CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman vuosikertomus 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009"

Transkriptio

1 Liite 4. IS SKOM CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman vuosikertomus 2009

2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO JOHDANTO Ohjelma-alueen kuvaus Ohjelman tavoitteet ja periaatteet Taloudellinen kehitys kansainvälisellä tasolla ja Suomessa Itä-Suomen tila ja kehitysnäkymät Väestökehitys ja muuttoliike Työllisyyden kehitys Koulutusrakenteen kehitys Yritystoiminnan kehitys Kansallinen aluepolitiikka OHJELMAN HALLINTO JA SEURANTA Ohjelmanmuutokset Rakennerahastoneuvottelukunta Seurantakomitea ja sen sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmät, sihteeristöt sekä muut yhteistyöryhmän nimeämät toimielimet Yhteistyöasiakirjojen laatiminen vuodelle EURA2007 ja Tuki2000 seurantajärjestelmät Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi (SOVA) Kansallinen varaus äkillisiin rakennemuutostilanteisiin YHTEENSOVITUS MUIHIN OHJELMIIN Hallinnollinen yhteensovitus Sisällöllinen yhteensovitus Yhteensovitus ESR-ohjelman kanssa Yhteensovitus maaseudun kehittämisohjelman kanssa Yhteensovitus kansallisiin erityisohjelmiin Esimerkki eri ohjelmista tai rahoituslähteistä rahoitetusta hankekokonaisuudesta PROMIS Centre OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA TOTEUTUMINEN Ohjelman strateginen toteutuminen toimintalinjoittain TL 1 Yritystoiminnan edistäminen TL 2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen TL 3 Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen Ydinindikaattoreiden toteutuminen Lissabonin strategian toteutuminen Itämeri-strategian toteuttaminen Horisontaalisten tavoitteiden toteutuminen Ohjelman täytäntöönpanossa ilmenneet ongelmat ja riskit RAHOITUKSEN TOTEUTUMINEN JA KOHDENTUMINEN Sidonnat ja maksatukset Rahoituksen kohdentuminen menoluokittain N+2 säännön toteutuminen Tekninen tuki Toimien pysyvyys Suurhankkeet Erityisrahoituksen seuraaminen OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO MAAKUNNITTAIN Etelä-Savo Kainuu

3 6.3 Pohjois-Karjala Pohjois-Savo VIESTINTÄ Kansallisen tason viestintä Suuralueen ja maakuntien viestintätoimet ARVIOINTI VALVONTA Menojen tukikelpoisuuden ja tosiasiallisuuden tarkastaminen (art 13.2) Hallintoviranomaisen valvonta Tarkastusviranomaisen toiminta JOHTOPÄÄTÖKSET Hallinnon haasteet Täytäntöönpanon tehokkuuden ja laadun varmistaminen Suositukset seurantakomitealle LIITTEET Liite 1. Menoluokitus, rahoitustyypit ja alueluokitus Liite 2. Rahoitustaulukot Liite 3. Toimintaympäristöä kuvaavat tilastot

4 YHTEENVETO Itä-Suomen väestö vähenee negatiivisen nettomuuton vuoksi ja väestö vanhenee nopeammin kuin Suomessa keskimäärin sekä työllisyyden kehitys on edelleen muuta maata hitaampaa. Negatiivisista kehitystrendeistä huolimatta on Itä-Suomessa kuitenkin pystytty kääntämään suunta parempaan useilla mittareilla mitattuna. Teollisuuden kasvuvauhti on ollut muuta maata nopeampaa ja yrityksiin, yrittäjyyteen sekä koulutus-, tutkimus ja innovaatiotoimintaan panostamisen tuloksena koko alueen toimintaympäristö on kehittynyt. Vuonna 2009 talouslama heijastui ohjelman toteutukseen. Vaikutukset uusien hankkeiden käynnistämiseen eivät ole olleet dramaattisia, mutta selvää hidastumista ohjelman etenemisessä on paikoin tapahtunut. Erityisesti toimintalinja 1:n yritystukien osalta vuonna 2009 tehtiin uusia sidontoja edellisvuotta vähemmin. Toimintalinjan 2:n eteneminen on ollut tasaista, mutta kaikkiaan ollaan hieman tavoitevauhtia jäljessä. Toimintalinjalla 3 onkin edetty parasta vauhtia ja paineita toimintalinjajoen välisiin kehyksien muutoksiin on olemassa. Hallintoviranomaisen (TEM) toimenpiteillä elvytettiin ohjelmatoimintaa aikaistamalla myöntövaltuuksia 20 % vuoden 2012 ja 2013 kehyksistä käytettäväksi vuonna 2009 ja N+2 säännön mukaan rahoitusvuoden kehys tulee maksaa kahden vuoden kuluessa ko. vuodesta. Koska Itä-Suomen ohjelmassa EAKR-kehyksen volyymi painottuu alkuvuosiin, on maksatustarve suhteellisesti muihin ohjelmiin verrattuna suurempi. Maksatukset kuitenkin vuoden 2009 lopussa ylittivät N+2-minimivaateen 42 prosentilla. Nykyinen hallitus on tehnyt useita aluepolitiikkaa koskevia linjauksia. Maakuntien kannalta merkittävin uudistus vuoden 2009 aikana on ollut aluehallinnon uudistushankkee (ALKU) valmistelu. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) ja aluehallintokeskukset (AVI) käynnistyivät vuoden 2010 alusta alkaen. ELY-keskuksissa hoidetaan rakennerahastotehtäviä entisen TE-keskuksen tapaan lisättynä ympäristöhallinnolla ja osin lääninhallitusten rakennerahastotehtävillä. Myös maakuntien liitoissa varuduttiin vuoden 2009 lopulla lääninhallitusten EAKR-hankkeiden ja tehtävien vastaanottamiseen. Vuoden 2009 loppuun mennessä tukia on myönnetty Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmassa 158,9 M (EAKR-osuus), joka oli 43,5 % kehyksestä. Kansallisen julkisen rahoituksen sidonta-aste oli36,7 %, johtuen pitkälti Itä-Suomen EAKR-ohjelman laskevasta EAKR-kehyksestä (vuosittainen rahoituskehys EAKR:n osalta on suuri alkuvuosina ja pienenee ohjelmakauden loppua kohti valtion rahoituskehys käyttäytyy päinvastoin). Toimintalinjalla 1 EAKR-sidontoja yritystukihankkeisiin on tehty noin 70 M. Kehittämishankkeiden sidonnat toimintalinjalla 2 olivat vuoden vaihteessa 55,7 M ja toimintalinjan 3 osalta 28,6 M. Kansallinen julkinen rahoitus toimintalinjalla 3 on suurempi kuin EAKR-rahoitus (33,9 M ). Maksatukset ovat edenneet vuoden 2009 aikana ripeästi ja EAKRrahoituksen osalta maksatusaste oli ,9 % ja kansallisen julkisen rahoituksen osalta 13,6 %. Työpaikkatavoitteessa on saavutettu työpaikkaa uutta työpaikkaa (62,8 % ohjelmakauden tavoitteesta). Uusien yrityksiä on syntynyt kpl (59,2 % ohjelmakauden tavoitteesta). On kuitenkin huomioitava, että tilastointi taustalla ei ole vertailukelpoinen, sillä Finnveran ilmoittamat luvut ovat suunnitelmavaiheen arvioita ja Tuki2000:n tiedot loppuun asti maksettujen yritystukien tietoja. 4

5 Lissabonin strategian mukaisten hankkeiden rahoitusosuus (79,9 %) on yli tavoitetason (75 %), mutta alhaisempi kuin ohjelma-asiakirjan menoluokkataulukossa esitetty arvio (85,7 %). Matkailun menoluokkia ei ole sisällytetty Lissabonin strategiaa tukeviin menoluokkiin, vaikka Suomi on sitä komissiolle esittänyt. Itä-Suomen ohjelman osalta Lissabonin strategiaa tukevien hankkeisiin sidottu olisi ollut ,3 % mikäli matkailun menoluokat olisi huomioitu. Tasa-arvohankkeiden rahoitusosuus on hieman yli tavoitteen (tavoite 11 %, tilanne ,7 %). Ympäristöpositiivisten hankkeiden rahoitusosuus on 34,4 % kaikesta sidotusta rahoituksesta ja se on selvästi tavoitetasoa (20 %) korkeampi. Tutkimus- & kehitystoiminnan määrä on tässä vaiheessa toteutusta alle tavoitetason, vain 20,0 % tavoitteen ollessa 35 %. Ohjelman toteutumisen strateginen osuvuus tässä vaiheessa on hyvää tasoa, sillä Itä-Suomen ohjelmalle valittuihin teemoihin kohdistuu valtaosa hankesidonnoista kaikilla toimintalinjoilla. Äkillisen rakennemuutosreservin käyttö on kohdistunut EAKR-ohjelman kautta Joensuun seudulle Pohjois-Karjalassa, Varkauden ja Koillis-Savon seudulle Pohjois-Savossa sekä Savonlinnan seudulle Etelä-Savossa, vaikka viimeksi mainittu ei ole virallisesti rakennemuutosalueeksi nimettykään. Näille alueille on osoitettu käyttövaltuuksia vuonna Lisäksi Kajaanin seutu saa kansallista rakennemuutostukea. Ohjelman täytäntöönpanon ongelmia ja riskejä ovat mm. edelleen suuri välittävien toimielimien lukumäärä ja ohjelman hankkeiden rahoituksen perustuminen moniin kansallisiin, säännöiltään erilaisiin tukijärjestelmiin. Myös täytäntöönpanon resurssien vähäisyys sekä erot osaamisessa välittävissä toimielimissä mm. organisaatiomuutosten myötä on aiheuttanut ongelmia ohjelman hallinnoinnissa ja toteuttamisessa.. Luonnollisesti muuttunut taloudellinen tilanne heijastuu riskinä ohjelma täysimääräiselle toteutumiselle. Viestinnän perustana ovat toimineet valtakunnallinen rakennerahastot.fi palvelu sekä Itä-Suomen rakennerahastoportaali. Vuonna 2009 järjestettiin monia tilaisuuksia niin välittäville toimielimille kuin hanketoimijoillekin. Merkittäviä viestintätoimia oli Itä-Suomessa Joensuussa järjestetty Itä- Suomen rakkenerahastopäivät, jossa oli kahden päivän aikana noin 240 eri henkilöä paikalla, valtaosa hankkeiden edustajia. Tilaisuudesta järjestettiin myös webcasting lähetys suorana ja tallenteena verkkosivuilla. Hallintoviranomainen järjesti kaksi ajankohtaispäivätilaisuutta viranomaisille. Itä-Suomessa järjestettiin myös toimittajatapaaminen syksyllä EAKR-toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian vuosien arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa huomion pääpaino on suunnattu ohjelmien strategisiin painopisteisiin toimintaympäristön muuttuessa sekä ohjelman alkuvaiheen kokemuksiin ja toteumatietoihin. Varainhoidon valvonnan ja tarkastusten osalta on tehty paljon toimenpiteitä ohjelmien toteutumisen ja maksatusten edetessä täydellä tehollaan vuoden 2009 aikana. Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus palautettiin vuonna 2008 tarkastusviranomaisen toimesta uudelleen organisoitavaksi. Uusien ohjeiden mukaan laadittu kuvaus toimitettiin uudelleen tarkastusviranomaiselle helmikuussa ja se sai puoltavan lausunnon. Komissio hyväksyi kuvauksen

6 1. JOHDANTO 1.1. Ohjelma-alueen kuvaus Itä-Suomen muodostavat Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat. Itä- Suomessa asui vuoden 2009 lopussa n ihmistä. Itä-Suomi on harvaan asuttu alue. Alueen pinta-ala on km2 ja keskimääräinen asukastiheys vain 7,8 / km2. Itä-Suomen keskeisimmät haasteet ovat olleet jo pitkään väestön väheneminen ja korkea työttömyysaste. Väestö myös ikääntyy erittäin nopeasti. Talouden kehittyminen muuta Suomea hitaammin heikentää alueen kehittämisedellytyksiä ja kilpailukyvyn edellytyksiä. Myös alueen sisällä erot ovat kasvaneet. Kaupungit ja niiden läheinen maaseutu näyttävät selviävän paremmin syrjäiseen maaseutuun verrattuna. Aluerakenteeltaan harvaan asuttuna alueena Itä-Suomi eroaa esim. Pohjois-Suomesta. Kun Pohjois- Suomi on pääosin asumatonta aluetta väestön keskittyessä taajamiin, Itä-Suomen maakunnat puolestaan ovat harvaan mutta kauttaaltaan asuttuja. Tämä erityisen hajanainen aluerakenne edellyttää omanlaisiaan kehittämistoimia ja asettaa erityisiä haasteita mm. palvelujen järjestämiselle, toiminnallisille verkostoille ja liikenne- ja viestintäyhteyksille Itä-Suomessa. Itä-Suomessa on puhdas ja turvallinen luonnonympäristö omaleimaisine maisema-alueineen. Alueen eteläinen, järvien pirstoma mosaiikkimainen Järvi-Suomi vaihtuu idän ja pohjoisen vaaramaisemiin ja laajoihin erämaihin. Saimaan vesistöalue muodostaa Euroopan laajimman liikennöitävissä olevan sisävesireitistön, jolla on myös meriyhteys. Kainuun maakunta kuuluu suurimmaksi osaksi Pohjanlahteen laskevaan Oulujoen vesistöalueeseen. Itä-Suomi on maan metsäisintä ja metsän kasvultaan parasta aluetta. Itä-Suomen kallioperässä on myös runsaat mineraali- ja kiviainesvarat. Neljä selkeää vuodenaikaa tuovat luonnonoloihin omat erityispiirteensä, mutta myös kylmän ilmaston erityishaasteet. Valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia ympäristöjä on Itä-Suomesta lueteltu 288 ja valtakunnallisesti merkittäviä maisemia 43. Nämä kohteet edustavat monipuolisesti itäsuomalaista asumista, arkkitehtuuria, kulttuurihistoriaa ja maisemia kirkko- ja maaseutuympäristöistä teollisuusympäristöihin. Luonnon- ja kulttuuriympäristö sekä historia ovat merkittävä alueen vetovoimatekijä ja mahdollisuus elinkeinoille. Itä-Suomessa on kesäkauteen sijoittuvaa laajaa kulttuuritapahtumien tarjontaa sekä vuodenaikoja hyväksi käyttävä luontomatkailu Ohjelman tavoitteet ja periaatteet Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen toimenpideohjelmien tavoitteena on vahvistaa Suomen kansallista ja alueellista kilpailukykyä ottaen huomioon alueelliset erityispiirteet ja koheesiopolitiikan keskeiset periaatteet. Ohjelmien strategisina painopisteinä ovat kilpailukykyisten ja innovatiivisten yritysten toimintaedellytysten parantaminen, yritysten kansainvälistyminen, 6

7 verkostoituminen, tasapainoinen alueellinen kehitys ja alueellisten vetovoimatekijöiden edistäminen. Rahoituksen painopiste on erityisesti kasvavien ja kilpailukykyisten yritysten toimintaedellytysten parantamisessa sekä osaamisen ja innovaatiotoiminnan edistämisessä. Ohjelmalla tuetaan alueellisesti tasapainoista kehitystä ja alueellisten vetovoimatekijöiden edistämistä. Yritysten tukemiseen liittyvät toimet kohdennetaan erityisesti alkavien, kasvavien ja kilpailukykyisten yritysten kehittämiseen sekä niiden kansainvälistymisen ja verkostoitumisen edistämiseen. Uutta yritystoimintaa haetaan mm. luovilta aloilta, palvelusektorilta ja naisyrittäjyydestä. Yritystoiminnan tukemisella pyritään erityisesti yritysten kilpailukyvyn ja tuottavuuden kehittämiseen, uusien työpaikkojen luomiseen ja olemassa olevien työpaikkojen turvaamiseen. Uutena työkaluna Itä- Suomen EAKR-ohjelmaan on valmisteilla pääomasijoitusrahasto alkavien innovaatioyritysten tukemiseen. Ohjelman toisena keskeisenä painopisteenä on osaamisen ja innovaatiotoiminnan tukeminen ja siihen liittyvien rakenteiden ja osaamiskeskittymien vahvistaminen. Kehittämistoimien tavoitteena on alueiden kilpailukyvyn pitkäjänteinen ja kestävä kehittäminen vahvistamalla niiden innovaatioja osaamisrakenteita sekä soveltavaa tutkimusta. Esimerkiksi koulutus- ja tutkimuslaitosten edellytyksiä ja roolia tutkimus- ja tuotekehitysrahoituksen ja teknologiaohjelmien hyödyntäjinä vahvistetaan. Toimilla tuetaan välillisesti myös yritysten toimintaedellytyksiä. Alueiden ja palveluiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantamiseen liittyviä hankkeita kohdennetaan mm. tietoliikenneyhteyksien sekä niihin liittyvien palvelujen edistämiseen sekä luonnon- ja kulttuuriympäristöjen suojeluun ja kehittämiseen. Näillä toimilla tulee olla suora kytkös alueen elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kehittämiseen, jotta myös ne selkeästi edistävät alueellista kilpailukykyä ja työllisyyttä. Ohjelma-asiakirjassa on erikseen mainittu rautatieyhteyksien kehittämisen kokonaisuus Savon- ja Karjalanradoilla, joilla saavutetaan nopeampia yhteyksiä ja useampia vuoroja Itä-Suomesta etelään. Itämeristrategia on tullut osaksi ohjelmatyötä siten, että myös Suomen EAKR-ohjelmat tukevat strategian mukaisten hankkeiden toteuttamista. Tavoitteena on vahvistaa Itämeren valtioiden kehittämistä neljän peruspilarin kautta (ympäristö, taloudellinen kehitys, hyvät yhteydet ja turvallisuus). Taulukossa 1 on kuvattu Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman ohjelma-asiakirjan mukaisesti keskeiset vaikuttavuusindikaattorit ja niiden tavoitetasot, joihin ohjelman toteutuksella ja vipuvaikutuksella pyritään. Sarakkeeseen Nykytila on kerätty viimeisimmät tilastotiedot, jotta nähtäisiin kuinka suuralue on edennyt suhteessa lähtö- ja tavoitetasoon. 7

8 Taulukko 1. Itä-Suomen vaikuttavuus-/makroindikaattorit Itä-Suomi Lähtötaso Nykytila Tavoitetaso (vuosi ) (uusin tieto) TYÖPAIKAT (2003) (2007) YRITYKSET (toimipaikkojen määrä/100 as.) 4,36 (2004) 6,20 (2008) 4,7 4,9 TYÖTTÖMYYSASTE (Työvoimatutkimus) 15,4 (2005) 13,5 (2009) 12,6 9,5 TYÖLLISYYSASTE (15-64v.) 57,0 (2003) 60,7 (2007) 59,8 62,6 ALUEEN BKT milj. (vuoden 2000 hinnoin) (2003) (2006) BKT:n kasvu suhteessa koko maan BKT:n kasvuun (osuus koko maan arvonlisäyksen muutoksesta) 54,9 (2004) 75,0 (2006) 105,7 114,1 VIENNIN OSUUS YRITYSTEN LIIKEVAIHDOSTA (lähtötaso v keskiarvo) 47,20 % 52,6 % (2006) 51,00 % 53,00 % T&K-TOIMINNAN KEHITYS (%- osuus BKT:sta) 1,72 % (2003) 1,82 (2007) 3,30 % 4,00 % KOULUTUSTASON KEHITYS (korkea-as-teen tutkinnon suorittaneet kaikista yli 15-v.) 20,3 (2004) 22,1% (2008) 24,80 % 28,50 % 1.3 Taloudellinen kehitys kansainvälisellä tasolla ja Suomessa Taantuma iski teollistuneisiin maihin erittäin voimakkaasti. Maailmantalous supistui vuonna 2009 enemmän kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen. Yhdysvalloissa BKT:n pudotus oli 2,6 % ja Euroopan unionin alueella hieman yli 4 % vuodesta Kiinassa notkahdus oli maltillinen ja talouskasvu oli jo keväällä 2010 kriisiä edeltäneessä vauhdissa. Yhdysvalloissa taantuman katsotaan loppuneen vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä, jolloin tuotannon kasvu mitattuna vuosivauhtina edellisestä vuosineljänneksestä oli hieman yli kaksi prosenttia ja vuoden viimeisellä neljänneksellä jo 5,7 %. Suomen kansantaloudelle vuosi 2009 oli poikkeuksellisen synkkä, bruttokansantuote laski 7,8 %. Vuonna 1991 bruttokansantuote supistui 6,0 % ja vuoden 2009 suuruinen pudotus koettiin viimeksi yli 90 vuotta sitten. Eniten kysyntää vähensi viennin ja investointien supistuminen. Viennin 8

9 volyymi aleni 24 %, ja investoinnit vähenivät yli 13 %. Verrattuna 1990-luvun alun lamaan yksityisten investointien 15,7 %:n pudotus vuonna 2009 ei kuitenkaan ollut ennätyksellinen. Vuosina 1991 ja 1992 investointien supistuminen oli suurempaa ja lisäksi yksityiset investoinnit vähenivät useana vuotena peräkkäin. Yksityinen kulutus laski yli 2 %, ja säästämisaste kääntyi positiiviseksi. Tuotannon pudotus oli taloushistoriassamme poikkeuksellisen suuri ja laaja. Yksikään toimiala ei vuonna 2009 yltänyt kasvuun ja erityisesti jalostustoiminnan romahtaminen selittää suuren osan talouden supistumisesta. Vuosi 2008 oli Suomessa työllisyyden kannalta erittäin hyvä huolimatta jyrkästä suhdannekäänteestä. Vuoden 2009 aikana työllisyystilanne muuttui ja työvoiman kysyntä heikkeni eritoten työvoiman jakauman nuoremmassa päässä. Kaikkiaan työttömyysasteen nousu on ollut suhdannetilanteen heikkouteen nähden vähäistä johtuen ennen kaikkea lomautuksista ja yritysten halusta pitää kiinni osaavasta henkilökunnasta. Vuonna 2009 määräaikaisesti lomautettuja ja siten pääasiassa työllisiksi tilastoitavia työntekijöitä oli noin Työllisten määrä väheni siitä huolimatta 74 tuhannella. Merkittävää on, että sopeuttaminen tapahtui tehtyjen työtuntien määrässä, joka laski 6 %. Kuluttajahinnat eivät vuonna 2009 nousseet lainkaan kansallisella hintaindeksillä mitattuna. Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, josta korkojen ja asuntohintojen vaikutus on poistettu, sen sijaan kohosi v ,6 %, eli selvästi nopeammin kuin euroalueella keskimäärin (0,3 %). Suhdannetilanteeseen nähden vuoden 2009 ansiokehitys oli nopeaa. Vuoden 2007 työmarkkinaneuvottelujen seurauksena sopimuspalkat nousivat 3,7 % ja ansiotaso 3,9 %. Työpanoksen supistumisen johdosta palkkasumma kuitenkin pieneni. Suomen hintakilpailukyky euroalueeseen verrattuna on heikentynyt viime vuosina huomattavasti. Vuosina 2008 ja 2009 yksikkötyökustannukset kasvoivat kaksinkertaista vauhtia euroalueen keskiarvoon nähden, kun tuotannon pudotuksesta huolimatta palkat jatkoivat aiemmin sovittujen korotusten mukaista kasvuaan. 1.4 Itä-Suomen tila ja kehitysnäkymät Väestökehitys ja muuttoliike Vuoden 2000 alusta koko maan väkiluku on kasvanut 3,3 %, joten kasvun vuosikeskiarvo on ollut 0,3 %. Sen sijaan Itä-Suomen väestö on vuoden 1999 jälkeen vähentynyt henkilöllä eli 4,2 %. Vähennyksen vuosikeskiarvo on ollut hieman yli 0,4 %. Vuoden 2009 aikana Suomen väkiluku kasvoi :lla, Itä-Suomen väheni 2 000:lla. Taulukko 2. Väkiluvun muutos muutos muutos 2009 väkiluku 2009 henkilöä % henkilöä % Etelä-Savo , , Pohjois-Savo , , Pohjois-Karjala , , Kainuu , , ITÄ-SUOMI , , KOKO MAA , , Lähde: Tilastokeskus 9

10 Itä-Suomessa kehitys on selvästi erilaista kaupungeissa ja niiden läheisellä maaseudulla verrattuna ydin- ja harvaan asuttuun maaseutuun. Väkiluku on vuosina pysynyt kaupungeissa ja niiden läheisellä maaseudulla suunnilleen ennallaan, mutta vähentynyt ydin- ja harvaan asutulla maaseudulla Ikärakenteen kehitys on Itä-Suomen maakuntien välillä hyvin samanlainen. Kaikissa maakunnissa alle 14-vuotiaitten ikäluokka on pienentynyt jatkuvasti koko 2000-luvun, ollen suhteellisesti pienin Etelä-Savossa ja Kainuussa vuotiaiden osuus on pysynyt Pohjois-Karjalassa ja Pohjois- Savossa lähes ennallaan. Yli 64-vuotiaiden ikäluokka on kasvanut jatkaa kasvuaan voimakkaasti. Itä-Suomen osalta tämän ikäluokan osuus koko väestöstä saavutti vuonna 2009 ensi kertaa 20 prosentin rajan (20,3 %). Itä-Suomen väestö on ikärakenteeltaan maan vanhusvoittoisinta. Yli 64-vuotaiden osuus Itä- Suomessa on yli 3 prosenttiyksikköä suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Työikäisten osuus on lähes maan keskiarvoa pienempi ja alle 14-vuotiaiden osuus pienempi. Kuvio 1. Väestön ikärakenne Itä-Suomessa maakunnittain ,0 60,0 % 50,0 40,0 30,0 20, ,0 0, Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Itä-Suomi Lähde: Tilastokeskus, aluejako koko aikasarjassa 10

11 1.4.2 Työllisyyden kehitys Työllisyystilanne on kohentunut selvästi Tavoite 1 ja 2 ohjelmakaudella sekä nykyisen ohjelman alkuvuosina koko maassa. Parannusta on tapahtunut myös Itä-Suomen maakunnissa. Talouden taantuman vaikutus näkyy selvänä työttömyyden kasvuna vuoden 2009 osalta. Työttömyyden kasvu on ollut Itä-Suomessa suhteellisesti yhtä suuri kuin koko maassakin (reilut 2 prosenttiyksikköä). Alueellisissa työttömyyseroissa on tapahtunut hienoista kaventumista Itä-Suomen ja muun Suomen välillä ja myös Itä-Suomen sisällä. Työttömyysaste onkin laskenut vuodesta 2000 vuoteen 2008 välisenä aikana Itä-Suomessa 6 prosenttiyksikköä, kun koko maassa vastavana aikana työttömyysaste laski 4 prosenttiyksikköä. Itä-Suomen sisälläkin on edelleen isoja eroja työttömyyden tasossa vaikka varsin huomattavasti erot ovatkin kaventuneet. Erityisesti Kainuussa työttömyysasteen lasku on ollut nopeaa vuosien aikana. Osittain nopeaa laskua selittää työvoiman kysynnän vilkastumisen ohella työvoiman määrän vähentyminen ikäluokkien pienentymisen ja poismuuton seurauksena. Kuvio 2. Työttömyysaste Itä-Suomen maakunnissa ja koko maassa vuosittain ( , %) Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Itä-Suomi Koko maa 15 % Lähde: TEM, työnvälitystilasto Työllisyysasteen kehitys 2000-luvulla eroaa työttömyysasteen kehityksestä jonkin verran. Työttömyysaste laski tasaisesti 1990-luvun lamavuosista aina viime vuoteen asti, jolloin uuden taloustaantuman vaikutuksesta työttömyys kääntyi nousuun. Työllisyysastetta leimaa maltillinen hidas nousu koko 2000-luvun kunnes vuonna 2009 se kääntyi laskuun maakunnissa. Koko maan osalta työllisyysaste (työssäkäyvien osuus vuotiaista) käväisi vuonna 2008 yli 70 prosentin, mutta laski vuonna ,3 prosenttiin. 11

12 Itä-Suomen maakunnat ovat kasvattaneet työllisyysastettaan vaihtelevasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kasvu on ollut 2-5 prosenttiyksikön luokkaa. Kainuun työllisyysaste on poikkeuksellisesti noussut vuodesta 2004 vuoteen 2009 lähes 8 prosenttiyksikköä. Kuvio 3. Työllisyysaste Itä-Suomen maakunnissa ja koko maassa ( vuotiaat, %) % Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Koko maa Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus Koulutusrakenteen kehitys Itä-Suomen EAKR -ohjelman alueella vuonna 2008 tutkinnon suorittaneiden osuus yli 15-vuotiaista (62,9 %) oli alle koko maan osuuden (65,5 %). Itä-Suomessa tutkinnon suorittaneiden osuus väestöstä oli suurin Pohjois-Savossa (65,0 %) ja pienin Etelä-Savossa (61,5 %). Tutkinnon suorittaneiden osuus on kasvanut samaa vauhtia koko maan keskiarvon kanssa ja Itä-Suomi on noin 2,5 prosenttiyksikköä maan keskiarvoa jäljessä. Taulukko 3. Tutkinnon suorittaneiden osuus yli 15-vuotiaista (%) Etelä-Savo 52,8 54,8 57,3 59,8 60,6 61,5 Kainuu 53,9 55,7 57,9 60,8 61,6 62,5 Pohjois-Karjala 54,5 56,8 59,7 62,5 63,4 64,3 Pohjois-Savo 55,9 58,2 60,8 63,3 64,2 65,0 Itä-Suomi 54,3 56,7 59,3 61,9 62,8 62,9 Koko maa 56,9 59,4 61,9 64,1 64,8 65,5 Lähde: Tilastokeskus 12

13 Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on Itä-Suomessa selvästi koko maan keski-arvoa alhaisempi. Keskiasteen tutkinto on Itä-Suomessa suhteellisesti useammalla kuin koko maassa keskimäärin. Taulukko 4. Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö koulutusasteen mukaan maakunnittain vuonna 2008 (% 15-vuotta täyttäneistä) Suorittaneita Keskiaste Korkea-aste % % % Etelä-Savo 61,5 40,1 21,4 Pohjois-Savo 65,0 41,5 23,5 Pohjois-Karjala 64,3 42,9 21,4 Kainuu 62,5 42,0 20,5 Koko maa 65,5 38,6 26,9 Lähde: Tilastokeskus Yritystoiminnan kehitys Kuvio 4. Yritysten liikevaihdon kehitys Itä-Suomessa ja koko maassa indeksi 2005= Koko maa Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Lähde: Tilastokeskus, Toimiala Online Yritystoiminnan liikevaihto Itä-Suomen maakunnissa on kasvanut tasaisesti aina vuoden 2008 alkupuolelle asti. Käänne taloudellisen taantuman myötä on ollut nopea varsinkin Pohjois- Karjalassa, Kainuussa ja Etelä-Savossa. Pohjois-Savossa yritysten liikevaihdon kehitys on seurannut valtakunnan keskivauhtia myös vuoden 2008 aikana. Vuoden 2009 alussa tapahtuneen pudotuksen jälkeen liikevaihto on jatkanut varovaista kasvuaan vuoden loppua kohti. 13

14 Kuvio 5. Aloittaneet yritykset Itä-Suomessa maakunnittain Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Lähde: Tilastokeskus, yritys- ja toimipaikkarekisteri Aloittaneiden yrityksien määrä on kasvanut koko 2000-luvun kaikissa Itä-Suomen maakunnissa. Kasvu on ollut melko voimakasta ehkä Kainuuta lukuun ottamatta. Taantuma ei näy merkittävästi vielä vuoden 2009 tilastossa. Vuoden 2008 tiedot lisättyinä kuvioon 6 vahvistavat suuntaa, joka on jatkunut toimipaikkojen lukumäärissä eri toimialoilla (tilastoluokituksen, TOL 2008, muutoksen vuoksi ei ole saatu täysin vertailukelpoista kuviota). Koko 2000-luvun ovat kasvaneet kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut (K), rakentaminen (F), terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut (N) sekä muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut (O). Erityisesti kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut: liike-elämän palvelut (K) ja rakentaminen (F) ovat kasvattaneet toimipaikkamääräänsä selkeästi vuodesta 2005 lähtien. Eniten toimipaikkoja on tukku- ja vähittäiskaupan alalla (G). Uudessa luokituksessa suurin luokka on maatalous, metsätalous ja kalatalous (A), jossa maatalouden osalta luokitusperusteet ovat muuttuneet olennaisesti. Tukku- ja vähittäiskauppa on uudessa luokituksessa toiseksi suurin luokka. Vuoden 2008 luvut eivät näytä olennaisesti vaikuttaneen toimipaikkojen määrään taantuman vaikutuksia ei varsinaisesti näy. 14

15 Kuvio 6. Toimipaikkojen lukumäärän kehitys toimialoittain Itä-Suomessa A Maa-, riista- ja metsätalous *) luokitusperuste muuttunut, ei vertailutietoa 2007 B Kalatalous C Kaivostoiminta ja louhinta D Teollisuus 5000 E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto F Rakentaminen lkm G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ym. korjaus H Majoitus- ja ravitsemistoiminta I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne J Rahoitustoiminta K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut M Koulutus N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut Lähde: Tilastokeskus, yritys- ja toimipaikkarekisteri 1.5 Kansallinen aluepolitiikka Vanhasen II hallituksen ohjelmaan sisältyy useita aluepolitiikkaa koskevia linjauksia. Hallitusohjelman kansallisen aluepolitiikan sisällöllisiä linjauksia ovat mm.: aluepoliittisen ohjelmakokonaisuuden yksinkertaistaminen ja uudistaminen, maakuntaohjelmien roolin selkeyttäminen kansallisten aluekehittämistavoitteiden toteuttajina ja alueellista ohjelmatyötä kokoavina asiakirjoina, alueellisten kehittämistehtävien ja aluekehittämisen voimavaroihin liittyvän päätösvallan kokoaminen maakunnan liitoille toimivaksi aluekehittämisen kokonaisuudeksi, alueviranomaisten tulossopimusneuvotteluiden ja maakunnan liittojen toteuttamissuunnitelmaneuvotteluiden yhdistäminen, eri ministeriöiden hallinnonalojen aluestrategioiden laatiminen ja päivittäminen, aluejakojen yhtenäistäminen toiminnallisesti tarkoituksenmukaisiksi, alueellisen ennakoinnin ja arvioinnin terävöittäminen tiivistämällä siihen osallistuvien tahojen yhteistyötä, valtion toimintojen alueellistamisen jatkaminen. Alueiden kehittämiseen ja aluepolitiikan toteuttamiseen keskeisesti vaikuttavan aluehallintouudistuksen (ALKU-hanke) lainsäädäntö valmisteltiin vuonna Uudistukset tulivat hallitusohjelman mukaisesti voimaan vuoden 2010 alusta. 15

16 Vuonna 2009 valmisteltiin hallituksen esitys uudeksi aluekehittämislainsäädännöksi. Lain uudistamisen tavoitteena on voimavarojen kokoaminen sekä aluekehittämisen roolin selkeyttäminen valtioneuvoston ja eri hallinnonalojen päätöksenteossa. Uusi laki astui voimaan vuoden 2010 alusta. Hallituksen alueiden kehittämisen tavoitteet (tavoitepäätös) Valtioneuvosto päätti hallituskauden valtakunnallisista alueiden kehittämisen tavoitteista. Päätöksellä tarkennetaan alueiden kehittämislain tavoitteita, osoitetaan alueiden kehittämisen valtakunnalliset painopisteet sekä suunnataan eri hallinnonaloilla alueiden kehittämisen tavoitteita ja toimenpiteitä. Marraskuussa 2009 käynnistettiin tavoitepäätöksen toteutumisen hallinnonaloittainen seuranta. Ministeriöiden aluestrategiat Alueiden kehittämislain mukaan valtioneuvoston erikseen määrittelemät ministeriöt laativat omalle hallinnonalalleen määräajaksi alueiden kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet sekä periaatteet toimenpiteiden alueellisesta kohdentamisesta ja rahoituksesta. Marraskuussa 2009 käynnistettiin ministeriöiden aluestrategioiden tilannekatsausten laadinta. Aluepoliittisen ohjelmakokonaisuuden yksinkertaistaminen ja uudistaminen Vuoden 2008 keväällä aloitettiin työ- ja elinkeinoministeriön johdolla kansallisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) valmistelu. Tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti yksinkertaistaa aluepoliittista ohjelmarakennetta. Uuteen KOKO-ohjelmaan sulautettiin alueellisen kehittämisen erityisohjelmista aluekeskusohjelma sisältäen Uudellamaalla toteutettavat kaupunkiohjelmat, maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen osio ja saaristo-ohjelman paikallinen ja alueellinen toteuttaminen. Valtioneuvosto hyväksyi KOKO:n 52 ohjelma-aluetta ja 7 verkostoa. Mukana ovat lähes kaikki Manner-Suomen kunnat (328/332). Osaamiskeskusohjelma Osaamiskeskusohjelmaa toteutetaan valtioneuvoston hyväksymän kansallisen ohjelman mukaisesti. Tavoitteissa painotetaan osaamisklusterien ja -keskusten toiminnan kansainvälistymistä, osaamisintensiivisten yritysten kasvun vauhdittamista ja uuden teknologian rinnalla myös muun osaamisen entistä laaja-alaisempaa hyödyntämistä. Suurten kaupunkiseutujen kehittäminen, metropolipolitiikka Hallitusohjelman mukaan suurkaupunkipolitiikan painopisteinä ovat suurimpien kaupunkiseutujen kansainvälisen kilpailukyvyn lisääminen, yhdyskuntarakenteen eheyden vahvistaminen sekä sosiaalisen ja alueellisen eriytymisen ehkäiseminen. Joulukuussa 2009 valmistui aiesopimus metropolialueen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Sitä toteutetaan yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön, ympäristöministeriön, ulkoministeriön, Helsingin seudun 14 kunnan sekä Uudenmaan liiton kanssa. Aluejakojen yhtenäistäminen toiminnallisesti tarkoituksenmukaisiksi Vuoden 2009 syksyllä valmisteltiin uusi seutukuntajako, joka astui voimaan tammikuun 2010 alusta alkaen. Päätöksen valmistelu perustui maakuntien liittojen lausuntoihin ja niiden kunnilta pyytämiin lausuntoihin. Erityisenä syynä seutukuntajakopäätökselle ovat vuoden 2010 alussa voimaan tulleet kuntajaotuksen muutokset. 16

17 Seutukuntien määrä väheni yhdellä. Nyt niitä on Manner-Suomessa yhteensä 68. Seutukuntajakoa määrättäessä huomioidaan ainakin työssäkäynti, asiointi, kuntien välinen yhteistyö ja liikenneyhteydet. Alueiden kehittämislakiin perustuvaa seutukuntajakoa käytetään tilastollisena aluejakona seurattaessa maakunnan osa-alueiden kehitystä. Alueellistaminen ja tuottavuusohjelma Alueellistamista on jatkettu kahdella edellisellä vaalikaudella saavutetun kehitysuran mukaisesti. Tavoitteena on työpaikkaa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle päätöksinä vuoteen 2011 ja toteutettuna vuoteen 2015 mennessä. Alueellisen ennakoinnin ja arvioinnin terävöittäminen Alueellisen kehityksen ennakointia on parannettu ja luotu valmiuksia käynnistää viivytyksettä tarvittavat toimenpiteet yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa. Lähiaikojen kehitysnäkymien tunnistamiseksi ja tarvittavien ennakoivien toimien kehittämiseksi on koottu toimiala- ja klusteripohjaisia asiantuntijaverkostoja, joissa on alan yritysten ja toimialajärjestöjen edustus. Äkilliset rakennemuutosalueet Äkillisten ja mittavien, perinteisten rakennemuutosongelmien hoitamisen toimintamalli Suomessa on vakiintunut. Rakennemuutosten hoitamistoimet käynnistetään välittömästi isojen irtisanomisilmoitusten antamisen jälkeen sekä TEM:ssä että ELYjen johdolla aluetasolla. Vuoden 2009 valtion talousarviossa erilaisia äkillisen rakennemuutoksen alueita varten tarkoitettuja määrärahoja oli noin 28 milj. euroa. Lisäksi määrärahojen myöntämisvaltuuksia lisätalousarviossa lisättiin noin 10 milj. eurolla. Määrärahat ovat olleet käytettävissä mm. yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin, työllisyysperusteisina investointiavustuksina ja yritysten muutosturvarahoituksena sekä osana EU:n tavoiteohjelmien toteuttamista. ALKU-hanke Aluehallinnon uudistamista koskeva lainsäädäntö tuli voimaan vuoden 2010 alusta. Aluehallintouudistus loi kaksi monitoimialaista viranomaiskokonaisuutta, jotka ovat aluehallintovirastot sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Uudistus laajensi maakunnan liittojen alueellisia yhteensovittamistehtäviä ja vahvistaa maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman merkitystä alueellista ohjelmatyötä kokoavana ja toimenpiteitä suuntaavana asiakirjana. Maakunnan liitot osallistuivat uusien ELYjen tulossuunnitteluprosessiin syksyllä

18 2. OHJELMAN HALLINTO JA SEURANTA 2.1 Ohjelmanmuutokset 2009 Vuoden 2009 syksyn seurantakomitean kokouksessa käsiteltiin muutamia ohjelmanmuutoksia. ALKU-hankkeen myötä vuoden 2010 alusta käynnistyvät uudet viranomaiset (ELY-keskuskset, Tievirasto) sekä lakkaavat organisaatiot (lääninhallitukset, ympäristökeskukset) huomioitiin ohjelma-asiakirjan teksteissä. Myös muutama muu tekninen muutos tehtiin toimintalinjaosion teksteihin. Itämeristrategian huomioimiseksi tehtiin ohjelma-asiakirjaan seuraava lisäys: Komission 10. kesäkuuta 2009 julkaistussa tiedonannossa EU:n Itämeren alueen strategiasta esitetään joukko painopisteitä. Strategiaa tukevia hankkeita toteutetaan ja koordinoidaan yhteistyössä muiden Itämeri-toimijoiden kanssa osana Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman toimintalinjojen normaalia hanketoimintaa. Pääomasijoitustoiminnan mahdollistamiseksi lisättiin toimintalinja 1:n tavoitteisiin teksti: (tavoitteena on) lisätä aloittavien ja varhaisessa kasvuvaiheessa olevien yritysten riskipääoman saatavuutta." Seurantakomitea päätti, että energiatehokkuuden osalta ei ole toistaiseksi tarvetta ohjelmanmuutokseen. Energiatehokkuutta edistävien hankkeiden osuus tullaan kuitenkin raportoimaan jatkossa vuosikertomuksen yhteydessä. Seurantakomitea pitää tärkeänä energiatehokkuuden parantamiseen liittyvän innovaatiotoiminnan edistämistä pilottihankkein. 2.2 Rakennerahastoneuvottelukunta Vuonna 2009 Alueiden kehittämislain uudistamisen yhteydessä päätettiin että Rakennerahastoneuvottelukunta (RANE) ja Alueiden kehittämisen neuvottelukunta (ANK) yhdistetään uudeksi Alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnaksi (ARNE). Rakennerahastoneuvottelukunta lakkautettiin muutetun lain tullessa voimaan ja sitä koskevat säädökset poistettiin rakennerahastolaista ja asetuksesta. Neuvottelukunta työskenteli vuonna 2009 normaalisti vanhan rakennerahastolain 16 :n mukaisesti hallintoviranomaisen yhteydessä. Neuvottelukunnan tehtävänä oli asetuksen mukaisesti mm. rakennerahastoasioiden sekä maaseutu- ja kalatalousrahastojen toimien yhteensovituksesta huolehtiminen keskushallinnossa, yhteensovitus kansallisiin toimiin, rakennerahastotoiminnan vaikuttavuuden arviointi ja raportointi, tehdä ehdotuksia rakennerahastotoimien yhteensovituksen ja vaikuttavuuden parantamiseksi hallintoviranomaisille ja seurantakomiteoille ja käsitellä EAKR- ja ESR -toimenpideohjelmien kansallisen rakennemuutoksesta aiheutuvien odottamattomien paikallisten tai alakohtaisten menojen kattamiseen tarkoitetun varauksen käyttöönottoa. Neuvottelukunnan jäseniä ovat ao. ministeriöiden, alueiden ja järjestöjen edustajat. Puheenjohtajana toimi alivaltiosihteeri Heikki Aurasmaa. Vuoden 2009 aikana RANE kokoontui neljä kertaa tammi-, touko-, syys- ja joulukuussa. Jokaisessa kokouksessa käytiin läpi ohjelmien tilannekatsaukset myös maaseudun ja elinkeinokalatalouden 18

19 ohjelmien osalta. Neuvottelukunta keskittyi ohjelmien etenemisen seurantaan ja siihen vaikuttavien syiden arviointiin. Kokouksissa käsiteltiin myös äkillisten rakennemuutosten hoitoa ja rakennerahastovarojen käyttöä äkillisissä rakennemuutoksissa. Neuvottelukunta otti kantaa rakennerahasto-ohjelmien kansallisen varauksen jakoon ja jakoperusteisiin. Lisäksi neuvottelukunta käsitteli ja hyväksyi Suomen strategisen raportin toimitettavaksi Euroopan komissiolle ( mennessä). Muina asioina neuvottelukunta keskusteli alueiden kehittämislain ja rakennerahastolain muuttamisesta, ohjelmien arvioinnista ja sen ensimmäisistä tuloksista sekä uuden neuvottelukunnan (ARNE) tehtävistä ja tavoitteista. Lisäksi neuvottelukunta sai tiedoksi mm. Lissabonin kansallisen toimenpideohjelman seurantaraportin. 2.3 Seurantakomitea ja sen sihteeristö Seurantakomitean jäseniksi on nimetty kuntaosapuolten, valtionhallinnon ja järjestöjen edustajia mm. ministeriöistä ja Itä-Suomen maakunnista. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman seurantakomitea kokoontui vuonna 2009 kaksi kertaa: Joensuussa ja Helsingissä. Kevään kokouksessa käsiteltiin vuoden 2008 vuosikertomus ja teknisen tuen jako 2009 ja tarkasteltiin Itämeristrategiaa sekä pääomasijoitustoiminnan käynnistämistä EAKR-ohjelmavaroin. Kokouksessa kuultiin myös katsaus EAKR-ohjelmien arviointitilanteesta ja tarkastusviranomaisen esittely toiminnastaan. Syksyn seurantakomitean kokouksessa käsiteltiin tilannekatsausten (EAKR-ohjelma, ESR-ohjelma ja Maaseudun kehittämisohjelma) ja teknisen tuen 2010 jaon lisäksi ohjelmanmuutosesityksiä liittyen EAKR-ohjelman Itämeristrategiaa tukevaan ja toteuttavaan rooliin, pääomasijoitustoiminnan mahdollistamiseen ja energiatehokkuuden huomioimiseen. Teknisiä muutoksia ohjelmaan tehtiin ALKU-hankkeen vaikutuksista johtuen. EAKR-ohjelmien arvioitsijoiden edustajan puheenvuorossa kuultiin ensimmäisiä alustavia arvioinnin huomioita. Seurantakomitean sihteeristön kokoontui vuoden 2009 aikana kolme kertaa, kahdesti keväällä ja kerran ennen syksyn seurantakomitean kokousta. Sihteeristö valmisteli esityksiä seurantakomitean kokouksiin. 2.4 Maakunnan yhteistyöryhmät, sihteeristöt sekä muut yhteistyöryhmän nimeämät toimielimet Itä-Suomen maakuntien maakuntahallitusten nimeämät yhteistyöryhmät aloittivat toimintansa keväällä Yhteistyöryhmät kutsuivat sihteeristön hoitamaan yhteistyöryhmän asioiden valmistelu-, esittely- ja täytäntöönpanotehtäviä virkavastuulla. Maakuntien yhteistyöryhmissä ja niiden valmistelemissa yhteistyöasiakirjoissa yhteen sovitetaan eri EU-rahastojen (EAKR, ESR, Maaseutuohjelma ja Kalatalousohjelma) toimenpiteitä. Yhteensovitusta rakennerahasto-ohjelmien sekä maaseutu- ja kalatalousohjelmien kesken on lisäksi toteutettu maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristöissä, joissa edustettuna ovat ESR- ja EAKRohjelmien hallintoviranomaisten lisäksi myös maaseutuohjelman hallintoviranomainen. 19

20 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön apuna toimivat ns. teemaryhmät, jotka käsittelevät samaan teemaan sopivia hankehakemuksia. Teemoihin suunnataan suurin osa kehittämishankkeista, ja tätä kautta pyritään parantamaan ohjelmien vaikuttavuutta. Sihteeristön apuna toimivat Etelä-Savossa osaaminen, matkailu- ja kulttuuri, hyvinvointi, yrittäjyys, bioenergia ja työmarkkinoiden toimivuus- teemaryhmät. Kainuun maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön lisäksi Kainuussa toimii eri rahoittajista koostuva rahoitusryhmä. Rahoitusryhmä käsittelee eri rahoituslähteistä rahoitettavat kaikkien rahoittajien rahoittamat hankkeet ml. yrityshankkeet sekä osallistuu mm. maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman ja yhteistyöasiakirjan valmisteluun. 1) Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön apuna toimivat teemakoordinaattorit Pohjois-Savon kehittämisteemojen osalta. Teemakoordinaattorit raportoivat säännöllisesti maakunnan yhteistyöryhmälle teemojen toimintaympäristössä tapahtuvasta kansallisesta ja kansainvälisestä kehittämistoiminnasta ja rahoituksesta sekä teemakoordinaation toteutuksesta. Taulukko 5. Maakunnan yhteistyöryhmien toimintatietoja maakunnittain vuonna 2009 MYR:n kokoukset Sihteeristöjen kokoukset Hyväksytyt EAKR-hankkeet Hylätyt EAKRhankkeet Etelä-Savo Kainuu Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Yhteistyöasiakirjojen laatiminen vuodelle 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi MYAK:n kokouksessaan Vuoden 2009 MYAK:n tehtiin lisäys yhteistyöryhmän kokouksessa maaliskuussa. Lisäys tehtiin, koska talousarviossa ja ensimmäisessä lisätalousarviossa lisättiin sekä rakennerahastovarojen että valtion rahoitusosuuden määrärahaa siten, että 20 % lisävaltuudet olivat käytettävissä vuoden 2009 alussa. Myöntämisvaltuuden määrä ei lisääntynyt, vaan kyseiset lisäykset vähennetään vuoden 2013 rahoituskehyksestä. Tämä ohjelmakauden loppupäästä leikattu aikaistettu rahoitus tuli suunnata taloutta elvyttäviin toimiin. Kainuussa vuoden 2009 yhteistyöasiakirja valmisteltiin eri rahoittajien kanssa yhteistyössä TOTSUn valmistelun yhteydessä. Lisäksi asiakirjoja käsiteltiin rahoitusryhmässä ja MYR:n sihteeristössä. Maakuntahallitus III (MYR) käsitteli yhteistyöasiakirjaa viimeisen kerran ja lopullinen hyväksyminen oli maakuntavaltuustossa Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2009 hyväksyttiin maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa lokakuussa Lisäksi keväällä 2009 hyväksyttiin vuoden 2009 maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelta 2013 aikaistettujen lisäresurssien osalta (nk. lisä-myak). Maakunnan yhteistyöasiakirjaa valmisteltiin EAKR-rahoituksen osalta Pohjois-Savon liiton koolle kutsumana toimintalinjakohtaisilla neuvotteluilla rahoitusta myöntävien viranomaisten kesken. Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi maakunnan yhteistyöasiakirjan

21 2.6 EURA2007 ja Tuki2000 seurantajärjestelmät EURA 2007 ja Wepa 2007 (Valtteri) Vuoden 2009 aikana EURA ja Wepa 2007 (Valtteri) -järjestelmiin toteutettiin lukuisa määrä toimintoja, jotka jäivät puutteellisiksi tai keskeneräisiksi vuoden 2008 aikana. Projektisuunnitelman muutoshakemuksen käsittely valmistui EURA ja Wepa 2007 (Valtteri) -järjestelmiin huhtikuussa 2009, minkä myötä voitiin avata projektisuunnitelma toteuttajalle muutoshakemuksen tekemistä varten sekä tehdä projektisuunnitelman muutospäätös. Kesäkuussa otettiin käyttöön Wepa 2007 (Valtteri) -järjestelmässä paikan päällä tehtävien (art. 13) tarkastusten eli ns. varmennuksen työkaluston ensimmäinen vaihe ja toinen vaihe loppuvuonna Väli- ja loppuraporttien täyttäminen projektien toteuttajille ja käsittely viranomaisille avattiin EURA järjestelmässä käyttöön kesäkuussa Komission menoilmoitus ja maksupyyntö todentamisviranomaisen käyttöön avattiin EURA järjestelmässä myös kesäkuussa 2009, minkä myötä päästiin toimittamaan maksupyynnöt myös komissiolle. Vuoden 2009 aikana otettiin molemmissa järjestelmissä tuotantoon lukuisa määrä viranomaisille tarkoitettuja raportteja, joiden kautta järjestelmästä saadaan tietoa projektien hallinnoinnista, rahoituksesta sekä toteutumasta. Lokakuussa saatiin tuotantokäyttöön EAKR-yritystukiprojektien tiedonsiirrot Tuki järjestelmästä EURA 2007:ään, minkä myötä myös näiden projektien tiedot saatiin mukaan komission maksupyyntöihin. Loppuvuodesta toteutettiin ja testattiin myös allokointisiirrot Valtterista Tuki järjestelmään. Ensisijaisesti tarkastusviranomaisen käyttöön tarkoitettu tarkastusosio saatiin EURA järjestelmässä käyttöön marraskuussa Tässä ensimmäisessä vaiheessa mahdollistettiin vasta järjestelmätarkastusten perustaminen. Projektitarkastusten tallentamisominaisuudet valmistuvat vuoden 2010 aikana. Loppuvuodesta 2009 otettiin EURA järjestelmässä käyttöön myös ensimmäiset hakijan ja toteuttajan palveluiden ruotsinkielinen käyttöliittymä. Ensimmäisessä vaiheessa valmistuivat hakemuslomake- ja seurantalomakeosio. Loput ruotsinkieliset palvelut otetaan käyttöön vuoden 2010 aikana. Vuoden 2009 aikana kehitettiin voimakkaasti myös ns. oman tuotannon projektien toteuttajien Siiri -järjestelmää, mikä on Wepa järjestelmän osasovellus. Kaikki Siiri-järjestelmän perustoiminnot ja lisäksi mm. kirjanpitoliittymä valmistuivat vuoden 2009 aikana. Järjestelmään toteutettiin myös useita valmisraportteja. Siiri-käyttökoulutusta järjestettiin useita kouluttaen n. 250 käyttäjää. Vuoden 2009 aikana valmistauduttiin myös 2010 toteutettavaan Siiri-Rondo-liittymän kehitystyöhön. 21

22 Syksystä 2009 alkaen valmistauduttiin tekemään kaikkiin tietojärjestelmiin laajoja aluehallinnon uudistuksesta (ALKU-hanke) johtuvia muutoksia. Muutostöitä määriteltiin ja testattiin loppuvuoden 2009 aikana. Nämä muutokset saatiin tuotantokäyttöön vuoden 2010 alussa. Muutosten toteuttamisesta johtuen tietojärjestelmissä oli normaalia pidempi vuodenvaihteen käyttökatkos. EURA ja Wepa 2007 (Valtteri) -järjestelmien virastopääkäyttäjille järjestettiin vuoden 2009 aikana kaksi yhteistä koulutuskierrosta, joihin molempiin osallistui noin 150 virastopääkäyttäjää. Vuoden 2010 puolella tietojärjestelmien kehitys tulee jatkumaan edelleen. Edelleen puuttuvat mm. paikanpäällä tehtyjen varmennustietojen siirto Wepa 2007 (Valtteri) -järjestelmästä EURA 2007:ään sekä rahoitustietojen korjaustapahtumien (takaisinperintä/palautus ja peruutus) syöttötoiminnot. Näiden lisäksi kehitetään ja lisätään järjestelmästä saatavia raportteja. Mittavia muutostöitä tulevat todennäköisesti aiheuttamaan hallinnon yksinkertaistamiseen liittyvät kustannusmallimuutokset hakemus- päätös- ja maksatusprosesseihin. Tuki2000 TUKI2000-järjestelmän osalta otettiin vuoden 2009 alkusyksyllä käyttöön maksatushakemusten tarkistuslista, joka vastaa Valtteri-järjestelmän vastaavaa tarkistuslistaa. Samassa yhteydessä otettiin käyttöön maksatushakemuksen käsittelyyn liittyvä ns. rahoittajan tarkistuslista, joka käsittää hankkeen sisällön tarkastamiseen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi uutena toimintona otettiin käyttöön ns. väliaikaisen, päättyvän ohjelman mukaisen tuen käyttöönotto lain 1336/2006 mukaisissa yritystuissa. Paikan päällä tehtäviä tarkastuksia koskevan osion saattamista hallintoviranomaisen ohjeen mukaiseksi koskeva kehitystyö TUKI2000-järjestelmässä tehtiin pitkälle vuonna 2009 mutta sen käyttöönotto siirtyi vuoden 2010 kevääseen. Loppuvuonna aloitettiin myös elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskusten perustamisesta aiheutuvat muutostyöt TUKI2000-järjestelmään. Vuoden 2009 aikana järjestelmään tehtiin myös muita pienempiä muutoksia. Raportointijärjestelmä Yrttiä kehitettiin edelleen EAKR-hankkeiden raportoinnin osalta. 2.7 Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi (SOVA) Rakennerahastoista annetun yleisasetuksen (2006/1083/EY) ja EU:n koheesiopolitiikkaa koskevien strategisten suuntaviivojen (2006/702/EY) mukaan ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys ovat keskeinen osa yhteisön alue- ja rakennepolitiikkaa. Suomessa ohjelmakaudella kestävä kehitys on horisontaalisena teemana kaikissa alueellinen kilpailukyky ja työllisyys - tavoiteohjelmissa. Ohjelma-asiakirjassa on asetettu kaksi indikaattoria ohjelman ympäristövaikutusten seurantaa varten: 1) teollisuuden ja energiantuotannon fossiiliset hiilidioksidipäästöt ja 2) kasvihuonepäästöjen vähentämiseen liittyvien hankkeiden osuus EU-rahoituksesta. 22

23 Taulukko 6. Hiilidioksidipäästöt suualueittain (1000 t) (Teollisuus ja energiantuotanto) Etelä-Suomi , , , , ,3 2 Länsi-Suomi , , , , ,1 3 Itä-Suomi 2 212, , , , ,6 4 Pohjois-Suomi 9 848, , , , ,1 Lähde: Tilastokeskus Itä-Suomen osuus hiilidioksidipäästöistä maassamme on varsin pieni. Kaikissa neljässä EAKRohjelmassa on hiilidioksidipäästöjen määrää vähentäviä hankkeita vuoden 2009 loppuun mennessä 84 kpl ja niihin on sidottu 14 miljoonaa euroa eli 3,7 % koko EAKR- rahoituksesta. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmassa rahoitusta oli sidottu 5,3 M (3,3 %) sidotusta rahoituksesta. Kasvihuonepäästöjä vähentäviin hankkeisiin oli sidottu mennessä yhteensä vajaa 19 miljoonaa euroa eli 5 % sidotusta rahoituksesta. Itä-Suomen ohjelmassa 32 hankkeeseen oli sidottu 7,7 M (4,8 %) EAKR-rahoitusta. Kaikkiaan ympäristöpositiivisiin hankkeisiin on vuoden 2009 loppuun mennessä sidottu koko Suomessa 35,3 % rahoituksesta. Itä-Suomessa vastaava luku oli 34,4 % (54,7 M ) kaikkiaan 359 hankkeessa. Itä-Suomessa teollisuuden ja energiantuotannon fossiilisten hiilidioksidipäästöjen määrä vaihtelee hieman vuosittain sääolosuhteiden ja teollisuustuotannon volyymin mukaan. Vaikka 5 % rahoituksesta on suuntautunut hankkeisiin, joilla voidaan vähentää kasvihuonekaasuja, ei EAKRrahoituksella kokonaisuudessa vaikuttaisi olevan merkittävää vaikutusta kasvihuoneilmiötä aiheuttavien päästöjen kokonaismäärään Itä-Suomessa. Alueella toteutuksessa olevilla bioenergia-, energiatehokkuus- ja rautatiehankkeilla on myönteinen vaikutus ilmastonmuutoksen hillintään. Kokonaisuutena voidaan pitää hyvänä, että hankkeiden suunnittelijat ja rahoittajat ottavat kantaa hankkeiden kasvihuonepäästövaikutuksiin ja muihinkin ympäristövaikutuksiin. Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus ovat esittäneet ympäristönäkökohtien huomioimista ohjelmien toteuttamisessa siten, että raportoidaan EURA järjestelmässä olevan ympäristöosion vaikutuskokonaisuudet, jotka vastaavat pitkälti EU:n kestävän kehityksen strategian (DOC 10917/06) mukaisia painopistealueita. Kestävän kehityksen toteutuminen ohjelmassa on kuvattu tarkemmin vuosiraportin kohdassa Kansallinen varaus äkillisiin rakennemuutostilanteisiin Rakennerahastolain 10 määrittelee, että osa rakennerahastovaroista voidaan jättää hallintoviranomaisen pääluokkaan ohjelmareserviin käytettäväksi mm. rakennemuutosongelmista aiheutuvien menojen kattamiseen (=kansallinen varaus). Varauksella ei ole ylärajaa, mutta lähtökohtana on, että suurin osa varoista jaetaan budjettivuoden alussa viranomaisille hankepäätösten sujuvuuden turvaamiseksi. Vuonna 2009 kansallisen varauksen määrä oli viisi prosenttia vuoden 2009 kehyksestä. 23

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 Liite 4 IS SK 19.5.2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1. JOHDANTO 6 1.1. Ohjelma-alueen kuvaus

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 24.5.2010 / Versio 0.1.1 (raportti käsitellään: seurantakomitea 7. - 8.6.2010 Lahti) CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012 LIITE 4 SK 12.6.2013 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1. JOHDANTO 6 1.1.

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008 Liite 4 IS SKOM 9.6.2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 Täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 1.1 Ohjelma-alueen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 Täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus 2012 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2012 Hyväksytty Pohjois-Suomen

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 1 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2011 Hyväksytty Länsi-Suomen EAKR-ohjelman seurantakomitean kokouksessa 7.6.2012

Lisätiedot

19.12.2012 KANSALLINEN STRATEGINEN RAPORTTI NATIONELL STRATEGISK UPPFÖLJNING SUOMI-FINLAND

19.12.2012 KANSALLINEN STRATEGINEN RAPORTTI NATIONELL STRATEGISK UPPFÖLJNING SUOMI-FINLAND Ref. Ares(2012)1533582-20/12/2012 19.12.2012 KANSALLINEN STRATEGINEN RAPORTTI NATIONELL STRATEGISK UPPFÖLJNING 2012 SUOMI-FINLAND SISÄLLYSLUETTELO I MANNER-SUOMI... 3 TIIVISTELMÄ... 4 ENGLISH SUMMARY...

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 1 LS 17. 18.6.2013 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2012 Tampere 17.6.2013 1 Sisältö YHTEENVETO... 3 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto Kainuun maakunta kuntayhtymä Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Savon liitto

Etelä-Savon maakuntaliitto Kainuun maakunta kuntayhtymä Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Savon liitto EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON (EAKR) ITÄ-SUOMEN TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 Luonnos 29.8.2006. Etelä-Savon maakuntaliitto Kainuun maakunta kuntayhtymä Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Savon liitto

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIRAPORTTI 2012

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIRAPORTTI 2012 1 LS 17. 18.6.2013 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2012 Tampere 17.6.2013 Täydennetty 9/2013 1 Sisältö YHTEENVETO...

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntaohjelman. seurantaraportti

Pirkanmaan maakuntaohjelman. seurantaraportti Pirkanmaan maakuntaohjelman 2007-2010 seurantaraportti 2 Pirkanmaan maakuntaohjelman 2007-2010 seurantaraportti Pirkanmaan liitto Julkaisu B 113 Pirkanmaan liitto Tampere 2010 Sarja B julkaisu nro 113

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVA VUOSIKERTOMUS 2009 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 18. 19.5.2010 Tavoite: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys Tukikelpoinen alue: Manner-Suomi

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVA VUOSIKERTOMUS 2008 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 13 14.5.2009 Tavoite: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys Tukikelpoinen alue: Manner-Suomi

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 20072013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 YHTENÄINEN OHJELMA-ASIAKIRJA ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 CCI 1999 FI 16 1 DO 002 SM/AO/MH/1.10.1999 1 ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1 -OHJELMA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2. ITÄ-SUOMEN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE ETELÄ-SUOMEN

Lisätiedot

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 Teema 1. Yritystoiminnan edistäminen Loppuraportti Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 004 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 004 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 1. Johdanto... 4 1.1 Ohjelman säädösperusta sekä rakenteen ja ohjelman valmisteluprosessin

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 004 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013. Mikkeli. Tampere. Pori.

CCI 2007 FI 16 2 PO 004 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013. Mikkeli. Tampere. Pori. CCI 007 FI 6 PO 004 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 007-03 Pori Tampere Mikkeli Rauma Toijala Hämeenlinna Heinola Lahti Kouvola Lappeenranta Imatra Uusikaupunki

Lisätiedot

Sisällys. 1. Maakuntajohtajan katsaus 3. 2. Toimintaympäristö 5. 3. Pohjanmaan liitto 7. 4. Yhteistyöverkosto ja kehittämistyö 9

Sisällys. 1. Maakuntajohtajan katsaus 3. 2. Toimintaympäristö 5. 3. Pohjanmaan liitto 7. 4. Yhteistyöverkosto ja kehittämistyö 9 Sisällys 1. Maakuntajohtajan katsaus 3 2. Toimintaympäristö 5 3. Pohjanmaan liitto 7 4. Yhteistyöverkosto ja kehittämistyö 9 5. Keskeiset tehtävät 13 6. Tehokkaan edunvalvonnan strategiset valinnat 15

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 Teema 1. Yritystoiminnan edistäminen Raportti seurantakomiteoille 7.5.2010 HSE Pienyrityskeskus/LTT-Tutkimuspalvelut

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 Sisältö sivu 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Ohjelman valmisteluprosessin kuvaus...

Lisätiedot