LAUSUNTO 1 (15) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO 1 (15) 31.05.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ. kirjaamo.ym@ymparisto.fi maarit.haakana@ymparisto.fi riitta.kimari@ymparisto.fi"

Transkriptio

1 LAUSUNTO 1 (15) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lausuntopyyntö YM2/600/2012 LAUSUNTO LUONNOKSISTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAEIKSI RAKENNUKSEN ENERGIATODISTUKSESTA JA RAKENNUKSEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN KYLMÄLAITTEIDEN ENERGIATEHOKKUUDEN TARKASTAMISESTA ANNETUN LAIN KUMOAMISESTA SEKÄ LUONNOKSIKSI ESITYKSEEN LIITTYVIKSI ASETUKSIKSI Lausunnonantajasta Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kokoaa yhteen kiinteistöjen ja infrastruktuurin omistaja-, rakennuttaja-, käyttäjä-, sijoittaja- ja palveluntuottajaorganisaatiot. RAKLI toimii kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttajana, kehittäjänä, ammattilaisten verkottajana sekä tiedon tuottajana. RAKLI on määritellyt energiatehokkuuden parantamisen ja päästöjen vähentämisen itselleen strategisesti keskeiseksi asiaksi. RAKLI jäsenineen ja yhteistyötahoineen on jo pitkään tehnyt systemaattista työtä energiatehokkuuden paranemiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Se näkyy käytännössä vahvana motivaationa, tavoitteellisena toimintana ja uusina sopimusmalleina sekä mikä tärkeintä merkittävinä käytännön tuloksina. Yleiset kommentit Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto meille tärkeästä asiasta. Energiatodistussäädösten uudistaminen saattaa vaikuttaa yksinkertaiselta ja suhteellisen pieneltä asialta, mutta se onkin osoittautunut huomattavasti ennakoimaamme monitahoisemmaksi ja vaikeammaksi. Energiatodistussäädösten uusiminen koskettaa käytännössä lähes kaikkia kansalaisia ja valtaosaa rakennetusta ympäristöstä. RAKLI jäsenineen on sitoutunut auttamaan hyvien säädösten viimeistelyssä ja viemään niitä aikanaan tehokkaasti käytäntöön.

2 LAUSUNTO 2 (15) Olemme iloksemme havainneet, että nykyisillä energiatodistuksia koskevilla säännöksillä on ollut merkittävä positiivinen vaikutus olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen ja energiankulutuksen vähentämiseen. Tämä on yleiseen käyttöön levinneiden kulutuspohjaisten energiatodistusten ansiota. Ne ovat yksinkertaisuudestaan huolimatta antaneet hyvän pohjan energiatehokkuuden arvioinnille, vertailulle ja parantamiselle. Merkittävään osaan rakennuskantaa on tehty energianäkökulman sisältäviä katselmuksia, tarkastuksia ja korjaus-, uudistamis- sekä ylläpitosuunnitelmia tai ne ovat ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa solmittujen energiatehokkuussopimusten ja niihin liittyvien useiden toimenpideohjelmien piirissä. Osa toimijoista on jo ottanut ympäristöjohtamis- ja raportointijärjestelmät käyttöönsä. Nyt lausunnolla olevien luonnosten pohjalta asetettavilla vaatimuksilla on merkittävät ja kauaskantoiset vaikutukset. Olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen, korjaaminen ja ajanmukaistaminen on valtava haaste, johon on kyettävä vastaamaan käytettävissä olevien rajallisten resurssien puitteissa ja niin, että pystytään hillitsemään asumiskustannusten kasvua ja turvaamaan terveellinen rakennettu ympäristö. Tämä on vaativa tehtävä kasvavien korjaustarpeiden ja velan sekä kasvavien ylläpitokustannusten puristuksessa, kun tulot samaan aikaan putoavat kasvavalla osalla väestöä eläköitymisen myötä. Taloudellista mittakaavaa voi hahmotella esimerkiksi seuraavasti. Energiatodistussäädösten tavoitteena on luoda entistä parempi pohja energiatehokkuuden parantamiselle. Olemassa oleva rakennuskanta käsittää noin 1,5 miljoonaa rakennusta ilman maatalous- ja lomarakennuksia. Mikäli asetettaisiin tavoitteeksi saada säädösten mukaiset energiatodistukset pitkällä jänteellä kattamaan kaksi kolmasosaa rakennuskannasta tarkoittaisi se miljoonaa rakennusta. Luonnostellun todistusmenettelyn kustannusten voidaan arvioida olevan keskimäärin suuruusluokkaa 1000 rakennusta kohti. Tämä johtaisi siihen, että todistusmenettelyn kustannukset ylittäisivät 1000 miljoonaa euroa, kun todistusmenettely kattaisi 70 % rakennuksista. Ja tällä saataisiin vasta todistukset. Niiden tekemiseen käytetyt resurssit ja rahat olisivat poissa aidosta energiatehokkuuden ja rakennetun ympäristön parantamisesta.

3 LAUSUNTO 3 (15) Todistuskohtaiset kustannukset saattavat hyvinkin nousta edellä esitettyä korkeammiksi, kun huomioidaan todistuksen laadituttajan kaikki kustannukset, todistuksen hankintamenettely, tietojen hankinta ja toimittaminen, todistuksen hyödyntäminen, viestintä, matkakustannukset, todistuksen laatijan kustannukset, arkistointikustannukset ja muiden toimijoiden kustannukset sekä rekisterijärjestelmän hyödyntämisen kustannukset. Olemassa olevien rakennusten todistuskohtaiset kustannukset olisi painettavissa murto-osaan tästä mikäli olemassa olevien rakennusten todistuksia voisi edelleen laatia kulutustietojen pohjalta. Kokemuksen mukaan kulutuspohjaiset todistukset vaikuttavat kaikkein tehokkaimmin olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Kulutuspohjaisista todistuksista on helppo tehdä yksinkertaisia ja helposti ymmärrettäviä ja sen myötä yleisesti hyväksyttyjä ja hyödynnettyjä. Energiatehokkuudesta kiinnostuneille kuluttajille voitaisiin tarjota yksinkertaista mahdollisuutta tuottaa epävirallisia todistuksia omaan käyttöönsä. Ajantasaisia kulutuspohjaisia todistuksia toimenpidesuosituksineen voisivat jatkossa tarjota vaikka älykkäitä mittareita hyödyntävät energiantoimittajat laskujensa yhteydessä. Lisäkustannukset jäisivät silloin todella marginaalisiksi. Olisi tärkeää jättää säädöksiin sijaa ennakoidulle kehitykselle ja innovaatioille. Näkemyksemme mukaan nyt ehdotetuista energiatodistuksia koskevista säädöksistä olisi saatavissa hyvät ja käytännön kannalta toimivat sekä yleisesti hyväksyttävät lisäämällä sinne olemassa olevien rakennusten osalta kulutustietoihin pohjautuva todistusvaihtoehto. Lisäykset ovat käsityksemme mukaan tehtävissä varsin nopeasti ja helposti voimassa olevien energiatodistuksia koskevien säädösten ja niiden soveltamisesta saatujen kokemusten pohjalta. Kaikkein onnettominta olisi tietysti se, että nykytodistusjärjestelmän parhaiten toimivalta ja hyödylliseksi osoittautuneelta osalta pudotettaisiin äkillisesti pohja pois. Energiatodistuksen laatijalta ei tulisi edellyttää kohteessa käyntiä mikäli käynnistä ei ole odotettavissa oleellista lisäarvoa. Kohteessa käynnistä olisi tarpeen sopia ja perustella se toimeksiannon yhteydessä. Tarpeelliset tiedot, kuten esimerkiksi pinta-ala, käyttötarkoitus, sijainti, rakentamis-/peruskorjausvuosi, käytetyt energiamuodot ja määrät ovat pääsääntöisesti saatavissa ilman ko h- teessa käyntiä. Energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä kannattaa tarkastella

4 LAUSUNTO 4 (15) silloin, kun ammattilaiset havainnoivat tai katselmoivat rakennusta esimerkiksi myyjän ja ostajan sopiman asuntokaupan kuntotarkastuksen johdosta. Energiatodistusten laatijoiden pätevyyttä ja toiminnan edellytyksiä koskevat vaatimukset on tarpeen määritellä erikseen pien-, -rivi- ja ketjutaloille; asuinrakennuksille ja muille ei jäähdytetyille rakennuksille ja kolmantena kaikille rakennuksille jäähdytetyt rakennukset mukaan lukien. Viimemainittuja on todistusmenettelyn piiriin tulossa noin 1-2 % rakennuskannasta. Rakennushankkeiden yhteydessä laadittavat energiatodistukset pitäisi voida laatia osana hankeprosessia ja siitä vastaavien toimesta. Rakennuslupavaiheessa ei ole perusteltua edellyttää energiatodistusta. Todistuksen tietosisältöön ja laatijan pätevyyteen, yleisiin toimintaedellytyksiin sekä arkistointiin esitetyt säädökset heikentäisivät merkittävästi markkinoiden ja kilpailun toimivuutta. Lausunnossamme esitetyt lisäykset ja muutokset poistaisivat suurimmat ongelmat. Todistuksen laatimisen pitäisi olla tehtävissä olemassa olevien tai ainakin helposti hankittavien tietojen pohjalta. Arkistointia koskevat vaatimukset on asetettava tarkoituksenmukaiselle tasolle. Energiatodistusjärjestelmän tulisi pystyä palvelemaan tehokkaasti kaikkia pientalon omistajista, vuokralaisista, vuokranantajista aina tietomallinnettuihin huippurakennuksiin, jotka ovat ammattilaisten hallinnassa. Yksityiskohtaiset kommentit energiatodistuksia koskeviin luonnoksiin HE 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Tämän lain tarkoituksena on edistää rakennusten energiatehokkuutta sekä edistää uusiutuvan energian käyttöä rakennuksissa käytettävän energian lähteenä. Luonnoksessa lain tarkoitus on esitetty hyvin. Meidän mielestämme olisi tärkeää, että kaikissa muissakin pykälissä ja lakiin liittyvissä asetuksissa tässä 1 tavoite olisi päällimmäisenä.

5 LAUSUNTO 5 (15) HE 2 Vastuu velvollisuuksista Tämän pykälän osalta olisi syytä huomioida lukuisat erilaiset hallintaan ja ylläpitoon liittyvät vuokra-, ylläpito- ja elinkaarisopimukset. Rakennuksen lisäksi sopimuksissa määritellyt vastuut jakautuvat usein rakennusten osien ja rakennusosienkin mukaan. Tämä tulisi huomioida tässä kohdassa. Sopimuksissa saattaa myös olla rajoituksia sille, mitä kukin saa tehdä, tai jopa, että jotkut asiat on sopimuksen jälkeen palautettava alkuperäisen tilanteen mukaisiksi. HE 4 Energiatodistuksen kohde Rakennuksen energiatodistus laaditaan rakennukselle. Rakennukseen rinnastetaan sellainen rakennusryhmä, jonka rakennukset ovat jollain rakennusosalla toisissaan kiinni. Rakennusryhmä on mielestämme varsin hyvin määritelty käytännön tarpeiden kannalta, kun huomioidaan rakennusten energiatehokkuusdirektiivin määritelmä rakennusosalle: rakennusosalla tarkoitetaan rakennuksen teknistä järjestelmää tai rakennuksen vaipan osaa; HE 5 Uudisrakennuksen energiatodistus Energiatodistuksen laatimista ei ole syytä edellyttää rakennuslupavaiheessa. Tulisi riittää, että osoitetaan vaatimustenmukaisuus. HE 6 Energiatodistus myynti- ja vuokraustilanteissa Luonnosten mukaisen energiatodistuksen laatimista ei ole mahdollista yhdistää perustelutekstissä esitetyllä tavalla asuntokaupan kuntotarkastukseen koska todistuksen energiatehokkuutta kuvaava tunnus tarvitaan myynti- ja vuokrausilmoituksiin ja asuntokaupan kuntotarkastuksen teettämisestä olisi myyjän ja ostajan sovittava yhdessä. Lausunnossa ehdottamillamme muutoksilla voitaisiin pitkälti ratkaista tähänkin asiaan liittyvät ongelmat. HE 8 Energiatodistuksen voimassaolo Lausunnossamme ehdotettujen kulutustietopohjaisten todistusten voimassaolo voisi olla voimassaolevan lain mukainen yksi vuosi.

6 LAUSUNTO 6 (15) HE 9 Energiatodistuksen sisältämät tiedot Sana laskennallinen tulisi jättää pois 9 jotta voitaisiin laatia lausunnossamme ehdotettuja laskennallisia ja kulutuspohjaisia todistuksia. Tai sitten käyttää ilmaisuja laskennallinen kulutus ja/tai kulutus. Energiatodistuksen malli kannattaisi kehittää sellaiseksi, että sitä voitaisiin hyödyntää laadittaessa energiatodistuksia rakennushankkeissa sekä olemassa oleville rakennuksille niin suunnitelmien, perustietojen kuin kulutustietojenkin po h- jalta. Energiatodistuksen kansi olisi hyvä kehittää sellaiseksi, että siitä löytyisivät kaikki keskeiset asiat ja toisaalta näkisi helposti mihin todistus pohjautuu. Liitteessä on havainnollistettu energiatodistusten vaihtoehtoisia malleja. HE 10 Energiamäärien määrittäminen Uusille rakennuksille on luonnollista laatia teoreettisen laskentaan perustuvia energiatodistuksia. Laskennalliset energiatehokkuusluvut ja luokat, eivät ehdotuksen mukaisina pysty antamaan todellisuutta vastaavaa kuvaa energiatehokkuudesta tai energiankulutuksesta. Niillä ei ole ainakaan toistaiseksi edes tilastollista yhteyttä käytännön energiatehokkuuteen. Olemassa oleville rakennuksille energiatodistukset tulisi voida laatia todistuksen hankkimisesta vastaavan tarpeiden mukaan suunnitelmiin ja/tai perustietoihin pohjautuvina laskennallisina ja/tai kulutukseen perustuvina. Säädösten edellyttämiä olemassa olevien rakennusten energiatodistuksia voidaan nykyisin laatia vaihtoehtoisesti laskennallisina tai mitattuun kulutustietoon pohjautuvina. Laadinta perustuu nykyisin pääsääntöisesti kulutustietoihin. Perustietoihin pohjautuva yksinkertainen energiatodistusmenettely mahdollistaisi laskennallisten energiatodistusten kattavan ja viiveettömän hyödyntämisen kohtuullisin kustannuksin. Kohdekohtaisesti pystyttäisiin kuvaamaan energiatehokkuutta ja antamaan käyttökelpoisia energiatehokkuuden parantamissuosituksia. Perustietoihin pohjautuva energiatodistusjärjestelmä pystyisi tuottamaan hyödyllistä tilasto-, seuranta-, vertailu- ja vaikuttavuustietoa. Kulutustietopohjaisten energiatodistusten käyttöönotto onkin edistänyt merkittävästi olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuden parantamista, koska se on kiinnittänyt huomion juuri kulutukseen. Kulutuspohjaiset todistukset ovat helposti ymmärrettäviä, niiden laatiminen on tehokasta ja ne on helppo kytkeä toimintaan sekä raportointiin. Ne ruokkivat aitoja tuottavuusinnovaatioita

7 LAUSUNTO 7 (15) (päinvastoin kuin nyt esityksessä ainoaksi vaihtoehdoksi esitetyt laskennalliset todistukset, jotka perustuvat osin suunnitelmiin ja merkittävin osin standardo i- tuun taulukkotietoon). Kulutustietopohjaiset energiatodistukset ovat laajassa käytössä RAKLIn jäsenkunnassa. Niiden avulla on saavutettu erinomaisia tuloksia energiatehokkuuden parantamisessa. Liitteessä on esitetty arvioita suunnitelmatietoihin, perustietoihin ja kulutustietoihin perustuvista todistuksista. Suositusten laatimisen osalta tulisi huomioida valmisteilla olevat korjausrakentamisen energiamääräykset. Ne tulevat energiatehokkuuden näkökulmasta o h- jaamaan vahvasti tulevia korjaus- ja muutostoimenpiteitä. Suositusten laatimisen osalta tulee huomioida aiemmin tehdyt rakennusta koskevat toimenpide- ja korjaussuunnitelmat, korjaustarveselvitykset sekä katselmukset ja arvioinnit. Ei ole mielekästä tehdä samoja asioita moneen kertaan. Todistukseen voisi päällekkäisyyksien välttämiseksi harkita sisällytettäväksi maininnan niiden olemassa olosta. HE 11 Rakennuksen ominaisuuksien selvittäminen Kohteen havainnointia paikan päällä tulisi edellyttää vain niissä tapauksissa, kun sen voidaan odottaa tuottavan oleellista hyötyä. Kaupallisesti toimivan energiatodistuksen laatijan olisi ilmoitettava energiatodistuksen tilaajalle mitä tietoja tai asiakirjoja todistuksen laatija tarvitsee ennen kuin sopimus energiatodistuksen laatimisesta tehdään. Ympäristöministeriön asetusluonnos (3 ) edellyttää lisäksi seuraavaa: Energiansäästösuosituksia varten tulee arvioida rakennusosien ja teknisten järjestelmien energiatekninen kunto sekä selvittää sellaiset energiansäästömahdollisuudet, joiden avulla rakennuksen tai rakennuksen osan energiatehokkuutta vo i- daan parantaa kustannustehokkaasti ja huonontamatta sisäilman laatua. Energiansäästösuositusten tulee sisältää arvio energiansäästön määrästä ja vaikutuksesta E-lukuun sekä arvio energiansäästösuosituksen takaisinmaksuajasta. Arviointi on kohdistettava seuraaviin rakennusosiin ja teknisiin järjestelmiin: Rakenteet kuten ulkoseinät, ulko-ovet ja ikkunat, yläpohja, alapohja; Lämmitysjärjestelmä; Käyttövesijärjestelmä;

8 LAUSUNTO 8 (15) Ilmanvaihto-/ilmastointijärjestelmä; Valaistus; Jäähdytysjärjestelmä; Sähköiset erillislämmitykset; sekä Muut järjestelmät, joilla on vaikutusta rakennuksen energiatehokkuuteen. Asetusehdotus tarkoittaisi käytännössä sitä, että energiatodistuksen pohjaksi tarvittaisiin rakennuksen energiakatselmus sen sijaan, että tehtäisiin lakiehdotuksessa esitetty silmämääräinen havainnointi. Ei ole perusteltua kytkeä näin raskasta menettelyä energiatodistuksen laadintaan. Aiemmin tehtyjä toimenpiteitä ei luonnollisestikaan tule tehdä uudestaan energiatodistuksen laatimiseksi.. HE 12 Energiatodistuksen laatijan pätevyys ja sekä HE 14 toiminnan harjoittamisen yleiset edellytykset Rakennushankkeen yhteydessä tuotettava energiatodistus olisi voitava tuottaa hankkeen organisaation toimesta vastaavasti kuin voimassa olevien säädö sten puitteissa. Hyväksyttäviin tutkintoihin tulisi lisätä arkkitehti-, kiinteistö-, toimitila- ja energia-alan ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkinnot. Kulutustietopohjaisia energiatodistuksia antavat nykyisin useimmiten kiinteistöistä vastaavat isännöitsijät tai eri nimikkeellä toimivat esim. tekniset isännöitsijät sekä erityisesti pätevöityneet erillisen energiatodistuksen antajat. Markkinat ovat toimineet varsin hyvin koska kiinteistöistä käytännössä vastaavat isännöitsijät ovat voineet antaa energiatodistuksen vastaavasti kuin asuntokauppojen kannalta merkittävän isännöitsijäntodistuksenkin (energiatodistus on voitu antaa erillisenä tai isännöitsijäntodistuksen osana). Lisäksi vaihtoehtona on ollut se, että joku kaupallisesti toimivista erillisen energiatodistuksen antajista antaa todistuksen. Nyt lausunnolla olevien ehdotusten mukaan voitaisiin jatkossa antaa vain erillisiä laskennallisia energiatodistuksia ja niitä voisivat antaa vain siihen erityisesti pätevöityneet ja rekisteröidyt energiatodistusten laatijat. Tämä koskisi myös uudisrakentamista. Uudisrakennusten osalta energiatodistuksia voivat nykyisten säädösten perusteella antaa niiden suunnittelusta vastaavat pääsuunnittelijat.

9 LAUSUNTO 9 (15) Rakennuskannasta valtaosa on asuinrakennuksia (pientaloja, rivitaloja ja kerrostaloja) sekä muita jäähdyttämättömiä rakennuksia. Iso osa alan toimijoista on pieniä, paikallisia ja/tai erikoistunut toimimaan esim. asuinpientalo - tai kerrostalokentässä. Esityksessä on esitetty vain yhtä yleistä pätevyyttä energiat o- distusten antajalle. Se johtaisi käytännössä siihen, että pientaloihin tai asuintaloihin erikoistuneilta toimijoilta edellytettäisiin sitä, että he hallitsisivat myös jäähdytettyjen rakennusten dynaamiseen mallintamiseen perustuvien energiatodistusten antamisen ja, että heidän käytössään olisi siihen tarvittavat ohjelmistot, laitteet ja arkistointiratkaisut. Tämä vääristäisi huomattavasti markkinoita koska käytännössä ainoastaan suurimmat asuntopuolen toimijat kannattaisi investoida osaamiseen, laitteisiin tai ohjelmistoihin, joita ei käytännössä kuitenkaan tarvitsisi. Säädöksissä tulisi mahdollistaa seuraavat rakennustyyppiriippuvaiset pätevö i- tymismahdollisuudet: pien-, rivi- ja ketjutalot; edellä mainitut ja asuinkerrostalot sekä muut ei jäähdytetyt rakennukset; edellä mainitut ja jäähdytetyt rakennukset. Saattaisi olla perusteltua mahdollistaa pätevöityminen pelkästään lausunnossamme esitettyjen perustietopohjaisten ja kulutustietopohjaisten todistusten laadintaan olemassa oleviin ei jäähdytettyihin rakennuksiin. Olisi luonnollisesti hyvä, jos todistuksia olisi helppoa ja edullista pitää ajantasaisina. Erityisesti kulutustietoja tulisi voida helposti päivittää. Toiminnan edellytyksiä koskevat vaatimukset tulee suhteuttaa pätevyyteen. HE 22 Todistuksen laatijan arkisto Arkistointia koskevat vaatimukset vaikuttavat vaikeasti täytettäviltä. Arkistointi on luonnoksessa asetettu pätevöityneen henkilön eikä yrityksen tai muun yhteisön vastuulle. On tarpeen miettiä ratkaisuja, jotka toimivat esimerkiksi työpaikkaa vaihdettaessa ja työsuhteen päättyessä. Kuka omistaa arkiston ja kellä on siihen käyttöoikeus. Miten ja kuka vastaa kustannuksista eri tilanteissa. Erityisesti digitaalisten mallien arkistointi 15 vuodeksi on todella haasteellista huom i- oiden ohjelmien ja muun tietotekniikan nopea kehittyminen. Laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain kumoamisesta

10 LAUSUNTO 10 (15) Kannatamme rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta koskevan lain kumoamista ja siirtymistä neuvontamenettelyn käyttöön. Lain kumoamista koskevia perusteluita olisi hyvä soveltaa myös energiatodistuksia koskevien säädösten valmisteluun Jatkotoimenpiteet Lausunnolla olleista energiatodistuksia koskevista säädöksistä olisi saatavissa hyvät ja käytännön kannalta toimivat sekä yleisesti hyväksyttävät lisäämällä sinne olemassa olevien rakennusten osalta kulutustietoihin pohjautuva todistus-vaihtoehto. Lisäykset ovat käsityksemme mukaan tehtävissä varsin nopeasti ja helposti voimassa olevien energiatodistuksia koskevien säädösten ja niiden soveltamisesta saatujen kokemusten pohjalta. RAKLI jäsenineen on sitoutunut auttamaan hyvien säädösten viimeistelyssä ja viemään niitä aikanaan tehokkaasti käytäntöön. Annamme mielellämme lisätietoa. Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Helena Kinnunen toimitusjohtaja Erkki Aalto kehitysjohtaja

11 LAUSUNTO 11 (15) LIITE: Rakennusten energiatodistukset Tavoitteena tulee olla se, että energiatodistukset palvelevat kustannustehokkaasti käytännön energiatehokkuuden parantamista ja, että ne koetaan tarkoituksenmukaisiksi. Uusien rakennusten energiatodistukset on laadittava suunnitelmatietojen pohjalta. Olemassa olevien rakennusten energiatodistukset olisi voitava laatia vaihtoehtoisesti suunnitelmatietojen tai perustietojen pohjalta. Energiatodistuksia olisi hyvä omistajien niin halutessa voida tehdä kulutustietietojen po h- jalta ja täydentää laskennallisia todistuksia kulutustietopohjaisella osuudella. Tämä voisi tarjota käyttökelpoisen kompromissin niille tahoille, jotka pitävät kulutuspohjaista todistusta ensisijaisena ja toimivimpana. Olisi hyvä, että energiatehokkuus voitaisiin esittää samassa todistusnäkymässä tilanteesta riippuen perustietoihin, suunnitelmatietoihin ja kulutustietoihin pohjautuen. Kulutustietoihin ja perustietoihin perustuvia epävirallisia todistuksia voisivat omistajat halutessaan tuottaa omaan käyttöönsä. Laskennallisen ja kulutuspohjaisen energiatehokkuuden kuvaamiseen voidaan käyttää energiamuotopainotettua E-lukua ja luokitusta. Energiatodistus olisi voitava vaihtoehtoisesti antaa yksittäisten rakennusten ohella rake n- nuskokonaisuudelle (yleensä kiinteistö): - kiinteistö on toiminnallinen kokonaisuus - lämpö-, vesi-, sähkö-, automaatio- tai valvontajärjestelmät palvelevat koko kiinteistöä - kustannukset (vastikkeet ja muut maksut) jyvitetään koko kiinteistölle - vuokraus ja kauppa koskevat yleensä huoneistoja tai kiinteistöjä vaan eivät yksittäisiä rakennuksia Kannattaisi harkita, että energiatodistusten tuottamista, kokoamista ja arkistointia varten kehitettäisiin internetissä toimiva palvelualusta, jonka avulla voisi hoitaa 1. energiatodistusten laadinnan, ylläpidon, näytön ja tulostuksen 2. arkistoinnin ja tilastotiedon tuottamisen 3. mahdolliset kytkennät energiatodistusrekisteriin (ja rakennus- sekä huoneistorekisteriin) Tämä edistäisi merkittävästi energiatodistusten laatua ja laadun tasaisuutta sekä resurss i- tehokkuutta. Se helpottaisi laskentamenettelyjen, suositusten, tarkistuslistojen ja ohjeiden

12 LAUSUNTO 12 (15) ylläpitoa sekä päivitystä. Se mahdollistaisi tehokkaan toimenpiteiden vaikuttavuuden seuraamisen ja raportoinnin.

13 LAUSUNTO 13 (15) Energiatodistusten laatiminen perustietojen pohjalta Perustietoihin pohjautuva yksinkertainen energiatodistusmenettely mahdollistaisi energiatodistusten kattavan ja viiveettömän hyödyntämisen kohtuullisin kustannuksin. Kohdekohtaisesti pystyttäisiin kuvaamaan energiatehokkuutta ja antamaan käyttökelpoisia energiatehokkuuden parantamissuosituksia. Perustietoihin pohjautuva energiatodistusjärjestelmä tuottaisi runsaasti hyödyllistä tilasto-, seuranta-, vertailu- ja vaikuttavuustietoa. Kannattaisi harkita, että alalle kehitetään internetissä toimiva palvelualusta, jonka avulla energiatodistuksia voidaan tuottaa perustietojen pohjalta. Energiatodistusrekisteri olisi hyvä saada kytkettyä siihen. Yhteinen palvelualusta helpottaisi laadun varmistamista ja tietojen päivitystä sekä ylläpitoa. Energiatehokkuuden parantamissuosituksia olisi kätevä päivittää sitä mukaa, kun uusia ratkaisuja ja kokemuksia saadaan. Energiatodistuksen laatiminen suunnitelmatietojen pohjalta Suunnitelmatietoihin pohjautuva todistus on luonnollista laatia rakennettaville rakennuksille. Energiatodistuksen laatiminen kulutustietojen pohjalta Käytössä olevien rakennusten osalta hyödyllisin energiatehokkuustieto on pääsääntöisesti kulutusta ja sen kehittymistä kuvaava tieto. Omistajille, vuokralaisille ja muille toimijoille olisi helposti tarjottavissa mahdollisuus tuottaa epävirallisia energiatodistuksia kulutustietojen pohjalta. Kulutustietopohjaisten todistusten laatiminen ja päivitys voitaisiin yhdistää energialaskutukseen. Julkisen sektorin toimijoiden on tärkeä seurata toteutunutta energiankulutusta, -kustannuksia ja -tehokkuutta sekä asettaa niitä koskevia tavoitteita (koulu, päiväkoti, terveyskeskus, sairaala, virasto, liikunta-, kokoontumis- ja muut tilat). Sama koskee vuokra-asuntoyhteisöjä ja kaikkia muitakin ammattimaisesti toimivia kiinteistöjä omistavia, vuokraavia ja käyttäviä organisaatioita. Hyödyllisin energiatehokkuustieto on pääsääntöisesti kulutusta ja sen kehittymistä kuvaava tieto. Se kannustaa energiatehokkuuden jatkuvaan ylläpitoon ja parantamiseen. Se näyttää niin aikaansaadut parannukset kuin ajan myötä ilmenevät heikennykset. Parannustoimenpiteiden vaikuttavuudesta voitaisiin tarjota tietoa, jos olisi käytettävissä kulutustietoa ennen ja jälkeen toimenpiteiden. Kannattaisi harkita järjestelmän kehittämistä niin, että se antaisi rakennustyyppien ja -kannan tasolla todellista kulutusta vastaavaa tietoa. Energiatehokkuuden parantamissuositusten laadinnassa kannattaa hyödyntää perustietoja ja älykkäitä toimenpidelistoja.

14 LAUSUNTO 14 (15) Energiatehokkuuden määrittelyn vaihtoehtojen alustavaa vertailua merkkien selitykset: + = edut ja vahvuudet, - = ongelmat ja kehittämishaasteet, = muu kommentti Perustietoihin pohjautuva energiatehokkuus/-todistus + antaa kuvan rakennusten energiatehokkuudesta ennen kuin ne on rakennettu tai otettu käyttöön ja muulloinkin, kun ei kulutustietoja ole käytettävissä + mahdollistaa yksinkertaisen arvioinnin ja vertailun perustuu mitta- ja tyyppitietoihin, tyypillisiin arvoihin ja määrättyihin laskentamenettelyihin kuvaa tyypillisesti saavutettavissa olevaa tasoa - ei kuvaa todellista käytännössä toteutuvaa energiatehokkuutta eikä kulutusta - ei huomioi - toteutusta (urakointi, todelliset rakenteet, rakennustuotteet ja materiaalit) - vanhenemista, vikaantumisia eikä käyttövirheitä - tehokkaimpia energiatehokkuuden parantamiskeinoja: talotekniikan säätö, huolto, ohjaus, automaatio, etäohjaus ja -valvonta, hanojen ja vesikalusteiden sekä valolähteiden uusiminen,... - rakennuksen, tekniikan ja tilojen käytettävyyttä - todellisia sisäisiä lämpökuormia - käyttäjien toimintaa kehittämishaasteita vertailtavuuden parantaminen + laatiminen on mahdollista helposti hankittavien tietojen pohjalta (kiinteistörekisteri) + mahdollistaa hyvän kattavuuden Suunnitelmiin pohjautuva energiatehokkuus/-todistus + antaa kuvan rakennuksen energiatehokkuudesta ennen kuin se rakennettu tai otettu käyttöön ja muulloinkin, kun ei kulutustietoja ole käytettävissä + mahdollistaa suunnitelmien arvioinnin ja vertailun perustuu suunnitelmiin, mitta- ja tyyppitietoihin, ohjearvoihin, standardeihin ja määrättyihin laskentamenettelyihin kuvaa suunnitelmien mukaista parasta teoriassa saavutettavissa olevaa tasoa - ei kuvaa todellista käytännössä toteutuvaa energiatehokkuutta eikä kulutusta - ei huomioi - toteutusta (urakointi, todelliset rakenteet, rakennustuotteet ja materiaalit) - vanhenemista, vikaantumisia eikä käyttövirheitä - tehokkaimpia olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuden parantamiskeinoja: talotekniikan säätö, huolto, ohjaus, automaatio, etäohjaus ja - valvonta, hanojen ja vesikalusteiden sekä valolähteiden uusiminen,... - tilatehokkuuden ja tilojen käytön tehokkuuden vaikutusta - rakennuksen, tekniikan ja tilojen käytettävyyttä - todellisia sisäisiä lämpökuormia

15 LAUSUNTO 15 (15) - käyttäjien toimintaa - kattava soveltaminen olemassa olevaan rakennuskantaan ei ole käytännössä mahdollista - laatiminen ei ole käytännössä mahdollista ilman ajantasaisia suunnitelmatietoja - menettely on suhteellisen raskas kehittämishaasteita suunnitelmien ja todellisuuden yhteensovittaminen tilatehokkuuden ja tilojen käytön tehokkuuden huomiointi käytettävyystekijöiden huomiointi todellisten lämpökuormien huomiointi lähi- ja kiinteistökohtaisen uusiutuvan energian huomiointi Kulutukseen pohjautuva energiatehokkuus/-todistus + antaa todellisuuden kanssa yhteensopivan kuvan rakennuksen energiatehokkuudesta silloin, kun kulutustiedot ovat käytettävissä + kattaa kaikki tekijät, joihin voidaan vaikuttaa + hyvä todistus edellyttää, että energiaa ei tuhlata millään tavalla + on helppo kaikkien ymmärtää myös taloudellisesta näkökulmasta + mitattu (ja laskutettu) kulutus tarjoaa selkeän ja todennettavan pohjan todistukselle + on hyvä väline energiatehokkuustavoitteiden asettamiseen ja todentamiseen + kannustaa tehokkaasti kaikkia toimijoita paljon hyviä tuloksia, esim. + huomioi sisäilmaston sellaisena kuin se on todellisuudessa + tukee jatkuvaa talotekniikan ylläpitoa + on kätevä laatia ja pitää ajan tasalla silloin, kun kulutustiedot ovat saatavilla + sovitettavissa hyvin yhteen muiden johtamis-, seuranta- ja raportointitoimintojen kanssa + laatiminen on mahdollista järjestää resurssi- ja kustannustehokkaasti kehittämishaasteita energiatehokkuuden jakaminen pienempiin osatekijöihin mittaroinnin parempi hyödyntäminen tilatehokkuuden ja tilojen käytön tehokkuuden huomiointi energiatehokkuusarvosanassa rakennusten keskinäisen vertailtavuuden parantaminen asuntojen osalta esim. huomioimalla erot vedenkulutuksessa ja toimitilojen osalta esim. huomioimalla erot käyttöajoissa lähi- ja kiinteistökohtaisen uusiutuvan energian huomiointi - edellyttää, että kulutustiedot ovat käytettävissä (tavoitearvot voidaan määrittää ennalta ja todentaa myöhemmin) + mahdollistaa hyvän kattavuuden niiden kiinteistöjen osalta, joista kulutustiedot on saatavilla + avaa oven energia- ja ekotehokkuusinnovaatioille

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia K: Mikä on rakennuksen energiatodistus? Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? Petri Pylsy Kiinteistöliitto

ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? Petri Pylsy Kiinteistöliitto ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? Petri Pylsy Kiinteistöliitto 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden 2008 alussa Käytössä kaikissa EU maissa, toteutustapa kansallinen

Lisätiedot

Miten uusi energiatodistus poikkeaa aiemmasta?

Miten uusi energiatodistus poikkeaa aiemmasta? Miten uusi energiatodistus poikkeaa aiemmasta? Koulutusilta, HyRiMä:n kiinteistöyhdistys 20.11.2013, HAMK, Riihimäki DI Petri Pylsy EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/31/EU, annettu 19 päivänä

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN?

ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden 2008 alussa Useita eri todistuslomakkeita, laatimistapoja, laatijoiden pätevyysvaatimuksia ja

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? Ilkka Salo LVI-talotekniikkateollisuus

ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? Ilkka Salo LVI-talotekniikkateollisuus ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? Ilkka Salo LVI-talotekniikkateollisuus 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden 2008 alussa Käytössä kaikissa EU maissa, toteutustapa

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden

Lisätiedot

LAUSUNTO HE 161/2012vp 19.11.2012

LAUSUNTO HE 161/2012vp 19.11.2012 LAUSUNTO HE 161/2012vp Eduskunnan ympäristövaliokunta HE 161/2012 vp Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Erkki Aalto 20.11.2012 Asia Hallituksen esitys (HE 161/2012 vp) eduskunnalle laeiksi

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun edistää rakennusten energiatehokkuutta ja

Lisätiedot

Nykyinen energiatodistuskäytäntö

Nykyinen energiatodistuskäytäntö ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden 2008 alussa Energiatodistus on ollut

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ?

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan 2008 Nykyisin useita eri todistuslomakkeita,

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu - tulevat haasteet Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta seminaari 8.10.2010 Aika: 8.10. perjantaina klo 9.30 11.30 8.10.2010 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

Huom. laadintaan tarvitaan huomattava määrä muiden kuin varsinaisen laatijan aikaa ja työtä.

Huom. laadintaan tarvitaan huomattava määrä muiden kuin varsinaisen laatijan aikaa ja työtä. Viite: HE Energiatodistuslaki (HE 161/ 2012 vp) 7.12.2012 Energiatodistusten edellyttämät toimenpiteet, kustannukset ja vaikutukset todistusten tarvitsijoiden näkökulmasta Energiatodistukset: tarvittavat

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS MITEN JA MIKSI? Matti Hellgrén. Suomen Talokeskus Oy

ENERGIATODISTUS MITEN JA MIKSI? Matti Hellgrén. Suomen Talokeskus Oy ENERGIATODISTUS MITEN JA MIKSI? LAKI RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laki rakennuksen energiatodistuksesta 13.4.2007. Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta 19.6.2007. Koskee vuoden

Lisätiedot

Pientalojen energiatehokkuusluokittelu

Pientalojen energiatehokkuusluokittelu Pientalojen energiatehokkuusluokittelu IEE/PEP seminaari 23.11.2006 erikoistutkija Copyright VTT VTT, Lähde: Hallituksen esitys 170 & YM SISÄLLYS 1. Energiatehokkuuden edistämisen yleisaikataulu Suomessa

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

Energiatodistusten laatijoiden Keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus

Energiatodistusten laatijoiden Keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus Energiatodistusten laatijoiden Keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 11.5.2017 Scandic Park, Helsinki Ulla Laapotti, energia-asiantuntija Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) vastaa keskeisesti

Lisätiedot

HE 335/2014 vp. Asiantuntijakuuleminen Ympäristövaliokunta ke 10.12.2014 klo 9.30. (Ympäristövaliokunnan kokoushuone E 318, Eduskuntatalon 3. krs.

HE 335/2014 vp. Asiantuntijakuuleminen Ympäristövaliokunta ke 10.12.2014 klo 9.30. (Ympäristövaliokunnan kokoushuone E 318, Eduskuntatalon 3. krs. HE 335/2014 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä sekä rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta. Asiantuntijakuuleminen Ympäristövaliokunta

Lisätiedot

Asia. Lausunnon antajasta

Asia. Lausunnon antajasta Sivu 1 (5) Asia Hallituksen esitys HE 161/2012 vp eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän

Lisätiedot

KANSALAISALOITE ENERGIATODISTUSLAISTA

KANSALAISALOITE ENERGIATODISTUSLAISTA Paremman asumisen puolesta KANSALAISALOITE ENERGIATODISTUSLAISTA KANSALAISALOITE ENERGIATODISTUSLAISTA ENERGIATODISTUSLAIN MUUTTAMINEN MIKÄ ENERGIATODISTUSLAKI JA ENERGIATODISTUS? Laki rakennuksen energiatodistuksesta

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

Energiatodistusten laatijoiden Keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus

Energiatodistusten laatijoiden Keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus Energiatodistusten laatijoiden Keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 23.11.2017 Technopolis, Kalevantie 2, Tampere Ulla Laapotti, energia-asiantuntija Pientalon havannointikäynti ja toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

Rakennuksen energiatodistus uudistuu. Hallituksen esitys laiksi rakennuksen energiatodistuksesta Ympäristöministeriö 8.11.2012

Rakennuksen energiatodistus uudistuu. Hallituksen esitys laiksi rakennuksen energiatodistuksesta Ympäristöministeriö 8.11.2012 Rakennuksen energiatodistus uudistuu Hallituksen esitys laiksi rakennuksen energiatodistuksesta Ympäristöministeriö 8.11.2012 Mikä on energiatodistus? Energiatodistus on työkalu jolla voi helposti vertailla

Lisätiedot

Energiatodistusten laatijat, ryhmäkeskustelujen kooste 18.11.2015

Energiatodistusten laatijat, ryhmäkeskustelujen kooste 18.11.2015 Energiatodistusten laatijat, ryhmäkeskustelujen kooste 18.11.2015 (Suluissa olevat tekstit ovat joko alkuperäisessä kommentissa olleet epäselvää tekstiä tai kommentin ymmärtämiseksi asiayhteyden mukaan

Lisätiedot

KANSALAISALOITE ENERGIATODISTUSLAISTA

KANSALAISALOITE ENERGIATODISTUSLAISTA Paremman asumisen puolesta KANSALAISALOITE ENERGIATODISTUSLAISTA KANSALAISALOITE ENERGIATODISTUSLAISTA ENERGIATODISTUSLAIN MUUTTAMINEN MIKÄ ENERGIATODISTUSLAKI JA ENERGIATODISTUS? Laki rakennuksen energiatodistuksesta

Lisätiedot

14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy

14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy 14.4.2014 Ranen esitys Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy Energiatehokas korjausrakentaminen Tavoitteena pienentää olemassa olevien rakennusten energiankulutusta Energiatehokkuusvaatimuksilla on vaikutusta

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2006 vp. Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2006 vp. Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2006 vp Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka - 100

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka - 100 ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Kimpikuja 3 80220 Joensuu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 204 Energiatodistus on annettu x rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä

Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä Energiaekspertin peruskurssi osa 1: lämpö & vesi 17.03.2014, Tampere DI Petri Pylsy Ekspertti ei kuitenkaan koske säätöihin, sen tekee aina kiinteistönhoitaja

Lisätiedot

Kiinteistöjen ylläpito ja

Kiinteistöjen ylläpito ja Kiinteistöjen ylläpito ja muuttuvat energiamääräykset Matti Hellgrén Asiakaspalvelupäällikkö, energia-asiantuntija Talokeskus Yhtiöt Oy Talokeskus Yhtiöt Oy on konserni, joka tarjoaa asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

Taloyhtiön korjaushankkeet hallintaan. Lähde: IKE-raportti 2005. Ins.tsto Mikko Vahanen Oy

Taloyhtiön korjaushankkeet hallintaan. Lähde: IKE-raportti 2005. Ins.tsto Mikko Vahanen Oy Taloyhtiön korjaushankkeet hallintaan Lähde: IKE-raportti 2005. Ins.tsto Mikko Vahanen Oy KUNTOTODISTUKSEN TARKOITUS Asuntokaupan kuluttajansuoja paranee Taloyhtiö alkaa suunnitella kunnossapitoaan Taloyhtiön

Lisätiedot

MX6 Energia - Energiatehokkuus

MX6 Energia - Energiatehokkuus - Energiatehokkuus Rakennusten energiatehokkuuden kehitys, suunnittelu ja analysointi MX6 Energia on energiatehokkuuden suunnitteluohjelma, joka tuottaa virallisen energiatodistuksen sekä muita analysointiraportteja.

Lisätiedot

Rakentamisen uudet energiamääräykset. Uusi ja Vanhaan Omakotitaloon 2017

Rakentamisen uudet energiamääräykset. Uusi ja Vanhaan Omakotitaloon 2017 Rakentamisen uudet energiamääräykset Uusi ja Vanhaan Omakotitaloon 2017 Mikä on energiatodistus? Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa.

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS JOENSUU. Suuret asuinrakennukset Rakennus

ENERGIATODISTUS JOENSUU. Suuret asuinrakennukset Rakennus ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Rivi- ja ketjutalot Osoite: TAPIONKATU 2 JOENSUU Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 1996 167-005-0597-0012-M Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn yhteydessä

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu Ympäristövaliokunta to 25.2.2016 klo 10.00 HE 150/2015 vp (energiatodistus) SISÄLTÖ Kansalaisaloite Eduskunnan lausumat HE 150/2015 VP Energiatodistuksen

Lisätiedot

Energiatodistusneuvonta Usein kysyttyä Ennakkokyselyn satoa. Motiva Oy, Energiatodistusten laatijoiden verkottumis- ja keskustelutilaisuus

Energiatodistusneuvonta Usein kysyttyä Ennakkokyselyn satoa. Motiva Oy, Energiatodistusten laatijoiden verkottumis- ja keskustelutilaisuus Energiatodistusneuvonta Usein kysyttyä Ennakkokyselyn satoa Motiva Oy, 1 Usein kysyttyä Motivan Energiatodistusneuvonnassa Ennakkokyselyn satoa Motiva Oy 2 Energiatodistusneuvonnan tilastoa Neuvontaan

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Tuomirinne 4 ja Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Tuomirinne 4 ja Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Tuomirinne 4 ja 6 0380 Vantaa 996 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus enemmän vähemmällä Tulos: hyvä sisäilmasto ja palvelutaso Panos: energian kulutus Rakennuksen energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa

Lisätiedot

FInZEB-hankkeen yhteenveto ja keskeiset johtopäätökset. Lämmitystekniikka 2015-seminaari 21.5.2015. Ilkka Salo/Talotekniikkateollisuus ry

FInZEB-hankkeen yhteenveto ja keskeiset johtopäätökset. Lämmitystekniikka 2015-seminaari 21.5.2015. Ilkka Salo/Talotekniikkateollisuus ry FInZEB-hankkeen yhteenveto ja keskeiset johtopäätökset Lämmitystekniikka 2015-seminaari 21.5.2015 Ilkka Salo/Talotekniikkateollisuus ry EPBD Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttää, että

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus 18.11.2015 Energiatodistusten voimassaoleva säädöstausta - ajankohtaisia tapahtumia

Lisätiedot

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin lausunto luonnoksesta rakennusten energiatodistusten uudistamiseksi

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin lausunto luonnoksesta rakennusten energiatodistusten uudistamiseksi 31.5.2012 Sivu 1 (5) Vastaanottaja: kirjaamo.ym@ymparisto.fi riitta.kimari@ymparisto.fi maarit.haakana@ymparisto.fi Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin lausunto luonnoksesta rakennusten energiatodistusten

Lisätiedot

Energiatodistuslainsäädännön uudistaminen. 19.3.2013 Riitta Kimari

Energiatodistuslainsäädännön uudistaminen. 19.3.2013 Riitta Kimari Energiatodistuslainsäädännön uudistaminen 19.3.2013 Riitta Kimari Energiatodistuslainsäädäntö uudistuu Energiatodistus on työkalu jolla voi helposti vertailla rakennusten energiatehokkuutta Energiatodistus

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015. Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015. Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus

Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Helsinki 18.11.2015 Janne Rasi, energia-asiantuntija 12.10.2007 Tekijän nimi Yleistä energiatodistuslaista Energiatodistuksen tarkoitus Ajankohtaista

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5.

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5. Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5.2016 Energiatodistuslakiin muutoksia Lain muutos vahvistettu

Lisätiedot

29.6.2012. Lausuntopyyntönne luonnoksesta laiksi Maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi,

29.6.2012. Lausuntopyyntönne luonnoksesta laiksi Maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi, LAUSUNTO 1 (5) Ympäristöministeriö Kirjaamo.ym@ymparisto.fi kirsi.martinkauppi@ymparisto.fi Lausuntopyyntönne luonnoksesta laiksi Maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi, YM6/600/2012 Lausunnon antajasta

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Riekonmarkantie 20 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 992 564-077-0230-0002-2-000 () Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011

Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011 Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011 Miksi uudistus? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Energiatodistus. Oma Koti -messuseminaari 12.4.2013. Maarit Haakana Ympäristöministeriö

Energiatodistus. Oma Koti -messuseminaari 12.4.2013. Maarit Haakana Ympäristöministeriö Energiatodistus Oma Koti -messuseminaari 12.4.2013 Maarit Haakana Ympäristöministeriö Ilta- Sanomat 28.3.2013: Onko pakollinen energiatodistus reilua vai ei? Kaisan vastaus: Ostajan kannalta pientalojen

Lisätiedot

Uusi energiatodistus

Uusi energiatodistus Uudistunut energiatodistus mikä muuttuu? Uudet energiamääräykset korjausrakentamisessa Taloyhtiön energiailta 12.3.2013, Porvoo DI Petri Pylsy Suomen Kiinteistöliitto ry Uusi energiatodistus 1 Nykyinen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa)

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) Peltolankaari 3 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 998 564-08-002-0005-X-000 () Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

Rakennuksen energiatodistus uudistuu - miten? 17.01.2013 Ympäristöministeriö Maarit Haakana

Rakennuksen energiatodistus uudistuu - miten? 17.01.2013 Ympäristöministeriö Maarit Haakana Rakennuksen energiatodistus uudistuu - miten? 17.01.2013 Ympäristöministeriö Maarit Haakana Uusi energiatodistusta koskeva lainsäädäntö Laki rakennuksen energiatodistuksesta hyväksytty eduskunnassa 18.12.2012

Lisätiedot

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Matti Hellgrén Suomen Talokeskus Oy Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki matti.hellgren@suomentalokeskus.fi p. 050 533 7127 Taloyhtiöiden hallitusforum 2010 18.9.2010

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Kauniskuja 1 ja Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Kauniskuja 1 ja Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Kauniskuja ja 5 0230 Vantaa 997 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Energiakatselmukset kannattavat

Energiakatselmukset kannattavat Energiakatselmukset kannattavat 8.10.2009 Tapio Jalo Esityksen sisältö Mikä on energiakatselmus? Mitä hyötyä on energiakatselmuksesta? Mistä tekijä energiakatselmukseen? Miten teetän energiakatselmuksen

Lisätiedot

Yleistä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta Valtion kiinteistöstrategiaksi.

Yleistä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta Valtion kiinteistöstrategiaksi. LAUSUNTO 1 (5) Valtiovarainministeriö Lausuntopyyntö 8.4.2010 EHDOTUS VALTION KIINTEISTÖSTRATEGIAKSI Lausunnon antajasta Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kokoaa yhteen kiinteistöjen ja

Lisätiedot

Energiatodistusten hinta Toimenpide-ehdotukset Pientalot, rivitalot ja asuinkerrostalot Motiva Oy. 06/2017 Energiatodistuskysely

Energiatodistusten hinta Toimenpide-ehdotukset Pientalot, rivitalot ja asuinkerrostalot Motiva Oy. 06/2017 Energiatodistuskysely Energiatodistusten hinta 2015-2016 Toimenpide-ehdotukset Pientalot, rivitalot ja asuinkerrostalot Motiva Oy 06/2017 Energiatodistuskysely 2017 1 Energiatodistusten hinta Pientalot, rivitalot ja kerrostalot

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asunto Oy Aurinkomäki Espoo_Luhtikerrostalo Mäkkylänpolku 4 0650, ESPOO Rakennustunnus: Rak _Luhtikerrostalo Rakennuksen valmistumisvuosi: 96 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:

Lisätiedot

Rakennusten energiatodistustietojärjestelmä

Rakennusten energiatodistustietojärjestelmä Rakennusten energiatodistustietojärjestelmä -säännökset ja voimaantulo Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 8.4.2014 Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari Lain tarkoitus ja

Lisätiedot

Energiatodistuksen eri antotavat ja todistusten voimassaolo

Energiatodistuksen eri antotavat ja todistusten voimassaolo Energiatodistukset käyttöön kiinteistö- ja asuntomarkkinoilla Maarit Haakana Yli-insinööri, Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto maarit.haakana@ymparisto.fi Energiatodistuksien toivotaan tulevina

Lisätiedot

12.5.2006. Lausunto energiatehokkuusdirektiivin edellyttämän rakennuksen energiatodistuksen käyttöönotto

12.5.2006. Lausunto energiatehokkuusdirektiivin edellyttämän rakennuksen energiatodistuksen käyttöönotto LAUSUNTO 1 Ympäristöministeriö Kirjaamo PL 35 Kasarminkatu 25 00023 VALTIONEUVOSTO Lausunto energiatehokkuusdirektiivin edellyttämän rakennuksen energiatodistuksen käyttöönotto Euroopan unionin energiapolitiikan

Lisätiedot

Ympäristövaliokunta Lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja Ympäristöministeriö

Ympäristövaliokunta Lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja Ympäristöministeriö HE eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain ja rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 :n muuttamisesta (HE 86/2017 vp) Ympäristövaliokunta 28.9.2017

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano Suomessa. Pekka Kalliomäki, yli insinööri

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano Suomessa. Pekka Kalliomäki, yli insinööri Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano Suomessa Pekka Kalliomäki, yli insinööri 1 Esityksen sisältö Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi Uudistuvat rakennusten energiamääräykset C3, D2,

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano Suomessa

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano Suomessa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano Suomessa Pekka Kalliomäki, yli-insinööri 1 Esityksen sisältö Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi Uudistuvat rakennusten energiamääräykset C3, D2,

Lisätiedot

27.5.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy

27.5.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy 27.5.2014 Ranen esitys Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy Energiatehokas korjausrakentaminen Korjausrakentamisen energiamääräykset mitä niistä pitäisi tietää Suomen asuntokanta on kaikkiaan noin 2,78 miljoona

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11. Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.2016 Viimeisimmät muutokset energiatodistuksiin Uimahallit,

Lisätiedot

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin lausunto luonnoksesta rakennusten energiatodistusten uudistamiseksi

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin lausunto luonnoksesta rakennusten energiatodistusten uudistamiseksi 31.5.2012 Sivu 1 (5) Vastaanottaja: kirjaamo.ym@ymparisto.fi riitta.kimari@ymparisto.fi maarit.haakana@ymparisto.fi Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin lausunto luonnoksesta rakennusten energiatodistusten

Lisätiedot

Painetta energiatehokkuuteen rakennus- ja kiinteistöalalla. Työkaluja ja tietolähteitä Tapio Jalo, Motiva Oy 8.10.2010

Painetta energiatehokkuuteen rakennus- ja kiinteistöalalla. Työkaluja ja tietolähteitä Tapio Jalo, Motiva Oy 8.10.2010 Painetta energiatehokkuuteen rakennus- ja kiinteistöalalla Työkaluja ja tietolähteitä Tapio Jalo, Motiva Oy 8.10.2010 Esityksen sisältö Energiatehokkuuteen panostaminen kannattaa nyt ja jatkossa Energiatehokkuuden

Lisätiedot

FinZEB työpaja 5.6.2014 Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa

FinZEB työpaja 5.6.2014 Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa Kimmo Liljeström Yksikönjohtaja Optiplan Oy 5.6.2014 Kimmo Liljeström 1 Sisältö Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa 1. Prosessi

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013 Tommi Riippa 14.11.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS Nyt vaaditaan rakennuslupa, jos korjauksella voidaan merkittävästi vaikuttaa energian kulutukseen. Lupakynnys aleni! Yleensäkin korjausten yhteydessä

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

LUONNOS ENERGIATODISTUS. kwh E /(m 2 vuosi) energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku

LUONNOS ENERGIATODISTUS. kwh E /(m 2 vuosi) energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku LUONNOS 6.9.07 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Energiatehokkuusluokka A B C D E F G Rakennuksen

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT

KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT 1 Lainsäädäntömuutokset Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Energiatehokas rakennus - puhdasta säästöä. Energiatodistukset käyttöön

Energiatehokas rakennus - puhdasta säästöä. Energiatodistukset käyttöön Energiatehokas rakennus - puhdasta säästöä Energiatodistukset käyttöön Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennukset kuluttavat Suomessa liki 40 prosenttia energiasta. Rakennusten energiankulutus vastaa 30

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS 00550, HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS 00550, HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: 8 Berliininkatu 5 Berliininkatu 5 00550, HELSINKI Rakennustunnus: 09-0-000-0075-- Rakennuksen valmistumisvuosi: 00 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Isonjärvenkuja Espoo

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Isonjärvenkuja Espoo ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Isonjärvenkuja 9 02940 Espoo 998 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

U12/2017 vp Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muuttaminen. Ympäristövaliokunta Ympäristöneuvos Maarit Haakana

U12/2017 vp Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muuttaminen. Ympäristövaliokunta Ympäristöneuvos Maarit Haakana U12/2017 vp Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muuttaminen Ympäristövaliokunta 24.2.2017 Ympäristöneuvos Maarit Haakana Yleistä direktiiviehdotuksesta Ehdotus annettu 30.11.2016 osana komission puhtaan

Lisätiedot

Tulevat rakentamisen energiamääräykset ja energiatodistukset 2012 Seurantajärjestelmä nyt ja tulevaisuudessa

Tulevat rakentamisen energiamääräykset ja energiatodistukset 2012 Seurantajärjestelmä nyt ja tulevaisuudessa Tulevat rakentamisen energiamääräykset ja energiatodistukset 2012 Seurantajärjestelmä nyt ja tulevaisuudessa 1 Esitys Miten energiamääräykset ovat muuttumassa v.2012? Muutospaineet energiatodistuksille?

Lisätiedot

Ilmastointijärjestelmät kuntoon II Seminaari 19.12.2013 Kanneltalo Tilaisuuden avaus. Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö

Ilmastointijärjestelmät kuntoon II Seminaari 19.12.2013 Kanneltalo Tilaisuuden avaus. Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö Ilmastointijärjestelmät kuntoon II Seminaari 19.12.2013 Kanneltalo Tilaisuuden avaus Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10. Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi

Lisätiedot

Soveltamisala:

Soveltamisala: Soveltamisala: -rakennuksiin, joissa käytettään energiaa valaistukseen, tilojen ja ilmanvaihdon lämmitykseen tai jäähdytykseen ja joissa tehdään MRL:n mukaan rakennus- tai toimenpideluvanvaraista korjaus-

Lisätiedot

Rakentamisen uudet määräykset

Rakentamisen uudet määräykset Rakentamisen uudet määräykset LVI- treffit 3.10.2014 Ympäristöministeriö Maarit Haakana EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) Uusiutuvien energialähteiden edistämistä

Lisätiedot

RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012

RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012 RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012 MIKSI UUDISTUS? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa Energian loppukäyttö 2007 - yhteensä 307

Lisätiedot

Energiatodistuskysely ja siitä saatu palaute. Tapio Jalo, Motiva Oy

Energiatodistuskysely ja siitä saatu palaute. Tapio Jalo, Motiva Oy Energiatodistuskysely ja siitä saatu palaute Tapio Jalo, Motiva Oy Kyselyn taustatiedot 862 vastaajaa 65 % isännöitsijöitä 29 % erillisen energiatodistuksen tekijöitä Yli 60 % vastaajista tehnyt yli 10

Lisätiedot

Energiansäästö pientalojen korjauksissa

Energiansäästö pientalojen korjauksissa Energiansäästö pientalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 2.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali pientaloissa Asetus energiatehokkuuden parantamisesta Energia-asioiden

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Liittymistilanne Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan oli vuoden 2011 lopussa liittynyt 25 jäsenyhteisöä, joiden liittymisasiakirjoista

Lisätiedot