PALVELUHINNASTO Yhtymähallitus / 218 Liite nro 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUHINNASTO 2012. Yhtymähallitus 12.12.2011 / 218 Liite nro 1"

Transkriptio

1 PALVELUHINNASTO 2012 Yhtymähallitus / 218 Liite nro 1

2

3 Satakunnan sairaanhoitopiiri SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7 Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 Apuvälinetoiminta 9 Fysiatria ja kuntoutus 11 Ihotaudit 12 Keuhkosairaudet 13 Lastentaudit 14 Neurologia 16 Ravitsemusterapeutti 16 Sisätaudit 17 Syöpätaudit 21 OPERATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 22 Hammas-, suu- ja leukasairaudet 22 Kirurgia 23 Korvataudit 29 Naistentaudit ja synnytykset 31 Päiväkirurgia 33 Silmätaudit 35 Tehostettu hoito 38 PSYKIATRISEN HOIDON TOIMIALUE 39 Aikuispsykiatria 39 Lastenpsykiatria 40 Nuorisopsykiatria 41 SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALUE 42 Asumis- ja kuntoutuspalvelut 42 Työ- ja päivätoiminta 45 Asiantuntijapalvelut 46 LIITE 1 48 Apuvälinepalvelulaskutus kunnittain 48 3

4 Hinnoitteluperusteet Satakunnan sairaanhoitopiiri: Hinnoitteluperusteet Yleistä Kuntalaskutuksen perusteena ovat avohoidon osalta käynnit ja vuodeosastohoidon osalta hoitopäivät, hoitopaketit ja NordDRG jaksot. Edellä mainitut tuotteet on ryhmitelty hintaryhmiin, joiden lukumäärä vaihtelee erikoisaloittain. Hinnat perustuvat talousarvion 2012 mukaisiin kustannuksiin ja hinnaston valmistelussa tarkistettuihin suoritearvioihin. Hoitopäivä -, hoitopaketti -, NordDRG jakso- ja poliklinikkahinnat sisältävät laboratorio- ja kuvantamistutkimusten sekä leikkaustoimenpiteiden kustannukset. Jäsenkuntalaskutus tapahtuu kahden viikon välein ja perustuu toteutuneisiin käynteihin, hoitopäiviin, hoitopaketteihin ja NordDRG jaksoihin. Eräpäivät ovat kuukauden 12. ja 29. päivä. Avohoito ja puoliavoimet hoidot Avohoitokäynneiksi luetaan päivystys-, ajanvaraus- ja konsultaatiokäynnit. Konsultaatiokäynneillä tarkoitetaan sekä avo- että vuodeosastohoidon aikana tapahtuvia erikoisalojen välisiä konsultaatioita. Käynnin korvaava ajanvaraukseen perustuva soitto, kirjevastaus sekä paperi- tai telekonsultaatio on myös kuntalaskutettava käynti ja edellyttää aina kirjausta potilaan sairauskertomukseen. Avohoitokäynti on kuntalaskutettava käynti myös niissä tapauksissa, kun potilas siirtyy välittömästi poliklinikalta vuodeosastohoitoon. Psykiatrian puoliavointen hoitomuotojen kuntalaskutusperusteena on kuntoutuskodin ja päiväosaston hoitopäivä ja päivätoiminnan käynti. Apuvälinetoiminta Apuvälineiden laskutus hoidetaan apuvälinesopimuksen vuoden 2011 loppuun mennessä tehneiden kuntien osalta asukaslukuun perustuvalla vuosittain määräytyvällä apuvälinepalvelumaksulla. Potilaskäynneistä peritään hinnaston mukainen käyntikohtainen palvelumaksu. Muusta kuin palvelumaksuun sisältyvästä huolto- tai korjaustyöstä laskutetaan tuntitaksan mukaan. Niiden jäsenkuntien osalta, jotka eivät ole tehneet ko. sopimusta, erikoissairaanhoidon apuvälineet laskutetaan palveluntuottajien veloittamilla hinnoilla. Muista erikoissairaanhoidon apuvälinepalveluista peritään asukaslukuperusteinen perusmaksu. Potilaskäynneistä peritään hinnaston mukainen käyntikohtainen palvelumaksu. Muusta kuin perusmaksuun sisältyvästä huolto- tai korjaustyöstä laskutetaan tuntitaksan mukaan. Näön, kuulon ja hengityksen apuvälineet laskutetaan kaikilta kunnilta palveluntuottajien veloittamilla hinnoilla. 4

5 Satakunnan sairaanhoitopiiri: Hinnoitteluperusteet Päiväkirurgia Päiväkirurgia on yhden päivän hoitona toteutettavaa ajanvaraukseen perustuvaa leikkaustoimintaa, jossa potilas saapuu sairaalaan ja kotiutetaan leikkauspäivänä. Päiväkirurgian tuotteina ovat pääsääntöisesti NordDRG jaksoihin perustuvat hoitopaketit ja painokertoimina käytetään päiväkirurgian painokertoimia (HUS Full 2010). Hoitopaketit sisältävät leikkaustoimenpiteen ja leikkauspäivänä annettavan perushoidon osuuden. ryhmiin ei sisälly päiväkirurgista toimenpidettä edeltänyt eikä sen jälkeinen mahdollinen poliklinikkakäynti. Sydänyksikössä tehdään ns.päiväkirurgisia toimenpiteitä, joista peritään asetuksen mukainen päiväkirurgian asiakasmaksu. Vuodeosastohoito ja siirtoviivemaksu Hoitopäivät Hoitopäivät, jotka eivät kuulu jäljempänä hoitopaketteihin laskutetaan hoidon vaativuuden mukaisilla hintaryhmillä. Kuntalaskutuksessa potilaan hoitopäivien määrä lasketaan nettona, jolloin lähtöpäivä ei ole laskutettava hoitopäivä. Tulo- ja lähtöpäivän ollessa sama päivä laskutetaan yksi hoitopäivä. Hoitopaketit Hoitopaketit sisältävät yhden vuodeosastohoitojakson ja siihen sisältyvät tutkimukset ja toimenpiteet. Hoitopaketteihin ei sisälly vuodeosastohoitojaksoa edeltänyt eikä sen jälkeinen mahdollinen poliklinikkakäynti. Hoitopaketit perustuvat pääosin NordDRG luokitukseen. Luokitukseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. päädiagnoosi, sivudiagnoosi sekä tehdyt toimenpiteet. Operatiivisen toimialueen osalta kirurgia, korva-,nenä-,kurkkutaudit, hammas, suu- ja leukasairaudet, sekä naistentaudit ja synnytykset käyttivät vuoden 2008 HUS Classic painokertoimia. Konservatiivisella toimialueella (keuhkosairaudet, lastentaudit, neurologia ja sisätaudit) käytettiin vuoden 2010 yliopistosairaaloiden keskiarvoon pohjautuvia Classic painokertoimia. Konservatiivisen ja operatiivisen toimialueen vuodeosastohoidon osalta on tavoitteena saada 80 % laskutuksesta NordDRG jaksoihin perustuvina hoitopakettituotteina. Hoitopaketteihin liittyvä lisälaskutus on mahdollista tapauksissa, joissa hoitoaika ylittää 20 hoitopäivän. Tämän ns. katkaisupisteen ylittävät päivät laskutetaan erikoisalakohtaisilla hoidon vaativuuden mukaisilla hintaryhmillä. Tehohoitoa vaativien potilaiden laskutus on hoitopäiväperusteinen hoidon vaativuuden mukaisilla hintaryhmillä. Siirtoviivemaksu Siirtoviivemaksua peritään jäsenkunnalta silloin, kun sairaanhoitopiirin somaattisessa vuodeosastohoidossa hoidettu potilas on saamansa hoidon jälkeen siirtokelpoinen. Siirtoviivemaksua peritään toisesta päivästä lukien siirtokelpoisuuden ilmoittamisesta (eli yksi ns. välipäivä). Mikäli siirtokelpoisuus todetaan perjantaina, siirtoviivemaksua peritään maanantaista alkaen. Siirtoviivemaksua ei myöskään peritä arkipyhästä alkaen vaan sitä seuraavasta arkipäivästä alkaen. Siirtoviivemaksuna peritään siirtoviivepäiviä tuottavien yksiköiden vuodeosastohoidon alimman hoitopäivähintaluokan painotettu keskiarvohinta. Lisäksi kustannuksiin sisällytetään ns.siirtoviivekustannus, joka perustuu vuoden 2011 toteutuneisiin kustannuksiin. Sairaanhoitopiirissä oli vuonna ,5-3,0 siirtoviivepotilasta/päivä, joka on vaatinut lisäresurssina yhden kolmivuorotyötä tekevän sairaanhoitajan työpanoksen. Edellä mainituin perustein laskettu siirtoviivemaksu on 560 euroa/hoitopäivä vuonna Siirtoviivemaksua ei peritä, mikäli terveyskeskus ei kykene tartuntalain esim. MRSA:n mukaisissa tapauksissa ottamaan vastaan potilaita. Sairaanhoitopiiri pyrkii yhdessä terveyskeskusten kanssa järjestämään korvaavia hoitopaikkoja. 5

6 Satakunnan sairaanhoitopiiri: Hinnoitteluperusteet Ensihoito ja päivystys Perusterveydenhuollon päivystyksen osalta asiakasmaksut arkisin klo 8-20 ajalta siirtyvät kuntien laskutettaviksi (asiakasmaksulain säännöksistä johtuen). Ensihoitosopimussiirtojen mukana siirtyvät valmiuskorvaukset peritään kunnilta ns. läpilaskutuksena. Ostopalvelut Ostopalveluna potilaille hankitut erikoissairaanhoidon palvelut laskutetaan jäsenkunnilta ja sopimusasiakkailta sairaanhoitopiirin palveluhinnaston mukaan. Satakunnan sairaanhoitopiirin lähetteellä ostopalveluina hankitut vaativan erityistason ostopalvelut laskutetaan jäsenkunnilta ja sopimusasiakkailta palveluntuottajan veloittamalla hinnalla. Hengityshalvauspotilaat Jäsenkunnilta laskutetaan hengityshalvauspotilaiden aiheuttamat kustannukset erikseen. Kalliin hoidon tasausmenettely Jäsenkuntien tasaukseen menevät yli euroa/potilas/vuosihoidot. Tämän yli aiheutuvista kustannuksista jäsenkuntien omavastuu on 30 %. Erityisvelvoitemaksut Palveluhinnaston hintojen lisäksi jäsenkunnilta peritään erityisvelvoitemaksuosuutta 11,58 euroa/asukas/vuosi. Erityisvelvoitemaksuosuudet laskutetaan kunnilta lopullisina tilinpäätöksien sisältämien kulujen mukaisesti asukasluvun mukaisessa suhteessa. Kuntayhtymään kuulumattomien kuntien ja vakuutusyhtiöiden laskutus Palveluhinnastoa noudatetaan myös kuntayhtymään kuulumattomien kuntien laskutuksessa. Lastensuojelulain mukaisesti sijoitettujen ulkokuntalaisten potilaiden hoidossa noudatetaan sekä avo- että laitoshoidon osalta hinnastoa korotettuna 10 %. Täydenkorvauksen potilaiden hoidosta (vakuutusyhtiöt) peritään palveluhinnaston hinta lisättynä asiakasmaksuilla. Sosiaalipalvelut Kuntalaskutuksen perusteena ovat käyttöpäivät, palvelujen käyntikerrat tai tuntiperusteinen laskutus. Kuntalaskutus tapahtuu kuukausittain ja perustuu toteutuneisiin suoritteisiin. Eräpäivä on kuukauden 20. päivä. Erikoistapauksissa erityishuollon johtoryhmä vahvistaa yksilöllisen palvelun sisältöön ja tarvittaviin erikoisresursseihin perustuvan asiakaskohtaisen hinnan. Palveluseteli Sairaanhoitopiirissä suunnitellaan kokeiluna ottaa käyttöön palvelusetelit fysioterapia-, toimintaterapia- ja apuvälinepalvelujen ostossa oman toiminnan ja maksusitoumuskäytännön lisäksi vuoden 2012 aikana. Yhtymähallitus päättää erikseen palvelusetelikokeiluun liittyvät palveluseteleiden arvot vuodelle Tiedustelut Tuotekuvauksia ja hinnoittelua koskeviin kysymyksiin vastaa ao.erikoisalan kohdalla mainittu henkilö. 6

7 Satakunnan sairaanhoitopiiri: Ensihoidon ja päivystyksen toimialue ERIKOISSAIRAANHOIDON PÄIVYSTYS Potilasryhmittely ja hinnat ovat ensiavun osalta samat kaikilla erikoisaloilla. Päivystyskäynnit suoraan erikoisalojen poliklinikoille laskutetaan ao. poliklinikan hinnoilla. Viikonloppuisin ja klo 23-8 välisenä aikana hintaryhmät 1-5 korotetaan 50 %. Erikoisala HR Tuotekuvaus Avohoito PÄIVYSTYS 1 1 Peruskäynti, omatoiminen potilas, ei aikaavieviä/vaativia hoitotoimenpiteitä tai tutkimuksia esim. yksinkertainen ihohaavan suturaatio, tuki/liimasidoksen laitto, muun yksinkertaisen sidoksen laitto, yskä, kuume, virtsatieinfektio. Lääkintävahtimestarin suorittama kipsin vaihto tai kipsin korjaus. Konsultaatiokäynti, josta merkintä potilaan sairauskertomukseen PÄIVYSTYS 2 2 Autettava potilas tai osastolle otettava potilas, vaatii jonkin verran seurantaa, erilaisia tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä esim. haavan kerrossuturaatio, virtsateiden katetrointi, inkiisio, nivelpunktio, yleisinfektiot, pienten palovammojen hoito PÄIVYSTYS 3 3 PÄIVYSTYS 4 4 PÄIVYSTYS 5 5 PÄIVYSTYS 6 6 Vuodepotilas tai vaativia tutkimuksia ja toimenpiteitä, vuoteeseen hoidettava potilas tai muuten autettava esim. potilaan valmistaminen leikkaukseen, kipsaus, repositio, murtuma, luksaatio, piikkivedon laitto, rytmihäiriöt esim. eteisvärinän lääkkeellinen hoito, eristystä vaativan potilaan hoito (esim. MRSA), mielenterveyspotilaan seuranta, Infektiopotilaat, joille aloitetaan suonensisäinen antibioottihoito, sepelvaltimotautikohtaus (ei liuotushoitoa tai lykoproeteiiniantagonistia) potilaat, joille tehdään ultraäänitutkimus. Tehostettu valvonta, anestesiassa tehtävä rytminsiirto, respiraattorihoidon aloitus, resuskitaatio, vaikea/tehostettua seurantaa vaativa intoksikaatio, kouristelevat, suuret palovammat, tajuttoman potilaan, levottoman intoksikaatiopotilaan tutkimus ja hoito. Potilas, joka vaatii tehostettua seurantaa ja vaativia tutkimus- tai hoitotoimenpiteitä. Käynti johon liittyy TTtutkimus, aunatiivin anto, kalliita lääkkeitä vaativa hoito, sepelvaltimotautikohtaus (glykoproetiiniantagonisti), keuhkopöhöpotilaan hoito Monivammapotilas, liuotushoito, erittäin kalliita lääkkeitä vaativa hoito, Potilas, jolle tehdään kalliita tutkimuksia ja toimenpiteitä esim. MRI, sepelvaltimotautikohtaus tai aivoinfarktipotilaan liuotushoito. Käynnin korvaava ajanvaraukseen perustuva soitto, paperi- tai telekonsultaatio, josta merkintä sairauskertomukseen

8 Satakunnan sairaanhoitopiiri: Ensihoidon ja päivystyksen toimialue PERUSTERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYS Viikonloppuisin ja klo 22-8 välisenä aikana hintaryhmät 1-5 korotetaan 30% Avohoito YLE 1 1 YLE 2 2 HR Tuotekuvaus Potilaan tila ei vaadi pidempiaikaista seurantaa tai useita laboratorio / kuvantamistutkimuksia pikakokeita lukuun ottamatta. Esim. KNK oireiset potilaat, haavat (kasvot, sormet) pienet traumat (rtg-kuvaus), infektio-oireiset potilaat. Potilaat, joille tarvitaan lab- ja rtg-tutkimuksia / pidempiaikaista seurantaa. Esim. MTT-potilaat, murtumien hoito, yleistilan lasku, päihdepotilaan tilan arviointi. YLE 3 3 Pidempiaikaista hoitoa, tutkimuksia ja resurssointia vaativa potilas. 420 YLE 4 4 Sairaanhoitajan vastaanottokäynti YLE 5 5 Potilaan hoitoa koskeva lääkärin antama puhelinkonsultaatio, esim. terveyskeskuksen vuodeosastolle, ensihoidolle tai muulle viranomaiselle ryhmien sisältö muuttunut olennaisesti vuonna 2012; ei hintavertailua vuosien välillä. 40 SELVIÄMISHOITOYKSIKKÖ HR Tuotekuvaus Vuodeosastohoito /hoitopv SPÄIVOS 1 1 Päihdepotilaan perusseuranta, potilas rauhallinen, perustutkimukset SPÄIVOS 2 2 Autettava/valvottava/vuoteeseen hoidettava potilas, potilaan tila ei vaadi vaativia tutkimuksia tai hoitoja SPÄIVOS 3 3 Autettava/valvottava/vuoteeseen hoidettava potilas ja potilaan tila edellyttää vaativia tutkimuksia tai hoitoja SPÄIVOS 4 4 Jatkuvaa valvontaa vaativa potilas ja/tai kalliita lääkkeitä/vaativa tutkimuksia, tt tutkimus SPÄIVOS 5 5 päihdehoitajan konsultaatio PÄIVYSTYSOSASTO Erikoisala HR Tuotekuvaus Vuodeosastohoito /hoitopv PÄIVOS 1 1 Omatoiminen potilas PÄIVOS 2 2 Autettava potilas /potilas tarvitsee perustutkimuksia/hoitoja PÄIVOS 3 3 Autettava/valvottava/vuoteeseen hoidettava potilas tai vaativia tutkimuksia tai hoitoja PÄIVOS 4 4 Jatkuvaa valvontaa vaativa potilas ja/tai kalliita lääkkeitä/vaativa tutkimuksia, tt tutkimus PÄIVOS 5 5 Agalsidaasi-infuusiohoito lääkkeineen Tiedustelut Tuotekuvaus Hinnoittelu Toimialuejohtaja, ylilääkäri Eija Vaula Puhelin (02) (vaihde) Sähköposti: Vastuualuejohtaja, talousjohtaja Tero Mäkiranta Puhelin (02) , gsm Sähköposti: 8

9 Satakunnan sairaanhoitopiiri: Konservatiivisen hoidon toimialue APUVÄLINETOIMINTA Erikoisala Lk Toimenpide Avohoito APUVÄL 1 1 Käynnin korvaava soitto, kirjevastaus, paperi- tai telekonsultaatio, josta tehdään merkintä sairauskertomukseen. Lyhyt poliklinikkakäynti: apuvälineen luovutus tai vaihto APUVÄL 2 2 APUVÄL 3 3 APUVÄL 4 4 Erityistyöntekijän lyhyt apuvälinekäynti tai yksilöllinen apuvälinetarpeen selvittely. Apuvälinekäynti sisältää yksilöllisen apuvälinetarpeen arvion, sovituksen, käytön opetuksen ja luovutuksen ja / tai hankintaan liittyvät toimenpiteet ja muutostöiden suunnittelun Erityistyöntekijän vaativa (yli 2 h ) apuvälinekäynti. Lyhyt kotikäynti. Lääkärin apuvälinepoliklinikkakäynti tai osastokonsultaatio. Apuvälinekäynti sisältää yksilöllisen apuvälinetarpeen arvion,sovituksen,käytön opetuksen ja luovutuksen ja / tai hankintaan liittyvät toimenpiteet ja muutostöiden suunnittelun. Erityistyöntekijän vaativa,aikaavievä ( 2h-4 H ) apuvälinekäynti. Vaativa kotikäynti. Apuvälinekäynti sisältää yksilöllisen apuvälinetarpeen arvion,sovituksen, käytön opetuksen ja luovutuksen ja /tai hankintaan liittyvät toimenpiteet ja muutostöiden suunnittelun APUVÄL 5 5 Erityistyöntekijän erittäin vaativa, ( yli 4 h ) apuvälinekäynti, Usean asiantuntijan suorittamakotikäynti. Apuvälinekäynti sisältää yksilöllisen apuvälinetarpeen arvion, sovituksen, käytön opetuksen ja luovutuksen ja/tai hankintaan liittyvät toimenpiteet ja muutostöiden suunnittelun

10 Satakunnan sairaanhoitopiiri: Konservatiivisen hoidon toimialue Hinnasto alueellisen apuvälinepalvelusopimuksen tehneille kunnille Palvelukuvaus Apuvälinepalvelumaksu sisältää toimintakäsikirjassa kuvatulla tavalla seuraavat erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palvelut. Palvelumaksu laskutetaan kahden viikon jaksoissa. -lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinehankinnat (aisti- ja hengitysapuvälineitä lukuun ottamatta) 13,45 15,20 -apuvälineiden hankinnan koordinoinnin /asukas/ /asukas/ -erikoisapuvälineiden huollon ja korjaukset vuosi vuosi -perusapuvälineiden korjaukset -alueellisen apuvälinetietojärjestelmän käytön, ylläpidon, koulutuksen ja atk-tuen -määritellyt apuvälinekuljetukset (kuljetusrengas) -apuvälineiden varastoinnin ja kierrätyksen -apuvälinekäytön seurannan ja tilastoinnin -sosiaali- ja koulutoimen apuvälinetoiminnan tuki Hinnasto alueellisen apuvälinepalvelusopimuksen hylänneille kunnille (rajattu malli) Palvelukuvaus Perusmaksu sisältää erikoissairaanhoidon (ESH) apuvälineiden hankintaan, huoltoon, kierrätykseen ja korjaukseen sisältyvät palvelut. Perusmaksu laskutetaan kahden viikon jaksoissa. -lääkinnällisen kuntoutuksen ESH apuvälinehankinnat (aisti- ja hengitysapuvälineitä lukuun ottamatta) Kuntakohtainen hinta/ liite Kuntakohtainen hinta/ liite - ESH apuvälineiden hankinnan kilpailuttamisen ja koordinoinnin - ESH erikoisapuvälineiden huollon ja korjaukset 3,85 4,40 -alueellisen apuvälinetietojärjestelmän käyttöoikeus /asukas/ /asukas/ (ei atk-tukea eikä koulutusta) vuosi vuosi - ESH määritellyt apuvälinekuljetukset (kuljetusrengas) - ESH apuvälineiden varastoinnin ja kierrätyksen - ESH apuvälinekäytön seurannan ja tilastoinnin Erikoissairaanhoidon apuvälineet laskutetaan palveluntuottajan laskuttamilla hinnoilla Kauttalaskutus Kauttalaskutus Vuositason hinnoittelu kunnittain on liitteenä 1. Huoltopalvelut Palvelukuvaus Muu kuin perusmaksuun tai vuosimaksuun sisältyvä apuvälineen huolto- tai korjaustyö. Muut kustannukset (esim. varaosat) eritellään ja veloitetaan käytön mukaan. 35 /tunti 35 /tunti Hengityksen, kuulon ja näön apuvälineet laskutetaan kaikilta kunnilta palveluntuottajain veloittamilla hinnoilla 10

11 Satakunnan sairaanhoitopiiri: Konservatiivisen hoidon toimialue FYSIATRIA JA KUNTOUTUS Erikoisala HR DRG Tuotekuvaus Avohoito FYS AVO 1 1 Käynnin korvaava ajanvaraukseen perustuva soitto, kirjevastaus, paperitai telekonsultaatio, josta tehdään merkintä sairaus- kertomukseen.lyhyt poliklinikkakäynti. Käynti ohjaus- ja liikuntaryhmässä FYS AVO 2 2 FYS AVO 3 3 FYSAVO 4 4 FYS AVO 5 5 Vuodeosastohoito FYS VOS 1 1 Lääkärin uusintakäynti. Hoitajapoliklinikkakäynti. Terapia-, kuntoutusohjaus- tai kuntoutussuunnittelijan käynti. Toimintaterapiakäynti sisältäen yksilöllisesti valmistetun lastan. Psykologin keskustelukäynti. Kuntoutus- tai kiputyöryhmän käsittely. Lääkärin ensi - tai uusintakäynti sisältäen diagnostiset perustutkimukset tai osastokonsultaatio. Toimintaterapiakäynti sisältäen yksilöllisesti valmistetun lastan. Psykologin tai terapeutin tutkimus/testaus lausuntoineen tai psykologin pitkä keskustelu. Kuntoutusohjaajan kotikäynti. Aikaavievä kuntoutus- tai kiputyöryhmän käsittely. Päiväkuntoutus sisältäen yksilö- ja ryhmähoidot. Lääkärin ensi- tai uusintakäynti sisältäen kalliin erityistutkimuksen tai laajan työkyvyn arvion. Toimintaterapiakäynti sisältäen yksilöllisesti valmistetun lastan. Psykologin laaja tutkimus ja lausunto. Kuntoutusohjaajan aikaavievä kotikäynti. Päiväkuntoutus sisältäen lääkärintarkastuksen tai moniammatillisen työryhmäkäsittelyn. Lääkärin ensi- tai uusintakäynti sisältäen MRI - tutkimuksen tai useampia erityistutkimuksia. Kipupoliklinikan invasiivinen vaativa toimenpide. Toimintaterapiakäynti sisältäen yksilöllisesti valmistetun lastan. Moniammatillisen kuntoutuksen tulopäivä sisältäen lääkärin alkutarkastuksen ja tarvittavat perustutkimukset. Osittain omatoiminen ja/tai orientoitunut, moniammatillista yksilöllistä arviointia, neuvontaa, hoitoa ja terapioita ja erikoistutkimuksia tarvitseva potilas, jonka kuntoutus toteutetaan osittain liikunta- ja keskusteluryhmissä /hoitopv FYS VOS 2 2 Vaikeavammainen, monisairas moniammatillista yksilöllistä arviointia, runsaasti hoitoa, neuvontaa ja terapioita tarvitseva potilas. Kallis lääkitys tai erityistutkimus, eristyspotilaat FYS VOS 3 3 Ympärivuorokautista erityistä valvontaa ja seurantaa tarvitseva potilas tai moniammatillista arviointia ja kuntoutusta tarvitseva potilas. Kallis lääkitys tai erityistutkimus Tiedustelut Tuotekuvaus Hinnoittelu Vastuualuejohtaja, ylilääkäri Erkki Asikainen Puhelin (02) , gsm Sähköposti: Vastuualuejohtaja, talousjohtaja Tero Mäkiranta Puhelin (02) , gsm Sähköposti: 11

12 Satakunnan sairaanhoitopiiri: Konservatiivisen hoidon toimialue IHOTAUDIT Erikoisala HR DRG Tuotekuvaus Avohoito IHO AVO 1 1 IHO AVO 2 2 Käynnin korvaava ajanvaraukseen perustuva soitto, kirjevastaus, paperitai telekonsultaatio, josta tehdään asianmukainen sairauskertomusmerkintä. Valohoito, suppea paikallishoito. Ensi- tai uusintakäynti. Valohoito rasvauksin, haavan tai ihottuman paikallishoito. Allergiatestit IHO AVO 3 3 IHO AVO 4 4 Vuodeosastohoito IHO VOS 1 1 Ensi- tai uusintakäynti, johon liittyy erikoistutkimuksia, kuten koepalat, immunofluoresenssistutkimus tai muu pienkirurginen toimenpide Laajat allergiatestit tai laajat laboratoriotutkimukset. Dermatoskooppitutkimus. Laaja, aikaavievä paikallishoito. Käynnin yhteydessä toteutettu laaja paikallishoito ja/tai potilasohjaus. Vaativa pkl-käynti esim. PDT, laser, kallis tai aikaavievä toimenpide esim. ihonsiirto. Liikahikoilun ruiskehoito (Botox). Kaikissa hoidoissa erikoisalakohtainen keskimääräinen hinta, joka sisältää perushoidon osastolla ja vaativat erikoishoidot ihotautien hoitoyksikössä /hoitopv Tiedustelut Tuotekuvaus Hinnoittelu Vastuualuejohtaja, ylilääkäri Anna Hjerppe Puhelin (02) Sähköposti: Vastuualuejohtaja, talousjohtaja Tero Mäkiranta Puhelin (02) , gsm Sähköposti: 12

13 Satakunnan sairaanhoitopiiri: Konservatiivisen hoidon toimialue KEUHKOSAIRAUDET Erikoisala HR DRG Tuotekuvaus Avohoito KEU AVO 1 1 Käynnin korvaava ajanvaraukseen perustuva soitto, kirjevastaus, paperitai telekonsultaatio, josta tehdään asianmukainen sairauskertomusmerkintä. KEU AVO 2 2 Käynti hoitajan poliklinikalla sisältäen yksilöllisen ohjauksen tai laajempia toimenpiteitä esim. allergiatestit. Astma-, ja COPD- tai uniapnearyhmät, sisältäen moniammatillisen ja yksilöllisen ohjauksen. Kuntoutusohjaajan vastaanotto tai lyhyt kotikäynti. Uusintakäynti, liittyy aikaisemmin aloitettuun tutkimukseen tai KEU AVO3 hoitoon, sisältäen laboratorio- ja röntgentutkimukset sekä 3 kliinisen fysiologian tutkimukset. Konsultaatio Kuntoutusohjaajan vaativa kotikäynti, unihoitajan vastaanottokäynti (NCPAP - hoidon aloitus ) KEU AVO 4 4 Ensikäynti, aikaavievä uusintakäynti sisältäen esim. hengitystutkimuksia, potilasohjausta tai sosiaalityöntekijän tutkimusja kuntoutusselvitystä. KEU AVO 5 5 Käynti, johon liittyy tutkimuksia kuten kliininen rasituskoe tai kallis tutkimus esim. CT. Kotona tehtävä unitutkimus Vuodeosastohoito KEU VOS 1 1 Keuhkopotilaan tavanomainen hoito /hoitopv KEU VOS 2 2 Keuhkopotilaan vaativa hoito, eristyspotilaat, vaativat toimenpiteet KEU VOS 3 3 Kallis sytostaattihoito, omaa hoitajaa vaativa potilas KEU VOS 4 4 Erittäin kallis sytostaattihoito Vuodeosastohoito (DRG) /hoitojakso 520 Obstruktiivinen uniapnea Keuhkoembolia Alahengitystieinfektio tai inflammaatio, aikuinen, ei komplisoitunut Hengityselinten kasvaimet E Hengityselinten kasvaimet Pleuraeffuusio, komplisoitunut Pleuraeffuusio, ei komplisoitunut Hengitysvajaus tai keuhkoödeema Krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, komplisoitunut Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, ei komplisoitunut Interstitielli keuhkosairaus, komplisoitunut Interstitielli keuhkosairaus, ei komplisoitunut Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma, aikuinen, komplisoitunut Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma, aikuinen, ei komplisoitunut Hengityselinoire, komplisoitunut Hengityselinoire, ei komplisoitunut O Suun, korvan, nenän tai kurkun sairaus, lyhyt hoito O Keuhkosairaus, lyhyt hoito Tiedustelut Tuotekuvaus Hinnoittelu Vastuualuejohtaja, ylilääkäri Eija Nieminen Puhelin (02) Sähköposti: Vastuualuejohtaja, talousjohtaja Tero Mäkiranta Puhelin (02) , gsm Sähköposti: 13

14 Satakunnan sairaanhoitopiiri: Konservatiivisen hoidon toimialue LASTENTAUDIT Erikoisala HR DRG Tuotekuvaus Avohoito / Lastentaudit LAS AVO 1 1 LAS AVO 2 2 LAS AVO 3 3 LAS AVO 4 4 Käynnin korvaava ajanvaraukseen perustuva soitto, kirjevastaus, paperikonsultaatio, josta tehdään asianmukainen sairauskertomusmerkintä Uusintakäynti tai sitä vastaava ensikäynti, konsultaatiokäynti, josta merkintä potilaan sairauskertomukseen ja hoitajapoliklinikkakäynti. Kuntoutusohjaajan vastaanottokäynti. Tablettisiedätyshoito. Ensikäynti tai vaativampi uusinta- tai konsultaatiokäynti, josta merkintä potilaan sairauskertomukseen. Onkologinen lääkärikäynti. Kuntoutusohjaajan ja vauvaperhetyöntekijän kotikäynti. Diabeteshoitajan päiväkoti- tai koulukäynti. Aivofilmi ja soitto. Pistossiedätyshoito. Vaativa, runsaasti tutkimuksia ja/tai kalliita lääkkeitä sisältävä poliklinikkakäynti esim. endoskopia ja laajemmat tutkimukset, aivofilmi, sydämen kaikututkimus, immunivajaukset, magneetti- tutkimus yms. Moniongelmainen lapsireumapotilas. Laajat astmatutkimukset LAS AVO 5 5 Käynti, johon liittyy kallis lääkehoito esim. lasten reuman "täsmälääke" Avohoito / Lastenneurologia LASNEU AVO 1 1 Käynnin korvaava ajanvaraukseen perustuva soitto, kirjevastaus, paperitai telekonsultaatio, josta tehdään asianmukainen sairauskertomusmerkintä. Kuntoutusohjaajan lyhyt vastaanottokäynti LASNEU AVO 2 2 Käynti erityistyöntekijällä (ajanvaraus alle 1 tunti) esim. psykologi, puheterapeutti, toimintaterapeutti, potilasneuvottelu. Kuntoutusohjaajan pitkä vastaanottokäynti. Kuntoutusohjaajan vaativa kotikäynti. Vauvaperhetyöntekijän kotikäynti. Hoitajapoliklinikkakäynti LASNEU AVO 3 3 LASNEU AVO 4 4 Lääkärikäynti, konsultaatiokäynti, josta merkintä potilaan sairauskertomukseen. Tutkimuskäynti. Vaativa käynti erityistyöntekijällä (ajanvaraus yli 1 tunti) tai kotikäynti. Käynti lääkärillä ja yhdellä erityistyöntekijällä esim. psykologi, puheterapeutti, toimintaterapeutti. Kuntoutuspoliklinikkakäynti, käynnin perusteella laaditaan moniammatillisena yhteistyönä kuntoutussuunnitelma. Kallis tutkimuskäynti Vuodeosastohoito / Lastentaudit /hoitopv LAS VOS 1 1 Tavanomainen osastohoito LAS VOS 2 2 Vaativampi osastohoito, eristyspotilaat LAS VOS 3 3 Tehostettua hoitoa/valvontaa vaativat potilaat LAS VOS 4 4 Osastohoito, johon sisältyy kallis lääkehoito Vuodeosastohoito / Lastenneurologia /hoitopv LASNEU VOS 1 1 Lastenneurologian vuodeosastohoito

15 Satakunnan sairaanhoitopiiri: Konservatiivisen hoidon toimialue LASTENTAUDIT Erikoisala HR DRG Tuotekuvaus Vuodeosastohoito (DRG) / Lastentaudit ja lastenneurologia /hoitojakso 26 Kohtausoire tai päänsärky, lapsi A Keskushermoston muu häiriö, ei komplisoitunut B Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, lapsi, ei komplisoitunut B Pneumonia tai pleuriitti, lapsi, ei komplisoitunut B Obstrukt. hengitystieinfektio tai astma, lapsi, ei komplisoitunut B Ruuansulatuskanavan tulehdus tms., lapsi, ei komplisoitunut Nuoruusiän diabetes, alle 35-vuotiaat Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, lapsi Munuaisten ja/tai virtsateiden muu sairaus, lapsi B Vastasyntyneen jatkohoito/myöhään ilm. neonataalinen ongelma B Vastasyntynyt, syntymäpaino g, ei elinjärj. ongelmaa Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän, muu Virussairaus tai tuntemattomasta syystä aiheutuva kuume, lapsi B Neuropsykiatrinen häiriö Myrkytys tai lääkkeen toksinen haittavaikutus, lapsi O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito O Suun, korvan, nenän tai kurkun sairaus, lyhyt hoito O Keuhkosairaus, lyhyt hoito O Ruuansulatuskanavan sairaus, lyhyt hoito O Vastasyntyneen lyhyt hoito Tiedustelut Tuotekuvaus Hinnoittelu Vastuualuejohtaja, ylilääkäri Elina Vähä-Eskeli Puhelin (02) Sähköposti: Vastuualuejohtaja, talousjohtaja Tero Mäkiranta Puhelin (02) , gsm Sähköposti: 15

16 Satakunnan sairaanhoitopiiri: Konservatiivisen hoidon toimialue NEUROLOGIA Erikoisala HR DRG Tuotekuvaus Avohoito NEU AVO 1 1 Käynnin korvaava ajanvaraukseen perustuva soitto, kirjevastaus, paperi-tai telekonsultaatio, josta tehdään asianmukainen sairauskertomusmerkintä NEU AVO 2 2 Ensikäynti, Uusintakäynti tai konsultaatiokäynti, josta merkintä potilaan sairauskertomukseen. Erityistyöntekijän suppea vastaanottokäynti tai kotikäynti (kuntoutusohjaaja, neuropsykologi, puheterapeutti, sairaanhoitaja) NEU AVO 3 3 Käynti, johon liittyy lisätutkimus ( esim. EMG,TT,.EEG,kaulasuonten ultraääni,ms-likvor) Lääkehoito ( esim. MS -potilaan steroidihoito ) Erityistyöntekijän vaativa vastaanottokäynti tai kotikäynti (kuntoutusohjaaja, neuropsykologi) NEU AVO 4 4 Käynti, johon liittyy kallis tutkimus ( esim. MRI, MSLT, A-EEG,video EEG, lihasbiopsia ). Botulinustoksiinihoito, tensilontesti NEU AVO 5 5 Erityisen kallis lääkehoito (esim. immunoglobuliini, solunsalpaaja, "täsmälääke" ) Vuodeosastohoito NEU VOS 1 1 Neurologinen hoito. /hoitopv NEU VOS 2 Neurologinen hoito sisältäen kalliin lääkkeen. Runsaasti hoitoa ja 2 neuvontaa tarvitseva potilas Vuodeosastohoito (DRG) /hoitojakso 11 Keskushermoston kasvain ( 010, 011E, 011F ) Etenevä keskushermoston sairaus MS-tauti tai pikkuaivotaksia A Aivoinfarkti tai muu pitkäkestoinen aivoverenkierron häiriö, komplisoitunut/liuotushoito B Aivoinfarkti tai muu pitkäkestoinen aivoverenkierron häiriö, ei komplisoitunut Ohimenevä iskemia (TIA) tai muu aivoverenkierron häiriö ilman infarktia Ääreis- tai aivohermon sairaus, ei komplisoitunut Kohtausoire tai päänsärky, aikuinen, ei komplisoitunut ( 24,25 ) Vakava aivovamma A Keskushermoston muu häiriö, ei komplisoitunut ( 34, 35 A ) Tasapainohäiriö O Neurologinen sairaus.lyhyt hoito Tiedustelut Tuotekuvaus Hinnoittelu Vastuualuejohtaja, ylilääkäri Juha Matti Seppä Puhelin (02) Sähköposti: Vastuualuejohtaja, talousjohtaja Tero Mäkiranta Puhelin (02) , gsm Sähköposti: RAVITSEMUSTERAPEUTTI Erikoisala HR Tuotekuvaus Avohoito RAVTERAP 1 1 Käynti

17 Satakunnan sairaanhoitopiiri: Konservatiivisen hoidon toimialue SISÄTAUDIT Erikoisala HR DRG Tuotekuvaus Avohoito SIS AVO 1 1 SIS AVO 2 2 SIS AVO 3 3 Käynnin korvaava ajanvaraukseen perustuva soitto, kirjevastaus, paperitai telekonsultaatio, josta tehdään merkintä sairauskertomukseen. Lyhyt uusintakäynti erikoispoliklinikalla tai jälkipoliklinikkakäynti. Uusintakäyntiin verrattava konsultaatiokäynti, josta tehdään merkintä sairauskertomukseen. Hoitajapoliklinikkakäynti. Kuntoutusohjaajan vastaanottokäynti tai lyhyt kotikäynti. Ensitietopäivä. Erikoispoliklinikkakäynti tai siihen verrattava konsultaatiokäynti, josta merkintä sairauskertomukseen. Geriatrin terveyskeskuskäynti + erikseen laskutettava matkakorvaus. Kuntoutusohjaajan vaativa kotikäynti SIS AVO 4 4 Käynti, joka sisältää käyntiin liittyvän tai edeltävästi tehdyn toimenpiteen: esim. hematologisen potilaan sytostaattihoito, sydämen ultraäänitutkimus, kliininen rasituskoe, sydäntahdistimen tai rytmivalvurin testaus, sydämen läpivalaisu ja valtimonsisäinen verenpaineen mittaus, reumatologin suorittama ultraäänitutkimus, osmiumhoito. Geriatrin aikaavievä ensikäynti tai siihen verrattava konsultaatiokäynti SIS AVO 5 5 Käynti, johon liittyy kallis tai aikaavievä toimenpide esim. EMG, sydämen ultraäänitutkimus ruokatorven kautta tai rytmihäiriötahdistimen testaus. Geriatrian poliklinikalla muistipoliklinikalla ensikäynti sisältäen pään TT:n ja muistihoitajan vastaanoton sekä monisairaan potilaan moniammatillinen tutkimus. SIS AVO 6 6 Käynti, johon liittyy erityisen kallis tai runsaasti aikaa vievä tutkimus esim. MRI-tutkimus tai kallistuskoe SIS AVO 7 7 Käynti, johon liittyy kallis erikoislääke SIS AVO 8 8 Hematologiset ja muut kalliit vasta-aine- tai immunologiset hoidot SIS AVO 9 9 Dialyysihoito Agalsidaasi-infuusiohoito poliklinikalla lääkkeineen ja erityisen kalliit hematologiset tai infektioden lääkehoidot DIALYYSI 1 1 Hemodialyysi tai peritoneaalidialyysikontrolli sisältää pussidial. tarvikkeet DIALYYSI 2 2 Peritoneaalidialyysikoulutus DIALYYSI 3 3 Plasmafereesi DIALYYSI 4 4 Vaativa hemodialyysi esim. eristyspotilas DIALYYSI 5 5 Kotihemodialyysi DIALYYSI 6 6 Käynnin korvaava ajanvaraukseen perustuva soitto, kirjevastaus tai konsultaatio, josta tehdään merkintä sairauskertomukseen Tähystystoimenpiteet ENDOSKOPIA 1 1 Ajanvaraukseen perustuva soitto, kirjevastaus tai konsultaatio, josta tehdään merkintä sairauskertomukseen ENDOSKOPIA 2 2 Proktoskopia, Barronin-ligatuurien asetus, PEG-letkun vaihto, helikobakteeripuhallustesti ENDOSKOPIA 3 3 Gastroskopia, Sigmoideoskopia ja bronkoskopia sisältäen tarvittavat biopsiat, toimenpiteet (polypektomiat, dialataatiot, lavaatiot) ja erikoislääkärin konsultaatio ENDOSKOPIA 4 4 Kolonoskopia ja enteroskopia sisältäen tarvittavat biopsiat ja toimenpiteet ja erikoislääkärin konsultaation ENDOSKOPIA 5 5 ERCP (sappiteiden tähystys) tarvittavine biopseineen ja toimenpiteineen Kapselienteroskopia ja ERCP-tutkimus, jossa asennetaan kallis ENDOSKOPIA sappitieproteesi ENDOSKOPIA7 7 UUSI Ohutsuolen kaksoisballonkitutkimus jatkuu 17

18 Satakunnan sairaanhoitopiiri: Konservatiivisen hoidon toimialue SISÄTAUDIT Erikoisala HR DRG Tuotekuvaus Vuodeosastohoito /hoitopv SIS VOS 1 1 Sisätautihoito, reumasairauksien vuodeosastohoito SIS VOS 2 2 Sisätautihoito, reumasairauksien hoito/vaativat potilaat, respiraattoripotilaat, raskashoitoiset syöpä- ja hematologiset potilaat, sekavat ja valvottavat potilaat, eristyspotilaat. Geriatrian vuodeosastopotilaiden tutkimus ja arviointi SIS VOS 3 3 Erityisen kalliit lääkehoidot, raskashoitoinen sydänvalvomopotilas SIS VOS4 4 Agalsidaasi-infuusiohoito lääkkeineen Hoitopaketti vuodeosastolla /hoitopkt SYD SEPVAL S11 11 Sepelvaltimokuvaus, myös oikean tai vasemman puolen sydänkatetrisaatio, sydänlihasbiopsia tai rytmihäiriötutkimus (1 hoitopäivä) SYD PALLAA S15 15 Pallolaajennustoimenpide, tavallinen metalliverkon asennus (1 hoitopäivä) SYD PALLAA S16 16 Pallolaajennustoimenpide, laaja metalliverkon asennus (1 hoitopäivä) SYD SYDTAH S21 21 Sydäntahdistin yksi lokero, myös rytmivalvuri (1 hoitopäivä) SYD SYDTAH S22 22 Sydäntahdistin, usea lokero, fysiologinen tahdistin, vajaatoimintatahdistin (1 hoitopäivä) SYD SYDTAH S24 24 Rytmihäiriötahdistin (1 hoitopäivä) SYD SYDTAH S25 25 Muut pienet invasiiviset toimenpiteet (sydänpussin dreneeraus, tahdistinjohdon korjaus tai vaihto (1 hoitopäivä) SYD SYDABL S26 26 UUSI Rytmihäiriötutkmus ja katetriablaatiohoito Päiväkirurgiset sydäntoimenpiteet /toimenpide PÄISYD SEPVAL S11 11 PÄISYD PALL S15 15 PÄISYD PALL S16 16 Sepelvaltimokuvaus, myös oikean tai vasemman puolen sydänkatetrisaatio, sydänlihasbiopsia tai rytmihäiriötutkimus Pallolaajennustoimenpide, tavallinen metalliverkon asennus Pallolaajennustoimenpide, laaja metalliverkon asennus PÄISYD TAH S21 21 Sydäntahdistin yksi lokero, myös rytmivalvuri PÄISYD TAH S22 22 Sydäntahdistin, usea lokero, fysiologinen tahdistin, vajaatoimintatahdistin PÄISYD TAH S24 24 Rytmihäiriötahdistin PÄISYD TAH S25 25 Muut pienet invasiiviset toimenpiteet (sydänpussin dreneeraus, tahdistinjohdon korjaus tai vaihto) PÄISYD ABL S26 26 UUSI Rytmihäiriötutkmus ja katetriablaatiohoito

19 Satakunnan sairaanhoitopiiri: Konservatiivisen hoidon toimialue SISÄTAUDIT Erikoisala HR DRG Tuotekuvaus Vuodeosastohoito (DRG) /hoitojakso 65 Tasapainohäiriö Keuhkoembolia Krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, komplisoitunut Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, ei komplisoitunut Sydäninfarkti ja monimutkainen verenkierron sairaus, elossa 4. hoitopäivänä Sydäninfarkti ilman monimutkaista perussairautta, elossa 4. hoitopäivänä Sydämen toiminnanvajaus tai kardiogeeninen shokki Syvien laskimoiden tromboflebiitti Ateroskleroosi, komplisoitunut Ateroskleroosi, ei komplisoitunut Hypertensio Synnynnäinen sydän- tai läppävika, aikuinen, komplisoitunut Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, komplisoitunut Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, ei komplisoitunut Sydänperäinen rintakipu Pyörtyminen, ei komplisoitunut Epäselvä sydänperäinen rintakipu Verenkiertoelinten muu sairaus, ei komplisoitunut Tulehduksellinen suolistotauti Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, aikuinen, komplisoitunut Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, aikuinen, ei komplisoitunut Alkoholihepatiitti tai maksakirroosi E Maksan tai haiman alueen pahanlaatuinen kasvain Muu maksan sairaus, komplisoitunut Muu maksan sairaus, ei komplisoitunut N Sidekudossairaus, ei komplisoitunut Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus, aikuinen, komplisoitunut Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus, aikuinen, ei komplisoitunut Aikuisiän diabetes, yli 35-vuotiaat Nuoruusiän diabetes, alle 35-vuotiaat Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, aikuinen, ei komplisoitunut Endokriininen sairaus, muu, ei komplisoitunut F Endokriininen sairaus, muu, ei komplisoitunut Munuaisten toiminnanvajaus Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, komplisoitunut Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, ei komplisoitunut Munuaisten ja virtsateiden muu sairaus, aikuinen, komplisoitunut Punasolusairaus, aikuinen Veren hyytymistaso Retikuloendoteliaali- tai immuunijärjestelmän sairaus, ei komplisoitunut jatkuu 403 Lymfooma tai krooninen leukemia, komplisoitunut

20 Satakunnan sairaanhoitopiiri: Konservatiivisen hoidon toimialue SISÄTAUDIT Erikoisala HR DRG Tuotekuvaus Vuodeosastohoito (DRG) /hoitojakso 404 Lymfooma tai krooninen leukemia, ei komplisoitunut F Lymfooma tai krooninen leukemia, ei komplisoitunut Sepsis aikuinen Kuume, syy tuntematon, aikuinen, ei komplisoitunut UUSI 423 Infektiosairaudet, muut Myrkytys tai lääkkeen toksinen haittavaikutus, aikuinen, komplisoitunut Akuutin leukemian konservatiivinen hoito, aikuinen O Keuhkosairaus, lyhyt hoito O Sydän- ja verisuonisairaus, lyhyt hoito O Ruuansulatuskanavan sairaus, lyhyt hoito O Maksan tai haiman sairaus, lyhyt hoito O Endokriininen sairaus O Virtsaelinten sairaus, lyhyt hoito O Pahanlaatuinen sairaus, lyhyt hoito Tiedustelut Tuotekuvaus Hinnoittelu Vastuualuejohtaja, ylilääkäri Jukka Korpela Puhelin (02) Sähköposti: Vastuualuejohtaja, talousjohtaja Tero Mäkiranta Puhelin (02) , gsm Sähköposti: 20

21 Satakunnan sairaanhoitopiiri: Konservatiivisen hoidon toimialue SYÖPÄTAUDIT Erikoisala HR DRG Tuotekuvaus Avohoito/Poliklinikka ONK 1 1 ONK 2 2 Käynnin korvaava ajanvaraukseen perustuva soitto, kirjevastaus, paperitai telekonsultaatio, josta tehdään asianmukainen sairauskertomusmerkintä. Hoitajan ohjauskäynti. Ensi- tai uusintakäynti, hormonihoidon arviointikäynti, jotka eivät sisällä kalliita tutkimuksia ja tavanomainen sytostaattihoito (lääkityksen hintaluokka I). Uusintakäyntiin verrattava konsultaatiokäynti. Oirepoliklinikkakäynti. Kuntoutusohjaajan käynti ONK 3 3 Ensi- tai uusintäkäynti, jotka sisältävät kalliita tutkimuksia. Kohtuuhintainen sytostaattihoito (lääkityksen hintaluokka II). Kuntoutusohjaajan kotikäynti ONK 4 4 ONK 5 5 Avohoito/Sädehoito Kallis sytostaattihoitokäynti (lääkityksen hintaluokka III). Uusi sytostaatti tai yhdistelmä, jota käytetään tarkasti harkituissa tilanteissa. Erittäin kallis sytostaattihoitokäynti (lääkityksen hintaluokka IV - V) esim. taksaani-, oksalipaltiini-, irinotekaani tai vasta-ainehoidot tai useamman kalliiin lääkkeen kombinaatio ONK 7 7 yhdistetty ONK 7 ja ONK 8 Lääkärin vastaanottokäynti, sisältää hoidonsuunittelukuvauksen ja annossuunnittelun ONK 8 8 Lääkärin vastaanottokäynti. Lisätty hintaryhmään ONK 7 ja sädekäynteihin, ei käytetä v poistettu SÄDE 8 8 lisätty lääkärin vo Sädehoitokäynti. Tavanomainen sädehoitokäynti, sisältää tarvittaessa lääkärin vastaanoton SÄDE 9 9 lisätty lääkärin vo Vaativan tason sädehoito. Intensiteettimoduloitu sädehoito tai vastaava. Aikaa vievä sädehoidon aloitus, sisältää tarvittaessa lääkärin vastaanoton Tiedustelut Tuotekuvaus Hinnoittelu Vastuualuejohtaja, ylilääkäri Maija Murashev Puhelin (02) , gsm Sähköposti: Vastuualuejohtaja, talousjohtaja Tero Mäkiranta Puhelin (02) , gsm Sähköposti: 21

22 HInnasto 2012 Satakunnan sairaanhoitopiiri: Operatiivisen hoidon toimialue HAMMAS-, SUU- JA LEUKASAIRAUDET Erikoisala HR DRG Tuotekuvaus Avohoito SUU AVO 1 1 SUU AVO 2 2 Käynnin korvaava ajanvaraukseen perustuva soitto, kirjevastaus, paperitai telekonsultaatio, josta tehdään merkintä sairauskertomukseen Uusintakäynti, konsultaatio: toisen erikoisalan potilas käy suupoliklinikalla/lääkäri käy toisen erikoisalan osastolla katsomassa potilasta, ompeleen poistot, kontrollit ilman toimenpiteitä, ehkäisevä suun terveydenhoito (terveysneuvonta, kotihoidon opetus, fluorikäsittely) SUU AVO 3 3 Ensikäynti; sisältää kliinisen tutkimuksen, yksinkertaiset biopsiat, päivystysaikainen konsultaatiokäynti, josta merkintä potilaan sairauskertomukseen, pienet toimenpiteet, parodontologinen hoito; pitkäkestoinen, konsultaatio: lääkäri osallistuuu toisen erikoisalan potilaan leikkaukseen, suuhygienisti konsultaatiokäynti talon ulkopuolella SUU AVO 4 4 Toimenpidekäynti 1 esim. hampaiden poistot paikallispuudutuksessa, puhkeamattoman hampaan paljastusoperaatio paikallispuudutuksessa, proteettinen toimenpide ilman hiontoja, hammastapaturmien ensiapu, oikomishoidon kojeiden purku, pienet pehmytosatuumorit SUU AVO 5 5 SUU AVO 6 6 Toimenpidekäynti 2 esim. proteettiset toimenpiteet sisältäen hampaiden hiontoja, vaativat leikkaukselliset poistot paikallispuudutuksessa, toimenpiteet esilääkityksessä, oikomishoidon kojeistus, vaativa oikomishoidon alkutarkastus ja suunnittelu, polikliiniset leukamurtumakiskotukset, tuumorin poisto paikallispuudutuksessa Oikomishoidon konsultaatio terveyskeskuksessa, toimenpidepalkkiot ja matkakulut laskutetaan erikseen SUU AVO 7 7 Vaativa implanttityö (2 implantin laitto) Vaativa proteettisen työn luovutus SUU AVO 8 8 Laaja kirurginen (1 implantin laitto) tai proteettinen työ SUU AVO 9 9 Erittäin laaja proteettinen purennan kuntouttaminen esim. 3 tai enemmän implantteja Vuodeosastohoito (hoitopv) /hoitopv SUU VOS 1 1 Perushoito ilman leikkaustoimenpiteitä esim. hammasinfektiot SUU VOS 2 2 Leikkauspotilaat, joilla ei ole DRG:n mukaista hintaa Vuodeosastohoito (DRG) /hoitojakso 63 Yhden leuan ortognaattinen leikkaus tai pelkästään implanttien laitto. Leukanivelleikkaukset, yksi leukamurtuma. Intraoraali avaus Hampaiden tai suun sairaus, ei hammashoidon toimenpiteitä, aikuinen. Kystaleikkaukset, osteoomat, pehmytkudos leikkaukset Hammashoidon toimenpide E Kahden leuan ortognaattinen leikkaus tai yhden leuan leikkaus ja implanttien laitto. Useampi leukamurtuma myös extraoraali avaus O Suun, korvan, nenän tai kurkun sairaus, lyhyt hoito Tiedustelut Tuotekuvaus Hinnoittelu Vastuualuejohtaja, ylihammaslääkäri Matti Niemi Puhelin (02) Sähköposti: Vastuualuejohtaja, talousjohtaja Tero Mäkiranta Puhelin (02) , gsm Sähköposti: 22

23 HInnasto 2012 Satakunnan sairaanhoitopiiri: Operatiivisen hoidon toimialue KIRURGIA Erikoisala HR DRG Tuotekuvaus Avohoito KIR AVO 1 1 KIR AVO 2 2 KIR AVO 3 3 KIR AVO 4 4 KIR AVO 5 5 KIR AVO 6 6 KIR AVO 7 7 Käynnin korvaava ajanvaraukseen perustuva soitto, kirjevastaus, paperitai telekonsultaatio, josta tehdään merkintä sairauskertomukseen Uusintakäynti tai konsultaatiokäynti, josta merkintä potilaan sairauskertomukseen. Hoitajapoliklinikkakäynti. Rakkohuuhteluhoidot, edullinen lääke. Rinnan pigmentointi. Ensikäynti. Uusintakäynti, johon liittyy urol.mittauksia (flow, res uä) tai fysioterapeutin ohjaus.päivystysaikainen konsultaatiokäynti, josta merkintä potilaan sairauskertomukseen. Vaativa hoitajapoliklinikkakäynti esim. palovamma. Toimenpidekäynti esim. kystoskopiat, TRUS, proktoskopia + Barron, suonikohjuruiskutus. Käynti, johon liittyy CT, mammografia, tulkin käyttö tai verisuonikirurgin tekemä uä-tutkimus. Uusintakäynti, johon liittyy kipsinvaihto tai suojalastan teko. PAD-tutkimusta vaativa toimenpide, urodynaamiset tutkimukset, MRSA-tutkimus, alipaineimuhoito, Zometahoito, johon ei liity lääkärikäynti. Haavapoliklinikkakäynti, johon liittyy myös lääkärikäynti. Käynti tai soittoaika, johon sisältyy vaativia tutkimuksia (gammakuvaukset, MRI, EMG) tai edeltää runsaasti tutkimuksia. Rakkohuuhteluhoito, kallis lääke. Zometa-hoito, johon liittyy lääkärikäynti. Polikliininen alaraajojen valtimotutkimus, tai muu vastaava hoito. MRI x 2, MRI+EMG, MRI+luusto Käynti, johon liittyy kallis lääke, tutkimus tai toimenpide (PTA, stentti) Käyntiin liittyvä PET- tai rintojen MRI-tutkimus ostopalveluna Vuodeosastohoito (hoitopv) /hoitopv KIR VOS 1 1 Tutkimuspotilaat, joiden hoitoon ei liity merkittäviä kustannuksia lisääviä elementtejä, kuten kalliita lääkehoitoja KIR VOS 2 2 Keskisuuret toimenpiteet tai keskivaikeasti hoidettavat potilaat, joilla ei ole drg-hintaryhmää KIR VOS 3 3 Paljon hoitoisuutta vaativat potilaat, suuret leikkaukset, hengityskonepotilaat ja monivammapotilaat, joilla ei ole drghintaryhmää KIR VOS 4 4 Lyhyt hoito, johon liittyy kallis toimenpide KIR VOS 5 5 Kallis toimenpide, PTA ta stentti tai vastaava Vuodeosastohoito (DRG) /hoitojakso Hermojärjestelmän sairaudet 2B Kallonsisäinen toimenpide, kroon traum subdur hemat leikkaus Kallonulkoinen aivoverenkiertoon vaikuttava verisuonten leikkaus Rannekanavaoireyhtymän leikkaus Hermostoon liittyvä muu toimenpide, ei komplisoitunut Aivotärähdys, aikuinen, ei komplisoitunut Laaja rintaontelon muu kuin sydänleikkaus Suppea hengitysteiden toimenpide, ei komplisoitunut Pneumothorax, komplisoitunut Pneumothorax, ei komplisoitunut Verenkiertoelinten sairaudet 111 Vaativa verisuonikonstruktioleikkaus, ei avosydän, ei komplisoitunut A Raajan amputaatio verenkierrollisista syistä, ei yläraaja tai varvas Yläraajan tai varpaan amputaatio verenkierrollisista syistä Suonikohjuleikkaus jatkuu... 23

24 HInnasto 2012 Satakunnan sairaanhoitopiiri: Operatiivisen hoidon toimialue KIRURGIA Erikoisala DRG Tuotekuvaus Vuodeosastohoito (DRG) /hoitojakso Verenkiertoelinten 478 Verisuoniston muu kirurginen hoito, komplisoitunut sairaudet 479 Verisuoniston muu kirurginen hoito, ei komplisoitunut Peräsuolen resektio, komplisoitunut Ruuansulatuskanavan 147 Peräsuolen resektio, ei komplisoitunut sairaudet 148 Laaja ohuen tai paksusuolen leikkaus, komplisoitunut Laaja ohuen tai paksunsuolen leikkaus, ei komplisoitunut Peritoneaalisten kiinnikkeiden irroittelu, komplisoitunut Peritoneaalisten kiinnikkeiden irroittelu, ei komplisoitunut Vähäinen ohut- tai paksusuolen toimenpide, komplisoitunut Vähäinen ohut- tai paksusuolen toimenpide, ei komplisoitunut A Laaja vatsan/ruokat.toimenpide, aikuinen,ei komplisoitunut B Muu vatsan/ruokat.pohjsuolen toimenpide, aikuinen, ei komplisoitunut Peräaukon tai suoliavanteen leikkaus, komplisoitunut Peräaukon tai suoliavanteen leikkaus, ei komplisoitunut Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa, aikuinen, komplisoitunut Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa, aikuinen, ei komplisoitunut Maksan, sappiteiden ja haiman sairaudet 161 Nivustaipeen tyräleikkaus, aikuinen, komplisoitunut Nivustaipeen tyräleikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut N Umpilisäkkeen poisto, komplisoitunut Umpilisäkkeen poisto, ei komplisoitunut Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain, komplisoitunut Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain, ei komplisoitunut Ruuansulatuskanavan verenvuoto, komplisoitunut Ruuansulatuskanavan verenvuoto, ei komplisoitunut Suoliston tukos, komplisoitunut Suoliston tukos, ei komplisoitunut Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, aikuinen, komplisoitunut Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, aikuinen, ei komplisoitunut Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, aikuinen, ei komplisoitunut Sappiteiden leikkaus, ei pelkkä sappirakon poisto, komplisoitunut Sappiteiden leikkaus, ei pelkkä sappirakon poisto, ei komplisoitunut jatkuu 195 Sappirakon poisto, sappiteiden tarkistus, komplisoitunut Sappirakon poisto, sappiteiden tarkistus, ei komplisoitunut Sapirakon poisto, sappiteiden tarkistus, komplisoitunut Sappirakon poisto, ei sappiteiden tarkistusta, ei komplisoitunut Maksan tai haiman alueen pahanlaatuinen kasvain Haiman sairaus, ei pahanlaatuinen Muu maksan sairaus, ei komplisoitunut Sappiteiden sairaus, komplisoitunut Sappiteiden sairaus, ei komplisoitunut Sappirakon poisto tähystysleikkauksella, komplisoitunut Sappirakon poisto vatsaontelon tähystyksessä, ei komplisoitunut

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 PALVELUHINNASTO 2011 Satakunnan sairaanhoitopiiri SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7 Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 Apuvälinetoiminta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 PALVELUHINNASTO 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7 Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 Apuvälinetoiminta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 PALVELUHINNASTO 5/2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7 Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2015. Hallituksen 12.12.2014 142 mukaisesti

PALVELUHINNASTO 2015. Hallituksen 12.12.2014 142 mukaisesti PALVELUHINNASTO 2015 Hallituksen 12.12.2014 142 mukaisesti 2014 Sisällys 1 HINNOITTELUPERUSTEET, LASKUTUS JA MAKSUEHDOT... 2 2 PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA (kaikkien erikoisalojen potilaat)... 4 3 SISÄTAUDIT...

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2015

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2015 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2015 Oikean ja riittävän tiedon kirjaaminen on erittäin tärkeää. Laskutus perustuu kirjauksiin, joita on tallennettu

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014 ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014 Oikean ja riittävän tiedon kirjaaminen on erittäin tärkeää. Laskutus perustuu kirjauksiin, joita on tallennettu potilastietojärjestelmiin. o Hoito siirtyy laskutukseen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Laskutuksen periaatteet 2. Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4.

SISÄLLYSLUETTELO. Laskutuksen periaatteet 2. Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4. Palveluhinnasto 2013 12.12.2013 1 (56) SISÄLLYSLUETTELO sivu Laskutuksen periaatteet 2 Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4 Päivystyskeskuksen toiminta-alue Päivystyskeskus

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2015 voimassa 1.1.2015 alkaen

Palveluhinnasto 2015 voimassa 1.1.2015 alkaen Palveluhinnasto 2015 voimassa 1.1.2015 alkaen 8.12.2014 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO sivu Laskutuksen periaatteet 2 Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4 Päivystyskeskuksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Laskutuksen periaatteet 2. Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4.

SISÄLLYSLUETTELO. Laskutuksen periaatteet 2. Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4. Palveluhinnasto 2012 12.12.2011 1 (55) SISÄLLYSLUETTELO sivu Laskutuksen periaatteet 2 Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4 Päivystyskeskuksen toiminta-alue Päivystyskeskus

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2014 voimassa 1.2.2014 alkaen

Palveluhinnasto 2014 voimassa 1.2.2014 alkaen Palveluhinnasto 2014 voimassa 1.2.2014 alkaen 18.1.2014 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO sivu Laskutuksen periaatteet 2 Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4 Päivystyskeskuksen

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallitus 16.12.2014 154 KUNTALASKUTUSHINNASTO 2015

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallitus 16.12.2014 154 KUNTALASKUTUSHINNASTO 2015 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallitus 16.12.2014 154 KUNTALASKUTUSHINNASTO 2015 ERIKOISSAIRAANHOIDON KUNTALASKUTUSHINNASTO VUODELLE 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto 3 Yleiset hintaluokat

Lisätiedot

KUNTALASKUTUSHINNASTO 2014

KUNTALASKUTUSHINNASTO 2014 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 16.12.2013 175 KUNTALASKUTUSHINNASTO 2014 ERIKOISSAIRAANHOIDON KUNTALASKUTUSHINNASTO VUODELLE 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Erikoisaloihin jakamaton sairaanhoito

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Palveluhinnasto 2013 PALVELUHINNASTON 2013 LISÄYKSET JA MUUTOKSET 1. OULASKANKAAN SAIRAALA Synnytykset ja naistentaudit, sivu 68 Uusia hintaluokkia 1.1.2013 alkaen

Lisätiedot

H I N N A S T O 2 0 1 5

H I N N A S T O 2 0 1 5 H I N N A S T O 2 0 1 5 1 PALVELUHINNASTO VUODELLE 2015 PERUSTERVEYDENHUOLTO ERIKOISSAIRAANHOITO Palveluhinnasto sisältää Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tulosyksikköjen tuottamista palveluista

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaala 100 vuotta

Oulaskankaan sairaala 100 vuotta Oulaskankaan sairaala 100 vuotta Palveluhinnasto 2014 PALVELUHINNASTOON 2014 TULLEET MUUTOKSET 1. KEHITYSVAMMAHUOLTO, S. 96 Hintaluokat vahvistettu, mutta otettu käyttöön Oberonin koodit 1.1.2014 alkaen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Palveluhinnasto 2011 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri SISÄLLYSLUETTELO Hinnaston käyttäjälle 3 Palveluhinnasto 3 Erillislaskutus 4 Etäpoliklinikka- ja konsultaatiotoiminta

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Palveluhinnasto 2012 PALVELUHINNASTON 2012 MUUTOKSET 1. OYS:N LASTEN JA NAISTEN TULOSALUE Synnytykset ja naistentaudit, sivu 50 Uusia hintaluokkia 1.2.2012 alkaen Hinta

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin perusturvalautakunta 19.1.2015, voimaan 1.2.2015 lukien 1 HINNOITTELUPERUSTEET... 2

Pieksämäen kaupungin perusturvalautakunta 19.1.2015, voimaan 1.2.2015 lukien 1 HINNOITTELUPERUSTEET... 2 1 Pieksämäen kaupungin perusturvalautakunta 19.1.2015, voimaan 1.2.2015 lukien TUOTEKUVAUKSET 2015 SISÄLTÖ Sivunro 1 HINNOITTELUPERUSTEET... 2 2 TERVEYS- JA PSYKOSOSIAALISET PALVELUT... 3 2.1 NEUVOLATOIMINTA...

Lisätiedot

TYKS DRG TUOTEKUVAUKSET

TYKS DRG TUOTEKUVAUKSET TYKS DRG TUOTEKUVAUKSET 2011 SISÄLLYSLUETTELO DRG-tuotteista... 3 Sisätaudit... 4 Kirurgia vuodeosastohoito... 24 Kirurgia/ päiväkirurgia... 44 Ortopedia ja Traumatologia... 51 Ortopedia ja Traumatologia

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PALVELUHINNASTO 2015. Osa 1 Tuotteistetut sairaanhoidolliset palvelut

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PALVELUHINNASTO 2015. Osa 1 Tuotteistetut sairaanhoidolliset palvelut HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PALVELUHINNASTO 2015 Osa 1 Tuotteistetut sairaanhoidolliset palvelut HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tuotehinnastojen päivityshistoria Päivämäärä 3.7.2015

Lisätiedot

HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 04.03.2013

HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 04.03.2013 HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 1 04.03.2013 Hankeselvityksen työryhmä: Pekka Lahdenne, osastonylilääkäri, puheenjohtaja Outi Simonen, osastoryhmän päällikkö, sihteeri Eero Jokinen, klinikkaryhmän

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2015

Palveluhinnasto 2015 Palveluhinnasto 2015 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden kustannustasoa. Hinnoitteluperiaatteet

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2013

Palveluhinnasto 2013 Palveluhinnasto 2013 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden kustannustasoa. Hinnoitteluperiaatteet

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011

Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011 Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden

Lisätiedot

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010 HELSINGIN JA UUDENMAAN Hyväksytty valtuustossa 11.6.2009 SAIRAANHOITOPIIRI HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TUOTTEISTUKSEN PERIAATTEET...

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON PALVELUHINNASTO 2015

TERVEYDENHUOLLON PALVELUHINNASTO 2015 Pieksämäen kaupungin perusturva Perusturvalautakunta 19.1.2015 TERVEYDENHUOLLON PALVELUHINNASTO 2015 Voimaan 1.2.2015 alkaen PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN PERUSTURVA TERVEYDENHUOLLON PALVELUHINNASTO 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN PALVELUHINNASTO JA KUNTA- LASKUTUKSEN PERUSTEET VUODELLE 2015

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN PALVELUHINNASTO JA KUNTA- LASKUTUKSEN PERUSTEET VUODELLE 2015 Hallitus 17.12.2013 liite 1 211 /päivitetty 2015 osalta VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN PALVELUHINNASTO JA KUNTA- LASKUTUKSEN PERUSTEET VUODELLE 2015 Palveluhinnasto sisältää Turun yliopistollisen

Lisätiedot

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2013

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 3.12.2012, LIITE 4 SAIRAANHOITOPIIRI Hyväksytty valtuustossa 13.6.2012 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2013 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA Hallitus 21.11.2011, OHEISMATERIAALI 1 HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 YLEISSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 6 2 HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Hyväksytty valtuustossa 11.12.2013

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Hyväksytty valtuustossa 11.12.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Hyväksytty valtuustossa 11.12.2013 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET 2015-2016 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET

Lisätiedot