TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ALUEKESKUSOHJELMAN HANKKEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ALUEKESKUSOHJELMAN 2002-2006 HANKKEET"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ALUEKESKUSOHJELMAN HANKKEET Tähän hankeluetteloon on listattu Tampereen kaupunkiseudun aluekeskusohjelman (AKO) hankkeet ja muuta keskeistä toimintaa ohjelmakaudella Käytännössä ohjelma käynnistyi Tampereen seudulla vuonna Hankkeet on listattu siinä järjestyksessä, kun niistä on tehty käynnistämispäätökset. Loppuraportit löytyvät hankeluettelon mukaisessa järjestyksessä osoitteesta ja ne erottaa muista julkaisuista tiedostopäätteen ako-osasta. Lisätietoja hankkeista saa hankkeen projektipäällikkönä toimivalta aluekehityskoordinaattori Ritva Asula-Myllyseltä, puh , ritva.asula-myllynen (at) tampereenseutu.fi. 1. Seudullinen raideliikenneselvitystyö Toteutusaika 3-10/2002. Hankkeen tavoitteena oli tulevaisuuden joukkoliikenteen kehittäminen, tarve turvata liikenteen sujuvuus kapealla kaupunkiseudun kannaksella ja taata seutukunnan tasapuolinen kehitys maankäytöllisesti. Selvityksessä todettiin rataverkon hyödyntämisen olevan sekä mahdollinen että suotava keino järjestää tulevien vuosikymmenien joukkoliikenteen kokonaisjärjestelmä pikaraitiotien ja linja-autojen yhteistoiminnalla. Hankkeen avulla saatiin tietoa pikaraitiotien eri mahdollisuuksista ja vaatimuksista. Lisäksi hankkeesta saatiin hyvää taustatietoa myöhemmin tehtäviä seudullisia liikennejärjestelmäselvityksiä varten. 2. Selvitys seudullisesta asuntopolitiikasta Toteutusaika 6/2002-2/2003. Hankkeen tarkoituksena oli kartoittaa seutukunnan asuntokannan määrää ja laatua, tonttivarantoa ja tonttituotantotavoitteita, asuntotuotantoarvioita ja - ennusteita sekä väestöpohjaan liittyviä kasvutavoitteita ja ennusteita. Hankkeessa kartoitettiin myös seudullisen asuntopolitiikan nykytilanne ja tulevaisuuden yhteistyön tavoitteet. Valmistunut selvitys on läpileikkaus seudun asuntopolitiikkaan ja hyvä pohja ja tuki asuntopoliittisen yhteistyön jatkumiselle. Hankkeen aikana löydettiin yksimielisyys seudullisen asuntopolitiikan ja asuntoasioiden yhteistyön kehittämisestä. Keskeisimmät kehittämistoimet raportin mukaan ovat: 1. Säännöllisen yhteistyön lisääminen; seutukunnan asuntoasioista vastaavien henkilöiden kesken, vuosittaiset keskustelutilaisuudet laajemmalle joukolle 2. Tilastotietojen yhteensopivuuden lisääminen; kuntien käyttämien tilasto- ja paikkatieto-ohjelmistojen yhtenäistäminen ja tietojen kerääminen mahd. reaaliaikaisesti yhteiseen tietokantaan 3. Seudullinen asuntorahoitusjärjestelmä; ovatko kunnat yksimielisiä seudullisen asuntorahoituksen järjestämisestä 4. Seudullisen asuntostrategian tai - ohjelman laatiminen; keskustelun käynnistäminen 5. Kuntien roolin selkeyttäminen asuntopolitiikassa & maankäytön suunnittelussa. Seutukunnan kunnat julkaisevat kerran vuodessa asumis- ja rakentamispainotteista seudullista tilastoaineistoa. Aineiston julkaisun väestö-, muuttoliike- ja työssäkäyntitilastoja ja aineiston kokoamisesta ja päivityksestä vastaisi Tampereen kaupungin Tulosarviontiryhmä. Asuntopoliittinen yhteistyöryhmä jatkaa toimintaansa, vaikka tilastointia ei toistaiseksi jatketa 1

2 varsinaisena aluekeskusohjelmahankkeena. Aiheeseen liittyen tehdään seuraavaksi seudun asuntopoliittinen ohjelma. 3. Pirkanmaan kehittäjäverkostoanalyysi Toteutusaika 8/2002-1/2003. Hankkeen tehtävänä oli tukea Pirkanmaan kehittäjäverkostoa nostamalla esille sen toimintaan vaikuttavia tekijöitä ja pohtimalla keinoja verkoston toimivuuden kehittämiseksi. Huomio kiinnitettiin maakuntatasolla toimivien organisaatioiden ja seutukuntien keskinäiseen yhteistyöhön sekä seutukuntien ja maakuntatason väliseen yhteistyöhön tarkoituksena tukea Pirkanmaan vuorovaikutteisten kehittämisprosessien toimivuutta. Perimmäinen tarkoitus oli selvittää, mitä ongelmia verkostomaisessa kehittämistoiminnassa esiintyy, mm. mitkä ovat pullonkauloja, jotka vaikuttavat käytännön toimintaan ja mitkä tekijät lopulta ratkaisevat verkoston toimivuuden tai toimimattomuuden sekä millaista osaamista pitää kehittää, että pullonkauloista päästään eroon. Analyysin mukaan toiminnallisesti yhtenäistä kehittäjäverkostoa ei Pirkanmaalla ole vaan kehittäjien muodostama verkosto on käytännössä hyvin sirpaleinen ja moniulotteinen. Pirkanmaalla on runsaasti kehittäjiä, jotka toimivat yksin ja yhdessä muiden kanssa ja joilla on oma osaaminen ja omat verkostonsa. Kehittäjäorganisaatioiden roolit ja keskinäinen työnjako ovat toistaiseksi osittain epäselviä. Analyysin perusteella verkostomaista kehittämistoimintaa tulee selkeästi tehostaa. Toiminnassa on myös päällekkäisyyksiä. 4. Tampereen kaupunkiseudun 2-kehän kehittämisselvitys Toteutusaika 8/2002-1/2003. Kehittämisselvitys on laadittu kaavoitushankkeiden, liikennejärjestelyjen ja maankäytön suunnittelun tausta-/pohjaselvitykseksi. Selvityksessä on määritelty tie- ja katuverkon kehittämisen periaatteet vaikutuksineen ja toteuttamisvaiheineen Tampereen kaupunkiseudun eteläosassa Pirkkalan Sääksjärven Vuoreksen Hervannan Kangasalan välisellä alueella. Suunnitteluun liittyi myös valtatie 3. oikaisun tarkastelu Lempäälän Puskiaisten ja Tampereen läntisen kehätien välillä. "Kattotavoitteet:" 1.Alueiden ja yhdyskuntien kehittäminen, 2. Liikennejärjestelmän palvelutaso, kustannukset ja liikenneturvallisuus, 3. Ympäristö. Selvityksen mukaan toteutuma näiden kolmen asetetun kattotavoitteen suhteen on karkeasti jaoteltuna sellainen, että ensimmäisen ja toisen tavoitteen kohdalla selvitystyön perusteella tavoitteet toteutuvat kaikilta osin, ympäristön suhteen tavoitteet toteutuvat kuitenkin vain osittain. 5. Yrittäjyyskasvatus oppilaitoksissa (Yrittävä Pirkanmaa) Toteutusaika 8/2002 6/2003. Hankkeen tavoitteena oli lisätä yrittäjyyskasvatuksen määrää ja tehostaa laatua niin, että sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden käsitteet tulevat luonnolliseksi osaksi kasvatustyötä päiväkodeista ja peruskoulun ala-asteista korkeakoulutasoille. Tavoitteena oli saada yrittäjäksi ryhtyminen nuorille varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Tavoitteena oli myös uusien yritysten syntymisen lisäksi löytää jatkajia seuraavan kymmenen vuoden aikana ikääntymisen myötä luopuville yrittäjille. Työelämään hakeutuu nuoria, jotka tietävät sisäisen yrittäjyyden ja yritteliäisyyden merkityksen kautta, miten todellisessa työelämässä toimitaan ja mitkä asiat ovat siellä tärkeitä. Kohdealue hankkeessa oli Tampereen kaupunkiseudun oppilaitokset. Tuloksena pidettiin erilaisia oppitunteja, luentoja, kursseja, vierailuja yms. eri oppilaitoksissa. Oppitunnit ja luennot kouluissa perusasteelta korkea asteelle aiheena yrittäjyyden eri ilmenemismuodot tulevat olemaan keskeisin tapa toimia jatkossakin, mikä tarkoittaa suoraa ja välitöntä kontaktia koululaisiin ja opiskelijoihin. Teema on esillä koulukohtaisesti opetussuunnitelmissa. 2

3 6. Seudullisen yritystilatuotannon esiselvitys Toteutusaika 10/2002-2/2003. Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa uusien yritystilojen tuotanto- ja hallinto-organisaation tarve, mahdollisten yhteistyökumppaneiden halukkuus ja sopivin tekninen toteutusmalli. Selvityksen tavoitteena oli: - kuvata, miten yritystilaorganisaation tulee toimia tilaajan roolissaan rakennushankkeessa - esitellä rakennushankkeen etenemisen vaiheet ja osapuolet - ottaa kantaa organisaation rakenteeseen rakennuttamisen kannalta - tuoda esiin tilaajan vastuukysymyksiä. Toiminnan tavoitteena oli tuloksellisuuden ja seudullisen yhteistyön parantaminen elinkeinopoliittisissa toimitila-asioissa. Loppuraportti keskittyy kiinteistöjä omistavan organisaation "yhtiön" tarkasteluun. Raportti lähtee siitä, että toimintaa harjoitetaan elinkeinopoliittisista syistä. Yhtiöllä saavutettavia etuja olisivat mm. Yhtiön toiminta tukee seutukunnan kilpailukykyä, yritystilojen kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen paranee, tilantarjonta voidaan ulottaa kattamaan koko seutu, toiminta olisi "ammattimaista", kunnat eivät harjoittaisi kilpailevaa toimintaa yms. Lähtökohtana olisi yhteinen intressi saada työpaikkoja seutukunnalle. Yhtiö on hankkeessa elinkeinopolitiikan väline, joka toteuttaa elinkeinopolitiikkaa toimitila-asioissa tavoitteena pitää hallintokulut pieninä, ulkoistaa kaikki suorittava toiminta hoitaa itse vain toiminnan ydin esim. liikkeenjohto, strategiat, vuokrausneuvottelut ja asiakassuhteet yms. Tuloksena esitetään yhtä vaihtoehtoa, jossa olisi Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiö, mikä tehostaisi omistajavalvontaa ja hyödyttäisi myös muita osakkaita (muut kunnat), jotka voisivat valvoa etujaan osakassopimusten avulla. Aiheen tiimoilta on käynnistynyt vuonna 2007 ei-akorahoitteinen hanke, jossa on tarkoitus luoda pohja jatkuvalle Tampereen seudun alueellisten toimitilamarkkinoiden informaatiopalvelulle. Lisäksi tarkoituksena on luoda katsaus Tampereen seudun toimitilamarkkinoihin. 7. etampere-monitoimikortin seudullistaminen Toteutusaika 10/2002 6/2003. Tampereen kaupunki käynnisti etampere hankkeen alla monitoimikortin toteuttamisen selvittämiseksi pilottiprojektin vuoden 2003 alusta. Pilottia varten hankittiin tietojärjestelmä, joka palveli myös mahdollisen laajennuksen jälkeen koko Tampereen ja tarvittaessa kaupunkiseudun korttijärjestelmää. Tavoitteena oli kehittää nykyistä Tampereen kaupungin liikennelaitoksen matkakorttia maksuvälineenä muissa julkisen ja yksityisen sektorin palveluissa ja liittää korttiin varmenne, jolloin sillä voisi asioida tietoverkon kautta valtakunnallisen sähköisen henkilökortin tapaan. Seudun kunnat olivat halukkaita liittymään järjestelmään mukaan ja kehittämään omia palveluitaan sen mukaisesti. etampere-monitoimikortin pilottivaiheen todettiin tuoneen helpotusta maksamiseen ja verkkoasiointiin. Suurin osa pilottikortin saaneista oli opiskelijoita: etampere-kortista todettiin olleen eniten hyötyä opiskelijaruokailun maksuvälineenä. Verkkopalveluja kortille rakennettiin lähinnä opiskelijoita varten. Kortin käyttäjät ja palvelujen tarjoajat pitivät tärkeänä verkkoasioinnin turvallisuutta älykortin avulla. Korttia käytettiin maksukorttina myös seutuliikenteen busseissa, Tampereen ja Nokian uimahalleissa sekä Metsossa. Kevään 2003 aikana etampere-kortin avulla kokeiltiin myös lipunmyyntiä Internetin kautta, verkkoäänestystä ja työasemille kirjautumista. Korttipilotti jatkui vuoden 2004 loppuun. Pilotissa toteutettiin 2. ulottuvuutta erityisellä seutupanostuksella: 1. etampere-korttiin voitiin ladata kaikki yhteistariffiliikenteessä olevat lipputuotteet ja maksaa niissä matkat 2. Nokian virastojen kulunvalvonta toteutettiin etampere-kortilla. 3

4 Pilottihankkeen tuloksena todettiin, että eri palvelujen yhdistäminen samalle kortilla todettiin hankalaksi laajassa mitassa. Kortteja ei myöskään katsottu voitavan lähteä jakamaan laajemmalle joukolle, koska ei löytynyt tahoa, joka hoitaisi kaikkien palvelujen koordinoinnin ja rahaliikenteen. Todettiin, että teknisten ongelmien lisäksi toimintatavalle ei löytynyt toimijaa tai business-ideaa. 8. Kunnallisten mobiilipalvelujen kehittäminen (NaviTres-mobiilimatkailuhanke), osat I ja II Koko toteutusaika 11/ /2004. Navitres -projektin kautta pyrittiin aktivoimaan kuntien matkailupalveluyhteistyötä ja siihen liittyvää teknologian kehittämistä. Projektissa käytettiin hyväksi kevään 2002 aikana Navitam -projektista kerättyjä parannusehdotuksia kulttuuri- ja palvelukohteiden mobiilikäytöstä. Hankkeen ajatuksena oli yhdistää mobiilipalvelut ja seudun kuntien palveluiden tarjonta. Tieto palveluista välitettiin suoraan mms-tekniikan avulla matkapuhelimeen ja sitä kautta ns. monimediapalveluita aktiivimatkailijoille. Toisen vaiheen konkreettinen tavoite oli käynnistää keskusseudun kuntien yhteinen matkailun mobiilipalvelu - Navitres. Projektissa hyödynnettiin pilotoinnin aikana valitut matkailukohteet ja tuotetut kohdetiedot. Hankkeessa toteutettiin monimediaalinen pilottikokonaisuus keskusseudun kuntien matkailukohteista. Monimediaalisilla palvelulla näyttäisi olevan tarvetta matkailun kentässä. Sisällöllisten kanavien jakaminen ensisijaisesti toiminnan eikä paikkakunnan mukaan oli oikea ratkaisu. Matkailija ei välttämättä ensisijaisesti ole kiinnostunut kunnasta vaan mielenkiintoisesta matkailukohteesta. Etäisyyksien ollessa kaupunkiseudulla niin lyhyet, on kynnys matkustaa myös lähikuntiin matalalla. Navitres-palvelun jatkokehityksestä todettiin, että sitä on pyrittävä toteuttamaan optimoituna päätelaitteisiin, jotka käyttäjillä on itsellään, eikä niinkään lainattavien laitteiden perustalle. Pilotoinnin yhteydessä juuri laitteiden lainaus ja palautus samaan paikkaan nousi pullonkaulaksi käytölle. Käyttäjien palautteet osoittivat palvelun kanavavalintaisen käyttöliittymän helppokäyttöisyyden. Syistä tärkein olla käyttämättä mobiilipalveluja nousivat korkeat käyttökustannukset. Toisessa vaiheessa käynnistettiin kuntien yhteinen matkailun mobiilipalvelu- Navitres. Palvelu on edelleen toiminnassa ja sitä päivitetään säännöllisesti. 9. Esiselvitys uusista lentoreiteistä Tampere-Pirkkalan lentoasemalta Toteutusaika 12/2002-5/2003. Hanke oli luonteeltaan markkinatutkimus ja sen tehtävänä oli selvittää uusien reittien avaamisen taloudelliset mahdollisuudet Tampere-Pirkkalan lentoasemalta. Tutkittavat pääkohdat kartoitettiin yritysten, vapaa-ajan matkustamisen ja tilausliikenteen kannalta sekä laadittiin kilpailu-tilanneanalyysi. Tavoitteena oli selvittää myös potentiaaliset lentoreitit, asiakasryhmät sekä heidän maksuvalmiutensa. Markkinatutkimukseen vastasi 504 henkilöä. Kotitalouksien yhteenlaskettujen bruttovuositulojen kasvaessa myös matkustaminen ulkomaille sekä kotimaassa todettiin lisääntyvän. Enemmistöllä haastateltavista oli positiivisia kokemuksia matkalipun tilaamisesta internetistä, vähemmistö vastaajista hankkisi lipun matkatoimistosta ja arvosti matkatoimiston palveluja. Potentiaalisia lentoreittejä Tampereelta kartoitettaessa vastaukset sijoittuivat Pohjois- Suomeen. Yritystutkimus tehtiin kiertämällä yrityksissä (n. 50. yritystä Pirkanmaalla, n. 20. Oulussa, 8. Kittilässä ja 5. Rukalla, Kuusamossa.) Yritysjohtajien ja yrittäjien kanssa keskusteltiin vapaamuotoisesti matkustustarpeista ja -kohteista. Pirkanmaan yrityksien toiveet työhön liittyvistä reiteistä jakaantuivat niin, että vastaajista 98% asetti Tre-Oulun ensimmäiselle sijalle. Oulun yrityksien ykkönen työmatkakohteena oli Helsinki, toiselle sijalle 2/3 asetti Tampereen ja 1/3 4

5 Oulun. Vapaa-ajan reittikohteista tärkeimmäksi nousi Tre-Kittilä (76% vastaajista), Tre- Kuusamo koettiin toiseksi tärkeimpänä. 10. Vaihtoehtoiset palveluntuotantojärjestelmät kaupunkiseudulla, osat I ja II sekä koulu- ja päiväkotipalveluhanke Vuoreksessa Näissä Tampereen ja Lempäälän välisessä Vuoreksen alueen kehittämishankkeissa selvitettiin kuntapalveluiden vaihtoehtoisia tuotantotapoja. Ensimmäinen hankeaika oli 1-5/2003, toinen oli 2-9/2004 ja koulu- ja päiväkotipalveluihin keskittynyt hanke toteutettiin 10/2005-9/2006. Ensimmäinen hanke toteutettiin vaiheittain: 1.vaiheessa koottiin teoreettis-käytännöllinen tarkastelu palvelutuotannon vaihtoehtoisista tavoista, arvioitiin palvelutuotannon eri vaihtoehtoja ja vaikutuksia palvelusektoreittain. Kuntien yhteistoiminnan tarkastelu ja yksityisen sektorin mukanaoloon liittyvät mahdollisuudet selvitettiin. Tarkastelut palvelutuotannon vaihtoehtoisten tapojen eduista/haitoista koko seutukunnan tasolla ja Vuoreksen alueella kartoitettiin. Lähtökohtana oli kehittää palvelujen tuottamisen toimintamalli, jolla palveluja tarjotaan yli kuntarajojen perustuen seudulliseen yhteistyöhön. Hankkeessa otettiin huomioon myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen palvelujen tuottamisessa. Pilottialueeksi valittiin Vuores koska sen avulla voitiin selvittää, miten palvelut voidaan tehokkaasti ja taloudellisesti järjestää huolimatta kuntien välisistä maantieteellisistä rajoista Tampereen ja Lempäälän välisellä alueella. Tavoitteena oli laatia "monistettava malli", jonka hyödyntäminen onnistuisi tulevaisuudessa muillakin alueilla. Analyysi tehtiin erityisesti sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen palvelualueita silmälläpitäen ja siten luotiin pohjaa käytännön seudulliselle ja alueelliselle yhteistoiminnalle. Tulokseksi saatiin, että perinteisiä palveluntuotantojärjestelmiä on vaikea verrata vaihtoehtoisiin palveluntuotantojärjestelmiin. Jokaisella tilahallintoratkaisulla, organisaatiovalinnalla, rahoitusratkaisulla ja palvelujen toimitustavalla ominaispiirteet eivätkä ne ole yhteismitallisia. Sopivan seudullisen palveluntuotantojärjestelmän valinta riippuu monista tapauskohtaisista tekijöistä ja erilaisten palveluntuotantomallien soveltaminen rinnakkain on haasteellista. Valinnassa oli lähtökohtana oikeudellinen viitekehys ja kuntien päätöksenteon valmiudet, myös palvelun luonne, ominaispiirteet ja elinkaaren vaihe vaikuttavat. Seutuyhteistyön kunnallistaloudellinen rahoitus ei näyttänyt olevan ongelma vaan ongelmaksi muodostui keskitettyyn palveluntuotantoon johtavan seutuyhteistyön vaikutukset vallitseviin rakenteisiin. Hankkeen jatkokysymyksiä ovat: 1. Seudun tiivistyvän yhteistyön suhde muuhun kuntayhteistyöhön ei aina ole ongelmatonta 2. Seutuyhteistyön asema suhteessa Pirkanmaan liittoon 3. Kaupunkiseudun yhteistyön kehittäminen yksityisten tahojen ja valtion kanssa 4. Kaupunkiseudun tunnettavuuden parantamiskeinojen selvittäminen. Hankkeen toisen osan raportissa arvioitiin Vuorekseen suunniteltujen palvelujen markkinoistamismahdollisuuksia hyödyketeorian ja lainsäädännön näkökulmasta. Siinä pohdittiin palvelutoimitilojen sijainti-, integrointi- ja elinkaarikysymyksiä ja nostettiin esiin Vuoreksen alueen kannalta keskeisimmät ja kiinnostavimmat palvelumallit, joiden soveltamismahdollisuuksia ja rajoitteita analysoitiin. Hankkeessa esitettiin visioita kuvaamaan Vuoreksen palvelujärjestelmävaihtoehtoja : 1) Konventionaalinen toteutus 2) Yksityisrahoitukseen perustuva ja 3) Tilaaja-tuottajamalliin perustuva visio. Lisäksi tarkasteltiin Vuoreksen palvelujärjestelmää osana palvelutuotannon kokonaisjärjestelmää sekä pohdittiin niitä periaatteita ja kriteereitä, joiden avulla syntyvää palvelujärjestelmää on perusteltua pyrkiä arvioimaan. Samassa yhteydessä pohdittiin Vuoreksen merkitystä seutuistumisen ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhteistyön näkökulmasta. 5

6 Kolmannessa osassa keskityttiin Vuoreksen koulu- ja päivähoitopalveluiden järjestämiseen. Tavoitteena oli saada päätöksenteon pohjaksi tietoa näiden palveluiden sekä niihin liittyvien tuki- ja liitännäispalvelujen vaihtoehtoisista järjestämistavoista. Tuloksena hankeraportissa on konkreettisia suosituksia palveluiden järjestämiseksi. 11. Tampereen seudun koulutusselvitykset Yleissivistävän koulutuksen selvityksen toteutusaika oli 3-5/2003 ja lukiokoulutusselvityksen 2-4/2003. Yleissivistävän koulutuksen seudullisesta selvityksestä käytettiin nimeä koulutusstrategia. Hankkeessa pohdittiin sen hetken yhteistyön muotojen kehittämistä sekä uusien yhteistyömuotojen hyödyntämistä. Lisäksi otettiin kantaa ainakin seuraaviin näkökohtiin: opetussuunnitelmaprosessiin, erityisopetukseen, maahanmuuttajaopetukseen, lisäopetukseen, tuloksellisuuden arvioimiseen, oppimateriaali- ja tietotekniikkapalveluihin, etä- ja verkkoopetukseen, asiantuntija- ja konsultaatiopalveluihin, opettajien täydennyskoulutukseen sekä esim. Vuoreksen ja mahdollisten muiden alueiden koulutuspalveluihin. Strategian laadinnasta oli käyty keskusteluja seutukunnan sivistystoimenjohtajien kanssa ja sen tarpeellisuus oli yhteisesti todettu. Työn tuloksina todettiin, että seudullista koulutusyhteistyötä tulisi jatkaa ja kehittää. Keskustelu seudullisen koulutusyhteistyön tavoitteista ja mahdollisista konkreettisista hankkeista käynnistyi ja käynnissä on ollut mm. yhteinen seudullinen erityisopetus ja maahanmuuttajaopetus. Uutena tärkeänä haasteena pidettiin opetussuunnitelman yhtenäistämistä seudulla siten, että oppilaat voisivat siirtyä koulusta toiseen ilman huolta opetuksen tasoeroista. Esille nousi mm. maahanmuuttajakoulutus, erityisopetuksen resurssien suuntaaminen nykyistä joustavimmin, oppimateriaali- ja tietotekniikkapalveluiden yhteistyö, opettajien täydennyskoulutuksen seudullistaminen ja etä- ja verkko-opetuksen kehittäminen. Lukioselvityksen tarkoituksena oli selvittää toimenpiteitä ja yhteistyön muotoja, joilla kukin Tampereen kaupunkiseudun kunta hyötyisi toisen asteen seudullisesta yhteistyöstä ja muiden kokemuksista. Selvityksessä tavoitteena oli pitäytyminen lukiokoulutuksen yhteistyön kehittämisessä, koska Pirkanmaan liitto selvitti toisen asteen ammatillisen koulutuksen maakunnallisen yhteistyön kehittämistä. Tavoitteeksi asetettiin toisen asteen lukiokoulutuksen tasapainoisen kehityksen turvaaminen Tampereen kaupunkiseudulla. Selvityksessä todettiin mm. että lukioiden välillä ei ole selviä eroja opetuksen tasossa. Lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen ennustettiin joutuvan Suomessa voimakkaaseen rakennemuutokseen seuraavan vuoden kuluessa. Muuttoliike kasvukeskuksiin tulee lisäämään oppilaitospaikkojen kysyntää myös Tampereen seudulla. Keskittymisellä todettiin olevan monia vaikutuksia, kuten oppilaitosten polarisoituminen, jota voitaisiin alueellisella yhteistyöllä välttää. Tampereen seutukunnalla todettiin olevan hyvät mahdollisuudet rakentaa verkosto, josta jokainen osapuoli saa hyötyä mutta se edellyttäisi kuitenkin sopimista yhteisistä tavoitteista. Yhteisesti määriteltäviä kysymyksiä olivat mm. verkostoitumisen laajuus ja alueellisen yhteistyön organisaatiomalli. Yhteistyön perusedellytykseksi todettiin jaksojärjestelmän yhdenmukaistaminen. Henkilöresurssien osalta organisoituminen edellyttäisi vähintään koordinaattoria erikoistumaan yhteistoiminnan suunnitteluun. Eri oppilaitosten edustajat voisivat sopia yhteistyön käynnistämisestä ja muodoista. Yhteistyötä ehdotettiin aloitettavaksi pilottikokeiluna ja yhteistyötä onkin tiivistetty Kunta-ja Palvelurakenne hankkeen seutusuunnitelmissa. 12. Seutukunnallinen turvallisuus Toteutusaika 5 10/2003. Hankkeen tarkoitus oli selvittää seutukunnan turvallisuusohjelmien ja -työn erot ja yhtäläisyydet sekä laatia pohja seutukunnan yhteiselle turvallisuusstrategialle. 6

7 Tarkoituksena oli myös koota yhteen kunnissa toteutettavia toimivia toimintamalleja määriteltyjen turvallisuusprioriteettien osalta, esittää uusia toimivia toimenpide-ehdotuksia sekä pohtia mahdollisia yhteistyömuotoja pitkäkestoiselle turvallisuusyhteistyölle ja säännölliselle seurannalle. Hankkeessa etsittiin yhteisiä menetelmiä ja työtapoja sovittujen turvallisuusprioriteettien käsittelemiseksi. Työssä laadittiin nuorten häiriöiden seudullinen korjaamisstrategia sekä rakennetun ympäristön turvallisuusohjeistus koskemaan maankäyttöä ja kaavoitusta sekä rakentamiskäytäntöjä turvallisuusnäkökulmasta. Lisäksi otettiin huomioon seurannan organisoinnin järjestäminen. Tavoitteeksi määriteltiin turvallisuussuunnitelman laatiminen tiettyjen turvallisuusprioriteettien tiimoilta. Yhteistyön lisääminen ja aktivointi toivottiin eri sektoreilla. Turvallisuushankkeen jatko on linjattu seutustrategiassa siten, että tavoitteena on laatia seudullinen turvallisuusohjelma. 13. Suurten kaupunkiseutujen verkostohanke (ns. MaNu-hanke) Toteutusaika 5/2003-2/2004. Hanke oli tutkimus, joka keskittyi kahteen suurille kaupunkiseuduille yhteiseen sosiaalisesti kestävän kehityksen kannalta merkittävään teemaan: nuorten pitkäaikaistyöttömyyden hoitamiseen ja maahanmuuttajien kototutumiseen. Tutkimuksessa on arvioitu joukko hankkeita pääkaupunkiseudulta sekä Tampereen, Turun. Oulun ja Jyväskylän kaupunkiseuduilla. Arvioinnissa on tarkasteltu erityisesti hanketoiminnan juurruttamista normaalitoimintaan ja mitkä ovat sen onnistumisen menestystekijöitä. Suurten kaupunkiseutujen yhteistyöverkoston toiminta jatkuu edelleen erilaisten teemojen ympärillä. 14. Seutukunnallisen maataloushallinnon selvittäminen Toteutusaika 7/2003-2/2004. Maataloushallinnon alueellinen järjestäminen tuotiin esiin v valmistuneessa ja kaupunkiseudun kuntien hyväksymässä Tampereen kaupunkiseudun maaseutustrategiassa sekä Tampereen kaupunkiseudun aluekeskusohjelman hankeasiakirjassa. Maaseutuelinkeinoviranomaiset näkivät tarpeellisena selvittää perusteellisesti sekä maataloushallinnon nykytilaa että mahdollisuuksia järjestää hallinto tulevaisuudessa nykymallista poikkeavasti mm. maa- ja metsätalousministeriön, Pirkanmaan TEkeskuksen ja viljelijöiden näkökulmasta. Tuloksena nähtiin kuntien maaseutuelinkeinohallinnon laajeneva yhteistyö seutukuntaan kuuluvien kuntien kesken entistä välttämättömämmäksi. Seututoimistoyhteistyö mainittiin tavoiteltavimmaksi vaihtoehdoksi, mutta sen aikaansaamista ei nähty sillä hetkellä koko seutukunnan osalta mahdollisena. Raportissa todettiin, että kunnat voisivat siirtyä välittömästi verkostomalliin mahdollisimman monen kunnan kesken ja siten korjata maaseutuelinkeinohallinnon selkeimmät toiminnalliset ja hallinnolliset puutteet sekä parantaa toimintavarmuutta ja palvelujen laatua. Seudullisen verkostoyhteistyön 1.vaihe olisi tukihallinnon tietojärjestelmien avaaminen useampien kuntien kesken. Yhteistyön käynnistymistavoite asetettiin keväälle 2004 ja tavoite siirtyä verkostomallista seutukunnalliseen maaseutuelinkeinohallintotoimistoon ajalle Työelämäosaamisen vahvistaminen Pirkanmaalla Toteutusaika 10/2003 3/2004. Työelämähanke tehtiin yhteistyössä Etelä-Pirkanmaan aluekeskusohjelman kanssa. Hankkeessa nähtiin osaamisen olevan nykyään liian hajallaan mutta pohja toimivan verkoston kehittämiselle todettiin olevan olemassa. Loppuraportin mukaan työelämäosaamisen vahvistamiseksi tarvitaan sekä yksilö- että organisaatiotasolla tapahtuvaa osaamisen hyödyntämistä ja kehittämistä. Osaamisen vahvistaminen ja kilpailukyvyn pa- 7

8 rantaminen vaativat eri työelämätoimijoiden osaamisen yhdistämistä työelämää koskeviin kysymyksiin vastaamiseksi. Pirkanmaalaiset osaajat nostivat ajankohtaisiksi kysymyksiksi 5. painopistealuetta: tiedonvaihto eri organisaatiotasoilla, ennakoinnin hyödyntäminen, yksilön osaamisen kehityskaari, pätkätyöläisen kilpailukyky sekä täydennyskoulutus ja elinkeinoelämän tarpeet. Painopistealueet ovat hankkeen mukaan alkavan yhteistyön lähtökohtia, joita verkostossa mukana olevat toimijat voivat kehittää yhdessä. Painopisteet voisivat toimia erilaisten pilottien pohjana ja niiden ympärille voisi muodostaa pienryhmät hankkeessa kartoitettujen toimijoiden keskuudesta. 16. Alueellinen hyvinvointi ja tieto-ohjaus, osat I ja II Toteutusaika 2 5/2004, toinen vaihe 10/2004-5/2005. Hanke tähtäsi paikallista ja alueellista hyvinvointipolitiikkaa tukevan tiedon tuottamisen järjestämiseen ja hyödyntämiseen. Esiselvityksen tarkoituksena oli hyvinvointipalvelujen kuvaus ja päätöksenteon tukeminen hyvinvoinnin mahdollisimman tuoreilla tunnusluvuilla, jotka koskisivat väestön tilaa, hyvinvointiresursseja ja hyvinvoinnin tuottamiseen keskittynyttä toimintaa. Keskeisiä kysymyksiä olivat: 1. Mitä tietoja kunnat itse tarvitsevat sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauksessa ja suunnittelussa? 2. Miten tämä tietotarve voidaan tyydyttää oikea-aikaisesti ja mikä rooli seutukunnan kuntien yhteistyöllä voisi olla tietojen hankinnassa, kokoamisessa ja analysoinnissa? Taloudellisten tietojen lisäksi päätöksenteon tueksi oli tavoitteena tuottaa ns. hyvinvointimittareita. Keskeinen tavoite oli kuvata kunnissa tehtyjen rahoituspäätösten ja investointien sekä toteutuneen hyvinvoinnin välistä yhteyttä. Huomion kohteena oli sosiaali- ja terveydenhuollon palvelualueelta vanhuspalvelut. Esiselvityksen tulokset vahvistivat, että selvitystyötä oli syytä jatkaa koko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelualuetta koskevana. Yhtenäisin perustein kootulle, vertailut mahdollistavalle reaaliaikaiselle tiedolle todettiin olevan selvä tarve, jonka tyydyttäminen edellyttää seutukunnan kuntien välistä yhteistyötä. Keskeisinä tuloksina saatiin erilaisia vaihtoehtoja kehittää vanhushuollon tieto-ohjausta mutta esiselvitys ei antanut kaikkia tarvittavia vastauksia em. kysymyksiin. Hankkeen toisessa osassa tieto-ohjaus vietiin konkreettiselle tasolle, mikä tarkoitti indikaattoritietokannan kokoamista. Hankkeessa määriteltiin seudun kuntien tarvitsemat keskeiset hyvinvointi-indikaattorit ja ne koottiin yhteiseksi tietopankiksi Pikassoksen toimesta. Jatko tullaan käsittelemään seutuit-hankkeen osana, jolloin päätetään konkreettiset tietotekniset ratkaisut indikaattoripankin jatkohyödyntämiseksi. 17. Liito-orava Tampereen kaupunkiseudun kaavoituksessa, osat I-III Koko hankkeen toteutusaika oli 11/2003 5/2007. Hankkeen tavoitteena oli kehittää paikalliseen yhteistoimintaan perustuva lähestymistapa liito-oravan suojeluun kaupunkisuunnittelussa. Hankkeesta vastasi Tampereen yliopiston yhdyskuntatieteiden laitos ja mukana olivat myös kaupunkiseudun kunnat ja Pirkanmaan ympäristökeskus. Hanke kokosi piiriinsä mahdollisimman kattavasti kaikki kaupunkiseudun toimijat, jotka ovat tekemisissä liito-oravan suojelun kanssa. Heidät koottiin yhteen seminaarien ja dialogisten työpajojen avulla. Kokonaisuuteen kuului myös ympäristöpoliittinen ja ekologinen tutkimusosuus. Tulokset osoittavat, että liito-oravan tiukasta suojelusta aiheutuvia yhdyskuntasuunnittelun ongelmia voidaan huomattavasti helpottaa lisäämällä suunnitteluvaraa paikallisen yhteistoi- 8

9 minnan avulla. Se tarkoittaa, että voidaan avata uusia vaihtoehtoisia mahdollisuuksia sovittaa yhteen liito-oravan suojelun ja maankäytön tarpeet. Tällöin on (1) vahvistettava kaikkien liitooravan suojeluun osallistuvien kaupunkiseudun tahojen yhteistyötä, keskinäistä luottamusta ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Erityisesti on pyrittävä kuntarajat ja toimialarajat sekä kaupungin ja maaseudun rajat ylittävään vuorovaikutukseen. (2) Kaupunkiseutu on sopiva lähtökohta liito-oravakannan seurannalle ja suojelun suotuisan tason alueelliselle arvioinnille. Olennaisinta on turvata alueellisten populaatioiden jatkuvuus muuttuvissa ympäristöoloissa. Vihervyöhykkeiden ja suojelukohteiden muodostaman turvaverkon lisäksi suojelussa tarvitaan vaihtuvia elinympäristölaikkuja, joita voidaan kasvattaa kompensaatioajatteluun nojautuen muutaman vuosikymmenen aikajänteellä. (3) Uusia toimivia suojeluratkaisuja on löydettävissä yhteisen kekseliäisyyden avulla tukemaan edellä mainittuja osatavoitteita kaavoituksessa, metsien käsittelyssä taajamissa ja yksityismailla, tiedonhallinnassa ja seutuyhteistyössä. Hankkeessa päästiin luonnostelemaan suuntaviivoja seudulliselle liito-oravan suojeluohjelmalle. Hanke osoitti, että liito-orava soveltuu hyvin mallilajiksi kehitettäessä yhteistoiminnallista luonnonsuojelua, kaupunkiluonnon vaalimiseen liittyvää osallistumista ja direktiivilajien joustavia suojelukeinoja. 18. Kaupunkiseudun kansainvälinen yhteistyö Toteutusaika 2-4/2004. Hankkeessa valmistettiin seutukunnan kuntien yhteinen kansainvälinen esite. Esitteen laatimisen lähtökohtana oli ajatus seudun markkinoinnista ulkomailla nimenomaan seutuna eikä yksittäisinä kuntina. Esitteessä pyrittiin tuomaan esiin seutua kokonaisuutena esitellen sitä eri teemojen avulla. Teemoja olivat esim. kulttuuri, luonto ja turvallisuus. Esite toimii osana seudun markkinointia ja siihen voidaan liittää alakohtaista markkinointimateriaalia täydentämään kokonaisuutta. 19. Tampereen kaupunkiseudun strategia vuoteen 2016 Toteutusaika 3/2004-6/2005. Valtioneuvosto oli asettanut hankekauden yhdeksi tavoitteeksi AKO: ille seudullisten strategioiden laatimisen ja päätöksentekorakenteiden muodostamisen. Tampereen kaupunkiseudun ensimmäisen seutustrategian visioksi kirjattiin: Tampereen kaupunkiseutu kehittää vetovoimaansa kilpailukykyisenä uutta luovan osaamisen, kulttuurin ja yrityselämän kansainvälisenä kasvukeskuksena. Kaupunkiseutu vahvistaa rakennettaan monimuotoisen asumisen ja työssäkäynnin alueena, jossa eläminen on turvallista ja liikkuminen helppoa. Kaupunkiseutu uudistaa asukkaiden arjen sujumista helpottavia palveluja yhteistyössä. Strategisiksi teemoiksi määriteltiin Osaamisperusta ja innovaatioympäristö, Kilpailukykyinen yritysten toimintaympäristö, Seudullinen maankäytön suunnittelu ja liikennehankkeet, Asiakaslähtöiset palvelut ja palveluyhteistyö, Seutuyhteistyön organisointi ja tuloksellisuus, Kansainvälisyys, Tietoyhteiskuntakehitys ja Turvallisuus ja viihtyisyys. Strategiaa toteuttamaan perustettiin Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä perussopimuksella, joka hyväksyttiin seutustrategian hyväksymisen yhteydessä seudun kuntien valtuustoissa kesäkuussa Perussopimuksen mukaan kuntayhtymä huolehtii 1) jäsenkuntien valtuustojen hyväksymässä seutustrategiassa kuntayhtymälle asetetuista tehtävistä 2) kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä ja kuntien välisen yhteistoiminnan kehittämisestä 3) yhteisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta 4) jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta 5) aluepolitiikan toteuttamisesta omalta osaltaan 6) muista yhteisesti sovittavista seutuyhteistyöhön liittyvistä tehtävistä. 9

10 20. Kulttuuriteollisuus luovan kaupungin menestystekijänä Toteutusaika 5/ /2005. Hankkeessa olivat mukana Tampereen seutukunnan lisäksi Jyväskylän, Oulun, Turun ja Porin seudut. Tavoitteena oli analysoida kulttuurin, erityisesti kulttuuriteollisuuden merkityksiä suomalaisten kaupunkien kehityksessä ja strategisessa kehittämistyössä. Tarkastelun kohteena oli kulttuuriteollisuuden välittömät työllisyys- ja talousvaikutukset, kulttuurin imagolliset merkitykset kaupunkiseutujen kehittämistyössä ja kulttuurin vaikutus kaupunkien luovaan kehittämisilmapiiriin ja innovatiivisuuteen. Tavoitteena oli saada tietoa kulttuurin ja kulttuuriteollisuuden taloudellisesta merkityksestä kaupunkiseuduilla, tunnistaa kulttuurin imagolliset merkitykset kaupunkiseutujen strategisen kehittämistyön ja markkinoinnin kannalta, tunnistaa kaupunkien kulttuuri-imagollinen kehittämispotentiaali ja vahvuudet, tarkastella kulttuuriteollisuuden ammateissa toimivien henkilöiden toimintaedellytyksiä kaupunkiseuduilla luovan ilmapiirin ja luovuuden klusteroitumisen näkökulmista ja laatia kehittämisehdotuksia kulttuurialan strategisen roolin vahvistamiseksi kaupunkiseutujen kehityksessä. Tutkimuksen mukaan kulttuurialat ovat kasvavia talouden sektoreita jälkiteollisissa kaupungeissa. Tätä on perusteltu mm. elämäntapojen elämyshakuisuuden sekä tuotannon dematerialisoitumisen lisääntymisellä. Suomalaisten kaupunkien osalta kulttuurin talouden kasvu on kuitenkin ollut ammatti- ja toimialatilastojen valossa varsin maltillista. Suomessakin kulttuurin alat ovat klusteroituneet ensisijaisesti pääkaupunkiseudulle. Keskittyminen implikoi alan hyötyvän erilaisista agglomeroitumisen eduista; kulttuuristen osaamisverkostojen, asiakkaiden, alihankkijoiden ja luovan ilmapiirin läheisyydestä sekä etäisyystekijöiden ja tuotantokustannusten aiheuttamista hyödyistä. Kulttuurialat on tuotu monissa eurooppalaisissa suurkaupungeissa kokonaisvaltaisen kehittämispolitiikan osa-alueiksi. Erilaisten kulttuurin lippulaivaprojektien avulla on paitsi luotu uusia työllistymisen mahdollisuuksia myös vahvistettu kaupunkien vetovoimaa, sosiaalista koheesiota, tarjottu asukkaille uusia osallistumisen mahdollisuuksia sekä luotu edellytyksiä kulttuurialojen paikalliselle keskittymiselle. Keskeistä eurooppalaisille kulttuuriteollisuuden kärkihankkeille on ollut kaupunkien kulttuuri-imagojen vahvistaminen. 21. Seudun asuntotuotannon tulevaisuuden arviointi Toteutusaika 6/2004 6/2005. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Tampereella sai ympäristöministeriöltä toimeksiannon selvittää asuinrakennusten uudisrakentamisen ja perusparantamisen kehitystä Suomessa vuoteen VTT ehdotti, että Tampereen seutukunta tulisi mukaan hankkeeseen. Tällöin VTT:n mukaan alue voitaisiin ottaa tutkimuksen pilottialueeksi, jolloin sitä ja sen jokaista kuntaa erikseen käsiteltäisiin kunnan omista todellisista lähtökohdista lähtien. Pohjana käytettiin tapahtuneita kehitysilmiöitä (tilastoja) ja ennakoinnissa yhdessä alueen kuntien kanssa valittavia vaikuttavien tekijöiden kehitysolettamia. Seutukunnan asuntotuotannon tarve tulosten mukaan oli keskimäärin reilut asuntoa/ v ( ).Tarve vähenee jokseenkin suoraviivaisesti koko tarkasteluajan, on noin asuntoa/ viimeisellä jaksolla ( ). Väestönkasvu selittää seutukunnan nykyisestä tuotantotarpeesta yli puolet, väestörakenteen muutos vajaan viidenneksen. Tarkastelukauden loppua kohti väestönkasvun merkitys pienenee. Poistuman korvaamisen vaikutus tuotantotarpeeseen lisääntyy jatkossa. Seutukunnan asumisväljyys kasvaa nykyisestä. Asuntokuntien keskikoko pienenee. Vuoteen 2025 mennessä yhden hengen asuntokuntien osuus asuntokunnista kasvaa nykyisestä, myös kahden hengen asuntokuntien osuus kasvaa hieman. Kuitenkin pienimpien huoneistojen tarve jatkossa selvästi vähenevä. Asuntokannan perusparannustarpeen arvioidaan olevan n.95 milj. euroa/v ja n

11 milj.e/v. Ajanjaksolla omakotitalojen ja rivitalojen perusparannustarve lisääntyy edelleen, asuinkerrostalojen perusparannustarve vain vähän. 22. eyrityspalveluhanke, osat I ja II Koko toteutusaika 6/ /2005. eyrityspalveluhanke oli etampere -ohjelman sateenvarjon alla toteutettava kaksiosainen hanke, joka tähtäsi tietotekniikan parempaan hyödyntämisen Pirkanmaalaisten pk-yritysten liiketoiminnassa. Hankkeessa oli tarkoituksena tehostaa pk-yritysten toimintaa ottamalla käyttöön tietoteknisiä ratkaisuja lähtien yrityksen tarpeista ja näkökulmista. Hankkeen toiminta-ajatuksena oli kartoittaa pk-yritysten tarpeet riippumatta ohjelmistoista ja niiden toimittajista ja sen jälkeen tehdä yrityskohtaiset etenemissuunnitelmat. Lopputuotos oli kunkin yrityksen kohdalla toimintaympäristön tehostuminen hankkeessa esitettyjen ratkaisujen perusteella ja sitä kautta liiketoiminnan kannattavuuden parantuminen. Toiminto jatkuu osana Pirkanmaan Yrittäjien toimintaa. 23. Tuotteistaminen ja sisäisen kustannuslaskennan kehittäminen sosiaali- ja terveystoimessa, osat I-III Koko toteutusaika 11/2003-5/2007. Hankkeen alkuvaiheen tavoitteena oli tehostaa kuntien kustannuslaskentaa ja tuotteistaa samaa palvelutuotantoa yhteisellä tuotteistusmallilla. Alueellinen tuotteistamishankkeen ajateltiin voitavan kohdistaa palvelutuotantoon, jota on tarve kilpailuttaa tai kunnat voisivat mahdollisesti yhdessä tuottaa tulevaisuudessa. Ensimmäiseksi tuotteistamisen kohteeksi valittiin lasten päivähoito, koska Tampere ja Kangasala olivat jo tämän palvelun tuotteistamisessa pitkällä ja edesauttaa siten yhteisen tuotteistamismallin tekemisessä. Toisessa vaiheessa jatkettiin tuotteistusta siten, että päivähoidon tuotteistus saatettiin loppuun niiltä osin kuin se jäi ensimmäisen vuoden aikana kesken ja samalla jatkettiin tuotteistusta vanhusten kotipalveluihin. Kotihoidon seudullisen tuotteistushankkeen lopputuloksena saatiin aikaan yhtenäiset palvelutuotteet, kuvaus palvelutuotteiden sisällöstä ja kustannuksista sekä kuntien erilaisista toimintaympäristöistä. Kotihoidon henkilöstön työaikaselvitys antoi arvokasta tietoa sekä hankkeen kustannuslaskennan että kotihoidon johdon tarpeisiin. Hankkeen yhteydessä kerättiin tietoa myös kotihoidon laatuun vaikuttavista tekijöistä ja niistä pyrittiin löytämään seudun yhteinen linja. Hankkeen kolmas vaihe keskittyi terveyskeskusten vastaanottotoiminnan tuotteistukseen. Tuloksia vertailtaessa eri kuntien tai yksityisten palveluntarjoajien palveluihin oli huomioitava, että pelkästään kustannustietojen perusteella ei voida arvioida toiminnan tehokkuutta tai asiakkaan kokemaa laatua. Terveyskeskuksissa käytetään erilaisia toiminnan organisointitapoja ja erilaiset väestörakenteet tarjoavat omat haasteensa palvelun tarjontaan. Yhtenäinen tuotteiden määrittely ja laskentamallin luominen oli hankkeessa haasteellinen tehtävä. Tietyt toiminnot kuitenkin hoidetaan joka kunnassa, jolloin oli mahdollista erottaa toiminnasta ja kustannuksista palvelutarpeen arviointi ja seuranta. Kustannuksissa syntyi huomattaviakin eroja kuntien välillä. Tuotteistus on kunnissa lähtenyt käyntiin kuntien tavoitteeksi on asetettu, että tuotteistus ja siihen liittyvä kustannuslaskenta eivät jäisi vain kertaluonteiseksi toiminnaksi. Toimintaa jatketaan kuntayhtymän koordinoimana. 24. Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys (TASE2025), osat I-III Koko toteutusaika syksy/2004 kevät/2007. Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmasta ja siihen liittyvän aiesopimuksen uusimisesta olivat neuvotelleet liikenne- ja viestintäministeriö, Pirkanmaan liitto, seudun kunnat ja tiehallinnon edustajat. Osapuolet 11

12 asettivat työryhmän valmistelemaan uusimistyötä. Selvä perusta liikennejärjestelmäsuunnitelman ja aiesopimuksen tarkistamiselle on toisaalta kaupunkiseudun nopea kasvu, joka asettaa voimakkaita vaatimuksia liikennejärjestelmän kehittämiselle etenkin ottaen huomioon jatkuva käytettävissä olevien resurssien supistuminen. Toisaalta uusimistarve johtuu seudulla nousseista uusista ajatuksista koskien esim. raideliikennettä, joukkoliikenteen organisointia tai liikennetunneleita, jotka eivät olleet mukana edellisessä suunnitelmassa. Edellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma oli valmistunut vuonna 1996, jonka jälkeen liikennemäärien muutokset ovat olleet suuria. Nyt valmistelussa olevan suunnitelman osalta tavoitevuodeksi asetettiin Työn tuloksena saatiin näkemyksellinen ja perusteltu, koko kaupunkiseutua koskeva liikennepoliittinen ohjelma. Liikennepoliittinen ohjelma sisältää liikennepoliittisen vision 2025, joka kuvaa seudullista tulevaisuuden tahtotilaa liikennejärjestelmästä osana koko kaupunkiseudun kehittymistä. Liikennepoliittisen ohjelman on tarkoitus toimia pohjatyönä astetta konkreettisemmalle seudulliselle liikennejärjestelmäsuunnittelutyölle. Se sisältää kuitenkin jo tässä vaiheessa pitkälle viedyn näkemyksen liikennejärjestelmän tulevaisuuden vaihtoehdoista, painotuksista, kärkihankkeista ja eri osapuolien sitoutumisesta. Liikennepoliittinen ohjelma onkin työohjelmassa ymmärretty pikemminkin toimenpideohjelmana kuin julistuksellisena tavoiteohjelmana. 25. Hyvinkää-Hämeenlinna-Tampere kasvukäytäväyhteistyö, esiselvitys ja kolme erillishanketta Esiselvityksen toteutusaika 11/ /2005. Uudenmaan, Hämeen ja Pirkanmaan liitot ovat tutkineet Helsinki-Hämeenlinna-Tampere vyöhykkeen kehityslinjoja sekä suunnitelleet kehittämisen strategioita 1990-luvun lopulta lähtien. Samaan teemaan liittyen Hyvinkään- Riihimäen talousalueen, Hämeenlinnan seudun, Etelä-Pirkanmaan ja Tampereen seudun aluekeskusohjelmat ovat yhteistyössä käynnistäneet Hyvinkää-Hämeenlinna-Tampere kasvukäytäväohjelman esiselvityksen laatimisen vuonna Ohjelmatyön taustatavoitteena oli vyöhykkeen kehittyminen Pohjois-Euroopan kasvualueen merkittäväksi työssäkäynnin ja asumisen vyöhykkeeksi, joka täyttää kansainvälisessä ja kotimaisessa kilpailuympäristössä vaadittavat menestyksen edellytykset. Ohjelmatyön painopisteenä oli toiminnallisen yhteistyön kehittäminen ja siinä hyödynnettiin maakuntien liittojen aiemmin tekemän yhteistyön tuloksia. Valmistuneen esiselvityksen jälkeen aloitettiin toiminnallinen yhteistyö neljän aluekeskuksen kesken. Ensimmäinen yhteinen hanke tehtiin ajalla 4/2005-4/2006. Hankkeen nimi oli Mobiili joustotyö joukkoliikenteen kilpailukyvyn edistäjänä (JOJO) Sen tavoitteena oli mobiilin joustotyön mahdollisuuksien kokonaisvaltainen tarkastelu sekä lainsäädännön että organisatoristen, teknologisten ja yksilötason esteiden osa-alueiden näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena oli tarkastella mobiilin joustotyön potentiaalia joukkoliikenteessä ja erityisesti sen mukanaan tuomaa kilpailuetua suhteessa henkilöauton käyttöön. Mobiilin joustotyön mallin rakentamisessa keskeisiä elementtejä ovat nykyisten eritasoisten ongelmien ja esteiden tunnistaminen ja ratkaiseminen. Hankkeessa yhdistettiin käytännön pilottina etätyön ja uuden teknologian mahdollisuudet mobiilityöskentelyyn. Tietoyhteiskuntakehityksen peruskysymyksen soveltaminen joukkoliikenteeseen asetti kysymyksen: onko joukkoliikenteeseen löydettävissä uutta ajattelua, jota voisi kutsua sosiaaliseksi innovaatioksi ja jonka avulla voitaisiin saada aikaan aitoa kilpailuetua ja todellisia muutoksia kulkuvälineen valinnan perusteisiin? Pilottikokeilun johtopäätöksiä olivat mm.: 1. Mobiilin joustotyön kokeilu sujui hyvin ja pääpiirteittäin ongelmitta 2. Mobiili joustotyö parantaa henkilökohtaista elämää 3. Ennakkoluulot ja asenteet merkittävin este 12

13 4. Työskentelyolosuhteita on kehitettävä 5. Mobiilin joustotyön jatko vaatii työtä, mutta esteet eivät ole ylivoimaisia 6. Teknologia: kehittyy omalla painolla joustotyön mukauduttava kehitykseen Kasvukäytäväyhteistyön toinen hanke oli Pendelöivän väestön palvelutarpeet 2006 Hankeaika oli syksy Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa Etelä-Pirkanmaan ja Tampereen kaupunkiseudun työmatkalaisten kunnallisten ja kaupallisten palveluiden tarvetta. Selvitystyössä tarkasteltiin myös palveluverkkoa sekä kaupan suuryksiköiden vaikutuksia pendelöivän väestön liikkumiseen. Tutkimus toteutettiin pendelöivälle väestölle suunnattavana puhelin- ja kyselylomakehaastatteluina. Hankkeen keskeiset tulokset olivat: 1. Työmatkan kestoon ei haluta muutoksia. 2. Työpaikka ja asuinpaikka riippuvat toisistaan. 3. Vastaajille ei ole väliä minkä kunnan palveluita he käyttävät, jos palvelut olisi mahdollista saada mistä tahansa. 4. Oman kunnan järjestämiin palveluihin ollaan Etelä-Pirkanmaalla ja Tampereen kaupunkiseudulla tyytyväisiä. Kolmantena yhteistyöhankkeena toteutettiin Hämeenlinna-Valkeakoski-Tampere vesistöreitin kehittämisselvitys ja koordinaatiohanke kesällä Vesistöreitin kehittämistutkimuksen mukaan kolme osa-aluetta kaipaavat eniten parantamista suhteessa nykytilaan: vesistöreitin palveluiden kokoaminen ja palvelupakettien suunnitteleminen, yksittäisten rakennetun ympäristön kohteiden kohentaminen sekä entistä tiiviimpi kehittämisyhteistyö sekä kuntien viranomaisten että yksityisten yritysten välillä koko vesistöreitin alueella. 26. Etäopetuskeskus seudulliseksi e-oppimisen palvelukeskukseksi, osat I ja II (Seutufoorumi hanke) Koko toteutusaika 2/2005-4/2007. Hankkeen tavoitteena oli - luoda hallinnollinen prosessi seudulliselle verkkokurssitarjottimelle ja kehittää sähköistä asiointia - lisätä seudullista kurssitarjontaa ja opiskelijamääriä sekä kehittää tilastointia - edistää opettajien osaamisen kehittymistä sekä uuden opettajuuden omaksumista ja kannustaa yhteisölliseen toimintakulttuuriin: osaamisen jakamiseen ja voimavarojen kokoamiseen - käynnistää ja vakiinnuttaa seudullinen ainetiimitoiminta tukemaan kaikkien yleissivistävän koulutuksen oppiaineiden verkko-opetuksen kehittämistä - tehostaa yhteistyön koordinointia ja lisätä avointa tiedotusta - sopia toiminnan pelisäännöistä, mm. tekijänoikeuksista, opettajien korvauksista, seudullisen verkko-opetuksen järjestämisen reunaehdoista sekä kuntien omasta panostuksesta hankkeeseen - kartoittaa vaihtoehdot toiminnan vakiinnuttamiselle ja edelleen kehittämiselle Hankkeen tavoitteissa onnistuttiin ja kehitettiin siten yhteisiä seudullisia toimintamalleja verkko-opetuksen järjestämiseen, tuettiin opettajien osaamisen kehittämistä ja verkkokurssien laatimista sekä kehitettiin sähköistä asiointia. 27. Pikassos-yhteistyö STM-hankkeissa Toteutusaika vuosi Pikassos Oy on Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Satakunnassa toimiva sosiaalialan osaamiskeskus. Seudullisuus ja verkottuminen ovat aluekeskusohjelman keskeisiä toimintamalleja. Verkottumisella tarkoitetaan aluekeskusseutujen sisäistä, eri toimijoiden välistä verkottumista ja erityisesti aluekeskusseutujen välistä, maakunnallista ja maakuntarajat ylittävää verkottumista. Aluekeskusohjelmassa organisoidaan teemoittaisia kansal- 13

14 lisia verkostoja siten, että aluekeskusseudut ottavat myös vastuuta niiden toiminnan koordinoinnista. Hyvinvointiteeman alla toteutettiin vuonna 2005 Pikassoksen kanssa yhteistyönä alueellisen hyvinvointi-indikaattorihankkeen tietopankin kokoaminen osana alueellista hyvinvointihanketta. Lisäksi Pikassos oli mukana kansallisissa verkostotapaamisissa ja hankeneuvotteluissa yhteistyösopimuksen puitteissa. 28. KOSKE Online-ohjelmapankki ja verkkopalveluhanke osat I ja II Koko toteutusaika 01/ /2006. KOSKEn tavoitteena oli käynnistää merkittäviä paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä kehittämishankkeita kokous- ja kongressialan elinkeinon tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena oli myös auttaa matkailualan yrityksiä järjestämään palveluita asiakaslähtöisiksi palveluketjuiksi ja tuottamaan asiakkaan odottamaa lisäarvoa. KOSKEohjelman tärkeimpänä hankkeena oli KOSKE Online oheisohjelmapankin rakentaminen eli hankkeessa kehitettiin Internet-työkalu, joka tehostaa Tampereen kaupunkiseudun kokous- ja kongressimatkailun ydinyritysten ja pirkanmaalaisten ohjelmapalveluyritysten muodostaman verkoston toimintaa ja liiketoimintamahdollisuuksia. Sen avulla pyritään lisäämään oheisohjelmien kysyntää ja näin laajentamaan Tampereen seudun vilkkaasta kokous- ja kongressitoiminnasta saatavaa hyötyä. Toiminta jatkuu osana Tamperen Convention Bureaun tehtäviä. 29. NettiNysse seudulliseksi Netti-Nysse on Tampereen kaupunginkirjaston Internet-bussi. Netti-Nyssessä opiskellaan perustaitoja, ja etsitään tietotekniikasta hyötyä ja iloa ihmisten arkeen. Netti-Nyssen "elämäntehtävä" on rohkaista ja opastaa ihmisiä tutustumaan tietokoneeseen ja Internetiin. Se toimii tietoyhteiskunnan ovenavaajana ja etsii uusia malleja ja ratkaisuja tietotekniikan perustaitojen kouluttamiseen. Netti-Nyssen toiminnan laajentamiseksi seudulliseksi käynnistettiin hanke, jossa aluekeskusohjelma oli osarahoittajana ajalla Kulttuurin kuluttajatutkimus Tampereen teatterit päättivät hankkia teattereiden asiakassuhdetutkimuksen, jonka tavoitteena oli tuottaa ajantasaista ja teattereiden kehittämistyössä hyödynnettävissä olevaa tietoa nykyisistä ja potentiaalista asiakaskunnista. Tavoitteena oli tunnistaa asiakassegmenttejä sekä konkreettisia kehittämiskohteita. Tutkimuksen tekijä oli Tampereen Yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos. Tutkimus sisälsi teattereiden kävijätutkimuksen, kuluttajatutkimuksen sekä internet-kyselyn ja internet-pohjaisen asiakastyytyväisyyden seurantajärjestelmän. AKO oli mukana rahoittamassa hanketta keväällä Kaupunkirakenteen kehityspiirteet, suurten kaupunkiseutujen yhteishanke KARA Toteutusaika Kyseessä on Helsingin kaupungin Tietokeskuksen, Tampereen, Turun, Oulun ja Kuopion aluekeskusohjelmien tutkimushanke, jonka yleistavoitteet olivat: - selkeyttää ja yhtenäistää kaupunkiseutujen rakenteellisia kehityspiirteitä koskevaa käsitteistöä, - tuottaa mitattua ja jäsenneltyä tutkimustietoa Suomen suurten kaupunkien / kaupunkiseutujen rakenteellisista kehityspiirteistä,lisätä tutkijoiden, suunnittelijoiden ja hallinnon välistä keskustelua ja vuorovaikutusta kaupunkirakenteen kehitykseen liittyvissä kysymyksissä, 14

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TIIVISTELMÄ... 4

Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TIIVISTELMÄ... 4 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TIIVISTELMÄ... 4 1 JOHDANTO... 6 1.1. SEUTUSELVITYSTEHTÄVÄ... 6 1.2. KAUPUNKISEUDULLISEN KOULUTUSSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 7 1.2.1. Seudullisuuden näkökulma

Lisätiedot

HANKKEEN LOPPURAPORTTI

HANKKEEN LOPPURAPORTTI HANKKEEN LOPPURAPORTTI Hankkeen nimi: Tampereen kaupunkiseudun aluekeskusohjelma Hankkeen 2002-2006 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunki, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä (1.6.2006 alk.) Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIA

KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIA Kunta- ja palvelustrategia KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIA Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta11.9.2006 Kunnanhallituksen kehittämistyöryhmä 11.9.2006 Kunnanhallitus 18.9.2006 Kunnanvaltuusto,

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs.

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Rantanen Seppo

Lisätiedot

Sosiaalialan kehittämishanke. Alueellinen toimintaohjelma 2006. Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Satakunta - alueen hankkeet ja niiden valmisteluprosessit

Sosiaalialan kehittämishanke. Alueellinen toimintaohjelma 2006. Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Satakunta - alueen hankkeet ja niiden valmisteluprosessit Sosiaalialan kehittämishanke Alueellinen toimintaohjelma 2006 Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Satakunta - alueen hankkeet ja niiden valmisteluprosessit SISÄLLYS LUKIJALLE... 3 SOSIAALIALAN KEHITTÄMISHANKKEEN

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA 17.12.2004 Keski-Suomen liitto 1 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 014-652 200, vaihde Yhteydet:

Lisätiedot

Kotkan-Haminan seudun

Kotkan-Haminan seudun 2020 Kotka-Hamina on veto- kuvat: Matti Immonen, Mikko Nikkinen, Tuuli Koivisto ja Raimo Eerola voimainen ja hyvinvoiva seutu Itämeren kehityskäytävällä. Kotkan-Haminan seudun SEUTUSTRATEGIA 2010 2015

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan seutustrategian arviointi

Etelä-Pirkanmaan seutustrategian arviointi Etelä-Pirkanmaan seutustrategian arviointi Sisällys 1. Seutustrategian arviointityö ja kohde 2 2. Arviointitutkimus 3 3. Strateginen johtaminen ja strategian arviointi 5 4. Strategiaprosessi 8 5. Strategian

Lisätiedot

Uudenlaista sankaruutta

Uudenlaista sankaruutta Riitta Käyhkö Simo Hakamäki Mika Kananen Veijo Kavonius Jarmo Pirhonen Pertti Puusaari Matti Kajaste Karl Holm Uudenlaista sankaruutta Ammattikorkeakoulujen aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköt KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, miten opetuspalvelut järjestetään?

Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, miten opetuspalvelut järjestetään? Juha Karvonen, Lieselotte Eskelinen, Anu Aunola Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, miten opetuspalvelut järjestetään? Perusopetus ja lukiokoulutus Paras-uudistuksessa Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-432-5

Lisätiedot

MAL(PE) aiesopimusten sitoutumiseen vaikuttavat tekijät

MAL(PE) aiesopimusten sitoutumiseen vaikuttavat tekijät MAL(PE) aiesopimusten sitoutumiseen vaikuttavat tekijät Niina Ojaniemi, syyskuu 2014 Selvitysraportti MAL-VERKOSTO Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Johdanto 4 2. Selvityksen tavoitteet, aineistot ja menetelmät

Lisätiedot

Aluekeskusohjelmien Kasvukäytävä 2005-2006 Esiselvitys ja ohjelma

Aluekeskusohjelmien Kasvukäytävä 2005-2006 Esiselvitys ja ohjelma Aluekeskusohjelmien Kasvukäytävä 2005-2006 Esiselvitys ja ohjelma Tampereen kaupunkiseudun aluekeskusohjelma Etelä-Pirkanmaan aluekeskus Kehittämiskeskus Oy Häme Hyvinkään Riihimäen talousalueen aluekeskus

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020

Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Suomi kansainvälisissä vertailuissa Nykytila ja kehitys 3. Arjen

Lisätiedot

Kainuun Hoivaverkoston toimialakatsaus yksityisten hoivayritysten ja julkisen sektorin toimenpide-ehdotukset yhteistyön kehittämiseksi

Kainuun Hoivaverkoston toimialakatsaus yksityisten hoivayritysten ja julkisen sektorin toimenpide-ehdotukset yhteistyön kehittämiseksi Kainuun Hoivaverkoston toimialakatsaus yksityisten hoivayritysten ja julkisen sektorin toimenpide-ehdotukset yhteistyön kehittämiseksi Kainuun Etu Oy Hoivaverkostohanke Anna-Mari Korhonen Toteutus: Pro

Lisätiedot

Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta

Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta Uudenmaan liiton julkaisuja C 51-2004 Uudenmaan liitto Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet

Lisätiedot

Porin seudun PARAS-kaupunkiseutusuunnitelma

Porin seudun PARAS-kaupunkiseutusuunnitelma Porin seudun PARAS-kaupunkiseutusuunnitelma Porin seudun suunnitelma on laadittu laajassa vuorovaikutusprosessissa Porin seudun kunnat ilmoittivat valtioneuvostolle elokuussa 2007 yksimielisenä kantanaan,

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN JA TYÖLLISYYDEN LISÄÄMISEKSI SEKÄ AVAINTOIMIALOJEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI LUONNOS 22.5.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMENPITEET KAUPUNGIN

Lisätiedot

EU:N RAKENNERAHASTOJEN JA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN VUOSIRAPORTTI 2007

EU:N RAKENNERAHASTOJEN JA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN VUOSIRAPORTTI 2007 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 122 0:\06}Toimintakertomukset\Aluekehitysvarat\2007 koko euraportti.doc EU:N RAKENNERAHASTOJEN JA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN VUOSIRAPORTTI 2007 Jyväskylä 2008 Julkaisija:

Lisätiedot

Vastaanottaja Pirkanmaan liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Toukokuu 2013 LOPPURAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

Vastaanottaja Pirkanmaan liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Toukokuu 2013 LOPPURAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Pirkanmaan liitto Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä Toukokuu 2013 LOPPURAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Päivämäärä

Lisätiedot

2005 200 MAAKUNTAOHJELMA

2005 200 MAAKUNTAOHJELMA 2005 2008 MAAKUNTAOHJELMA Varsinais-Suomen maakuntaohjelma vuosille 2005-2008 Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36, 20101 Turku) p. (02) 2100 900 www.varsinais-suomi.fi ISBN 951-9054-96-0 2005

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen kehitys on ollut parin viime

Yhteiskunnallinen kehitys on ollut parin viime ARI-VEIKKO ANTTIROIKO, Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos OLAVI KALLIO, Tampereen yliopisto, taloustieteiden laitos PENTTI SIITONEN, Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos PEKKA VALKAMA,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot