Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/2010"

Transkriptio

1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/

2 2 Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/ 1. TALOUSTILANNE TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN INVESTOINNIT TOIMIALOITTAIN VEROTULOT VUONNA RAHOITUS TALONRAKENNUSINVESTOINNIT KADUNRAKENNUSINVESTOINNIT TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Liikelaitokset... 44

3 3 1. TALOUSTILANNE Yleinen taloustilanne Kuluvan vuoden arviot Suomen kokonaistuotannon kehityksestä ovat parantuneet viime vuoden jyrkän pudotuksen jälkeen. Kotitalouksien luottamus talouskehitykseen näkyy kulutusmenojen kasvuna. Tuotanto ei kuitenkaan ole vielä lähtenyt kasvuun. Tuotanto pysyi maaliskuussa helmikuun tasolla. Investoinnit supistuvat edelleen. Talouskehitystä saattaa heikentää euroalueen valtioiden talousongelmat, joista vakavin on Kreikan valtion velkakriisi. Yleisen taloustilanteen vähittäinen elpyminen ei näy kuntataloudessa vielä pitkään aikaan. Verotulojen laskeva trendi pitää taloustilanteen kireänä. Kunta-alan kustannustason nousu on tosin hidastunut. Toimintamenojen kasvua hillitsee erityisesti kuntien taloudellisen tilanteen heikkeneminen ja toimintamenoihin kohdistuvat säästötoimet. Kuntien palkkasumman kasvuvauhti hidastuu aikaisempia vuosia pienempien sopimuskorotusten ja henkilöstömäärän kasvua hillitsevien säästötoimien johdosta. Työllisyystilanne heikkeni vuonna 2009 talouslaman seurauksena. Kuluvana vuonna tilanne on vakautunut. Maaliskuun lopussa koko maan työttömyysaste oli 10,4 %. Työllisyyden uskotaan paranevan vasta ensi vuonna. Porvoon työttömyysaste oli korkeimmillaan vuoden vaihteessa 8,9 %. Maaliskuun lopussa työllisyystilanne oli hieman kohentunut, mutta työttömien määrä oli edelleen korkea 7,8 %. Työttömien ja lomautettujen määrä oli 1835 henkilöä. Työttömyyden lievän kohentumisen myötä myös avoimien työpaikkojen määrä on lisääntynyt viime vuoden 191 työpaikasta 454 työpaikkaan. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio nousi huhtikuussa 0,9 prosenttiin. Maaliskuussa se oli 0,6 prosenttia. Kuluttajahintoja nosti huhtikuussa edellisestä vuodesta eniten polttonesteiden kallistuminen. Inflaatiota hillitsi eniten korkojen lasku ja elintarvikkeiden halpeneminen viime vuoden huhtikuusta. Maaliskuusta huhtikuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,3 prosenttia. Tämä johtui ennen kaikkea polttonesteiden kallistumisesta. Rahamarkkinakorot ovat historiallisen alhaisella tasolla. Euribor-korot pysynevät matalina kuluvan vuoden loppuun. Euroalueen velkakriisi siirtänee korkojen nousun aiemmin ennakoitua myöhemmäksi. Euroopan keskuspankin ohjauskorko on edelleen 1,0 prosenttia. Euroopan keskuspankki tulee pitämään rahapolitiikan kevyenä voidakseen tukea Kreikan velkaongelman ratkaisua ja estääkseen kriisin leviämistä. Porvoon taloustilanne Talouden seurantaraportti on laadittu huhtikuun lopun tilanteen perusteella. Tällöin talousarviovuodesta on kulunut kolmannes. Toimialojen ja tehtäväalueiden raportit sisältävät ennusteen koko vuodesta. Käyttötalouden kokonaislukujen perusteella ei ole merkittävää poikkeamaa talousarvioon nähden. Käyttötaloustuloja on laskutettu noin 26,6 milj. euroa eli 30 % talousarviosta, mikä vastaa keskimäärin ajankohdan mukaista tilannetta. Käyttötalousmenoja on syntynyt 97 milj. euroa eli 31,2 % talousarviosta. Palkkamenojen toteutumisaste on 30,3 %. Palkkasummaan ei sisälly palkantarkistuksia eikä lomarahoja, jotka maksetaan kesäkuussa. Talousarvion mukaiset investoinnit ovat 24 milj. euroa. Investoinneista on toteutunut 3,2 milj. euroa eli 13 %.

4 4 Kaupungin kokonaisverotulot on arvioitu talousarviossa 181 milj. euroksi, joka on 2,8 milj. euroa vähemmän kuin vuonna Toukokuun veroverotilitysten perusteella voidaan olettaa, että talousarvion mukainen 181 milj. euron verotulo saadaan. Kunnallisveroa saataneen runsas miljoona talousarviota enemmän. Yhteisöveron kertymä on jäänyt matalaksi. Yritysten verotettavat tulot eivät ole vielä lähteneet kasvuun. Lisäksi Porvoossa tilanne on muuta maata heikompi siksi, että Porvoon yhteisveron jako-osuus laski kolmanneksen tämän vuoden alusta. Yhteisöverotulot jäänevät noin 17 milj. euroon eli 1,5 milj. euroa pienemmäksi kuin talousarvio. Kiinteistöverotulot tilitetään syksyllä. Talousarvio, 10 milj. euroa, on laskettu kiinteistöjen verotusarvojen perusteella. Valtionosuustuloja ennakoidaan kertyvän noin 3 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Talousarvion mukainen lainanotto on 53 milj. euroa. Tästä yli puolet käytetään vanhojen lainojen lyhennyksiin. Ensimmäinen 15 miljoonan euron lainaerä nostetaan kesäkuussa. Kaupungin lainojen keskikorko oli huhtikuun lopussa 2,55 %. Alhainen korkotaso pitää myös korkokulut kohtuullisina. Korkokulut jäänevät viime vuoden tasolle lainamäärän kasvusta huolimatta. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa on määritelty erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan kriteerit ja valtion toimet kunnan tilanteen parantamiseksi. Valtiovarainministeriön kriisikuntamäärittelyyn on otettu taseen kertynyt alijäämä ja kuusi talouden tunnuslukua, joille on asetettu raja-arvot. Kriisikunnan kriteerit täyttyvät, jos kaikki raja-arvot täyttyvät kahtena peräkkäisenä vuotena. Porvoon vastaavat talouden tunnusluvut sijoittuvat raja-arvomäärittelyn suhteen seuraavasti. Porvoo Raja-arvo * - Vuosikate, negatiivinen < 0 /as Lainakanta, 50 % yli kuntien keskiarvon > 2826 /as Kertynyt alijäämä, negatiivinen < 0 /as Tuloveroprosentti 0,5 ylikeskiarvon > 19,1 % 18,75 19,25 19,25 - Omavaraisuusaste < 50 % 45,1 41,9 39,0 - Suhteellinen velkaantuneisuus > 50 % 60,0 67,3 74,0 Porvoon kaupungin vuosikate on tilinpäätösten mukaan positiivinen, mutta tämän vuoden talousarviossa vuosikate jää negatiiviseksi 40 euroa asukasta kohti. Kaupungin taseen kertynyt ylijäämä on edelleen positiivinen. Sen sijaan Porvoon kaupungin tunnusluvut ovat heikot lainamäärän, tuloveroprosentin, omavaraisuusasteen ja suhteellisen velkaantuneisuuden osalta. (Omavaraisuusaste on oman pääoman suhde koko pääomaan. Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka suuri osa vuoden käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun)

5 5 2. TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT 2.1 TULOSLASKELMA RESULTATRÄKNING T O I M I N T A T U O T O T TALOUSARVIO TOTEUTUMA TOT-% + TA-MUUTOS Myyntituotot , ,37 27,3 Maksutuotot , ,08 31,9 Tuet ja avustukset , ,83 56,2 Muut toimintatuotot , ,46 30,0 * Toimintatuotot yht , ,74 30,3 Valmistus omaan käyttöön , ,00 2,7 T O I M I N T A K U L U T Palkat ja palkkiot , ,64 30,3 Eläkkeet , ,10 29,9 Muut henkilösivukulut , ,98 28,9 Palvelujen ostot , ,21 31,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,80 30,0 Avustukset , ,48 34,7 Vuokrat , ,97 34,0 Muut toimintakulut , ,77 36,4 * TOIMINTAKULUT YHT , ,95 31,2 ** TOIMINTAKATE , ,21 31,7 Verotulot , ,43 34,2 Valtionosuudet , ,00 35,8 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,70 46,3 Muut rahoitustuotot , ,57 2,5 Korkokulut , ,71 7,7 Muut rahoituskulut ,00-959,44 0,5 ** VUOSIKATE , ,34-362,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,60 37,4 ** TILIKAUDEN TULOS , ,74-18,6 *** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,74-18,6

6 6 2.2 RAHOITUSLASKELMA FINANSIERINGSKALKYL TALOUSARVIO TOTEUTUMA TOT-% + TA-MUUTOS Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,34-362,7 Tulorahoituksen korjauserät ,00 0,00 0,0 Toiminnan rahavirta yhteensä * , ,34-128,8 Investointien rahavirta Investointimenot , ,04 13,3 Rahoitusosuudet inv.menoihin , ,00 3,1 Pysyvien vast.hyöd.luov.tulot , ,00 39,3 Investointien rahavirta * , ,04 8,8 Toiminnan ja inv.rahavirta yht , ,30-20,8 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,00 0,00 0,0 Pitkäaikaisten lainojen väh ,00 0,00 0,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0, ,09 Lainakannan muutokset * , ,09-20,3 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksian.var.ja pääom.muut * 0, ,29 Vaihto-omaisuuden muutos 0, ,35 Saamisten muutos 0, ,14 Korottomien velkojen muutos 0, ,45 Muut maksuvalmiuden muut. * 0, ,37 Rahoituksen rahavirta , ,46-39,0 Rahavarojen muutos ** , , ,8 Rahavarojen muutos Rahavarat ,19 Rahavarat ,35 Rahavarojen muutos ** ,16 E r o t u s ,00

7 7 2.3 KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN DRIFTSEKONOMIN SEKTORVIS TALOUSARVIO +TA-MUUTOS TOTEUTUMA JÄLJELLÄ TOT-% Yleishallinto Toimintatuotot , , ,19 20,8 Toimintakulut , , ,01 33,1 Yleishallinto yht , , ,82 40,2 Sosiaali- ja terveystoimi Toimintatuotot , , ,66 31,1 Toimintakulut , , ,63 31,3 Sosiaali- ja terveystoimi yht , , ,97 31,3 Sivistystoimi Toimintatuotot , , ,09 40,7 Toimintakulut , , ,64 31,3 Sivistystoimi yht , , ,55 30,5 Tekninen ja ympäristötoimi Toimintatuotot , , ,99 29,7 Toimintakulut , , ,93 28,7 Tekninen ja ympäristötoimi yht , , ,06 32,5 Alueellinen pelastustoimi Toimintatuotot , , ,33 31,1 Toimintakulut , , ,84 30,2 Alueellinen pelastustoimi yht , , ,49 44,2 Toimintatuotot , , ,26 30,0 Toimintakulut , , ,05 31,2 Yhteensä , , ,79 31,7 2.4 INVESTOINNIT TOIMIALOITTAIN INVESTERINGARNA SEKTORVIS TALOUSARVIO +TA-MUUTOS TOTEUTUMA JÄLJELLÄ TOT-% Yleishallinto , , ,00 1,3 Sosiaali- ja terveys ,00-500, ,00 0,2 Sivistystoimi Investointimenot , , ,00 1,7 Valtionosuudet , , ,00 23,3 Tekninen toimi Investointimenot , , ,00 15,6 Kaavoitus- ja rakennus Investointimenot , ,00 0,0 Myyntitulot , , , ,4 Aluepelastus Investointimenot , , ,00 5,1 Rahoitusosuudet , , ,00 1,8 Investointimenot , , ,00 13,3 Invest. rahoitusosuudet , , ,00 245,3 Yhteensä , , ,00 7,5

8 8 2.5 VEROTULOT VUONNA - SKATTEINKOMSTER ÅR Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Totalt Kuukausi TILITETYT VEROT Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu ENNUSTE Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu TILITYS + ENNUSTE TALOUSARVIO POIKKEAMA

9 MEUR MEUR RAHOITUS Lainasalkku Lainasalkun koko (EUR) Korkomaksut vuoden alusta (EUR) Keskikorko ( %) 2,55 % Korkosidonnaisuusaika (vuotta) 2,64 v Herkkyys korkomuutokselle 1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) Uudet lainat, talousarvio (EUR) Lyhennykset vuonna (EUR) Lainojen korkosidonnaisuus Lainojen maturiteettirakenne (erääntymisprofiili) Euribor 3kk 21 % Euribor 6kk 31 % Muu 1 % Kiinteä 3 vuotta 14 % Kiinteä 33 % 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 23,7 23,0 21,6 19,8 17,1 45,5 <1 vuotta <2 vuotta <3 vuotta <4 vuotta <5 vuotta 5-10 vuotta 0,2 Yli 10 vuotta Maksuvalmius MEUR MEUR Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve 30 Riskien maksuvalmiustarve 2 Strateginen maksuvalmiustarve 2 Maksuvalmiustarve 34 Rahavarat 18 Neuvotellut lainat 15 Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit 0 Maksuvalmiusreservi Maksuvalmius Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve Riskien maksuvalmiustarve Strateginen maksuvalmiustarve Rahavarat Maksuvalmiustarve Maksuvalmiusreservi 0 Neuvotellut lainat Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit Korkosidonnaisuusaika (KKSA) ja suojausaste Luvut MEUR 0-3 kk 3-6 kk 6-12 kk 1-2 v 2-4 v 4-6 v 6-10 v >10 v Yht. Lainat Koronvaihtosopimukset Nettopositio Suojausaste 79% 49% 49% 42% 30% 18% 0% 0% Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika (vuotta) 2,64 Tavoitekorkosidonnaisuusaika (vuotta) 1-3 Poikkeama 0,0

10 TALONRAKENNUSINVESTOINNIT Han- Hankkeen nimi TA Siirtom. Käytetty Käyttöke nro % Talous SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 5214 Näsin terveysasema , Johannisbergin vanhainkoti , Epoon vanhainkoti ,0 Sosiaali- ja terv.toimi yhteensä ,6 KOULUTUSTOIMI 5301 Hamarin koulu , Albert Edelfeltin koulu , Linnajoen koulu ,4 Koulutustoimi yhteensä ,0 LASTEN PÄIVÄHOITO 5100 Eestinmäen päiväkoti , Veckjärven päiväkoti , Vuokrapäiväkodin pihatyöt ,0 Lasten päivähoito yhteensä ,0 KAIKKI YHTEENSÄ ,0

11 KADUNRAKENNUSINVESTOINNIT Hanke Hankkeen nimi TA Käytetty % nro UUDISRAKENNUS 6029 Säterinhaka, Lakkapolku , Länsiranta, kadut , Pihlajatien alue , Puromäki/Mäyrätien alue , Haikkoo Lasaretti , Omenatarha ,9 Uudisrakennus yhteensä ,6 TYÖPAIKKA-ALUEET 7300 Kuninkaanportti, kadut , Öljyntorjuntakeskus , Kaupunginhaka, sisäkehä , Ölstens ,7 Työpaikka-alueet yhteensä ,9 KADUT PERUSPARANNUS 6017 Tarkkinen, Aurinkoniementie ym , Urheilukatu , Lundinkatu Vanhan Kaupungin liikennejärjestelyt , Hamari, Sahasaarentien pintavedet ,0 Pihlajatien parannus 6093 Itäinen Pitkakatu/Lukiokuja kiveys , Vanhan kaupungin silta , Tykin alue ,0 Sikosaaren sillat 6095 Erittelemätön kadunparannus ,0 Kadut, perusparannus yhteensä ,0 PÄÄLLYSTÄMINEN 6659 Päällystäminen yhteensä ,0 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 6119 Peippolankolmio Erittelemätön parannus ,5 Kevyen liikenteen väylät yhteensä ,0 PUISTOJEN PERUSPARANTAMINEN 6850 Hamarinranta, kevyen liik. Väylä , Hamarin sataman ympäristö , Kokonniemen puisto , Leikkipuistojen perusparannus , Puistot erittelemätön ,0 Puistot, perusparannus yhteensä ,2

12 12 PUISTOJEN UUDISRAKENTAMINEN 6832 Säterinhaka , Gammelbacka-Lehtimäki-Hamari ,0 puistojen kehittäminen 6841 Näsinmäen rantakäytävä Länsiranta August Eklöfin puisto , Ylä-Haikkoo , Keskustan koirapuisto ,0 Kerkkoon leikkipuisto , Puistot, uudisrakennus yhteensä ,0 AVO-OJAT. PERUSPARANNUS 7239 Avo-ojien perusparannus yhteensä ,3 SATAMA 7003 Itärannan ja länsirannan rantamuurit , Jokiuoman tuenta , Pienvenesatamat ,0 Satama yhteensä ,3 TIEVALOT 6759 Tievalot yhteensä ,6 LIIKENNEJÄRJESTELYT 6213 Liikennevalot, parannustyöt , Liikenneturvallisuus, pienet kohteet , Pysäköintilaitos, suunnittelu ,0 Liikennemerkkien uusinta Liikennejärjestelyt yhteensä ,0 TUTKIMUS JA SUUNNITTELU 7500 Tutkimus ja suunnittelu yhteensä ,8 ALUEPARANNUSHANKKEET Kävelykeskusta , Alueparannukset yhteensä ,7 PERUSPARANNUS YHTEENSÄ VALTION YHTEISHANKKEET 7915 Kilpilahden tie , Mannerheiminkadun silta, suunnittelu ,2 Valtion yhteishankkeet yhteensä ,1 KAIKKI YHTEENSÄ ,5 IRTAIN OMAISUUS 1085 Varikko, traktorikaivuri Leasingauton lunastus Puisto Kaupunkipyörät Irtain omaisuus yhteensä

13 13 3. TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT 3.1. Yleishallinto Vaalit, kaupunginvaltuusto ja tarkastustoimi TP 2009 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA muutos 4/ Tuotot 69 Kulut Toimintakate Kaupunginhallitus Tehtäväalueen talousarvioon sisältyvät kaupunginhallituksen, kaupungin johdon, nuorisovaltuuston ja muiden toimikuntien toimintamenot, ystävyyskaupunkitoiminnan menot, järjestöjen jäsenmaksut ja yleisavustukset, Palomäen palvelutalon investointiavustuksen, keskitetyt varaukset palkankorotuksiin, elinkeinoelämän rakennemuutoksiin ja kaupunkikonsernin tuottavuus- ja kehittämishankkeisiin. TP 2009 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA muutos 4/ Tuotot Kulut Toimintakate Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Toiminta etenee talousarvion mukaisesti, henkilöstössä ei määrällisiä muutoksia vuoden aikana. Matkailutoimen toimenpiteet Taidetehtaan, leirintäalueen ja vanhan rautatieasema-alueen osalta jatkuvat, samoin laatuasiat ja markkinointi. Maataloustukien päätukihaussa tukia hakeneita tiloja oli yhteensä 288 kpl, joista 22 kpl jätti sähköisen tukihakemuksen. Työmarkkinatuen kuntaosuutena on maaliskuun loppuun mennessä maksettu Kelalle ns. sakkomaksuja euroa. Lisäksi varoja on käytetty aktivointitoiminnan järjestämisen maksuihin eli lähinnä kuntouttavan työtoiminnan ostopaikkoihin. Yhteensä alkuvuoden menot ovat olleet euroa. Toteuman perusteella koko vuoden lasku tulisi olemaan euroa. Budjetin ja tavoitteen ylitys johtuu ns. vaikeasti työllistyvien henkilöiden määrän kasvusta ja pelättävissä on, että kasvu kiihtyy entisestään syksyllä. Kulujen kasvuun pyritään vastaamaan kaupungin omien aktivointitoimien lisäämisellä. Toukokuussa käynnistyy työpartiotoiminta, jossa työvoiman palvelukeskuksen keräämä joukko vaikeasti työllistyviä henkilöitä hoitaa määräaikaisesti palkatun työnjohtajan ohjauksessa puisto- ja katuosastojen osoittamia siivous ym. töitä. Sakkomaksua pyritään vähentämään aktivointitoimenpiteiden avulla. Kehittämispanosten vaikuttavuuskertoimen arvioidaan ylittävän vaaditun tason TP 2009 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA +muutos 4/ Tuotot Kulut Toimintakate

14 14 Vuokra-asuntojen saatavuus Kaupunkikonsernin asuntoyhtiöiden asunto- vähintään 95 % 98 % Viljelijät saavat tuet täysimääräisinä Elinkeinokehittämisen panosten kerrannaisvaikutus suuremmaksi jen käyttöaste % Takaisinperittävien tukien määrä Vaikuttavuuskerroin suhteessa Posintra Oy:n liikevaihtoon 0 euroa 0 euroa Vaikuttavuuskerroin vähintään 2/3 Taso 2/3 tullaan saavuttamaan Työmarkkinatuen kuntaosuuden Kuntaosuus yhteensä Enintään euroa alentaminen Prosessit ja rakenteet ARA-asuntotuotanto Valmistuneet asunnot 70 kpl 0 50 % kaupunkikonsernin kpl tuotantona Asuntojen laatutaso Korjattavat asunnot kpl 600 kpl 600 korjaustoiminta valtion osarahoituksella Kaupunginkanslia Kaupunginkansliaan kuuluvat hallintoyksikkö, pysäköinninvalvonta, tietohallintoyksikkö ja yksityistalouksien neuvontayksikkö. Hallintoyksikkö on huolehtinut kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätösvalmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Se on yhdessä tieto-, talous- ja henkilöstöhallinnon kanssa osallistunut neuvotteluihin Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahaston Sitran hankkeisiin, joiden tarkoituksena on kuntien ICT:n ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksien perustaminen. Yksikkö on vastannut kaupungin keskitetystä viestinnästä ja keskitetyistä tukipalveluista, kuten kielenkääntäminen, puhelinvaihde, lakiasiat, kirjaaminen, arkistointi, postitus ja monistus. Hallintojohtaja on osallistunut kieliohjelmatyöryhmän työskentelyyn sihteerinä. Puheliikennekilpailutuksen perusteella syntyneen uuden, edullisemman ja toimintoja tehostavan sopimuksen täytäntöönpano on kuormittanut yksikköä. Pysäköinninvalvonnassa on annettu maksukehotusta, mikä vastaa noin 34 prosenttia vuositasolla annettavaksi arvioidusta maksukehotuksista. Pysäköinninvalvonnan tuotot prosentteina ajanjaksolla ovat 32,5 %. Tietohallintoyksikkö on hoitanut alkuvuonna toimeksiantoa (tilaukset, salasanojen vaihdot, ongelmatilanteet). Tämä on noin 270 tapahtumaa vähemmän kuin vuotta aiemmin samana ajankohtana. Yksikköä on kuitenkin kuormittanut syksyisen tietoliikennekilpailutuksen täytäntöönpano, jossa 98 toimipisteen yhteys on korvattu uudella. Talous- ja velkaneuvontaan on tullut 79 uutta asiakasta, mikä on enemmän kuin vuonna 2009 vastaavana ajankohtana (57 kpl). Tämä kuitenkin johtuu enemmän asiakaspalvelun tehostamisesta kuin uusien asiakkaiden määrän kasvusta. Sovittelutoimistoon on tullut 62 uutta sovittelualoitetta (35 kpl vuonna 2009). Talousarviotavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Henkilöstömäärä on pysynyt samana lukuun ottamatta joitakin pidempiä poissaoloja.

15 15 Talousarvio toteutuu suunnitellusti. Ennuste osoittaa määrärahojen riittävän. Erillistoimenpiteet määrärahan riittävyyden varmistamiseksi eivät ole tarpeen. Puheliikenteen kehittäminen on edennyt uuden sopimuksen myötä merkittävästi. Kääntämisen kasvun hillitsemiseen vaikuttavat toisaalta valmistunut kieliohjelma, mutta myös tekeillä oleva organisaatiomuutos. Työryhmä on ryhtynyt laatimaan Asiakaspalvelukeskuksen hankesuunnitelmaa. Esityslistojen sähköistämisen osalta tilanne on vakiintunut (kaupunginhallituksen lista); lisäksi odotetaan extranet-sivujen perustamista ja organisaatiomuutosta. Sähköisten palvelujen kehittäminen on sidoksissa suunniteltuun kuntien palvelukeskusyhtiöön (KPK ICT Oy). Yhtiön toteutuminen on merkittävä mahdollisuus saada sähköiset palvelut kaupungin käyttöön lähivuosina ja taloudellisesti järkevällä tavalla. TP 2009 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA muutos 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate , Aktiivinen viestintä Mediatiedotteiden Vähintään määrä Kaupungin toimintojen Palvelimien ja verk- Vähintään 99 % 99,5 % häiriöttömyys koyhteyksien käytet- tävyys% Prosessit ja rakenteet Toiminnan tehostaminen Sähköisen asioinnin Yksi uusi kohde 1 uusi kohde sähköisiä uudet kohteet/vuosi palveluja lisäämällä Hallinnon tehokkuus Aloitteiden keskimääräinen Kolme kuukautta 1 kk käsittelyaika, kk Osaaminen ja henkilöstö Hallinto- ja lakiasioiden osaamisen parantaminen Taloustoimisto Kaupunginkanslian järjestämien koulutustilaisuuksien määrä. 2 koulutustilaisuutta Järjestetyt koulutukset: 1. Huoltajuuskoulutus päiväkotien johtajille 2. Lastensuojelukoulutusta sosiaalityössä Taloustoimen tehtäväalueeseen kuuluvat taloustoimisto, hankintayksikkö, ruokapalvelu ja kaupungin osuus verohallinnon kustannuksista. Taloustoimisto on laatinut kaupungin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Seuraavan talousarvion valmistelu on käynnistynyt ja vuosien talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet on laadittu kaupungin uuden strategian mukaisin linjauksin. Varainhankinnan projekti on valmistellut kaupungin varainhankintapolitiikan. Politiikka otetaan käyttöön kaupungin rahatoimessa. Konserniyhtiöiden liittäminen varainhankinnan organisaatioon ratkaistaan konserniohjeistuksen yhteydessä. Taloushallinnon uusi tietojärjestelmä on kilpailutettu ja hankintapäätös tehty. Tietojärjestelmää koskevat sopimusneuvottelut ovat meneillään. Työ jatkuu projektisuunnitelman vahvistamisella ja varsinaiseen käyttöönottoprojektiin päästään lomakauden jälkeen. Uusi ohjelma otetaan tuotantokäyttöön alkaen.

16 16 Ruokapalveluyksikkö huolehtii kaupungin toimipisteiden ruokailupalveluista ja kattaa menonsa ruokailusta saatavilla maksuilla. Talousarvion ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Henkilöstömäärä on pysynyt muuttumattomana TP 2009 TA +muutos TOT 4/ TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA Tuotot , Kulut , Toimintakate , Ostolaskut lähetetään taloustoimistosta kiertoon välittömästi Laskun käsittelyaika taloustoimistossa sen saapumisesta 1 päivä 1 päivä Sähköisten ostolaskujen määrä lisääntyy Terveelliset ja monipuoliset ateriat kouluissa ja laitoksissa Kustannustehokkaat palvelut Prosessit ja rakenteet Taloushallinnon tietojärjestelmän käyttöönottoprojektin sujuva toteutus Osaaminen ja henkilöstö Talous- ja hankintaosaamisen parantaminen Henkilöstötoimisto Sähköisten laskujen osuus ostolaskuista Lautasmallin kriteerit Kirjanpito- ja maksuliikennepalveluiden tuotteistaminen Projektiryhmän sitoutuminen 1-5 pistettä Kustannusarvion toteutuminen 1-5 pistettä Aikataulussa pysyminen 1-5 pistettä Taloustoimiston järjestämien koulutustilaisuuksien määrä vähintään 35 % 38 % Lautasmallin kriteerit täyttyvät joka aterialla Toteutuu Tuotekohtainen hinnoittelu Projekti on alkanut perustietojen analysoinnilla Vähintään 10 pistettä Kolme koulutustilaisuutta Hankintapäätös on tehty, projekti käynnistyy kesäkuussa Järjestetyt koulutukset 1. Uudistuva hankintalaki 2. Kustannuslaskenta, tuotteistaminen ja hinnoittelu Tavoitteet ovat liitteenä olevassa taulukossa. Toiminta etenee talousarvion mukaisesti. Henkilöstömäärä on vähentynyt henkilöstösuunnitelman mukaisesti eläköitymisten myötä. Työterveyshuollon palvelujen käyttö ei ole toteutunut tasakäytön mukaisesti, mutta tilanne korjaantunee vuoden mittaan kun sekä työpaikkaselvitysten määrä että terveystarkastusten määrä toteutuu suunnitelmien mukaisesti. Henkilöstöhallinnon tuotot muodostuvat henkilöstöltä perittävistä käyttökorvauksista, jotka vähenevät, jos käyttöä ei ole, mutta samanaikaisesti myös käytöstä aiheutuneet kulut vähenevät. Tästä esimerkkinä ovat mm. lounassetelit, virkistystapahtumat ja koulutukset. Tuotoista noin puolet muodostuu kansaneläkelaitoksen maksamista työterveyshuollon käytön korvauksista, jotka tilitetään vasta kesäkuussa tehtävän hakemuksen jälkeen. Tuottojen odotetaan yltävän vuositasolla talousarvion tasolle.

17 17 Näköpiirissä ei ole talousarviomäärärahan ylitystä. Tässä vaiheessa vuotta talousarvio on toteutunut odotetusti. Eläköityvien henkilöiden tilalle ei olla palkkaamassa uusia henkilöitä palkanlaskentaan. Sähköisten prosessien myötä voidaan toimia pienemmällä henkilöstömäärällä. Riskienhallinta tapahtuu kaupungin määrittelemien yleisten periaatteiden pohjalta TP 2009 TA +muutos TOT 4/ TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA Tuotot 668,4 692,6 56,7 8,2 692,6 0 Kulut , ,9 20, Toimintakate , ,4-625,1 23, ,4 0 Keskitetty ja sähköistetty Sähköisen rekrytointijär- Päätös Kuntaliiton Kuntamisestä rekrytointi jestelmän käyttöönotto rekry-järjestelmään liitty- on tehty Nykyisten resurssien käytön tehostaminen Virka- ja työsuhteiden tehokas hallinnointi Henkilöstötoimistossa toteutettavien rekrytointitoimeksiantojen määrä Prosessien läpimenoaikataulujen nopeutuminen Vakanssien hallittavuus Vähintään 75 % rekrytoinneista tehdään henkilöstötoimistossa Palkanlaskenta-ja rekrytointiprosessin kuvaukset ja läpimenoaikojen mittaus valmistuvat Numeroitu vakanssiluettelo Asiakaskysely Arvosana vähintään 3,5 (asteikolla 1-5) Prosessit ja rakenteet Palvelujen laadun varmistaminen henkilöstöhallinnon prosesseja kehittämällä ja sähköistämällä Osaaminen ja henkilöstö Henkilöstön osaamisen Järjestetyn koulutuksen ESKO-koulutettuja varmistaminen painottuminen esimieskoulutukseen. esimiehiä vähintään 40 ja JET-koulutuksen aloittaa vähintään 20 esimiestä Jäsenyys Kuntarekryjärjestelmän seurantaryhmässä. Työpaikkailmoittelu hoidetaan lähes 100 %:sti henkilöstötoimistosta. Toteutetaan kaupungin prosessityöryhmän määrittämän ohjeistuksen/aikataulun mukaisesti vuonna. Suunnittelu aloitettu. Vakanssiluettelon määrittely aloitettu Asiakaskysely toteutetaan vuoden lopulla. Vuonna 2009 aloitetut jetkoulutukset jatkuvat suunnitelmien mukaan. Mukana 41 esimiestä. Syksyllä alkavan ESKOkoulutuksen aikataulu laadittu. Esimiehille järjestetty 7 muutoskoulutustilaisuutta, joihin osallistui 103 esimiestä.

18 18 Osuus pelastustoimesta Osuus pelastustoimesta sisältää Porvoon kaupungin osuuden Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen kustannuksista. Tehtäväalue on otettu käyttöön vuoden talousarviossa. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä menot sisältyvät kaupunginhallituksen tehtäväalueeseen Tuotot TP 2009 TA +muutos TOT 4/ TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA Kulut (-4 137) , Toimintakate (-4 137) , Sosiaali- ja terveystoimi Johto ja sisäiset palvelut Johto ja sisäiset palvelut tehtäväalueeseen kuuluvat hallinto, kunnossapito, siivous ja hankintapalvelut. Hallinnosta on keskitetysti tuotettu tehtäväalueille talous- ja toimintatietoja, joita tehtäväalueet ovat voineet käyttää oman toimintansa arviointiin ja kehittämiseen. Siivouksen ja kunnossapidon työtehtävät on määritelty ja henkilöstön mitoitusta tarkistettu tilakeskuksen liikelaitos-selvityksen taustaksi. Hankintapalveluiden toimintaa selvitettiin syksyllä 2009 ja selvitystä toiminnan järjestämiseksi on jatkettu keväällä. Vanhustyön suunnittelija ja järjestelmäasiantuntija ovat valmistuneet toimistotyön tehokäyttöoppisopimuskoulutuksesta, taloussuunnittelija on aloittanut alkuvuonna tuotekehittäjä- oppisopimuskoulutuksen ja siivouspalveluissa on kaksi työntekijää laitoshuoltaja oppisopimuskoulutuksessa. Vakituisen henkilökunnan täyttöaste on ollut 91,6 % TP 2009 TA +muutos TOT 4/ TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA Tuotot , Kulut , Toimintakate , Palvelujen kehittäminen ja Asiakastyytyväisyyskysely Arvosana vähintään 3 Ei vielä tehty parantaminen (skaala 1-5). - siivouspalvelut - kunnossapitopalvelut Talous pysyy annetuissa kehyksissä Prosessit ja rakenteet Käsittelyaikojen pitävyys asiakasmaksupäätöksissä. Seurantaraportit ja tilinpäätös. Käsittelyaika hallintopäällikön päätöksistä max. kolme viikkoa. 100 % Toteutuminen alle 33,3 % eli osavuositavoitteen sisällä Vähintään 90 % Osaaminen ja henkilöstö Tuotteistamiskoulutus Palvelujen tuotteistaminen Röntgenin, laboratorion ja terveydensuojelun palvelujen tuotteistaminen Keskimääräinen käsittelyaika on ollut 1 viikko Työn alla, tuotteistaminen kohdennettu palveluasumiseen ja kotihoitoon

19 19 Terveyspalvelut Tehtäväalueen toiminta on säilynyt ennallaan, tuottaa laadukkaita terveyspalveluita porvoolaisille kaupungin myöntämien resurssien puitteissa. Menot alkuvuonna ovat erikoissairaanhoitoa lukuun ottamatta pysyneet suunnitellussa. On pelättävissä, että erikoissairaanhoito tulee ylittämään varansa myös koko vuoden ajalta. Investoinnit toteutuneet suunnitellulla tavalla ja näin tulee varmaankin jatkumaan. Menojen säännöllistä seurantaa jatketaan aiempaan tapaan. Toimintayksiköiden yhdistämisiä on toteutettu sovitulla tavalla. Huhtikuussa terveysasemien yhdistymiset näkyivät ajoittaisina asiakasruuhkina mm. puhelinpalvelussa. Vakanssien täyttöaste on ollut 93,7 %. Riskienhallinta tapahtuu kaupungin määrittelemien yleisten periaatteiden pohjalta TP 2009 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA +muutos 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate , Palvelutason sopeuttaminedon Kuukausittainen avohoi- Avohoidon keskimääräi- Käyntiä/asukas, ka,1-4kk: käyntien seuranta. nen käyntimäärä/asukas ,16 ei ylitä vuoden 2007 tasoa. - 2,17 palvelutaso sama Asiakaspalvelun laadun Asiakastyytyväisyyskysely Tulos vähintään 4 (asteikolla 2008 kokonais ka oli 4/5 säilyttäminen samalla terveysasemilla 1-5) Seuraava kysely tehdään tasolla syksyllä Sairastavuus vähenee Terveyskeskusten laatuverkoston Pysytään vuoden 2009 Sairastavuutta ei mitattu. ja hoidon laatu on hyvä otanta tasolla eri sairausryhmien osalta Terveysasemaverkon Keskimääräiset kustannukset/asukatailun Keskisuurten kuntien ver- Vertailutieto valmistuu kehittäminen perusteella enintään kesäkuussa keskimääräisellä tasolla (vuonna Tasapainoinen talous Talousarvion toteutuminen Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen yhteistyön tehostaminen kustannuspaineen hillitsemiseksi Erikoissairaanhoidon kustannukset/asukas (vuonna /asukas) /asukas) 100 %:n toteutumisaste Toimintakulujen osuus 35,1%, toimintakatteen 35,0%, mikä ylittää osavuositavoitteen 33,3% Menokehitys samalla tasolla muiden keskisuurten kuntien keskiarvon kanssa (vuonna /asukas) enintään Vertailutieto valmistuu kesäkuussa

20 20 Prosessit ja rakenteet Palveluprosessin sujuvuus: Hoitoketjujen päivityksen Päivityksen valmistuminen Hoitoketjuja Sujuva siirtyminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhoitoon. sujumisen arviointi. vuoden aikana jatkuvasti. Puhelinpalvelun sujuminen. Teleseuranta. Vastattujen puhelujen osuus on vähintään sama kuin vuonna 2009 tehdyssä teleseurannassa. päivitetään Puhelinseurantatietoja vuodelta ei ole vielä käytettävissä Suun terveydenhuollossa kiireettömään hammashoitoon pääsy. Osaaminen ja henkilöstö Henkilöstön hyvinvointi Jonoseuranta, kk. Sairauspoissaolot pv/henkilö. Kiireettömään hammashoitoon pääsy ei ylitä lakisääteistä 6 kuukautta. Noin 4 %:lla jonottajista odotusaika ylittyy tällä hetkellä. Sairauspoissaolot enintään 5,12 pv/hlö, +0,23 pv/hlö samalla tasolla edel- verrattuna ajanjaksoon lisvuoteen verrattuna Vanhuspalvelut Vanhuspalvelujen tavoitteena on tarjota Porvoon ikäihmisille ja vammaisille hyvää, turvallista, ammattitaitoista ja asiakkaan toimintakykyä ylläpitävää palvelua suomeksi ja ruotsiksi. Palvelut järjestetään ensisijaisesti asiakkaan kotona, toimintakyvyssä tapahtuvien muutosten myötä on tarjolla palveluasumista, tehostettua palveluasumista, lyhyt- ja pitkäaikaishoitoa laitoksissa sekä Näsin sairaalassa akuutti- ja kuntoutushoitoa sekä vaativaa sairaanhoitoa. Vakansseja on 447, varahenkilöitä 30. Henkilöstön täyttöaste on ollut 98,4 %. Toiminnassa on palvelujen järjestämisen lisäksi keskitytty Palomäen palvelukeskuksen valmistumiseen ja käyttöönottoon lokakuun alusta. Palvelukeskuksessa on 50 asuntoa ikäihmisille, ja viisi asuntoa vammaisille. Tarvittava henkilökuntamäärä, yhteensä 34 henkilöä, siirtyy palvelukeskukseen vanhuspalvelujen laitoshoidon ja kotihoidon/palveluasumisen yksiköistä. Osa vakansseista on täyttämättä syksyyn saakka, koska laitospaikkoja on vähennetty asteittain. Toiminnalle asetetut tavoitteet toteutuvat pääsääntöisesti, noin 90 % 75 vuotta täyttäneistä porvoolaisista asuu omassa kodissa tai tavallisessa palveluasunnossa. Vammaispalveluissa erityishuollon toteuma on laskujen perusteella laskettuna noin 35,6 % kun otetaan huomioon kuntayhtymien ja Rinnekodin laskutuksessa oleva kuukauden viive. Mikäli kustannuskehitys jatkuu loppuvuoden samanlaisena, ylitys on noin Vajaakuntoisten työtoiminta ylittyy noin mutta noudattamalla muutoin määrärahasidonnaisten palvelujen ja tukitoimien myöntämisessä tiukkaa linjaa, ylitystä ei tulisi. Tehtäväalueen talousarvio toteutuu ennusteen mukaan alijäämäisenä, huomauttavaa kuitenkin on, että sekä tuloja että menoja on vielä kirjaamatta. Toimintatuottojen osalta ennusteen mukaan sekä palveluasumisen asiakasmaksut että laitoshoidon hoitopäivämaksut näyttävät ylittävän talousarvion. Vanhuspalvelujen vuoden talousarviomääräraha riittänee erityishuollon mahdollisesta ylityksestä huolimatta. Riskienhallinta tapahtuu kaupungin määrittelemien yleisten periaatteiden pohjalta. TP 2009 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA muutos 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate ,

21 21 Kotihoito: Prosenttiosuus 75 vuotta Enintään % / 75 14,9 % Palvelujen kohdentaminen täyttäneistä asukkaista vuotta täyttänyt asukas, säännöllistä hoivaa ja hoitoa tarvitseville (vuoden 17 %) 2009 tavoite Tukipalvelut: Palvelujen kohdentaminen siten, että tuetaan mahdollisimman itsenäistä kotona selviytymistä. Asiakastyytyväisyyskyselyt Asiakkaiden määrä Arvosana vähintään 3 (asteikolla 1-4) Enintään vuoden 2009 taso. Vuonna 2009 tehdyn kyselyn tulos 3,5 (tulosten kokonais-keskiarvo) Seurataan vuositasolla Omaishoidon tuen kohdistaminen sitovaa hoitoa tarvitseville/muistisairaille. tukemi- Omaishoitajien nen hoitotyössä. Palveluasuminen: Palveluasumisen kehittäminen ja suunnittelu, asumispaikkojen lisääminen. Palvelujen kehittäminen perustuu kattavaan asiakkaiden tarpeiden kartoitukseen. Näsin sairaala: Osastojen profilointi jatkuu; Potilaspaikkojen väheneminen Pitkäaikaishoidossa laitoksissa enintään 6 % 75 vuotta täyttäneistä porvoolaisista Vanhainkodit: Pitkäaikaishoitopaikkoja vähennetään, lyhytaikaishoitopaikkoja lisätään pysymi- Talousarviossa nen Aikainen reagointi ja toiminnan uudelleen arviointi. Uusien myöntämisperusteiden käyttöönotto ja toimintakykymittarien monipuolisempi käyttö (MMSE, Rai) Omaishoidettaville parkkitoimintaa, hoitajille säännöllinen tuki ja vapaan mahdollistaminen. Tehostetun asumis- paikkojen %-osuus / 75 vuotta täyttänyt asukas Hoito- ja palvelusuunnitelma laadittu tietylle %:lle asiakkaista Asiakasmäärä %-osuus/75 vuotta täyttänyt asukas. Noin puolet potilaista pitkäaikaishoidossa palvelukeskuksen valmistuttua; 100 potilaspaikkaa, kuuden työntekijän siirto. Asiakaspaikat lkm. Toteutumisen seuranta ja kaikille omaishoitoperheille kotikäynti vähintään 1 x vuosi. Seurataan vuositasolla Aloitetaan säännöllinen Seurataan vuositasolla parkkitoiminta, omaishoidettaville hoitajille säännöllinen tuki ja vapaan mahdollistaminen. palvelu- Vähintään 5 % / 75 vuotta 2,8 % täyttänyt asukas Hoito- ja palvelusuunnitelma laadittu vähintään 80 %:lle asiakkaista Pitkäaikaishoitopaikkoja 152, lyhytaikaishoitopaikkoja 28, yksi kriisipaikka Seurataan puolivuosittain 6,8 % Pitkäaikaispaikat: 196 Lyhytaikaispaikat: 26 Seuranta kuukausittain 100 % Toteutuminen alle 33,3% eli osavuositavoitteen sisällä Talousarvion toteuman, toiminnan ja asiakkailta saadun palautteen seuranta joka toinen vuosi. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos vähintään 3 (asteikolla 1-4) ja vammaispalveluissa tulos vähintään 8 (asteikolla 1-10) Vuonna 2009 tehdyn kyselyn tulokset: kotihoito 3,5 (asteikolla 1-4), palveluasuminen 3,6 (asteikolla 1-4), vammaispalvelut 7,7 (asteikolla 4-10)

22 22 Prosessit ja rakenteet Kotihoito: Uusien asiakkaiden Hoito- ja palvelutarpeen Viimeistään 7 arkipäivän Toteutuu hoito- ja palvelu- arvioinnin toteutuminen. sisällä yhteydenotosta tarpeenarviointi hoivatakuun puitteissa. Raskashoitoisten asiakkaiden avun tarpeeseen vastaaminen, jotta kotona asuminen olisi mahdollisimman turvallista. Rai järjestelmä, RaVa mittari, MMSE testi. Tukipalvelut: Monipuolisten, ennaltaehkäisevien Asiakasmäärät. palvelujen kehittäminen ja niistä tiedottaminen. Palveluasuminen: Oikeudenmukainen ja hoidon tarpeen huomioiva asukasvalinta. Palvelut kehitysvammaisille ja vaikeavammaisille: Verkostoyhteistyöhön perustuvat palveluja koskevat päätökset tehdään laki- Rai järjestelmä, RaVa mittari, MMSE testi. Kevythoitoisten asiakkaiden määrä enintään 15 % Matalan kynnyksen toimintoihin osallistuu vähintään 850 ikäihmistä. SAP-prosessin asukasvalinta mukainen Hakemusten käsittelyaika Keskimääräinen käsittelyaika alle 28 päivää. (Lakisääteinen aika 3 kuukautta.) sääteisen määräajan kuluessa. Näsin sairaala: Kuntouttavan Kotiutettujen potilaiden lyhytaikaishoidon määrä. lisääminen. Asiakkaat oikeissa hoitopaikoissa Oikean palveluohjaami- jatkohoitopaikan löytyminen. sen kriteerien mukaisesti. Vanhainkodit: Pitkäaikaispaikkojen Pitkäaikaispaikkojen määnen, vähentämirä/ kuntouttavan lyhytaikaishoidon lyhytaikaispotilaiden määrä lisääminen. Osaaminen ja henkilöstö Vakituiset toimet/virat ja pitkäaikaiset sijaisuudet saadaan täytettyä. Erityisosaajien rekrytointi. Henkilöstön hyvinvointi Sairauspoissaolojen määrä pv/henkilö. Asiakkaista vähintään 60 % kotiutuu omaan kotiin Vähintään 18 % lyhytaikaispaikkoja (n=180) Seurataan puolivuosittain Seurataan vuositasolla Toteutuu 14 päivää 49,4 % kotiutunut omaan kotiin Lyhytaikaispaikkoja 11,7 % Vakanssimäärien täyttöaste. Täyttöaste 100 %. 98,4 % (vakituisten viranhaltijoiden täyttämä osuus vakansseista) Sairauspoissaolot enintään 5,57 pv/hlö +0,52 10 pv/hlö pv/hlö verrattuna ajanjaksoon Sosiaalityö Sosiaalityön tehtäväalueen yksiköiden alkuvuoden toimintaan vaikutti yhteiskunnan huono taloudellinen tilanne. Asiakkuudet eri yksiköissä lisääntyivät ja palveluiden tarve on suuri. Työntekijöiden jaksaminen huolestuttaa. Työmäärät per työntekijä ovat liian suuret, eivätkä noudata työmääräsuosituksia. Myös käsittelyajat ovat liian pitkät ja osittain lainvastaiset. Sosiaalityön tehtäväalueen henkilöstön sairaus- /poissaolot ovat lisääntyneet merkittävästi vuonna. Henkilöstöllä on myös viime vuoden lomautusten johdosta ollut paljon vuosilomaa alkuvuonna. Vakanssien täyttöaste on ollut 94,6 %. Tammi- ja helmikuussa sekä hallinto- että toimistopalvelut, aikuissosiaalityö, osa lapsiperhetyötä sekä päihdeklinikka (entinen A-klinikka sekä nuorisoasema) muuttivat tilapäisiin väistötiloihin.

23 23 Tehtäväalueen talousarvio toteutuma osoittaa tehtäväalueen noudattaneen suurta säästäväisyyttä toiminnoissaan ja talousarviossa on pysytty. Suuret talousarvion menokohtien kuten toimeentulotuen, mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalveluiden sekä lastensuojelun ostopalveluiden sekä palvelutarpeen ennustaminen on kuitenkin vaikeaa ja menoissa on myös suuria kuukausivaihteluita. Lapsiperheiden sosiaalityössä avohuoltopainotteisuus näkyy toiminnassa ja talousarvio toteutumassa. Työtehtävien suuri määrä suhteessa henkilökunnan määrään huolestuttaa. Lain asettamia määräaikoja on selvästi ylitetty, esim. lastensuojelutarpeen selvityksiä on laadittu lain asettamassa 3 kk:ssa ainoastaan 36 %:ssa tapauksista. Keskiarvo oli 164 päivää. Lastensuojeluun on osoitettu määräaikaisia lisäresursseja tilanteen selvittämiseksi. Aikuissosiaalityö toimii Piispankadulla erillisenä työpisteenä. Sisäisillä työjärjestelyillä toimeentulotuen etuuskäsittelyyn on pyritty saamaan lisätyövoimaa toimeentulotukikäsittelyyn, jotta käsittelyaikoja pystyttäisin lyhentämään. Henkilökunta on myös tehnyt ylitöitä jonojen purkamiseksi. Toiminta on sujunut suunnitelmien mukaan. A-klinikka ja nuorisoasema yhdistyivät 1.1. nuorten ja aikuisten päihdeklinikaksi. Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Yhdistymisen myötä perhehoitoa on tehostettu. Avohoidon eri muotoihin on satsattu ja tämä näkyy ostopalveluiden pienempänä käyttönä. Koivulan käyttöaste on 90 %. Väärin budjetoidut tulot näkyvät talousarvio toteutumassa merkittävänä tulovajeena. Perheneuvolassa asiakkuuksia on 384 kpl, joista uusia asiakkuuksia vuoden alusta 104 kpl. Uusia yksittäisiä aikoja voidaan tarjota touko-kesäkuussa, mutta pidempiä tutkimus- tai hoitojaksoa joutuu odottamaan syksyyn saakka. Turvakodissa, nuorten kriisipaikoilla sekä sosiaalipäivystyksessä alkuvuosineljännes on ollut vilkasta aikaa. Usean sairasloman takia tilapäishenkilökuntaa on jouduttu käyttämään enemmän. Maahanmuuttajapalveluissa toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti. Tulopuolella ei vielä näy ensimmäisen vuosikolmanneksen valtionkorvaukset, jotka on haettu. Riskienhallinta tapahtuu kaupungin määrittelemien yleisten periaatteiden pohjalta. TP 2009 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA muutos 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate , Asiakkaan osallistuminen palvelun suunnitteluun Asiakkaille tehdään palvelusuunnitelma yhdessä asiak- Vähintään 80 %:lla asiakkaista on ajantasainen Mitataan vuositasolla. ja arviointiin. kaan kanssa. Suunnitelmaa palvelusuunnitelma Suunnitelmallinen so- arvioidaan asiakkaan kanssa siaalityö. Asiakkaan elämäntilanteen paraneminen Oman kriisimallin luominen aikuissosiaalityölle yhdessä Itä Uudenmaan sosiaalipäivystyksen kehittämisyksikön kanssa. Asiakas on tyytyväinen saamaansa palveluun. säännöllisin väliajoin. Asiakastyytyväisyyskysely Asiakas saa nopeasti ja tehokkaasti apua kriisitilanteessa. Päätöksistä tehdyt valitukset/oikaisuvaatimukset Vähintään 80 % kokee elämäntilanteensa parantuneen selvästi tai jonkin verran Käyttöönotto tapahtuu vuonna Lkm. on pienempi kuin vuonna 2008 (37 kpl). Mitataan vuositasolla. Käyttöönotto toteutuu vuoden aikana. Kasvussa, 20 kpl

24 24 Tasapainoinen talous Talousarvion toteutuminen 100 %:n toteutumisaste Toteutuminen alle 33,3 % eli osavuositavoitteen Lastensuojelun sijaishuollon kustannukset pystytään ennakoimaan paremmin kustannustietoisuuden kehittäminen. Kehitetään myytäviä palveluita. Prosessit ja rakenteet Palveluprosessin sujuvuus. Vähemmän sijoitettuja lapsia Vähemmän kuin vuonna 2008 (145 lasta) Tuotteistus Tuotteistus valmistuu vuonna. Työntekijöiden ja johdon arvio prosessin sujuvuudesta. Toimeentulotuen hakemukset käsitellään 7 arkipäivässä. Lastensuojelutarpeen selvitys laaditaan 3 kuukaudessa. Lastensuojeluilmoitukset käsitellään 7 arkipäivässä. Vuonna päätetään kehittämistoimenpiteet. 100 % käsitellään määräajassa sisällä. Sijoitukset, 140 lasta / / 2009 ja 136 lasta / /. Toteutuu tavoitteen mukaisesti. Tuotteistaminen käynnissä. Toimeentulotuki jono keskimäärin 9 pv. Lastensuojelutarpeen selvitykset laadittu 3 kk 36 %. Keskiarvo oli 164 pv. Lastensuojeluilmoitukset käsitelty 7 arkipäivässä 95 % Sosiaalityön yksiköiden Asumisvuorokausia ja asiakkuuksia Uusien yksiköiden toimin- eri toiminnot ovat tehokkaassa seurataan ja sekä ta on optimoitu, käyttöas- käytössä työntekijät että johto arvioivat tetavoite vähintään 90 % laatu huomioiden. toimintojen toteutumista. Osaaminen ja henkilöstö Henkilöstön hyvinvointi Sairauspoissaolot Sairauspoissaolot ovat enintään 9 pv/hlö Käyttöaste; Koivula 92 %, Nuorisokoti Tukkari 96 %, 3,47 pv/hlö, +1,40 pv/hlö verrattuna Sivistystoimi Sivistystoimen johto Musiikkiopiston kuntalaskutus on toteutunut vain osittain, koska TA-muutoksen esittely sopimuskunnille kesken, kuntalaskutusta tekemättä n Musiikkiopisto toiminta-alue on muuttunut kuntaliitosten (Loviisanseutu) johdosta niin, että taiteen perusopetuspalveluja tarjotaan 13 kunnan sijaan nyt 9 kunnan alueella. Musiikkiopisto on vastannut pääsääntöisesti lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän mukaisesta musiikin perusopetuksen järjestämisestä. Palveluja on voitu tarjota enenevässä määrin erityisryhmille, erityislapsille ja ikäihmisille. Riski: Palvelujen tarjonta ei kohtaa kysyntää. Palvelujen kysyntä heikkenee. Musiikkiopisto ei ole voinut tarjota sopimuskunnissa perusopetuspalveluja musiikin laajan oppimäärän osalta kysyntää vastaavassa laajuudessa, koska sopimuskunnat eivät ole lisänneet oppilaspaikkamääriänsä eivätkä näin ollen myöskään musiikkiopiston taloudellisia resursseja.

25 25 Hallintasuunnitelma: Musiikkiopiston on vahvistanut omaa varainhankintaa saamalla vuodelle yli laskennallista (n ) valtionosuustuntia lisää. Yhteistyötä ja verkostoitumista eri kulttuuri- ja koulutustoimijoiden kanssa on voitu lisätä (koulut, päivähoito, nuorisotoimi, muut taideoppilaitokset). Kunnille on tarjottu mahdollisuutta kasvattaa oppilaspaikkakiintiöitään alentuvien kuntamaksujen johdosta (vrt. lisääntyvä valtionosuus), vielä tässä vaiheessa ilman tuloksia. TP 2009 TA +muutos TOT 4/ TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA Tuotot , Kulut , Toimintakate , Opetussisältö vastaa Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyyskyselyn Ei laadittu, selvitetty asiakkaiden tarpeita ja laatiminen ja kyselyn arvosana kyselymallin vaihtoehtoja odotuksia 3,5 (asteikko 1-5) Palvelujen piiriin hakee hakijaa Uusien oppilaiden ilmoittautuminen kesken, hakuaika päättyy Oman varainhankinnan vahvistaminen Lakisääteisen valtionosuuden lisääminen Itsearviointi toteutetaan ja raportoidaan (BSC) Valtionosuustuntien kasvu 10 % Suoritettu aineryhmittäin, toimipisteittäin ja opistotasolla, opettajien itsearviointi kesken VOS:in kasvu 33 % Harkinnanvaraiset valtionosuudet (toiminnan kehittämishankkeet) Saadaan rahoitus vähintään yhdelle ulkopuolisesti rahoitetulle hankkeelle Haettu yhdelle hankkeelle (Musikaalihanke vv ) Prosessit ja rakenteet Laajan ja yleisen oppimäärän opetuksen järjestäminen Muiden maksutuottojen lisääminen Laajan oppimäärän opetuksen oppilaspaikat ja kuntakiintiöt säilyvät Yleisen oppimäärän opetuspalvelujen kysyntä kasvaa Maksuperusteiden lisääminen ja maksutuottojen lisäys Sopimuskuntien varsinaisten oppilaiden määrä säilyy tai kasvaa min. 388 max. 400 Koko oppilaitoksen laajan oppimäärän varsinaisten oppilaiden määrä on min. 734 ja max 756 Yleisen oppimäärän oppilaiden määrä on min. 400 ja max 600 Kuntien oppilaspaikkojen myyntiä on tehty kesken, kuntapäätökset elokuuhun mennessä Kuntapäätökset kesken Varsinaisten oppilaiden määrä selviää elokuuhun mennessä 433 oppilasta

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/2010

Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/2010 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/ 2 Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/ 1. TALOUSTILANNE... 3 2. TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT... 5 2.1 TULOSLASKELMA...5 2.2 RAHOITUSLASKELMA...6

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot