Omakotitalon (Suksikatu 49) kauppa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omakotitalon (Suksikatu 49) kauppa"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus (S) Kaupunginhallitus Omakotitalon (Suksikatu 49) kauppa 463/10.03/2014 KHSAL 1 (valm. Tuija Aarnio) Asianajaja Kai Rissasen (Aaro Röngän asiamies) päivätty kir je: "Kaupungin ympäristötekninen lautakunta on päätöksellään hyväksynyt Aaro Röngän (jatkossa ostaja) ostotarjouksen Ka jaa nis sa sijaitsevasta omakotitalosta Suksikatu 49:n rakennusten myyn nis tä ja sitä koskevasta maanvuokrauksesta euron kaup pa hin nal la. Talossa on ilmennyt pian kaupan jälkeen si sä il maon gel ma. Kohdetta on aiemmin käytetty kehitysvammaisten ryh mäko ti na. Ostajaan otti kaupan jälkeen yhteyttä talossa pitkään asuneen hen kilön vanhemmat, jotka kertoivat kehitysvammaisen poikansa sai ras tuneen talon sisäilmaongelmien vuoksi. Seuraavana aamuna yritti ostaja puhelimitse selvittää asiaa Kajaanin kaupungin tilapalvelupäällikkö Markku Haverisen ja isän nöit si jä Ari Heikkisen kanssa. Heidän vastauksensa oli, että mitään sisäilmaongelmaa ei ollut olemassa ja kaikki kauppaan vai kut tava oleellinen tieto oli kerrottu ostajalle. Haverinen lisäksi ilmoitti ty lysti, että hänen osaltaan asia on loppuun käsitelty ja, että ostaja voi asian suhteen olla yhteydessä kaupungin lakimieheen Tuija Aar nioon. Muilta osin Haverinen kieltäytyi keskustelemasta asiasta. Rönkä tilasi tämän jälkeen asuntoon tutkimuksen Kainuun ho me koira pal ve lu Oy:ltä. Kyseinen tutkimus viittasi vahvasti talon ra ken teis sa olevaan homeongelmaan. Kohteen myynti-ilmoituksessa kohdetta oli markkinoitu normaalisti ja sii nä ei ollut mitään mainintaa talon mahdollisista virheistä samoin kuin ei myöskään korjaustarpeista. Myyntiasiakirjoihin liitetyssä Sartek Oy:n kuntotarkastusraportissa ei ole todettu talon rakenteista toden net tua virhettä. Raportissa on vain mainittu, että tuon ajan ra kennus mää räys ten mukaan tehdyt tietyt alapohjan rakennustekniset toteu tuk set ovat osin riskirakenteita, jotka olisi syytä tutkia. Tämän perus teel la ostajalla ei voinut olla todellista tietoa talon oikeasta kunnos ta.

2 Sartek Oy:n raportti on Kajaanin kaupungin taholta pyydetty teh täväk si vain aistinvaraisin menetelmin. Raportissa mainitaan ris ki raken teet, jotka ovat samanlaisia kaikissa rakennusajankohtina ra kenne tuis sa omakotitalossa. Rakennuksen todetaan olevan pe rus ra kenteel taan tyypillinen 1970-luvulla rakennettu asuinrakennus. Kyseisen tutkimuksen perusteella ostaja ei saanut todellista tietoa talon oikeasta kunnosta. Myyjä ei ollut myöskään tiettävästi tutkinut tai tutkittanut talon si sä il maa, joka olisi antanut tietoa rakennuksen todel li ses ta kun nos ta ja soveltuvuudesta asumiskäyttöön, mihin tar koituk seen myös myyjä tie si rakennusta ostettavan. Samoin koh tees ta ei haluttu ottaa mik ro bi näyt tei tä, mitkä olisivat paljastaneet ta lon todellisen kunnon.... Ostajan vaatimukset Vuokraoikeuden ja rakennusten kauppa on purettava ja myyjän on mak set ta va ostajan tämänhetkiset kokonaiskulut asiassa 7.678,42 eu roa. Perustelut 1) Myyjä on jättänyt kertomatta ostajalle kaupan kohteessa olleen sisä il ma on gel man, millä on keskeinen merkitys kaupan syntymiseen. Mah dol li ses ti myöhemmin jää arvioitavaksi myyjän toiminnan pe tol lisuus eli onko se kunnianvastaista ja arvotonta menettelyä eli tör keää huolimattomuutta kaupanteossa. Kysymys on siitä, että myyjä jät tää antamatta tietoja, joilla voisi olla merkitystä. 2) Maakaaren 2:17 :n 5 kohdan mukaan kiinteistössä on joka tapauk ses sa laatuvirhe, koska salaisen virheen vuoksi laadultaan poikkeaa vastaavasta talosta. Myyjä ja ostaja eivät ole voineet tässä tapauk ses sa ennen kauppaa havaita Inspecta Oy:n tekemässä kun totut ki muk ses sa esille tulleita seikkoja. Kohteen korjausarvio on lä hes samanhintainen kuin kohteen kauppahinta." Asianajotoimisto Kai Rissanen Ky, , liite 1 Myyjän virhevastuu Kunta kiinteistön myyjänä vastaa lähtökohtaisesti kaupan kohteen vir heis tä. Vastuuseen vaikuttavat kuitenkin mm. se, onko virhe merki tyk sel li nen ja onko ostaja laiminlyönyt kaupan kohteen tar kas tusvel vol li suu ten sa. Myyjän virhevastuusta on säännökset Maakaaren 2 luvussa. Kiin teis-

3 tön virheellisyys määräytyy sen mukaan, millainen kiinteistö on kauppaa tehtäessä. Myyjä vastaa kiinteistössä tällöin olevasta vir hees tä, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin. Laatuvirheissä on kyse kaupan kohteen fyysisissä ominaisuuksissa ole vas ta virheestä. Laatuvirheitä ovat: 1. kiinteistö ei ominaisuuksiltaan ole sellainen kuin on sovittu 2. myyjä on ennen kaupan tekemistä antanut ostajalle virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon kiinteistön pinta-alasta, rakennusten kun nos ta tai rakenteista taikka muusta kiinteistön laatua kos kevas ta ominaisuudesta ja annetun tiedon voidaan olettaa vai kutta neen kauppaan 3. myyjä on ennen kaupan tekemistä jättänyt ilmoittamatta os tajal le sellaisesta tyypillisesti myydyn kaltaisen kiinteistön käyttöön tai arvoon vaikuttavasta 2 kohdassa tarkoitetusta omi naisuu des ta, josta myyjä tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää ja laimin lyön nin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan 4. myyjä on ennen kaupan tekemistä jättänyt oikaisematta ha vaitse man sa ostajan virheellisen käsityksen jostakin kiinteistön omi nai suu des ta, joka vaikuttaa kiinteistön soveltumiseen ai ottuun käyttöön 5. kiinteistö salaisen virheen vuoksi poikkeaa laadultaan mer kit täväs ti siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan kaup pahin ta ja muut olosuhteet huomioon ottaen perustellusti edel lyttää (salainen virhe). Myyjän vastuun rajoittaminen Kiinteistön kaupassa virhearvioinnin lähtökohtana on tehty kaup pakir ja. Myyjän vastuuta ja ostajan oikeuksia vedota virheeseen voidaan rajoittaa vain sopimalla tästä kauppakirjassa yksilöidysti. Kauppa kir jas sa voidaan määritellä kaupan kohteen laatutaso ja yksilöidä ne viat ja puutteet, mistä ostaja ja mistä myyjä vastaavat. Virheen merkityksellisyys Kiinteistön kaupassa laatuvirheen tulee olla siinä määrin vai ku tuk selli nen, että se vaikuttaa kauppaan. Virheeltä edellytetään, ettei os ta ja olisi objektiivisesti arvioiden tehnyt kauppaa lainkaan sovituilla ehdoil la, jos tämä olisi tiennyt virheestä ennen kaupantekoa. Vaikka virhe olisi vaikutuksellinen, ostajalla on laissa säädetty tarkas tus vel vol li suus. Jos ostaja laiminlyö tarkastusvelvollisuutensa, hän ei voi tehokkaasti vedota vaikutukselliseenkaan virheeseen. Ostajan tarkastusvelvollisuus ja tietoisuus virheestä

4 Ostaja ei voi vedota laatuvirheenä sellaiseen seikkaan, joka olisi voitu havaita kiinteistön tarkastuksessa ennen kaupan tekemistä. Os tajal la ei kuitenkaan ole velvollisuutta ilman erityistä syytä tarkistaa myy jän kiinteistöstä antamien tietojen paikkansapitävyyttä eikä ulottaa tarkastusta seikkoihin, joiden selvittäminen edellyttää teknisiä tai mui ta tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä. Ostaja ei voi vedota vir hee nä seikkaan, josta hän on tiennyt tai hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Kaupungin esittämä selvitys Kauppakirjassa kiinteistön kauppahinnaksi on sovittu Kohtee seen tutustumisesta kauppakirjassa todetaan: - ostajan on tutustunut kaupan kohteeseen ja rakennuksen kuntoon useaan kertaan ja on tietoinen rakennuksen so vel tu vuudes ta ostajan suunnittelemaan asuinkäyttöön - ostaja on tietoinen siitä, että rakennus on rakennettu val mis tumis ajan mukaisilla rakennusmääräyksillä, eikä vastaa ny ky päivän rakennusmääräyksiä - rakennukseen on tehty kuntotarkastus Tar kas tus raport tiin ostajalla on ollut mahdollisuus tutustua ja ottaa ra kennuk sen siinä kunnossa vastaan, eikä myyjä ole vastuussa kysei sis tä korjaussuosituksista. Kauppakirjan liitteenä olevassa tarkastusraportissa ( ) to detaan mm., et tä ulkoseinien alaosan rakenteiden kunto on syytä tut kia tar kem min sekä että sisätilojen lattiapintojen alapuolelle pe rus tet tujen vä li sei nien kunto on syytä tutkia kuntotutkimuksin ja osal taan uusia. Kauppakirja (sis. kuntotarkastusraportin) ja reklamaatioon annettu sel vi tys, liitteet 2 ja 3 Ostajan teettämän kuntotutkimuksen johtopäätöksissä ja toi men pi de-eh do tuk sis sa todetaan, että "sisäilman mikrobivaurioon viit taa vaa hajua tulee lattian rajakohdista. Ulko- ja väliseinien ala pohja liit ty mis sä on ilmarako, josta pääsee kulkeutumaan mik ro bi-itiöi tä ja hajuja rakenteista sisäilmaan. Suosituksena on toimivan ko neel li sen ilmanvaihdon tekeminen ja rakenteiden sisäpintojen il ma tii viys." Ulkoseinien osalta todetaan, että "rakennuksessa on kos teus vau rioille riskialtis valesokkelirakenne ja rakenteeseen on syn ty nyt vaurioita (lahovaurioita ja kosteutta). Seinärakenteen kor jaa mi nen vaatii vaurioiden poistamista rakenteesta ja ra ken ne rat kai sun muut ta mista." "Väliseinien alaosissa ei tutkimuksen perusteella ole mik ro bi vaurioi ta. Väliseinien lattialiittymissä oli havaittavissa mik ro bi vau ri oon viittaavaa hajua, joka tulee ilmeisesti alapohjan eris te-/täyt tö ker rokses ta. Suositeltavin korjaustapa on uusia seinän ala osan ra ken ne rat-

5 kai su." Kaikki em kuntotutkimuksessa todetut vauriot ja ra kenteel li set ratkaisut on todettu jo tehdyssä kun to tar kas tukses sa. Tältä osin ostaja ei voi väittää kaupungin tahallisesti sa lanneen tietoja tai salaisen virheen paljastuneen vasta uudella kun to tutki muk sel la. Ostaja on kauppakirjan allekirjoittaessaan hyväksynyt kaupan ehdot ja ollut tietoinen tarkastusraportin toimenpidesuosituksista. Kaup pakir jan sisältämät ehdot ja sen liitteenä ollut tarkastusraportti osoit tavat sen, että kaupunki on antanut ostajalle kaiken käytettävissä olleen tiedon kiinteistön kunnosta ja avoimesti kertonut siinä olevista kor jaus tar peis ta. Ostaja on tutustunut kiinteistöön ennen kau pan tekoa useita kertoja, myös asiantuntijoiden kanssa. Kauppakirjan ehdoil la kaupunki on voinut rajata virhevastuunsa, koska kyseessä ei ole salainen virhe, eikä kaupunki ole peitellyt kiinteistön kuntoa os tajal ta. Ehtojen hyväksymisellä ostaja on ostanut kiinteistön tietoisena sen kunnosta ja tarvittavista korjaustoimenpiteistä. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Tuija Aarnio, puh , säh kö pos ti: etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hylkää Suksikatu 49:n omakotitalon kaupasta tehdyn purkuvaatimuksen pe rus teet toma na. Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus esittää os tajal le Suksikatu 49:n omakotitalon kaupan purkuvaatimuksen so vit telu rat kai su na kaupan toteuttamista alennetulla kauppahinnalla euroa. Samalla kaupunginhallitus esittää, että ostaja luopuu kaikista esit tämis tään korvausvaatimuksista. Kaupunginhallitus: Hyväksyi. KH (valm. Tuija Aarnio) Ostajan asiamies on lähettänyt kaupunginhallitukselle vastauksen esi tet tyyn sovintoratkaisuun. Vastauksessa ostaja ilmoittaa läh tö kohtai ses ti vaativansa edelleen kaupan purkamista, mutta olevansa valmis sovintoratkaisuun, mikäli kauppahinta alennetaan :oon ja kaupunki vastaa ostajalle asiasta aiheutuneista kuluis ta. Asianajokuluista ostaja vaatii korvattavaksi oma vas tuu osuuden 15 % (tällä hetkellä 535,68 ). Ostaja luopuu kohteeseen teh-

6 dyis tä pesu- yms. kuluista, yhteensä 620,93. Vastauskirje, liite 2 Ostajan alkuperäinen kuluvaatimus (pl. asianajokulut) oli yhteensä 4.665,22 (tutkimuksia, lämpö, sähkö ym.). Ostajan luopuessa em. pesu-ym. kuluista kuluvaatimukseksi jää 4.044,29. Sovintovaihtoehdossa kaupunki saa kauppahintana ja korvaa ostajalle kuluista 4.044, 29 ja asianajokuluista noin 600. Purkuvaihtoehdossa kaupunki menettää kauppahinnan ja kiinteistö jää kaupungin omistukseen. Kiinteistön myyminen tulisi olemaan vaikeaa eikä saatava kauppahinta todennäköisesti nousisi so vin to esitys tä korkeammaksi. Ennen myyntiin laittamista kaupungin ei kan nata kunnostaa kiinteistöä omilla toimilla. Mikäli kiinteistöä ei tar jo ta uudelleen myyntiin, tulee kaupunki purkamaan sen ja tästä ai heu tuvat purkukustannukset ovat noin Sovintosopimuksessa on kyseessä sopiminen Maakaaressa sää detyis tä seuraamuksista kaupan kohteen väitetyistä virheistä. Ai em malla tarjouskilpailulla ja siinä tehdyillä muilla tarjouksilla ei ole mer ki tystä asian käsittelylle. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Tuija Aarnio, puh , sähkö pos ti muotoa kajaani.fi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että Suk sika tu 49:n kauppaa koskevassa riita-asiassa laaditaan so vin to rat kaisu seuraavilla ehdoilla: - alkuperäistä kauppahintaa alennetaan :oon, - kaupunki korvaa ostajan asian hoitamisesta aiheutuneet kulut 4.044,29 ja lisäksi asianajokulujen omavastuuna enintään 600 (ku lut 535,68 tällä hetkellä) - ostajalla ei ole enää mitään vaatimuksia kaupankohteen suhteen so vin to so pi muk sen allekirjoittamisen jälkeen. Vaikka myöhemmin ilme ni si uusia vikoja, ostaja luopuu sopimuksella niihin vetoamasta. Kaupunginhallitus: Hyväksyi.

TUNNE TALOSI, TURVAA KAUPPASI

TUNNE TALOSI, TURVAA KAUPPASI Kuvat: YHA kuvapankki/pentti Hokkanen TUNNE TALOSI, TURVAA KAUPPASI Opas ostajalle ja myyjälle kiinteistön kunnon arviointiin ja turvallisempaan kaupantekoon A. Johdanto Kuva: YHA kuvapankki/pentti Hokkanen

Lisätiedot

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi Rakennus- ja ympäristölautakunta 26 19.02.2014 Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi 2834/10.01.00/2014 RAKYMPLK 26 Rakennusliike

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Tekla 26.03.2015 52 Valmistelija: sivistystoimen johtaja, puh 0400 542 062 ja tekninen johtaja, puh. 040 583 8699. Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tekla 26.03.2015 52 Valmistelija: sivistystoimen johtaja, puh 0400 542 062 ja tekninen johtaja, puh. 040 583 8699. Tausta ja toimintakehotuksen luonne Tekninen lautakunta 52 26.03.2015 Kirjastotyöryhmän raportti 1684/10.03.02/2014 Tekla 26.03.2015 52 Valmistelija: sivistystoimen johtaja, puh 0400 542 062 ja tekninen johtaja, puh. 040 583 8699. Pääkirjaston

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaosto 12.03.2015. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Monkola. Savolainen Heidi jäsen

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaosto 12.03.2015. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Monkola. Savolainen Heidi jäsen PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 12.03.2015 AIKA 12.03.2015 klo 18:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Monkola OSALLISTUJAT LÄSNÄ Selenius Matti puheenjohtaja Herpiö Mika varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6

Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6 Kunnanhallitus 80 16.03.2015 Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6 43/10.00.02/2012 Khall 80 Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.3.2012

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSANOMUS KOSKIEN TILAA 562-413-105-0 KORTTELISSA 52 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUEELLA

ASEMAKAAVAN MUUTOSANOMUS KOSKIEN TILAA 562-413-105-0 KORTTELISSA 52 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUEELLA Kaupunginhallitus 250 27.10.2014 Kaupunginhallitus 297 08.12.2014 Kaupunginhallitus 24 02.02.2015 Kaupunginhallitus 51 16.02.2015 Kaupunginhallitus 85 16.03.2015 Kaupunginhallitus 117 13.04.2015 ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2015 klo 16:00-18:09 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vanha kunnansairaala kunnostettava hyötykäyttöön -aloite

Vanha kunnansairaala kunnostettava hyötykäyttöön -aloite Kunnanhallitus 51 03.03.2014 Sivistyslautakunta 64 25.06.2014 Perusturvalautakunta 62 13.08.2014 Tekninen lautakunta 36 15.09.2014 Perusturvalautakunta 77 22.10.2014 Kunnanhallitus 53 23.02.2015 Valtuusto

Lisätiedot

Jätteen kuljetusjärjestelmät

Jätteen kuljetusjärjestelmät Ympäristölautakunta 146 13.11.2013 Lausunto Ylä-Savon jätelautakunnan tarkasteluraportista 444/11.03.02/2013 Ymplk 146 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puh. 0400 144 452 Ylä-Savon

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Kokouspaikka Teknisten palvelujen kokoushuone, Isoharjantie 6 4. krs Asiat Otsikko Sivu 1 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 137 01.06.2010

Kunnanhallitus 137 01.06.2010 Kunnanhallitus 137 01.06.2010 Lausunto Vesa Tolosen Oulun hallinto-oikeuteen jättämästä kunnallisvalituksesta, joka koskee kunnanhallituksen päätöstä 49/2010 kunnan osallistumisesta Vapon kanssa yhteisesti

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 12/2014 278 Kunnanhallitus Aika 01.09.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 132 Valitus, lausunto kunnanhallitukselle

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Aika: 19.08.2015 klo 19:00-21:15 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 157 Kokouksen järjestäytyminen 3 158 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot