SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 388"

Transkriptio

1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus AIKA klo 13:00-18:05 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN 392 JÄRJESTÄMISSOPIMUS VUODELLE VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA 393 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE TOIMENPITEET VUODEN ARVIOINTIKERTOMUKSEN OSALTA 284 EROANOMUS LUOTTAMUSTOIMESTA AVUSTUSANOMUS/LÄNSIPOHJAN 399 HEVOSURHEILUKESKUS OY 286 AVUSTUSHAKEMUS 4H-TOIMINTAAN LAUSUNTOPYYNTÖ SUHANGON KAIVOSHANKKEEN 401 ARVIOINTISELOSTUKSESTA 288 KUNTALAISALOITE KLAPIKONEEN HANKKIMISEKSI 402 KUNTAAN 289 PALKKA-ASIAMIEHEN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN TYÖVAPAUS-/VIRKAVAPAUSHAKEMUS PURKULUVAN MYÖNTÄMINEN ARAVARIVITALO 406 METSÄMANSIKKA 292 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET SAAPUNEET KIRJEET KUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJAT OMAVELKAISEN TAKAUKSEN ANTAMINEN 411 KIINTEISTÖ OY MAKSNIEMEN MANSIKKARIVILLE MYÖNNETYLLE LAINALLE 296 LAPIN TERVEYDEN EDISTÄMISEN 412 KOORDINAATIORYHMÄN ASETTAMINEN 297 TYÖSUOJELUVAALIT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 415

2 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Niskala Lauri 13:00-18:05 Puheenjohtaja Hamari Helena 13:00-18:05 Varapuheenjohtaj a Kuusela Tapani 13:00-18:05 Jäsen Leskinen Tarja 13:00-18:05 Jäsen Simoska Minna 13:00-18:05 Jäsen Korpikoski Terho 13:00-18:05 Jäsen Lämsä Seppo 13:00-18:05 Jäsen Martimo Sauli 13:00-17:35 Valtuuston pja Poistui 282 Vakkala Lauri 13:00-17:35 I valtuuston varapja Tervonen Markku 13:00-18:05 II valtuuston varapja Tavia Esko 13:00-18:05 Kunnanjohtaja Ylitalo Keijo 13:00-18:05 Hallintojohtaja,pöy täkirjanpit käsittelyn jälkeen Poistui 282 käsittelyn jälkeen ALLEKIRJOITUKSET Lauri Niskala Puheenjohtaja Keijo Ylitalo Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Terho Korpikoski Seppo Lämsä Tapani Kuusela Helena Hamari PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Keskustoimisto TODISTAA Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJANOTTEET OIKEAKSI TODISTAA Hallintosihteeri

3 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 279 ehdotus kj Koska kokous on kutsuttu koolle kunnanhallituksen hyväksymällä tavalla ja riittävä määrä jäseniä on paikalla, todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 280 ehdotus kj Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin Terho Korpikoski ja Seppo Lämsä.

5 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISSOPIMUS VUODELLE / /2013 Khall 281 Oulunkaaren järjestämiskeskus on valmistellut sosiaali- ja ter veystoi men vuoden 2014 järjestämissopimukset kuntien käsittelyyn ja pää tök sen te koon. Järjestämissopimusta on käyty läpi kun ta se minaa ris sa Järjestämissopimuksessa osapuolet sopivat vuotuisista ta lou del li sista ja toiminnallisista tavoitteista sekä budjettiraamista. Jär jes tä misso pi mus perustuu valtuustokausittain linjattavaan palvelujen jär jes tämis suun ni tel maan. Lisätietoaineisto: Simon kunnan ja Oulunkaaren kuntayhtymän järjes tä mis so pi mus 2014 ehdotus kj Kunnanhallitus päättää hyväksyä järjestämissopimuksen vuodelle 2014 ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. ehdotus hyväksyttiin.

6 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Khall 282 Hallintokunnat ovat jättäneet esityksensä vuoden 2014 ta lous ar vioksi. Käyttömenot ovat yhteensä euroa ja käyttötulot Käyttömenot ovat kasvaneet tästä vuodesta 5,9 % ja vuo si ka te on negatiivinen euroa. Tilikauden tulos olisi Kunnan asukasluku on pitkään ollut aleneva ja se on vähentynyt vuo sit tain noin 0,8 % eli noin 25 asukasta/vuosi. Vuoden 2013 alussa asukasluku oli Tänä vuonna on asukasluku vähentynyt ensim mäi set 10 kuukautta, ollen nyt Verotulot ovat Simossa kehittyneet seuraavasti: (20,75) (20,75) (20.75) (20.75) (20.75) arvio (21,25) arvio Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja ovat käyneet läpi esittelijöiden kanssa talousarvioehdotusta ja vuoden 2014 investointiohjelmaa. Lisätietoaineisto: Talousarvio 2014 ja investointiohjelmaehdotus vuo del le 2014 ehdotus kj Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2014 talousarvion ja talous suun ni tel man vuosille ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Neuvottelutauko kello Päätettiin yksimielisesti poistaa Simon kunnan yleistavoitteet vuosille toinen kappale. Verotulokohtaa päätettiin korottaa euroon lisäämällä kiin teis tö ve ron tuottoa euroa. Investointiosaan lisättiin euroa Maksniemen koulun luok ka tilo jen muutostöihin ja euroa veneväylien ruoppauksen suunnit te luun. Teknisen toimen hallintoon lisättiin euroa palkkakuluihin. Keskustelun aikana Terho Korpikoski esitti sivulle 6. kohtaan Simon kun nan yleistavoitteet vuosille seuraavaa: Simon kunta jat kaa itsenäisenä kuntana. Esitystä ei kannatettu.

7 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2014 talousarvion ja ta lous suun nitel man vuosille ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

8 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus TOIMENPITEET VUODEN 2012 ARVIOINTIKERTOMUKSEN OSALTA Kvalt Kuntalain 71 2 momentin mukaan tilintarkastukseen liittyvien valtuus tol le esitettävien asioiden lisäksi tarkastuslautakunnan on ar vioita va, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoit teet toteutuneet. Tarkastuslautakunta antaa tässä tarkoituksessa val tuus tol le arviointikertomuksen, joka perustuu kunnanhallituksen laa ti man tilinpäätöksen analysointiin ja toimintasuunnitelman sekä -ker to muk sen vertailuun. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan laatinut ja al le kirjoit ta nut arviointikertomuksen. Lautakunta esittää arviointikertomuksen valtuustolle käsiteltäväksi. Li säk si lautakunta esittää, että valtuusto antaa arviointikertomuksen hal li tuk sel le toimenpiteitä varten ja lautakunnille tie dok si. Lisätietoaineisto: Arviointikertomus vuodelta 2012 Ehdotus Valtuusto käsittelee Simon kunnan vuoden 2012 ar vioin ti ker to muksen, antaa sen hallitukselle toimenpiteitä varten ja lautakunnille tiedoksi. Valtuusto käsitteli vuoden 2012 arviointikertomuksen ja antaa sen hallitukselle toimenpiteitä varten ja lautakunnille tiedoksi. Khall ehdotus kj Kunnanhallitus päättää pyytää lautakuntia käsittelemään ar vioin tiker to muk sen ja antavansa selvityksen toimenpiteistä mihin ne ryh tyvät arviointikertomuksessa esitettyjen asioiden osalta lokakuun loppuun mennessä. ehdotus hyväksyttiin. Khall 283 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta antaa arviointikertomuksessa mainituista asiois ta seuraavan selvityksen: 1. Tekninen lautakunta toteaa, että kiinteistöpalveluja ja

9 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus liiketoimintaa on kehitetty siihen suuntaan, että sisäinen laskutus vastaa toiminnan todellisia kuluja. Vuoden 2014 talousarviossa käyttöön otetaan sisäiset vuokratulot ja sisäiset vuokramenot tilit. Sisäisissä vuokrissa ei ole mukana pääomakuluja. 2. Tekninen lautakunta tulee jatkossa noudattamaan hankinnoissaan hankintaohjeita ja -lakia. Pienissä hankinnoissa pyritään kehittämään menettelytapoja, joilla paikallisuutta ja lähipalveluita voidaan mahdollisimman hyvin hyödyntää. 3. Tekninen lautakunta käynnistää vuoden 2014 aikana kiinteistöjen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmien tekemisen. Työ aloitetaan kiinteistömassaltaan suurimpiin ja arvokkaimpiin rakennuksiin, joihin on tulossa kunnostustarpeita lähivuosina. Khall Sivistyslautakunta on käsitellyt arviointikertomuksen ja to te si, että erityisiin toimenpiteisiin sivistyslautakunnan osalta ei ole ai het ta. Vapaa-ajanlautakunta on käsitteli arviointikertomuksen ja to te si, että vapaa-ajanlautakunnan osalta ei tarvitse antaa selvitystä. Ympäristölautakunta toteaa kokouksessaan , että arvioin ti ker to muk ses sa ei ollut asioita, joihin ympäristölautakunnan olisi tarvetta antaa lisäselvitystä. Tarkastuslautakunta toteaa tarkastuskertomuksessaa, että kunnan han kin ta toi mes sa on ollut tulkintaa. Tarkastuslautakunta esittää, että ohjeistus ajantasaistetaan ja henkilöstölle annetaan muuttuneista oh jeis ta koulutusta. Simon kunnan hankintaohjeet ja pienhankintaohjeet on hyväksytty kun nan hal li tuk ses sa Henkilöstöllä on ollut vuosittain mah dol li suus osallistua Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskuksen ajan koh tai seen hankintakoulutukseen helmikuussa. Työllistämismäärärahojen käyttöä on viime vuoden aikana hei ken tänyt ELY-keskuksen organisaatiouudistus ja henkilöstön vä hen tä minen. Kunta ei ole voinut työllistää haluamaansa määrää työttömiä työn ha ki joi ta, koska toimintoja ulkoistettaessa kunnan työl lis tä mispai kat ovat vähentyneet voimakkaasti. Työkokeiluissa ja kun tout tavas sa työtoiminnassa olevien määrää on lisääntynyt. Oulunkaari on työl lis tä nyt muutamia henkilöitä. ehdotus kj Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle yllä olevan selvityksen toi-

10 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus men pi teis tä, joihin hallintokunnat ovat ryhtyneet ar vioin ti ker to mukses sa esitettyjen asioiden osalta. ehdotus hyväksyttiin.

11 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus EROANOMUS LUOTTAMUSTOIMESTA 188/ /2013 Khall 284 Kunnanvaltuuston jäsen Kimmo Vartiainen anoo kirjeellään eroa luottamustoimesta henkilökohtaisiin syihin vedoten. Kimmo Vartiainen on myös keskusvaalilautakunnan varajäsen. ehdotus kj Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Kimmo Vartiaiselle eron luottamustehtävistä ja valitsee hänen tilalleen varajäsenen keskusvaalilautakuntaan. Perussuomalaisten 1. varavaltuutettu Sami Puotiniemi siirtyy Vartiaisen tilalle varsinaiseksi valtuutetuksi. ehdotus hyväksyttiin.

12 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus AVUSTUSANOMUS/LÄNSIPOHJAN HEVOSURHEILUKESKUS OY 194/ /2013 Khall 285 Länsipohjan Hevosurheilukeskus Oy anoo kirjeellään kun nal ta avustusta Laivakankaan raviradan peruskorjausta varten ote tun lainan lyhennyksiin ja hoitokuluihin. Tornion kaupunki omistaa osakkeesta osaketta eli 90,54 %. Muina kuntina ovat mukana Kemin kaupunki 2000 osa ketta, Keminmaan kunta 1900 osaketta, Simon ja Tervolan kunnat molem mat 580 osaketta. Lisätietoaineisto: Avustusanomus ehdotus kj Kunnanhallitus päättää, ettei se tällä kertaa myönnä anottua avustusta. ehdotus hyväksyttiin.

13 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus AVUSTUSHAKEMUS 4H-TOIMINTAAN 190/ /2013 Khall 286 Simon 4H-yhdistys anoo kirjeellään Simon kunnalta avustusta 4H-toiminnanjohtajan palkkaukseen. Lisätietoaineisto: Avustusanomus ehdotus kj Kunnanhallitus päättää todeta, että tässä taloudellisessa tilanteessa kunta ei voi nostaa 4H-toimintaan myönnettyä avustusta. Vuoden 2014 talousarvioon on varattu euron avustus. ehdotus hyväksyttiin.

14 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ SUHANGON KAIVOSHANKKEEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA 639/11.00/2012 Khall 287 Lapin elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksessa on ym pä ris tö vaiku tus ten arviointimenettelystä annetun lain mukaista yh teys vi ranomai sen lausuntoa varten käsiteltävänä arviointiselostus, joka koskee Gold Fields Arctic Platinium Oy :n Suhangon kaivoshankkeen laa jen nus ta sekä 220 kv :n voimajohtohanketta Petäjäskoski -Kontti jär vi koskevat ympäristövaikutusten arviointiselostukset. Ne ovat hank kees ta vastaavan laatimia selvityksiä hankkeen ym pä ris tö vai kutuk sis ta. Arviointiselostus on nähtävissä internetissä Lapin ELY-keskuksen sivul la(ym pä ris tön suo je lu/ym pä ris tö vai ku tus ten arviointi YVAja SO- VA/vi reil lä olevat YVA-menettelyt/Suhangon..) Lisätietoaineisto: Arvointiselostus ehdotus kj Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan, ettei sillä ole huomauttamista ko. arviointiselostuksesta. ehdotus hyväksyttiin.

15 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus KUNTALAISALOITE KLAPIKONEEN HANKKIMISEKSI KUNTAAN 189/ /2013 Khall 288 Jouni Kalmakoski on jättänyt kuntalaisaloitteen kla pi koneen hankkimiseksi kuntalaisten käyttöön. Lisätietoaineisto: Kuntalaisaloite ehdotus kj Kunnanhallitus päättää antaa asian teknisen lautakunnan sel vi tet täväk si. Muutettu päätösehdotus kj Asia jätetään pöydälle. ehdotus hyväksyttiin.

16 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus PALKKA-ASIAMIEHEN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN 184/ /2013 Khall 289 Kunnallinen työmarkkinalaitos on toimittanut seuraavan päi vä tyn yleiskirjeen 12/2013 koskien KT-yhteyshenkilöitä: KT:n palkka-asiamiehinä toimivien nimike muutetaan KT-yh teyshen ki lök si. Uusi nimike kuvaa paremmin palkka-asiamiesten laajaa teh tä vä ku vaa. Muutos toteutetaan kuluvan syksyn aikana ja uusi nimi ke otetaan käyttöön mm. KT:n sähköposteissa, Ekstranet-sivuilla ja muussa KT:n viestinnässä. KT-yhteyshenkilöt koordinoivat henkilöstöasioita, huolehtivat virkaja työehtosopimusten täytäntöönpanosta sekä yhtenäisen linjan noudat ta mi ses ta sopimusten soveltamisessa. He myös hoitavat yh teyden pi don KT:hen. KT-yhteyshenkilön tehtävä on myös välittää KT:n hänelle toi mit tamaa tietoa edelleen kunnan/ kuntayhtymän johdolle ja hen ki lös töasiois ta vastaaville. Yhteyshenkilöiden on huolehdittava myös siitä, et tä KT:n sähköiset yleiskirjeet menevät kunnan/kuntayhtymän johdol le (mukaan lukien kunnanhallitus/kuntayhtymän hallitus) tiedoksi, jos yleiskirjeitä ei ole tilattu suoraan kyseisten henkilöiden säh kö postei hin. KT-yhteyshenkilöt ovat paikallisen työnantajan edustajia. KT-yh teys-hen ki löl lä on oltava keskeinen ja johtava rooli henkilöstöasioiden pai kal li ses sa kehittämisessä ja hoitamisessa. Tärkeä tehtävä on myös antaa palautetta KT:lle virka- ja työehtosopimuksiin liittyvistä on gel mis ta ja kehittämistarpeista. KT-yhteyshenkilön kuuluu koordinoida henkilöstöasioita sekä toimia kun nan tai kuntayhtymän johtajan ohella ensisijaisena työnantajan edus ta ja na mm. paikallisissa työmarkkina-asioita koskevissa neu votte luis sa. KT-yhteyshenkilöksi ei siis voida nimetä kunta-alan hen kilös tö jär jes tön luottamusmiehenä toimivaa henkilöä. KT-yhteyshenkilön merkitys lisääntyy huomattavasti silloin, kun palkan las ken ta ja/tai osia palvelussuhteen elinkaareen liittyvistä teh tävis tä ulkoistetaan ja suuri määrä palvelussuhdeosaamista siirtyy pois omasta kunnasta. Myös esimiesten palvelussuhdeasioiden osaa mis ta on syytä lisätä, kun oman palkanlaskennan asian tun temus ta ei enää ole toiminnan siirryttyä ulkopuoliselle yhtiölle. KT-yhteyshenkilöt koordinoivat yhteydenottoja KT:hen. He sel vit tävät ensi vaiheessa paikalliset ongelmat ja ottavat tarpeen vaatiessa yh teyt tä KT:n asiantuntijoihin. Näin vältytään useilta yhteydenotoilta sa mas sa asiassa, ja myös KT:ssa kunnan/kuntayhtymän palvelu on täl löin yhden toimihenkilön hoidossa. KT esittää, että kunnissa ja

17 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus kun ta yh ty mis sä annetaan asiasta sisäiset toimintaohjeet. KT-yhteyshenkilöillä on omat sivut KT:n ekstranetissä Eksaitissa. KT tie dot taa KT-yhteyshenkilöille sähköpostitiedottein ja uutiskirjein. Myös Kuntatyönantaja-lehti, KT:n nettisivut (www.kt.fi) ja KT:n yleiskir jeet ovat tärkeitä yhteyshenkilön tietokanavia. Mikäli KT-yhteyshenkilö on pois työyhteisöstään pidemmän aikaa (esim. vuorotteluvapaalla, pitkällä sairauslomalla, virkavapaalla tms.), pyydämme että KT:n viestintään välitetään varahenkilön yhteys tie to (sähköpostiosoite), jotta KT-yhteyshenkilöiden säh kö postien välittyminen eteenpäin voidaan varmistaa poissaolon aikana. Tie don henkilökohtaisesta varahenkilöstä voi lähettää osoitteeseen kttied(at)kt.fi ainoastaan varsinainen KT-yhteyshenkilö. On tärkeää, että KT:lla on oikeat ja ajan tasalla olevat yh teys hen kilöi den yhteystiedot. Jokainen KT-yhteyshenkilöksi nimetty kuuluu Kun ta työn an ta ja-leh den vapaakappalejakeluun. He ovat myös KT:n jul kai su jen vapaakappalejakelussa mukana. KT Kuntatyönantajat pyytää kaikkia kuntia ja kuntayhtymiä tar kis tamaan, että kunta/kuntayhtymä on nimennyt edellä luetelluilla edel lytyk sil lä toimivan KT-yhteyshenkilön ja että hänen yhteystietonsa ovat KT:n tiedossa. Tiedot yhteyshenkilöistä tai yhteystietojen muu tok sista ilmoitetaan KT:ssa Satu Liljalle. Muutosilmoituksiin tarkoitettu loma ke löytyy KT:n nettisivuilta osoitteesta: Sivut/default.aspx. Kunnanhallitus on kokouksessaan nimennyt hallintojohtaja Kei jo Ylitalon kunnan palkka-asiamieheksi. ehdotus kj Kunnanhallitus toteaa, että Simon kunnan KT yhteyshenkilönä toimii hallintojohtaja Keijo Ylitalo ja KT -yhteyshenkilön sijaisena kunnanjohtaja Esko Tavia. ehdotus hyväksyttiin.

18 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus TYÖVAPAUS-/VIRKAVAPAUSHAKEMUS 191/ /2013 Khall 290 Toimistosihteeri Kaisa Vääräkangas anoo virkavapautta ajalle toisen tehtävän hoitamiseksi Oulunkaaren kun ta yhty mäs sä. It-asiantuntija Tuija Karjalainen anoo työvapautta ajalle toisen tehtävän hoitamiseksi Oulunkaaren kun ta yhty mäs sä. Molemmat hakijat perustelevat hakemustaan epävarmuudella kun tayh ty män säilymisestä nykyisellään ja kuntien yh dis tys mis kaa vai luiden vaikutuksesta työntekijöiden asemaan. ehdotus kj Kunnanhallitus päättää virka- ja työvapauksista. Kunnanhallituksen listan postituksen jälkeen myös It-asiantuntija Hilkka Huhtala on jättänyt vastaavan virkavapaushakemuksen. Kunnanhallitus päätti myöntää anotut työ- ja virkavapaudet.

19 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus PURKULUVAN MYÖNTÄMINEN ARAVARIVITALO METSÄMANSIKKA 161/ /2013 Khall ehdotus kj Simon Vuokratalot Oy on hakemassa Asumisen rahoitus ja ke hit tämis kes kuk sel ta lupaa purkaa aravarajoituksen alaisen kohteen ri vita lo Metsämansikan, joka sijaitsee Asemakylällä osoitteessa Hei nätie 7. Metsämansikan rivitalo on rakennettu vuonna Asunnot ovat hyvin huonossa kunnossa ja vaatisivat peruskorjauksen. Suurin osa asunnoista on tyhjillään. Hakemuksen liitteeksi on pyydetty Si mon kunnan lausunto asiasta. Simon kunnanhallitus esittää lausuntonaan seuraavaa: Simossa on ylitarjontaa vuokra-asunnoista, koska muuttoliike koet telee kuntaa. Kunnan asukasmäärä on kymmenessä vuodessa vähen ty nyt 360 henkilöllä. Simon Vuokratalot Oy on vel ka sa nee raukses sa. Kunta on joutunut vuosittain avustamaan yhtiötä eurolla. Simon kunta puoltaa Simon Vuokratalot Oy :n hakemusta vuokrarivitalo Metsämansikan purkamisesta Simon Ase ma ky läl lä osoitteessa Heinätie 7. ehdotus hyväksyttiin. Merkitään, että Minna Simoska, Seppo Lämsä ja Terho Korpikoski ilmoittivat olevansa esteellisiä asiaa käsittelemään ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Khall 291 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on päätöksellään myön tä nyt luvan kohteen purkamiseen, koska se on kunnoltaan niin huo no, ettei sen perusparantaminen tai korjaaminen ole tar koi tuksen mu kais ta. Se sijaitsee väestöltään vähenevällä alueella, sen asun not ovat olleet pitkäaikaisesti tyhjillään ja tyhjillään olon ar vioidaan olevan pysyvää sekä purkaminen on perusteltua alueen asunto mark ki na ti lan ne huomioon ottaen. Purkuluvan myöntämisen edellytyksenä on, että 1. valtion asuntolaina tai aravalaina erääntyneine lyhennyksineen ja kor koi neen maksetaan kokonaan takaisin purettavan asunnon tai talon osalta. 2. valtio vapautetaan asuntotuotantolain 13 :n mukaisesta vastuusta ehdotus kj Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen päätös merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi.

20 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Merkittiin tietoon saatetuksi.

21 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Khall 292 Kuntalain 51 :n mukaan hallitus, hallituksen puheenjohtaja ja myös johtosäännössä määrätty viranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on johtosäännöllä siirretty hallituksen alaisen viranomaisen päätösvaltaan ja jossa asianomainen viranhaltija on tehnyt päätöksen. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisen lupa-, ilmoitus-, valvonta-, tai toimitus menettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoi men asioita. Kokouksessa on esillä johtosäännöillä kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle delegoidun pää tösvallan perusteella tehdyt päätökset. Päätökset on pidetty nähtävillä tai niistä on ilmoitettu asianomai sille henkilökohtaisesti. ehdotus kj Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi kunnanjohtajan ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset ajalta ja päättää, käyttääkö se Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta. Tehdyt päätökset merkittiin kunnanhallituksen tietoon saatetuksi eikä niihin käytetä otto-oikeutta. Merkitään, että Tapani Kuusela ilmoitti olevansa esteellinen asiaa käsittelemään ja hän poistui kokoushuoneesta päätöksenteon ajaksi.

22 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus SAAPUNEET KIRJEET Khall 293 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kirjeet ja päätökset: Keminmaan kunta Keminmaan kunta on irtisanonut osaltaan Länsi-Pohjan jousikvartetin sopimuksen hallinnosta ja maksuosuuksista Lapin ELY-keskus Ohje vuosille laadittavaa oppilaitosten, kirjastojen ja liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaehdotuksista sekä vuoden 2014 valtionapuhakemuksia varten Lapin liitto Lausuntopyyntö Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan valmisteluaineistoista Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Lausuntopyyntö kaivospiirihakemuksesta, hakija Gold Fields Artic Platinum Oy, kaivospiiri Suhanko Lapin Pelastusliitto ry Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry Musiikinkäyttölupien hinnat vuonna 2014, hinta 10,68 snt / asukas / kalenterivuosi ehdotus kj Saapuneet kirjeet merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi. Merkittiin tietoon saatetuksi.

23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus KUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJAT Khall 294 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat eri kuntayhtymien asiakirjat: Koulutuskuntayhtymä Lappia Yhtymähallituksen pöytäkirja Yhtymähallituksen pöytäkirja Yhtymävaltuuston esityslista Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Hallituksen pöytäkirja Valtuuston kokous- ja seminaaripäivän ohjelma Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Valtuuston esityslista Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Johtokunnan pöytäkirja ehdotus kj Saapuneet asiakirjat merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi. Merkittiin tietoon saatetuksi.

24 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus OMAVELKAISEN TAKAUKSEN ANTAMINEN KIINTEISTÖ OY MAKSNIEMEN MANSIKKARIVILLE MYÖNNETYLLE LAINALLE 200/ /2013 Khall 295 Valtiokonttori esittää kirjeellään seuraavaa: Kiinteistö Oy Maksniemen Mansikkarivi-niminen yhtiö on saanut asun to hal li tuk sen tekemän päätöksen nojalla alle kir joi tet tua velkakirjaa vastaan Valtiokonttorista valtion varoista markan eli ,19 euron määräisen asuntolainan numero vuokratalojen rakentamista varten. Lainan tarkastuksen yhteydessä Simon kunnan aikanaan an ta massa takauspäätöksessä on todettu epätarkkuuksia. Valtiokonttori katsoo, että epätarkkuudet on hyvä korjata. Tämän vuoksi pyydämme Si mon kuntaa toimittamaan Valtiokonttoriin kokonaan uuden ta kaussi tou muk sen. Allekirjoitetun takaussitoumuksen liitteenä pyydämme toi mit ta maan lainvoimaisen valtuuston päätöksen omavelkaisen takauk sen antamisesta lainan maksamisen vakuudeksi. Lisätietoaineisto: Valtiokonttorin kirje ehdotus kj Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Simon kunta antaa oma vel kai sen takauksen Kiinteistö Oy Maksniemen Man sik ka ri vi-nimi sel le yhtiölle myönnetyn ja Simon Vuokratalot Oy -nimiselle yh tiölle siirtyneen lainan jäljellä olevan pääoman (96 955,58 ), koron, viivästyskoron sekä lainanhoito- ja perimiskulujen maksamisen vakuudeksi. ehdotus hyväksyttiin. Merkitään, että Minna Simoska, Seppo Lämsä ja Terho Korpikoski ilmoittivat olevansa esteellisiä asiaa käsittelemään ja he poistuivat kokouksesta päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjantarkastajiksi Terho Korpikosken ja Seppo Lämsän tilalle valittiin Tapani Kuusela ja Helena Hamari.

25 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus LAPIN TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOORDINAATIORYHMÄN ASETTAMINEN 197/ /2013 Khall 296 Lapin aluehallintovirasto pyytää kirjeellään kuntaa nimeämään edusta jan terveyden edistämisen koordinaatiotyöryhmään. Koor di naa tiotyö ryh mään toivotaan johtavia viranhaltijoita kunnan eri toimialoilta. Lisätietoaineisto: Lapin aluehallintoviraston nimeämispyyntö ehdotus kj Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan edustajan Lapin alue hal lin tovi ras ton terveyden edistämisen koordinaatiotyöryhmään. Edustajaksi nimettiin Soile Vakkala.

26 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus TYÖSUOJELUVAALIT 173/ /2013 Khall 297 Työsuojeluvaltuutettujen toimintakausi päättyy vuoden 2013 lo pussa. Henkilöstötoimikunta on nimennyt vaalitoimikunnan val mis te lemaan uutta valtuutettujen valintaa. Vaalitoimikuntaan valittiin työsuo je lupääl lik kö ja varsinaiset työsuojeluvaltuutetut. Työsuojeluvaalit on pidetty. Vaaleista tuli sopuvaalit, koska eh dokkai ta oli sama määrä kuin paikkoja. Kuntaan valittiin kaksi työsuojeluvaltuutettua varamiehineen. Alueet oli vat seuraavat: 1. Toimihenkilöasemassa olevat (koko kunta) 2. Työntekijäasemassa olevat (koulut, työpaja, esikoulut, il ta päi väker ho, virastotalo, kirjasto, päiväkoti, ryhmäpäiväkoti ja kun nos sa pito tii mi) Valitut työsuojeluvaltuutetut kaudelle Toimihenkilöasemassa olevien (toimialueena koko kunta) Työsuojeluvaltuutettu Heikki Kurula JUKO 1. varavaltuutettu Jaana Dahl-Poikela JUKO 2. varavaltuutettu Helena Pyörälä JUKO Työntekijäasemassa olevien (toimialueena koko kunta) Työsuojeluvaltuutettu Pirjo Särkiaho JYTY 1. varavaltuutettu Markku Jakovlev JHL 2. varavaltuutettu Sirpa Soikko JYTY Henkilöstötoimikunta päätti merkitä vaalin tuloksen tiedoksi ja päätti vie dä tuloksen tiedoksi myös kunnanhallitukselle. ehdotus kj Merkitään tiedoksi. Työsuojeluvaalin tulos merkittiin kunnanhallituksen tietoon saatetuksi.

27 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Khall 298 ehdotus kj Tämän kokouksen pykälät, jotka on päätetty päätösehdotuksen mukaisesti, tarkastetaan välittömästi kokoukses sa. ehdotus hyväksyttiin.

28 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Khall 299 Kun kokoukselle esitetyt asiat oli loppuun käsitelty, julisti puheenjohtaja kokouksen päättyneeksi. Pöytäkirjan liitteenä seuraa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.

29 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 281, 282, 283, 284, 288, 291, 295 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 285, 286, 287, 289, 290, 292, 293, 294, 296, 297 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Simon kunnanhallitus Ratatie Simo fax Pykälät: 285, 286, 287, 289, 290, 292, 293, 294, 296, 297 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen ha kea muutos ta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Rovaniemen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Oikeustalo, Valtakatu 17 Rovaniemi Postiosoite: PL Rovaniemi Sähköposti: rovaniemi.hao(at)oikeus.fi, fax Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika

30 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Hallintovalitus, pykälät 30 päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite Pykälät Valitusaika ja postiosoite, sähköposti,telefax päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on jo ku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän ni mi ja kotikunta. Lisäksi on il moitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voi daan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asia kirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakir jat toimite taan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vas tuulla. Tä mä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Pos tiin asiakir jat on jätet tävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen va litusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa ( ,00 euroa). Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 1) Jos toimitettava muulle valitusviranomaiselle.

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Ympäristölautakunta 26.01.2017 AIKA 26.01.2017 klo 10:00-10:07 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Keskusvaalilautakunta 03.01.2018 AIKA 03.01.2018 klo 18:00-18:08 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 16 Kittilän Aluelämpö Oy:n-tavoitteiden toteutuminen ja

Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 16 Kittilän Aluelämpö Oy:n-tavoitteiden toteutuminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika Keskiviikko 12.04.2017 klo 09:00-14:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot