RINTAKIPU ON VÄISTYNYT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RINTAKIPU ON VÄISTYNYT"

Transkriptio

1 RINTAKIPU ON VÄISTYNYT Potilaiden kokemuksia sydäninfarktikivusta ja kivunhoidosta sydänvalvonnassa Rea Antikainen Jenni Nöjd Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Rea Antikainen & Jenni Nöjd. Rintakipu on väistynyt Potilaiden kokemuksia sydäninfarktikivusta ja kivunhoidosta sydänvalvonnassa. Lahti, syksy 2005, 50s., 8 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK). Sydäninfarktipotilaan kipu- ja kivunhoitokokemuksen aihepiiri nousi sydänvalvonnan hoitohenkilökunnan tarpeesta sekä omasta kiinnostuksesta kehittää kivunhoitotaitojamme. Aihe on aina ajankohtainen ja potilaan kivuttomuus on toipumisen kannalta tärkeää. Tutkimustuloksista toivotaan olevan hyötyä sydänvalvonnan henkilökunnalle, jotta he voivat kehittää sydäninfarktipotilaan hoitotyötä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia kokemuksia sydäninfarktipotilailla on sydäninfarktikivusta ja kivunhoidosta Päijät-Hämeen keskussairaalan sydänvalvonnassa. Tavoitteena oli saada tietoa potilaiden kokemuksista, joita sydänvalvonnan henkilökunta voi hyödyntää hoitotyössä kohdatessaan sydäninfarktipotilaita. Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Aineisto kerättiin teemahaastattelun avulla. Tutkimusaineisto koostuu kuuden vuotiaan sydäninfarktipotilaan haastattelusta. Tutkimuksen perustana on humanistinen ihmiskäsitys, jossa ihminen nähdään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena olentona. Haastattelut toteutettiin kesän 2005 aikana. Haastatteluissa potilaiden puheet nauhoitettiin. Nauhoista puretut tekstit analysoitiin sisällönanalyysimenetelmällä, jonka mukaan aineistosta muodostettiin kategorioita. Tutkimustulokset esitetään kategorioiden pohjalta. Tutkimuksessa haastateltavat kuvasivat sydäninfarktikipua erilaisin kipusanoin. Sen lisäksi he toivat esille muita oireita, kuten hengenahdistusta, huonoa oloa ja pulssin muutoksia. Sydänvalvontaan tulleessaan potilaat olivat pääasiassa kivuttomia ja he olivat tyytyväisiä saamaansa kivunhoitoon. Hoitohenkilökunnan antamaa emotionaalista tukea ja tietoa pidettiin tärkeänä, mutta osa haastateltavista koki, etteivät he olleet saaneet tietoa tai eivät muistaneet sitä. Hoitajien läsnäolo tuli esiin monissa haastatteluissa ja haastateltavat kokivat tämän turvallisuutta lisäävänä tekijänä. Tutkimuksen tulosten perusteella sydäninfarktipotilaat olivat melko tyytyväisiä saamaansa hoitoon. Jatkotutkimusaiheita voisivat olla potilaiden saama tieto sairaudestaan ja kivunhoidosta. Miten laitteisiin sidoksissa oleminen vaikuttaa potilaan psyykkiseen vointiin. Miten sydäninfarktipotilaat kokevat sen, kun he sairaalaan tullessaan joutuvat useaan otteeseen siirtymään yksiköstä toiseen. Asiasanat: sydäninfarktipotilas, kipu, kivunhoito, sydänvalvonta, kvalitatiivinen tutkimus

3 ABSTRACT Rea Antikainen & Jenni Nöjd. Chest pain is gone The cardiac infarct pain and the pain management experienced by the patients in the CCU. Lahti, autumn 2005, 50 pages, 8 appendices. Diaconia Polytechnic, Lahti Unit Degree Programme in Diaconial Social Welfare, Health care and Education, Nurse. The Pain experienced by the cardiac infarct patients and its management were selected to be the objective of this study owing to the staff s need and our interest in developing our own pain manegement skills. This subject is always current. For a good recovery it is very important that a patient is painless. The purpose of this study was to explain what kind of experiences the cardiac infarct patients have of the cardiac infarct pain and the pain management in Päijät-Häme Central Hospital. The aim was to find out information about patients` experiences which can benefit the staff of the coronary care unit in nursing cardiac infarct patients. A qualitative research method was chosen. The data were gathered from theme interviews which consisted of the interviews of six cardiac infarct patients aged The basis of this study was a humanistic concept of man in which the person is seen as a physical, mental and social creature. The interviews were conducted during summer The interviews were taped. The contents of the tapes were analyzed by using a contents analyzingmethod. The categories were formed on the basis of the data and the results were produced by using the categories. In interviews the patients described their cardiac infarct pain with different kinds of pain words. In addition, they brought up other symptoms as shortness of breath, nausea and the changes of the pulse. When patients came in to the coronary care unit they were mainly painless and satisfied with the pain management they had got. They considered the emotional support and information given by the health care staff important. But some of the patients interviewed felt they hadn t got the information or they didn t remember it. The importance of the presence of nurses came up in many interviews and the patients interviewed experienced it as an assusing of their safety. The results show that the cardiac infarct patients were quite satisfied with the nursing they had got. The Follow-up research subject matters could be e.g. the information, patients get about their sickness and pain management. How being tied up with equipment affects their mental health and how they experience the moves from one unit to another after being admitted. Keywords: cardiac infarct patient, pain, pain management, coronary care, qualitative research

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO SYDÄNVALVONTA HOITOTYÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ Päijät-Hämeen keskussairaalan sydänvalvonta Hoitosuhde potilaan ja hoitajan välillä SYDÄNINFARKTIPOTILAAN HOITO Sepelvaltimotauti sydäninfarktin syntyyn vaikuttavana tekijänä Sydäninfarktiin vaikuttavat fyysiset ja psyykkiset tekijät Sydäninfarktiin vaikuttavat sosiaaliset tekijät SYDÄNINFARKTIPOTILAAN KIVUNHOITO Kipu ja kivun mekanismit Kivun voimakkuuden mittaaminen TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen kohderyhmä Aineistonkeruumenetelmä Aineiston analysointi TUTKIMUKSEN TULOKSET Sydäninfarktipotilaan kuvaus rintakivusta Sydäninfarktipotilaan kuvaus fyysisistä tuntemuksista Sydäninfarktipotilaan kuvaus kivunhoidosta Sydäninfarktipotilaan kuvaus psyykkisistä tuntemuksista POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET Tutkimustulosten tarkastelua Tutkimuksen luotettavuus Tutkimuksen eettisyys Jatkotutkimushaasteet LÄHTEET LIITE 1: Teemahaastattelurunko LIITE 2: Kirje jatkohoito-osastolle... 41

5 LIITE 3: Suostumus haastatteluun LIITE 4: KIPUUN LIITTYVIEN KOKEMUSTEN AUTENTTISET LAINAUKSET LIITE 5: KIVUNHOITOON LIITTYVIEN KOKEMUSTEN AUTENTTISET LAINAUKSET LIITE 6: Millaista sydäninfarktikipu on potilaiden kokemana? LIITE 7: Millaisia kokemuksia sydäninfarktipotilailla on kivunhoidosta sydänvalvonnassa? LIITE 8: Millaisia kokemuksia sydäninfarktipotilailla oli kivunhoidosta sydänvalvonnassa?... 50

6 1 JOHDANTO Sydän- ja verisuonisairaudet ovat suomalaisten merkittävin tautiryhmä, ja noin 10 %:a kaikista työkyvyttömyyseläkkeistä myönnetään sydän- ja verisuonisairauksien takia. Kuolemansyynä yli 50 %:ssa tapauksista on verenkiertoelinten sairaus, ja 60 %:lla eläkeikäisestä väestöstä on yksi tai sitä useampia verenkiertoelinsairauksista. (Jaatinen & Raudasoja 2001, 62.) Kyseessä on siis todellinen kansantautien ryhmä. Vuonna 2004 Päijät-Hämeen keskussairaalan sydänvalvonnassa hoidettiin 956 sydänpotilasta, joista sydäninfarktipotilaita oli 381 (Jussila 2005). Potilasryhmän laajuuden vuoksi hoidon kehittäminen on tärkeää. Yhteiskunnallisesti sydänpotilaan hoitaminen on kallista, taloudelliset kustannukset nousevat hoitopäivien lisääntyessä, ja siksi on tärkeää hoitaa potilas laadukkaasti, mutta nopeasti. Laadukkaaseen hoitoon kuuluu yhtenä tärkeänä osaalueena kivunhoito. Kivunhoito on aiheena aina ajankohtainen, ja potilaan kivuttomuus on toipumisen kannalta tärkeää. Keskusteluista sydänvalvonnan hoitohenkilökunnan kanssa ilmeni, että potilaat ovat sydänvalvontaan tullessaan shokkitilassa eivätkä välttämättä pysty kuvailemaan kipuaan juuri sillä hetkellä, kun se olisi tärkeintä. Lisäksi sydänvalvonnan lyhyet hoitoajat voivat saada aikaan sen, että potilaiden kokemukset kivunhoidosta eivät tule hoitohenkilökunnan tietoon. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia kokemuksia potilailla on kivusta ja sen hoidosta. Kipu ja sen kokeminen ovat subjektiivista, mikä tekee sen tutkimisesta haasteellisen, sillä se, mikä jollekulle on kipua, ei ole sitä toiselle (Vartti 2000, 39-40). Tutkimus toteutetaan teemahaastattelulla, eli tutkimus on laadullinen. Haastattelu on osoittautunut hyväksi tavaksi saada potilaan kokemukseen perustuvaa tietoa. Teemahaastattelua tekevän tutkijan tehtävänä on välittää kuvaa haastateltavan ajatuksista, käsityksistä, kokemuksista ja tunteista (Hirsjärvi & Hurme 2000, 41). Haastateltavat valitaan sydäninfarktipotilaista, jotka ovat iältään vuotiaita, koska tässä ikäryhmässä infarktipotilaita on runsaasti. Lisäksi yli 75-vuotiaat infarktipotilaat voivat olla liian rasittuneita kokemastaan

7 7 infarktista, eikä heidän haastattelemisensa olisi tuolloin eettistä. Tutkimustulosten myötä sydänvalvonnan henkilökunta saa konkreettista tietoa kivusta ja kivunhoitokokemuksista potilaiden itsensä kuvaamana. Tämä auttaa jatkossa työyhteisöä kehittämään kivunhoitotaitojaan. Sydäninfarktipotilaan kivunhoitokokemuksen aihepiiri nousee sydänvalvonnan henkilökunnan tarpeesta sekä omasta kiinnostuksestamme kehittää kivunhoitotuntemuksen tulkintaa. Toivomme lisää ammattitaitoa reagoida kivunhoitoon. Sydänvalvonta haluaa kehittää asiakaslähtöistä toimintaa ja vastata sen tuomiin haasteisiin. 2 SYDÄNVALVONTA HOITOTYÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ Sydänvalvonta on osasto, johon sydäninfarktipotilas siirtyy ensihoidon jälkeen. Sydänvalvontahoidon tavoitteena on turvata potilaalle mahdollisimman suotuisat olosuhteet sydäninfarktista toipumiselle. Tavoitteena on ennaltaehkäistä, tunnistaa ja tarvittaessa hoitaa sydäninfarktipotilaalle ensimmäisten hoitopäivien aikana mahdollisesti kehittyvät vakavat rytmihäiriöt, sydämen vajaatoiminta ja uudelleentukkeutuminen. (Säämänen 1998, 21.) Sydänvalvonnassa hoidetaan sepelvaltimotautia, akuuttia sydäninfarktia, vaikeaa sydämen vajaatoimintaa ja vakavaa rytmihäiriötä sairastavia potilaita. Hoitoaika on tavallisimmin 1-2 vuorokautta.(tilastot 2004.)Hoito keskittyy vitaalielintoimintojen tukemiseen ja akuutin tilanteen rauhoittamiseen, jotta potilas voidaan turvallisesti siirtää jatkohoitoon. 2.1 Päijät-Hämeen keskussairaalan sydänvalvonta Päijät-Hämeen keskussairaalan sydänvalvonnassa toteutetaan yksikön toimintaan sovellettua yksilövastuista hoitotyötä yhdessä sovittujen hoitotyönperiaatteiden mukaisesti. Jokaisella potilaalla on oma vastuuhoitaja, joka vastaa kokonaisvaltaisesti potilaidensa hoidosta

8 8 työvuoronsa ajan. (Jussila 2002.) Yksilövastuinen hoitotyö on yksilön vastuuta toisesta yksilöstä. Ihmis- ja potilaslähtöinen hoitotyö edellyttää yksilöllisyyden tunnistamista ihmisessä sekä sen ymmärtämistä käsitteenä. Kun yksilöllisyys toteutuu hoitotyössä, on potilaalla tunne, kokemus ja tietoisuus siitä, että hänet otetaan todesta, omana itsenään ja ainutlaatuisena ihmisenä. (Laitinen & Karhe 2000, 32.) Sydänvalvonnassa potilaat saavat perushoidon, tarkkailun, ohjauksen ja neuvonnan lisäksi erikoisosaamista vaativia lääke- ja nestehoitoja. Hoitotyön päämäärä sydänvalvonnassa on hoitaa potilaiden kriittisimmät hetket siten, että he voivat akuuttivaiheen jälkeen siirtyä turvallisin mielin jatkohoitopaikkaan tai saada hyvää huolenpitoa kuoleman lähestyessä. Hoitotyön päämäärän toteutuminen edellyttää osastolla työskenteleviltä sairaanhoitajilta hyvää ammattitaitoa, sitoutumista työhönsä, jatkuvaa itsensä kehittämistä sekä toimimista joustavasti ja kollegiaalisesti moniammatillisessa yhteistyössä kaikkien sydänpotilaiden hoitoon osallistuvien kanssa. (Jussila 2002.) Sydäninfarktipotilaan hoidossa korostuu yhteistyö lääkärin, muun hoitohenkilökunnan ja potilaan välillä. Lääkäri vastaa tilanteen kokonaisarvioinnista ja -hoidosta. Hoidon ohjaukseen tulee käyttää riittävästi aikaa, jotta potilaalta voidaan odottaa hoitomyönteisyyttä. (Anttila, Hirvelä, Jaatinen, Polviander & Puska 2001, 116.) Lammen (2003, 205) mukaan sydänvalvonnassa laitteisiin sidoksissa oleminen oli hämmentävä ja ristiriitainen kokemus. Kokemuksen kiusallisuutta lievitti tietoisuus niiden merkityksestä muutosten tunnistamisessa ja turvallisen hoidon varmistamisessa. Sydänvalvonnassa jokaista potilasta valvotaan ekg-monitorin avulla, jossa on rytmihäiriön tunnistus, ST-tason seuranta, säädettävät hälytysraja-arvot, piirturi, muisti, verenpainemittari ja happisaturaatiomittari. Sydänvalvonnassa on mahdollisuus myös verisuonen sisäiseen verenpaineen mittaukseen, lisäksi tarkkaillaan potilaan pulssia ja hengitysfrekvenssiä eli tiheyttä. (Sikanen, Lauronen & Manninen 1996, 27.) Sydänvalvonnan hoito eroaa teho-hoidosta siten, että teho-hoitoa tarvitsevalle sydäninfarktipotilaalle on yleensä kehittynyt vaikea-asteinen sydämenvajaatoiminta, minkä vuoksi hän

9 9 ei tule toimeen ilman respiraattorihoitoa (Säämänen 1998, 21). Sydänvalvonnasta käytetään myös lyhennettä CCU, joka tulee englanninkielen sanoista coronary care unit. Tässä tutkimuksessa käytetään käsitettä sydänvalvonta, koska tämä suomenkielinen sana on helpommin ymmärrettävissä kuin CCU. Sydänvalvonnassa tapahtuva hoitotyö on myös kliinistä hoitotyötä, joka vaatii erikoisosaamista. Sairaanhoitajalta vaaditaan eri alojen akuuttihoidon tuntemusta ja äkillisesti sairastuneen sydänpotilaan erikoissairaanhoitotasoista hoitotyön tuntemusta. 2.2 Hoitosuhde potilaan ja hoitajan välillä Hoitotieteellisen tiedon perustana olevat käsitteet ihminen, terveys, ympäristö ja hoitotyön toiminnot, jakavat ihmisen terveyden ja sairauden erilaisiin toisiinsa vaikuttaviin osiin. Hoitamisessa ollaan tekemisissä terveiden ja sairaiden ihmisten kanssa heidän erilaisissa elämäntilanteissaan ja elinympäristöissään sekä eri ikä- ja kehitysvaiheissa, jotka kaikki vaikuttavat mm. ihmisen terveyden ja sairauden kokemiseen sekä niistä selviytymiseen (Lauri & Elomaa 2001, 54.) Jokaisen potilaan kohdalla tulisi siis huomioida yksilölliset ominaisuudet ottaen huomioon myös ympäristön vaikutukset. Potilaan kokemus itsestään ja sairaudestaan on ainutlaatuinen ja siihen vaikuttaa ihmisen yksilölliset ominaisuudet ja sosiaalinen tausta. Hoitotyön ihmiskäsitys pohjautuu humanistiseen ihmiskäsitykseen. Hoitotyössä korostetaan ihmisen perusominaisuuksien erottamattomuutta. Ihmisen fyysinen olemus koostuu soluista, solujen muodostamista kudoksista ja elimistä sekä toimivista elinjärjestelmistä. Ihmisen psyykkisen ulottuvuuden tunnusomainen piirre on tietoisuus. Siihen kuuluvat muisti, ajattelu, taito käsitellä tietoa, tahto ja tunne. Jokaisella ihmisellä on juuri hänelle tyypillinen tunne- ja kokemusmaailmansa. Ihminen elää sosiaalisesti yksilönä ja erilaisten ryhmien ja yhteisöjen jäsenenä. Tärkein sosiaalinen ryhmä on useimmille ihmisille oma perhe. (Anttila, Kaila-Mattila, Kan, Puska & Vihunen 2004, ) Yhteistyö hoitajan ja potilaan välillä on lähtökohta hyvälle hoidolle. Huomioon on otettava myös potilaan sosiaalinen tukiverk-

10 10 ko, jotta hoitotyö olisi kokonaisvaltaista. Hoitotyön keskeisenä tavoitteena on se, että potilas saavuttaa oman elämänsä hallinnan ja selviytyy arjesta. Tähän ei päästä, elleivät sekä auttaja että autettava toimi yhteistyössä. Auttajan tavoitteena on saada potilaassa aikaan kasvua, kehitystä ja kypsymistä, jotta toiminta- ja selviytymiskyky paranisivat. Autettavalla on sama päämäärä. (Iivanainen, Jauhiainen & Korkiakoski 1995, 22.) Potilaan ja hoitajan yhteistyösuhde on ainutkertainen. Se ei koskaan toistu samanlaisena. Siinä ovat aina läsnä sekä potilaan että hoitajan kaikki olemisen perusmuodot. Potilaan ja hoitajan välisessä yhteistyösuhteessa tiivistyy hoitotyön ydin: aito, välittävä huolenpito ja läsnäolo. (Holmia, Murtonen, Myllymäki & Valtonen 2003, 14.) Sydänvalvontahoidon aikana potilaat tarvitsevat kriittisellä hetkellä paljon tukea, koska sydäninfarktin läpi käyminen voi olla pelottava kokemus. Potilaat ovat sydänvalvonnassa vielä sokissa ja hoitohenkilökunnalta vaaditaan pitkäjänteisyyttä onnistuakseen yhteistyössä potilaan kanssa. Yhteistyötä saattaa vaikeuttaa potilaan sokkitila, koska heidän on vaikea vastaanottaa tietoa. Hoitohenkilökunta joutuu useasti käymään hoitoon ja sairauteen liittyviä asioita uudelleen läpi potilaan kanssa (Jussila 2005). 3 SYDÄNINFARKTIPOTILAAN HOITO Yli 90 prosenttia sydäninfarkteista johtuu ahtautuneessa sepelvaltimossa muodostuneesta verihyytymästä. Sydäninfarktia epäiltäessä hoitoon pääsyn tulisi tapahtua mahdollisimman nopeasti, jotta sydänlihas ei ehdi mennä kuolioon. Yli puolet sydäninfarktipotilaista kuolee ennen sairaalaan pääsyä, ja yleensä syynä on viivyttely avun hälyttämisessä. Monet kokevat potevansa vatsavaivoja tai odottavat, pahenevatko oireet. Vaikka potilas viivyttelystä huolimatta jäisikin henkiin, hoidon viivästyminen johtaa usein sydämen pysyviin vaurioihin, jotka olisi voitu estää uusilla lääkkeillä ja ensihoitomenetelmillä. Sairaalassa tutkitaan, on-

11 11 ko sydänsähkökäyrässä eli EKG:ssä sydäninfarktille tyypillisiä muutoksia. Verestä tutkitaan entsyymit, joita vapautuu vauriotuneesta sydänlihaksesta. Potilaalle tehdään tarvittaessa myös sydämen kaikukuvaus ja angiografia eli sepelvaltimoiden varjoainekuvaus. (Lammintausta 2002, ) Sydäninfarktipotilaalle annetaan morfiinia ja rauhoittava lääkitys sekä mahdollisesti glyseryylinitraattia, joka lievittää kipua ja ahdistusta. Sen lisäksi potilasta hapetetaan. Asetyylisalisyylihapolla pyritään estämään uusien hyytymien muodostuminen. Hyytymä syntyy sairaan verisuoniseinämän vaurion, pinnallisen repeämän tai verenpurkauman kohdalle. Hyytymien liuotushoito on alentanut sairaalassa tapahtuvien infarktikuolemien määrää prosenttia. Liuotushoito voi myös ehkäistä kudosten kuolion, jos se aloitetaan 6 7 tunnin kuluessa infarktista. Suurin hyöty saavutetaan liuotushoidolla, joka aloitetaan kolmen tunnin kuluessa. (Lammintausta 2002, 146.) Muita ensimmäisten tuntien aikana käytettäviä lääkkeitä ovat beetasalpaajat, nitroglyseriini-infuusio ja angiotensiiniä konvertoivan entsyymin estäjät (ACE-estäjät), jotka parantavat ennustetta vähentämällä sydämen työmäärää. Kirurgisena hoitona seuraavat menetelmät voivat vähentää sydäninfarktista johtuvia vaurioita ja jopa pelastaa potilaan hengen. Angioplastia eli pallolaajennus on menetelmä, jossa ohut pallokärkinen katetri ohjataan nivustaipeeseen tai käsivarteen tehdyn viillon kautta valtimoita pitkin tukkeutuneeseen sepelvaltimoon. Kun pallo täytetään tukoksen kohdalla, se avaa valtimon ja sen jälkeen verenkierto jatkuu esteettä. Toimenpiteen voi tehdä vain erittäin kokenut lääkäri. (Lammintausta 2002, 146.) Sepelvaltimon ohitusleikkauksen tavoitteena on parantaa vaurioituneen sydänlihaksen verenkiertoa. Siinä sepelvaltimon ahtauma ohitetaan muualta elimistöstä otetulla terveellä suonisiirteellä. Leikkaus tehdään yleensä potilaan toipuessa infarktista. Toimenpiteeseen voidaan päätyä myös, jos potilaalla on infarktin uhkaa lisäävä vaikeutunut angina pectoris eli rasitusrintakipu tai muita oireita, joita ei pystytä hallitsemaan lääkityksellä. Joskus ohitusleikkaus joudutaan tekemään päivystystoimenpiteenä potilaalle, jolla on ollut massiivi-

12 12 nen sydäninfarkti; tällöin potilaan verenpaine on yleensä hyvin matala tai hän on sokissa. (Lammintausta 2002, 146.) 3.1 Sepelvaltimotauti sydäninfarktin syntyyn vaikuttavana tekijänä Sepelvaltimotautia sairastaa noin ihmistä, ja heistä oli vuonna 2000 työkyvyttömyyseläkkeellä Elämäntavoilla ja niihin liittyvillä vaaratekijöillä on keskeinen osuus sepelvaltimotaudin kehittymisessä. Sepelvaltimotaudissa sydänlihakseen verta tuovat sepelvaltimot ovat ahtautuneet. Sen aiheuttaa useimmiten sepelvaltimoita ahtauttava verisuonten kalkkeutuminen eli ateroskleroosi. Taudin tavallisimmat ilmenemismuodot ovat rasitusrintakipu eli angina pectoris, sydäninfarkti, rytmihäiriöt ja sydämen vajaatoiminta. (Sydän- ja verisuonitaudit 2005.) Sepelvaltimotaudin kokonaisvaaran arvioinnissa on tärkeää ottaa huomioon henkilön ikä, sukupuoli, hänellä aiemmin todettu sepelvaltimotauti tai muu ateroskleroosista johtuva valtimosairaus ja sukuanamneesi valtimosairauksien osalta. Kokonaisvaaran arviointia varten selvitetään lisäksi henkilön tupakointi, ruokavalio, alkoholinkäyttö ja liikunta. Vaaran arvioimiseen sisältyy liikapainon, erityisesti keskivartalolihavuuden arvioiminen, verenpaineen mittaaminen sekä seerumin lipidien ja verensokerin määrittäminen. (Iivanainen, Jauhiainen & Pikkarainen 2001, 452.) Sydäninfarktia edeltää usein sepelvaltimotaudin aiheuttama rintakipuoireisto eli angina pectoris. Stabiilissa angina pectoriksessa sydänlihaksen verenkierto on vaikeutunutta, mutta se ei esty kokonaan. Sepelvaltimoverenkierron heikkenemisestä ja sydänlihaksen hapenpuutteesta johtuva sydänlihasiskemia ilmaantuu tällöin vain sydälihaksen työmäärän ja hapenkulutuksen lisääntyessä fyysisen ja psyykkisen rasituksen yhteydessä. Sydänlihasiskemia ilmenee vähitellen alkavana puristavana, vyömäisenä rintakipuna, joka kestää yleensä alle 5 minuuttia. Kipu säteilee yleensä kaulalle, niskaan, vasempaan käteen, lapaan tai ylävatsalle. Rasituksen päätyttyä myös kipu lakkaa, lisäksi sydänlihaksen hapensaantia voi parantaa nitrolääkityksellä. (Säämänen 1998, 12.)

13 13 Epästabiili angina pectoris tarkoittaa vastailmaantunutta tai nopeasti vaikeutunutta angina pectorista. Potilaalle voi tulla sepelvaltimoverenkierron heikkenemisestä johtuvia rintakipuja jo pienestäkin rasituksesta tai jopa levon aikana. (Säämänen 1998, 12.) 3.2 Sydäninfarktiin vaikuttavat fyysiset ja psyykkiset tekijät Sydäninfarkti tarkoittaa sydänlihaskudoksen kuoliota. Sydäninfarktiprosessi aiheutuu siitä, että sepelvaltimot eivät kykene tuottamaan riittävästi verta sydänlihaskudokseen. Prosessi alkaa tavallisesti kun sepelvaltimoon syntyy verihyytymä, joka estää veren virtauksen. Välittömästi tukoksen synnyttyä sydänlihaksen solut alkavat kärsiä hapenpuutteesta ja vaurioitua. Hyytymä saattaa liueta itsekseen tai jäädä paikalleen. Jos tukos jää pysyväksi, sydänlihaskudosta tuhoutuu ja tuhoutuminen alkaa jo ensimmäisen tunnin aikana. (Phalen 2001, 43.) Sepelvaltimon tukkeutuessa sydänlihas alkaa kärsiä hapenpuutteesta, mikä aiheuttaa potilaalle voimakasta kipua ja rytmihäiriöitä (Säämänen 1998, 30). Sydäninfarkti voi vaurioittaa myös sydämen impulssinjohtojärjestelmää ja aiheuttaa sitä kautta vakavia tai kohtalokkaita rytmihäiriöitä (Lammintausta 2002, 145). Vakavammillaan rytmihäiriöt johtavat sydänpysähdykseen, joka hoitamattomana johtaa potilaan kuolemaan (Säämänen 1998, 30). Sydäninfarktin oireita ovat ankara puristava tai viiltävä, laaja-alainen, pitkittynyt (yli 15 minuuttia) kipu rintalastan takana ja kauttaaltaan rintakehällä. Rinnasta alkava kipu, joka säteilee hartioihin, käsivarsiin, selkään ja leukaperiin, ilmenee tavallisesti vasemmalla puolella. Oireina voi ilmetä myös hengenahdistusta, pahoinvointia, oksentelua, hikoilua ja ahdistuneisuutta. (Lammintausta 2002, 144.) Vakavasti sairastuminen aiheuttaa monenlaisia pelkoja. Suurimpina pelkoina sairastuneella on alkuvaiheessa kivun ja kuolemanpelko. Lisäksi potilaat pelkäävät sairaalassaoloaikana kipukohtauksen uusiutumista, rytmihäiriötä ja

14 14 sitä, että lääkkeet ja hoito eivät auta. Turvallisuuden tunteen luominen ja ylläpito ovat tämän vuoksi hoitotyön keskeisimpiä tehtäviä. (Holmia ym. 2003, 231.) Sepelvaltimotauti, etenkin sydäninfarkti, tulee usein yllättäen. Ihmisen arkinen elämänrytmi häiriintyy. Hän huomaa joutuneensa outoon, osin pelottavaankin tilanteeseen, johon hänellä ei ole ollut mahdollisuutta valmistautua. Sairastuminen vaikuttaa jokaisen potilaan tunteisiin ja mielenterveyteen jollakin tavalla, toisilla enemmän, toisilla vähemmän. Sydämen sairastuminen ei ole pelkästään ruumista koskeva kriisi, vaan se vaikuttaa myös muihin elämänalueisiin: ihmisen ajatuksiin, tunteisiin, käyttäytymiseen, ihmissuhteisiin, harrastuksiin ja asemaan työssä ja kotona. (Tuominen 1995, 3 4.) Esimerkiksi pitkäaikainen kipu ja depressio eivät ole saman psyykkisen problematiikan osia, vaan ne ovat erillisiä ilmiöitä, jotka kuitenkin korreloivat keskenään (Kuusinen 2004, 80). Ihminen ei ole pelkkä ruumis, hänellä on myös mieli. Ne ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään, ja niiden yhteistyöstä muodostuu toimiva kokonaisuus. (Tuominen 1995, 3 4.) Kun ihmisen tunteissa tai ajattelussa tapahtuu muutos, se aiheuttaa myös fysiologisia muutoksia. Ihmisen tuntema suuttumus, masennus tai pelko saattaa aiheuttaa esimerkiksi lihasjännitystä, sydämentykytystä tai verenpaineen nousua. Vastaavasti muutokset ihmisen fyysisessä tilassa vaikuttavat hänen psyykkiseen tilaansa. Kipu tai sairastuminen voi johtaa esimerkiksi masennuksen, turhautumisen tai ahdistuksen tunteisiin. Koska ihmisen psyykkinen tila vaikuttaa hänen hyvinvointiinsa ja päinvastoin, sydämen sairastumista ei voida hoitaa vain fyysisenä terveysongelmana. (Tuominen 1995, 4.) Lammen (2005, 212) mukaan sairaalavaiheelle on ominaista masennuksen ja ilon vaihtelu, sairauden pahenemisesta huolestuminen sekä liikuttuminen ja mielen pahoittaminen. Vakava sairaus on ihmiselle ja hänen läheisilleen kova kokemus, joka aiheuttaa henkistä rasitusta ja herättää näkemään elämänarvon uudella tavalla. Sydämen sairastuminen muistuttaa ihmistä hänen haavoittuvuudestaan ja kuolevaisuudestaan, minkä tiedon useimmat pitäisivät mieluiten pois ajatuksistaan ja tietoisuudestaan. Sepelvaltimotautipotilas, erityisesti ensimmäisen kerran sydäninfarktin kokenut, joutuu tilanteeseen, josta hänellä ei ole aiempaa kokemusta. Hänen on vaikea tietää, miten tilanteesta selviää ja miten sitä voisi

15 15 hallita. Hän on kriisissä, joka voi horjuttaa myös psyykkistä tasapainoa. Potilaan mieltä voivat vaivata syyllisyyden tunteet. Kun potilas pyrkii selittämään tapahtunutta itselleen ja etsimään sairastumisensa syitä, hän alkaa helposti syytellä joko itseään tai muita. (Tuominen 1995, 6-7.) 3.3 Sydäninfarktiin vaikuttavat sosiaaliset tekijät Sosioekonomisesti heikko asema mainitaan usein erääksi tekijäksi, joka liittyy kohonneeseen sepelvaltimotaudin riskiin. Vauraissa hyvinvointivaltioissa iskeeminen sydänsairaus on yleisempi kuin köyhissä maissa. Teollistumiskehityksen eri vaiheissa tämä sairaus painottuu eri yhteiskuntaluokkiin: sen alkuvaiheessa korkeammin koulutetut, korkeammassa ammatillisessa asemassa toimivat ovat suuremmassa sairastumisriskissä, kun taas pitkälle teollistuneessa yhteiskunnassa sepelvaltimotauti kasautuu alempiin sosiaalisiin kerrostumiin. (Revitzer 1988, 8.) Sosiaalisesti huono asema muovaa ihmisen elämän tyyliä ja voi tätä kautta johtaa perinteisten riskitekijöiden kohoamiseen. Usein sydän- ja verisuonitautien riskiksi on katsottu alhaiset tulot, alhainen koulutustaso ja yksineläminen. (Revitzer 1988, 8.) Sosiaalisen tuen merkitys korostuu potilaan sairastaman sydäninfarktin jälkeen. Kuten edellä jo ilmeni, on luonnollista, että potilas masentuu toivuttuaan sydäninfarktista ja tarvitsee tällöin tukea niin hoitajilta kuin omaisiltakin. On tärkeää samalla hoitaa myös potilaan psyykkinen puoli kuntoon, jotta potilaan toipuminen voi alkaa. Hoitajilta saatu tuki ja tieto helpottaa potilaan ahdistuneisuutta ja pelkoa. Dahl-Piiran (1994) tutkimuksen mukaan, sydäninfarktipotilaat pitivät sydäninfarktiin ja sen hoitoon liittyvää neuvontaa yleisesti tärkeänä. Omaisetkin tarvitsevat tukea, jotta he saavat voimavaroja tukea potilasta ja jaksavat seistä hänen rinnallaan akuutin kriisin aikana. Pahanolontunteen lievittäminen ja haastavan elämäntilanteen kohtaamisessa tukeminen kuuluvat kiistatta terveydenhuoltohenkilöstön tehtäviin (Lampi 2005, 46).

16 16 Potilastovereiden ja kuntoutuksessa pidemmälle ehtineiden potilaiden tuki ja malli ovat merkityksellisiä infarktipotilaalle. Sairaalavaiheen aikana potilaaksi joutuminen ja potilaan roolin hallinta voidaan kokea vaikeaksi. Huumori voi edistää selviytymistä sydäninfarktista ja potilaana olemista, sillä se voi toimia vaikean tilanteen hallintakeinona. Sillä voidaan parantaa sairastuneiden keskinäistä vuorovaikutusta helpottamalla tutustumista, luomalla yhteishenkeä ja keventää ilmapiiriä. Huumori parantaa myös kommunikointia hoitohenkilökunnan kanssa vähentäen virallisuutta ja helpottaen erilaisten hoitotoimenpiteiden vastaanottamista. Potilas voi ilmaista huumorin avulla monia vakavia viestejä ja kysymyksiä. (Iivanainen ym. 2001, ) Sosiaalinen tuki on mm. tunnetukea, rakkautta, yhdessäoloa, käytännöllistä apua ja tiedollista tukea. On voitu todeta, ettei sosiaalinen tuki ainoastaan pienennä sairastumisen todennäköisyyttä, vaan vaikuttaa myös toipumista nopeuttavaksi. (Iivanainen ym. 2001, 492.) Tässä kohtaa korostuu omaisien antama tunnetuki ja hoitajien antama tiedollinen tuki. On huomattava, että sairastuminen on kriisi myös sairastuneen sosiaaliselle verkostolle, eikä potilaan ole välttämättä mahdollista saada täyttä tukea läheisiltään. Potilaan omaiset ja läheiset ja erityisesti sairastuneen puoliso tarvitsevat hoitajien ja muun henkilökunnan tukea. (Iivanainen ym. 2001, 492.) Läheisen sairastuttua perheenjäsenet tarvitsevat lohdutusta, tukea ja rohkaisua selviytyäkseen vaikeasta elämäntilanteestaan ja voidakseen puolestaan tukea sairastunutta (Lampi 2005, 33). 4 SYDÄNINFARKTIPOTILAAN KIVUNHOITO Kipua on käytetty toistuvasti yksinkertaisempana mahdollisena esimerkkinä fysikaalisesta ärsykkeestä, joka johtaa väistämättä henkiseen vasteeseen. Jo 1640 Descartes kehitti teorian tuntosignaalijärjestelmän muodollisesta rakenteesta, jonka monet hyväksyvät nykyään. (Wall 2000, )

17 luvun puolivälissä ääreishermot voitiin ryhmitellä niiden koon ja johtumisnopeuksien perusteella. Kylmän, kuuman, kosketuksen ja kivun osoitettiin välittyvän tietyntyyppisiä hermoja pitkin. Kivuntutkimuksen merkittävin edistysaskel 1970-luvulla oliopioidireseptoreiden paikantaminen keskushermostossa sekä endokeenisten opioidien löytyminen. Perintötekijöiden osuutta kipumekanismeissa on alettu tutkia 1990-luvulta lähtien. (Kalso 2002a, 40.) Kivunhoito on kehittynyt viime vuosina paljon lääketieteen kehittyessä, ja siihen on kiinnitetty enemmän huomiota hoitotyössäkin. Lääkkeellisten kivunhoitomenetelmien rinnalle on länsimaissakin hyväksytty lääkkeettömät vaihtoehdot, kuten esimerkiksi akupunktio, vyöhyketerapia ja hypnoosi. Kivun hyvä hoito potilastyössä tyydyttää sekä potilasta, että hoitajaa, kuitenkin kivunhoidon tärkein kulmakivi osastohoidossa on silti lääkehoito. Äkillisessä kivussa syyn selvittäminen ja kivunhoito usein onnistuukin, kun taas kuukausia tai jopa vuosia kestävä krooninen kipu on monesti itsepintaista, eikä hoito vaikuta siihen helposti. Itse kipuun voidaan vaikuttaa erilaisilla kipulääkkeillä eli analgeeteilla, etenkin jos kipu jatkuu pitkään. Lääkehoito on kuitenkin vain osa hoitoa ja kipua voidaan yrittää poistaa tai lievittää lääkehoidolle vaihtoehtoisin hoitomenetelmin. Kaikkiin kipulääkkeisiin saattaa etenkin jatkuvassa käytössä liittyä haittavaikutuksia, jotka pitäisi punnita ja suhteuttaa saavutettavaan hyötyyn, ennen kuin pitkäaikaiseen lääkehoitoon ryhdytään. (Nurminen 2001, 224.) Sydäninfarktipotilaat ovat lähes poikkeuksetta kivuliaita ja pelokkaita. Potilaan toipumisen kannalta kipujen ja pelkojen tehokas hoito on erittäin tärkeää. Ellei kipua hoideta, sympaattisen hermoston aktivoituminen johtaa hapenpuutteen lisääntymiseen infarktia ympäröivässä sydänlihaskudoksessa ja siten uuden kipukierteen muodostumiseen. Kipu lisää sydämen syketaajuutta ja hapenpuutetta ja hapenpuutteen lisääntyminen lisää puolestaan kipua ja infarktin laajenemisriskiä. Kivun lisäksi myös kaikki muut tekijät, jotka aiheuttavat sympaattisen hermon aktivoitumista, kuten pelot, ahdistuneisuus ja levottomuus, lisäävät sydämen hapenkulutusta ja siten myös sydäninfarktipotilaan rintakipuja. (Säämänen 1998, 32.) Lisäksi kipuun liittyy usein väsymystä, uupumusta, voimakas sairauden tunne, pahoinvoin-

18 18 tia ja oksentelua. Voimakkaaseen kipukokemukseen liittyy aina kuolemanpelkoa. (Holmia ym. 2003, 222.) Sydänlihasiskemiasta johtuvaa rintakipua tulee ensisijaisesti hoitaa euforisoivilla analgeeteilla ja bentsodiatsepiineilla, jotka katkaisevat potilaan kipukierteen, sekä nitroglyseriinillä ja beetasalpaajilla, jotka sydämen työmäärää keventämällä ehkäisevät kipukierteen alkamista. Kivun jatkuminen tai sen uusiutuminen tuntien tai päivien kuluttua hoidon aloittamisesta ei välttämättä tarkoita infarktin suurenemista. Kipu voi johtua myös tulehdusprosessin aikaansaamasta sydänlihastulehduksesta. Tällöin lääkityksenä voidaan käyttää antiinflammatorisia lääkevalmisteita. Lääkehoidon lisäksi hoitohenkilökunta voi myös omalla ammattitaitoisella käyttäytymisellään rauhoittaa potilasta. Hoitohenkilökunnan tulee pystyä luomaan osastolle levollinen ja rauhallinen ilmapiiri sekä luottamuksellinen ja turvallinen hoitosuhde. (Säämänen 1998, 32.) Kivunhoito on yksi hoitotyön auttamismenetelmistä, ja sairaanhoitaja on vastuussa potilaalle annettavan kipulääkityksen toteutuksesta. Sairaanhoitaja luo hoidon kannalta tärkeän suhteen potilaaseen ja usein siten muodostaa perustan moniammatillisessa yhteistyössä potilaan kivunhoidossa. (Vartiainen 2000, 22.) Tässä tutkimuksessa kivunhoidolla tarkoitetaan hoitajan toteuttamaa kivunhoitoa ja sen seurantaa osana potilaan hoitotyötä. 4.1 Kipu ja kivun mekanismit Jokainen ihminen on kärsinyt kipua jossain elämänsä vaiheessa, ja kivun voimakkuus sekä luonne riippuvat ihmisen kivunsietokyvystä ja siitä, mikä kivun aiheuttaa. Joskus kivun syytä ei saada selville, mutta kipuoireet voivat olla hyvinkin voimakkaita. Kipu on epämiellyttävä sensorinen ja emotionaalinen kokemus, joka liittyy tapahtuneeseen tai mahdolliseen kudosvaurioon tai jota kuvataan kudosvaurion käsittein. Kipu on kokemus, jonka laatu ja voimakkuus ovat riippuvaisia yksilön aikaisemmista kokemuksista, siitä merkityksestä, jonka hän antaa kipua tuottavalle tapahtumalle, ja hänen senhetkisestä mie-

19 19 lentilastaan. (Estlander 2003, 13.) Kipu on sekä lääketieteellinen ongelma että yksi arkielämän peruskokemuksista. Kipu voi olla lyhytaikainen eli akuutti tai pitkäaikainen eli krooninen. Akuutin ja kroonisen kivun merkitys, mekanismit ja hoitokeinot ovat erilaisia. Akuutti kipu johtuu jostakin elimellisestä tekijästä, kuten esimerkiksi haavasta, murtumasta, synnytyksestä, leikkauksesta tai tulehduksesta. Näistä syistä alkanut kipu lievenee tavallisesti vaurion paranemisen myötä. Kipua pidetään kroonisena, kun se jatkuu kudosten tavallisen paranemisajan jälkeen. Nykyään tiedetään, että kroonisen kivun mekanismi on erilainen kuin akuutin. Sen taustalla voi olla keskushermoston kivunsäätelymekanismien vika tai viestityshäiriö, jota erilaiset biologiset, psykologiset ja sosiaaliset tekijät voivat ylläpitää. (Vainio 2004, ) Kudosvaurion aiheuttaman stimuluksen ja kivun subjektiivisen kokemuksen välillä on sarja monimutkaisia sähköisiä ja kemiallisia tapahtumia. Kudosvaurion aistiminen kipuna voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen: transduktioon, transmissioon, modulaatioon ja perseptioon. Transduktio on tapahtuma, jossa kudosvauriota aiheuttavan ärsykkeen energia johtaa hermopäätteiden sähkökemialliseen aktivoitumiseen. Transmissio käsittää transduktiota seuraavat hermon toiminnot. Hermon impulssit koodaavat kudosvauriota aiheuttavan ärsykkeen ja siirtävät sen niihin keskushermoston osiin, joiden aktivaatio johtaa kivun aistimiseen. Modulaatiolla tarkoitetaan kivun muuntelua hermostossa. Viimeinen vaihe kivun välittymisessä on perseptio, jolla tarkoitetaan kipua välittävien neuronien aiheuttamaa subjektiivista vastetta, aivoissa tapahtuvaa kivun kokemiseen liittyviä toimintoja. (Kalso 2002b, 50.) Kipureseptorit ovat vapaita hermopäätteitä. Niiden stimuloitumisen aiheuttavat kenties aineet, joita vapautuu vahingoittuneista soluista. Kudosten hapenpuute johtaa kipuaistimukseen. Kipureseptoreita on ihon lisäksi myös sisäelimissä. Jos itse elimessä ei kipureseptoreita ole, niitä on elimiä ympäröivissä kalvoissa. (Nienstedt; Hänninen, Arstila & Björkqvist 2002, )

20 20 Pintakipu saa alkunsa ihosta tai pinnallisista limakalvoista. Ihon vahingoittuessa tunnetaan ensin usein terävä, pistävä tai leikkaava kipu jonka paikka on hyvin tarkka. Alkukipua seuraa epämääräisempi tylppä, jomottava tai polttava kipu. Kipu tuntuu vahingoittuneen ihoalueen lisäksi myös ympäröivässä kudoksessa koska vahingoittuneesta kudoksesta saattaa vapautua aineita, jotka herkistävät ympäristönkin kipureseptoreita. Syväkipu saa alkunsa lihaksista, luista, luukalvoista, nivelpusseista ja jänteistä. Se on epämiellyttävää, jomottavaa ja kivun tarkkaa paikkaa on vaikea sanoa. Tyypillisiä esimerkkejä ovat päänsärky, hammassärky ja reumaattiset nivelsäryt. Lihaskipu aiheuttaa yleensä lihaksen supistumisen. Sisälmyskipu on voimakkaanakin usein paikannettavissa. Siihen liittyy usein autonomisia refleksejä, kuten hikoilua sekä pulssin ja verenpaineen vaihtelua. (Nienstedt ym. 2002, ) 4.2 Kivun voimakkuuden mittaaminen Koska kipu on jokaiselle yksilöllinen ja henkilökohtainen kokemus, toisen ihmisen kokemaa kipua ei voi mittaamalla täysin kuvailla. Hoitajan ei myöskään tule vertailla potilaiden kipukokemuksia toisiinsa, mutta kivun mittaamisella pyritään määrittelemään kivun voimakkuutta. Kivun voimakkuuden määrittely on tärkeää kivunhoidon suunnittelussa ja seurannassa. (Sailo 2000, 102.) Hoidettaessa kipua sen tarkka kirjaaminen on pohjana yksilölliselle ja laadukkaalle kivunhoidolle. Potilaalla on oikeus tulla kuulluksi ja kivun kirjaaminen potilaan omilla sanoilla takaa hänelle hyvän kivunhoidon. Kivun kirjaaminen perustuu tietoon erilaisista kiputyypeistä, kivun ilmenemismuodoista ja kivun ilmaisemiseen liittyvistä yksilöllisistä tekijöistä. Kipua kirjataan säännöllisesti kivun voimakkuuden mittauksen avulla. Erilaisiin kipumittareihin on hyvä perehtyä, jotta voidaan valita tilanteen ja potilaan kehitystason mukainen mittari. (Sailo 2000, ) Aholaakon ja Salmijärven (2001) tutkimuksen mukaan sairaanhoitajat kokevat potilaan kivun arvioimisen tärkeäksi, mutta haasteelliseksi. Potilaan oma kertomus kivusta on kivun arvioimisen kannalta oleellista.

21 21 Sanallisen ilmauksen lisäksi potilaan käytös, asento, ihon väri, liikkuminen, reaktio kosketukseen, pulssi, hengitys ja verenpaine tarkentavat kuvaa kivun voimakkuudesta ja esiintymisestä (Sailo 2000, 112). Akuutin kivun kehittymistä voidaan periaatteessa mitata kuten verenpainetta tai kuumekäyrää. Näin raportoinnissa siirtyy eteenpäin potilaan kokeman kivun määrä hoitohenkilökunnan näkemyksen asemasta. Erilaisilla kipuasteikoilla pyritään selvittämään lähinnä kivun voimakkuutta. Yleisimmin käytetty kipumittari on visuaalinen analogiasteikko eli VAS. Alkuperäisessä muodossaan se on 10 cm pitkä vaakasuora jana. Potilas merkitsee janaan pystyviivan kohtaan, jonka arvioi kuvaavan kipunsa voimakkuutta. Janasta on kehitelty erilaisia versioita, jotka helpottavat sen käyttöä kliinisessä työssä. (Kalso 2002, ) Potilaalle ohjataan kipujanan käyttö ja kerrotaan kivun mittaamisen merkityksestä hoidon onnistumiselle. Jos potilaan on vaikea ymmärtää, mitä pahin mahdollinen kipu tarkoittaa, hän voi esimerkiksi muistella pahinta kokemaansa kipua ja verrata nykyistä kipuaan siihen. Joillekin potilaille kivun voimakkuuden kuvaaminen numeroina voi tuntua vieraalta ja silloin kivun voimakkuutta kuvaavat sanat voivat olla sopivampia. (Sailo 2000, 103.) Kipusanaston avulla voidaan myös erottaa toisistaan akuutti kipu kroonisesta kivusta. Sanallisessa kipumittarissa on jokaiselle sanalle määritelty numeerinen arvo kuvaamaan sen ilmaiseman kivun voimakkuutta. Sanat on luokiteltu eri luokkiin ja siirtyminen luokasta toiseen merkitsee kivun voimakkuuden muutosta. Kipusanojen numeeristen arvojen summa on kipuindeksi, joka kuvaa potilaan kivun voimakkuutta sillä hetkellä. (Sailo 2000, 103.) 5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT Tutkimuksen tarkoitus on kuvata sydäninfarktipotilaan kokemaa kipua ja sen hoitoa sydänvalvonnassa. Tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään kipua ja antavat lisää valmiuksia kohdata kivulias potilas. Tutkimus on hyödyllinen, koska hoitotyön kannalta on tärkeää,

22 22 että potilaan tarpeisiin vastataan ja hänet huomioidaan kokonaisvaltaisesti, ei siis hoideta vain kipua, vaan koko ihmistä. Tutkimustuloksista toivotaan olevan hyötyä sydänvalvonnan henkilökunnalle, jotta he voisivat kehittää omia kivunhoitokäytäntöjään vielä enemmän kokonaisvaltaisemmiksi ja potilaita palvelevimmiksi, sillä akuutissa vaiheessa sydäninfarktipotilaan kivuttomuus on lähtökohta toipumiselle. Tutkimusongelmat ovat seuraavat: - Millaista kipu on sydäninfarktipotilaiden kokemana? - Millaisia kokemuksia sydäninfarktipotilaalla on kivunhoidosta sydänvalvonnassa? 6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimus toteutettiin teemahaastattelulla ja sisällönanalyysimenetelmällä. Aikataulu ja tulosten raportointi oli ennalta suunniteltu ja etenimme suunnitelman mukaisesti. Valmis tutkimus toimitetaan sydänvalvonnan henkilökunnalle työn valmistuttua. Tutkimuslupa saatiin keväällä 2005, haastattelut ja niiden purku tapahtuivat syksyllä Raportin kirjoittaminen ajoittui kevään ja syksyn 2005 välille. 6.1 Tutkimuksen kohderyhmä Tutkimukselle haettiin tutkimuslupa Päijät-Hämeen keskussairaalasta. Tutkimuksen aineisto muodostui kuuden vuotiaan sydäninfarktipotilaan haastatteluista. Potilaat rajattiin vuotiaisiin, koska alle 50-vuotiaita infarktipotilaita on vähän ja yli 75-vuotiaat potilaat saattavat olla liian rasittuneita kokemastaan infarktista. Kaikki potilaat olivat hoidetta-

23 23 vina Päijät-Hämeen keskussairaalan sydänvalvonnassa. Haastattelut toteutimme potilaiden jatkohoito-osastoilla, sillä akuutissa vaiheessa olevan potilaan haastattelu ei välttämättä olisi tuottanut niin kattavia tutkimustuloksia shokkivaiheen takia, eikä se olisi eettisyyden kannalta sopivaa. Potilaat olivat toipumassa kokemastaan infarktista, ja akuutti tilanne oli vielä hyvin tuore. Yhteyden potilaisiin saimme soittamalla heille itselleen jatkohoitoosastolle ja kysymällä suostumuksen haastatteluun. Aikaisemmin olimme olleet kirjeitse yhteydessä jatkohoito-osaston hoitajiin ja informoineet heitä tulevista haastatteluista (LIITE 2). 6.2 Aineistonkeruumenetelmä Yleisin tapa kerätä laadullista tutkimusaineistoa on haastattelu, joka tähtää informaation keräämiseen ja on näin ennalta suunniteltua päämäärähakuista toimintaa. Se on joustava ja itsenäinen tietojenkeruumenetelmä. Haastattelu on keskustelutilanne, jota tutkija ohjaa. Sen avulla pyritään saamaan selville haastateltavan ajatukset ja motiivit. (Eskola & Suoranta 1999, 85.) Tässä tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Haastatteluista saatu aineisto analysoitiin sisällönanalyysimenetelmällä. Aineistonkeruumenetelmäksi valittiin teemahaastattelu, sillä kyseinen menetelmä antaa kokemukseen perustuvaa tietoa. Teemahaastattelu on lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun välimuoto (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 197). Teemahaastattelussa haastattelu kohdistuu tiettyihin teemoihin, joista haastattelutilanteessa keskustellaan. Haastattelun eteneminen teemojen varassa antaa haastateltavalle mahdollisuuden kertoa vapaasti kokemuksistaan ilman haastattelun sitomista suoriin kysymyksiin. Teemahaastattelussa ei ole tarkkaa kysymysjärjestystä eikä kysymyksen muotoilua. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47). Tässä tutkimuksessa haastatteluissa pyrittiin avoimeen vuorovaikutussuhteeseen, jolloin tilanne olisi mahdollisimman luonteva niin haastateltavalle kuin haastattelijallekin. Haastateltavien kokemuksia kuunneltiin aktiivisesti, jolloin pystyttiin tarvittaessa esittämään lisäkysymyksiä, ellei kysymykseen saatu vastausta ja haluttiin vielä lisätietoa tai tarkennettiin saatua tietoa.

24 24 Teemahaastattelun teemat muotoiltiin siten, että niistä saatu aineisto vastasi tutkimusongelmiin. Teemat käsittelivät sydäninfarktikipua ja sitä, millaisia kokemuksia haastateltavilla oli kivunhoidosta (LIITE 1). Molemmat tutkijat tekivät haastattelut yksin, sillä potilaan oli helpompaa puhua kokemuksistaan yhdelle ihmiselle. Haastattelut nauhoitettiin luotettavuuden saavuttamiseksi. Nauhoitteet purettiin sisällönanalyysimenetelmällä molempien tutkijoiden toimesta. Haastattelut kirjoitettiin auki ja etsittiin yhtäläisyyksiä, jotka koottiin yhteen analyysiyksiköiksi. Näistä analyysiyksiköistä muodostuivat vastaukset tutkimusongelmiin. 6.3 Aineiston analysointi Sisällönanalyysi on paljon käytetty tutkimusaineiston analyysimenetelmä hoitotieteellisissä tutkimuksissa. Sisällön analyysi liitetään kommunikaatioteoriaan ja sillä voidaan tutkia erityisesti kommunikaatioprosessia. Sisällönanalyysi on menettelytapa, jolla voidaan analysoida dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti. Se on tapa järjestää, kuvailla ja kvantifioida tutkittavaa ilmiötä. Sisällönanalyysissä pyritään rakentamaan sellaisia malleja, jotka esittävät tutkittavaa ilmiötä tiivistetyssä muodossa ja joiden avulla tutkittava ilmiö voidaan käsitteellistää. Analyysimenetelmä sopii erinomaisesti strukturoimattoman aineiston analyysiin. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 3 4.) Sisällönanalyysissä voidaan edetä kahdella tavalla joko lähtien aineistosta (induktiivisesti) tai jostain aikaisemmasta käsitejärjestelmästä (deduktiivisesti), jota hyväksi käyttäen aineistoa luokitellaan. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 5.) Tässä tutkimuksessa tarkastelimme aihetta induktiivisesti, koska aihepiiristä on olemassa niukasti suomalaisia tutkimuksia. Sekä induktiivisen että deduktiivisen sisällönanalyysin ensimmäinen vaihe on analyysiyksikön määrittäminen. Analyysiyksikön valintaa ohjaa tutkimustehtävä ja aineiston laatu. Tavallisimmin käytetty analyysiyksikkö on yksi sana tai sanayhdistelmä, mutta se voi olla myös lause, lausuma tai ajatuskokonaisuus. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 5.)

25 25 Aineiston laadullisen analyysin keskeinen tavoite on ilmiön käsitteellistäminen ja käytännön teorian muodostaminen. Käsitteellistämisellä tarkoitetaan sellaisien käsitteiden löytämistä, jotka auttavat tutkijaa ymmärtämään tai selittämän tutkimuksen kohteena olevia ilmiöitä. Analyysi voi joko edetä empiirisestä aineistosta käsin tehtävänä luokitteluna tai perustua haastattelurungon antamiin valmiisiin teemoihin tai luokkiin. Kummassakin tapauksessa analyysia tarkennetaan alustavan karkean luokituksen jälkeen jakamalla teemat tai luokat edelleen alaluokkiin. Luokkia verrataan toisiinsa ja niiden välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja tarkastellaan kriittisesti. (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1998, 144.) Sisällön analyysi ei ole vain aineiston keruu- ja luokittelumenetelmä, jossa samaa muistuttavat asiat kerätään yhteen, vaan se kehittää ymmärrystämme kommunikaatiosta (Kyngäs & Vanhanen 1999, 4). Sisällönanalyysimenetelmällä pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä muodossa. Sisällönanalyysillä saadaan kuitenkin vain kerätty aineisto järjestetyksi johtopäätösten tekoa varten. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi etenee seuraavasti Tuomi & Sarajärven (2003, ) mukaan: 1. Haastattelujen kuunteleminen ja auki kirjoitus sana sanalta. 2. Haastattelujen lukeminen ja sisältöön perehtyminen. 3. Pelkistettyjen ilmausten etsiminen ja alleviivaaminen. 4. Pelkistettyjen ilmausten listaaminen. 5. Samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsiminen pelkistetyistä ilmauksista. 6. Pelkistettyjen ilmauksien yhdistäminen ja alaluokkien muodostaminen. 7. Alaluokkien yhdistäminen ja yläluokkien muodostaminen niistä. 8. Yläluokkien yhdistäminen ja kokoavan käsitteen muodostaminen. Analyysin ensimmäisessä vaiheessa haastattelut kuunneltiin ja kirjoitettiin auki sana sanalta. Seuraavaksi kirjoitettua aineistoa käytiin läpi etsien vastauksia tutkimusongelmiin alleviivaten ne tekstistä. Nämä alkuperäisilmaisut eli autenttiset lainaukset (LIITTEET 4 ja 5) kerättiin yhteen ja alustavasti ryhmiteltiin paperille eli etsittiin samansisältöiset lauseet. Tämän jälkeen autenttisista lainauksista listattiin pelkistettyjä ilmaisuja, jonka jälkeen alustavat ryhmittelyt purettiin ja aineisto ryhmiteltiin uudestaan. Kun pelkistetyt ilmaisut oli ryhmitelty, muodostui niistä alustavat alakategoriat, joita muokattiin työn edetessä. Lopulliset alakategoriat yhdistettiin yläkategorioiksi, ja yläkategoriat kokoavaan käsitteeseen eli

26 26 yhdistävään tekijään. Yhdistävänä tekijänä tutkimuksessa käytettiin tutkimusongelmia. Autenttisista lainauksista, pelkistetyistä ilmauksista, ala- ja yläkategorioista sekä yhdistävistä tekijöistä muodostettiin kaaviot (LIITTEET 6, 7 ja 8). 7 TUTKIMUKSEN TULOKSET Tutkimuksen tulokset jakautuivat sydäninfarktipotilaan kuvaukseen rintakivusta, kuvaukseen fyysisistä tuntemuksista, sekä sydäninfarktipotilaan kuvaukseen kivunhoidosta ja psyykkisistä tuntemuksista. 7.1 Sydäninfarktipotilaan kuvaus rintakivusta Haastatteluaineistosta alakategoriaksi muodostuneet kuvaukset rintakivusta tarkoittavat haastateltavien kokemuksia itse sydäninfarktikivusta. Useat haastateltavat kokivat kivun säteilevän hartioihin, eikä kaikilla ollut juuri sillä hetkellä kipua rinnan alueella. Rintakipua kuvasivat kaksi haastateltavaa puristavaksi ja polttavaksi, yksi kirveleväksi ja pakottavaksi. Kahdessa haastattelussa tuli esille närästyksen tunne ja kipu koettiin aaltomaisena. Muutamat haastateltavat kokivat myös jonkinlaista puutumista käsien alueella. No se oli sellasta puristavaa, niinku tavallaan joku vanne rinnan päällä tai ympärillä. Se otti niinku tästä rinnasta ja niinku hartioista ja hartioista vielä enempi. Periaatteessa kuvailisin, että kova närästys, niinku että röyhtäsy ei pääse tulemaan ja sillen niinku ahistaa.

Tämä päivä on aina täällä, huominen ei koskaan. KARDIOMYOPATIAPOTILAAN KOKEMUKSIA SAIRAS- TUMISEN VAIKUTUKSESTA MIELEN HYVINVOINTIIN

Tämä päivä on aina täällä, huominen ei koskaan. KARDIOMYOPATIAPOTILAAN KOKEMUKSIA SAIRAS- TUMISEN VAIKUTUKSESTA MIELEN HYVINVOINTIIN Hanna-Kaisa Ojala Tämä päivä on aina täällä, huominen ei koskaan. KARDIOMYOPATIAPOTILAAN KOKEMUKSIA SAIRAS- TUMISEN VAIKUTUKSESTA MIELEN HYVINVOINTIIN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön

Lisätiedot

TIETOA JA TUKEA EPILEPSIAA SAIRASTAVAN LAPSEN VANHEMMILLE

TIETOA JA TUKEA EPILEPSIAA SAIRASTAVAN LAPSEN VANHEMMILLE TIETOA JA TUKEA EPILEPSIAA SAIRASTAVAN LAPSEN VANHEMMILLE HOITOHENKILÖKUNNAN NÄKÖKULMASTA TARKASTELTUNA Jaana Harhala Opinnäytetyö Syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot

HOITAJIEN KOKEMUKSIA SYÖPÄKIVUN HOIDOSTA

HOITAJIEN KOKEMUKSIA SYÖPÄKIVUN HOIDOSTA HOITAJIEN KOKEMUKSIA SYÖPÄKIVUN HOIDOSTA Heli Juntunen / Katja Sundström Opinnäytetyö Syksy 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU / ALPPIKADUN

Lisätiedot

KUN RINTAAN KOSKEE JA PELOTTAA

KUN RINTAAN KOSKEE JA PELOTTAA KUN RINTAAN KOSKEE JA PELOTTAA Epästabiilin angina pectoris -kohtauksen hoito-ohje Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Valkeakoski 1.10.2012 Hanna Neulaniemi Kimmo Parkkali

Lisätiedot

HENGELLIS- EMOTIONAALISEN TUEN TARVE SYÖPÄÄN SAIRASTUNEELLA IHMISELLÄ

HENGELLIS- EMOTIONAALISEN TUEN TARVE SYÖPÄÄN SAIRASTUNEELLA IHMISELLÄ HENGELLIS- EMOTIONAALISEN TUEN TARVE SYÖPÄÄN SAIRASTUNEELLA IHMISELLÄ Piritta Siika-aho g9699 Anne Kukkonen g9700 Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia- ammattikorkeakoulu Diak Pohjoinen, Oulu Sairaanhoitaja

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

Säilytyspaikka: DIAK, Pieksämäen yksikön kirjasto

Säilytyspaikka: DIAK, Pieksämäen yksikön kirjasto LAPSI SAIRASTAA SYÖPÄÄ. Vanhempien kokemuksia sairaanhoitajan antamasta hengellisestä tuesta Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten veri- ja syöpätautien osastolla Mirva Ahonen Opinnäytetyö Syksy 2006

Lisätiedot

Krooniseen kipuun sopeutuminen ja kivun hallinta

Krooniseen kipuun sopeutuminen ja kivun hallinta Krooniseen kipuun sopeutuminen ja kivun hallinta Opas Länsi-Tallinnan keskussairaalan hoitohenkilökunnalle Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja Opinnäytetyö 31.10.2007 Ulla Ahonen Johanna Heikkilä

Lisätiedot

GYNEKOLOGISEN LEIKKAUSPOTILAAN TULOHAASTATTELUN TOTEUTTAMISEN KARTOITTAMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN KESKUSSAIRAALAN NAISTENTAUTIEN OSASTOLLA 53

GYNEKOLOGISEN LEIKKAUSPOTILAAN TULOHAASTATTELUN TOTEUTTAMISEN KARTOITTAMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN KESKUSSAIRAALAN NAISTENTAUTIEN OSASTOLLA 53 GYNEKOLOGISEN LEIKKAUSPOTILAAN TULOHAASTATTELUN TOTEUTTAMISEN KARTOITTAMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN KESKUSSAIRAALAN NAISTENTAUTIEN OSASTOLLA 53 Hanna Hannukainen Reetta Taavila Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Anna-Liisa Kinnunen MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Kevät

Lisätiedot

POSTOPERATIIVISEN KIVUN HOITO

POSTOPERATIIVISEN KIVUN HOITO POSTOPERATIIVISEN KIVUN HOITO Opas hoitohenkilökunnalle Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja Opinnäytetyö 18.4.2007 Jaana Kuvaja Satu Solin-Laakkonen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIA Sosiaali-

Lisätiedot

VANHEMPIEN KOKEMUKSIA JA ODOTUKSIA MUNUAIS- JA SIIRTOPOTILAIDEN LIITON HOITORENGASPALVELUSTA

VANHEMPIEN KOKEMUKSIA JA ODOTUKSIA MUNUAIS- JA SIIRTOPOTILAIDEN LIITON HOITORENGASPALVELUSTA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 20 Minna Lehtonen VANHEMPIEN KOKEMUKSIA JA ODOTUKSIA MUNUAIS- JA SIIRTOPOTILAIDEN LIITON HOITORENGASPALVELUSTA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 20 Vanhempien

Lisätiedot

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kirsti Anttila Kati Kupari Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI Ikääntyneiden miesten seksuaalisuus ja sen tukeminen kotisairaanhoitajien näkökulmasta Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Johanna Nykyri Harri Suomalainen DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN ALKUOHJAUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Johanna Nykyri Harri Suomalainen DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN ALKUOHJAUS POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Johanna Nykyri Harri Suomalainen DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN ALKUOHJAUS Opinnäytetyö Maaliskuu 2009 OPINNÄYTETYÖ Maaliskuu 2009 Hoitotyön

Lisätiedot

SYDÄNINFARKTI OHJEITA ARKIPÄIVÄÄN

SYDÄNINFARKTI OHJEITA ARKIPÄIVÄÄN SYDÄNINFARKTI OHJEITA ARKIPÄIVÄÄN Johanna Järvikylä Anu Latvala Opinnäytetyö Kevät 2003 Diak Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ Johanna

Lisätiedot

SADUT JA SADUTUS LASTEN HOITOTYÖSSÄ

SADUT JA SADUTUS LASTEN HOITOTYÖSSÄ SADUT JA SADUTUS LASTEN HOITOTYÖSSÄ Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja Opinnäytetyö Syksy 2007 Jenny Asimont HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIA Sosiaali- ja terveysala Koulutusohjelma Hoitotyön

Lisätiedot

MITEN POTILAAT KOKEVAT YKSILÖVASTUISEN HOITOTYÖN TOTEUTUMISEN KÄTILÖOPISTON SAIRAALAN NAISTENTAUTIEN VUODEOSASTOLLA KAHDEKSAN?

MITEN POTILAAT KOKEVAT YKSILÖVASTUISEN HOITOTYÖN TOTEUTUMISEN KÄTILÖOPISTON SAIRAALAN NAISTENTAUTIEN VUODEOSASTOLLA KAHDEKSAN? MITEN POTILAAT KOKEVAT YKSILÖVASTUISEN HOITOTYÖN TOTEUTUMISEN KÄTILÖOPISTON SAIRAALAN NAISTENTAUTIEN VUODEOSASTOLLA KAHDEKSAN? Laura Lummepuro - Tanja Paavola Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

HOITOTYÖN KIRJAAMINEN JORVIN SAIRAALASSA

HOITOTYÖN KIRJAAMINEN JORVIN SAIRAALASSA HOITOTYÖN KIRJAAMINEN JORVIN SAIRAALASSA analyysi hoitotyön kirjaamisesta naisten- ja lastentautien osastoilla Eija Hiittola Kaisa Karvinen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin

Lisätiedot

PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN TYÖHYVINVOINTI

PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN TYÖHYVINVOINTI PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN TYÖHYVINVOINTI Jenni Kärki, Annika Nissinen, Merja Timonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen Oulu Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Suvi Pakarinen SAIRAANHOITAJIEN JA PERUSHOITAJIEN KOKEMUKSIA HILJAISEN RAPORTIN KÄYTÖSTÄ TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOILLA Opinnäytetyö Lokakuu

Lisätiedot

UHKAAVA ENNENAIKAINEN SYNNYTYS Hoitotyön prosessi Naistenklinikan osastolla 42 kätilöiden kuvaamana

UHKAAVA ENNENAIKAINEN SYNNYTYS Hoitotyön prosessi Naistenklinikan osastolla 42 kätilöiden kuvaamana UHKAAVA ENNENAIKAINEN SYNNYTYS Hoitotyön prosessi Naistenklinikan osastolla 42 kätilöiden kuvaamana Hoitotyön koulutusohjelma kätilö Opinnäytetyö 10.4.2007 Paula Burakoff-Heinonen Hanna-Kaisa Koskinen

Lisätiedot

Saija Lundberg & Minna Pietikäinen. Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta

Saija Lundberg & Minna Pietikäinen. Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta Saija Lundberg & Minna Pietikäinen Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

HOITAJIEN KOKEMUKSIA YKSILÖVASTUISEN HOITOTYÖN TOTEUTUMISESTA HERTTONIEMEN SAIRAALAN VUODEOSASTOLLA

HOITAJIEN KOKEMUKSIA YKSILÖVASTUISEN HOITOTYÖN TOTEUTUMISESTA HERTTONIEMEN SAIRAALAN VUODEOSASTOLLA HOITAJIEN KOKEMUKSIA YKSILÖVASTUISEN HOITOTYÖN TOTEUTUMISESTA HERTTONIEMEN SAIRAALAN VUODEOSASTOLLA Katja Ranne & Tiina Sainio Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsingin

Lisätiedot

OMAHOITAJANA OON POTILAAN ÄÄNITORVI

OMAHOITAJANA OON POTILAAN ÄÄNITORVI OMAHOITAJANA OON POTILAAN ÄÄNITORVI Omahoitajana vaikeita muistisairauksia sairastavien osastolla Akpomuje Oghenemarho & Kabeza Jean Claude Opinnäytetyö, syksy 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

Vaikeasti sairaan lapsen ja perheen emotionaalinen tukeminen näyttöön perustuvassa hoitotyössä Kirjallisuuskatsaus

Vaikeasti sairaan lapsen ja perheen emotionaalinen tukeminen näyttöön perustuvassa hoitotyössä Kirjallisuuskatsaus Saana Haikarainen Laura Hentunen Vaikeasti sairaan lapsen ja perheen emotionaalinen tukeminen näyttöön perustuvassa hoitotyössä Kirjallisuuskatsaus Metropolia Ammattikorkeakoulu sairaanhoitaja AMK Hoitotyön

Lisätiedot

PUOLISON JA LÄHEISTEN ANTAMA SOSIAALINEN TUKI IMETYKSEN AIKANA

PUOLISON JA LÄHEISTEN ANTAMA SOSIAALINEN TUKI IMETYKSEN AIKANA PUOLISON JA LÄHEISTEN ANTAMA SOSIAALINEN TUKI IMETYKSEN AIKANA Jelena Bernardelli Viktoria Kähäri Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia -ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJIEN OSAAMINEN POSTOPERATIIVISESSA KIVUNHOITOTYÖSSÄ

SAIRAANHOITAJIEN OSAAMINEN POSTOPERATIIVISESSA KIVUNHOITOTYÖSSÄ SAIRAANHOITAJIEN OSAAMINEN POSTOPERATIIVISESSA KIVUNHOITOTYÖSSÄ Tuija Kuusisto - Sari Lehtinen Opintonäytetyö, Syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu / Lahden ammattikorkeakoulu, sosiaalija terveysalan

Lisätiedot

Päänsärkyisen lapsipotilaan ohjauksen arviointi Toteutuuko Käypä hoito -suositus

Päänsärkyisen lapsipotilaan ohjauksen arviointi Toteutuuko Käypä hoito -suositus Niina Kokko, Nina Suni Päänsärkyisen lapsipotilaan ohjauksen arviointi Toteutuuko Käypä hoito -suositus Alaotsikko Metropolia Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitaja (AMK) Hoitotyö Opinnäytetyö 28.4.2011 Tiivistelmä

Lisätiedot