esim. epärehellisyys, luottamuspula, pitkäaikainen vapausrangaistus, ajokielto

37 Tt:n henkilöön liittyvä asiallinen ja painava syy ei voi olla: työntekijän sairaus, ellei sairaudesta ole seurannut työkyvyn niin olennainen ja pitkäaikainen heikentyminen, ettei ta:lta voida kohtuudella vaatia työsuhteen jatkamista esim. lähes vuoden kestänyt työkyvyttömyys

38 työntekijän osallistuminen lailliseen työtaistelutoimenpiteeseen työntekijän poliittiset, uskonnolliset tai muut mielipiteet tai hänen osallistumisensa yhteiskunnalliseen tai yhdistystoimintaan turvautuminen oikeusturvakeinoihin raskaus tai perhevapaalla oleminen

39 Esimerkkejä individuaaliperusteista: Henkilön soveltumattomuus Käyttäytyminen: laiminlyönnit, ilmeinen huolimattomuus jne. Työsuhteen ulkopuolinen seikka, joka aiheuttaa työsuhteen perusteena olevan luottamussuhteen häviämisen Työsopimukseen purkamiseen oikeuttava peruste Eli : Asiallinen ja painava syy muodostuu kokonaisharkinnasta

40 Ta:lla velvollisuus antaa varoitus. Johdonmukainen varoitusmenettely Varoitusvelvollisuutta ei ole, jos irtisanomisen perusteena niin vakava rikkomus, ettei ta:lta kohtuudella voida vaatia työsuhteen jatkamista Ta:n vedottava irtisanomisperusteeseen kohtuullisen ajan kuluessa. Tt:n kuuleminen.

41 KOEAIKA Osa työsopimuksen voimassaoloajasta voidaan sopia erityiseksi, enintään 4 kuukautta kestäväksi koeajaksi (kts. TES) Toistaiseksi + määräajaksi työsopimus Sopimus Koeajan pituus sovittava Koeajan tulee alkaa työnteko aloitettaessa Erityissäännös 8 kk lyhyemmän määräaikaisen työsopimuksen osalta: koeaika voidaan sopia enint puolet työsopimuksen kestosta.

42 Työsopimuksen purkaminen koeajalla ei saa perustua epäasialliseen tai syrjivään syyhyn.

43 TYÖSOPIMUKSEN PURKAMINEN Työsopimus lakkaa välittömästi purkamisen tapahduttua: Ei riipu määräaikaisen työsopimuksen työkaudesta eikä toistaiseksi tehdyn työsopimuksen irtisanomisajasta. Purkamisoikeutta käytettävä 14 pv:n kuluessa siitä, kun sai tiedon perusteesta. Perusteena oltava erittäin painava syy.

44 Työnantaja voi purkaa erityisesti seuraavissa tapauksissa: tt:n olennaisten työvelvoitteiden niin vakava rikkominen, ettei ta:lta voida kohtuudella vaatia työsopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisaikaa noudattaen Käytäntöä: Työturvallisuuden vaarantaminen Päihtyneenä esiintyminen Päihdyttävien aineiden käyttö Työsuhteen kannalta epäasiallinen käytös vapaa-aikana Luottamussuhteen heikentyminen, esim. rikos

45 TYÖSOPIMUKSEN PÄÄTTÄMISMENETTELY 1) Irtisanomisperusteeseen vetoaminen kohtuullisen ajan kuluessa 2) Tilaisuus tulla kuulluksi 3) Päättämisilmoitus 4) Päättämisperusteiden ilmoittaminen pyynnöstä

46 Luennoitsijan yhteystiedot: Kaija Kess Asianajotoimisto Bützow Oy ,

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4 1 TYÖSUHDEOPAS SEFEn työsuhdeopas esittelee työelämän tärkeimmät säännökset. Opas on tukenasi, kun teet työsopimusta tai kun muuten haluat varmistua työsuhteesi ehdoista ja myös, jos työsuhteen päättymisessä

Lisätiedot

IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001

IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 Irtisanomissuojasopimus 2001 JORMA RUSANEN IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 Irtisanomissuojasopimus 2001-1 2 - Irtisanomissuojasopimus 2001 Saatteeksi Tämä kirja on tarkoitettu käytännön oppaaksi liittojen

Lisätiedot

Vartiainen-Hynönen / Rehn 26.4.2001 1 (2)

Vartiainen-Hynönen / Rehn 26.4.2001 1 (2) Vartiainen-Hynönen / Rehn 26.4.2001 1 (2) Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille TYÖSOPIMUSLAKI AMMATTIYHDISTYSKOULUTUSTA 1 Työsopimuslaki Uusi työsopimuslaki tulee voimaan 1. päivänä

Lisätiedot

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus 1 Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus Lahti 23.1.2008 Työelämän sääntelyä Hyvät tilaisuuden osanottajat hyvät yhteistyökumppanit! Kiitos kutsusta! Ajattelin käyttää tilaisuutta joustavasti. Vaikka

Lisätiedot

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen 2. Tarkistettu painos. 2014 PDF sähköinen kirja TJS Opintokeskus ISBN 978-952-5091-24-3 Kannen sarja-asu KEDM Taitto: Taittopalvelu Yliveto Oy Seppo Koskinen Potkut?

Lisätiedot

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta.

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta. 1 of 26 27/05/2011 11:40 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 26.1.2001/55 26.1.2001/55 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työsopimuslaki

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 4. uudistettu painos ISBN 952-213-135-0 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Palvelussuhteiden päättäminen

Palvelussuhteiden päättäminen Palvelussuhteiden päättäminen Palvelussuhteen päättyminen ilman irtisanomista Palvelussuhde voi päättyä useammasta eri syystä. Päättämisperusteet ja menettelytavat ovat erilaisia riippuen mm. siitä, kumpi

Lisätiedot

PALKATAKO VAI VERKOSTOITUA/ ERI VAIHTOEHTOJEN OIKEUDELLISET HAASTEET. 2013 Juridia Bützow www.juridiabutzow.com

PALKATAKO VAI VERKOSTOITUA/ ERI VAIHTOEHTOJEN OIKEUDELLISET HAASTEET. 2013 Juridia Bützow www.juridiabutzow.com PALKATAKO VAI VERKOSTOITUA/ ERI VAIHTOEHTOJEN OIKEUDELLISET HAASTEET 1 PALKATAKO VAI VERKOSTOITUA Palkkaaminen Syntyy työsuhde Työntekijä on työnantajansa käytettävissä Pelisäännöt tulevat lainsäädännöstä

Lisätiedot

Työsuhteen päättäminen

Työsuhteen päättäminen Työsuhteen päättäminen Määräaikainen työsopimus Tietyksi määräajaksi sovittu työsopimus päättyy sovitun määräajan tai työn päättyessä ilman erillistä irtisanomista ja irtisanomisaikaa. Toistaiseksi voimassa

Lisätiedot

TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN HENKILÖSYISTÄ

TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN HENKILÖSYISTÄ TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN HENKILÖSYISTÄ Sirpa Niemi Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Liiketalous Oikeudellinen asiantuntijuus TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Oikeudellinen

Lisätiedot

Yrittäjän työlainsäädäntöopas

Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjänaisten Keskusliitto ry Kaisaniemenkatu 1 B a 4 00100 Helsinki Puh. (0) 4 4140 Fax. (0) 4 41 40 www. yrittajanaiset.fi Sirpa Majaniemi 2007 Esipuhe Yrittäjänaisten

Lisätiedot

HENRY Forum 4.11.2008

HENRY Forum 4.11.2008 HENRY Forum 4.11.2008 1. Rekrytointi / työntekijästä kerättävät tiedot -Mitä työnhakijalta saa kysyä? - Tarpeellisuusvaatimus: vain tiedot, jotka ovat välittömästi työsuhteen kannalta tarpeellisia - Tietolähteet

Lisätiedot

Työhönotto ja rekrytointi

Työhönotto ja rekrytointi Työhönotto ja rekrytointi 1. ENNEN TYÖPAIKAN AVOIMEKSI JULISTAMISTA TARKISTETTAVA, VOIDAANKO HENKILÖITÄ PALKATA Eräiden ryhmien etusija ennen uuden työntekijän palkkaamista osa aikaisella työntekijällä

Lisätiedot

1. Urheiluyhdistys työnantajana

1. Urheiluyhdistys työnantajana 1. Urheiluyhdistys työnantajana Suurin osa liikunnan ja kansalaisjärjestöjen työstä tehdään vapaaehtoisten voimin talkootyönä. Rajanveto talkootyön ja työsuhteessa tehdyn työn välillä on kuitenkin ollut

Lisätiedot

Työsuhdeturva viestintäalalla

Työsuhdeturva viestintäalalla Työsuhdeturva viestintäalalla Mediaunioni MDU Suomen Journalistiliitto Toimihenkilöunioni TU Viestintäalan ammattiliitto Viestinnän Keskusliitto Esipuhe Tämä opas on syntynyt Viestinnän Keskusliiton, Viestintäalan

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

OHJEITA LOMAUTUS- JA VARALTA IRTISANOMIS TILANTEIDEN JA PIKAOPAS

OHJEITA LOMAUTUS- JA VARALTA IRTISANOMIS TILANTEIDEN JA PIKAOPAS OHJEITA JA PIKAOPAS LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA OHJEITA JA PIKAOPAS LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA ALKUSANAT OHJEITA LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA Irtisanomis-

Lisätiedot

Kirkon uudet virkamiesoikeudelliset säännökset 2013. Kirkkohallitus Kevät 2013/TvB

Kirkon uudet virkamiesoikeudelliset säännökset 2013. Kirkkohallitus Kevät 2013/TvB Kirkon uudet virkamiesoikeudelliset säännökset 2013 Kirkkohallitus Kevät 2013/TvB Uudistushankkeen tausta Kirkollisten säännösten vanhentuneisuus (1993) Perustuslakiuudistus 2000 Perusoikeuksien säätäminen

Lisätiedot

Työsuhdeturva viestintäalalla 2012

Työsuhdeturva viestintäalalla 2012 Työsuhdeturva viestintäalalla 2012 Mediaunioni MDU Suomen Journalistiliitto Ammattiliitto Pro TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Viestinnän Keskusliitto Esipuhe Pidät kädessäsi Viestinnän Keskusliiton,

Lisätiedot

Työsopimus. - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen

Työsopimus. - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen Työsopimus - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen Henkilöstö- ja lakiasiain osasto, 1.4.2009 Jaana Sirkiä, Elina Tuisku Säädöstausta Työsopimuslaki Minimi Virka- ja työehtosopimukset

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004 Toimittaneet Harri Hietala Keijo Kaivanto TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004 JA YHTEISTOIMINTALAKI TALENTUM Helsinki 2004 Talentum Media Oy sekä Harri Hietala ja Keijo Kaivanto ISBN 952-14-0778-6

Lisätiedot

1. Yleistä vuokratyöstä... 4 6. Työturvallisuus ja työterveyshuolto... 11 2. Työsopimuksen tekeminen... 5 7. Sairausloma ja sairausajanpalkka...

1. Yleistä vuokratyöstä... 4 6. Työturvallisuus ja työterveyshuolto... 11 2. Työsopimuksen tekeminen... 5 7. Sairausloma ja sairausajanpalkka... VUOKRATYÖOPAS Sisällys Johdanto... 3 1. Yleistä vuokratyöstä... 4 Mitä vuokratyö tarkoittaa?... 4 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista?... 4 Saako vuokratyöntekijältä periä välityspalkkiota?...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 19 1 (16) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Pentti Anttonen 22.5.2007 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

HELSINGIN KAUPUNKI 19 1 (16) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Pentti Anttonen 22.5.2007 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio HELSINGIN KAUPUNKI 19 1 (16) Jakelussa mainituille SUULLISEN HUOMAUTUKSEN JA KIRJALLISEN VAROITUKSEN ANTAMINEN SEKÄ TYÖSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN SEKÄ VIRKASUHTEEN PÄÄTTÄMINEN 1 Yleistä Tässä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA

IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA Kauppatieteiden osasto Yritysjuridiikka Kaisa Vauhkonen 0269866 IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA NOTICE ON BASES OF PRODUCITVE AND ECONOMICAL

Lisätiedot

Epärehellisyys työsuhteen päättämisperusteena

Epärehellisyys työsuhteen päättämisperusteena Epärehellisyys työsuhteen päättämisperusteena Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Maisteritutkielma Juha Koski Työoikeus Kevät 2012 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi: Epärehellisyys

Lisätiedot

1. merimieslaissa (423/78),

1. merimieslaissa (423/78), 1 (14) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 (TT-SAK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista työntekijästä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot