Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.6.2007 220"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 161 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 162 Työjärjestyksen hyväksyminen 163 Lausunnon antaminen Mikkelin seudun opetuspalvelukeskus hankkeen loppuraporttiin 164 Kunta- ja palvelurakenneuudistus Hirvensalmen kunnan kannalta 165 Maarit Honkasen valtuustoaloite koskien museoisäntäpasseja 166 Valtuustoaloite/Vanhus- ja vammaisneuvoston perustaminen 167 Etuosto-oikeuden käyttäminen 168 Ilmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

2 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 220 Aika: klo Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Pentti Pylkkänen Outi Kiesilä Hannu Ripatti Eija Karjalainen Maarit Honkanen Muut läsnäolijat: Juhani Manninen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Varpu Järvinen, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Seija Väisänen, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Seppo Ruhanen, kunnanjohtaja Mervi Simoska, pöytäkirjanpitäjä 160 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 161 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maarit Honkanen ja Jukkapekka Lempiäinen Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Esko Kekkonen puheenjohtaja Mervi Simoska pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Maarit Honkanen Jukkapekka Lempiäinen

3 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 162 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätös Hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin käsitellä lisälista 169.

4 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN MIKKELIN SEUDUN OPETUSPALVELUKSESKUS HANKKEEN LOPPURAPORTTIIN Sivistysltk Mikkelin seudun opetuspalvelukeskus hanke on edennyt vuodesta 2004 kehittäen opetustoimen seudullista näkökulmaa. Ensivaiheessa tuotettiin strategia, yhteistyömallien arviointi ja tämän perusteella seudun kunnat päättivät jatkaa seudullisen opetustoimen yhteistyön syventämistä opetuspalvelukeskukseksi. Tämän perusteella aloitettiin hankkeen toinen vaihe - seudullisen opetustoimen toiminnallinen suunnittelu syksyllä Nyt seudullisen opetustoimen suunnittelu on ollut jatkosuunnitteluvaiheessa. Tässä vaiheessa mukana ovat olleet Hirvensalmen, Mikkelin, Pertunmaan, Puumalan ja Ristiinan kunnat. Jatkosuunnittelun tarkoituksena on ollut viedä toiminnallinen suunnittelu valmiiksi niin, että sitoumuksen antaneet kunnat voivat yhdistää opetustoimensa seudulliseksi kokonaisuudeksi opetuspalvelukeskus nimiselle tuottavalle taholle. Yhteisen opetustoimen toiminta alkaa suunnitelman mukaan vuoden 2008 alussa. Yhteisen seudullisen opetustoimen tarkoituksena on yhdistää yhteistoimintaan lähtevien kuntien erilliset opetustoimet yhdeksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on luoda seudulle yhteinen, tilaaja tuottaja-periaatteella toimiva riittävän suuri opetustoimen organisaatio, joka pystyy yksittäistä kuntaa paremmin ja tehokkaammin tuottamaan laadukkaat opetustoimen kokonaispalvelut tilanteessa, jossa opetustointa kohtaavat merkittävät rakennemuutokset. Uusi toimintamalli korostaa ja selkeyttää peruskunnan roolia koulutuksen järjestäjänä ja siihen liittyvien keskeisten päätösten tekijänä (tilaajamainen rooli). Toimintamallissa yhteinen seudullinen opetustoimi vastaa opetuspalvelujen ja sovituin osin myös muiden opetuksen tukipalvelujen käytännön toteuttamisesta (tuottamisesta). Opetuksen järjestämisvastuu säilyy peruskunnilla. Seudullinen yhteinen opetustoimi (tuottaja) voi keskittyä toimintatapojen tehostamiseen ja toimintansa ammatillisen laadun kehittämiseen niin oman toiminnan arvioinnin kuin kuntien (tilaajien) laatupalautteen turvin. Näin voidaan synnyttää prosessi, joka kokonaisuutena kehittää opetustoimen palvelutoimintaa. Peruskunta ja siellä oleva palvelujohto voi paremmin keskittyä ohjaamaan palvelutuotantoa asettamansa laatutason kautta. Kuntapäättäjät saavat taloudellisen päätöksentekonsa taustalle palvelu-

5 Kunnanhallitus jen laadun arvioimisen elementtejä. Tällöin voidaan puhua asiakasnäkökulman huomioimisesta. Omistajaohjaus vahvistuu ja siihen tulee mukaan uusia haasteellisia ja kehittäviä piirteitä. Yksittäisen kunnan vaikutusmahdollisuus säilyy siis demokraattisen mallin kautta. Lisäksi vaikutusmahdollisuus säilyy vielä selkeämmin taloudellisen ohjauksen kautta, kukin kunta päättää mm. oman kuntansa tuntikehyksen / opetustuntien määrästä sekä seudullisen opetussuunnitelman pohjalle rakennetuista kuntakohtaisista opetussuunnitelmalisäyksistä ja painotuksista sekä opetuksen tukipalveluiden määrästä ja maksaa palveluista tilauksensa mukaan. Kuntakohtaisten palveluiden kustannukset kohdentuvat vain tilaavaan kuntaan. Myös oppilaskohtaisesti laskettavat kustannukset määräytyvät kunnittain perustuen kunkin kunnan päätöksiin. Seudullinen opetustoimi on suunniteltu toimivaksi ns. isäntäkuntamallin mukaan, jossa yksi seudun kunta ottaa vastuulleen opetustoimen palvelukeskuksen hoitamisen. On muistettava, että vaikka puhutaan isäntäkunnasta, nin palvelukeskus suhtautuu isäntäänsä kuten mihin tahansa seudulla olevaan palveluja tilaavaan kuntaan. Seudullisessa opetustoimessa jonkun tahon tulee toimia juridisessa vastuussa henkilöstöstä ja muista velvoitteista. Seudullisen opetustoimen rakentaminen tähtää pitkän aikavälin palvelutoiminnan turvaamiseen. Sillä ei niinkään ratkaista yksittäisiä lyhyen aikavälin ongelmia vaan tulevaisuudessa opetustointa kohtaavia muutoksia ja kehittämisen vaatimuksia. Tavoitteena on ylläpitää ja edelleen kehittää opetustoimen korkeaa laatua Mikkelin seudulla, pitää seutu houkuttelevana työ- ja asuinympäristönä sekä pitää myös seudullinen opetustoimi houkuttelevana ja kilpailukykyisenä opetus- ja muun henkilöstön työpaikkana. Seudullisen opetuspalvelukeskus hankkeen loppuraportti on valmistunut. Kuntia pyydetään antamaan siitä lausuntonsa mennessä. Liite 1 Rehtori Seudullinen opetuspalvelukeskus hankkeen loppuraportti. Sivistyslautakunta esitää Seudulisen opetustoimen käynnistäminen Mikkelin seudula loppuraportista kunnanhallitukselle lausuntonaan seuraavaa: Loppuraportti ja sen liitteeksi laaditut selvitykset antavat hyvän pohjan yhteistyösopimuksen ja palvelusopimuksen laatimiselle ja seudullisen opetustoimen toiminnan käynnistämiselle. Sivistyslautakunta edellyttää kuitenkin, että myös toiminnan hinnoitteluperiaatteiden osalta noudatetaan valmisteluvaiheessa ohjausryhmäs-

6 Kunnanhallitus sä sovittuja periaatteita ja opetustunnin hinta määräytyy seudullisesti / tunti siten, etä tuntihinta on sama koko seudulisen opetustoimen toiminta-alueella. Kun opetustoiminnan perusteet ja toimintatavat ovat yhteiset ja henkilöstö on yhteinen ja opetuspalvelukeskuksen työnjohdollisen suunnittelun alaista on perusteltua ja välttämätöntä, että kaikissa seudun kunnissa ja toimintayksiköissä on sama opetustunnin hinta. Päätös Hyväksyttiin. Khall. 163 Seudullisen opetuspalvelukeskus hankkeen loppuraportti on valmistunut. Kuntia pyydetään antamaan siitä lausuntonsa mennessä. Loppuraportti liitteenä 1. Kj: Kunnanhallitus hyväksyy lausuntonaan sivistyslautakunnan ottaman kannanoton ja periaatteen opetustunnin hinnan määräytymisestä. Lisäksi kunta muistuttaa, että jatkovalmisteluissa on pidettävä kiinni niistä keskeisistä periaatteista, joiden pohjalta opetuspalvelukeskusta on suunniteltu. Tämä koskee myös opetuspalvelukeskuksen johtokunnan kuntakohtaisia edustajia. Alkuperäisen suunnitelman mukaan johtokunnassa on tasaedustus kaikista mukana olevista kunnista. Lisäksi kunta uudistaa jo antamassaan lausunnossa mainitsemat seikat: - Kunnan ja opetuspalvelukeskuksen välinen suhde on tilaajatuottajamalli. Kunnalla säilyy opetustoiminnan järjestämisvastuu ja kunta toimii palvelujen tilaajana. - Palvelusopimukset on oltava riittävän pitkäaikaisia, mutta myös niiden on mahdollistettava sopimuksesta irtaantuminen mikäli palvelut eivät laadultaan tai kustannuksiltaan vastaa odotuksia. - Kunnan hallintokustannukset eivät saa nousta normaalia kustannuskehitystä enempää vuoden 2006 tasosta. Opetustoiminnan keskimääräinen hinta toimii perusteltuna toiminnan ja palvelujen hintana. - Hallintokustannukset on jaettava oppilaiden määrän mukaisesti eri kunnille ja niiden on oltava läpinäkyvästi eriteltyjä, jotta niitä voidaan seurata. Päätös Hyväksyttiin. KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUS HIRVENSALMEN KUNNAN KANNALTA

7 Kunnanhallitus Khall Mikkelin seudun seutuvaliokunta on käsitellyt kunta- ja palvelurakenneuudistusta syksyn 2006 kokouksissaan. Päätökset ovat tulleet jäsenkunnille tiedoksi. Hirvensalmen kunnan edustajia oli kansallisessa Parastilaisuudessa Helsingissä Lisäksi kunnan edustajia on osallistunut aihetta käsitteleviin eri tilaisuuksiin. Näiden jälkeen Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen valmistautumista on jatkettu, mm. kaupunkiseudun kolmen kunnan (Mikkeli, Ristiina, Hirvensalmi) kunnanhallitusten neuvottelulla ja koko seudun ja yhteistyökuntien kunnanhallitusten puheenjohtajistojen neuvottelulla Puheenjohtajisto tapaa seuraavan kerran Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen valmistelu etenee vaihtelevalla tavalla maan eri osissa, ja myös Etelä-Savossa kunnat ovat valmistelemassa omia ratkaisujaan. Yhtenäisen näkemyksen löytäminen joko seudullisesti saati maakunnallisesti tuntuu olevan vaikeaa. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on sellaisten rakenteiden ja toimintamallien luominen, jotka turvaavat palvelut myös pidemmällä tähtäyksellä (laissa ovat tarkasteluvuosina vuodet 2015 ja 2025). Tämä edellyttää kaikilta osapuolilta ja toimijoilta ennakkoluulottomuutta ja valmiutta uusiin ratkaisuihin. Hirvensalmen kunnan lähtökohta on ollut, että kunnan asukkaiden hyvinvointi on turvattavissa parhaiten siten, että kunta järjestää yhteistyössä ne toiminnot ja palvelut, joissa yksittäinen kunta on liian pieni toimija tai kunnittain järjestetty toiminta on epätarkoituksenmukaista. Hirvensalmen kunta näkee eri vaihtoehtoja lain edellyttämän yhteistoiminta-alueen muodostamisessa. Kunta- ja palvelurakenneuudistuslaki edellyttää, että kunta muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta sellaisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta. Tämän kohdan kirjaimellinen soveltaminen merkitsisi kuntaliitoksia myös Mikkelin seudulla, mutta laki lähtee kuitenkin pääsääntöisesti siitä, että liitoksia tehdään vain kaikkien osallistuvien kuntien yhteisillä vapaaehtoisilla päätöksillä. Hirvensalmen kunta katsoo, että kuntarakennekeskusteluun ei tässä vaiheessa ole aihetta, vaan asianomaiset kunnat itse voivat halutessaan ottaa asian esille.

8 Kunnanhallitus Terveys- ja sosiaalipalvelujen järjestäminen on tässä vaiheessa uudistuksen keskeisin sisältö. Perusterveydenhuollossa ja siihen liittyvissä sosiaalipalveluissa edellytetään toiminnallisesti mielekkäitä vähintään noin asukkaan kuntia tai yhteistoimintaalueita. Mikkelin kaupunginhallitus on kokouksessaan linjannut, että Mikkelin seudulla luonteva, tähänastisiin kokemuksiin pohjautuva ratkaisu on seudun kattava kunta- ja palvelurakenneuudistuslain mukaiseen isäntäkuntamalliin (eli vastuukuntamalliin) perustuva yhteistoiminta-alue. Kaupunki tarjoaa tätä ratkaisua ja aloittaa neuvottelut kaikkien seudun kuntien ja kiinnostuneiden naapurikuntien kanssa. Hirvensalmen kunta näkee, että isäntäkuntamallin lisäksi on syytä selvittää myös vaihtoehtoisia toimintatapoja. Esimerkiksi sairaanhoitopiirin pohjalle muodostettava yhteistoiminta-alue on varteenotettava vaihtoehto täydentämään seudullista ja maakunnallista menettelytapavalikoimaa. Tämä edellyttää kuitenkin sairaanhoitopiirin rakenteiden ja toimintatapojen uudistamista sekä siirtymistä selkeästi tilaaja-tuottaja malliin. Uudistamiselle parhaimmat hyödyt on saatavissa, jos terveydenhuollossa koko hoitoketju on tarkastelun kohteena. Vaihtoehtojen rajaaminen vain isäntäkuntamallin pohjalle johtaa ilmeisesti seudun hajoamiseen. Erikoissairaanhoidon ja kehitysvammaisten erityishuollon osalta laissa todetaan, että maa jaetaan kuntayhtymiin, joiden tulee kunnan osoitamassa laajuudessa vastata palveluista, joista sädetään erikoissairaanhoitolaissa ja kehitysvammaisten erityishuollossa annetussa laissa. Halintovaliokunnan lausunnon mukaan kysymys on tosiasiallisesti uusien (erikoissairaanhoidon) kuntayhtymien perustamisesta, vaikka uudistuksen pohjana ovat erikoissairaanhoitolaissa säädetyt kuntayhtymät. Samoin todetaan, että kunnalla on kehitysvammaisten erityishuollossa edelleen järjestämisvastuu, ja kunta päättää, mitkä palvelut siirretään uuden kuntayhtymän vastuulle, mitkä palvelut kunta järjestää itse tai ostaa muualta. Näin ollen nykyiset sairaanhoitopiirit eivät ole tässä vaiheessa toimijoita kunta- ja palvelurakenneuudistuksen valmistelussa vaan liikkeelle lähdetään kunnista. Hirvensalmen kunnan ja Mikkelin seudun kannalta on erityisen tärkeää turvata kilpailukykyiset, laadukkaat ja mahdollisimman laajat erikoissairaanhoidon palvelut Mikkelissä, riippumatta siitä, minkälainen sairaanhoitopiiri meillä on 10 tai 20 vuoden kuluttua. Tähän tavoitteeseen ei sovi ajatus siitä, että sairaanhoitopiiri joidenkin kuntien osalta ottaisi tuotta-

9 Kunnanhallitus Kj. misvastuun myös perusterveydenhuollon ja siihen liittyvän sosiaalitoimen palveluista. Kehitysvammaisten erityishuollossa palvelujen tarve kasvaa, ja on selvää, että Vaalijala on edelleen palveluiden keskeinen tuottaja, joka toivottavasti pystyy vahvistamaan valtakunnallistakin profiiliaan. Vaalijalan toimintana ja käyttöön liittyviä sopimuksia ja järjestelyjä ei kuitenkaan pidä valmistella ennen kuin kuntien kannat kuntien omaan ja mm. erikoissairaanhoidosta vastaavan kuntayhtymän rooliin asiassa on selvitetty. Ammatillisen koulutuksen järjestämisessä edellytetään vähintään noin asukkaan väestöpohjaa. Tämä on johtanut Pieksämäen aloitteesta neuvotteluihin Mikkelin ja Pieksämäen kunnallisen ammatillisen koulutuksen siirtämisestä yhden ylläpitäjän alaisuuteen. Tavoitteena on uusi ylläpitäjäjärjestely, joka tulisi voimaan Yleissivistävässä opetuksessa Mikkelin seudulla selvitetään yhteisen opetuspalvelukeskuksen muodostamista. Selvityksiä on tehty ja tehdään myös teknisellä sekä kulttuuri- ja vapaaaikatoimen alueella. Rakennustarkastuksen osalta on kansallisella tasolla esitetty ylikunnallisten yksiköiden muodostamista. Kaupungin on perusteltua olla mukana näissä selvityksissä ja valmisteluissa. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen valmistelua jatketaan seudun ja yhteistyökuntien kunnanhallitusten puheenjohtajistojen yhteisessä neuvottelussa ja sen ohella kaupungin ja kuntien kahdenkeskisissä tapaamisissa. Seutuorganisaatio osallistuu valmisteluun, mutta sillä ei ole muodollista päätöksentekoroolia. Valmistelussa keskeisenä toimijana on puheenjohtajiston kokouksen linjausten mukaisesti seutuvaliokunta. Kaupunkiseutusuunnitelman valmistelua yhdessä Ristiinan ja Hirvensalmen kanssa on viety eteenpäin yhteisissä virkamiestapaamisissa. Käytännön selvitysvaiheesta on pyydetty konsulttitarjous, jonka pohjalta työ on tarkoitus käynnistää. Kunnanhallitus pitää tärkeänä, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen edellyttämää valmistelua viedään eteenpäin yhteisten ja kaikkien kuntien linjausten mukaisesti. Lain 7 mukaisen kaupunkiseudun yhteistyön asumisen, maankäytön ja liikenteen osalta Mikkelin, Hirvensalmen ja Ristiinan kesken että lain 10 mukaisen kunnan selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman osalta palveluiden osalta seudullisesti, jossa mukana voi olla myös seudun ulkopuolisia kuntia.

10 Kunnanhallitus Hirvensalmen kunta ei näe tarpeellisena, että kuntarakennekeskustelu olisi syytä tässä vaiheessa nostaa esille, ellei jokin kunta sitä itse halua. Hirvensalmen kunnan strategia on palveluiden järjestäminen ostopalveluin eri toimijoilta. Kunta korostaa, että palveluiden kehittäminen tilaaja-tuottaja mallin suuntaiseksi on välttämätöntä. Palveluiden tuottamisessa voidaan tarpeen ja tarkoituksenmukaisuus huomioon ottaen isäntäkunta, kuntayhtymä tai yhteistoimintamalleja. Perusterveydenhuollossa ja siihen liittyvissä sosiaalitoimen tehtävissä sekä erikoissairaanhoidossa Hirvensalmen kunta pitää tavoiteltavana kaikkien seudun kuntien yhteisen yhteistoiminta-alueen muodostamista, jossa keskeisenä toimijana voisi toimia myös sairaanhoitopiiri. Hirvensalmen kunta pitää mahdollisena, että seudulle syntyy kuntayhtymäsairaanhoitopiiri (tai isäntämalli, jossa isäntänä sairaanhoitopiiri), jonka palveluja voidaan entistä enemmän ulottaa perusterveydenhuollon ja siihen liittyvien sosiaalipalveluiden suuntaan. Tällöin on mahdollista tarkastella koko hoitoketjua yhtenä kokonaisuutena. Kunta pitää tärkeänä, että seudulla säilyvät ja kehittyvät erikoissairaanhoidon palvelut. Kunta odottaa, että seudullinen opetuspalvelukeskus saadaan etenemään alkuperäisessä aikataulussaan ja se voisi aloittaa Yhteistoiminta-alueiden päätöksenteossa kunta pitää tärkeänä, että tasapuolisuus otetaan huomioon tasaedustusta soveltamalla. Päätös Hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kunta osallistuu asumiseen, liikenteeseen ja maankäyttöön liittyvään Mikkelin, Hirvensalmen ja Ristiinan yhteiseen konsulttiselvitykseen. Kunnan kustannukset saavat olla enintään euroa. Khall. 164 Hirvensalmen kunnan edustajat ovat olleet mukana puitelain mukaisessa kaupunkiseutusuunnitelman ja toimeenpanosuunnitelman laadintatyössä. Kaupunkiseutusuunnitelman laatimisessa on päädytty siihen, että maankäyttöä, liikennettä ja asumista katsotaan kolmen kunnan kesken, palvelutuotantoa laajemmin. Siksi kaupunkiseutusuunnitelman valmistelussa on laadittu yhteinen konsulttiselvitys asumiseen, liikenteeseen ja maankäyttöön liittyen Mikkelin, Hirvensalmen ja Ristiinan kuntien osalta.

11 Kunnanhallitus Kuntien yhteinen suunnitelma valmistuu elokuussa. WSP Finland Oy:n koordinoiman Mikkelin seudun maankäytön ja liikenteen vetovoimatekijöitä selvitystyötä esitellään kunnanvaltuuston kokouksessa Toimeenpanosuunnitelmaksi kunnassa on laadittu liitteenä 2 oleva luonnos aiemmin hyväksyttyjen periaatteiden mukaan. Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeiset tiedot on toimitettava valtioneuvostolle viimeistään Tiedot toimitetaan valtioneuvostolle tällä sähköisellä lomakkeella. Hirvensalmen kunnan luonnokset vastauksiksi liitteenä 3. Kj. Päätös Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan toimeenpanosuunnitelman sekä luonnokset kunnan vastauksiksi valtioneuvostolle toimitettaviin lomakkeisiin sekä esittää niitä valtuuston hyväksyttäviksi. Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se antaa kunnanhallitukselle oikeuden tehdä valtioneuvostolle meneviin lomakkeisiin täsmennyksiä ja tarkennuksia. Hyväksyttiin.

12 Kunnanhallitus MAARIT HONKASEN VALTUUSTOALOITE KOSKIEN MUSEOISÄNTÄPASSEJA Sivistysltk Kunnanvaltuutettu Maarit Honkanen on kunnanvaltuuston kokouksessa esittänyt aloitteen, että sivistystoimi valmistelisi museoisäntäpasseja. Aloitteen mukaan museoisäntäpassin voisi lunastaa noin yhden sisäänpääsyn hinnalla (esim. 5 euroa) Hirvensalmen kunnan työntekijä tai luottamushenkilö. Passitulot tuloutettaisiin museoiden pääsylipputuloihin. Museoisäntäpassi oikeuttaisi vapaaseen sisäänpääsyyn Hirvensalmen museoihin (Kotiseutumuseo, Tupa ja Lepola), mikäli mukana olisi vähintään yksi maksava asiakas. Museoisäntäpassin ahkera käyttäminen lisäisi aloitteen mukaan museoiden kävijämääriä ja pääsylipputuloja. Aloitteentekijä toivoo, että passi voitaisiin ottaa käyttöön jo kesällä Hirvensalmen kunta ylläpitämiä museoita ovat Lepola ja Tupa, jotka ovat avoinna kesäaikaan. Hirvensalmi Seura vastaa kotiseutumuseosta. Sivistyslautakunta voi siten ottaa kantaa vain Lepolan ja Tuvan osalta aloitteeseen. Lautakunnassa on keskusteltu museoiden kävijämäärästä. Lepolan ja Tuvan kävijämäärät olivat vuonna 2005 yhteensä 1978 henkeä ja vuonna 2006 yhteensä Lautakunta on esittänyt huolensa kävijämäärän laskuun ja pohtinut myös kehittämistoimia kävijämäärän lisäämiseksi. Aloitteen tekijän esitys olisi omiaan lisäämään kävijöitä, eivätkä sen kustannusvaikutukset ole merkittäviä. Hj. Sivistyslautakunta pitää Maarit Honkasen esittämää museoisäntäpassialoitetta hyvänä. Kunnan hallinnoimissa museoissa Lepola ja Tupa, isännöintipassi voidaan ottaa kokeiluluontoisesti käyttöön kesälle Museoisäntäpassiin ovat oikeutettuja kunnan kaikki luottamushenkilöt sekä työntekijät. He voivat lunastaa passin maksutta kunnanviraston neuvonnasta. Passi oikeuttaa sisäänpääsyyn Lepolaan ja Tupaan rajattomasti museoiden aukioloaikana. Passi on henkilökohtainen. Museoisäntäkokeilun jatkosta päätetään viimeistään keväällä Päätös Hyväksyttiin.

13 Kunnanhallitus Khall. 165 Kj. Kunnanhallitus merkitsee sivistyslautakunnan päätöksen tietoonsa ja esittää kunnanvaltuustolle, että Maarit Honkasen valtuustoaloite on loppuun käsitelty. Päätös Hyväksyttiin.

14 Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITE/VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON PERUSTAMINEN PTLTK Vanhusneuvoston perustamisesta on tehty valtuustoaloite Kevään aikana on vanhusten palvelurakenneuudistushankkeen yhteydessä käyty neuvotteluja ikäihmisiä edustavien järjestöjen kanssa vanhusneuvoston perustamiseksi kunnassa. Lähtökohtana on ollut se, että neuvosto olisi kunnasta riippumaton yhteistyöelin, jossa kuitenkin olisi kunnan edustus. Keskusteluissa on kuitenkin todettu, että koska erillistä vammaisneuvostoa ei Hirvensalmen kokoiseen kuntaan ole mahdollista perustaa, niin käytännössä toimiva ratkaisu on yhdistetyn vanhus- ja vammaisneuvostotoiminnan käynnistäminen. Syksyn aikana järjestöt ovat käyneet neuvotteluja vanhusneuvoston rakenteesta ja toiminnallisesta sisällöstä. Vanhus- ja vammaisneuvostossa edustettuina ovat Mlin seudun selkäyhdistys, Eläkeliitto, Eläkkeensaajat ry, Hirvensalmen sydänkerho, veteraanijärjestöt sekä Mikkelin seudun kehitysvammaisten tuki ry. Valtuustoaloite sekä vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasääntö esityslistan liitteenä 6 ja 7. Ptj Lautakunta merkitsee tiedokseen vanhus- ja vammaisneuvosto perustamisen sekä neuvoston toimintasäännön. Valtuustoaloitteen mukaisesti kuntaan on syntynyt vanhus- ja vammaisneuvosto Vanhustyön edustajaksi nimetään neuvostoon hankevastaava Merja Kämppi sekä varalle vanhustyön johtaja. Lautakunta päättää omasta edustajastaan neuvostossa Lisäksi lautakunta päättää, että neuvoston toimintaa voidaan tarvittaessa tukea. Erillistä määrärahaa toimintaan ei kuitenkaan ole. Päätös Hyväksyttiin. Lautakunta päätti nimetä lautakunnan edustajaksi Markku Siiriäisen sekä varalle Risto Rantalaisen

15 Kunnanhallitus Khall. 166 Kj. Kunnanhallitus merkitsee perusturvalautakunnan päätöksen tietoonsa ja esittää kunnanvaltuustolle, että Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite koskien vanhusneuvoston perustamista on loppuun käsitelty. Päätös Hyväksyttiin.

16 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN/ ITÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN SIVISTYSOSASTON MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA Khall. 167 Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto pyytää kunnan lausuntoa/kommentteja valmistelemastaan maahanmuuttopoliittisesta ohjelmasta. Ohjelman laatiminen perustuu mm. Hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman periaatteisiin, maahanmuuttoa ja kotoutumista edistäviin uusiin lakeihin sekä opetushallinnon asiakirjoihin, jotka ovat keskeisessä asemassa sivistysosaston valmistelemassa ohjelmassa. Lausuntopyynnöillä halutaan mm. selkeyttää ohjelmassa esille tuotuja yhteistyö-, vastuu- ja kehittämistarpeita. Vastaukset pyydetään toimittamaan sähköpostilla mennessä. Kj. Päätös Hirvensalmen kunta pitää esitettyjä kehittämistoimia tarpeellisina ja pitää tärkeänä, että koordinaatio maahanmuuttajiin liittyvissä asioissa saadaan toimivaksi päällekkäisyyksiä välttäen. Hyväksyttiin.

17 Kunnanhallitus VAAKUNAN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN / MISET OY Khall 168 Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy anoo päivätyllä sähköpostilla kunnanhallitukselta lupaa käyttää Hirvensalmen kunnan vaakunaa yhtiön internet-sivustolla. KuntaL 6 :n 2 mom. mukaan kunnanvaakunan käyttöä valvoo kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen. Kj Päätös Kunnanhallitus myöntää luvan vaakunan käyttämiseen anomuksen mukaisesti. Hyväksyttiin.

18 Kunnanhallitus ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN Khall Etuostolain mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kun- 169 nassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta ei ole, jos 1) kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät 5000 neliömetriä tai sitä vähemmän; 2) ostajana on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren 2 ja 4 luvun säännösten mukaan voisi periä myyjän taikka tällaisen henkilön puoliso; 3) ostajana tai myyjänä on valtio tai sen laitos; 4) myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla. Lain 21 :n mukaan päätöksen asiassa tekee kunnanhallitus, jollei se ole siirtänyt päätösvaltaa viranhaltijan tehtäväksi. Kiinteistönomistajan kirjallisesta pyynnöstä, jossa on selvitettävä kaupan kohde, kauppahinta ja muut kauppaehdot sekä kiinteistön omistajan osoite, kunta voi etukäteen ilmoittaa, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos kiinteistö kahden vuoden kuluessa kunnan päätöksestä myydään ilmoitetuilla ehdoilla. Mikäli kunta on päättänyt käyttää etuosto-oikeutta, päätöksestä voi valittaa lääninoikeuteen. Mikäli etuosto-oikeutta ei käytetä, päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Hirvensalmella etuosto-oikeuden käyttämistä koskevat päätökset tekee kunnanhallitus. Kunnalle on toimitettu seuraavat kiinteistönluovutusilmoitukset: 1. Aili Honkanen ym/pirjo Paldanius ja Seppo Eronen. 2. Riku ja Esko Ruhanen/Timo ja Marja-Liisa Laurila 3. Markku ja Tarja Tiilikainen/Terho Tiilikainen 4. Timo Ripatti/Leena ja Vesa Salonen 5. Anssi ja Mervi Kantonen/Jouko ja Marja-Leena Peltola 6. Leo Hindström/Seppo ja Anne Kiiski. Kj Päätös Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeuttaan yllä mainituissa kiinteistökaupoissa. Hyväksyttiin.

19 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion- 168 viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: 1. Valtiokonttorin päätös sotilasvamma- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kustannusten korvaamisesta v Korvaus Hirvensalmen kunnalle , TE keskuksen tiedote huhtikuun työllisyystilanteesta. 3. Uudenmaan veroviraston tilitystulosteet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje harmaan talouden torjuntaa koskevasta suosituksesta. Etelä-Savon koulutuksen ky:n 5. hallituksen pöytäkirja hallituksen pöytäkirjaote Etelä-Savon koulutuksen ky:n ja Keski-Savon oppimieskeskuksen ky:n ylläpitämän ammatillisen koulutuksen fuusiota. 7. Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallituksen pöytäkirja Mikkelin kaupungin 8. hallituksen pöytäkirjaote koskien sopimusten Hirvensalmen vuodeosaston lopettamiseen liittyviä henkilöstösiirtoja. 9. valtuuston pöytäkirjaote koskien Pertunmaan kunnan esitystä kuntaliitoksen esiselvityksen käynnistämistä. 10. Teknisen lautakunnan pöytäkirja Tarkastuslautakunnan 11. pöytäkirja tilintarkastajan raportti. 13. Tuija ja Markku Pyyppösen kirje kunnanhallitukselle/kunnanjohtajalle Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. Päätös Hyväksyttiin.

20 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT Khall 169 Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja kertoi seuraavista asioista: 1. Mikkelin kaupungin esitys Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymän osuuksien ostosta. Mikkeli on tarjoutunut ostamaan muut jäsenkuntien peruspääomaosuudet Etelä- Savon koulutuksen kuntayhtymästä hinnalla, joka on 70 % peruspääoman täydestä määrästä. Annettiin kunnanjohtajalle valtuudet neuvotella mahdollisesta kauppahinnasta, jonka pohjana on peruspääoma ja eläkevastuut sekä omaisuuden käypä arvo. 2. Merkittiin tiedoksi vuokrien maksuun liittyvä perintätilanne. 3. Jari Tuohimaa on kiinnostunut ostamaan kunnalta vuokraamansa hallin maapohjineen. Kunnanjohtaja neuvottelee kaupanehdot. 4. Seppo Nuutila on kiinnostunut ostamaan Asunto Oy Hirvensalmen Itäkaari 10 omistaman tontin, joka muodostuu tiloista 7:277 ja 6:65. Tontti voidaan myydä kokouksessa keskusteltuun hintaan. 5. Perusturvajohtaja Timo Talo on valittu Ristiinan kunnan hallintojohtajaksi. Mikäli hän irtisanoutuu perusturvajohtajan virasta, voidaan virka laittaa haettavaksi kunnanjohtajan toimesta.

21 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimuksen tekeminen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea muutosta Hirvensalmen kunnanhallitukselta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: Päätöksestä, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella ei saa kuntalain 89 :n mukaan valittaa. Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän päivän jälkeen. Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan: HIRVENSALMEN KUNNANHALLITUS Keskustie HIRVENSALMI Aukioloaika

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus 379. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen

Kunnanhallitus 379. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen Kunnanhallitus 11.12.2006 379 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 379 Aika: 11.12.2006 klo 15.00-16.34 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Pentti Pylkkänen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.2.2008 49

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.2.2008 49 Kunnanhallitus 18.2.2008 49 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 38 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 39 Työjärjestyksen hyväksyminen 40 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.11.2006

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.11.2006 Kunnanhallitus 30.10.2006 343 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 235 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 236 Työjärjestyksen hyväksyminen 237 Vuoden

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008 Kunnanhallitus 5.5.2008 149 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 113 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 114 Työjärjestyksen hyväksyminen 115 Eron myöntäminen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 9.10.2007

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 9.10.2007 Kunnanhallitus 1.10.2007 332 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 228 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 229 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 230 Työjärjestyksen hyväksyminen 231 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 15.1.2007 1

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 15.1.2007 1 Kunnanhallitus 15.1.2007 1 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389 Kunnanhallitus 26.11.2007 389 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 270 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 271 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 272 Työjärjestyksen hyväksyminen 273 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 16.11.2011 67

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 16.11.2011 67 Sivistyslautakunta 16.11.2011 67 Aika: 16.11.2011 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 47 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 142. Aika: 10.4.2006 klo 15.00-15.53. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen

Kunnanhallitus 142. Aika: 10.4.2006 klo 15.00-15.53. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 142 Aika: 10.4.2006 klo 15.00-15.53 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen, Pentti Pylkkänen Outi Kiesilä Eija Karjalainen

Lisätiedot

Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen

Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen Kunnanhallitus 14.5.2007 164 Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Outi Kiesilä Hannu Ripatti Eija Karjalainen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.6.2009 186

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.6.2009 186 Kunnanhallitus 29.6.2009 186 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 144 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 146 Työjärjestyksen hyväksyminen 147 Urmaslahden

Lisätiedot

SEUDULLINEN OPETUSPALVELUKESKUS HANKKEEN RAPORTTI 2011

SEUDULLINEN OPETUSPALVELUKESKUS HANKKEEN RAPORTTI 2011 SEUDULLINEN OPETUSPALVELUKESKUS HANKKEEN RAPORTTI 2011 Seudullisen opetustoimen käynnistäminen Mikkelin seudulla Selvitysmies rehtori Kimmo Tanttu 1 SISÄLLYS 2 1. TIIVISTELMÄ 2. PROSESSI 3. SEUDULLINEN

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 102 Työjärjestyksen hyväksyminen 103 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 126 Työjärjestyksen hyväksyminen 127 Vuokrasopimuksen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008 Kunnanhallitus 8.12.2008 399 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 286 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 287 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 288 Työjärjestyksen hyväksyminen 289 Savon

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 21 Työjärjestyksen hyväksyminen 22 Kiinteistö

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 30.3.2009 122

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 30.3.2009 122 Kunnanhallitus 30.3.2009 122 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 86 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 87 Työjärjestyksen hyväksyminen 88 Vuoden 2008

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 116 Työjärjestyksen hyväksyminen 117 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.30 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 62 Työjärjestyksen hyväksyminen 63 Eron myöntäminen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 4.2.2013 1

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 4.2.2013 1 Kunnanhallitus 4.2.2013 1 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 15/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.8.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat:

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat: HAILUODON KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009 Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 vaali

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 6.7.2010

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 6.7.2010 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 103 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 104 Työjärjestyksen hyväksyminen 105 Kauppakirjan hyväksyminen/satu Landen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 9.9.2013 171

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 9.9.2013 171 Kunnanhallitus 9.9.2013 171 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 131 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 132 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 133 Työjärjestyksen hyväksyminen 134 Ostotarjous

Lisätiedot