SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, :30, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 15.12.2014 18:30, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, :30, Pöytäkirja -2 Asialuettelo Läsnäolijat Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen yleisesti nähtävänä Työjärjestyksen hyväksyminen Teuvan Paskoonharjun osayleiskaavan muutos ja laajennus Teuvan Saunamaan tuulivoimaosayleiskaava Pykälän liite: Eliisa Panttilan eriävä mielipide, kv Teuvan Saunamaan tuulivoimaosayleiskaava Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Pykälän liite: Äänestysluettelo, kv Tontinmyyntikampanjan jatkaminen Lossanmäen alueelle Kauhajoen yhteistoimintalautakunnan lisämäärärahaesitys Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Pykälän liite: Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Pykälän liite: Äänestysluettelo, kv Pykälän liite: Kokoomuksen ja KD:n valtuustoryhmän eriävä mielipide, kv Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Teuvan kunnan hallintosäännön tarkistaminen alkaen Pykälän liite: Teuvan kunnan hallintosääntö alkaen Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Pykälän liite: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ilmoitusasiat, kunnanvaltuusto Muut mahdolliset asiat, kunnanvaltuusto Kiireelliset asiat, kunnanvaltuusto Valitusosoitus valtuusto

2 -1, KVALT :30 Sivu 3 Paikka Kulttuuritalo Orrela Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Lehtimäki Esko, puheenjohtaja :t ja Erlands Kaj Ranta-Muotio Aulis Harjula Irma Riippi Johanna Heikkilä Ville Rinta-Uppa Simo, puheenjohtaja 85 Heinola Arto Ristiluoma Osmo Kaleva Paula Sippola Eija, klo saakka, Ketomäki Jaakko Tamsi Sakari Kiviluoma Jarmo Tuisku Minna-Liisa Kiviluoma Juha-Matti Uusitalo Kari Koivu Anneli, poissa Viljanmaa Veikko Koski Sauli Åkerblad Irma Leppäniemi Jukka Saarikoski Jorma, varavaltuutettu Mäntylä Anu Paakkunainen M-L, varavalt., 85, klo Mäntysaari Matti Simpura Kari, varavalt., 85, klo Nevanperä Toni Laitamäki Tapani, varavalt., 85, klo Palonen Juha Nisula Harri, varavalt., :t 85 ja 90, klo Panttila Eliisa Ollikkala Ari, varavalt., 85, klo Tanner Jyri, varavalt., 85, klo Nummela Veli, kunnanjohtaja Niemi Pauliina, sivistysjohtaja Salonen Markku, kunnaninsinööri Lähde Marko, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan tarkastetaan perjantaina klo 11. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Sauli Koski ja Jukka Leppäniemi. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Esko Lehtimäki Simo Rinta-Uppa puheenjohtaja puheenjohtaja :t ja Marko Lähde pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Teuva Sauli Koski Jukka Leppäniemi Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Teuvan kunnanvirastossa Marko Lähde, pöytäkirjanpitäjä

3 82, KVALT :30 D: 343/2014 Sivu 4 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen Dnro D/343/ /2014 Kvalt 82 Kuntalain 54 :n 4 momentin mukaan "Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin 64 :ssä säädetään." Kuntalain 64 :n mukaan "Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla." Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan Kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 4 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 9 :n mukaan Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Valtuusto voi päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 :n mukaan Valtuutetun, joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa, on viipymättä ilmoitettava asiasta valtuuston puheenjohtajalle. Puheenjohtajalle tehtävä ilmoitus voidaan jättää myös kunnanvirastoon. Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan on kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain 11 :n 1 momentissa tarkoitettu varavaltuutettu. Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava valtuutetun ja muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys valtuuston ratkaistavaksi. Kunnanvaltuusto on / 12 päättänyt, että kunnanvaltuuston kokouksesta annetaan yleisesti tieto kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi Tejukassa sekä internetissä Teuvan kunnan www-sivuilla. Ilmoitus tästä kokouksesta on julkaistu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Tejukassa sekä internetissä Teuvan kunnan www-sivuilla keskiviikkona Kokouskutsu ja siihen liitetty esityslista on lähetetty sähköisessä muodossa kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa

4 82, KVALT :30 D: 343/2014 Sivu 5 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto läsnäolo- ja puheoikeus, keskiviikkona Esityslista julkaistaan myös Teuvan kunnan www-sivuilla. Kuntalain 58 :n 1 momentin mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on läsnä. Ehdotus: Avataan kokous, suoritetaan nimenhuuto, todetaan mahdolliset poissaolot ja kutsutaan tarvittaessa varavaltuutetut sekä todetaan, onko kokous laillinen ja päätösvaltainen. Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Suoritetussa nimenhuudossa oli paikalla 26 valtuutettua. Valtuutettu Anneli Koivu oli ilmoittanut esteestään. Kunnanvaltuusto hyväksyi poissaoloesteen. Anneli Koivun sijaan kutsuttiin varavaltuutettu Jorma Saarikoski. Puheenjohtaja totesi näin ollen valtuuston olevan täysilukuinen sekä laillinen ja päätösvaltainen.

5 83, KVALT :30 D: 343/2014 Sivu 6 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen yleisesti nähtävänä Dnro D/343/ /2014 Kvalt 83 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Kuntalain 63 :n mukaan Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Kunnanvaltuusto on / 12 päättänyt, että valtuuston pöytäkirjan kuntalain 63 :ssä tarkoitetusta yleisestä nähtävänäpidosta kunnanvirastossa ilmoitetaan valtuuston kokouskutsun yhteydessä. Kunnanvirastossa tapahtuvan nähtäväpidon lisäksi pöytäkirja saatetaan yleisesti nähtäväksi (julkistetaan) tarkastamisen jälkeen Internetissä Teuvan kunnan wwwsivuilla. Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina klo 11 ja pidetään kokouskutsun yhteydessä ilmoitetun mukaisesti yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa maanantaina Tarkastusvuorossa ovat Anneli Koivu ja Sauli Koski. Ehdotus: Valtuusto päättää valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sauli Koski ja Anneli Koivun poissa ollessa Jukka Leppäniemi.

6 84, KVALT :30 D: 343/2014 Sivu 7 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto Työjärjestyksen hyväksyminen Dnro D/343/ /2014 Kvalt 84 Ehdotus: Valtuusto päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

7 85, KVALT :30 D: 51/2011 Sivu 8 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto Teuvan Paskoonharjun osayleiskaavan muutos ja laajennus Dnro D/51/ /2011 Aikaisemmat päätökset: Kunnanhallitus , ja Valmistelija/Lisätiedot: kaavoittaja/kunnaninsinööri Markku Salonen p. (06) sähköposti: Khall EPV Tuulivoima Oy:llä on käynnissä ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä (YVA) Etelä-Pohjanmaan alueella. Puistoja suunnitellaan mm. Teuvan, Vähänkyrön, Ilmajoen/Kurikan, Maalahden ja Metsälän alueille. Teuvan kuntaan Kinnasharjun - Paskoonharjun alueelle suunnitteilla oleva tuulipuisto käsittäisi noin 20 kpl 3-5 MW tuulivoimalaitosta. Suunnittelualue on 900 hehtaarin suuruinen ja se on Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa merkitty valkoiseksi alueeksi. Vallitsevan tulkinnan mukaan tuulivoimapuiston sijoittaminen alueelle ei ole maakuntakaavan vastaista. YVA-ohjelmasta on saatu yhteysviranomaisen lausunto Ympäristövaikutusten arviointiohjelman lisäksi EPV Tuulivoima Oy:n toimesta on Teuvan tuulipuiston alueella käynnistetty myös osayleiskaavatyö. Osayleiskaavan laadinnasta on vastannut Ramboll Finland Oy. Työn edistyessä on pidetty ELY-keskuksen asiantuntijoiden kanssa työkokous ja viranomaisneuvottelu Kokouksissa on käsitelty kaavaprosessin osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä laadittua kaavaluonnosta. Molemmissa kokouksissa käytyjen neuvottelujen ja niissä esiin tulleiden kannanottojen pohjalta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa että kaavaluonnosta on täydennetty nykyiseen muotoonsa. Esityslistan liitteenä yhteysviranomaisen lausunto, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Kaavaselostus kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteessa Paskoonharju.pdf Kaavoittajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää 1) asettaa Paskoonharjun osayleiskaavan muutos- ja laajennustyöhön liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 30 päivän ajaksi ; 2) asettaa Paskoonharjun osayleiskaavan muutos- ja laajennustyön kaavaluonnoksen nähtäville 30 päivän ajaksi ; 3) että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan; 4) että molempien edellä mainittujen asiakirjojen asettamisesta nähtäville lähetetään kirjallinen ilmoitus arviointisuunnitelmissa mainituille viranomaistahoille. Mahdolliset lausunnot tulee antaa nähtävillä oloajan kuluessa eli viimeistään mennessä.

8 85, KVALT :30 D: 51/2011 Sivu 9 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto ) että molempien edellä mainittujen asiakirjojen asettamisesta nähtäville ja oikeudesta muistutusten asettamiseen ilmoitetaan kirjallisesti kunnan tiedossa oleville kaava-alueen maanomistajille ja maan haltijoille. Mahdolliset lausunnot tulee antaa nähtävillä oloajan kuluessa eli viimeistään mennessä; 6) että em. asiakirjojen nähtävillä oloaikana EPV Tuulivoima Oy järjestää suunnittelualueella oleville kiinteistönomistajille sekä päätöksentekijöille informaatio- ja kuulemistilaisuuden, jossa ovat edustettuna kunnan ja EPV Tuulivoima Oy:n edustajat, kaavan laatija sekä kaavoittaja. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen. Päätös: Ehdotuksen mukaan Kunnanhallituksen jäsen Paula Kaleva ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esko Lehtimäki eivät esteellisenä osallistuneet asian käsittelyyn. Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p sähköposti; Khall Nähtävillä oloaikana jätettiin kirjallisia mielipiteitä 14 kpl. Lausuntoja saatiin 14 kpl. Teuvan kunnan ja EPV Tuulivoima Oy:n kesken käytiin työkokous Teuvan kunnan, ELY -keskuksen, Etelä-Pohjanmaan liiton, EPV Tuulivoima Oy:n ja Rambollin kesken käytiin työkokous Saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin on laadittu vastineet. Ympäristöselvityksiä on tarvittavilta osin päivitetty ja kaavaehdotus valmisteltu. Asiakirjat ovat esityslistan oheistietona. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää 1) asettaa Paskoonharjun osayleiskaavan muutos- ja laajennustyön kaavaehdotuksen liiteasiakirjoineen nähtäville 30 päivän ajaksi ; 2) että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten tekemiseen ilmoitetaan, niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan, 3) että asiakirjojen asettamisesta nähtäville lähetetään kirjallinen ilmoitus osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainituille viranomaistahoille, Rengonharju-säätiölle ja kunnan tiedossa oleville maahan kaavan muutos- ja laajennusalueella omistus- tai hallintaoikeuden omaaville. Mahdolliset lausunnot tulee antaa nähtävillä oloajan kuluessa eli viimeistään Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Arto Heinola, Paula Kaleva ja Aulis Ranta-Muotio eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

9 85, KVALT :30 D: 51/2011 Sivu 10 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto Khall Kaavaehdotuksen nähtävillä oloaikana saaduista lausunnoista ja muistutuksista on laadittu kaavan laatijan vastine. Viranomaisneuvottelu on pidetty Ely-keskuksessa Vaasassa. Kaavan laatijan vastineen ja viranomaisneuvottelujen mukaisesti kaava on valmisteltu lopulliseen muotoonsa. Kaava-asiakirjat toimitetaan esityslistan ohessa. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää Paskoonharjun osayleiskaavan muutos- ja laajennusehdotuksen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksymistä koskevasta päätöksestä tiedotetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 94 :n mukaisesti. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Arto Heinola, Aulis Ranta-Muotio, Esko Lehtimäki ja Paula Kaleva eivät osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä päätöksentekoon. Kvalt Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kaj Erlands, Arto Heinola, Paula Kaleva, Esko Lehtimäki, Aulis Ranta- Muotio, Toni Nevanperä ja Veikko Viljanmaa eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Asian käsittelyn ajaksi Kaj Erlandsin tilalle kutsuttiin varavaltuutettu Harri Nisula, Arto Heinolan tilalle kutsuttiin varavaltuutettu Ari Ollikkala, Paula Kalevan tilalle kutsuttiin varavaltuutettu Tapani Laitamäki, Esko Lehtimäen tilalle kutsuttiin varavaltuutettu Jyri Tanner, Toni Nevanperän tilalle kutsuttiin varavaltuutettu Marja-Leena Paakkunainen ja Veikko Viljanmaan tilalle kutsuttiin varavaltuutettu Kari Simpura. Puheenjohtajana tämän pykälän osalta toimi 1. varapuheenjohtaja Simo Rinta-Uppa.

10 86, KVALT :30 D: 110/2013 Sivu 11 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto Teuvan Saunamaan tuulivoimaosayleiskaava Dnro D/110/ /2013 Aikaisemmat päätökset: Kunnanhallitus , , , , ja Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Khall Megatuuli Oy on käynnistänyt tuulivoima-alueen kehittämiseen liittyvien maanvuokrasopimusten hankinnan Viiatin alueen maanomistajien kanssa vuodesta 2011 alkaen. Nyt suunnittelun alla oleva alue on noin 1000 hehtaarin suuruinen ja tähän mennessä maanvuokrasopimuksia on solmittu 101 kiinteistönomistajan kanssa ja sopimuksen kohteena olevia maita on 671 ha. Toimenpiteiden kohteeksi esitettävä alue on parhaillaan työn alla olevassa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan tuulivoimavaihekaavassa merkitty osittain tuulivoima-alueeksi. Tällä hetkellä vallitsevan tulkinnan mukaan tuulivoimapuiston sijoittaminen alueelle olisi vaihemaakuntakaavan mukaista. Megatuuli Oy on kunnanhallitukselle osoittamallaan kirjeellä pyytänyt kuntaa käynnistämään osayleiskaavatyön alueen maankäytön järjestämiseksi. Kaavoituspyyntö esityslistan liitteenä. Kunnanjohtaja ja kunnaninsinööri ovat neuvotelleet Megatuuli Oy:n kanssa suunnittelualueen maankäytön kehittämiseen liittyen. Megatuuli Oy:n suunnitelmissa on käynnistää Viiatin alueelle 9 tuulivoimalan käsittävän tuulivoimapuiston kehittäminen. Megatuuli Oy:llä on meneillään Kurikan alueella vastaavan kokoisten kahden erillisen alueen kehittämistoimet. Neuvotteluissa on käyty läpi tuulivoima-alueen kehittämiseen liittyviä maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyviä yksityiskohtia. Maankäytön kehittämistoimien tavoitteina on luoda edellytykset noin 9 tuulivoimalaitoksen rakentamiselle, muun maankäytön kuten asumisen sekä loma-asumisen ja metsätalouden harjoittamiselle, säilyttää alueen käyttömahdollisuudet virkistys- ja metsästysalueena sekä ratkaista alueen liikennejärjestelyt tarkoituksenmukaisella tavalla. Osatavoitteena on myös, että alueelle ei synny uutta kunnan vastuulla olevaa katuverkkoa ja että alueen sisäinen liikennöinti, mukaan lukien huoltotiet, hoidetaan mahdollisin yksityistiejärjestelyin. Megatuuli Oy on kaavoitustyön käynnistämiseen liittyvässä pyynnössään esittänyt, että Tuulivoimapuisto Viiatti Oy vastaa alueen kehittämistoimiin liittyvistä kustannuksista. Lisäksi on sovittu että, Teuvan kunta johtaa kaavoitusta ja hankkii kaavoituspalvelut. Suunnittelualue on nykyisellään pääosin metsätalousaluetta, mutta alueella on vireillä myös muita maankäyttöön liittyviä rakennushankkeita. Alueella olevien eri maankäyttövaatimusten ja vireillä olevien hankkeiden johdosta on tarpeen määrätä alueelle rakennuskielto ja MRL 128 :ssä tarkoitettu toimenpiderajoitus.

11 86, KVALT :30 D: 110/2013 Sivu 12 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää 1) ryhtyä maankäytön kehittämistoimiin Viiatin alueella liitekartassa merkityllä alueella ja päättää käynnistää osayleiskaavan laadinnan eri maankäyttötapojen yhteensovittamiseksi; 2) asettaa suunnittelualueen rakennuskieltoon ja määrätä alueelle MRL 128 :n mukaisen toimenpiderajoituksen kolmen vuoden ajaksi; 3) antaa tekniselle toimelle tehtäväksi ryhtyä yhteistyöneuvotteluihin osayleiskaavan laadintaan liittyen Kurikan kaupungin kanssa sekä käynnistää sopimuksen mukaiset kehittämistoimet, mm. osayleiskaavan laadinnan; 4) että Megatuuli Oy/ Tuulivoimapuisto Viiatti Oy vastaa kaikista kehittämistoimintaan liittyvistä kustannuksista, kuten osayleiskaavan laadinnan, tarvittavien luonto-, ympäristö-, linnusto-, tieverkko- yms. selvitysten laadinnan kustannuksista. Lisäksi Megatuuli Oy hyväksyy, että Teuvan kunta johtaa kaavoitusta ja hankkii kaavoituspalvelut. 5) että maankäytön kehittämistoimista laaditaan myöhemmin Teuvan kunnan ja Megatuuli Oy:n / Tuulivoimapuisto Viiatti Oy:n välinen erillinen kehittämissopimus. Keskustelun kuluessa Aulis Ranta-Muotio esitti, että kohtaan 2) lisätään lause metsätalouden harjoittamista ei kuitenkaan rajoiteta. Paula Kaleva kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta oli äänestettävä, ja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka ovat Ranta-Muotion esityksen kannalla, äänestävät ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä jaa äänestivät Jarmo Kiviluoma, Jukka Leppäniemi, Anu Mäntylä, Sakari Tamsi ja Minna-Liisa Tuisku. Ei äänestivät Arto Heinola, Paula Kaleva, Aulis Ranta-Muotio ja Irma Åkerblad Päätös: Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 5-4 hyväksyä esittelijän ehdotuksen. Kuultiin asiantuntijana kunnaninsinööri Markku Salosta. Khall Toimenpiderajoituksen laajuudesta on käyty keskustelu metsänhoitoyhdistyksen ja alueen maanomistajien kanssa päätöksenteon jälkeen. Metsätalous perustuu suunnitelmalliseen metsänhoitoon ja sen rajoittamisella ei ole vaikutusta tuulipuiston kaavoitukseen, joten tavanomainen metsätalous voidaan jättää toimenpiderajoituksen ulkopuolelle. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää 1) kumota pykälän 71 2) -kohdassa tekemänsä päätöksen;

12 86, KVALT :30 D: 110/2013 Sivu 13 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto ) asettaa Viiatin suunnittelualueen rakennuskieltoon ja määrätä alueelle MRL 128 :n mukaisen toimenpiderajoituksen kolmen vuoden ajaksi. Toimenpiderajoitus ei koske tavanomaista metsätaloutta; 3) määrätä päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Khall Megatuuli Oy on käynnistänyt Viiatin Saunamaan alueen osayleiskaavan laadintatyön kevään 2013 aikana. Kevään ja kesän aikana on tehty osayleiskaavan laadintaan liittyviä selvityksiä. Samalla on laadittu myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Megatuuli Oy on käyttänyt kaavakonsulttina SITO Oy:tä, joka on vastannut osayleiskaavan kaava-aineistojen valmistelusta. Kaavan valmistelu on saatu siihen vaiheeseen, että valmiina on osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä yleiskaavaluonnos valmisteluaineistoineen. Esityslistan ohessa osallistumis- ja arviointisuunnitelma, osayleiskaavaluonnos, kaavaselostus sekä laaditut eri selvitykset. Kaavoittajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää 1) asettaa Viiatin Saunamaan osayleiskaavan laadintaan liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 30 päivän ajaksi ; 2) asettaa Viiatin Saunamaan osayleiskaavan kaavaluonnoksen nähtäville 30 päivän ajaksi ; 3) että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan; 4) että molempien edellä mainittujen asiakirjojen asettamisesta nähtäville lähetetään kirjallinen ilmoitus arviointisuunnitelmissa mainituille viranomaistahoille. Mahdolliset lausunnot tulee antaa nähtävillä oloajan kuluessa eli viimeistään mennessä. 5) että em. asiakirjojen nähtävillä oloaikana Megatuuli Oy järjestää suunnittelualueella oleville kiinteistönomistajille sekä päätöksentekijöille informaatio- ja kuulemistilaisuuden, jossa ovat edustettuna kunnan ja Megatuuli Oy:n edustajat, kaavan laatija sekä kaavoittaja. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

13 86, KVALT :30 D: 110/2013 Sivu 14 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto Khall Osallistumis- ja arviointiluonnoksesta sekä osayleiskaavaluonnoksesta nähtävillä oloaikana saatujen lausuntojen pohjalta on laadittu kaavoittajan vastine ja osayleiskaavaehdotusta ja valmisteluaineistoa on täydennetty kaavoittajan vastineessa esitetyn mukaisesti. Kaavoittajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää 1) asettaa Viiatin Saunamaan osayleiskaavan kaavaehdotuksen valmisteluaineistoineen nähtäville 30 päivän ajaksi ; 2) että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan; 3) että molempien edellä mainittujen asiakirjojen asettamisesta nähtäville lähetetään kirjallinen ilmoitus osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainituille viranomaistahoille. Mahdolliset lausunnot tulee antaa nähtävillä oloajan kuluessa eli viimeistään mennessä. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p sähköposti; Khall Kaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana saatujen lausuntojen ja muistutusten pohjalta on laadittu kaavoittajan vastine, jonka mukaisesti kaavaehdotusta on muutettu. Keskeisin muutos aiempaan on se, että alueen pohjoisin tuulivoimalan alue on siirretty alueen eteläosaan. Esityslistan ohessa on kaavaehdotus liitteineen. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää 1) asettaa Viiatin Saunamaan osayleiskaavan kaavaehdotuksen valmisteluaineistoineen uudelleen nähtäville 30 päivän ajaksi ; *) 2) että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan, ja 3) että asiakirjojen asettamisesta nähtäville lähetetään kirjallinen ilmoitus osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainituille viranomaistahoille. Mahdolliset lausunnot tulee antaa nähtävillä oloajan kuluessa eli viimeistään mennessä. *) Kirj.virhe korjattu Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

14 86, KVALT :30 D: 110/2013 Sivu 15 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto Khall Kaavaehdotuksen nähtävillä oloaikana saaduista lausunnoista ja muistutuksista on laadittu kaavan laatijan vastine. Viranomaisneuvottelu on pidetty Ely-keskuksessa Vaasassa. Kaavan laatijan vastineen ja viranomaisneuvottelujen mukaisesti kaava on valmisteltu lopulliseen muotoonsa. Kaava-asiakirjat toimitetaan esityslistan ohessa. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää Teuvan Saunamaan tuulivoimaosayleiskaavan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksymistä koskevasta päätöksestä tiedotetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 94 :n mukaisesti. Päätös: Ehdotus hyväksyttin. Kvalt Eliisa Panttila esitti puheenvuorossaan, että Teuvan Saunamaan alueelle ei rakennettaisi tuulivoimapuistoa ja että ei hyväksy kaavoitusesitystä. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että Eliisa Panttilan esitystä ei kannatettu, joten se raukeaa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liite nro 1 Eliisa Panttila ilmoitti jättävänsä asiasta eriävän mielipiteen, liite.

15 86, KVALT :30 / Pykälän liite: Eliisa Panttilan eriävä mielipide, kv Sivu 158

16 87, KVALT :30 D: 275/2014 Sivu 17 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Dnro D/275/ /2014 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus , , ja Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Khall Vuonna 2013 voimaan tulleet kunta- ja kilpailulain muutokset edellyttävät, että kilpailutilanteessa markkinoilla toimivat kunnalliset liikelaitokset tulee yhtiöittää vuoden 2014 loppuun mennessä. Lakimuutoksen taustalla ovat EU:n komissiolle liikelaitoksista tehdyt kantelut. Mikäli kunta hoitaa kuntalain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla, sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Yhtiöittämisen vaihtoehtona kunnalla on vetää liikelaitos pois markkinoilta kunnan sisäiseksi liikelaitokseksi, yhtiöittäminen tai myynti ulkopuoliselle taholle. Yhtiöittämisessä keskeisiä ratkaistavia asioita ovat mm. omaisuuden arvostus, järjestelyvaihtoehtojen vertailu, varainsiirtoverotus, toiminnan jatkuvuus, taloudellisten ennusteiden laadinta, verotukseen liittyvät asiat sekä omistajatuloutuksen toteutuminen ja juridisten asiakirjojen laadinta. Mikäli yhtiöittäminen toteutetaan viimeistään vuoden loppuun 2014 mennessä, on kunnan mahdollista hakemuksesta saada vapautus yhtiöittämiseen liittyvistä varainsiirtoveroista, mikäli laissa mainitut edellytykset täyttyvät. Tekninen toimi on pyytänyt BDO Oy:ltä tarjousta yhtiöittämisprosessin hoitamisesta konsulttityönä. Esityslistan ohessa on BDO Oy:n tarjous. Yritys on valmis tekemään tarjouksessa mainitun palvelukuvauksen mukaisesti 2-vaiheisen selvityksen yhtiöittämisprosessin toteutuksesta. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää aloittaa selvitystyön kaukolämpölaitoksen yhtiöittämiseksi ja hyväksyy mahdollisuuden käyttää yhtiöittämisprosessissa asiantuntijapalveluita saadun tarjouksen mukaisesti Keskustelun kuluessa Jarmo Kiviluoma esitti puheenvuorossaan, että ei ryhdyttäisi valmistelemaan kaukolämpölaitoksen yhtiöittämistä, koska lakimuutos ei edellytä Teuvan kunnan kaukolämpölaitoksen yhtiöittämistä. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että Jarmo Kiviluoman esitys ei saanut kannatusta. Päätös: Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen esittelijän ehdotuksen.

17 87, KVALT :30 D: 275/2014 Sivu 18 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto Khall BDO Oy on laatinut kaukolämpölaitoksen yhtiöittämiseen liittyen väliraportin, jossa on mm. kuvaus lämpölaitoksesta, yhtiölle siirrettävästä omaisuudesta, verotuksellisista kysymyksistä, yhtiöittämisen vaikutuksista kunnan talouteen, yhtiön pääomarakenteesta ja hallinnosta. Lisäksi raportissa on esitetty yhtiöittämisprosessi pääpiirteittäin ja yksityiskohtaiset ehdotukset yhtiöittämisen toteuttamisesta, luettelo tarvittavista päätöksistä sekä prosessin aikataulu toimenpiteittäin. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että yhtiöittämisselvitys toteutetaan molempien vaiheiden osalta. Lisäksi kunnanhallitus käy lähetekeskustelun yhtiöittämisessä noudatettavista periaatteista. Päätös: Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisäselvityksien ajaksi. Asia käsitellään uudelleen seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa. Khall Kaukolämpölaitoksen yhtiöittämisen osalta on laadittu lisäselvityksiä. Yhtiöstä on tehty taloudellinen mallinnus, simuloitu kassavirta vuosien tilinpäätöslukuihin perustuen sekä laadittu taselaskelmat kolmesta eri vaihtoehdosta. Lisäksi on laadittu esitys perustettavan yhtiön eri pääomistusvaihtoehdoista ja kassavirtalaskelmat Esityslistan liitteenä BDO:n asiantuntijaryhmän laatima asiantuntijaraportti. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että yhtiöittämisselvitys toteutetaan molempien vaiheiden osalta. Lisäksi kunnanhallitus käy lähetekeskustelun yhtiöittämisessä noudatettavista periaatteista laaditun asiantuntijaraportin pohjalta. Kuultiin asiantuntijana Alpo Ronkaista, jonka jälkeen asiasta keskusteltiin. Jarmo Kiviluoma esitti puheenvuorossaan, että kaukolämpölaitosta ei yhtiöitettäisi, koska laki ei siihen velvoita. Esitystä ei kannatettu. Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja teki tarkennetun ehdotuksen: Kunnanhallitus päättää, että yhtiöittämisselvitys toteutetaan molempien vaiheiden osalta. Kunnanhallitus päättää perustaa Teuvan Kaukolämpö Oy:n. Yhtiöittämisasiakirjat valmistellaan kunnanhallitukseen. Yhtiön tase rakennetaan vaihtoehto 1:n pohjalta. Päätös: Kunnanhallitus päätti hyväksyä kunnanjohtajan tarkennetun ehdotuksen.

18 87, KVALT :30 D: 275/2014 Sivu 19 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto Khall Teuvan Kaukolämpö Oy:n perustamissopimus on allekirjoitettu Yhtiöittämisasiakirjat on viimeistelty, ja ne ovat esityslistan oheistietona. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kaukolämpölaitoksen yhtiöittämisen valmisteluaineiston mukaisesti. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kvalt Arto Heinola esitti keskustan ryhmäpuheenvuorossa, että hallituksen esitys hyväksyttäisiin. Sakari Tamsi esitti kokoomuksen ja kristillisten ryhmäpuheenvuorossa, että kokoomuksen ja kristillisten valtuustoryhmä on yksimielisesti hallituksen esityksen takana. Anu Mäntylä esitti perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa, että perussuomalaisten valtuustoryhmä ei tue kaukolämpölaitoksen yhtiöittämistä. Juha-Matti Kiviluoma esitti vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa, että vasemmistoliiton valtuustoryhmä vastustaa yksimielisesti kaukolämpölaitoksen yhtiöittämistä. Matti Mäntysaari esitti puheenvuorossaan kannattavansa hallituksen esitystä. Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja esitti, että jos kaukolämpölaitoksen yhtiöittämiseen päädytään, samassa yhteydessä valtuusto valitsisi kaukolämpöyhtiölle yhtiökokousedustajan. Liite nro 2 Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeavia ryhmäesityksiä, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka vastustavat kaukolämpölaitoksen yhtiöittämistä, äänestävät ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 21 jaa-ääntä ja 6 ei-ääntä. Liite. Päätös: Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päättäneen äänin 21-6 hyväksyä kaukolämpölaitoksen yhtiöittämisen kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Samassa yhteydessä kunnanvaltuusto päätti valita Jukka Leppäniemen yhtiökokousedustajaksi kaukolämpöyhtiöön.

19 87, KVALT :30 / Pykälän liite: Äänestysluettelo, kv Sivu 19 TEUVAN KUNNANVALTUUSTO 2014 nimenhuuto- ja äänestyslista kokous 15 / Valtuutetun nimi Äänestykset Erlands Kaj 1 Asia 87 Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen jaa ei Harjula Irma 1 Heikkilä Ville 1 Heinola Arto 1 Kaleva Paula 1 Ketomäki Jaakko 1 Kiviluoma Jarmo 1 Kiviluoma Juha-Matti 1 Saarikoski Jorma 1 Koski Sauli 1 Lehtimäki Esko 1 Leppäniemi Jukka 1 Mäntylä Anu 1 Mäntysaari Matti 1 Nevanperä Toni 1 Palonen Juha 1 Panttila Eliisa 1 Ranta-Muotio Aulis 1 Riippi Johanna 1 Rinta-Uppa Simo 1 Ristiluoma Osmo 1 Sippola Eija 1 Tamsi Sakari 1 Tuisku Minna-Liisa 1 Uusitalo Kari 1 Viljanmaa Veikko 1 Åkerblad Irma

20 88, KVALT :30 D: 14/2013 Sivu 21 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto Tontinmyyntikampanjan jatkaminen Lossanmäen alueelle Dnro D/14/ /2013 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Khall Lossanmäen asuntoalueella on ollut useiden vuosien aikana kampanja, jossa Teuvan kunta myy ja luovuttaa rakennustontit sisältäen vesi- ja viemäriliittymät viidensadan (500) euron kauppahinnalla/tontti. Tonttikampanja päättyy Tekninen toimi on valmistellut kampanjan jatkamista vuoden 2016 loppuun asti samoin ehdoin kuin aikaisemmin eli seuraavasti: Kampanjan ehdot: Teuvan kunta myy ja luovuttaa Lossanmäen asemakaava-alueella olevat rakennustontit viidensadan (500) euron kauppahinnalla/tontti ajalla Kauppahinta sisältää vesi- ja viemäriliittymän. Kaupan ehtona on, että omakotitalo, muu pientalo tai rivitalo rakennetaan valmiiksi vuoden aikana ko. asemakaava-alueella asemakaavan ja rakennusluvan mukaisesti. Kampanja-aikana tontin ostaja voi halutessaan ostaa viereisen tontin valtuuston vahvistamalla normaalilla neliöhinnalla (2,50 e/m²) ilman rakentamisvelvollisuutta. Vesi ja viemäriliittymät normaalin taksan mukaisesti. Valmiiksi asuinrakennukseksi todetaan asuinrakennus, jonka rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt käyttöönotettavaksi. Lisäksi edellytetään, että myös tontti tulee olla siistissä kunnossa. Mikäli asuinrakennus ei valmistu käyttöönotettavaksi vuoden 2017 loppuun mennessä, on tontin ostaja velvollinen maksamaan tontista valtuuston aikaisemmin päättämien perusteiden mukaisen neliöhinnan. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Lossanmäen tonttien myyntikampanjan esittelyosassa mainittujen ehtojen mukaisesti. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kvalt Jukka Leppäniemi esitti kokoomuksen ja kristillisten ryhmäpuheenvuorossa, että kunnanhallitus suunnittelisi vastaavanlaisen myyntikampanjan Kauppilan, Norin, Perälän ja Riipin alueille. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kunnanvaltuusto antoi kunnanhallitukselle toimeksiannon myyntikampanjan suunnittelemiseksi Kauppilan, Norin, Perälän ja Riipin alueille.

21 89, KVALT :30 D: 332/2014 Sivu 22 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto Kauhajoen yhteistoimintalautakunnan lisämäärärahaesitys Dnro D/332/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p sähköposti; Khall Kauhajoen yhteistoimintalautakunta on kokouksessaan esittänyt, että Teuvan kunta myöntäisi sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin lisämäärärahaa kuluvalle vuodelle euroa. Päätöksen johdannossa esitystä perustellaan seuraavasti: Teuvan osalta tarve johtuu sosiaalipalveluissa lastensuojelun, mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammapalvelujen tarpeiden kasvusta. Hoidossa ja hoivassa ylitystä on tapahtunut osastohoidossa (akuutti ja kuntoutusosasto) ja pääosin ikäihmisten palveluissa kuten kotihoidossa, omaishoidon tuessa ja Henriikkakodissa. Sijoituksia on jouduttu tekemään myös kunnan ulkopuolisiin yksiköihin ilman budjetoitua määrärahaa. Erikoissairaanhoidon ylitykseksi on arvioitu euroa. Teuvan osalta kunnan antamat raamit ovat vuosittain olleet erittäin niukat olemassa olevaan palvelutarpeeseen ja kustannustasoon nähden, mistä saattaa seurata tahallista alibudjetointia, vaikka tehtävät ovat lakisääteisiä ja joihin asiakkaalla on subjektiivinen oikeus ja vaikka palvelut tulee yhteistoiminta-alueella järjestää tasapuolisesti. Yhteistoimintalautakunta on hyväksyessään vuoden 2014 kuntien maksuosuuksia kokouksessaan antanut ohjeita LLKY:lle talousarviossa pysymisestä ja viimeksi kokouksessaan Yhteistoimintalautakunta on antanut luvan kokouksessaan järjestää kolmelle teuvalaiselle tarpeellinen jatkohoito jälkeenkin. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy euron ylityksen hallinto- ja elinkeinotoimen talousarviomäärärahoihin sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kattamiseksi vuonna Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kvalt Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

22 90, KVALT :30 D: 272/2014 Sivu 23 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Dnro D/272/ /2014 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus ja Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p sähköposti; Khall Teuvan kunnan talouden tila on huono. Taseeseen on kertynyt alijäämää 2,3 miljoonaa euroa ja syyskuun 2014 ennusteen mukaan kuluvan vuoden tulos on 1,4 milj. euroa alijäämäinen. Kunta on pyrkinyt tasapainottamaan talouttaan kolmella erillisellä säästöpaketilla. Säästöjä on toteutettu laajasti toiminnoista, henkilöstöstä ja kiinteistöistä, mikä edesauttaa talouden tasapainottumista. Kunnan omat säästötoimet eivät kuitenkaan yksin riitä, vaan talouden tasapainottumisen edellytyksenä on säästöjen syntyminen myös ulkoistetuissa palveluissa. Ensi vuoden talousarvio esitetään laadittavaksi seuraavin pääperiaattein: - Menomäärärahat vähenevät säästöohjelman ja yhden prosentin lisäsäätötavoitteen mukaisesti - Palkat nousevat ,4 % - Maksujen ja myyntituottojen taksat tarkistetaan vastaamaan muuttuneita kustannusrakenteita - Kunnallisveroprosenttia ei koroteta - Kiinteistöveroprosentteja korotetaan maltillisesti - Vuosien 2016 ja 2017 toiminta budjetoidaan nollakasvun varaan Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaiset talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Khall Talousarvion laadinnassa on pyritty noudattamaan kunnanhallituksen hyväksymää laadintaohjetta. Toimintamenojen osalta tavoitteeseen ei kaikilta osin kuitenkaan päästy, sillä ne näyttävät 1,5 prosentin kasvua vuoden 2014 talousarvioon nähden. Kasvun taustalla on LLKY:n raamin nostaminen 22,15 milj. euroon, mikä ylittää eurolla laadintaohjeessa olleen määrän. Vuoden 2015 raami on näin ollen 1,15 milj. euroa suurempi kuin vuonna Talousarviossa kunnan omat toimintamenot laskevat edelliseen talousarvioon verrattuna 3,3 prosenttia. Toteumaennusteen mukaan sekä kunnan omat toimintamenot että kokonaistoimintamenot laskevat vuonna Vuosikatetta arvioidaan kertyvän 0,25 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaisten poistojen määrä on 1,65 miljoonaa euroa, joten talousarvioesitys on 1,4 miljoonaa euroa alijäämäinen.

23 90, KVALT :30 D: 272/2014 Sivu 24 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto Investointisuunnitelmamme on edelleen raskas, vaikkakin loppuvuosiltaan kevenevä. Investointiohjelman toteutus johtaa kunnan nopeaan velkaantumiseen. Talousarviossa asukaskohtainen lainamäärä nousee vuonna 2015 yli euron. Merkittävintä taloussuunnitelmassa on se, että siinä ei ole pystytty osoittamaan keinoja taseeseen muodostuvien alijäämien kattamiseen. Talousarviossa vuoden 2014 menomäärärahoissa on huomioitu säästöohjelma III:n vaikutukset. Teuvalle myönnettyä harkinnanvaraista valtionapua ei ole huomioitu. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyttäväksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kvalt Paula Kaleva esitti keskustan ryhmäpuheenvuorossa, että investointiosaan varataan 1,5 milj. euroa hammashoitolan rakentamiseen. Hammashoitolan rakennushanke toteutetaan suunnitelman ja sisällä olevien tarjousten mukaisesti. Irma Harjula esitti vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa, että vuoden 2015 talousarviossa pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen varataan euron määräraha. Määrärahan käyttöä seurattaisiin erillisellä raportilla. Lisäksi hän esitti, että vasemmistoliitto kannattaa hammashoitolan rakentamiseen varatun investointimäärärahan korottamista 1,5 milj. euroon. Jukka Leppäniemi esitti kokoomuksen ja kristillisten ryhmäpuheenvuorossa, että kunnan olisi laadittava kiinteistöstrategia maaliskuun 2015 loppuun mennessä. Lisäksi hän esitti seuraavia muutoksia talousarvion ja taloussuunnitelman investointiosaan: - Sivistystoimen rakennukset o Uimahallin esisuunnittelu siirretään v o Äystön päiväkodin suunnitelman siirto v Maa-alueiden ja siihen liittyvien kiinteistöjen hankinta o määrärahan nostaminen eurosta euroon - Hammashoitolan investointimääräraha o että investointimääräraha 1,2 milj.euroa poistetaan investointimäärärahoista kokonaan, selvitetään rauhassa tammikuun loppuun 2015 saakka vaihtoehtoisten tilojen saatavuutta. Päätetään valtuustossa helmikuun alussa tehty selvitys ja mahdollinen investointiosan lisämääräraha tilojen muutostöille tai uuden hammashoitolan rakentamiselle olemassa olevien rakennusurakkatarjousten mukaisella määrärahalla. Keskustelun kuluessa valtuusto päätti, että uimahalliin ja Äystön päiväkotiin varattuja investointimäärärahoja ei siirretä vuodesta 2015 vuoteen Lisäksi sovittiin, että määrärahoja ei saa käyttää ennen kuin kunnan kiinteistöstrategia on tehty.

24 90, KVALT :30 D: 272/2014 Sivu 25 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto Maa-alueiden ja siihen liittyvien kiinteistöjen hankintaan varattuja määrärahoja valtuusto nosti yksimielisesti eurosta euroon. Puheenjohtaja totesi, että kolmesta ryhmäesityksestä on äänestettävä: 1. Vasemmistoliiton ryhmäesitys euron työllistämismäärärahasta 2. Kokoomuksen ja kristillisten ryhmäesitys hammashoitolan investointimäärärahan poistamisesta 3. Jos hammashoitolan määrärahaa ei poisteta investointiosasta, keskustan ryhmäesitys määrärahan nostamisesta 1,5 milj. euroon. Äänestys 1: Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen talousarvioesitystä, äänestävät jaa. Ne, jotka kannattavat vasemmistoliiton ryhmäesitystä, äänestävät ei. Liite nro 3, äänestys 1 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 21 jaa-ääntä, 5 ei-ääntä ja yksi tyhjä ääni, liite Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päättäneen, että talousarvion työllistämismäärärahoja ei nosteta euroon. Äänestys 2: Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta talousarvion määrärahasta, äänestävät jaa. Ne, jotka kannattavat kokoomuksen ja kristillisten ryhmäesitystä, äänestävät ei. Liite nro 4 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 15 jaa-ääntä ja 12 eiääntä, liite Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päättäneen, että hammashoitolan investointimäärärahaa ei poisteta talousarviosta. Liite nro 3, äänestys 2 Jukka Leppäniemi ilmoitti, että kokoomuksen ja kristillisten valtuustoryhmä jättää päätöksestä eriävän mielipiteen, liite. Äänestys 3: Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta talousarvion määrärahasta, äänestävät jaa. Ne, jotka kannattavat keskustan ryhmäesitystä, äänestävät ei. Liite nro 3, äänestys 3 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 1 jaa-ääni, 16 ei-ääntä ja 10 tyhjää ääni, liite Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päättäneen, että hammashoitolan investointimääräraha nostetaan 1,2 milj. eurosta 1,5 milj. euroon.

25 90, KVALT :30 D: 272/2014 Sivu 26 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto Liite nro 5 Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman edellä mainituin muutoksin, liite. Arto Heinola ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Asian käsittelyn ajaksi Arto Heinolan tilalle kutsuttiin varavaltuutettu Harri Nisula.

26 90, KVALT :30 / Pykälän liite: Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma Sivu vuos TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kvalt

27 90, KVALT :30 / Pykälän liite: Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma Sivu vuos 27 1 Sisältö: TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanjohtajan katsaus 2 1. YLEISPERUSTELUT Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne ja sitovuustaso Yleinen taloudellinen tilanne Kuntatalouden yleinen tilanne Henkilöstömenot Rakennepoliittinen ohjelma Valtionosuudet ja verotulot Valtionosuudet Verotulot Ansiotuloverot Yhteisöverot Kiinteistö- ja jätevero Veronluonteiset tulot yhteensä TEUVAN KUNNAN TALOUS Yleistä Käyttötalous Tuloslaskelma Investointisuunnitelma Rahoituslaskelma KUNTAKONSERNI Teuvan Vuokratalot Oy Teak Oy Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaari SEUDULLINEN YHTEISTYÖ PALVELUTUOTANNOSSA Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Suupohjan seutupalvelukeskus Oy PÄÄVASTUUALUEIDEN PÄÄMÄÄRÄT, TOIMINTA-AJATUKSET JA TAVOITTEET Ylin päätöksenteko ja valvonta Hallinto- ja elinkeinotoimi Sivistystoimi Tekninen toimi ja rakennuslautakunta 35 Liitteet: Rakentamisohjelma 48 Henkilöstö 56 Kuntakonserni 58

28 90, KVALT :30 / Pykälän liite: Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma Sivu vuos 28 2 TEUVAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanjohtajan katsaus Talousarviota laadittaessa kuntien tulevaisuus on harvinaisen epävarmuuden vallassa. Kuntia tarvitaan jatkossakin, mutta millainen on niiden määrä, koko ja tehtävärakenne? Koko vaalikauden valmistellut kuntarakenneuudistus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus ovat ajautuneet umpikujaan. Toisen asteen koulutuksen rahoituksen ja järjestäjäverkon uudistaminen ovat myös valmisteilla, mutta asiaa koskevat lakiesitykset eivät anna suoria vastauksia tulevaisuuden ratkaisujen kehittämisen pohjaksi. Samaan aikaan kuntien taloudellinen tilanne on erittäin tiukka. Teuvan kunnassa on viime vuosina laadittu kolme säästöpakettia, lomautettu koko henkilökunta kahdeksi viikoksi sekä käyty yt-neuvottelut 20 henkilötyövuoden vähentämiseksi. Veroprosenttia on korotettu useaan otteeseen. Silti talousarvion laatiminen on yhä vain vaikeampaa. Nyt laadittu talousarvioesitys on tiukasta menoraamista huolimatta 1,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Lisäsäästöjen löytäminen taloussuunnitelman suunnitelmavuosina on edellisvuosia vaikeampaa. Niinpä talousarvioesityksessä ei ole löydetty keinoja kertyneiden alijäämien kattamiseen. Talouden sopeuttamisessa tulee seuraavaksi keskittyä kahteen asiaan. Toisaalta tulee miettiä kaikkien palvelujen osalta niiden tuotantotapojen uudistamista sekä palvelutason laskemista. Toisaalta kuntien tulee yhdessä toimia ostopalveluina hankittavien palvelujen tehostamiseksi. Tässä tarvitaan voimakasta omistajaohjausta erityisesti kuntayhtymien suuntaan. Vuoden 2015 talousarviossa merkittävimmät investointihankkeet ovat koulukeskuksen peruskorjauksen II vaihe, suun terveydenhuollon tilojen rakentaminen sekä siirtoviemärihanke Kaskisiin. Näiden toteutuksen jälkeen tulee investointien määrää rajusti pienentää, jotta kunnan velkaantuminen saadaan taittumaan. Kuluvana vuonna on päivitetty Teuvan kuntastrategia. Tuloskortissa keskeisellä sijalla ovat mm. hyvinvoinnin edistäminen, asiakkaan valinnanvapaus, kuntatalous, ketterämpi toiminta ja johtaminen. Tavoitetasot ja yksityiskohtaiset toimenpiteet kaipaavat vielä viimeistelyä. Strategiaa lähdetään toteuttamaan nyt laaditulla talousarviolla ja taloussuunnitelmalla.

29 90, KVALT :30 / Pykälän liite: Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma Sivu vuos YLEISPERUSTELUT 1.1. Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne ja sitovuustaso Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma laaditaan siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota ja siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarviossa päävastuualueille osoitetut ulkoiset määrärahat ja ulkoiset tuloarviot ovat valtuustoon nähden siten sitovia, ettei päävastuualueille osoitettuja määrärahoja ilman valtuuston päätöstä saa siirtää käyttötalousosan ja investointiosan välillä eikä toiselle päävastuualueelle eikä päävastuualueen kokonaismäärärahaa saa ilman valtuuston päätöstä ylittää. Kunnanhallituksen toimielimelle osoittamaa määrärahaa ei saa päävastuualueella ilman kunnanhallituksen päätöstä ylittää eikä siirtää toiselle toimielimelle. Tuloslaskelmaosan toimintatuottojen ja toimintakulujen sitovuus on sidoksissa siihen, mitä edellä on sanottu käyttötalousosan menomäärärahojen ja tuloarvioiden sitovuudesta. Rahoitusosassa toimintapääoman muutoserät ovat informatiivisia. Pitkäaikaisia lainoja voidaan vähentää enemmän ja ottaa vähemmän kuin rahoituslaskelmaosaan on merkitty. Kunnan toiminta-ajatus, päämäärät ja tavoitteet sekä päävastuualueiden toiminta-ajatukset ja päämäärät ovat siten kaikkia kuntaorganisaatiossa toimivia (luottamushenkilöt ja palkkahenkilöt) sitovia, että kaikkien tulee pyrkiä niiden saavuttamiseen ja toteuttamiseen Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä laski 1,2 prosenttia vuonna 2013 ollen jo toinen peräkkäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Talouden ongelmat eivät ole pysähtyneet tähän vaan kehitys on ollut heikkoa, minkä seurauksena Suomen bruttokansantuote näyttäisi laskevan myös vuonna Tämän hetkisten ennusteiden mukaan bruttokansantuote laskisi vajaat 0,5 prosenttia. Suomen talouden omien rakenneongelmien lisäksi yksi syy vaimeaan talouskehitykseen lienee Ukrainan kriisin kärjistyminen, siitä seuranneet vastapakotteet ja lisääntynyt epävarmuus tulevaisuudennäkymistä. Kansainvälinen talous näyttäisi palanneen vakaammalle kasvu-uralle. Yhdysvalloissa talouskasvun ennakoidaan jatkuvan lähivuodet kolmen prosentin tuntumassa ja euroalueellakin kasvu palautunee yhden prosentin lukemiin. Tiukimmin kasvun syrjässä ovat kiinni Saksa ja esimerkiksi Espanja, mutta erot euroalueen maiden välillä ovat hyvin suuret.

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 28.4.2015 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 28.4.2015 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 28.4.2015 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 20 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 21 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.10.2014 19:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.10.2014 19:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 20.10.2014 19:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 225 Teuvan hammashoitolan urakkatarjoajien valinta, hankintaoikaisu... 2 Pykälän liite: Hammashoitolan urakkakilpailuun ilmoittautuneet,

Lisätiedot

-1, KHALL 9.10.2014 18:30 Sivu 2

-1, KHALL 9.10.2014 18:30 Sivu 2 i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 9.10.2014 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 224 Teuvan hammashoitolan urakkatarjoajien valinta... 2 Pykälän liite: Hammashoitolan urakkakilpailuun ilmoittautuneet 30.9.2014

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, :00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, :00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 8.12.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 254 Teuvan Paskoonharjun osayleiskaavan muutos ja laajennus... 2 255 Teuvan Saunamaan tuulivoimaosayleiskaava... 5 256 Kaukolämpölaitoksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, NIMENHUUTO, VALTUUTETTUJEN POISSAOLOESTEET JA VARA- JÄSENTEN KUTSUMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

KOKOUKSEN AVAUS, NIMENHUUTO, VALTUUTETTUJEN POISSAOLOESTEET JA VARA- JÄSENTEN KUTSUMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvaltuusto 8.11.2010 1 KOKOUKSEN AVAUS, NIMENHUUTO, VALTUUTETTUJEN POISSAOLOESTEET JA VARA- JÄSENTEN KUTSUMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntalain 54 :n 4 momentin mukaan "Kokouskutsu

Lisätiedot

Kokouskutsu ja esityslista N:o 1/2016 Yhtymävaltuusto Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Paikka Aika Saapuvilla olleet jäsenet Esittelijä

Kokouskutsu ja esityslista N:o 1/2016 Yhtymävaltuusto Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Paikka Aika Saapuvilla olleet jäsenet Esittelijä Kokouskutsu ja esityslista N:o 1/2016 Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Paikka Kulttuuritalo Orrela, Ingman-sali, Porvarintie 51, Teuva Aika klo 19:00 - Saapuvilla olleet jäsenet Isojoki Jouko Jaakola

Lisätiedot

Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 26.6.2014

Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 26.6.2014 -2, YHTVALT 12.6.2014 19:00 Paikka Sanssinkartano, Ullantie 7, Kauhajoki Aika 12.6.2014 klo 19.00 Saapuvilla olleet jäsenet Isojoki Karijoki Kauhajoki Kurikka Jouko Jaakola Marja Savioja Erkki Syväoja

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 30.10.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 30.10.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK, 30.10.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 9 Talousarvion osavuosikatsaus II/2014... 2 10 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017... 3 11 Sivistystoimen tuloskortin

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 58 4/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 05.05.2011 kello 16.00-16.42 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 KOKOUSAIKA 29.04.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 24 25 26 1 27 2 28 3 29

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, 10.9.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, 10.9.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TULEVLTK, 10.9.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 13 Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n tarjoamat hankerahoitusmahdollisuudet... 2 14 Lausunto kaavaehdotuksesta, Keskustan ja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 19.2.2015 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 19.2.2015 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 19.2.2015 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 13 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 14 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, :00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, :00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TULEVLTK, 28.10.2014 17:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 17 Lausunto kaavaehdotuksista, Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus ja Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 23.3.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 19.2.2015 20:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 19.2.2015 20:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 19.2.2015 20:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 60 Teuvan hammashoitolan rakennusurakka, tarjoukset... 2 Pykälän liite: Urakkatarjousten vertailu, hammashoitolan rakennusurakka...

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 6/2014

KUNNANVALTUUSTO No 6/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 6/2014 KOKOUSAIKA 18.12.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 45 46 47 1 48 2 49 50 Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 38. Vesihuoltolaitoksen vesi-, jätevesi- ja perusmaksujen tarkistaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 38. Vesihuoltolaitoksen vesi-, jätevesi- ja perusmaksujen tarkistaminen LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 69 Kokousaika 6.5.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 38 Pöytäkirjantarkastajien valinta 39 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

VALTUUSTO 2/2014. Sisällys

VALTUUSTO 2/2014. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 2/2014 ASIALISTA Aika: Keskiviikko 26.3.2014 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Helena Kinnunen

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VALTUUSTO 3/2012. Sisällys

VALTUUSTO 3/2012. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 3/2012 ASIALISTA Aika: Torstai 23.8.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali pöytäkirjantarkastajat: Kauko Mäntypuro ja Pauli Niemi yleisesti nähtävillä: tiistai

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VAPLTK, 21.5.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VAPLTK, 21.5.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VAPLTK, 21.5.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 5 Nuorisoyhdistysten ja -ryhmien vuosiavustukset vuonna 2015... 2 6 Kulttuuriyhdistysten ja -ryhmien vuosiavustukset vuonna 2015...

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist,

Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist, Valtuusto 102 01.11.2010 Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien 2011-2013 taloussuunnitelma 1191/02.01.00/2010 KH 293 Kunnanhallitus 4.10.2010 Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist, sture.lindqvist@sipoo.fi

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2013 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2013 KOKOUSAIKA 21.03.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 104 105 106

Lisätiedot

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset. 176 07.08.2012 186 21.08.2012 254 06.11.2012 Tehdastuotantotilojen jatkokäyttö/incap Oy // KHALL 176 Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 99 33 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 100 34 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015... 101

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa.

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa. Kunnanhallitus 138 07.11.2012 Kunnanvaltuusto 39 12.11.2012 Kunnanhallitus 9 21.01.2013 Kunnanhallitus 74 15.04.2013 Kunnanhallitus 156 04.11.2013 Kunnanhallitus 4 07.01.2014 Kunnanvaltuusto 4 13.01.2014

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VAPLTK, 22.1.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VAPLTK, 22.1.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VAPLTK, 22.1.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Vapaa-ajanlautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä pöytäkirjan pitäminen ja nähtävänäpitäminen... 2 2 Tositteiden

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014. Puurtilan seurakuntakoti. Varsinaiset jäsenet:

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014. Puurtilan seurakuntakoti. Varsinaiset jäsenet: VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Päivämäärä KIRKKOVALTUUSTO 10.12.2014 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai, 9.12.2014 klo 18.00 18.50 Paikka Puurtilan seurakuntakoti OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinaiset

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 7.7.2015 klo 19.00 20.22 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 38 Kunnanvirasto, valtuustosali Valtuutettujen esteet

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 VALTUUSTO 1.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 VALTUUSTO 1.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 3 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 11.12.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 11.12.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 11.12.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 34 Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet... 2 35 Lausunto Kirkonseudun asemakaavan muutoksesta, Lehtiharjun alue...

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Palvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä.

Palvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä. Kunnanhallitus 144 23.06.2014 Vuoden 2014 talousarvion muutokset KHALL 144 Hallintojohtaja Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 23.12.2013 130 talousarvion vuodelle 2014. Talousarvion hyväksymisen jälkeen kunnassa

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa HUMPPILAN KUNTA KUNNANHALLITUS 15/2012 KOKOUSAIKA Maanantai 13.8.2012 klo 18.00 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 169 170 171 172 Liite 18 173 Liite 19 174 175 176 Liite 20 177 Liite 21 178 179

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 4 / 2014 Sivu 33 KOKOUSAIKA Torstai 11.12.2014 klo 19.00 20.30 Kokous aloitetaan joulupuurolla ja kahvilla klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.09.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.12.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 17.12.2015-18.01.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS TAIVASSALON KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 4 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 25.2.2011 klo 20.00 20.45 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

1. 1 KUNNAN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN KUNTALAISTEN TIETOON VUONNA 2008

1. 1 KUNNAN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN KUNTALAISTEN TIETOON VUONNA 2008 ASIALISTA 1/2008 Kunnanvaltuusto 21.01.2008 **************************************************************************************** Kokousaika Ma 21.01.2008 klo 18.00 Kokouspaikka Johtokeskus Käsiteltävät

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015 3/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 31. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot