PL Laukaa Pankkipalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PL 6 41341 Laukaa 7.2.2014. Pankkipalvelut"

Transkriptio

1 Laukaan kunta PL Laukaa Tarjouspyyntö Pankkipalvelut Laukaan kunta on maaseutumainen kasvukunta Jyväskylän seudulla. Laukaassa on monipuoliset asumismahdollisuudet, toimivat palvelut, korkeaa osaamista ja monipuolista yrittäjyyttä. Laukaan kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta HILMA-palvelussa (www.hankintailmoitukset.fi) julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti yksilöidyistä pankki- ja maksuliikepalveluista (jäljempänä myös palvelu ). Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat tilaajan tarvitsemat pankki- ja maksuliikepalvelut: maksuliiketili, maksuliikepalvelut ja maksuliiketilin hyvityskorko sekä rahahuollon palvelut. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1, Hankinnan kuvaus ja vähimmäisvaatimukset. Hankinnan päänimike (CPV) on Pankkipalvelut. Hankinnan toteutuspaikka (NUTS) on K410 Laukaa. Tilaaja valitsee yhden toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen. Tilaaja pyrkii keskittämään tarjouspyynnön kohteena olevat palvelut valitulle toimittajalle. Tämän lisäksi tilaajalla voi kuitenkin olla yksittäisiä maksuliiketilejä ja tiettyjä palveluja muissa pankeissa tai muilla palvelujen tarjoajilla, kuten e-laskut ja suoramaksut sekä tunnistepalvelut. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat tilaajan parhaan ymmärryksen mukaisia arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta. Sopimus ei tuota kilpailun voittajalle yksinoikeutta toimittaa hankintayksikölle sopimuksen kohteena olevia palveluita. Tilaaja kuitenkin pyrkii keskittämään hankinnan kohdetta koskevat palvelunsa valitulle toimittajalle. Palvelutuotteet saattavat muuttua sopimuskauden aikana johtuen mm. maksuliikepalveluiden kehityksestä ja/tai palveluita koskevasta säätelystä. Näitä muutoksia voidaan tehdä tilaajan ja toimittajan väliseen sopimukseen sopimuskauden aikana. Mikäli muutoksilla on vaikutusta kustannuksiin, sovitaan näistä osapuolten kesken eri sopimuksella. Sopimuskausi Sopimus palveluhankinnasta tehdään toistaiseksi ja se alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta. Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). 1(5)

2 Hankinnan ennakoitu arvo ylittää hankintalain 15 tarkoittaman kansallisen kynnysarvon. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn. Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn myös muuttuneiden olosuhteiden tai tarjousten kalleuden vuoksi. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä osoitteessa kohta Pankkipalvelut. Tarjous tulee antaa suomen kielellä. Yhteydenpito ja lisätiedot tarjouskilpailun aikana Tarjoustietojen ja hankinta-asiakirjojen julkisuus Tarjouksen laatiminen Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan Pankkipalvelut Suomenkieliset kysymykset on lähetettävä kello mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan hankintayksikön verkkopalvelussa osoitteessa kohdassa Pankkipalvelut viimeistään klo Tarjoajilla on velvollisuus käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sivuilla sekä käyttää hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi kun hankintasopimus on allekirjoitettu lukuun ottamatta liike- ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja. Tarjousasiakirjat tulevat liike- ja ammattisalaisuuksia lukuun ottamatta julkisiksi asianosaisille, kun hankinnasta on tehty päätös. Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta aineistosta tarjouksessaan. Tarvittaessa hankintayksikkö voi tehdä erillisen päätöksen salassapidosta. Hinta ei kuitenkaan voi olla liike- tai ammattisalaisuuden piiriin kuuluva tieto.. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen ja sisällettävä kaikki tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa tarvittavat pyydetyt tiedot. Tarjoukseen ei saa liittää tarjouspyynnön vastaisia varaumia. Tarjoajien huomiota kiinnitetään siihen, että hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä tarjous, joka on tarjouspyynnön vastainen ja siten vertailukelvoton. Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. 2(5)

3 Hankinnan tarkempi määrittely ja hankintaa koskevat vähimmäisvaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 1, Hankinnan kuvaus ja vähimmäisvaatimukset. Tarjoajaa koskevat vaatimukset sekä tarjoajilta edellytetyt selvitykset on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 2, Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset. Liitteessä 3, Hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat vähimmäisvaatimukset, on esitetty hankinnankohdetta ja tarjousta koskevat vähimmäisvaatimukset. Palvelujen tarjoushinnat ja maksuliiketilin hyvityskorko ilmoitetaan tarjouspyynnön liitteellä 4, Hintalomake. Liitteellä 4A ilmoitetaan mahdollisesti nimetty asiakaspalveluhenkilöstö ja lähimmän rahahuoltopisteen sijainti. Tarjoajan on hyväksyttävä tarjouspyynnön liitteenä 5 oleva sopimusluonnos. Sopimukseen sovelletaan lisäksi julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009 Palvelut) siltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa sopimusmallin kanssa. Lisäksi liitteessä 5A on esitetty tässä hankinnassa noudatettavat muutokset ja rajaukset JYSE 2009 Palvelut sopimusehtoihin. Tarjoajan tili- ja palvelusopimukset ovat kuitenkin ensisijaisia suhteessa tarjouspyynnön liitteenä oleviin sopimusliitteisiin. Tili- ja palvelusopimusehdot on liitettävä tarjoukseen. Tarjouksen tekemisen tueksi on lisäksi laadittu tarjouksen kansilehti (liite 6), joka tarjoajan on täytettävä ja allekirjoitettava ja liitettävä tarjoukseensa, ja sisällysluettelo (liite 7). Sisällysluettelossa on lueteltu kaikki tarjoukseen liitettävät liitteet ja tarjoajan tulee merkitä sisällysluetteloon sanottujen liitteiden numerot. Tarjoaja laatii tarjouksensa liitteeksi alustavan projektisuunnitelman. Tarjouspyynnön liitteet 2, 3, 4, 4A, 6 ja 7 ovat tarjouslomakkeita ja ne on toimitettava hankintayksikölle täytettyinä tarjouksen mukana. Tarjousten jättäminen Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa paperiversiona allekirjoitettuna viimeistään kello Lisäksi tarjous tulee toimittaa sähköisenä versiona muistitikulla tai CD:llä samassa kuoressa paperiversion kanssa. Jos sähköisen ja paperiversiona toimitetun tarjouksen välillä on ristiriita, noudatetaan tarjouksen paperiversiota. Tarjousmerkintä Tarjous: Pankki- ja maksuliikepalvelut Asianro 107/ /2014 tulee mainita kirjekuoressa. Postiosoite: Laukaan kunta Kirjaamo PL Laukaa Käyntiosoite: Laukaan kunta Laukaantie Laukaa Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjousten käsittely Tarjoukset pyritään käsittelemään mahdollisimman pikaisesti tarjousajan päätyttyä. Käsittelyvaiheet ovat seuraavat: 3(5)

4 Tarjousten valintaperusteet ja vertailu a) Tarjousten avaaminen. Avaustilaisuudesta tehdään pöytäkirja. b) Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen. c) Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen. d) Tarjousten vertailu. e) Hankintapäätöksen teko ja päätöksen tiedoksianto sähköisesti. Hankintapäätöksen teko ei tarkoita vielä sopimuksen syntymistä osapuolten välille. f) Hankintasopimusten solmiminen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintasopimus voidaan allekirjoittaa kun hankintapäätös on saavuttanut lainvoiman ja on tullut selväksi, että hankinnasta ei ole tehty hankintaoikaisuvaatimusta eikä valitettu Markkinaoikeuteen. Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjouspyynnössä tarjoajalle asetetut soveltuvuusehdot sekä tarjoukselle ja hankittavalle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset, otetaan vertailuun. Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet ja painoarvot ovat seuraavat: HINTA JA HYVITYSKORKO 80 % Vertailukohdasta saa enintään 80 pistettä seuraavasti: Tarjouspyynnön liitteen 4 taulukon 1 MAKSULIIKEPALVELUT Yhteensä/vuosi rivi; halvin tarjous saa 70 pistettä, muut suhteessa halvimpaan (suhteellinen pistemäärä = halvin hinta / vertailtava hinta x 70). Pisteet lasketaan kymmenysosan tarkkuudella normaaleilla matemaattisilla pyöristyssäännöillä. Maksuliiketilin hyvityskorko: korkein korko 10 pistettä, seuraavaksi korkein 5 pistettä, muut 0 pistettä, minkäänlaisia korkoportaita (esim. korkoprosentin muuttuminen tilin saldon mukaan) ei hyväksytä. PALVELUT 20 % Vertailukohdasta saa enintään yhteensä 20 pistettä seuraavasti: Rahahuollosta saa enintään 10 pistettä seuraavien kriteerien mukaan: o Rahanvaihtopiste ja käteiskassojen tilityspiste (esim. yösäiliö) sijaitsevat Laukaan kirkonkylän keskustan alueella, 10 pistettä o Rahanvaihtopiste tai käteiskassojen tilityspiste (esim. yösäiliö) sijaitsee Laukaan kirkonkylän keskustan alueella, 5 pistettä o Rahanvaihtopiste eikä käteiskassojen tilityspiste (esim. yösäiliö) sijaitse Laukaan kirkonkylän keskustan alueella, 0 pistettä Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava liitteessä 4A, Tarjottavat palvelut, kohdassa Rahahuolto, missä osoitteessa rahanvaihtopiste ja käteiskassojen tilityspiste sijaitsevat. Asiakaspalvelusta saa enintään 10 pistettä seuraavien kriteerien mukaan: o Jos asiakaspalveluun on nimetty asiantuntijatasoinen asiakaspalveluhenkilö ja hänelle varahenkilö, asiakaspalvelua saatavissa klo , 10 pistettä 4(5)

5 o Asiakaspalvelua on saatavissa klo , asiakaspalvelussa ei ole nimettyä henkilöä, 0 pistettä Asiakaspalvelun vähimmäisvaatimus: asiakaspalvelussa on saatavissa suomenkielistä asiantuntijatasoista palvelua arkisin klo Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava liitteessä 4A, Tarjottavat palvelut kohdassa Nimetty asiantuntijatason asiakaspalveluhenkilö mahdollisesti nimetty asiakaspalveluhenkilö ja hänen varahenkilönsä yhteystietoineen. Lopuksi kunkin tarjoajan saamat pisteet lasketaan yhteen. Eniten pisteitä saanut on tarjouskilpailun voittaja. Mikäli yhteenlasketut pisteet menevät tasan, enemmän pisteitä suuremman painoarvon omaavasta vertailukohdasta saanut tarjous katsotaan tarjouskilpailun voittajaksi. Mikäli kaikkien vertailukohtien pisteet ovat tasan, ratkaistaan tarjouskilpailun voittaja arvalla. Allekirjoitus Laukaassa Lasse Leppä talousjohtaja vs. LIITTEET Liite 1 Hankinnan kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat vähimmäisvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 4 Hintalomake (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 4A Tarjottavat palvelut (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 5 Sopimusluonnos Liite 5A Poikkeukset JYSE 2009 Palvelut sopimusehtoihin Liite 6 Tarjouksen kansilehti (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 7 Sisällysluettelo (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) 5(5)

6 LIITE 1 HANKINNAN KUVAUS JA VÄHIMMÄISVAATIMUKSET 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat Laukaan kunnan pankkipalveluista maksuliiketili ja maksuliikepalvelut, rahahuolto, maksuliiketilin hyvityskorko, ja asiantuntijatasoinen asiakaspalvelu: 1.1 Maksuliiketili - maksuliikepalveluihin sopiva pankkitili 1.2 Maksuliikepalvelut - lähtevät viitteelliset maksut - lähtevät viitteettömät maksut - saapuvat viitteelliset maksut - saapuvat viitteettömät maksut - toistuvaissuoritukset (lähtevät palkat ja palkkiot) - lähtevät pikamaksut - maksupäätetapahtumat - maksuliikeaineistoerien käsittely - lähtevät ulkomaanmaksut - saapuvat ulkomaanmaksut - tapahtumakyselyt - saldokyselyt - tiliotteet (TITO) - suoramaksut (suoramaksujen määrä liitteessä 1 on arvioitu entisten suoraveloitusten pohjalta) 1.3 Rahahuolto - päiväkassatilitykset - rahanvaihto 1.4 Maksuliiketilin hyvityskorko - hyvityskorko on sidottava euribor 1 kk (tod.pv / 365) -korkoon - tarjouksessa tulee ilmoittaa hyvityskoron marginaali - koron laskentaperuste on päivittäinen saldo 1.5 Asiantuntijatasoinen asiakaspalvelu - suomenkielinen palvelu puhelimitse arkisin klo Lisäksi tarjoaja laatii tarjouksensa liitteeksi alustavan projektisuunnitelman palvelujen siirtämisestä tarjoajan hoidettavaksi. 2. Tietoja hankintayksiköstä Laukaan kunta sijaitsee Länsi-Suomen läänissä, Keski-Suomen maakunnassa. Rajanaapureina ovat Jyväskylän ja Äänekosken kaupungit sekä Uuraisten, Konneveden, Hankasalmen ja Toivakan kunnat. Laukaan kunnan kokonaispinta-ala on 825 km2, josta maapinta-ala on 652 km2 ja vesistöjä 173 km2. Laukaa kuuluu Jyväskylän seutukuntaan, johon Laukaan lisäksi kuuluvat Jyväskylä, Hankasalmi, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen. Laukaan kunnan asukasluku oli , jossa on kasvua edelliseen vuoteen 98 asukasta. Laukaan uuden kuntastrategian mukainen väestökasvutavoite on asukasta / vuosi. Laukaan

7 kunnan asukasluku on kasvanut noin 30 vuodessa yli henkilöllä. Kunnan palveluksessa oli henkilöä sisältäen vakituiset, sijaiset ja määräaikaisen henkilöstön. Laukaan kunnan taseen loppusumma oli vuoden 2012 tilinpäätöksessä ,61 euroa. 3. Nykytilan kuvaus Laukaan kunnan toimintakulut olivat vuoden 2012 tilinpäätöksessä 98.8 M euroa. Henkilöstökulut olivat 37.7 M, verotulot 55.9 M, valtionosuudet 31.9 M ja toimintatuotot 13.0 M. Laukaan kunta kuuluu Jyväskylän kaupunkiseudun erityiseen kuntajakoselvitykseen muiden 8 (Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Luhanka, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen) kunnan välillä. Laukaan kunta käyttää tällä hetkellä 4 pankin palveluja; OP-Pohjola, Nordea, Danske Bank ja Handelsbanken. Palkkojen jakajapankkina toimii Nordea. Taloushallinnon ohjelmistona on CGI:n Pro Economica, palkanlaskentaohjelmistona samoin CGI:n Pegasos ja maksuliikeohjelmistona Basware. Palkanmaksupäiviä on kuukaudessa neljä kappaletta. Kunnan lähtevät ja saapuvat maksut on hajautettu neljään pankkiin. Tarkoitus on, että tämän tarjouskilpailun perusteella maksuliikepalvelut keskitetään yhteen pankkiin. Laukaan kunnalla on sopimukset viiden rahalaitoksen kanssa kuntatodistusten liikkeeseen laskemisesta lyhytaikaisen rahoitustarpeen hoitamiseksi. Nämä sopimukset jäävät edelleen voimaan. Laukaan kunnan verkkolaskuoperaattorina toimii CGI Suomi Oy (entinen Logica Suomi Oy). Operaattorin kautta kulkevat sekä osto- että myyntilaskut yrityksille ja yksityisille. Pankkitapahtumien arvioidut volyymitiedot löytyvät liitteestä 4, Hintalomake. 4. Hankinnan vähimmäisvaatimukset Tarjoukset on tehtävä tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä mainituilla tavoilla. Tarjoajaa koskevat vaatimukset on esitetty liitteessä 2, Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset. Liite on liitettävä täytettynä tarjoukseen. Hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat vaatimukset on esitetty liitteessä 3, Hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat vähimmäisvaatimukset. Liite on liitettävä täytettynä tarjoukseen. Hinnat ja maksuliiketilin hyvityskorko tulee antaa liitteellä 4, Hintalomake. Liite on liitettävä täytettynä tarjoukseen. Sopimuksessa noudatetaan JYSE 2009 Palvelut (saatavissa Valtiovarainministeriön verkkopalvelusta: palvelut.pdf) yleisiä sopimusehtoja liitteessä 5A ilmoitetuin poikkeuksin. Lisäksi em. sopimusehtoihin ja niihin määriteltyihin poikkeuksiin verrattuna ovat toimittajan tili- ja palveluehdot ensisijaisia. Toimittaja ei voi periä tilaajalta mitään pankin vaihtoon liittyviä maksuja. Asiakkuuden perustamisesta tai haltuunotosta ei saa toimittajan puolelta aiheutua hankintayksikölle kustannuksia. Tarjottavien hintojen ja maksuliiketilin hyvityskoron on oltava voimassa sopimuksen ensimmäiset 24 kuukautta.

8 LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä OHJEET Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Vaatimuksiin tulee vastata tai tarjoaja suljetaan tarjouskilpailusta. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten toimittamista. Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkastaa asiakirjat kilpailutuksen sekä sopimuskauden aikana. Lomakkeen voi täyttää sähköisesti tai käsin, mutta lomakkeen sisältöä ei saa muuttaa. Rekisteritiedot VAATIMUS 1. REKISTERIT JA TOIMILUPA Tarjoaja on merkitty sijoittautumismaassaan kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen hankintapäätöksen tekemistä, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tarjoajalle on lupa toimia talletuspankkina Suomessa. VASTAUS JA SELVITYKSET Toimiluvan numero: SELVITYKSET ERIKSEEN PYYDETTÄESSÄ: Hankintayksikkö varaa oikeuden pyytää selvityksiä hankintamenettelyn kestäessä. Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne VAATIMUS 2. VEROT JA MAKSUT Tarjoaja on suorittanut sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä Suomen lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut jos tarjoaja on Suomessa verovelvollinen ja velvollinen maksamaan sosiaaliturvamaksuja. VASTAUS JA SELVITYKSET SELVITYKSET ERIKSEEN PYYDETTÄESSÄ: Veroviranomaisen antama todistus maksetuista veroista. Eläkevakuutusmaksujen osalta on toimitettava työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta.

9 3. VAKAVARAISUUS JA RISKIENHALLINTA Tarjoaja täyttää luottolaitoslain (2007/121, mukaiset vakavaraisuutta ja riskienhallintaa koskevat vaatimukset. SELVITYKSET ERIKSEEN PYYDETTÄESSÄ: Hankintayksikkö varaa oikeuden pyytää tarjoajalta selvityksiä vakavaraisuudesta ja riskienhallinnasta

10 LIITE 3 HANKINNAN KOHDETTA JA TARJOUSTA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä OHJEET Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Vaatimuksiin tulee vastata tai tarjous suljetaan tarjouskilpailusta. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten toimittamista. Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkastaa asiakirjat kilpailutuksen sekä sopimuskauden aikana. Lomakkeen voi täyttää sähköisesti tai käsin, mutta lomakkeen sisältöä ei saa muuttaa. Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset VAATIMUS VASTAUS JA SELVITYKSET 1. HANKINNAN KOHDE Tarjous kattaa kaikki tarjouspyynnössä pyydetyt palvelut. Lisäksi tarjous täyttää kaikki tarjouspyynnössä esitetyt vähimmäisvaatimukset ja edellytykset. Palvelun tuottamisessa noudatetaan Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaisohjeistusta. 2. ASIAKASPALVELUHENKILÖSTÖ Vähimmäisvaatimus: asiakaspalvelussa on saatavissa suomenkielistä asiantuntijatasoista palvelua arkisin klo Vähimmäisvaatimuksen ylittävä asiakaspalvelutaso esitettävä liitteessä 4A kohdassa Nimetty asiantuntijatason asiakaspalveluhenkilö. 3. AINEISTOJEN LÄHETYS- JA KÄSITTELY AJAT Liittäkää tarjoukseen kuvaus aineistojen lähetys- ja käsittelyajoista. Kuvauksesta tulee ilmetä mihin mennessä aineistot tulee lähettää, jotta ne tulevat käsitellyksi saman /seuraavan pankkipäivän aikana Liite: Aineistojen lähetys- ja käsittelyajat 4. AUKIOLOAJAT Esittäkää selvitys Laukaan kunnanvirastoa (Laukaantie 14, Laukaa) lähimmän konttorin sijainnista ja aukioloajoista. Liite: Konttorin sijainti ja aukioloaika 5. HINNAT Hinnat ja tarjouksessa ilmoitetut maksuliiketilin hyvityskoron marginaali ovat kiinteät ensimmäiset kaksi (2) vuotta sopimuksen allekirjoituksesta. Tämän jälkeen hintoja ja korkoa voidaan muuttaa JYSE Palvelut 2009 ehtojen mukaisin perustein.

11 6. SOPIMUSEHDOT Tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnön liitteenä 5 olevan sopimusluonnoksen ja liitteessä 5A määritellyt poikkeukset JYSE 2009 Palvelut yleisiin sopimusehtoihin. Lisäksi tarjoajan tili- ja palvelusopimukset ovat ensisijaisia suhteessa tarjouspyynnön liitteenä oleviin sopimusliitteisiin. Liite: Tarjoajan tili- ja palvelusopimusehdot tarjottavista palveluista Tarjoukseen on liitetty tarjoajan tili- ja palvelusopimusehdot tarjottavista palveluista. 7. PROJEKTISUUNNITELMA Tarjouksen liitteenä on tarjoajan laatima alustava projektisuunnitelma palvelujen siirtämisestä tarjoajan hoidettavaksi. Liite: Projektisuunnitelma 8. TARJOUS ON ANNETTU SUOMENKIELISENÄ Tarjous on annettu kokonaisuudessaan suomenkielisenä. 9. TARJOUKSEN VOIMASSAOLO Tarjous on sitovana voimassa saakka.

12 LIITE 4 HINTALOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä OHJEET Tarjoaja täyttää kohtaan 1.1 maksuliiketilin ja sen palvelujen osalta yhteenlasketut kuukausihinnat "Hinta euroa/kk" sarakkeeseen. Kuukausihintojen tulee kattaa kaikki tarvittavista palveluista aiheutuvat kuukausiveloitteiset maksut. Tarjoaja erittelee kohtaan "Erittely kuukausimaksuista:" kuukausimaksulliset palvelut. Tarjoaja täyttää kohtaan 1.2 maksuliikepalvelujen osalta tapahtumakohtaiset kappalehinnat "Hinta euroa/kpl" sarakkeeseen Tarjoaja täyttää kohtaan 1.3 rahahuollosta veloitettavat kustannukset "Hinta euroa/kpl" sarakkeeseen Tarjoaja täyttää kohtaan 1.4 maksettavan hyvityskoron marginaalin asianomaiseen kohtaan kolmen desimaalin tarkkuudella Hintojen tulee sisältää kaikki tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset Kaikki hinnat on ilmoitettava euroina ilman arvonlisäveroa kahden desimaalin tarkkuudella esim. 0,24 Kussakin kohdassa saa ilmoittaa ainoastaan yhden summan, hintojen ilmoittaminen esim. vaihteluvälillä tai porrastaen (esim. kappale- tai euromäärien mukaan) ei siten ole mahdollista. Tällä hintalomakkeella ilmoitettavat hinnat ja hyvityskoron marginaali ovat kiinteät 24 kuukautta sopimuskauden alkamisesta.

13 TAULUKKO 1 MAKSULIIKEPALVELUT 1.1 Maksuliiketili Tuote Kpl/vuosi Hinta euroa/kk Yhteensä Tilin ja tiliin liitettyjen palvelujen kaikki kuukausimaksut yhteensä Erittely kuukausimaksuista: Maksuliiketapahtumat Tuote Lähtevä viitteellinen maksu Lähtevä viitteetön maksu Saapuva viitteellinen maksu Saapuva viitteetön maksu Toistuvaissuoritus (lähtevä palkka ja palkkio) Lähtevä pikamaksu Maksupäätetapahtuma Maksuliikeaineistoerän käsittely Kpl/vuosi Hinta euroa/kpl Yhteensä Lähtevä ulkomaanmaksu Saapuva ulkomaanmaksu Tapahtumakysely Saldokysely Tiliote (TITO) Suoramaksutapahtuma (* (* arvioitu entisten suoraveloitusten mukaan Rahahuolto Tuote Päiväkassatilitys Päiväkassatilityksen keskikoko 1600 euroa/tilitys Rahanvaihto Kpl/vuosi Hinta euroa/kpl Yhteensä YHTEENSÄ / VUOSI -

14 TAULUKKO 2 MAKSULIIKETILIN HYVITYSKORKO 1.4 Maksuliiketili Tilien kplmäärä Maksuliiketilin hyvityskoron marginaali Ilmoitettava euribor 1 kk (tod.pv / 365) korosta vähennettävä marginaali kolmen desimaalin tarkkuudella 1 %

15 LIITE 4A TARJOTTAVAT PALVELUT Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä RAHAHUOLTO Tarjoajan on ilmoitettava rahanvaihtopisteen ja käteiskassojen tilityspisteen sijainti. Rahanvaihtopisteen sijainti Osoite Käteiskassojen tilityspisteen sijainti Rahahuollosta saa pisteitä seuraavasti: Rahanvaihtopiste ja käteiskassojen tilityspiste (esim. yösäiliö) sijaitsevat Laukaan kirkonkylän keskustan alueella, 10 pistettä Rahanvaihtopiste tai käteiskassojen tilityspiste (esim. yösäiliö) sijaitsee Laukaan kirkonkylän keskustan alueella, 5 pistettä Rahanvaihtopiste eikä käteiskassojen tilityspiste (esim. yösäiliö) sijaitse Laukaan kirkonkylän keskustan alueella, 0 pistettä NIMETTY ASIANTUNTIJATASON ASIAKASPALVELUHENKILÖ Tarjoaja nimeää seuraavan henkilön ja varahenkilön Laukaan kunnalle asiantuntijatason asiakaspalveluun: 1. Nimi Puhelinnumero Sähköpostiosoite 1. vara Nimetystä henkilöstä saa pisteitä seuraavasti: Jos asiakaspalveluun on nimetty asiantuntijatasoinen asiakaspalveluhenkilö ja hänelle varahenkilö, asiakaspalvelua saatavissa klo , 10 pistettä asiakaspalvelua saatavissa klo , asiakaspalvelussa ei ole nimettyjä henkilöitä 0 pistettä Vähimmäisvaatimus: Tilaajan on saatava asiantuntijatasoista asiakaspalvelua arkisin klo välisenä aikana.

16 LIITE 5 SOPIMUS PANKKIPALVELUJEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja (jäljempänä Tilaaja ): Laukaan kunta PL Laukaa Tilaajan Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Talousjohtaja Palveluntuottaja (jäljempänä Palveluntuottaja ): Palveluntuottajan Y-tunnus: nn Lähiosoite Postitoimipaikka Palveluntuottajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet Sopijapuolen on viivytyksettä ilmoitettava kirjallisesti yhteyshenkilön vaihtumisesta toisen sopijapuolen yhteyshenkilölle. 2. SOPIMUKSEN KOHDE JA SISÄLTÖ Sopimuksen kohteena on Tilaajan päivätyn tarjouspyynnön ja Palveluntuottajan pp.kk.vvvv päivätyn tarjouksen mukaisten pankkipalvelujen (jäljempänä Palvelun ) hankinta. Palvelut on kuvattu tarkemmin Palveluntuottajan tili- ja palvelusopimuksissa. Sopimuksen kohteena olevista pankkipalveluista tehdään erilliset Palveluntuottajan mallien mukaiset tili- ja palvelusopimukset. Sopijapuolet voivat kirjallisesti sopia palvelutuotteisiin muutoksia. Mikäli muutoksilla on vaikutusta kustannuksiin, sovitaan näistä osapuolten kesken kirjallisella sopimusmuutoksella. 3. HINNAT JA MAKSULIIKETILIN HYVITYSKORKO Hinnat ja maksuliiketilin hyvityskorko on esitetty hintaliitteellä (tarjouspyynnön liite 4 Hintalomake ). Hinnat ja hyvityskorko ovat kiinteät ensimmäiset 24 kuukautta sopimuksen allekirjoittamisesta, jonka jälkeen noudatetaan JYSE 2009 Palvelut kohdassa 10 määriteltyjä hinnanmuutosehtoja. Tilaaja ei korvaa mitään lisiä sovittujen hintojen lisäksi. Sopimuksen hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa.

17 4. SOPIMUSKAUSI Tämä sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. 5. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN Sen lisäksi, mitä JYSE 2009 Palvelut ehdoissa on mainittu liitteessä 5A mainituin muutoksin ja rajauksin, osapuoli voi sanoa sopimuksen irti kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköisesti lähetetty irtisanominen katsotaan kirjalliseksi. Ilmoitukseen on liitettävä osapuolen päätös irtisanomisesta. 6. AVUSTAMISVELVOLLISUUS Palveluntuottajan vaihtuessa Palveluntuottaja on velvollinen avustamaan Tilaajaa sopimusvelvoitteiden siirtämisessä uudelle palveluntuottajalle tai Tilaajan itsensä hoidettavaksi JYSE 2009 Palvelut kohdan 23 mukaisesti ottaen huomioon liitteessä 5A mainitut muutokset ja rajaukset. 7. SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT Siltä osin kuin tässä Sopimuksessa tai liitteissä tai tämän sopimuksen perusteella solmittavissa tili- ja palvelusopimuksissa ei nimenomaisesti ole toisin sovittu, sopimukseen sovelletaan JYSE 2009 Palvelut ehtoja ottaen huomioon liitteessä 5A mainitut muutokset ja rajaukset. 8. SOPIMUSMUUTOKSET JYSE 2009 Palvelut kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan Sopimuksen allekirjoittajat. Sopimuksen yhteyshenkilöillä ei ole oikeutta muuttaa Sopimusta. 9. SOPIMUKSEN LIITTEET JA ASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS Tähän sopimukseen kuuluvat seuraavat liitteet: - toimittajan tili- ja palvelusopimuksia ja ehtoja toimitettavista palveluista - Hintalomake, tarjouspyynnön liite 4 - Poikkeukset JYSE 2009 Palvelut sopimusehtoihin, tarjouspyynnön liite 5A - Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2009 Palvelut Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa järjestyksessä: Toimittajan tili- ja palvelusopimukset Tämä sopimus Hintalomake (tarjouspyynnön liite 4) Poikkeukset JYSE 2009 Palvelut sopimusehtoihin (tarjouspyynnön liite 5A) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2009 Palvelut

18 10. ALLEKIRJOITUKSET JA SOPIMUSKAPPALEET Tätä Sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin Osapuolelle. Laukaan kunta Laukaassa pp.kk.vvvv Palveluntuottaja ssa pp.kk.vvvv Nimi Asema/Nimike Nimi Asema/Nimike Nimi Asema/Nimike

19 LIITE 5A POIKKEUKSET JYSE 2009 PALVELUT -SOPIMUSEHTOIHIN Valtiovarainministeriön JYSE 2009 ehtojen saatteen mukaan ehtojen soveltuvuus ja käytettävyys on ratkaistava tapauskohtaisesti. Nyt hankittavat Pankkipalvelut ovat laajan erityissääntelyn kohteena ja mm. Luottolaitoslaki ja Maksupalvelulaki asettavat palveluntarjoajaa koskevia erityisiä velvoitteita, joita JYSE 2009 ehdoissa ei ole huomioitu. Tässä hankinnassa noudatetaan JYSE 2009 Palvelut sopimusehtoja seuraavin muutoksin ja rajauksin: - Kohta 2.1, muutos: Alihankkija Varsinaisen palveluntuottajan tai sen alihankkijan kanssa sopimussuhteessa oleva yritys tai muu toimija, joka osallistuu sovitun palvelun välittömään toimittamiseen tilaajalle. Alihankkijana ei pidetä tilaajan valitsemia palveluntarjoajia tai palveluntuottajan tavanomaisia infrastruktuuripalvelujen tuottajia (esim. energia- tietoliikennepalvelu, vesi- kiinteistöhuolto- tms. palvelut) eikä keskuspankkeja, selvitysjärjestelmiä tai muita rahalaitoksia. - Kohta 2.6, muutos: Palvelun lopputulos Palvelusopimuksen mukainen pankkipalvelu - Kohdat 2.7 ja 2.9 poistetaan - Kohta 4.1, muutos: Palveluntuottaja voi teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijalla. Palveluntuottaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuten omastaan. Palveluntuottaja vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan palveluntuottajalle asetettuja velvoitteita. - Kohta 5.6, muutos: Jos palvelu poikkeaa sovitusta, siinä on virhe. - Kohta 5.7, muutos: Jos palvelussa on virhe, tilaajan tulee ilmoittaa virheestä palveluntuottajalle viipymättä virheen havaitsemisesta tai siitä, kun se olisi tullut havaita. - Kohta 6.1, muutos: Palveluntuottaja seuraa palvelun toteutumista ja valvoo palvelun laatua sekä raportoi tilaajalle palvelun tuottamiseen liittyvistä seikoista sovitulla tavalla. Palveluntuottaja sitoutuu sopimuskauden aikana kehittämään tuottamaansa palvelua. - Kohdat 6.2, 6.4, 6.5 ja 6.6 poistetaan - Kohta 7.1, muutos: Palveluntuottaja sitoutuu yhteistyöhön mahdollisten muiden tilaajalle palveluja kulloinkin tuottavien palveluntarjoajien kanssa edellyttäen, että yhteistyö voi tapahtua pankin liikesalaisuutta ja pankkisalaisuusvelvoitetta loukkaamatta siten, että palvelujen muodostama kokonaisuus toimii tilaajan kannalta mahdollisimman joustavasti ja keskeytyksettä. Jos yhteistyö aiheuttaa muita kuin vähäisiä lisäkuluja palveluntuottajalle, sopijapuolten on sovittava kulujen jakamisesta ennen lisäkuluja aiheuttavaan toimintaan ryhtymistä. - Kohta 7.3, muutos: Palveluntuottaja vastaa tuottamastaan palvelusta tilaajalle. Palveluntuottaja vastaa tuottamansa palvelun tilaajalle aiheuttamasta vahingosta. - Kohta 8.1, muutos: Palveluntuottaja käyttää palvelun tuottamiseen soveltuvan pätevyyden ja kokemuksen omaavia henkilöitä. - Kohta 8.2, muutos: Mahdollisissa henkilövaihdoksissa palveluntuottajan palvelun tuottamiseen käyttämän henkilöstön on täytettävä tarjouspyynnössä tai sopimuksessa palveluhenkilöille mahdollisesti asetetut koulutusja kokemusvaatimukset.

20 - Kohta 8.5, poistetaan - Kohdat 11.1, 11.2 ja 11.4 poistetaan - Kohta 11.6, muutos: Tilaajalla on Palveluntuottajan vastuulla olevan virheen perusteella oikeus pidättyä maksamasta palvelun hintaa. Tilaaja ei kuitenkaan saa pidättää rahamäärää, joka ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin hänellä on virheen perusteella oikeus. Mikäli virheellisen palvelun johdosta on hankittu korvaava palvelu, tilaajalla on oikeus pidättää maksamattomasta hinnasta tästä aiheutuneet kustannukset. - Kohta 12., poistetaan - Kohdat 13.2, ja 13.4 poistetaan - Kohta 15.2, poistetaan - Kohta 16.3, poistetaan - Kohta 18.2, muutos: Kummallakin sopijapuolella on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos toisen sopijapuolen taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei sen voida perustellusti olettaa täyttävän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Ennen irtisanomista toisen sopijapuolen on huomautettava asiasta sopimuskumppanilleen ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassa. - Kohta 19.1, muutos: Ellei toisin ole sovittu, immateriaalioikeudet palvelun lopputuloksiin tai dokumentaatioon eivät siirry tilaajalle. Kaikki aineisto, jonka tilaaja ja palveluntuottaja ennen tai jälkeen sopimuksenteon luovuttavat toisilleen, jäävät aineiston luovuttajan omaisuudeksi. - Kohta 20.1, muutos: Sopijapuolet huolehtivat kumpikin omalta osaltaan, että palvelua tuotettaessa noudatetaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta annettuja voimassa olevia säädöksiä. - Kohdat 20.3, 20.4 ja 20.8, poistetaan - Kohta 21., poistetaan - Kohta 22.1, muutos: Sopijapuolella ei ole oikeutta ilman toisen sopijapuolen nimenomaista suostumusta osaksikaan siirtää sopimusta kolmannelle. Sopimuksen siirron tai yleisseuraannon yhteydessä sopijapuolet neuvottelevat erikseen mahdolliset sopimukseen tehtävät muutokset ja tarkistukset. - Kohta 23.1, muutos: Ellei toisin ole sovittu, palveluntuottajan vaihtuessa palveluntuottaja on velvollinen avustamaan tilaajaa sopimusvelvoitteiden siirtämisessä uudelle palveluntuottajalle tai tilaajan itsensä hoidettavaksi edellyttäen, että se voi tapahtua pankin liike- tai pankkisalaisuuteen liittyviä velvoitteita vaarantamatta eikä edellytä tavanomaisesta poikkeavien resurssien käyttöä. Palveluntuottajalla on oikeus veloittaa tästä aiheutuvasta lisätyöstä hinnastonsa mukaisesti. - Kohta 23.2, muutos: Avustamisvelvollisuus alkaa jo ennen sopimuksen päättymistä, kun sopimus on irtisanottu tai purettu päättyväksi tai kun tilaaja ilmoittaa käynnistävänsä hankinnan, joka koskee sopimuksen alaisia palveluja. Velvollisuus jatkuu sovitun ajan, kuitenkin enintään kolme kuukautta.

21 LIITE 6 KANSILEHTI Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Kansilehti ja tarjouksen sisällysluettelo TARJOUS PANKKIPALVELUISTA LAUKAAN KUNNALLE Tarjoaja Tarjoajan yhteystiedot Osoite: Sähköposti: Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava sähköpostiosoite, josta tarjoajan tarpeen vaatiessa tavoittaa. Tarjoajan tulee huomioida, että hankintapäätös annetaan tiedoksi tarjoajan yllä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Paikka ja aika,. 20 Tarjoajan allekirjoitus Nimenselvennys Asema tarjoajan organisaatiossa

22 LIITE 7 TARJOUKSEN SISÄLLYSLUETTELO Tarjoajan on sisällytettävä tarjoukseensa tässä sisällysluettelossa luetellut liitteet: Kansilehti (tarjouspyynnön liite 6) 1. Tarjoajaa ja hankinnan kohdetta koskevat vaatimukset Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset -tarjouslomake (tarjouspyynnön liite 2) Hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat vähimmäisvaatimukset -tarjouslomake (tarjouspyynnön liite 3) ja liitteessä 3 vaaditut tarjoajan selvitykset ja ehdot: Aineistojen lähetys- ja käsittelyajat Konttorin sijainti ja aukioloaika Tarjoajan tili- ja palvelusopimusehdot tarjottavista palveluista Luettelo tarjoukseen liitetyistä tili- ja palveluehdoista 2. Vertailtavat tarjoukset Hintalomake -tarjouslomake (tarjouspyynnön liite 4) Tarjottavat palvelut -tarjouslomake (tarjouspyynnön liite 4A) 3. Käyttöönottoprojektin kuvaus Tarjoajan kuvaus tilin ja palvelujen käyttöönottoprojektista 1(1)

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta Tarjouspyyntö Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ 18.6.2015 Saran asuntojen yöhoidon hankinta Sydämellinen Laukaa on maaseutumainen kasvukunta

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviainen: Ikäihmisten asumispalvelun ja intervallihoidon hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen: Ikäihmisten asumispalvelun ja intervallihoidon hankinta IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUN JA INTERVALLIHOIDON HANKINTA A: TEHOSTETTU YMPÄRIVUOROKAUTINEN ASUMISPALVELU, B: PALVELUASUMINEN C: INTERVALLIHOITO / TEHOSTETTU YMPÄRIVUOROKAUTINEN JA D: INTERVALLIHOITO / 8h

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 12.06.2013

TARJOUSPYYNTÖ 12.06.2013 Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ SANOMA- JA AIKAKAUSLEHTIHANKINNAT Pyydämme tarjoustanne Kirkes -kirjastojen sanoma- ja aikakauslehtihankinnoista. Tarjouspyyntö

Lisätiedot

150 vuotta tulevaisuudessa.

150 vuotta tulevaisuudessa. - juhiavuoden - juhiavuoden - juliste - tilaisuuksien - lehti-ilmoitus- - mahdolliset Tarjouspyynto D774/2/3 1/2012 29.06.2012 JYVASKYLAN YLIOPISTO HANKINNAN NIMI Jyväskylän yliopistopalvelut (jäljempänä

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien kiinteistöjen siivouspalvelusta tarjouspyynnön liitteessä

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Kangasalan tai Pälkäneen alueella.

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Kangasalan tai Pälkäneen alueella. Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA Hankintayksikkö Kangasalan kunta/sosiaali- ja terveyskeskus (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY

KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY 1 Loviisan kaupunki Kiinteistö- ja paikkatietotoimisto KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne kiinteistöjen arviointipalveluista. Loviisan kaupunki käyttää

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 31.10.2013. Sisällys

Tarjouspyyntö 31.10.2013. Sisällys Sisällys 1. Hankinnan perustiedot... 2 1.1 YTHS... 2 1.2 Hankinnan yleistiedot ja laajuus... 2 1.2.1 Hankinnan kuvaus... 2 1.2.2 Hankinnan arvo... 2 1.2.3 Sopimuskausi... 2 2. Hankintamenettely... 3 2.1

Lisätiedot

450.000 kirjanpidon tositetta 150.000 palkkaa 200.000 ostolaskua 240.000 myyntilaskua

450.000 kirjanpidon tositetta 150.000 palkkaa 200.000 ostolaskua 240.000 myyntilaskua TARJOUSPYYNTÖ 1/17 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖISESTÄ TILAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT 1(10) KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT Hankinnan kohde ja laajuus Seutukeskus Oy Häme pyytää Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimeksiannosta

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. Kotihoidon hankinta Laukaan kunnan Leppävesi Vihtavuori -alueelle

Tarjouspyyntö. Kotihoidon hankinta Laukaan kunnan Leppävesi Vihtavuori -alueelle Tarjouspyyntö Laukaan kunnan Leppävesi Vihtavuori -alueelle Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ 25.6.2014 Tarjouspyyntö kotihoidon hankinnasta Leppävesi Vihtavuori alueelle Laukaan kunnassa Sydämellinen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1/12 8.11.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1/12 8.11.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1/12 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUISTA (TERVEYSHYÖTYHAMMASLÄÄKÄRI) Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitos pyytää tarjoustanne hammaslääkäripalveluista. Väestön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön sisältyy edellytyksinä valinnalle tarjoajan

Lisätiedot

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) 99601 SODANKYLÄ info@tahtikuitu.fi Y: 42547673-4 Taustaa (jäljempänä

Lisätiedot