Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/2010"

Transkriptio

1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/

2 2 Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/ 1. TALOUSTILANNE TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN INVESTOINNIT TOIMIALOITTAIN VEROTULOT VUONNA RAHOITUS TALONRAKENNUSINVESTOINNIT KADUNRAKENNUSINVESTOINNIT TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Liikelaitokset... 44

3 3 1. TALOUSTILANNE Yleinen taloustilanne Kuluvan vuoden arviot Suomen kokonaistuotannon kehityksestä ovat parantuneet viime vuoden jyrkän pudotuksen jälkeen. Kotitalouksien luottamus talouskehitykseen näkyy kulutusmenojen kasvuna. Tuotanto ei kuitenkaan ole vielä lähtenyt kasvuun. Tuotanto pysyi maaliskuussa helmikuun tasolla. Investoinnit supistuvat edelleen. Talouskehitystä saattaa heikentää euroalueen valtioiden talousongelmat, joista vakavin on Kreikan valtion velkakriisi. Yleisen taloustilanteen vähittäinen elpyminen ei näy kuntataloudessa vielä pitkään aikaan. Verotulojen laskeva trendi pitää taloustilanteen kireänä. Kunta-alan kustannustason nousu on tosin hidastunut. Toimintamenojen kasvua hillitsee erityisesti kuntien taloudellisen tilanteen heikkeneminen ja toimintamenoihin kohdistuvat säästötoimet. Kuntien palkkasumman kasvuvauhti hidastuu aikaisempia vuosia pienempien sopimuskorotusten ja henkilöstömäärän kasvua hillitsevien säästötoimien johdosta. Työllisyystilanne heikkeni vuonna 2009 talouslaman seurauksena. Kuluvana vuonna tilanne on vakautunut. Maaliskuun lopussa koko maan työttömyysaste oli 10,4 %. Työllisyyden uskotaan paranevan vasta ensi vuonna. Porvoon työttömyysaste oli korkeimmillaan vuoden vaihteessa 8,9 %. Maaliskuun lopussa työllisyystilanne oli hieman kohentunut, mutta työttömien määrä oli edelleen korkea 7,8 %. Työttömien ja lomautettujen määrä oli 1835 henkilöä. Työttömyyden lievän kohentumisen myötä myös avoimien työpaikkojen määrä on lisääntynyt viime vuoden 191 työpaikasta 454 työpaikkaan. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio nousi huhtikuussa 0,9 prosenttiin. Maaliskuussa se oli 0,6 prosenttia. Kuluttajahintoja nosti huhtikuussa edellisestä vuodesta eniten polttonesteiden kallistuminen. Inflaatiota hillitsi eniten korkojen lasku ja elintarvikkeiden halpeneminen viime vuoden huhtikuusta. Maaliskuusta huhtikuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,3 prosenttia. Tämä johtui ennen kaikkea polttonesteiden kallistumisesta. Rahamarkkinakorot ovat historiallisen alhaisella tasolla. Euribor-korot pysynevät matalina kuluvan vuoden loppuun. Euroalueen velkakriisi siirtänee korkojen nousun aiemmin ennakoitua myöhemmäksi. Euroopan keskuspankin ohjauskorko on edelleen 1,0 prosenttia. Euroopan keskuspankki tulee pitämään rahapolitiikan kevyenä voidakseen tukea Kreikan velkaongelman ratkaisua ja estääkseen kriisin leviämistä. Porvoon taloustilanne Talouden seurantaraportti on laadittu huhtikuun lopun tilanteen perusteella. Tällöin talousarviovuodesta on kulunut kolmannes. Toimialojen ja tehtäväalueiden raportit sisältävät ennusteen koko vuodesta. Käyttötalouden kokonaislukujen perusteella ei ole merkittävää poikkeamaa talousarvioon nähden. Käyttötaloustuloja on laskutettu noin 26,6 milj. euroa eli 30 % talousarviosta, mikä vastaa keskimäärin ajankohdan mukaista tilannetta. Käyttötalousmenoja on syntynyt 97 milj. euroa eli 31,2 % talousarviosta. Palkkamenojen toteutumisaste on 30,3 %. Palkkasummaan ei sisälly palkantarkistuksia eikä lomarahoja, jotka maksetaan kesäkuussa. Talousarvion mukaiset investoinnit ovat 24 milj. euroa. Investoinneista on toteutunut 3,2 milj. euroa eli 13 %.

4 4 Kaupungin kokonaisverotulot on arvioitu talousarviossa 181 milj. euroksi, joka on 2,8 milj. euroa vähemmän kuin vuonna Toukokuun veroverotilitysten perusteella voidaan olettaa, että talousarvion mukainen 181 milj. euron verotulo saadaan. Kunnallisveroa saataneen runsas miljoona talousarviota enemmän. Yhteisöveron kertymä on jäänyt matalaksi. Yritysten verotettavat tulot eivät ole vielä lähteneet kasvuun. Lisäksi Porvoossa tilanne on muuta maata heikompi siksi, että Porvoon yhteisveron jako-osuus laski kolmanneksen tämän vuoden alusta. Yhteisöverotulot jäänevät noin 17 milj. euroon eli 1,5 milj. euroa pienemmäksi kuin talousarvio. Kiinteistöverotulot tilitetään syksyllä. Talousarvio, 10 milj. euroa, on laskettu kiinteistöjen verotusarvojen perusteella. Valtionosuustuloja ennakoidaan kertyvän noin 3 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Talousarvion mukainen lainanotto on 53 milj. euroa. Tästä yli puolet käytetään vanhojen lainojen lyhennyksiin. Ensimmäinen 15 miljoonan euron lainaerä nostetaan kesäkuussa. Kaupungin lainojen keskikorko oli huhtikuun lopussa 2,55 %. Alhainen korkotaso pitää myös korkokulut kohtuullisina. Korkokulut jäänevät viime vuoden tasolle lainamäärän kasvusta huolimatta. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa on määritelty erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan kriteerit ja valtion toimet kunnan tilanteen parantamiseksi. Valtiovarainministeriön kriisikuntamäärittelyyn on otettu taseen kertynyt alijäämä ja kuusi talouden tunnuslukua, joille on asetettu raja-arvot. Kriisikunnan kriteerit täyttyvät, jos kaikki raja-arvot täyttyvät kahtena peräkkäisenä vuotena. Porvoon vastaavat talouden tunnusluvut sijoittuvat raja-arvomäärittelyn suhteen seuraavasti. Porvoo Raja-arvo * - Vuosikate, negatiivinen < 0 /as Lainakanta, 50 % yli kuntien keskiarvon > 2826 /as Kertynyt alijäämä, negatiivinen < 0 /as Tuloveroprosentti 0,5 ylikeskiarvon > 19,1 % 18,75 19,25 19,25 - Omavaraisuusaste < 50 % 45,1 41,9 39,0 - Suhteellinen velkaantuneisuus > 50 % 60,0 67,3 74,0 Porvoon kaupungin vuosikate on tilinpäätösten mukaan positiivinen, mutta tämän vuoden talousarviossa vuosikate jää negatiiviseksi 40 euroa asukasta kohti. Kaupungin taseen kertynyt ylijäämä on edelleen positiivinen. Sen sijaan Porvoon kaupungin tunnusluvut ovat heikot lainamäärän, tuloveroprosentin, omavaraisuusasteen ja suhteellisen velkaantuneisuuden osalta. (Omavaraisuusaste on oman pääoman suhde koko pääomaan. Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka suuri osa vuoden käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun)

5 5 2. TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT 2.1 TULOSLASKELMA RESULTATRÄKNING T O I M I N T A T U O T O T TALOUSARVIO TOTEUTUMA TOT-% + TA-MUUTOS Myyntituotot , ,37 27,3 Maksutuotot , ,08 31,9 Tuet ja avustukset , ,83 56,2 Muut toimintatuotot , ,46 30,0 * Toimintatuotot yht , ,74 30,3 Valmistus omaan käyttöön , ,00 2,7 T O I M I N T A K U L U T Palkat ja palkkiot , ,64 30,3 Eläkkeet , ,10 29,9 Muut henkilösivukulut , ,98 28,9 Palvelujen ostot , ,21 31,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,80 30,0 Avustukset , ,48 34,7 Vuokrat , ,97 34,0 Muut toimintakulut , ,77 36,4 * TOIMINTAKULUT YHT , ,95 31,2 ** TOIMINTAKATE , ,21 31,7 Verotulot , ,43 34,2 Valtionosuudet , ,00 35,8 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,70 46,3 Muut rahoitustuotot , ,57 2,5 Korkokulut , ,71 7,7 Muut rahoituskulut ,00-959,44 0,5 ** VUOSIKATE , ,34-362,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,60 37,4 ** TILIKAUDEN TULOS , ,74-18,6 *** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,74-18,6

6 6 2.2 RAHOITUSLASKELMA FINANSIERINGSKALKYL TALOUSARVIO TOTEUTUMA TOT-% + TA-MUUTOS Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,34-362,7 Tulorahoituksen korjauserät ,00 0,00 0,0 Toiminnan rahavirta yhteensä * , ,34-128,8 Investointien rahavirta Investointimenot , ,04 13,3 Rahoitusosuudet inv.menoihin , ,00 3,1 Pysyvien vast.hyöd.luov.tulot , ,00 39,3 Investointien rahavirta * , ,04 8,8 Toiminnan ja inv.rahavirta yht , ,30-20,8 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,00 0,00 0,0 Pitkäaikaisten lainojen väh ,00 0,00 0,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0, ,09 Lainakannan muutokset * , ,09-20,3 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksian.var.ja pääom.muut * 0, ,29 Vaihto-omaisuuden muutos 0, ,35 Saamisten muutos 0, ,14 Korottomien velkojen muutos 0, ,45 Muut maksuvalmiuden muut. * 0, ,37 Rahoituksen rahavirta , ,46-39,0 Rahavarojen muutos ** , , ,8 Rahavarojen muutos Rahavarat ,19 Rahavarat ,35 Rahavarojen muutos ** ,16 E r o t u s ,00

7 7 2.3 KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN DRIFTSEKONOMIN SEKTORVIS TALOUSARVIO +TA-MUUTOS TOTEUTUMA JÄLJELLÄ TOT-% Yleishallinto Toimintatuotot , , ,19 20,8 Toimintakulut , , ,01 33,1 Yleishallinto yht , , ,82 40,2 Sosiaali- ja terveystoimi Toimintatuotot , , ,66 31,1 Toimintakulut , , ,63 31,3 Sosiaali- ja terveystoimi yht , , ,97 31,3 Sivistystoimi Toimintatuotot , , ,09 40,7 Toimintakulut , , ,64 31,3 Sivistystoimi yht , , ,55 30,5 Tekninen ja ympäristötoimi Toimintatuotot , , ,99 29,7 Toimintakulut , , ,93 28,7 Tekninen ja ympäristötoimi yht , , ,06 32,5 Alueellinen pelastustoimi Toimintatuotot , , ,33 31,1 Toimintakulut , , ,84 30,2 Alueellinen pelastustoimi yht , , ,49 44,2 Toimintatuotot , , ,26 30,0 Toimintakulut , , ,05 31,2 Yhteensä , , ,79 31,7 2.4 INVESTOINNIT TOIMIALOITTAIN INVESTERINGARNA SEKTORVIS TALOUSARVIO +TA-MUUTOS TOTEUTUMA JÄLJELLÄ TOT-% Yleishallinto , , ,00 1,3 Sosiaali- ja terveys ,00-500, ,00 0,2 Sivistystoimi Investointimenot , , ,00 1,7 Valtionosuudet , , ,00 23,3 Tekninen toimi Investointimenot , , ,00 15,6 Kaavoitus- ja rakennus Investointimenot , ,00 0,0 Myyntitulot , , , ,4 Aluepelastus Investointimenot , , ,00 5,1 Rahoitusosuudet , , ,00 1,8 Investointimenot , , ,00 13,3 Invest. rahoitusosuudet , , ,00 245,3 Yhteensä , , ,00 7,5

8 8 2.5 VEROTULOT VUONNA - SKATTEINKOMSTER ÅR Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Totalt Kuukausi TILITETYT VEROT Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu ENNUSTE Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu TILITYS + ENNUSTE TALOUSARVIO POIKKEAMA

9 MEUR MEUR RAHOITUS Lainasalkku Lainasalkun koko (EUR) Korkomaksut vuoden alusta (EUR) Keskikorko ( %) 2,55 % Korkosidonnaisuusaika (vuotta) 2,64 v Herkkyys korkomuutokselle 1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) Uudet lainat, talousarvio (EUR) Lyhennykset vuonna (EUR) Lainojen korkosidonnaisuus Lainojen maturiteettirakenne (erääntymisprofiili) Euribor 3kk 21 % Euribor 6kk 31 % Muu 1 % Kiinteä 3 vuotta 14 % Kiinteä 33 % 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 23,7 23,0 21,6 19,8 17,1 45,5 <1 vuotta <2 vuotta <3 vuotta <4 vuotta <5 vuotta 5-10 vuotta 0,2 Yli 10 vuotta Maksuvalmius MEUR MEUR Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve 30 Riskien maksuvalmiustarve 2 Strateginen maksuvalmiustarve 2 Maksuvalmiustarve 34 Rahavarat 18 Neuvotellut lainat 15 Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit 0 Maksuvalmiusreservi Maksuvalmius Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve Riskien maksuvalmiustarve Strateginen maksuvalmiustarve Rahavarat Maksuvalmiustarve Maksuvalmiusreservi 0 Neuvotellut lainat Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit Korkosidonnaisuusaika (KKSA) ja suojausaste Luvut MEUR 0-3 kk 3-6 kk 6-12 kk 1-2 v 2-4 v 4-6 v 6-10 v >10 v Yht. Lainat Koronvaihtosopimukset Nettopositio Suojausaste 79% 49% 49% 42% 30% 18% 0% 0% Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika (vuotta) 2,64 Tavoitekorkosidonnaisuusaika (vuotta) 1-3 Poikkeama 0,0

10 TALONRAKENNUSINVESTOINNIT Han- Hankkeen nimi TA Siirtom. Käytetty Käyttöke nro % Talous SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 5214 Näsin terveysasema , Johannisbergin vanhainkoti , Epoon vanhainkoti ,0 Sosiaali- ja terv.toimi yhteensä ,6 KOULUTUSTOIMI 5301 Hamarin koulu , Albert Edelfeltin koulu , Linnajoen koulu ,4 Koulutustoimi yhteensä ,0 LASTEN PÄIVÄHOITO 5100 Eestinmäen päiväkoti , Veckjärven päiväkoti , Vuokrapäiväkodin pihatyöt ,0 Lasten päivähoito yhteensä ,0 KAIKKI YHTEENSÄ ,0

11 KADUNRAKENNUSINVESTOINNIT Hanke Hankkeen nimi TA Käytetty % nro UUDISRAKENNUS 6029 Säterinhaka, Lakkapolku , Länsiranta, kadut , Pihlajatien alue , Puromäki/Mäyrätien alue , Haikkoo Lasaretti , Omenatarha ,9 Uudisrakennus yhteensä ,6 TYÖPAIKKA-ALUEET 7300 Kuninkaanportti, kadut , Öljyntorjuntakeskus , Kaupunginhaka, sisäkehä , Ölstens ,7 Työpaikka-alueet yhteensä ,9 KADUT PERUSPARANNUS 6017 Tarkkinen, Aurinkoniementie ym , Urheilukatu , Lundinkatu Vanhan Kaupungin liikennejärjestelyt , Hamari, Sahasaarentien pintavedet ,0 Pihlajatien parannus 6093 Itäinen Pitkakatu/Lukiokuja kiveys , Vanhan kaupungin silta , Tykin alue ,0 Sikosaaren sillat 6095 Erittelemätön kadunparannus ,0 Kadut, perusparannus yhteensä ,0 PÄÄLLYSTÄMINEN 6659 Päällystäminen yhteensä ,0 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 6119 Peippolankolmio Erittelemätön parannus ,5 Kevyen liikenteen väylät yhteensä ,0 PUISTOJEN PERUSPARANTAMINEN 6850 Hamarinranta, kevyen liik. Väylä , Hamarin sataman ympäristö , Kokonniemen puisto , Leikkipuistojen perusparannus , Puistot erittelemätön ,0 Puistot, perusparannus yhteensä ,2

12 12 PUISTOJEN UUDISRAKENTAMINEN 6832 Säterinhaka , Gammelbacka-Lehtimäki-Hamari ,0 puistojen kehittäminen 6841 Näsinmäen rantakäytävä Länsiranta August Eklöfin puisto , Ylä-Haikkoo , Keskustan koirapuisto ,0 Kerkkoon leikkipuisto , Puistot, uudisrakennus yhteensä ,0 AVO-OJAT. PERUSPARANNUS 7239 Avo-ojien perusparannus yhteensä ,3 SATAMA 7003 Itärannan ja länsirannan rantamuurit , Jokiuoman tuenta , Pienvenesatamat ,0 Satama yhteensä ,3 TIEVALOT 6759 Tievalot yhteensä ,6 LIIKENNEJÄRJESTELYT 6213 Liikennevalot, parannustyöt , Liikenneturvallisuus, pienet kohteet , Pysäköintilaitos, suunnittelu ,0 Liikennemerkkien uusinta Liikennejärjestelyt yhteensä ,0 TUTKIMUS JA SUUNNITTELU 7500 Tutkimus ja suunnittelu yhteensä ,8 ALUEPARANNUSHANKKEET Kävelykeskusta , Alueparannukset yhteensä ,7 PERUSPARANNUS YHTEENSÄ VALTION YHTEISHANKKEET 7915 Kilpilahden tie , Mannerheiminkadun silta, suunnittelu ,2 Valtion yhteishankkeet yhteensä ,1 KAIKKI YHTEENSÄ ,5 IRTAIN OMAISUUS 1085 Varikko, traktorikaivuri Leasingauton lunastus Puisto Kaupunkipyörät Irtain omaisuus yhteensä

13 13 3. TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT 3.1. Yleishallinto Vaalit, kaupunginvaltuusto ja tarkastustoimi TP 2009 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA muutos 4/ Tuotot 69 Kulut Toimintakate Kaupunginhallitus Tehtäväalueen talousarvioon sisältyvät kaupunginhallituksen, kaupungin johdon, nuorisovaltuuston ja muiden toimikuntien toimintamenot, ystävyyskaupunkitoiminnan menot, järjestöjen jäsenmaksut ja yleisavustukset, Palomäen palvelutalon investointiavustuksen, keskitetyt varaukset palkankorotuksiin, elinkeinoelämän rakennemuutoksiin ja kaupunkikonsernin tuottavuus- ja kehittämishankkeisiin. TP 2009 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA muutos 4/ Tuotot Kulut Toimintakate Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Toiminta etenee talousarvion mukaisesti, henkilöstössä ei määrällisiä muutoksia vuoden aikana. Matkailutoimen toimenpiteet Taidetehtaan, leirintäalueen ja vanhan rautatieasema-alueen osalta jatkuvat, samoin laatuasiat ja markkinointi. Maataloustukien päätukihaussa tukia hakeneita tiloja oli yhteensä 288 kpl, joista 22 kpl jätti sähköisen tukihakemuksen. Työmarkkinatuen kuntaosuutena on maaliskuun loppuun mennessä maksettu Kelalle ns. sakkomaksuja euroa. Lisäksi varoja on käytetty aktivointitoiminnan järjestämisen maksuihin eli lähinnä kuntouttavan työtoiminnan ostopaikkoihin. Yhteensä alkuvuoden menot ovat olleet euroa. Toteuman perusteella koko vuoden lasku tulisi olemaan euroa. Budjetin ja tavoitteen ylitys johtuu ns. vaikeasti työllistyvien henkilöiden määrän kasvusta ja pelättävissä on, että kasvu kiihtyy entisestään syksyllä. Kulujen kasvuun pyritään vastaamaan kaupungin omien aktivointitoimien lisäämisellä. Toukokuussa käynnistyy työpartiotoiminta, jossa työvoiman palvelukeskuksen keräämä joukko vaikeasti työllistyviä henkilöitä hoitaa määräaikaisesti palkatun työnjohtajan ohjauksessa puisto- ja katuosastojen osoittamia siivous ym. töitä. Sakkomaksua pyritään vähentämään aktivointitoimenpiteiden avulla. Kehittämispanosten vaikuttavuuskertoimen arvioidaan ylittävän vaaditun tason TP 2009 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA +muutos 4/ Tuotot Kulut Toimintakate

14 14 Vuokra-asuntojen saatavuus Kaupunkikonsernin asuntoyhtiöiden asunto- vähintään 95 % 98 % Viljelijät saavat tuet täysimääräisinä Elinkeinokehittämisen panosten kerrannaisvaikutus suuremmaksi jen käyttöaste % Takaisinperittävien tukien määrä Vaikuttavuuskerroin suhteessa Posintra Oy:n liikevaihtoon 0 euroa 0 euroa Vaikuttavuuskerroin vähintään 2/3 Taso 2/3 tullaan saavuttamaan Työmarkkinatuen kuntaosuuden Kuntaosuus yhteensä Enintään euroa alentaminen Prosessit ja rakenteet ARA-asuntotuotanto Valmistuneet asunnot 70 kpl 0 50 % kaupunkikonsernin kpl tuotantona Asuntojen laatutaso Korjattavat asunnot kpl 600 kpl 600 korjaustoiminta valtion osarahoituksella Kaupunginkanslia Kaupunginkansliaan kuuluvat hallintoyksikkö, pysäköinninvalvonta, tietohallintoyksikkö ja yksityistalouksien neuvontayksikkö. Hallintoyksikkö on huolehtinut kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätösvalmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Se on yhdessä tieto-, talous- ja henkilöstöhallinnon kanssa osallistunut neuvotteluihin Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahaston Sitran hankkeisiin, joiden tarkoituksena on kuntien ICT:n ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksien perustaminen. Yksikkö on vastannut kaupungin keskitetystä viestinnästä ja keskitetyistä tukipalveluista, kuten kielenkääntäminen, puhelinvaihde, lakiasiat, kirjaaminen, arkistointi, postitus ja monistus. Hallintojohtaja on osallistunut kieliohjelmatyöryhmän työskentelyyn sihteerinä. Puheliikennekilpailutuksen perusteella syntyneen uuden, edullisemman ja toimintoja tehostavan sopimuksen täytäntöönpano on kuormittanut yksikköä. Pysäköinninvalvonnassa on annettu maksukehotusta, mikä vastaa noin 34 prosenttia vuositasolla annettavaksi arvioidusta maksukehotuksista. Pysäköinninvalvonnan tuotot prosentteina ajanjaksolla ovat 32,5 %. Tietohallintoyksikkö on hoitanut alkuvuonna toimeksiantoa (tilaukset, salasanojen vaihdot, ongelmatilanteet). Tämä on noin 270 tapahtumaa vähemmän kuin vuotta aiemmin samana ajankohtana. Yksikköä on kuitenkin kuormittanut syksyisen tietoliikennekilpailutuksen täytäntöönpano, jossa 98 toimipisteen yhteys on korvattu uudella. Talous- ja velkaneuvontaan on tullut 79 uutta asiakasta, mikä on enemmän kuin vuonna 2009 vastaavana ajankohtana (57 kpl). Tämä kuitenkin johtuu enemmän asiakaspalvelun tehostamisesta kuin uusien asiakkaiden määrän kasvusta. Sovittelutoimistoon on tullut 62 uutta sovittelualoitetta (35 kpl vuonna 2009). Talousarviotavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Henkilöstömäärä on pysynyt samana lukuun ottamatta joitakin pidempiä poissaoloja.

15 15 Talousarvio toteutuu suunnitellusti. Ennuste osoittaa määrärahojen riittävän. Erillistoimenpiteet määrärahan riittävyyden varmistamiseksi eivät ole tarpeen. Puheliikenteen kehittäminen on edennyt uuden sopimuksen myötä merkittävästi. Kääntämisen kasvun hillitsemiseen vaikuttavat toisaalta valmistunut kieliohjelma, mutta myös tekeillä oleva organisaatiomuutos. Työryhmä on ryhtynyt laatimaan Asiakaspalvelukeskuksen hankesuunnitelmaa. Esityslistojen sähköistämisen osalta tilanne on vakiintunut (kaupunginhallituksen lista); lisäksi odotetaan extranet-sivujen perustamista ja organisaatiomuutosta. Sähköisten palvelujen kehittäminen on sidoksissa suunniteltuun kuntien palvelukeskusyhtiöön (KPK ICT Oy). Yhtiön toteutuminen on merkittävä mahdollisuus saada sähköiset palvelut kaupungin käyttöön lähivuosina ja taloudellisesti järkevällä tavalla. TP 2009 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA muutos 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate , Aktiivinen viestintä Mediatiedotteiden Vähintään määrä Kaupungin toimintojen Palvelimien ja verk- Vähintään 99 % 99,5 % häiriöttömyys koyhteyksien käytet- tävyys% Prosessit ja rakenteet Toiminnan tehostaminen Sähköisen asioinnin Yksi uusi kohde 1 uusi kohde sähköisiä uudet kohteet/vuosi palveluja lisäämällä Hallinnon tehokkuus Aloitteiden keskimääräinen Kolme kuukautta 1 kk käsittelyaika, kk Osaaminen ja henkilöstö Hallinto- ja lakiasioiden osaamisen parantaminen Taloustoimisto Kaupunginkanslian järjestämien koulutustilaisuuksien määrä. 2 koulutustilaisuutta Järjestetyt koulutukset: 1. Huoltajuuskoulutus päiväkotien johtajille 2. Lastensuojelukoulutusta sosiaalityössä Taloustoimen tehtäväalueeseen kuuluvat taloustoimisto, hankintayksikkö, ruokapalvelu ja kaupungin osuus verohallinnon kustannuksista. Taloustoimisto on laatinut kaupungin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Seuraavan talousarvion valmistelu on käynnistynyt ja vuosien talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet on laadittu kaupungin uuden strategian mukaisin linjauksin. Varainhankinnan projekti on valmistellut kaupungin varainhankintapolitiikan. Politiikka otetaan käyttöön kaupungin rahatoimessa. Konserniyhtiöiden liittäminen varainhankinnan organisaatioon ratkaistaan konserniohjeistuksen yhteydessä. Taloushallinnon uusi tietojärjestelmä on kilpailutettu ja hankintapäätös tehty. Tietojärjestelmää koskevat sopimusneuvottelut ovat meneillään. Työ jatkuu projektisuunnitelman vahvistamisella ja varsinaiseen käyttöönottoprojektiin päästään lomakauden jälkeen. Uusi ohjelma otetaan tuotantokäyttöön alkaen.

16 16 Ruokapalveluyksikkö huolehtii kaupungin toimipisteiden ruokailupalveluista ja kattaa menonsa ruokailusta saatavilla maksuilla. Talousarvion ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Henkilöstömäärä on pysynyt muuttumattomana TP 2009 TA +muutos TOT 4/ TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA Tuotot , Kulut , Toimintakate , Ostolaskut lähetetään taloustoimistosta kiertoon välittömästi Laskun käsittelyaika taloustoimistossa sen saapumisesta 1 päivä 1 päivä Sähköisten ostolaskujen määrä lisääntyy Terveelliset ja monipuoliset ateriat kouluissa ja laitoksissa Kustannustehokkaat palvelut Prosessit ja rakenteet Taloushallinnon tietojärjestelmän käyttöönottoprojektin sujuva toteutus Osaaminen ja henkilöstö Talous- ja hankintaosaamisen parantaminen Henkilöstötoimisto Sähköisten laskujen osuus ostolaskuista Lautasmallin kriteerit Kirjanpito- ja maksuliikennepalveluiden tuotteistaminen Projektiryhmän sitoutuminen 1-5 pistettä Kustannusarvion toteutuminen 1-5 pistettä Aikataulussa pysyminen 1-5 pistettä Taloustoimiston järjestämien koulutustilaisuuksien määrä vähintään 35 % 38 % Lautasmallin kriteerit täyttyvät joka aterialla Toteutuu Tuotekohtainen hinnoittelu Projekti on alkanut perustietojen analysoinnilla Vähintään 10 pistettä Kolme koulutustilaisuutta Hankintapäätös on tehty, projekti käynnistyy kesäkuussa Järjestetyt koulutukset 1. Uudistuva hankintalaki 2. Kustannuslaskenta, tuotteistaminen ja hinnoittelu Tavoitteet ovat liitteenä olevassa taulukossa. Toiminta etenee talousarvion mukaisesti. Henkilöstömäärä on vähentynyt henkilöstösuunnitelman mukaisesti eläköitymisten myötä. Työterveyshuollon palvelujen käyttö ei ole toteutunut tasakäytön mukaisesti, mutta tilanne korjaantunee vuoden mittaan kun sekä työpaikkaselvitysten määrä että terveystarkastusten määrä toteutuu suunnitelmien mukaisesti. Henkilöstöhallinnon tuotot muodostuvat henkilöstöltä perittävistä käyttökorvauksista, jotka vähenevät, jos käyttöä ei ole, mutta samanaikaisesti myös käytöstä aiheutuneet kulut vähenevät. Tästä esimerkkinä ovat mm. lounassetelit, virkistystapahtumat ja koulutukset. Tuotoista noin puolet muodostuu kansaneläkelaitoksen maksamista työterveyshuollon käytön korvauksista, jotka tilitetään vasta kesäkuussa tehtävän hakemuksen jälkeen. Tuottojen odotetaan yltävän vuositasolla talousarvion tasolle.

17 17 Näköpiirissä ei ole talousarviomäärärahan ylitystä. Tässä vaiheessa vuotta talousarvio on toteutunut odotetusti. Eläköityvien henkilöiden tilalle ei olla palkkaamassa uusia henkilöitä palkanlaskentaan. Sähköisten prosessien myötä voidaan toimia pienemmällä henkilöstömäärällä. Riskienhallinta tapahtuu kaupungin määrittelemien yleisten periaatteiden pohjalta TP 2009 TA +muutos TOT 4/ TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA Tuotot 668,4 692,6 56,7 8,2 692,6 0 Kulut , ,9 20, Toimintakate , ,4-625,1 23, ,4 0 Keskitetty ja sähköistetty Sähköisen rekrytointijär- Päätös Kuntaliiton Kuntamisestä rekrytointi jestelmän käyttöönotto rekry-järjestelmään liitty- on tehty Nykyisten resurssien käytön tehostaminen Virka- ja työsuhteiden tehokas hallinnointi Henkilöstötoimistossa toteutettavien rekrytointitoimeksiantojen määrä Prosessien läpimenoaikataulujen nopeutuminen Vakanssien hallittavuus Vähintään 75 % rekrytoinneista tehdään henkilöstötoimistossa Palkanlaskenta-ja rekrytointiprosessin kuvaukset ja läpimenoaikojen mittaus valmistuvat Numeroitu vakanssiluettelo Asiakaskysely Arvosana vähintään 3,5 (asteikolla 1-5) Prosessit ja rakenteet Palvelujen laadun varmistaminen henkilöstöhallinnon prosesseja kehittämällä ja sähköistämällä Osaaminen ja henkilöstö Henkilöstön osaamisen Järjestetyn koulutuksen ESKO-koulutettuja varmistaminen painottuminen esimieskoulutukseen. esimiehiä vähintään 40 ja JET-koulutuksen aloittaa vähintään 20 esimiestä Jäsenyys Kuntarekryjärjestelmän seurantaryhmässä. Työpaikkailmoittelu hoidetaan lähes 100 %:sti henkilöstötoimistosta. Toteutetaan kaupungin prosessityöryhmän määrittämän ohjeistuksen/aikataulun mukaisesti vuonna. Suunnittelu aloitettu. Vakanssiluettelon määrittely aloitettu Asiakaskysely toteutetaan vuoden lopulla. Vuonna 2009 aloitetut jetkoulutukset jatkuvat suunnitelmien mukaan. Mukana 41 esimiestä. Syksyllä alkavan ESKOkoulutuksen aikataulu laadittu. Esimiehille järjestetty 7 muutoskoulutustilaisuutta, joihin osallistui 103 esimiestä.

18 18 Osuus pelastustoimesta Osuus pelastustoimesta sisältää Porvoon kaupungin osuuden Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen kustannuksista. Tehtäväalue on otettu käyttöön vuoden talousarviossa. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä menot sisältyvät kaupunginhallituksen tehtäväalueeseen Tuotot TP 2009 TA +muutos TOT 4/ TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA Kulut (-4 137) , Toimintakate (-4 137) , Sosiaali- ja terveystoimi Johto ja sisäiset palvelut Johto ja sisäiset palvelut tehtäväalueeseen kuuluvat hallinto, kunnossapito, siivous ja hankintapalvelut. Hallinnosta on keskitetysti tuotettu tehtäväalueille talous- ja toimintatietoja, joita tehtäväalueet ovat voineet käyttää oman toimintansa arviointiin ja kehittämiseen. Siivouksen ja kunnossapidon työtehtävät on määritelty ja henkilöstön mitoitusta tarkistettu tilakeskuksen liikelaitos-selvityksen taustaksi. Hankintapalveluiden toimintaa selvitettiin syksyllä 2009 ja selvitystä toiminnan järjestämiseksi on jatkettu keväällä. Vanhustyön suunnittelija ja järjestelmäasiantuntija ovat valmistuneet toimistotyön tehokäyttöoppisopimuskoulutuksesta, taloussuunnittelija on aloittanut alkuvuonna tuotekehittäjä- oppisopimuskoulutuksen ja siivouspalveluissa on kaksi työntekijää laitoshuoltaja oppisopimuskoulutuksessa. Vakituisen henkilökunnan täyttöaste on ollut 91,6 % TP 2009 TA +muutos TOT 4/ TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA Tuotot , Kulut , Toimintakate , Palvelujen kehittäminen ja Asiakastyytyväisyyskysely Arvosana vähintään 3 Ei vielä tehty parantaminen (skaala 1-5). - siivouspalvelut - kunnossapitopalvelut Talous pysyy annetuissa kehyksissä Prosessit ja rakenteet Käsittelyaikojen pitävyys asiakasmaksupäätöksissä. Seurantaraportit ja tilinpäätös. Käsittelyaika hallintopäällikön päätöksistä max. kolme viikkoa. 100 % Toteutuminen alle 33,3 % eli osavuositavoitteen sisällä Vähintään 90 % Osaaminen ja henkilöstö Tuotteistamiskoulutus Palvelujen tuotteistaminen Röntgenin, laboratorion ja terveydensuojelun palvelujen tuotteistaminen Keskimääräinen käsittelyaika on ollut 1 viikko Työn alla, tuotteistaminen kohdennettu palveluasumiseen ja kotihoitoon

19 19 Terveyspalvelut Tehtäväalueen toiminta on säilynyt ennallaan, tuottaa laadukkaita terveyspalveluita porvoolaisille kaupungin myöntämien resurssien puitteissa. Menot alkuvuonna ovat erikoissairaanhoitoa lukuun ottamatta pysyneet suunnitellussa. On pelättävissä, että erikoissairaanhoito tulee ylittämään varansa myös koko vuoden ajalta. Investoinnit toteutuneet suunnitellulla tavalla ja näin tulee varmaankin jatkumaan. Menojen säännöllistä seurantaa jatketaan aiempaan tapaan. Toimintayksiköiden yhdistämisiä on toteutettu sovitulla tavalla. Huhtikuussa terveysasemien yhdistymiset näkyivät ajoittaisina asiakasruuhkina mm. puhelinpalvelussa. Vakanssien täyttöaste on ollut 93,7 %. Riskienhallinta tapahtuu kaupungin määrittelemien yleisten periaatteiden pohjalta TP 2009 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA +muutos 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate , Palvelutason sopeuttaminedon Kuukausittainen avohoi- Avohoidon keskimääräi- Käyntiä/asukas, ka,1-4kk: käyntien seuranta. nen käyntimäärä/asukas ,16 ei ylitä vuoden 2007 tasoa. - 2,17 palvelutaso sama Asiakaspalvelun laadun Asiakastyytyväisyyskysely Tulos vähintään 4 (asteikolla 2008 kokonais ka oli 4/5 säilyttäminen samalla terveysasemilla 1-5) Seuraava kysely tehdään tasolla syksyllä Sairastavuus vähenee Terveyskeskusten laatuverkoston Pysytään vuoden 2009 Sairastavuutta ei mitattu. ja hoidon laatu on hyvä otanta tasolla eri sairausryhmien osalta Terveysasemaverkon Keskimääräiset kustannukset/asukatailun Keskisuurten kuntien ver- Vertailutieto valmistuu kehittäminen perusteella enintään kesäkuussa keskimääräisellä tasolla (vuonna Tasapainoinen talous Talousarvion toteutuminen Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen yhteistyön tehostaminen kustannuspaineen hillitsemiseksi Erikoissairaanhoidon kustannukset/asukas (vuonna /asukas) /asukas) 100 %:n toteutumisaste Toimintakulujen osuus 35,1%, toimintakatteen 35,0%, mikä ylittää osavuositavoitteen 33,3% Menokehitys samalla tasolla muiden keskisuurten kuntien keskiarvon kanssa (vuonna /asukas) enintään Vertailutieto valmistuu kesäkuussa

20 20 Prosessit ja rakenteet Palveluprosessin sujuvuus: Hoitoketjujen päivityksen Päivityksen valmistuminen Hoitoketjuja Sujuva siirtyminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhoitoon. sujumisen arviointi. vuoden aikana jatkuvasti. Puhelinpalvelun sujuminen. Teleseuranta. Vastattujen puhelujen osuus on vähintään sama kuin vuonna 2009 tehdyssä teleseurannassa. päivitetään Puhelinseurantatietoja vuodelta ei ole vielä käytettävissä Suun terveydenhuollossa kiireettömään hammashoitoon pääsy. Osaaminen ja henkilöstö Henkilöstön hyvinvointi Jonoseuranta, kk. Sairauspoissaolot pv/henkilö. Kiireettömään hammashoitoon pääsy ei ylitä lakisääteistä 6 kuukautta. Noin 4 %:lla jonottajista odotusaika ylittyy tällä hetkellä. Sairauspoissaolot enintään 5,12 pv/hlö, +0,23 pv/hlö samalla tasolla edel- verrattuna ajanjaksoon lisvuoteen verrattuna Vanhuspalvelut Vanhuspalvelujen tavoitteena on tarjota Porvoon ikäihmisille ja vammaisille hyvää, turvallista, ammattitaitoista ja asiakkaan toimintakykyä ylläpitävää palvelua suomeksi ja ruotsiksi. Palvelut järjestetään ensisijaisesti asiakkaan kotona, toimintakyvyssä tapahtuvien muutosten myötä on tarjolla palveluasumista, tehostettua palveluasumista, lyhyt- ja pitkäaikaishoitoa laitoksissa sekä Näsin sairaalassa akuutti- ja kuntoutushoitoa sekä vaativaa sairaanhoitoa. Vakansseja on 447, varahenkilöitä 30. Henkilöstön täyttöaste on ollut 98,4 %. Toiminnassa on palvelujen järjestämisen lisäksi keskitytty Palomäen palvelukeskuksen valmistumiseen ja käyttöönottoon lokakuun alusta. Palvelukeskuksessa on 50 asuntoa ikäihmisille, ja viisi asuntoa vammaisille. Tarvittava henkilökuntamäärä, yhteensä 34 henkilöä, siirtyy palvelukeskukseen vanhuspalvelujen laitoshoidon ja kotihoidon/palveluasumisen yksiköistä. Osa vakansseista on täyttämättä syksyyn saakka, koska laitospaikkoja on vähennetty asteittain. Toiminnalle asetetut tavoitteet toteutuvat pääsääntöisesti, noin 90 % 75 vuotta täyttäneistä porvoolaisista asuu omassa kodissa tai tavallisessa palveluasunnossa. Vammaispalveluissa erityishuollon toteuma on laskujen perusteella laskettuna noin 35,6 % kun otetaan huomioon kuntayhtymien ja Rinnekodin laskutuksessa oleva kuukauden viive. Mikäli kustannuskehitys jatkuu loppuvuoden samanlaisena, ylitys on noin Vajaakuntoisten työtoiminta ylittyy noin mutta noudattamalla muutoin määrärahasidonnaisten palvelujen ja tukitoimien myöntämisessä tiukkaa linjaa, ylitystä ei tulisi. Tehtäväalueen talousarvio toteutuu ennusteen mukaan alijäämäisenä, huomauttavaa kuitenkin on, että sekä tuloja että menoja on vielä kirjaamatta. Toimintatuottojen osalta ennusteen mukaan sekä palveluasumisen asiakasmaksut että laitoshoidon hoitopäivämaksut näyttävät ylittävän talousarvion. Vanhuspalvelujen vuoden talousarviomääräraha riittänee erityishuollon mahdollisesta ylityksestä huolimatta. Riskienhallinta tapahtuu kaupungin määrittelemien yleisten periaatteiden pohjalta. TP 2009 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA muutos 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate ,

21 21 Kotihoito: Prosenttiosuus 75 vuotta Enintään % / 75 14,9 % Palvelujen kohdentaminen täyttäneistä asukkaista vuotta täyttänyt asukas, säännöllistä hoivaa ja hoitoa tarvitseville (vuoden 17 %) 2009 tavoite Tukipalvelut: Palvelujen kohdentaminen siten, että tuetaan mahdollisimman itsenäistä kotona selviytymistä. Asiakastyytyväisyyskyselyt Asiakkaiden määrä Arvosana vähintään 3 (asteikolla 1-4) Enintään vuoden 2009 taso. Vuonna 2009 tehdyn kyselyn tulos 3,5 (tulosten kokonais-keskiarvo) Seurataan vuositasolla Omaishoidon tuen kohdistaminen sitovaa hoitoa tarvitseville/muistisairaille. tukemi- Omaishoitajien nen hoitotyössä. Palveluasuminen: Palveluasumisen kehittäminen ja suunnittelu, asumispaikkojen lisääminen. Palvelujen kehittäminen perustuu kattavaan asiakkaiden tarpeiden kartoitukseen. Näsin sairaala: Osastojen profilointi jatkuu; Potilaspaikkojen väheneminen Pitkäaikaishoidossa laitoksissa enintään 6 % 75 vuotta täyttäneistä porvoolaisista Vanhainkodit: Pitkäaikaishoitopaikkoja vähennetään, lyhytaikaishoitopaikkoja lisätään pysymi- Talousarviossa nen Aikainen reagointi ja toiminnan uudelleen arviointi. Uusien myöntämisperusteiden käyttöönotto ja toimintakykymittarien monipuolisempi käyttö (MMSE, Rai) Omaishoidettaville parkkitoimintaa, hoitajille säännöllinen tuki ja vapaan mahdollistaminen. Tehostetun asumis- paikkojen %-osuus / 75 vuotta täyttänyt asukas Hoito- ja palvelusuunnitelma laadittu tietylle %:lle asiakkaista Asiakasmäärä %-osuus/75 vuotta täyttänyt asukas. Noin puolet potilaista pitkäaikaishoidossa palvelukeskuksen valmistuttua; 100 potilaspaikkaa, kuuden työntekijän siirto. Asiakaspaikat lkm. Toteutumisen seuranta ja kaikille omaishoitoperheille kotikäynti vähintään 1 x vuosi. Seurataan vuositasolla Aloitetaan säännöllinen Seurataan vuositasolla parkkitoiminta, omaishoidettaville hoitajille säännöllinen tuki ja vapaan mahdollistaminen. palvelu- Vähintään 5 % / 75 vuotta 2,8 % täyttänyt asukas Hoito- ja palvelusuunnitelma laadittu vähintään 80 %:lle asiakkaista Pitkäaikaishoitopaikkoja 152, lyhytaikaishoitopaikkoja 28, yksi kriisipaikka Seurataan puolivuosittain 6,8 % Pitkäaikaispaikat: 196 Lyhytaikaispaikat: 26 Seuranta kuukausittain 100 % Toteutuminen alle 33,3% eli osavuositavoitteen sisällä Talousarvion toteuman, toiminnan ja asiakkailta saadun palautteen seuranta joka toinen vuosi. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos vähintään 3 (asteikolla 1-4) ja vammaispalveluissa tulos vähintään 8 (asteikolla 1-10) Vuonna 2009 tehdyn kyselyn tulokset: kotihoito 3,5 (asteikolla 1-4), palveluasuminen 3,6 (asteikolla 1-4), vammaispalvelut 7,7 (asteikolla 4-10)

22 22 Prosessit ja rakenteet Kotihoito: Uusien asiakkaiden Hoito- ja palvelutarpeen Viimeistään 7 arkipäivän Toteutuu hoito- ja palvelu- arvioinnin toteutuminen. sisällä yhteydenotosta tarpeenarviointi hoivatakuun puitteissa. Raskashoitoisten asiakkaiden avun tarpeeseen vastaaminen, jotta kotona asuminen olisi mahdollisimman turvallista. Rai järjestelmä, RaVa mittari, MMSE testi. Tukipalvelut: Monipuolisten, ennaltaehkäisevien Asiakasmäärät. palvelujen kehittäminen ja niistä tiedottaminen. Palveluasuminen: Oikeudenmukainen ja hoidon tarpeen huomioiva asukasvalinta. Palvelut kehitysvammaisille ja vaikeavammaisille: Verkostoyhteistyöhön perustuvat palveluja koskevat päätökset tehdään laki- Rai järjestelmä, RaVa mittari, MMSE testi. Kevythoitoisten asiakkaiden määrä enintään 15 % Matalan kynnyksen toimintoihin osallistuu vähintään 850 ikäihmistä. SAP-prosessin asukasvalinta mukainen Hakemusten käsittelyaika Keskimääräinen käsittelyaika alle 28 päivää. (Lakisääteinen aika 3 kuukautta.) sääteisen määräajan kuluessa. Näsin sairaala: Kuntouttavan Kotiutettujen potilaiden lyhytaikaishoidon määrä. lisääminen. Asiakkaat oikeissa hoitopaikoissa Oikean palveluohjaami- jatkohoitopaikan löytyminen. sen kriteerien mukaisesti. Vanhainkodit: Pitkäaikaispaikkojen Pitkäaikaispaikkojen määnen, vähentämirä/ kuntouttavan lyhytaikaishoidon lyhytaikaispotilaiden määrä lisääminen. Osaaminen ja henkilöstö Vakituiset toimet/virat ja pitkäaikaiset sijaisuudet saadaan täytettyä. Erityisosaajien rekrytointi. Henkilöstön hyvinvointi Sairauspoissaolojen määrä pv/henkilö. Asiakkaista vähintään 60 % kotiutuu omaan kotiin Vähintään 18 % lyhytaikaispaikkoja (n=180) Seurataan puolivuosittain Seurataan vuositasolla Toteutuu 14 päivää 49,4 % kotiutunut omaan kotiin Lyhytaikaispaikkoja 11,7 % Vakanssimäärien täyttöaste. Täyttöaste 100 %. 98,4 % (vakituisten viranhaltijoiden täyttämä osuus vakansseista) Sairauspoissaolot enintään 5,57 pv/hlö +0,52 10 pv/hlö pv/hlö verrattuna ajanjaksoon Sosiaalityö Sosiaalityön tehtäväalueen yksiköiden alkuvuoden toimintaan vaikutti yhteiskunnan huono taloudellinen tilanne. Asiakkuudet eri yksiköissä lisääntyivät ja palveluiden tarve on suuri. Työntekijöiden jaksaminen huolestuttaa. Työmäärät per työntekijä ovat liian suuret, eivätkä noudata työmääräsuosituksia. Myös käsittelyajat ovat liian pitkät ja osittain lainvastaiset. Sosiaalityön tehtäväalueen henkilöstön sairaus- /poissaolot ovat lisääntyneet merkittävästi vuonna. Henkilöstöllä on myös viime vuoden lomautusten johdosta ollut paljon vuosilomaa alkuvuonna. Vakanssien täyttöaste on ollut 94,6 %. Tammi- ja helmikuussa sekä hallinto- että toimistopalvelut, aikuissosiaalityö, osa lapsiperhetyötä sekä päihdeklinikka (entinen A-klinikka sekä nuorisoasema) muuttivat tilapäisiin väistötiloihin.

23 23 Tehtäväalueen talousarvio toteutuma osoittaa tehtäväalueen noudattaneen suurta säästäväisyyttä toiminnoissaan ja talousarviossa on pysytty. Suuret talousarvion menokohtien kuten toimeentulotuen, mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalveluiden sekä lastensuojelun ostopalveluiden sekä palvelutarpeen ennustaminen on kuitenkin vaikeaa ja menoissa on myös suuria kuukausivaihteluita. Lapsiperheiden sosiaalityössä avohuoltopainotteisuus näkyy toiminnassa ja talousarvio toteutumassa. Työtehtävien suuri määrä suhteessa henkilökunnan määrään huolestuttaa. Lain asettamia määräaikoja on selvästi ylitetty, esim. lastensuojelutarpeen selvityksiä on laadittu lain asettamassa 3 kk:ssa ainoastaan 36 %:ssa tapauksista. Keskiarvo oli 164 päivää. Lastensuojeluun on osoitettu määräaikaisia lisäresursseja tilanteen selvittämiseksi. Aikuissosiaalityö toimii Piispankadulla erillisenä työpisteenä. Sisäisillä työjärjestelyillä toimeentulotuen etuuskäsittelyyn on pyritty saamaan lisätyövoimaa toimeentulotukikäsittelyyn, jotta käsittelyaikoja pystyttäisin lyhentämään. Henkilökunta on myös tehnyt ylitöitä jonojen purkamiseksi. Toiminta on sujunut suunnitelmien mukaan. A-klinikka ja nuorisoasema yhdistyivät 1.1. nuorten ja aikuisten päihdeklinikaksi. Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Yhdistymisen myötä perhehoitoa on tehostettu. Avohoidon eri muotoihin on satsattu ja tämä näkyy ostopalveluiden pienempänä käyttönä. Koivulan käyttöaste on 90 %. Väärin budjetoidut tulot näkyvät talousarvio toteutumassa merkittävänä tulovajeena. Perheneuvolassa asiakkuuksia on 384 kpl, joista uusia asiakkuuksia vuoden alusta 104 kpl. Uusia yksittäisiä aikoja voidaan tarjota touko-kesäkuussa, mutta pidempiä tutkimus- tai hoitojaksoa joutuu odottamaan syksyyn saakka. Turvakodissa, nuorten kriisipaikoilla sekä sosiaalipäivystyksessä alkuvuosineljännes on ollut vilkasta aikaa. Usean sairasloman takia tilapäishenkilökuntaa on jouduttu käyttämään enemmän. Maahanmuuttajapalveluissa toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti. Tulopuolella ei vielä näy ensimmäisen vuosikolmanneksen valtionkorvaukset, jotka on haettu. Riskienhallinta tapahtuu kaupungin määrittelemien yleisten periaatteiden pohjalta. TP 2009 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA muutos 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate , Asiakkaan osallistuminen palvelun suunnitteluun Asiakkaille tehdään palvelusuunnitelma yhdessä asiak- Vähintään 80 %:lla asiakkaista on ajantasainen Mitataan vuositasolla. ja arviointiin. kaan kanssa. Suunnitelmaa palvelusuunnitelma Suunnitelmallinen so- arvioidaan asiakkaan kanssa siaalityö. Asiakkaan elämäntilanteen paraneminen Oman kriisimallin luominen aikuissosiaalityölle yhdessä Itä Uudenmaan sosiaalipäivystyksen kehittämisyksikön kanssa. Asiakas on tyytyväinen saamaansa palveluun. säännöllisin väliajoin. Asiakastyytyväisyyskysely Asiakas saa nopeasti ja tehokkaasti apua kriisitilanteessa. Päätöksistä tehdyt valitukset/oikaisuvaatimukset Vähintään 80 % kokee elämäntilanteensa parantuneen selvästi tai jonkin verran Käyttöönotto tapahtuu vuonna Lkm. on pienempi kuin vuonna 2008 (37 kpl). Mitataan vuositasolla. Käyttöönotto toteutuu vuoden aikana. Kasvussa, 20 kpl

24 24 Tasapainoinen talous Talousarvion toteutuminen 100 %:n toteutumisaste Toteutuminen alle 33,3 % eli osavuositavoitteen Lastensuojelun sijaishuollon kustannukset pystytään ennakoimaan paremmin kustannustietoisuuden kehittäminen. Kehitetään myytäviä palveluita. Prosessit ja rakenteet Palveluprosessin sujuvuus. Vähemmän sijoitettuja lapsia Vähemmän kuin vuonna 2008 (145 lasta) Tuotteistus Tuotteistus valmistuu vuonna. Työntekijöiden ja johdon arvio prosessin sujuvuudesta. Toimeentulotuen hakemukset käsitellään 7 arkipäivässä. Lastensuojelutarpeen selvitys laaditaan 3 kuukaudessa. Lastensuojeluilmoitukset käsitellään 7 arkipäivässä. Vuonna päätetään kehittämistoimenpiteet. 100 % käsitellään määräajassa sisällä. Sijoitukset, 140 lasta / / 2009 ja 136 lasta / /. Toteutuu tavoitteen mukaisesti. Tuotteistaminen käynnissä. Toimeentulotuki jono keskimäärin 9 pv. Lastensuojelutarpeen selvitykset laadittu 3 kk 36 %. Keskiarvo oli 164 pv. Lastensuojeluilmoitukset käsitelty 7 arkipäivässä 95 % Sosiaalityön yksiköiden Asumisvuorokausia ja asiakkuuksia Uusien yksiköiden toimin- eri toiminnot ovat tehokkaassa seurataan ja sekä ta on optimoitu, käyttöas- käytössä työntekijät että johto arvioivat tetavoite vähintään 90 % laatu huomioiden. toimintojen toteutumista. Osaaminen ja henkilöstö Henkilöstön hyvinvointi Sairauspoissaolot Sairauspoissaolot ovat enintään 9 pv/hlö Käyttöaste; Koivula 92 %, Nuorisokoti Tukkari 96 %, 3,47 pv/hlö, +1,40 pv/hlö verrattuna Sivistystoimi Sivistystoimen johto Musiikkiopiston kuntalaskutus on toteutunut vain osittain, koska TA-muutoksen esittely sopimuskunnille kesken, kuntalaskutusta tekemättä n Musiikkiopisto toiminta-alue on muuttunut kuntaliitosten (Loviisanseutu) johdosta niin, että taiteen perusopetuspalveluja tarjotaan 13 kunnan sijaan nyt 9 kunnan alueella. Musiikkiopisto on vastannut pääsääntöisesti lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän mukaisesta musiikin perusopetuksen järjestämisestä. Palveluja on voitu tarjota enenevässä määrin erityisryhmille, erityislapsille ja ikäihmisille. Riski: Palvelujen tarjonta ei kohtaa kysyntää. Palvelujen kysyntä heikkenee. Musiikkiopisto ei ole voinut tarjota sopimuskunnissa perusopetuspalveluja musiikin laajan oppimäärän osalta kysyntää vastaavassa laajuudessa, koska sopimuskunnat eivät ole lisänneet oppilaspaikkamääriänsä eivätkä näin ollen myöskään musiikkiopiston taloudellisia resursseja.

25 25 Hallintasuunnitelma: Musiikkiopiston on vahvistanut omaa varainhankintaa saamalla vuodelle yli laskennallista (n ) valtionosuustuntia lisää. Yhteistyötä ja verkostoitumista eri kulttuuri- ja koulutustoimijoiden kanssa on voitu lisätä (koulut, päivähoito, nuorisotoimi, muut taideoppilaitokset). Kunnille on tarjottu mahdollisuutta kasvattaa oppilaspaikkakiintiöitään alentuvien kuntamaksujen johdosta (vrt. lisääntyvä valtionosuus), vielä tässä vaiheessa ilman tuloksia. TP 2009 TA +muutos TOT 4/ TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA Tuotot , Kulut , Toimintakate , Opetussisältö vastaa Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyyskyselyn Ei laadittu, selvitetty asiakkaiden tarpeita ja laatiminen ja kyselyn arvosana kyselymallin vaihtoehtoja odotuksia 3,5 (asteikko 1-5) Palvelujen piiriin hakee hakijaa Uusien oppilaiden ilmoittautuminen kesken, hakuaika päättyy Oman varainhankinnan vahvistaminen Lakisääteisen valtionosuuden lisääminen Itsearviointi toteutetaan ja raportoidaan (BSC) Valtionosuustuntien kasvu 10 % Suoritettu aineryhmittäin, toimipisteittäin ja opistotasolla, opettajien itsearviointi kesken VOS:in kasvu 33 % Harkinnanvaraiset valtionosuudet (toiminnan kehittämishankkeet) Saadaan rahoitus vähintään yhdelle ulkopuolisesti rahoitetulle hankkeelle Haettu yhdelle hankkeelle (Musikaalihanke vv ) Prosessit ja rakenteet Laajan ja yleisen oppimäärän opetuksen järjestäminen Muiden maksutuottojen lisääminen Laajan oppimäärän opetuksen oppilaspaikat ja kuntakiintiöt säilyvät Yleisen oppimäärän opetuspalvelujen kysyntä kasvaa Maksuperusteiden lisääminen ja maksutuottojen lisäys Sopimuskuntien varsinaisten oppilaiden määrä säilyy tai kasvaa min. 388 max. 400 Koko oppilaitoksen laajan oppimäärän varsinaisten oppilaiden määrä on min. 734 ja max 756 Yleisen oppimäärän oppilaiden määrä on min. 400 ja max 600 Kuntien oppilaspaikkojen myyntiä on tehty kesken, kuntapäätökset elokuuhun mennessä Kuntapäätökset kesken Varsinaisten oppilaiden määrä selviää elokuuhun mennessä 433 oppilasta

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/2011

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/2011 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/ 21.9. 2 Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/ 1. TALOUSTILANNE... 3 1.1 Yleinen taloustilanne... 3 1.2 Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen...

Lisätiedot

Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/2009

Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/2009 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/ 2 Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/ 1. Talouskatsaus... 3 2. Taulukko-osa... 4 2.1. Tuloslaskelma... 4 2.2. Toimialojen käyttötalous... 5 2.3.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 Kaupunginhallituksen esitys 26.10.2009 1 Kaupunginjohtajan katsaus Porvoon kaupungin taloustilanne pysyy vaikeana lähivuodet. Porvoon verotulot kääntyivät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö Osavuosikatsaus 2/2014 22.9.2014 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Kari Nenonen Patrik Marjamaa Pia Ojavuo Päivi Kunnas kaupunginjohtaja talousjohtaja talousarviopäällikkö taloussihteeri OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1.-30.4. Kunnanvaltuusto 20.6. 60 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TAUSTA 3 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMINEN TULOSALUEITTAIN 5 5 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNTASTRATEGIA 4 1.1 Sodankylän arvot

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 Kunnanhallitus 29.11.2010 182 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 KV 13.12.2010 ja taloussuunnitelma 2012 2013 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 Haapaveden kaupunginvaltuusto 17.12.2012 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 1 YLEISOSA... 4 2 KAUPUNGIN STRATEGIA... 12

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste 10.11.2014 Turun kaupunki Sisällys 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 3 3. Varsinais-Suomen ja Turun seutukunnan

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste. 2 Tuloslaskelma... 4 Verotilitykset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2010

Osavuosikatsaus 2/2010 Osavuosikatsaus 2/2010 23.8.2010 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Juhani Paajanen Patrik Marjamaa Raila Paukku Päivi Kontiola kaupunginjohtaja talousarviopäällikkö kaupunkistrategiapäällikkö taloussihteeri RAPORTIN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 INVESTOINTISUUNNITELMA 2012-2015

ASKOLAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 INVESTOINTISUUNNITELMA 2012-2015 ASKOLAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 INVESTOINTISUUNNITELMA 2012-2015 Kunnanhallitus 14.12.2011 Kunnanvaltuusto 15.12.2011 ASKOLAN KUNTA Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. - 30.6.2015 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-20 Sosiaali- ja terveystoimi 21-36 Sivistystoimi 37-48 Ympäristövirasto 49 68 Vahinkotilasto 69-70 Naantalin Energia Oy

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015 Osavuosikatsaus 01/ 0 Osavuosikatsaus 01/ ajalta 1.1.-30.4. Kunnanhallitus 8.6. Kunnanvaltuusto 15.6. 1 Osavuosikatsaus 01/ Sisällysluettelo 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys... 2 2. Mäntsälän työllisyys...

Lisätiedot

KOLMANNESVUOSIKATSAUS 1/2014

KOLMANNESVUOSIKATSAUS 1/2014 KOLMANNESVUOSIKATSAUS 1/2014 1 Sisällys 1 KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 30.4.2014... 2 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 3 VEROTULOJEN JA VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS 2014... 5 4 TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA... 6 5 HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Kh 5.12.2011 280 Kv 16.12.2011 59 2 Sisällysluettelo TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE 4 TALOUSARVION

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2014. Juankosken kaupunki Kh 13.12.2010 KV 30.12.2010 51

Juankosken kaupunki. Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2014. Juankosken kaupunki Kh 13.12.2010 KV 30.12.2010 51 Juankosken kaupunki Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2014 Juankosken kaupunki Kh 13.12.2010 KV 30.12.2010 51 2 Sisällysluettelo TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62 1 Sisällys I Ohjaus... 3 1 Kunnanjohtajan johdanto... 3 2 Inarin kunnan visio, kuntastrategia, toiminta-ajatus, arvot ja perustavoitteet... 5 3 Kunnan talouden tasapainottaminen, hallitun menokasvun ohjelma...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot