MUOTOILUN MUUTTUNUT ROOLI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUOTOILUN MUUTTUNUT ROOLI"

Transkriptio

1 MUOTOILUN MUUTTUNUT ROOLI Provoke Design Oy Christian Aminoff, Timo Hänninen, Mikko Kämäräinen ja Janne Loiske Tämän selvityksen on tilannut Luovan talouden strateginen hanke Työja elinkeinoministeriöstä. Selvityshankkeen ja sen dokumentaation on tehnyt Provoke Design Oy. Haastattelujen tulkinnat ovat tekijöiden näkemys asiasta. Mahdolliset virheet dokumentissa ovat tekijöiden.

2 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto 3 2. TERMIT JA KÄSITTEET Open Innovation - Avoin innovaatio Design Thinking - Suunnitteluajattelu Crowdsourcing - Yleisöosallisuus, joukkoulkoistaminen eli joukkouttaminen Co-creation Social Innovation - Sosiaalinen innovaatio Service Design - Palvelumuotoilu 9 3. TAUSTA MENETELMÄT Työpajat Case-esimerkit Haastattelut Analyysi ja ryhmittelytavat CASE-ESIMERKIT Järjestelmä sairaanhoidon palveluinnovaatioille: Kaiser Permanente (HMO) Liiketoimintaidean kehitys: Sermo Huvilupa, Helsinki: julkisen palvelun käyttäjälähtöinen muotoilu Kaupan toimitusketjun innovatiot: Kraft ja Safeway HAASTATTELUT Muotoilun koetut roolit ja muutos Termien hankaluus Muotoilun rooli Kansainvälisyys Palvelumuotoilu Koulutus Innovaatiot Julkinen sektori Suhde taloudelliseen menestykseen ja tavoiteltava tila yritysten osalta Tulevaisuuskuvien aikakäsite ja aikaikkuna JOHTOPÄÄTÖKSET Muutos Haasteet Ehdotukset: Alan edistäminen Ehdotukset: Koulutus Ehdotukset: Julkinen sektori Ehdotukset: Yritykset Pohdinta Haastatellut 52 2 / 52

3 1. Yhteenveto Muotoilun rooli muuttui merkittävästi viime laman jälkeen. Muotoilu 2005! -ohjelma edesauttoi jo alkaneen muutoksen laajaa eteenpäinviemistä ja loi pohjaa muotoilun tutkimukselle. Muuttuneet, uudet roolit eivät tuolloin korvanneet vanhoja, vaan tulivat niiden rinnalle. Muotoilu laajeni estetiikasta mm. käytettävyyteen ja brändinrakennukseen. Erityisen tärkeänä seurantaryhmä piti liikkeelle saadun kehityksen jatkon turvaamista. Ohjelman jälkeen, ilmastonmuutoksen, globalisaation ja globaalin taantuman myötä maailmalla on syntynyt jälleen uusi muutosnäkökulma muotoilun roolille. Muotoilun ajattelutapaa ja työmenetelmiä pyritään käyttämään varsinaisen tuote- tai palvelumuotoilun ulkopuolella, yhtenä osaamisena moniammatillisessa innovaatiossa. Työ kohdistuu käyttäjälähtöiseen innovaatioon esimerkiksi liiketoimintojen, organisaatioiden tai sosiaalisten haasteiden parissa. Muotoilun rooleina on mm. tuoda käyttäjä mukaan kehitystyöhön, toimia visuaalisena tulkkina eri organisaatioiden ja asianomistajien välillä, järjestää ideointitilaisuuksia ja luoda prototyyppejä ratkaisuista - jotka voivat olla esimerkiksi palveluita. Tätä uutta tapaa käyttää muotoilua kutsutaan nimellä Design Thinking. Kuten edellisissä muutoksissa, se ei nytkään korvaa vanhoja rooleja, vaan tulee niiden rinnalle. Uutena ilmiönä on se, että tämän roolin osaamisten oppiminen on maailmalla nähty aikasempaa laajemmin mahdollisuutena myös muille kuin muotoilijoille. Sitä opetetaan eri alojen kouluissa poikkitieteellisesti yhtenä uutta luovana ajattelutapana. Tässä selvityshankkeessa haettiin case-esimerkkien, työpajojen ja haastattelujen kautta muotoiluun liittyvien tahojen - myös muotoilun käyttäjien - mielipiteitä muotoilun nykytilasta ja muutostarpeista Suomessa. Tuloksia saatiin paljon. Toimintaa vaativista voidaan nostaa esiin seuraavia: Yritysten välillä on säilynyt selkeä kuilu - muotoilun käytön osaamisen kärki on kapea. Edellinenkään muutos ei ole jalkautunut kaikkiin yrityksiin, etenkään kotimaan markkinoilla toimiviin yrityksiin. Muotoilutoimistojen kansainvälistyminen ei ole edennyt laajasti. Palvelumuotoilu ei ole kehittynyt tuotemuotoilun varjossa. Koulutus on muutoksessa, mutta Aalto-yliopisto ei yksin riitä. Muutos on nopea, osa haastatelluista epäili, ehtiikö Suomi mukaan uuden roolin kärkeen enää. Tässä dokumentissa on aluksi selvennetty haastateltujen käyttämiä käsitteitä ja termejä ja avattu selvityshankkeen taustoja. Muotoilun rooleille ja niiden muutoksille on käytetty kahta luokittelumallia, jotka on esitelty Menetelmätkappaleen lopussa. Selvitystä varten dokumentoidut case-esimerkit muutoksen ilmentymistä on liitetty omaksi kappaleekseen. Työpajojen yhteenvetojen jälkeen on esitelty yhteenveto haastateltujen kokemasta muotoilun roolista nyt - ja sen muutostarpeesta. Koettu muutostarve on jopa yllättävän suuri. Haastatteluista on nostettu esiin aihealueet omina kappaleinaan. Kunkin kappaleen alussa on yhteenveto, ja sen perään on poimittu esimerkkejä haastatteluista. Lopussa on esitetty työpajojen ja haastattelujen perustella syntynyt, selvityksen tekijöiden näkemys muutoksesta ja ehdotukset jatkotoimiksi. 3 / 52

4 2. TERMIT JA KÄSITTEET Haastattelujen aikana esiin nousi useita käsitteitä ja termejä, joiden sisältöä on alla lyhyesti pyritty kuvaamaan. Useilta käsitteiltä puuttuu vielä yleisesti hyväksytty suomenkielinen nimi. Muotoilun muuttuva rooli kytkeytyi usein keskusteluissa laajempaan innovaation muutokseen - teknologian sijaan tai ohella nähtiin tarpeita innovoida mm. prosesseja, organisaatioita tai toimintamalleja. Muotoilu kytkeytyi haastateltavien keskusteluissa näihin tuotteiden ulkopuolella oleviin, abstrakteihin asioihin näkökulmana: käyttäjälähtöisyytenä ja uuden keksimisen menetelminä. Muotoilun rooli nähtiin yhtenä mukaan tarvittavana osaamisalueena alla esitellyissä ilmiöissä - esimerkiksi avoimen innovaation tulkkina teknologian, markkinoinnin, käyttäjien ja eri organisaatioiden välillä Open Innovation - Avoin innovaatio Avoin innovaatio on professori Henry Chesbrough'n konseptoima termi. Chesbrough työskentelee Open Innovation Centerissä Kalifornian yliopistossa Berkeleyn kampuksella. Chesbrough n mukaan avoin innovaatio on tarkoituksellinen tietämyksen sisään- ja ulosvirtauksen käyttö, jonka tavoitteena on kiihdyttää sisäistä innovaatiota - ja toisaalta laajentaa innovaatioiden ulkoista käyttöä. 1 Yritykset etsivät uusia toimintatapoja innovaatioprosessiensa tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. Yhtenä keinona käytetään aktiivista ideoiden ja teknologioiden etsintää yrityksen ulkopuolelta ja yhteistyötä toimittajien sekä kilpailijoiden kanssa asiakkaiden kokeman arvon luomiseksi. Yksi tärkeä piirre on yrityksen strategiaan sopimattomien ideoiden ja teknologioiden luovutus tai lisensointi yrityksen ulkopuolelle. Avoin innovaatio on toimintatapa joka vastaa edellä mainittuihin haasteisiin. Avoin innovaatio käsittelee tutkimusta ja kehitystä avoimena järjestelmänä, joka määrittelee, mikä yrityksen ulkopuolinen tieto tulisi hyödyntää yrityksen toiminnassa ja mikä yrityksen sisäinen tieto tulisi ulkoistaa muille. Vastakohta, suljettu innovaatio rajoittaa sisäisen tiedon käytön ainoastaan yrityksen sisälle, eikä hyödynnä yrityksen ulkopuolella olevaa tietoa. Avoin innovaatio eli open Innovation ei tarkoita Open Source -kehitysmallia. Open Source -kehitysmallissa tekeminen on yhteisöllistä ja sen aloittavat ja suorittavat vapaaehtoiset. 1 CHESBROUGH, H (2006), Open Innovation: Researching a New Paradigm 4 / 52

5 2.2. Design Thinking - Suunnitteluajattelu Design Thinking eli suunnitteluajattelu on luova prosessi tai ajattelutapa, joka etsii uusia ratkaisuja eteenpäin katsoen. Tyypillisesti se ei keskity parantamaan olemassaolevia ratkaisuja, vaan tutkii haasteita ja mahdollisuuksia löytääkseen niihin uusia, käyttäjistä lähteviä ratkaisuja. Business schools tend to focus on inductive thinking (based on directly observable facts) and deductive thinking (logic and analysis, typically based on past evidence). Design schools emphasize abductive thinking imagining what could be possible. This new thinking approach helps us challenge assumed constraints and add to ideas, versus discouraging them. 2 A.G. Lafley CEO, Procter & Gamble Design Thinking kuvataan usein kykynä yhdistää empatia, luovuus ja rationaalisuus, jotta vastataan paremmin käyttäjien tarpeita ja mahdollistetaan syntyvien, uusien ideoiden menestyminen. Design Thinking on luova prosessi, joka perustuu ajatuksien rakentamiselle ja synteesille - niiden osiin purkamisen sijaan. Alla on esitetty kaavio, joka kuvaa yhtä näkemystä Design Thinking-mallin toiminnasta karkealla tasolla.??? Divergointi Analyysi Tarpeet? Tarkkailu Ideointi Ratkaisu Synteesi Konvergointi Yksinkertaistettu esitys Design Thinking-mallista. Laajemmin Design Thinking ei ole niinkään malli tai prosessi, kuin ajattelutapa tai -kulttuuri - katso siis myös oheinen teksti. (Yksinkertaistettu malli, pohjautuu: Tim Brown, Michael Barry, Sara L. Beckman et al.) 2 LAFLEY, A.G. (2008), The Game-Changer: How You Can Drive Revenue and Profit Growth with Innovation 5 / 52

6 Suunnitteluajattelussa ideoinnin varhaisessa vaiheessa ei arvioida tai tuomita mitään ideaa. Tämä poistaa epäonnistumisen pelkoja ja kannustaa osallistumiseeen ideointi- ja prototypointivaiheessa. Lateraalia 3 tai Outside the Box -ajattelua kannustetaan prosesseissa, koska se johtaa luoviin ratkaisuihin. Organisaatio- ja johtamisen teorioissa Design Thinking eli suunnitteluajattelu on nähty osana A/D/A -ajatusmallia (architecture/design/anthropology). Andrew Jones on väittänyt, että A/D/A -malli on tyypillistä innovatiivisille, ihmiskeskeisille yrityksille, joissa se on korvannut perinteisemmät M/E/P -mallit (mathematics/economics/psychology). Jones on tutkinut yrityksiä kuten Southwest Airlines, Whole Foods, Starbucks ja Google. 4 Design Thinking hyödyntää muotoilun menetelmiä erilaisten haasteiden ratkaisussa varsinaisen teollisen muotoilun ulkopuolella. Menetelmiin kuuluvat muun muassa käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja uusien ideoiden luomisen menetelmät, visuaalinen kommunikaatio, synteesi ja prototypointi. Ratkaistava asia on tyypillisesti jokin muu kuin tuote - se voi olla esimerkiksi palvelu, organisatorinen tai sosiaalinen haaste. The term 'design thinking' has gained popularity because it makes it easier for those outside the design industry to focus the idea of design as a way of thinking about solving problems, a way of creating strategy by experiencing it rather than keeping it an intellectual exercise, and a way of creating and capturing value. Design thinking is more than a methodology. Design is a cultural way of thinking. It's important to understand its power, commit to evolving your culture, even restructuring the company, resourcing and rewarding those who practice design thinking. You can no longer tolerate those who shut down design thinking. We have to get rid of the devil's advocates and experts who own their domain to the detriment of innovation. 5 David Burney Vice President of Brand Communications + Design, Red Hat 3 De BONO, E (1992), Serious creativity: using the power of lateral thinking to create new ideas. HarperBusiness 4 Dr JONES, A (2008), The Innovation Acid Test. Axminster: Triarchy Press 5 haettu / 52

7 2.3. Crowdsourcing - Yleisöosallisuus, joukkoulkoistaminen eli joukkouttaminen Crowdsourcing (yleisöosallisuus, joukkoulkoistaminen eli joukkoistaminen) on yrityksen toimintojen ulkoistamista asiakkaiden suoritettaviksi. Asiakas otetaan osaksi prosesseja tuottamaan lisäarvoa yritykselle (ja itselleen). Yleisöosallisuuden tuottama rahallinen hyöty asiakkaalle on yleensä pieni. Yleisöosallisuuden lisäksi käytetään myös käännöstä joukkoulkoistaminen tai joukkouttaminen. Alkuperäisen termin crowdsourcing esitteli vuonna 2006 toimittaja Jeff Howe. 6 Howe esitteli uuden ymmärryksen siitä, miten suuret joukot voivat olla poikkeuksellisen tuottavia ja luovia, kun niille annetaan mahdollisuus muodostua jonkin niitä kiinnostavan asian ympärille. Yhtenä esimerkkinä hän esitteli istockphoton, joka on radikaalisti mullistanut valokuvien myymisen. Motivointikeinoina voidaan käyttää vertaisarvostusta tai asiakkaan näkyvyyttä heille merkityksellisessä ympäristössä. Muita motivointikeinoja ovat uuden oppiminen, hauskan pitäminen tai mahdollisuus osallistua mielenkiintoisten asioiden tekemiseen omaehtoisesti. Onnistuminen edellytys on niiden ihmisten löytäminen, jotka pystyvät luomaan tavoitteiden mukaisia tuloksia. Crowdsourcing-projekteissa osallistujien keskinäinen tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja luottamus on kyettävä ylläpitämään. Näiden yhteisöllisyyttä luovien ja säilyttävien arvojen ylläpitäminen onnistuu säännöillä, joiden tulee olla kaikkien tiedossa. Yrityksen on luotava luottamus itseään kohtaan samoin kuin asiakkaiden luottamus toisiaan kohtaan. Myöhemmin Jeff Howe on kuvannut crowdsourcing-mallia sosiaalisena käyttäytymisenä: ihmiset kerääntyvät yhteen suorittamaan ilmaiseksi tai hyvin pienillä korvauksilla tehtäviä, jotka aikaisemmin kuuluivat vain työntekijöille. Työvoima voidaan organisoida tehokkaammin yhteisönä kuin yhtiönä, 7 Yleisöosallisuuden ja Open Source -kehitysmallin erottaa se, että Open Source -kehitysmallissa tekeminen on yhteisöllistä ja sen aloittavat ja suorittavat vapaaehtoiset. Yleisöosallisuudessa yritys itse ulkoistaa omia tehtäviään, eli aloite on yrityksellä. Tavallisesta ulkoistuksesta erotuksena tehtäviä suorittavat ennaltamäärittelemättömät tahot tai yksilöt. Kyseessä saattavat olla amatöörit tai vapaaehtoiset - tai asiantuntijat vapaa-ajallaan - toisaalta tehtävää saattaa myös suorittaa teetättäjälle aikaisemmin tuntematon yritys. 6 HOWE, J, (2006), The Rise of Crowdsourcing. Wired magazine, June HOWE, J. (2008), Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business 7 / 52

8 2.4. Co-creation Co-creation on aktiivinen, luova ja sosiaalinen prosessi, joka perustuu tuottajien ja käyttäjien yhteistyöhön. Arvo syntyy lisääntyvässä määrin yrityksien ja asiakkaiden yhteistyössä, ei yritysten sisällä. Äärimmilleen vietynä se esitetään muodossa N=1, eli kohderyhmä on yksittäinen käyttäjä. 8 Aloitteen on tehnyt yritys luodakseen arvoa asiakkailleen. 9 Tässä se eroaa yleisöosallisuudesta eli Crowdsourcing-mallista, jossa selkeämmin on esillä yrityksen tehtävien ulkoistusnäkökulma kuin käyttäjän käytön yhteydessä syntyvän arvon korostaminen. Co-creation matriisi, Promise Corporation & LSE Enterprise. 8 PRAHALAD, C.K. ja KRISHNAN, M.S. (2008), The New Age of Innovation: Driving Cocreated Value Through Global Networks 9 Promise Corporation & LSE Enterprise, (2009), Co-creation: New pathways to value, An overview 8 / 52

9 2.5. Social Innovation - Sosiaalinen innovaatio Sosiaalisilla innovaatioilla tarkoitetaan sellaisia säännösjärjestelmien, politiikan, organisatoristen rakenteiden ja toimintamallien uudistuksia, jotka parantavat yhteiskunnan taloudellista ja sosiaalista suoritusja toimintakykyä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. 10 Sosiaaliset innovaatiot ja yhteiskunnan rakenteellinen uudistumiskyky vaikuttavat merkittävästi kansantalouden ja yhteiskunnan pitkän aikavälin menestykseen. Sosiaalisten innovaatioiden syntyprosesseja ja niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia on kansainvälisestikin tutkittu hyvin vähän. Sosiaaliset innovaatiot ovat tulleet kielenkäyttöön vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana, vaikka ne kattavat valtavan ison alueen palveluista, palvelujen järjestämisestä, lainsäädännöstä tai ihmisten arkielämän toiminnasta. 11 Stakesin Hannu Hämäläinen antaa esimerkin sosiaali- ja terveydehuollon sosiaalisista innovaatioista: Sosiaali- ja terveydenhuollon sosiaalinen innovaatio on yksilön, ryhmän, yhteisön ja/tai verkoston luovan toiminnan tuloksena syntynyt uusi idea, joka johtaa lisäarvoa tuottavaan tulokseen yksilön tai yhteisön hyvinvoinnissa, terveydessä tai palvelujärjestelmässä. 12 Hannu Hämäläinen, Stakesin innovaatiohankkeen johtaja 2.6. Service Design - Palvelumuotoilu Palvelumuotoilu tarkoittaa palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetelmin. Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on palvelukokemuksen (Service Experience) käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. Asiakkaan palvelukokemuksen rakennuspalikoina ovat palvelun kontaktipisteet (Service Touchpoints), palvelutuokiot (Service Moments) ja palvelupolku (Service String, Customer Journey). 13 Palvelumuotoilussa kaikkien kontaktipisteiden tulee olla harkittuja palvelun osakokonaisuuksia. Ne tulee suunnitella niin, että ne muodostavat selkeän, johdonmukaisen ja yhdenmukaisen palvelukokemuksen. Tämä on tärkeää, koska asiakkaiden huomio palveluissa kohdistuu nimenomaan kontaktipisteisiin - kaikkeen siihen, mitä hän voi aistia ja kokea. On huomioitava, että kenenkään palvelukokemusta ei sinänsä voi suunnitella ja määrittää etukäteen, sillä kokemuksiin sisältyy henkilökohtaisia merkityksiä, arvoja ja odotuksia. Palvelukokemuksen suunnittelulla tarkoitetaankin sitä, että halutaan luoda oikeanlainen ympäristö ja työkalut tapahtumille ja toiminnoille, jotta kokemusta voidaan ohjata tavoiteltuun suuntaan nan_uudistumiskyky_ja_taloudellinen_menestys.htm, haettu haettu haettu KOIVISTO, M, (2007), Mitä on palvelumuotoilu? Muotoilun hyödyntäminen palvelujen suunnittelussa, TAIK 14 haettu / 52

10 3. TAUSTA Muotoilu 2005! oli valtioneuvoston muotoilupoliittinen ohjelma, jonka tavoittena oli edistää elinkeinoelämää ja sen kilpailukykyä muotoilun keinoin. Ohjelman seurantaryhmä esitti seuraavat johtopäätökset ohjelman toteutumisesta vuonna 2004: Muotoilu 2005! -ohjelma oli kokonaisuudessaan lähtenyt toteutumaan laajalla rintamalla. Tekesin teollisen muotoilun teknologiaohjelma ja Suomen Akatemian teollisen muotoilun tutkimusohjelma olivat ainutlaatuisia kokonaisuuksia, tutkimusaiheiltaan relevantteja ja loivat perustan muotoilun uudistumiselle. Koulutuksen ennakointihanke linjasi koulutuksen kehittämisen suuntaviivat. Muotoilutoimistojen liiketoiminnan kansainvälistämisen nähtiin muodostavan jatkossa ison haasteen. Muotoilujärjestelmän kehityksen vauhdittuminen edellyttää viestintään panostamista. Seurantaryhmä totesi muotoilujärjestelmän kehittyneen laajalla rintamalla. Muotoilujärjestelmän kehitykseen oli saatu kytkettyä keskeiset toimijat itse muotoiluyhteisön ulkopuolelta. Tämä lisäsi kehityksen dynamiikkaa ja kasvatti luottamusta muotoilua kohtaan. Merkittävä määrällinen kasvu oli saavutettu lyhyessä ajassa muotoilututkimuksen alueella. Vertailu tutkimuksesta käytävään kansainväliseen keskusteluun osoitti Suomessa asetetut tutkimusongelmat relevanteiksi ja ajankohtaisiksi. Erityisen tärkeänä seurantaryhmä piti liikkeelle saadun kehityksen jatkon turvaamista. 15 Muotoilu 2005! -ohjelman ja mainitun Tekesin Teollisen muotoilun teknologiaohjelma ( ) MUOTO 2005:n päättymisen jälkeen muotoilun käsite ja toimintaympäristö ovat kuitenkin muuttuneet nopeasti. Strategisen muotoilun käsite liitettiin aikaisemmin yrityksen strategian jalkautukseen tuotteisiin liittyvien muotoiluratkaisujen ja brändinhallinnan kautta. Tällaisen strategisen muotoilun rinnalle on syntynyt uusi käsite, Design Thinking. Siinä muotoilun näkökulmaa käytetään ratkaisemaan haasteita, jotka eivät liity tuotteisiin. Muita muutoksia, jotka ovat nousseet esiin teknologiaohjelman jälkeen ovat palvelumuotoilun syntyminen ja avoimen innovaation haasteet. Avoin innovaatio yhdistetään muotoilun käyttöön mm. Virginia Achan tutkimuksessa: Our analysis indicates that design provides the translation of understanding and expectation between organisations engaged in open innovation practices. The findings demonstrate that firms which actively undertake design activities for innovation and which use design to control the innovation process, are more likely to also pursue open strategies for innovation 16 Virginia Acha, SAARELA, LAPPI, TUUKKANEN, (2004), Muotoilu 2005! -ohjelman seurantaryhmän raportti, Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:11 16 ACHA, V, (2008), Open by Design: The Role of Design in Open Innovation. Department for Innovation, Universities & Skills, UK 10 / 52

11 Muotoilun koulutus on myös ohjelman jälkeen muuttunut. Tästä esimerkkejä ovat uudet koulutusohjelmat kuten Master of Design in Strategic Foresight and Innovation 17 Kanadassa, muotoilukoulutuksen yhdistäminen muihin - kuten tänä vuonna Design Thinking -agendalle perustettu koulutus Singaporessa 18 tai jo 2003 perustettu d.school 19 Stanfordissa. Se ei tähtää perinteisen muotoilun roolin - muodonantamisen - koulutukseen: We want the d.school to be a place for Stanford students and faculty in engineering, medicine, business, the humanities, and education to learn design thinking and work together to solve big problems in a human centered way. 20 Myös Suomessa muutos näkyy jo. Aalto-yliopiston myötä muotoilun käsite muuttunee Suomessakin jatkossa nopeammin. Muotoilun uusiin rooleihin vaikuttaa se, missä määrin muotoilua integroidaan kaikkeen opetukseen ja toisaalta se, miten eri roolit suuntautuvat Aallon sisällä: Uuden osaamisen pajoista Design Factory painottuu tuotekehitykseen, Media Factory media-alaan ja Service Factory korkean lisäarvon palveluihin. Suomen tasolla Aalto-yliopisto ei yksin riitä - muotoilun uusia rooleja on edistettävä laajemmin: ETLA:n tutkimushankkeen osana toiminut visioryhmä ehdottikin jo vuonna 2006, että muotoilu tulisi saada nykyistä voimakkaammin mukaan liikkeenjohdon ja teknisen alan koulutusohjelmiin. Koulutuksen laatua pitäisi myös parantaa ja sen kansainvälisyyttä lisätä. 21 Muotoiluala on kuitenkin edelleen Suomessa pieni ja taantuma saattaa kutistaa sitä entisestään. Alan toimijat ovat pieniä. Kysynnän puolella strategisesti muotoilua hyödyntävä kärki on kapea, muutamien yritysten varassa. Suomessa muotoilualojen yhteenlaskettu liikevaihto oli 122 milj. vuonna Siitä teollisen muotoilun osuus oli 47,3 milj.. 22 Haasteena on kuitenkin se, että tilastointi on puutteellista eikä se ole yhteismitallista eri valtioiden kesken. Suomessa teollisen muotoilun luokkaan kuuluvat myös taideteollisuuden yritykset TOL toimialaluokituksen mukaan. Muotoilupalveluja tarjoavien yritysten toiminta eroaa kuitenkin täysin taideteollisuudesta. Tulevaisuuden ennakointi ja siihen pohjautuva uuden liiketoiminnan suunnittelu - toisaalta yrityksien tai julkisen sektorin toimintojen käyttäjälähtöinen suunnittelu ja avoin innovaatio sekä sosiaaliset innovaatiot ovat usein esillä muuttuvan roolin kuvauksissa. Muutos on alkanut teknologiaohjelman jälkeen ja on käynnissä parasta aikaa. Innovaatipolitiikka ja koulutusjärjestelmät kaipaavat muutoksia. 17 Ontario Collge of Art & Design 18 University of Technology and Design, Singapore 19 The Hasso Plattner Institute of Design at Stanford University 20 haettu LINDSTRÖM, NYBERG, YLÄ-ANTTILA (2006), Ei vain muodon vuoksi Muotoilu on kilpailuetu, ETLA B ALANEN, A, (2009), Yritysten muotoilutoiminta: Omin voimin vai ostopalveluilla? Tieto&trendit 2/ / 52

12 Myös Suomen vuoden 2008 kansallinen innovaatiostrategia korostaa kysyntä- ja käyttäjälähtöisyyttä kaikessa innovaatiotoiminnassa. Käyttäjälähtöisyys on muotoilussa keskeinen näkökulma. Keskusteluissa muotoilun roolin muutoksista on tämän näkökulman ja muotoilun työkalujen käyttämisen mahdollisuuksia korostettu tuotekehityksen ulkopuolella. Design as a tool for innovation has developed rapidly in recent years, resulting notably in concepts such as strategic design, design management and design thinking. Innovation policy and support, as well as education systems, have not yet caught up with these developments. 23 Yllä esitetty sitaatti on Euroopan komission huhtikuussa 2009 julkaisemasta dokumentista Design as a driver of user-centred innovation. Komissio järjesti julkisen kuulemisen (535 vastaajaa), jonka tulokset sitovat muotoilun roolin selkeästi innovaation osaksi: 91 % vastanneista organisaatioista piti muotoilua erittäin tärkeänä EU:n talouden kilpailukyvylle, 96 % näki, että muotoilun tukemiseksi tehtyjen aloitteiden tulisi olla kiinteä osa yleistä innovaatiopolitiikkaa, 91% piti tärkeänä, että muotoilun tukemiseksi tehtävät aloitteet tulisi ottaa EU:n tasolle jäsenvaltioiden ja aluellisen tason lisäksi. 74 % oli sitä mieltä, että muotoilun tulisi olla osa EU:n innovaatiopolitiikkaa. 24 OECD:n innovaatiostrategian raportti julkaistaan keväällä Siinä odotetaan käsiteltävän innovaation muuttuvaa luonnetta - ja myös muotoilun roolia siinä. Teknologian ja tuotteiden ulkopuolelle suuntautuva innovaatiotoiminta edellyttää muotoilulta uutta roolia ja uusia osaamisia. Non-technological, organisational and social innovation are increasingly in the spotlight. In recent years, the notion of innovation has broadened. In particular, interest has grown in non-technological forms of innovation for example organisational changes, marketing and design and their contribution to productivity growth. 25 Tämän selvityksen on tilannut Luovan talouden strateginen hanke Työ- ja elinkeinoministeriöstä. Selvityshankkeessa pyrittiin tutkimaan, kenen asia uusi muotoilu on ja mikä on sen toimintakenttä. Hanke on pohjaselvitys muotoilun muuttuneesta roolista. Kartoituksessa tutkittiin muotoilun uuden roolin tilannetta Suomessa sekä selvitettiin muotoilun uuden kentän toimijat, niiden roolit ja tehtävät nykytilanteessa. Tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin haastattelujen ja kirjallisuuslähteiden avulla. Tavoitteena oli löytää kuvauksia muotoilun uudesta käsitteestä, kartoittaa muotoilun uutta toimijakenttää ja toimintarakenteita markkinoiden murroksen näkökulmasta. Haastattelujen avulla selvitettiin näkemyksiä eri toimijoiden rooleista ja tehtävistä muotoilun kentässä. Selvityksessä hahmotetaan muotoilun uuden käsitteen merkitystä elinkeinopoliittisesta näkökulmasta. 23 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (2009), Commission staff working document: Design as a driver of user-centred innovation. 24 Results of the public consultation on design as a driver of user-centred innovation (October 2009) OECD (2009), 2009 Interim Report on the OECD Innovation Strategy: AN AGENDA FOR POLICY ACTION ON INNOVATION 12 / 52

13 4. MENETELMÄT 4.1. Työpajat Selvityshankkeessa käynnistettiin työpajalla Muotoilun muuttuva rooli Seminaarin ja työpajan järjestivät yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriö, opetusministeriö, Design Forum Finland ja Luova Suomi. Työpajassa haettiin ryhmissä muotoilun roolin muutoksia yrityksien ja koulutuksen näkökulmista. Läsnä oli reilut 50 muotoilualan edustajaa kouluista, järjestöistä ja alan yrityksistä. Työpajan keskusteluista valittiin haastatteluja varten aihealueiksi: Mikä on muotoilun rooli nyt - ja onko se muuttumassa tulevien vuosien aikana? Vaikuttavatko sosiaaliset innovaatiot ja avoimet innovaatioprosessit muotoilun arvoketjuun? Voiko muotoilu olla mukana, kun kehitetään uutta liiketoimintaa? Vastaako muotoilun asiantuntijoiden osaaminen muiden osaamisalueiden tarpeisiin? Voiko sitä laajentaa? Onko muotoilun perustietämys riittävä muilla osaamisalueilla? Voiko muotoilu tukea palvelujen kehitystä? Voiko julkisella sektorilla olla rooli muotoilun tukemisessa? Toinen työpaja järjestettiin Rovaniemellä: Muuttuvat muotoilun kentät, Työpaja muotoilun edistämisestä järjestettiin Työpajassa etsittiin tuoreita näkemyksiä muotoilukentän tilaan Suomessa. Työpaja käynnisti samalla Lapin oman muotoiluohjelman valmistelun. Valmistelusta vastasi Lapin yliopisto. Työpajan toteuttivat yhteistyössä Aluekehitysohjelman kansallinen Kulttuuri ja luovat alat -verkosto, Lapin yliopisto ja Rovaniemi Design Week. Työpajassa oli mukana Lapin yliopiston henkilökuntaa ja opiskelijoita, kaikkiaan noin 40 osallistujaa. Työpajassa ryhmät loivat viisi skenaariota muotoilun roolista vuodelle 2015: Muotoilun koulutus on muuttunut. Muotoilu toimintona on selkeästi murtautunut tuotemuotoilun ulkopuolelle. Muotoilija on DESIGN THINKER, näkökulma- ja menetelmäosaaja, ei muodonantaja. Palvelumuotoilu on muodostunut omaksi, vahvaksi alakseen. Muotoilu on arkipäivää. Se on automaattisesti must -asia Lapin yritysten toiminnassa Case-esimerkit Selvityshanketta varten kerättiin esimerkkejä muotoilun uusista rooleista. Nämä case-esimerkit toimivat aiheiden lisäksi pohjana haastatteluille. Niitä käytettiin pohjustamaan keskusteluja muutoksista ja tilanteesta Suomessa. Case-esimerkit on esitelty omassa kappaleessan myöhemmin Haastattelut Haastateltavaksi kutsuttiin muotoiluun suoraan sidoksissa olevien roolien lisäksi uuden liiketoiminnan kehittämisen, tuotekehityksen, palveluliiketoiminnan, markkinoinnin ja yleisjohdon vastuuhenkilöitä. Haastattelut suoritettiin henkilökohtaisesti, keskustelumuotoisesti. Pieni osa haastatteluista suoritettiin myös puhelinhaastatteluina. Kutsutuista haastatteluihin osallistui kaikkiaan 35 kpl syys-, loka- ja marraskuun aikana Näistä 20 antoi luvan haastattelujen esittämiseen nimillään - nimiluettelo on kappaleessa 8. Haastateltavat tulivat järjestöistä (4 haastateltua), koulumaailmasta (4), tuotelähtöisistä yrityksistä (12), julkiselta sektorilta (4) ja palvelualan yrityksistä (11). Yrityksistä pyrittiin valitsemaan mahdollisimman eri kokoisia ja eri aloilla toimivia. 13 / 52

14 4.4. Analyysi ja ryhmittelytavat Haastattelut purettiin ryhmittelemällä haastatellut kahden ryhmittelymallin mukaan: Vastaajan taustaorganisaation ja alla esitellyn D1.0...D4.0 -mallin mukaan. Lisäksi haastatteluissa haettiin muotoilulle vastaajan koekemaa roolia Anna Valtosen väitöskirjassaan esittämän tasomallin mukaan. Näistä saatiin näkemyksiä muotoilun roolin koettujen erojen taustoista. Lisäksi analyysivaiheessa kerättiin usein toistuneista aiheista korit, jotka on avattu lainauksina tässä selvityksessä Taustaorganisaatio Haastateltujen taustaorganisaatiot jaettiin ryhmiin: julkinen sektori, järjestöt, koulutus/tutkimus ja yritykset. Edelleen yritykset jaettiin tuote- ja palveluyrityksiin NextDesign Leadership Insitute: Design Design 4.0 NextDesign Leadership Institute on oman kuvauksensa mukaan perustettu vuonna 2002 auttamaan muotoilualan kouluttajia ja ammattilaisia kaikkialla valmistautumaan poikkitieteellisen muotoilun ja innovaation vetämiseen 2000-luvulla. Sillä on kolme fokusaluetta: NextD Education, NextD Research ja NextD Conference. 26 NextDesign Leadership Insitute ja sen taustalla vaikuttava konsulttiyritys Humantific olivat Helsingissä Muotoilun muuttuva rooli -työpajan alustajana. GK VanPatter esitteli ajatuksia muotoilun uusista rooleista; NextDesign Leadership Insitute on jakanut muotoilun neljään tasoon: Perinteinen muotoilu (Design 1.0, D1.0) Tuote- ja palvelumuotoilu (Design 2.0, D2.0) Organisaatiotason muutoksen suunnittelu (Design 3.0, D3.0) Sosiaalisen muutoksen suunnittelu (Design 4.0, D4.0) NextD 17 Copyright 2009 NextDesign Leadership Institute. All Rights Reserved. GK VanPatter, NextDesign Leadership Institute: Design Strategy Workshop, Helsinki, / 52

15 Tässä mallissa D1.0 on käsityö- tai taidelähtöistä suunnittelua, jossa luovat yksilöt tai muotoilijoiden ryhmät suunnittelevat tuotteille estetiikkaa työskennellen muilta suljetussa prosessissa. D2.0-roolissa muotoilu on osa moniammatillisia ryhmiä ja toimii osana tuote- tai palvelukehitystä. Muotoilu suuntautuu yrityksien tarjooman suunnitteluun: haasteet kohdistuvat käyttökokemukseen, tuotteisiin ja palveluihin. Mukana on usein käyttäjälähtöinen suunnittelu ja asiantuntijarooli muotoilulle. Mm. globalisaatio ja teknologian jokapäiväistyminen ovat Humantificin mukaan edesauttaneet D3.0-rooliin syntymistä muotoilulle. Siinä suunnittelun kohde ei ole tuote tai palvelu, vaan mikä tahansa strateginen ongelmanratkaisu - usein teollisuuden alan, organisaation tai järjestelmätason haasteiden parissa. Sitä pyritään ratkaisemaan moniammatillisissa ja moni-organisatorisissa (avoimissa) ryhmissä (participatory co-creation). Muotoilun rooli on tuoda tällaiseen ratkaisuun käyttäjänäkökulma ja muotoilun työkaluja kuten synteesi, visualisointi ja erilaiset ideointitavat. Avoimen innovaation mallit tulevat mukaan D3.0:ssa. D4.0:ssa avoimen innovaation mallit laajenevat, kun mukaan otetaan sosiaaliset aspektit. Humantificin mukaan tällöin ratkaistaan esimerkiksi valtion tai yhteiskunnan haasteita. Mukana on D3.0 roolin (useiden) organisaatioiden lisäksi erilaisia eturyhmiä tai yksilöitä, joita asia koskee Anna Valtonen: muotoilun roolit eri aikakausina Taideteollisessa korkeakoulussa vuonna 2007 tarkastettu Anna Valtosen väitöskirja määrittelee muotoilijoiden ammattikunnan toimenkuvan muutoksia. Tutkimuksen aiheena oli suomalaisen muotoilun muutos 1990-luvulta vuoteen Väitöskirjan mukaan yhdeksänkymmentäluvun lama muutti teollisuuden rakenteita, pakotti yritykset etsimään uutta kilpailukykyä ja lisäsi muotoilun käyttöä. Väitöstutkimuksen mukaan muutokset teollisuudessa ja yhteiskunnassa olivat johtaneet muotoilijoiden työn voimakkaaseen erikoistumiseen. Vertailu roolien ryhmittelyjen välillä Vertailuna NextDesign Leadership Insitute:n malliin voidaan karkeasti yleistää, että Suomessa 1950-luvulla syntynyt muotoilun esteetiikkaan keskittyvä, luova rooli vastaa lähinnä määritelmää D1.0. Tuotekehitykseen ja mekaniikkasuunnitteluun 60-luvulla integroitunut muotoilun rooli oli ensiaskel kohti D2.0:aa, moniammatillista tuotekehitysroolia. Tätä jalostivat 70-luvun ergonomiavetoinen käyttäjäymärryksen rooli ja 80-luvulla muotoilun tuoteportfolioita koordinoiva rooli. NextDesign Leadership Insitute:n mallissa myös 90-luvun brändinrakennus (Design for creating experiences for customers) lukeutuu yhä D2.0:aan. Väitöskirjassa muotoilun Suomessa tunnistetut roolit eri aikakausina ovat tuotekeskeisiä. Strateginen muotoilukin keskittyi aikaisemmin tuoteportfolion hallintaan ja brändin rakentamiseen asiakaskokemuksien kautta. Seuraavalla sivulla esitetyssä kuvassa uusin, nyt käynnissä oleva muutos koskee immateriaalisia asioita: innovaatiota ja kilpailukykyä globaalissa kilpailussa. Muotoilun uudeksi rooliksi on kirjattu Design as innovation driver. Tämä muutos on kesken, ja rooli on osa NextDesign Leadership Insitute:n roolien D3.0 ja D4.0 kuvausta. 15 / 52

16 Create Meaningful Experiences. Valtonen: Different roles for the designer and typical statements on design 27 Alin taso, muotoilu luojana (D1.0) on käsityötaustainen, esteettinen rooli. Se on laajentunut 60-luvulla Suomessa yhteistyöllä insinöörien ja markkinoinnin kanssa, kohti tuotekehityksen roolia (D2.0) luvun ergonomiakeskeinen muotoilun rooli on askel kohti käyttäjäkeskeisyyttä luvun tuoteportfolion eli yrityksen tarjoamien tuotteiden muodostaman tuoteperheen hallinnointi siirsi muotoilua kohti koordinoivaa roolia. 90-luvulla brändinrakennus tähtäsi käyttäjien kokemuksen suunnitteluun - mm. tuotteen ulkonäkö ja sen myyntiympäristö ja pakkaukset tuli linjata brändinrakennuksen yhteneväisiksi työkaluiksi. Edelleen on kyse yrityksen tuotoksen (tuotteiden ja palveluiden) suunnittelusta luvulla on Suomessakin siirrytty muotoilun roolissa kohti globaalin kilpailukyvyn ja uudistumisen suunnittelua. Tämä rooli voi suuntautua esimerkiksi organisaatioiden tai toimintatapojen suunnitteluun pois tuotteista. Kuvaavaa on, että vuonna 2007 rooli on yhä merkitty kysymysmerkillä - muutos on kesken. 27 VALTONEN, A. (2007), Redefining industrial design - Changes in the Design Practice in Finland, Taideteollinen korkeakoulu 16 / 52

17 5. CASE-ESIMERKIT Case-esimerkkien avulla pohjustettiin haastatteluja - niistä haettiin esimerkkejä muotoilun uusista rooleista ja vastaajien näkemystä roolien mielekkyydestä ja vaikutuksista Suomessa. Maailmalla yksi tunnetuimmista case-esimerkkien julkaisijoista on Design Council (UK), joka ilmoittaa olemassaolonsa kansalliseksi motiiviksi johtajien auttamisen muutoksessa, jossa näistä tulee maailman parhaita muotoilun käyttäjiä, tukenaan kyvykkäimmät muotoilun ammattilaiset Järjestelmä sairaanhoidon palveluinnovaatioille: Kaiser Permanente (HMO) Tausta Kaiser Permanente (KP) on HMO (Health maintenance organization) Yhdysvalloissa. Se on perustettu 1945 ja työllistää nykyisin lähes ihmistä 30. Vuonna 2003 tehdyn pitkäntähtäimen kasvusuunnitelman päätavoitteisiin kuuluivat nykyisen potilaskannan kasvattaminen paremman tarjooman kautta - ja laajat kustannussäästöt. KP:n pelkona oli, että saavuttaakseen tavoitteet he joutuisivat korvaamaan suurimman osan sairaaloistaan uusilla, kalliilla rakennuksilla. Yhteistyö innovointiin ja innovaatioprosesseihin keskittyvän muotoilutoimisto IDEO:n kanssa johti oivallukseen, joka muutti suunnitelman. Yksittäisestä kehityshankkeesta saatu tieto vakuutti KP:n siitä että investoinnit on suunnattava potilaskokemuksen ja palveluiden kehittämiseen, ei uusiin rakennuksiin. KP on pyrkinyt siirtymään yksittäisistä innovaatio- ja kehitysprojekteista kokonaisvaltaisemman innovaatioinfrastruktuurin luomiseen. KP:n sisäinen innovaatioyksikkö on luonut järjestelmän, joka parantaa kehittämishankkeiden laatua ja vähentää riskejä. Se pohjautuu muotoilualalta lähtöisin oleviin menetelmiin. KP:n innovaatioyksikkö tuo prosessiin systeemiosaamisen ja käyttäjä substanssiosaamisen. Rakentamalla prototyyppejä kehitettävistä kohteista innovaatiotiimi pystyy tarkkailemaan toimintaa ja keräämään kokemuksia vasta konseptiasteella olevasta hankkeesta. KP:n innovointiprosessi perustuu menetelmiin kuten aivoriihi, prototypointi, kenttätestaus, tarkkailu, tarinan luominen ja synteesi. KP määrittelee, että prosessiin osallistuvien ihmisten on oltava avoimia, riskinottokykyisiä, estottomia ihmisiä. KP:n innovaatioyksikölle on toteutettu oma mallisairaala 31, jossa voidaan simuloida eri yksiköiden toimintoja ja näiden asettamia vaatimuksia. Tiloja ja malleja hyödynnetään Kaiser Permanenten uusissa sairaalahankkeissa siten, että kaikki rakennettavat tilat perustuvat alunperin innovaatiolaboratoriossa kehitettyihin ja testattuihin prototyyppeihin, joita sitten monistetaan muualle. Yksikössä tehdään myös tuotekehitysyhteistyötä yhteistyössä laitevalmistajien kanssa. Kun tiloja voidaan koekäyttää ennen niiden rakentamista valmiiksi sairaalaksi, vältetään virheitä ja saadaan toteutettua usean sukupolven innovaatiot yhdellä kerralla Esimerkki palveluinnovaatiosta Yhtenä esimerkkinä kehityshankkeista KP:n innovaatiojärjestelmässä on julkisuudessa usein esitetty sairaanhoitajien raportointiprosessin kehittämishankkeen. Sairaanhoitajien vuoronvaihto voi aiheuttaa suuria haasteita potilaiden kokemuksen ja vuoronvaihdon sujuvuuden kannalta. Työvuoron vaihtuessa hoitajien on välitettävä kriittistä tietoa toisilleen taatakseen hoidon turvallisuuden, laadun ja tehokkuuden 28 noudettu haettu haettu Sidney R Garfield Health Care Innovation Center 17 / 52

18 samanaikaisesti, kun he hoitavat juoksevia tehtäviä. Aikaisemmassa selvityksissä oli ilmennyt, että sairaanhoitajat tulivat minuuttia ennen hoitovastuunsa alkamista saadakseen raportin potilaista. Sekä hoitohenkilökunta että potilaat olivat huolissaan siitä, että raportoinnin aikana potilaita ei juuri valvottu eikä hoidettu. Lisäksi jokaisella sairaanhoitajalla oli oma tapansa priorisoida ja kommunikoida tietoa. Vuoronvaihdolla oli vaikutusta myös vuoronvaihtoa edeltävään aikaan, kun kaikki toimet piti saada kiireellä valmiiksi Toimenpiteet IDEO:n ja KP:n seurasivat vuoronvaihdon nykykäytäntöjä neljässä sairaalassa ympäri vuorokauden, ymmärtääkseen, miten tieto välittyy. Alustavan tiedonkeruun ja nykyisten käytäntöjen tarkkailun pohjalta työntekijöistä, potilaista ja asiantuntijoista koostuvat ryhmät ideoivat lyhyessä ajassa vaihtoehtoisia ratkaisuja. Ratkaisuja syntyi kaikkiaan n. 400 kappaletta, osa hyvinkin radikaaleja ideoita. Suuri osa ideoista kohdistui siihen, että tiedon on oltava nopeammin saatavissa ja sen käsittelyn tulisi olla vähemmän paikkasidonnaista. Ideoiden pohjalta innovaatiotiimi kehitti prototyyppejä uusista käytännöistä. Niitä testattiin kolme viikkoa koeyksikössä joka vuoronvaihdon yhteydessä. Prototyyppiä säädettiin kokemusten perusteella - sairaanhoitajat osallistuivat kehitykseen ja pääsivät näin itse vaikuttamaan voimakkaasti lopputulokseen. Kuva IDEO:n verkkosivustolta: Uudessa mallissa ennen vuoronvaihtoa vastaava hoitaja listaa seuraavan vuoron tavoitteet. Vuoronvaihto siirrettiin osaston kansliasta potilaiden ääreen. Potilashuoneisiin tehtiin taulut, joista kävi ilmi potilaiden tilat ja tavoitteet. Lisäksi luotiin yksinkertainen tietojärjestelmästä tulostettava lista, josta sai hyvin 18 / 52

19 nopeasti kuvan kaikista osastolla olevista potilaista. Vuoron aikana kirjaukset tehtiin mukana kuljetettavaan tietojärjestelmään, josta tiedot saatiin koottua taas seuraavaan vuoronvaihtoon. Uutta mallia testattiin viikon ajan kahdessa eri sairaalassa, kolmen viikon päästä aloitettiin ensimmäinen tuotantokäyttöönotto. Vuoronvaihtoon valmistautumisen aika lyheni 17 minuutista 9 minuuttiin, varsinainen vaihto piteni 8 minuutista 10 minuuttiin, mutta aika uuden vuoron ensimmäisestä kontaktista potilaaseen lyheni dramaattisesti 43 minuutista 12 minuuttiin. Neljästä ideointivaiheessa mukana olleesta sairaalasta kolmessa malli otettiin käyttöön innostuneesti, yhdessä palattiin aiempaan malliin. Siellä ei oltu riittävän muutoshaluisia, vaan haluttiin pitäytyä turvallisessa vanhassa tavassa toimia. Uusi malli levisi spontaanisti yhdeksään muuhun sairaalaan, lisäksi useat sairaalat ottivat yhteyttä innovaatioyksikköön saadakseen tietää, miten malli voidaan ottaa käyttöön. Käyttöönotto valmisteltiin 30 sairaalassa Tulos KP päätti ottaa järjestelmän käyttöön kaikissa sairaaloissaan. Innovaatiotiimi valmisteli käyttöönottomallin, jonka mukaan mukaan järjestelmä integroitaisiin eri kohteisiin, apuna käytettiin IHI:n Rapid Scale Up menetelmää. KP käyttää sekä bottom-up että top-down kehittämisstrategiaa. Näiden lähtökohdat ja menetelmät eroavat toisistaan, molempia tarvitaan. Top-down mallin ehdoton edellytys on data ja mittarit, jolla tilannetta ennen ja jälkeen analysoidaan. Analyysit ovat suotavia myös bottom-up -mallissa, mutta joskus ongelma on niin selvä, että pitkälle vietyä, systematisoitua data-analyysiä ei tarvita. Bottom-up mallissa vastuu on paikallisilla toimijoilla (yksiköillä itsellään), top-down -mallissa ylemmällä taholla. Vuororaportin kehittämisen osalta käyttöönotto lähti alkuun liikkeelle bottom-up, mutta vaati myöhemmin top-down -asetelmaa. Jälkimmäinen oli mallin levittämisessä huomattavasti spontaania käyttöönottoa tehokkaampi. Olennainen edellytys on johdon sitoutuminen tavoiteltavaan muutokseen. Järjestelmä on palkittu muun muassa Institute of HealthCare Improvement:n Best Practice ja Spark Awards palkinnoilla. 19 / 52

20 5.2. Liiketoimintaidean kehitys: Sermo 32 Kirurgi Daniel Palestrant joutui itse selkävamman vuoksi kuukausien ajaksi potilaan rooliin. Tällöin hän huomasi, että uudet tekniikat, joita edelläkävijä-lääkärit kehittivät, leviävät hitaasti käyttöön: niiden laaja käyttöönotto vie usein vuosia. Hänen ideansa oli luoda yhteisö, jossa lääkärit voisivat verkkopalvelussa keskustella ideoista. Ja yrityksiltä voitaisiin veloittaa osallistumisesta näihin edelläkävijöiden keskusteluihin. Pelkkä idea ei riittänyt investoreille. Sen sijaan, että olisi etsinyt käsiinsä perinteisen yrityskonsultin, Palestrant suuntasi New Yorkissa Humantific-yrityksen luo. Humantific on muotoilun menetelmiä muutoskonsultoinnissa käyttävä yritys. Siellä käytiin sarja neuvotteluja, joissa Palestrant selosti vuolaasti ideoitaan - oman luonnehdintansa mukaan vuodatus muistutti "älyllistä bulimiaa" - samalla kun Humantificin keulahahmot Elizabeth Pastor ja Garry VanPatter piirsivät raivokkaasti luonnoksia ja tekivät muistiinpanoja. Parivaljakko kokosi Palestrantin rönsyilevät ideat ja teki niistä valtavia julisteita, joiden kuvakkeet osoittivat, kuinka yrityksen eri osaset sopivat yhteen. Kaaviot kädessään Palestrant lähestyi riskipääomasijoittajia ja sai 40 miljoonaa dollaria alkupääomaa. Palestrantin luoma yhteisö on Sermo (www.sermo.com). Siinä on tällä hetkellä yli jäsentä ja sen on Yhdysvaltojen suurin lääkäriyhteisö verkossa. Maksavina asiakkaina ovat lääke- ja terveydenhuoltoalan yritykset, joille yhteisö tarjoaa maksullisia palveluja, kuten paneeleja ja kyselyjä lääkäreille. Kuva verkkosivustolta Uudistava suunnittelu tai muutoksen suunnittelu (transformation design) on nouseva ala, jossa yhdistyvät yrityskonsultointi ja teollisen muotoilun menetelmät. Humantific on esimerkki näistä uuden aallon Design Thinking -yrityksistä, jotka soveltavat hankalasti käsitteellistettävien immateriaalisten asioiden, kuten organisaatioiden tai liiketoiminta-ajatusten suunnitteluun samoja periaatteita kuin tuotteiden suunnitteluun. Samalla syntyy poikkeuksellista yhteistyötä suunnittelijoiden ja liike-elämän toimijoiden välillä. 32 haettu / 52

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20.

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20. Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2011 Visuaaliset muodot näkyvät verkossa s. 15 Tila virittää ihmiset s. 16 Design läpäisee koko tuotantoketjun s. 20 teema Hyvä muotoilu myötäilee käyttäjää

Lisätiedot

Muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyö

Muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyö Muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyö Yhteissuunnittelu Aalto-yliopiston yhteistyöprojekteissa Taiteen maisterin opinnäyte Sanna Tuononen Kevät 2013 Muotoilun laitos Aalto-yliopisto Mitä te nyt tuutte

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Joukkoistaminen ja verkon parvet nuorisotyön välineinä

OPINNÄYTETYÖ. Joukkoistaminen ja verkon parvet nuorisotyön välineinä OPINNÄYTETYÖ Joukkoistaminen ja verkon parvet nuorisotyön välineinä HypeCon-toiminta ja Impulssi-toimintamalli Mika Joensuu Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma YAMK (90 op) 04 / 2014 www.humak.fi

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Esa Hartman Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

MARIKA LÄHDEAHO PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSVERKOSTOSSA. Diplomityö

MARIKA LÄHDEAHO PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSVERKOSTOSSA. Diplomityö MARIKA LÄHDEAHO PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSVERKOSTOSSA Diplomityö Tarkastaja: prof. Miia Martinsuo Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknis-taloudellisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. syyskuuta

Lisätiedot

Kasvuparadigman muutos

Kasvuparadigman muutos Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija Rautiainen (toim.) Tekesin katsaus 250/2009 Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA

TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA Elisa Juholin TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA Työyhteisöviestintä TYVI 2010 Raportti II HAAGA-HELIA KEHITTÄMISRAPORTTEJA 1/2007 Elisa Juholin Työyhteisöviestinnän uusi agenda Työyhteisöviestintä TYVI

Lisätiedot

T R E N D I R A P O R T T I 1 2 0 1 2 Hiljainen signaali

T R E N D I R A P O R T T I 1 2 0 1 2 Hiljainen signaali T R E N D I R A P O R T T I 1 2012 Hiljainen signaali MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen.

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Parempi maailma vai paremmat tuotteet? Eksploratiivinen narratiivitutkimus käyttäjälähtöisestä innovoinnista

Parempi maailma vai paremmat tuotteet? Eksploratiivinen narratiivitutkimus käyttäjälähtöisestä innovoinnista Parempi maailma vai paremmat tuotteet? Eksploratiivinen narratiivitutkimus käyttäjälähtöisestä innovoinnista Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Anna-Maija Aalto 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle. MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä

Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle. MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä Helsinki 2001 1 Taitto: Pikseri Julkaisupalvelut ISBN 951-735-400-2 Edita Oyj Helsinki 2001

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos

Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos VTT TIEDOTTEITA 2593 Mika Nieminen, Ville Valovirta & Antti Pelkonen Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos Kirjallisuuskatsaus VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2593 Systeemiset innovaatiot ja

Lisätiedot

Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen. TupaTurva-loppuraportti. PäiviHämäläinen. MarinkaLanne. JereJännes JyriHanski.

Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen. TupaTurva-loppuraportti. PäiviHämäläinen. MarinkaLanne. JereJännes JyriHanski. EN NC CIIE CEE SC S S TT S N N O O 155 AR EA RC SSE CH HH RREE HII YY HNOLOG C C EE TS S VVI HT IGH ISSI HL I G Ikäihmisten tarvelähtöisten tarvelähtöisten Ikäihmisten palveluiden kehittäminen kehittäminen

Lisätiedot

Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa

Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa VTT TIEDOTTEITA 2585 Paul Buhanist, Laura Hakala, Erkki Haramo, Katri Kallio, Kristiina Kantola, Tuukka Kostamo & Heli Talja Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa Visiot ja käytäntö VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot